Česká školní inspekce Ústecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIU-423/16-U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká školní inspekce Ústecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIU-423/16-U"

Transkript

1 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIU-423/16-U Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo právnické osoby Základní škola, Muchova 228, Chlumec - příspěvková organizace Muchova 228, Chlumec IČ Identifikátor Právní forma Zastupující Zřizovatel Místo inspekční činnosti Příspěvková organizace Mgr. Petr Opava Město Chlumec Muchova 228, Chlumec Termín inspekční činnosti Kontrolované období Školní roky 2014/2015 a 2015/2016 do data kontroly; kalendářní rok 2015 Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti.

2 Předmět kontroly 1. Kontrola dodržování vybraných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném v kontrolovaném období (dále školský zákon ), a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání. Kontrolované období: školní roky 2014/2015 a 2015/2016 do data kontroly. 2. Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých školám a školským zařízením zřizovaných obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí podle 160 odst. 1 písm. c) a 163 školského zákona. Kontrolované období: kalendářní rok Kontrola byla provedena na podnět dle 174 odst. 5 školského zákona. Kontrolní zjištění 1. Kontrola byla vykonána v základní škole (dále ZŠ ) a školní družině (dále ŠD ). 1.1 Kontrola vydání, souladu a zveřejnění školních vzdělávacích programů dle 5 odst. 1, 2 a 3 školského zákona. Kontrolou předložené dokumentace bylo zjištěno, že ředitel školy vydal Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola s platností od , včetně aktualizací, Školní vzdělávací program pro školní družinu, s účinností od a Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu, s účinností od Všechny vzdělávací programy jsou zpracovány v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy nebo právními předpisy. Informace o jejich vydání byla v době konání kontroly umístěna na nástěnce v prostorách školy, případným zájemcům je umožněno do textů nahlížet, případně si pořídit kopie. Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 1.2 Kontrola, zda je vzdělávání uskutečňováno dle školních vzdělávacích programů podle 7 odst. 2 školského zákona. Kontrolou Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Naše škola s platností od , včetně aktualizací (dále ŠVP ZV ) a třídních knih vedených ve školním roce 2014/2015 bylo zjištěno nenaplňování ŠVP ZV v předmětech přírodověda 4. a 5. ročník a občanská výchova 8. ročník. Výstupy, které jsou zařazeny v ŠVP ZV, nebyly ve školním roce 2014/2015 odučeny. Bylo zjištěno porušení 7 odst. 2 školského zákona. 1.3 Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu základní školy a vnitřního řádu školní družiny podle 30 odst. 1, 2 a 3 školského zákona. Ředitel školy vydal Školní řád s účinností od a Řád školní družiny, s účinností od , které obsahují náležitosti dané školským zákonem. V době konání kontroly byly zveřejněny na webových stránkách školy a na nástěnce v prostorách školy. Zaměstnanci a žáci školy s nimi byli dle záznamů v třídních knihách, přehledu výchovně vzdělávací práce školní družiny, zápisů z porad pedagogických a provozních pracovníků seznámeni, o jejich vydání a obsahu byli dle zápisů z třídních schůzek informováni zákonní zástupci žáků. 2

3 Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 1.4 Kontrola zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech podle 29 odst. 2 školského zákona. V průběhu kontrolní činnosti byly zjištěny nedostatky v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Na základě zjištěných nedostatků přijal ředitel školy v průběhu kontrolní činnosti opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Byla opravena část podlahové krytiny v učebně hudební výchovy a byla zadána objednávka opravy tří skleněných výplní oken ve velké tělocvičně, které ohrožovaly bezpečnost žáků při výuce. Rizikový stav byl zjištěn v oblasti zabezpečení hlavního vchodu základní školy proti vniknutí cizích osob do objektu. Tento vchod byl v době inspekční činnosti volně přístupný, bez uzamčení či personálního zabezpečení v dopoledních i odpoledních hodinách (při příchodu i odchodu ČŠI ze školy). Bylo zjištěno porušení 29 odst. 2 školského zákona. 2. Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých Základní škole, Muchova 228, Chlumec - příspěvkové organizaci (dále organizace ) podle 160 odst. 1 písm. c) a 163 školského zákona. 2.1 Kontrola, zda finanční prostředky státního rozpočtu byly organizaci v roce 2015 poskytnuty v souladu s 160 odst. 5 školského zákona a zda byly použity k účelům stanoveným v 160 odst. 1 písm. c) a 163 školského zákona. Kontrolou oprávněnosti přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu, které bylo provedeno ověřením správnosti předávaných údajů z dokumentace školy a školských zařízení a údajů ze školní matriky za školní rok 2014/2015 v návaznosti na údaje vykázané ve Výkazu o přípravné třídě základní školy a o přípravném stupni základní školy speciální (S 4c-01) podle stavu k , Výkazu o základní škole (M 3) podle stavu k , Výkazu o školní družině školním klubu (Z 2-01) podle stavu k a Výkazu o činnosti zařízení školního stravování (Z 17-01) podle stavu k bylo zjištěno, že kontrolované údaje byly vykázány v souladu s 3 odst. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění účinném v kontrolovaném období (dále vyhláška č. 364/2005 Sb. ) a předány v souladu s 28 odst. 5 školského zákona. Finanční prostředky státního rozpočtu byly organizaci v roce 2015 poskytnuty v souladu s 160 odst. 5 školského zákona. Kontrolou oprávněnosti použití finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých organizaci podle 160 odst. 1 písm. c) školského zákona na platy, zákonné odvody (sociální zabezpečení a zdravotní pojištění), příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb bylo na základě předložené personální a mzdové dokumentace zaměstnanců platné v roce 2015, účetnictví organizace za rok 2015 (účetních sestav a kontrolovaných účetních dokladů roku 2015) a výpisů z bankovních účtů zjištěno: kontrolovaní zaměstnanci osobních čísel 5, 44, 47, 50, 72, 81, 118, 133, 134, 163, 164, 166, 169, 171, 172, 175, 178, 179 byli zařazeni do platových tříd a platové tarify jim byly stanoveny a vyplaceny v souladu s 122 odst. 1 a 3, 123 odst. 1, 2, 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinném v kontrolovaném období (dále zákoník práce ), s 3, 5 a přílohami č. 1, 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 3

4 účinném v kontrolovaném období (dále nařízení vlády 564/2006 Sb. ) s účinností do , a přílohami č. 1, 9 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. s účinností od ; příplatek za vedení byl dle Organizačního schématu ZŠ Chlumec platného od a od (dle stupně řízení a náročnosti řídící práce) vedoucímu zaměstnanci osobního čísla 44, 47, 163, 175, 179 stanoven a vyplacen v souladu s 124 odst. 1, 3 zákoníku práce; zvláštní příplatek byl stanoven a vyplacen kontrolovaným zaměstnancům osobních čísel 5, 72, 81, 118, 133, 172, 175 v souladu s 122 odst. 1, 129 zákoníku práce, s 8 a přílohou č. 9 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. s účinností do a přílohou č. 10 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. s účinností od ; osobní příplatek byl stanoven a vyplacen kontrolovaným zaměstnancům osobních čísel 5, 44, 47, 50, 72, 81, 118, 133, 134, 163, 171, 175, 179 v souladu s 131 odst. l zákoníku práce; příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovených rozsah byl stanoven a vyplacen kontrolovaným zaměstnancům osobních čísel 5, 118, 133, 164, 179 za měsíce leden 2015 a za měsíc únor 2015 v souladu s 132 zákoníku práce; specializační příplatek byl stanoven a vyplacen kontrolovaným pedagogickým pracovníkům osobních čísel 81, 133 za specializované činnosti v souladu s 133 zákoníku práce; odměna byla stanovena a vyplacena kontrolovaným zaměstnancům osobních čísel 5, 44, 47, 72, 81, 118, 133, 134, 163, 169, 171, 172, 175, 178, 179 v souladu s 134 zákoníku práce; kontrolovanému zaměstnanci osobního čísla 166: byl dle 122 odst. 3, 124 odst. 1 a 3, 131 odst. 1 zákoníku práce stanoven: o v předloženém platovém výměru s účinností od příplatek za vedení ve výši Kč a osobní příplatek ve výši Kč; o v předloženém platovém výměru s účinností od příplatek za vedení ve výši Kč a osobní příplatek ve výši 0 Kč (zaměstnancem byl tento platový výměr odmítnut); o v předloženém platovém výměru s účinností od příplatek za vedení ve výši Kč a osobní přípatek ve výši 0 Kč (zaměstnancem byl tento platový výměr odmítnut); byl (z důvodu odlišného právního názoru zaměstnance osobního čísla 166 a orgánu, který ho na pracovní místo ustanovil a plat stanovil) dle Mzdového listu za období od měsíce ledna 2015 do měsíce prosince 2015 příplatek za vedení vyplácen ve výši Kč a osobní příplatek ve výši Kč v rozporu s platovými výměry stanovenými orgánem, který ho na pracovní místo ustanovil a plat stanovil, čímž došlo k neoprávněnému použití finančních prostředků státního rozpočtu v roce 2015 v celkové výši cca Kč, z toho na platy ve výši cca Kč, na zákonné odvody (sociální zabezpečení, zdravotní pojištění) ve výši cca Kč a na příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši cca 225 Kč. Kontrolou oprávněnosti použití finančních prostředků státního rozpočtu na odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr bylo podle kontrolovaných písemně uzavřených dohod o provedení práce platných v roce 2015 zaměstnanců osobních čísel 5, 11, 15, 21, 72, 107, 113, 130, 133, 134, 166, 168, 169, 171, 172, 174, 175, 177, 537, 556, 574, 575, 576, 577, 578, 580, 581, 582, 585, 586, 4

5 587, 588 zjištěno, že sjednané odměny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr byly vyplaceny po provedení sjednaného úkolu v souladu s 138 a 144 zákoníku práce, v rozsahu práce podle 75 zákoníku práce. Kontrolou vybraných údajů uvedených ve Čtvrtletním výkazu o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství (P 1-04) za čtvrtletí 2015 bylo zjištěno, že kontrolované údaje o mzdových prostředcích vykázané ve výše uvedeném výkazu souhlasily s údaji uvedenými v dokumentu Rekapitulace úplná za období: a s údaji uvedenými v účetnictví organizace za rok Kontrolované údaje byly vykázány v souladu s 3 odst. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb. a předány v souladu s 28 odst. 5 školského zákona. Kontrolou oprávněnosti použití finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých organizaci v roce 2015 na úhradu ostatních neinvestičních výdajů bylo zjištěno, že organizace podle účetních sestav a kontrolovaných účetních dokladů roku 2015 použila poskytnuté finanční prostředky na náhrady mezd při pracovní neschopnosti hrazené zaměstnavatelem, na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, na preventivní lékařské prohlídky, na pořízení učebnic a učebních pomůcek, na vzdělávání zaměstnanců v souladu s právními předpisy. Při kontrole použití finančních prostředků státního rozpočtu na úhradu cestovného bylo dle vybraných účetních dokladů týkajících se cestovních výdajů zaměstnanců při pracovních cestách zjištěno, že organizace nepostupovala v souladu se zákoníkem práce a Směrnicí č. 1/2014 pro poskytování a účtování cestovních náhrad s platností od (dále Směrnice č. 1/2014 ), např.: u účetních dokladů č. P výdajových pokladních dokladů (dále VPD ) č. 64, 66, 67 byla ve vyúčtování pracovních cest zaměstnanců osobních čísel 113, 133, 171 chybně vypočítána a poskytnuta výše cestovní náhrady stravného za pracovní cestu uskutečněnou dne Tento den dle cestovních příkazů trvala pracovní cesta od hod. do hod. a bylo poskytnuto jedno jídlo snídaně. Dle Směrnice č. 1/2014 a zákoníku práce měla být poskytnuta náhrada za stravné za pracovní cestu ve výši 65 % ze stanovené částky 105 Kč (pracovní cesta trvající déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin), tj. 68,25 Kč. Bylo vyplaceno 36,75 Kč. Organizace nepostupovala dle 176 odst. 3 zákoníku práce a Směrnice č. 1/2014. cestovní příkazy, které byly přílohou účetních dokladů roku 2015 č. P VPD č.: 64, 65, 66, 67, neobsahovaly úplné údaje potřebné k vyúčtování pracovní cesty (chyběl údaj o schváleném určeném dopravním prostředku před započetím pracovní cesty, ve vyúčtování pak údaje o skutečně použitém dopravním prostředku, o případném poskytnutí ubytování či stravného a jeho rozsahu). Organizace v roce 2015 nepostupovala dle 153 odst. 1 zákoníku práce a Směrnice č. 1/2014. Kontrolou oprávněnosti přijetí a použití finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých organizaci podle 163 školského zákona v rámci rozvojových programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod účelovými znaky (Zvýšení platů pracovníků regionálního školství) a (Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015) bylo zjištěno, že organizace dle předložené dokumentace, účetních sestav a účetních dokladů roku 2015 přijala a použila poskytnuté finanční prostředky v souladu s vymezenými účely rozvojových programů v daném rozpočtovém období, na které byly poskytnuty. Bylo zjištěno, že finanční prostředky státního rozpočtu byly použity v rozporu s 160 odst. 1 písm. c) školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, čímž došlo k podezření na porušení rozpočtové kázně podle 22 odst. 5

6 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění účinném v kontrolovaném období, v celkové výši cca Kč. 2.2 Kontrola, zda údaje o hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytnutými organizaci v roce 2015 podle 160 odst. 1 písm. c) a 163 školského zákona věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb těchto prostředků v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění účinném v kontrolovaném období (dále zákon o účetnictví ), s 8 vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Kontrolou přijetí a čerpání finančních prostředků poskytnutých organizaci v kalendářním roce 2015 ze státního rozpočtu bylo dle účetnictví organizace za rok 2015, kontrolovaných účetních dokladů a výpisů z bankovních účtů roku 2015 zjištěno, že o stavu a pohybu těchto prostředků bylo v účetnictví organizace účtováno v souladu se zákonem o účetnictví. Zúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem za rok 2015 bylo dle předloženého finančního vypořádání dotací za rok 2015 provedeno v termínu, dle stanovených pravidel. Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů. 2.3 Kontrola, zda je zaveden a udržován vnitřní kontrolní systém podle 25, 26 zákona o finanční kontrole. Postupy a pravidla vnitřního kontrolního systému podle zákona o finanční kontrole byly v organizaci v kontrolovaném období zavedeny Směrnicí o finanční kontrole (ze dne ). Vzhledem ke zjištěným nedostatkům nebyl vnitřní kontrolní systém organizace nastaven tak, aby minimalizoval finanční rizika vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů organizace. Bylo zjištěno porušení 25 zákona o finanční kontrole. Závěry Česká školní inspekce v souladu s 175 odst. 1 školského zákona ukládá řediteli školy: ve lhůtě do 30 dnů odstranit nedostatky zjištěné při inspekční činnosti v bodu č. 1.4, 2.1 a ve stejné lhůtě písemně informovat Českou školní inspekci, jak byly nedostatky odstraněny a jaká byla přijata opatření. ve lhůtě do 30 dnů přijmout adekvátní opatření k prevenci nedostatků zjištěných při inspekční činnosti v bodu č. 1.2, 2.3 a ve stejné lhůtě písemně informovat Českou školní inspekci, jaká opatření byla přijata. Zprávu zašlete na adresu Ústecký inspektorát, W. Churchilla 6/1348, Ústí nad Labem, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu s připojením elektronického podpisu. 6

7 Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se inspekční zjištění opírá 1. Zřizovací listina Základní školy, Muchova 228, Chlumec příspěvkové organizace vydané Městem Chlumec s účinností od (ze dne ) 2. Smlouva o výpůjčce (ze dne ) 3. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-45054/ ve věci zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od (ze dne ) 4. Jmenování do funkce ředitele Základní školy Chlumec, Muchova 228, Chlumec - příspěvkové organizace ode dne vydané Radou obce Chlumec (ze dne ) 5. Výpisy z rejstříku škol a školských zařízení pořízené na webových stránkách MŠMT dne Souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje se zřízením funkce asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením (JID: /2014/KUUK, č.j.: 1507/SMT/2014, ze dne ) 7. Souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje s pokračováním funkce asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením (JID: 33489/2015/KUUK, č.j.:1507/smt/2014, ze dne ) 8. Souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje se zřízením funkce asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením (JID: 86959/2015/KUUK, č.j.: 1385/SMT/2015, ze dne ) 9. Souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje se zřízením funkce asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením (JID: 96432/2015/KUUK, č.j.: 1385/SMT/2015, ze dne ) 10. Souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje s pokračováním činnosti přípravné třídy pro děti sociálně znevýhodněné s účinností od do (ev.č.: 72934/2014/KUUK, j.č.: 991/SMT/2014, ze dne ) 11. Souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje s pokračováním činnosti přípravné třídy v ZŠ s účinností od do (JID: 67903/2015/KUUK, č.j.: 811/SMT/2015, ze dne ) 12. Souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje se zřízením 4 tříd s upraveným vzdělávacím programem podle školního vzdělávacího programu Naše škola, pro žáky se zdravotním postižením v 4., 6., 7. a 8. ročníku Základní školy, Muchova 228, Chlumec příspěvkové organizaci, ve školním roce 2014/2015 (JID: 81542/2014/KUUK, č.j.: 1149/SMT/2014, ze dne ) 13. Souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje se zřízením tříd s upraveným vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, pro žáky se zdravotním postižením 7. a 9. ročníku od do (JID: 88338/2015/KUUK, č.j.: 1225/SMT/2015, ze dne ) 14. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola, s platností od , včetně aktualizací 15. Školní vzdělávací program pro školní družinu, s účinností od Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu, s účinností od Školní řád s účinností od Řád školní družiny, s účinností od Zápisy z porad pedagogických a provozních pracovníků ve školním roce 2014/2015, 2015/ Zápisy z třídních schůzek ve školním roce 2014/2015, 2015/2016 7

8 21. Výkaz o přípravné třídě základní školy a o přípravném stupni základní školy speciální (S 4c-01) podle stavu k , Oddíl III., řádek č ve sl. 2, 3 (ze dne ) 22. Výkaz o základní škole (M 3) podle stavu k , Oddíl III. (řádky č ve sl. 2, 3, 5) Oddíl IIIA. (řádky č. 3A01, 3A02, 3A06, 3A08, 3A10, 3A11 ve sl. 11, 12), Oddíl VIII. (řádky č. 0812, 0814, 0818 ve sl. 2, 3, 5), Oddíl IX. (řádky č. 0904, 0905, 0912, 0914, 0918 ve sl. 2, 4, 6) 23. Výkaz o školní družině školním klubu (Z 2-01) podle stavu k , Oddíl I., řádky č. 0101, 0102 ve sl. 2 (ze dne ) 24. Výkaz o činnosti zařízení školního stravování (Z 17-01) podle stavu k , Oddíl I., řádky č. 0101, 0103, 0104, 0105 ve sl. 2, 3 (ze dne ) 25. Třídní kniha pro 1. stupeň ZŠ, varianta A školní rok 2014/2015, 2015/2016 (přípravná třída) 26. Třídní knihy pro 1. stupeň ZŠ, varianta A školní rok 2014/2015, 2015/ Třídní knihy pro 2. stupeň ZŠ, varianta D školní rok 2014/2015, 2015/ Školní matrika v elektronické podobě školní rok 2014/2015, 2015/ Přehledy výchovně vzdělávací práce školní rok 2014/2015 (Oddělení: I., II., III., IV.). 2015/ Záznam stravovaných osob za období , Organizační schéma ZŠ Chlumec platné od , od Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad č. 1/2014 (s platností od ) včetně Dodatku č. 1/2014A (s platností od ) 33. Směrnice o finanční kontrole ZŠ Chlumec (ze dne ) 34. Zápisy o provedených následných finančních kontrolách účetních dokladů v roce Závazné ukazatele rozpočtu NIV upravený rozpočet k (ze dne ) 36. Avízo Krajského úřadu Ústeckého kraje - Rozvojový program MŠMT Zvýšení platů pracovníků regionálního školství JID: 14353/2015/KUUK, č.j. 89/SMS/2015 (ze dne ) - UZ Avízo Krajského úřadu Ústeckého kraje - Rozvojový program MŠMT Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 JID: /2015/KUUK, (ze dne ) - UZ Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv, část A. (ze dne ) 39. Analytika Účetní závěrka sestavená k (ze dne ) 41. Hlavní kniha Období: 12/ Vyúčtování transferu P Přímé náklady (z MŠMT) v období od do 31:12:2015 pohyb na analytickém účtu č.: , , , , , , , , , , , , , , , , , Vyúčtování transferu D Zvýšení platů všech zaměst. V období od do 31:12:2015 pohyb na analytickém účtu č.: , , , , Vyúčtování transferu DD Zvýšení platů všech zaměst. V období od do 31:12:2015 pohyb na analytickém účtu č.: , , , , Účetní doklady roku 2013 č.: XD 80, XD 123, XD 138, XD 142, XD 197, XD 226, XD 267, XD 301, XD 432, XD 434, XD 484, XD 525, XD 597, XD 611, XD 617, XD 647; P1 33 (VPD č.: 64, 65, 66, 67), P1 55 (VPD č.: 145, 146), P1 56 (VPD č. 160), P1 57 (VPD č.: 184, 203, 205), P1 58 (VPD č.: 221, 228), P1 59 (VPD č.: 233, 234, 8

9 244), P1 63 (VPD č. 309), P1 66 (VPD č.: 354, 355, 356), P1 67 (VPD č. 374); VD 4, VD 6, VD 8, VD 10, VD 11, VD 15, VD 17, VD 19, VD 20, VD 21, VD 22, VD 25, VD 26, VD 28, VD 30, VD 34, VD 36, VD 37, VD 40, VD 43, VD 44, VD 47, VD 50, VD 53, VD 57, VD 60, VD 61, VD 65, VD 67, VD 70, VD 73, VD 75, VD 77, VD 81, VD 83; BA 3; B1 44, B1 53, B1 70, B1 85, B1 94, B1 95, B1 129, B1 142, B1 163, B Čtvrtletní výkaz P 1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za čtvrtletí 2015, Oddíl I., řádky č. 0107, 0108, 0131, 0121, 0123, 0123 ve sl. C; Oddíl V., řádky č. 0503, 0514, 0517 ve sl. C (ze dne ) 47. Rekapitulace úplná za období až (měsíční) 48. Rekapitulace úplná za období Organizační schéma ZŠ Chlumec platné od , od Osobní spisy (pracovní smlouva, dodatek k pracovní smlouvě, jmenování, pracovní náplň, platové výměry, doklady o dosaženém vzdělání) zaměstnanců s osobními čísly: 5, 44, 47, 50, 72, 81, 118, 133, 134, 163, 164, 166, 169, 171, 172, 175, 178, Odměny v roce Rozsah přímé pedagogické činnosti školní roky 2014/2015, 2015/ Rozvrhy hodin školní roky 2014/2015, 2015/ Výkaz práce pedagogických pracovníků 2015 za měsíc leden a únor osobních čísel 5, 118, 133, 164, Souhrn suplujících: 1. ledna 30. ledna 2015, 1. února 28. února Dohody o provedení práce uzavřené v roce 2015 se zaměstnanci osobních čísel: 5, 11, 15, 21, 72, 107, 113, 130, 133, 134, 166, 168, 169, 171, 172, 174, 175, 177, 537, 556, 574, 575, 576, 577, 578, 580, 581, 582, 585, 586, 587, Evidenční a zápočtový list za období , Mzdový list za období zaměstnanců s osobními čísly: 5, 11, 15, 21, 44, 47, 50, 72, 81, 107, 113, 118, 130, 133, 134, 163, 164, 166, 168, 169, 171, 172, 174, 175, 177, 178, 179, 537, 556, 574, 575, 576, 577, 578, 580, 581, 582, 585, 586, 587, Výpisy z bankovního účtu za rok 2015, leden Výpisy z bankovního účtu FKSP za rok 2015, leden Zápis o nedostatcích zjištěných při inspekční činnosti (ze dne ) 9

10 Poučení Podle 13 kontrolního řádu může škola/školské zařízení proti protokolu o kontrole podat písemné zdůvodněné námitky, z nichž je zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a to do 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Případné námitky zašlete na adresu Ústecký inspektorát, W. Churchilla 6/1348, Ústí nad Labem, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitele inspektorátu. Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole Mgr. et Mgr. Radek Hach, školní inspektor.. R. Hach, v. r. Mgr. Marta Maděrová, školní inspektorka Mgr. Ivana Reihsová, školní inspektorka Bc. Jana Sejvalová, kontrolní pracovnice.. M. Maděrová, v. r... I. Reihsová, v. r... J. Sejvalová, v. r. Bc. Blanka Zoudunová, kontrolní pracovnice.. B. Zoudunová, v. r. V Ústí nad Labem Datum a podpis ředitele školy a školského zařízení potvrzující projednání a převzetí protokolu o kontrole Mgr. Petr Opava, ředitel P. Opava, v. r. V Chlumci

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-37/15-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce PROTOKOL

Česká školní inspekce PROTOKOL Česká školní inspekce PROTOKOL Kontrolovaná osoba: Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995 Adresa: Školní 995, 374 01 Trhové Sviny Jihočeský inspektorát Identifikátor školy: 600 008 037 Vedoucí týmu: Ing.

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIL-373/15-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIL-373/15-L PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIL-373/15-L Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIS-1580/12-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIS-1580/12-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIS-1580/12-S o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIB-555/13-B o státní a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIT-478/13-T o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIB-501/11-B o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-489/15-S Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIT-429/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIT-429/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIT-429/12-T o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Inspektorát v Kraji Vysočina

Inspektorát v Kraji Vysočina Česká školní inspekce Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE č. j. ČŠIJ-624/14-J Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 Havířská 1141, 272 00 Kladno

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 90575/2014/KUUK 217/KON/2014 Stejnopis č. 1 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obec Kostomlaty

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát Inspekční zpráva Základní škola Psáry, okres Praha - západ Dolní Jirčany 12, 252 44 Psáry Identifikátor školy: 600 053 423 Termín konání tematické

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-690-18/07-06 Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace Adresa: Komenského 288,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIL-234/12-L o státní a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

PROTOKOL. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210. Jakutská 2/1210, 100 00 Praha 10 - Vršovice. Identifikátor školy: 600 041 140

PROTOKOL. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210. Jakutská 2/1210, 100 00 Praha 10 - Vršovice. Identifikátor školy: 600 041 140 Česká školní inspekce Pražský inspektorát PROTOKOL Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Jakutská 2/1210, 100 00 Praha 10 - Vršovice Identifikátor školy: 600 041 140 Termín kontroly na místě: 10. a

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Liberecký inspektorát PROTOKOL

Liberecký inspektorát PROTOKOL Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-58/09-08 o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva 1. základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany Identifikátor školy: 600 054 624

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel. Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.: 577 018 897 Organizační řád Účinnost od: 1. 9. 2006 Organizační řád je zpracován

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

Obecná ustanovení. i. Smluvní strany

Obecná ustanovení. i. Smluvní strany KUMSP88QK6KY I^^^OSLEZSKÝ KRAJ- KRAJSKÝ Ú:UD ÍÍSLO SMLOÍ IVY f DODATkl h OOtfJŽ poř, čísio Ti... - [ 2o A" mk zkr. utib. i 1 1. Krajský úřad Moravskoslezského kraje Se sídlem: Zastoupen: Bankovní spojení:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GCL76 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim. Raisovo náměstí 2, 539 52 Trhová Kamenice. Identifikátor školy: 650 053 109

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim. Raisovo náměstí 2, 539 52 Trhová Kamenice. Identifikátor školy: 650 053 109 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim Raisovo náměstí 2, 539 52 Trhová Kamenice Identifikátor školy: 650 053 109 Termín konání inspekce:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Brno, Blažkova 9. Blažkova 9, 638 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Brno, Blažkova 9. Blažkova 9, 638 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Blažkova 9 Blažkova 9, 638 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 121 Termín konání inspekce: 20. říjen 2006 Čj.: ČŠI

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325. 17. listopadu 1322, 293 01 Mladá Boleslav. Identifikátor školy: 600 049 221

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325. 17. listopadu 1322, 293 01 Mladá Boleslav. Identifikátor školy: 600 049 221 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325 17. listopadu 1322, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor školy: 600 049 221 Termín konání

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-1550/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-1550/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-1550/10-B Soukromá střední odborná škola živnostenská, s. r. o. Adresa: Cejl 60/61, 602 00 Brno Identifikátor: 600

Více

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) vyhlašuje

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Opava, Šrámkova 4 Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Dalovice, okres Mladá Boleslav Dalovice 32, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor školy: 600 049 043 Zřizovatel: Obec

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle

Čl. 1 Základní vymezení a cíle III. Vyhlášení Rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015 Ministerstvo

Více

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou"

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel: a Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1645/12-S Název právnické osoby Základní škola Maltézských rytířů vykonávající činnost školy: Sídlo: Školská 349, 272 01 Kladno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká školní inspekce inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Identifikátor: 600 138

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 ze dne 1. 10. 2013, č. j.: MSMT- 22886/2013 Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2380/13-S. Mateřská škola Sibřina, okres Praha-východ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2380/13-S. Mateřská škola Sibřina, okres Praha-východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2380/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Adresa E-mail školy IČO 71007334 Identifikátor 600051641 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 056849/2013/KU K Čj.: 121698/2013/KUSK Stejnopis č.!; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE IČ: 00473481 za rok 2013 Přezkoumání 27.9.2013 27.3.2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-14/13-P Název právnické osoby Mateřská škola Montessori Plzeň vykonávající činnost školy: Sídlo: Kopeckého sady 12, 301 00 Plzeň IČO:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Školní jídelna Jablonné nad Orlicí

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Školní jídelna Jablonné nad Orlicí ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školní jídelna Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, 561 64 Jablonné nad Orlicí Identifikátor školní jídelny:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České schválené usnesením Rady města České č.

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více