Problematika seniorů v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika seniorů v České republice"

Transkript

1 Problematika seniorů v České republice

2 Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až 2017 a priority Závěr

3 Demografický vývoj v České republice Stárnutí populace je nejcharakterističtějším rysem demografického vývoje České republiky jako v dalších zemí Evropy. poměr starších osob se bude v budoucnu výrazně měnit zestárnutí populačně silných poválečných ročníků prodlužující se pravděpodobná doba dožití Z demografických prognóz vyplývá, že: počet osob nad 65 let v roce 2012 je 1,7 milionu a v roce 2050 stoupne jejich počet nad 3 miliony, počet osob nad 75 let v roce 2012 je 0,7 milionu a v roce 2050 stoupne jejich počet nad 1,6 milionu, počet osob nad 85 let v roce 2012 je 0,2 milionu a v roce 2050 stoupne jejich počet nad 0,5 milionu. Obyvatelstvo ČR výrazně zestárne 1/3 osob bude starší 65 let, jejich podíl se přibližně zdvojnásobí. Početně se vyrovná velikost kategorie osob v ekonomicky aktivním a neaktivním věku.

4 Prognóza demografického vývoje v České republice 3,5 3, P o č e t (v m i l.) 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,

5 Porovnání demografického vývoje v České republice a Evropské unii 60 Czech republic European Union Rok ČR EU , , ,5 55, , , ,5 38, ,5 48,5 50,5 52,5 54 Míra závislosti (počet seniorů /počet ekonomicky aktivních občanů) v %

6 Příprava na stárnutí z pohledu Ministerstva práce a sociálních věcí Nepříznivý demografický vývoj - poměr důchodců a pracovně činných se bude zhoršovat Národní program přípravy na stárnutí na období let , Co EU už má, u nás to nastává, poučit se z toho, jak se EU vyrovnává s problémem Nelze se spoléhat na stát, stát nikdy nebude mít finanční prostředky na řešení situace všech seniorů, důležité zaměřit se na občany a seniory, kteří jsou různým způsobem sociálně znevýhodněni Podpora mezigenerační solidarity a soudržnosti by měla být součástí všech opatření přijímaných v reakci na stárnutí populace, rozvoj dobrovolnictví

7 Active Ageing Index

8 Rada vlády pro seniory a stárnutí populace Role Rady vlády pro seniory a stárnutí populace - stálý poradní orgán vlády pro otázky týkající se seniorů a stárnutí populace Ustanovena usnesením vlády č. 288 ze dne 22. března 2006 Předsedou Rady je ministr práce a sociálních věcí je složena ze zástupců ministerstev, zástupců krajů, zdravotní pojišťovny, předseda Rady vlády České republiky pro lidská práva, odborových svazů, seniorských organizací, nestátních neziskových organizací, odborné veřejnosti, zástupci senátu a Poslanecké sněmovny, podnikatelských svazů, v rámci Rady v průběhu roku pracují poradní odborné skupiny problematika seniorské populace, návrhy vládě

9 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období 2013 až 2017 Strategický dokument, který nahradil Národní program přípravy na stárnutí 2008 až 2012 (usnesení vlády č. z 13. února 2013) Důležitý výstup EY 2012 Komunitní přístup Nové - obsahuje konkrétní opatření a gesce za plnění úkolů vytvoření měřitelných indikátorů Legislativní a finanční podpora hledat nové zdroje financování a - využití finančních zdrojů EU v rámci nového programového období v rámci Evropského sociálního fondu

10 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období 2013 až 2017 Výchozí přístupy k problematice stárnutí a definice stárnutí populace pojímán jako celoživotní proces Čeští senioři chtějí stárnout důstojně a pokud možno aktivně Vyspělost společnosti se pozná právě podle toho, jaký způsob stárnutí svým seniorům umožní nevychází z obecně používaných definic, opatření nejsou rozlišena dle věkových skupin, v dokumentu pracujeme především s pojmem senior a starší pracovník. Český právní řád pojem senior nezná (podobně jako např. pojem přestárlá osoba) Pro účely tohoto dokumentu je: seniorem osoba, která dosáhla statutárního věku potřebného k odchodu do řádného starobního důchodu bez ohledu na to, zda starobní důchod pobírá či nikoliv starším pracovníkem je označena osoba starší 50 let, které dosud nevznikl nárok na pobírání řádného starobního důchodu.

11 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období 2013 až 2017 Priority: Zajištění a ochrana lidských práv starších osob Celoživotní učení Zaměstnávání starších pracovníků a seniorů ve vazbě na systém důchodového pojištění Dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce Kvalitní prostředí pro život seniorů Zdravé stárnutí Péče o nejkřehčí seniory s omezenou soběstačností

12 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období 2013 až 2017 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob Cíl: Zvýšit povědomí ve společnosti o právech starších osob a seniorů, informovanost společnosti, rozpoznání špatného zacházení Zajistit ochranu starších osob před diskriminací a všemi projevy nedůstojného zacházení, týrání a zneužívání Opatření: Šíření informačních materiálů Průběžné vzdělávání odborníků Analýza právního rámce a spolupráce mezi veřejnou správou, nestátními organizacemi a seniory samotnými Rozvoj poradenství, důraz na prevenci Právní úprava ochrany seniorů: 1991 Listina základních práv a svobod, 2001 fungování Veřejného ochránce práv 2007 přijetí Antidiskriminačního zákona, Vídeňská ministerská deklarace 2012, Úmluva OSN o právech seniorů -??? Doporučení rady Evropy k právům seniorů konec 2013

13 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období 2013 až 2017 Celoživotní učení Cíle: 1) Zvýšit účast starších pracovníků na dalším vzdělávání - předpoklad pro jejich udržení či návrat na trh práce 2) Zvýšit zapojení seniorů do zájmového vzdělávání 3) vychovávat k úctě ke stáří, posilování mezigenerační solidarity a spolupráce. Opatření: - příprava podpůrných materiálů pro pedagogické pracovníky - využití informačních a komunikačních technologií nebo sítě veřejných knihoven (umožnit účast i lidem z mimouniverzitních lokalit - měst a vesnic) - široká osvěta o potřebě celoživotního učení, příklady dobré praxe - podpora nových forem celoživotního učení (např. dobrovolnické aktivity, volnočasové aktivity, nové formy výuky a druhy kursů)

14 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období 2013 až 2017 Zaměstnávání starších pracovníků a seniorů ve vazbě na systém důchodového pojištění Cíle: 1) Zaměstnávání starších osob a jejich udržení na trhu práce 2) změnit postoj společnosti ke stárnutí, věková diverzita jakožto konkurenční výhoda pro firmy i společnost Opatření zaměřená na podporu rozvoje Age Managementu - posilování profesní mobility, vhodná rekvalifikace, mentoringu - Rozvoj pracovního lékařství na pracovištích; má významnou roli při posuzování komplexnich schopností pracovníků a při prevenci zdravotních problémů starších pracovníků - Legislativní úpravy a ochrana trhu práce - Zvýšení pružnosti na trhu práce - Úřad práce - vrátit poradenskou funkci - komplexní rozvoj kariérního poradenství - Propojení se školami i zaměstnavateli - využít finanční prostředky z EU a mezinárodní zkušenosti - Mediální podpora

15 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období 2013 až 2017 Dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce Cíl: větší porozumění mezi staršími a mladšími lidmi, k úctě ke starším - součást všech opatření přijímaných v reakci na stárnutí populace posílení participace seniorů v rodině a ve společnosti Opatření zaměřená na podporou mezigenerační solidarity, rozvoj mezigeneračního dialogu a spolupráce, podpora soudržnosti generací: - dobrovolnické aktivity (spolupráce v rodině, místní komunitě i na celospolečenské úrovni, smysluplné využití volného času seniorů. - zvyšování mediální kultury ve vztahu k seniorům, příklady dobré praxe - Mezigenerační setkávání - podpora rozvoje multigeneračních center, podpora projektů na dobrovolnictví seniorů (v rodinách, pěší doprovod dětí do škol, hlídání přechodů před školami, doučování, v knihovnách, v nemocnicích nebo v sociálních a zdravotních službách,domovech seniorů.) - Zajištění vhodného právního rámce zákon o dobrovolnické službě (198/2002)???

16 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období 2013 až 2017 Kvalitní prostředí pro život seniorů Cíl: vytvořit prostředí příznivé pro všechny generace Opatření prioritně je třeba řešit na místní úrovni: - aktivní zapojení seniorů do komunitního společenského života (rozvoj Rad seniorů na místní i krajské úrovni) aktivace a zvýšení účasti starších lidí ve společnosti - zajištění bezpečnosti seniorů a ochrany zdraví, - rozvíjet nové formy bydlení (komodia, domovy seniorů, střediska multifunkčního setkávání) - zlepšit dostupnost a úroveň poskytovaných sociálních služeb - dostupnosti veřejné dopravy, zvýšení bezbariérovosti - přístup k moderním technologiím prostředí přátelské seniorům - vytvářet výrobky i služby uživatelsky přátelské pro starší generace, senioři budou významnou spotřebitelskou skupinou

17 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období 2013 až 2017 Zdravé stárnutí Cíl: podpora zdravého životního stylu, a to po celý život, zlepšit prevenci a osvětu. Opatření: - Podpora aktivit a projektů zaměřující se na podporu zdravého stárnutí. - Aktivizovat obce a regiony zapojit se do programů Národní sítě Zdravých měst ČR. - Informační kampaně. - Prevence, zdravý životní styl - Podpora vzdělávacích kursů v oblasti veřejného zdraví, využít U3V a další možnosti neformálního vzdělávání. - Využití finančních zdrojů EU v rámci nového programového období 2014+

18 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období 2013 až 2017 Péče o nejkřehčí seniory s omezenou soběstačností Cíl: zajistit kvalitní péči, rozvíjet všechny druhy sociálních služeb, aby si každý mohl zvolit dle svých preferencí a potřeb, provázanost sociálně zdravotních služeb včetně zapojení pečovatelů. Opatření: - Zlepšení systému dlouhodobé péče, vhodná nabídka služeb dle vývoje onemocnění včetně specializované geriatrické péče, které odpovídají rozdílným potřebám a specifickým životním situacím seniorů - Individuální přístup, rozvoj sociální práce na obcích. - Zvýšit informovanost neformálních pečujících, zlepšit podmínky pro pečující rodinné příslušníky - Podpořit rozvoj informačních a komunikačních technologií a služeb asistovaného života pro seniory

19 Závěr Stárnutí populace celosvětový problém - řeší se nejen v České republice, ale v celém světě - poměr důchodců a pracovně činných se bude zhoršovat, co EU už má, u nás to nastává, poučit se z toho, jak se EU vyrovnává s problémem. Udržet starší občany v pracovním procesu (prevence, rekvalifikace, převedení na jiný druh práce). Nelze se spoléhat jen na stát, snaha o maximální soběstačnost lidí, zůstat doma co nejdéle - i za podmínky využití terénních a ambulantních služeb, rozvoj asistivních technologií Rozvíjet všechny druhy sociálních služeb, aby si každý mohl zvolit dle své individuální situace a svých preferencí Rozvoj nových forem bydlení - střediska multifunkčního setkávání Podpora pozitivního pohledu veřejnosti na stáří, dokázat využít potenciál našich zkušených spoluobčanů - země, které tento potenciál využijí, budou v obrovské konkurenční výhodě oproti státům s přetrvávajícím negativním přístupem ke stárnutí.

20 Děkuji za pozornost Kontakt:

21 Děkuji za pozornost

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014)

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014) Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014) Obsah Demografický vývoj v České republice Agenda přípravy na stárnutí na MPSV Národní

Více

Královéhradecký kraj. Plán začleňování seniorů v Královéhradeckém kraji pro období 2008 2010

Královéhradecký kraj. Plán začleňování seniorů v Královéhradeckém kraji pro období 2008 2010 Královéhradecký kraj Plán začleňování seniorů v Královéhradeckém kraji pro období 2008 2010 Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2008 Obsah Obsah...2 Plán začleňování

Více

Informace o realizaci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012) v České republice

Informace o realizaci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012) v České republice Informace o realizaci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012) v České republice Obsah 1. VÝCHODISKA EVROPSKÉHO ROKU 2012 2 1.1. Konkrétní cíle EY 2012 2 1.2. Situace v ČR a

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016

III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016 III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016 M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í ČR Úvod Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011 2016 (dále

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 přijatý usnesením vlády ČR ze dne 17. 8. 2005 č. 1004 Úvod Zdravotní postižení

Více

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2. Zpracování

Více

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 přijatý usnesením vlády ČR ze dne 17. 8. 2005 č. 1004 Praha 2005 ISBN 80-86734-66-8

Více

Národní plán boje proti chudobě

Národní plán boje proti chudobě Národní plán boje proti chudobě přehled výchozích dokumentů a konceptů I. Úvod Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV ) je ústředním orgánem státní správy, do jehož působnosti spadá mimo jiné

Více

Krajský plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením pro období 2014 2016

Krajský plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením pro období 2014 2016 Krajský plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením pro období 2014 2016 Červen 2014 OBSAH ÚVOD 1 Participace organizací a občanů s postižením a jejich organizací na správě věcí

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014

Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014 Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014 Obsah: 1. Podpora rodiny a. aktivity podporující vznik rodiny b. preventivní programy, poradenství, vzdělávání c. slaďování rodinného a pracovního

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN NA LÉTA 2014 2016

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN NA LÉTA 2014 2016 Město Český Těšín 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN NA LÉTA 2014 2016 Komunitní plánování sociálních služeb Český Těšín Vize komunitního plánování sociálních služeb Plánovat a poskytovat

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Obsah Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Oderska a Fulnecka

Obsah Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Oderska a Fulnecka Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Oderska a Fulnecka na období 2008-2012 Obsah Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Oderska a Fulnecka Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2.

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

Evropský rok 2012 (dále jen EY 2012 ) Národníprogram přípravy na stárnutína obdobílet 2013 2017 (dále jen NPPS 2013 2017 )

Evropský rok 2012 (dále jen EY 2012 ) Národníprogram přípravy na stárnutína obdobílet 2013 2017 (dále jen NPPS 2013 2017 ) Obsah Evropský rok 2012 (dále jen EY 2012 ) ZajištěníEY 2012 v ČR Národníprogram přípravy na stárnutína obdobílet 2013 2017 (dále jen NPPS 2013 2017 ) Prostor pro spolupráci a dotazy Důvod vyhlášeníey

Více

Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni

Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni III. Příloha Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni Vláda svým usnesením ze dne 15. května 2002 č. 485 požádala

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2014 2016 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více