Bakalářské studijní programy 2015/2016 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2015/2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bakalářské studijní programy 2015/2016 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2015/2016"

Transkript

1 Bakalářské studijní programy 2015/2016 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2015/2016 Provozně ekonomická fakulta MENDELU Zemědělská 1, Brno tel.: www:

2 PEF MENDELU, redakční uzávěrka

3 Slovo úvodem Milí studenti, dostává se vám do rukou pomůcka, která Vám poskytne důležité informace potřebné k úspěšnému průběhu studia na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Provozně ekonomická fakulta má již 55letou historii v ekonomickém vzdělávání. Za dobu své existence si vydobyla postavení, které znamená akreditaci a tím oprávnění vzdělávat ve všech třech typech vysokoškolského studia, tj. bakalářském, magisterském i doktorském, v obsahově rozdílných programech ekonomického a informatického vzdělávání, kterými jsou Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa, Systémové inženýrství a informatika a Inženýrská informatika. Tyto obory studia Vás mají připravit pro uplatnění na pozicích podnikatelů, manažerů, pro výkon funkcí podnikových ekonomů, pracovníků vývoje, tvorby a provozu IS/ICT a výkon funkcí ve finančních a bankovních institucích apod. Podle Vašeho rozhodnutí si dále volíte z široké nabídky atraktivních specializací. Obsahová stránka studia je logicky propojena s organizací studia. Na naší fakultě je studium postaveno na modulárním principu, tj. společném programovém základu, oborových předmětech a specializačních předmětech. K hodnocení průběhu studia a plnění studijních povinností se využívá evropského kreditního systému ECTS. Tento systém kromě jiného podporuje mobilitu studentů a dává možnosti využít mezinárodních smluv ke studiu na zahraničních univerzitách. K intenzivní mezinárodní výměně studentů přispívá i skutečnost, že fakulta má akreditovány studijní obory v jazyce anglickém, což ji opravňuje pro zahraniční studenty, eventuálně pro zájemce z řad českých studentů realizovat výuku v jazyce anglickém. Obsah studia a organizace jeho průběhu tvoří podstatnou část vzdělávací činnosti. Univerzita však není jen vzdělávací institucí, uskutečňuje také tvůrčí vědeckovýzkumnou činnost. Ta je projevem hlubokého zájmu o obor a projevem tvůrčího přístupu k řešení problému. Tento přístup a tvořivá aktivita však musí být vlastní všem členům akademické obce, studentům a pedagogům. A takové učitele i studenty si přejme na fakultě vzájemně. Brno, květen 2015 doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan PEF

4 PEF MENDELU STRANA 2/62

5 Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FAKULTĚ KONTAKTNÍ ÚDAJE ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DĚKANÁTU ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ FAKULTY PRINCIPY STUDIA BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ PŘEDPISY STRUKTURA STUDIA STUDIUM JAZYKŮ Program Ekonomika a management a program Hospodářská politika s práva Program Systémové inženýrství a informatika Program Inženýrská informatika Program Economics and Management VOLBA SPECIALIZACE VOLITELNÉ PŘEDMĚTY DOPORUČENÉ PŘEDMĚTY ODBORNÁ PRAXE ZAHRANIČNÍ VÝMĚNNÉ PROGRAMY PROGRAM ECONOMICS AND MANAGEMENT SPOLEČNÝ ZÁKLAD PROGRAMU ECONOMICS AND MANAGEMENT Profil absolventa společného základu programu Forma studia a požadavky na úspěšné absolvování společného základu programu Struktura povinných a volitelných předmětů OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU ECONOMICS AND MANAGEMENT Obor Business Economics and Management SPECIALIZACE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT SPOLEČNÝ ZÁKLAD PROGRAMU EKONOMIKA A MANAGEMENT Profil absolventa společného základu programu Forma studia a požadavky na úspěšné absolvování společného základu programu Struktura povinných a volitelných předmětů OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU EKONOMIKA A MANAGEMENT Manažersko-ekonomický obor (ME) Management obchodní činnosti (MO) Ekonomika zemědělství a potravinářství (EZP) Management cestovního ruchu (MCR) Sociálně ekonomický (SE) SPECIALIZACE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PROGRAM HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA SPOLEČNÝ ZÁKLAD PROGRAMU HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Profil absolventa společného základu programu Forma studia a požadavky na úspěšné absolvování společného základu programu Struktura povinných a volitelných předmětů OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Finance (F) Veřejná správa (VS) SPECIALIZACE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PEF MENDELU STRANA 3/62

6 6 PROGRAM SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA SPOLEČNÝ ZÁKLAD PROGRAMU SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Profil absolventa společného základu programu Forma studia a požadavky na úspěšné absolvování společného základu programu Struktura povinných předmětů OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Ekonomická informatika (EI) SPECIALIZACE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PROGRAM INŽENÝRSKÁ INFORMATIKA PROFIL ABSOLVENTA PROGRAMU FORMA STUDIA A POŽADAVKY NA ÚSPĚŠNÉ ABSOLVOVÁNÍ STUDIA OBOR AUTOMATIZACE ŘÍZENÍ A INFORMATIKA (ARI) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SPECIALIZACE DANĚ A VEŘEJNÉ FINANCE (SBDV) FINANČNÍ MANAGEMENT PODNIKU (SBFM) GRAFIKA A GIT (SBGG) IT V ADMINISTRATIVĚ (SBIT) MANAŽERSKÉ TECHNIKY (SBMT) MARKETING A OBCHOD (SBMO) MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ (SBMP) MEZINÁRODNÍ POLITICKÁ EKONOMIE (SBPE) MULTIKULTURNÍ KOMPETENCE (SBMK) ÚČETNICTVÍ A DANĚ (SBUD) WEBOVÉ TECHNOLOGIE (SBWT) PEF MENDELU STRANA 4/62

7 1 Základní informace o fakultě 1.1 Kontaktní údaje Adresa fakulty: Provozně ekonomická fakulta MENDELU Zemědělská Brno Telefon: Fax: WWW stránky: Úřední hodiny: pondělí 9-12 středa 10-12, čtvrtek 9-12 pátek 9-12 (pouze pro kombinovanou formu studia) 1.1 Organizační struktura děkanátu Děkan: doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc Proděkani: doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. věda a výzkum prof. Ing. Jana Stávková, CSc. koncepce a rozvoj Ing. Marcel Ševela, Ph.D. pedagogická činnost Sekretariát děkana: Irena Ortcikrová Tajemník fakulty: Ing. Jaroslav Pakosta Systémový integrátor: Ing. Jiří Gruber Ing. Marcel Vytečka Studijní oddělení: Ing. Petra Křupalová vedoucí studijního oddělení obory v anglickém jazyce Vlasta Růžičková obor ME v prezenční formě Martina Karhánková všechny obory v prezenční formě kromě oborů ME, ARI a EI Ivana Krištofová kombinovaná forma studia, ARI, EI Dagmar Škubalová stipendia, koleje, poplatky, PEF MENDELU STRANA 5/62

8 Věda a výzkum, doktorské studium Lucie Kamenická, DiS Zahraniční vztahy: Ing. Šárka Braunerová Public relations: Ing. Marta Havránková Mgr. Radana Kolčavová Mgr. Petra Kuklová Odborná pracoviště fakulty 110 Ústav ekonomie vedoucí: ing. Luděk Kouba, Ph.D. tel: sekretariát: Silvie Ryšavá Ústav podnikové ekonomiky vedoucí: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. tel: sekretariát: Ing. Jarmila Hrdinová Ústav managementu vedoucí: doc. Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D. tel: sekretariát: JUDr. Hana Haluzová Ústav statistiky a operačního výzkumu vedoucí: doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. tel: sekretariát: Ing. Jitka Pernicová Ústav účetnictví a daní vedoucí: doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. tel: sekretariát: Zdeňka Katolická Ústav marketingu a obchodu Vedoucí: doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. tel: sekretariát: Olga Vondrová Ústav informatiky vedoucí: Ing. Petr Jedlička, Ph.D. tel: sekretariát: Blanka Krejčí Ústav práva a humanitních věd vedoucí: doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. tel: sekretariát: Helena Gregrová Ústav financí vedoucí: doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D. tel: sekretariát: Irena Marečková Výzkumné centrum vedoucí: Ing. Veronika Krůtilová, Ph.D. tel: sekretariát: Dagmar Škubalová PEF MENDELU STRANA 6/62

9 2 Principy studia bakalářských studijních programů 2.1 Základní studijní předpisy Základní pravidla studia a způsoby ověřování výsledků studia jsou vymezeny Studijním a zkušebním řádem Mendelovy univerzity v Brně, který je součástí vnitřních předpisů univerzity. Studijní a zkušební řád univerzity upravuje zejména přijímání ke studiu, zápis ke studiu, jeho přerušování a ukončování, zápisy předmětů a jejich ukončování včetně způsobů hodnocení. Tato pravidla mohou být dále upřesněna rektorem zejména prostřednictvím směrnic, rozhodnutí a opatření, a děkanem fakulty za využití vyhlášek. Veškeré předpisy jsou dostupné v elektronické formě v Univerzitním informačním systému MENDELU (dále jen UIS ) na adrese <http://is.mendelu.cz>. Za nejdůležitější předpisy upravující studium lze považovat: Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech Mendelovy univerzity v Brně, Vyhlášku děkana č. 1/2006 o diplomových a bakalářských pracích, Vyhláška děkana č. 3/2013 o ověřování znalostí studentů. Přijímání ke studiu se řídí Podmínkami pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomické fakultě MENDELU platných pro příslušný semestr, popř. pro studijní program Inženýrská informatika. Tyto podmínky přijetí jsou zveřejňovány v zákonné lhůtě na úřední desce fakulty. Dostupné jsou rovněž v elektronické formě na adrese <http://www.pef.mendelu.cz/uredni_deska>. Přesné časové rozvržení akademického roku a jednotlivých semestrů stanovuje harmonogram akademického roku. Akademický rok se skládá ze dvou semestrů, které jsou základní jednotkou časové organizace studia. V harmonogramu je stanoven zejména začátek a konec akademického roku a jednotlivých semestrů, období registrací a zápisů do semestru, období výuky, zkouškové období, období přijímacího řízení apod. Harmonogram aktuálního akademického roku je zveřejněn v univerzitním informačním systému. 2.2 Struktura studia Studium na PEF je založeno na modulárním (stavebnicovém) principu, kdy student absolvuje společný základ programu, studijní obor a zvolenou specializaci. Student je přijímán ke studiu v příslušném studijním programu, ale zapisuje se ke studiu do konkrétního oboru. K volbě specializace dochází v případě bakalářského studia zpravidla během 3. semestru. Pro úspěšné absolvování bakalářského studia musí student úspěšně ukončit společný základ programu, studijní obor, zvolenou specializaci včetně složení státních bakalářských zkoušek a obhájit bakalářkou práci. Standardní doba studia bakalářského programu jsou 3 akademické roky. Úspěšným absolventům programu se v souladu s 45 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění uděluje akademický titul bakalář. Účelem společného základu programu je vybudovat a rozvinout znalosti, dovednosti a kompetence odpovídající danému typu studia. Předměty společného základu je vhodné absolvovat v prvních semestrech studia, neboť jsou často předpokladem pro zápis předmětů oboru nebo specializace. Studium společného základu je ukončeno složením státní bakalářské zkoušky ze společného základu programu. Při zahájení studia na fakultě je student zapsán do oboru v rámci studijního programu, do kterého byl přijat. Obor studia určuje hlavní oblast zaměření celého studia. Studium oboru je ukončeno složením státní bakalářské zkoušky z oboru. Specializace poskytuje hlubšího zaměření studia ve zvolené oblasti. Student volí jakoukoliv specializaci nabízenou fakultou, musí ale respektovat omezení uvedená u jednotlivých specializací. Volbu specializace nelze změnit. Studium specializace je ukončeno složením státní bakalářské zkoušky ze specializace. Bakalářská práce (BP) musí být vypracována na téma úzce související se zapsaným oborem, pokud garant oboru písemně nepovolí jinak. Obhajoba bakalářské práce je obvykle součástí státní bakalářské zkoušky z oboru. PEF MENDELU STRANA 7/62

10 Jednotlivé části bakalářského typu studia jsou ohodnoceny kredity podle systému ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) v následující struktuře: společný základ programu obor specializace bakalářská práce celkem 100 zpravidla 55 zpravidla Jednotlivé specializace nemají shodný počet kreditů, proto musí studenti v rámci oboru získat z volitelných předmětů alespoň takový počet kreditů, aby součet kreditů za celé studium činil alespoň 180 kreditů. Pro úspěšné absolvování studia musí student: úspěšně absolvovat společný základ programu včetně složení státní bakalářské zkoušky, úspěšně absolvovat zapsaný obor včetně složení státní bakalářské zkoušky, úspěšně absolvovat zvolenou specializaci včetně složení státní bakalářské zkoušky, vykonat odbornou praxi, obhájit bakalářskou práci. Státní bakalářské zkoušky včetně obhajoby bakalářské práce se zpravidla konají v jeden den. Okruhy jednotlivých státních bakalářských zkoušek jsou uvedeny v brožuře Okruhy státních zkoušek. Studium programu Inženýrská informatika nesleduje zcela přesně výše popsanou modulární strukturu. Obsah studia v rámci tohoto programu je popsán v kapitole o příslušném programu. 2.3 Studium jazyků Studium jazyků je nedílnou součástí všech studijních programů. Student zapsaný do programu Ekonomika a management nebo do programu Hospodářská politika správa studuje dva cizí jazyky; student programu Systémové inženýrství a informatika nebo programu Inženýrská informatika anglický jazyk Program Ekonomika a management a program Hospodářská politika s práva Student během studia absolvuje dva odborné předměty v cizím jazyce. Prvním z nich je obchodní jazyk studovaná v rámci společného základu programu, kde student má na výběr mezi dvěma jazyky anglickým a německým, tj. volí jeden z předmětů Obchodní jazyk - angličtina nebo Obchodní jazyk - němčina, a to zpravidla podle jazyka přijímací zkoušky. Ve studovaném oboru pak absolvuje odborný seminář v anglickém jazyce podle aktuální nabídky. Při zápisu předmětů v cizím jazyce se předpokládá, že student disponuje dostatečnou znalostí příslušného jazyka na obecné úrovni. Pokud tomu tak není, musí si zajistit dosažení požadovaných vstupních znalostí vlastními silami. Dále student absolvuje výuku a zkoušku na středně pokročilé úrovni z odlišného cizího jazyka podle aktuální nabídky fakulty. Pokud student neabsolvuje Obchodní korespondenci v anglickém jazyce, je povinen si za druhý studovaný jazyk zvolit anglický jazyk. Za účelem přípravy na zkoušku z druhého jazyka může využít maximálně dvou kurzů hodnocených vždy 2 kredity. Pokud student v druhém jazyce nedosahuje požadované vstupní úrovně, musí si doplnit znalosti vlastními silami Program Systémové inženýrství a informatika Student absolvuje výuku a zkoušku z anglického jazyka. Za účelem přípravy na zkoušku může využít maximálně dvou kurzů hodnocených vždy 2 kredity. PEF MENDELU STRANA 8/62

11 Student dále během studia absolvuje dva odborné předměty v anglickém jazyce. Prvním odborným předmětem je Odborná terminologie IS/ICT, druhý předmětem je Odborný seminář informační systémy. Při zápisu odborných předmětů v anglickém jazyce se předpokládá, že student disponuje dostatečnou znalostí příslušného jazyka na obecné úrovni. Pokud tomu tak není, musí si zajistit dosažení požadovaných vstupních znalostí vlastními silami Program Inženýrská informatika Student absolvuje výuku a zkoušku z anglického jazyka. Za účelem přípravy na zkoušku může využít maximálně dvou kurzů hodnocených vždy 2 kredity. Student dále během studia absolvuje předmět Odborná terminologie IS/ICT v anglickém jazyce ukončený zápočtem Program Economics and Management Student programu vyučovaného v anglickém jazyce si zapisuje předmět Obchodní jazyk angličtina. Dále student absolvuje výuku a zkoušku na středně pokročilé úrovni z odlišného cizího jazyka podle aktuální nabídky fakulty. Za účelem přípravy na zkoušku může využít maximálně dvou kurzů hodnocených vždy 2 kredity. 2.4 Volba specializace Průběh volby specializace je upřesněn vyhláškou děkana. Specializaci studia si student volí z celofakultní nabídky při respektování omezujících podmínek jednotlivých specializací. Jednou provedená a potvrzená volba specializace je konečná a nelze ji v průběhu dalšího studia měnit. K volbě specializace dochází v průběhu třetího semestru bakalářského typu studia prostřednictvím UIS. V případě převisu poptávky u jednotlivých specializací se uplatní výběrové podmínky vycházející z hodnocení výsledků dosavadního studia. Přesný harmonogram volby specializací včetně upřesnění způsobu řešení případných převisů u specializací zveřejní děkan v dostatečném předstihu. 2.5 Volitelné předměty Povinně volitelné předměty jsou předměty, které si student volí z přesně určeného seznamu předmětů v předepsané kreditní hodnotě nebo počtu předmětů. Skupiny povinně volitelných předmětů se vyskytují zejména v předmětech programů a oborů s cílem prohloubit zaměření studia podle zájmu studenta. Zpravidla je stanoveno, že student musí získat takový počet kreditů, aby součet všech kreditů za celé studium činil minimálně 180 kreditů. Součástí úspěšně absolvovaných předmětů a získaných kreditů v rámci povinně volitelné skupiny předmětů oboru jsou i odborné předměty absolvované během studijních pobytů v zahraničí, a to na základě předem schváleného dokumentu Learning Agreement. Jako volitelné předměty nelze volit předměty, které jsou pro studenta povinné v rámci studovaného společného základu programu, zapsaného oboru nebo zvolené specializace. Vybrané volitelné předměty dále nesmí svým obsahem odpovídat jiným, již absolvovaným, nebo povinným předmětům. Ve sporných případech při volbě a započítání volitelných předmětu rozhoduje děkan, který může nabídku volitelných předmětu dále omezit. Zjistí-li děkan i zpětně po ukončení volitelného předmětu porušení podmínek jeho zápisu, nebude získaný počet kreditů za tento volitelný předmět započítán do splněných studijních povinnosti studenta. 2.6 Doporučené předměty Studentům, kteří nedisponují dostatečnými znalostmi a dovednostmi v ovládání programů MS Word a MS Excel, je doporučen zápis předmětů vyrovnávacích kurzů označených Word a Excel. Znalosti problematiky ovládání MS Word a MS Excel jsou automaticky ověřovány v povinných předmětech Výpočetní technika a algoritmizace I a Výpočetní technika a algoritmizace II. Tyto doporučené předměty jsou hodnoceny 0 kredity. PEF MENDELU STRANA 9/62

12 2.7 Odborná praxe Student bakalářského studia musí během studia vykonat odbornou praxi alespoň v délce 4 týdny mimo výukovou část akademického roku nebo 20 pracovních dnů během výukové části semestru, anebo 100 pracovních hodin na základě dohody o provedení práce. Odborná náplň práce musí úzce souviset se studovaným oborem, popř. dalšími oblastmi studia podle studijního plánu. Praxi si student zajišťuje individuálně, může využít spolupracujících firem a institucí uvedených na webových stránkách fakulty. Praxe je zapsána a uznávána do semestru, kdy byla úspěšně vykonána, výhradně na základě fotokopie pracovní smlouvy předložené společně s hodnocením praxe příslušným pracovištěm a potvrzením o vykonání praxe. Podrobný popis pravidel praxí je uveden na <http://www.pef.mendelu.cz/cz/studium/praxe>. 2.8 Zahraniční výměnné programy Zahraniční výměnné pobyty jsou studentům zpravidla nabízeny v rámci programu Erasmus+ (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students), bilaterálních smluv apod. Erasmus+ je program fungující při Evropské unii a umožňující mobilitu univerzitních studentů na univerzity v zahraničí. Do programu Erasmus+ jsou zapojeny země Evropské unie a také Švýcarsko, Norsko a Turecko. Program Erasmus+ má dvě hlavní aktivity, a to studijní pobyty a pracovní stáže. Studijní pobyty jsou uskutečňovány na základě smluv o spolupráci, které podepisují partnerské univerzity mezi sebou. Cílem pobytu je absolvovat na partnerské univerzitě předměty, které rozvíjí studovaný obor. Po návratu je pak studium na zahraniční partnerské univerzitě na základě před odjezdem schváleného dokumentu Learning Agreement uznáno vysílající univerzitou. Následně je studijní pobyt uveden i v Dodatku k diplomu, čímž se stává konkurenční výhodou pro budoucí uplatnění v praxi. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně má více než 60 partnerských univerzit po celé Evropě, které nabízí studium jak v angličtině, tak v národních jazycích. Z poměrně širokého souboru lze vybrat College Cork v Irsku, Université Catholique de Lyon či INSEEC Paris ve Francii, Univesity of Helsinki ve Finsku, Baltic International Academy v Lotyšsku, University of Tartu v Estonsku nebo nově uzavřené smlouvy s Augsburg University v Německu nebo s Kristianstad University ve Švédsku. Druhou formou zahraniční výměny je pracovní stáž, která zpravidla nahrazuje odbornou praxi. Na pracovní stáž je možné vycestovat na základě smlouvy mezi univerzitou a přijímající firmou. Studentům, kteří vycestují na studijní pobyt nebo na pracovní stáž, je po celou dobu jejich pobytu vypláceno stipendium pokrývající většinu nákladů. Další aktivity, které program Erasmus+ nabízí, jsou intenzivní programy, letní školy nebo intenzivní jazykové kurzy méně používaných jazyků určené studentům, kteří se chystají vycestovat. Termín pro přihlášení na výměny v rámci programu Erasmus+ je každý rok zpravidla v průběhu měsíce února. Podrobné informace pro přihlášení a seznam všech partnerských univerzit PEF je možné najít na www stránkách fakulty nebo přímo na zahraničním oddělení děkanátu fakulty. PEF MENDELU STRANA 10/62

13 3 Program Economics and Management 3.1 Společný základ programu Economics and Management Profil absolventa společného základu programu Absolvent bakalářského studijního programu Economics and Management je připraven pro samostatnou a týmovou činnost ve všech typech podniků a dalších ekonomických subjektů s evropským nebo mezinárodním rozměrem. Absolventi naleznou uplatnění nejen při zajištění odborných činností v ekonomické oblasti, ale i při řízení těchto aktivit na nižší a střední úrovni managementu organizace. Absolventi jsou schopni samostatně nebo v týmu zabezpečit efektivním způsobem činnost organizací zejména v oblasti ekonomiky podniku, managementu, marketingu, financování podniku apod. při vhodném využití odborných znalostí ekonomické teorie, kvantitativních analytických metod a podnikatelského prostředí. Absolventi jsou obeznámeni s využitím příslušných informačních a komunikačních technologií za účelem efektivního zajištění všech činností. Profil absolventa lze podle Evropského rámce kvalifikací specifikovat následujícím způsobem: obecné ekonomicko-odborné znalosti: dobrý všeobecný ekonomický přehled, znalost současného stavu poznání v oblasti ekonomických a manažerských disciplín dovednosti: stanovení možných trendů budoucího vývoje ekonomických jevů na základě analýzy jejich současného stavu kompetence: interpretace dopadů současného stavu obecných ekonomických jevů na konkrétní organizaci manažerské a řídicí znalosti: teoretický základ řídicího procesu, kvantitativní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů, ICT nástroje v operačním managementu dovednosti: sledování, příprava analýz a podkladových materiálů pro rozhodování o základních činnostech organizace s využitím ICT kompetence: řízení menších pracovních kolektivů prezentační a komunikační znalosti: principů prezentace vlastních výsledků a komunikace s obchodními partnery s využitím ICT dovednosti: příprava podkladů pro jednání s obchodními partnery organizace a orgány státní správy, formulace a multimediální prezentace odborných problémů a možností jejich řešení kompetence: účast na vedení pracovních porad a jednání, zpracování podkladů pro jednání na bázi ICT informační a komunikační technologie znalosti: znalost principů a efektivního využití aplikačního programového vybavení na základní a střední úrovni dovednosti: efektivní práce s kancelářským programovým vybavením, tvůrčí přístup k využívání nástrojů pro zpracování dat, orientace ve webových a databázových aplikacích kompetence: řešení složitých problémů s využitím ICT a jejich aplikačního vybavení jazykové PEF MENDELU STRANA 11/62

14 znalosti: znalost odborné terminologie v anglickém jazyce dovednosti: schopnost porozumět odbornému textu v anglickém jazyce, středně pokročilá orientace i ve druhém světovém jazyce kompetence: příprava a participace na vedení odborného jednání v anglickém jazyce Forma studia a požadavky na úspěšné absolvování společného základu programu Společný základ studia bakalářského studijního programu Economics and Management je vyučován prezenční formou v blocích, celá výuka probíhá v anglickém jazyce. Předpokladem úspěšného absolvování společného základu programu je: získání 100 kreditů v předepsané struktuře povinných a volitelných předmětů, složení státní bakalářské zkoušky ze společného základu. PEF MENDELU STRANA 12/62

15 3.1.3 Struktura povinných a volitelných předmětů MT1A Matematika I v AJ zkouška 113 MT2A Matematika II v AJ zkouška 113 ST1A Statistika v AJ zkouška 113 EKM1A Ekonometrie I v AJ zkouška 113 MI1A Mikroekonomie I v AJ zkouška 110 MA1A Makroekonomie I v AJ zkouška 110 FTA Finanční trhy v AJ zkouška 118 PEKA Podniková ekonomika I v AJ zkouška 111 MARA Marketing I v AJ zkouška 115 MANA Management v AJ zkouška 112 ZVSA Základy práva pro ekonomy v AJ zápočet 117 ZSEA Základy sv. a evropské integrace v AJ zkouška 118 DSA Daňová soustava v AJ zkouška 114 FU1A Finanční účetnictví I v AJ zkouška 114 PNFA Podnikové finance v AJ zkouška 111 VA1A Výp. technika a algoritmizace I v AJ zápočet 116 VA2A Výp. technika a algoritmizace II v AJ 3 4 1,5 1,5 zkouška 116 IE1A Informatika pro ekonomy I v AJ zápočet 116 IE2A Informatika pro ekonomy II v AJ zkouška 116 SV1 světový jazyk zápočet SV2 světový jazyk zkouška OKAJA Obchodní jazyk - angličtina v AJ zkouška CELKEM ,5 31,5 1 předmět Matematika I v AJ je vyučován v rozsahu 4/1 v první etapě semestru, 2/1 v druhé etapě 2 předmět Makroekonomie I v AJ je vyučován v rozsahu 2/1 v první etapě semestru, 4/1 v druhé etapě 3 předmět Výpočetní technika a algoritmizace II v AJ je vyučován v rozsahu 2/1 v první etapě semestru, 1/2 v druhé etapě PEF MENDELU STRANA 13/62

16 3.2 Obory bakalářského studijního programu Economics and Management Obor Business Economics and Management Forma studia: prezenční v blocích, výuka je v anglickém jazyce Profil absolventa: odborný nebo všeobecně řídicí pracovník pro podnikovou sféru nebo neziskové organizace znalosti: znalost podstaty ekonomických procesů a jejich vlivu na organizaci; dovednosti: samostatná orientace v oblasti ekonomiky podniku za využití teoretických koncepcí a alternativních přístupů; kompetence: k samostatnému zajištění základních činností menších a středních organizací. Garant: doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D., Ústav managementu Požadavky na úspěšné absolvování oboru: získání 53 kreditů v předepsané struktuře povinných a volitelných předmětů, složení státní bakalářské zkoušky z oboru. Povinné předměty (32 kreditů) EMMA Ekonom. matematické metody v AJ zkouška 113 MPSA Manažerská psychologie v AJ zkouška 117 OOBA Obchodní operace v AJ zkouška 115 OPMA Operační management v AJ zkouška 112 PERA Personalistika v AJ zkouška 112 PRPA Obchodní právo v AJ zkouška 117 SOCA Sociologie a sociální psychologie v AJ zkouška 117 CELKEM Povinně volitelné předměty v AJ (alespoň 10 kreditů) IZKA Informační zdroje a komunikace v AJ zkouška 116 KAPA Kancelářské aplikace v AJ zkouška 116 PETA Společenská odpovědnost firem AJ zkouška 112 PRX Odborná praxe zápočet 191 TENA Technika a energetika v AJ zkouška 228 odborné předměty absolvované v rámci zahraničních výměnných programů Volně volitelné předměty v AJ (do součtu alespoň 180 kreditů za celé studium) PEF MENDELU STRANA 14/62

17 Společný základ programu Doporučený studijní plán oboru Economics and Management 1. semestr 2. semestr 3. semestr 4. semestr 5. semestr 6. semestr DSA (5-2-1) MI1A (6-2-1) MT1A (5-3-1) PEKA (5-2-1) VA1A (3-2-1) ZVSA (4-1-1) FTA (6-2-2) IE1A (3-1-1) MA1A (6-3-1) MT2A (6-2-2) OKAJA (2-0-2) VA2A(4-1,5-1,5) FU1A (5-2-1) IE2A (5-2-2) MANA (5-2-1) MARA (5-2-1) ST1A (6-2-2) SV1 (2-0-2) ZSEA(5-2-1) EKM1A (5-1-2) PNFA (5-2-2) SV2 (2-0-2) Obor SOCA (3-2-1) OOBA (5-2-1) PERA (5-2-1) PRPA (4-2-1) EMMA (6-2-2) MPSA (4-2-1) OPMA (5-2-1) povinně volitelné v AJ alespoň 10 kreditů volně volitelné v AJ do 180 kreditů za celé studium Specializace EKCA (4-2-1) MMA (4-2-1) Bakalářská práce CRUA (5-2-1) MSPA (4-2-1) BS (2-1-0,5) BP (8-0-0) SBZ (0-0-0) V závorce za kódem předmětu je uveden počet kreditů ECTS následován přepočteným počtem hodin přednášek a cvičení. Výuka většiny předmětů probíhá v blocích o délce poloviny semestru s dvojnásobným rozsahem výuky za týden.

18 3.3 Specializace Specializace umožňuje studentům rozšířit nebo prohloubit znalosti získané v rámci studia společného základu a oboru. Každý student bakalářského programu musí úspěšně absolvovat jednu specializaci. V anglickém jazyce je vyučována pouze jedna specializace, kterou studenti programu Economics and Management studují. Specializace je ukončena složením státní bakalářské zkoušky z příslušného okruhu specializace. Vymezení okruhů státní bakalářské zkoušky ze specializace je uvedeno v brožuře Okruhy státních zkoušek. 3.4 Bakalářská práce Předpokladem úspěšného zakončení bakalářského studia je vypracování a obhajoba bakalářské práce. Nejvhodnějším obdobím pro rozhodnutí, v jakém oboru resp. na kterém ústavu se bude student ucházet o možnost zpracovat bakalářskou práci, je 5. semestr studia, tj. jeden semestr před plánovaným semestrem obhajoby práce. Je to období, ve kterém student již zná obsah oboru studia, seznámil se již s celou nabídkou studovaných předmětů a dovede se pro zaměření bakalářské práce rozhodnout. Přihlásit si bakalářskou práci znamená domluvit se s vedoucím práce na tématu a obsahu bakalářské práce. Návrhy témat bakalářských prací zveřejňují ústavy před zahájením výukové části každého semestru. Návrhy témat vychází z odborného zaměření jednotlivých pracovníků ústavů. Student může navrhnout vlastní téma bakalářské práce, které však musí být v souladu s odborným zaměřením ústavu a kapacitními možnostmi pracovníků ústavu. Téma bakalářské práce musí být dále v souladu a současně mít návaznost na obor studia. Předpokladem úspěšného zpracování bakalářské práce je zápis a absolvování předmětu Bakalářský seminář. Bakalářský seminář spočívá v přednáškách a individuální práci s vedoucím bakalářské práce. Na přednáškách se student seznámí se strukturou bakalářské práce, obsahem jednotlivých kapitol, prací s odbornou literaturou, citacemi a odkazy literatury a v neposlední řadě i se základními pravidly úpravy textu. Na předmět Bakalářský seminář navazuje předmět Bakalářská práce, v rámci kterého student pod vedením vedoucího práce dokončí svou práci. Předmět Bakalářský seminář si studenti zapisují zpravidla v předposledním semestru studia, předmět Bakalářská práce pak v posledním semestru. Veškeré informace o zpracování bakalářské práce, včetně formulářů, jsou uvedeny ve vyhlášce děkana č. 1/2006 o diplomových a bakalářských pracích. Tato vyhláška je závazná jak pro studenty, tak vyučující fakulty. BS Bakalářský seminář ,5 zápočet 191 BP Bakalářská práce zápočet předmět Bakalářský seminář je vyučován v rozsahu 2/1 pouze v první etapě semestru PEF MENDELU STRANA 16/62

19 4 Program Ekonomika a management 4.1 Společný základ programu Ekonomika a management Profil absolventa společného základu programu Absolvent bakalářského studijního programu Ekonomika a management je připraven pro samostatnou a týmovou činnosti ve všech typech podniků a dalších ekonomických subjektů. Absolventi naleznou uplatnění nejen při zajištění odborných činností v ekonomické oblasti, ale i při řízení těchto aktivit na nižší a střední úrovni managementu organizace. Absolventi jsou schopni samostatně nebo v týmu zabezpečit efektivním způsobem činnost organizací zejména v oblasti ekonomiky podniku, managementu, marketingu, financování podniku apod. při vhodném využití odborných znalostí ekonomické teorie, kvantitativních analytických metod a podnikatelského prostředí. Absolventi jsou obeznámeni s využitím příslušných informačních a komunikačních technologií za účelem efektivního zajištění všech činností. Profil absolventa lze podle Evropského rámce kvalifikací specifikovat následujícím způsobem: obecné ekonomicko-odborné znalosti: dobrý všeobecný ekonomický přehled, znalost současného stavu poznání v oblasti ekonomických a manažerských disciplín dovednosti: stanovení možných trendů budoucího vývoje ekonomických jevů na základě analýzy jejich současného stavu kompetence: interpretace dopadů současného stavu obecných ekonomických jevů na konkrétní organizaci manažerské a řídicí znalosti: teoretický základ řídicího procesu, kvantitativní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů, ICT nástroje v operačním managementu dovednosti: sledování, příprava analýz a podkladových materiálů pro rozhodování o základních činnostech organizace s využitím ICT kompetence: řízení menších pracovních kolektivů prezentační a komunikační znalosti: principů prezentace vlastních výsledků a komunikace s obchodními partnery s využitím ICT dovednosti: příprava podkladů pro jednání s obchodními partnery organizace a orgány státní správy, formulace a multimediální prezentace odborných problémů a možností jejich řešení kompetence: účast na vedení pracovních porad a jednání, zpracování podkladů pro jednání na bázi ICT informační a komunikační technologie znalosti: znalost principů a efektivního využití aplikačního programového vybavení na základní a střední úrovni dovednosti: efektivní práce s kancelářským programovým vybavením, tvůrčí přístup k využívání nástrojů pro zpracování dat, orientace ve webových a databázových aplikacích kompetence: řešení složitých problémů s využitím ICT a jejich aplikačního vybavení jazykové PEF MENDELU STRANA 17/62

20 znalosti: znalost odborné terminologie v světovém jazyce dovednosti: schopnost porozumět odbornému textu v světovém jazyce, středně pokročilá orientace i ve druhém světovém jazyce kompetence: příprava a participace na vedení odborného jednání v cizím jazyce Forma studia a požadavky na úspěšné absolvování společného základu programu Společný základ studia bakalářského studijního programu Ekonomika a management je vyučován prezenční a kombinovanou formou. V kombinované formě je prezenční výuka nahrazena samostudiem, hromadnými konzultacemi a doplňkovou výukou vybraných partií jednotlivých předmětů. Hromadné konzultace doplněné o výuku vybraných částí předmětů jsou organizovány každé dva týdny během výukové části semestru a to zpravidla v pátek a v sobotu. Rozsah hromadných konzultací a doplňkové výuky předmětů je 4 24 hodin za jeden semestr v závislosti na náročnosti předmětu. Studenti kombinované formy studia mají omezené možnosti volby specializace, povinně volitelných a volitelných předmětů, kdy celá studijní skupina absolvuje stanovené předměty. Dále si studenti netvoří samostatně plán studia a rozvrhy, tyto jsou studentům předepsány. Z důvodu společných rozvrhů se mohou doporučené studijní plány odlišovat od doporučených studijních plánů prezenční formy studia. Předpokladem úspěšného absolvování společného základu programu je: získání 100 kreditů v předepsané struktuře povinných a volitelných předmětů, složení státní bakalářské zkoušky ze společného základu. PEF MENDELU STRANA 18/62

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 1 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO PROREKTORKY PRO STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÉ ZÁLEŽITOSTI... 3 2 O MVŠO... 4 STUDIJNÍ OBORY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 9 VEDENÍ MVŠO...

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Ú V O D E M E D I T O R I A L. Vážení čtenáři,

Ú V O D E M E D I T O R I A L. Vážení čtenáři, Ú V O D E M Před více jak třiceti lety napsal německý sociolog Georg Picht knihu Die deutsche Bildungskatastrophe, v níž zhodnotil význam vzdělávacích aktivit a svůj rozbor, s ohledem na vysokoškolské

Více

Studijní programy a dokumentace

Studijní programy a dokumentace PANEVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA UNINOVA o. p. s. Studijní programy a dokumentace Akademický rok 2010/2011 Praha 2010 UNINOVA o. p. s., 2010 >> Obsah Úvodní slovo...4 Kontakty...6 Harmonogram akademického roku

Více

97 % 70 % 59 % Zaměření studia na praxi. Profesionální výuka včetně jazyků. Studium kompletně v českém i anglickém jazyce. Vysoké uplatnění absolventů

97 % 70 % 59 % Zaměření studia na praxi. Profesionální výuka včetně jazyků. Studium kompletně v českém i anglickém jazyce. Vysoké uplatnění absolventů 98 % Jsme moderní a stále se rozvíjející fakultou, protože sledujeme trendy ve vzdělání i výzkumu. Nabízíme ekonomické a informatické vzdělání na všech třech stupních vysokoškolského studia v českém i

Více

Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření

Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení prostupnosti studentů mezi VOŠ SOKRATES a VŠ

Více

Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví

Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví Akademický rok 2005/2006 Studijní programy

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vysoká škola ekonomie a managementu

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vysoká škola ekonomie a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vysoká škola ekonomie a managementu 01 Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona o VŠ č. 111/1998 Sb., podle aktuální doporučené rámcové osnovy vydané MŠMT

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu A Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROFIL ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa Studijní program Hospodářská politika a správa je zaměřen na přípravu absolventů pro

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

Výroční zpráva. za rok. Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8

Výroční zpráva. za rok. Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8 Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 575/1, Praha 8 za rok 2010 projednáno na zasedání kolegia rektorky 4. 5. 2011 projednáno a schváleno na jednání Akademické rady SVŠES 10.

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha, červen 2014 Obsah 1 ÚVOD... 6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 6 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 6 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2013/2014 (v některých činnostech za kalendářní rok 2014) Textová část Praha leden 2015 1 Obsah Textová část... 1 1. Úvod...

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Příprava kurzů

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Příprava kurzů Příprava kurzů Studijní opora pro kurz Tvorba týmu lektorů v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Gabriela Marková 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více