II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU"

Transkript

1 II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah Část 1 Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah... 1 A. Postup pořízení a zpracování územního plánu... 4 A.1 Postup pořízení územního plánu... 4 A.2 Postup zpracování územního plánu... 4 B. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... 5 B.1 Obecně... 5 B.2 Širší vztahy... 5 B.3 Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury... 5 B.4 Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů... 5 C. Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje... 6 D. Soulad návrhu územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem... 8 E. Soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území F. Soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 10 G. Soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů H. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí I. Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona J. Sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly K. Vyhodnocení splnění požadavků zadání L. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty L.1 Přírodní, sociodemografické, kulturní a urbanistické hodnoty území, limity využití území L.2 Zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty L.3 Přehled zastavitelných ploch L.4 Plochy přestavby L.5 Návrh členění území na plochy s rozdílným způsobem využití L.6 Charakteristika jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití L.7 Návrh koncepce rozvoje jednotlivých funkčních složek L.8 Koncepce dopravní infrastruktury... 16

2 2 Část 2 L.9 Koncepce technické infrastruktury L.9.1 Zásobování vodou L.9.2 Odkanalizování L.9.3 Odpadové hospodářství L.9.4 Zásobování elektrickou energií L.9.5 Zásobování teplem L.9.6 Zásobování plynem L.9.7 Sdělovací kabely místní síť-telefonica O2 a.s L.9.8 Dálkové kabely L.9.9 TV signál L.9.10 Radioreléové spoje L.10 Radonové riziko L.11 Systém sídelní - veřejné zeleně L.12 Koncepce uspořádání krajiny L.13 Územní systém ekologické stability L.14 Pokud byly stanoveny plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno ve vyhlášce o obecných požadavcích na využívání území, uvede se odůvodnění L.15 Důsledky řešení zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje L.16 Ochrana přírody a krajiny M. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 23 N. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení O. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa O.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond O.1.1 Použitá metodika O.1.2 Struktura půdního fondu v území O.1.3 Bonitované půdně ekologické jednotky O.1.4 Investice do půdy O.1.5 Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby O.1.6 Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy O.1.7 Opatření k zajištění ekologické stability O.1.8 Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení O.1.9 Popis jednotlivých navržených lokalit záborů ZPF s významnějším dopadem na zemědělské pozemky: 24 O.1.10 Přehled bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastru dotčených předpokládaným záborem ZPF O.1.11 Bilanční vyhodnocení jednotlivých lokalit záboru ZPF pro stavební funkce a zeleň O.1.12 Bilanční vyhodnocení jednotlivých lokalit záboru ZPF pro ÚSES O.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkce lesa 27 O.2.1 Všeobecné údaje o lesích v řešeném území O.2 2 Navrhovaná opatření O.2.3 Vyhodnocení požadavků na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa P. Návrh rozhodnutí o uplatněných námitkách Q. Vyhodnocení uplatněných připomínek R. Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části S. Přílohy S.1 Příloha č.1 Přehled navržených prvků ÚSES (popis) S.2 Příloha č.2 Hluková studie (z průzkumů a rozborů)... 28

3 3 Seznam použitých zkratek: ÚSES Územní systém ekologické stability STZ zákon č.183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění ÚP územní plán EVL evropsky významná lokalita SLBD sčítání lidu, bytů a domů k.ú. katastrální území NRBK nadregionální biokoridor PRÚOOK Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje OK - Olomoucký kraj ÚPD územně plánovací dokumentace ČOV čistírna odpadních vod OÚ obecní úřad ATS automatická tlaková stanice VN vysoké napětí VVN velmi vysoké napětí ZD zemědělské družstvo STL středotlaký plynovod ŽP životní prostředí CR cestovní ruch VDJ vodojem ÚAP územně analytické podklady Grafická část odůvodnění plánu II.a.1 Koordinační výkres 1: 5000 II.a.2 Koordinační výkres Schéma dopravy 1: neobsazeno II.a.3 Koordinační výkres Schéma zásobování vodou 1: neobsazeno II.a.4 Koordinační výkres Schéma odkanalizování 1: neobsazeno II.a.5 Koordinační výkres Schéma zásobování el. energií a spoje 1: neobsazeno II.a.6 Koordinační výkres Schéma zásobování plynem a teplem 1: neobsazeno II.b Výkres širších vztahů 1: neobsazeno II.c Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5000 Neobsazené výkresy nejsou změnou č.8 nijak měněny.

4 4 A. Postup pořízení a zpracování územního plánu A.1 Postup pořízení územního plánu Změna č.8 je zpracována na základě schváleného Zadání změny č.8 ÚP Lipník nad Bečvou ve smyslu 47 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a přílohou č.6 vyhlášky č.500/2006 Sb.,o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.. A.2 Postup zpracování územního plánu Změna č.8 územního plánu Lipník nad Bečvou je zpracován na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatele, Městem Lipník nad Bečvou a zpracovatelem, Ing.arch. Stanislavem Vrubelem. Změna č.8 územního plánu Lipník nad Bečvou je zpracována na podkladě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a schváleného Zadání změny č.8 ÚP Lipník nad Bečvou. Výchozí podklady pro zpracování změny č.8 územního plánu: 1. Politika územního rozvoje ČR 2008, schválená usnesením vlády č. 929 ze dne Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vydané Zastupitelstvem OK dne , vč. Aktualizace č Územně analytické podklady Olomouckého kraje, projednané Zastupitelstvem OK dne Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje vč. aktualizace, která byla schválena Zastupitelstvem OK dne Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje, vydaný formou obecně závazné vyhlášky OK č. 2/ Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje, vydaný nařízením OK Program ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje 8. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje 08/ Koncepce rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje 02/ Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje 04/ Územní energetická koncepce Olomouckého kraje, schválená Zastupitelstvem OK dne Územní plán města Lipník nad Bečvou vč. jeho změn 13. Územně analytické podklady ORP Lipník nad Bečvou, Podklady a konzultace s objednatelem v průběhu zpracování ÚP 15. Návrh regionálního ÚSES ČR ÚTP Další podpůrné podklady (sčítání dopravy, mapa radonového indexu geologického podloží, ). 17. Schválené Zadání změny č.8 ÚP Lipník nad Bečvou. Změna č.8 ÚP Lipník nad Bečvou je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon SZ) a v souladu s požadavky vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen urbanistická koncepce ), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy

5 5 vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen plocha přestavby ), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Změna č.8 základní koncepci ÚP nemění, pouze zapracovává jeden podnět změny č.8: 1. rozvojová plocha SP plochy smíšené výrobní v lokalitě - podnět č.1 - změny č.8 v Lipníku nad Bečvou Způsob zpracování ÚPD Změna č.8 je zpracována na základě schváeleného Zadání změny č.8. Forma zpracování Forma zpracování vychází z členění a skladby platného Územního plánu Lipník nad Bečvou. B. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území B.1 Obecně Z hlediska koordinace využití území z hlediska širších vztahů bylo řešení změny č.8 koordinováno s okolními obcemi a jejich schválenými, případně rozpracovanými ÚP. Tato koordinace si nevyžaduje žádné požadavky na řešení změny č.8. Řešené území změnou č.8 leží v k.ú. Lipník nad Bečvou, správním území Lipník nad Bečvou, v okrese Přerov, kraji Olomouckém a spadá do správního obvodu pověřeného obecního úřadu Lipník nad Bečvou. B.2 Širší vztahy Z rozsahu změny č.8 nevyplývají žádné požadavky na řešení širších vztahů. B.3 Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury Z rozsahu změny č.8 nevyplývají žádné požadavky na řešení širších vztahů z hlediska dopravy ani technické infrastruktury. B.4 Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů Z rozsahu změny č.8 nevyplývají žádné požadavky na řešení širších vztahů z hlediska dopadu na ÚSES a další přírodní systémy.

6 C. Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje Řešení územního plánu Lipník nad Bečvou plně respektuje Politiku územního rozvoje ČR, která byla schválená usn. vlády č.929 ze dne Politika územního rozvoje vymezuje rozvojové oblasti a rozvojové osy. Obec Lipník nad Bečvou se nenachází v žádné rozvojové oblasti (vymezené Politikou územního rozvoje), proto v této rovině pro řešení územního plánu nevyplývají žádné požadavky. Lipník nad Bečvou se nachází na rozvojové ose OS 10 Rozvojová osa (Katowice-) hranice Polsko / ČR Ostrava Lipník nad Bečvou Olomouc Brno Břeclav hranice (ČR / Slovensko (-Bratislava) a dále částečně na rozvojové ose OS 11 - Rozvojová osa Lipník nad Bečvou Přerov Uherské Hradiště Břeclav hranice ČR/Rakousko (-Wien).. Politika územního rozvoje ČR (PÚR), schválená usnesením vlády ČR č. 929 dne Z Politiky územního rozvoje ČR pro řešené území vyplývá požadavek na uplatňování republikových priorit pro zajištění udržitelného rozvoje území (dle kapitoly 2.2 PÚR), a to priorit: (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. ÚP návrhem změny č.8 zohledňuje a respektuje stávající hodnotu osídlení vč. zachování stávající cenné urbanistické struktury sídla. Nenarušuje pozitivní dominanty sídla. Řešení plně respektuje Městskou památkovou rezervaci a nemovité kulturní památky. Řešení změny č.8 nijak nezasahuje do krajinných struktur ani prvků ÚSES na jednotlivých relevantních úrovních. (15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. Změna č.8 navrhuje rozvojovou plochu (SP) v zastavěném území. Navržená plocha SP plochy smíšené výrobní je z části plochou přestavby z ploch VP průmyslová výroaba a sklady na plochu SP plochy smíšené výrobní v návaznosti na navrženou koncepci rozvoje území s cílem včlenit uvedená území do celkové koncepce ÚP a zamezit jejich vyčlenění z kvalitního urbánního prostředí. (17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. změna č.8 ÚP navrhuje jednu rozvojovou plochu z hlediska možnosti umisťování ekonomických aktivit v území v rámci využití stávajícího nefunkčního výrobního areálu a části navazující nezastavěné plochy. (19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 6

7 7 změna č.8 ÚP navrhuje jednu rozvojovou plochu smíšených ploch výrobních jako přestavbu stávajícího nefunkčního areálu bývalé výroby s cílem jejího začlenění do funkčního organismu města. Řešení je navrženo tak, aby byla zajištěna koordinace zájmů veřejného a soukromého sektoru a dále aby byl návrh vhodně koordinován se stávající dopravní a technickou infrastrukturou. (20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního pro-středí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. změna č.8 ÚP se nijak nedotýká ani nezasahuje do žádného skladebného prvku ÚSES na žádné úrovni. (22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). změna č.8 ÚP vymezuje ploch smíšenou výrobní, kdy v rámci regulativu této plochy s rozdílným využitím území je možné budovat služby a zařízení pro provozovny obchodu a služeb, vč. staveb pro cestovní ruch a agroturistiku, apod. (23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Nepřípustné je vytváření nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení. změna č.8 ÚP stabilizuje stávající dopravní a technickou infrastrukturu nijak ji nemění. (24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). změna č.8 ÚP nenavrhuje řešení, které by zhoršovalo dostupnost území. Stávající dopravní napojení obce je zachováno a není změnou nijak dotčeno. (26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. změna č.8 ÚP nenavrhuje rozvojovou plochu v záplavovém území. Rozvojová plocha je umístěna uvnitř ohrázování navženého v rámci koncepce platného ÚP. Změna č.8 Územního plánu respektuje principy stanovené v Politice územního rozvoje ČR v částech, kterých se změna č.8 dotýká.

8 D. Soulad návrhu územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 8 Zásady územního rozvoje OK vymezují rozvojové oblasti a rozvojové osy. Lipník nad Bečvou se nachází v žádné rozvojové oblasti (vymezené ZÚR OK), a to: RO 3 Lipník nad Bečvou-Hranice. Pro územní plány z hlediska situování v RO 3 vyplývá: a) řešit územní souvislosti: - dálnice D1; - VVTL plynovodu DN700 Hrušky Příbor; - vedení 400 kv č. 456 Nošovice Prosenice; změna č. 8 ÚP se těchto jevů nedotýká ani je nijak nemění. b) z hlediska přístupnosti orientovat těžbu nerostných surovin do území ploch ložisek a prognózních zdrojů s nejnižšími střety, popř. řešitelnými limity u podmíněně vyhovujícího území; změna č. 8 ÚP se těchto jevů nedotýká ani je nijak nemění. c) pro budoucí exploataci nerostných surovin za problematickou se považuje kulturní krajinná oblast KKO1 a specifická oblast zvláštního účelu, významná pro obranu státu; změna č. 8 ÚP se těchto jevů nedotýká ani je nijak nemění. d) řešit územní souvislosti veřejné infrastruktury, zejména dopravní, výrazně koncentrované v této rozvojové oblasti; změna č. 8 ÚP se těchto jevů nedotýká ani je nijak nemění. e) řešit zvýšené nároky na provádění změn v území s ochranou krajinných hodnot; minimalizovat negativní dopady do podmínek životního prostředí, zejména ve vztahu k rekreačnímu zázemí oblasti a lokalizaci podnikatelských aktivit (zejména průmyslových zón); změna č. 8 ÚP se těchto jevů nedotýká ani je nijak nemění. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne usnesením UZ/21/32/2008 a jejich 1. aktualizace vydané usnesením UZ/19/44/2011 ze dne , vyplývají pro změnu č.8 územního plánu Lipník nad Bečvou tyto požadavky: a) Při návrhu územního plánu byly uplatňovány priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, uvedené v kapitole A.1. ZÚR. změna č.8 ÚP navrhuje vymezení plochy smíšené výrobní s vazbou na vyvážený vztah k podmínkám ochrany příznivého životní prostředí, s vazbou na podporu hospodářského rozvoje a tím i pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožovat podmínky života generací budoucích. změna č.8 ÚP řeší priority v oblasti soudržnosti společenství obyvatel prostřednictvím návrhu plochy smíšené výrobní. změna č.8 ÚP naplňuje priority v oblasti hospodářského rozvoje, kdy řeší problematiku nevyužitého areálu bývalé výroby s možností rozvíjené ekonomických aktivit v tomto území (vhodným formulováním přípustných a nepřípustných činností v plochách smíšených výrobních). změna č.8 ÚP zajišťuje svým řešením ochranu zemědělské půdy, kdy nenavyšuje bilanci záborů ZPF, ale mění pouze funkční využití rozvojové plochy, která byla (její část) zahrnuta již do bilance předpokládaných záborů platného ÚP. Dále řešení zajišťuje ochranu lesních ploch, které nejou změnou č.8 nijak dotčeny.

9 9 b) Respektovat koncepci rozvoje základní komunikační sítě, která je tvořena tahy celostátního a mezinárodního významu, tahy nadregionálního významu a tahy krajského významu, a to včetně doprovodných a souvisejících staveb. změna č.8 ÚP navrženou koncepci ÚP nijak nemění, všechny stávající a navržené komunikační sítě jsou v rámci změny č.8 respektovány. c) Respektovat základní síť cyklistických tras, tvořených cyklistickými trasami I. tř. s mezinárodním významem a II. tř. s nadregionálním významem. Podporovat rozvoj cykloturistiky s budováním sítě cyklostezek v obcích i cyklostezek spojujících obce v rámci celého kraje pro rekreační využití i každodenní dojížďku. změna č.8 ÚP nemění ani se nijak nedotýká koncepce cyklodopravy. d) Při návrhu zásobování pitnou vodou v územním plánu obce vycházet z aktuálního Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje a ze schválených Plánů oblasti povodí, Dyje, Moravy a Odry. Při návrhu odvádění a čištění odpadních vod v územním plánu obce vycházet z aktuálního Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje a ze schválených Plánů oblasti povodí, Dyje, Moravy a Odry. V sídlech s méně než ekvivalentníchmi obyvateli upřednostňovat napojení těchto sídel na stávající větší ČOV a budování společných ČOV pro více sídel, ve kterých lze zajistit větší účinnost čištění a tím i vyšší kvalitu vypouštěných odpadních vod. změna č. 8 ÚP respektuje navrženou a stávající koncepci zásobování vodou a koncepci nakládání s odpadními vodami a nijak ji nemění. e) Respektovat koncepci zásobován elektrickou energií a plynem. změna č. 8 ÚP respektuje navrženou a stávající koncepci zásobování elektrickou energií a plynem a nijak ji nemění. f) Respektovat obecná ustanovení k vymezování koridorů technické infrastruktury nadmístního významu. změna č.8 ÚP respektuje obecná pravidla pro vymezení koridorů technické infrastruktury nadmístního významu, změna č.8 do žádného koridoru technické infrastruktury nemístního významu nezasahuje. g) Při zapracování nadregionálních biokoridorů (K143 a K144), nadregionálního biocentra (66), regionálního biocentra (157) a při návrhu kostry lokálního ÚSES do územně plánovací dokumentace budou respektovány principy stanovené v kapitole A.4.3. ZÚR. změna č.8 ÚP uvedené nadregionální a regionální prvky ÚSES respektuje a do žádného svým řešením nezasahuje. h) Při návrhu územního plánu uplatnit principy ochrany přírodních hodnot stanovené v kapitole A.5.1. změna č.8 ÚP ve svém řešení respektuje priority ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot dotčeného území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, a to: ochranou nezastavěného území situováním předmětné plochy v zastavěném území, ochranou lesních ploch a ploch významné zeleně situováním plochy mimo plochy lesní a plochy významné zeleně, respektováním prvků ÚSES na všech úrovních (místní, regionální a nadregionální), ochranou kulturních památek a místních památek v dotčeném území změnou č.8, respektováním, že území může být územím s archeologickými nálezy. Změna č.8 ÚP dále respektuje stávající urbanistickou strukturu sídla (města Lipník nad Bečvou) a vhodným způsobem ji dále rozvíjí v rámci oživení nefunkčního výrobního areálu. i) Při návrhu zohlednit zásady ochrany kulturních památek a podmínky památkově chráněných území území s archeologickými nálezy. změna č.8 ÚP chrání a respektuje nemovité kulturní památky, dále je respektováno území městské památkové rezervace a jejího ochranného pásma. j) Zohlednit zařazení dotčeného území do krajinného celku skupina Moravská Brána. (A.6)

10 10 změna č.8 ÚP zohledňuje zařazení dotčené části území změnou č.8 do území krajinného celku skupina Moravská Brána, kdy jsou řešením změny č.8 splněny požadavky udržet charakter otevřené kulturní venkovské krajiny s dominantní zemědělskou funkcí (zemědělský a lesozemědělský typ krajiny). k) V návrhu územního plánu zohlednit požadavky k zajištění provedení opatření ke snižování ohrožení území povodněmi se v územím plánu stanovené v kapitole A.8.1. změna č.8 ÚP respektuje navrženou koncepci ochrany před povodněmi, a nijak do této koncepce nezasahuje ani ji nemění. l) Návrh územního plánu zohlední požadavky dle kapitoly A.8.2. ZÚR k zachování vyvážené sídelní struktury a stabilizace osídlení a k zajištění vyvážených požadavků obcí na plochy bydlení. změna č.8 ÚP svým řešením přispívá k vyváženému řešení dalšího rozvoje sídla v oblasti zachování ekonomických činností v území (v rámci návrhu plochy smíšené výrobní). Vztah konkrétních požadavků vymezených v ZÚR OK k řešenému územnímu plánu: Změna č.8 Územního plánu Lipník nad Bečvou není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje vč. jejich Aktualizace č.1. Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Pro změnu č.8 územního plánu z tohoto Programu nevyplývají konkrétní požadavky, mající konkrétní vliv na územně plánovací dokumentaci E. Soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území Byl přezkoumán soulad návrhu změny č.8 územního plánu Lipník nad Bečvou s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území. Při tomto zkoumání dospěl k závěru, že návrh změny č.8 územního plánu chrání urbanistické i architektonické hodnoty v území. Návrh změny č.8 územního plánu potvrzuje kvality, které obec Lipník nad Bečvou má, návrh změny č.8 územního plánu se snaží o jejich zachování, rozvíjení a vhodné doplnění v rozsahu území dotčeném řešením změny č.8. Řešení změny č.8 umisťuje návrhovou plochu do zastavěného území, proto je zajištěna ochrana nezastavěného území. F. Soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů Byl přezkoumán soulad návrhu změny č.8 územního plánu Lipník nad Bečvou s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Zadání bylo zpracováno podle zákona 183/2006 Sb. Pořízení změny č.8 územního plánu Lipník nad Bečvou bylo motivováno změnou územních podmínek v území s cíle zapracování konkrétního záměru do řešení ÚP a tím zajištění oživení nefunkčního výrobního areálu, které by se mohl stát (při neřešení jeho oživení) časem vyloučenou lokalitou. Struktura návrhu územního plánu odpovídá požadavku přílohy č.7 k vyhlášce 500/2006 Sb.

11 11 Na základě tohoto přezkoumání dospěl pořizovatel k závěru, že návrhu změny č.8 územního plánu Lipník nad Bečvou není v rozporu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími předpisy.. G. Soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Neobsazeno. H. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí Požadavek na vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území nebyl v zadání změny č.8 uplatněn. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství již ve svém stanovisku k zadání změny č.8 územního plánu Lipník nad Bečvou konstatoval, že změnu č.8 územního plánu Lipník nad Bečvou není nezbytné a účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí. Zpracování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno. I. Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona Neobsazeno. J. Sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly Neobsazeno. K. Vyhodnocení splnění požadavků zadání Splnění pokynů Zadání územního plánu Lipník nad Bečvou: Údaje o tom jak návrh územního plánu naplňuje jednotlivé požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje ČR a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje jsou popsány v bodech C) a D).

12 12 Požadavky zadání jsou splněny takto: Všechny podmínky Zadání změny č.8 byly splněny. L. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty Předmětem zakázky je zpracování změny č.8 Územního plánu Lipník nad Bečvou v rozsahu schváleného zadání změny č.8 a ve smyslu stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. Z hlediska koordinace využití území z hlediska širších vztahů bylo řešení změny č.8 koordinováno s okolními obcemi a jejich schválenými, případně rozpracovanými ÚPD a bylo konstatotováno, že řešení změny č.8 nemá na koordinaci širších vztahů vliv. Řešené území změna č.8 - (správní území města Lipník nad Bečvou) leží v k.ú. Lipník nad Bečvou, okrese Přerov, kraji Olomouckém a spadá do správního obvodu pověřeného obecního úřadu Lipník nad Bečvou. Rozsah území řešeného změnou č.8 územního plánu Lipník nad Bečvou je dán schváleným zadáním změny č.8, a to: Vymezení plochy pro drobné podnikání (dle přílohy č.1) schváleného zadání podnět č.1 zm.č.8. L.1 Přírodní, sociodemografické, kulturní a urbanistické hodnoty území, limity využití území Přírodní podmínky Požadavky vyplývající ze základních demografických, sociálních a ekonomických údajů obce a výhledů Historický vývoj Demografické charakteristiky Z hlediska charakteru změny (vymezení plochy smíšené výrobní o velikosti 0,28 ha) není předpoklad ovlivnění základních demografických charakteristik koncepce platného ÚP. Charakteristika zástavby Z hlediska charakteru změny (vymezení plochy smíšené výrobní o velikosti 0,28 ha) není předpoklad ovlivnění charakteristiky zástavby vymezené koncepece platného ÚP.

13 13 Architektonická hodnota objektů V řešeném území změnou č.8 není situována žádná nemovitá kulturní památka, ani památka místního významu. Změna č.8 nijak nezsahuje do území památkové rezervace, ochranného pásma nemovité kulturní památky. Z hlediska ochrany archeologických památek je řešené území územím s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Při náhodném nálezu archeologických prvků, musí být postupováno podle 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Limity využití území L.2 Zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty Navržené řešení změny č.8 vychází z potřeb a požadavků konkrétního záměru v území. Řešení bylo konzultováno se zástupci města Lipník nad Bečvou. Členění ploch s rozdílným využitím území bylo zpracováno v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb. a dále bylo využito dokumentu Metodika digitálního zpracování územně plánovací dokumentace pro GIS T-Mapy s.r.o., a dále členění a skladba platného územního plánu. Všechny jevy, limity využití území a další prvky udržitelného rozvoje jsou respektovány v navrženém řešení změny č.8. Koncepce řešení Cílem změny č.8 územního plánu je prověřit vymezení návrhové plochy smíšené výrobní (SP) v lokalitě bývalého areálu výroby podnět č.1 zm.č.8. Zapracování podnětu č.1 v rámci změny č.8 umožní realizovat konkrétní záměr v území s cílem oživení stávajícího nefunkčního areálu a posílit ekonomický pilíř města. Jedná se o plochu stávajícího areálu vč. navazující plochy. Z toho vyplývá, že uvedené řešení nijak významně neovlivní urbanistickou strukturu území ani architektonické vnímání uvedené lokality. Záměr bude napojen na stávající dopravní a technicku infrastrukturu. Stávající koncepce územního plánu Lipník nad Bečvou není změnou č.8 nijak dotčena a zásadně měněna. Prostorové uspořádání Stávající koncepce prostorového uspořádání územního plánu Lipník nad Bečvou není změnou č.8 nijak dotčena a zásadně měněna. Hlavní směry rozvoje Stávající koncepce hlavních směrů rozvoje územního plánu Lipník nad Bečvou není změnou č.8 nijak dotčena.

14 L.3 Přehled zastavitelných ploch 14 Změna č.8 územního plánu nevymezuje žádnou novou plochu zastavitelného území ani územní rezervu. L.4 Plochy přestavby Územní plán ve změně č.8 vymezuje jednu plochu přestavby: Plocha přestavby z ploch průmyslové výroby a skladů VP na plochy smíšené výrobní SP (P1- zm.č.8). L.5 Návrh členění území na plochy s rozdílným způsobem využití Seznam ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou v územním plánu vymezeny: V rámci změny č.8 je vymezena plocha smíšeného využití Plochy smíšené výrobní SP. L.6 Charakteristika jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití L.7 Návrh koncepce rozvoje jednotlivých funkčních složek Bilance mají orientační význam pro stanovení potřebných ploch zastavitelného území a dále pro dimenzování technické infrastruktury. Jejich základními prvky jsou. Základní výpočtové vztahy k jednotlivým funkčním plochám: Obyvatelstvo, bytový fond Občanské vybavení Ekonomický potenciál

15 15 Zemědělská výroba Průmyslová výroba, skladování Lipník nad Bečvou V rámci změny č.8 je vymezena nová návrhová plocha podnět č.1-zm.č.8 v jižní části Lipníka nad Bečvou v lokalitě bývalého výrobního areálu. Plocha je určena jako plocha smíšená výrobní SP. Bilance ploch změn smíšených výrobních změna č.8 Plochy změn ploch smíšeného využití jsou následující: -plochy smíšené výrobní Lokalita Výměra pozemku HPP (ha) ČPP (ha) IZP Poč. pracovních Počet bytů Počet obyvatel (ha) příležitostí Podnět č.1-0,28 0,08 0,06 0, zm.č.8 Celkem 0,28 0,08 0, (IZP=0,25, prům. podlažnost=1,1, čistá podl. plocha (ČPP)=70% hrubé podl.plochy (HPP), 80 pracovníků na 1ha HPP) Řešení změny č.8 územního plánu navrhuje jednu smíšenou plochu výrobní jako podporu podnikatelského sektoru řešeného území a stabilizaci obyvatel města. Loučka Nové Dvory Podhoří Trnávka Lesní hospodářství Plochy pro dopravu

16 16 Plochy pro technickou vybavenost L.8 Koncepce dopravní infrastruktury Úvod Silniční doprava (silnice a dálnice) Silniční ochranná pásma Dopravní zátěž Kategorie silnic Místní a účelové komunikace - Místní komunikace Návrhová plocha smíšeá výrobní podnět č.1-zm.č.8 bude dopravně napojena na stávající místní komunikaci. - Účelové komunikace (zemědělská doprava) Doprava v klidu Pěší a cyklistický provoz Hromadná autobusová doprava Čerpací stanice pohonných hmot

17 17 Hluk z dopravy Železniční doprava Vodní doprava Letecká doprava Návrh řešení Silniční doprava (dálnice, rychlostní komunikace, silnice) Místní a účelové komunikace Místní komunikace Návrhová plocha smíšeá výrobní podnět č.1-zm.č.8 bude dopravně napojena na stávající místní komunikaci. Účelové komunikace (zemědělská doprava) Doprava v klidu Železniční doprava Vodní doprava Pěší a cyklistický provoz Hromadná autobusová doprava L.9 Koncepce technické infrastruktury

18 18 L.9.1 Zásobování vodou Stávající stav Návrh řešení Lipník nad Bečvou Napojení navržené plochy smíšené výrobní podnět č.1-zm.č.8 bude řešeno na stávající vodovodní rozvody. Výpočet potřeby vody Výpočet potřeby vody není z hlediska řešení změny č.8 proveden z důvodu velmi malé změny, která nemá na celkovou bilanci žádný vliv. Tlakové poměry Loučka Nové Dvory Podhoří Trnávka Ochranná pásma L.9.2 Odkanalizování Stávající stav Návrh řešení Lipník nad Bečvou: Napojení navržené plochy smíšené výrobní podnět č.1-zm.č.8 bude řešeno na stávající kanalizační systém.

19 19 Loučka: Nové Dvory Podhoří Trnávka POP čistírny odpadních vod, ochranné pásmo kmenové stoky. Ochranné pásmo stok L.9.3 Odpadové hospodářství Likvidace odpadu bude prováděna v souladu se zákonem č. 185/2001Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s obecně platnou vyhláškou týkající se likvidace a třídění odpadů. Stávající stav Návrh řešení Řešení odpadu bude řešeno dle navržené koncepce platného územního plánu. Změna č.8 nemá vliv na celkovou bilanci výpočtu odpadu v území. L.9.4 Zásobování elektrickou energií Úvod Stávající stav Lipník nad Bečvou Nadřazené sítě VVN

20 20 Sítě VN 22 kv Řešení ÚP - návrh Lipník nad Bečvou Navržená koncepce zůstává beze změn. Navržená plocha bude napojena na stávající vedení elektrické energie. Změna č.8 nemá vliv na celkovou bilanci výpočtu spotřeby elektrické energie. Trnávka Loučka Podhoří Nové Dvory Ochranná pásma zařízení sloužící pro zásobování elektrickou energií L.9.5 Zásobování teplem Stávající stav Návrh řešení Lipník nad Bečvou Navržená koncepce zůstává beze změn. Navržená plocha bude napojena na decentralizovaný zdroj tepla. Loučka, Nové Dvory a Podhoří Trnávka

21 21 Ochranná pásmo tepelného vedení L.9.6 Zásobování plynem Stávající stav Návrh řešení Lipník nad Bečvou: Navržená koncepce zůstává beze změn. Navržená plocha bude napojena na stávající vedení zemního plynu. Změna č.8 nemá vliv na celkovou bilanci výpočtu spotřeby zemního plynu. Loučka: Nové Dvory: Podhoří: Trnávka Ochranná a bezpečnostní pásma plynovodu L.9.7 Sdělovací kabely místní síť-telefonica O2 a.s. L.9.8 Dálkové kabely L.9.9 TV signál L.9.10 Radioreléové spoje

22 L.10 Radonové riziko 22 L.11 Systém sídelní - veřejné zeleně. Návrh řešení změny č.8 nemá vliv na systém sídelní veřejné zeleně. L.12 Koncepce uspořádání krajiny Návrh řešení změny č.8 nemá vliv na koncepci uspořádání krajiny. L.13 Územní systém ekologické stability Návrh řešení změny č.8 nemá vliv na koncepci ani jednotlivé skladebné prvky ÚSES. L.14 Pokud byly stanoveny plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno ve vyhlášce o obecných požadavcích na využívání území, uvede se odůvodnění Změna č.8 nevymezuje žádné nové plochy s jiným způsobem využití než jsou plochy uvedené v platném (měněném) územním plánu. L.15 Důsledky řešení zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje Navržené řešení změny č.8 podporuje všestranný rozvoj obce dle platné koncepce ÚP. Z hlediska: a. horninového prostředí a geologie návrh změny č.8 ÚP nenavrhuje žádné řešení, které by mělo na tuto oblast negativní vliv. b. Vodního režimu nejsou navrhovány změnou č.8 žádná negativní opatření. Odpadní vody budou napojeny na stávající kanalizaci svedenou na městskou ČOV. c. Hygieny životního prostředí je zajištěn řešením změny č.8 soulad mezi navrženou plochou SP a sousedními plochami s rozdílným využitím. Návrh řešení respektuje požadavky zákona č. 258/200 Sb. a nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. d. Ochrany přírody a krajiny je změnou č.8 navrženo takové řešení, které stabilizuje stávající hodnoty v území a stabilizuje další opatření ke zlepšení ochrany přírody a krajiny ÚSES, dle navržené koncepce platného územního plánu. e. Zemědělský půdní fond je stabilizován a řešením změny č.8 není dotčen, část navržené plochy je plochou ZPF, která již byla bilancována v platném územním plánu. Obhospodařování pozemků není nijak omezováno nevhodnými zásahy do zemědělské krajiny. f. Pozemků určených k plnění funkcí lesa tyto jsou stabilizovány a respektovány. Návrh řešení nenavrhuje žádný zábor lesních pozemků. g. Veřejné a dopravní infrastruktury jsou stabilizovány stávající prvky dopravní a technické infrastruktury, změna č.8 nijak nemění stávající ani navrženou koncepci dopravní ani technické infrastruktury. Napojení navržené plochy bude řešeno na stávající technicou a dopravní infrastrukturu. h. Socio-demografických podmínek je návrhem změnou č.8 podpořen další rozvoj sídla tak, aby bylo zajištěno všestranné rozvíjení sídla. i. Bydlení jsou všechny plochy změnou č.8 stabilizovány, nové nejsou vymezeny.

23 23 j. Rekreace změnou č.8 nejsou navrženy rozvojové plochy rekreace. k. V rámci rozvoje hospodářských podmínek je změnou č.8 navržena rozvojová plocha smíšená výrobní. L.16 Ochrana přírody a krajiny M. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Změna č.8 nenavrhuje nárůst zastavitelných ploch, ale mění funkční využití stávající navržené plochy v zastavěném území. N. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení V rámci změny č.8 územního plánu Lipník nad Bečvou nebyly vymezeny žádné další záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst. 1 stavebního zákona). O. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa O.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond O.1.1 Použitá metodika Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu Společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP (vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu).

24 24 O.1.2 Struktura půdního fondu v území O.1.3 Bonitované půdně ekologické jednotky O.1.4 Investice do půdy Nvržená plocha se nenachází na odvodněných pozemcích. O.1.5 Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby O.1.6 Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy O.1.7 Opatření k zajištění ekologické stability O.1.8 Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení Změna č.8 územní plán Lipníka nad Bečvou navrhuje jednu lokalitu záboru zemědělského půdního fondu pro: Plochy smíšené výrobní Lipník n.b.: Z hlediska návrhových ploch v zastavěném území jsou navrhovány plochy: -plochy smíšené výrobní (podnět č.1 zm.č. 8) Loučka, Nové Dvory, Podhoří a Trnávka: O.1.9 Popis jednotlivých navržených lokalit záborů ZPF s významnějším dopadem na zemědělské pozemky: Změna č.8 ÚP Lipník nad Bečvou zapracovává podnět č.1 dle schváleného Zadání změny č.8 ÚP Lipník nad Bečvou, a to: Vmezení návrhové plochy smíšené výrobní SP v zastavěném území. Jedná se pouze o změnu funkčního využití předmětné plochy, protože jako návrhová plocha pro bydlení byla vymezena již ve schváleném územním plánu. V platném ÚP se jedná o plochu ZPF označenou 05/44, která nebyla do bilance předpokládaných záborů zahrnuta z hlediska platné metodiky bilancování záborů jednalo se o plochu pro bydlení v zastavěném území, která se do bilance nezahrnuje. Z tohoto důvodu je v rámci řešení změny č.8 tato plocha zahrnuta do bilance záborů pozemků ZPF.

25 25 Lokalita č. 05/01zm.č.8 plochy smíšené výrobní, k.ú. Lipník nad Bečvou navržená plocha smíšených aktivit plochy smíšené výrobní SP - je situována v jižní části města Lipník anad Bečvou, v části stávajícího nefunkčního výrobního areálu a v části pozemků ZPF trvalý travní porost. Předmětná plocha se nachází v zastavěném území. Změna č.8 řeší pouze změnu funkčního využití uvedené plochy na plochy smíšené výrobní. Předmětná plocha je v platném územním plánu Lipník nad Bečvou určena jako plocha pro bydlení (řešeno v rámci změn ÚP). Z hlediska bilancování části plochy v rámci předpokládaných záborů ZPF, jedná se o plochu 05/44, která nebyla do bilance předpokládaných záborů zahrnuta z hlediska platné metodiky bilancování záborů jednalo se o plochu pro bydlení v zastavěném území, která se do bilance nezahrnuje. Z tohoto důvodu je v rámci řešení změny č.8 tato plocha zahrnuta do bilance záborů pozemků ZPF. z hlediska dopadů na ZPF se dá konstatovat, že navržené řešení neztíží obdělávání zemědělských pozemků, protože navržené řešení nevytváří plochy ZPF nevhodně obdělávatelné. Předmětná plocha se nachází v zastavěném území. Dopravní napojení ostatních sousedních zem. pozemků je stabilizováno ze stávající účelové komunikace. Navržená lokalita není situována na odvodněných plochách. O.1.10 Přehled bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastru dotčených předpokládaným záborem ZPF BPEJ Třída ochrany I

26 26 O.1.11 Bilanční vyhodnocení jednotlivých lokalit záboru ZPF pro stavební funkce a zeleň

27 27 O.1.12 Bilanční vyhodnocení jednotlivých lokalit záboru ZPF pro ÚSES Dle nové Metodiky se nebilancuje. O.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkce lesa Jako lesní půdní fond jsou chápány pozemky určené k plnění funkcí lesa dle 3 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon). V řešeném území jsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa především lesní pozemky dle evidence katastru nemovitostí. O.2.1 Všeobecné údaje o lesích v řešeném území O.2 2 Navrhovaná opatření O.2.3 Vyhodnocení požadavků na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa Navrhované řešení změny č.8 územního plánu Lipníka nad Bečvou nenavrhuje žádný zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. P. Návrh rozhodnutí o uplatněných námitkách Neobsazeno. Q. Vyhodnocení uplatněných připomínek Neobsazeno. R. Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části Počet listů odůvodnění územního plánu: textová část I.1- počet ks 28 Počet výkresů odůvodnění územního plánu: - počet ks 2 Seznam výkresů územního plánu: II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II.a.1 Koordinační výkres 1: 5000 II.a.2 Koordinační výkres Schéma dopravy 1: neobsazeno II.a.3 Koordinační výkres Schéma zásobování vodou 1: neobsazeno II.a.4 Koordinační výkres Schéma odkanalizování 1: neobsazeno II.a.5 Koordinační výkres Schéma zásobování el. energií a spoje 1: neobsazeno II.a.6 Koordinační výkres Schéma zásobování plynem a teplem 1: neobsazeno II.b Výkres širších vztahů 1: neobsazeno II.c Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5000 Neobsazené výkresy nejsou změnou č.8 nijak měněny.

28 28 S. Přílohy S.1 Příloha č.1 Přehled navržených prvků ÚSES (popis) S.2 Příloha č.2 Hluková studie (z průzkumů a rozborů)

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ÚZEMNÍ PLÁN TROUBKY- ZDISLAVICE - ZMĚNA Č. 1 - P3-1 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Dle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV - ODŮVODNĚNÍ DUBEN 2015 2 OBSAH: a) postup při pořízení územního plánu... 4 b) soulad návrhu územního

Více

Jana Surovcová. Mgr. Jana Kadlečíková. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Monika Antošová. Ing. Radek Machala

Jana Surovcová. Mgr. Jana Kadlečíková. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Monika Antošová. Ing. Radek Machala ÚZEMNÍ PLÁN LHOTA - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST - PŘÍLOHA č.3 1 POŘIZOVATEL: Magistrát města Zlína, oddělení územního plánování Jana Surovcová OBEC LHOTA: Mgr. Jana Kadlečíková PROJEKTANT: S-projekt plus,

Více

POŘIZOVATEL: OBEC OLDŘICHOVICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Otrokovice

POŘIZOVATEL: OBEC OLDŘICHOVICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Otrokovice ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Otrokovice Odbor rozvoje a správy majetku Mgr. Anna Liberová OBEC OLDŘICHOVICE: Marie Bartková starostka obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST únor 2016 Územní plán Chrtníky Objednatel: Obec Chrtníky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Přelouč Pardubický kraj Zhotovitel:

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Žďárky na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Žďárky na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Žďárky na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Náchod in objednatel: Obec Žďárky Ing. arch. K. Novotný

Více

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Pro pořizovatele Obecní úřad Deštné v Orlických horách zpracovala firma působící ve smyslu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

NÁVRH ZADÁNÍ H R U Š K Y. okr. Břeclav. říjen 2010

NÁVRH ZADÁNÍ H R U Š K Y. okr. Břeclav. říjen 2010 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru H R U Š K Y okr. Břeclav říjen 2010 Pořizovatel: Obecní úřad Hrušky Objednatel: Obec Hrušky, U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky Projektant:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

A2. Odůvodnění územního plánu

A2. Odůvodnění územního plánu ODŮVODNĚNÍ Odůvodnění ÚP Humpolec obsahuje: textovou část odůvodnění Územního plánu Humpolec, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. A2. grafickou část odůvodnění Územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ Říjen 2014 str. 2 STEMIO a.s. Objednatel: Obec Osíčko Osíčko 56 768 61 Bystřice pod Hostýnem IČ: 00287563 Statut. zástupce:

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ROVENSKO ZMĚNA Č.2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování Objednatel

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 3/2015 k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlových Var (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 3/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

26. října 2012 26. listopadu 2012

26. října 2012 26. listopadu 2012 Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN Š E S T A J O V I C E

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN Š E S T A J O V I C E NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN Š E S T A J O V I C E Dle ustanovení 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) a vyhlášky

Více

Změnu č. 2 Územního plánu Zlína

Změnu č. 2 Územního plánu Zlína N Á V R H Opatření obecné povahy č. Zastupitelstvo města Zlína, jako příslušný správní orgán podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Chrást za období 2011 2015 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Předkládaná: Zastupitelstvu obce Chrást ke schválení dle ustanovení 55 stavebního

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ PLZENEC - ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ PLZENEC - ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ PLZENEC - ODŮVODNĚNÍ n á v r h p r o s p o l e č n é j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 Únor 2016 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OZNAČENÍ SPRÁVNÍHO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY Městský úřad Nové Město nad Metují odbor výstavby a regionálního rozvoje NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY k.ú. Lhota u Nahořan Pořizovatel: Městský úřad Nové Město nad Metují Zpracoval:

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ 08/2014 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Strání

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012

Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012 Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012 Úvod Územní plán pro Obec Starý Jičín (dále jen ÚP) byl pořízen dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel:

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZNOJMO Schvalující orgán: Pořizovatel: Datum vyhotovení: srpen 2015 Zastupitelstvo města Znojma Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN VRŠOVICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VRŠOVICE Vršovice 38 747 61 Raduň IČ: 00635588 zastupuje: Petr Pavlík - místostarosta POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY Odbor

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 Vymezení zastavěného území... 2 1.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 1.2.1 Koncepce rozvoje území

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

BANTICE B. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

BANTICE B. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. BANTICE Ú Z E M N Í P L Á N B. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail:ciznerova@usbrno.cz

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A Ú Z E M N Í P L Á N K O Z L Y P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C

Více

Územní plán Býkov-Láryšov odůvodnění opatření obecné povahy

Územní plán Býkov-Láryšov odůvodnění opatření obecné povahy Obsah odůvodnění Územního plánu Býkov-Láryšov II.A. Textová část : II.A.1. Údaje o postupu pořízení územního plánu 3 II.A.2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně

Více

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ĆÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 62 Brno, Příkop 8 tel.: +42 545 75 896 fax: +42 545

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDNÍ VÝTOŇ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDNÍ VÝTOŇ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDNÍ VÝTOŇ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Projektant: Ing. arch. Štěpánka Ťukalová - UA PROJEKCE Autorizovaný architekt ČKA 01 151 Boleslavova 30, Č. Budějovice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schválilo pořízení Územního plánu Bernartice nad Odrou (dále jen ÚP Bernartice nad

Více

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV katastrální území Haklovy Dvory Vydaná zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing.arch. Václav Štěpán Architektonický

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská. jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská

Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská. jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská Návrh určený ke konzultaci dotčenými orgány a Krajským úřadem Královéhradeckého

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY Textová část změny územního plánu stupeň: návrh pro společné jednání Projektant: Ing. arch. Zdeněk Gottfried Šmeralova 208/16 170 00 Praha 7 tel. 604236808 Pořizovatel:

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále přiměřeně

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále přiměřeně

Více

OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Odůvodnění OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah textové části a) Postup při pořízení územního plánu b) Výsledek přezkoumání územního plánu b.1) Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KROMĚŘÍŽ

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KROMĚŘÍŽ Zadání Územního plánu Kroměříž 1 Příloha č. 1: ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KROMĚŘÍŽ Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo města Kroměříže Určený člen zastupitelstva: Mgr. Jaroslav

Více

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 1 Obsah dokumentace návrh územního plánu textová část A1. Návrh územního plánu grafická část B1. Základní členění území M 1 : 5 000 B2. Hlavní výkres M 1 :

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í N Á V R H Z A D Á N Í pro vypracování Územního plánu J E D L O V Á Říjen 2013 P o ř i z o v a t e l ÚP: Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého náměstí 160,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny Návrh zadání územního plánu Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování Datum: 02/2015 Řešená sídelní jednotka Název obce: Běšiny Adresa obce: OÚ Běšiny 150,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ Návrh zadání územního plánu Prostějovičky (dále jen návrh zadání ) určený k veřejnoprávnímu projednání v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU J A M O L I C E

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU J A M O L I C E Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Jamolice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č.183/2006 Sb., o

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH

Více

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č.1 Ú Z E M NÍ H O P L Á N U D O U B I C E Vypracoval : Odbor regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk, Úřad územního plánování. Leden 2012 1 I. ÚVODNÍ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. LEDEN 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LUBNÁ II. ODŮVODNĚNÍ ÚP příloha č.3

ÚZEMNÍ PLÁN LUBNÁ II. ODŮVODNĚNÍ ÚP příloha č.3 ÚZEMNÍ PLÁN LUBNÁ II. ODŮVODNĚNÍ ÚP příloha č.3 Zakázkové číslo K1-15 Měsíc/rok 03/2016 Počet vyhotovení 2 II. ODŮVODNĚNÍ ÚP LUBNÁ II.1 II.2 II.3 II.4 T E X T O V Á Č Á S T obsah: Postup pořízení územního

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

červen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p. 1 470 36 Česká Lípa

červen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p. 1 470 36 Česká Lípa NÁVRH ZADÁNÍ Ú ZEMNÍHO PLÁNU L UKA červen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p. 1 470 36 Česká Lípa Obsah a) požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný

Více

D o l n í M o r a v a

D o l n í M o r a v a Zadání Změny č. 7 Územního plánu obce D o l n í M o r a v a N Á V R H Pořizovatel: Odbor územního plánování a stavební úřad Městský úřad Králíky Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Určený zastupitel: Ing.

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NĚMČICE NAD HANOU ODŮVODNĚNÍ C.I. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, červenec 2014 1 OBSAHOVÝ LIST

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU. NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (část C-F)

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU. NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (část C-F) VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU obce LIDICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (část C-F) dle přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Územní plán Vysoké Veselí - Odůvodnění TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Územní plán Vysoké Veselí - Odůvodnění TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II.1. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 31 II.1.a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Řešené území

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ODROVICE. územního plánu ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice

ODROVICE. územního plánu ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ZADÁNÍ územního plánu ODROVICE červen 2015 Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice Obsah 2 A. Požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

OLDŘICHOVICE ÚZEMNÍ PLÁN ZADÁNÍ. leden 2012

OLDŘICHOVICE ÚZEMNÍ PLÁN ZADÁNÍ. leden 2012 ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE ZADÁNÍ leden 2012 Určený zastupitel: p. Marie Bartková, starostka obce Pořizovatel:, odbor rozvoje a správy majetku Obsah Úvod A. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES Zpráva o uplatňování ÚP OBECNÍ ÚŘAD JIČÍNĚVES 82, 507 31 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES za období 2011 2015 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

NÁVRH ZADÁNÍ RASPENAVA

NÁVRH ZADÁNÍ RASPENAVA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RASPENAVA POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant Simona Stočková Určený zastupitel: Pavel Lžičař RASPENAVA PROSINEC 2014

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U S Á Z A V K A : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka text A1 Výkres základního členění území - okolí obce 1:5000 A2 Výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM B1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM OBSAH TEXTOVÉ Č ÁSTI: 1. Vyhodnocení souladu s PÚR ČR...2 1.1. Republikové priority územního plánování pro

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

Oblast 1.14 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů

Oblast 1.14 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů Oblast 1.14 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů Pro území města Opočna byl zpracován Územní plán sídelního útvaru (dále jen ÚPSÚ) Opočno, který byl schválen

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice Zpráva, schválena dne 20. 6. 2013 v zastupitelstvu obce v souladu 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008

NÁVRH ZADÁNÍ. okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru MĚSTA POHOŘELICE okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad Objednatel:

Více

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor,

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, Hlavní projektant Ing. arch. Bohuslava Kolářová Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, dne 5.

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VRÁBČE V k.ú. Vrábče, Slavče NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ODŮVODNĚNÍ Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice LEDEN 2015 paré č. Obsah a) Proces pořízení územního

Více