DEPEŠE 4/2006 5/2003 Z OBSAHU ZPRÁVY Z ÚSTŘEDÍ. edepeše výzva.. str. 5 Zelená karta. str. 6. Projekt s SVOL.. str. 4 Čištění Vltavy str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEPEŠE 4/2006 5/2003 Z OBSAHU ZPRÁVY Z ÚSTŘEDÍ. edepeše výzva.. str. 5 Zelená karta. str. 6. Projekt s SVOL.. str. 4 Čištění Vltavy 2006.. str."

Transkript

1 DEPEŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2006 5/2003 Projekt s SVOL.. str. 4 Čištění Vltavy str. 5 Z OBSAHU edepeše výzva.. str. 5 Zelená karta. str. 6 ZPRÁVY Z ÚSTŘEDÍ VI. Sněm ČSOP v Trutnově ( ) O prvním zářijovém víkendu se v příjemném prostředí Střední a vyšší odborné školy lesnické v Trutnově sešel VI. celostátní sněm ČSOP. Kromě 107 delegátů se jednání zúčastnila řada významných čestných hostů, mezi nimiž nechyběli například ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR RNDr. František Pelc, výrobní ředitel Lesů České republiky Ing. Vladimír Krchov Ph.D., starosta města Trutnov a senátor Mgr. Ivan Adamec, programový ředitel Hnutí Duha Vojtěch Kotecký a Ing. Petr Zvolánek z Českomoravské myslivecké jednoty. Do čela ČSOP sněm vybral na další tříleté období RNDr. Libora Ambrozka, místopředsedou byl zvolen Mgr. Václav Izák. Zároveň zaznělo z úst delegátů Hosté na Sněmu ČSOP jednání sněmu i přijaté závěry a usnesení potvrdily významnou roli ČSOP nejen v praktické péči o přírodu a krajinu, ale také v oblasti přípravy legislativních předpisů, ekologické výchovy a osvěty a práce s dětmi a mládeží. Za nezištnou pomoc při organizaci sněmu patří velké dík Ing. Eugenu Královi z místní ZO ČSOP. Martin Dušek předseda Libor Ambrozek a výkonný místopředseda Václav Izák (vpravo) opakovaně poděkování končícím členům ÚVR v čele s bývalým předsedou Ing. Pavlem Pešoutem. Průběh

2 2 Usnesení 6. Sněmu Českého svazu ochránců přírody 6. Sněm Českého svazu ochránců přírody: 1. volí a) předsedu ČSOP: RNDr. Libora Ambrozka b) výkonného místopředsedu ČSOP: Mgr. Václava d) Ústřední výkonnou radu ČSOP ve složení: Mgr. Roman Barták Mgr. Michal Bláha Josef Cach PaedDr. Jan Eichler RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc. Ing. Erik Geuss František Groessl PaedDr. Hana Grundová Ing. Daniel Horáček Ing. Karel Kříž Ing. Jiří Kučera Lumír Kuchařík Ing. Michal Kulík e) Ústřední kontrolní a revizní komisi ČSOP ve složení: Ing. Martin Klaška Náhradníka za člena ÚKRK: Zdeňka Mikysku 2. schvaluje a) zprávy - ÚVR o činnosti " Český svaz ochránců přírody v letech " - Komise ochrany přírody o činnosti Komise pro práci s dětmi a mládeží ÚVR ČSOP od 5. sněmu ČSOP - o činnosti Komise ekologické výchovy ÚVR ČSOP v období (po vypuštění poslední věty prvního souvětí) 3. bere na vědomí - zprávu předsedy ÚKRK ČSOP na VI. Sněmu ČSOP v Trutnově dne 2. září ukládáústřední výkonné radě v oblasti EVVO: výrazněji prezentovat na veřejnosti existující aktivity EVVO pro dospělé mimo svaz (např. ekoporadeství, pořádání exkurzí apod.) rozšiřovat síť EC a nabízet členství v síti EC ČSOP dále rozvíjet systém akreditace EC ČSOP, zintenzívnit čerpání prostředků ze zdrojů EU pro ekovýchovné aktivity a zapojit místní zdroje (obce, kraje, firmy apod.) do financování EC ČSOP Zahraničních vztahů: Izáka c) předsedu Ústřední kontrolní a revizní komise ČSOP: Karla Ferschmanna Mgr. Květa Morávková Petr Orel Libor Palášek Ing. Ladislav Ptáček Ing. Jiří Rous Mgr. Radko Samek Jana Stibralová Karel Suszka Jan Svoboda Ing. Libor Tandler Ing. Václav Záruba RNDr. Jozef Zetěk Pavel Moulis - o činnosti Komise pro zahraniční vztahy ČSOP za období květen 2003 červen 2006 b) změnu Hlasovacího a volebního řádu Sněmu Českého svazu ochránců přírody (viz Příloha č. 2 tohoto usnesení). c) Strategii ČSOP - strategický plán Českého svazu ochránců přírody na příští období (viz Příloha č. 3 tohoto usnesení) zveřejnit na webu ČSOP stávající partnerské organizace ČSOP ze zahraničí Ekonomické a právní: podpořit regionální centra ČSOP v úsilí o zajišťování metodického a poradenského zázemí pro ZO, například v oblasti vedení účetnictví a dalších ekonomických agend. Sledovat legislativní normy v oblasti fungování občanských sdružení a informovat o podstatných změnách ZO. Ochrany přírody:

3 propagovat na veřejnosti program Živá zahrada připravit nové odborné podprogramy národního programu Ochrana biodiverzity: Nepůvodní druhy živočichů a programy zaměřené na ohrožené druhy bylin mimo les metodicky zpracovat zásady managementu lokalit na kterých dochází k rozšiřování stanovištně nežádoucích invazivních druhů rostlin důkladně se seznámit s novelou stavebního zákona a zvážit jeho důsledky pro ochranu přírody. Výsledek této analýzy prezentovat v podzimním čísle KND. Vnitrosvazové: připravit strategii vnitřní a vnější komunikace podporovat činnost regionálních center v oblasti zastupování ČSOP na regionální úrovni, zajišťování osobního kontaktu se ZO a propagace inspirativních regionálních aktivit 5. doporučuje ÚVR ČSOP v oblasti: EVVO: vytvořit nabídku EC ČSOP, která jsou připravena organizovat stáže a praxe zaměřit se při práci v EC na unikátnost místa i na podmínky v okolí, místní tradice, regionální vzdělávání dále rozvíjet spolupráci s Pavučinou a STEP Zahraničních vztahů: zvážit možnost využít zahraničních partnerství měst a krajů k navázání vztahů pro zahraniční spolupráci Ekonomické a právní: v případě změny Stanov ČSOP upravit příslušná ustanovení týkající se zastupování článků ČSOP s cílem zlepšit koordinaci postupu a odstranit duplicity při přípravě projektů připravit a schválit funkční systém informování o existujících i připravovaných programech a projektech podporovaných z veřejných prostředků, včetně způsobu zapojení jednotlivých článků (RC, ZO) připravit a uspořádat nejpozději do konce roku minimálně jeden informační seminář o programech a projektech, podporovaných ze zdrojů EU a o možnostech zapojení ČSOP do těchto projektů a programů. pokračovat v posilování kapacit Kanceláře ÚVR, z důvodů nutné připravenosti projektů, financovaných ze zdrojů EU (Operační programy aj.) 3 na centrální i regionální úrovni zajistit alespoň jednou ročně osobní kontakt se všemi ZO formou návštěvy v místě dále rozvíjet členský časopis Krása našeho domova, zvážit zvýšení jeho periodicity a komerční distribuci intenzivně se zaměřit na oblast rozvoje členské základny, důkladně analyzovat důvody dlouhodobé stagnace počtu členů a aktualizovat strategii dalšího rozvoje v této oblasti Sněm prodlužuje účinnost strategie ČSOP do roku 2009 s navrženými změnami a ukládá ÚVR ČSOP zohledňovat při naplňování strategie ČSOP závěry z provedeného zhodnocení role a přínosu strategie pro ČSOP (viz Příloha 3 tohoto usnesení) Vydávat pravidelně každé 2 měsíce Depeše Vnitrosvazové: zvážit zřízení místa pro pracovníka pro oblast vnějších vztahů svazu zvážit zřízení místa pro pracovníka shromažďujícího náměty z regionů pro mediální prezentaci zvážit zřízení finančního zdroje na pokrytí drobných různě zaměřených projektů ZO (např. do částky Kč s velmi jednoduchou žádostí a procesem schvalování) rozesílat závažné informace (vybrané tiskové zprávy, usnesení, zápisy) všem členům a ZO elektronicky vytvořit databázi el. kontaktů na členy a ZO vyřešit komunikaci tištěnou formou se ZO, které nemají elektronickou poštu závažné informace umisťovat průběžně na svazový web aktualizovat webové stránky tak, aby poskytovaly aktuální a efektivní informace pro členy ČSOP a ostatní veřejnost zajistit přenos zajímavých zpráv ze ZO a RC do ústředí pro jejich možné využití v propagaci Svazu všestranně podporovat setkávání členů a ZO na místním i zájmovém principu V Trutnově, dne

4 4 OCHRANA PŘÍRODY Projekty s SVOL Vážení přátelé! Ústřední výkonná rada ČSOP připravila ve spolupráci se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) společný projekt, jehož náplní by měla být konkrétní opatření v lesích v majetku jednotlivých členů SVOL vedoucí k přiblížení vybraných lesních porostů přírodě blízkému stavu a následná propagace těchto opaření. Konkrétně se může jednat o: Zvyšování podílu stanovištně a geograficky původních druhů dřevin (zejména listnatých) výsadbou i podporou přirozené obnovy, podporu a ochranu stanovišť pro ohrožené druhy lesních rostlin a živočichů, revitalizaci v minulosti nevhodně odvodněných ploch, podporu a ochranu chráněných a vzácných druhů lesních dřevin apod. Propagace těchto opatření může spočívat například v instalaci naučných panelů či vybudování naučné stezky, pořádání akcí pro laickou i odbornou veřejnost (semináře, přednášky, terénní exkurze) nebo vydávání tiskovin. Předmětem tohoto společného projektu, který bude podán do evropského programu LIFE+, jsou Nové pozemkové spolky Rada Národního pozemkového spolku na svém jednání 26. září 2006 akreditovala tři nové pozemkové spolky shodou okolností všechny tři zřízené občanskými sdruženími mimo ČSOP. Pozemkový spolek Lunaria vyvíjí svou činnost na Frýdlantsku. V Jindřichovicích pod Smrkem vlastní starou usedlost a spravuje 15 hektarů přilehlých luk, pastvin a lesů, na nichž realizuje mimo jiné unikátní projekt Žijící skansen ukázku hospodaření a života na takovéto usedlosti před příchodem průmyslové revoluce. Kontakt - tel.: , Pozemkový spolek Niva pečuje o louky v údolí řeky Moravice. Sídlí v Hradci nad Moravicí, kde úzce spolupracuje se stejnojmennou jednotlivé dílčí projekty založené na lokální spolupráci členů SVOL a základních organizací ČSOP. Praktická opatření budou realizovat vlastníci lesů, na subjektech ČSOP bude potom propagace této činnosti. Zatím bylo vytipováno 5 lokálních projektů, a to na základě aktivity vlastníků lesů (jedná se o městské lesy Vsetín, Moravský Krumlov, Jáchymov, Chomutov a obecní lesy Hvožďany). Pro tyto lokální projekty také již existují partneři z řad ČSOP. Dovolujeme si Vám proto nabídnou možnost připojit se k tomuto projektu. Jakým způsobem? Pokuste se kontaktovat v rámci vaší územní působnosti další vlastníky lesů- členy SVOL, s již konkrétními návrhy opatření. Ideální je, pokud s těmito subjekty již nějakým způsobem spolupracujete nebo alespoň komunikujete. Najdete-li společné zájmy zařaditelné do tohoto projektu, kontaktujte Kancelář ÚVR, a to nejpozději do Zde také získáte další informace. Martin Dušek základní organizací ČSOP. Kontakt - tel.: , Pozemkový spolek Severní Prácheňsko působí v severní části Písecka. Na pozemcích, ke kterým se postupně snaží získat právní vztah, připravují především realizaci revitalizací a výsadeb zeleně. Podstatným cílem snažení spolku je též zabránit výstavbě obřích rekreačních městeček na Miroticku. Kontakt tel.: , V tuto chvíli je tak řádně akreditováno 45 pozemkových spolků (z toho 13 mimo ČSOP), 1 pozemkový spolek je akreditován podmíněně (dosud nedodal zprávu o činnosti v uplynulém roce) a u 2 pozemkových spolků dosud nebylo o prodloužení akreditace rozhodnuto. Jan Moravec

5 5

6 Čištění Vltavy 2006 V letošním roce se ČSOP připojil v rámci kampaně Clean Up the World! (Ukliďme svět!) k již tradiční akci Čištění Vltavy. 307 dobrovolníků na kanoích a raftech posbíralo 9. září tohoto roku v úseku Vltavy od Loučovic do Boršova nad Vltavou celkem 15 velkoobjemových kontejnerů odpadu. Převládaly všudypřítomné PET lahve a plastové obaly. Šlo už o dvanáctý ročník této akce, kterou tradičně pořádá Sdružení pro Vltavu. Přestože odpadu v tomto úseku řeky v posledních letech ubývá, jeho množství je stále značné.podobná je i situace na dalších řekách v České republice. Proto již nyní pracuje kancelář ÚVR spolu s představiteli Sdružení pro Vltavu na rozšíření této úspěšné akce i na další vodní toky. Proto - pokud máte zájem a chuť podílet se na organizaci čištění Vaší 6 řeky, obraťte se na Ivanu Mizerovskou z kanceláře ÚVR ČSOP. Martin Dušek Život pro ježky: cena udělena Český svaz ochránců přírody se rozhodl pravidelně udělovat ocenění nazvané Život pro ježky. Chce jím poděkovat lidem, kteří se významně zasloužili o pomoc našim ježkům. V letošním roce jsme cenu spojenou i s finančním ohodnocením udělili paní Zdeně Dvorské z Všeradic na Berounsku. Paní Dvorská obětavě zachránila již několik tisíc ježčích mláďat. Pečovat o nedorostlá ježčí mláďata, kterým s příchodem zimy hrozí záhuba, je časově, prostorově, odborně i finančně velmi náročné. V České republice tuto činnost provádějí záchranné stanice sdružené v Národní síti stanic pro handicapované živočichy. Bez pomoci mnoha obětavých jednotlivců, kteří si berou ježčí mláďata přes zimu do své péče, by to však nešlo. Paní Dvorská každou zimu pečuje o několik set ježčích mláďat pocházejících především z Prahy a okolí. Cenu Život pro ježky udělujeme na památku paní Růženy Studené, která v pražské Krči zachraňovala ježky po několik desítek let. Na ochranu přírody myslela i ve své závěti a díky Zdena Dvorská tomuto jejímu poslednímu činu můžeme dnes ocenění spojit i s finančním darem ve výši několika tisíc Kč. Petr N. Stýblo NABÍZÍME edepeše ČSOP Na základě usnesení VI. Sněmu ČSOP, který doporučuje ÚVR ČSOP rozesílat závažné informace (vybrané tiskové zprávy, usnesení, zápisy) všem členům elektronicky (edepeše) VYZÝVÁME ZO: sdělte, prosím, svým členům, nechť, pokud mají zájem o zasílání informací, nám na adresu zašlou svojí mailovou adresu. edepeše jsou určeny především pro rychlejší a snažší komunikaci a jejich obsahem budou především důležité a vážné informace týkající se Vášich problémů a zájmů. Jak u kontaktu, tak i u případného příspěvku zadejte do předmětu zprávy: edepeše. Odpovědná osoba za edepeše má právo Váš příspěvek krátit, resp. nevyužít (pokud nebude vhodný pro ostatní členy). Petr Janeček

7 7 Nové objekty Zelené karty Podblanická galerie ve Vlašimské bráně Adresa: Zámek 1, Vlašim Telefon: Telefon: www: Otevírací doba: V, IX so, ne: 10:00-16:00; VI-VIII út - ne 10:00-16:00 Vstupné: obyčejné 25,- Kč; rodinné 50,- Kč; dětské hromadné 10,- Kč/os Pro členy ČSOP: 50% sleva Stanice pro handicapované živočichy Vlašim Adresa: Pláteníkova 264, , Vlašim Telefon: Fax: www: Otevírací doba: út - pá 9:00-12:00, 13:00-17:00; so - ne: 10:00-16:00 Vstupné: jednotné: 10,- Kč Pro členy ČSOP: 50% sleva K vidění: Stanice pro handicapované živočichy ČSOP Vlašim je zařazena do Národní sítě stanic ČR a K vidění: Vlašimská brána, využívaná v posledních letech jako ateliér vlašimského malíře Stanislava Příhody, je v současné době zrekonstruována v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií. Záměrem projektu a zároveň podmínkou přijetí dotace je zpřístupnění prostor brány veřejnosti v rámci rozvoje regionálního cestovního ruchu. Popis cesty: Autem po dálnici D1 exit 49 Psáře, autobusem na dálkových trasách, vlakem z Benešova u Prahy. Podblanická galerie se nachází ve Vlašimské bráně ve středu města naproti Podblanickému ekocentru. garantuje záchranné služby na území těchto pověřených měst (dle abecedy): Benešov, Čáslav, Humpolec, Kutná Hora, Pacov, Pelhřimov, Říčany a Vlašim. Při naší Stanici působí několik odběrných míst, které zabezpečují příjem a okamžité základní ošetření živočichů. Popis cesty: Autem po dálnici D1 exit 49 Psáře, autobusem na dálkových trasách, vlakem z Benešova u Prahy. Ekocentrum se nachází ve středu města naproti Vlašimskému zámku. Podblanické infocentrum Adresa: Pláteníkova 264, , Vlašim Telefon: Fax: www: Otevírací doba: Po - Pá: 8:30-12:00 a 12:30-16:30 od 1.5. do také so a ne 9:00-16:00 Vstupné: jednotné 75,- Kč Pro členy ČSOP: 50% sleva K vidění: Prohlídkový okruh Vlašimským parkem + vstup do starého hradu. Popis cesty: Autem po dálnici D1 exit 49 Psáře, autobusem na dálkových trasách, vlakem z Benešova u Prahy. Infocentrum se nachází ve středu města naproti Vlašimskému zámku. Ubytovna ZO ČSOP Vlašim v Podblanickém ekocentru Adresa: Pláteníkova 264, , Vlašim Telefon: Fax: www: Vstupné: do 2 osob 225,- Kč; do 8 osob 160,- Kč; 9 a více 120,- Kč Pro členy ČSOP: 25% slevapopis cesty: Autem po dálnici D1 exit 49 Psáře, autobusem na dálkových trasách, vlakem z Benešova u Prahy. Ekocentrum se nachází ve středu města naproti Vlašimskému zámku. Nejbližší akce objektů v programu Zelená karta Národní zemědělské Muzeum Praha (Kostelní 44, Praha 7, 18. října - Sbírky zámeckých skleníků a oranžérií - Ing. Antonín Hájek, CSc., kurátor rostlinných sbírek NZM Praha 1. listopadu - Historie a současnost českého vinařství II. - Vinné odrůdy - prof. Vilém Kraus, CSc. - vinařský odborník, Lednice 22. listopadu - Zvíře jako symbol - Ing. Vladimíra Růžičková, zástupkyně ředitele NZM Kačina -

8 Muzeum českého venkova Vlastivědné muzeum v Olomouci (nám. Republiky 5, Olomouc, Nová výstava Vlastivědného muzea v Olomouci prezentuje významné pleistocénní lokality, které se nacházejí v Hornomoravském úvalu, jakou jsou např. Předmostí u Přerova, Mladečské jeskyně či Javoříčské jeskyně. Podstatnou součástí výstavy jsou práce žáků základních škol Olomouckého kraje, které vznikly jako výsledek výtvarné dílny při výukovém programu Mamuti už jdou!, připraveném pracovnicemi Přírodovědného ústavu VMO a externími spolupracovníky. Návštěvníci VMO si dále mohou v jeskyni s imitacemi maleb vytvořených pravěkými lovci prohlédnout např. kosterní pozůstatky mamuta, srstnatého nosorožce, polární lišky, hyeny jeskynní, jeskynního medvěda, pratura a dalších příslušníků pleistocénní fauny nebo malé diorama s ohništěm a každodenními potřebami pravěkého lovce. Autory výstavy jsou pracovníci Přírodovědného ústavu VMO Mgr. Tomáš Lehotský (též PřF UP), Mgr. Magda Bábková Hrochová a Iva Spáčilová, Monika Dokoupilová (Dětské centrum-90 Topolany) a David Prešer (PřF UP). Výstava je přístupná až do , a to denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin, od října pak od středy do neděle od 10 do 17 hodin. Hvězdárna ve Valašském Meziříčí (Vsetínská 78, Valašské Meziříčí, října - Světový kosmický týden (World Space Week) - přednášky, vernisáž, výstavy, pozorování přeletů umělých družic, apod.) 8 Muzeum Podblanicka (Zámek č. 1, Vlašim, 20. září října - Obrazy Pavla Žilínka - výstava 10. října - Ledňáček říční a jeho výskyt na Podblanicku - Mgr. Pavel Čech, přednáška 18. října - 5. listopadu - Pestrá paleta - výstava - obrazy a grafiky ing. archi. Josefa Buršíka a jeho přátel Východočeské muzeum v Pardubicích (Zámek 2, Pardubice, 27. října února - Po stopách knih - Východočeské muzeum v Pardubicích připravilo unikátní výstavu postihující vývoj písemnictví a knižní kultury od starověku po současnost, jež bude prezentovat mimo jiné i skvosty z vlastního sbírkového fondu starých tisků. Výstavu bude doprovázet cyklus přednášek s historicko-literární tematikou, který bude zahájen v listopadu 2006 v přednáškovém sále muzea. Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci (Husova 678, Žatec, 16. září prosince Roků poté - srovnávací fotografická výstava o obcích Žatecka před sto lety a v současnosti - hlavní budova Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (Dukelská 1, České Budějovice, do 5. Listopadu - Pět minut za městem - Jihočeská krajina a lidová architektura ve fotografii Jiřího Siegelbauera (vstupné 10,- Kč, slevy 5,- Kč) Seminář Čmeláci Český svaz ochránců přírody ve Valašském Meziříčí pořádá seminář Čmeláci, který se uskuteční v sobotu 14. října 2006 na Integrální střední škole, Palackého 239/49 ve Valašském Meziříčí. Přednášet budou přední odborníci o chovu, biologii, ekologii a ochraně čmeláků. Pro zájemce můžeme zajistit ubytování. Kontakt: Ivan Chumchal, Šafaříkova 741/11, Valašské Meziříčí tel , RNDr. Miroslav Pavelka, PhD, Zemědělská 596, Rožnov pod Radhoštěm tel , Miroslav Pavelka Obojživelník roku 2007 Výbor České herpetologické společnosti vybral jako obojživelníka roku 2007 skokana ostronosého, kriticky ohrožený druh, jedná se o jednu z nejohroženějších žab v ČR. Akce bude propagována pomocí informačního letáku, který bude kromě obojživelníka roku 2007 představovat i různé činnosti související s ochranou obojživelníků a plazů v podobě odkazů na jednotlivé internetové stránky, organizace a společnosti. Bude obsahovat kalendář významných akcí, kde se veřejnost může seznámit s obojživelníky a plazy přímo z očí do očí nebo nepřímo na různých přednáškách. Kalendář všech akcí bude na internetové stránce Proto bych Vás chtěl požádat o zaslání informací o vašich akcích, které se týkají ochrany obojživelníků a plazů. Informace zasílejte nejlépe do 13. října. Martin Šandera,

9 9 VAŠE PENÍZE Výběrové řízení Nadace Dřevo pro Život Vážení přátelé, dovoluji si vás informovat, že Nadace dřevo pro život vyhlašuje výběrové řízení na udělení grantů podporujících projekty v rámci jednotlivých nadačních programů. Uzávěrka pro podání žádostí je 20. listopadu (Rozhodující je datum uvedené na razítku pošty.). Více informací naleznete na Jan Řezáč DĚTI A MLÁDEŽ Vstupní kvalifikace vedoucích Mladých ochránců přírody Výzva Protože jsme na jarní úspěšnou Výzvu 2006 pořádanou o pololetních prázdninách v Rokycanech museli zájemce odmítat, rozhodli jsme se v letošním roce kurz vstupní kvalifikace vedoucích zopakovat. Podzimní Výzva se bude konat ve dnech listopadu v klubovně MOP Nezmaři ve Vraném nad Vltavou. Začínáme ve středu večer příjezdem a končíme v neděli dopoledne závěrečnými zkouškami. Na čtvrtek se účastníci musí uvolnit ze školy, ale věříme, že to nebude znamenat žádný problém. Lektorský tým bude působit ve složení: Michal Bláha (Vlčata a Dráčata z Blatné), Terka Rádsetoulalová (Brontosaurus Rokycany), Honza Koukl (Tuláci z Prahy) a Nessy (Sportíci z Prahy). Účastnický poplatek pro členy ČSOP bude ve výši 350,- Kč, účastníkům bude proplacena cesta na akci (cesta zpět již ne, to necháváme na jejich ZO ČSOP). Bližší informace poskytne Michal Bláha na nebo A tak máte-li u vás v oddíle (základce) odrůstající členy ve věku let, neváhejte a pošlete je na Výzvu. Bereme pouze prvních 18 přihlášených. U nás se účastníci dozvědí a naučí mnoho nového důležitého pro vedení dětského oddílu, ale také poznají podobně potrefené z jiných oddílů, což je pro tuto věkovou kategorii neméně důležité. Pořadatelem akce je 20/08 ZO ČSOP Hořec z Blatné, kurz je schválen Komisí pro práci s dětmi a mládeží ÚVR ČSOP a podporuje jej Sdružení MOP ČSOP z prostředků MŠMT ČR. Za tým Výzvy Michal Bláha Vydává: Český svaz ochránců přírody Ústřední výkonná rada; Uruguayská 7, Praha 2; IČO tel.: ; Redakční rada: pracovníci kanceláře ÚVR ČSOP Odpovědný redaktor: Petr Stýblo. Za jednotlivé příspěvky odpovídají jejich autoři. Text neprošel jazykovou úpravou. Tisknuto na recyklovaném papíru. Uzávěrka: Uzávěrka příštího čísla: Příspěvky posílejte na adresu vydavatele. ISSN Povoleno MK ČR pod č. E

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Závěrečná zpráva

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Závěrečná zpráva Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva Název projektu: Realizace informačního panelu v Botanické zahradě PřF UP v Olomouci a vydání informačního letáku Národní program

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement Srdečně zveme na mezinárodní workshop Udržitelná sídla / Sustainable Settlement 18.-19. října 2011 Hostětín, Bílé Karpaty Workshop je otevřený všem, kdo se zajímají o problematiku udržitelných sídel a

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

1. Koncepce dalšího směřování programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin (viz přiložený materiál předložený ke schválení ÚVR ČSOP)

1. Koncepce dalšího směřování programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin (viz přiložený materiál předložený ke schválení ÚVR ČSOP) BIOD_sem_1107_ZZ.doc_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva projektu Celostátní seminář programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin koncepce dalšího směřování programu. Projekt číslo 171118 Zpracoval: Ing.

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Kjaůldsfjalkjdfkajdkjafdlksa

Kjaůldsfjalkjdfkajdkjafdlksa Zámek a park Vlašim OBNOVA KULTURNÍ PAMÁTKY Společný regionální operační program 1. kolo výzvy červenec 2004 Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Podopatření

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

Naše zvěř a myslivost 2012 Hospodaření v agrární krajině podpora biodiverzity

Naše zvěř a myslivost 2012 Hospodaření v agrární krajině podpora biodiverzity Lesnická a dřevařská fakulta ČZU v Praze, Redakce časopisu Svět myslivosti, Dendrologická, Dobřichovice, o. s., Soukromý statek Hájek Čilá, Vás srdečně zvou na odborný seminář Naše zvěř a myslivost 2012

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě.

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě. Poslání organizace Šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem a pomáhat jejich uvádění do života. S vědomím naléhavosti globálních

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Nákup vybavení k managementu lokalit (motorová pila), koordinace práce 18 dobrovolníků, zajištění správy pozemků a vytvoření propagačního baneru.

Nákup vybavení k managementu lokalit (motorová pila), koordinace práce 18 dobrovolníků, zajištění správy pozemků a vytvoření propagačního baneru. REALIZOVANÉ PROJEKTY NA PODPORU VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ V ROCE 2014 Podáno 30 projektů. 30 realizovaných projektů podpořeno částkou 1.400.000 Kč. Projekt: 321401 ZO ČSOP Buchlovice (IČ 70967318)

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Kulturní komise doporučuje radě města následující opatření ke zvýšení úrovně kultury v Dačicích, přičemž respektuje finanční možnosti města a dbá

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Výroční zpráva 2012. Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu

Výroční zpráva 2012. Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu Výroční zpráva 2012 Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody Kdo jsme Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody (zkráceně SMOP ČSOP) je organizační složka

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 PhDr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Michal Molek

Více

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MAS kraje Vysočina o.p.s. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 1 Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Slovo

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Vás za podpory projektu OPVK Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu srdečně zve na konferenci OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A

Více

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Realizujeme úzkou a vzájemně výhodnou spolupráci s vybranými

Více

Rámcový program semináře

Rámcový program semináře Pro pracovníky organizací je mnohdy obtížné sledovat současný vývoj v oblasti legislativních požadavků na proces výroby a jeho produkty, zejména z pohledu charakteristik systému managementu kvality a prokazování

Více

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Spisová značka: MeUKM/08181 0/201 0/03/0ZPfTu číslo jednací: MeUKM/08181 0/201 O vyřizuje: M. Turková telefon 573 323 321 e-mail: magda.turkova@mesto-kromeriz.cz

Více

Program péče o krajinu

Program péče o krajinu Pracovní metodika Program péče o krajinu Národní program Ministerstva životního prostředí České republiky Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Březen 2015 Obsah 1 Úvod... 2 2 Program péče

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%.

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

EVVO v Jihočesk eském m kraji 2001-2009 EVVO = environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta EVVO - preventivní nástroj v ochraně ŽP EVVO - O ŽP - V ŽP - PRO ŽP EVVO - rozvíjet vnímavost a vstřícnost

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2015 Program č. 2 - Publikační činnost související se

Více

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III.

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

Strategie dalšího rozvoje hnutí pozemkových spolků a Národního programu pozemkových spolků

Strategie dalšího rozvoje hnutí pozemkových spolků a Národního programu pozemkových spolků Strategie dalšího rozvoje hnutí pozemkových spolků a Národního programu pozemkových spolků Pozemkové spolky jsou jedním z nejperspektivnějších nástrojů ochrany přírodního a kulturního dědictví v budoucnosti.

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OSADNÍCI JAROMĚŘ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Úvod Rok 2007 byl již šestým od založení ZO ČSOP Osadníci Jaroměř. Naše organizace se neustále vyvíjí tím směrem, jaký jsme si

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

13. setkání 29. 8. 2012 Mgr. František Teichmann. Ekocentra

13. setkání 29. 8. 2012 Mgr. František Teichmann. Ekocentra Ekocentra Cíle Krátkodobé cíle: seznámení se s činnosti ekocenter a s jejich zástupci v Pardubickém kraji objasnění si možnosti využití ekocenter při výuce na ZŠ i SŠ Dlouhodobé cíle: získá informace o

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 Výroční zpráva za rok 2001 Obsah EkoCentrum Brno Stěžejní aktivity v roce 2001 Členství ve sdruženích a další aktivity Valná hromada Finanční zpráva Poděkování EkoCentrum Brno Občanské sdružení EkoCentrum

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada Zápis z 2. zasedání správní rady konaného dne 19. 2. 2013, od 08:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Falek, Mgr. Martin Kupka, Jiří

Více

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Výroční zpráva o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Úvodní slovo Jsem velmi potěšen, že spolupráce neziskových

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, o zřízení Přírodní rezervace Hamrštejn a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák.č.129/2000 Sb.,

Více

O čem svědčí svědecké vrchy?

O čem svědčí svědecké vrchy? O čem svědčí svědecké vrchy? Poznávejme Středočeský kraj Mgr. Jitka Šanderová (vedoucí skupiny) Ing. Daniela Drobná Anna Rafajová Adéla Exnerová Nikola Košnářová David Alltman Lukáš Teňak O CO SE JEDNÁ?

Více

21. kartografická konference registrace spuštěna

21. kartografická konference registrace spuštěna č. 1/2015 www.czechmaps.cz 21. kartografická konference registrace spuštěna Ve dnech 3. a 4. září 2015 pořádá Kartografická společnost České republiky spolu s Kartografickou společností Slovenské republiky

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

Úvod. Květoslav Tichavský předseda správní rady Region Slovácko

Úvod. Květoslav Tichavský předseda správní rady Region Slovácko REGION SLOVÁCKO ROK 2010 INFORMAČNÍ BULLETIN Č. 3 1 Úvod Dokončili jsme práci na aktualizaci stanov, kde po deseti letech od jejich uvedení v život muselo dojít k legislativním změnám. Tyto stanovy vám

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Úvod Stěžejní aktivity v roce 2011 Členství ve sdruženích Valná hromada Finanční zpráva Poděkování Úvod Lehký společenský optimismus, který na tomto místě zazněl v minulé

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice Členská schůze MAS Krajina srdce 31.5.2012 Mladá Vožice Program schůze 1. Zpráva z konference v Bruselu 2. Výroční zpráva za rok 2011 3. Zpráva o hospodaření 4. Územní působnost MAS Krajina srdce 5. Výzvy

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Ing. Arch. Jan Kasl, r.č. 511231/021, narozen 31.12. 1951, trvalý pobyt Eliášova 762/48, 160 00, Praha 6; Doc.

Více

DE PE ŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2008. Z obsahu Jak do Kanceláře ČSOP... 7 Regionální zpravodaje ČSOP... 3

DE PE ŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2008. Z obsahu Jak do Kanceláře ČSOP... 7 Regionální zpravodaje ČSOP... 3 WWW.CSOP.CZ DEPESE@CSOP.CZ DE PE ŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4 Z obsahu Jak do Kanceláře ČSOP... 7 Regionální zpravodaje ČSOP... 3 Sněm ČSOP 2009 - hledá se místo Od konání Sněmu ČSOP v Trutnově

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

Mezinárodní noc pro netopýry 2013

Mezinárodní noc pro netopýry 2013 Mezinárodní noc pro netopýry 2013 Mezinárodní noc pro netopýry se koná již posedmnácté na přelomu srpna a září na řadě míst v Evropě odkud se díky oslavám Roku netopýra v roce 2012 rozšířila i na další

Více

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Fanklub SK Slavia Praha - fotbal PREAMBULE Ve snaze sjednotit jednotlivé proudy a skupiny příznivců slávistického fotbalu (při zachování všech jejich historických tradic a specifických

Více

Projekt ARBORETUM na ZŠ Deblín

Projekt ARBORETUM na ZŠ Deblín Přihláška do soutěţe: ŠKOLA PLNÁ OVOCE Škola: Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace IČ: 75 003 082 Tel.: +420 549 430 171 e-mail: reditel@zs.deblin.cz www: www.zs.deblin.cz

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK12EV_db_R_ZZ_www.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Ekologická osvětová databáze Rostliny Karlovarského kraje Evidenční číslo

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Ekodomov za rok 2004

Výroční zpráva občanského sdružení Ekodomov za rok 2004 Výroční zpráva občanského sdružení Ekodomov za rok 2004 Výroční zprávu vypracoval dne: 28.4.2005 Tomáš Hodek, předseda sdružení Obsah: 1. Zpráva o činnosti sdružení 2. Zpráva o financování činnosti sdružení

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více