ZELENÝ SEZNAM ODPAD 1 ) Jsou-li odpady uvedené v tomto seznamu zneištny jinými látkami, které zvyšuji rizikovost natolik, že

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZELENÝ SEZNAM ODPAD 1 ) Jsou-li odpady uvedené v tomto seznamu zneištny jinými látkami, které zvyšuji rizikovost natolik, že"

Transkript

1 Píloha 3 ZELENÝ SEZNAM ODPAD Píloha. 3 ZELENÝ SEZNAM ODPAD 1 ) Jsou-li odpady uvedené v tomto seznamu zneištny jinými látkami, které zvyšuji rizikovost natolik, že a) by mly být zahrnuty do Žlutého seznamu nebo do Zeleného seznamu, nebo b) nelze je recyklovat v souladu s pedpisy o ochran zdraví lidí a životního prostedí, pak pro jejich pohyb pes hranice státu nelze použít systém stanovený pro odpady uvedené v Zeleném seznamu. Kód odpadu dle OECD (Zpsob kódování odpovídá Zelenému seznamu OECD) 2 ) Položka dle celního sazebníku Název odpadu GA ODPADY KOV A KOVOVÝCH SLITIN V METALICKÉ PODOB, V NEDISPERZNÍ FORM Následující odpad a úlomky drahých kov a jejich slitin: GA010 ex zlata GA020 ex platiny (výraz "platina" zahrnuje platinu, iridium, osmium,palladium, rhodium a ruthenium) GA030 ex ostatních drahých kov, nap. stíbra Pozn : Rtu jako zneišující látka tchto kov nebo jejich slitin nebo amalgámy jsou výslovn vyloueny Následující odpad železa nebo oceli: GA Odpad litiny GA Odpad nerezavjící oceli GA Odpad ostatních legovaných ocelí GA Odpad pocínovaného železa nebo oceli GA Tísky ze soustružení a frézování, odezky, piliny, odstižky, hobliny a odpady z ražení, volné nebo paketované GA Ostatní odpad železa GA Petavené odpady v ingotech GA110 ex Upotebené železné a ocelové kolejnice Následující odpad neželezných kov a jejich slitin: GA Odpad mdi GA Odpad niklu GA Odpad hliníku

2 GA Odpad zinku GA Odpad cínu GA180 ex Odpad wolframu GA190 ex Odpad molybdenu GA200 ex Odpad tantalu GA Odpad hoíku ( s vyjímkou tch odpad, které patí do AA190 ) GA220 ex Odpad kobaltu GA230 ex Odpad vizmutu GA250 ex Odpad titanu GA260 ex Odpad zirkonia GA280 ex Odpad manganu GA300 ex Odpad chromu GA310 ex Odpad germania GA320 ex Odpad vanadu ex odpady: GA330 - hafnia GA350 - niobu GA360 - rhenia GA370 - galia GA420 ex odpad kov vzácných zemin GB ODPADY S OBSAHEM KOV, KTERÉ VZNIKAJÍ PI TAVENÍ, VYTAVOVÁNÍ A RAFINACI KOV GB Tvrdý zinek GB020 stry a strusky s obsahem zinku GB021 zinková struska z povrchu lázn z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 90 % Zn) GB022 zinková struska ze dna lázn z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 92 % Zn) G8023 zinková struska z lití pod tlakern (> 85 % Zn) GB024 zinková struska z procesu žárového zinkování ponorem - petržitý proces, v deskách (>92 % Zn) GB050 ex Cínové strusky obsahující tantal s mén než 0,5% cínu GC OSTATNÍ ODPADY S OBSAHEM KOV GC030 ex Lod a jiná plovoucí zaízení k demontáži, ádn zbavená veškerého nákladu a ostatních materiál pocházejících z provozu zaízení, které mohou mít nebezpené vlastnosti Upotebené katalyzátory s vyjímkou roztok používaných jako katalyzátory GC060 Upotebené katalyzátory s obsahem jakéhokoliv z kov : - drahé kovy : zlato, stíbro - kovy platinové skupiny : ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium, platina, - kovy pechodných skupin skandium, titan, vanad, chrom, mangan, železo, kobalt, nikl,

3 m, zinek, Atrium, zirkonium, niob, molybden, hafnium, tantal, wolfram, rhenium - lanthanidy ( kovy vzácných zemin ) : lanthan, cer, praseodym, neodym, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium,lutetium GC070 ex struska z výroby železa a oceli (vetn nízkolegovaných ocelí s výjimkou strusek, které vznikají specieln pro dosažení národních a odpovídajících mezinárodních požadavk a norem) 5) GC080 ex Válcovenské okuje GD ODPADY Z TŽEBNÍCH INNOSTÍ, V NEDISPERZNÍ FORM GD070 ex Odpady pírodního grafitu GD040 ex Odpady bidlice, vetn odpad z hrubého osekání, sekání, ezání nebo dlení jiným zpsobem GD Slídový odpad GD040 ex Odpad leucitu, nefelinu a nefelinického syenitu GD040 ex Odpad živce GD070 ex Odpad kazivce ex GD070 ex Odpady oxidu kemiitého v pevné form s výjimkou tch, které jsou používány ve slévárenství GE SKLENNÉ ODPADY V NEDISPERZNÍ FORM GE010 ex Zlomky skla a jiné odpady a stepy skla, s výjimkou obrazovek a jiného aktivovaného skla GE020 Odpady skelných vláken GF KERAMICKÉ ODPADY V NEDISPERZNÍ FORM GF010 Keramické odpady, které byly po formování vypalovány, vetn keramických nádob (ped a/nebo po použití) GF020 ex Odpady a úlomky cermet GF030 Keramická vlákna nikde jinde nespecifikovaná nebo nezahrnutá GG OSTATNÍ ODPADY OBSAHUJÍCÍ HLAVN ANORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ORGANICKÉ LÁTKY GG080 ex Chemicky stabilizované strusky z výroby mdi, které obsahují znané množství železa (pes 20%) a byly upraveny podle prmyslových norem (tzn. DIN 4301 a DIN 8201), urené pedevším pro stavební úely a jako brusný prostedek GG090 Síra v pevném stavu GGA110 ex Neutralizovaný ervený kal z výroby oxidu hlinitého GG120 Chlorid sodný, draselný a vápenatý GG130 Karborundum (karbid kemíku) GG150 ex Sklenné stepy, obsahující litium-tantal a litium-niob GI ODPADY PAPÍRU, LEPENKY A PAPÍROVÝH VÝROBK GI Odpad a výmt papíru a lepenky : GI nebleného silného papíru nebo lepenky nebo vlnitého

4 papíru nebo vlnité lepenky GI jiného papíru nebo lepenky, vyrobené hlavn z blené buniiny nebarvené ve hmot GI papíru nebo lepenky, vyrobené hlavn z mechanické vlákniny (nap. novin, asopis a podobných tiskovin) GI ostatní: 1. laminovaná lepenka 2. netídný odpad a výmt GJ TEXTILNÍ ODPADY GJ Odpad hedvábí (vetn zámotk nevhodných ke smotávání, odpadu píze a trhaniny) GJ nemykaný nebo neesaný GJ ostatní GJ Odpad vlny nebo jemné nebo hrubé zvíecí srsti (vetn odpadu píze), ale s výjimkou trhaniny GJ výesky viny nebo jemné zvíecí srsti GJ ostatní odpad viny nebo jemné zvíecí srsti GJ odpad hrubé zvíecí srsti GJ Odpad bavlny (vetn odpadu píze a trhaniny): GJ odpad píze (vetn odpadních vláken) GJ trhanina GJ ostatní odpad bavlny GJ Koudel a odpad lnu GJ050 ex Koudel a odpad (vetn odpadu píze a trhaniny) pravého konopí (Cannabis sativa L.) GJ060 ex Koudel a odpad (vetn odpadu píze a trhaniny) juty a jiných textilních lýkových vláken (s výjimkou lnu, pravého konopí a ramie) GJ070 ex Koudel a odpad (vetn odpadu píze a trhaniny) sisalu a jiných textilních vláken rodu Agave GJ080 ex Koudel, výesky a odpad (vetn odpadu píze a trhaniny) kokosu GJ090 ex Koudel a odpad (vetn odpadu píze a trhaniny) abaky (Manilské konopí nebo Musa textilis Nee) GJ100 ex Koudel a odpad (vetn odpadu píze a trhaniny) ramie a jiných textilních rostlinných vláken, jinde nespecifikovaných nebo nezahrnutých GJ Odpad chemických vláken (vetn výesk, odpadu píze a trhaniny): GJ syntetických vláken GJ umlých vláken GK ODPADY PRYŽE GK Odpady, úlomky a odezky pryže, vetn granulátu (ostatní než tvrdé pryže) GL ODPAD NEZPRACOVANÉHO DEVA GL010 ex Piliny, devné štpky nebo tísky, volné nebo upravené do

5 svazk, briket, pelet, nebo podobných tvar GL Odpad korku, drcený, granulovaný nebo mletý korek GM ODPADY VZNIKAJÍCÍ V ZEMDLSKO - POTRAVINÁSKÉM PRMYSLU GM070 ex 2307 Zbytky po lisování vína GM080 ex 2308 Suchý a sterilizovaný rostlinný odpad, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, volné nebo ve tvaru pelet, používané pro výživu zvíat, jinde neuvedené nebo nespecifikované GM Degras; zbytky ze zpracování živoišných tuk nebo živoišných a rostlinných vosk GM Odpady kostí a roh, neopracované, zbavené tuku, jednoduše upravené (ale nepiíznuté do tvaru), upravené kyselinou nebo zbavené klihu GM110 ex Odpad ryb GM Kakaové skoápky, slupky, a ostatní kakaové odpady GM130 Odpad ze zemdlsko-potravináského prmyslu s výjimkou vedlejších produkt, které splují mezinárodní požadavky a normy pro lidskou nebo zvíecí spotebu

6 Píloha 3 Vysvtlivky Vysvtlivky k píloze. 2, 3 a Oznaeni "ex" v položce dle celního sazebniku 1 ) znamená, že název odpadu pesn neodpovídá názvu položky v sazebníku. Smrnice OECD C195/IS55/Final. Kód OECD se skládá ze dvou písmen (jedno pro seznam G - Zelený, A - Žlutý nebo R - ervený a jedno pro kategorii odpadu: A, B, C..) následované íslem. Nedisperzní znamená, že odpad neobsahuje jakékoliv odpady ve form prášku, kal, prach nebo pevná uzavená tlesa, obsahující nebezpené kapaliny. Tato položka zahrnuje odpady ve form popela, zstatk, strusek, str, pny, okuji, prachu, prášk, kal a kolá, pokud nejsou vysloven uvedeny jinde. Tato položka zahrnuje i strusky, které slouží jako zdroj oxid titaniitého a vanadu. Tyto parafiny nejsou polymerizovány a užívají se jako plastifikátory. Poznámky pod arou 1 ) Naízení vlády. 301/1996 Sb., kterým se vydáv celní sazebnk a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejmén rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnní (celní sazebník).

Přeshraniční přeprava odpadů. praktická příručka

Přeshraniční přeprava odpadů. praktická příručka Přeshraniční přeprava odpadů praktická příručka srpen 2013 OBSAH 1.1 1.2 Definice podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1013/2006/ES o přepravě odpadů (NPO) nebo podle zákona č. 185/2001

Více

Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu

Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu listopad 2013 2/173 Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu Zhotovitel: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

Více

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2.

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2. 1 z 26 Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 374/2008 Sb. s účinností od 1. listopadu 2008 (Poslední změny jsou podtrženy) 381 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí

Více

Nakládání s autovraky. Pavel Bureš

Nakládání s autovraky. Pavel Bureš Nakládání s autovraky Pavel Bureš Bakaláská práce 2009 ABSTRAKT Cílem mé bakaláské práce bylo zmapování problematiky nakládání s autovraky. Automobily, ojeté automobily, vozidla s ukonenou životností,

Více

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A Poznámky: odpady se na skládku přijímají pouze v pevném stavu (barvy vytvrzené, kaly v odvodněném, tzv. rypném stavu) 2 odpady, kategorie ostatní odpad, které smějí být používány jako biologicky aktivní

Více

Příloha č. 1 Katalog odpadů mobilního zařízení KATALOG ODPADŮ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ k.č. Název odpadu 010101 Odpady z těžby rudných nerostů 010102 Odpady z těžby nerudných nerostů 010304 * Hlušina ze zpracování

Více

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostedí ze dne 11. záí 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovrak, vybraných autovrak, o zpsobu vedení jejich evidence a evidence odpad vznikajících

Více

Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku. Kód druhu odpadu. Název druhu odpadu kategorie ostatních O

Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku. Kód druhu odpadu. Název druhu odpadu kategorie ostatních O Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku Kód druhu Název druhu kategorie ostatních O 01 01 Odpady z těžby nerostů 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů

Více

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY IV. PŘÍLOHY

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY IV. PŘÍLOHY SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY IV. PŘÍLOHY 1 Obsah Přílohy k části I. Politika nerostných surovin ČR... 3 Příloha č. 1 Grafy k části Politika nerostných surovin... 3 Příloha č. 2 Tabulky k části Politika

Více

1 Názvosloví chemických prvk 1.1 Historický vývoj názv a symbol prvk

1 Názvosloví chemických prvk 1.1 Historický vývoj názv a symbol prvk 1 Názvosloví chemických prvk 1.1 Historický vývoj názv a symbol prvk Poátky lidské civilizace jsou nerozlun spojeny s objevy ady chemických prvk. Inspirací názv a symbol byla pro jejich první objevitele

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006

Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006 Msto Vimperk Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Mstské zastupitelstvo Vimperk se usneslo podle 84, odst.2, písm. h) zákona. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013. Bc. TEREZA DOUŠOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013. Bc. TEREZA DOUŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013 Bc. TEREZA DOUŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: N3108 Prmyslový management Studijní obor:

Více

a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1.

a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1. Příloha č. 1 - Vyloučené oblasti podpory Vyloučené oblasti podpory. Projekt žadatele nesmí spadat do následujících odvětví: a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ

Více

e) trubky: všechny bezešvé ocelové trubky, svařované ocelové trubky s průměrem vyšším než 406,4 mm;

e) trubky: všechny bezešvé ocelové trubky, svařované ocelové trubky s průměrem vyšším než 406,4 mm; Příloha č. 1 Vyloučené oblasti podpory 1. Zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1 2. Uhelný průmysl CZ NACE B 05, C 19.1 (OKEČ C 10, D 23.1) 3. Ocelářský

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ JITKA MALÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ JITKA MALÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ JITKA MALÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE MODUL 4 CHEMIE VODY, OVZDUŠÍ A ORGANICKÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁL STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY

Více

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1)

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Kat. Katalogové číslo Název druhu odpadu 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene O 01 01 01 Odpad z těžby rudných

Více

PROTOKOL 2 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce

PROTOKOL 2 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce PROTOKOL 2 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí) O B S A H HLAVA I Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek

Více

STROJE PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADU

STROJE PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADU Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STROJE PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADU učební text Jiří FRIES Ostrava 2007 Recenze: prof. Ing. Josef JURMAN, CSc. Miroslav LIŠKA Název: Stroje pro zpracování odpadu

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí Základy analytické chemie Ing. Sylvie Kíženecká 007 1 Obsah: ANALYTICKÁ CHEMIE - ÚVOD... 6 ROZDLENÍ ANALYTICKÝCH METOD... 7 DLEŽITÉ POJMY V

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 213/2008. ze dne 28. listopadu 2007, (Text s významem pro EHP)

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 213/2008. ze dne 28. listopadu 2007, (Text s významem pro EHP) 15.3.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 74/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listopadu

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Operační program Podnikání a inovace NEMOVITOSTI

Operační program Podnikání a inovace NEMOVITOSTI Operační program Podnikání a inovace NEMOVITOSTI Tento program realizuje Prioritní osu 5 Prostředí pro podnikání a inovace Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE FYTOVET

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE FYTOVET PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE FYTOVET Platnost od 1. dubna 2010 Obsah Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 8 Složení Fytovetu 11 Význam prvků nezbytně potřebných pro organismus 12 Celkové

Více