VOLEBNÍ PROGRAM ČESKÉ BUDĚJOVICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE"

Transkript

1 VOLEBNÍ PROGRAM ČESKÉ BUDĚJOVICE PREAMBULE ŽENY 2014 (sdružení politické strany SNK Evropští demokraté a nezávislých kandidátek) prosazují osobní odpovědnost za rozhodování při správě věcí veřejných. V následujícím období bude nutno přijmout řadu důležitých kroků v oblasti investic, dopravy, kultury a sociální politiky, které budou vyžadovat osobní odvahu. Naším cílem je přiblížit samosprávu občanům (lepší časová a územní dostupnost poskytovaných služeb, zřízení zastupitelstev městských částí, která budou mít větší možnost a odpovědnost za úspěšné řešení problémů daného části města). V období 2014 až 2018 připravíme, na základě výsledku referenda, podmínky pro vznik městských částí. I. ETICKÉ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ MĚSTA 1. Prosadíme průhledné zadávání veřejných zakázek, s jasnými zadávacími podmínkami a objektivně hodnotitelnými kritérii. 2. Budeme požadovat kontrolu výše cenových nabídek zhotovitelů v porovnání s kontrolními rozpočty projektů. 3. Budeme požadovat kontrolu cenové hladiny nabízených projektových prací vzhledem k cenám obvyklým. 4. Jako poradní orgán Rady města a Zastupitelstva města České Budějovice zřídíme Radu starších.

2 II. HOSPODAŘENÍ MĚSTA 1. Budeme hledat možnosti postupného snižování nákladů na chod magistrátu města České Budějovice. 2. Budeme pokračovat v prosazování dynamického modelu rozpočtu, s ohledem na možnosti čerpání peněz z operačních programů a evropských fondů. 3. Budeme prosazovat efektivní využívání městského majetku metodou dobrého hospodáře. 4. Příjmy z nájmů městských objektů budeme používat pro jejich údržbu a rekonstrukci. 5. Budeme prosazovat nové možnosti při údržbě městské zeleně a zabezpečení odpadového hospodářství. 6. Zasadíme se o rozšíření počtu kontejnerů na elektroodpad a šatstvo, dále o zavedení kontejnerů na bioodpad i pro sídlištní zástavbu. 7. Budeme revidovat projekty, týkající se odpadového hospodářství. III. PODNIKÁNÍ A ŽIVNOSTI 1. Úředník musí být službou pro klienty - občany, kteří za jeho služby platí. Budeme se zasazovat za zvýšení pohodlí a rychlosti a vstřícnosti při poskytování služeb radnice. 2. Budeme citlivě reagovat na aktuální potřeby živnostníků a drobných podnikatelů s ohledem na současnou hospodářskou situaci. 3. Budeme usilovat o zřízení fondu pro podporu živností. 4. Budeme usilovat o návrat živnostníků do centra města.

3 IV. INVESTICE 1. Budeme prosazovat investice směřující k dopravnímu propojení okruhů, parkovacích kapacit a parkovacích domů. 2. Investice do rekonstrukcí ulic, vodohospodářského majetku a oprav chodníků ve všech částech města. 3. Investice do modernizace ZŠ, MŠ a nemovitostí, které slouží poskytování sociálních služeb. 4. Budeme podporovat soukromé investory výstavby malých sociálních a startovacích bytů. 5. Zasadíme se o investici pro zbudování domu pro volnočasové aktivity dětí na sídlišti Vltava (rekonstrukce z KD Vltava multifunkční centrum). 6. Budeme podporovat investice do zřízení většího počtu farmářských trhů na pozemcích města. 7. Budeme usilovat o investici do vybudování stromové zeleně na náměstí Přemysla Otakara II. 8. U veškerých investic budeme postupovat co nejhospodárněji a s pomocí fondů EU a operačních programů. V. OBLAST ŠKOLSTVÍ 1. Budeme podporovat rozšíření míst v MŠ, vznik dětských skupin (podle aktuálních potřeb) a rozšíření provozní doby MŠ a ŠD podle objektivních požadavků rodičů. 2. Podpoříme bezpečnost dětí při cestě do školy (spolupráce s Městskou policií a dobrovolníky). 3. Budeme usilovat o vytvoření mezigeneračních projektů zaměřených na podporu a výchovu dětí a mladých lidí ke vzájemné lidskosti a toleranci, k pomoci slabším a potřebným spoluobčanům, a k úctě k seniorům. 4. Budeme usilovat, aby odbor školství pomáhal jednotlivým školám orientovat se v oblasti získávání grantů a působil jako servisní a kontrolní služba škol. 5. Budeme usilovat o snížení administrativní zátěže ředitelů škol ze strany zřizovatele. 6. Budeme podporovat kvalitní preventivní programy týkající se návykových látek, AIDS, gamblerství, finanční gramotnosti, dluhových pastí a kriminality páchané dětmi a mladistvými.

4 VI. OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE O OBYVATELE 1. Budeme podporovat plnění a průběžnou aktualizaci Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice Budeme dbát na to, aby Plán byl živým dokumentem, reagujícím na aktuální potřeby koncových uživatelů sociálně potřebných spoluobčanů. 2. Jsme pro to, aby byl zprůhledněn a důsledně kontrolován systém vyplácení všech typů podpor navázaných na městský rozpočet. Cílem této snahy je zamezit čerpání neoprávněných výhod. 3. Navážeme aktivní spolupráci s krajským úřadem v oblasti řízení a správy speciálních zařízení, pečujících o občany se zdravotním a sociálním znevýhodněním. 4. Budeme aktivně podporovat činnost neziskových organizací, které působí v oblasti sociálně humanitární péče na území města, a to zejména zařízení zaměřených na péči o rodiny s dětmi a seniory (např. denní stacionáře pro seniory a odlehčovací zařízení). 5. Budeme podporovat činnost odlehčovacích zařízení pro seniory a občany se zdravotním postižením. 6. Budeme iniciovat vznik terénní či pobytové hospicové péče pro občany města Českých Budějovic. 7. Budeme iniciovat vznik areálů volnočasových pohybových aktivit seniorů, zejména v lokalitách s větší koncentrací občanů seniorského věku (Pražské předměstí, Rožnov, Suché Vrbné, okolí Penzionů pro seniory atd.). Cílem tohoto bodu je snaha vytvořit podmínky pro aktivní začleňování seniorské skupiny do společnosti. 8. Budeme podporovat rozšíření míst v dětských jeslích s možností pravidelné i nepravidelné docházky.

5 VII. KULTURA 1. Zasadíme se o vypracování ucelené koncepce kultury. 2. Kulturní dům Vltava budeme chtít využít pro potřebu obyvatel jako multifunkční a spolkový dům. 3. Zasadíme se o využití výchovně vzdělávacího potenciálu kultury. Finančně zvýhodníme školní a dětské kolektivy při návštěvách kulturních institucí zřizovaných městem. 4. Budeme usilovat o vytvoření podmínek pro vznik moderního kulturního centra, jehož součástí budou: koncertní sál, reprezentativní městská galerie a alternativní scéna pro děti i dospělé. 5. Budeme pokračovat v podpoře regenerace historického jádra města s ohledem na aktuální ekonomickou situaci a současné potřeby jeho obyvatel. 6. Budeme aktualizovat priority rozvoje cestovního ruchu a vytvoříme plán jeho rozvoje pro nadcházející období. VIII. BEZPEČNOST 1. Budeme důsledně na Městské policii vyžadovat: - ochranu a bezpečnost osob a majetku - dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití - dohled nad místy s výskytem alkoholismu a toxikomanie - dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení obce - dohled nad dodržováním právních předpisů o ochraně veřejného pořádku - dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci - odhalování a důsledné řešení přestupků a správních deliktů, jejichž projednávání je v působnosti obce - dohled v okrajových částech města - Roudné, Kněžské Dvory, Zavadila a oblastech s vyšší koncentrací osob (TESCO, Lannova třída, oblast nádraží, Mercury) - posílení večerních, nočních a ranních hlídek městské policie - dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích v rozsahu stanoveném zákonem - podíl na prevenci kriminality v obci - spolupráci s Policií České republiky

6 IX. SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 1. Budeme finančně podporovat malé sporty podle konkrétních dosažených výsledků. 2. Finančně podpoříme aktivity organizovaných sportovců podle skutečného počtu členů. 3. Budeme iniciovat vznik areálů volnočasových pohybových aktivit seniorů, a to v těch lokalitách, kde žije větší koncentrace občanů seniorského věku. 4. Budeme pokračovat v podpoře zdravotně handicapovaných sportovců. 5. Budeme iniciovat vznik nadace pro mladé talentované sportovce ze sociálně slabých rodin. Jsme pro transparentní cílenou pomoc konkrétnímu sportovci. 6. Budeme podporovat nová sportovní odvětví (např. parkour, skateboarding, poledance, cheerleading ). 7. Zasadíme se o snazší poskytování školních tělocvičen a školních sportovních areálů sportovním a volnočasovým organizacím. Finance z pronájmu musejí být příjmem školy. 8. Budeme dbát o přednostní nabídku uvolněných prostor a budov v majetku města sportovním a volnočasovým organizacím.

7 X. DOPRAVA Základním požadavkem ke zkvalitnění dopravy ve městě je odstranění tranzitní dopravy z města - proto budeme podporovat výstavbu dálnice D3. 1. Pěší doprava a. Podpora chodců na trasách, které jsou frekventované, a to i pro tělesně a postižené (kvalitní povrchy chodníků, bezbariérové přechody, vodící pásy, osvětlení přechodů, odpočívadla) b. Návaznost pěší dopravy na dopravu veřejnou a parkoviště c. Zajištění kvalitní pěší dostupnosti nově vznikajících obytných i průmyslových oblastí a ploch 2. Cyklistická doprava a. Podpora cyklistiky pro pravidelné dojíždění v rámci města a okolních obcí a vytvoření parkovacích míst pro cyklisty b. Vytvoření celistvé, bezpečné a atraktivní sítě cyklistických tras c. Integrace cyklistické dopravy do projektovaných staveb a při řešení nových obytných a průmyslových oblastí 3. Městská hromadná doprava a. Zvýšení spolehlivosti, cestovní rychlosti a bezpečnosti MHD b. Zlepšení dostupnosti MHD v nově vznikajících částech města c. Zachování stávajících cen jízdného a noční linky 4. Automobilová doprava a. Postupné dotváření komunikačního skeletu města v souladu s Územním plánem města a Integrovaným plánem organizace dopravy b. Organizace a řízení dopravy s cílem efektivního využití kapacity uliční sítě c. Podpora zlevněné taxislužby pro seniory (doprava seniorů k lékaři, na nákupy, do lékárny apod.) 5. Doprava v klidu - parkování a. Podpora výstavby hromadných parkovacích kapacit v centru města a na sídlištích (parkovací domy) b. Zavedení modré parkovací zóny a kombinace parkování rezidentů a pracující veřejnosti. c. Po pracovní době a o dnech pracovního volna a klidu zpřístupnit parkovací místa na parkovištích úřadu města veřejnosti. 6. Letecká doprava a. Podpora dalšího rozvoje a využití společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA 2014 VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA Vážení Pražané, Praha je místem, kde žijeme, pracujeme, studujeme, vychováváme děti a trávíme chvíle odpočinku a zábavy. Je to jedno z nejkrásnějších měst Evropy, lokalita

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

Programové cíle Rady městské části Praha 3 v období 06/2012-10/2014

Programové cíle Rady městské části Praha 3 v období 06/2012-10/2014 Příloha usnesení RMČ č. 547 ze dne 12.9.2012 Programové cíle Rady městské části Praha 3 v období 06/2012-10/2014 Obsah: Otevřenost radnice Bytová politika Majetek, finance, investice Vedlejší hospodářská

Více

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA 8 PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA 8 PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA 8 PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 Motto: Jsme demokratická strana s dlouholetou tradicí. Naším cílem je řídit správu obce spravedlivě, efektivně a transparentně. Žijeme tu s Vámi! ČSSD

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 2014 2018

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 2014 2018 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 2014 2018 Vážení přátelé, dovoluji si vám předložit programové prohlášení Rady městské části Praha 6, které bude sloužit jednotlivým členům koalice jako

Více

Program do zastupitelstva Prahy

Program do zastupitelstva Prahy Program do zastupitelstva Prahy Volební program hnutí ANO pro Prahu je založen na čtyřech pilířích: ekonomickém, sociálním, péči o prostředí a na správě věcí veřejných. Nepopisuje jen problémy, které nás

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

Koaliční smlouva. o vytvoření koalice pořádku, slušnosti, otevřenosti a hospodárnosti

Koaliční smlouva. o vytvoření koalice pořádku, slušnosti, otevřenosti a hospodárnosti Koaliční smlouva o vytvoření koalice pořádku, slušnosti, otevřenosti a hospodárnosti uzavřená na základě výsledku voleb do zastupitelstva města Říčany, konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 mezi sdružením

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

PLÁN PRO PŘEROV Co nebudeme slibovat, ale na čem budeme pracovat a spolupracovat.

PLÁN PRO PŘEROV Co nebudeme slibovat, ale na čem budeme pracovat a spolupracovat. PLÁN PRO PŘEROV Co nebudeme slibovat, ale na čem budeme pracovat a spolupracovat. Město musí vytvářet podmínky pro kvalitní život svých občanů. Řízení veřejné správy v Přerově potřebuje rekonstrukci. Plán

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

VOLEBNÍ PROGRAM OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY

VOLEBNÍ PROGRAM OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY VOLEBNÍ PROGRAM OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PARDUBIC 2014 Obsah: 1. Rozvoj města 2. Doprava 3. Bezpečnost 4. Životní prostředí 5. Školství 6. Sport 7. Kultura 8. Cestovní

Více

Programové prohlášení

Programové prohlášení Programové prohlášení koaličních stran Změna pro Liberec a ANO 2011 2014 2018 Vize pro Liberec v jakém městě chceme žít? Dobrá vize je základ všech úspěšných dlouhodobých projektů. Chceme přispět k tomu,

Více

Programové prohlášení Rady města Jihlavy

Programové prohlášení Rady města Jihlavy Programové prohlášení Rady města Jihlavy 2014 2018 Programové prohlášení Rady města Jihlavy na období 2014-2018 Rada města Jihlavy se dohodla na programových prioritách v jednotlivých oblastech správy

Více

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Čl. I. Preambule 1. Programové prohlášení Rady městské části Praha 20 - Horní Počernice pro období 2014-2018 je základním politickým

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Kvalita života v Brně Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Schváleno městskou konferencí Strany zelených 7. září 2006 1. Vstřícné úřady i politici - Brno bude patřit jeho občanům

Více

Městská část Praha Zličín. Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018

Městská část Praha Zličín. Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018 Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha Zličín pro období 2014-2018 je základním strategickým dokumentem Rady MČ, vztahujícím se k

Více

Vážení spoluobčané, Dobrou volbu NOVÉ ŠANCE Vám přeje. Ing. Petr Náhlík, předseda KDU-ČSL v Plzni

Vážení spoluobčané, Dobrou volbu NOVÉ ŠANCE Vám přeje. Ing. Petr Náhlík, předseda KDU-ČSL v Plzni Vážení spoluobčané, předkládáme Vám program plzeňské KDU-ČSL na léta 2014 2018. Náš volební program přináší NOVÉ ŠANCE PRO PLZEŇ, ZKUŠENOST & ELÁN NAŠICH KANDIDÁTŮ. KDU-ČSL vychází z přesvědčení, že odpovědnost

Více

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI mezi zastupiteli hnutí UFO a zastupiteli hnutí ANO 2011 na volební období 2014 2018 ve statutárním městě Ústí nad Labem s podporou dalších subjektů a osob Zastupitelé statutárního

Více

Volebního programu Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty pro krajské volby 2012

Volebního programu Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty pro krajské volby 2012 Volebního programu Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty pro krajské volby 2012 Obsah Slovo úvodem... 2 Hospodářský program pro Olomoucký kraj... 2 Rodinná politika pro Olomoucký kraj... 4 Sociální

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

UNIE PRO SPORT A ZDRAVÍ LEPŠÍ MĚSTO LEPŠÍ ŽIVOT

UNIE PRO SPORT A ZDRAVÍ LEPŠÍ MĚSTO LEPŠÍ ŽIVOT UNIE PRO SPORT A ZDRAVÍ LEPŠÍ MĚSTO LEPŠÍ ŽIVOT 1 UNIE PRO SPORT A ZDRAVÍ Spojuje nás touha po aktivním životě ve městě přátelském pro lidi, které nabízí vše potřebné pro kvalitní a smysluplné trávení

Více

Programové prohlášení. Rady Libereckého kraje

Programové prohlášení. Rady Libereckého kraje Programové prohlášení Rady Libereckého kraje Aktualizace, duben 2015 Preambule Programové prohlášení Rady Libereckého kraje vychází z uzavřené koaliční smlouvy a vymezuje základní programový rámec pro

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ZDRAVÉ MĚSTSKÉ 2014-2015 AKČNÍ PLÁN ČÁSTI PRAHA 14 NA OBDOBÍ. Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14

KOMUNITNÍ PLÁN ZDRAVÉ MĚSTSKÉ 2014-2015 AKČNÍ PLÁN ČÁSTI PRAHA 14 NA OBDOBÍ. Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14 KOMUNITNÍ PLÁN ZDRAVÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 NA OBDOBÍ 2014-2015 AKČNÍ PLÁN Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14 KOMUNITNÍ PLÁN ZDRAVÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 NA OBDOBÍ 2014-2015 AKČNÍ PLÁN OBSAH: Úvod a vznik

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více