Region i na internetu Soudní znalec i poslankyn praný ují praktiky et zce v i podnikatelce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Region i na internetu www.tydenikpernstejn.cz Soudní znalec i poslankyn praný ují praktiky et zce v i podnikatelce"

Transkript

1 PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO Více o výstavě na straně 5! Region i na internetu Soudní znalec i poslankyn praný ují praktiky et zce v i podnikatelce Poslankyn za sociální demokracii Ludmila Navrátilová: Jde o likvidaci nepohodlného klienta a podvod Pardubice - Kauza sporu mezi pardubickou podnikatelkou Hanou Tomáškovou, podnikající v aromaterapii, a obchodním et zcem Schlecker, o n mž jsme už informovali, graduje. Do hry vstoupil soudní znalec, který dává Tomáškové za pravdu. Spo ítal, že Schlecker zp sobil podnikatelce p ímou škodu ve výši K a nep ímou za více než korun, která navíc každým dnem nar stá. Škoda je v tomto p ípad naprosto z ejmá. Podklady jasn dokazují ušlý zisk, zni ení zboží, nepodloženou fakturaci i p inucení k bonus m, které jdou na vrub Schleckeru, vyjmenovává soudní znalec Norbert Novotný. Tomášková (na snímku tvrdí, že jí Schlecker neoprávn n ú tuje statisícové ástky, jež nazývá vratkami, a naopak oddaluje svoje závazky, ímž ji dostává do platební neschopnosti. Obrátila se už kv li tomu na hospodá skou komoru. Její zástupci ale PASÁŽ UŽ NENÍ NA PRODEJ, PARDUBICE JI ZREKONSTRUUJÍ str. 2 str. 3 str. 8 Telegra cky s Týdeníkem Osmý m stský obvod Pardubic dostal nové osv tlení Pardubice/Hostovice - Díky novému rozvad i byla provedena rekonstrukce ve ejného osv tlení v centru osmého m stského obvodu Hostovicích. Došlo i k výstavb nového osv tleného p echodu pro chodce. Vše za p isp ní magistrátu. (jit Holice mají kv li obchvatu p ed sebou t i perné týdny Holice - Od poloviny íjna ekají m sto t i perné týdny. Kv li dokon ení prací na obchvatu povede objízdná trasa centrem. Je to ale poslední nesnáz, s níž se budou Holi tí potýkat. Do konce listopadu by m l být obchvat zcela hotový a m stu se zase uleví. (jit Dubany zasí ovaly 14 parcel, n které jsou na prodej Dubany - Obec dokon ila veškeré inženýrské sít v etn komunikací v lokalit, která bude podle územního plánu zastav na 14 novými rodinnými domky. Necelá polovina stavebních parcel ale stále ješt nemá svého majitele. (jit Opatovice krátí rozpo et a mají jen na opravu st echy Opatovice nad Labem - Obec pokra uje v rekonstrukci školy. Jde o p estavbu ploché st echy na st echu sedlovou celkem za 20 milion. Jelikož Opatovice musely zkrátit letošní rozpo et zhruba o osm procent, je to zatím jediná investi ní akce obce. (jit INZERCE BUDOUCÍ STAVITEL OBCHVATU CHRUDIMI UŽ SONDUJE TERÉN Prodloužení uzavírky silnice v Husov ulici Pardubice - Kdo se t šil, že 30. zá í skon í uzavírka silnice v Husov ulici od katastrálního ú adu k Bubeníkov ulici, bude zklamán. Kv li stavebním pracem se lh ta protáhne až do 15. listopadu. (rz INZERCE Nové bydlení v Pardubicích Schylovalo se k sebevražd Pardubice - V noci upozornil místní ob an strážníky, že je v ulici Na Drážce napadána mladá žena n jakým mladíkem. Hlídka, která sem vzáp tí dorazila, ženu zahlédla, jak odsud odchází v doprovodu mladého muže. Na BASKETBALISTÉ ZA ALI, ROZST ÍLELI VYŠEHRAD zatím necht jí komentovat, co proti Schleckeru podniknou s tím, že by to vy ešení p ípadu nepomohlo. Že se ale komora kauzou vážn zabývá, dosv d- uje, že se v Praze sejde kv li praktikám drogistického et zce její smír í komise. O kauzu se živ zajímá i poslankyn za SSD Ludmila Navrátilová. M la jsem možnost si prostudovat dostupné materiály a p sobí na m tak, že jde o likvidaci nepohodlného klienta. Z hlediska obchodního zákoníku spat uji v p ípadu podvod, kterého se et zec dopustil tím, že s paní Tomáškovou neobnovil smlouvu a fakturoval jí za zcela jiných podmínek. Tím se dostala do problém se státem p i odvodu DPH, íká poslankyn. A zástupci Schleckeru? Na dotaz ekonomického asopisu Euro odpov d li, že nechápou, co po nich paní Tomášková chce... ROMAN ZAHRÁDKA dotaz, k emu zde došlo, odpov d la, že zabránila mladíkovi v sebevražd, když m l v úmyslu sko it pod projížd jící auta. Byl siln opilý. Hlídka proto vyrozum la jeho rodi e. Mládence si nakonec p evzala jeho matka. (rz ZVEME VÁS NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ! Přijďte si prohlédnout Vaše nové bydlení na lokalitách: info na tel info na tel info na tel info na tel info na tel občerstvení a malý dárek hodin Štrossova 277, Pardubice Havlí kova 90, Chrudim tel.: , Jen v Restauraci Kat ina 1+1 JÍDLO ZDARMA P ij te k nám ve dvou na jídlo a získejte druhé ZDARMA! P i placení p edložte tetno kupón. Platí do Zdarma je vždy jídlo za stejnou nebo nižší cenu než placené. Neplatí pro denní menu. Zimní údržba ošet í víc chodník Pardubice - Radní m sta rozší ili plán zimní údržby místních komunikací. Nov jsou do n ho zahrnuty chodníky v centru, s nimiž se d íve v zimní údržb nepo ítalo, dále chodníky podél tras m stské hromadné dopravy a navazující chodníky, aby byl umožn n p ístup k zastávkám MHD. P i p íprav plánu zimní údržby byl prov - ován každý chodník, který pro zimní údržbu p ipadá v úvahu. V Pardubicích byla loni provád na zimní údržba komunikací na 211 km vozovek a 106 km chodník. Nov se zimní údržba bude týkat celkem 175 km chodník. (rz M sto zadotuje dva sportovní kluby Pardubice - Rada m sta poskytne dotace dv ma sportovním klub m, a to z pen z získaných na nájemném EZ Areny. Padesát tisíc korun tak obdrží orbalisté Sokola Pardubice I a dalších p tat icet tisíc futsalisté FC TORF Pardubice. Radní vzali p edevším v úvahu, že oba kluby hrají nejvyšší sout že v eské republice ve futsalu a orbalu, kde reprezentují m sto Pardubice. (rz V ZŠ Josefa Ressla m li málo šes ák Pardubice - Radní schválili výjimku z nejvyššího po tu žák 6. t íd Základní školy Josefa Ressla. Od tohoto školního roku dochází totiž v této škole ke spojení dvou t íd s nízkým po tem žák. Nov vzniklá 6. t ída tak bude moci mít t iat icet žák. (rz Pardubice zaplatí mapy cyklotras Pardubice - M stská rada schválila poskytnutí dotace z Programu podpory cestovního ruchu ve výši tém 16 tisíc K pro informa ní centrum na projekt cyklotrasy s názvem Pardubicko - Perníkové srdce ech. Dotace bude použita na áste né pokrytí ceny za dotisk 10 tisíc kus map cyklotras. (rz

2 STRANA 2 POND LÍ 5. ÍJNA 2009 K v ci O zastoupení žen se nesmí jen mluvit Roman Línek, nám stek hejtmana za KDU- SL Pardubice - Odlišné životní zkušenosti muž a žen p inášejí rozdílné úhly pohledu na sv t a ešení problém. To platí nejen v politice, ale i v dalších profesích, jako je policie, piloti i idi- i autobus, kde ješt p ed n kolika lety dominovali muži. P íchod žen do t chto profesí m l za následek jejich kultivaci i další rozvoj. Proto vyvážený pom r muž a žen nejen v politickém život považuji osobn za nesmírn d ležitý. Rád bych i nadále motivoval ženy ke vstupu do politiky. eská republika v tomto ohledu není p íliš jiná oproti jiným stát m v Evrop. Podle studií eského statistického ú adu p evládají muži v eské republice mezi kandidujícími i zvolenými ve všech typech voleb a také na vysokých ídících a rozhodovacích pozicích na ministerstvech. Na kandidátkách politických stran byly ženy zpravidla za azovány na horší místa než muži, strany mají minimální zájem nominovat je na první místa. Vezm me si ale p íklad z N mecka, kde podruhé triumfovala ve volbách kanclé ka Angela Merklová. Pevn v ím, že i v esku se najdou podobné osobnosti z ad žen, které dokážou zm nit politiku tak jako tato n mecká železná lady. Naší zkostnat lé politické scén by to jist prosp lo. Roman-linek.cz, Sta í Týdeník a jste doma M sto rekordn draží nájmy ve svých bytech Pardubice - Jako by ani nebyla hospodá ská a nan ní krize. D kazem je podzimní dražba pronájm m stských byt. Její výsledek totiž p ekonal všechna o ekávání. Zatímco p ed dv mi lety nabízeli zájemci m stu maximáln 85 korun m sí n za metr tvere ný, nyní se nabídky vyšplhaly na neuv itelných 160, 200 a v jednom p ípad dokonce i na 247 K za metr! Ukazuje se tak, že m sto vyd lává stále více na tom, že nabízí ve ejn k pronájmu uvoln né m stské byty. Nájemníkem se pak stane ten, kdo p edá spolu s obálkou nejvyšší návrh nájemného. A pro je o m stské byty takový zájem? Lidé jsou ochotni zaplatit více, než je tržní nájem, proto, že jim radnice nezruší smlouvu, pokud si ádn plní svoje povinnosti - p edevším pokud nedluží na nájemném. U soukromník takovou záruku nemají. (rz Univerzita Pardubice má p es 10 tisíc student Pardubice - Na Univerzit Pardubice a v jejích šesti fakultách za al jubilejní 60. akademický rok. Po et pardubických vysokoškolák poprvé p ekro í magickou hranici deseti tisíc. Do letošních prvních ro ník bakalá ských studijních program se zapsalo 3600 poslucha, o 500 více než vloni. Univerzita má letos akreditováno pro výuku celkem 65 studijních program se 130 studijními obory v bakalá ském, navazujícím magisterském a doktorském studiu. (jit Chcete si zavrt t b íškem? P ije te do epí! epí - Zdejší t lovýchovná jednota Sokol po ádá pro všechny zájemce hodiny orientálního tance s tane ní školou Amor. Ty za ínají už v ned li 11. íjna od 16 hodin v sále Obecního hostince. P ihlášky a bližší informace lze získat u Edity Pekárkové na telefonu (pav Hned t i uzavírky silnic v Lázních Bohdane Lázn Bohdane - Z d vod nutných oprav povrch dojde v tomto týdnu k úplným uzavírkám místních komunikací podle stanoveného harmonogramu. V pond lí 5. íjna p ijde na adu ulice Dukelská, v úterý následuje Štefánikova ulice a ve st edu ulice Jana Žižky. Veškeré opravy by m ly být skon eny v ned li a v pond lí 12. íjna budou už uvedené ulice otev eny b žnému provozu. (pav Bezúdržbové h išt v erné u Bohdan e erná u Bohdan e - Zdejší zastupitelé vybrali pro d ti z n kolika variant bezúdržbové h išt s instalovanými herními prvky, jako jsou pérové houpa ky, skluzavky a zahradní domek vyrobené z plastu. Nechybí samoz ejm ani velké pískovišt a lavi ky. D tské h išt pro nás vyrobila rma Radka Skácela z Rychnova nad Kn žnou a použité materiály dodala akciová spole nost Transform z Lázní Bohdane. Náklady na výstavbu dosáhly výše tém 75 tisíc korun a uhradíme je z našeho rozpo tu, íká starostka Lucie Panchártková. (pav INZERCE Pardubice - Nám stek hejtmana Jan Tichý uspo ádal tiskovku na téma p ehodnocování investic sjednaných ješt za minulého vedení kraje. Konstatoval, že se k poslednímu zá í poda ilo ušet it více než 350 milion, které budou pro hospoda ení kraje znamenat v p íštím roce doslova záchranu. Obavy opozice, jež nám vy ítá, že úspory vznikají na úkor kvality, jsou liché. Nap íklad na reálce v Pardubicích došlo k významné výši úspor i díky p ehodnocení projektu, který má i tak nadstandardní kvalitu, míní Tichý, pro n hož je téma úspor vodou PŘELOUČ Masarykovo nám. 226 mobil: Prodej Pasáže? Nep ichází v úvahu, vzkázali radní fondu M sto si vezme úv r na rekonstrukci a p ístavbu památkov chrán ného objektu Pardubice - Radní doporu í zastupitel m neprodávat zchátralou Pasáž na t íd Míru, ale pustit se do její rekonstrukce. Zárove odmítli všechna ešení, s nimiž p išel M stský rozvojový fond. Památkov chrán ná Pasáž, jež vznikla podle projektu architekta Ladislava Machon ve stylu art deco ve 20. letech minulého století, se vedle nezbytné rekonstrukce do ká podle radních i šestimetrové p ístavby v zadní ásti objektu. V režii m sta by zde m ly vzniknout nové komer ní prostory, jež by mu m ly pomoci splácet úv r. Pronajmeme nejen tyto prostory v p ístavb, ale v celé Pasáži v etn byt, které zrekonstruujeme, íká nám stek primátora Jan Kislinger. A na kolik tyto zám ry Tvá Týdeníku Pernštejn VÍTÁNÍ nových ob ánk ze Srchu, ale i místních ástí Hrádek a Pohránov se konalo ve škole. Letos jsme vítali nové ob ánky už podruhé a eká nás ješt jedno na konci roku. Nyní jsme p ivítali šest d v átek a dva chlape ky, íká starostka Srchu Jana Jirá ová. Na fotogra i zleva jsou: Reginka Malá, Karolínka Vaší ková, Petruška Pavlíková, starostka Jana Jirá ová, Amálka Šprachtová, Kryšt fek Vopršal, Magdalénka Chvojková, Rade ek Havlí ek a Terezka Kadlecová. Chcete se i Vy stát p íští tvá í Týdeníku? Pak volejte na i Foto: VLASTIMIL RAŠKA Kraj na hale šet í, ale primátor protestuje Pardubice - Nám stek hejtmana Jan Tichý docílil zlevn ní projektu plánované výstavby sportovní haly u gymnázia Dašická o 20 milion. Halu projektuje pardubický zastupitel Miroslav Petrá, který musel projekt kv li úsporám už po tvrté p epracovat. To se ale nelíbí pardubickému primátorovi Jaroslavu Demlovi, který za to Tichému vy inil. Vadí mu, že se mohou použitím levn jších materiál znehodnotit Choltice vzpomenou na básníka Jelínka Choltice - Knihovna po ádá v pátek 9. íjna od 20 hodin v Zámecké restauraci netradi ní akci Noc s Bohdanem Jelínkem. Osobnost básníka p iblíží profesrka p elou ského gymnázia Jana Horáková se svými studenty. Zazpívají žáci ZUŠ a kvartet Faux-Pas. (pav Úspory? Voda na Tichého mlýn Odbor investic kraje klade d raz na otev ená výb rová ízení PARDUBICKO na jeho mlýn. Upozor oval totiž na p edražené zakázky už d íve. Drží se tím prý p edvolebních slib, že dokáže ušet it z celkového objemu krajských investic 20 až 25 procent náklad. Proto odbor investic pod jeho vedením klade d raz na otev ená výb rová ízení a konzultace s projektanty, aby už od prvopo átku byly používány materiály, které budou kvalitní a p esto zakázky nenadhodnotí. Firmy, které se do výb rových ízení hlásí, by m ly podle Tichého zvládnout realizovat zakázky zhruba 80 procenty svých zam stnanc i prost edk. Chrání se tím malé rmy, které ve nále pohlcují develope i, pokra uje Tichý. V zá í dokon il kraj v tšinu investic ve školství. Šlo o zateplení 18 budov. Zbývá dokon- it t i. Už te je jasné, že se na nich poda ilo ušet it bezmála 45 milion, aniž by byla ohrožena kvalita zakázek. (jit tréninkové plochy pro sportovce. Rozumím tomu, že jde o investici Pardubického kraje, který chce za sou asné hospodá ské situace šet it nance. Ale na za každou cenu. Je totiž t eba si uv domit, že do tohoto projektu dáváme i my evropské peníze, aby hala sloužila pot ebám m sta, namítá primátor. Jak dodává, je ochoten akceptovat vypušt ní horolezecké st ny z projektu, ale už ne kvalitní podlahu v hale. Má sloužit mí ovým sport m, a to nejen student m, ale i sportovním klub m a ve ejnosti. S tím jsme do toho i vstupovali. Hejtman Radko Martínek i jeho nám stek Jan Tichý mi p islíbili, že p ipraví seznam zm n v projektu, ale dosud se tak nestalo. To jsou pro mne znepokojivé signály, konstatuje Jaroslav Deml. Hala s okolními sportovišti se m la p vodn postavit za 83 milion, nyní by m la vyjít na necelých 65 milion. (rz Pozastaveno obvin ní Berana Pardubice - Dozorový státní zástupce zastavil prozatímn trestní stíhání miliardá e a pardubického rodáka Davida Berana. Se zrušením usnesení o zahájení trestního stíhání ale policist m p ikázal, aby ve vyšet ování kauzy pokra ovali. Rozhodl se tak po p ezkoumání spisu a výsledku Beranova výslechu. K n mu se nan ník ne ekan dostavil v p li zá í, kdy se schylovalo, že na n ho bude vydán mezinárodní zatyka. Pokud se te nepoda í policii prokázat Beranovi da ový únik, budou se mu muset omluvit za to, že v únoru vtrhli do jeho byt a sídel jím vlastn né spole nosti Pro Credit Czech. (rz KRAJSKÝ radní Václav Kroutil a nám stek hejtmana Jan Tichý p iložili ruku k dílu a Puštík m pomohli. Foto: MILOŠ SPÁ IL p ijdou? Do 150 milion korun. Tuto investici pokryjeme s pomocí úv ru, pokra uje Kislinger. K rozhodnutí radních vedla nespokojenost s inností fondu, který Pasáž spravuje a jenž ji doporu il po p edchozích neúsp šných eskapádách s prodejem zakonzervovat, dlouhodob pronajmout, založit obchodní spole nost, do níž by vedle fondu vstoupil i soukromý investor, i se ji znovu pokusit prodat. To byl také p vodní zám r radnice, avšak poté, co se fondu naposledy p ihlásil jediný zájemce - Pražská správa nemovitostí, který nabídl jen 46 milion a minimální opravy Pasáže, radnice od tohoto zám ru upustila. HANA BRYCHTOVÁ Foto: RADMILA T MOVÁ Kdo získá zakázku ve Chvaleticích? Chvaletice - M sto plánuje provést opravu východní a severní strany mate ské školy. Oprava zahrnuje vým nu ocelových sloupk, nová plotová pole z lisované sít, opravu podezdívky, osazení st íšek na podezdívku a nové vstupní branky. Z bezpe nostních d vod dojde i ke zvýšení plotu o 30 centimetr. Radnice poptala ve výb rovém ízení t i rmy, z nichž jednu na tuto zakázku vybere. (pav Urbanice prodávají hasi skou zbrojnici Urbanice - Objekt bývalé hasi ské zbrojnice nabízí obec k odprodeji za odhadní cenu. Ta byla stanovena na 200 tisíc. Podle starostky Lenky Jelínkové nemají Urbanice po skon ení fungování zdejšího Sboru dobrovolných hasi pro objekt, který leží u silnice a má jen minimální pozemek, využití. Zájemci mohou získat bližší informace na obecním ú adu na jeho telefonních íslech nebo (pav P elou postaví p íjezd ke škole P elou - P íjezdovou komunikaci do areálu Základní školy Smetanova v Kladenské ulici vybuduje stavební rma Kobla z Pe ek. Ta usp la ve výb rovém ízení. Dokázala m stu p edložila nejvýhodn jší cenovou nabídku ve výši 329 tisíc korun. Rada m sta nyní schválila uzav ení smlouvy s touto rmou. (pav epí o investici do pr myslové zóny epí - Starostka Zuzana Dvo- áková svolává na úterý 6. íjna od 18 hodin do zaseda ky obecního ú adu ve ejnou sch zi zastupitel. Ti by se m li zabývat rekonstrukcí komunikace v pr myslové zón nebo žádostí na nákup požární techniky. (pav Nám stek a radní p ijeli za Puštíky Pardubice - Pionýrský oddíl Puštíci se zapojil do projektu Ekologická osv ta mládeže v Pardubickém kraji a rozhodl se pomoci silni á- m. Ve tvrtek proto vyrazil na silnici mezi Pardubicemi a Starým Hradišt m, kde se pustil do sb ru odpadk. Úklid p íkop provádí Správa a údržba silnic Pardubického kraje, ovšem kv li nancím a po tu pracovník to m že ud lat tak jednou ro n. Jsme proto rádi, že nám d ti pomáhají a zárove se u í vztahu k p írod, kvituje nám stek hejtmana Jan Tichý. Radní kraje Václav Kroutil míní, že bude moci projekt prezentovat jako modelový p i celostátním setkávání krajských radních. (rz

3 CHRUDIMSKO Budoucí stavitel obchvatu Chrudimi Chrudim Chrudim ROMAN ZAHRÁDKA Chrudim Chrudim Chrudim Chrudim Venkovní pódium za divadlem

4 STRANA 4 ERNÁ KRONIKA POND LÍ 5. ÍJNA 2009 Bludný Holan an málem sežral ježka Pardubice - Strážníci nalezli v Polabinách muže, který tu voln bivakoval. Ukázalo se, že jde o nizozemského státního p íslušníka, který se voln potuluje po zemích Evropské unie a v sou asnosti p ežívá na území Pardubic. Strážník m je známý z p ípadu, kdy se chystal konzumovat ježka p ejetého vozidlem, v emž mu strážníci zabránili. Z místa byl bludný Holan an strážníky vykázán. (rz Zp ístupnil bez souhlasu tisíce písní Chrudim - Chrudimská kriminálka obvinila z porušování autorských práv 31letého muže z obce u Chrasti. Obvin ný m l nejmén p tkrát nabízet letos v dubnu na internetu ke stažení ze svého po íta e hudební tituly. Nabízel je bez souhlasu držitel autorských práv, což je v rozporu se zákonem. M l takto voln zp ístupnit p es 12 tisíc hudebních skladeb. Zp sobil tím škodu za 180 tisíc korun. (rz Sta í Týdeník a jste doma V Patapufu rušila no ní klid parta t í muž Pardubice - Strážník m volala ve t i ráno žena z Bartolom jské ulice a st žovala si na hluk z Pernštýnského nám stí. Hlídka zde nalezla v p edzahrádce restaurace Patapuf partu t í muž, kte í hlasit zpívali. Za rušení no ního klidu zaplatili pokutu a byli odsud vykázáni. (rz Na Hrádku ni ilo osm mladých lidí automobily Pardubice - Strážníci zadrželi s využitím kamerového systému v ulici Na Hrádku osm mladých lidí, kte í tu ni ili zaparkovaná auta. Nejmladšímu bylo 16 a nejstaršímu 28 let, v part byly i dv dívky. Pro podez ení z trestného inu si je p evzala Policie R. (rz Mladíci malovali ve dv ráno na AFI Palác Pardubice - tve ici mladík postávajících u dve í AFI Paláce zadrželi ve dv ráno strážníci. Jeden z nich totiž namaloval na dve e silnou xou obrázek o velikosti 40 x 40 centimetr. Pro podez ení ze spáchání trestného inu byli p edáni Policii R. (rz V Tyršových sadech napadal pes kolemjdoucí Pardubice - P i kontrole Tyršových sad zjistili strážníci voln pobíhajícího psa, napadajícího kolemjdoucí. Jeho majitel byl nedaleko, avšak tak opilý, že ho nezvládal. Skon il na záchytce a pes u kamaráda opilce. (rz Strážníci u inili p ítrž bujaré pitce na Dubin Pardubice - Na Dubin probíhala v jednom z byt oslava. ev opilých lidí a hlasitá hudba byly neúnosné, a tak museli p ijet strážníci. Majiteli bytu dali za rušení no ního klidu pokutu a oslava skon ila. (rz T žce zran ný chodec z stal na kapot auta He man v M stec - Ve st edu ve 20 hodin p ehlédl p i výjezdu z m sta 35letý šofér Škody Felicie z Kutné Hory v pravém jízdním pruhu místního 42letého chodce a srazil ho. T žce zran ný muž z stal ležet na kapot auta. Musel být hospitalizován v Chrudimi. (rz Kdo vybírá žen peníze z ú tu v zahrani í? Prachovice - Neznámý zlod j zkopíroval platební kartu místní 41leté ženy a s duplikátem karty poté provedl šest výb r pen z v celkové výši K. Všechny výb ry proved z bankomat v zahrani í. (rz Loupežné p epadení v Chrasti u h bitova Chrast - U místního h bitova v Chrašické ulici napadli dva neznámí výte níci místního 50letého muže. Povalili ho na zem, kopali do n j a z kapsy bundy mu sebrali dv stovky. Po lupi ích pátrá krimánálka. (rz Mladík ze Stolan málem zboural sloup vedení Mlado ovice - Ve t i ráno tu havaroval 19letý šofér Škody Favorit ze Stolan a poškodil sloup elektrického vedení a zaparkovaný nákladní DAF. Zranil p itom sebe i svého spolujezdce. Nadýchal 0,92 promile. (rz Celostátní pátrání po ukradené Škod Fabii Hlinsko - V místní ásti Rataje ukradl n kdo neznámý zaparkovanou Škodu Fabii, registra ní zna ky 1AH Uvnit byla navigace a za ízení k to ení piva. Po autu za 400 tisíc je vyhlášeno pátrání. (rz Deset m síc v zení za pohrdání ú ady Chrudim/ He man v M stec - Okresní soud v Chrudimi poslal na 10 m síc do v zení s dozorem 22letého Ji ího H. z He manova M stce. Ten elil žalob státního zastupitelství z ma ení výkonu ú edního rozhodnutí kv li tomu, že ho letos 26. ervence zastavila ve Fordu Escort he manom stecká policie, která zjistila, že ídí, p estože mu Okresní soudy v Chrudimi a Pardubicích uložily souhrnný zákaz ízení všech motorových vozidel Majitel dobrmana zbil st žovatele Pardubice - P ed Bowling clubem v ulici L. Malé upozornil muž opilého majitele psa na volné pobíhání jeho dobrmana a schytal za to od n j ránu. Asi po hodin se úto ník vrátil, avšak už bez psa, a cht l si to se st žovatelem vy ídit. P inesl si na to plastovou ty. Zajistili ho však strážníci a odvezli na záchytku. Muž s nimi ale poté necht l nic ešit. P jde proto p ed p estupkovou komisi. (rz Falešné bankovky na pouti a v marketu Pardubice - Po delší dob se v Pardubicích vyskytly falešné bankovky. Šlo o tisícikorunu a dvoustovku. V prvním p ípad n kdo tisícovku utratil ve stánku s ob erstvením b hem Polabinské pouti, dvoustovku zase objevila obsluha jednoho pardubického obchodního domu. Ob bankovky zajistili kriminalisté a odeslali je k expertíze do eské národní banky. (rz Opilá idi ka likvidovala p íkop Medlešice - Krátce p ed tvrtou ráno nezvládla projet levoto ivou zatá kou p i jízd z Chrudimi na Medlešice 26letá idi ka Renaultu Megane z Chrudimi. Najela na pravou krajnici a poté sjela do p íkopu, kde porazila dopravní zna ku, popisuje havárii policejní mluv í V ra Hamá ková. Podle jejího sd lení však žena pokra ovala v jízd i v p íkopu, kde levým bokem auta narazila do stromu a poté jeho p ední ástí také do svahu silni ního p íkopu. Jak se záhy ukázalo, idi ka byla opilá. Nadýchala 2,50 promile alkoholu. Odb r krve ale odmítla a tvrdila, že ídil n kdo jiný. P išla proto o idi ský pr kaz a p ípad bude mít ješt dohru. (rz na 4,5 roku. Z hlavního lí ení vyplynulo, že byl nejprve p istižen p i ízení auta policisty v Pardubicích, p estože už m l p edchozí zákaz od pardubického magistrátu. Ani to ho neodradilo, aby to samé provedl loni v íjnu. Následovala podmínka. Avšak i tento trest se minul ú inkem. I p es mladíkovo doznání dosp l soud k záv ru, že jde o recidivistu a nelze na n ho p sobit jinak, než ho poslat do v zení. Navrch mu ješt p idal další dva roky zákazu ízení. (rz IDI KA m že hovo it, že se sama nezranila nebo n koho u Medlešic s renaultem neporazila. Foto: Policie R Šikovná ú etní obrala obec o miliony Rosice - Z trestného inu zpronev ry byla obvin na 22letá ú etní zdejšího obecního ú adu. Od ervna 2007 do letošního kv tna, celkem ve 33 p ípadech, neoprávn n p evedla z ú tu obce na sv j soukromý 3,6 milionu K, íká policejní mluv í V ra Hamá ková. Podle ní ú etní použila peníze pro svoji pot ebu. Mladá žena šidila obec tak šikovn, že na to dlouho nikdo nemohl p ijít. (rz Svítkov/D íte /Pardubice - Mezi zlod ji aut na Pardubicku je nejspíš v oblib erná barva. Dokazují to hned t i krádeže osobních automobil této barvy v krátkém asovém sledu za sebou. Jako první zmizela erná Škoda Octavia, registra ní zna ky 2E v hodnot 400 tisíc korun, kterou n kdo ukradl b hem noci v Kostnické ulici v šestém pardubickém obvodu ve Svítkov. Majitel m l uvnit doklady od automobilu, osobní doklady, platební kartu a dokonce i klí e. V pond lí zase n kdo pro zm nu odjel z parkovišt golfového h išt v D íte i s erným Audi Q7, registra ní zna ky 6A Zlod j podle všeho sebral majitelce Namísto pokuty gratulace strážník Svítkovský p ízrak dostal dva roky Mladík dokázal v poklidu vyloupit dvanáct rodinných dom Pardubice/Svítkov - Okresní soud v Pardubicích poslal na 24 m síc do v znice s dozorem 22letého Ladislava C., který se zpovídal z trestných in krádeže a porušování domovní svobody. Státní zástupce ho vinil z toho, že se letos v únoru a b eznu vloupal do n kolika rodinných domk v šestém m stském obvod ve Svítkov. Žaloba mu prokázala celkem 12 takových p ípad. Mladík b hem hlavního lí ení doznal, že vyhledával neuzam ené objekty pokaždé v odpoledních hodinách. Nejprve otev el branku a vešel na pozemek a odsud do domu. Když si ho nikdo nevšiml, zpravidla ukradl vše, co našel na chodb. Poda ilo se mu takto sebrat - nance, platební karty, mobilní telefony i dokonce notebook. Zp sobil tím majitel m škody za desetitisíce korun. Byl tak prohnaný, že m l pro p ípad, že bude n kým p istižen, p ipravenou výmluvu o tom, že n koho hledá. Jméno si pokaždé vymyslel. Tato taktika mu vycházela pom rn dlouho. Obžalovaný se soudu sv il, že si tímto zp sobem opat oval obživu a nocleh, protože byl stále bez pen z. Platil prý sob a p ítelkyni drahé ubytování na ubytovn v Polabinách v B lehradské ulici. Údajn tu museli hradit za každou noc 500 K. P estože se mladík ke všem in m doznal, v zení ho nakonec neminulo. ROMAN ZAHRÁDKA Krádeže t í automobil erné barvy na Pardubicku tohoto auta klí ky od zapalování z golfového bagu. Dot etice zmizela erná Škoda Octavia Combi v úterý odpoledne z parkovišt za zimním stadionem v Labské ulici v Pardubicích. I tahle škodovka pat ila žen. Ta vy íslila zp sobenou škodu nejmén na 350 tisíc korun. Po všech uvedených vozidlech vyhlásila nyní republiková policie celostátní pátrání. Informace o nich lze p edat na nejbližším obvodním odd lení nebo prost ednictvím linky 158. (rz idi babety odmršt n na pole Chrudim - Ve tvrtek v 19 hodin došlo v Se ské ulici p i výjezdu na Rabštejnskou Lhotu ke st etu osobního automobilu s babetistou. P i projížd ní levoto ivé zatá ky zde p ejel do protism rného pruhu místní 22letý šofér Fordu Escort a st etl se s protijedoucím motocyklem Babeta. Po nárazu byl 46letý babetista z Hradce Králové odmršt n na pole a utrp l p itom t žká poran ní, popisuje havárii policejní mluv í V ra Hamá ková. Zran ný muž byl podle ní p evezen do Pardubické krajské nemocnice, kde se ihned podrobil operaci a z stal zde hospitalizován. Hmotná škoda na vozidlech byla spo ítána na 46 tisíc korun. Ve fordu cestovala spolu s idi em další dosp lá osoba a t íleté dít. Všichni vyvázli bez zran ní. Pouze dít utrp lo šok. Hasi i ho proto vzali spolu s otcem do svého auta a p edali mu plyšového drá ka Záchraná ka, uzavírá krajská mluv í hasi Vendula Horáková. (rz Kudlou do zad za pomo ení baru Chrudim - Z ublížení na zdraví obvinila zdejší policie 26letého muže, který zasadil ránu nožem o t i roky staršímu hostu jednoho z chrudimských bar v Pod bradov ulici. Incident za al tím, že se opilý 29letý host vymo il na bar a prohodil sklenicí barovou vitrínu. V dalším ád ní se mu poté snažili zabránit jiní dva muži, kte í v baru vypomáhali. Propukla mezi nimi ostrá hádka, p i níž se pokusil opilec z baru utéct. Jenže dvojice ho cht la zadržet. Mladší z obou muž na n ho však zaúto il kuchy ským nožem a bodl opilce v b hu do zad. Zp sobil Pardubice - Strážníci museli kv li stížnosti na rušení no ního klidu po 22. hodin vyrazit na t ídu Míru. Monitorovali tu kamerami skupinu asi 12 lidí, kte í tudy procházeli a m li podle st žovatele vát. Hlídka je zastavila asi v polovin ulice a dozv d la se, že jde o p átele, kte í oslavují narození dít te. Chovali se slušn a tak strážníci novope enému tatínkovi k narození kluka blahop áli. (rz KDE je dražší bydlení? V ubytovn nebo ve v zení? Foto: TÝDENÍK mu tím na zádech sedm centimetr hlubokou ránu. Zran ný muž byl p evezen k hospitalizaci do chrudimské nemocnice. Podle léka ské zprávy nebyly našt stí zasaženy žádné jeho d ležité orgány, íká k incidentu policejní mluv í V ra Hamá ková. Podle jejího sd lení byli oba úto níci ve v ku 26 a 32 let zadrženi a umíst ni v policejní cele. Starší z nich ale nakonec nebyl obvin n. Druhému jsme sd lili obvin ní ze spáchání trestného inu ublížení na zdraví, p i emž zran ný muž bude dodate n obvin n z výtržnictví, konstatuje záv rem mluv í Hamá ková. (rz INZERCE Nymfa Lucie, 35, Chrudim a okolí. Chci pomazlit každý den! A nejen to! Tak mi co nejdříve zavolej na: Kód ZG87. SEXY TYGŘICE! NEOPAKOVATEL- NÁ BOKOVKA z tvého okolí! Piš SMS ve tvaru 22UP a text na SEX PRO STARŠÍ PÁNY! Zn: sexy 30tka jen pro Tebe! Zavolej na tel.: , jen 5Kč/min. Poskytovatel: E.M.A. Europe s.r.o., tech. zajišťuje: agmo cz, jen pro starší 18 let, 1min/80Kč vč. DPH, 1sms/30Kč vč. DPH, P.O. Box 14, , P-015, Vypadl z okna nebo ho n kdo str il? Pardubice - Po 20. hodin našli ob ané sídlišt Dubina na trávníku u jednoho z panelových dom nehybné t lo 54letého muže. Došlo s nejv tší pravd podobností k jeho pádu z okna domu z výšky asi 15 metr. P í- iny a okolnosti pádu te zjiš- ují kriminalisté. Byla na ízena soudní pitva zem elého. (rz Šel se udat, m l na krku dva zatyka e Pardubice - Ve st edu se p išel na Obvodní odd lení 1 udat 37letý muž z Frýdku-Místku. Uvedl, že je v celostátním pátrání. Policisté zjistili, že po n m touží Okresní soudy ve Zlín a v Olomouci, které na n ho vydaly zatyka. (rz Srážka vyšla skoro na dv st tisíc Chrudim/Slati any - V sedm ráno zde nedal p ednost Škod Roomster s p ív sem 53letý šofér Škody Fabie z Chrudimi. P i nárazu byl zran n idi roomsteru, škoda iní 180 tisíc K. (rz P evozy zran ných do dvou nemocnic Holetín - Ve st edu po druhé ráno usnul za volantem Fordu Mondeo 18letý šofér z Hlinska. P ejel do protism ru, kde eln narazil do zd ného oplocení domu a zranil sebe i spolujezdkyni. P evezni byli do nemocnic v Chrudimi a Pardubicích. (rz Cyklista se po pádu zranil v obli eji Chrast/Rosice - V úterý ve 14 hodin havaroval mezi t mito obcemi v p íkopu 53letý cyklista z Chroustovic a zranil se v obli eji. Skon il v chrudimské nemocnici, kde nadýchal 2,39 promile alkoholu. (rz Na ízena pitva mrtvého idi e Hlinsko/Prosetín - Obrazem se vracíme k tragické dopravní nehod, k níž došlo 27. zá í po druhé v noci v Hlinsku v Poli ské ulici. Podnapilý 50letý šofér Škody Felicie z Prosetína tu nezvládl odbo ování a eln narazil do zdi penzionu Zlatá studna. Byl na míst mrtev. Policejní komisa na ídil pitvu zem elého a nechal havarovaný v z zajistit ke znaleckému zkoumání. Na vozidle vznikla škoda za 50 tisíc, penzionem bude vy íslena dodate n. (rz

5 POND LÍ 5. ÍJNA 2009 INZERCE STRANA 5 BYDLENÍ V REGIONU 14. ro ník Pardubické podzimní stavební výstavy v Ideonu je tu Pardubice - Letos se uskute ní již 14. ro ník Podzimní Pardubické stavební výstavy. Letošní výstava je zam ena na informace k získání zelených dotací z programu ZELENÁ ÚSPORÁM a p edstavení odborných dodavatel, výrobk a technologií. ást výstavy je v nována sou asným ternd m ve výrob kuchyní.výstavy se zú astní se stánkem i statní fond životníhoprost edí R, který bude podávat základní informace k získání zelených dotací. Program je zam en na úspory energií na vytáp ní, podporu novostaveb v pasívním energetickém standartu a využití obnovitelných zdroj energií pro vytáp ní a p ípravu teplé vody. Na výstav budou p evážn odborní dodavatelé poskytovatelé služeb, kte í prokázali svoji kvali kaci v. Osv d ení o odbornosti v jedné i více innostech, které jsou v rámci programu podporováni. Zajimavostí letošní výstavy bude p edstavení zcela nových technologií v zateplování staveb. Nap. Technologi Q-therm, Interiér, která odráží 80% tepla dopadajicího na st nu zp t do místnosti a vytvá í 35% úspory na vytáp ní. Jedná se o rychlou a snadnou aplikaci do interiéru bez konstruk ních zásah. Výstava ukáže celou adu výrobc úsporných kotl na spalování ekologických paliv peletek. Další zajímavostí, kterou p edstaví rama Techihor je nanotechnologie s výrobkem Bright tec, která se nanáší na st echy. Vytvá í celistvou vrstvu, která je po aplikaci po p l hodin poch zná. Novinek na letošní výstav je hodn. Jenom podlahá i p edstaví nové kolekce podlahových krytin. T ešni kou na dortu bude p edstavení sou asných trend ve výrob kuchyní, ím jsme cht li ud lat radost hlavn ženám a odleh it odbornosti této stavební výstavy. Na výstav se p edstaví na 150 rem z celé eské republiky. V sobotu 10. íjna v 16 hodin dojde na výstavišti IDEON na losování o celou adu hodnotných cen. Výstava se uskute ní od 8. do 10. íjna ve výstavním centru IDEON Pardubice. Ve tvrtek a pátek bude výstava otev ena od 10 do 18 hodin. V sobotu od 10 do 17 hodin. Na výstavu Vás zve KJ výstavnictví a generální partner výstavy pivovar Pernštejn. (kj dřevěná i plastová okna a dveře kompletní montáž PODZIMNÍ SLEVY do Tel., fax: Mobil: Tradi ní výstava, kterou stojí zato navštívit! Slosovatelné vstupenky o velmi hodnotné ceny! M žete vyhrát: akumula ní nádrž, truhlá ské výrobky, profesionální elektro ná adí, venkovní dve e, plastové okno, sud piva a celu adu dalších cen. OLPET STAVEBNINY Široký sortiment stavebního materiálu, zateplovacích systémů a doplňků pro Vaši stavbu vysoké kvality, od předních českých i zahraničních výrobců. Míchací centrum fasád, fasádních a vnitřních barev Rozvoz materiálu VÝRAZNÉ SLEVY OLPET Pardubice s.r.o. K Vápence 1237, Pardubice, tel.: , fax: Pobočka: Sportovní ulice, Přelouč, tel: , tel./fax: ALPINE ST ECHY s.r.o. klempí ské a pokrýva ské práce montáž a prodej st ešních oken tel.: Alpine střechy s.r.o.

6 STRANA 6 INZERCE POND LÍ 5. ÍJNA 2009 Počítače za bezkonkurenční ceny Největší výběr použitých PC Rychlý a levný servis PC Pardubice-Polabiny, Gagarinova 375, PO PÁ 9 12 a hod. Telefon na redakci: UŽ JSTE SI OTESTOVALI SVOJI ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNU? Zajistí vám vaše zdravotní pojišťovna ošetření vždy a všude bez ohledu na vaši sociální situaci či místo pobytu? Zaplatí vám vaše zdravotní pojišťovna i ty nejnáročnější lékařské zákroky? Máte u vaší zdravotní pojišťovny garantovanou odpovídající zdravotní péči? Má vaše zdravotní pojišťovna kontaktní pracoviště v každém okrese, aby vám byla v případě potřeby stále nablízku? Je pro vás důležitější zajištění lékařské péče v jakékoliv situaci, než odměna za přeregistraci k jiné pojišťovně? VYHODNOCENÍ TESTU: Pokud jste minimálně 1x odpověděli NE, je na čase se zamyslet. SVÉ ROZHODNUTÍ OCENÍTE, AŽ VÁM PŮJDE O ŽIVOT. BYDLENÍ V REGIONU Tepelné erpadlo - (Revoluce ve vytáp ní infolinka HOROSKOP Inz_dotaznik_uprava textu 90x100 NEW.indd :14:59 Zavedená obchodní firma 18 let v ČR přijme OBCHODNÍ ZÁSTUPCE Možné i jako vedlejší činnost Předpoklad: Komunikativnost, os. vůz Nabízíme: vysoké finanční ohodnocení Info na: CV na: ANO pro vás sestavila zkušená astroložka Hanka Máte partnerské nebo finanční problémy? Společně vaše trápení vyřešíme! Zavolejte mi i VY! NE Tel.: PRÁCI NABÍZÍ Zdravé hubnutí - poradím! Tepelná erpadla se v sou asné dob stávají stále více žádanými. Výrazný vliv na rostoucí popularitu t chto energetických za ízení mají p edevším neustále se zvyšující ceny energií. Tuto energii jednoduše získá z okolí vytáp ného objektu. S tím souvisí také ekonomická návratnost t chto za ízení, která iní p ibližn 5 až 8 let (dle typu za ízení. P ednostmi tepelného erpadla jsou tak bezesporu nízké provozní náklady, ale i bezobslužnost za ízení i ekologická šetrnost. Velmi oblíbeným nízkopotenciálním zdrojem tepla se stává okolní vzduch. Jeho intenzita využití se rychle zvyšuje, a to zejména díky zdejším p íznivým klimatickým podmínkám s nízkým po tem dn, kdy klesá teplota pod 0 C. K instalaci není pot eba vrt ani zemních kolektor. To zna n snižuje technickou náro nost instalace, a vede ke snížení po izovacích náklad a tedy kratší návratnosti za ízení. Spole nost Mitsubishi Electric p ichází na trh s novými tepelnými erpadly vzduch-voda s názvem ZUBADAN. Díky unikátním technologiím je za ízení ur eno pro celoro ní provoz, a to i v období, kdy venkovní teplota klesá k extrémním hodnotám hluboko pod bod mrazu až k -25 C. D ležitou vlastností této jednotky je, že p i venkovní teplot -15 C je jednotka schopna stále zachovat sv j topný výkon na 100%, p i emž u b žných tepelných erpadel klesá výkon až k 60%. Tepelná erpadla se dodávají ve dvou typových provedeních. Jednak jako kompaktní typ s deskovým vým níkem chladivo-voda umíst ným p ímo v jednotce, nebo s odd leným deskovým vým níkem umíst ným v technickém zázemí budovy. Tato varianta dovoluje tak umístit jednotku až do vzdálenosti 75 m od samotného deskového vým níku chladivo-voda umíst ného uvnit budovy, p i zanedbatelné ztrát výkonu (max. 5%. Tepelná erpadla ZUBA- DAN zajiš uje plný komfort i p i velmi nízkých teplotách a to díky zkrácení samotného procesu odmrazování, který netrvá déle než 3 minuty. Po uplynutí této velmi krátké doby funguje jednotka op t na plný výkon, tzn. teplota v místnosti poklesne max. o n kolik desetin C. Zárove dochází ke zkrácení interval mezi jednotlivými odmrazovacími cykly. K odmrazování dochází p ibližn každých 150 minut p i venkovní teplot dosahující -20 C. Systém vst ikování též p ízniv p sobí na zkrácení doby, kterou erpadlo pot ebuje k dosažení oh evu vody na požadovaných 45 C. P i venkovní teplot +2 C se doba oh evu vody oproti pr m rným invertorovým jednotkám zkracuje až o 50%. Jednotky ZUBA- DAN se vyrábí z hlediska topného výkonu ve ty ech výkonnostních provedeních 8, 11, 14 a 23 kw, p i zachování jednotných kompaktních rozm r (1350x940x330mm. Jednotky nepot ebují žádnou strojovnu a díky p íznivým rozm r m a velmi nízké hladin hluku lze jednotku umístit tém kdekoliv ve venkovním prost edí na nást nnou konzoli na fasádu domu, na stojanovou konzoli na st echu i za d m, v zahrad aj. Tento systém je zajímavý jak pro obnovení starých zástaveb, tak pro nové projekty. Zvlášt pak u novostaveb kde poskytuje velké výhody, jako nižší požadavky na instalovaný p íkon (sta í slabší p ípojka než p i b žném elektrickém vytáp ní, není pot eba zabezpe it kotelnu, p ípojku plynu ani komín. Jednotky série ZUBADAN mají také p íznivý vliv na ekologickou rovnováhu. Nejen efektivní využití energie, ale i hlavn skute nost, že tepelná erpadla velkou m rou p ispívají ke snížení emisí CO 2, oceníme v budoucnu nejen my ale hlavn další generace. Ing. Ji í Hvíž ala P J KA NA COKOLIV K K. Akce K za 999 K, K za K. Bez registr, bez zástavy, bez ru itele. Pro zam., OSV, ženy na MD, d chodce, nov i pro nezam stnané. Úrok od 9,5%, RPSN od 13,5% Tel.: UŽ NECHCETE BÝT SAMI? Zavolejte mi a společně najdeme ten pravý protějšek! Kartářka Martina na tel.: VOLEJTE ZDARMA a vyberte si svou ASTROLOGICKOU PORADKYNI! Tel.: ro ník M stských slavností v Pardubicích Pardubice - M stské slavnosti jako karneval hudby, divadel, zábavy i historických prvk jsou již neodmyslitelnou sou ástí týdne mezi Zlatou p ilbou a Velkou Pardubickou. Letošní 16. ro ník není jen zpest ením kulturního života v Pardubicích. Je také p íležitostí pro setkání a ukázání se nejr zn jších spolk a sdružení p sobících ve m st i jeho okolí. Pardubické m stské slavnosti za ínají letos již v pond lí 5. íjna a kon í v ned li 11. íjna. Zahájení bude slavnostním otev ením Pohádkové zem v prostorách Šatlavy v Galerii Mázhaus. Na vernisáž výstavy Vít zslavy Klimtové a slavnostní otev ení její Putovní pohádkové zem navazuje nep etržitý proud nejr zn jších akcí. Do programu m stských slavností jsou zapojeny galerie, kluby, kulturní domy, um lecké školy i historická místa ve m st. Ke klasice tradi ního programu pat í koncert skupiny J.K.Band, Dny medu, jízda historických vozidel i sobotní lampiónový pr vod s oh ostrojem. Také letošní program má své novinky. Jednou z nich je i zapojení vodní fontány do p ipravované oh ostrojové show na Labi i koncert skupiny NAVOSTRO na Pernštýnském nám stí po skon ení oh ostroje. Milovníky ska jist pot ší vystoupení nestora tohoto žánru, kapely 100 ZVÍ AT v Kulturním dom Hronovická. Celý program 16. ro níku m stských slavností naleznete na a v Informa ním centru u Zelené brány. PROGRAM Pond lí í5. íjna Corso Pardubice dbi ( Pernštýnské nám. 9:30 Slavnostní otev ení pohádkové zem, vernisáž s autorkou Vít zslavou Klimtovou (Mázhaus (Pernštýnské nám. 16:00 Jízda historických vozidel m stem 10:00 Malované písni ky (Spole enský sál radnice 17:00 Vyhodnocení sout že elegance 18:00 Zahajovací koncert Pardubického Oldtimer Corso Pardubice d tského sboru (Spole enský sál radnice 17:00-22:00 Ve erní prohlídky Zelené brány 19:30 Koncert J. K. Band a host Corvus 19:00 Irský tane ní ve er s živou muzikou Quartet (KD Hronovická (KD Hronovická 20:00 Divadlo DNO - Cirkus Moskva (Divadlo 29 19:00 Ve er s dechovkou Barevná muzika(kd Dubina 17:00 P íb hy v elích medvídk (KD Dubina 20:00 SMOKIE revival Praha + Suzi Quat- Úterý 6. íjna 18:00 Koncert Pardubického komorního ro + Tina Turner (nám. Dukelských hrdin orchestru (Zámek Pardubice 21:00 MATHEW S WORKSHOP, (RC Ponorka 19:00 Životy ( Divadlo Exil Sobota 10. íjna 19:30 COP + POUTA (KD Dubina Tradi ní folkový ve er pardubické skupiny Pouta. 9:30 Trolejbusový výlet do minulosti 9:00-17:00 Dny medu (KD Hronovická 21:00 Strom Stínu (RC Ponorka 10:00-16:00 ezbá ská dílna Miloslava St eda 7. íjna Jirana (Mázhaus 9:00 a 11:00 Scénické tení F. Dürrenmat: 10:00-17:00 Podzimní tv r í dílna (P íhrádekk Fyzikové (Historická klubovna ESD 10:00-17:00 Výstava platidel, medailí, plaket, pohled (Historická klubovna ESD 9:30 Kouzelná píš alka a labutí panna (KD Dubina RC Dubínek 10:00-17:00 Stálá expozice historie železnice a 17:00 Beseda o architektu e m sta s novou arch. Petrou Nacu (p ednáškový sál 10:00-17:00 Jízdy historických trolejbus MHD(bývalá vod.. na nádraží v Rosicích n/l Pardubice Region Tourism 10:00-17:00 Pardubice za as pán z Pernštejna aneb zp t do st edov ku (Zámek Pardubice 17:00 Kouzelný sv t (KD Hronovická 19:00 Komponovaný po ad Amnesty International(/Historický sál radnice 10:00-18:00 Den otev ených dve í Vý- 10:00-18:00 Prezenta ní trh (Pernštýnské nám. 19:30 Léta letí (KD Hronovická chodo eského muzea (Zámek Pardubice 21:00 The Partisan (RC Ponorka rock 10:00-18:00 Den otev ených dve í Státního okresního archivu na ichlý alternativou Pardubice tvrtek 8. íjna 10:00 B h nad je navazující na b h Terryho Foxe (Pernštýnské nám. 13:00 Spanilá jízda ko ár - propaga ní jízda k Velké pardubické 12:00 XIII. P ehlídka dechových orchestr (KD Dubina 16:30 Pohádka pro d ti Ká a a Škubánek 12:30 Rovinové dostihy (Dostihové závodišt (Spole enský sál radnice 14:00 D tské zábavné odpoledne (Pern. nám. 17:00 Po stezce Viléma z Pernštejna (p ed 18:30 Lampionový pr vod (Pernštýnské nám. Zelenou bránou 19:00 Dra í lod (b eh Labe u Polikliniky 17:00 Koncert d tských p veckých sbor (Hus v sbor 19:30 Velká oh ostrojová show s vodní fontánou (b eh Labe u Polikliniky (Východo eská galerie zámek.p. 3 20:30 Záv re ný koncert skupina NAVO- 18:00 Setkání s Vladimírem Tarasovem 19:00 Yvetta Simonová (KD Dubina STRO (Pernštýnské nám. 19:30 STO ZVÍ AT (KD Hronovická 21:00 Let s Make A Noise TOUR: (RC Ponorka 20:00 Les Yeux de la Téte (Francie (Divadlo 29 Ned le 11. íjna 21:00 LORD BISHOP (USA (RC Ponorka 9:00-16:00 Dny medu (KD Hronovická Pátek 9. íjna 10:00-17:00Stálá expozice historie železnice a 10:00-17:00 Stálá expozice historie železnice MHD (bývalá vod. na nádraží v Rosicích n/l MHD (bývalá vodárna na nádraží v Rosicích n/l 10:00-17:00 Jízdy historickým vlakem 10:00-18:00 Prezenta ní trh (Pernštýnské nám.,,na koní ky motorá kem 14:00-17:00 Výstava platidel, medailí, plaket, pohled (Historická klubovna ESD 11:00 Velká pardubická (Dostihové závodišt 11:00-13:00 Plavba s Arnoštem z Pardubic(/lo Arnošt 14:00-18:00 Projíž ky ko ár pro ve ejnost (Pernštýnské nám. 14:00-17:00 Výstava platidel, medailí, pla- 13:00-19:00 Historická linka 51 - autobus MHD 14:30 Sraz historických vozidel,,oldtimer ket, pohled (Historická klubovna ESD Sout ž v AFI Paláci nejen o lístky na Velkou Pardubickou Pardubice - U p íležitosti konání výstavy obrázk koní, které vytvo ily d ti z pardubických škol, probíhá ve 2. pat e pardubického AFI Paláce až do 8. íjna hlasování o nejhez í obrázek. 3 vylosovaní výherci získají vstupenku na Velkou Pardubickou. P ij te vyhrát! (red

7 POND LÍ 5. ÍJNA 2009 KULTURA/INZERCE/SPORT STRANA 7 Statutární m sto Pardubice m stský obvod Pardubice V Ú ad m stského obvodu Pardubice V eškova 22, Pardubice vyhlašuje dne 21. zá í 2009 v souladu s ustanovením 7 zákona.312/2002 Sb., o ú ednících územních samosprávných celk (dále jen zákon : výb rové ízení.1/2009 na pozici pracovník odboru ekonomického a sociálních v cí Místo výkonu práce: Ú ad m stského obvodu Pardubice V, Pardubice Platové za azení: 9. platová t ída Termín nástupu: dohodou po ukon ení výb rového ízení Pracovní pom r: na dobu neur itou Charakteristika vykonávané innosti: Komplexní zajiš ování výkonu státní Poskytování sociáln právního poradenství správy p i poskytování jednorázových Spolupráce se státními a ostatními orgány a opakovaných dávek hmotné nouze nap. MmP, ú ady práce, okresními sociáln pot ebným ob an m v p sobnosti soudy ke zjiš ování skute ností k rozhodnutí o dávce. MO Pardubice V Zpracování agendy sociálních dávek Evidence pohledávek na úseku sociálních Rozhodování ve správním ízení dávek v etn vymáhání a sou innost p i Vedení spisové agendy ú tování o t chto pohledávkách. Šet ení sociálních pom r u žadatel Požadavky na uchaze e: vzd lání min. st edoškolské s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné a v souladu se zák.. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném zn ní orientace v legislativ upravující sociální oblast minimální praxe 2 roky výhodou znalost práce na PC (MS Of ce Lh ta, zp sob a místo doru ení p ihlášek: dobré organiza ní a komunika ní schopnosti a psychická odolnost ochota p izp sobit pracovní dobu pot ebám ú adu praxe v oblasti sociální agendy výhodou zkouška odborné zp sobilosti výhodou Výb rového ízení se mohou zú astnit uchaze i kte í: I. spl ují p edpoklady pro vznik pracovního telefonní kontakt pom ru ú edníka ve smyslu ustanovení 4 datum a podpis uchaze e odst. 1 zákona, tj. ú edníkem se m že stát fyzická osoba, která: III. k p ihlášce je nutno p ipojit tyto je státním ob anem eské republiky, doklady: pop ípad fyzická osoba, která je cizím životopis, ve kterém se uvedou údaje státním ob anem a má v eské republice o dosavadních zam stnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících trvalý pobyt dosáhla v ku 18 let se správních inností (strukturovaný je zp sobilá k právním úkon m životopis je bezúhonná ve smyslu ustanovení výpis z evidence Rejst íku trest ne starší 4 odst. 2 zákona než 3 m síce ORIGINÁL ovládá jednací jazyk ov ená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzd lání II. uchaze podá písemnou p ihlášku, podepsané prohlášení uchaze e v následujícím zn ní: která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, p íjmení a titul uchaze e Poskytnutím svých osobních údaj datum a místo narození uchaze e v rozsahu podklad pro p ihlášku do výb rového ízení dávám, ve smyslu zákona státní p íslušnost uchaze e místo trvalého pobytu uchaze e. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj, íslo ob anského pr kazu nebo íslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího Jméno a p íjmení, Datum narození souhlas k jejich zpracování. státního ob ana Vlastnoru ní podpis P ihlášku s p ílohami doru te do bu osobn na podatelnu ÚMO Pardubice V eškova 22 (do hod. nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny ú adu na adresu: Ú ad m stského obvodu Pardubice V Tajemník ú adu eškova Pardubice Uzav enou obálku ozna te íslem a názvem výb rového ízení. P ípadné dotazy zodpoví Mgr. Ji í Šmaha, tajemník ÚMO Pardubice V, tel , Divadla Východo eské divadlo v h. - Jit ní paní Dramatická balada o lásce, zrad a smrti, ale s p ekvapiv š astným koncem v 19 h. - as kat Hra o tom, jak se estný muž dostane do nebe v h. erná komedie Situa ní komedie na druhou v h. erná komedie v 19 h. - Donaha! v 19 h. Bláznivé n žky Divadlo Exil v 19h. - Audience/Vernisáž Tragikomická jednoaktovka Václava Havla o bezvýchodnosti a absurdit. Divadlo h- Divadlo DNO: Kulturák Moskva Premiéra zimní verze p edstavení Cirkus Moskva jemn inspirovaného románem M. Bulgakova Mistr a Markétka h - Vít Jane ek: Ivetka a hora Východiskem dokumentu Víta Jane ka je prosté konstatování: ve východoslovenské vísce Litmanová se v letech 1990 až 1995 zjevovala dv ma dívkám Panna Marie h-LES YEUX DE LA TÉTE (Francie Normandské jazzpunkové trio Kina Cinestar Pardubice Bejvalek se nezbavíš, District 9, G- Force 3D, Gamer, Hanebný pancharti, Harry Potter a Princ dvojí krve, Jánošík, Lišti ky, Noc oživlých mrtvol - 3D, Protektor, Rozervaná objetí, Ulovit miliardá e, Vzh ru do oblak, Zažít Woodstock Cinema City Pardubice Bejvalek se nezbavíš, District 9, Ulovit miliardá e, Gamer, Únos vlaku 123, Doba ledová 3, G-Force 3D, Hanebný pancharti, Harry Potter a Princ dvojí krve, Jánošík, Veni, vidi, vici, Vzh ru do oblak (3D Mír He man v M stec Z pohádky do pohádky Hanebný pancharti Transformers: Pomsta poražených h - Cestovatelský ve er - Cesta embé kem kolem sv ta Únos vlaku h - Vzh ru do oblak Návrh P elou h. Víno roku h - Zack a Miri to í porno h - Miloš Forman: Co t nezabije? Holice Dob e placená procházka M stské kino Chrudim h. Klí ek h Hanebný pancharti Hanebný pancharti h Muži v íji ,18 a h Muži v íji a Muži v íji h Noc oživlých mrtvol 3D Kino Dukla h Dob e placená procházka h Dob e placená procházka O víkendu vyvrcholí pardubická dostihová sezona Pardubice - Druhý íjnový víkend je každoro n vrcholem nejen pardubické, ale i celé eské dostihové sezóny. V sobotu jsou na programu rovinové dostihy, hlavním bodem programu je vytrvalecký Pardubický St. Leger, kde se schází elita našich vytrvalc a program nabízí i další jedni kové dostihy pro míla e, sprintery a dvouleté. V ned li pak uvidíme již 119. ro ník Velké pardubické eské pojiš ovny a další tradi ní rámcové p ekážkové dostihy, je to jakási olympiáda našich nejlepších p ekážká všech v kových a distan ních skupin a pravideln jsou tyto dostihy obohaceny o start zahrani ních koní, mnohdy velmi zvu ných jmen. Zdá se, že na startu Velké pardubické uvidíme maximální po et startujících. 25 koní se vydalo na tra naposledy v roce 1989, kdy zvít zil pot etí legendární Železník a o rok pozd ji p i jubilejním stém ro níku b želo dokonce 29 koní. Zahrani í je zastoupeno tve icí anglických koní, jeden startující je z Irska a jeden z Francie. V sedle domácího Red Dancera pak bude n kolikanásobný italský šampión a vít z posledních t í ro ník Gran Premio Merano, žokej Raffaele Romano a v sedle Maratha australský žokej Paul Francis Hamblin. Naopak náš žokej Jan Faltejsek bude v sedle anglického Super Lorda. Z domácích koní bude velkým favoritem dvojnásobná vít zka dostihu, skv lá b lka Sixteen (ž. Bartoš, která má koncem sezóny každoro n brilantní formu a v posledních t ech letech nebyla v Pardubicích poražena, i když loni byl neš astník Amant Gris lepší. Pokud vyhraje pot etí, za adí se po bok Briganda, Lady Anne, Epigrafa, Koroka, Sagara a Peruána, mezi legendární trojnásobné vít ze a k vyrovnání rekordního tvrtého prvenství Železníka jí bude zbývat již jediný kr ek. K favorit m budou pat it i spolehlivý a v n druhý Mandarino (ž. Myška, vít zové jarních kvali ka ních dostih TOMIS (ž. Kašný a PROFIL (ž. Köhl a další v ele s trojicí koní trenéra Josefa Vá i, Del Sole (žk. J. Vá a, ml., Pocci (Korpas a Tiumen (ž. Vá a. V sedle posledního jmenovaného uvidíme živoucí legendu Velké pardubické, p tinásobného vít ze, žokeje Josefa Vá u. Šanci na úsp ch budou mít i další, p edevším Numero Due (ž. Kousek a Mr Land (Složil mohou být hodn vysoko. P ekvapit by mohli Lakreg (Liška, Jung (ž. Mátl, nebo stejn jako loni Hirsch (ž. Andrés. Dalšími domácími ú astníky budou Derby Sharp (Sovka, Lirain (Hrudka, Marath (ž. Hamblin, Montgomery (Petr T ma, Red Dancer (ž. Romano, Roosevelt (ž. Boyer, Shirley (ž. Stromský a na Rubína (R ži ková zbylo pouze místo náhradníka. Ze zahrani ních zástupc by m li být nejlepší Mr Big (ž. Fehily, který letos t ikrát zvít zil a t ikrát byl druhý, Lucky Luk (ž. Jason Maguire a Lucky Nellerie (ž. Mercer. Oba poslední jmenovaní letos dokázali zvít zit a n kolikrát se umístit. tvrtým Angli anem je Super Lord v sedle s naším žokejem Janem Faltejskem a z Irska p ijíždí Il En Reve (ž. Whelan. Francouzský Juful Tennis (Fernand de Oliveira byl letos p i p ti startech pátý v Listed cross country na dráze v Craonu a v polovin ervence zvít zil. Bohužel neuvidíme lo ského nejlepšího krosa e, b louše Amant Gris, jehož neú ast byla pro zran ní avizována již p ed n kolika týdny. Výborné obsazení má i v tšina rámcových dostih, kde uvidíme celou adu našich nejlepších koní v ele s Royal Mouginsem. V dostihu p es prout né p ekážky uvidíme v sedle naší klisny australského žokeje Paula Francise Hamblina, v klasické steeplechase startuje švédský Oranais se žokejem Henrikem Englomem a italský šampión Raffaele Romano se krom Velké pardubické objeví i v n kolika rámcových dostizích v sedlech našich koní. V proutkách a v klasice má zastoupení i slovenský turf. Dvoudennímu mítinku bude v pátek 2. íjna p edcházet na pardubickém závodišti dražba, kde bude p edvedeno a nabízeno kolem šedesáti koní, v tšinou ro k. Prohlídka nabízených koní za íná v 10 hodin, samotná dražba pak ve hodin, sobotní program za íná krátce po poledni a v ned li bude první dostih odstartován již v hodin. MILAN T MA Kulturní servis Koncerty a kluby Žlutý pes h LAMINATE IS BACK h THE PROSTITUTES Doli Klub h Pavu ina a hosté - folk h HARD AND HEAVY KD Dubina Koncert J. K. Bandu a hosta Corvus Qartet h Hana Zagorová PARDUBICE Galerie Gong Souborná výstava: Obrazy, gra ky, plastiky, keramika, šperky, sklo Muzeum perníku a pohádek Prohlídka Muzea perníku s m ste kem Perníkov, putování Pohádkovým lesem do Perníká ské dílny ježibaby a dále do Medového ráje, Nebe a Pekla, otev eno po - ne 9-17 hodin Východo eské muzeum Zámek expozice Rytí ské sály pardubického zámku Expozice eské sklá ské tvorby Expozice pohlednic Orbis picturs Expozice zbraní Numismatická expozice Peníze v echách P íroda východního Polabí Expozice hra ek Bylo, nebylo.. Krajem kapr a komár - Výstava je otev ena v chodb u rytí ských sál na pardubickém Zámku od 5. zá í do 18. íjna 2009 denn mimo pond lí mezi 10. a 18. hodinou. MAGIE SKLA do Sklárna Beránek ve Škrdlovicích Výstava p edstaví tvorbu této významné sklárny, která stála na po átku 50. let u zrodu nové koncepce eského hutnicky tvarovaného skla Psí život Výstava je v nována našim nejlepším p átel m - ps m. CHRUDIM Galerie Art PABLO PICASSO Gra ka, Linoryty a litogra e Miroslav Oliva Keramiky - P estože pat í Miroslav Oliva mezi nejtalentovan jší eské keramiky socha e, jeho dílo lze vid t na výstavách v poslední dob jen ob as. T žko íct pro socha, jehož jméno vyslovují kolegové s respektem, tvo í své dílo tak nesoustavn. Divadlo Karla Pippicha h W.Shakespeare - Sen noci svatojánské h B. Martin - Veselohra na most, Ženitba h O kohoutkovi a slepi ce Chrudimská beseda hraje a tan í Výstav k d jinám chrudimské hudby Regionální muzeum Stálá expozice: Bez bariér (pr ez d jinami loutká ství pro všechny, kte í nemohou absolvovat p íkré schody v muzeu, Tradi ní eské loutkové divadlo, eské rodinné loutkové divadlo Zahrani ní loutky ze sbírkového fondu muzea, Luminiscen ní divadlo arch. Františka Tvrdka Muzeum erného divadla V prostorách kapucínského kláštera jsou k vid ní kouzelné loutky, kulisy a rekvizity vystupující ze tmy. Kapucínský klášter, po- t 10-14hodin. Muzeum loutka ských kultur Do Naivní divadlo Liberec ve sbírkách muzea Hyppologické muzeum Slati any do Živá expozice kon P evalského Výstavy Plavání Pardubice - Na pískovém kolbišti na Dostihovém závodišti v Pardubicích pokra oval letošní seriál st ede ních Hobby sout ží v parkurovém skákání. Tentokrát se blýskla Kate ina Šrámková s Norou, která vyhrála hned dvakrát. VÝSLEDKY: Parkur s p ekážkami do 70 cm (7 startujících: 1. Šárka Votavová Lipton Kite (J+S Votava, 2. Martina Be ková Juliet (JK Tyko epí, 3. Natálie Prokopová Wild Fire (J+S Votava, do 90 cm (13 startujících: 1. Petr Myška Nomily, 2. Provozní doba 50m bazénu Pond lí až pátek Sobota a ned le Skokanský bazén pro ve ejnost st eda a pátek hodin sobota hodin ned le hodin Plavání senior pond lí a pátek hodin úterý tvrtek Plavání nastávajících maminek úterý Vnit ní d tský bazén denn hodin Ostatní D m techniky Pardubice Prodejní akce Zahradní rádce - Ptáci Pardubic Seminá Novelizace legislativy ochrany ovzduší Školicí akce Kontakt s uživateli drog ve zdravotnických za ízeních - zásady a dobrá praxe Cesty za poznáním Poselství kostky Páte ní aktuality s prof. MUDr. A. Kulikovou, CSc Seminá Tajemství ducha Klub eských turist Slovan Pardubice Krkonoše - Dlouhý a Klínový d l (autobusem Podrobný popis tras a další informace v propozicích. Klub eských turist Chrudim Pobyt na Vyso in DA KOVICE - Ž árské vrchy (www.vejslap.estranky.cz Parkurové skákání Petr Myška Rover (oba Albert Stolany, 3. Michaela Kvapilová Camilla 1 (TJ H eb ínky, do 100 cm (14 startujících: 1. Kate ina Šrámková Nora (JK Rokytno, 2. Tomáš Kocián Bent (SK Hlavice, 3. Václav Šmatolán Vibrace (Šmaspol Ho ice, do 110 cm (6 startujících: 1. Kate ina Šrámková Nora (TJ Rokytno, 2. Karolína Mandysová Veles (JK Sambugaro, 3. Tomáš Kocián Bent (SK Hlavice. Další Hobby skákání se na pardubickém závodišti bude konat ve st edu 7. íjna od 15 hodin. (mma, dk PRODEJ - ROCH V TÝNEC - RD 6+1, celé podsklepeno, garáž, zahr. domek, pozemek 644 m2 Cena: ,-K tel.: PRODEJ - LUŽE okr. Chrudim P kný p ízemní RD nebo chalupa na kraji obce po rekonstrukci se sklípkem a zahradou 623 m2. CENA : ,-K tel.: PRODEJ - Mikulovice u Pardubic RD 5+1, s výbornou dostupností z Pardubic 4 km (MHD. Pozemek celkem 779 m2, garáž, zast. plocha 156 m2. Cena: ,-K, tel.: PRODEJ RD 3+1 po rekonstrukci. Garáž, dílna, ven. posezení, terasa a bazén, zahrada, sklep. Pozemek celkem 827 m2, Cena: ,-K tel.: ALL CREDIT REALITY Masarykovo nám. 900, Chrudim tel.: mobil Pardubice Pardubické krajské sdružení STV minulý týden zvolilo nového p edsedu. Stal se jím Václav Shejbal, který tak ve funkci nahradil Zde ka iháka. Dále byli zvoleni za komoru TJ a SK: Antonín Kadlec (RSS Svitavy, Ji í Šejna (OSS Ústí n. O., Vojt ch ižinský (SÚ Chrudimska a Pavel Majer (PSO Pardubice, za komoru lenských svaz : Petr Klimpl (svaz orient. b hu, Jarmil Truhlá (svaz volejbalu, Eva Zálabská (svaz tenisu a Josef Kozel (svaz hokejbalu. (mma Vít zem Josef Novotný Pardubice Výsledky tipovací sout že: Letohrad FK Pardubice 2:0, AFK Chrudim Živanice 3:2, Žamberk FK Pardubice B 2:2, Holice Hlinsko 2:1, Slati any Moravany 1:1, Valy Choce B 12:0, Staré Hradišt Semanín 0:1, P elou Kameni ky 3:2, Rosice Holice B 3:2, po et vst elených branek 39. Poukaz v hodnot 300 korun na zboží ve fotbalové prodejn MIDA SPORT: Josef Novotný, Pardubice (18 bod 28 branek. Multipack PIVOVA- RU PERNŠTEJN: Karel Vaní- ek, Chvaletice (18 bod 27 branek. Poukaz na polední menu pro dv osoby v Bar-Restaurant Finlandia: Petr Novák, Pardubice (15 bod 34 branek. Dalších patnáct tipujících získalo po 15 bodech. Jejich tipy byly v rozsahu od 21 do 31 vst elených branek. Lahev zna kového vína z vinného sklepa Lechovice (za uhodnutí p esného výsledku: žádný tip neobsahoval správný p esný výsledek. Aktuální kupon je možné doru it k nám do redakce nebo na sb rném míst v tra ce na t íd Míru (naproti lékárn nejpozd ji do pátku PRODEJ - CHRUDIM -Vila v blízkosti centra - bývalé sídlo a ordinace léka e, možnost p dní vestavby Cena : ,-K tel.: NOVINKA Shejbal st ídá iháka 9. íjna 17 hodin. Pravidla sout že jsou uvedeny i na našem webu (mma Živanice - P evýšov (divize...:... FK Pardub. - Hradec Kr. B(divize Srch - Svitavy (kraj Hlinsko - Slovan Pce (kraj Vysoké Mýto - Holice (kraj Na ešice - St. Hradišt (1. A Dašice - Lit tiny (okres Opatovice B - edice (III. t ída Valy B - P elou B (III. t ída Celkový po et vst elených branek:... Jméno a p íjmení:... Bydlišt podle OP:......

8 STRANA 8 Stolní tenis : TJ Jiskra Holice A Kostelec n. O. 10:1, III. Linea Chrudim A TJ Lokomotiva Pardubice A 9:9, II. LIGA B Orlicí B 3:7, Loko Pce B 5:5, - Rosice Kadlec a Chme- - Tesla Pce - Slovan Pce Loko Pce D 14:4-8:10, Loko C Slovan Pce B 11:7, - 14:4, - Holice D Sezemice 11:7, RS M 2: C 4:14, 13:5, - C 14:4, Horní Jelení Slovan Pce C 13:5, Tesla Pce F los. - Pce B - Zála- - Pce D - Pce B 4:6 Pardubická malá kopaná 1. Solil Team 2. Antimuf 3. Laguna 6. Akonta 10. Pod Košem 11. Rokytno 12. Xawax 1. LIGA 2. LIGA 5:2, Xawax P.A. OK Interiér 3:3, Solil Team AK Polabiny 5:2, nek. 4:3, - Dr Mobil Antimuf OK Interiér 5:4, Moravec a Ple- Xawax - - Aegon Laguna 0:5, - Solil Team FC Akonta 5:2, - ny 6:4, - Diko : : : : : : : : : : : :28 1 FC Bonte - PFC Siofók 2:7, Strou- - FC Spa- FC Newton - AF Qualitest 14:2, A.C. Ave Green - SK Systems 5:4, Du- FC kontu- M. 2. Ave Green - SK Roma 5:7, Lin- Bartoš. 2. Raš Reality 3. Bonte 4. Ave Green 5. Dašice 6. SK Roma 9. Systems 10. Qualitest SPORT toni NBL odstartovali basketbalisté BK Synthesia Par- - tým prakticky neohrozil a tak zásluhou Arnolda rychle do vede : : : : : : : : : : : : poznamenal: 1. Kelt 2. Titanic 3. Terorasta 5. T-String 9. Login CZ 10. Blue Storm 3. LIGA Kindr Špíl - Vichr z hor 6:0, Albatros - Chem. Vatikán 4:1, FC Kelt - THC Terorasta 3:0, Ideál Holidays Titanic 1:2, Kindr Špíl - Chem. Vatikán 5:0, J. Bartaloš Albatros - Vichr z hor 8:3, Rebel 0:2, Blue Storm - FC Login CZ 5:5, FC Kelt Titanic 5:3, Ideál Holidays - THC Terorasta 1:2, Zmítko. 2:0, Blue Storm - T-String Rebel 2:4, : : : : : : : : : : : : reprezentant. Body: - Kysilka 1. Fauly: TH: TCH: BK Synthesia Pce BK Opava 85:52 LIGA ST. DO- Bíl- KVALI- Sokol Nusle BK Studánka - BK Studánka Sokol Nusle 44:56, Chocholoušová - SŠB - Trutnov B BK - Richterová 6. Mattoni NBL o víkendu vstoupila do nové sezony Nová - po 9. - po nehlášeno. Sokol Pce Bureš Tesla nehlášeno. Chru- Chru- - 22:117, v Opava - Pardubice ná a Pacáková po 4. BK Studánka Kar. - - Jablonec nad Nis. - BK Studánka A 10:110 - Bartošo- - TVA : SŠB Pce BK Pardubice - - v od- - BK Studán- - - v 2. Havl. Brod BK Studánka B BOR: BK Sezemice Sokol Pce - 4. LIGA FC Kosmosmus - AFC Benits 2:5, Aigos Antimuf - Radost z pohybu 3:2, J.F. Slovan DPMP 1:1, šek. Macak s Gym - FC Realma 0:5, FC Kosmosmus - Radost z pohybu 1:6, Tišl Racek. Aigos Antimuf - AFC Benits 4:4, Primaklima FS - FC Kovomont 3:2, Ji- ko. 9:0, - J. F. Slovan - FC Realma 0:7, - Macak s Gym DPMP 0:5, Pri- Riva Autodíly - FC Kovomont 6:2, Zollmann. 1. A. Antimuf 2. DPMP 3. Primaklima 4. J. F. Slovan 5. Realma 6. Radost z poh. 7. Riva Autodíly 8. Kovomont 9. Benits 10. Macak s Gym 11. Kosmosmus MICHAL MACH : : : : : : : : : : : :58 0 Juniorský medailí Pardubice - 4. AC Pce 120.5, AC Pce 83, kášek Sokola Pardubice I - Stavební fakul Chvaletice B 4. Paramo Pce 6. Chrudim : : : : : : : :3. 5. Rosice 6. Tesla Pce B 8. Chrudim : : : : : : : :36 12 Restaurace - Bar Finlandia Polední menu za 65,- najdete na Nerudova ulice 879, Pardubice

9 SPORT SERVER DOROST - CHVO- JENEC: Be- - - BUKOVKA: - CHVALETICE: - OPA- TOVICE: - - BUKOVKA: - - HORNÍ JELENÍ: FK Pardubice E DFO Pardubice 3:0 (0:0. FK: CHOLTICE: - - LIGA DOROSTU STARŠÍ: FK Pardubice Teplice B 3:1 (3: PARDUBICE: - - MLADŠÍ: FK Pardubice Teplice B 1:1 (0: PARDUBICE: - DIVIZE DOROSTU STARŠÍ: FK Pardubice B Rapid Liberec 0:1 (0: PARDUBICE B: MLADŠÍ: FK Pardubice B Rapid Liberec 4:0 (1: PARDUBICE B: KP DOROSTU (1: H. JELENÍ: mida SPORT PARDUBICE Fotbalová prodejna Nabízíme kompletní fotbalové vybavení PRO KOLEKTIVY: votní vybavení PRO JEDNOTLIVCE: vybavení - - PARDUBICE C: - - H. JELENÍ: PARDUBICE C: Drá LIGA PARDUBICE: LIGA MIKULOVICE: SKP Pardubice Holice 0:4 (0:0. SKP PARDUBICE: - - HOLICE: SEZEMICE: MORA vice 4:0 (3:0. STARŠÍ: Jablonec - FK Pardubice PARDUBICE: - MLADŠÍ: Jablonec - FK Pardubice PARDUBI- CE: PARDUBI- CE: - - STARŠÍ: FK Pardubice B Hradec PARDUBICE B: MLADŠÍ: FK Pardubice B Hra- - - PARDUBICE B: - - STARŠÍ: FC Junior - FK Pardubi- - PARDUBICE C: - - ROSICE: MLADŠÍ: FC Junior - FK Pardubice C 0:4 (0: PARDUBICE C: - ROSICE: e 0:13 HOLICE: - SEZEMICE: - (0:3. - HOLICE: - SEZEMICE: - - PARDUBICE D: - MICHAL MACH MICHAL MACH

10 Veselý, Branky: lub, Letohrad Gala, Valy 2 (2 - Branky: Branky: Vinné sklepy Lechovice Druhý tým tabulky se na holickém Branky: Smitka, di- HOLICE: Branky: Branky: Branky: SRCH: - Branky: Branky: - ROSICE: - HOLICE B: Branky: Holice si vyšláply na Hlinsko Holice Hlinsko Rosice Holice B 2 (2 2 (2 Hlinsko B 2 (2 7 (2 Srch Branky: - H Výsledek nedohraného utká-

11 POND LÍ 5. ÍJNA 2009 STRANA 11 Z OKRESNÍCH FOTBALOVÝCH SOUT ŽÍ Z PARDUBICKA, HOLICKA A P ELOU SKA OKRESNÍ Choltická tvrz byla dobyta P EBOR Paramo-Lipoltice 3:3(0:1 Branky: Stan k 2, Cink Plavec 2, vlastní (Vaší ek, ostrý hvizd m l:. Klempí, ŽK: 3:1, 20. PARAMO: Mergl Dušek, Vacek, R. Topi, Vaší ek erný, D. Hakl, Beran, Bramb rek Stan k, Suchánek ( áp, Troják, Cink. LIPOLTICE: Macha Formánek, Kasal, J. Kotraš, P. Kotraš Vlasák, Oliva, Nedv d, Tamchyna Plavec, Švejda (Šurkala, Hrdý, Flégr. Souboj celk ze dna tabulky byl co do hry vyrovnaný a nakonec po zásluze skon il i d lbou bod. Neš astný skluz Vaší ka dostal hosty do vedení, ale v 55. vyrovnal Stan k. Po té zásluhou Plavce kontrovali op t Lipolti tí. Vyrovnání za ídil Cink a v 81. po st ele Sta ka tahali domácí za delší konec, avšak p t minut p ed koncem Plavec st elou k ty i stanovil kone ný rezultát. Šanci m l ješt Troják, jeho navštívenku však Macha zneškodnil. Chvojenec-Rove 3:2(1:1 Do listiny st elc se zapsali: Jedli ka, Chmela, Erber Machatý, Melc, sudí: Syr ek, ŽK: 3:3, 120. CHVO- JENEC: Starý Kirchner, Jedli ka, Silbernágl, Moravec Burkovi, Zbudil, Velínský, Zajíc Chmela, Erber (J. Pavlí ek, Ryšavý, Nechvíle. ROVE : Baláš Mládek, Mikuláš, D. Král, J. Kaplan Kašpar, Vach, L. Kaplan, Šišán Melc, Machatý (Kolá ek, R. Král. Po tvrthodin hry lobík Machatého poslal hosty do vedení a ve 35. Jedli ka z trest áku srovnal krok. V 53. odcentroval Burkovi a nejmenší hrá na placu Chmela se prosadil hlavou. V 77. chyboval domácí lapák a Melc bez problém vyrovnal. Deset minut p ed koncem d sledný Nechvíle na brankové á e vybojoval mí a z jeho p íhry Erber zajistil všechny t i body. D íte -Zdechovice 2:1(0:0 Branky: Bedná, Puhlovský Ro ín, rozhodoval: Rambousek, ŽK: 1:2, 60. D ÍTE : Bulva Hruša, Bedná, Kopták, Morávek Haan, Kroupa, Vo íšek, Pe inka Tesa, Puhlovský (Mužík, T šitel. ZDECHOVI- CE: Cincibus Forst, Žo ek, Linhart, Novák Ro ín, Franc, Englich, Rogovik ehá ek, Volný (Smolík, Pankin. Po 1. p li by na domácí nevsadil nikdo ani p tník, když na pažitu suverénn kralovali Zdechovi tí, kte í se však do erného tre li až po obrátce stran. Tento gól však naopak paradoxn nastartoval D íte ské a hosté za ali pomalu a jist vyklízet pozice. Odm nou za zlepšený výkon všech domácích plejer pak byly dv branky v hostující síti a zisk t í cenných bodík. Pochvala pro Opatovice B-Dašice 1:3(1:2 Góly: Tešla Zamastil 2, Janák, s píš alkou p ijel: Baracz, ŽK: 2:5, 70. OPATOVICE: Nový Pavel Svoboda, Kudlá ek, Bíro, Vašata O. Švajdler, Maruš ák, Adamuška, Vosáhlo Tešla, K ovák (Špalek, Mejtský. Po vyrovnané 1. p li si po zm n stran hosté vytvo ili mírnou p evahu a do hodiny dv ma góly rozhodli o své výh e. Nemošice-Ost ešany 0:5(0:3 Branky: Drbohlav 3, Hájek z pok. kopu, O. Dufek, rozhod í: Oulický, ŽK: 2:3, 60. NEMOŠICE: Kakrda Luká, Dvo ák, Meduna, Kábele Fic, Michal Ve e a, Marek Ve- e a, A. Týnek M. Vítek, T. Týnek (V. Polanecký, Kreml, Nekola. Na vyprahlém dr áku šli do vedení aktivn jší Ost ešanští už ve 3., ve které fauloval Luká Fendricha a na- ízenou penaltu prom nil Hájek. O n kolik minut pozd ji z pravé strany vypálil Dufek a mí zapadl p esn k ty i Kakrdovy branky. V 10. mohl domácí do hry vrátit M. Vítek, avšak Pechmann jeho d lovku vyrazil. Ve 20. našel Hájek Drbohlava a bylo to 0:3. Ve 28. náp ah M. Vítka zastavilo b evno a z následné dorážky Michal Ve e a jen vyprášil kožíšek skota ivé veverky v nedaleké korun stromu. P esn po hodin hry vystihl Drbohlav chybu domácích zadák a Kakrda byl bez šance. St eleckou bezradnost nemošických hrá v tomto utkání podtrhnul v 67. A. Týnek, který nedokázal skórovat ani z penalty. V 77. z dobrých t iceti metr nap áhl Drbohlav a Kakrdu prom nil v solný sloup. Na domácí stran mohl krutý výsledek zmírnit ješt Marek Ve e a, ale jeho hlavi ku zneškodnil Pechmann a další jeho pokus zastavila ty. V týmu vít z vynikl st ihonohý Olda Drábek a gólman Pechmann, u domácích m l sv tlé okamžiky M. Vítek s Markem Ve e ou. S p ehledem rozhodoval Oulický. edice-pardubi ky B 2:1(0:0 Góly: Kysela, Mládek Meller, soudcoval: Laksar, ŽK: 1:4, 80. HORNÍ EDICE: Šafránek Koval ík, Pecina st., Mládek, Matys Jirout, Koubek, Medek, Modrý Kysela, Moravec (Šolta, Tesa. O posvícení dlouho ležela kachni ka v žaludku edických plejer a tak nebylo divu, že jako první ude- ili hrá i Pardubi ek. Tento gól pro domácí znamenal n co jako dob e chlazená dvanda, ihned ožili a režii zápasu p evzali do svých rukou. Kone né vytrávení p išlo dv minuty p ed koncem, kdy Mládek zajistil všechny t i body. Hradišt B-Torpedo 4:0(1:0 Branky: Lexman 2, Sku ek, N mec, pískal: nehlášeno, b., k., 50. STARÉ HRADIŠTE: Brožek ernohubý, Blažek, Stránský, J va Hudec, Mára, N mec Ž árský, Sku ek, Lexman (Plocek, Staroba. Hosté zlobili do 10., pak p evzali iniciativu domácí a z utkání ud lali jednozna nou záležitost. Moravany B-Ost etín 2:4(1:0 Góly: Klos 2 Horák 2, Šubrt, Ku- era, sudí: íha, ŽK: 2:1, 100. MO- RAVANY: V. Záleský Dub, A. Záleský, Velínský, Mazánek Hodík, Klos, Lukas, Mat na Šretr, Veselý (Št pánek, Slavík, Kaplan. Hosté od za átku byli bojovn jším týmem a zasloužen zvít zili, když dokázali využít dvacetiminutový výpadek moravanských hrá. celý d íte ský man aft, v jehož st edu vynikl Bedná. Choltice-Opatovice 1:2(0:0 Góly: Bravenec Bartoní ek 2, pískal: M. Horák, ŽK: 1:2, 60. CHOLTICE: Zr st Salfický, Šmerda, Bravenec, Peml T. Horák, Ve erník, Jan Kohoutek, J. Horák Augustin, Svoboda (Ji í Kohoutek. OPATOVICE: Guldan Filipek, Píša, Ji ínský, Valenta M. Jánoš, Práchenský, Kváša, Kuchta Novák, Bartoní ek (R. Jánoš. Domácí z stali daleko za výkony, které doposud p edvád li, navíc je zradila koncovka. Opatovi tí prost ednictvím Bartoní ka si b hem p ti minut vybudovali dvoubrankový náskok, který jim v 70. po kopu z rohu zkrátil Bravenec. Na vyrovnání už Cholti tí nedosáhli, naopak se museli až do konce zápasu potýkat s nebezpe nými protiútoky. Mn tice-srch B 6:4(2:3 Branky: Tláskal 4 (z toho 1x p. k., Závorka, Šíra Jahl, Pila, Sivák, Novotný, rozhodoval: Luboš Ku era, ŽK: 2:1, 30. MN TICE: Lukáš Ku- era Dvo ák, Šlégr, Václavek, Hašek Doležal, Hutla, Turek, Šíra Závorka, Tláskal (Kurštein. Do 15. mohli Mn ti tí vést klidn 4:0, ale opak byl pravdou, nebo v tomto ase poprvé inkasovali. Až do stavu 4:4 po ad byli ti druzí, ale pak se to zlomilo a vít zné chorály zn ly pro n. Pochvala pro Šíru, Doležala a Tláskala. Jaroslav-Lit tiny 1:0(0:0 Gól: Flíger, na pravidla dohlížel: Ledajaks, ŽK: 1:2, 150. JARO- SLAV: Šimberský S. Trunec, Šretr, J. Buriánek, Hájek Friml, Flíger, Šebetka, J. Trunec Pištora, M. Trunec (Krýda, Vojtíšek, Jägerman. Bojovné utkání, na jehož konci byli š astn jší domácí, kte í poko- ili hostujícího lapáka po hodin hry. Namále m li v 70., a zejména pak v 75., kdy t snou výhru zachra ovali na brankové á e. Branky: Svato 2 (z toho 1x penalta, Tichý F. Krej í, Navrátil, soudcoval: ihá ek, ŽK: 2:2, 130. E A- NY: Ka uka Št pánek, Linhart, Chára, Petr Moravec M. Moravec, Bahník, Novotný, Vohralík Svato, N mec (Tichý, Kobera, Pavel Moravec. PARDUBI KY: Vohradník T. Svoboda, Zemek, Bažant, Kopp Froš, F. Krej í, Zelenda, Mrázek Navrátil, Polá ek (Brus, Jelínek. Za átek zápasu byl ospalý a p edvád nou produkcí nep ekro il pr m r této sout že. Budí ek za ídil v 19. F. Krej í a hned o minutu pozd ji se trefil Svato. Ješt do p estávky však Navrátil vrátil vedení pro svoje barvy. Po obrátce stran Svato ve 47. vyrovnal z pokutového kopu a v 58.st ídající Tichý zajistil pro e any všechny body. Brejky na Polá ka užitek nep inesly, na druhé stran v 86. Vohradník chytil penaltu Koberovi. FK Pce C-Újezd 6:1(2:1 Góly: Ryba 2, Chvála, Komárek, Hofman, J. Uhlí P. Strnad, rozhod í: Sklená, K: 0:1 (35. J. Rozséva, ŽK: 3:1, 40. FK: Bílek Hofman, III.T ÍDA HOLICKO Zem t esení v suterénu III.T ÍDA IV.T ÍDA HOLICKO Dražkovice Sezemice B Branky: echá ek T. Hole ek, N mec, rozhodoval: K. Strnad, K: 1:0 (63. Mazánek, ŽK: 0:1, 50. DRAŽKOVICE: Rochl Horák, Mazánek, Hrstka, Kuta Shejbal, Kubí ek, echá ek, Podaný Kubánek, Pecivál. Papírový favorit o svojí výh e rozhodl už v 1. p li gólem z penalty. V.Chvojno- ívice B 3:2(1:1 St elci: P tioký, Flégl, Horák Vohradník, Štefan, sudí: Valtera, ŽK: 2:2, 80. VYSOKÉ CHVOJ- NO: Michalec Trnka, Klíma, Komárek, Kalavský M. Kvapil, Brou ek, Müller, Horák P tioký, Kropá ek (Flégl, Brunclík. Vyrovnaný špíl, ve kterém domácí dvakrát dotahovali, a zlatou trefou v 89. vehnalo slzy do o í svého soupe e. Mikulovice B-Býš 5:3(2:2 Branky: J. Hyxa 3, Hromádka 2 Kuneš 2, Štross, pískal: Sponner, ŽK: 4:0, 30. MIKULOVI- CE: Kalenský Antoš, Hromádka, P. Hyxa, Loukota Rychta ík, Hromek, Leszcuk, Krej ík J. Hyxa, J. Vysko il (Holík, Hájek, Chmela. Rychle vst elený gól ve 20. vte in domácí ukolébal a o svém vít zství rozhodli až v posledních ty- P íští kolo: so 16: Dašice Lit tiny, Pardubi ky B Hradišt B, Opatovice B - edice, ne 16: Srch B Jaroslav, Ost ešany Mn tice, Ost etín Nemošice, Torpedo Moravany B. SPORT Služba v redakci ned le 8-10 hodin (sobotní zápasy ned le hod. (ned lní zápasy T : , SVATOPLUK ŠINDELÁ 1. Dašice : Ost ešany : St.Hradišt B : Pardubi ky B : H. edice : Mn tice : Lit tiny : Opatovice B : Srch B : Jaroslav : Ost etín : Torpedo : Moravany B : Nemošice :32 7 Chvojno rozesmutn lo soupe e 1 (1 2 (2 ech minutách zápasu. D íte B-Rove B 0:1(0:0 St elec: Chejnovský, soudcoval: Trianda lu, ŽK: 0:1, 40. Domácí žádná fakta neposkytli, základní údaje byly získány od rozhod ího tohoto zápasu. SKP Pce-Veliny 4:1(0:0 Branky: Movsesyan 2, Fišar, Pohanka Zollmann, na pravidla dohlížel: Gernát, K: 1:0 (Vaculík, ŽK: 5:4, 20. SKP: ernohubý Chládek, Vaculík, Kle ka, Klimeš Horá ek, Movsesyan, Mrkos, Luptovský Levai, Fišar (Roubal, Formánek, Pohanka. Ve vlažném a hern nudném 1. polo- asu tre li Velinští pouze b evno. Po obrátce stran se pak ujali vedení, ale domácí se vzchopili a sv j tlak p etavili ve vít zné trefy. Mate ov B-FK Pce 18990:5(0:2 Góly: Šedivý 2, Hamerský, Ro in, Vybíral, ídil: Ziegler, ŽK: 1:2, 60. FK Pce: Pochobradský Klimá ek, Ro in, ernohous, Závodník Hoffman, Hamerský, L. Cirkl, Šedivý Van k, Vybíral (Lukáš, Svoboda. V Popkovicích, kde mají Pardubi tí domovské právo, to díky Zlaté p ilb nešlo odehrát, a tak si pronajali fotbalový stánek na h išti svého soupe e. Jak je patrno e any-pardubi ky 3:2(1:2 z výsledku, v bec se s ním nepárali. Paramo B Popkovice 3:0 (0:0 P EDEHRÁNO P íští kolo: so 16: Veliny FK Pardubice 1899, ívice B SKP Pardubice, Sezemice B D íte, ne 16: Býš Mate- ov B, Rove B V. Chvojno, Popkovice Dražkovice, Mikulovice B Paramo B. SVATOPLUK ŠINDELÁ 1. Mikulovice B : SKP Pardubice : Sezemice B : Paramo B : V. Chvojno : Rove B : FK Pce D íte B 9. Popkovice 10. Dražkovice 11. Býš 12. St. ívice B 13. Veliny 14. St. Mate ov B : : : : : : : :28 0 P ELOU SKO Mate ov-rybitví 5:1 (2:1 Branky: Škrha 2, M. Vaší ek, T. Fenyk, T. Zach Levai, rozh.: Skala, ŽK: 1:6, 90. STARÝ MATE OV: V. Zach Mynka, Sp vák, Mzyk, Hromádko Meduna, Holek, T. Zach, L. Vaší ek M. Vaší ek, T. Fenyk (Kleiner, Šimák, Škrha. Už ve tvrté minut kv li zran ní skon ilo utkání pro rybitevského N mce. Hosté i v deseti po chyb Sp váka šli do vedení, které však netrvalo dlouho. V 19. min. zasko il Vaší ek hostujícího gólmana a vyrovnal. O t i minuty pozd ji faulující T. Zach nabídnul M. adovi šanci prom nit penaltu, ale Vašek Zach nenechal bráchu na holi kách a st elce vychytal. Gólový ú et první p le uzav el ve 29. min. Fenyk. V 50. min. p idal T. Zach hlavou t etí úsp ch domácích a pak si vzal gólové sólo st ídající Škrha, který pe etil zasloužené vít zství Mate ova. R.B lá-lány 5:2(0:1 Branky: N me ek, Bureš, Tomi, Sejkora, Postl Šedivý, Baranj, rozh.: Májek, ŽK: 4:3, 60. ROH. B LÁ: Reng He mánek, Morávek, N me ek, Kolmaš Strej ek, Sejkora, Kmoní ek, Postl Bureš, Tomi (Št pánek, Šetina, Führer. Domácí hrá- i si vzali vzor z francouzského Lille a také b hem jednoho polo asu dokázali nasázet soupe i p t gól. A podobn jako v Edenu se i v B lé kopala penalta, ale v 15. min. jí hostující Tomiška Kmoní kovi chytil. Ve 45. min. šli hosté do vedení, avšak po p estávce museli p ihlížet exhibici domácích, kte í jim sázeli jeden gól za druhým. Lány však m ly nejen první, ale i poslední slovo, o které se postaral Baranj. Ždánice-Kolesa 0:1(0:0 Habiger, Putnar, Táborský Chvála, Ryba, V. Zav el, Brož Dvo ák, Komárek (J. Uhlí, Meru ka. ÚJEZD: Hývl Vaní ek, Zima, Ji í Pet í ek, O. bendžík J. Rozséva, Svoboda, Jakub Pet í ek, Rusín P. Strnad, Hladík (Jaroslav Firbas, M. Rozséva, Sir ek. Ve 35. šli hosté po vylou ení J. Rozséva- e do deseti a po hodin hry odpadli jak turisté po týdenním bloud ní v poušti. Domácí toho náležit využili a na cestu dom jim p ibalili p ltucet banán. Sezemice-Libišany 3:1(1:0 P íští kolo: so 16: Rove D íte, Paramo e any, ne 16: Lipoltice Opatovice, Libišany Choltice, Újezd Sezemice, Zdechovice FK Pardubice C, Pardubi ky Chvojenec. 1. FK Pce C 2. Choltice 3. Chvojenec 4. e any 5. Zdechovice 6. Rove 7. Sezemice 8. D íte 9. Pardubi ky 10. Újezd 11. Opatovice 12. Paramo 13. Libišany 14. Lipoltice SVATOPLUK ŠINDELÁ : : : : : : : : : : : : : :24 3 Branka: Grande z pen., rozh.: ermák ŽK: 1:0, 60. ST. ŽDÁNICE: R. Pleskot Vodi ka, Pulpán, Ivanov, Svejštil Bartoš, Ehl, O. Pleskot, Zdichynec Ptá ek, Valenta (Turanský. Ždáni tí v první p li promarnili nejmén ty i vyložené šance. M li sice po celý zápas více ze hry, hosty p išpendlili na jejich polovinu, ale ke gólu to nevedlo. Rozhodnutí p inesla 50. minuta ve které domácí inkasovali z pokutového kopu. P elou B-Chvaletice 2:1(0:0 Branky: Beránek, Volejník Fencl, rozh.: Jakoubek, ŽK: 1:0, 30. P E- LOU B: Konvalina Váša, Tesák, M. Hanuš, Beránek Tamchyna, Doležílek, Pilný, Školník Slabý, Volejník (J. Hanuš, Mina ík, Strnad. P elou ská rezerva vyd ela cenné t i body. Po vyrovnané první p li se domácí p ece jen gólov prosadili a zajistili si dvoubrankový náskok. Hrubou chybou v 80. minut nabídli soupe i šanci ke kontaktnímu gólu a pak zuby nehty drželi t sné vedení. K i e -P elovice 1:2(1:1 Branky: Biath Kaderka, Vohralík, rozh.: Buchta, ŽK: 2:0, 150. K I- E : Št pánek Hladík, Dimov, Nosek, Gruna Karela, Kolín, Pohanka, Blažek Tichý, Biath (Koki, Kopá. V první p li po v tru hrající hosté m li p evahu, ale v 17. min. inkasovali. Po p lhodin však hosté vyrovnali po nedorozum ní mezi domácími zadáky. Ve druhé p li domácí p idali, ale zkušen jší hosté dob e bránili a v 75. minut z ojedin lé šance rozhodli. Záv re ná snaha K i en o vyrovnání k ni emu nevedla. Branky: M. Brychta 2, Lába J. Pithart, ídil: Hamrník, b. k., 100. SE- ZEMICE: Levinský Süttö, Kumpan, Blažek, J. Kašpar Paš alka, M. Plechá ek, K íž, T. Kašpar Lába, Št rovský (M. Brychta, B lohubý, Pleva. LIBIŠANY: Vida Jozíf, Vích, T. Bidman, Richter Voltr, J. Pithart, J. Bidman, ernohlávek Kuric, L. Pithart. Sezemi tí m li v první p ta ty icetiminutovce více ze hry, m l i p ehršli šancí, ale M. Plechá ek s T. Kašparem je zmarnili. A tak jediným st elcem byl s pomocí T. Bidmana Lába. V 71. J. Pithart vyrovnal, ale poslední slovo pat ilo st ídajícímu M. Brychtovi, který dv ma trefami zvrátil misky vah na sezemickou stranu. Libišanští byli sice ve 2. p li lepším celkem, svoji p evahu však brankov nedokázali vyjád it. Dolany se zbavily erného Petra Semín-Dolany 0:1(0:1 IV.T ÍDA P ELOU SKO Semín B-Choltice B 0:3(0:2 P elovice B-Kojice 3:1(2:1 Branky: Indra, Cvejn, Kubelka, rozh.: Šindler, b.k., 20. SEMÍN B: Janák S ra, Linhart, M. Vencl, Devera Van k, Václavek, J. Vencl, Podávka Živný, Doležal (Pokorný, J. Procházka, L. Procházka. Hosté potvrdili roli favorita a zasloužen si odvezli plný po et bod. Domácí op t selhali v koncovce. Nejlepším hrá em hostí byl Horyna, v týmu domácích zaslouží pochvalu jen M. Vencl. Chvaletice B-Sop e 0:1(0:0 Branka: Hamrník, rozh.: Markvart, b.k. 50. CHVALETICE B: Gabrhel erný, Šplíchal, Král, Sekerka Doležal, Kaši ka st., Šourek ml., J. Kuch Meško, Roubí ek (Tatoušek. Domácí ne ekan klopýtli a lepšící se hosté si tak š astn odvezli t i body. Rozhodnutí p inesla 85. min. ve které Hamrník obešel n kolik hrá a sólo pohodln zakon il do Gabrhelovy sít. Nejlepší st elci Pardubice St elecká sout ž o pohár Bohuslava Jasanského, kterou zprost edkovává fotbalová prodejna Mida Sport a Týdeník Pernštejn má po t etím kole tuto podobu: OKRESNÍ P EBOR: 9 - Polá ek (Pardubi ky, 8 - J. Horák (Choltice, Plavec (Lipoltice, 7 - Kuric (Libišany, Pav. Strnad (Újezd, Ryba (FK Pce C. III. T ÍDY: 15 - Drbohlav (Ost ešany, 11 - Petr Shejbal (Lit tiny, 10 Tláskal (Mn tice, 8 - Meller (Pardubi ky B, Lexman (Hradišt B, Zamastil (Dašice. IV. T Í- DY: 13 - Movsesyan (SKP Pce, 8 Knížek (Sezemice B, Hole ek (Sezemice B, 7 - Cvejn (Choltice B, Vejd lek (Popkovice, Hamerský (FK Pce Statistiky jsou neoficiální, oficiální verzi najdete b hem týdne na našem webu v etn minutové nepr st elnosti okresních branká. (mma Branka: Sobotka, rozh.: K. Strnad, ŽK: 0:2, 50. SEMÍN: Gabriel Vencl, Žá ek, O. Vokál, T. Vokál Devera, Š. Tichý, Kosina Š. Vosáhlo, Kalousek, T.Tichý (Živný. Souboji mužstev ze samého dna tabulky chyb lo víc gólových šancí. Hru hodn ovliv oval vítr. O výsledku rozhodla brejková šance Dolan po p lhodin hry. Po p estávce domácí dvakrát nast elili ty dolanské branky. Valy B- ívice 4:0(1:0 Branky: Kolman 2, Petrlík, Zelinka z 10 m, rozh.: Budinský, ŽK: 0:1, 40. VALY B: Chára Novotný, Zetek, Doležal, Kolman Petrlík, M. Doležal, Jak. Šrámek, Zelinka Van ura, Veselý. Soupe i si prohodili po adatelství a hostující Valy na svém pažitu v ned lním dopoledním souboji jasn dominovali. Jejich výhra mohla být ješt vyšší, ale neprom nili další t i vyložené šance. P íští kolo: so 16: Rybitví Lány, Kolesa B lá, Chvaletice Ždánice, Valy B P elou B, Mate ov Semín, ne 16: P elovice ívice, Dolany K i e. FRANTIŠEK NERAD 1. P elovice 2. Kolesa 3. P elou B 4. Valy B 5. Rybitví 6. St. Mate ov 7. Lány n. D. 8. Chvaletice 9. Roh. B lá 10. St. ívice 11. St. Ždánice 12. K i e 13. Dolany 14. Semín : : : : : : : : : : : : : :15 4 K i e -Chvaletice 3:0 kontuma n (p vodn 1:1 nedohráno Probuzení Selmic odnesla Bukovka Branky: M. Hladík, Pracz, Trojá- ek Herman, rozh.: laik Munzar, b.k. 50. P ELOVICE B: Rejduga Pav. Dlask, Hrab, Pracz, Dostál Mrštík, M Hladík, Vrba, Uhlí Trojá ek, J. Novák (Rejmont, Šprojcar, Urban. Utkání za alo se zpožd ním, protože se 20 minut ekalo na sudího Gernáta. Nakonec za n j zasko il kojický Munzar a vedl si výborn. V I. p li byla hra vyrovnaná, domácí dvakrát trefili b evno, ale po p estávce už ovládli herní pole a vynutili si stálou p evahu. Tu však dokázali vyjád it pouze jednou brankou. Tetov-Rohoznice 0:1(0:1 Branka: Kašpar. rozh.: Dobrovolný, ŽK: 1:0, 70. TETOV: Pila Odvárka, Schreiner, Kožený, Petík Krat na, Doležílek, Petrásek, Ulrich Sabo, P íhoda (Kout, Šolta, Benja. Na elo tabulky úto ící hosté se museli spokojit jen s hubeným vít zstvím a mohou mluvit o p ízni paní Št st ny. Selmice-Bukovka 6:1(3:0 Branky: Hochman 3, J. Vav ín, V. Vav ín, Bulánek Krupi ka, rozh.: Budínský, b.k., 60. SELMICE: Cincibuch J. Kalina, Kaska, V. Vav- ín, Radil Bulánek, K ivka, J. Vav- ín, Moravec Benadik, Hochman (P. Kalina, Štekl. Pr b h utkání ovlivnila rychlá branka domácích, kte í si už v páté minut otev eli st elnici. Soupe e p evyšovali ve všech sm rech a mida SPORT PARDUBICE Fotbalová prodejna Nabízíme kompletní fotbalové vybavení protože Hochman op t obul st elecké kopa ky, stala se z utkání soused v tabulce jasná záležitost domácích. Domácí tak po ty ech týdnech op t naplno bodovali. B lá B-Jankovice 6:0(4:0 Branky: Schejbal a O. Kmoní ek po 2, Führer a Kone ný po 1, rozh.: Školout, b.k., 50. ROH. B LÁ B: Reng Posko il, Petr, He mánek, A. Kmoní ek Bilský, Horyna, Schejbal, Führer Kone ný, Kohoutek (O. Kmoní ek, Tomi, Kadavý. V B lé byly o víkendu st elecké hody a kdo tam p išel na fotbal, vid l ve dvou zápasech 11 gól. V ned lním duelu, do té doby soused v tabulce, domácí snadno p ehrávali zcela neškodného soupe e a poopravili si áste n nep íznivé skore. P íští kolo: so 16: Bukovka Jankovice, Újezd B Chvaletice B, ne 10.15: Kojice B lá B, ne 16: Rohoznice P elovice B, Sop e Tetov, Selmice Semín B. FRANTIŠEK NERAD 1. P elovice B 2. Rohoznice 3. Choltice B 4. Újezd B 5. Chvaletice B 6. Selmice 7. Tetov 8. Sop e 9. Bukovka 10. Roh. B lá B 11. Kojice 12. Semín B 13. Jankovice : : : : : : : : : : : : :21 3

12 STRANA 12 Chrudimská bezmoc Chrudim Nevyda ený hokejový týden mají za sebou hokejisté Chrudimi. V týdnu nejd íve podlehli na led nová ka Tábora 2:4 (Procházka, Šeda a v sobotu nesta ili na Ústí nad Labem, které v Chrudimi zvít zilo 5:3 (Král 2, Šeda. Východo eši tím tak prodloužili ekání na první domácí body, ve ty ech zápasech nezískali ani jeden. Tento týden hostí Chrudim ve st edu od 18 hodin Znojmo a v sobotu zajíždí na led Chomutova. 1. Chomutov 2. Ústí n. L. 3. Znojmo 4. Havl. Brod 5. Benátky 6. Jihlava 7. Vrchlabí 8. Olomouc 9. T ebí 10. Hr. Králové 11. Kada 12. Tábor 13. Haví ov 14. Chrudim 15. Beroun 16. Šumperk (mma : : : : : : : : : : : : : : : :32 4 Házená II. LIGA MUŽI: HK Chomutov HC SKP Pce 28:26 (15:12. Hosté p ijeli na sever ech bez opor Bakalá e, Reichla a Junka. Projevilo se to na jejich výkonu a domácí toho využili. Vyrovnané utkání m lo š astný záv r pro domácí. Ti získali až p tigólový náskok, který hosté sta ili sice snížit na jeden gól, ale to bylo jejich maximum. Sestava a góly HC SKP: Culka, Grus Faltejsek 9, Šmidrkal 3, Nosil 6, Novotný 3, Morávek, Urbanec, Hrubý, Hovorka 1, Valenta, Havlas 2, Hamza 2, Forman. Trené i: Václav Kocián a Petr Marek. II. LIGA ŽENY: Astra Praha SHK D-P Pce 25:18 (13:10. Ve zcela vyrovnané první p li neprom nily hrá ky SHK adu stoprocentních gólovek a dovolily, aby domácí celek šel do druhé p le s mírným náskokem. Druhá p le byla ve znamení n kolikaminutových úsek ve kterých se st ídav da ilo jednomu i druhému týmu. Š astn jší byly Pražanky, které si š rou p t nula v záv ru zápasu vytvo ily dostate ný náskok a protože soupe ky v posledních minutách zahazovaly jednu šanci za druhou, pojistily si první místo v tabulce. Sestava a branky SHK: Cvingráfová, Kábele Ku erová 1, L. Sekerková, Pavlíková 4, M. Uhlí ová, B lková 2, Fenyková 5, P. Uhlí ová, Pelikánová 2, Pee inová 2, Metelková, Krhánková 2. Trenér: Luboš Buben. I. LIGA ML. DOROSTENKY: Sokol Kobylisy SHK D-P Pce 38:29 (18:13. Hosté v sestav : Vlasáková, Skokanová Šedivá 1, Rázková, Mikolášková 8, Hainzová 6, K. Jirásková 4, E. Jirásková 1, Schonbeková 1, B ezovjaková 4, Ševrová 2, Tomášová, Šafránková, Bártová. OBL. P EBOR ST. ŽÁCI: HBC Ji ín HC SKP Pce 15:19 (6:10. Pardubi tí žáci p ekvapili výhrou tam, odkud se body b žn nevozí. Základem úsp chu byly výkony branká e Mrtky a st elce Valúcha. Sestava a góly HC SKP: Mrtka Kopá 3, Valúch 9, Ki o, Krej í, Cinko 1, Van k 3, Deml 2, Herink 1, Matoušek. Trenér: Jan Deml. OBL. P EBOR ML. ŽÁCI: HBC Ji ín HC SKP Pce 19:13 (12:5 a 28:18 (12:9. Domácí byli v obou utkáních jasn lepší. Sestava a góly HC SKP: R. Knoll Ji ínský, S. Knoll 3, Muka ovský 6, Padev t 4, O. Skalický 7, M. Skalický, Smozhanyk, Dvo ák 1, V. Sychra 5, Šmahel 1, Ptá ník 4. Trenér: Sychra st. OBL. P EBOR ST. ŽA KY: J. Havl. Brod SHK D-P Pce 28:13 (17:3, T ísková 6, Kutíková 4, Pekárková, Novotná a eháková po 1. OBL. P EBOR ML. ŽA KY: J. Havl. Brod HC SKP Pce 15:7 a 12:7, Valentová 6, Levaiová 4, Šmahelová 2, Zdarsová a Vlasáková po 1. HÁZENKÁ SKÝ PROGRAM NA VÍKEND: v 11 hod. OP muž HC SKP Pce B Dv r Král. B, ve II. liga žen SHK D-P Pce HC Strakonice, v I. liga ml. dorostenek SHK D-P Pce Sok. Vršovice, v 17 hod. II. liga muž HC SKP Pce - ELP Jablonec nad Nisou. (zr - fn SPORT Holta vyhrál zasloužen, brat i Drymlové zklamali Pardubice Vít zem 61. Zlaté p ilby m sta Pardubice se stal Rune Holta. Jezdec Grand Prix p vodem z Norska se tak postaral o první vít zný zápis pro polskou plochou dráhu, nebo závodí s polským pasem. Nejlepší ech Mat j K s, v malém nále t etí, sklízel ovace tribun za bojovnost, zatímco brat i Drymlové naprosto propadli. Ve startovní listin nahradil omluveného Chorvata Pavlice pardubický Milík a N mce Wolberta dvojnásobný držitel trofeje Ryan Sullivan z Austrálie. Ten se zdál být neot esitelným favoritem závodu, když až do nálové jízdy nenašel p emožitele. Vylu ovací skupiny se obešly bez p ekvapení. Dramati t jší koncovku m la pouze tvrtá z nich. V poslední jízd rozhodoval p ímý souboj France a Málka o t etím postupujícím, kterým se stal Franc. tvrt nále p ineslo zklamání z výkon Aleše a Lukáše Dryml. Neda ily se jim starty, ani obvykle úsp šné útoky ze zadních pozic. Opakem byl Mat j K s. Po sobotním vít zství ve Zlaté stuze jel op t skv le. jízd. Bleskov startoval, bojoval a stal se zasloužen milá kem publika. Zastavil se až v semi nále, když se nevyvaroval chyb, jak sportovn p iznal. Líbili se i Národní házená II. LIGA MUŽI: Opatovice Veselí n. M. 26:21 (14:7. Z. Bittner 16, Práchenský a Štefan a po 4, V. Bittner 2. Opatovice Draken Brno 18:14 (8:8. Z. Bittner 9, Z. Hruška 5, V. Bittner 3, Štefan a. V utkání s Veselím si domácí v úvodu zápasu vytvo ili t ígólový náskok, který postupem asu navyšovali a v polo ase to bylo o sedm branek. Ve druhé p li se hrála bezstarostná házená s množstvím branek na obou stranách. Ve druhém zápase ekali diváci na první gól až do tvrté minuty, když se tre l domácí Z. Bittner. Hosté však drželi krok a v polo ase byl stav nerozhodný 8:8. P estože se brn nští hrá i dostali po p estávce do vedení, odehrával se konec zápasu v poklidu již za Svítkov p ijel pouze s torzem, Alfa bodovala na 50 procent 1. NHbL: Nová Strašecí Alfa Pardubice 5:2 (1:0, 3:0, 1:2. Šprincl, Hrn í. Host m i p es inkasované góly velmi dob e zachytal gólman Odrážka. Rozhodnutí padlo ve druhé t etin, kdy domácí využili dv p esilovky a odsko ili na rozdíl ty branek. Jungle Fever Kladno Alfa Pardubice 2:4 (0:2, 1:0, 1:2. Bílý, T. Sk ivánek, Frencl, Pluha. P evahu v první t etin dokázala Alfa využít pouze dv ma góly, Kladno se dostalo do zápasu brankou t i vte iny p ed druhým klaksonem. Ve t etí ásti však hosté odsko ili na rozdíl t í gól a vít zství si pohlídali. ALFA: Almaši Barva, Mok íž, Pluha, Frencl, Dubišar, Hlavá ek Bílý, J. Sk ivánek, T. Sk ivánek Slanina, Hrn í, Zemánek Vršinský, Šprincl. V prvním utkání dále nastoupili Odrážka a Merta. Nové Strašecí Svítkov 9:0 (3:0, 4:0, 2:0. Hra byla zcela v režii favorita, hosté doplatili na malý po et hrá, se kterým k zápasu p icestovali. SVÍTKOV: ernický Koch, Hlavsa, Kope ný, Nesládek, Šová, Kryštof, Jurga. Program o nadcházejícím víkendu: Svítkov áblové Praha (so 17, Alfa Pardubice Hostiva (so 17, Most B P elou (so rozhodnutého stavu. OPATOVICE: Pospíšil, Richter - J. Hruška, K ovák, Živ ák, Janura - Z. Hruška, Z. Bittner, Štefan a, M. Bittner, Práchenský, V. Bittner. OBLASTNÍ P EBOR - MLADŠÍ ŽÁCI: Opatovice ervený Kostelec 17:12 (7:4. Pechánek 14, K ourek 3. - MLADŠÍ ŽÁKYN : Opatovice ervený Kostelec 20:15 (10:6. Bittnerová 17, Prudi ová 2, Šandová. (mma, rk 15, Svítkov Hostiva (ne 14, Alfa Pardubice áblové Praha (ne 14, Litom ice P elou (ne NHbL: Chlumec P elou B 1:3 (0:1, 0:2, 1:0. P elou B Hradec Králové B 2:1 ss (0:0, 0:0, 1:1. Alfa Pardubice Letohrad B 7:5 (1:2, 4:1, 2:2. OHbL: Živanice - Alfa Pardubice C 1:3, Roneka Pardubice - He man v M stec C 4:6, Medv di Pardubice - Olympia HK 4:1, Svítkovice Spl. Hole Pardubice 4:7, He man v M stec C - Medv di Pardubice 4:5, Alfa Pardubice C - Roneka Pardubice 4:3, Chrudim - Živanice 1:5. EXTRALIGA SD: Alfa Pardubice Vsetín 3:0 (1:0, 2:0, 0:0. Alfa Pardubice Karviná 2:3 (1:0, 0:3, 1:0. EXTRALIGA MD: Alfa Pardubice - Vsetín 8:2 (1:0, 3:1, 4:1. MICHAL MACH Foto: MILAN K I EK Topinka a Franc. Vít z ZP 1996 byl však po ošklivém pádu odvezen do nemocnice a Franc si prohrál postup ze tvrt nále s Walaskem. Závod skon il p ed asn i pro držitele ty trofejí Adamse. Semi nále si na jeho úkor vyjel pozd jší vít z Holta. Ten potvrdil, že by jako jeden z mála mohl ot ást sebev domím Australana Sullivana. Ob ma totiž odpadl lo ský triumf obhajující Andersen. Ve t etím semi nále sice ukazoval školu p edjížd ní z možných i nemožných pozic, ale kone ných 6 bod na nále nesta ilo. V malém nále si to Dán vynahradil prvenstvím ve stylu start cíl. Diváky zvedal ze sedadel boj za jeho zády. K s ty i kola odolával náporu Australana Holdera, nakonec to bylo obrácen. Finále nejlépe odstartoval Polák Walasek a schylovalo se k malé senzaci. Polák kroužil na ele tém p t kol p ed Holtou, favorizovaný Sullivan osciloval po katastrofálním startu mezi 4. a 6. místem. Vedoucí Walasek už za al pomýšlet, že dojede na setrva ník nebo mu došly síly, ale fakt je ten že na záv re ný útok Holty v posledním kole už nezareagoval. Po adí: 1. Holta, 2. Walasek (oba PL, 3. Watt, 4. Ward (oba AUS, 5. K. Bjerre (DEN, 6. Sullivan. SLÁVEK TROJAN HC EATON PARDUBICE - BK MLADÁ BOLESLAV 4:2 (0:0, 2:2, 2:0 Pardubi tí hokejisté se dál vezou na vít zné vln. Po výhrách nad Kometou, Slavií a Vítkovicemi je nezastavila ani letos výborn hrající Mladá Boleslav, kterou do EZ Areny p ivedl expardubický Ji í Šejba v roli asistenta trenéra ermáka. Domácí hrá i od za átku zápasu m li mírnou p evahu, ale v první t etin se nedokázali st elecky prosadit. Blíž k vedoucímu gólu m li St edo eši. V 15. min. skon ila Dubnova d lovka na horní ty ce R ži kovy branky. Góly za aly padat až ve druhé dvacetiminutovce. Skóre otev el ve 21. min. Špirko po spolupráci s par áky v útoku Pivkem a Sýkorou. Jenže z vedení se domácí hrá i neradovali dlouho, protože ve 23. min. VÍT Z 61. Zlaté p ilby Rune Holta s trofejí na okružní Pardubice Tradi ní p edehrou ke slavné Zlaté p ilb se stal juniorský závod o Zlatou stuhu. Letos se ve Svítkov jel už 35. ro ník, na jehož startu bylo dvacet talentovaných plošiná. Sítem vylu ovacích jízd se do semi nále probojovali ty i eští plošiná i, K s, Šitera, Hádek a pardubický Milík. Zatímco první dva jmenovaní se Ragbisté odpo ívali P elou V ned li m lo pokra ovat další kolo druhé nejvyšší ragbyové sout že. Soupe em P elou e m la být Ostrava, ale ta m la problémy se sestavou a tak utkání bylo p eloženo na 31. íjna. Domácí tým se tak momentáln p ipravuje na nejbližšího soupe e, kterým bude Slavia Praha. Utkání se hraje tuto ned li v hlavním m st. (mma Zlatá stuha Mat ji K sovi vyrovnal Fabuš. Na další braku se ekalo do 29. min. a padla znovu do sít Schwarze. Už po dvanácti vte inách po etní výhody Píša p íklepem vrátil svému týmu vedení. Urputn bojující soupe nep íjemn dotíral na domácí hrá e a ve 36. min. se do kal zásluhou Jiruše vyrovnání. Do t etí t etiny šel HC Eaton v po etní výhod a ta mu p inesla další branku. Zásluhu na tom m l ostrost elec Petr Sýkora, který ve 42. min. svou osmou brankou v sezon posunul sv j tým blíž k vít zství. O n j ale museli pardubi tí hrá i ješt hodn bojovat, aby se nakonec mohli radovat z dalšího plného bodového zisku. Ten potvrdil 31 vte in p ed koncem t etí t etiny Špirko p i powerplay soupe e st elou do prázdné branky. HC EATON: R ži ka Ko í, áslava, Nakládal, Haví, Píša, Kolá II, Jillson Sýkora, Špirko, Pivko Zohorna, Koukal, Starý Cetkovský, Genoway, Somík Klejna, Semorád, Rákos Buchtele. Branky: 21. Špirko (Pivko, Sýkora, 29. Píša (Genoway, Somík, 42. Sýkora (Špirko, áslava, 60. Špirko (Sýkora 23. Fabuš (Macho, 36. Jiruš (Macho. Vylou ení: 7:6. Využití: 2:1. Rozhod í: Tur an, Pešina Jindra, Kreuzer. Divák : Hokejisté Pardubic v tomto týdnu dvakrát za sebou zajížd jí na led soupe e, v úterý do T ince a v pátek do Zlína. V ned li se v pardubické EZ Aren p edstaví v televizním Torf p ežil záv re né peklo Pardubice Teplice 4:4 (2:1 Pátým kolem pokra ovala futsalová první liga. Pro Pardubice to byl však teprve tvrtý zápas, nebo utkání s Tangem Brno budou dohrávat tento pátek na Morav. V sobotním utkání se Torf postavil silnému týmu Teplic. Hosté se však ze za átku chvilku rozkoukávali, ehož mohl využít v polovin páté minuty Je ábek, ale sám tvá í v tvá gólmanovi hostí neusp l. Ovšem za další p lminutu se po p e íslení a po p ihrávce Slová ka tre l pod b evno Fidra. O t i minuty pozd ji domácího gólmana p ekonal Tolstov, ale Kone ný na brankové á e mí odvrátil. Vyrovnání se však dostavilo ve 13. min., kdy osamocený Douglas zblízka zamí il rovn ž pod b evno. Pardubicím ješt do polo asu vyšel další rychlý brejk, který po p ihrávce Kone ného prom nil Netolický. Po p estávce nejd íve Dlouhý te oval st elu do b evna, na druhé stran další rychlou akci zakon oval do prázdné brány po p ihrávce Nováka Kone ný. Teplice však b hem minuty a p l dokázaly dv ma góly op t srovnat. P evaha host za ala s p ibývajícím asem nar stat a ve 33. minut Douglas nádhernou st elou do šibenice poslal Severo echy poprvé v zápase do vedení. To však trvalo pouhých prosadili do nálové šestice, pro Hádka a Milíka to byla kone ná. Rozhodující jízdu vyhrál stylem start cíl eský reprezentant Mat j K s, za kterým jen s malým odstupem projel cílovou metou Filip Šitera, který se lou il s juniorskou kategorií. T etí místo si vybojoval dánský reprezentant Lasse Bjerre, mladší bratr slavn jšího Kenetha. T sn pod stupni vít z z stal anglický junior Barber a další dv místa ve nále obsadili Poláci Pyszny a Cieslaw. Synové našich bývalých reprezentant Milík a Hádka obsadili osmé a desáté místo. (fn Bolka vít znou š ru Pardubic nep etrhla 1. Nové Strašecí 2. Most B 3. ábl. Praha 4. He. M stec 5. Alfa Pardub. 6. P elou 7. Jind. Hradec 8. T emošná 9. Kladno 10. Litom ice 11. Hostiva 12. Svítkov Pce : : : : : : : : : : : :26 1 p enosu od proti Spart Praha (vysílá T4 Sport. Ostatní výsledky: Brno Liberec 7:2, Slavia Zlín 4:1, Kladno T inec 1:2, Plze Litvínov 4:5, eské Bud jovice Sparta 2:3 sn. Utkání Vítkovice Karlovy Vary se hraje 13. íjna. (fn 1. Vítkovice 2. T inec 3. Zlín 4. Pardubice 5. Slavia 6. Sparta 7. Bud jovice 8. Boleslav 9. Plze 10. Kladno 11. Liberec 12. Karl. Vary 13. Litvínov 14. Brno : : : : : : : : : : : : : : vte in, když Kone ný rovn ž p ekrásnou st elou vyrovnal. Ve 38. Netolického st elu branká Vozár te oval do b evna. To, že hosté cht li naplno bodovat, dokumentovali poslední dv minuty, kdy se Teplice odhodlaly ke h e bez branká e. Pro domácí tým to byly pekelné dv minuty, nebo elili doslova hokejovému zámku. Ten však Torf ustál a i když hrál v domácím prost edí, bod z tohoto zápasu je cenný. Branky: 5. Fidra, 18. Netolický, 23. a 33. Kone ný 13., 25. a 33. Douglas, 26. Tolstov. PARDUBICE: Dufek Je ábek, Slová ek, Koudelka (35. Sklená, Fidra Kone ný, Urbanec, Novák, Netolický. Ostatní výsledky: Boheminas Benago Zru nad Sázavou 5:11, Jistebník Vysoké Mýto 1:5, Šumperk Slavia 3:5, M lník Tango Brno 2:5. Zápas Helas Brno Chrudim je na programu 30. íjna. MICHAL MACH 1. Tango Brno 2. Chrudim 3. Teplice : : : Vysoké Mýto 5. Slavia Praha 6. Helas Brno 7. Zru n. Sáz. 8. Pardubice 9. Jistebník 10. Šumperk 11. Bohemians 12. M lník : : : : : : : : :30 1 ÚTERÝ 5. ÍJNA 2009 Mladý hokej JUNIO I: Pardubice Opava 3:0 (1:0, 1:0, 1:0. Buchtele 2, Radil. Znojmo Pardubice 2:6 (0:1, 2:2, 0:3. Stoklasa a Kousal po 2, Buchtele, Kapec. Pardubice T inec 3:2p (0:1, 2:1, 0:0 1:0. Buchtele, Drtina, Kapec. PARDUBICE: Landsman Zdráhal, Drtina, Krejnus, Vondrá ek, Lenoch, Havlík, Posko il Stoklasa, P honý, Kousal, Veselý, J. Mou ka, Kaut, Buchtele, apek, Pila, Hemský, Kapec. V zápasech s O a Z dále nastoupil Radil. STARŠÍ DOROST: Liberec Pardubice 7:4 (1:2, 3:2, 3:0. J. Mou ka, Chlupá, K e an, Starý. Jihlava Pardubice 1:2 s.n. (0:1, 1:0, 0:0-0:0. Voženílek, roz. nájezd Tomín. Pardubice Havlí k v Brod 1:2p (0:0, 0:0, 1:1 0:1. Š astný. PARDUBICE: Štrof Starý, Beneš, Procházka, Chaloupka, Voženílek, Rychlík Jetmar, Chlupá, Zr st Š astný, B ezina, Tomín Chmela, P. Mou ka, Zahaluk K e an. V zápasech v L a J dále nastoupil J. Mou ka, proti J Langhamer a Veselý. MLADŠÍ DOROST: Havlí k v Brod Pardubice 3:4 (0:2, 1:2, 2:0. ezní ek a Veselý po 2. PARDUBICE: Langhamer Divecký, Kubín, Petira, Kalous, Fridrich, Pilný, Vršanský, Kabelka ezní ek, Chvojka, Veselý Schneider, Bureš, Moravec Žilák, Havel, Mejtský Kohoutek. ŽÁCI 8. T ÍDA: Mladá Boleslav - Pardubice 3:3 (1:1, 2:0, 0:2. Bedná 2, Tichý. PARDUBICE: Husár - Turyna, Brázda, Procházka, Tichý, Veselovský - Barkóci, Musil, Panna, Bedná, Vysko il, Bažant, Hlavá ek, Voženílek, Velinský. 7. T ÍDA: Ml. Boleslav - Pardubice 2:7 (0:3, 1:2, 1:2. Špa ek 3, Kusý 2, Kmošek, Martinec. PARDUBICE: Petric, Pitthard -Faltys, Ku era, Franc, Truhlá, Šklíba, Voltner - Rohlík, Špa ek, Kmošek, Kusý, Voženílek, Dušek, Augsten, Martinec, Solni ka, Kope ný. 6. T ÍDA: Pardubice Ml. Boleslav 1:2 (0:1, 0:1, 1:0. Tichý PARDUBICE: Mudrunka - Budík, Leder, Syrovec, Berný - Bor, Zadina, Bažant, Kubišta, Pejzlová, Petrus, Voldán, Bureš, Tichý. 5. T ÍDA: Pardubice Ml. Boleslav 6:2 (1:1, 2:1, 3:0. Rázek 3, Matys 2, Frydrych. PARDUBICE: Št pánek, Škoda - Mert, Jan a ík, Žouželka, Pilný, Hudec, Chmelík - Frydrych, Matys, Hlavá ek, Mikula, Kulhánek, Zlatník, erný, Rázek, Hrabánek, Kohoutek. MICHAL MACH 1. Future 2. Tatran 3. Vítkovice 4. Ostrava 5. Liberec 6. Boleslav 7. Pardubice 8. Bulldogs 9. Chodov 10. Sparta 11. Haví ov 12. Znojmo Florbal Sokol M&M Reality Pardubice SSK Future 2:3 (0:2, 0:0, 2:1. Ned lní utkání p ineslo pardubickým orbalist m první porážku v sezon. Na domácím h išti na favorita nesta ili, ale nutno podotknout, o body se p ipravili sami. Hosté se na góly p íliš nenad eli, nebo jim je individuálními chybami Pardubice p ipravily samy. Od druhé t etiny domácí soupe e p est íleli, ale poprvé se prosadili až v šesté minut záv re né t etiny. Future sedm minut p ed koncem odsko ilo op t na rozdíl dvou branek, o dramatickou koncovku se 45 vte in p ed koncem p i p esilovce a power play postaral Brychta. Na body však Sokol tentokráte nedosáhl. V sobotu zajížd jí Pardubice na Moravu do Vítkovic, kde se utkání s ú adujícím mistrem. PARDUBICE: Pipek Kosejk, Dziurdzik, Š astný, Filip, Granec Zozulák, Vacík, Chovanec, Teichman, Bahník, Kunát, Vichr, Cibere, Trojan, Brychta. (mma : : : : : : : : : : : :28 0 TÝDENÍK PERNŠTEJN - regionální noviny Pardubicka a Chrudimska vychází 1x týdn v pond lí vydává Pardubický Porter, s.r.o., sídlo redakce: Štefánikova 704, Pardubice editel spole nosti Roman Zahrádka, tel.: redaktor: Pavel Zeman, tel.: , sportovní redaktor: Michal Mach, tel.: , inzerce: Bc. Jitka Zahrádková, tel.: , Eva Grožajová, tel.: web: rozši uje PNS a.s., p edplatné - objednávky p ijímá písemn, telefonicky nebo faxem Mediaservis s.r.o., zákaznické centrum, Kounicova 2b, Brno, reklamace: , tisk: VLP a.s., P átelství 986, Praha MK R E ISSN

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre Edvard Centre SRDCE OSTRAVY BUDE PULZOVAT 24 HODIN, NOVÝ ROZM R MU DÁ C21 Nejrušn jší ulice, nejprestižn jší místo, brána do m sta nám stí Dr. Edvarda Beneše. Pro místní i cizince zde kon í a za íná

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY!

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! Letos se poprvé soub žn s našimi veletrhy Sb ratel, Investor a Minerály a drahé kameny uskute ní v sousední hale v termínu od pátku 7. do soboty 8. zá í veletrh World of Beauty

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský ú ad Praha 9 Beranových 130, 199 00 Praha 18 - Let any S o u d n í e x e k u t o r M g r. O n d e j S v o b o d a tel. / fax: +420 266 314 206, e-mail: urad@eupraha9.cz, ID DS: hhwv2xp; http://www.eupraha9.cz

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Zápis ze sch ze výboru Spole enství vlastník jednotek NOVÁ HARFA I Podková ská.p. 933 . 4/2009

Zápis ze sch ze výboru Spole enství vlastník jednotek NOVÁ HARFA I Podková ská.p. 933 . 4/2009 Zápis ze sch ze výboru Spole enství vlastník jednotek NOVÁ HARFA I Podková ská.p. 933. 4/2009 Datum sch ze: 20.4.2009 Místo jednání: Praha P ítomni: M. Glogar, H. Kollmanová, P. Samohejl, L. Svobodová,

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více