VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ"

Transkript

1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014

2 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: ZPRACOVATEL: garant projektu: zpracovali: vyhodnocení SEA: Město Třešť Revoluční 20/1, Třešť Ing. Vladislav Hynk, starosta Magistrát města Jihlavy, Úřad územního plánování Masarykovo nám. 1, Jihlava Jolana Pavlíková Zastupitelstvo města Třešť Krajský úřad Kraje Vysočina odbor územního plánování a stavebního řádu oddělení územního plánování architektonický ateliér Šumavská 416/15, Brno doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. číslo autorizace ČKA: Ing. arch. Jiří Knesl doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. Ing. arch. Jaroslava Stružková Ing. arch. Jan Špirit Ing. arch. Bohuš Zoubek AGERIS s.r.o. Ing. Ladislav Vondráček Ing. RNDr. Jiří Kocián vyhodnocení NATUA 2000: Ing. Pavel Koláček, Ph. D. 2

3 ÚZEMNÍ PLÁN TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Toto vyhodnocení je připojeno v samostatné příloze Územní plán Třešť Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí, jejímž zpracovatelem je společnost AGERIS, s. r. o. (zodpovědný projektant: Ing. Ladislav Vondráček držitel autorizace podle zákona č. 100/2001 Sb., 19 a 24 osvědčení MŽP ČR o odborné způsobilosti k hodnocení vlivu staveb a činností na životní prostředí č.j. 8391/1317/OPV/93, prodloužené rozhodnutím MŽP ČR č.j /ENV/11 ze dne do ). Na základě posouzení z hlediska předpokládaných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví navrhuje, aby příslušný úřad vydal souhlasné stanovisko k posuzované územně plánovací dokumentaci. Posuzovaná dokumentace v dostatečné míře respektuje cíle stanovené relevantními strategickými dokumenty. Územní plán a většinu jeho rozvojových ploch lze z hlediska vlivů na životní prostředí doporučit ke schválení za podmínky splnění opatření stanovených v kapitole 8. tohoto vyhodnocení a vypuštění zastavitelných ploch 1128-SO, 1574-SO, 1575-SO. 2. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA ÚZEMÍ SOUSTAVY NATURA 2000 Toto vyhodnocení je připojeno v samostatné příloze Územní plán Třešť Návrh, Posouzení vlivu územně plánovací dokumentace dle 45i zákona č. 114/1992 Sb., jejímž zpracovatelem je Ing. Pavel Koláček, Ph.D., držitel autorizace k posuzování vlivů dle 45i, č. j.: 2915/ENV/12, 128/630/12 ze dne Na základě vyhodnocení předmětné koncepce v intencích 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, je v závěru konstatováno, že předložená koncepce nemůže mít potenciálně významný negativní vliv na celistvost a příznivý stav předmětů ochrany soustavy Natura 2000, tj. na EVL Velký Špičák (CZ ) a EVL Rybníky v Pouštích (CZ ). 3. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ Územně analytické podklady správního obvodu ORP Jihlava byly zpracovány v roce 2008 (BERIT, a.s., Brno) a aktualizovány v roce 2010 a 2012 (Magistrát města Jihlavy Úřad územního plánování, Jihlava). V této kapitole jsou vyhodnoceny ty jevy sledované v územně analytických podkladech, které s řešeným územím přímo souvisí, jsou podstatně ovlivněny Návrhem ÚP, nebo jej naopak ovlivňují a lze u nich tento vliv prokázat. 001 Zastavěné území V rámci Návrhu Územního plánu bylo vymezeno zastavěné území k datu dle aktuálního stavu území na základě stavebního zákona. 002 Plochy výroby Územní plán stabilizuje a v příhodných lokalitách případně rozvíjí zejména tyto stávající výrobní areály: výrobní areál firmy Podzimek a synové s.r.o. při ulici Váňovské; výrobní areál firmy Strojírny Podzimek s.r.o. při ulici Čenkovské; výrobní areál firmy Pezag Machining a.s. na nároží ulic Nádražní a B. Smetany; areál zemědělského družstva Roštýn při ulici Čenkovské; výrobní areál firmy KOOL Trading, spol. s.r.o. při ulici Dr. Richtra; výrobní areál firmy LEXA&KRUŽÍK, spol. s.r.o. při ulici Čenkovské. Mimo tyto významné areály stabilizuje územní plán také zemědělské areály v Bukové a v Čenkově. K přestavbě byly navrženy zejména areály bývalé pily při silnici II/406 severně od Třešti a areál firmy DINOR s.r.o. (býv. Intea) při ulici Nádražní. 003 Plochy občanského vybavení Veřejné vybavení Jako stabilizované plochy veřejného vybavení vymezuje Územní plán většinu stávajících zařízení veřejné infrastruktury plochy určené pro vzdělávání a výchovu (školy, umělecká škola, knihovna), zdravotnictví (poliklinika, lékařský dům), sociální péči (domy s pečovatelskou službou), veřejnou správu (městský úřad, úřad práce), kulturu a církve (kostely, 3

4 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 kaple, muzea, kulturní dům, kino,sokolský dům, infocentrum, hospody v Salavicích, Bukové a Čenkově), ochranu obyvatelstva (budovy policie, hasičské stanice a zbrojnice), hřbitovy atd. Tím je zaručena ochrana a rozvoj těchto zařízení ve prospěch veřejného vybavení. Výjimku tvoří drobné stavby (např. kaple v Salavicích), zařízení v souvislé obytné zástavbě (např. Sokolský dům na nám Svobody) nebo zařízení s doplňkovou funkcí (např. muzeum modelů v budově vlakového nádraží), které jsou z důvodu malého rozměru a zvolené metodiky zpracování Územního plánu agregovány do jiných ploch s rozdílným způsobem využití. Specifickým případem jsou zařízení pro obranu státu (Střelnice Policie ČR v Salavicích a areál policejní školy Ministerstva vnitra při silnici do Pavlova), které jsou vymezeny jako plochy specifické. Jelikož je v Třešti v podstatě pokryta potřeba zařízení veřejného vybavení, je k rozvoji navržena pouze plocha pro rozšíření hřbitova a plocha pro případné rozšíření areálu SOŠ. Sport Jako stabilizované plochy pro tělovýchovu a sport byly vymezeny pozemky stávajících významných sportovních zařízení, které zaručují dostatečnou obsluhu řešeného území tělovýchovnými nebo sportovními zařízeními. Jedná se o fotbalový areál u základní školy při ulici J. Hory, sportovní areál (bývalý zimní stadion) v ulici Jungmannově, tenisové centrum v ulici Nerudově, venkovní hřiště v ulici Palackého a Barvířské, městskou sportovní halu v areálu základní školy Třešť, bowling a střelnici U váhy, jedecké kluby v ulicích A. Dvořáka a Váňovská, fotbalové hřiště v Salavicích a hřiště v Čenkově. Ostatní stávající sportoviště (méně důležitá pro základní obsluhu území) jsou zahrnuta do jiných ploch s rozdílným způsobem využití, kde jsou však stále přípustná. Rozvoj sportu je navržen na severu Třešti u tzv. batelovské spojky, kde se předpokládá využití např. pro jezdectví či pro zázemí tzv. akademie golfu. navrženo je také koupaliště v nivě třešťského potoka a rozšíření sportovního areálu u stávajícího areálu střední školy. Východně od ulice dr. Richtra je navržena plocha pro stavební zázemí uvažovaného golfového areálu. Komerce Územní plán stabilizuje významná stávající komerční zařízení zaručující dostatečnou obsluhu území, především obchody a služby. Jsou vymezeny plochy primárně určené pro komerční využití, to však může být realizováno za určitých podmínek také v jiných typech ploch (např. v plochách smíšených obytných). Rozvoj komerčních ploch je navržen při výpadovce na Jihlavu v severní části Třešti a v Salavicích. Tyto plochy jsou vymezeny v návaznosti na nejdůležitější silniční spojení směrem na Jihlavu a jejich rozvoj se může odehrávat ve škále funkcí od rodinných firem, přes motoresty až po výrobní služby. 004 Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území ÚAP ORP Jihlava vymezují jako brownfields bývalý areál Intea a.s., nevyužívaný areál v ulici B. Smetany a bývalý zemědělský areál v Salavicích. Všechny tyto plochy Územní plán navrhuje k přestavbě na obytné části města. Ve všech třech případech tak dojde k pozitivnímu vlivu na dnes znehodnocené území v obytných částech města. 006 Památková zóna, včetně ochranného pásma Návrh ÚP respektuje městkou památkovou zónu a nemá na ni podstatný vliv. 008 Nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma Všechny nemovité kulturní památky v obci Návrh ÚP respektuje a nemá na ně podstatný vliv. 016 Území s archeologickými nálezy Návrh ÚP navrhuje zastavitelné plochy také v území s archeologickými nálezy. Územním plánem není dotčena povinnost stavebníků tento limit respektovat a postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy. 017 Oblast krajinného rázu a její charakteristika Město Třešť leží na předělu dvou oblastí krajinného rázu Želetavsko a Křemešnicko, z jejichž charakteristiky vyplývají dle ÚAP ORP Jihlava pro územní plán úkoly zamezení umisťování dominant technicistní povahy do vymezujících horizontů a krajinných předělů a zamezení výstavbě větrných elektráren a větrných farem přesahujících svou výškou krajinné předěly Čeřínku, Špičáku, Vysokého Kamene, Křemešníku a umisťování do prostorů s dochovanými znaky původní struktury krajiny a s ohledem na komponované krajinné prostory v okolí panských sídel a měst, respektování krajinářských úprav zemědělské krajiny v okolí a prostorů komponované krajiny v okolí Batelova a Třešti a zachování historických siluet sídel. Návrh ÚP zamezuje výstavbě větrných a fotovoltaických elektráren v krajině zařazením těchto staveb do nepřípustného využití ploch vymezených v krajině mimo zastavěné území. Návrh ÚP respektuje krajinářské úpravy zemědělské krajiny v okolí Třeště a stanovuje v hlavní koncepci jako prioritu zvyšování zastoupení remízů či stromořadí v zemědělské krajině. 4

5 ÚZEMNÍ PLÁN TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 Návrh ÚP vytváří podmínky pro zachování siluety sídel stanovením podmínek plošného a prostorového uspořádání. 021 Územní systém ekologické stability Návrh ÚP vymezuje v řešeném území skladebné části ÚSES. Využívá při tom jak lesních porostů a vodních toků, tak segmentů trvalé vegetace v krajině a doplněním chybějících částí tak vytváří ucelený systém. Návrh ÚP vymezil potřebné skladebné části ÚSES, čímž vytvořil potřebný předpoklad pro jejich následnou realizaci. Skladebné části byly vymezeny i s ohledem na zachování potřebných návazností na sousední území. Při vymezování ÚSES byly zohledňovány i ostatní zájmy na využívání území, takže byly Územním plánem vyřešeny i možné prostorové střety. 022 Významný krajinný prvek registrovaný Návrh ÚP respektuje všech šest registrovaných významných krajinných prvků a nemá na tento jev podstatný vliv. V místě výskytu jevu vymezuje stabilizované plochy přírodního charakteru a nenavrhuje zde žádné rozvojové plochy. 027 Národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma Návrh ÚP respektuje NPR Velký Špičák a nemá na tento jev podstatný vliv. V místě výskytu jevu vymezuje stabilizované plochy přírodního charakteru a nenavrhuje zde žádné rozvojové plochy. 030 Přírodní park Návrh ÚP respektuje navržený přírodní park Javořická vrchovina a nemá na tento jev podstatný vliv. Vymezené návrhové plochy pro hráz poldru u Čenkova, cyklostezku z Čenkova do Růžené a plochu pro parkování u přírodního koupaliště v lomu chrání území před živelními pohromami a zkvalitňují veřejnou infrastrukturu. 031 Přírodní památka včetně ochranného pásma Návrh ÚP respektuje PP Rybníky v pouštích a PP Bukovské rybníčky a nemá na tento jev podstatný vliv. V místě výskytu jevu vymezuje stabilizované plochy přírodního charakteru a nenavrhuje zde žádné rozvojové plochy. 032 Památný strom včetně ochranného pásma Návrh ÚP respektuje památné stromy a památná stromořadí, které se v řešeném území nacházejí, a nemá na tento jev podstatný vliv. 034 NATURA 2000 evropsky významná lokalita Návrh ÚP respektuje prvky NATURA 2000 EVL Velký Špičák a EVL Rybníky v Pouštích a nemá na tento jev podstatný vliv. V místě výskytu jevu vymezuje stabilizované plochy přírodního charakteru a nenavrhuje zde žádné rozvojové plochy. 036 Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem Návrh ÚP respektuje lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem a nemá na tento jev podstatný vliv. V místě výskytu jevu vymezuje stabilizované plochy přírodního charakteru a nenavrhuje zde žádné rozvojové plochy. 040 Vzdálenost 50 m od okraje lesa Tato hranice je v Návrhu ÚP dotčena několika zastavitelnými plochami. Využití ploch bude posouzeno dotčeným orgánem v navazujícím správním řízení. Návrh ÚP nemá podstatný vliv na tento jev. 041 Bonitované půdně ekologické jednoty Z pohledu zemědělského hospodářství je půda charakterizována bonitovanými půdně ekologickými jednotkami (BPEJ). Zastoupení tříd BPEJ v zájmovém území je uvedeno v následující tabulce (v posledních dvou řádcích je uvedena celková výměra pozemků ZPF dle třídy jejich ochrany a jejich procentuální podíl na výměře celého území města: I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída 520,3 ha 127,7 ha 468,7ha 140,8 ha 1126,9 ha 11,1 % 2,7 % 10,0% 3,0 % 24,0 % Z uvedeného přehledu BPEJ je patrné, že v zájmovém území převažují BPEJ zařazené do I., III. a V. třídy ochrany. Návrh ÚP má potenciálně mírně negativní vliv na rozsah ZPF, což je však vyváženo ekonomickými a sociálnědemografickými potřebami rozvoje obce. Podrobné vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF je uvedeno v kapitole E Odůvodnění Územního plánu. 5

6 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti Návrh ÚP předpokládá dotčení cca 35 ha meliorovaných pozemků rozvojovými plochami, přičemž největší díl (cca 22,5 ha) je dotčeno nestavebními plochami určenými pro úpravu nivy Třešťského potoka a pro golfové hřiště, kde zřejmě k reálnému dotčení meliorací nedojde. 044 Vodní zdroj podzemní, povrchové vody včetně ochranných pásem Návrh ÚP nemá podstatný vliv na tento jev. 047 Vodní útvar povrchových, podzemních vod Návrh ÚP vytváří podmínky pro stabilizaci vodních toků a ploch, zejména v úsecích procházejících zastavěnými částmi města. 050 Záplavové území Územní plán vymezuje rozvojové plochy tak, aby zasahovaly do záplavového území pouze zcela výjimečně. Jedná se především o plochy, do nichž záplavové území zasahuje pouze částečně, takže zástavbu je možné realizovat v bezpečné vzdálenosti, případně plochy ve kterých se nepředpokládá stavební využití. Podmínky všech ploch umožňují v případě potřeby realizaci ochranných protipovodňových opatření bez nutnosti změny ÚP. 051 Aktivní zón záplavového území V aktivní zóně záplavového území vymezuje Územní plán zastavitelné plochy zcela výjimečně jedná se pouze o části ploch u kterých se buď nepředpokládá intenzivní stavební využití či o menší části zastavitelných ploch, u kterých se předpokládá stavební využití mimo záplavové území (např. přírodní koupaliště v nivě Třešťského potoka). Územní plán nenavrhuje v aktivní zóně záplavového území žádné plochy smíšené obytné. Podmínky všech ploch umožňují v případě potřeby realizaci ochranných protipovodňových opatření bez nutnosti změny ÚP. 060 Prognózní ložisko nerostných surovin (stavební kámen) Návrh ÚP nemá podstatný vliv na tento jev. 061 Poddolované území Návrh ÚP nemá podstatný vliv na tento jev. Jediným návrhovým využitím, které je na několika místech dotčeno poddolovaným územím, jsou plochy občanského vybavení specifických forem, jejichž podmínky využití umožňují využívání území bez vlivů poddolování, např. pro jezdectví či golfové hřiště. 067 a 068 Technologický objekt zásobování vodou a vodovodní síť včetně ochranného pásma Návrh ÚP ponechává stávající systémy zásobování města pitnou vodou a vytváří podmínky pro jeho rozvoj především v zastavitelných plochách. 069 a 070 Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod a síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma Návrh ÚP ponechává v Třešti stávající systém odvádění a čištění odpadních vod a vytváří podmínky pro jeho rozvoj především v v zastavitelných plochách. V Salavicích, Bukové a Čenkově jsou navrženy systémy odkanalizování s ukončením na ČOV a dočištění v biologickém rybníku. 072 a 073 Elektrická stanice a nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma Návrh ÚP ponechává stávající systém a vytváří podmínky pro jeho rozvoj především v zastavitelných plochách. Návrh ÚP vytváří podmínky pro vybudování vedení 110 kv západně od třešti včetně rozvodny. 074 a 075 Technologický objekt zásobování plynem a vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma Návrh ÚP nemá podstatný vliv na tento jev. 081 a 082 Elektronické komunikační zařízení a komunikační vedení včetně ochranného pásma Návrh ÚP nemá podstatný vliv na tento jev. 085 Skládka včetně ochranného pásma Stávající skládka na jihovýchodě území je uzavřená a ukončená, územní plán její plochu pouze stabilizuje a neumožňuje její rozvoj. Návrh ÚP vymezil plochu pro případné umístění skládky inertního odpadu severně od Třešti. Tato plocha má dobrou dopravní obsluhu a nenachází se v blízkosti zastavěné části města. 091 Silnice II. třídy včetně ochranného pásma 6

7 ÚZEMNÍ PLÁN TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 Návrh ÚP upřesňuje trasu přeložky silnice II/406 vymezené v ZÚR KV (obchvat Třešti). Z hlediska soudržnosti obyvatel a hospodářského rozvoje posiluje tento návrh udržitelný rozvoj města. 092 Silnice III. třídy včetně ochranného pásma Návrh ÚP nemá podstatný vliv na tento jev. 093 Místní a účelové komunikace Návrh ÚP upravuje stávající systém komunikací a vytváří podmínky pro jeho rozvoj především v zastavitelných plochách. Návrh ÚP má pozitivní vliv na obsluhu stávajících i nově navrhovaných ploch. Návrh tzv. batelovské spojky má pozitivní vliv na pohodu bydlení a plynulost dopravy v centru města. 95 Železniční dráha regionální včetně ochranného pásma Návrh ÚP nemá podstatný vliv na tento jev. Návrh ÚP železnici v řešeném území stabilizuje. 106 Cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka Návrh ÚP navrhuje rozvoj cyklostezek zejména mezi Třeští a Čenkovem, Třeští a Hodicemi a Třeští a Batelovem. Pro tyto cyklostezky jsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury. Podmínky využití ploch umožňují v případě potřeby realizaci cyklostezek, cyklopruhů či cyklotras v plochách dopravní infrastruktury a v plochách veřejných prostranství. Pěší pohyb je umožněn ve všech plochách, vymezení pěších tras není v podrobnosti územního plánu účelné. Návrh ÚP vymezuje trasy pěších propojení, které zajišťují prostupnost územím v místech, jež by mohly být ohrožené zablokováním. 113 Ochranné pásmo hřbitova, krematoria Ochranné pásmo třešťského hřbitova i starého židovského hřbitova (100 m) je v Územním plánu respektováno. Předpokládané využití rozvojových ploch, které zasahují do ochranného pásma není v rozporu s pietním charakterem lokality. Konkrétní záměry budou posuzovány v navazujících správních řízeních. 116 Počet dokončených bytů k každého roku Návrh ÚP vymezuje zastavitelné plochy pro nízkopodlažní zástavbu, především rodinných a bytových domů. Návrh ÚP má na tento jev výrazně pozitivní vliv zvláště z hlediska soudržnosti obyvatel města. 117 Zastavitelná plocha Návrh ÚP vymezuje zastavitelné plochy z důvodu zajištění dobrých podmínek pro rozvoj obce v budoucích letech, a to zejména pro bydlení, veřejnou infrastrukturu a podnikání. Zastavitelné plochy jsou navrženy s dostatečnou rezervou, která je nutná pro zajištění dynamického rozvoje obce (aby rozvoj obce nebyl blokován případnou nedostupností některých pozemků z majetkových důvodů či z důvodů problematického zainvestování). Odůvodnění zastavitelných ploch v Návrhu Územního plánu je podrobněji uvedeno v kap. D. Odůvodnění Územního plánu. 4. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK A NA PŘÍLEŽITOSTI A HROZBY ÚZEMÍ 4.1. Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb týkajících se řešeného území a na posílení jeho slabých stránek a) Horninové prostředí a geologie Slabé stránky (ÚAP ORP Jihlava): výskyt lokalit s poddolovaným územím. Hrozby (ÚAP ORP Jihlava): Jediným návrhovým využitím, které je na několika místech dotčeno poddolovaným územím, jsou plochy občanského vybavení specifických forem. Jejich podmínky využití umožňují využívání území bez vlivů poddolování, např. pro jezdectví či golfové hřiště. b) Vodní režim Slabé stránky (ÚAP ORP Jihlava): výskyt záplavového území. 7

8 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 Hrozby (ÚAP ORP Jihlava): vymezování zastavitelných ploch v záplavových územích. Niva Třešťského potoka je stanovena jako přírodně-rekreační zázemí celoměstského významu. V aktivní zóně záplavového území vymezuje Územní plán zastavitelné plochy zcela výjimečně jedná se pouze o části ploch u kterých se buď nepředpokládá intenzivní stavební využití či o menší části zastavitelných ploch, u kterých se předpokládá stavební využití mimo záplavové území (např. přírodní koupaliště v nivě Třešťského potoka). Územní plán nenavrhuje v aktivní zóně záplavového území žádné plochy smíšené obytné. Podmínky všech ploch umožňují v případě potřeby realizaci ochranných protipovodňových opatření bez nutnosti změny ÚP. c) Hygiena životního prostředí Slabé stránky (ÚAP ORP Jihlava): existence bodových zdrojů znečištění; území se zvýšeným radonovým rizikem. Hrozby (ÚAP ORP Jihlava): zvýšení zdrojů znečištění vod (nerealizace ČOV); výskyt skládky. Na území města se nevyskytuje žádný významný zdroj znečištění (např. spalovna). Bodová znečištění ve městě dle ÚAP ORP Jihlava zastupují především funkční výrobní podniky situované převážně na okrajích Třeště. Tyto podniky zajišťují ve městě pracovní příležitosti a je smyslem územního plánování jejich rozvoj ve vhodném území. V lokalitách, které nejsou obklopeny obytnými částmi, navrhuje Územní plán jejich rozvoj, v ostatních případech je stabilizuje. Území se zvýšeným radonovým rizikem zabírá přes 70% katastru Čenkov, včetně celého sídla Čenkov. Územní plán navrhuje v Čenkově pouze doplnění struktury zástavby, při čemž ochrana před radonovým rizikem bude posuzována v navazujících správních řízeních. Hlavní rozvoj města je situován do Třeště, kam již zvýšené radonové riziko nezasahuje. Územní plán navrhuje v Salavicích, Bukové a Čenkově systém odkanalizování včetně ČOV. Zajištění jejich realizace není v intencích územního plánu. Stávající skládka na jihovýchodě území je uzavřená a ukončená, územní plán její plochu pouze stabilizuje a neumožňuje její rozvoj. Územní plán vymezuje plochu pro případné umístění skládky inertního odpadu severně od Třešti. Tato plocha má dobrou dopravní obsluhu a nenachází se v blízkosti zastavěné části města. d) Ochrana přírody a krajiny Slabé stránky (ÚAP ORP Jihlava): Hrozby (ÚAP ORP Jihlava): e) Zemědělský půdní fond (ZPF), pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) Slabé stránky (ÚAP ORP Jihlava): Hrozby (ÚAP ORP Jihlava): f) Veřejná dopravní a technická infrastruktura Slabé stránky (ÚAP ORP Jihlava): území bez čistírny odpadních vod. Hrozby (ÚAP ORP Jihlava): 8

9 ÚZEMNÍ PLÁN TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 Územní plán navrhuje v Salavicích, Bukové a Čenkově systém odkanalizování včetně ČOV (biologického rybníka). g) Sociodemografické podmínky a obyvatelstvo Slabé stránky (ÚAP ORP Jihlava): klesající počet obyvatel; nepřítomnost obchodu s potravinami. Hrozby (ÚAP ORP Jihlava): pokračující trend stárnutí populace, přibývání počtu obyvatel nad 65 let pokračující trend úbytku obyvatelstva. Návrh ÚP vytváří podmínky pro zvýšení počtu obyvatel navržením dostatečného množství ploch pro rozvoj výroby a komerce (pracovní příležitosti), pro bydlení (usazení obyvatel ve městě) a pro rekreaci (snížení potřeby bydlet mimo město). Podmínky využití ploch smíšených obytných či ploch komerčních zařízení umožňují vznik obchodu s potravinami v Třešti, Salavicích, Bukové i Čenkově. Podmínky ploch smíšených obytných umožňují výstavbu bydlení pro seniory. Územní plán zajišťuje vhodné územní podmínky pro bydlení, práci i rekreaci obyvatelstva, čímž je podporována atraktivita města z hlediska trvalého bydlení. h) Bydlení Slabé stránky (ÚAP ORP Jihlava): Hrozby (ÚAP ORP Jihlava): i) Rekreace a cestovní ruch Slabé stránky (ÚAP ORP Jihlava): Hrozby (ÚAP ORP Jihlava): j) Hospodářské podmínky Slabé stránky (ÚAP ORP Jihlava): obec není ve spádovém území k pracovištnímu centru město Jihlava. Hrozby (ÚAP ORP Jihlava): Návrh ÚP vytváří podmínky pro tvorbu nových pracovních příležitostí vymezením ploch pro ekonomické aktivity, zejména ploch občanského vybavení určených pro komerční zařízení a ploch výroby a skladování, a také navržením sítě páteřních komunikací zlepšujících dopravní spojení v případě vyjížďky za prací. Návrh ÚP navrhuje nové plochy pro bydlení a podnikání tak, aby občané mladších generací nebyli nuceni odcházet do větších měst a mohli se usadit a případně pracovat v obci Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území a) Horninové prostředí a geologie Silné stránky (ÚAP ORP Jihlava): Příležitosti: (ÚAP ORP Jihlava): 9

10 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 b) Vodní režim Silné stránky (ÚAP ORP Jihlava): Příležitosti: (ÚAP ORP Jihlava): realizace protipovodňových opatření. Územní plán navrhuje retenční opatření poldr u Čenkova. Podmínky všech ploch umožňují v případě potřeby realizaci ochranných protipovodňových opatření bez nutnosti změny ÚP. c) Hygiena životního prostředí Silné stránky (ÚAP ORP Jihlava): v území se nevyskytuje stará ekologická zátěž. Příležitosti (ÚAP ORP Jihlava): Za ekologickou zátěž v území se dá považovat stávající skládka na jihovýchodě území, která je uzavřená a ukončená, územní plán její plochu pouze stabilizuje a neumožňuje její rozvoj. d) Ochrana přírody a krajiny Silné stránky (ÚAP ORP Jihlava): vysoké zastoupení lesních ploch; dobré územní podmínky z hlediska životního prostředí. Příležitosti (ÚAP ORP Jihlava): Územní plán stabilizuje plochy lesa, navrhuje jejich ochranu a zahrnuje je do koncepce rekreace obyvatelstva. Územní plán chrání krajinu v okolí Třešti a využívá ji k možnosti rekreace obyvatel. e) Zemědělský půdní fond (ZPF), pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) Silné stránky (ÚAP ORP Jihlava): Příležitosti (ÚAP ORP Jihlava): f) Veřejná dopravní a technická infrastruktura Silné stránky (ÚAP ORP Jihlava): napojení na vodovod; napojení na kanalizaci. Příležitosti (ÚAP ORP Jihlava): V návaznosti na možnosti technické a dopravní infrastruktury je většina rozvoje navržena v Třešti, v Salavicích, Bukové a Čenkově je narženo pouze doplnění stávající struktury sídla. g) Sociodemografické podmínky a obyvatelstvo Silné stránky (ÚAP ORP Jihlava): školské zařízení; dobrá dopravní dostupnost významného centra Jihlavy a středních center ORP; vyšší hustota zalidnění území; kladné saldo migrace; území s progresivním vývojem soudržnosti obyvatelstva; dobré podmínky pro sociální rozvoj. 10

11 ÚZEMNÍ PLÁN TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 Příležitosti (ÚAP ORP Jihlava): zlepšení občanské vybavenosti; posílení populačního vývoje. Územní plán vytváří podmínky pro zlepšení občanské vybavenosti navržením podmínek využití ploch smíšených obytných či ploch veřejného vybavení, které umožňují realizaci občanské vybavenosti. V návaznosti na existenci kvalitní veřejné infrastruktury je navržen rozvoj obytných a produkčních lokalit v Třešti pro posílení populačního vývoje a usazení mladších generací ve městě. h) Bydlení Silné stránky (ÚAP ORP Jihlava): relativně vyšší nárůst bytového fondu. Příležitosti (ÚAP ORP Jihlava): vyšší míra bytové výstavby. Návrh ÚP vytváří vhodné podmínky pro bytovou výstavbu a snížení obložnosti bytů vymezením dostatečného množství ploch pro bydlení tak, aby nebyl rozvoj bydlení ochromen případnými komplikacemi v některé z rozvojových lokalit (např. dlouhodobé řešení majetkoprávních vztahů, problémy se zainvestováním území apod.). i) Rekreace Silné stránky (ÚAP ORP Jihlava): přítomnost turistických tras; významná lokalita cestovního ruchu. Příležitosti (ÚAP ORP Jihlava): využití potenciálu v oblasti cestovního ruchu. Návrh ÚP vytváří podmínky pro vznik potřebné doprovodné infrastruktury cestovního a turistického ruchu a pro vytvoření potřebných ubytovacích kapacit v území a tím i zatraktivnění území (např. koncepcí občanského vybavení). j) Hospodářské podmínky Silné stránky (ÚAP ORP Jihlava): dobrá dopravní dostupnost; nízká míra nezaměstnanosti; vysoká míra podnikatelské aktivity; progresivní hospodářský rozvoj; dobré územní podmínky pro hospodářský rozvoj. Příležitosti (ÚAP ORP Jihlava): Návrh ÚP vytváří podmínky pro vznik ploch podnikatelských aktivit a nových pracovních příležitostí vymezením ploch určených k rozvoji komerce a výroby i podmínky pro podporu dojíždění za prací do Jihlavy vymezením ploch určených k rozvoji dopravní infrastruktury Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území Výkres hodnot územně analytických podkladů SO ORP Jihlava zobrazuje v řešeném území kulturní, přírodní a civilizační hodnoty. a) Mezi kulturní hodnoty na území obce patří především nemovité kulturní památky, území archeologických nálezů, urbanistická struktura center původních obcí, architektonicky hodnotné stavby a významné stavební dominanty. Návrh ÚP tyto hodnoty respektuje a vytváří podmínky pro jejich zachování a rozvoj. To se týká především ochrany měřítka a výškového členění obce stanovením maximální výškové hladiny ploch určených k zástavbě (s výjimkou ploch pro veřejnou infrastrukturu). b) K přírodním hodnotám na území obce patří především evropsky významné lokality (NATURA 2000) Velký Špičák a Rybníky v Pouštích, národní přírodní rezervace Velký Špičák, přírodní památky Rybníky v pouštích a Bukovské 11

12 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 rybníčky, místa výskytu zvláště chráněných živočichů Jezdovický rybník, Petrchák a Durchák, Broum a Bukovské rybníčky. významné krajinné prvky, památné stromy a navržený přírodní park Javořická vrchovina. Návrh ÚP respektuje přírodní hodnoty dané zákonnými předpisy a nenavrhuje v místě jejich výskytu žádné rozvojové plochy, s výjimkou přírodního navrženého parku Javořická vrchovina, v němž jsou navrženy plochy pro hráz poldru u Čenkova, cyklostezku z Čenkova do Růžené a plochu pro parkování u přírodního koupaliště v lomu. tyto plochy byly navrženy z důvodů protipovodňové ochrany, zkvalitnění cyklistické dopravy a ochrany cyklistů a potřeby plochy pro statickou dopravu u lomu, která umožní vymezit místo pro parkování a předejde ničení okolí lomu neukázněně zaparkovanými vozidly. Návrh ÚP řeší rozvoj území takovým způsobem, aby tyto hodnoty zůstaly nejen zachovány, ale byly dále rozvíjeny a posilovány. Územní plán navrhuje zastavitelné plochy pouze v návaznosti na stávající zastavěné území, samostatné zastavěné enklávy v krajině pouze stabilizuje a nenavrhuje jejich další rozvoj. Záboru půd nejvyšší kvality se na území obce nelze vyhnout, navržené řešení ÚP ale vytváří odpovídající protihodnotu podmínky pro komplexní rozvoj obce v kompaktním tvaru. ÚP rovněž rozšiřuje možnosti pro rekreaci obyvatel na plochách přírodě blízkých (plochy smíšené nezastavěného území, plochy zeleně) v docházkové vzdálenosti. Vhodné lesní porosty, vodní plochy a doprovodná zeleň byly zařazeny do územního systému ekologické stability. Jejich zapojení do uceleného systému posílí jejich celospolečenské funkce a významným způsobem zlepší ekologickou stabilitu zájmového území. c) Civilizační hodnoty na území obce zastupuje především veřejná infrastruktura (dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství a veřejné vybavení), dále plochy bydlení a plochy výroby (plochy pracovních příležitostí). Návrh ÚP vytváří vhodné podmínky pro zachování a další rozvoj veřejné infrastruktury vymezuje nové plochy určené pro občanské vybavení, veřejná prostranství a sídelní zeleň a navrhuje doplnění sítí dopravní a technické infrastruktury především pro odlehčení tranzitní automobilové dopravy a ve vazbě na rozvojové plochy pro zástavbu. Vymezuje také nové plochy určené pro rozvoj podnikatelských a ekonomických aktivit a plochy určené pro rozvoj bydlení. Tento rozvoj je nutný především z důvodu uspokojení potřeb obyvatel, pro podporu zaměstnanosti a pomáhá tak zvyšovat atraktivitu území. 5. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU NÁVRHU ÚP TŘEŠŤ K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 5.1. Vláda České republiky schválila dne Politiku územního rozvoje České republiky Z PÚR ČR vyplývají, kromě požadavků stanovených Stavebním zákonem, zejména tyto obecné republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje: Čl. 14 Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví; zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice; tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity; jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje; v některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky; krajina je živým, v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty; bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. > Návrh ÚP Třešť komplexně rozvíjí hodnoty zájmového území; pozornost je věnována jak přírodní složce, tak architektonickým a urbanistickým hodnotám. Čl. 15 Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel; analyzovat hlavní mechanismy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. 12

13 ÚZEMNÍ PLÁN TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 > Návrh ÚP obce vytváří rovnocenné podmínky pro všechny sociální vrstvy, nenavrhuje prostorově segregovaná území s negativním vlivem na soudržnost obyvatel. Čl. 16 Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území; při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území; vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. > Návrh ÚP řeší území obce jako celek, při jeho vytváření byly vyhodnoceny všechny souvislosti a vazby (včetně požadavků PÚR ČR), které z tohoto přístupu vyplývají, a to tak, aby byl umožněn vyvážený rozvoj všech složek urbanizovaného i krajinného území. Čl. 17 Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených a hospodářsky slabých, a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. > Návrh ÚP nabízí dostatek rozvojových ploch pro vytváření pracovních příležitostí (ploch výroby a skladování, ploch komerčních zařízení), a to v několika na sobě nezávislých lokalitách kvůli zajištění jejich reálné dostupnosti. Čl. 18 Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury; vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. > Návrh ÚP posiluje polycentrický rozvoj sídelní struktury prostřednictvím vymezení ploch s rozdílným způsobem využití (včetně stanovení podmínek jejich využití) tak, aby byl možný rozvoj polyfunkčního území jednotlivých obytných čtvrtí. Územní plán vytváří podmínky ke zlepšení spojení mezi venkovskými sídly a hlavním kompaktním městem navržením odpovídající veřejné infrastruktury. Čl. 19 Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu); hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace; cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. > Návrh ÚP vytváří předpoklady pro polyfunkční využití brownfields vymezením ploch přestaveb a stanovením podmínek ploch s rozdílným způsobem využití, které umožňují polyfunkční (smíšené) využití území. Nevyužívané areály uvnitř obytné zástavby navrhuje Územní plán pro smíšenou obytnou funkci, areály při výpadovce na Jihlavu pro výrobní a podnikatelskou funkci. > Stávající plochy zeleně uvnitř sídla jsou v Územním plánu respektovány a doplněny o nově navržené plochy veřejné zeleně a plochy určené pro veřejnou rekreaci zejména ve vazbě na stávající či navržené významné obytné lokality. 13

14 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 Čl. 20 Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umisťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření; s ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu; vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny; v rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. > Rozvojové zastavitelné plochy jsou navrhovány v návaznosti na zastavěné území. Rozvojovými plochami nejsou dotčeny lesní pozemky. > V rámci Návrhu ÚP byl v zájmovém území vymezen ÚSES; realizací potřebných skladebných částí bude zvýšena ekologická stabilita krajiny. Při jeho vymezování byly zohledňovány stávající vegetační struktury, které do něj byly začleněny. Čl. 21 Vymezit a chránit před zastavěním, ve spolupráci s dotčenými obcemi, pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. > Návrh ÚP vymezuje na hranici urbanizovaného prostředí (obytného) plochy zeleně (ať už krajinného nebo sídelního charakteru), které jednak ochrání zástavbu před negativními dopady zemědělské velkovýroby (prašnost) a jednak umožní rozšířit možnosti pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel. Čl. 22 Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika) při zachování a rozvoji hodnot území; podporovat propojení míst atraktivních z hlediska cestovního ruchu turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). > Návrh ÚP vymezuje síť dopravních ploch a veřejných prostranství, po kterých lze vést cyklistické trasy, a tím podporuje rozvoj cykloturistické dopravy. Ta se bude rozvíjet zejména ve vazbě na přírodní a kulturní hodnoty území. Vytváří také podmínky pro vznik cyklostezek do Čenkova, Batelova a Hodic vymezením rozvojových ploch pro rozšíření dopravních koridorů. V ÚP jsou vymezeny také rozvojové plochy určené pro sportovní vybavení, specifické občanské vybavení a pro rodinnou rekreaci, které umožní zvýšit atraktivitu obce z pohledu cestovního ruchu. Čl. 23 Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny; při umisťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umisťovat tato zařízení souběžně; nepřípustné je vytváření nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení. 14

15 ÚZEMNÍ PLÁN TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 > Návrh ÚP vytváří podmínky pro rozvoj technické a dopravní infrastruktury (zejména v rozvojových plochách) vymezením ploch a koridorů určených pro veřejná prostranství a dopravní a technickou infrastrukturu za účelem rozšíření sítí dopravní a technické infrastruktury. Čl. 24 Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os; možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy; vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). > Návrh ÚP vytváří vhodné podmínky pro rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury v obci a pro zlepšení plynulosti dopravy stanovením koncepce dopravní infrastruktury a podmínkami, které umožňují zejména vybudování obchvatu města či tzv. batelovské spojky. Čl. 25 Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod; zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umisťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní; vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod; v zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. > Územní plán navrhuje retenční prostor západně od Čenkova. Podmínky všech ploch umožňují v případě potřeby realizaci ochranných retenčních, protierozních a protipovodňových opatření bez nutnosti změny ÚP. > Návrh ÚP stanovuje jako prioritu zajištění vsakování dešťových vod především na vlastním pozemku. Toto opatření by měla snížit množství vod rychle odtékajících z území a zmírnit tak účinky povodní. Čl. 26 Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech; vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. > V aktivní zóně záplavového území vymezuje Územní plán zastavitelné plochy zcela výjimečně jedná se pouze o části ploch u kterých se buď nepředpokládá intenzivní stavební využití či o menší části zastavitelných ploch, u kterých se předpokládá stavební využití mimo záplavové území (např. přírodní koupaliště v nivě Třešťského potoka). Územní plán nenavrhuje v aktivní zóně záplavového území žádné plochy smíšené obytné. Podmínky všech ploch umožňují v případě potřeby realizaci ochranných protipovodňových opatření bez nutnosti změny ÚP. Čl. 27 Vytvářet podmínky pro koordinované umisťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury; vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami; 15

16 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje; při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. > Návrh ÚP navrhuje rozvoj veřejné infrastruktury pouze místního významu, která nemůže mít zásadní vliv na širší okolí v rámci regionu. Čl. 28 Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu; návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. > Návrh ÚP vymezuje území pro dlouhodobý rozvoj města, včetně návrhu dostatečně dimenzované veřejné infrastruktury. Čl. 29 Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy; s ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí; vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území; s ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest. > Návrh ÚP vytváří podmínky pro rozvoj dopravní infrastruktury (včetně cyklistické a pěší) odpovídající významu a velikosti obce a jejímu postavení v rámci systému osídlení. Čl. 30 Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod, je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. > Návrh ÚP vytváří podmínky pro kvalitní rozvoj technické infrastruktury stanovením koncepce technické infrastruktury. Čl. 31 Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik, při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. > Návrh ÚP svými podmínkami umožňuje realizaci výroben energie z obnovitelných zdrojů lokálního významu. Čl. 32 Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. 16

17 ÚZEMNÍ PLÁN TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 > Návrh ÚP vymezuje plochy přestavby pro bydlení zejména v místech brownfields způsobem zajišťujícím kvalitní městskou strukturu, včetně ploch určených pro veřejnou infrastrukturu Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo 1. Aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, která nabyla účinnosti dne Ze ZÚR KV vyplývají pro Třešť, kromě požadavků stanovených Stavebním zákonem, zejména tyto obecné priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje: Čl. 02 Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodních a republikově významných záměrů stanovených v Politice územního rozvoje z roku 2008 (dále jen PÚR 2008 ) a současně vymezených v ZÚR Kraje Vysočina. > Návrh ÚP vytváří podmínky pro významných záměrů stanovených v PÚR ČR a v ZÚR ČR. ZÚR ČR vymezuje Třešť jako součást rozvojové osy OSk 2 Jihlava Třešť Telč a stanovuje zásady pro usměrňování rozvoje a rozhodování o změnách. Na základě těchto zásad a požadavků byly navrženy dostatečné plochy pro územní rozvoj, převzat a zpřesněn koridor přeložky silnice II/406 (obchvat Třeště) a stanoveny podmínky využití ploch včetně podmínek prostorového uspořádání. Čl. 04 Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje založené na městech Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Žďár nad Sázavou, zejména: podporovat funkční vztahy mezi městy a venkovským osídlením. > Návrh ÚP podporuje funkční vztahy Salavic, Bukové a Čenkova ke Třešti. Stanovuje Třešť jako základní sídlo s centrem rozvoje, rozvoj ve venkovských sídlech představuje především rozvoj veřejné infrastruktury ve vztahu ke zlepšení životní úrovně obyvatel a spojení s Třeští. Čl. 05 Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby: ostatních center osídlení k významným regionálním centrům Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Žďár nad Sázavou. > Návrh ÚP vymezuje a zpřesňuje koridor přeložky silnice II/406 (obchvat Třeště) pro vymístění tranzitní dopravy z centra města, zkvalitnění životních podmínek obyvatel města a zlepšení plynulosti dopravy. Čl. 06 Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit zejména na: zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability; minimalizaci záboru zemědělského půdního fondu a negativních zásahu do pozemku určených k plnění funkcí lesa; ochranu pozitivních znaků utvářejících území a lokality s vysokou hodnotou krajinného rázu a území, v nichž se pozitivní působení znaků krajinného rázu vizuálně a funkčně uplatňuje; ochranu kvality životního prostředí, včetně ochrany kvality podzemních a povrchových vod; snižování potenciálních rizik a přírodních katastrof v území a zvyšování přirozené retence srážkových vod; zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a omezit fragmentaci krajiny. 17

18 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 > Návrh ÚP vytváří podmínky pro zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability vymezením ploch smíšených nezastavěného území, ploch lesních a ploch zemědělských a stanovení jejich podmínek využití tak, aby umožňovaly vytváření pestré krajiny a péči o ni. > Návrh ÚP vytváří podmínky pro minimalizaci záboru zemědělského půdního fondu a negativních zásahu do pozemku určených k plnění funkcí lesa stanovením vymezením ploch přestaveb uvnitř zastavěného území města a navržením zastavitelných ploch pouze v návaznosti na zastavěné území v takovém rozsahu, který odpovídá požadavkům nadřazené dokumentace (rozvojová osa) a potřebám obce a zároveň nevytváří zbytečné a nevyužitelné plochy záboru půdního fondu. > Návrh ÚP vytváří podmínky pro ochranu pozitivních znaků utvářejících území a lokality s vysokou hodnotou krajinného rázu a území, v nichž se pozitivní působení znaků krajinného rázu vizuálně a funkčně uplatňuje stanovením podmínek využití ploch, včetně podmínek prostorového uspořádání, a vymezením rozvoje zastavitelných částí města pouze v návaznosti na zastavěné území v přiměřeném rozsahu. > Návrh ÚP vytváří podmínky pro ochranu kvality životního prostředí, včetně ochrany kvality podzemních a povrchových vod doplněním veřejné infrastruktury, zejména vytvořením možnosti realizace systému odkanalizování v Salavicích, Bukové a Čenkově. > Návrh ÚP vytváří podmínky pro snižování potenciálních rizik a přírodních katastrof v území a zvyšování přirozené retence srážkových vod stanovením koncepce protipovodňové, retenční a protierozní ochrany. Územní plán navrhuje retenční prostor (poldr) východně od Čenkova pro snížení ohrožení území a stanovuje podmínky využití ploch tak, aby byla možná realizace protipovodňových, protierozních a retenčních opatření ve všech plochách, aniž by bylo nutné pořizovat změnu ÚP. > Návrh ÚP vytváří podmínky pro zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a omezit fragmentaci krajiny stanovením základní koncepce území a jejích podmínek a podmínek využití ploch, včetně prostorového uspořádání. Tím zajišťuje a umožňuje doplnění kompaktní urbanistické struktury a zvyšování ekologické stability a pestrosti krajiny. Čl. 07 Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje zvláště ve vymezené rozvojové oblasti a vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit zejména na: posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny; vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel a v souvislosti s tím zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektu v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektu a areálu v sídlech před výstavbou ve volné krajině; intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace včetně rozšiřování sítě pěších a cyklistických tras; rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu, strategických služeb (znalostní ekonomika); uplatnění mimoprodukční funkce zemědělské krajiny, tedy zajistit účelné členění pozemkové držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvku zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny, pozitivně působících na vzhled krajiny a eliminujících erozní poškození; uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území; rozvíjení systému dopravní obsluhy a technické vybavenosti, likvidace odpadních vod a soustav zásobování vodou a energiemi včetně využívání energie z alternativních zdrojů a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje. > Návrh ÚP vytváří podmínky pro posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí vhodným vymezením rozvojových ploch uvnitř i v návaznosti na zastavěné území a navržením příslušné veřejné infrastruktury pro obsluhu území tak, aby byla zajištěna prostupnost území. 18

19 ÚZEMNÍ PLÁN TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 > Návrh ÚP vytváří podmínky pro vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel vymezením ploch přestaveb v místech brownfields uvnitř zastavěného území a navržením zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území. > Návrh ÚP vytváří podmínky pro rozvoj infrastruktury cestovního ruchu a turistiky (pěší a cyklo trasy, infocentra, zázemí apod.) i ubytovacích kapacit stanovením podmínek využití ploch a koncepce prostupnosti území. > Návrh ÚP vytváří podmínky pro rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou stanovením podmínek využití ploch výroby a skladování aploch komerce tak, aby bylo možné jejich pestré využití různými odvětvími výroby, komerce a služeb. > Návrh ÚP vytváří podmínky pro uplatnění mimoprodukční funkce zemědělské krajiny stanovením podmínek využití ploch zemědělských, které umožňují realizaci krajinných prvků (remízy, stromořadí, ÚSES) a tím zvyšování pestrosti zemědělské krajiny a zvyšování její ekologické stability. > Návrh ÚP vytváří podmínky pro uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území, stanovením podmínek využití ploch lesních tak, aby byl možný rozvoj infrastruktury turistického ruchu (v souladu s patřičnými požadavky dotčených orgánů v navazujících správních řízeních). > Návrh ÚP vytváří podmínky pro rozvoj systému dopravní obsluhy a technické vybavenosti, likvidace odpadních vod a soustav zásobování vodou a energiemi včetně využívání energie z alternativních zdrojů a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu stanovením koncepce veřejné infrastruktury. 6. PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD VYPLÝVAJÍCÍ Z ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJ ÚZEMÍ SO ORP JIHLAVA Problémy k řešení v ÚPD pro Třešť, uvedené v Rozboru udržitelného rozvoj území SO ORP Jihlava, a popis jejich řešení v Návrhu ÚP: v rozvojových záměrech obce zohlednit vývoj demografické situace v obci a aktualizovat prognózu demografického vývoje pro další období; respektovat a územně zpřesnit vedení koridorů dopravní a technické infrastruktury pro DK28 (silnice II/406), E08 a E09 (nadzemní vedení VVN 110 kv), E20 (rozvodna Třešť) a dále pro koridory prvků ÚSES označených U001, U016, U241 vše vymezeno v ZÚR jako veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření; při řešení koncepce rozvoje města zohlednit jeho výhodnou polohu na rozvojové ose krajského významu OSk2 (zejm. dostupnost krajského města a dálnice D1). ověřit potřebný rozsah zastavitelných ploch, s ohledem na demografický potenciál města a jeho částí, existující vnitřní prostorové rezervy (včetně ploch typu brownfields), možnosti obsluhy území dopravní technickou infrastrukturou a limity rozvoje území; řešit problémy skloubení rozvojových záměrů města s respektováním hodnot městské památkové zóny rostlá urbanistická forma, jednotlivé kulturně historické památky a dominanty, krajinářské úpravy; řešit vodohospodářskou problematiku rozvoje města dle specifických podmínek místních částí dokončení vodovodní sítě a dostavba doprovodných zařízení; dostavba a rekonstrukce splaškové kanalizace a napojení na stávající ČOV Třešť nebo ČOV Kostelec dle technicko ekonomických hledisek, doplňkově individuální jímání nebo čištění odpadních vod (dle PRVK kraje Vysočina, aktualizace 2010); sledovat a zohledňovat v urbanistické koncepci další vývoj posuzování lokalizace jedné variant úložiště radioaktivního odpadu v prostoru nedaleké obce Rohozná; zohlednit v rozvojových záměrech ztížené klimatické podmínky města a jeho místních částí dané geografickou polohou v nadmořské výšce v rozmezí m n.m.; respektovat opatření k ochraně krajinného rázu dle Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina. Řešení problémů v území Územním plánem: > Vzhledem k současnému stavu a možnostem rozvoje města ve vazbě na demografický vývoj a nárůst obyvatel, je navržený rozvoj úměrný potenciálu města a jeho současným i případným budoucím potřebám. > Územní plán respektuje a zpřesňuje všechny požadované plochy a koridory vymezené v ZÚR KV, včetně jejich zařazení do veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření. > S ohledem na polohu v rámci rozvojové osy krajského významu a dopravní dostupnosti navrhuje Územní plán rozvoj především v Třešti, rozvoj Salavic, Bukové a Čenkova je omezen na doplnění jejich stávající struktury. 19

20 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 > Územní plán je navržen s ohledem na nejrůznější faktory ovlivňující možnosti rozvoje. Nevyužívané plochy uvnitř města jsou navrženy k rozvoji vhodnějších funkcí, rozvoj v návaznosti na zastavěné území je navržen zejména v místech, jež k rozvoji vybral také platný územní plán. > Územní plán navrhuje uvnitř městské památkové zóny pouze několik rozvojových ploch, z nichž tři jsou určeny pro občanské vybavení a dvě pro plochy smíšené obytné, jejichž podmínky využití stanovují prostorovou koncepci maximální výška zástavby a uliční charakter zástavby. Konkrétní záměry pak budou posuzovány z hlediska památkové ochrany až v navazujících správních řízeních. > Územní plán řeší rozvoj technické infrastruktury dle specifických podmínek místních částí a dostupných podkladů (PRVK, pasport kanalizace atd.). Navrhuje v sídlech Salavice, Buková a Čenkov systém odkanalizování ukončený ČOV (biologický rybník). V Třešti řeší obsluhu rozvojových lokalit napojením na stávající sítě, případně jejich posílení. > Územní plán sleduje a zohledńuje další vývoj posuzování lokalizace jedné z variant úložiště radioaktivního odpadu v prostoru nedaleké obce Rohozná. > Rozvojové záměry byly soustředěny především do Třeště, tak, aby řešení ztížených klimatických podmínek bylo co nejjefektivnější (existence veškeré veřejné infrastruktury doprava, sítě tech. infrastruktury, občanské vybavení). V sídlech Salavice, Buková a Čenkov je navržen rozvoj pouze jako doplnění stávající struktury, je zde také navrženo doplnění veřejné infrastruktury. > Územní plán respektuje opatření k ochraně krajinného rázu dle Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina stanovením plošné a prostorové regulace. 7. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ SHRNUTÍ 7.1. Vyhodnocení vlivů Návrhu ÚP Třešť na vyváženost vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje a) Soudržnost obyvatel území Sociální soudržnost obyvatel je v Třešti dle ÚAP ORP Jihlava dobrá. Je to dáno dobrou dopravní dostupností Jihlavy, kvalitního zázemí města v podobě veřejné infrastruktury a pracovními možnostmi ve městě. > Návrh ÚP pro stabilizaci a případné zlepšení tohoto stavu vytváří ve městě vhodné podmínky pro zkvalitňování občanské vybavenosti, pro zlepšení dopravní obsluhy území, pro vznik kvalitního bydlení a nových pracovních příležitostí: navrhuje dostatečné množství ploch určených pro občanské vybavení veřejného, sportovního i komerčního charakteru (např. plochy vhodné pro obchod, služby, ubytování) a pro rekreaci (např. plochy pro zeleň, sport), čímž vytváří podmínky pro vznik dostatečného zázemí pro obyvatele; navrhuje dostatek ploch pro vznik pracovních příležitostí (plochy určené pro výrobu a komerční vybavení), čímž nepřímo vytváří podmínky pro usazování obyvatel ve městě; navrhuje dostatečné množství ploch pro bydlení a pro související veřejná prostranství a veřejnou zeleň, čímž vytváří podmínky pro rozvoj kvalitního obytného území, které je základním předpokladem pro sociální soudržnost obyvatel; podmínky pro rozvoj bydlení vytváří i v malých místních částech (Buková, Čenkov, Salavice), čímž předchází jejich vylidňování (odchodu mladých lidí do větších měst) a upevňuje tak sociální strukturu území; plochy pro bydlení jsou navíc z dosti významné části vymezeny na plochách tzv. brownfields, čímž jsou vytvořeny podmínky pro revitalizaci daných území (zejména území při ulici Tovární a areál bývalého družstva v Salavicích); navrhuje přeložku silnice II. třídy ze zastavěného území do nově koncipovaného koridoru mimo zástavbu, čímž vytváří územní předpoklady pro snížení dopravního zatížení v jádru města; dále vymezuje koridor pro tzv. batelovskou spojku, jejíž realizace zásadně sníží dopravní zatížení Rooseweltovy ulice v historickém jádru města a tím zlepší životní podmínky a podmínky pro podnikání v dotčeném území. b) Hospodářské podmínky území Hospodářské podmínky v území vychází dle ÚAP ORP Jihlava pro Třešť příznivě. Silnou stránkou je ekonomická a podnikatelská aktivita obyvatel, dobré dopravní napojení na Jihlavu a dálnici D1 i atraktivita města z hlediska turistického ruchu. > Návrh ÚP pro stabilizaci a případné zlepšení tohoto stavu vytváří ve městě vhodné podmínky pro vznik nových ploch pro podnikatelské aktivity a výrobu a pro vznik kvalitní infrastruktury potřebné pro rozvoj turistického ruchu: 20

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/3937-2014/ 5915-2013/Ru Spis. a skart. znak: 326.1 Počet příloh:

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 Brno, Ústav územního rozvoje 2009 ISBN 978-80-87318-04-1

Více

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Stupeň dokumentace: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Pořizovatel: Obec Kozomín, Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Změna č. 3 územního plánu

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který Změnu č.1 ÚP Vídeň vydal: Zastupitelstvo obce Vídeň Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

návrh ÚZEMNÍ PLÁN RYCHNOV u J. I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

návrh ÚZEMNÍ PLÁN RYCHNOV u J. I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU návrh ÚZEMNÍ PLÁN RYCHNO u J. I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. OBSAH ODŮODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. TEXTOÁ ČÁST a) Postup při pořízení územního plánu. 2 b) yhodnocení souladu

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Č.j.:MJ/34735/2007/103/OSMI/Vý V Žulové 19.9.2011 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Zastupitelstvo města Žulová, příslušné podle 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1 Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1.. A1 T e x t o v á č á s t ZÁZNAM O ÚČ INOSTI: Pořizovatel: Městský úřad Žďár nad Sázavou; odbor rozvoje a územního plánování Oprávněná

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept OBSAH Obsah...1 0. Vymezení řešeného a zastavěného území a pojmů...4 0.1 Vymezení řešeného území...4 0.2 Vymezení zastavěného území...4 0.3 Vymezení pojmů...4 1. Koncepce uspořádání krajiny...9 1.1 Krajina...9

Více