DEPEŠE 4/2006 5/2003 Z OBSAHU ZPRÁVY Z ÚSTŘEDÍ. edepeše výzva.. str. 5 Zelená karta. str. 6. Projekt s SVOL.. str. 4 Čištění Vltavy str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEPEŠE 4/2006 5/2003 Z OBSAHU ZPRÁVY Z ÚSTŘEDÍ. edepeše výzva.. str. 5 Zelená karta. str. 6. Projekt s SVOL.. str. 4 Čištění Vltavy 2006.. str."

Transkript

1 DEPEŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2006 5/2003 Projekt s SVOL.. str. 4 Čištění Vltavy str. 5 Z OBSAHU edepeše výzva.. str. 5 Zelená karta. str. 6 ZPRÁVY Z ÚSTŘEDÍ VI. Sněm ČSOP v Trutnově ( ) O prvním zářijovém víkendu se v příjemném prostředí Střední a vyšší odborné školy lesnické v Trutnově sešel VI. celostátní sněm ČSOP. Kromě 107 delegátů se jednání zúčastnila řada významných čestných hostů, mezi nimiž nechyběli například ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR RNDr. František Pelc, výrobní ředitel Lesů České republiky Ing. Vladimír Krchov Ph.D., starosta města Trutnov a senátor Mgr. Ivan Adamec, programový ředitel Hnutí Duha Vojtěch Kotecký a Ing. Petr Zvolánek z Českomoravské myslivecké jednoty. Do čela ČSOP sněm vybral na další tříleté období RNDr. Libora Ambrozka, místopředsedou byl zvolen Mgr. Václav Izák. Zároveň zaznělo z úst delegátů Hosté na Sněmu ČSOP jednání sněmu i přijaté závěry a usnesení potvrdily významnou roli ČSOP nejen v praktické péči o přírodu a krajinu, ale také v oblasti přípravy legislativních předpisů, ekologické výchovy a osvěty a práce s dětmi a mládeží. Za nezištnou pomoc při organizaci sněmu patří velké dík Ing. Eugenu Královi z místní ZO ČSOP. Martin Dušek předseda Libor Ambrozek a výkonný místopředseda Václav Izák (vpravo) opakovaně poděkování končícím členům ÚVR v čele s bývalým předsedou Ing. Pavlem Pešoutem. Průběh

2 2 Usnesení 6. Sněmu Českého svazu ochránců přírody 6. Sněm Českého svazu ochránců přírody: 1. volí a) předsedu ČSOP: RNDr. Libora Ambrozka b) výkonného místopředsedu ČSOP: Mgr. Václava d) Ústřední výkonnou radu ČSOP ve složení: Mgr. Roman Barták Mgr. Michal Bláha Josef Cach PaedDr. Jan Eichler RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc. Ing. Erik Geuss František Groessl PaedDr. Hana Grundová Ing. Daniel Horáček Ing. Karel Kříž Ing. Jiří Kučera Lumír Kuchařík Ing. Michal Kulík e) Ústřední kontrolní a revizní komisi ČSOP ve složení: Ing. Martin Klaška Náhradníka za člena ÚKRK: Zdeňka Mikysku 2. schvaluje a) zprávy - ÚVR o činnosti " Český svaz ochránců přírody v letech " - Komise ochrany přírody o činnosti Komise pro práci s dětmi a mládeží ÚVR ČSOP od 5. sněmu ČSOP - o činnosti Komise ekologické výchovy ÚVR ČSOP v období (po vypuštění poslední věty prvního souvětí) 3. bere na vědomí - zprávu předsedy ÚKRK ČSOP na VI. Sněmu ČSOP v Trutnově dne 2. září ukládáústřední výkonné radě v oblasti EVVO: výrazněji prezentovat na veřejnosti existující aktivity EVVO pro dospělé mimo svaz (např. ekoporadeství, pořádání exkurzí apod.) rozšiřovat síť EC a nabízet členství v síti EC ČSOP dále rozvíjet systém akreditace EC ČSOP, zintenzívnit čerpání prostředků ze zdrojů EU pro ekovýchovné aktivity a zapojit místní zdroje (obce, kraje, firmy apod.) do financování EC ČSOP Zahraničních vztahů: Izáka c) předsedu Ústřední kontrolní a revizní komise ČSOP: Karla Ferschmanna Mgr. Květa Morávková Petr Orel Libor Palášek Ing. Ladislav Ptáček Ing. Jiří Rous Mgr. Radko Samek Jana Stibralová Karel Suszka Jan Svoboda Ing. Libor Tandler Ing. Václav Záruba RNDr. Jozef Zetěk Pavel Moulis - o činnosti Komise pro zahraniční vztahy ČSOP za období květen 2003 červen 2006 b) změnu Hlasovacího a volebního řádu Sněmu Českého svazu ochránců přírody (viz Příloha č. 2 tohoto usnesení). c) Strategii ČSOP - strategický plán Českého svazu ochránců přírody na příští období (viz Příloha č. 3 tohoto usnesení) zveřejnit na webu ČSOP stávající partnerské organizace ČSOP ze zahraničí Ekonomické a právní: podpořit regionální centra ČSOP v úsilí o zajišťování metodického a poradenského zázemí pro ZO, například v oblasti vedení účetnictví a dalších ekonomických agend. Sledovat legislativní normy v oblasti fungování občanských sdružení a informovat o podstatných změnách ZO. Ochrany přírody:

3 propagovat na veřejnosti program Živá zahrada připravit nové odborné podprogramy národního programu Ochrana biodiverzity: Nepůvodní druhy živočichů a programy zaměřené na ohrožené druhy bylin mimo les metodicky zpracovat zásady managementu lokalit na kterých dochází k rozšiřování stanovištně nežádoucích invazivních druhů rostlin důkladně se seznámit s novelou stavebního zákona a zvážit jeho důsledky pro ochranu přírody. Výsledek této analýzy prezentovat v podzimním čísle KND. Vnitrosvazové: připravit strategii vnitřní a vnější komunikace podporovat činnost regionálních center v oblasti zastupování ČSOP na regionální úrovni, zajišťování osobního kontaktu se ZO a propagace inspirativních regionálních aktivit 5. doporučuje ÚVR ČSOP v oblasti: EVVO: vytvořit nabídku EC ČSOP, která jsou připravena organizovat stáže a praxe zaměřit se při práci v EC na unikátnost místa i na podmínky v okolí, místní tradice, regionální vzdělávání dále rozvíjet spolupráci s Pavučinou a STEP Zahraničních vztahů: zvážit možnost využít zahraničních partnerství měst a krajů k navázání vztahů pro zahraniční spolupráci Ekonomické a právní: v případě změny Stanov ČSOP upravit příslušná ustanovení týkající se zastupování článků ČSOP s cílem zlepšit koordinaci postupu a odstranit duplicity při přípravě projektů připravit a schválit funkční systém informování o existujících i připravovaných programech a projektech podporovaných z veřejných prostředků, včetně způsobu zapojení jednotlivých článků (RC, ZO) připravit a uspořádat nejpozději do konce roku minimálně jeden informační seminář o programech a projektech, podporovaných ze zdrojů EU a o možnostech zapojení ČSOP do těchto projektů a programů. pokračovat v posilování kapacit Kanceláře ÚVR, z důvodů nutné připravenosti projektů, financovaných ze zdrojů EU (Operační programy aj.) 3 na centrální i regionální úrovni zajistit alespoň jednou ročně osobní kontakt se všemi ZO formou návštěvy v místě dále rozvíjet členský časopis Krása našeho domova, zvážit zvýšení jeho periodicity a komerční distribuci intenzivně se zaměřit na oblast rozvoje členské základny, důkladně analyzovat důvody dlouhodobé stagnace počtu členů a aktualizovat strategii dalšího rozvoje v této oblasti Sněm prodlužuje účinnost strategie ČSOP do roku 2009 s navrženými změnami a ukládá ÚVR ČSOP zohledňovat při naplňování strategie ČSOP závěry z provedeného zhodnocení role a přínosu strategie pro ČSOP (viz Příloha 3 tohoto usnesení) Vydávat pravidelně každé 2 měsíce Depeše Vnitrosvazové: zvážit zřízení místa pro pracovníka pro oblast vnějších vztahů svazu zvážit zřízení místa pro pracovníka shromažďujícího náměty z regionů pro mediální prezentaci zvážit zřízení finančního zdroje na pokrytí drobných různě zaměřených projektů ZO (např. do částky Kč s velmi jednoduchou žádostí a procesem schvalování) rozesílat závažné informace (vybrané tiskové zprávy, usnesení, zápisy) všem členům a ZO elektronicky vytvořit databázi el. kontaktů na členy a ZO vyřešit komunikaci tištěnou formou se ZO, které nemají elektronickou poštu závažné informace umisťovat průběžně na svazový web aktualizovat webové stránky tak, aby poskytovaly aktuální a efektivní informace pro členy ČSOP a ostatní veřejnost zajistit přenos zajímavých zpráv ze ZO a RC do ústředí pro jejich možné využití v propagaci Svazu všestranně podporovat setkávání členů a ZO na místním i zájmovém principu V Trutnově, dne

4 4 OCHRANA PŘÍRODY Projekty s SVOL Vážení přátelé! Ústřední výkonná rada ČSOP připravila ve spolupráci se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) společný projekt, jehož náplní by měla být konkrétní opatření v lesích v majetku jednotlivých členů SVOL vedoucí k přiblížení vybraných lesních porostů přírodě blízkému stavu a následná propagace těchto opaření. Konkrétně se může jednat o: Zvyšování podílu stanovištně a geograficky původních druhů dřevin (zejména listnatých) výsadbou i podporou přirozené obnovy, podporu a ochranu stanovišť pro ohrožené druhy lesních rostlin a živočichů, revitalizaci v minulosti nevhodně odvodněných ploch, podporu a ochranu chráněných a vzácných druhů lesních dřevin apod. Propagace těchto opatření může spočívat například v instalaci naučných panelů či vybudování naučné stezky, pořádání akcí pro laickou i odbornou veřejnost (semináře, přednášky, terénní exkurze) nebo vydávání tiskovin. Předmětem tohoto společného projektu, který bude podán do evropského programu LIFE+, jsou Nové pozemkové spolky Rada Národního pozemkového spolku na svém jednání 26. září 2006 akreditovala tři nové pozemkové spolky shodou okolností všechny tři zřízené občanskými sdruženími mimo ČSOP. Pozemkový spolek Lunaria vyvíjí svou činnost na Frýdlantsku. V Jindřichovicích pod Smrkem vlastní starou usedlost a spravuje 15 hektarů přilehlých luk, pastvin a lesů, na nichž realizuje mimo jiné unikátní projekt Žijící skansen ukázku hospodaření a života na takovéto usedlosti před příchodem průmyslové revoluce. Kontakt - tel.: , Pozemkový spolek Niva pečuje o louky v údolí řeky Moravice. Sídlí v Hradci nad Moravicí, kde úzce spolupracuje se stejnojmennou jednotlivé dílčí projekty založené na lokální spolupráci členů SVOL a základních organizací ČSOP. Praktická opatření budou realizovat vlastníci lesů, na subjektech ČSOP bude potom propagace této činnosti. Zatím bylo vytipováno 5 lokálních projektů, a to na základě aktivity vlastníků lesů (jedná se o městské lesy Vsetín, Moravský Krumlov, Jáchymov, Chomutov a obecní lesy Hvožďany). Pro tyto lokální projekty také již existují partneři z řad ČSOP. Dovolujeme si Vám proto nabídnou možnost připojit se k tomuto projektu. Jakým způsobem? Pokuste se kontaktovat v rámci vaší územní působnosti další vlastníky lesů- členy SVOL, s již konkrétními návrhy opatření. Ideální je, pokud s těmito subjekty již nějakým způsobem spolupracujete nebo alespoň komunikujete. Najdete-li společné zájmy zařaditelné do tohoto projektu, kontaktujte Kancelář ÚVR, a to nejpozději do Zde také získáte další informace. Martin Dušek základní organizací ČSOP. Kontakt - tel.: , Pozemkový spolek Severní Prácheňsko působí v severní části Písecka. Na pozemcích, ke kterým se postupně snaží získat právní vztah, připravují především realizaci revitalizací a výsadeb zeleně. Podstatným cílem snažení spolku je též zabránit výstavbě obřích rekreačních městeček na Miroticku. Kontakt tel.: , V tuto chvíli je tak řádně akreditováno 45 pozemkových spolků (z toho 13 mimo ČSOP), 1 pozemkový spolek je akreditován podmíněně (dosud nedodal zprávu o činnosti v uplynulém roce) a u 2 pozemkových spolků dosud nebylo o prodloužení akreditace rozhodnuto. Jan Moravec

5 5

6 Čištění Vltavy 2006 V letošním roce se ČSOP připojil v rámci kampaně Clean Up the World! (Ukliďme svět!) k již tradiční akci Čištění Vltavy. 307 dobrovolníků na kanoích a raftech posbíralo 9. září tohoto roku v úseku Vltavy od Loučovic do Boršova nad Vltavou celkem 15 velkoobjemových kontejnerů odpadu. Převládaly všudypřítomné PET lahve a plastové obaly. Šlo už o dvanáctý ročník této akce, kterou tradičně pořádá Sdružení pro Vltavu. Přestože odpadu v tomto úseku řeky v posledních letech ubývá, jeho množství je stále značné.podobná je i situace na dalších řekách v České republice. Proto již nyní pracuje kancelář ÚVR spolu s představiteli Sdružení pro Vltavu na rozšíření této úspěšné akce i na další vodní toky. Proto - pokud máte zájem a chuť podílet se na organizaci čištění Vaší 6 řeky, obraťte se na Ivanu Mizerovskou z kanceláře ÚVR ČSOP. Martin Dušek Život pro ježky: cena udělena Český svaz ochránců přírody se rozhodl pravidelně udělovat ocenění nazvané Život pro ježky. Chce jím poděkovat lidem, kteří se významně zasloužili o pomoc našim ježkům. V letošním roce jsme cenu spojenou i s finančním ohodnocením udělili paní Zdeně Dvorské z Všeradic na Berounsku. Paní Dvorská obětavě zachránila již několik tisíc ježčích mláďat. Pečovat o nedorostlá ježčí mláďata, kterým s příchodem zimy hrozí záhuba, je časově, prostorově, odborně i finančně velmi náročné. V České republice tuto činnost provádějí záchranné stanice sdružené v Národní síti stanic pro handicapované živočichy. Bez pomoci mnoha obětavých jednotlivců, kteří si berou ježčí mláďata přes zimu do své péče, by to však nešlo. Paní Dvorská každou zimu pečuje o několik set ježčích mláďat pocházejících především z Prahy a okolí. Cenu Život pro ježky udělujeme na památku paní Růženy Studené, která v pražské Krči zachraňovala ježky po několik desítek let. Na ochranu přírody myslela i ve své závěti a díky Zdena Dvorská tomuto jejímu poslednímu činu můžeme dnes ocenění spojit i s finančním darem ve výši několika tisíc Kč. Petr N. Stýblo NABÍZÍME edepeše ČSOP Na základě usnesení VI. Sněmu ČSOP, který doporučuje ÚVR ČSOP rozesílat závažné informace (vybrané tiskové zprávy, usnesení, zápisy) všem členům elektronicky (edepeše) VYZÝVÁME ZO: sdělte, prosím, svým členům, nechť, pokud mají zájem o zasílání informací, nám na adresu zašlou svojí mailovou adresu. edepeše jsou určeny především pro rychlejší a snažší komunikaci a jejich obsahem budou především důležité a vážné informace týkající se Vášich problémů a zájmů. Jak u kontaktu, tak i u případného příspěvku zadejte do předmětu zprávy: edepeše. Odpovědná osoba za edepeše má právo Váš příspěvek krátit, resp. nevyužít (pokud nebude vhodný pro ostatní členy). Petr Janeček

7 7 Nové objekty Zelené karty Podblanická galerie ve Vlašimské bráně Adresa: Zámek 1, Vlašim Telefon: Telefon: www: Otevírací doba: V, IX so, ne: 10:00-16:00; VI-VIII út - ne 10:00-16:00 Vstupné: obyčejné 25,- Kč; rodinné 50,- Kč; dětské hromadné 10,- Kč/os Pro členy ČSOP: 50% sleva Stanice pro handicapované živočichy Vlašim Adresa: Pláteníkova 264, , Vlašim Telefon: Fax: www: Otevírací doba: út - pá 9:00-12:00, 13:00-17:00; so - ne: 10:00-16:00 Vstupné: jednotné: 10,- Kč Pro členy ČSOP: 50% sleva K vidění: Stanice pro handicapované živočichy ČSOP Vlašim je zařazena do Národní sítě stanic ČR a K vidění: Vlašimská brána, využívaná v posledních letech jako ateliér vlašimského malíře Stanislava Příhody, je v současné době zrekonstruována v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií. Záměrem projektu a zároveň podmínkou přijetí dotace je zpřístupnění prostor brány veřejnosti v rámci rozvoje regionálního cestovního ruchu. Popis cesty: Autem po dálnici D1 exit 49 Psáře, autobusem na dálkových trasách, vlakem z Benešova u Prahy. Podblanická galerie se nachází ve Vlašimské bráně ve středu města naproti Podblanickému ekocentru. garantuje záchranné služby na území těchto pověřených měst (dle abecedy): Benešov, Čáslav, Humpolec, Kutná Hora, Pacov, Pelhřimov, Říčany a Vlašim. Při naší Stanici působí několik odběrných míst, které zabezpečují příjem a okamžité základní ošetření živočichů. Popis cesty: Autem po dálnici D1 exit 49 Psáře, autobusem na dálkových trasách, vlakem z Benešova u Prahy. Ekocentrum se nachází ve středu města naproti Vlašimskému zámku. Podblanické infocentrum Adresa: Pláteníkova 264, , Vlašim Telefon: Fax: www: Otevírací doba: Po - Pá: 8:30-12:00 a 12:30-16:30 od 1.5. do také so a ne 9:00-16:00 Vstupné: jednotné 75,- Kč Pro členy ČSOP: 50% sleva K vidění: Prohlídkový okruh Vlašimským parkem + vstup do starého hradu. Popis cesty: Autem po dálnici D1 exit 49 Psáře, autobusem na dálkových trasách, vlakem z Benešova u Prahy. Infocentrum se nachází ve středu města naproti Vlašimskému zámku. Ubytovna ZO ČSOP Vlašim v Podblanickém ekocentru Adresa: Pláteníkova 264, , Vlašim Telefon: Fax: www: Vstupné: do 2 osob 225,- Kč; do 8 osob 160,- Kč; 9 a více 120,- Kč Pro členy ČSOP: 25% slevapopis cesty: Autem po dálnici D1 exit 49 Psáře, autobusem na dálkových trasách, vlakem z Benešova u Prahy. Ekocentrum se nachází ve středu města naproti Vlašimskému zámku. Nejbližší akce objektů v programu Zelená karta Národní zemědělské Muzeum Praha (Kostelní 44, Praha 7, 18. října - Sbírky zámeckých skleníků a oranžérií - Ing. Antonín Hájek, CSc., kurátor rostlinných sbírek NZM Praha 1. listopadu - Historie a současnost českého vinařství II. - Vinné odrůdy - prof. Vilém Kraus, CSc. - vinařský odborník, Lednice 22. listopadu - Zvíře jako symbol - Ing. Vladimíra Růžičková, zástupkyně ředitele NZM Kačina -

8 Muzeum českého venkova Vlastivědné muzeum v Olomouci (nám. Republiky 5, Olomouc, Nová výstava Vlastivědného muzea v Olomouci prezentuje významné pleistocénní lokality, které se nacházejí v Hornomoravském úvalu, jakou jsou např. Předmostí u Přerova, Mladečské jeskyně či Javoříčské jeskyně. Podstatnou součástí výstavy jsou práce žáků základních škol Olomouckého kraje, které vznikly jako výsledek výtvarné dílny při výukovém programu Mamuti už jdou!, připraveném pracovnicemi Přírodovědného ústavu VMO a externími spolupracovníky. Návštěvníci VMO si dále mohou v jeskyni s imitacemi maleb vytvořených pravěkými lovci prohlédnout např. kosterní pozůstatky mamuta, srstnatého nosorožce, polární lišky, hyeny jeskynní, jeskynního medvěda, pratura a dalších příslušníků pleistocénní fauny nebo malé diorama s ohništěm a každodenními potřebami pravěkého lovce. Autory výstavy jsou pracovníci Přírodovědného ústavu VMO Mgr. Tomáš Lehotský (též PřF UP), Mgr. Magda Bábková Hrochová a Iva Spáčilová, Monika Dokoupilová (Dětské centrum-90 Topolany) a David Prešer (PřF UP). Výstava je přístupná až do , a to denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin, od října pak od středy do neděle od 10 do 17 hodin. Hvězdárna ve Valašském Meziříčí (Vsetínská 78, Valašské Meziříčí, října - Světový kosmický týden (World Space Week) - přednášky, vernisáž, výstavy, pozorování přeletů umělých družic, apod.) 8 Muzeum Podblanicka (Zámek č. 1, Vlašim, 20. září října - Obrazy Pavla Žilínka - výstava 10. října - Ledňáček říční a jeho výskyt na Podblanicku - Mgr. Pavel Čech, přednáška 18. října - 5. listopadu - Pestrá paleta - výstava - obrazy a grafiky ing. archi. Josefa Buršíka a jeho přátel Východočeské muzeum v Pardubicích (Zámek 2, Pardubice, 27. října února - Po stopách knih - Východočeské muzeum v Pardubicích připravilo unikátní výstavu postihující vývoj písemnictví a knižní kultury od starověku po současnost, jež bude prezentovat mimo jiné i skvosty z vlastního sbírkového fondu starých tisků. Výstavu bude doprovázet cyklus přednášek s historicko-literární tematikou, který bude zahájen v listopadu 2006 v přednáškovém sále muzea. Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci (Husova 678, Žatec, 16. září prosince Roků poté - srovnávací fotografická výstava o obcích Žatecka před sto lety a v současnosti - hlavní budova Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (Dukelská 1, České Budějovice, do 5. Listopadu - Pět minut za městem - Jihočeská krajina a lidová architektura ve fotografii Jiřího Siegelbauera (vstupné 10,- Kč, slevy 5,- Kč) Seminář Čmeláci Český svaz ochránců přírody ve Valašském Meziříčí pořádá seminář Čmeláci, který se uskuteční v sobotu 14. října 2006 na Integrální střední škole, Palackého 239/49 ve Valašském Meziříčí. Přednášet budou přední odborníci o chovu, biologii, ekologii a ochraně čmeláků. Pro zájemce můžeme zajistit ubytování. Kontakt: Ivan Chumchal, Šafaříkova 741/11, Valašské Meziříčí tel , RNDr. Miroslav Pavelka, PhD, Zemědělská 596, Rožnov pod Radhoštěm tel , Miroslav Pavelka Obojživelník roku 2007 Výbor České herpetologické společnosti vybral jako obojživelníka roku 2007 skokana ostronosého, kriticky ohrožený druh, jedná se o jednu z nejohroženějších žab v ČR. Akce bude propagována pomocí informačního letáku, který bude kromě obojživelníka roku 2007 představovat i různé činnosti související s ochranou obojživelníků a plazů v podobě odkazů na jednotlivé internetové stránky, organizace a společnosti. Bude obsahovat kalendář významných akcí, kde se veřejnost může seznámit s obojživelníky a plazy přímo z očí do očí nebo nepřímo na různých přednáškách. Kalendář všech akcí bude na internetové stránce Proto bych Vás chtěl požádat o zaslání informací o vašich akcích, které se týkají ochrany obojživelníků a plazů. Informace zasílejte nejlépe do 13. října. Martin Šandera,

9 9 VAŠE PENÍZE Výběrové řízení Nadace Dřevo pro Život Vážení přátelé, dovoluji si vás informovat, že Nadace dřevo pro život vyhlašuje výběrové řízení na udělení grantů podporujících projekty v rámci jednotlivých nadačních programů. Uzávěrka pro podání žádostí je 20. listopadu (Rozhodující je datum uvedené na razítku pošty.). Více informací naleznete na Jan Řezáč DĚTI A MLÁDEŽ Vstupní kvalifikace vedoucích Mladých ochránců přírody Výzva Protože jsme na jarní úspěšnou Výzvu 2006 pořádanou o pololetních prázdninách v Rokycanech museli zájemce odmítat, rozhodli jsme se v letošním roce kurz vstupní kvalifikace vedoucích zopakovat. Podzimní Výzva se bude konat ve dnech listopadu v klubovně MOP Nezmaři ve Vraném nad Vltavou. Začínáme ve středu večer příjezdem a končíme v neděli dopoledne závěrečnými zkouškami. Na čtvrtek se účastníci musí uvolnit ze školy, ale věříme, že to nebude znamenat žádný problém. Lektorský tým bude působit ve složení: Michal Bláha (Vlčata a Dráčata z Blatné), Terka Rádsetoulalová (Brontosaurus Rokycany), Honza Koukl (Tuláci z Prahy) a Nessy (Sportíci z Prahy). Účastnický poplatek pro členy ČSOP bude ve výši 350,- Kč, účastníkům bude proplacena cesta na akci (cesta zpět již ne, to necháváme na jejich ZO ČSOP). Bližší informace poskytne Michal Bláha na nebo A tak máte-li u vás v oddíle (základce) odrůstající členy ve věku let, neváhejte a pošlete je na Výzvu. Bereme pouze prvních 18 přihlášených. U nás se účastníci dozvědí a naučí mnoho nového důležitého pro vedení dětského oddílu, ale také poznají podobně potrefené z jiných oddílů, což je pro tuto věkovou kategorii neméně důležité. Pořadatelem akce je 20/08 ZO ČSOP Hořec z Blatné, kurz je schválen Komisí pro práci s dětmi a mládeží ÚVR ČSOP a podporuje jej Sdružení MOP ČSOP z prostředků MŠMT ČR. Za tým Výzvy Michal Bláha Vydává: Český svaz ochránců přírody Ústřední výkonná rada; Uruguayská 7, Praha 2; IČO tel.: ; Redakční rada: pracovníci kanceláře ÚVR ČSOP Odpovědný redaktor: Petr Stýblo. Za jednotlivé příspěvky odpovídají jejich autoři. Text neprošel jazykovou úpravou. Tisknuto na recyklovaném papíru. Uzávěrka: Uzávěrka příštího čísla: Příspěvky posílejte na adresu vydavatele. ISSN Povoleno MK ČR pod č. E

ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2009

ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2009 DEPEŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2009 Zvýšení členských příspěvků v roce 2010... 1 Kolektivní členové ČSOP.4 Z obsahu Rozšíření národní sítě záchranných stanic..5 Soutěž programu Zelená karta...7

Více

RADA NÁRODNÍHO POZEMKOVÉHO SPOLKU 2007

RADA NÁRODNÍHO POZEMKOVÉHO SPOLKU 2007 RADA NÁRODNÍHO POZEMKOVÉHO SPOLKU 2007 Mgr. Roman Barták PhDr. Pavel Bureš Mgr. Václav Izák Mgr. Miroslav Janík Martin Klaudys Mgr. Michal Krátký organizace (členství v Radě) ÚVR ČSOP Národní památkový

Více

DEPEŠE 3/2006 6/2003 ZPRÁVY Z ÚSTŘEDÍ OCHRANA PŘÍRODY. Bělověžský prales v ohrožení... str. 3 Místo pro přírodu výsledky... str. 8

DEPEŠE 3/2006 6/2003 ZPRÁVY Z ÚSTŘEDÍ OCHRANA PŘÍRODY. Bělověžský prales v ohrožení... str. 3 Místo pro přírodu výsledky... str. 8 DEPEŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 3/2006 6/2003 Z OBSAHU Bělověžský prales v ohrožení.......... str. 3 Místo pro přírodu výsledky.......... str. 8 ZPRÁVY Z ÚSTŘEDÍ Sněm ČSOP 2006 kalendář krajských

Více

Český svaz ochránců přírody. Výroční zpráva

Český svaz ochránců přírody. Výroční zpráva Český svaz ochránců přírody Výroční zpráva 2011 Obsah Kdo jsme............................................................. 1 Členové, základní organizace a jejich aktivity...............................

Více

Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002. Koncepce. Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002. Koncepce. Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002 Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje Přílohy Analýzy současného stavu říjen 2003 SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č. 1 Seznam nestátních

Více

DE PE ŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2008. Z obsahu Jak do Kanceláře ČSOP... 7 Regionální zpravodaje ČSOP... 3

DE PE ŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2008. Z obsahu Jak do Kanceláře ČSOP... 7 Regionální zpravodaje ČSOP... 3 WWW.CSOP.CZ DEPESE@CSOP.CZ DE PE ŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4 Z obsahu Jak do Kanceláře ČSOP... 7 Regionální zpravodaje ČSOP... 3 Sněm ČSOP 2009 - hledá se místo Od konání Sněmu ČSOP v Trutnově

Více

Venkovské noviny FILM O POSÁZAVÍ. Vyhlášeny regionální operační programy. Petice proti diskriminaci obyvatel venkova

Venkovské noviny FILM O POSÁZAVÍ. Vyhlášeny regionální operační programy. Petice proti diskriminaci obyvatel venkova Petice proti diskriminaci obyvatel venkova Čtěte na straně 7 Vyhlášeny regionální operační programy Podrobnosti najdete na straně 8 Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 2/2007 ÚNOR 2007 ZDARMA FILM

Více

I. ÚVOD. v Želivi a následné "dětské slyšení" v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.

I. ÚVOD. v Želivi a následné dětské slyšení v prostorách Senátu Parlamentu České republiky. 2 I. ÚVOD Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Agentury Koniklec za rok 1997. Tento rok jsme z mnoha důvodů považovali za zlomový. V jeho průběhu se mělo ukázat, do jaké míry se projeví personální

Více

Téma: 20 let Českého výboru ICOM

Téma: 20 let Českého výboru ICOM v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 1 ročník 14 Téma: 20 let Českého výboru ICOM 200 let českého muzejnictví www.cz-museums.cz MUZEA A VELKÁ VÁLKA 100 LET OD VYPUKNUTÍ I. SVĚTOVÉ

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Ochrana přírody a krajiny Plzeňského kraje ZPRAVODAJ

Ochrana přírody a krajiny Plzeňského kraje ZPRAVODAJ Ochrana přírody a krajiny Plzeňského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Plzeňský kraj Obsah: - Novela stavebního zákona... str. 1 - Zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity... str. 2 - Stalo se a

Více

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje. Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje. Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Komunitní centrum Klášter Blahutovice (kresba Petr Lelek) Obsah: - informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004... 2 str. - zajímavosti, kaleidoskop,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZA ROK 2007 O ZO ČSOP VERONICA Veronica vznikla v roce 1986 jako regionálně zaměřený časopis s ambicí spojovat kulturu s ochranou přírody

Více

"Ochrana přírody a krajiny Jihočeského kraje"

Ochrana přírody a krajiny Jihočeského kraje "Ochrana přírody a krajiny Jihočeského kraje" ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Jihočeský kraj Obsah: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004... str. 2 obecně o ČSOP... str. 2 Základní organizace

Více

Založení muzea občany Městské muzeum v Bechyni u svého znovuzrození Albrecht z Valdštejna a jeho doba z pohledu produkčního týmu. číslo 1.

Založení muzea občany Městské muzeum v Bechyni u svého znovuzrození Albrecht z Valdštejna a jeho doba z pohledu produkčního týmu. číslo 1. v ě s t n í k a s o c i a c e mu z e í a ga l e r i í č e s k é r e p u b l i k y číslo 1 ročník 08 Založení muzea občany Městské muzeum v Bechyni u svého znovuzrození Albrecht z Valdštejna a jeho doba

Více

Český svaz ochránců přírody. Výroční zpráva

Český svaz ochránců přírody. Výroční zpráva Český svaz ochránců přírody Výroční zpráva 2003 [1] Český svaz ochránců přírody VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH Kdo jsme...................................................... 2 Regionální centra................................................

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

Analýza komunikace kraje Vysočina a NNO

Analýza komunikace kraje Vysočina a NNO Analýza komunikace kraje Vysočina a NNO OBSAH: 1. Úvodní informace... 3 2. Kritéria výběru partnera a komunikační prostředky... 4 3. Jaké role si kraj Vysočina a neziskové organizace vzájemně přisuzují?...

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav

výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav Kontaktní adresa: SSEV Pavučina, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1 Tel./fax: +420 234 621 386,

Více

krása Rozhovor s RNDr. Alenou Vopálkovou Pasivní dům v Hostětíně Nepůvodní druhy fauny a flóry Chráněná krajinná oblast Poodří

krása Rozhovor s RNDr. Alenou Vopálkovou Pasivní dům v Hostětíně Nepůvodní druhy fauny a flóry Chráněná krajinná oblast Poodří krása n a š e h o d o m o v a časopis ČESKÉHO SVAZU ochránců přírody jaro/léto 2007 ROČNÍK VII (49) Rozhovor s RNDr. Alenou Vopálkovou Pasivní dům v Hostětíně Chráněná krajinná oblast Poodří Nepůvodní

Více

ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 6/2005

ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 6/2005 DEPEŠ E ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 6/2005 6/2003 Z OBSAHU Dopis předsedovi vlády............. str. 3 Seminář Raci..................... str. 7 ZPRÁVY Z ÚSTŘEDÍ Spolupráce se SZOPK Na setkání členů ČSOP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 moravskoslezská kulturně ekologická nadace Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 2007 Referenční období 1.1.2007 31.12. 2007 Okamžik sestavení výroční

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 829 ze dne 21.5.2013 k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Str á n k a 2 Venkovské noviny, ČERVENEC 2008, číslo 7 / 2008 Rozbíhá se program LEADER ČR pro rok 2008

Str á n k a 2 Venkovské noviny, ČERVENEC 2008, číslo 7 / 2008 Rozbíhá se program LEADER ČR pro rok 2008 Vysočina pomůže Větrné elektrárny v Liberku podruhé... poničené Zelené hoře Venkovské noviny Reportáž z obecního zastupitelstva na straně 10 Občasník pro venkov ČÍSLO 7/2008 ČERVENEC 2008 Čtěte na straně

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Oficiální název

Více

Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004 2 zajímavosti z činnosti, nabídka programů 3

Více