MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády Cheb tel. / fax: , IČ: Zřizovatel: KÚ Karlovy Vary, Závodní 353/88, 36021, Karlovy Vary

2 Úvod Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům rizikového chování, případně minimalizovat jeho negativní dopad, včetně dalšího šíření. Nespecifická primární prevence představuje volnočasové aktivity určené nejširším vrstvám dětí a mládeže, umožňující harmonický rozvoj osobnosti jednotlivce. Specifická primární prevence je realizována v rámci podpůrných programů pro rizikové skupiny, pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jako prevence před sociální exkluzí. Ve škole se uplatňuje všeobecná specifická prevence. Prevence rizikového chování je zapracována do ŠVP školy. Preventivní program vychází mimo jiné z těchto dokumentů: zák. 561/2004 Sb. (školský zák.), 562/2004 Sb. 563/2004 Sb. (o ped. pracovnících), 379/2005 Sb. (o ochraně před tabákovými výrobky, dále pak zák. 167/1998 Sb. o NL), vyhlášky 116/2011 (72/2005) o poskytování poradenských služeb, 147/2011 (73/2005) o vzdělávání žáků se spec. vzděl. potřebami a 317/2005 o vzdělávání ped. pracovníků, Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, č.j.: 21291/ MP 24246/ k prevenci a šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, MP 10194/ k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, MP 25884/ spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, MP 11691/ Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnému užívání internetu, Strategie prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže v působení resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období , Školní řád školy, Krizový plán OPL, Řešení konzumace alkoholu, tabákových výrobků a NL na škole, Krizový plán na řešení šikany na ISŠ Cheb, Mezi rizikové chování se mimo jiné zahrnuje agrese a šikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, záškoláctví, závislostní chování, užívání všech návykových látek, gambling, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování aj. Za realizaci Minimálního preventivního programu zodpovídají školní metodici prevence, kteří ve spolupráci s výchovnými poradci koordinují práci jednotlivých pedagogických pracovníků a externích spolupracovníků. Dále spolupracují s okresním a krajským metodikem prevence. O průběhu plnění tohoto programu je průběžně informováno vedení školy, společně se situace na škole vyhodnocuje a projednávají se další postupy a řešení.

3 Charakteristika školy Základní kontakty na vedení školy a odloučená pracoviště Sekretariát ředitele školy / PhDr.et Bc. Liška Miroslav František Brož Mgr. Mašek Tomáš Mgr. Babický Tomáš Ing. Homolka Jan Ing. Krejsová Jana U Divadla" Obrněné brigády 2258/6, , Cheb Májová" Májová 1718/68, , Cheb Komenského" Komenského 617/29, , Cheb Na Hrázi" Na Hrázi 119/1, , Cheb Houslařská škola" Obrněné brigády 603/26, , Cheb Podhradská" ulice Podhradská, Cheb Kontakty na VP a MP Výchovný poradce Mgr. Oldřiška Kábová K 1.19 Mgr. Ivana Utíkalová D 2.40 Školní metodik prevence Ing. Karla Hirková D 2.34 Bc. Dana Chládková M 0.01/D Jan Horáček D 3.49 Mgr. Renata Speierlová K 0.05/ hala Ing. Richard Kala K 3.41 Školní psycholog Mgr. Martina Nováková K 1.19/D 205 Teoretické vyučování: Obrněné brigády 6 Houslařská škola Obrněné brigády 26 Májová 68 Komenského 29 Teoretická výuka probíhá na všech budovách a žáci jsou většinu vyučovacích hodin na jedné budově, přecházení mezi budovami bylo minimalizováno, aby žáci měli lepší podmínky ke studiu.

4 Praktické vyučování: komplex budov Podhradská 10 Houslařská škola Obrněné brigády 26 Komenského 29 restaurace Křížovnická 6 a 4 Obrněné brigády 6 obory stavební, strojírenské, gastronomické, elektrotechnické, zaměřené na výrobu hudebních nástrojů, ekonomické, obory služeb Domov mládeže Obrněné brigády 6 Školní metodici prevence Ing. Karla Hirková budova U Divadla (dárcovství krve, evidence konaných akcí) Bc. Dana Chládková budova U Divadla (Májová), (koordinátor charitativních, vzdělávacích a osvětových akcí, správa diagnostiky tříd) Jan Horáček budova U Divadla (testování na OPL, DM) Mgr. Renata Speierlová budova Komenského (sociálně psychologická práce u 1. roč. - adaptační, kohezivní, soc. psych. aktivity, techniky; prevence HIV/AIDS) Ing. Richard Kala odborný výcvik (řešení SPJ na úseku praxe) Výchovní poradci Vedoucí VP a MP - Mgr. Oldřiška Kábová budova Komenského Mgr. Ivana Utíkalová budova U Divadla Vymezení cílové populace Žáci Dospělí o celkový počet: k žáků (359 dívek) o studijní obory: 26 tříd + 5 tříd nástavbového studia o učební obory: 36 tříd o ubytovaní na DM: o zdravotně handicapovaní: viz evidence o sociálně slabší: viz evidence o učitelé o vychovatelky DM o ostatní zaměstnanci o veřejnost Rodiče

5 Cíle programu dlouhodobé žáci o trvale prohlubovat povědomí žáků o rizikovém chování a o následcích, které mohou mít o trvale posilovat právní vědomí kriminalita, předpisy, zákony o osvojit si potřebné soc. dovednosti, zdravý životní styl o posilování zdravého sebevědomí o řešení konfliktů nenásilnou cestou o prohlubovat umění komunikace o zapojit žáky do života školy dlouhodobé učitelé o budovat atmosféru, která bude pomáhat předcházet syndromu vyhoření o podporovat vzájemnou pozitivní komunikaci, směrem ke kolegům i k žákům o další vzdělávání pedagogů v oblasti prevence o prohloubení týmové spolupráce dlouhodobé rodiče o zlepšit komunikaci mezi rodiči a školou o zapojit rodiče do dění ve škole střednědobé o spolupracovat s třídními učiteli na pomoci problémovým žákům o zvyšovat vědomí kolektivní soudržnosti třídy o v nastupujících 1. ročnících a v problémových třídách vyšších ročníků ve spolupráci s TU provést sociometrické šetření s následným skrytým vrstevnickým programem o vytvořit krizové scénáře školy a zveřejnit je o rozšířit spolupráci v oblasti prevence s dalšími organizacemi o prosazovat větší podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ze strany vedení školy krátkodobé o adaptační aktivity pro 1. ročníky o veškeré aktivity jsou zaměřeny na chování odpovídající společenským normám, komunikaci a zvyšování právního vědomí o zlepšení klimatu ve škole, jednoznačná pravidla a přísné potírání šikany o užší spolupráce MP a TU o zpracovat přehled řešených případů rizikového chování a rizikových faktorů o doplnění materiálů o navázat kontakty a spolupráci s PaMS o úzká spolupráce se školním parlamentem o dvoudenní setkání s Mgr. Veselou Proti šikaně krok za krokem (říjen) o beseda k adopci na dálku o prevence HIV/AIDS

6 Metody a formy realizace v rámci jednotlivých předmětů přednášky, referáty, slohové práce, samostatné práce, prožitkové metody, práce s tiskem a internetem, video, knihy, práce pro školní časopis besedy a přednášky (soutěže, prožitkové formy pro žáky) vhodné využití přestávek volnočasové aktivity pro žáky zapojení žáků do chodu školy, školní parlament, společné řešení problémů, příprava společných programů, školní časopis individuální práce s problémovými žáky třídnické hodiny, třídní výlety, exkurze konzultační hodiny metodiků prevence a výchovných poradců pro rodiče a žáky seznámení ostatních zaměstnanců školy s prevencí na škole seznámení rodičů s prevencí na škole třídní schůzky, Den otevřených dveří, nástěnka, informační dopisy, prevence na webových stránkách školy společná práce v prev-týmu semináře, školení a přednášky pro učitele a rodiče Jednotlivé aktivity budou během školního roku průběžně doplňovány a upravovány podle momentální situace a nabídky aktivit. MPP pro následující školní rok bude vycházet z výsledků tohoto programu. Měření efektivity programu Efektivita přípravy: Splní program plánovaný účel? Efektivita procesu: Jsou použity vhodné metody, pomůcky, vhodné formy práce? Přijímá cílová skupina program? Efektivita výsledku: Byl splněn cíl programu? 1) Metody měření: ankety, dotazníky, konkrétní hodnocení jednotlivých akcí žáky i provádějícími, shrnutí výsledků při schůzkách preventivního týmu. 2) Evidence a hodnocení

7 Kontakty s jinými organizacemi PPP Cheb Mgr. P. Spieglová okresní metodik prev MěÚ Cheb Bc. A. Doubková odb. soc. věcí a zdrav, organizace kontakt poznámka KÚ Karlovy Vary Romská poradkyně MěÚ Cheb MěÚ Cheb Ing. Eva Cíchová Mgr. Rymešová Mgr. Zbyněk Syrovátka Protidrogová politika PIS Policie ČR Tým EGER Policie OŘ Cheb Jiří Ištvaník Petr Buřič KHS pobočka Cheb PPP Sokolov PPP Karlovy vary DPA LKC KOTEC , , DD Cheb Společně k bezpečí Kladno Mgr. Hana Taušnerová Mgr. Martina Fialová MUDr. Vladimír Čapek, PhDr. Marie Knetlová, psychiatr MUDr. Jan Freml Krizové centrum Markéta Černá, p. Glaser ředitelka Mgr. Michaela Veselá Mgr. Martina Kekulová odb. školství, krajská koordinátorka prevence, Sociální odbor Mě Úřad Cheb, , vedoucí odboru školství, TV a kultury, Bc. Š. Benešová Valdštejnova 4, Cheb zabývají se trestnou činností páchanou na dětech, mládeži a dětmi a mládeží páchanou, dále domácím násilím Hradební 16, Cheb okresní metodik Sokolov okresní metodik K. Vary Dětská psychiatrická ambulance Cheb Hradební 18, Cheb Léčebné kontaktní centrum Mariánské Lázně, Hlavní 263 primární prevence, KOTEC (kc_cheb kotec cz, poradna kotec cz) Dětský domov Cheb Probační a mediační služba Cheb o.s. poradenství školám UK Praha, 3. LF MUDr. Eva zabývá se dětskou prostitucí

8 Vaníčková PPP Cheb SPC MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PaedDr.Ellen Mlátilíková SPC Sokolov, K. H. Máchy 1256, Sokolov , Mgr. M. Pešková Mgr. Eliška Dvořáková, telefon nadané děti děti s autismem SPC Cheb, Hradební 17, č. dveří 4, Cheb, SPC Karlovy Vary, Vančurova 83, Karlovy Vary telefon Mgr. Škaloudová, telefon Některé odkazy na webové stránky s problematikou společensky nežádoucích jevů ADAM Informační systém mládeže Bílý kruh bezpečí pomoc obětem trestných činů Česká rada dětí a mládeže Česká škola web pro (ZŠ a SŠ) Dětské krizové centrum, o.s. Drogová poradna Drogový informační server Drogy info monitorovací středisko Informace pro školní metodiky prevence Institut pedagogicko-psychologického poradenství Krajská hygienická stanice Karlovy Vary Kotec La Strada-prevence obchodu se ženami Linka pomoci obětem domácího násilí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní vzdělávací fond Národní ústav odborného vzdělávání O drogách Portál o dětských právech Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary

9 Poruchy příjmu potravy Poruchy příjmu potravy Poruchy příjmu potravy Prevence a poradenství v oblasti sociálně-patol. jevů Společenství proti šikaně, o.s. Státní zdravotní ústav Školní svět Téma kuřáctví Téma kuřáctví Další odkazy a kontakty viz web školy a vlastní kartotéky ŠMP a VP. Charitativní sbírky: Adopce afrického děvčátka září říjen Bílá pastelka říjen (spolupráce s Tyflocentrem Cheb) Červená stužka prosinec 2012 (spolupráce s Domem světla Praha) Jaro s Píšťalkou březen 2013 Pravidla pro zajištění charitativní sbírky: o výběr žáků se svolením TU, žáci bez problémů s chováním, docházkou a prospěchem, viz Katedra, z jedné třídy využít maximálně 4 žáky (v méně početných 2), hodiny omluvit jako akce školy o doba v době vyučování maximálně 4 vyučovací hodiny (zbylé hodiny pokračuje pro tyto žáky výuka podle rozvrhu), podle možností využit suplované hodiny, DOD, třídní schůzky, akce školy (jednotlivé organizace budou osloveny a dohodnuta nová pravidla pro celý školní rok sbírkové akce v celém školním roce a roční vyúčtování) o souhlas u nezletilých písemný souhlas zákonných zástupců o poučení žáci podepíší, že byli poučeni o bezpečnosti, odpovědnosti a účelu sbírky o poučení účastníků o tom, jak se chovat, jak oslovovat potencionální dárce, a jak se zachovat v krizových situacích o celodenní akce - Tyflocentrum Dny otevřených dveří, rodičovské schůzky, školní akce o o o o Rodičovské schůzky Den otevřených dveří ISŠ Cheb Den otevřených dveří ISŠ Cheb Den otevřených dveří ISŠ Cheb

10 Spolupráce PPP Cheb Tyflocentrum Cheb Aids pomoc, Dům světla Praha KÚ Karlovy Vary MěÚ Cheb PČR Cheb ACET Karlovy Vary o.s. Píšťalka o.s. Společně k bezpečí Prevence škola adaptivní aktivity pro 1. roč. spolupráce TU a UOV s ŠMP a VP prevence HIV/AIDS 2. roč spolupráce s ostatními organizacemi konzultační hodiny metodiků prevence a VP diagnostikaskol.cz a následná práce s problémovými kolektivy o 1. roč. studijní obory (EP, ME-USH, PS-ST, VT, NA), o 1. roč. učňovské obory (ELM, INS, KAD, KUC, MOV-KLE, OZS, PEK-PVL, TRU-ZED) o 1. roč. učňovské E obory (POV, PVS, STP-STV, SUS) besedy a přednášky Aids pomoc, Vztahy, láska a sex, Tyflocentrum, Šikana, extremismus, právní vědomí namátkové testování přítomnosti OPL a alkoholu u vybraných žáků s následnými besedami ve třídě charitativní činnost nástěnky a informační materiály na webu další vzdělávání ped. pracovníků spolupráce se školním parlamentem Proti šikaně krok za krokem (Veselá) září od října viz výše říjen Prevence DM Poznávací vycházky města a okolí Chebu pro 1. roč. Turistické vycházky Besedy s odborníky Vánoční posezení ve výchovných skupinách Vánoční a velikonoční tradice a zvyky (pečení perníků, malování kraslic apod.) Sportovní turnaje a soutěže Intršou Charitativní akce psí útulek Účast na akcích města Chebské dvorky, trhy, jarmark Kroužky v DM

11 (Termíny viz plán DM) Rozpočet S ohledem na momentální situaci využívá škola pro prevenci vlastní zdroje a nabídky spojené s charitativními akcemi, které jsou zdarma. Jednou ročně je za poplatek 750,- Kč obnoven přístup k internetovému programu pomocí které provádíme sociometrické šetření v kolektivech. Byl přislíben příspěvek vedení školy na prevenci na nákup pomůcek a úhradu placených přednášek, popř. ubytování lektora. V měsíci říjnu proběhne dvoudenní školení pedagogů s o.s. Společně k bezpečí na téma Proti šikaně-krok za krokem s Mgr. M. Veselou v hodnotě Kč. Škola se podílí částkou Kč na realizaci a zajištění zázemí. Náklady na drogové testy cca Kč. V rozpočtu by se samozřejmě objevilo využití tříd, topení, elektřina a další provozní náklady, které jsou hrazeny školou. Rozdělení tříd mezi VP a ŠMP pro školní rok 2012/2013: Třída TU VP/MP Počet žáků Diagn. Program 1.ELM Kala Kala 24 (24/0) 1.EP Utíkalová Utíkalová 23 (5/18) 1.INS Slováček Kala 15 (15/0) 1.KAD Hora Chládková 32 (5/27) 1.KUC Hronešová Chládková 33 (20/13) 1.ME-USH Straka Kala 18 (15/3) 1.MOV-KLE Bacílek Kala 29 (29/0) 1.NA Fialová Speierlová 30 (19/11) 1.OZS Křivánek Kala 30 (30/0) 1.PEK-PVL Hájková Horáček 13 (9/4) 1.POV Kolář Speierlová 21 (6/15) 1.PS-ST Ulrychová Hirková 19 (18/1) 1.PVS Hoňková Speierlová 22 (14/8) 1.STP-STV Bosák Kala 17 (17/0) 1.SUS Jandíková Utíkalová 5 (3/2) 1.TRU-ZED Borysová Kábová 28 (28/0) 1.VT Špryňar Hirková 29 (27/2) 2.ELM Brettschneiderová Kala 18 (18/0) 2.INS Duchková Hirková 14 (14/0) 2.KAD Hirková Hirková 19 (3/16) 2.KUC Třešková Horáček 26 (9/17) 2.ME Hrachová Hirková 8 (8/0) 2.MOV Effenberger Kala 29 (29/0) 2.NA Jeníková Hirková 21 (13/8) 2.OA Jeřábková Utíkalová 16 (4/12) 2.OZS Halová Kala 26 (26/0) 2.PEK Horáček Horáček 9 (4/5) 2.POV Korba Chládková 14 (4/10)

12 2.PS Kuklová Kábová 18 (14/4) 2.PVL Kolář Horáček 7 (0/7) 2.PVS Hoňková Horáček 9 (6/3) 2.STP-STV Hlásek Speierlová 15 (15/0) 2.SUS Plaňanská Chládková 8 (3/5) 2.TRU Jirková Hirková 9 (9/0) 2.USH Růžička Kábová 5 (4/1) 2.VS Pluhaříková Chládková 23 (9/14) 2.VT Škola Chládková 30 (28/2) 2.ZED Pénzesová Kala 9 (9/0) 3.AK Svatošová Speierlová 24 (24/0) 3.ELZ Tercha Kala 21 (21/0) 3.ITE-ITV Dostál Speierlová 22 (19/3) 3.KA Polívka Chládková 20 (1/19) 3.KUL Králová Horáček 18 (5/13) 3.KUP Horáček Horáček 12 (7/5) 3.MIU Gubran Speierlová 13 (12/1) 3.OA Nesládek Utíkalová 28 (5/23) 3.OZS Hlásek Speierlová 18 (18/0) 3.PS Král Kábová 9 (7/2) 3.PVC Hoňková Hirková 13 (2/11) 3.SUS Chládková Chládková 11 (1/10) 3.TI Krákora Hirková 17 (17/0) 3.VS Kalová Utíkalová 19 (3/16) 4.EPS Cimrhaklová Kábová 14 (13/1) 4.MIU Kovařík Kábová 18 (16/2) 4.OA Illingerová Utíkalová 17 (6/11) 4.PS Vaníková Kábová 12 (12/0) 4.VS Speierlová Speierlová 23 (7/16) 4.VT Prinzová Kábová 25 (25/0) Zpracovali metodikové prevence ISŠ Cheb pod vedením Bc. D. Chládkové. Konzultováno s vedoucí výchovných poradců a metodiků prevence Mgr. Kábovou. Dne Schváleno ředitelem školy dne PhDr. Miroslav Liška ředitel školy

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBÍČ, BENEŠOVA 585 školní rok 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBÍČ, BENEŠOVA 585 školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBÍČ, BENEŠOVA 585 školní rok 2012/2013 Školní program proti šikanování dle metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008-6

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Název a adresa školy, pro kterou platí MPP Základní škola U Pošty 5 538 51 Chrast Jméno

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 I. Metodik prevence: - Mgr. Jana Učňová - kancelář výchovného poradce, 3. patro ZŠ a MŠ pracoviště Petrov nad Desnou - tel.: 583 550

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Vejvanovice 56, 53862 Hrochův Týnec Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2014 Mgr. Vladimír Dvořák Minimálního preventivní program 2014/2015 Úvod

Více

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ Příloha č. 17 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2014 2018 jako součást Školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace POZNEJ

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jarmila Benýšková Telefon na ředitele 387

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Obchodní akademie, Husova 1, 370 21 České Budějovice Jméno a příjmení ředitele RNDr. Zdeňka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013 2014 Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Personální a institucionální zajištění realizace MPP ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Obsah 1. Základní údaje o škole.......3 2. Základní pojmy...... 4 3. Systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků... 6 3.1.

Více

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA školní rok 2012-2013 Školní metodik prevence: Výchovný poradce: Mgr. Dana Fraňková Mgr.

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 Jméno a příjmení

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018 Školní preventivní strategie Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace na roky 2015 2018 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor vzdělání Gymnázium Mgr. Milena

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více