Bakalářské studijní programy 2015/2016 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2015/2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bakalářské studijní programy 2015/2016 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2015/2016"

Transkript

1 Bakalářské studijní programy 2015/2016 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2015/2016 Provozně ekonomická fakulta MENDELU Zemědělská 1, Brno tel.: www:

2 PEF MENDELU, redakční uzávěrka

3 Slovo úvodem Milí studenti, dostává se vám do rukou pomůcka, která Vám poskytne důležité informace potřebné k úspěšnému průběhu studia na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Provozně ekonomická fakulta má již 55letou historii v ekonomickém vzdělávání. Za dobu své existence si vydobyla postavení, které znamená akreditaci a tím oprávnění vzdělávat ve všech třech typech vysokoškolského studia, tj. bakalářském, magisterském i doktorském, v obsahově rozdílných programech ekonomického a informatického vzdělávání, kterými jsou Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa, Systémové inženýrství a informatika a Inženýrská informatika. Tyto obory studia Vás mají připravit pro uplatnění na pozicích podnikatelů, manažerů, pro výkon funkcí podnikových ekonomů, pracovníků vývoje, tvorby a provozu IS/ICT a výkon funkcí ve finančních a bankovních institucích apod. Podle Vašeho rozhodnutí si dále volíte z široké nabídky atraktivních specializací. Obsahová stránka studia je logicky propojena s organizací studia. Na naší fakultě je studium postaveno na modulárním principu, tj. společném programovém základu, oborových předmětech a specializačních předmětech. K hodnocení průběhu studia a plnění studijních povinností se využívá evropského kreditního systému ECTS. Tento systém kromě jiného podporuje mobilitu studentů a dává možnosti využít mezinárodních smluv ke studiu na zahraničních univerzitách. K intenzivní mezinárodní výměně studentů přispívá i skutečnost, že fakulta má akreditovány studijní obory v jazyce anglickém, což ji opravňuje pro zahraniční studenty, eventuálně pro zájemce z řad českých studentů realizovat výuku v jazyce anglickém. Obsah studia a organizace jeho průběhu tvoří podstatnou část vzdělávací činnosti. Univerzita však není jen vzdělávací institucí, uskutečňuje také tvůrčí vědeckovýzkumnou činnost. Ta je projevem hlubokého zájmu o obor a projevem tvůrčího přístupu k řešení problému. Tento přístup a tvořivá aktivita však musí být vlastní všem členům akademické obce, studentům a pedagogům. A takové učitele i studenty si přejme na fakultě vzájemně. Brno, květen 2015 doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan PEF

4 PEF MENDELU STRANA 2/62

5 Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FAKULTĚ KONTAKTNÍ ÚDAJE ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DĚKANÁTU ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ FAKULTY PRINCIPY STUDIA BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ PŘEDPISY STRUKTURA STUDIA STUDIUM JAZYKŮ Program Ekonomika a management a program Hospodářská politika s práva Program Systémové inženýrství a informatika Program Inženýrská informatika Program Economics and Management VOLBA SPECIALIZACE VOLITELNÉ PŘEDMĚTY DOPORUČENÉ PŘEDMĚTY ODBORNÁ PRAXE ZAHRANIČNÍ VÝMĚNNÉ PROGRAMY PROGRAM ECONOMICS AND MANAGEMENT SPOLEČNÝ ZÁKLAD PROGRAMU ECONOMICS AND MANAGEMENT Profil absolventa společného základu programu Forma studia a požadavky na úspěšné absolvování společného základu programu Struktura povinných a volitelných předmětů OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU ECONOMICS AND MANAGEMENT Obor Business Economics and Management SPECIALIZACE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT SPOLEČNÝ ZÁKLAD PROGRAMU EKONOMIKA A MANAGEMENT Profil absolventa společného základu programu Forma studia a požadavky na úspěšné absolvování společného základu programu Struktura povinných a volitelných předmětů OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU EKONOMIKA A MANAGEMENT Manažersko-ekonomický obor (ME) Management obchodní činnosti (MO) Ekonomika zemědělství a potravinářství (EZP) Management cestovního ruchu (MCR) Sociálně ekonomický (SE) SPECIALIZACE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PROGRAM HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA SPOLEČNÝ ZÁKLAD PROGRAMU HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Profil absolventa společného základu programu Forma studia a požadavky na úspěšné absolvování společného základu programu Struktura povinných a volitelných předmětů OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Finance (F) Veřejná správa (VS) SPECIALIZACE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PEF MENDELU STRANA 3/62

6 6 PROGRAM SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA SPOLEČNÝ ZÁKLAD PROGRAMU SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Profil absolventa společného základu programu Forma studia a požadavky na úspěšné absolvování společného základu programu Struktura povinných předmětů OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Ekonomická informatika (EI) SPECIALIZACE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PROGRAM INŽENÝRSKÁ INFORMATIKA PROFIL ABSOLVENTA PROGRAMU FORMA STUDIA A POŽADAVKY NA ÚSPĚŠNÉ ABSOLVOVÁNÍ STUDIA OBOR AUTOMATIZACE ŘÍZENÍ A INFORMATIKA (ARI) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SPECIALIZACE DANĚ A VEŘEJNÉ FINANCE (SBDV) FINANČNÍ MANAGEMENT PODNIKU (SBFM) GRAFIKA A GIT (SBGG) IT V ADMINISTRATIVĚ (SBIT) MANAŽERSKÉ TECHNIKY (SBMT) MARKETING A OBCHOD (SBMO) MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ (SBMP) MEZINÁRODNÍ POLITICKÁ EKONOMIE (SBPE) MULTIKULTURNÍ KOMPETENCE (SBMK) ÚČETNICTVÍ A DANĚ (SBUD) WEBOVÉ TECHNOLOGIE (SBWT) PEF MENDELU STRANA 4/62

7 1 Základní informace o fakultě 1.1 Kontaktní údaje Adresa fakulty: Provozně ekonomická fakulta MENDELU Zemědělská Brno Telefon: Fax: WWW stránky: Úřední hodiny: pondělí 9-12 středa 10-12, čtvrtek 9-12 pátek 9-12 (pouze pro kombinovanou formu studia) 1.1 Organizační struktura děkanátu Děkan: doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc Proděkani: doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. věda a výzkum prof. Ing. Jana Stávková, CSc. koncepce a rozvoj Ing. Marcel Ševela, Ph.D. pedagogická činnost Sekretariát děkana: Irena Ortcikrová Tajemník fakulty: Ing. Jaroslav Pakosta Systémový integrátor: Ing. Jiří Gruber Ing. Marcel Vytečka Studijní oddělení: Ing. Petra Křupalová vedoucí studijního oddělení obory v anglickém jazyce Vlasta Růžičková obor ME v prezenční formě Martina Karhánková všechny obory v prezenční formě kromě oborů ME, ARI a EI Ivana Krištofová kombinovaná forma studia, ARI, EI Dagmar Škubalová stipendia, koleje, poplatky, PEF MENDELU STRANA 5/62

8 Věda a výzkum, doktorské studium Lucie Kamenická, DiS Zahraniční vztahy: Ing. Šárka Braunerová Public relations: Ing. Marta Havránková Mgr. Radana Kolčavová Mgr. Petra Kuklová Odborná pracoviště fakulty 110 Ústav ekonomie vedoucí: ing. Luděk Kouba, Ph.D. tel: sekretariát: Silvie Ryšavá Ústav podnikové ekonomiky vedoucí: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. tel: sekretariát: Ing. Jarmila Hrdinová Ústav managementu vedoucí: doc. Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D. tel: sekretariát: JUDr. Hana Haluzová Ústav statistiky a operačního výzkumu vedoucí: doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. tel: sekretariát: Ing. Jitka Pernicová Ústav účetnictví a daní vedoucí: doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. tel: sekretariát: Zdeňka Katolická Ústav marketingu a obchodu Vedoucí: doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. tel: sekretariát: Olga Vondrová Ústav informatiky vedoucí: Ing. Petr Jedlička, Ph.D. tel: sekretariát: Blanka Krejčí Ústav práva a humanitních věd vedoucí: doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. tel: sekretariát: Helena Gregrová Ústav financí vedoucí: doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D. tel: sekretariát: Irena Marečková Výzkumné centrum vedoucí: Ing. Veronika Krůtilová, Ph.D. tel: sekretariát: Dagmar Škubalová PEF MENDELU STRANA 6/62

9 2 Principy studia bakalářských studijních programů 2.1 Základní studijní předpisy Základní pravidla studia a způsoby ověřování výsledků studia jsou vymezeny Studijním a zkušebním řádem Mendelovy univerzity v Brně, který je součástí vnitřních předpisů univerzity. Studijní a zkušební řád univerzity upravuje zejména přijímání ke studiu, zápis ke studiu, jeho přerušování a ukončování, zápisy předmětů a jejich ukončování včetně způsobů hodnocení. Tato pravidla mohou být dále upřesněna rektorem zejména prostřednictvím směrnic, rozhodnutí a opatření, a děkanem fakulty za využití vyhlášek. Veškeré předpisy jsou dostupné v elektronické formě v Univerzitním informačním systému MENDELU (dále jen UIS ) na adrese <http://is.mendelu.cz>. Za nejdůležitější předpisy upravující studium lze považovat: Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech Mendelovy univerzity v Brně, Vyhlášku děkana č. 1/2006 o diplomových a bakalářských pracích, Vyhláška děkana č. 3/2013 o ověřování znalostí studentů. Přijímání ke studiu se řídí Podmínkami pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomické fakultě MENDELU platných pro příslušný semestr, popř. pro studijní program Inženýrská informatika. Tyto podmínky přijetí jsou zveřejňovány v zákonné lhůtě na úřední desce fakulty. Dostupné jsou rovněž v elektronické formě na adrese <http://www.pef.mendelu.cz/uredni_deska>. Přesné časové rozvržení akademického roku a jednotlivých semestrů stanovuje harmonogram akademického roku. Akademický rok se skládá ze dvou semestrů, které jsou základní jednotkou časové organizace studia. V harmonogramu je stanoven zejména začátek a konec akademického roku a jednotlivých semestrů, období registrací a zápisů do semestru, období výuky, zkouškové období, období přijímacího řízení apod. Harmonogram aktuálního akademického roku je zveřejněn v univerzitním informačním systému. 2.2 Struktura studia Studium na PEF je založeno na modulárním (stavebnicovém) principu, kdy student absolvuje společný základ programu, studijní obor a zvolenou specializaci. Student je přijímán ke studiu v příslušném studijním programu, ale zapisuje se ke studiu do konkrétního oboru. K volbě specializace dochází v případě bakalářského studia zpravidla během 3. semestru. Pro úspěšné absolvování bakalářského studia musí student úspěšně ukončit společný základ programu, studijní obor, zvolenou specializaci včetně složení státních bakalářských zkoušek a obhájit bakalářkou práci. Standardní doba studia bakalářského programu jsou 3 akademické roky. Úspěšným absolventům programu se v souladu s 45 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění uděluje akademický titul bakalář. Účelem společného základu programu je vybudovat a rozvinout znalosti, dovednosti a kompetence odpovídající danému typu studia. Předměty společného základu je vhodné absolvovat v prvních semestrech studia, neboť jsou často předpokladem pro zápis předmětů oboru nebo specializace. Studium společného základu je ukončeno složením státní bakalářské zkoušky ze společného základu programu. Při zahájení studia na fakultě je student zapsán do oboru v rámci studijního programu, do kterého byl přijat. Obor studia určuje hlavní oblast zaměření celého studia. Studium oboru je ukončeno složením státní bakalářské zkoušky z oboru. Specializace poskytuje hlubšího zaměření studia ve zvolené oblasti. Student volí jakoukoliv specializaci nabízenou fakultou, musí ale respektovat omezení uvedená u jednotlivých specializací. Volbu specializace nelze změnit. Studium specializace je ukončeno složením státní bakalářské zkoušky ze specializace. Bakalářská práce (BP) musí být vypracována na téma úzce související se zapsaným oborem, pokud garant oboru písemně nepovolí jinak. Obhajoba bakalářské práce je obvykle součástí státní bakalářské zkoušky z oboru. PEF MENDELU STRANA 7/62

10 Jednotlivé části bakalářského typu studia jsou ohodnoceny kredity podle systému ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) v následující struktuře: společný základ programu obor specializace bakalářská práce celkem 100 zpravidla 55 zpravidla Jednotlivé specializace nemají shodný počet kreditů, proto musí studenti v rámci oboru získat z volitelných předmětů alespoň takový počet kreditů, aby součet kreditů za celé studium činil alespoň 180 kreditů. Pro úspěšné absolvování studia musí student: úspěšně absolvovat společný základ programu včetně složení státní bakalářské zkoušky, úspěšně absolvovat zapsaný obor včetně složení státní bakalářské zkoušky, úspěšně absolvovat zvolenou specializaci včetně složení státní bakalářské zkoušky, vykonat odbornou praxi, obhájit bakalářskou práci. Státní bakalářské zkoušky včetně obhajoby bakalářské práce se zpravidla konají v jeden den. Okruhy jednotlivých státních bakalářských zkoušek jsou uvedeny v brožuře Okruhy státních zkoušek. Studium programu Inženýrská informatika nesleduje zcela přesně výše popsanou modulární strukturu. Obsah studia v rámci tohoto programu je popsán v kapitole o příslušném programu. 2.3 Studium jazyků Studium jazyků je nedílnou součástí všech studijních programů. Student zapsaný do programu Ekonomika a management nebo do programu Hospodářská politika správa studuje dva cizí jazyky; student programu Systémové inženýrství a informatika nebo programu Inženýrská informatika anglický jazyk Program Ekonomika a management a program Hospodářská politika s práva Student během studia absolvuje dva odborné předměty v cizím jazyce. Prvním z nich je obchodní jazyk studovaná v rámci společného základu programu, kde student má na výběr mezi dvěma jazyky anglickým a německým, tj. volí jeden z předmětů Obchodní jazyk - angličtina nebo Obchodní jazyk - němčina, a to zpravidla podle jazyka přijímací zkoušky. Ve studovaném oboru pak absolvuje odborný seminář v anglickém jazyce podle aktuální nabídky. Při zápisu předmětů v cizím jazyce se předpokládá, že student disponuje dostatečnou znalostí příslušného jazyka na obecné úrovni. Pokud tomu tak není, musí si zajistit dosažení požadovaných vstupních znalostí vlastními silami. Dále student absolvuje výuku a zkoušku na středně pokročilé úrovni z odlišného cizího jazyka podle aktuální nabídky fakulty. Pokud student neabsolvuje Obchodní korespondenci v anglickém jazyce, je povinen si za druhý studovaný jazyk zvolit anglický jazyk. Za účelem přípravy na zkoušku z druhého jazyka může využít maximálně dvou kurzů hodnocených vždy 2 kredity. Pokud student v druhém jazyce nedosahuje požadované vstupní úrovně, musí si doplnit znalosti vlastními silami Program Systémové inženýrství a informatika Student absolvuje výuku a zkoušku z anglického jazyka. Za účelem přípravy na zkoušku může využít maximálně dvou kurzů hodnocených vždy 2 kredity. PEF MENDELU STRANA 8/62

11 Student dále během studia absolvuje dva odborné předměty v anglickém jazyce. Prvním odborným předmětem je Odborná terminologie IS/ICT, druhý předmětem je Odborný seminář informační systémy. Při zápisu odborných předmětů v anglickém jazyce se předpokládá, že student disponuje dostatečnou znalostí příslušného jazyka na obecné úrovni. Pokud tomu tak není, musí si zajistit dosažení požadovaných vstupních znalostí vlastními silami Program Inženýrská informatika Student absolvuje výuku a zkoušku z anglického jazyka. Za účelem přípravy na zkoušku může využít maximálně dvou kurzů hodnocených vždy 2 kredity. Student dále během studia absolvuje předmět Odborná terminologie IS/ICT v anglickém jazyce ukončený zápočtem Program Economics and Management Student programu vyučovaného v anglickém jazyce si zapisuje předmět Obchodní jazyk angličtina. Dále student absolvuje výuku a zkoušku na středně pokročilé úrovni z odlišného cizího jazyka podle aktuální nabídky fakulty. Za účelem přípravy na zkoušku může využít maximálně dvou kurzů hodnocených vždy 2 kredity. 2.4 Volba specializace Průběh volby specializace je upřesněn vyhláškou děkana. Specializaci studia si student volí z celofakultní nabídky při respektování omezujících podmínek jednotlivých specializací. Jednou provedená a potvrzená volba specializace je konečná a nelze ji v průběhu dalšího studia měnit. K volbě specializace dochází v průběhu třetího semestru bakalářského typu studia prostřednictvím UIS. V případě převisu poptávky u jednotlivých specializací se uplatní výběrové podmínky vycházející z hodnocení výsledků dosavadního studia. Přesný harmonogram volby specializací včetně upřesnění způsobu řešení případných převisů u specializací zveřejní děkan v dostatečném předstihu. 2.5 Volitelné předměty Povinně volitelné předměty jsou předměty, které si student volí z přesně určeného seznamu předmětů v předepsané kreditní hodnotě nebo počtu předmětů. Skupiny povinně volitelných předmětů se vyskytují zejména v předmětech programů a oborů s cílem prohloubit zaměření studia podle zájmu studenta. Zpravidla je stanoveno, že student musí získat takový počet kreditů, aby součet všech kreditů za celé studium činil minimálně 180 kreditů. Součástí úspěšně absolvovaných předmětů a získaných kreditů v rámci povinně volitelné skupiny předmětů oboru jsou i odborné předměty absolvované během studijních pobytů v zahraničí, a to na základě předem schváleného dokumentu Learning Agreement. Jako volitelné předměty nelze volit předměty, které jsou pro studenta povinné v rámci studovaného společného základu programu, zapsaného oboru nebo zvolené specializace. Vybrané volitelné předměty dále nesmí svým obsahem odpovídat jiným, již absolvovaným, nebo povinným předmětům. Ve sporných případech při volbě a započítání volitelných předmětu rozhoduje děkan, který může nabídku volitelných předmětu dále omezit. Zjistí-li děkan i zpětně po ukončení volitelného předmětu porušení podmínek jeho zápisu, nebude získaný počet kreditů za tento volitelný předmět započítán do splněných studijních povinnosti studenta. 2.6 Doporučené předměty Studentům, kteří nedisponují dostatečnými znalostmi a dovednostmi v ovládání programů MS Word a MS Excel, je doporučen zápis předmětů vyrovnávacích kurzů označených Word a Excel. Znalosti problematiky ovládání MS Word a MS Excel jsou automaticky ověřovány v povinných předmětech Výpočetní technika a algoritmizace I a Výpočetní technika a algoritmizace II. Tyto doporučené předměty jsou hodnoceny 0 kredity. PEF MENDELU STRANA 9/62

12 2.7 Odborná praxe Student bakalářského studia musí během studia vykonat odbornou praxi alespoň v délce 4 týdny mimo výukovou část akademického roku nebo 20 pracovních dnů během výukové části semestru, anebo 100 pracovních hodin na základě dohody o provedení práce. Odborná náplň práce musí úzce souviset se studovaným oborem, popř. dalšími oblastmi studia podle studijního plánu. Praxi si student zajišťuje individuálně, může využít spolupracujících firem a institucí uvedených na webových stránkách fakulty. Praxe je zapsána a uznávána do semestru, kdy byla úspěšně vykonána, výhradně na základě fotokopie pracovní smlouvy předložené společně s hodnocením praxe příslušným pracovištěm a potvrzením o vykonání praxe. Podrobný popis pravidel praxí je uveden na <http://www.pef.mendelu.cz/cz/studium/praxe>. 2.8 Zahraniční výměnné programy Zahraniční výměnné pobyty jsou studentům zpravidla nabízeny v rámci programu Erasmus+ (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students), bilaterálních smluv apod. Erasmus+ je program fungující při Evropské unii a umožňující mobilitu univerzitních studentů na univerzity v zahraničí. Do programu Erasmus+ jsou zapojeny země Evropské unie a také Švýcarsko, Norsko a Turecko. Program Erasmus+ má dvě hlavní aktivity, a to studijní pobyty a pracovní stáže. Studijní pobyty jsou uskutečňovány na základě smluv o spolupráci, které podepisují partnerské univerzity mezi sebou. Cílem pobytu je absolvovat na partnerské univerzitě předměty, které rozvíjí studovaný obor. Po návratu je pak studium na zahraniční partnerské univerzitě na základě před odjezdem schváleného dokumentu Learning Agreement uznáno vysílající univerzitou. Následně je studijní pobyt uveden i v Dodatku k diplomu, čímž se stává konkurenční výhodou pro budoucí uplatnění v praxi. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně má více než 60 partnerských univerzit po celé Evropě, které nabízí studium jak v angličtině, tak v národních jazycích. Z poměrně širokého souboru lze vybrat College Cork v Irsku, Université Catholique de Lyon či INSEEC Paris ve Francii, Univesity of Helsinki ve Finsku, Baltic International Academy v Lotyšsku, University of Tartu v Estonsku nebo nově uzavřené smlouvy s Augsburg University v Německu nebo s Kristianstad University ve Švédsku. Druhou formou zahraniční výměny je pracovní stáž, která zpravidla nahrazuje odbornou praxi. Na pracovní stáž je možné vycestovat na základě smlouvy mezi univerzitou a přijímající firmou. Studentům, kteří vycestují na studijní pobyt nebo na pracovní stáž, je po celou dobu jejich pobytu vypláceno stipendium pokrývající většinu nákladů. Další aktivity, které program Erasmus+ nabízí, jsou intenzivní programy, letní školy nebo intenzivní jazykové kurzy méně používaných jazyků určené studentům, kteří se chystají vycestovat. Termín pro přihlášení na výměny v rámci programu Erasmus+ je každý rok zpravidla v průběhu měsíce února. Podrobné informace pro přihlášení a seznam všech partnerských univerzit PEF je možné najít na www stránkách fakulty nebo přímo na zahraničním oddělení děkanátu fakulty. PEF MENDELU STRANA 10/62

13 3 Program Economics and Management 3.1 Společný základ programu Economics and Management Profil absolventa společného základu programu Absolvent bakalářského studijního programu Economics and Management je připraven pro samostatnou a týmovou činnost ve všech typech podniků a dalších ekonomických subjektů s evropským nebo mezinárodním rozměrem. Absolventi naleznou uplatnění nejen při zajištění odborných činností v ekonomické oblasti, ale i při řízení těchto aktivit na nižší a střední úrovni managementu organizace. Absolventi jsou schopni samostatně nebo v týmu zabezpečit efektivním způsobem činnost organizací zejména v oblasti ekonomiky podniku, managementu, marketingu, financování podniku apod. při vhodném využití odborných znalostí ekonomické teorie, kvantitativních analytických metod a podnikatelského prostředí. Absolventi jsou obeznámeni s využitím příslušných informačních a komunikačních technologií za účelem efektivního zajištění všech činností. Profil absolventa lze podle Evropského rámce kvalifikací specifikovat následujícím způsobem: obecné ekonomicko-odborné znalosti: dobrý všeobecný ekonomický přehled, znalost současného stavu poznání v oblasti ekonomických a manažerských disciplín dovednosti: stanovení možných trendů budoucího vývoje ekonomických jevů na základě analýzy jejich současného stavu kompetence: interpretace dopadů současného stavu obecných ekonomických jevů na konkrétní organizaci manažerské a řídicí znalosti: teoretický základ řídicího procesu, kvantitativní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů, ICT nástroje v operačním managementu dovednosti: sledování, příprava analýz a podkladových materiálů pro rozhodování o základních činnostech organizace s využitím ICT kompetence: řízení menších pracovních kolektivů prezentační a komunikační znalosti: principů prezentace vlastních výsledků a komunikace s obchodními partnery s využitím ICT dovednosti: příprava podkladů pro jednání s obchodními partnery organizace a orgány státní správy, formulace a multimediální prezentace odborných problémů a možností jejich řešení kompetence: účast na vedení pracovních porad a jednání, zpracování podkladů pro jednání na bázi ICT informační a komunikační technologie znalosti: znalost principů a efektivního využití aplikačního programového vybavení na základní a střední úrovni dovednosti: efektivní práce s kancelářským programovým vybavením, tvůrčí přístup k využívání nástrojů pro zpracování dat, orientace ve webových a databázových aplikacích kompetence: řešení složitých problémů s využitím ICT a jejich aplikačního vybavení jazykové PEF MENDELU STRANA 11/62

14 znalosti: znalost odborné terminologie v anglickém jazyce dovednosti: schopnost porozumět odbornému textu v anglickém jazyce, středně pokročilá orientace i ve druhém světovém jazyce kompetence: příprava a participace na vedení odborného jednání v anglickém jazyce Forma studia a požadavky na úspěšné absolvování společného základu programu Společný základ studia bakalářského studijního programu Economics and Management je vyučován prezenční formou v blocích, celá výuka probíhá v anglickém jazyce. Předpokladem úspěšného absolvování společného základu programu je: získání 100 kreditů v předepsané struktuře povinných a volitelných předmětů, složení státní bakalářské zkoušky ze společného základu. PEF MENDELU STRANA 12/62

15 3.1.3 Struktura povinných a volitelných předmětů MT1A Matematika I v AJ zkouška 113 MT2A Matematika II v AJ zkouška 113 ST1A Statistika v AJ zkouška 113 EKM1A Ekonometrie I v AJ zkouška 113 MI1A Mikroekonomie I v AJ zkouška 110 MA1A Makroekonomie I v AJ zkouška 110 FTA Finanční trhy v AJ zkouška 118 PEKA Podniková ekonomika I v AJ zkouška 111 MARA Marketing I v AJ zkouška 115 MANA Management v AJ zkouška 112 ZVSA Základy práva pro ekonomy v AJ zápočet 117 ZSEA Základy sv. a evropské integrace v AJ zkouška 118 DSA Daňová soustava v AJ zkouška 114 FU1A Finanční účetnictví I v AJ zkouška 114 PNFA Podnikové finance v AJ zkouška 111 VA1A Výp. technika a algoritmizace I v AJ zápočet 116 VA2A Výp. technika a algoritmizace II v AJ 3 4 1,5 1,5 zkouška 116 IE1A Informatika pro ekonomy I v AJ zápočet 116 IE2A Informatika pro ekonomy II v AJ zkouška 116 SV1 světový jazyk zápočet SV2 světový jazyk zkouška OKAJA Obchodní jazyk - angličtina v AJ zkouška CELKEM ,5 31,5 1 předmět Matematika I v AJ je vyučován v rozsahu 4/1 v první etapě semestru, 2/1 v druhé etapě 2 předmět Makroekonomie I v AJ je vyučován v rozsahu 2/1 v první etapě semestru, 4/1 v druhé etapě 3 předmět Výpočetní technika a algoritmizace II v AJ je vyučován v rozsahu 2/1 v první etapě semestru, 1/2 v druhé etapě PEF MENDELU STRANA 13/62

16 3.2 Obory bakalářského studijního programu Economics and Management Obor Business Economics and Management Forma studia: prezenční v blocích, výuka je v anglickém jazyce Profil absolventa: odborný nebo všeobecně řídicí pracovník pro podnikovou sféru nebo neziskové organizace znalosti: znalost podstaty ekonomických procesů a jejich vlivu na organizaci; dovednosti: samostatná orientace v oblasti ekonomiky podniku za využití teoretických koncepcí a alternativních přístupů; kompetence: k samostatnému zajištění základních činností menších a středních organizací. Garant: doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D., Ústav managementu Požadavky na úspěšné absolvování oboru: získání 53 kreditů v předepsané struktuře povinných a volitelných předmětů, složení státní bakalářské zkoušky z oboru. Povinné předměty (32 kreditů) EMMA Ekonom. matematické metody v AJ zkouška 113 MPSA Manažerská psychologie v AJ zkouška 117 OOBA Obchodní operace v AJ zkouška 115 OPMA Operační management v AJ zkouška 112 PERA Personalistika v AJ zkouška 112 PRPA Obchodní právo v AJ zkouška 117 SOCA Sociologie a sociální psychologie v AJ zkouška 117 CELKEM Povinně volitelné předměty v AJ (alespoň 10 kreditů) IZKA Informační zdroje a komunikace v AJ zkouška 116 KAPA Kancelářské aplikace v AJ zkouška 116 PETA Společenská odpovědnost firem AJ zkouška 112 PRX Odborná praxe zápočet 191 TENA Technika a energetika v AJ zkouška 228 odborné předměty absolvované v rámci zahraničních výměnných programů Volně volitelné předměty v AJ (do součtu alespoň 180 kreditů za celé studium) PEF MENDELU STRANA 14/62

17 Společný základ programu Doporučený studijní plán oboru Economics and Management 1. semestr 2. semestr 3. semestr 4. semestr 5. semestr 6. semestr DSA (5-2-1) MI1A (6-2-1) MT1A (5-3-1) PEKA (5-2-1) VA1A (3-2-1) ZVSA (4-1-1) FTA (6-2-2) IE1A (3-1-1) MA1A (6-3-1) MT2A (6-2-2) OKAJA (2-0-2) VA2A(4-1,5-1,5) FU1A (5-2-1) IE2A (5-2-2) MANA (5-2-1) MARA (5-2-1) ST1A (6-2-2) SV1 (2-0-2) ZSEA(5-2-1) EKM1A (5-1-2) PNFA (5-2-2) SV2 (2-0-2) Obor SOCA (3-2-1) OOBA (5-2-1) PERA (5-2-1) PRPA (4-2-1) EMMA (6-2-2) MPSA (4-2-1) OPMA (5-2-1) povinně volitelné v AJ alespoň 10 kreditů volně volitelné v AJ do 180 kreditů za celé studium Specializace EKCA (4-2-1) MMA (4-2-1) Bakalářská práce CRUA (5-2-1) MSPA (4-2-1) BS (2-1-0,5) BP (8-0-0) SBZ (0-0-0) V závorce za kódem předmětu je uveden počet kreditů ECTS následován přepočteným počtem hodin přednášek a cvičení. Výuka většiny předmětů probíhá v blocích o délce poloviny semestru s dvojnásobným rozsahem výuky za týden.

18 3.3 Specializace Specializace umožňuje studentům rozšířit nebo prohloubit znalosti získané v rámci studia společného základu a oboru. Každý student bakalářského programu musí úspěšně absolvovat jednu specializaci. V anglickém jazyce je vyučována pouze jedna specializace, kterou studenti programu Economics and Management studují. Specializace je ukončena složením státní bakalářské zkoušky z příslušného okruhu specializace. Vymezení okruhů státní bakalářské zkoušky ze specializace je uvedeno v brožuře Okruhy státních zkoušek. 3.4 Bakalářská práce Předpokladem úspěšného zakončení bakalářského studia je vypracování a obhajoba bakalářské práce. Nejvhodnějším obdobím pro rozhodnutí, v jakém oboru resp. na kterém ústavu se bude student ucházet o možnost zpracovat bakalářskou práci, je 5. semestr studia, tj. jeden semestr před plánovaným semestrem obhajoby práce. Je to období, ve kterém student již zná obsah oboru studia, seznámil se již s celou nabídkou studovaných předmětů a dovede se pro zaměření bakalářské práce rozhodnout. Přihlásit si bakalářskou práci znamená domluvit se s vedoucím práce na tématu a obsahu bakalářské práce. Návrhy témat bakalářských prací zveřejňují ústavy před zahájením výukové části každého semestru. Návrhy témat vychází z odborného zaměření jednotlivých pracovníků ústavů. Student může navrhnout vlastní téma bakalářské práce, které však musí být v souladu s odborným zaměřením ústavu a kapacitními možnostmi pracovníků ústavu. Téma bakalářské práce musí být dále v souladu a současně mít návaznost na obor studia. Předpokladem úspěšného zpracování bakalářské práce je zápis a absolvování předmětu Bakalářský seminář. Bakalářský seminář spočívá v přednáškách a individuální práci s vedoucím bakalářské práce. Na přednáškách se student seznámí se strukturou bakalářské práce, obsahem jednotlivých kapitol, prací s odbornou literaturou, citacemi a odkazy literatury a v neposlední řadě i se základními pravidly úpravy textu. Na předmět Bakalářský seminář navazuje předmět Bakalářská práce, v rámci kterého student pod vedením vedoucího práce dokončí svou práci. Předmět Bakalářský seminář si studenti zapisují zpravidla v předposledním semestru studia, předmět Bakalářská práce pak v posledním semestru. Veškeré informace o zpracování bakalářské práce, včetně formulářů, jsou uvedeny ve vyhlášce děkana č. 1/2006 o diplomových a bakalářských pracích. Tato vyhláška je závazná jak pro studenty, tak vyučující fakulty. BS Bakalářský seminář ,5 zápočet 191 BP Bakalářská práce zápočet předmět Bakalářský seminář je vyučován v rozsahu 2/1 pouze v první etapě semestru PEF MENDELU STRANA 16/62

19 4 Program Ekonomika a management 4.1 Společný základ programu Ekonomika a management Profil absolventa společného základu programu Absolvent bakalářského studijního programu Ekonomika a management je připraven pro samostatnou a týmovou činnosti ve všech typech podniků a dalších ekonomických subjektů. Absolventi naleznou uplatnění nejen při zajištění odborných činností v ekonomické oblasti, ale i při řízení těchto aktivit na nižší a střední úrovni managementu organizace. Absolventi jsou schopni samostatně nebo v týmu zabezpečit efektivním způsobem činnost organizací zejména v oblasti ekonomiky podniku, managementu, marketingu, financování podniku apod. při vhodném využití odborných znalostí ekonomické teorie, kvantitativních analytických metod a podnikatelského prostředí. Absolventi jsou obeznámeni s využitím příslušných informačních a komunikačních technologií za účelem efektivního zajištění všech činností. Profil absolventa lze podle Evropského rámce kvalifikací specifikovat následujícím způsobem: obecné ekonomicko-odborné znalosti: dobrý všeobecný ekonomický přehled, znalost současného stavu poznání v oblasti ekonomických a manažerských disciplín dovednosti: stanovení možných trendů budoucího vývoje ekonomických jevů na základě analýzy jejich současného stavu kompetence: interpretace dopadů současného stavu obecných ekonomických jevů na konkrétní organizaci manažerské a řídicí znalosti: teoretický základ řídicího procesu, kvantitativní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů, ICT nástroje v operačním managementu dovednosti: sledování, příprava analýz a podkladových materiálů pro rozhodování o základních činnostech organizace s využitím ICT kompetence: řízení menších pracovních kolektivů prezentační a komunikační znalosti: principů prezentace vlastních výsledků a komunikace s obchodními partnery s využitím ICT dovednosti: příprava podkladů pro jednání s obchodními partnery organizace a orgány státní správy, formulace a multimediální prezentace odborných problémů a možností jejich řešení kompetence: účast na vedení pracovních porad a jednání, zpracování podkladů pro jednání na bázi ICT informační a komunikační technologie znalosti: znalost principů a efektivního využití aplikačního programového vybavení na základní a střední úrovni dovednosti: efektivní práce s kancelářským programovým vybavením, tvůrčí přístup k využívání nástrojů pro zpracování dat, orientace ve webových a databázových aplikacích kompetence: řešení složitých problémů s využitím ICT a jejich aplikačního vybavení jazykové PEF MENDELU STRANA 17/62

20 znalosti: znalost odborné terminologie v světovém jazyce dovednosti: schopnost porozumět odbornému textu v světovém jazyce, středně pokročilá orientace i ve druhém světovém jazyce kompetence: příprava a participace na vedení odborného jednání v cizím jazyce Forma studia a požadavky na úspěšné absolvování společného základu programu Společný základ studia bakalářského studijního programu Ekonomika a management je vyučován prezenční a kombinovanou formou. V kombinované formě je prezenční výuka nahrazena samostudiem, hromadnými konzultacemi a doplňkovou výukou vybraných partií jednotlivých předmětů. Hromadné konzultace doplněné o výuku vybraných částí předmětů jsou organizovány každé dva týdny během výukové části semestru a to zpravidla v pátek a v sobotu. Rozsah hromadných konzultací a doplňkové výuky předmětů je 4 24 hodin za jeden semestr v závislosti na náročnosti předmětu. Studenti kombinované formy studia mají omezené možnosti volby specializace, povinně volitelných a volitelných předmětů, kdy celá studijní skupina absolvuje stanovené předměty. Dále si studenti netvoří samostatně plán studia a rozvrhy, tyto jsou studentům předepsány. Z důvodu společných rozvrhů se mohou doporučené studijní plány odlišovat od doporučených studijních plánů prezenční formy studia. Předpokladem úspěšného absolvování společného základu programu je: získání 100 kreditů v předepsané struktuře povinných a volitelných předmětů, složení státní bakalářské zkoušky ze společného základu. PEF MENDELU STRANA 18/62

Bakalářské studijní programy 2013/2014 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2013/2014

Bakalářské studijní programy 2013/2014 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2013/2014 Bakalářské studijní programy 2013/2014 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2013/2014 Provozně ekonomická fakulta MENDELU Zemědělská 1, 613 00 Brno tel.: 545 132 701 email: studijni@pef.mendelu.cz

Více

Bakalářské studijní programy 2011/2012 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2011/2012

Bakalářské studijní programy 2011/2012 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2011/2012 Bakalářské studijní programy 2011/2012 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2011/2012 1. vydání Provozně ekonomická fakulta MENDELU Zemědělská 1, 613 00 Brno tel.: 545 132 701 email: studijni@pef.mendelu.cz

Více

Bakalářské studijní programy 2008/2009 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2008/2009

Bakalářské studijní programy 2008/2009 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2008/2009 Bakalářské studijní programy 2008/2009 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2008/2009 2. upravené vydání Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně Zemědělská 1, 613 00 Brno tel.: 545 132 701

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management... 3 3.2 Hospodářská

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla Obsah 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management...

Více

Navazující magisterské studijní programy 2015/2016 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2015/2016

Navazující magisterské studijní programy 2015/2016 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2015/2016 Navazující magisterské studijní programy 2015/2016 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2015/2016 Provozně ekonomická fakulta MENDELU Zemědělská 1, 613 00 Brno tel.: 545 132 701 email: studijni@pef.mendelu.cz

Více

Navazující magisterské studijní programy 2014/2015 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2014/2015

Navazující magisterské studijní programy 2014/2015 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2014/2015 Navazující magisterské studijní programy 2014/2015 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2014/2015 Provozně ekonomická fakulta MENDELU Zemědělská 1, 613 00 Brno tel.: 545 132 701 email: studijni@pef.mendelu.cz

Více

Navazující magisterské studijní programy 2013/2014 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2013/2014

Navazující magisterské studijní programy 2013/2014 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2013/2014 Navazující magisterské studijní programy 2013/2014 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2013/2014 Provozně ekonomická fakulta MENDELU Zemědělská 1, 613 00 Brno tel.: 545 132 701 email: studijni@pef.mendelu.cz

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Navazující magisterské studijní programy 2011/2012 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2011/2012

Navazující magisterské studijní programy 2011/2012 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2011/2012 Navazující magisterské studijní programy 2011/2012 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2011/2012 1. vydání Provozně ekonomická fakulta MENDELU Zemědělská 1, 613 00 Brno tel.: 545 132 701

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017 Informace o podmínkách přijetí ke studiu Podmínky přijetí ke studiu byly stanoveny dokumenty Podmínky přijetí ke studiu v studijních programech akreditovaných

Více

Navazující magisterské studijní programy 2012/2013 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2012/2013

Navazující magisterské studijní programy 2012/2013 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2012/2013 Navazující magisterské studijní programy 2012/2013 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2012/2013 Provozně ekonomická fakulta MENDELU Zemědělská 1, 613 00 Brno tel.: 545 132 701 email: studijni@pef.mendelu.cz

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Prof il absolventa. Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika

Prof il absolventa. Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika Prof il absolventa Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Ekonomická informatika Automatizace řízení a informatika

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Navazující magisterské studijní programy 2016/2017 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2016/2017

Navazující magisterské studijní programy 2016/2017 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2016/2017 Navazující magisterské studijní programy 2016/2017 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2016/2017 Provozně ekonomická fakulta MENDELU Zemědělská 1, 613 00 Brno tel.: 545 132 701 email: studijni@pef.mendelu.cz

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Organizace studia Pro organizaci studia a usnadnění studentských mobilit je na fakultě používán kreditní systém. Dává studentům možnost si do jisté míry individuálně řídit časový

Více

Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž. 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy

Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž. 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy ERASMUS+ 23.11.2015 Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy Erasmus+ 27.11.2013 Co je ERASMUS+ Erasmus+ je nový vzdělávací

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa Prof il absolventa Hospodářská politika a správa Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Veřejná správa Finance Fast facts Titul: Bc. Délka studia: 3 roky Forma studia:

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA

OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA Bakalářský obor Veřejná správa a regionální ekonomika 1 OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA Navazující hlavní specializace: Regionalistika a veřejná správa Garanti: doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.,

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Pokyn č. 2DP/2012 Vnitřní pokyn děkana Fakulty ekonomické pro akademický rok 2012/2013

Pokyn č. 2DP/2012 Vnitřní pokyn děkana Fakulty ekonomické pro akademický rok 2012/2013 Pokyn č. 2DP/2012 Vnitřní pokyn děkana Fakulty ekonomické pro akademický rok 2012/2013 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Všeobecné informace Standardní délka studia jsou 3 akademické roky. Studující

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky. Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky. Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Obsah Renesance univerzity Profil ŠKODA AUTO Vysoké školy Studijní plány Shrnutí a závěry 1. Renesance

Více

Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010

Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010 Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010 Výuka probíhá v areálu ČZU v Praze. Zkouškové období za akademický rok 2008/2009 končí 11. 9. 2009. Zápis do vyšších ročníků probíhá podle

Více

Provozně ekonomická fakulta

Provozně ekonomická fakulta Provozně ekonomická fakulta Ekonomická fakulta s 50letou tradicí Zaměření studia na praxi Vysoké uplatnění absolventů Moderní studijní programy Management Marketing Počítačové sítě Geografické informační

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Harmonogram kombinovaného studia PEF akademický rok 2016/2017

Harmonogram kombinovaného studia PEF akademický rok 2016/2017 Harmonogram kombinovaného studia PEF Výuka probíhá v areálu ČZU v Praze. Zkouškové období za akademický rok 2015/2016 končí 9. 9. 2016. Zápis do vyšších ročníků probíhá podle stanoveného harmonogramu.

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2014/2015

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2014/2015 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2014/2015 Informace o přijímacích zkouškách Podmínky přijímacího řízení byly stanoveny dokumentem Podmínky přijetí ke studiu v studijních programech akreditovaných

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2006/07 akademického

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2009/10 Akademický

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Tento materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA a ve spolupráci s prorektorem doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. s cílem podpory spolupráce Univerzity

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Hradec Králové, 30. května 2016 č. j. DFF/256/16 Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Výnos FF UHK o organizačním zajištění studijních pobytů a praktických stáží studentů a mobilitách akademických a administrativních

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002 Garant dokumentu: 100 - proděkanka pro studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 5. 2. 2014 VYHLÁŠKA děkanky Ekonomické

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

HARMONOGRAM VÝUKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018. Probíhá každý den podle rozvrhu od do pondělí čtvrtek

HARMONOGRAM VÝUKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018. Probíhá každý den podle rozvrhu od do pondělí čtvrtek DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ HARMONOGRAM VÝUKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Probíhá každý den podle rozvrhu od 18. 9. 2017 do 29. 6. 2018. Den pondělí čtvrtek pátek Obsah výuka odborná praxe VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY PODLE

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS)

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) Koncepce studijního oboru TURVTS je navrhován jako jedinečný studijní obor ČZU v Praze. Podle analýzy a profilu studentů bude obor

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v akademickém roce 2016/17 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové

Více

SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV B3-09/3 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 V souladu s 50, odst. 8 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Část první Pobyt studentů SVŠE Znojmo v zahraničí. Článek 1 Základní ustanovení

Část první Pobyt studentů SVŠE Znojmo v zahraničí. Článek 1 Základní ustanovení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz Vyhláška prorektorky pro vnější vztahy č. 3/2015 pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně v zimním semestru akademického roku 2005/2006 1 Obecná ustanovení (1) Podmínky pro přijetí

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2013/2014

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2013/2014 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2013/2014 Informace o přijímacích zkouškách Podmínky přijímacího řízení byly stanoveny dokumentem Podmínky přijetí ke studiu v studijních programech akreditovaných

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita. Organizace studia

Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita. Organizace studia Zadání příkladu 1. Nadefinujte styly nadpisů. a) Nadpis 1: písmo Times New Roman, velikost 20, tučné, mezery nad odstavcem 0,42 cm a pod odstavcem 0,11 cm. b) Nadpis 2: písmo Arial, velikost 12, tučné,

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004 Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Evidenční číslo: 590 Garant: doc. JUDr. Zbyněk Švarc Další řešitelé: viz příloha 3 Výsledky projektu v porovnání

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze. Oznámení

Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze. Oznámení Oznámení děkan fakulty v souladu s udělením akreditace novému studijnímu oboru a ve smyslu 48-50 zákona o vysokých školách otevírá od akademického roku 2007/2008 nový studijní obor: a) Arts Management

Více