Evropský rok 2012 (dále jen EY 2012 ) Národníprogram přípravy na stárnutína obdobílet (dále jen NPPS )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský rok 2012 (dále jen EY 2012 ) Národníprogram přípravy na stárnutína obdobílet 2013 2017 (dále jen NPPS 2013 2017 )"

Transkript

1

2 Obsah Evropský rok 2012 (dále jen EY 2012 ) ZajištěníEY 2012 v ČR Národníprogram přípravy na stárnutína obdobílet (dále jen NPPS ) Prostor pro spolupráci a dotazy

3 Důvod vyhlášeníey 2012: Současnédemografickézměny = jedno z hlavních politických témat v EU Strategie Evropa 2020 Jedna z priorit: Růst podporující začlenění Cíle: 75% zaměstnanosti obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let a sníženípočtu osob ohrožených chudobou o 20 milionů. Tyto cíle nebude možné splnit bez podpoření aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity

4 Zvyšovánípovědomío příležitostech, kteréssebou stárnutíobyvatelstva přináší; Podněcovat diskuzi, identifikace a šíření příkladů dobré praxe a podpora spolupráce na všech úrovních; Vytvořeníinovativních řešení, dlouhodobých strategií, konkrétních cílů a sledování jejich plnění; Bojovat proti diskriminaci na základěvěku, překonávat stereotypy souvisejícís věkem a odstranit bariéry, zejména pokud jde o zaměstnatelnost starších osob.

5 Zaměstnávánístarších osob a jejich udrženína trhu práce do co nejvyššího možného věku; Posilováníjejich zaměstnatelnosti skrze celoživotníučení; Rozvoj dobrovolnictví, smysluplnévyužitívolného času seniorů; Posíleníparticipaceseniorůvrodiněa ve společnosti; Podpořenímezigeneračnísolidaritya mezigeneračního dialogu; Zvyšovánímediálníkulturyve vztahu kseniorům; Boj proti věkovédiskriminaci; Posilováníčinnostívedoucích k důstojnému stárnutí; Vytváření podmínek pro zdravé stárnutí; Podpora pozitivního pohledu veřejnosti na stáří.

6 Webové stránky EY 2012:

7 EY 2012 v Českérepublice: K dosažení cílů obsažených v rozhodnutí bude kladen důraz na spolupráci s relevantními aktéry Regionální a místní samosprávy znalost místního prostředí a potřeb svých občanů Neziskové organizace potenciál realizovat zajímavé, inovativní projekty na podporu aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity Ostatníministerstva téma EY 2012 přesahuje působnost jednoho ústředního orgánu státní správy k dosažení cílů EY 2012 vyžaduje spolupráci všech ministerstev a dalších orgánůstátnísprávy. Ostatní subjekty např. firmy ziskové povahy reflektování agemanagementu, podpora NGO, uživatelsky přátelské výrobky a služby ke starším lidem

8 EY 2012 v ČR: Za účelem podpoření rozvoje spolupráce: Pracovnískupina EY 2012 složenáze subjektů, kteříse k EY 2012 přihlásili, Pracovní skupina složená z osob zastupujících jednotlivá ministerstva, kraje a města(praha, Brno, Ostrava, Plzeň) Rada vlády pro seniory a stárnutí populace kroměotázek k EY 2012, budou mít možnost podílet na tvorbě nového Národního programu přípravy na stárnutína období let

9 Tematickéoblasti EY 2012: Tematické oblasti konference: Zaměstnávání starších osob (prof. Igor Tomeš) Celoživotní učení(prof. Petr Vavřín) Dobrovolnictví starších osob a seniorů( PhDr. Jiří Tošner) Mezigenerační dialog (Mgr. Lucie Vidovicová, Ph.D.) Zdravé stárnutí(mudr. Hana Janatová, CSc.) Kvalita života seniorů(ing. Arch. David Tichý, Ph.D.) Podepsáníspolečného memoranda, kteréposloužíjako východisko pro tvorbu NPPS (výstupy z jednotlivých tematických skupin)

10 Komunikačníaktivity Zahajovací konference 1. března Vytvoření partnerství(nno, místní samospráva, podniky) Jmenování ambasadorů Medializace EY 2012 spolupráce s tiskem, TV, odborně zaměřenými časopisy, využití facebooku, apod. Webovéstránky EY 2012 v ČR Tvorba a překlad materiálů zmapovánípříkladůdobrépraxe a uvedení na stránkách MPSV, popř. vydání brožury; překlad cizojazyčných materiálů

11 Ambasadoři EY 2012 Ivo Možný Monika Šimůnková Zuzana Baudyšová Helena Haškovcová Květa Fialová Milan Klapetek Michal Giboda

12 Dalšíplánovanéakce Veřejné diskuze s Patrony EY 2012 na konkrétní témata vztažená k EY 2012 za přítomnosti médií jejich vize se stanou součástínpps Vytvoření webu zastřešující platforma pro aktivní stárnutí Semináře pro seniorské a proseniorské organizace na téma: Efektivní získávání finančních prostředků z dotačních programů Projekt ESF OP LZZ zvýšení zaměstnanosti starších osob Národní program přípravy na stárnutí hlavní výstup EY 2012

13 ESF OP LZZ Individuálníprojekt zvýšit zaměstnatelnost starších osob a podpořit vzájemnou interakci mezi hlavními aktéry na TP Grantovéprojekty zohledněnív jednotlivých oblastech podpory formou informace o EY 2012 do stávajících nebo plánovaných výzev, z nichž některé budou zvýhodněny formou specifických kritérií Publicita v rámci ESF: o EY 2012 a projektech zaměřených na cílovou skupinu 50+ výzev, ve kterých je možnépředkládat projekty zaměřenéna cílovou skupinu 50+

14 Výzvy se zvýhodněním projektův souvislosti s EY 2012 Výzva č. 86 (pro oblast podpory sociálních služeb) při zapojenískupiny 50+ v poměru 50% až100% z celkového počtu podpořených osob bonifikace ve výši 3 bodů Výzva č. 88 (Rovnépříležitosti žen a mužůna TP a slaďování pracovního a rodinného života) bonifikace ve výši 1 až3 body při zapojení cílové skupiny: ženy v předdůchodovém věku Další výzvy pro projekty zaměřené na cílovou skupinu 50+ : Výzva č. 77(mezinárodní spolupráce) Výzva č. 36(zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků)

15 Příběhy projektůop LZZ Dne byla na webu ESF ČR uvedena výzva Zajímajínás Vaše příběhy! výzva pro příjemce, aby se podělili o příběhy konkrétních lidí Média probíhá příprava televizního zpracování příběhů projektů OP LZZ formou reportáží odvysílaných na ČT Z 20 reportážíby mělo být 5 až8 zaměřeno na cílovou skupinu 50+ Oslovováni jsou i novináři, kteříse tématem starších osob zabývají

16 The examples of good practice civil organizations ELPIDA non-government organization for older people in the CR - Please The Trees Tour 2011/2012 against age discrimination: The chorus of older people and young rock band Please the Trees was put together. They play and sing in clubs for the young across the Czech Republic. The goal is to entertain people and show them that generations working together can do something great.

17 The examples of good practice civil organizations ELPIDA non-government organization for older people in the CR - Please The Trees Tour 2011/2012 against age discrimination: The chorus of older people and young rock band Please the Trees was put together. They play and sing in clubs for the young across the Czech Republic. The goal is to entertain people and show them that generations working together can do something great.

18 The examples of good practice civil organizations ELPIDA non-government organization for older people in the CR - Please The Trees Tour 2011/2012 against age discrimination: The chorus of older people and young rock band Please the Trees was put together. They play and sing in clubs for the young across the Czech Republic. The goal is to entertain people and show them that generations working together can do something great.

19 Národníprogram přípravy na stárnutí : Výstupy EY 2012 budou reflektovány v NPPS na období let Hlavní oblasti: Zaměstnávání starších osob Celoživotní vzdělávání a učení Dobrovolnictví starších osob a seniorů Mezigenerační dialog Kvalita života seniorů Zdraví/ Zdravé stárnutí Lidská práva

20 Zaměstnávánístarších osob Nelze jen prodlužovat věk odchodu do důchodu nezbytné: Přizpůsobovat pracovnípodmínky specifikům starších pracovníků rozvíjet koncept age-managementu, který by se měl stát součástí personálního řízení firem Podpora rozvoje flexibilních pracovních úvazků Ochrana zdraví při práci a prevence zdraví na pracovišti Boj proti věkovédiskriminaci(při přijímánínových pracovníků především) s tím souvisítakéslaďovánínabídky a poptávky na TP Spolupráce: AIVD, Byznys pro společnost

21 Celoživotnívzdělávánía učení Význam CVU: Přímýekonomický dopad zvyšovánízaměstnatelnosti Nepřímýekonomický dopad podporaintegrace, participace ve společnosti a celková pohoda( well-being ) člověka a proto je nezbytné: Podporovat dalšívzdělávánív průběhu celého života a to se zaměřením na ICT, jazyky a dle požadavků konkrétní prac. pozice Rozvoj U3V rozšířenído menších měst skrze využitíict (e-learning/přednášky přes video, aj.) Spolupráce: Asociace U3V, Ústav CŽV, NNO akademie seniorů, kurzy PC

22 Dobrovolnictvístarších osob a seniorů Senioři nejsou jen příjemci sami dobrovolnéaktivity poskytují Dobrovolnictví formální neformální(péče o vnoučata) Po odchodu do důchodu dobrovolnictvíposkytuje alternativnípříležitosti pro aktivnízapojenído společnosti důležitý nástroj prevence sociálního vyloučení ve vyšším věku Důraz: Využití potenciálu starších osob a seniorů pro rozvoj dobrovolnictví seniorů Zahrnutídobrovolnictví, aktivního občanstvía mezigeneračních vztahů do rámcových vzdělávacích programů škol Podpora medializace dobrovolnictví Spolupráce Hestia, Dobrovolnické centrum, o.s.

23 Mezigeneračnídialog Měnící se demografická struktura a pravděpodobně nastupující ekonomická recese může vyvolávat: PNUTÍMEZI GENERACEMI A PŘEDSTAVOVAT VÝZVU (OHROŽENÍ) PRO EXISTUJÍCÍSOLIDARITU A SPOLUPRÁCI MEZI LIDMI V ROZDÍLNÝCH VĚKOVÝCH SKUPINÁCH Nezbytné: Rozvíjet společnost přátelskou všem generacím Spolupracovat na řešení problémů napříč generacemi Umožnit seniorům stát se aktivními členy v komunitě Spolupráce: Brno, kraj Vysočina, Elpida, Diakonie ČCE

24 Zdravía zdravéstárnutí Zvyšující se počet starších osob (hl.80+) tlak na poskytování zdravotní péče Dobrézdravía prevence nemoci v průběhu celéhoživota je důležitým předpokladem pro dobré zdraví ve starším věku: Pro všechny-podporovat zdravý životnístyl Pro pracující- prevence nemoci v zaměstnání a vhodné nastavení pracovního místa Pro staršíobčany-umožnit přístup k preventivním zdravotním vyšetřením, osvěta, vytvářet vhodné prostředí Pro ty, co péči potřebují dlouhodobápéče v komunitě zajistit důstojné stárnutí, individuální potřeby, podpora pečujících, vhodné residenční služby Spolupráce: Národní síť zdravých měst, Českomoravská psychologická společnost, Státní zdravotní ústav, aj.

25 Kvalita života seniorů Senioři ohroženi vyloučením (chudoba, chabé zdraví, nízké vzdělání, nedostatečnádopravnídostupnost, přístup ke službám, věková diskriminace, stereotypy) Všechny věkovéskupiny musímít možnost podílet se na rozhodování o věcech, které se jich týkají Zajistit participaci sociální, politickou, ekonomickou Finančnía místnídostupnostk dopravě, bydlenía kultuře, sociálním a zdravotním službám senioři budou v budoucnu významnou spotřebitelskou skupinou rozpoznat specifické potřeby, zájmy a preference Zlepšovánímediálníkulturyo seniorech, kampaně, semináře pro veřejnost, apod.

26 Jak se můžete zapojit? Propagace EY 2012 na webových stránkách, letáčky Pořádáníseminářů/ akcí k EY 2012 Vzájemná spolupráce s MPSV Seminář/ akce na jedno specifickétéma EY 2012 Např. věkovádiskriminace -positivním přístupem ukázat přínos starších osob pro společnost Zahrnout evropský kontext do EY 2012 v ČR

27

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

H. Synergie a komplementarity

H. Synergie a komplementarity H. Synergie a komplementarity I/ Identifikace synergií a komplementarit mezi ESF programy Tabulka č. 40: Výzkum, vývoj OP PIK OP VVV OP PPR PRV OP R Tematický cíl TC 1 TC 1, TC 10 TC 1 TC 1, TC 10 TC 3

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014

Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014 Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014 Obsah: 1. Podpora rodiny a. aktivity podporující vznik rodiny b. preventivní programy, poradenství, vzdělávání c. slaďování rodinného a pracovního

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012 www.esfcr.cz www.kr-kralovehradecky.cz Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012 Zpracováno v rámci projektu Podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

Národní plán boje proti chudobě

Národní plán boje proti chudobě Národní plán boje proti chudobě přehled výchozích dokumentů a konceptů I. Úvod Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV ) je ústředním orgánem státní správy, do jehož působnosti spadá mimo jiné

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 za rok 2012

Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 za rok 2012 Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 za rok 2012 Podklad pro 20. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace konané dne 10. října 2013 Obsah: 1. Úvod...

Více

Akční plán pro rok 2011

Akční plán pro rok 2011 PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2011 2015 Program cílené a dlouhodobé podpory integrace cizinců ze třetích zemí na území Jihomoravského

Více

Královéhradecký kraj. Plán začleňování seniorů v Královéhradeckém kraji pro období 2008 2010

Královéhradecký kraj. Plán začleňování seniorů v Královéhradeckém kraji pro období 2008 2010 Královéhradecký kraj Plán začleňování seniorů v Královéhradeckém kraji pro období 2008 2010 Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2008 Obsah Obsah...2 Plán začleňování

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2014 2016 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním 3 Popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, podporovanému fondy nebo shrnutí integrovaných přístupů k územnímu rozvoji na základě obsahu programů podle čl. 15 (2,A) obecného nařízení Základním východiskem

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016

III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016 III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016 M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í ČR Úvod Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011 2016 (dále

Více