VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ"

Transkript

1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014

2 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: ZPRACOVATEL: garant projektu: zpracovali: vyhodnocení SEA: Město Třešť Revoluční 20/1, Třešť Ing. Vladislav Hynk, starosta Magistrát města Jihlavy, Úřad územního plánování Masarykovo nám. 1, Jihlava Jolana Pavlíková Zastupitelstvo města Třešť Krajský úřad Kraje Vysočina odbor územního plánování a stavebního řádu oddělení územního plánování architektonický ateliér Šumavská 416/15, Brno doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. číslo autorizace ČKA: Ing. arch. Jiří Knesl doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. Ing. arch. Jaroslava Stružková Ing. arch. Jan Špirit Ing. arch. Bohuš Zoubek AGERIS s.r.o. Ing. Ladislav Vondráček Ing. RNDr. Jiří Kocián vyhodnocení NATUA 2000: Ing. Pavel Koláček, Ph. D. 2

3 ÚZEMNÍ PLÁN TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Toto vyhodnocení je připojeno v samostatné příloze Územní plán Třešť Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí, jejímž zpracovatelem je společnost AGERIS, s. r. o. (zodpovědný projektant: Ing. Ladislav Vondráček držitel autorizace podle zákona č. 100/2001 Sb., 19 a 24 osvědčení MŽP ČR o odborné způsobilosti k hodnocení vlivu staveb a činností na životní prostředí č.j. 8391/1317/OPV/93, prodloužené rozhodnutím MŽP ČR č.j /ENV/11 ze dne do ). Na základě posouzení z hlediska předpokládaných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví navrhuje, aby příslušný úřad vydal souhlasné stanovisko k posuzované územně plánovací dokumentaci. Posuzovaná dokumentace v dostatečné míře respektuje cíle stanovené relevantními strategickými dokumenty. Územní plán a většinu jeho rozvojových ploch lze z hlediska vlivů na životní prostředí doporučit ke schválení za podmínky splnění opatření stanovených v kapitole 8. tohoto vyhodnocení a vypuštění zastavitelných ploch 1128-SO, 1574-SO, 1575-SO. 2. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA ÚZEMÍ SOUSTAVY NATURA 2000 Toto vyhodnocení je připojeno v samostatné příloze Územní plán Třešť Návrh, Posouzení vlivu územně plánovací dokumentace dle 45i zákona č. 114/1992 Sb., jejímž zpracovatelem je Ing. Pavel Koláček, Ph.D., držitel autorizace k posuzování vlivů dle 45i, č. j.: 2915/ENV/12, 128/630/12 ze dne Na základě vyhodnocení předmětné koncepce v intencích 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, je v závěru konstatováno, že předložená koncepce nemůže mít potenciálně významný negativní vliv na celistvost a příznivý stav předmětů ochrany soustavy Natura 2000, tj. na EVL Velký Špičák (CZ ) a EVL Rybníky v Pouštích (CZ ). 3. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ Územně analytické podklady správního obvodu ORP Jihlava byly zpracovány v roce 2008 (BERIT, a.s., Brno) a aktualizovány v roce 2010 a 2012 (Magistrát města Jihlavy Úřad územního plánování, Jihlava). V této kapitole jsou vyhodnoceny ty jevy sledované v územně analytických podkladech, které s řešeným územím přímo souvisí, jsou podstatně ovlivněny Návrhem ÚP, nebo jej naopak ovlivňují a lze u nich tento vliv prokázat. 001 Zastavěné území V rámci Návrhu Územního plánu bylo vymezeno zastavěné území k datu dle aktuálního stavu území na základě stavebního zákona. 002 Plochy výroby Územní plán stabilizuje a v příhodných lokalitách případně rozvíjí zejména tyto stávající výrobní areály: výrobní areál firmy Podzimek a synové s.r.o. při ulici Váňovské; výrobní areál firmy Strojírny Podzimek s.r.o. při ulici Čenkovské; výrobní areál firmy Pezag Machining a.s. na nároží ulic Nádražní a B. Smetany; areál zemědělského družstva Roštýn při ulici Čenkovské; výrobní areál firmy KOOL Trading, spol. s.r.o. při ulici Dr. Richtra; výrobní areál firmy LEXA&KRUŽÍK, spol. s.r.o. při ulici Čenkovské. Mimo tyto významné areály stabilizuje územní plán také zemědělské areály v Bukové a v Čenkově. K přestavbě byly navrženy zejména areály bývalé pily při silnici II/406 severně od Třešti a areál firmy DINOR s.r.o. (býv. Intea) při ulici Nádražní. 003 Plochy občanského vybavení Veřejné vybavení Jako stabilizované plochy veřejného vybavení vymezuje Územní plán většinu stávajících zařízení veřejné infrastruktury plochy určené pro vzdělávání a výchovu (školy, umělecká škola, knihovna), zdravotnictví (poliklinika, lékařský dům), sociální péči (domy s pečovatelskou službou), veřejnou správu (městský úřad, úřad práce), kulturu a církve (kostely, 3

4 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 kaple, muzea, kulturní dům, kino,sokolský dům, infocentrum, hospody v Salavicích, Bukové a Čenkově), ochranu obyvatelstva (budovy policie, hasičské stanice a zbrojnice), hřbitovy atd. Tím je zaručena ochrana a rozvoj těchto zařízení ve prospěch veřejného vybavení. Výjimku tvoří drobné stavby (např. kaple v Salavicích), zařízení v souvislé obytné zástavbě (např. Sokolský dům na nám Svobody) nebo zařízení s doplňkovou funkcí (např. muzeum modelů v budově vlakového nádraží), které jsou z důvodu malého rozměru a zvolené metodiky zpracování Územního plánu agregovány do jiných ploch s rozdílným způsobem využití. Specifickým případem jsou zařízení pro obranu státu (Střelnice Policie ČR v Salavicích a areál policejní školy Ministerstva vnitra při silnici do Pavlova), které jsou vymezeny jako plochy specifické. Jelikož je v Třešti v podstatě pokryta potřeba zařízení veřejného vybavení, je k rozvoji navržena pouze plocha pro rozšíření hřbitova a plocha pro případné rozšíření areálu SOŠ. Sport Jako stabilizované plochy pro tělovýchovu a sport byly vymezeny pozemky stávajících významných sportovních zařízení, které zaručují dostatečnou obsluhu řešeného území tělovýchovnými nebo sportovními zařízeními. Jedná se o fotbalový areál u základní školy při ulici J. Hory, sportovní areál (bývalý zimní stadion) v ulici Jungmannově, tenisové centrum v ulici Nerudově, venkovní hřiště v ulici Palackého a Barvířské, městskou sportovní halu v areálu základní školy Třešť, bowling a střelnici U váhy, jedecké kluby v ulicích A. Dvořáka a Váňovská, fotbalové hřiště v Salavicích a hřiště v Čenkově. Ostatní stávající sportoviště (méně důležitá pro základní obsluhu území) jsou zahrnuta do jiných ploch s rozdílným způsobem využití, kde jsou však stále přípustná. Rozvoj sportu je navržen na severu Třešti u tzv. batelovské spojky, kde se předpokládá využití např. pro jezdectví či pro zázemí tzv. akademie golfu. navrženo je také koupaliště v nivě třešťského potoka a rozšíření sportovního areálu u stávajícího areálu střední školy. Východně od ulice dr. Richtra je navržena plocha pro stavební zázemí uvažovaného golfového areálu. Komerce Územní plán stabilizuje významná stávající komerční zařízení zaručující dostatečnou obsluhu území, především obchody a služby. Jsou vymezeny plochy primárně určené pro komerční využití, to však může být realizováno za určitých podmínek také v jiných typech ploch (např. v plochách smíšených obytných). Rozvoj komerčních ploch je navržen při výpadovce na Jihlavu v severní části Třešti a v Salavicích. Tyto plochy jsou vymezeny v návaznosti na nejdůležitější silniční spojení směrem na Jihlavu a jejich rozvoj se může odehrávat ve škále funkcí od rodinných firem, přes motoresty až po výrobní služby. 004 Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území ÚAP ORP Jihlava vymezují jako brownfields bývalý areál Intea a.s., nevyužívaný areál v ulici B. Smetany a bývalý zemědělský areál v Salavicích. Všechny tyto plochy Územní plán navrhuje k přestavbě na obytné části města. Ve všech třech případech tak dojde k pozitivnímu vlivu na dnes znehodnocené území v obytných částech města. 006 Památková zóna, včetně ochranného pásma Návrh ÚP respektuje městkou památkovou zónu a nemá na ni podstatný vliv. 008 Nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma Všechny nemovité kulturní památky v obci Návrh ÚP respektuje a nemá na ně podstatný vliv. 016 Území s archeologickými nálezy Návrh ÚP navrhuje zastavitelné plochy také v území s archeologickými nálezy. Územním plánem není dotčena povinnost stavebníků tento limit respektovat a postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy. 017 Oblast krajinného rázu a její charakteristika Město Třešť leží na předělu dvou oblastí krajinného rázu Želetavsko a Křemešnicko, z jejichž charakteristiky vyplývají dle ÚAP ORP Jihlava pro územní plán úkoly zamezení umisťování dominant technicistní povahy do vymezujících horizontů a krajinných předělů a zamezení výstavbě větrných elektráren a větrných farem přesahujících svou výškou krajinné předěly Čeřínku, Špičáku, Vysokého Kamene, Křemešníku a umisťování do prostorů s dochovanými znaky původní struktury krajiny a s ohledem na komponované krajinné prostory v okolí panských sídel a měst, respektování krajinářských úprav zemědělské krajiny v okolí a prostorů komponované krajiny v okolí Batelova a Třešti a zachování historických siluet sídel. Návrh ÚP zamezuje výstavbě větrných a fotovoltaických elektráren v krajině zařazením těchto staveb do nepřípustného využití ploch vymezených v krajině mimo zastavěné území. Návrh ÚP respektuje krajinářské úpravy zemědělské krajiny v okolí Třeště a stanovuje v hlavní koncepci jako prioritu zvyšování zastoupení remízů či stromořadí v zemědělské krajině. 4

5 ÚZEMNÍ PLÁN TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 Návrh ÚP vytváří podmínky pro zachování siluety sídel stanovením podmínek plošného a prostorového uspořádání. 021 Územní systém ekologické stability Návrh ÚP vymezuje v řešeném území skladebné části ÚSES. Využívá při tom jak lesních porostů a vodních toků, tak segmentů trvalé vegetace v krajině a doplněním chybějících částí tak vytváří ucelený systém. Návrh ÚP vymezil potřebné skladebné části ÚSES, čímž vytvořil potřebný předpoklad pro jejich následnou realizaci. Skladebné části byly vymezeny i s ohledem na zachování potřebných návazností na sousední území. Při vymezování ÚSES byly zohledňovány i ostatní zájmy na využívání území, takže byly Územním plánem vyřešeny i možné prostorové střety. 022 Významný krajinný prvek registrovaný Návrh ÚP respektuje všech šest registrovaných významných krajinných prvků a nemá na tento jev podstatný vliv. V místě výskytu jevu vymezuje stabilizované plochy přírodního charakteru a nenavrhuje zde žádné rozvojové plochy. 027 Národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma Návrh ÚP respektuje NPR Velký Špičák a nemá na tento jev podstatný vliv. V místě výskytu jevu vymezuje stabilizované plochy přírodního charakteru a nenavrhuje zde žádné rozvojové plochy. 030 Přírodní park Návrh ÚP respektuje navržený přírodní park Javořická vrchovina a nemá na tento jev podstatný vliv. Vymezené návrhové plochy pro hráz poldru u Čenkova, cyklostezku z Čenkova do Růžené a plochu pro parkování u přírodního koupaliště v lomu chrání území před živelními pohromami a zkvalitňují veřejnou infrastrukturu. 031 Přírodní památka včetně ochranného pásma Návrh ÚP respektuje PP Rybníky v pouštích a PP Bukovské rybníčky a nemá na tento jev podstatný vliv. V místě výskytu jevu vymezuje stabilizované plochy přírodního charakteru a nenavrhuje zde žádné rozvojové plochy. 032 Památný strom včetně ochranného pásma Návrh ÚP respektuje památné stromy a památná stromořadí, které se v řešeném území nacházejí, a nemá na tento jev podstatný vliv. 034 NATURA 2000 evropsky významná lokalita Návrh ÚP respektuje prvky NATURA 2000 EVL Velký Špičák a EVL Rybníky v Pouštích a nemá na tento jev podstatný vliv. V místě výskytu jevu vymezuje stabilizované plochy přírodního charakteru a nenavrhuje zde žádné rozvojové plochy. 036 Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem Návrh ÚP respektuje lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem a nemá na tento jev podstatný vliv. V místě výskytu jevu vymezuje stabilizované plochy přírodního charakteru a nenavrhuje zde žádné rozvojové plochy. 040 Vzdálenost 50 m od okraje lesa Tato hranice je v Návrhu ÚP dotčena několika zastavitelnými plochami. Využití ploch bude posouzeno dotčeným orgánem v navazujícím správním řízení. Návrh ÚP nemá podstatný vliv na tento jev. 041 Bonitované půdně ekologické jednoty Z pohledu zemědělského hospodářství je půda charakterizována bonitovanými půdně ekologickými jednotkami (BPEJ). Zastoupení tříd BPEJ v zájmovém území je uvedeno v následující tabulce (v posledních dvou řádcích je uvedena celková výměra pozemků ZPF dle třídy jejich ochrany a jejich procentuální podíl na výměře celého území města: I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída 520,3 ha 127,7 ha 468,7ha 140,8 ha 1126,9 ha 11,1 % 2,7 % 10,0% 3,0 % 24,0 % Z uvedeného přehledu BPEJ je patrné, že v zájmovém území převažují BPEJ zařazené do I., III. a V. třídy ochrany. Návrh ÚP má potenciálně mírně negativní vliv na rozsah ZPF, což je však vyváženo ekonomickými a sociálnědemografickými potřebami rozvoje obce. Podrobné vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF je uvedeno v kapitole E Odůvodnění Územního plánu. 5

6 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti Návrh ÚP předpokládá dotčení cca 35 ha meliorovaných pozemků rozvojovými plochami, přičemž největší díl (cca 22,5 ha) je dotčeno nestavebními plochami určenými pro úpravu nivy Třešťského potoka a pro golfové hřiště, kde zřejmě k reálnému dotčení meliorací nedojde. 044 Vodní zdroj podzemní, povrchové vody včetně ochranných pásem Návrh ÚP nemá podstatný vliv na tento jev. 047 Vodní útvar povrchových, podzemních vod Návrh ÚP vytváří podmínky pro stabilizaci vodních toků a ploch, zejména v úsecích procházejících zastavěnými částmi města. 050 Záplavové území Územní plán vymezuje rozvojové plochy tak, aby zasahovaly do záplavového území pouze zcela výjimečně. Jedná se především o plochy, do nichž záplavové území zasahuje pouze částečně, takže zástavbu je možné realizovat v bezpečné vzdálenosti, případně plochy ve kterých se nepředpokládá stavební využití. Podmínky všech ploch umožňují v případě potřeby realizaci ochranných protipovodňových opatření bez nutnosti změny ÚP. 051 Aktivní zón záplavového území V aktivní zóně záplavového území vymezuje Územní plán zastavitelné plochy zcela výjimečně jedná se pouze o části ploch u kterých se buď nepředpokládá intenzivní stavební využití či o menší části zastavitelných ploch, u kterých se předpokládá stavební využití mimo záplavové území (např. přírodní koupaliště v nivě Třešťského potoka). Územní plán nenavrhuje v aktivní zóně záplavového území žádné plochy smíšené obytné. Podmínky všech ploch umožňují v případě potřeby realizaci ochranných protipovodňových opatření bez nutnosti změny ÚP. 060 Prognózní ložisko nerostných surovin (stavební kámen) Návrh ÚP nemá podstatný vliv na tento jev. 061 Poddolované území Návrh ÚP nemá podstatný vliv na tento jev. Jediným návrhovým využitím, které je na několika místech dotčeno poddolovaným územím, jsou plochy občanského vybavení specifických forem, jejichž podmínky využití umožňují využívání území bez vlivů poddolování, např. pro jezdectví či golfové hřiště. 067 a 068 Technologický objekt zásobování vodou a vodovodní síť včetně ochranného pásma Návrh ÚP ponechává stávající systémy zásobování města pitnou vodou a vytváří podmínky pro jeho rozvoj především v zastavitelných plochách. 069 a 070 Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod a síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma Návrh ÚP ponechává v Třešti stávající systém odvádění a čištění odpadních vod a vytváří podmínky pro jeho rozvoj především v v zastavitelných plochách. V Salavicích, Bukové a Čenkově jsou navrženy systémy odkanalizování s ukončením na ČOV a dočištění v biologickém rybníku. 072 a 073 Elektrická stanice a nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma Návrh ÚP ponechává stávající systém a vytváří podmínky pro jeho rozvoj především v zastavitelných plochách. Návrh ÚP vytváří podmínky pro vybudování vedení 110 kv západně od třešti včetně rozvodny. 074 a 075 Technologický objekt zásobování plynem a vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma Návrh ÚP nemá podstatný vliv na tento jev. 081 a 082 Elektronické komunikační zařízení a komunikační vedení včetně ochranného pásma Návrh ÚP nemá podstatný vliv na tento jev. 085 Skládka včetně ochranného pásma Stávající skládka na jihovýchodě území je uzavřená a ukončená, územní plán její plochu pouze stabilizuje a neumožňuje její rozvoj. Návrh ÚP vymezil plochu pro případné umístění skládky inertního odpadu severně od Třešti. Tato plocha má dobrou dopravní obsluhu a nenachází se v blízkosti zastavěné části města. 091 Silnice II. třídy včetně ochranného pásma 6

7 ÚZEMNÍ PLÁN TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 Návrh ÚP upřesňuje trasu přeložky silnice II/406 vymezené v ZÚR KV (obchvat Třešti). Z hlediska soudržnosti obyvatel a hospodářského rozvoje posiluje tento návrh udržitelný rozvoj města. 092 Silnice III. třídy včetně ochranného pásma Návrh ÚP nemá podstatný vliv na tento jev. 093 Místní a účelové komunikace Návrh ÚP upravuje stávající systém komunikací a vytváří podmínky pro jeho rozvoj především v zastavitelných plochách. Návrh ÚP má pozitivní vliv na obsluhu stávajících i nově navrhovaných ploch. Návrh tzv. batelovské spojky má pozitivní vliv na pohodu bydlení a plynulost dopravy v centru města. 95 Železniční dráha regionální včetně ochranného pásma Návrh ÚP nemá podstatný vliv na tento jev. Návrh ÚP železnici v řešeném území stabilizuje. 106 Cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka Návrh ÚP navrhuje rozvoj cyklostezek zejména mezi Třeští a Čenkovem, Třeští a Hodicemi a Třeští a Batelovem. Pro tyto cyklostezky jsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury. Podmínky využití ploch umožňují v případě potřeby realizaci cyklostezek, cyklopruhů či cyklotras v plochách dopravní infrastruktury a v plochách veřejných prostranství. Pěší pohyb je umožněn ve všech plochách, vymezení pěších tras není v podrobnosti územního plánu účelné. Návrh ÚP vymezuje trasy pěších propojení, které zajišťují prostupnost územím v místech, jež by mohly být ohrožené zablokováním. 113 Ochranné pásmo hřbitova, krematoria Ochranné pásmo třešťského hřbitova i starého židovského hřbitova (100 m) je v Územním plánu respektováno. Předpokládané využití rozvojových ploch, které zasahují do ochranného pásma není v rozporu s pietním charakterem lokality. Konkrétní záměry budou posuzovány v navazujících správních řízeních. 116 Počet dokončených bytů k každého roku Návrh ÚP vymezuje zastavitelné plochy pro nízkopodlažní zástavbu, především rodinných a bytových domů. Návrh ÚP má na tento jev výrazně pozitivní vliv zvláště z hlediska soudržnosti obyvatel města. 117 Zastavitelná plocha Návrh ÚP vymezuje zastavitelné plochy z důvodu zajištění dobrých podmínek pro rozvoj obce v budoucích letech, a to zejména pro bydlení, veřejnou infrastrukturu a podnikání. Zastavitelné plochy jsou navrženy s dostatečnou rezervou, která je nutná pro zajištění dynamického rozvoje obce (aby rozvoj obce nebyl blokován případnou nedostupností některých pozemků z majetkových důvodů či z důvodů problematického zainvestování). Odůvodnění zastavitelných ploch v Návrhu Územního plánu je podrobněji uvedeno v kap. D. Odůvodnění Územního plánu. 4. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK A NA PŘÍLEŽITOSTI A HROZBY ÚZEMÍ 4.1. Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb týkajících se řešeného území a na posílení jeho slabých stránek a) Horninové prostředí a geologie Slabé stránky (ÚAP ORP Jihlava): výskyt lokalit s poddolovaným územím. Hrozby (ÚAP ORP Jihlava): Jediným návrhovým využitím, které je na několika místech dotčeno poddolovaným územím, jsou plochy občanského vybavení specifických forem. Jejich podmínky využití umožňují využívání území bez vlivů poddolování, např. pro jezdectví či golfové hřiště. b) Vodní režim Slabé stránky (ÚAP ORP Jihlava): výskyt záplavového území. 7

8 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 Hrozby (ÚAP ORP Jihlava): vymezování zastavitelných ploch v záplavových územích. Niva Třešťského potoka je stanovena jako přírodně-rekreační zázemí celoměstského významu. V aktivní zóně záplavového území vymezuje Územní plán zastavitelné plochy zcela výjimečně jedná se pouze o části ploch u kterých se buď nepředpokládá intenzivní stavební využití či o menší části zastavitelných ploch, u kterých se předpokládá stavební využití mimo záplavové území (např. přírodní koupaliště v nivě Třešťského potoka). Územní plán nenavrhuje v aktivní zóně záplavového území žádné plochy smíšené obytné. Podmínky všech ploch umožňují v případě potřeby realizaci ochranných protipovodňových opatření bez nutnosti změny ÚP. c) Hygiena životního prostředí Slabé stránky (ÚAP ORP Jihlava): existence bodových zdrojů znečištění; území se zvýšeným radonovým rizikem. Hrozby (ÚAP ORP Jihlava): zvýšení zdrojů znečištění vod (nerealizace ČOV); výskyt skládky. Na území města se nevyskytuje žádný významný zdroj znečištění (např. spalovna). Bodová znečištění ve městě dle ÚAP ORP Jihlava zastupují především funkční výrobní podniky situované převážně na okrajích Třeště. Tyto podniky zajišťují ve městě pracovní příležitosti a je smyslem územního plánování jejich rozvoj ve vhodném území. V lokalitách, které nejsou obklopeny obytnými částmi, navrhuje Územní plán jejich rozvoj, v ostatních případech je stabilizuje. Území se zvýšeným radonovým rizikem zabírá přes 70% katastru Čenkov, včetně celého sídla Čenkov. Územní plán navrhuje v Čenkově pouze doplnění struktury zástavby, při čemž ochrana před radonovým rizikem bude posuzována v navazujících správních řízeních. Hlavní rozvoj města je situován do Třeště, kam již zvýšené radonové riziko nezasahuje. Územní plán navrhuje v Salavicích, Bukové a Čenkově systém odkanalizování včetně ČOV. Zajištění jejich realizace není v intencích územního plánu. Stávající skládka na jihovýchodě území je uzavřená a ukončená, územní plán její plochu pouze stabilizuje a neumožňuje její rozvoj. Územní plán vymezuje plochu pro případné umístění skládky inertního odpadu severně od Třešti. Tato plocha má dobrou dopravní obsluhu a nenachází se v blízkosti zastavěné části města. d) Ochrana přírody a krajiny Slabé stránky (ÚAP ORP Jihlava): Hrozby (ÚAP ORP Jihlava): e) Zemědělský půdní fond (ZPF), pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) Slabé stránky (ÚAP ORP Jihlava): Hrozby (ÚAP ORP Jihlava): f) Veřejná dopravní a technická infrastruktura Slabé stránky (ÚAP ORP Jihlava): území bez čistírny odpadních vod. Hrozby (ÚAP ORP Jihlava): 8

9 ÚZEMNÍ PLÁN TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 Územní plán navrhuje v Salavicích, Bukové a Čenkově systém odkanalizování včetně ČOV (biologického rybníka). g) Sociodemografické podmínky a obyvatelstvo Slabé stránky (ÚAP ORP Jihlava): klesající počet obyvatel; nepřítomnost obchodu s potravinami. Hrozby (ÚAP ORP Jihlava): pokračující trend stárnutí populace, přibývání počtu obyvatel nad 65 let pokračující trend úbytku obyvatelstva. Návrh ÚP vytváří podmínky pro zvýšení počtu obyvatel navržením dostatečného množství ploch pro rozvoj výroby a komerce (pracovní příležitosti), pro bydlení (usazení obyvatel ve městě) a pro rekreaci (snížení potřeby bydlet mimo město). Podmínky využití ploch smíšených obytných či ploch komerčních zařízení umožňují vznik obchodu s potravinami v Třešti, Salavicích, Bukové i Čenkově. Podmínky ploch smíšených obytných umožňují výstavbu bydlení pro seniory. Územní plán zajišťuje vhodné územní podmínky pro bydlení, práci i rekreaci obyvatelstva, čímž je podporována atraktivita města z hlediska trvalého bydlení. h) Bydlení Slabé stránky (ÚAP ORP Jihlava): Hrozby (ÚAP ORP Jihlava): i) Rekreace a cestovní ruch Slabé stránky (ÚAP ORP Jihlava): Hrozby (ÚAP ORP Jihlava): j) Hospodářské podmínky Slabé stránky (ÚAP ORP Jihlava): obec není ve spádovém území k pracovištnímu centru město Jihlava. Hrozby (ÚAP ORP Jihlava): Návrh ÚP vytváří podmínky pro tvorbu nových pracovních příležitostí vymezením ploch pro ekonomické aktivity, zejména ploch občanského vybavení určených pro komerční zařízení a ploch výroby a skladování, a také navržením sítě páteřních komunikací zlepšujících dopravní spojení v případě vyjížďky za prací. Návrh ÚP navrhuje nové plochy pro bydlení a podnikání tak, aby občané mladších generací nebyli nuceni odcházet do větších měst a mohli se usadit a případně pracovat v obci Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území a) Horninové prostředí a geologie Silné stránky (ÚAP ORP Jihlava): Příležitosti: (ÚAP ORP Jihlava): 9

10 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 b) Vodní režim Silné stránky (ÚAP ORP Jihlava): Příležitosti: (ÚAP ORP Jihlava): realizace protipovodňových opatření. Územní plán navrhuje retenční opatření poldr u Čenkova. Podmínky všech ploch umožňují v případě potřeby realizaci ochranných protipovodňových opatření bez nutnosti změny ÚP. c) Hygiena životního prostředí Silné stránky (ÚAP ORP Jihlava): v území se nevyskytuje stará ekologická zátěž. Příležitosti (ÚAP ORP Jihlava): Za ekologickou zátěž v území se dá považovat stávající skládka na jihovýchodě území, která je uzavřená a ukončená, územní plán její plochu pouze stabilizuje a neumožňuje její rozvoj. d) Ochrana přírody a krajiny Silné stránky (ÚAP ORP Jihlava): vysoké zastoupení lesních ploch; dobré územní podmínky z hlediska životního prostředí. Příležitosti (ÚAP ORP Jihlava): Územní plán stabilizuje plochy lesa, navrhuje jejich ochranu a zahrnuje je do koncepce rekreace obyvatelstva. Územní plán chrání krajinu v okolí Třešti a využívá ji k možnosti rekreace obyvatel. e) Zemědělský půdní fond (ZPF), pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) Silné stránky (ÚAP ORP Jihlava): Příležitosti (ÚAP ORP Jihlava): f) Veřejná dopravní a technická infrastruktura Silné stránky (ÚAP ORP Jihlava): napojení na vodovod; napojení na kanalizaci. Příležitosti (ÚAP ORP Jihlava): V návaznosti na možnosti technické a dopravní infrastruktury je většina rozvoje navržena v Třešti, v Salavicích, Bukové a Čenkově je narženo pouze doplnění stávající struktury sídla. g) Sociodemografické podmínky a obyvatelstvo Silné stránky (ÚAP ORP Jihlava): školské zařízení; dobrá dopravní dostupnost významného centra Jihlavy a středních center ORP; vyšší hustota zalidnění území; kladné saldo migrace; území s progresivním vývojem soudržnosti obyvatelstva; dobré podmínky pro sociální rozvoj. 10

11 ÚZEMNÍ PLÁN TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 Příležitosti (ÚAP ORP Jihlava): zlepšení občanské vybavenosti; posílení populačního vývoje. Územní plán vytváří podmínky pro zlepšení občanské vybavenosti navržením podmínek využití ploch smíšených obytných či ploch veřejného vybavení, které umožňují realizaci občanské vybavenosti. V návaznosti na existenci kvalitní veřejné infrastruktury je navržen rozvoj obytných a produkčních lokalit v Třešti pro posílení populačního vývoje a usazení mladších generací ve městě. h) Bydlení Silné stránky (ÚAP ORP Jihlava): relativně vyšší nárůst bytového fondu. Příležitosti (ÚAP ORP Jihlava): vyšší míra bytové výstavby. Návrh ÚP vytváří vhodné podmínky pro bytovou výstavbu a snížení obložnosti bytů vymezením dostatečného množství ploch pro bydlení tak, aby nebyl rozvoj bydlení ochromen případnými komplikacemi v některé z rozvojových lokalit (např. dlouhodobé řešení majetkoprávních vztahů, problémy se zainvestováním území apod.). i) Rekreace Silné stránky (ÚAP ORP Jihlava): přítomnost turistických tras; významná lokalita cestovního ruchu. Příležitosti (ÚAP ORP Jihlava): využití potenciálu v oblasti cestovního ruchu. Návrh ÚP vytváří podmínky pro vznik potřebné doprovodné infrastruktury cestovního a turistického ruchu a pro vytvoření potřebných ubytovacích kapacit v území a tím i zatraktivnění území (např. koncepcí občanského vybavení). j) Hospodářské podmínky Silné stránky (ÚAP ORP Jihlava): dobrá dopravní dostupnost; nízká míra nezaměstnanosti; vysoká míra podnikatelské aktivity; progresivní hospodářský rozvoj; dobré územní podmínky pro hospodářský rozvoj. Příležitosti (ÚAP ORP Jihlava): Návrh ÚP vytváří podmínky pro vznik ploch podnikatelských aktivit a nových pracovních příležitostí vymezením ploch určených k rozvoji komerce a výroby i podmínky pro podporu dojíždění za prací do Jihlavy vymezením ploch určených k rozvoji dopravní infrastruktury Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území Výkres hodnot územně analytických podkladů SO ORP Jihlava zobrazuje v řešeném území kulturní, přírodní a civilizační hodnoty. a) Mezi kulturní hodnoty na území obce patří především nemovité kulturní památky, území archeologických nálezů, urbanistická struktura center původních obcí, architektonicky hodnotné stavby a významné stavební dominanty. Návrh ÚP tyto hodnoty respektuje a vytváří podmínky pro jejich zachování a rozvoj. To se týká především ochrany měřítka a výškového členění obce stanovením maximální výškové hladiny ploch určených k zástavbě (s výjimkou ploch pro veřejnou infrastrukturu). b) K přírodním hodnotám na území obce patří především evropsky významné lokality (NATURA 2000) Velký Špičák a Rybníky v Pouštích, národní přírodní rezervace Velký Špičák, přírodní památky Rybníky v pouštích a Bukovské 11

12 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 rybníčky, místa výskytu zvláště chráněných živočichů Jezdovický rybník, Petrchák a Durchák, Broum a Bukovské rybníčky. významné krajinné prvky, památné stromy a navržený přírodní park Javořická vrchovina. Návrh ÚP respektuje přírodní hodnoty dané zákonnými předpisy a nenavrhuje v místě jejich výskytu žádné rozvojové plochy, s výjimkou přírodního navrženého parku Javořická vrchovina, v němž jsou navrženy plochy pro hráz poldru u Čenkova, cyklostezku z Čenkova do Růžené a plochu pro parkování u přírodního koupaliště v lomu. tyto plochy byly navrženy z důvodů protipovodňové ochrany, zkvalitnění cyklistické dopravy a ochrany cyklistů a potřeby plochy pro statickou dopravu u lomu, která umožní vymezit místo pro parkování a předejde ničení okolí lomu neukázněně zaparkovanými vozidly. Návrh ÚP řeší rozvoj území takovým způsobem, aby tyto hodnoty zůstaly nejen zachovány, ale byly dále rozvíjeny a posilovány. Územní plán navrhuje zastavitelné plochy pouze v návaznosti na stávající zastavěné území, samostatné zastavěné enklávy v krajině pouze stabilizuje a nenavrhuje jejich další rozvoj. Záboru půd nejvyšší kvality se na území obce nelze vyhnout, navržené řešení ÚP ale vytváří odpovídající protihodnotu podmínky pro komplexní rozvoj obce v kompaktním tvaru. ÚP rovněž rozšiřuje možnosti pro rekreaci obyvatel na plochách přírodě blízkých (plochy smíšené nezastavěného území, plochy zeleně) v docházkové vzdálenosti. Vhodné lesní porosty, vodní plochy a doprovodná zeleň byly zařazeny do územního systému ekologické stability. Jejich zapojení do uceleného systému posílí jejich celospolečenské funkce a významným způsobem zlepší ekologickou stabilitu zájmového území. c) Civilizační hodnoty na území obce zastupuje především veřejná infrastruktura (dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství a veřejné vybavení), dále plochy bydlení a plochy výroby (plochy pracovních příležitostí). Návrh ÚP vytváří vhodné podmínky pro zachování a další rozvoj veřejné infrastruktury vymezuje nové plochy určené pro občanské vybavení, veřejná prostranství a sídelní zeleň a navrhuje doplnění sítí dopravní a technické infrastruktury především pro odlehčení tranzitní automobilové dopravy a ve vazbě na rozvojové plochy pro zástavbu. Vymezuje také nové plochy určené pro rozvoj podnikatelských a ekonomických aktivit a plochy určené pro rozvoj bydlení. Tento rozvoj je nutný především z důvodu uspokojení potřeb obyvatel, pro podporu zaměstnanosti a pomáhá tak zvyšovat atraktivitu území. 5. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU NÁVRHU ÚP TŘEŠŤ K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 5.1. Vláda České republiky schválila dne Politiku územního rozvoje České republiky Z PÚR ČR vyplývají, kromě požadavků stanovených Stavebním zákonem, zejména tyto obecné republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje: Čl. 14 Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví; zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice; tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity; jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje; v některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky; krajina je živým, v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty; bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. > Návrh ÚP Třešť komplexně rozvíjí hodnoty zájmového území; pozornost je věnována jak přírodní složce, tak architektonickým a urbanistickým hodnotám. Čl. 15 Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel; analyzovat hlavní mechanismy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. 12

13 ÚZEMNÍ PLÁN TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 > Návrh ÚP obce vytváří rovnocenné podmínky pro všechny sociální vrstvy, nenavrhuje prostorově segregovaná území s negativním vlivem na soudržnost obyvatel. Čl. 16 Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území; při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území; vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. > Návrh ÚP řeší území obce jako celek, při jeho vytváření byly vyhodnoceny všechny souvislosti a vazby (včetně požadavků PÚR ČR), které z tohoto přístupu vyplývají, a to tak, aby byl umožněn vyvážený rozvoj všech složek urbanizovaného i krajinného území. Čl. 17 Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených a hospodářsky slabých, a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. > Návrh ÚP nabízí dostatek rozvojových ploch pro vytváření pracovních příležitostí (ploch výroby a skladování, ploch komerčních zařízení), a to v několika na sobě nezávislých lokalitách kvůli zajištění jejich reálné dostupnosti. Čl. 18 Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury; vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. > Návrh ÚP posiluje polycentrický rozvoj sídelní struktury prostřednictvím vymezení ploch s rozdílným způsobem využití (včetně stanovení podmínek jejich využití) tak, aby byl možný rozvoj polyfunkčního území jednotlivých obytných čtvrtí. Územní plán vytváří podmínky ke zlepšení spojení mezi venkovskými sídly a hlavním kompaktním městem navržením odpovídající veřejné infrastruktury. Čl. 19 Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu); hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace; cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. > Návrh ÚP vytváří předpoklady pro polyfunkční využití brownfields vymezením ploch přestaveb a stanovením podmínek ploch s rozdílným způsobem využití, které umožňují polyfunkční (smíšené) využití území. Nevyužívané areály uvnitř obytné zástavby navrhuje Územní plán pro smíšenou obytnou funkci, areály při výpadovce na Jihlavu pro výrobní a podnikatelskou funkci. > Stávající plochy zeleně uvnitř sídla jsou v Územním plánu respektovány a doplněny o nově navržené plochy veřejné zeleně a plochy určené pro veřejnou rekreaci zejména ve vazbě na stávající či navržené významné obytné lokality. 13

14 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 Čl. 20 Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umisťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření; s ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu; vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny; v rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. > Rozvojové zastavitelné plochy jsou navrhovány v návaznosti na zastavěné území. Rozvojovými plochami nejsou dotčeny lesní pozemky. > V rámci Návrhu ÚP byl v zájmovém území vymezen ÚSES; realizací potřebných skladebných částí bude zvýšena ekologická stabilita krajiny. Při jeho vymezování byly zohledňovány stávající vegetační struktury, které do něj byly začleněny. Čl. 21 Vymezit a chránit před zastavěním, ve spolupráci s dotčenými obcemi, pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. > Návrh ÚP vymezuje na hranici urbanizovaného prostředí (obytného) plochy zeleně (ať už krajinného nebo sídelního charakteru), které jednak ochrání zástavbu před negativními dopady zemědělské velkovýroby (prašnost) a jednak umožní rozšířit možnosti pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel. Čl. 22 Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika) při zachování a rozvoji hodnot území; podporovat propojení míst atraktivních z hlediska cestovního ruchu turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). > Návrh ÚP vymezuje síť dopravních ploch a veřejných prostranství, po kterých lze vést cyklistické trasy, a tím podporuje rozvoj cykloturistické dopravy. Ta se bude rozvíjet zejména ve vazbě na přírodní a kulturní hodnoty území. Vytváří také podmínky pro vznik cyklostezek do Čenkova, Batelova a Hodic vymezením rozvojových ploch pro rozšíření dopravních koridorů. V ÚP jsou vymezeny také rozvojové plochy určené pro sportovní vybavení, specifické občanské vybavení a pro rodinnou rekreaci, které umožní zvýšit atraktivitu obce z pohledu cestovního ruchu. Čl. 23 Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny; při umisťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umisťovat tato zařízení souběžně; nepřípustné je vytváření nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení. 14

15 ÚZEMNÍ PLÁN TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 > Návrh ÚP vytváří podmínky pro rozvoj technické a dopravní infrastruktury (zejména v rozvojových plochách) vymezením ploch a koridorů určených pro veřejná prostranství a dopravní a technickou infrastrukturu za účelem rozšíření sítí dopravní a technické infrastruktury. Čl. 24 Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os; možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy; vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). > Návrh ÚP vytváří vhodné podmínky pro rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury v obci a pro zlepšení plynulosti dopravy stanovením koncepce dopravní infrastruktury a podmínkami, které umožňují zejména vybudování obchvatu města či tzv. batelovské spojky. Čl. 25 Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod; zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umisťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní; vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod; v zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. > Územní plán navrhuje retenční prostor západně od Čenkova. Podmínky všech ploch umožňují v případě potřeby realizaci ochranných retenčních, protierozních a protipovodňových opatření bez nutnosti změny ÚP. > Návrh ÚP stanovuje jako prioritu zajištění vsakování dešťových vod především na vlastním pozemku. Toto opatření by měla snížit množství vod rychle odtékajících z území a zmírnit tak účinky povodní. Čl. 26 Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech; vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. > V aktivní zóně záplavového území vymezuje Územní plán zastavitelné plochy zcela výjimečně jedná se pouze o části ploch u kterých se buď nepředpokládá intenzivní stavební využití či o menší části zastavitelných ploch, u kterých se předpokládá stavební využití mimo záplavové území (např. přírodní koupaliště v nivě Třešťského potoka). Územní plán nenavrhuje v aktivní zóně záplavového území žádné plochy smíšené obytné. Podmínky všech ploch umožňují v případě potřeby realizaci ochranných protipovodňových opatření bez nutnosti změny ÚP. Čl. 27 Vytvářet podmínky pro koordinované umisťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury; vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami; 15

16 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje; při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. > Návrh ÚP navrhuje rozvoj veřejné infrastruktury pouze místního významu, která nemůže mít zásadní vliv na širší okolí v rámci regionu. Čl. 28 Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu; návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. > Návrh ÚP vymezuje území pro dlouhodobý rozvoj města, včetně návrhu dostatečně dimenzované veřejné infrastruktury. Čl. 29 Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy; s ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí; vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území; s ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest. > Návrh ÚP vytváří podmínky pro rozvoj dopravní infrastruktury (včetně cyklistické a pěší) odpovídající významu a velikosti obce a jejímu postavení v rámci systému osídlení. Čl. 30 Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod, je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. > Návrh ÚP vytváří podmínky pro kvalitní rozvoj technické infrastruktury stanovením koncepce technické infrastruktury. Čl. 31 Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik, při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. > Návrh ÚP svými podmínkami umožňuje realizaci výroben energie z obnovitelných zdrojů lokálního významu. Čl. 32 Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. 16

17 ÚZEMNÍ PLÁN TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 > Návrh ÚP vymezuje plochy přestavby pro bydlení zejména v místech brownfields způsobem zajišťujícím kvalitní městskou strukturu, včetně ploch určených pro veřejnou infrastrukturu Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo 1. Aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, která nabyla účinnosti dne Ze ZÚR KV vyplývají pro Třešť, kromě požadavků stanovených Stavebním zákonem, zejména tyto obecné priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje: Čl. 02 Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodních a republikově významných záměrů stanovených v Politice územního rozvoje z roku 2008 (dále jen PÚR 2008 ) a současně vymezených v ZÚR Kraje Vysočina. > Návrh ÚP vytváří podmínky pro významných záměrů stanovených v PÚR ČR a v ZÚR ČR. ZÚR ČR vymezuje Třešť jako součást rozvojové osy OSk 2 Jihlava Třešť Telč a stanovuje zásady pro usměrňování rozvoje a rozhodování o změnách. Na základě těchto zásad a požadavků byly navrženy dostatečné plochy pro územní rozvoj, převzat a zpřesněn koridor přeložky silnice II/406 (obchvat Třeště) a stanoveny podmínky využití ploch včetně podmínek prostorového uspořádání. Čl. 04 Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje založené na městech Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Žďár nad Sázavou, zejména: podporovat funkční vztahy mezi městy a venkovským osídlením. > Návrh ÚP podporuje funkční vztahy Salavic, Bukové a Čenkova ke Třešti. Stanovuje Třešť jako základní sídlo s centrem rozvoje, rozvoj ve venkovských sídlech představuje především rozvoj veřejné infrastruktury ve vztahu ke zlepšení životní úrovně obyvatel a spojení s Třeští. Čl. 05 Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby: ostatních center osídlení k významným regionálním centrům Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Žďár nad Sázavou. > Návrh ÚP vymezuje a zpřesňuje koridor přeložky silnice II/406 (obchvat Třeště) pro vymístění tranzitní dopravy z centra města, zkvalitnění životních podmínek obyvatel města a zlepšení plynulosti dopravy. Čl. 06 Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit zejména na: zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability; minimalizaci záboru zemědělského půdního fondu a negativních zásahu do pozemku určených k plnění funkcí lesa; ochranu pozitivních znaků utvářejících území a lokality s vysokou hodnotou krajinného rázu a území, v nichž se pozitivní působení znaků krajinného rázu vizuálně a funkčně uplatňuje; ochranu kvality životního prostředí, včetně ochrany kvality podzemních a povrchových vod; snižování potenciálních rizik a přírodních katastrof v území a zvyšování přirozené retence srážkových vod; zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a omezit fragmentaci krajiny. 17

18 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 > Návrh ÚP vytváří podmínky pro zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability vymezením ploch smíšených nezastavěného území, ploch lesních a ploch zemědělských a stanovení jejich podmínek využití tak, aby umožňovaly vytváření pestré krajiny a péči o ni. > Návrh ÚP vytváří podmínky pro minimalizaci záboru zemědělského půdního fondu a negativních zásahu do pozemku určených k plnění funkcí lesa stanovením vymezením ploch přestaveb uvnitř zastavěného území města a navržením zastavitelných ploch pouze v návaznosti na zastavěné území v takovém rozsahu, který odpovídá požadavkům nadřazené dokumentace (rozvojová osa) a potřebám obce a zároveň nevytváří zbytečné a nevyužitelné plochy záboru půdního fondu. > Návrh ÚP vytváří podmínky pro ochranu pozitivních znaků utvářejících území a lokality s vysokou hodnotou krajinného rázu a území, v nichž se pozitivní působení znaků krajinného rázu vizuálně a funkčně uplatňuje stanovením podmínek využití ploch, včetně podmínek prostorového uspořádání, a vymezením rozvoje zastavitelných částí města pouze v návaznosti na zastavěné území v přiměřeném rozsahu. > Návrh ÚP vytváří podmínky pro ochranu kvality životního prostředí, včetně ochrany kvality podzemních a povrchových vod doplněním veřejné infrastruktury, zejména vytvořením možnosti realizace systému odkanalizování v Salavicích, Bukové a Čenkově. > Návrh ÚP vytváří podmínky pro snižování potenciálních rizik a přírodních katastrof v území a zvyšování přirozené retence srážkových vod stanovením koncepce protipovodňové, retenční a protierozní ochrany. Územní plán navrhuje retenční prostor (poldr) východně od Čenkova pro snížení ohrožení území a stanovuje podmínky využití ploch tak, aby byla možná realizace protipovodňových, protierozních a retenčních opatření ve všech plochách, aniž by bylo nutné pořizovat změnu ÚP. > Návrh ÚP vytváří podmínky pro zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a omezit fragmentaci krajiny stanovením základní koncepce území a jejích podmínek a podmínek využití ploch, včetně prostorového uspořádání. Tím zajišťuje a umožňuje doplnění kompaktní urbanistické struktury a zvyšování ekologické stability a pestrosti krajiny. Čl. 07 Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje zvláště ve vymezené rozvojové oblasti a vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit zejména na: posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny; vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel a v souvislosti s tím zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektu v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektu a areálu v sídlech před výstavbou ve volné krajině; intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace včetně rozšiřování sítě pěších a cyklistických tras; rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu, strategických služeb (znalostní ekonomika); uplatnění mimoprodukční funkce zemědělské krajiny, tedy zajistit účelné členění pozemkové držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvku zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny, pozitivně působících na vzhled krajiny a eliminujících erozní poškození; uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území; rozvíjení systému dopravní obsluhy a technické vybavenosti, likvidace odpadních vod a soustav zásobování vodou a energiemi včetně využívání energie z alternativních zdrojů a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje. > Návrh ÚP vytváří podmínky pro posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí vhodným vymezením rozvojových ploch uvnitř i v návaznosti na zastavěné území a navržením příslušné veřejné infrastruktury pro obsluhu území tak, aby byla zajištěna prostupnost území. 18

19 ÚZEMNÍ PLÁN TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 > Návrh ÚP vytváří podmínky pro vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel vymezením ploch přestaveb v místech brownfields uvnitř zastavěného území a navržením zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území. > Návrh ÚP vytváří podmínky pro rozvoj infrastruktury cestovního ruchu a turistiky (pěší a cyklo trasy, infocentra, zázemí apod.) i ubytovacích kapacit stanovením podmínek využití ploch a koncepce prostupnosti území. > Návrh ÚP vytváří podmínky pro rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou stanovením podmínek využití ploch výroby a skladování aploch komerce tak, aby bylo možné jejich pestré využití různými odvětvími výroby, komerce a služeb. > Návrh ÚP vytváří podmínky pro uplatnění mimoprodukční funkce zemědělské krajiny stanovením podmínek využití ploch zemědělských, které umožňují realizaci krajinných prvků (remízy, stromořadí, ÚSES) a tím zvyšování pestrosti zemědělské krajiny a zvyšování její ekologické stability. > Návrh ÚP vytváří podmínky pro uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území, stanovením podmínek využití ploch lesních tak, aby byl možný rozvoj infrastruktury turistického ruchu (v souladu s patřičnými požadavky dotčených orgánů v navazujících správních řízeních). > Návrh ÚP vytváří podmínky pro rozvoj systému dopravní obsluhy a technické vybavenosti, likvidace odpadních vod a soustav zásobování vodou a energiemi včetně využívání energie z alternativních zdrojů a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu stanovením koncepce veřejné infrastruktury. 6. PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD VYPLÝVAJÍCÍ Z ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJ ÚZEMÍ SO ORP JIHLAVA Problémy k řešení v ÚPD pro Třešť, uvedené v Rozboru udržitelného rozvoj území SO ORP Jihlava, a popis jejich řešení v Návrhu ÚP: v rozvojových záměrech obce zohlednit vývoj demografické situace v obci a aktualizovat prognózu demografického vývoje pro další období; respektovat a územně zpřesnit vedení koridorů dopravní a technické infrastruktury pro DK28 (silnice II/406), E08 a E09 (nadzemní vedení VVN 110 kv), E20 (rozvodna Třešť) a dále pro koridory prvků ÚSES označených U001, U016, U241 vše vymezeno v ZÚR jako veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření; při řešení koncepce rozvoje města zohlednit jeho výhodnou polohu na rozvojové ose krajského významu OSk2 (zejm. dostupnost krajského města a dálnice D1). ověřit potřebný rozsah zastavitelných ploch, s ohledem na demografický potenciál města a jeho částí, existující vnitřní prostorové rezervy (včetně ploch typu brownfields), možnosti obsluhy území dopravní technickou infrastrukturou a limity rozvoje území; řešit problémy skloubení rozvojových záměrů města s respektováním hodnot městské památkové zóny rostlá urbanistická forma, jednotlivé kulturně historické památky a dominanty, krajinářské úpravy; řešit vodohospodářskou problematiku rozvoje města dle specifických podmínek místních částí dokončení vodovodní sítě a dostavba doprovodných zařízení; dostavba a rekonstrukce splaškové kanalizace a napojení na stávající ČOV Třešť nebo ČOV Kostelec dle technicko ekonomických hledisek, doplňkově individuální jímání nebo čištění odpadních vod (dle PRVK kraje Vysočina, aktualizace 2010); sledovat a zohledňovat v urbanistické koncepci další vývoj posuzování lokalizace jedné variant úložiště radioaktivního odpadu v prostoru nedaleké obce Rohozná; zohlednit v rozvojových záměrech ztížené klimatické podmínky města a jeho místních částí dané geografickou polohou v nadmořské výšce v rozmezí m n.m.; respektovat opatření k ochraně krajinného rázu dle Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina. Řešení problémů v území Územním plánem: > Vzhledem k současnému stavu a možnostem rozvoje města ve vazbě na demografický vývoj a nárůst obyvatel, je navržený rozvoj úměrný potenciálu města a jeho současným i případným budoucím potřebám. > Územní plán respektuje a zpřesňuje všechny požadované plochy a koridory vymezené v ZÚR KV, včetně jejich zařazení do veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření. > S ohledem na polohu v rámci rozvojové osy krajského významu a dopravní dostupnosti navrhuje Územní plán rozvoj především v Třešti, rozvoj Salavic, Bukové a Čenkova je omezen na doplnění jejich stávající struktury. 19

20 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 > Územní plán je navržen s ohledem na nejrůznější faktory ovlivňující možnosti rozvoje. Nevyužívané plochy uvnitř města jsou navrženy k rozvoji vhodnějších funkcí, rozvoj v návaznosti na zastavěné území je navržen zejména v místech, jež k rozvoji vybral také platný územní plán. > Územní plán navrhuje uvnitř městské památkové zóny pouze několik rozvojových ploch, z nichž tři jsou určeny pro občanské vybavení a dvě pro plochy smíšené obytné, jejichž podmínky využití stanovují prostorovou koncepci maximální výška zástavby a uliční charakter zástavby. Konkrétní záměry pak budou posuzovány z hlediska památkové ochrany až v navazujících správních řízeních. > Územní plán řeší rozvoj technické infrastruktury dle specifických podmínek místních částí a dostupných podkladů (PRVK, pasport kanalizace atd.). Navrhuje v sídlech Salavice, Buková a Čenkov systém odkanalizování ukončený ČOV (biologický rybník). V Třešti řeší obsluhu rozvojových lokalit napojením na stávající sítě, případně jejich posílení. > Územní plán sleduje a zohledńuje další vývoj posuzování lokalizace jedné z variant úložiště radioaktivního odpadu v prostoru nedaleké obce Rohozná. > Rozvojové záměry byly soustředěny především do Třeště, tak, aby řešení ztížených klimatických podmínek bylo co nejjefektivnější (existence veškeré veřejné infrastruktury doprava, sítě tech. infrastruktury, občanské vybavení). V sídlech Salavice, Buková a Čenkov je navržen rozvoj pouze jako doplnění stávající struktury, je zde také navrženo doplnění veřejné infrastruktury. > Územní plán respektuje opatření k ochraně krajinného rázu dle Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina stanovením plošné a prostorové regulace. 7. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ SHRNUTÍ 7.1. Vyhodnocení vlivů Návrhu ÚP Třešť na vyváženost vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje a) Soudržnost obyvatel území Sociální soudržnost obyvatel je v Třešti dle ÚAP ORP Jihlava dobrá. Je to dáno dobrou dopravní dostupností Jihlavy, kvalitního zázemí města v podobě veřejné infrastruktury a pracovními možnostmi ve městě. > Návrh ÚP pro stabilizaci a případné zlepšení tohoto stavu vytváří ve městě vhodné podmínky pro zkvalitňování občanské vybavenosti, pro zlepšení dopravní obsluhy území, pro vznik kvalitního bydlení a nových pracovních příležitostí: navrhuje dostatečné množství ploch určených pro občanské vybavení veřejného, sportovního i komerčního charakteru (např. plochy vhodné pro obchod, služby, ubytování) a pro rekreaci (např. plochy pro zeleň, sport), čímž vytváří podmínky pro vznik dostatečného zázemí pro obyvatele; navrhuje dostatek ploch pro vznik pracovních příležitostí (plochy určené pro výrobu a komerční vybavení), čímž nepřímo vytváří podmínky pro usazování obyvatel ve městě; navrhuje dostatečné množství ploch pro bydlení a pro související veřejná prostranství a veřejnou zeleň, čímž vytváří podmínky pro rozvoj kvalitního obytného území, které je základním předpokladem pro sociální soudržnost obyvatel; podmínky pro rozvoj bydlení vytváří i v malých místních částech (Buková, Čenkov, Salavice), čímž předchází jejich vylidňování (odchodu mladých lidí do větších měst) a upevňuje tak sociální strukturu území; plochy pro bydlení jsou navíc z dosti významné části vymezeny na plochách tzv. brownfields, čímž jsou vytvořeny podmínky pro revitalizaci daných území (zejména území při ulici Tovární a areál bývalého družstva v Salavicích); navrhuje přeložku silnice II. třídy ze zastavěného území do nově koncipovaného koridoru mimo zástavbu, čímž vytváří územní předpoklady pro snížení dopravního zatížení v jádru města; dále vymezuje koridor pro tzv. batelovskou spojku, jejíž realizace zásadně sníží dopravní zatížení Rooseweltovy ulice v historickém jádru města a tím zlepší životní podmínky a podmínky pro podnikání v dotčeném území. b) Hospodářské podmínky území Hospodářské podmínky v území vychází dle ÚAP ORP Jihlava pro Třešť příznivě. Silnou stránkou je ekonomická a podnikatelská aktivita obyvatel, dobré dopravní napojení na Jihlavu a dálnici D1 i atraktivita města z hlediska turistického ruchu. > Návrh ÚP pro stabilizaci a případné zlepšení tohoto stavu vytváří ve městě vhodné podmínky pro vznik nových ploch pro podnikatelské aktivity a výrobu a pro vznik kvalitní infrastruktury potřebné pro rozvoj turistického ruchu: 20

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 postupem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcího předpisu MĚSTYS Zpracovatel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany

Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Doubek Určený zastupitel: JUDr. Zdeněk Pospíšil Datum

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Územní plán ŘÍKOV --------------------------------------------------------------------- NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán ŘÍKOV --------------------------------------------------------------------- NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán ŘÍKOV --------------------------------------------------------------------- NÁVRH ZADÁNÍ Návrh zadání je zpracován v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 2. 2014 Č. j.: 48327/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území ÚP KOSTĚNICE Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Zpracoval : Mgr. David Šebesta Pardubice, březen 2013 Vyhodnocení vlivů Územního plánu Kostěnice na udržitelný rozvoj území zpracované podle 19

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŇ ODŮVODNĚNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŇ ODŮVODNĚNÍ Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŇ ODŮVODNĚNÍ HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. duben 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OZNAČENÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL Zastupitelstvo

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona.

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona. Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Těšetice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Městský úřad Hořice odbor stavební, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Pořizovatel: Městský úřad Hořice

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny.

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 54485/ENV/13 ze dne 2. 8. 2013 k návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 vypořádání stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 Obsah Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 2. Vyhodnocení vlivů územního plánu na území NATURA 2000 1 3. Vyhodnocení vlivů

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Severa Září 2013 Definice veřejné infrastruktury 2 odst. 1 písm. k stavebního zákona Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, zřizované nebo užívané

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více