PŘÍLOHY: APPENDICES:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHY: APPENDICES:"

Transkript

1 PŘÍLOHY: APPENDICES: č. 1 Účetní závěrka za rok 2013 No. 1 The 2013 Financial Statements č. 2 Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013 No. 2 Report of the Board of Directors on relations between a controlling and controlled person and on relations between the controlled person and other persons controlled by the same controlling person for the year 2013

2 PŘÍLOHA č. 1 APPENDICES No. 1 Účetní závěrka za rok 2013 The Financial Statements for the Year ended 31 December 2013 Název společnosti: Sídlo: Právní forma: IČ: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Jílová 6/2769, Šumperk akciová společnost

3 Účetní závěrka za rok 2013 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Účetní závěrka a zpráva auditora k

4 Účetní závěrka za rok

5 Účetní závěrka za rok

6 6 Účetní závěrka za rok 2013

7 Účetní závěrka za rok

8 8 Účetní závěrka za rok 2013

9 Účetní závěrka za rok

10 10 Účetní závěrka za rok 2013

11 Účetní závěrka za rok

12 12 Účetní závěrka za rok 2013

13 Účetní závěrka za rok

14 14 Účetní závěrka za rok 2013

15 Účetní závěrka za rok

16 16 Účetní závěrka za rok 2013

17 Účetní závěrka za rok

18 18 Účetní závěrka za rok 2013

19 Účetní závěrka za rok

20 20 Účetní závěrka za rok 2013

21 Účetní závěrka za rok

22 PŘÍLOHA č. 2 APPENDICES No. 2 Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013 No. 2 Report of the Board of Directors on relations between a controlling and controlled person and on relations between the controlled person and other persons controlled by the same controlling person for the year 2013

23 Zpráva o vztazích ZPRÁVA p edstavenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013 Veškeré dokumenty a materiály uvád né v této zpráv jsou k nahlédnutí v sídle spole nosti, tj. na adrese: Šumperská provozní vodohospodá ská spole nost, a.s., Šumperk, p. 2769, Jílová 6, PS Tato zpráva byla p ipravena v souladu s ustanovením 66a, odst. 9, zákona. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Spole nost ve smyslu ustanovení 66a je spole ností s v tšinovým vlastníkem a je osobou ovládanou. Ovládající osoba SUEZ ENVIRONNEMENT vlastní akcie Šumperské provozní vodohospodá ské spole nosti, a.s. s podílem 98,7 % na základním kapitálu. Její podíl p esahuje 40 % hlasovacích práv a je tedy osobou ovládající. Spole nost SUEZ ENVIRONNEMENT neuzav ela dohodu s jiným spole níkem za ú elem získání v tšiny hlasovacích práv. Ovládací smlouva nebyla uzav ena. 1. Osoby tvo ící holding 1.1 Ovládaná osoba Spole nost: Šumperská provozní vodohospodá ská spole nost, a.s. se sídlem na adrese: Šumperk, p. 2769, Jílová 6, PS I : zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Ostrav v odd. B, vložka 699 zastoupená: Manuelem Nivetem, p edsedou p edstavenstva Pierre-Etiennem Sègrem, místop edsedou p edstavenstva Ing. Petrem Kone ným, MBA, lenem p edstavenstva (dále ovládaná osoba ) Ovládaná osoba je obchodní spole nost, která se zabývá provozováním vodovod a kanalizací, silni ní motorovou dopravou nákladní, silni ní motorovou dopravou osobní, vodoinstalatérstvím, topená stvím, koupí zboží za ú elem jeho dalšího prodeje a prodej, vyhledáváním podzemního vedení, provád ním staveb v etn jejich zm n, udržovacích prací na nich a jejich odstra ování, inženýrsko-investorskou inností, inností ú etních poradc, výrobou, opravami a montáží m idel, podnikáním v oblasti nakládání s nebezpe nými odpady, projektovou inností v investi ní výstavb, provozováním t lovýchovných za ízení, sloužících regeneraci a rekondici, výrobou elekt iny (autorizace), pronájmem nemovitostí, byt a nebytových prostor dle 4 zák.. 455/91 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis, laboratorními rozbory vod a zemin, poskytováním p j ek, krátkodobých a st edn dobých úv r - factoring a forfaiting, ubytovacími službami. 23

24 Zpráva o vztazích 1.2 Ovládající osoby Spole nost: SUEZ ENVIRONNEMENT se sídlem na adrese: 16 Place De l Iris, Tour Cb21, 92040, Paris, Francouzská republika zapsaná v Obchodním rejst íku a rejst íku spole ností vedeném Rejst íkem Obchodního soudu v NANTERRE, íslo obchodního rejst íku: R.C.S. NANTERRE DFE (2010 B 07790) zastoupená: SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY (akciová spole nost) p edsedou správní rady (dále ovládající osoba ) 1.3 Propojené osoby Brn nské vodárny a kanalizace, a.s. se sídlem na adrese: Hybešova 254/16, Brno I : zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Brn, oddíl B, vložka 783 zastoupená: p edsedou p edstavenstva MVDr. Vlastimilem Ž árským p edm t podnikání: provozování vodovod a kanalizací (dále jen propojená osoba ) ONDEO Services CZ, s.r.o. se sídlem na adrese: Špan lská 10, Praha 2 I : zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6636 zastoupená: jednatelem Manuelem Nivetem p edm t podnikání: technicko-inženýrská innost v oblasti provozu vodovod a kanalizací (dále jen propojená osoba ) Ostravské vodárny a kanalizace a.s. se sídlem na adrese: Nádražní 28/3114, Ostrava Moravská Ostrava I : zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl B, vložka 348 zastoupená: p edsedou p edstavenstva Ing. Petrem Kajnarem p edm t podnikání: provozování vodovod a kanalizací (dále jen propojená osoba ) Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. se sídlem na adrese: Studentská 328/64, Karlovy Vary - Doubí I : zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem Plze, oddíl B, vložka 375 zastoupená: p edsedou p edstavenstva Manuelem Nivetem p edm t podnikání: provozování vodovod a kanalizací (dále jen propojená osoba ) Vodohospodá ská spole nost Benešov, s.r.o. se sídlem na adrese: ernoleská 1600, Benešov u Prahy I : zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem Praha, oddíl C, vložka zastoupená: jednatelem Manuelem Nivetem p edm t podnikání: vodohospodá ská innost (dále jen propojená osoba ) 24

25 Zpráva o vztazích SITA CZ a.s. se sídlem na adrese: Špan lská 10/1073, Praha 2, Vinohrady I : zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stský soud Praha, oddíl B, vložka 9378 zastoupená: p edsedou p edstavenstva Fabricem Rossignolem p edm t podnikání: podnikání v oblasti nakládání s odpady (dále jen propojená osoba ) Tren ianska vodohospodárska spolo nos, a.s. se sídlem na adrese: 1. mája 11, Tren ín, Slovenská republika I : zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Okresním soudem Tren ín, oddíl Sa, vložka /R zastoupená: p edsedou p edstavenstva Manuelem Nivetem p edm t podnikání: podnikání v oblasti provozování ve ejných vodovod a kanalizací (dále jen propojená osoba ) SUEZ ENVIRONNEMENT SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o. se sídlem na adrese: 1. mája 11, Tren ín, Slovenská republika I : zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Okresním soudem Tren ín, oddíl Sro, vložka /R zastoupená: jednatelem Manuelem Nivetem p edm t podnikání: podnikání v oblasti poradenství v oblasti vodárenství a kanalizací (dále jen propojená osoba ) 2. Základní údaje o vztazích s ovládající osobou a osobami propojenými Ovládané osob není známa velikost majetkových podíl ani hlasovacích práv ovládající osoby ani jiné dohody o vykonávání ovládajícího vlivu a jednání ve shod mimo dále uvedené smlouvy. lenové statutárního a dozor ího orgánu ovládané osoby nejsou zárove leny statutárního a dozor ího orgánu ovládající osoby. Ovládané osob nejsou známy majetkové podíly a hlasovací práva nebo jiný vliv mezi propojenými osobami. 2.1 Personální unie P edseda p edstavenstva ovládané osoby Manuel Nivet byl v roce 2013 místop edsedou p edstavenstva propojené osoby Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., jednatelem propojené osoby ONDEO Services CZ, s.r.o., p edsedou p edstavenstva propojené osoby Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., jednatelem propojené osoby Vodohospodá ská spole nost Benešov, s.r.o., p edsedou p edstavenstva propojené osoby Tren ianska vodohospodárska spolo nos, a.s., lenem p edstavenstva propojené osoby Brn nské vodárny a kanalizace, a.s. a jednatelem propojené osoby SUEZ ENVIRONNEMENT SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o. 25

26 Zpráva o vztazích Místop edseda p edstavenstva ovládané osoby Pierre-Etienne Sègre byl v roce 2013 lenem p edstavenstva propojené osoby Brn nské vodárny a kanalizace, a.s. a lenem p edstavenstva propojené osoby Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. len p edstavenstva ovládané osoby Ing. Petr Kone ný, MBA byl v roce 2013 lenem p edstavenstva propojené osoby Tren ianska vodohospodárska spolo nos, a.s., lenem p edstavenstva propojené osoby Brn nské vodárny a kanalizace, a.s. a prokuristou propojené osoby Ostravské vodárny a kanalizace a.s. len p edstavenstva ovládané osoby Ing. Antonín Lázni ka byl v roce 2013 lenem p edstavenstva propojené osoby Tren ianska vodohospodárska spolo nos, a.s. ( lenství do 18. ervna 2013) a lenem p edstavenstva propojené osoby Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. len p edstavenstva ovládané osoby Ing. Denisa Bení ková nebyla v roce 2013 lenem statutárního ani kontrolního orgánu žádné z propojených osob. P edseda dozor í rady ovládané osoby PhDr. Pavel Kavka byl v roce 2013 lenem dozor í rady propojené osoby Brn nské vodárny a kanalizace, a.s., lenem dozor í rady a poté místop edsedou dozor í rady propojené osoby Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., místop edsedou dozor í rady propojené osoby Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., p edseda dozor í rady propojené osoby Vodohospodá ská spole nost Benešov, s.r.o., lenem dozor í rady ( lenství do 18. ervna 2013) a poté lenem p edstavenstva ( lenství od 19. ervna 2013) propojené osoby Tren ianska vodohospodárska spolo nos, a.s. 2.2 Smlouvy a dohody uzav ené mezi propojenými osobami V pr b hu roku 2013 poskytovala ovládaná osoba osob ovládající následující pln ní: Úhradu za poskytování služeb dle smlouvy o poskytování technologické licence, technické podpory a služeb, a to v rozsahu licencí na technologie SUEZ ENVIRONNEMENT, poskytování technické dokumentace, poskytování misí technické podpory a služeb, školících služeb, poskytování duševního kapitálu, uzav ené dne P edm t pln ní smlouvy byl ke konci ú etního období spln n. Tato smlouva je sou ástí obchodního tajemství mezi ovládanou a ovládající osobou a obsahuje d v rné informace, které vzhledem k možné újm ovládané osoby nelze zve ejnit. Spole nost ŠPVS, a.s. nakoupila v pr b hu roku 2013 v rámci své b žné innosti následující materiál, zboží a služby od propojených osob: 1. Firma ONDEO Services CZ, s.r.o.: - úhrada za poskytované poradenské služby ve výši ,00 K na základ smlouvy uzav ené dne , dodatku. 1 ze dne , dodatku. 2 ze dne a dodatku. 3 ze dne k této smlouv, - spoluú ast na výstav Vodovody a kanalizace 2013 ve výši ,59 K, - správa ú t programu SHARING ve výši ,84 K, - spoluú ast na vydávání asopisu Sv t Ondeo ve výši ,75 K, - spoluú ast na sportovní akci Raid ve výši ,13 K. 26

27 Zpráva o vztazích 2. Firma SITA CZ, a.s.: - odvoz a likvidace odpad v celkové výši K. 3. Firma Brn nské vodárny a kanalizace, a.s.: - za opravy, p ezkoušení, cejchování a regulaci vodom r v celkové výši K. Dále spole nost ŠPVS, a.s. zajiš ovala v pr b hu roku 2013 služby následujícím propojeným osobám v rozsahu: 1. Firm SITA CZ, a.s.: - pro išt ní kanalizace, erpání, odvoz a likvidace odpadních a pr sakových vod a splašk a vodné a sto né v celkové výši ,90 K. 2. Firm Brn nské vodárny a kanalizace, a.s.: - prodej vodom r v celkové výši ,50 K. Tato zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince P ehled závazk a pohledávek vyplývajících z obchodních vztah mezi sp ízn nými osobami k (v tis. K ): Spole nost Závazky k Pohledávky k SITA CZ, a.s ONDEO Services CZ, s.r.o Brn nské vodárny a kanalizace, a.s. 3 0 SUEZ ENVIRONNEMENT Žádné další právní úkony mezi osobou ovládanou a ovládající a osobami propojenými nebyly u in ny. Žádné stran nevznikl neoprávn ný prosp ch nebo újma. Tato zpráva byla zpracována p edstavenstvem Šumperské provozní vodohospodá ské spole nosti, a.s., projednána a schválena p edstavenstvem spole nosti dne 6. b ezna Tato zpráva bude nedílnou sou ástí výro ní zprávy a bude p edložena k projednání ádné valné hromad spole nosti. P edstavenstvo spole nosti uznává svoji odpov dnost za sestavení této zprávy, prohlašuje, že nic nebylo zaml eno a p i sestavování zprávy jednalo p edstavenstvo s pé í ádného hospodá e. 27

28 28 Zpráva o vztazích

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2 Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za ú etní období roku 2009 4 Stanovisko dozor

Více

Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, IČ: 45193673

Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, IČ: 45193673 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013 podle ustanovení 82 zákona č. 90/2012 Sb., o

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, vážení pánové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, vážení pánové, Výroční zpráva 2008 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 SLOŽENÍ ORGÁN SPOLE NOSTI 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLE NOSTI 4 ZAJIŠT NÍ 5 SOLVENTNOST 6 TECHNICKÉ REZERVY 7 PRODUKTY 8 POUŽITÉ POSTUPY 9 P ÍLOHA K Ú ETNÍ ZÁV RCE ZA ROK

Více

Výro ní zpráva spole nosti za rok 2007

Výro ní zpráva spole nosti za rok 2007 Výro ní zpráva spole nosti za rok 2007 Obsah Výro ní zpráva spole nosti za rok 2007...1 1. Základní charakteristika spole nosti...4 1.1 Spole níci:...4 1.2 el založení :...5 1.3 innost...5 2. Orgány spole

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 7 1

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 7 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 1 OBSAH Základní údaje akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Zpráva dozorčí rady 14 Doplňující informace o společnosti 16 Zpráva o vztazích mezi

Více

Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO

Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO Obchodní právo Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO 2010 Obchodní právo JUDr. Ing. Ji í Klavík Ing. Ji í Klavík jiri.klavik@vsem.cz Obchodní právo 1. Pojem a prameny obchodního práva Pojem obchodního práva Základním

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti... 3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti... 3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti... 3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 j. HSOS-358/K -K -2009 V Ostrav dne 31. b ezna 2009 Zpracoval: kolektiv autor plk. Ing. Zden k Nytra editel

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

SPRÁVA MAJETKU M STA

SPRÁVA MAJETKU M STA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ve ejná ekonomika SPRÁVA MAJETKU M STA Administration of property of city Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Jan ŠELEŠOVSKÝ,

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část Technické standardy veřejné kanalizace C Přílohová část Ing. Iva Barboriková Prosinec 2010 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové Technické standardy veřejných

Více

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 254/16, 657 33 Brno. Výroční zpráva

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 254/16, 657 33 Brno. Výroční zpráva Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 254/16, 657 33 Brno Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 2. Textová část výroční

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Osobní spole nosti v zákonu o obchodních korporacích Andrea Denešová Bakalá ská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn.

Více

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013,

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013, VYHLÁŠKA ze dne... 2013, kterou se m ní vyhláška. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektroza ízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

výroční zpráva 2004 zpráva o vztazích

výroční zpráva 2004 zpráva o vztazích výroční zpráva 2004 zpráva o vztazích Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby) zpracovaná

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Dalkia Morava, a.s. 28. října 3123/152 709 74 Ostrava Česká republika tel.: +420 596 609 111 fax: +420 596 609 300 e-mail: info@dalkiamorava.

Dalkia Morava, a.s. 28. října 3123/152 709 74 Ostrava Česká republika tel.: +420 596 609 111 fax: +420 596 609 300 e-mail: info@dalkiamorava. Dalkia Morava, a.s. 28. října 3123/152 709 74 Ostrava Česká republika tel.: +420 596 609 111 fax: +420 596 609 300 e-mail: info@dalkiamorava.cz www.dalkiamorava.cz Z p r á v a o v z t a z í c h mezi ovládající

Více

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 Zápis z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 P ítomni: Omluven: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing.

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 254/16, 657 33 Brno

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 254/16, 657 33 Brno Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 254/16, 657 33 Brno IČ 46347275 Subjekt je zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 Výroční zpráva 2007 Obsah: 1. Zpráva představenstva

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více