MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády Cheb tel. / fax: , IČ: Zřizovatel: KÚ Karlovy Vary, Závodní 353/88, 36021, Karlovy Vary

2 Úvod Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům rizikového chování, případně minimalizovat jeho negativní dopad, včetně dalšího šíření. Nespecifická primární prevence představuje volnočasové aktivity určené nejširším vrstvám dětí a mládeže, umožňující harmonický rozvoj osobnosti jednotlivce. Specifická primární prevence je realizována v rámci podpůrných programů pro rizikové skupiny, pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jako prevence před sociální exkluzí. Ve škole se uplatňuje všeobecná specifická prevence. Prevence rizikového chování je zapracována do ŠVP školy. Preventivní program vychází mimo jiné z těchto dokumentů: zák. 561/2004 Sb. (školský zák.), 562/2004 Sb. 563/2004 Sb. (o ped. pracovnících), 379/2005 Sb. (o ochraně před tabákovými výrobky, dále pak zák. 167/1998 Sb. o NL), vyhlášky 116/2011 (72/2005) o poskytování poradenských služeb, 147/2011 (73/2005) o vzdělávání žáků se spec. vzděl. potřebami a 317/2005 o vzdělávání ped. pracovníků, Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, č.j.: 21291/ MP 24246/ k prevenci a šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, MP 10194/ k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, MP 25884/ spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, MP 11691/ Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnému užívání internetu, Strategie prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže v působení resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období , Školní řád školy, Krizový plán OPL, Řešení konzumace alkoholu, tabákových výrobků a NL na škole, Krizový plán na řešení šikany na ISŠ Cheb, Mezi rizikové chování se mimo jiné zahrnuje agrese a šikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, záškoláctví, závislostní chování, užívání všech návykových látek, gambling, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování aj. Za realizaci Minimálního preventivního programu zodpovídají školní metodici prevence, kteří ve spolupráci s výchovnými poradci koordinují práci jednotlivých pedagogických pracovníků a externích spolupracovníků. Dále spolupracují s okresním a krajským metodikem prevence. O průběhu plnění tohoto programu je průběžně informováno vedení školy, společně se situace na škole vyhodnocuje a projednávají se další postupy a řešení.

3 Charakteristika školy Základní kontakty na vedení školy a odloučená pracoviště Sekretariát ředitele školy / PhDr.et Bc. Liška Miroslav František Brož Mgr. Mašek Tomáš Mgr. Babický Tomáš Ing. Homolka Jan Ing. Krejsová Jana U Divadla" Obrněné brigády 2258/6, , Cheb Májová" Májová 1718/68, , Cheb Komenského" Komenského 617/29, , Cheb Na Hrázi" Na Hrázi 119/1, , Cheb Houslařská škola" Obrněné brigády 603/26, , Cheb Podhradská" ulice Podhradská, Cheb Kontakty na VP a MP Výchovný poradce Mgr. Oldřiška Kábová K 1.19 Mgr. Ivana Utíkalová D 2.40 Školní metodik prevence Ing. Karla Hirková D 2.34 Bc. Dana Chládková M 0.01/D Jan Horáček D 3.49 Mgr. Renata Speierlová K 0.05/ hala Ing. Richard Kala K 3.41 Školní psycholog Mgr. Martina Nováková K 1.19/D 205 Teoretické vyučování: Obrněné brigády 6 Houslařská škola Obrněné brigády 26 Májová 68 Komenského 29 Teoretická výuka probíhá na všech budovách a žáci jsou většinu vyučovacích hodin na jedné budově, přecházení mezi budovami bylo minimalizováno, aby žáci měli lepší podmínky ke studiu.

4 Praktické vyučování: komplex budov Podhradská 10 Houslařská škola Obrněné brigády 26 Komenského 29 restaurace Křížovnická 6 a 4 Obrněné brigády 6 obory stavební, strojírenské, gastronomické, elektrotechnické, zaměřené na výrobu hudebních nástrojů, ekonomické, obory služeb Domov mládeže Obrněné brigády 6 Školní metodici prevence Ing. Karla Hirková budova U Divadla (dárcovství krve, evidence konaných akcí) Bc. Dana Chládková budova U Divadla (Májová), (koordinátor charitativních, vzdělávacích a osvětových akcí, správa diagnostiky tříd) Jan Horáček budova U Divadla (testování na OPL, DM) Mgr. Renata Speierlová budova Komenského (sociálně psychologická práce u 1. roč. - adaptační, kohezivní, soc. psych. aktivity, techniky; prevence HIV/AIDS) Ing. Richard Kala odborný výcvik (řešení SPJ na úseku praxe) Výchovní poradci Vedoucí VP a MP - Mgr. Oldřiška Kábová budova Komenského Mgr. Ivana Utíkalová budova U Divadla Vymezení cílové populace Žáci Dospělí o celkový počet: k žáků (359 dívek) o studijní obory: 26 tříd + 5 tříd nástavbového studia o učební obory: 36 tříd o ubytovaní na DM: o zdravotně handicapovaní: viz evidence o sociálně slabší: viz evidence o učitelé o vychovatelky DM o ostatní zaměstnanci o veřejnost Rodiče

5 Cíle programu dlouhodobé žáci o trvale prohlubovat povědomí žáků o rizikovém chování a o následcích, které mohou mít o trvale posilovat právní vědomí kriminalita, předpisy, zákony o osvojit si potřebné soc. dovednosti, zdravý životní styl o posilování zdravého sebevědomí o řešení konfliktů nenásilnou cestou o prohlubovat umění komunikace o zapojit žáky do života školy dlouhodobé učitelé o budovat atmosféru, která bude pomáhat předcházet syndromu vyhoření o podporovat vzájemnou pozitivní komunikaci, směrem ke kolegům i k žákům o další vzdělávání pedagogů v oblasti prevence o prohloubení týmové spolupráce dlouhodobé rodiče o zlepšit komunikaci mezi rodiči a školou o zapojit rodiče do dění ve škole střednědobé o spolupracovat s třídními učiteli na pomoci problémovým žákům o zvyšovat vědomí kolektivní soudržnosti třídy o v nastupujících 1. ročnících a v problémových třídách vyšších ročníků ve spolupráci s TU provést sociometrické šetření s následným skrytým vrstevnickým programem o vytvořit krizové scénáře školy a zveřejnit je o rozšířit spolupráci v oblasti prevence s dalšími organizacemi o prosazovat větší podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ze strany vedení školy krátkodobé o adaptační aktivity pro 1. ročníky o veškeré aktivity jsou zaměřeny na chování odpovídající společenským normám, komunikaci a zvyšování právního vědomí o zlepšení klimatu ve škole, jednoznačná pravidla a přísné potírání šikany o užší spolupráce MP a TU o zpracovat přehled řešených případů rizikového chování a rizikových faktorů o doplnění materiálů o navázat kontakty a spolupráci s PaMS o úzká spolupráce se školním parlamentem o dvoudenní setkání s Mgr. Veselou Proti šikaně krok za krokem (říjen) o beseda k adopci na dálku o prevence HIV/AIDS

6 Metody a formy realizace v rámci jednotlivých předmětů přednášky, referáty, slohové práce, samostatné práce, prožitkové metody, práce s tiskem a internetem, video, knihy, práce pro školní časopis besedy a přednášky (soutěže, prožitkové formy pro žáky) vhodné využití přestávek volnočasové aktivity pro žáky zapojení žáků do chodu školy, školní parlament, společné řešení problémů, příprava společných programů, školní časopis individuální práce s problémovými žáky třídnické hodiny, třídní výlety, exkurze konzultační hodiny metodiků prevence a výchovných poradců pro rodiče a žáky seznámení ostatních zaměstnanců školy s prevencí na škole seznámení rodičů s prevencí na škole třídní schůzky, Den otevřených dveří, nástěnka, informační dopisy, prevence na webových stránkách školy společná práce v prev-týmu semináře, školení a přednášky pro učitele a rodiče Jednotlivé aktivity budou během školního roku průběžně doplňovány a upravovány podle momentální situace a nabídky aktivit. MPP pro následující školní rok bude vycházet z výsledků tohoto programu. Měření efektivity programu Efektivita přípravy: Splní program plánovaný účel? Efektivita procesu: Jsou použity vhodné metody, pomůcky, vhodné formy práce? Přijímá cílová skupina program? Efektivita výsledku: Byl splněn cíl programu? 1) Metody měření: ankety, dotazníky, konkrétní hodnocení jednotlivých akcí žáky i provádějícími, shrnutí výsledků při schůzkách preventivního týmu. 2) Evidence a hodnocení

7 Kontakty s jinými organizacemi PPP Cheb Mgr. P. Spieglová okresní metodik prev MěÚ Cheb Bc. A. Doubková odb. soc. věcí a zdrav, organizace kontakt poznámka KÚ Karlovy Vary Romská poradkyně MěÚ Cheb MěÚ Cheb Ing. Eva Cíchová Mgr. Rymešová Mgr. Zbyněk Syrovátka Protidrogová politika PIS Policie ČR Tým EGER Policie OŘ Cheb Jiří Ištvaník Petr Buřič KHS pobočka Cheb PPP Sokolov PPP Karlovy vary DPA LKC KOTEC , , DD Cheb Společně k bezpečí Kladno Mgr. Hana Taušnerová Mgr. Martina Fialová MUDr. Vladimír Čapek, PhDr. Marie Knetlová, psychiatr MUDr. Jan Freml Krizové centrum Markéta Černá, p. Glaser ředitelka Mgr. Michaela Veselá Mgr. Martina Kekulová odb. školství, krajská koordinátorka prevence, Sociální odbor Mě Úřad Cheb, , vedoucí odboru školství, TV a kultury, Bc. Š. Benešová Valdštejnova 4, Cheb zabývají se trestnou činností páchanou na dětech, mládeži a dětmi a mládeží páchanou, dále domácím násilím Hradební 16, Cheb okresní metodik Sokolov okresní metodik K. Vary Dětská psychiatrická ambulance Cheb Hradební 18, Cheb Léčebné kontaktní centrum Mariánské Lázně, Hlavní 263 primární prevence, KOTEC (kc_cheb kotec cz, poradna kotec cz) Dětský domov Cheb Probační a mediační služba Cheb o.s. poradenství školám UK Praha, 3. LF MUDr. Eva zabývá se dětskou prostitucí

8 Vaníčková PPP Cheb SPC MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PaedDr.Ellen Mlátilíková SPC Sokolov, K. H. Máchy 1256, Sokolov , Mgr. M. Pešková Mgr. Eliška Dvořáková, telefon nadané děti děti s autismem SPC Cheb, Hradební 17, č. dveří 4, Cheb, SPC Karlovy Vary, Vančurova 83, Karlovy Vary telefon Mgr. Škaloudová, telefon Některé odkazy na webové stránky s problematikou společensky nežádoucích jevů ADAM Informační systém mládeže Bílý kruh bezpečí pomoc obětem trestných činů Česká rada dětí a mládeže Česká škola web pro (ZŠ a SŠ) Dětské krizové centrum, o.s. Drogová poradna Drogový informační server Drogy info monitorovací středisko Informace pro školní metodiky prevence Institut pedagogicko-psychologického poradenství Krajská hygienická stanice Karlovy Vary Kotec La Strada-prevence obchodu se ženami Linka pomoci obětem domácího násilí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní vzdělávací fond Národní ústav odborného vzdělávání O drogách Portál o dětských právech Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary

9 Poruchy příjmu potravy Poruchy příjmu potravy Poruchy příjmu potravy Prevence a poradenství v oblasti sociálně-patol. jevů Společenství proti šikaně, o.s. Státní zdravotní ústav Školní svět Téma kuřáctví Téma kuřáctví Další odkazy a kontakty viz web školy a vlastní kartotéky ŠMP a VP. Charitativní sbírky: Adopce afrického děvčátka září říjen Bílá pastelka říjen (spolupráce s Tyflocentrem Cheb) Červená stužka prosinec 2012 (spolupráce s Domem světla Praha) Jaro s Píšťalkou březen 2013 Pravidla pro zajištění charitativní sbírky: o výběr žáků se svolením TU, žáci bez problémů s chováním, docházkou a prospěchem, viz Katedra, z jedné třídy využít maximálně 4 žáky (v méně početných 2), hodiny omluvit jako akce školy o doba v době vyučování maximálně 4 vyučovací hodiny (zbylé hodiny pokračuje pro tyto žáky výuka podle rozvrhu), podle možností využit suplované hodiny, DOD, třídní schůzky, akce školy (jednotlivé organizace budou osloveny a dohodnuta nová pravidla pro celý školní rok sbírkové akce v celém školním roce a roční vyúčtování) o souhlas u nezletilých písemný souhlas zákonných zástupců o poučení žáci podepíší, že byli poučeni o bezpečnosti, odpovědnosti a účelu sbírky o poučení účastníků o tom, jak se chovat, jak oslovovat potencionální dárce, a jak se zachovat v krizových situacích o celodenní akce - Tyflocentrum Dny otevřených dveří, rodičovské schůzky, školní akce o o o o Rodičovské schůzky Den otevřených dveří ISŠ Cheb Den otevřených dveří ISŠ Cheb Den otevřených dveří ISŠ Cheb

10 Spolupráce PPP Cheb Tyflocentrum Cheb Aids pomoc, Dům světla Praha KÚ Karlovy Vary MěÚ Cheb PČR Cheb ACET Karlovy Vary o.s. Píšťalka o.s. Společně k bezpečí Prevence škola adaptivní aktivity pro 1. roč. spolupráce TU a UOV s ŠMP a VP prevence HIV/AIDS 2. roč spolupráce s ostatními organizacemi konzultační hodiny metodiků prevence a VP diagnostikaskol.cz a následná práce s problémovými kolektivy o 1. roč. studijní obory (EP, ME-USH, PS-ST, VT, NA), o 1. roč. učňovské obory (ELM, INS, KAD, KUC, MOV-KLE, OZS, PEK-PVL, TRU-ZED) o 1. roč. učňovské E obory (POV, PVS, STP-STV, SUS) besedy a přednášky Aids pomoc, Vztahy, láska a sex, Tyflocentrum, Šikana, extremismus, právní vědomí namátkové testování přítomnosti OPL a alkoholu u vybraných žáků s následnými besedami ve třídě charitativní činnost nástěnky a informační materiály na webu další vzdělávání ped. pracovníků spolupráce se školním parlamentem Proti šikaně krok za krokem (Veselá) září od října viz výše říjen Prevence DM Poznávací vycházky města a okolí Chebu pro 1. roč. Turistické vycházky Besedy s odborníky Vánoční posezení ve výchovných skupinách Vánoční a velikonoční tradice a zvyky (pečení perníků, malování kraslic apod.) Sportovní turnaje a soutěže Intršou Charitativní akce psí útulek Účast na akcích města Chebské dvorky, trhy, jarmark Kroužky v DM

11 (Termíny viz plán DM) Rozpočet S ohledem na momentální situaci využívá škola pro prevenci vlastní zdroje a nabídky spojené s charitativními akcemi, které jsou zdarma. Jednou ročně je za poplatek 750,- Kč obnoven přístup k internetovému programu pomocí které provádíme sociometrické šetření v kolektivech. Byl přislíben příspěvek vedení školy na prevenci na nákup pomůcek a úhradu placených přednášek, popř. ubytování lektora. V měsíci říjnu proběhne dvoudenní školení pedagogů s o.s. Společně k bezpečí na téma Proti šikaně-krok za krokem s Mgr. M. Veselou v hodnotě Kč. Škola se podílí částkou Kč na realizaci a zajištění zázemí. Náklady na drogové testy cca Kč. V rozpočtu by se samozřejmě objevilo využití tříd, topení, elektřina a další provozní náklady, které jsou hrazeny školou. Rozdělení tříd mezi VP a ŠMP pro školní rok 2012/2013: Třída TU VP/MP Počet žáků Diagn. Program 1.ELM Kala Kala 24 (24/0) 1.EP Utíkalová Utíkalová 23 (5/18) 1.INS Slováček Kala 15 (15/0) 1.KAD Hora Chládková 32 (5/27) 1.KUC Hronešová Chládková 33 (20/13) 1.ME-USH Straka Kala 18 (15/3) 1.MOV-KLE Bacílek Kala 29 (29/0) 1.NA Fialová Speierlová 30 (19/11) 1.OZS Křivánek Kala 30 (30/0) 1.PEK-PVL Hájková Horáček 13 (9/4) 1.POV Kolář Speierlová 21 (6/15) 1.PS-ST Ulrychová Hirková 19 (18/1) 1.PVS Hoňková Speierlová 22 (14/8) 1.STP-STV Bosák Kala 17 (17/0) 1.SUS Jandíková Utíkalová 5 (3/2) 1.TRU-ZED Borysová Kábová 28 (28/0) 1.VT Špryňar Hirková 29 (27/2) 2.ELM Brettschneiderová Kala 18 (18/0) 2.INS Duchková Hirková 14 (14/0) 2.KAD Hirková Hirková 19 (3/16) 2.KUC Třešková Horáček 26 (9/17) 2.ME Hrachová Hirková 8 (8/0) 2.MOV Effenberger Kala 29 (29/0) 2.NA Jeníková Hirková 21 (13/8) 2.OA Jeřábková Utíkalová 16 (4/12) 2.OZS Halová Kala 26 (26/0) 2.PEK Horáček Horáček 9 (4/5) 2.POV Korba Chládková 14 (4/10)

12 2.PS Kuklová Kábová 18 (14/4) 2.PVL Kolář Horáček 7 (0/7) 2.PVS Hoňková Horáček 9 (6/3) 2.STP-STV Hlásek Speierlová 15 (15/0) 2.SUS Plaňanská Chládková 8 (3/5) 2.TRU Jirková Hirková 9 (9/0) 2.USH Růžička Kábová 5 (4/1) 2.VS Pluhaříková Chládková 23 (9/14) 2.VT Škola Chládková 30 (28/2) 2.ZED Pénzesová Kala 9 (9/0) 3.AK Svatošová Speierlová 24 (24/0) 3.ELZ Tercha Kala 21 (21/0) 3.ITE-ITV Dostál Speierlová 22 (19/3) 3.KA Polívka Chládková 20 (1/19) 3.KUL Králová Horáček 18 (5/13) 3.KUP Horáček Horáček 12 (7/5) 3.MIU Gubran Speierlová 13 (12/1) 3.OA Nesládek Utíkalová 28 (5/23) 3.OZS Hlásek Speierlová 18 (18/0) 3.PS Král Kábová 9 (7/2) 3.PVC Hoňková Hirková 13 (2/11) 3.SUS Chládková Chládková 11 (1/10) 3.TI Krákora Hirková 17 (17/0) 3.VS Kalová Utíkalová 19 (3/16) 4.EPS Cimrhaklová Kábová 14 (13/1) 4.MIU Kovařík Kábová 18 (16/2) 4.OA Illingerová Utíkalová 17 (6/11) 4.PS Vaníková Kábová 12 (12/0) 4.VS Speierlová Speierlová 23 (7/16) 4.VT Prinzová Kábová 25 (25/0) Zpracovali metodikové prevence ISŠ Cheb pod vedením Bc. D. Chládkové. Konzultováno s vedoucí výchovných poradců a metodiků prevence Mgr. Kábovou. Dne Schváleno ředitelem školy dne PhDr. Miroslav Liška ředitel školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘENÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁY 6, 350 11 CHEB VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Phr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 14. 10. 2011 Razítko školy: Podpis

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (dále: SPJ)

STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (dále: SPJ) STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (dále: SPJ) V souladu s Metodickým doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) k primární prevenci rizikového chování u dětí,

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Obsah:

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9 tel.: 284 827 986, 266 106 314, 266 160 254 fax: 284 287 986 e-mail:sekretariát@skolajarov.cz, www.skolajarov.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ

Více

Minimální preventivní program. Program primární prevence rizikového chování 2014/2015. Základní škola Milín

Minimální preventivní program. Program primární prevence rizikového chování 2014/2015. Základní škola Milín Minimální preventivní program Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Základní škola Milín Ředitel školy Školní metodik prevence Mgr. Jana Pižlová Mgr. Monika Levíčková V Milíně dne 1. září

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov. Preventivní program. na školní rok 2013/2014

Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov. Preventivní program. na školní rok 2013/2014 Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov Preventivní program na školní rok 2013/2014 v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně patologických jevů Vypracovala: Mgr. Helena

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013 účinnost od 1.9.2009 Zpracovala : Mgr. Martina Janoušková výchovný poradce, školní metodik prevence Schválil: Ing. Radovan MARESZ ředitel školy OBSAH OBSAH...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 20011/2012 Vypracoval: Ing. Milan Hanuš Úvod...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP...4 VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Alena Kolaříková, školní metodik prevence Schválil: Mgr. Vlastimil Tuťálek, ředitel Šanon

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/2015 Minimální preventivní program je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu a školní strategie primární prevence, jejímž hlavním cílem je vytvoření

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Minimální preventivní program pro školní rok 2012/2013 Název a adresa školy, pro kterou platí MPP Základní škola U Pošty 5 538 51 Chrast Jméno

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

STROJNÍ MECHANIK Zámečník 23-51-H/01. U Letiště 370

STROJNÍ MECHANIK Zámečník 23-51-H/01. U Letiště 370 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Marie Havelková Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 767 01 Kroměříž MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Školní metodička prevence: Mgr. Barbora Hofrová Schválila: Ředitelka školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (bez příloh pro web školy) Vypracoval: Ing. Milan Hanuš 1 Úvod....3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM OBSAH ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice Školní rok 2013-2014 Školní metodik prevence a výchovný poradce: Mgr. Marie Krejčí Spolupráce: ředitel školy, třídní učitelé a ostatní pedagogičtí

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010 Základní škola Týnec nad Sázavou Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010 Mgr. Marvanová Eva metodik prevence Mgr. Hana Váňová ředitelka školy V Týnci nad Sázavou dne 8. září 2009 ÚVOD Problematika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Loučovice, Loučovice 231 382 76 Loučovice školní rok 2014/2015 Název školy : Sídlo školy: Ředitel školy : Zástupce ředitele : Základní škola a Mateřská škola Loučovice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovaly Mgr. Ilona Fenclová a Mgr. Eva Kubíková Minimální preventivní program vychází

Více

Příloha č. 4. Školní preventivní strategie 2014-2019. 1 Charakteristika školy. 2 Popis aktuálního stavu. 3 Cíle

Příloha č. 4. Školní preventivní strategie 2014-2019. 1 Charakteristika školy. 2 Popis aktuálního stavu. 3 Cíle Příloha č. 4 Školní preventivní strategie 2014-2019 1 Charakteristika školy Název: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Adresa: Lerchova 63, Brno 602 00 Zřizovatel: Česká provincie

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-20215 Předkladatel Adresa Zodpovědná osoba MPP realizují : SZdŠ a OA Rumburk : Františka Nohy 959/6, 408 30 Rumburk : Mgr. Ladislav Pokorný, ředitel školy

Více