Region i na internetu Soudní znalec i poslankyn praný ují praktiky et zce v i podnikatelce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Region i na internetu www.tydenikpernstejn.cz Soudní znalec i poslankyn praný ují praktiky et zce v i podnikatelce"

Transkript

1 PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO Více o výstavě na straně 5! Region i na internetu Soudní znalec i poslankyn praný ují praktiky et zce v i podnikatelce Poslankyn za sociální demokracii Ludmila Navrátilová: Jde o likvidaci nepohodlného klienta a podvod Pardubice - Kauza sporu mezi pardubickou podnikatelkou Hanou Tomáškovou, podnikající v aromaterapii, a obchodním et zcem Schlecker, o n mž jsme už informovali, graduje. Do hry vstoupil soudní znalec, který dává Tomáškové za pravdu. Spo ítal, že Schlecker zp sobil podnikatelce p ímou škodu ve výši K a nep ímou za více než korun, která navíc každým dnem nar stá. Škoda je v tomto p ípad naprosto z ejmá. Podklady jasn dokazují ušlý zisk, zni ení zboží, nepodloženou fakturaci i p inucení k bonus m, které jdou na vrub Schleckeru, vyjmenovává soudní znalec Norbert Novotný. Tomášková (na snímku tvrdí, že jí Schlecker neoprávn n ú tuje statisícové ástky, jež nazývá vratkami, a naopak oddaluje svoje závazky, ímž ji dostává do platební neschopnosti. Obrátila se už kv li tomu na hospodá skou komoru. Její zástupci ale PASÁŽ UŽ NENÍ NA PRODEJ, PARDUBICE JI ZREKONSTRUUJÍ str. 2 str. 3 str. 8 Telegra cky s Týdeníkem Osmý m stský obvod Pardubic dostal nové osv tlení Pardubice/Hostovice - Díky novému rozvad i byla provedena rekonstrukce ve ejného osv tlení v centru osmého m stského obvodu Hostovicích. Došlo i k výstavb nového osv tleného p echodu pro chodce. Vše za p isp ní magistrátu. (jit Holice mají kv li obchvatu p ed sebou t i perné týdny Holice - Od poloviny íjna ekají m sto t i perné týdny. Kv li dokon ení prací na obchvatu povede objízdná trasa centrem. Je to ale poslední nesnáz, s níž se budou Holi tí potýkat. Do konce listopadu by m l být obchvat zcela hotový a m stu se zase uleví. (jit Dubany zasí ovaly 14 parcel, n které jsou na prodej Dubany - Obec dokon ila veškeré inženýrské sít v etn komunikací v lokalit, která bude podle územního plánu zastav na 14 novými rodinnými domky. Necelá polovina stavebních parcel ale stále ješt nemá svého majitele. (jit Opatovice krátí rozpo et a mají jen na opravu st echy Opatovice nad Labem - Obec pokra uje v rekonstrukci školy. Jde o p estavbu ploché st echy na st echu sedlovou celkem za 20 milion. Jelikož Opatovice musely zkrátit letošní rozpo et zhruba o osm procent, je to zatím jediná investi ní akce obce. (jit INZERCE BUDOUCÍ STAVITEL OBCHVATU CHRUDIMI UŽ SONDUJE TERÉN Prodloužení uzavírky silnice v Husov ulici Pardubice - Kdo se t šil, že 30. zá í skon í uzavírka silnice v Husov ulici od katastrálního ú adu k Bubeníkov ulici, bude zklamán. Kv li stavebním pracem se lh ta protáhne až do 15. listopadu. (rz INZERCE Nové bydlení v Pardubicích Schylovalo se k sebevražd Pardubice - V noci upozornil místní ob an strážníky, že je v ulici Na Drážce napadána mladá žena n jakým mladíkem. Hlídka, která sem vzáp tí dorazila, ženu zahlédla, jak odsud odchází v doprovodu mladého muže. Na BASKETBALISTÉ ZA ALI, ROZST ÍLELI VYŠEHRAD zatím necht jí komentovat, co proti Schleckeru podniknou s tím, že by to vy ešení p ípadu nepomohlo. Že se ale komora kauzou vážn zabývá, dosv d- uje, že se v Praze sejde kv li praktikám drogistického et zce její smír í komise. O kauzu se živ zajímá i poslankyn za SSD Ludmila Navrátilová. M la jsem možnost si prostudovat dostupné materiály a p sobí na m tak, že jde o likvidaci nepohodlného klienta. Z hlediska obchodního zákoníku spat uji v p ípadu podvod, kterého se et zec dopustil tím, že s paní Tomáškovou neobnovil smlouvu a fakturoval jí za zcela jiných podmínek. Tím se dostala do problém se státem p i odvodu DPH, íká poslankyn. A zástupci Schleckeru? Na dotaz ekonomického asopisu Euro odpov d li, že nechápou, co po nich paní Tomášková chce... ROMAN ZAHRÁDKA dotaz, k emu zde došlo, odpov d la, že zabránila mladíkovi v sebevražd, když m l v úmyslu sko it pod projížd jící auta. Byl siln opilý. Hlídka proto vyrozum la jeho rodi e. Mládence si nakonec p evzala jeho matka. (rz ZVEME VÁS NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ! Přijďte si prohlédnout Vaše nové bydlení na lokalitách: info na tel info na tel info na tel info na tel info na tel občerstvení a malý dárek hodin Štrossova 277, Pardubice Havlí kova 90, Chrudim tel.: , Jen v Restauraci Kat ina 1+1 JÍDLO ZDARMA P ij te k nám ve dvou na jídlo a získejte druhé ZDARMA! P i placení p edložte tetno kupón. Platí do Zdarma je vždy jídlo za stejnou nebo nižší cenu než placené. Neplatí pro denní menu. Zimní údržba ošet í víc chodník Pardubice - Radní m sta rozší ili plán zimní údržby místních komunikací. Nov jsou do n ho zahrnuty chodníky v centru, s nimiž se d íve v zimní údržb nepo ítalo, dále chodníky podél tras m stské hromadné dopravy a navazující chodníky, aby byl umožn n p ístup k zastávkám MHD. P i p íprav plánu zimní údržby byl prov - ován každý chodník, který pro zimní údržbu p ipadá v úvahu. V Pardubicích byla loni provád na zimní údržba komunikací na 211 km vozovek a 106 km chodník. Nov se zimní údržba bude týkat celkem 175 km chodník. (rz M sto zadotuje dva sportovní kluby Pardubice - Rada m sta poskytne dotace dv ma sportovním klub m, a to z pen z získaných na nájemném EZ Areny. Padesát tisíc korun tak obdrží orbalisté Sokola Pardubice I a dalších p tat icet tisíc futsalisté FC TORF Pardubice. Radní vzali p edevším v úvahu, že oba kluby hrají nejvyšší sout že v eské republice ve futsalu a orbalu, kde reprezentují m sto Pardubice. (rz V ZŠ Josefa Ressla m li málo šes ák Pardubice - Radní schválili výjimku z nejvyššího po tu žák 6. t íd Základní školy Josefa Ressla. Od tohoto školního roku dochází totiž v této škole ke spojení dvou t íd s nízkým po tem žák. Nov vzniklá 6. t ída tak bude moci mít t iat icet žák. (rz Pardubice zaplatí mapy cyklotras Pardubice - M stská rada schválila poskytnutí dotace z Programu podpory cestovního ruchu ve výši tém 16 tisíc K pro informa ní centrum na projekt cyklotrasy s názvem Pardubicko - Perníkové srdce ech. Dotace bude použita na áste né pokrytí ceny za dotisk 10 tisíc kus map cyklotras. (rz

2 STRANA 2 POND LÍ 5. ÍJNA 2009 K v ci O zastoupení žen se nesmí jen mluvit Roman Línek, nám stek hejtmana za KDU- SL Pardubice - Odlišné životní zkušenosti muž a žen p inášejí rozdílné úhly pohledu na sv t a ešení problém. To platí nejen v politice, ale i v dalších profesích, jako je policie, piloti i idi- i autobus, kde ješt p ed n kolika lety dominovali muži. P íchod žen do t chto profesí m l za následek jejich kultivaci i další rozvoj. Proto vyvážený pom r muž a žen nejen v politickém život považuji osobn za nesmírn d ležitý. Rád bych i nadále motivoval ženy ke vstupu do politiky. eská republika v tomto ohledu není p íliš jiná oproti jiným stát m v Evrop. Podle studií eského statistického ú adu p evládají muži v eské republice mezi kandidujícími i zvolenými ve všech typech voleb a také na vysokých ídících a rozhodovacích pozicích na ministerstvech. Na kandidátkách politických stran byly ženy zpravidla za azovány na horší místa než muži, strany mají minimální zájem nominovat je na první místa. Vezm me si ale p íklad z N mecka, kde podruhé triumfovala ve volbách kanclé ka Angela Merklová. Pevn v ím, že i v esku se najdou podobné osobnosti z ad žen, které dokážou zm nit politiku tak jako tato n mecká železná lady. Naší zkostnat lé politické scén by to jist prosp lo. Roman-linek.cz, Sta í Týdeník a jste doma M sto rekordn draží nájmy ve svých bytech Pardubice - Jako by ani nebyla hospodá ská a nan ní krize. D kazem je podzimní dražba pronájm m stských byt. Její výsledek totiž p ekonal všechna o ekávání. Zatímco p ed dv mi lety nabízeli zájemci m stu maximáln 85 korun m sí n za metr tvere ný, nyní se nabídky vyšplhaly na neuv itelných 160, 200 a v jednom p ípad dokonce i na 247 K za metr! Ukazuje se tak, že m sto vyd lává stále více na tom, že nabízí ve ejn k pronájmu uvoln né m stské byty. Nájemníkem se pak stane ten, kdo p edá spolu s obálkou nejvyšší návrh nájemného. A pro je o m stské byty takový zájem? Lidé jsou ochotni zaplatit více, než je tržní nájem, proto, že jim radnice nezruší smlouvu, pokud si ádn plní svoje povinnosti - p edevším pokud nedluží na nájemném. U soukromník takovou záruku nemají. (rz Univerzita Pardubice má p es 10 tisíc student Pardubice - Na Univerzit Pardubice a v jejích šesti fakultách za al jubilejní 60. akademický rok. Po et pardubických vysokoškolák poprvé p ekro í magickou hranici deseti tisíc. Do letošních prvních ro ník bakalá ských studijních program se zapsalo 3600 poslucha, o 500 více než vloni. Univerzita má letos akreditováno pro výuku celkem 65 studijních program se 130 studijními obory v bakalá ském, navazujícím magisterském a doktorském studiu. (jit Chcete si zavrt t b íškem? P ije te do epí! epí - Zdejší t lovýchovná jednota Sokol po ádá pro všechny zájemce hodiny orientálního tance s tane ní školou Amor. Ty za ínají už v ned li 11. íjna od 16 hodin v sále Obecního hostince. P ihlášky a bližší informace lze získat u Edity Pekárkové na telefonu (pav Hned t i uzavírky silnic v Lázních Bohdane Lázn Bohdane - Z d vod nutných oprav povrch dojde v tomto týdnu k úplným uzavírkám místních komunikací podle stanoveného harmonogramu. V pond lí 5. íjna p ijde na adu ulice Dukelská, v úterý následuje Štefánikova ulice a ve st edu ulice Jana Žižky. Veškeré opravy by m ly být skon eny v ned li a v pond lí 12. íjna budou už uvedené ulice otev eny b žnému provozu. (pav Bezúdržbové h išt v erné u Bohdan e erná u Bohdan e - Zdejší zastupitelé vybrali pro d ti z n kolika variant bezúdržbové h išt s instalovanými herními prvky, jako jsou pérové houpa ky, skluzavky a zahradní domek vyrobené z plastu. Nechybí samoz ejm ani velké pískovišt a lavi ky. D tské h išt pro nás vyrobila rma Radka Skácela z Rychnova nad Kn žnou a použité materiály dodala akciová spole nost Transform z Lázní Bohdane. Náklady na výstavbu dosáhly výše tém 75 tisíc korun a uhradíme je z našeho rozpo tu, íká starostka Lucie Panchártková. (pav INZERCE Pardubice - Nám stek hejtmana Jan Tichý uspo ádal tiskovku na téma p ehodnocování investic sjednaných ješt za minulého vedení kraje. Konstatoval, že se k poslednímu zá í poda ilo ušet it více než 350 milion, které budou pro hospoda ení kraje znamenat v p íštím roce doslova záchranu. Obavy opozice, jež nám vy ítá, že úspory vznikají na úkor kvality, jsou liché. Nap íklad na reálce v Pardubicích došlo k významné výši úspor i díky p ehodnocení projektu, který má i tak nadstandardní kvalitu, míní Tichý, pro n hož je téma úspor vodou PŘELOUČ Masarykovo nám. 226 mobil: Prodej Pasáže? Nep ichází v úvahu, vzkázali radní fondu M sto si vezme úv r na rekonstrukci a p ístavbu památkov chrán ného objektu Pardubice - Radní doporu í zastupitel m neprodávat zchátralou Pasáž na t íd Míru, ale pustit se do její rekonstrukce. Zárove odmítli všechna ešení, s nimiž p išel M stský rozvojový fond. Památkov chrán ná Pasáž, jež vznikla podle projektu architekta Ladislava Machon ve stylu art deco ve 20. letech minulého století, se vedle nezbytné rekonstrukce do ká podle radních i šestimetrové p ístavby v zadní ásti objektu. V režii m sta by zde m ly vzniknout nové komer ní prostory, jež by mu m ly pomoci splácet úv r. Pronajmeme nejen tyto prostory v p ístavb, ale v celé Pasáži v etn byt, které zrekonstruujeme, íká nám stek primátora Jan Kislinger. A na kolik tyto zám ry Tvá Týdeníku Pernštejn VÍTÁNÍ nových ob ánk ze Srchu, ale i místních ástí Hrádek a Pohránov se konalo ve škole. Letos jsme vítali nové ob ánky už podruhé a eká nás ješt jedno na konci roku. Nyní jsme p ivítali šest d v átek a dva chlape ky, íká starostka Srchu Jana Jirá ová. Na fotogra i zleva jsou: Reginka Malá, Karolínka Vaší ková, Petruška Pavlíková, starostka Jana Jirá ová, Amálka Šprachtová, Kryšt fek Vopršal, Magdalénka Chvojková, Rade ek Havlí ek a Terezka Kadlecová. Chcete se i Vy stát p íští tvá í Týdeníku? Pak volejte na i Foto: VLASTIMIL RAŠKA Kraj na hale šet í, ale primátor protestuje Pardubice - Nám stek hejtmana Jan Tichý docílil zlevn ní projektu plánované výstavby sportovní haly u gymnázia Dašická o 20 milion. Halu projektuje pardubický zastupitel Miroslav Petrá, který musel projekt kv li úsporám už po tvrté p epracovat. To se ale nelíbí pardubickému primátorovi Jaroslavu Demlovi, který za to Tichému vy inil. Vadí mu, že se mohou použitím levn jších materiál znehodnotit Choltice vzpomenou na básníka Jelínka Choltice - Knihovna po ádá v pátek 9. íjna od 20 hodin v Zámecké restauraci netradi ní akci Noc s Bohdanem Jelínkem. Osobnost básníka p iblíží profesrka p elou ského gymnázia Jana Horáková se svými studenty. Zazpívají žáci ZUŠ a kvartet Faux-Pas. (pav Úspory? Voda na Tichého mlýn Odbor investic kraje klade d raz na otev ená výb rová ízení PARDUBICKO na jeho mlýn. Upozor oval totiž na p edražené zakázky už d íve. Drží se tím prý p edvolebních slib, že dokáže ušet it z celkového objemu krajských investic 20 až 25 procent náklad. Proto odbor investic pod jeho vedením klade d raz na otev ená výb rová ízení a konzultace s projektanty, aby už od prvopo átku byly používány materiály, které budou kvalitní a p esto zakázky nenadhodnotí. Firmy, které se do výb rových ízení hlásí, by m ly podle Tichého zvládnout realizovat zakázky zhruba 80 procenty svých zam stnanc i prost edk. Chrání se tím malé rmy, které ve nále pohlcují develope i, pokra uje Tichý. V zá í dokon il kraj v tšinu investic ve školství. Šlo o zateplení 18 budov. Zbývá dokon- it t i. Už te je jasné, že se na nich poda ilo ušet it bezmála 45 milion, aniž by byla ohrožena kvalita zakázek. (jit tréninkové plochy pro sportovce. Rozumím tomu, že jde o investici Pardubického kraje, který chce za sou asné hospodá ské situace šet it nance. Ale na za každou cenu. Je totiž t eba si uv domit, že do tohoto projektu dáváme i my evropské peníze, aby hala sloužila pot ebám m sta, namítá primátor. Jak dodává, je ochoten akceptovat vypušt ní horolezecké st ny z projektu, ale už ne kvalitní podlahu v hale. Má sloužit mí ovým sport m, a to nejen student m, ale i sportovním klub m a ve ejnosti. S tím jsme do toho i vstupovali. Hejtman Radko Martínek i jeho nám stek Jan Tichý mi p islíbili, že p ipraví seznam zm n v projektu, ale dosud se tak nestalo. To jsou pro mne znepokojivé signály, konstatuje Jaroslav Deml. Hala s okolními sportovišti se m la p vodn postavit za 83 milion, nyní by m la vyjít na necelých 65 milion. (rz Pozastaveno obvin ní Berana Pardubice - Dozorový státní zástupce zastavil prozatímn trestní stíhání miliardá e a pardubického rodáka Davida Berana. Se zrušením usnesení o zahájení trestního stíhání ale policist m p ikázal, aby ve vyšet ování kauzy pokra ovali. Rozhodl se tak po p ezkoumání spisu a výsledku Beranova výslechu. K n mu se nan ník ne ekan dostavil v p li zá í, kdy se schylovalo, že na n ho bude vydán mezinárodní zatyka. Pokud se te nepoda í policii prokázat Beranovi da ový únik, budou se mu muset omluvit za to, že v únoru vtrhli do jeho byt a sídel jím vlastn né spole nosti Pro Credit Czech. (rz KRAJSKÝ radní Václav Kroutil a nám stek hejtmana Jan Tichý p iložili ruku k dílu a Puštík m pomohli. Foto: MILOŠ SPÁ IL p ijdou? Do 150 milion korun. Tuto investici pokryjeme s pomocí úv ru, pokra uje Kislinger. K rozhodnutí radních vedla nespokojenost s inností fondu, který Pasáž spravuje a jenž ji doporu il po p edchozích neúsp šných eskapádách s prodejem zakonzervovat, dlouhodob pronajmout, založit obchodní spole nost, do níž by vedle fondu vstoupil i soukromý investor, i se ji znovu pokusit prodat. To byl také p vodní zám r radnice, avšak poté, co se fondu naposledy p ihlásil jediný zájemce - Pražská správa nemovitostí, který nabídl jen 46 milion a minimální opravy Pasáže, radnice od tohoto zám ru upustila. HANA BRYCHTOVÁ Foto: RADMILA T MOVÁ Kdo získá zakázku ve Chvaleticích? Chvaletice - M sto plánuje provést opravu východní a severní strany mate ské školy. Oprava zahrnuje vým nu ocelových sloupk, nová plotová pole z lisované sít, opravu podezdívky, osazení st íšek na podezdívku a nové vstupní branky. Z bezpe nostních d vod dojde i ke zvýšení plotu o 30 centimetr. Radnice poptala ve výb rovém ízení t i rmy, z nichž jednu na tuto zakázku vybere. (pav Urbanice prodávají hasi skou zbrojnici Urbanice - Objekt bývalé hasi ské zbrojnice nabízí obec k odprodeji za odhadní cenu. Ta byla stanovena na 200 tisíc. Podle starostky Lenky Jelínkové nemají Urbanice po skon ení fungování zdejšího Sboru dobrovolných hasi pro objekt, který leží u silnice a má jen minimální pozemek, využití. Zájemci mohou získat bližší informace na obecním ú adu na jeho telefonních íslech nebo (pav P elou postaví p íjezd ke škole P elou - P íjezdovou komunikaci do areálu Základní školy Smetanova v Kladenské ulici vybuduje stavební rma Kobla z Pe ek. Ta usp la ve výb rovém ízení. Dokázala m stu p edložila nejvýhodn jší cenovou nabídku ve výši 329 tisíc korun. Rada m sta nyní schválila uzav ení smlouvy s touto rmou. (pav epí o investici do pr myslové zóny epí - Starostka Zuzana Dvo- áková svolává na úterý 6. íjna od 18 hodin do zaseda ky obecního ú adu ve ejnou sch zi zastupitel. Ti by se m li zabývat rekonstrukcí komunikace v pr myslové zón nebo žádostí na nákup požární techniky. (pav Nám stek a radní p ijeli za Puštíky Pardubice - Pionýrský oddíl Puštíci se zapojil do projektu Ekologická osv ta mládeže v Pardubickém kraji a rozhodl se pomoci silni á- m. Ve tvrtek proto vyrazil na silnici mezi Pardubicemi a Starým Hradišt m, kde se pustil do sb ru odpadk. Úklid p íkop provádí Správa a údržba silnic Pardubického kraje, ovšem kv li nancím a po tu pracovník to m že ud lat tak jednou ro n. Jsme proto rádi, že nám d ti pomáhají a zárove se u í vztahu k p írod, kvituje nám stek hejtmana Jan Tichý. Radní kraje Václav Kroutil míní, že bude moci projekt prezentovat jako modelový p i celostátním setkávání krajských radních. (rz

3 CHRUDIMSKO Budoucí stavitel obchvatu Chrudimi Chrudim Chrudim ROMAN ZAHRÁDKA Chrudim Chrudim Chrudim Chrudim Venkovní pódium za divadlem

4 STRANA 4 ERNÁ KRONIKA POND LÍ 5. ÍJNA 2009 Bludný Holan an málem sežral ježka Pardubice - Strážníci nalezli v Polabinách muže, který tu voln bivakoval. Ukázalo se, že jde o nizozemského státního p íslušníka, který se voln potuluje po zemích Evropské unie a v sou asnosti p ežívá na území Pardubic. Strážník m je známý z p ípadu, kdy se chystal konzumovat ježka p ejetého vozidlem, v emž mu strážníci zabránili. Z místa byl bludný Holan an strážníky vykázán. (rz Zp ístupnil bez souhlasu tisíce písní Chrudim - Chrudimská kriminálka obvinila z porušování autorských práv 31letého muže z obce u Chrasti. Obvin ný m l nejmén p tkrát nabízet letos v dubnu na internetu ke stažení ze svého po íta e hudební tituly. Nabízel je bez souhlasu držitel autorských práv, což je v rozporu se zákonem. M l takto voln zp ístupnit p es 12 tisíc hudebních skladeb. Zp sobil tím škodu za 180 tisíc korun. (rz Sta í Týdeník a jste doma V Patapufu rušila no ní klid parta t í muž Pardubice - Strážník m volala ve t i ráno žena z Bartolom jské ulice a st žovala si na hluk z Pernštýnského nám stí. Hlídka zde nalezla v p edzahrádce restaurace Patapuf partu t í muž, kte í hlasit zpívali. Za rušení no ního klidu zaplatili pokutu a byli odsud vykázáni. (rz Na Hrádku ni ilo osm mladých lidí automobily Pardubice - Strážníci zadrželi s využitím kamerového systému v ulici Na Hrádku osm mladých lidí, kte í tu ni ili zaparkovaná auta. Nejmladšímu bylo 16 a nejstaršímu 28 let, v part byly i dv dívky. Pro podez ení z trestného inu si je p evzala Policie R. (rz Mladíci malovali ve dv ráno na AFI Palác Pardubice - tve ici mladík postávajících u dve í AFI Paláce zadrželi ve dv ráno strážníci. Jeden z nich totiž namaloval na dve e silnou xou obrázek o velikosti 40 x 40 centimetr. Pro podez ení ze spáchání trestného inu byli p edáni Policii R. (rz V Tyršových sadech napadal pes kolemjdoucí Pardubice - P i kontrole Tyršových sad zjistili strážníci voln pobíhajícího psa, napadajícího kolemjdoucí. Jeho majitel byl nedaleko, avšak tak opilý, že ho nezvládal. Skon il na záchytce a pes u kamaráda opilce. (rz Strážníci u inili p ítrž bujaré pitce na Dubin Pardubice - Na Dubin probíhala v jednom z byt oslava. ev opilých lidí a hlasitá hudba byly neúnosné, a tak museli p ijet strážníci. Majiteli bytu dali za rušení no ního klidu pokutu a oslava skon ila. (rz T žce zran ný chodec z stal na kapot auta He man v M stec - Ve st edu ve 20 hodin p ehlédl p i výjezdu z m sta 35letý šofér Škody Felicie z Kutné Hory v pravém jízdním pruhu místního 42letého chodce a srazil ho. T žce zran ný muž z stal ležet na kapot auta. Musel být hospitalizován v Chrudimi. (rz Kdo vybírá žen peníze z ú tu v zahrani í? Prachovice - Neznámý zlod j zkopíroval platební kartu místní 41leté ženy a s duplikátem karty poté provedl šest výb r pen z v celkové výši K. Všechny výb ry proved z bankomat v zahrani í. (rz Loupežné p epadení v Chrasti u h bitova Chrast - U místního h bitova v Chrašické ulici napadli dva neznámí výte níci místního 50letého muže. Povalili ho na zem, kopali do n j a z kapsy bundy mu sebrali dv stovky. Po lupi ích pátrá krimánálka. (rz Mladík ze Stolan málem zboural sloup vedení Mlado ovice - Ve t i ráno tu havaroval 19letý šofér Škody Favorit ze Stolan a poškodil sloup elektrického vedení a zaparkovaný nákladní DAF. Zranil p itom sebe i svého spolujezdce. Nadýchal 0,92 promile. (rz Celostátní pátrání po ukradené Škod Fabii Hlinsko - V místní ásti Rataje ukradl n kdo neznámý zaparkovanou Škodu Fabii, registra ní zna ky 1AH Uvnit byla navigace a za ízení k to ení piva. Po autu za 400 tisíc je vyhlášeno pátrání. (rz Deset m síc v zení za pohrdání ú ady Chrudim/ He man v M stec - Okresní soud v Chrudimi poslal na 10 m síc do v zení s dozorem 22letého Ji ího H. z He manova M stce. Ten elil žalob státního zastupitelství z ma ení výkonu ú edního rozhodnutí kv li tomu, že ho letos 26. ervence zastavila ve Fordu Escort he manom stecká policie, která zjistila, že ídí, p estože mu Okresní soudy v Chrudimi a Pardubicích uložily souhrnný zákaz ízení všech motorových vozidel Majitel dobrmana zbil st žovatele Pardubice - P ed Bowling clubem v ulici L. Malé upozornil muž opilého majitele psa na volné pobíhání jeho dobrmana a schytal za to od n j ránu. Asi po hodin se úto ník vrátil, avšak už bez psa, a cht l si to se st žovatelem vy ídit. P inesl si na to plastovou ty. Zajistili ho však strážníci a odvezli na záchytku. Muž s nimi ale poté necht l nic ešit. P jde proto p ed p estupkovou komisi. (rz Falešné bankovky na pouti a v marketu Pardubice - Po delší dob se v Pardubicích vyskytly falešné bankovky. Šlo o tisícikorunu a dvoustovku. V prvním p ípad n kdo tisícovku utratil ve stánku s ob erstvením b hem Polabinské pouti, dvoustovku zase objevila obsluha jednoho pardubického obchodního domu. Ob bankovky zajistili kriminalisté a odeslali je k expertíze do eské národní banky. (rz Opilá idi ka likvidovala p íkop Medlešice - Krátce p ed tvrtou ráno nezvládla projet levoto ivou zatá kou p i jízd z Chrudimi na Medlešice 26letá idi ka Renaultu Megane z Chrudimi. Najela na pravou krajnici a poté sjela do p íkopu, kde porazila dopravní zna ku, popisuje havárii policejní mluv í V ra Hamá ková. Podle jejího sd lení však žena pokra ovala v jízd i v p íkopu, kde levým bokem auta narazila do stromu a poté jeho p ední ástí také do svahu silni ního p íkopu. Jak se záhy ukázalo, idi ka byla opilá. Nadýchala 2,50 promile alkoholu. Odb r krve ale odmítla a tvrdila, že ídil n kdo jiný. P išla proto o idi ský pr kaz a p ípad bude mít ješt dohru. (rz na 4,5 roku. Z hlavního lí ení vyplynulo, že byl nejprve p istižen p i ízení auta policisty v Pardubicích, p estože už m l p edchozí zákaz od pardubického magistrátu. Ani to ho neodradilo, aby to samé provedl loni v íjnu. Následovala podmínka. Avšak i tento trest se minul ú inkem. I p es mladíkovo doznání dosp l soud k záv ru, že jde o recidivistu a nelze na n ho p sobit jinak, než ho poslat do v zení. Navrch mu ješt p idal další dva roky zákazu ízení. (rz IDI KA m že hovo it, že se sama nezranila nebo n koho u Medlešic s renaultem neporazila. Foto: Policie R Šikovná ú etní obrala obec o miliony Rosice - Z trestného inu zpronev ry byla obvin na 22letá ú etní zdejšího obecního ú adu. Od ervna 2007 do letošního kv tna, celkem ve 33 p ípadech, neoprávn n p evedla z ú tu obce na sv j soukromý 3,6 milionu K, íká policejní mluv í V ra Hamá ková. Podle ní ú etní použila peníze pro svoji pot ebu. Mladá žena šidila obec tak šikovn, že na to dlouho nikdo nemohl p ijít. (rz Svítkov/D íte /Pardubice - Mezi zlod ji aut na Pardubicku je nejspíš v oblib erná barva. Dokazují to hned t i krádeže osobních automobil této barvy v krátkém asovém sledu za sebou. Jako první zmizela erná Škoda Octavia, registra ní zna ky 2E v hodnot 400 tisíc korun, kterou n kdo ukradl b hem noci v Kostnické ulici v šestém pardubickém obvodu ve Svítkov. Majitel m l uvnit doklady od automobilu, osobní doklady, platební kartu a dokonce i klí e. V pond lí zase n kdo pro zm nu odjel z parkovišt golfového h išt v D íte i s erným Audi Q7, registra ní zna ky 6A Zlod j podle všeho sebral majitelce Namísto pokuty gratulace strážník Svítkovský p ízrak dostal dva roky Mladík dokázal v poklidu vyloupit dvanáct rodinných dom Pardubice/Svítkov - Okresní soud v Pardubicích poslal na 24 m síc do v znice s dozorem 22letého Ladislava C., který se zpovídal z trestných in krádeže a porušování domovní svobody. Státní zástupce ho vinil z toho, že se letos v únoru a b eznu vloupal do n kolika rodinných domk v šestém m stském obvod ve Svítkov. Žaloba mu prokázala celkem 12 takových p ípad. Mladík b hem hlavního lí ení doznal, že vyhledával neuzam ené objekty pokaždé v odpoledních hodinách. Nejprve otev el branku a vešel na pozemek a odsud do domu. Když si ho nikdo nevšiml, zpravidla ukradl vše, co našel na chodb. Poda ilo se mu takto sebrat - nance, platební karty, mobilní telefony i dokonce notebook. Zp sobil tím majitel m škody za desetitisíce korun. Byl tak prohnaný, že m l pro p ípad, že bude n kým p istižen, p ipravenou výmluvu o tom, že n koho hledá. Jméno si pokaždé vymyslel. Tato taktika mu vycházela pom rn dlouho. Obžalovaný se soudu sv il, že si tímto zp sobem opat oval obživu a nocleh, protože byl stále bez pen z. Platil prý sob a p ítelkyni drahé ubytování na ubytovn v Polabinách v B lehradské ulici. Údajn tu museli hradit za každou noc 500 K. P estože se mladík ke všem in m doznal, v zení ho nakonec neminulo. ROMAN ZAHRÁDKA Krádeže t í automobil erné barvy na Pardubicku tohoto auta klí ky od zapalování z golfového bagu. Dot etice zmizela erná Škoda Octavia Combi v úterý odpoledne z parkovišt za zimním stadionem v Labské ulici v Pardubicích. I tahle škodovka pat ila žen. Ta vy íslila zp sobenou škodu nejmén na 350 tisíc korun. Po všech uvedených vozidlech vyhlásila nyní republiková policie celostátní pátrání. Informace o nich lze p edat na nejbližším obvodním odd lení nebo prost ednictvím linky 158. (rz idi babety odmršt n na pole Chrudim - Ve tvrtek v 19 hodin došlo v Se ské ulici p i výjezdu na Rabštejnskou Lhotu ke st etu osobního automobilu s babetistou. P i projížd ní levoto ivé zatá ky zde p ejel do protism rného pruhu místní 22letý šofér Fordu Escort a st etl se s protijedoucím motocyklem Babeta. Po nárazu byl 46letý babetista z Hradce Králové odmršt n na pole a utrp l p itom t žká poran ní, popisuje havárii policejní mluv í V ra Hamá ková. Zran ný muž byl podle ní p evezen do Pardubické krajské nemocnice, kde se ihned podrobil operaci a z stal zde hospitalizován. Hmotná škoda na vozidlech byla spo ítána na 46 tisíc korun. Ve fordu cestovala spolu s idi em další dosp lá osoba a t íleté dít. Všichni vyvázli bez zran ní. Pouze dít utrp lo šok. Hasi i ho proto vzali spolu s otcem do svého auta a p edali mu plyšového drá ka Záchraná ka, uzavírá krajská mluv í hasi Vendula Horáková. (rz Kudlou do zad za pomo ení baru Chrudim - Z ublížení na zdraví obvinila zdejší policie 26letého muže, který zasadil ránu nožem o t i roky staršímu hostu jednoho z chrudimských bar v Pod bradov ulici. Incident za al tím, že se opilý 29letý host vymo il na bar a prohodil sklenicí barovou vitrínu. V dalším ád ní se mu poté snažili zabránit jiní dva muži, kte í v baru vypomáhali. Propukla mezi nimi ostrá hádka, p i níž se pokusil opilec z baru utéct. Jenže dvojice ho cht la zadržet. Mladší z obou muž na n ho však zaúto il kuchy ským nožem a bodl opilce v b hu do zad. Zp sobil Pardubice - Strážníci museli kv li stížnosti na rušení no ního klidu po 22. hodin vyrazit na t ídu Míru. Monitorovali tu kamerami skupinu asi 12 lidí, kte í tudy procházeli a m li podle st žovatele vát. Hlídka je zastavila asi v polovin ulice a dozv d la se, že jde o p átele, kte í oslavují narození dít te. Chovali se slušn a tak strážníci novope enému tatínkovi k narození kluka blahop áli. (rz KDE je dražší bydlení? V ubytovn nebo ve v zení? Foto: TÝDENÍK mu tím na zádech sedm centimetr hlubokou ránu. Zran ný muž byl p evezen k hospitalizaci do chrudimské nemocnice. Podle léka ské zprávy nebyly našt stí zasaženy žádné jeho d ležité orgány, íká k incidentu policejní mluv í V ra Hamá ková. Podle jejího sd lení byli oba úto níci ve v ku 26 a 32 let zadrženi a umíst ni v policejní cele. Starší z nich ale nakonec nebyl obvin n. Druhému jsme sd lili obvin ní ze spáchání trestného inu ublížení na zdraví, p i emž zran ný muž bude dodate n obvin n z výtržnictví, konstatuje záv rem mluv í Hamá ková. (rz INZERCE Nymfa Lucie, 35, Chrudim a okolí. Chci pomazlit každý den! A nejen to! Tak mi co nejdříve zavolej na: Kód ZG87. SEXY TYGŘICE! NEOPAKOVATEL- NÁ BOKOVKA z tvého okolí! Piš SMS ve tvaru 22UP a text na SEX PRO STARŠÍ PÁNY! Zn: sexy 30tka jen pro Tebe! Zavolej na tel.: , jen 5Kč/min. Poskytovatel: E.M.A. Europe s.r.o., tech. zajišťuje: agmo cz, jen pro starší 18 let, 1min/80Kč vč. DPH, 1sms/30Kč vč. DPH, P.O. Box 14, , P-015, Vypadl z okna nebo ho n kdo str il? Pardubice - Po 20. hodin našli ob ané sídlišt Dubina na trávníku u jednoho z panelových dom nehybné t lo 54letého muže. Došlo s nejv tší pravd podobností k jeho pádu z okna domu z výšky asi 15 metr. P í- iny a okolnosti pádu te zjiš- ují kriminalisté. Byla na ízena soudní pitva zem elého. (rz Šel se udat, m l na krku dva zatyka e Pardubice - Ve st edu se p išel na Obvodní odd lení 1 udat 37letý muž z Frýdku-Místku. Uvedl, že je v celostátním pátrání. Policisté zjistili, že po n m touží Okresní soudy ve Zlín a v Olomouci, které na n ho vydaly zatyka. (rz Srážka vyšla skoro na dv st tisíc Chrudim/Slati any - V sedm ráno zde nedal p ednost Škod Roomster s p ív sem 53letý šofér Škody Fabie z Chrudimi. P i nárazu byl zran n idi roomsteru, škoda iní 180 tisíc K. (rz P evozy zran ných do dvou nemocnic Holetín - Ve st edu po druhé ráno usnul za volantem Fordu Mondeo 18letý šofér z Hlinska. P ejel do protism ru, kde eln narazil do zd ného oplocení domu a zranil sebe i spolujezdkyni. P evezni byli do nemocnic v Chrudimi a Pardubicích. (rz Cyklista se po pádu zranil v obli eji Chrast/Rosice - V úterý ve 14 hodin havaroval mezi t mito obcemi v p íkopu 53letý cyklista z Chroustovic a zranil se v obli eji. Skon il v chrudimské nemocnici, kde nadýchal 2,39 promile alkoholu. (rz Na ízena pitva mrtvého idi e Hlinsko/Prosetín - Obrazem se vracíme k tragické dopravní nehod, k níž došlo 27. zá í po druhé v noci v Hlinsku v Poli ské ulici. Podnapilý 50letý šofér Škody Felicie z Prosetína tu nezvládl odbo ování a eln narazil do zdi penzionu Zlatá studna. Byl na míst mrtev. Policejní komisa na ídil pitvu zem elého a nechal havarovaný v z zajistit ke znaleckému zkoumání. Na vozidle vznikla škoda za 50 tisíc, penzionem bude vy íslena dodate n. (rz

Radnice zvažuje, zda zavedením jednosm rek z ídit okruh m stem

Radnice zvažuje, zda zavedením jednosm rek z ídit okruh m stem www.tydenikpernstejn.cz Nové prodejní místo Týdeníku Pernštejn v Autoškole PEML v P elou i PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO. Zajiš ujeme dopravu Týdeníku Pernštejn Radnice zvažuje, zda zavedením jednosm

Více

K ava p ed úterní sch zí onemocn l

K ava p ed úterní sch zí onemocn l www.tydenikpernstejn.cz PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO....... LETIŠT OSTROUHALO, KRAJ CHCE JEHO STO MILION CELKEM DEVATENÁCT LET PRO BRUTÁLNÍ LUPI E Z PARDUBIC str. 2 str. 4 str. 8 POKRA OVALA HALOVÁ

Více

www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální

www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO... Autoškola, která u í! Pražská 12, 535 01 P elou, Tel.: 466 953 333 www.peml.cz e-mail: info@peml.cz PARDUBICKÝ KRAJ A KRAJSKÁ

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 6. 4. 2010-11. 4. 2010 ČÍSLO 13 Autoškola PEML VÍTEZOVÉ SOUT ŽE O POUKÁZKY DO PIVOVAREK

ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 6. 4. 2010-11. 4. 2010 ČÍSLO 13 Autoškola PEML VÍTEZOVÉ SOUT ŽE O POUKÁZKY DO PIVOVAREK ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 6. 4. 2010-11. 4. 2010 ČÍSLO 13 Autoškola PEML Autoškola, která u í! Pražská 12, 535 01 P elou, Tel.: 466 953 333 www.peml.cz e-mail: info@peml.cz SANACE SKLÁDKY V LUKAVICI

Více

MATRIKA STATISTIKA ROK 2013

MATRIKA STATISTIKA ROK 2013 Březen - 2014 Vážení spoluob ané, letošní zima nezima nám všem ud lala radost tím, že platby za teplo budou velice nízké a ušet ené nance budeme moci investovat nap íklad do vým ny starého kotle za nový

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

Redakce. Všem jubilant m p ejeme mnoho zdraví, št stí a osobní spokojenosti do

Redakce. Všem jubilant m p ejeme mnoho zdraví, št stí a osobní spokojenosti do Nigrinová R žena 87 Švorcová Emilie 87 Chyšková Erika 86 Vokounová Miluška 86 Jirušová Ji ina 84 P idalová Marie 82 Šikulová Jaroslava 81 Kafková Margita 80 Macá ková Anna 80 Jelínek Antonín 75 Opatovská

Více

Pom že nový zákon zachránit Šumavu?

Pom že nový zákon zachránit Šumavu? Zdravotnictví Nemocnice ve Stod prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 26 milion korun. Kultura Západo eské muzeum v Plzni letos slaví 130 let od svého založení. Zajímavosti Hejtman pod koval Kate in Emmons

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

OLYMPIC. Poslední p íležitost! Velkomezi í sko oslavuje vychází už 90 let! (pokr. z. 10/2009)

OLYMPIC. Poslední p íležitost! Velkomezi í sko oslavuje vychází už 90 let! (pokr. z. 10/2009) 18. b ezna 2009 Ro ník XX. íslo 11 Cena: 9 K Dnes rozší ené vydání Program oslav k 90. výro í založení týdeníku Velkomezi í sko (První íslo vyšlo 1. 3. 1919.) Slavnostní setkání pro pozvané hosty Slavnostní

Více

Do husitské doby se vrátilo m sto Slaný

Do husitské doby se vrátilo m sto Slaný informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 6 ročník XI červen 2008 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, kv tnový m síc byl velmi bohatý na události.

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 26. 4. 2010-2. 5. 2010 ČÍSLO 16 Autoškola PEML POZVÁNKA NA OTEV ENÍ 113. LÁZE SKÉ SEZÓNY V BOHDAN I

ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 26. 4. 2010-2. 5. 2010 ČÍSLO 16 Autoškola PEML POZVÁNKA NA OTEV ENÍ 113. LÁZE SKÉ SEZÓNY V BOHDAN I ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 26. 4. 2010-2. 5. 2010 ČÍSLO 16 Autoškola PEML Autoškola, která u í! Pražská 12, 535 01 P elou, Tel.: 466 953 333 www.peml.cz e-mail: info@peml.cz KRAJ FINAN N PODPO Í OBNOVU

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj 6/2013. Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová).

KUNRATICKÝ. zpravodaj 6/2013. Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová). KUNRATICKÝ zpravodaj 6/2013 Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová). Slovo starostky Vážení tená i, úvodem bych vás cht la požádat o prominutí v cných chyb v mém minulém p ísp vku a sice konkrétn v odstavcích

Více

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 Bílovecký zpravodaj 2 2. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Projektový den profesí, 26. 9. 2008, Pekárna Illík, Lhotka 2. Nové hřiště u MŠ Wolkerova, 9. 10. 2008

Více

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz 1/11 Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz Toto íslo vyšlo 8. dubna Chodíme s d tmi hodn do p írody, koneckonc i proto jsme si vybrali Struha ov k žití. Kocháme se p írodou a tak se

Více

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším.

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším. Ročník 6 květen/červen 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Radovánky, skota iny, vylomeniny... vše dovoleno! DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První

Více

Turisté p inášejí do regionu peníze

Turisté p inášejí do regionu peníze Téma: Dotace P inášíme p ehled v tšiny aktuálních dota ních program vyhlášených Plze ským krajem pro letošní rok. strany 1, 4 a 6 Kalamita P ipravili jsme krátké ohlédnutí za pov trnostní kalamitou z konce

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

ROCK SNOW & čtěte uvnitř POUTNÍCI. v úterý 17. dubna 2012 od 19.00 hodin. ROČNÍK 22 ČÍSLO 4 DUBEN 2012 CENA 10,- Kč

ROCK SNOW & čtěte uvnitř POUTNÍCI. v úterý 17. dubna 2012 od 19.00 hodin. ROČNÍK 22 ČÍSLO 4 DUBEN 2012 CENA 10,- Kč Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O.h....str. 2-3 Bezbariérový p ístup do zdravotního st ediska...str. 3 Náš rozhovor - s kapelníkem skupiny Poutníci Ji ím Polou...str. 4 Zábavný d jepis s rokytnickou

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

Dvouměsíčník o životě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a okolí

Dvouměsíčník o životě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a okolí Ročník 4 březen/duben 2012 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a okolí Vrábí p edstavuje významný urbanisticko-architektonický fenomén NOVÝ KABÁT

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 21 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2011 CENA 10,- Kč

čtěte uvnitř ROČNÍK 21 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2011 CENA 10,- Kč ROČNÍK 21 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2011 CENA 10,- Kč Den památek věnovaný varhanářům Mezinárodní den památek se u nás slaví již n kolik let a t ší se velké oblib. Ani v Rokytnici nez stáváme pozadu, Den památek

Více

Kulturní události m síce íjna

Kulturní události m síce íjna KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 ÍJEN Kulturní události m síce íjna Hank v d m - Sugar Blue George Kayband - harmonikový mág. - Hv zdný prach hitparád - hudební skupina Travellers výchovný koncert.

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více