DEPEŠE 4/2006 5/2003 Z OBSAHU ZPRÁVY Z ÚSTŘEDÍ. edepeše výzva.. str. 5 Zelená karta. str. 6. Projekt s SVOL.. str. 4 Čištění Vltavy str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEPEŠE 4/2006 5/2003 Z OBSAHU ZPRÁVY Z ÚSTŘEDÍ. edepeše výzva.. str. 5 Zelená karta. str. 6. Projekt s SVOL.. str. 4 Čištění Vltavy 2006.. str."

Transkript

1 DEPEŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2006 5/2003 Projekt s SVOL.. str. 4 Čištění Vltavy str. 5 Z OBSAHU edepeše výzva.. str. 5 Zelená karta. str. 6 ZPRÁVY Z ÚSTŘEDÍ VI. Sněm ČSOP v Trutnově ( ) O prvním zářijovém víkendu se v příjemném prostředí Střední a vyšší odborné školy lesnické v Trutnově sešel VI. celostátní sněm ČSOP. Kromě 107 delegátů se jednání zúčastnila řada významných čestných hostů, mezi nimiž nechyběli například ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR RNDr. František Pelc, výrobní ředitel Lesů České republiky Ing. Vladimír Krchov Ph.D., starosta města Trutnov a senátor Mgr. Ivan Adamec, programový ředitel Hnutí Duha Vojtěch Kotecký a Ing. Petr Zvolánek z Českomoravské myslivecké jednoty. Do čela ČSOP sněm vybral na další tříleté období RNDr. Libora Ambrozka, místopředsedou byl zvolen Mgr. Václav Izák. Zároveň zaznělo z úst delegátů Hosté na Sněmu ČSOP jednání sněmu i přijaté závěry a usnesení potvrdily významnou roli ČSOP nejen v praktické péči o přírodu a krajinu, ale také v oblasti přípravy legislativních předpisů, ekologické výchovy a osvěty a práce s dětmi a mládeží. Za nezištnou pomoc při organizaci sněmu patří velké dík Ing. Eugenu Královi z místní ZO ČSOP. Martin Dušek předseda Libor Ambrozek a výkonný místopředseda Václav Izák (vpravo) opakovaně poděkování končícím členům ÚVR v čele s bývalým předsedou Ing. Pavlem Pešoutem. Průběh

2 2 Usnesení 6. Sněmu Českého svazu ochránců přírody 6. Sněm Českého svazu ochránců přírody: 1. volí a) předsedu ČSOP: RNDr. Libora Ambrozka b) výkonného místopředsedu ČSOP: Mgr. Václava d) Ústřední výkonnou radu ČSOP ve složení: Mgr. Roman Barták Mgr. Michal Bláha Josef Cach PaedDr. Jan Eichler RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc. Ing. Erik Geuss František Groessl PaedDr. Hana Grundová Ing. Daniel Horáček Ing. Karel Kříž Ing. Jiří Kučera Lumír Kuchařík Ing. Michal Kulík e) Ústřední kontrolní a revizní komisi ČSOP ve složení: Ing. Martin Klaška Náhradníka za člena ÚKRK: Zdeňka Mikysku 2. schvaluje a) zprávy - ÚVR o činnosti " Český svaz ochránců přírody v letech " - Komise ochrany přírody o činnosti Komise pro práci s dětmi a mládeží ÚVR ČSOP od 5. sněmu ČSOP - o činnosti Komise ekologické výchovy ÚVR ČSOP v období (po vypuštění poslední věty prvního souvětí) 3. bere na vědomí - zprávu předsedy ÚKRK ČSOP na VI. Sněmu ČSOP v Trutnově dne 2. září ukládáústřední výkonné radě v oblasti EVVO: výrazněji prezentovat na veřejnosti existující aktivity EVVO pro dospělé mimo svaz (např. ekoporadeství, pořádání exkurzí apod.) rozšiřovat síť EC a nabízet členství v síti EC ČSOP dále rozvíjet systém akreditace EC ČSOP, zintenzívnit čerpání prostředků ze zdrojů EU pro ekovýchovné aktivity a zapojit místní zdroje (obce, kraje, firmy apod.) do financování EC ČSOP Zahraničních vztahů: Izáka c) předsedu Ústřední kontrolní a revizní komise ČSOP: Karla Ferschmanna Mgr. Květa Morávková Petr Orel Libor Palášek Ing. Ladislav Ptáček Ing. Jiří Rous Mgr. Radko Samek Jana Stibralová Karel Suszka Jan Svoboda Ing. Libor Tandler Ing. Václav Záruba RNDr. Jozef Zetěk Pavel Moulis - o činnosti Komise pro zahraniční vztahy ČSOP za období květen 2003 červen 2006 b) změnu Hlasovacího a volebního řádu Sněmu Českého svazu ochránců přírody (viz Příloha č. 2 tohoto usnesení). c) Strategii ČSOP - strategický plán Českého svazu ochránců přírody na příští období (viz Příloha č. 3 tohoto usnesení) zveřejnit na webu ČSOP stávající partnerské organizace ČSOP ze zahraničí Ekonomické a právní: podpořit regionální centra ČSOP v úsilí o zajišťování metodického a poradenského zázemí pro ZO, například v oblasti vedení účetnictví a dalších ekonomických agend. Sledovat legislativní normy v oblasti fungování občanských sdružení a informovat o podstatných změnách ZO. Ochrany přírody:

3 propagovat na veřejnosti program Živá zahrada připravit nové odborné podprogramy národního programu Ochrana biodiverzity: Nepůvodní druhy živočichů a programy zaměřené na ohrožené druhy bylin mimo les metodicky zpracovat zásady managementu lokalit na kterých dochází k rozšiřování stanovištně nežádoucích invazivních druhů rostlin důkladně se seznámit s novelou stavebního zákona a zvážit jeho důsledky pro ochranu přírody. Výsledek této analýzy prezentovat v podzimním čísle KND. Vnitrosvazové: připravit strategii vnitřní a vnější komunikace podporovat činnost regionálních center v oblasti zastupování ČSOP na regionální úrovni, zajišťování osobního kontaktu se ZO a propagace inspirativních regionálních aktivit 5. doporučuje ÚVR ČSOP v oblasti: EVVO: vytvořit nabídku EC ČSOP, která jsou připravena organizovat stáže a praxe zaměřit se při práci v EC na unikátnost místa i na podmínky v okolí, místní tradice, regionální vzdělávání dále rozvíjet spolupráci s Pavučinou a STEP Zahraničních vztahů: zvážit možnost využít zahraničních partnerství měst a krajů k navázání vztahů pro zahraniční spolupráci Ekonomické a právní: v případě změny Stanov ČSOP upravit příslušná ustanovení týkající se zastupování článků ČSOP s cílem zlepšit koordinaci postupu a odstranit duplicity při přípravě projektů připravit a schválit funkční systém informování o existujících i připravovaných programech a projektech podporovaných z veřejných prostředků, včetně způsobu zapojení jednotlivých článků (RC, ZO) připravit a uspořádat nejpozději do konce roku minimálně jeden informační seminář o programech a projektech, podporovaných ze zdrojů EU a o možnostech zapojení ČSOP do těchto projektů a programů. pokračovat v posilování kapacit Kanceláře ÚVR, z důvodů nutné připravenosti projektů, financovaných ze zdrojů EU (Operační programy aj.) 3 na centrální i regionální úrovni zajistit alespoň jednou ročně osobní kontakt se všemi ZO formou návštěvy v místě dále rozvíjet členský časopis Krása našeho domova, zvážit zvýšení jeho periodicity a komerční distribuci intenzivně se zaměřit na oblast rozvoje členské základny, důkladně analyzovat důvody dlouhodobé stagnace počtu členů a aktualizovat strategii dalšího rozvoje v této oblasti Sněm prodlužuje účinnost strategie ČSOP do roku 2009 s navrženými změnami a ukládá ÚVR ČSOP zohledňovat při naplňování strategie ČSOP závěry z provedeného zhodnocení role a přínosu strategie pro ČSOP (viz Příloha 3 tohoto usnesení) Vydávat pravidelně každé 2 měsíce Depeše Vnitrosvazové: zvážit zřízení místa pro pracovníka pro oblast vnějších vztahů svazu zvážit zřízení místa pro pracovníka shromažďujícího náměty z regionů pro mediální prezentaci zvážit zřízení finančního zdroje na pokrytí drobných různě zaměřených projektů ZO (např. do částky Kč s velmi jednoduchou žádostí a procesem schvalování) rozesílat závažné informace (vybrané tiskové zprávy, usnesení, zápisy) všem členům a ZO elektronicky vytvořit databázi el. kontaktů na členy a ZO vyřešit komunikaci tištěnou formou se ZO, které nemají elektronickou poštu závažné informace umisťovat průběžně na svazový web aktualizovat webové stránky tak, aby poskytovaly aktuální a efektivní informace pro členy ČSOP a ostatní veřejnost zajistit přenos zajímavých zpráv ze ZO a RC do ústředí pro jejich možné využití v propagaci Svazu všestranně podporovat setkávání členů a ZO na místním i zájmovém principu V Trutnově, dne

4 4 OCHRANA PŘÍRODY Projekty s SVOL Vážení přátelé! Ústřední výkonná rada ČSOP připravila ve spolupráci se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) společný projekt, jehož náplní by měla být konkrétní opatření v lesích v majetku jednotlivých členů SVOL vedoucí k přiblížení vybraných lesních porostů přírodě blízkému stavu a následná propagace těchto opaření. Konkrétně se může jednat o: Zvyšování podílu stanovištně a geograficky původních druhů dřevin (zejména listnatých) výsadbou i podporou přirozené obnovy, podporu a ochranu stanovišť pro ohrožené druhy lesních rostlin a živočichů, revitalizaci v minulosti nevhodně odvodněných ploch, podporu a ochranu chráněných a vzácných druhů lesních dřevin apod. Propagace těchto opatření může spočívat například v instalaci naučných panelů či vybudování naučné stezky, pořádání akcí pro laickou i odbornou veřejnost (semináře, přednášky, terénní exkurze) nebo vydávání tiskovin. Předmětem tohoto společného projektu, který bude podán do evropského programu LIFE+, jsou Nové pozemkové spolky Rada Národního pozemkového spolku na svém jednání 26. září 2006 akreditovala tři nové pozemkové spolky shodou okolností všechny tři zřízené občanskými sdruženími mimo ČSOP. Pozemkový spolek Lunaria vyvíjí svou činnost na Frýdlantsku. V Jindřichovicích pod Smrkem vlastní starou usedlost a spravuje 15 hektarů přilehlých luk, pastvin a lesů, na nichž realizuje mimo jiné unikátní projekt Žijící skansen ukázku hospodaření a života na takovéto usedlosti před příchodem průmyslové revoluce. Kontakt - tel.: , Pozemkový spolek Niva pečuje o louky v údolí řeky Moravice. Sídlí v Hradci nad Moravicí, kde úzce spolupracuje se stejnojmennou jednotlivé dílčí projekty založené na lokální spolupráci členů SVOL a základních organizací ČSOP. Praktická opatření budou realizovat vlastníci lesů, na subjektech ČSOP bude potom propagace této činnosti. Zatím bylo vytipováno 5 lokálních projektů, a to na základě aktivity vlastníků lesů (jedná se o městské lesy Vsetín, Moravský Krumlov, Jáchymov, Chomutov a obecní lesy Hvožďany). Pro tyto lokální projekty také již existují partneři z řad ČSOP. Dovolujeme si Vám proto nabídnou možnost připojit se k tomuto projektu. Jakým způsobem? Pokuste se kontaktovat v rámci vaší územní působnosti další vlastníky lesů- členy SVOL, s již konkrétními návrhy opatření. Ideální je, pokud s těmito subjekty již nějakým způsobem spolupracujete nebo alespoň komunikujete. Najdete-li společné zájmy zařaditelné do tohoto projektu, kontaktujte Kancelář ÚVR, a to nejpozději do Zde také získáte další informace. Martin Dušek základní organizací ČSOP. Kontakt - tel.: , Pozemkový spolek Severní Prácheňsko působí v severní části Písecka. Na pozemcích, ke kterým se postupně snaží získat právní vztah, připravují především realizaci revitalizací a výsadeb zeleně. Podstatným cílem snažení spolku je též zabránit výstavbě obřích rekreačních městeček na Miroticku. Kontakt tel.: , V tuto chvíli je tak řádně akreditováno 45 pozemkových spolků (z toho 13 mimo ČSOP), 1 pozemkový spolek je akreditován podmíněně (dosud nedodal zprávu o činnosti v uplynulém roce) a u 2 pozemkových spolků dosud nebylo o prodloužení akreditace rozhodnuto. Jan Moravec

5 5

6 Čištění Vltavy 2006 V letošním roce se ČSOP připojil v rámci kampaně Clean Up the World! (Ukliďme svět!) k již tradiční akci Čištění Vltavy. 307 dobrovolníků na kanoích a raftech posbíralo 9. září tohoto roku v úseku Vltavy od Loučovic do Boršova nad Vltavou celkem 15 velkoobjemových kontejnerů odpadu. Převládaly všudypřítomné PET lahve a plastové obaly. Šlo už o dvanáctý ročník této akce, kterou tradičně pořádá Sdružení pro Vltavu. Přestože odpadu v tomto úseku řeky v posledních letech ubývá, jeho množství je stále značné.podobná je i situace na dalších řekách v České republice. Proto již nyní pracuje kancelář ÚVR spolu s představiteli Sdružení pro Vltavu na rozšíření této úspěšné akce i na další vodní toky. Proto - pokud máte zájem a chuť podílet se na organizaci čištění Vaší 6 řeky, obraťte se na Ivanu Mizerovskou z kanceláře ÚVR ČSOP. Martin Dušek Život pro ježky: cena udělena Český svaz ochránců přírody se rozhodl pravidelně udělovat ocenění nazvané Život pro ježky. Chce jím poděkovat lidem, kteří se významně zasloužili o pomoc našim ježkům. V letošním roce jsme cenu spojenou i s finančním ohodnocením udělili paní Zdeně Dvorské z Všeradic na Berounsku. Paní Dvorská obětavě zachránila již několik tisíc ježčích mláďat. Pečovat o nedorostlá ježčí mláďata, kterým s příchodem zimy hrozí záhuba, je časově, prostorově, odborně i finančně velmi náročné. V České republice tuto činnost provádějí záchranné stanice sdružené v Národní síti stanic pro handicapované živočichy. Bez pomoci mnoha obětavých jednotlivců, kteří si berou ježčí mláďata přes zimu do své péče, by to však nešlo. Paní Dvorská každou zimu pečuje o několik set ježčích mláďat pocházejících především z Prahy a okolí. Cenu Život pro ježky udělujeme na památku paní Růženy Studené, která v pražské Krči zachraňovala ježky po několik desítek let. Na ochranu přírody myslela i ve své závěti a díky Zdena Dvorská tomuto jejímu poslednímu činu můžeme dnes ocenění spojit i s finančním darem ve výši několika tisíc Kč. Petr N. Stýblo NABÍZÍME edepeše ČSOP Na základě usnesení VI. Sněmu ČSOP, který doporučuje ÚVR ČSOP rozesílat závažné informace (vybrané tiskové zprávy, usnesení, zápisy) všem členům elektronicky (edepeše) VYZÝVÁME ZO: sdělte, prosím, svým členům, nechť, pokud mají zájem o zasílání informací, nám na adresu zašlou svojí mailovou adresu. edepeše jsou určeny především pro rychlejší a snažší komunikaci a jejich obsahem budou především důležité a vážné informace týkající se Vášich problémů a zájmů. Jak u kontaktu, tak i u případného příspěvku zadejte do předmětu zprávy: edepeše. Odpovědná osoba za edepeše má právo Váš příspěvek krátit, resp. nevyužít (pokud nebude vhodný pro ostatní členy). Petr Janeček

7 7 Nové objekty Zelené karty Podblanická galerie ve Vlašimské bráně Adresa: Zámek 1, Vlašim Telefon: Telefon: www: Otevírací doba: V, IX so, ne: 10:00-16:00; VI-VIII út - ne 10:00-16:00 Vstupné: obyčejné 25,- Kč; rodinné 50,- Kč; dětské hromadné 10,- Kč/os Pro členy ČSOP: 50% sleva Stanice pro handicapované živočichy Vlašim Adresa: Pláteníkova 264, , Vlašim Telefon: Fax: www: Otevírací doba: út - pá 9:00-12:00, 13:00-17:00; so - ne: 10:00-16:00 Vstupné: jednotné: 10,- Kč Pro členy ČSOP: 50% sleva K vidění: Stanice pro handicapované živočichy ČSOP Vlašim je zařazena do Národní sítě stanic ČR a K vidění: Vlašimská brána, využívaná v posledních letech jako ateliér vlašimského malíře Stanislava Příhody, je v současné době zrekonstruována v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií. Záměrem projektu a zároveň podmínkou přijetí dotace je zpřístupnění prostor brány veřejnosti v rámci rozvoje regionálního cestovního ruchu. Popis cesty: Autem po dálnici D1 exit 49 Psáře, autobusem na dálkových trasách, vlakem z Benešova u Prahy. Podblanická galerie se nachází ve Vlašimské bráně ve středu města naproti Podblanickému ekocentru. garantuje záchranné služby na území těchto pověřených měst (dle abecedy): Benešov, Čáslav, Humpolec, Kutná Hora, Pacov, Pelhřimov, Říčany a Vlašim. Při naší Stanici působí několik odběrných míst, které zabezpečují příjem a okamžité základní ošetření živočichů. Popis cesty: Autem po dálnici D1 exit 49 Psáře, autobusem na dálkových trasách, vlakem z Benešova u Prahy. Ekocentrum se nachází ve středu města naproti Vlašimskému zámku. Podblanické infocentrum Adresa: Pláteníkova 264, , Vlašim Telefon: Fax: www: Otevírací doba: Po - Pá: 8:30-12:00 a 12:30-16:30 od 1.5. do také so a ne 9:00-16:00 Vstupné: jednotné 75,- Kč Pro členy ČSOP: 50% sleva K vidění: Prohlídkový okruh Vlašimským parkem + vstup do starého hradu. Popis cesty: Autem po dálnici D1 exit 49 Psáře, autobusem na dálkových trasách, vlakem z Benešova u Prahy. Infocentrum se nachází ve středu města naproti Vlašimskému zámku. Ubytovna ZO ČSOP Vlašim v Podblanickém ekocentru Adresa: Pláteníkova 264, , Vlašim Telefon: Fax: www: Vstupné: do 2 osob 225,- Kč; do 8 osob 160,- Kč; 9 a více 120,- Kč Pro členy ČSOP: 25% slevapopis cesty: Autem po dálnici D1 exit 49 Psáře, autobusem na dálkových trasách, vlakem z Benešova u Prahy. Ekocentrum se nachází ve středu města naproti Vlašimskému zámku. Nejbližší akce objektů v programu Zelená karta Národní zemědělské Muzeum Praha (Kostelní 44, Praha 7, 18. října - Sbírky zámeckých skleníků a oranžérií - Ing. Antonín Hájek, CSc., kurátor rostlinných sbírek NZM Praha 1. listopadu - Historie a současnost českého vinařství II. - Vinné odrůdy - prof. Vilém Kraus, CSc. - vinařský odborník, Lednice 22. listopadu - Zvíře jako symbol - Ing. Vladimíra Růžičková, zástupkyně ředitele NZM Kačina -

8 Muzeum českého venkova Vlastivědné muzeum v Olomouci (nám. Republiky 5, Olomouc, Nová výstava Vlastivědného muzea v Olomouci prezentuje významné pleistocénní lokality, které se nacházejí v Hornomoravském úvalu, jakou jsou např. Předmostí u Přerova, Mladečské jeskyně či Javoříčské jeskyně. Podstatnou součástí výstavy jsou práce žáků základních škol Olomouckého kraje, které vznikly jako výsledek výtvarné dílny při výukovém programu Mamuti už jdou!, připraveném pracovnicemi Přírodovědného ústavu VMO a externími spolupracovníky. Návštěvníci VMO si dále mohou v jeskyni s imitacemi maleb vytvořených pravěkými lovci prohlédnout např. kosterní pozůstatky mamuta, srstnatého nosorožce, polární lišky, hyeny jeskynní, jeskynního medvěda, pratura a dalších příslušníků pleistocénní fauny nebo malé diorama s ohništěm a každodenními potřebami pravěkého lovce. Autory výstavy jsou pracovníci Přírodovědného ústavu VMO Mgr. Tomáš Lehotský (též PřF UP), Mgr. Magda Bábková Hrochová a Iva Spáčilová, Monika Dokoupilová (Dětské centrum-90 Topolany) a David Prešer (PřF UP). Výstava je přístupná až do , a to denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin, od října pak od středy do neděle od 10 do 17 hodin. Hvězdárna ve Valašském Meziříčí (Vsetínská 78, Valašské Meziříčí, října - Světový kosmický týden (World Space Week) - přednášky, vernisáž, výstavy, pozorování přeletů umělých družic, apod.) 8 Muzeum Podblanicka (Zámek č. 1, Vlašim, 20. září října - Obrazy Pavla Žilínka - výstava 10. října - Ledňáček říční a jeho výskyt na Podblanicku - Mgr. Pavel Čech, přednáška 18. října - 5. listopadu - Pestrá paleta - výstava - obrazy a grafiky ing. archi. Josefa Buršíka a jeho přátel Východočeské muzeum v Pardubicích (Zámek 2, Pardubice, 27. října února - Po stopách knih - Východočeské muzeum v Pardubicích připravilo unikátní výstavu postihující vývoj písemnictví a knižní kultury od starověku po současnost, jež bude prezentovat mimo jiné i skvosty z vlastního sbírkového fondu starých tisků. Výstavu bude doprovázet cyklus přednášek s historicko-literární tematikou, který bude zahájen v listopadu 2006 v přednáškovém sále muzea. Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci (Husova 678, Žatec, 16. září prosince Roků poté - srovnávací fotografická výstava o obcích Žatecka před sto lety a v současnosti - hlavní budova Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (Dukelská 1, České Budějovice, do 5. Listopadu - Pět minut za městem - Jihočeská krajina a lidová architektura ve fotografii Jiřího Siegelbauera (vstupné 10,- Kč, slevy 5,- Kč) Seminář Čmeláci Český svaz ochránců přírody ve Valašském Meziříčí pořádá seminář Čmeláci, který se uskuteční v sobotu 14. října 2006 na Integrální střední škole, Palackého 239/49 ve Valašském Meziříčí. Přednášet budou přední odborníci o chovu, biologii, ekologii a ochraně čmeláků. Pro zájemce můžeme zajistit ubytování. Kontakt: Ivan Chumchal, Šafaříkova 741/11, Valašské Meziříčí tel , RNDr. Miroslav Pavelka, PhD, Zemědělská 596, Rožnov pod Radhoštěm tel , Miroslav Pavelka Obojživelník roku 2007 Výbor České herpetologické společnosti vybral jako obojživelníka roku 2007 skokana ostronosého, kriticky ohrožený druh, jedná se o jednu z nejohroženějších žab v ČR. Akce bude propagována pomocí informačního letáku, který bude kromě obojživelníka roku 2007 představovat i různé činnosti související s ochranou obojživelníků a plazů v podobě odkazů na jednotlivé internetové stránky, organizace a společnosti. Bude obsahovat kalendář významných akcí, kde se veřejnost může seznámit s obojživelníky a plazy přímo z očí do očí nebo nepřímo na různých přednáškách. Kalendář všech akcí bude na internetové stránce Proto bych Vás chtěl požádat o zaslání informací o vašich akcích, které se týkají ochrany obojživelníků a plazů. Informace zasílejte nejlépe do 13. října. Martin Šandera,

9 9 VAŠE PENÍZE Výběrové řízení Nadace Dřevo pro Život Vážení přátelé, dovoluji si vás informovat, že Nadace dřevo pro život vyhlašuje výběrové řízení na udělení grantů podporujících projekty v rámci jednotlivých nadačních programů. Uzávěrka pro podání žádostí je 20. listopadu (Rozhodující je datum uvedené na razítku pošty.). Více informací naleznete na Jan Řezáč DĚTI A MLÁDEŽ Vstupní kvalifikace vedoucích Mladých ochránců přírody Výzva Protože jsme na jarní úspěšnou Výzvu 2006 pořádanou o pololetních prázdninách v Rokycanech museli zájemce odmítat, rozhodli jsme se v letošním roce kurz vstupní kvalifikace vedoucích zopakovat. Podzimní Výzva se bude konat ve dnech listopadu v klubovně MOP Nezmaři ve Vraném nad Vltavou. Začínáme ve středu večer příjezdem a končíme v neděli dopoledne závěrečnými zkouškami. Na čtvrtek se účastníci musí uvolnit ze školy, ale věříme, že to nebude znamenat žádný problém. Lektorský tým bude působit ve složení: Michal Bláha (Vlčata a Dráčata z Blatné), Terka Rádsetoulalová (Brontosaurus Rokycany), Honza Koukl (Tuláci z Prahy) a Nessy (Sportíci z Prahy). Účastnický poplatek pro členy ČSOP bude ve výši 350,- Kč, účastníkům bude proplacena cesta na akci (cesta zpět již ne, to necháváme na jejich ZO ČSOP). Bližší informace poskytne Michal Bláha na nebo A tak máte-li u vás v oddíle (základce) odrůstající členy ve věku let, neváhejte a pošlete je na Výzvu. Bereme pouze prvních 18 přihlášených. U nás se účastníci dozvědí a naučí mnoho nového důležitého pro vedení dětského oddílu, ale také poznají podobně potrefené z jiných oddílů, což je pro tuto věkovou kategorii neméně důležité. Pořadatelem akce je 20/08 ZO ČSOP Hořec z Blatné, kurz je schválen Komisí pro práci s dětmi a mládeží ÚVR ČSOP a podporuje jej Sdružení MOP ČSOP z prostředků MŠMT ČR. Za tým Výzvy Michal Bláha Vydává: Český svaz ochránců přírody Ústřední výkonná rada; Uruguayská 7, Praha 2; IČO tel.: ; Redakční rada: pracovníci kanceláře ÚVR ČSOP Odpovědný redaktor: Petr Stýblo. Za jednotlivé příspěvky odpovídají jejich autoři. Text neprošel jazykovou úpravou. Tisknuto na recyklovaném papíru. Uzávěrka: Uzávěrka příštího čísla: Příspěvky posílejte na adresu vydavatele. ISSN Povoleno MK ČR pod č. E

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Závěrečná zpráva

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Závěrečná zpráva Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva Název projektu: Realizace informačního panelu v Botanické zahradě PřF UP v Olomouci a vydání informačního letáku Národní program

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

STANOVY JIZERSKO-JEŠTĚDSKÉHO HORSKÉHO SPOLKU. I. Název a sídlo spolku. II. Účel a programové cíle spolku

STANOVY JIZERSKO-JEŠTĚDSKÉHO HORSKÉHO SPOLKU. I. Název a sídlo spolku. II. Účel a programové cíle spolku STANOVY JIZERSKO-JEŠTĚDSKÉHO HORSKÉHO SPOLKU I. Název a sídlo spolku 1 (1) Název spolku je Jizersko-ještědský horský spolek. (2) Sídlem spolku je Liberec, Nerudovo náměstí 108/1. II. Účel a programové

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Úvod ÚOROO po svém jednání dne 23. února 2011, po projednání prvotní informace ve Vedení SHČMS konaného dne 8. března 2011

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y Název organizace: Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. IČ : 00435805 Sídlo organizace: Svitavy, Kapitána Nálepky 39 Působnost: Regionální sportovní tělovýchovná organizace tělovýchovných

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

r.2001 o činnosti a hospodaření Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2001 Výkaz o příjmech a výdajích Výkaz o majetku a závazcích Obecné údaje

r.2001 o činnosti a hospodaření Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2001 Výkaz o příjmech a výdajích Výkaz o majetku a závazcích Obecné údaje ČESKÝ MERÁN obecně prospěšná společnost Vítkovo nám. 69 257 92 Sedlec-Prčice 2 IČO: 26458420 VÝROČNÍ ZPRÁVA r.2001 o činnosti a hospodaření Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2001 Výkaz o příjmech

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

S T A N O V Y. Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, z.s. Čl. I Základní ustanovení

S T A N O V Y. Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, z.s. Čl. I Základní ustanovení S T A N O V Y Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, z.s. Čl. I Základní ustanovení 1. Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, z.s. (dále jen Sdružení) je dobrovolným,

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Klub ekologické výchovy Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Klub ekologické výchovy Zkráceně: (K E V) ( dále jen sdružení) Sídlem

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK14EV_BZ_ZZ_01106_2014-00-www.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Vybavení botanické zahrady pro ekologickou výchovu Evidenční

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement Srdečně zveme na mezinárodní workshop Udržitelná sídla / Sustainable Settlement 18.-19. října 2011 Hostětín, Bílé Karpaty Workshop je otevřený všem, kdo se zajímají o problematiku udržitelných sídel a

Více

Klub chovatelů a příznivců fretek, z.s.

Klub chovatelů a příznivců fretek, z.s. Stanovy spolku Klub chovatelů a příznivců fretek, z.s. IČ 26599473 zřízeného dle ustanovení 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Klub chovatelů a příznivců fretek, z.s. Čl. I Název spolku

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OSADNÍCI JAROMĚŘ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Úvod Rok 2007 byl již šestým od založení ZO ČSOP Osadníci Jaroměř. Naše organizace se neustále vyvíjí tím směrem, jaký jsme si

Více

Cíl I - KA 2: Podpořit výzkum a technologický rozvoj s cílem zvýšit konkurenceschopnost lesnického sektoru. Petr Zahradník a kolektiv

Cíl I - KA 2: Podpořit výzkum a technologický rozvoj s cílem zvýšit konkurenceschopnost lesnického sektoru. Petr Zahradník a kolektiv Cíl I - KA 2: Podpořit výzkum a technologický rozvoj s cílem zvýšit konkurenceschopnost lesnického sektoru Petr Zahradník a kolektiv Řešitelský tým doc. Dr. Ing. Petr Horáček doc. Dr. Ing. Libor Jankovský

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

workshop 2016 příměstské lesy

workshop 2016 příměstské lesy workshop 2016 příměstské lesy Termín: 8. 2. 2016 14. 2. 2016 MÍSTO KONÁNÍ: POŘADATEL: KLADNO - SPORTHOTEL SLETIŠTĚ MĚSTO KLADNO LEKTOŘI: ING. MILOTA SIDOROVÁ, PHD. ING. LADISLAV BAKAY, PHD. HOSTÉ: RNDR.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Dubenec 156, 544

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

Krajské sdružení ČSCH

Krajské sdružení ČSCH Krajské sdružení ČSCH Královéhradeckého kraje Organizační řád CL L Organizační přehled 1) Krajské sdružení ČSCH Královéhradeckého kraje (dále jen sdružení) je ve smyslu 9, odst. 3 a 22 stanov ČSCH dobrovolné

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2010 č. 818 ke Zprávě o Metodickém pokynu k přípravě a realizaci

Více

SPOLEK POD STUDENCEM

SPOLEK POD STUDENCEM SPOLEK POD STUDENCEM S T A N O V Y I. Název 1. Název spolku je: Spolek Pod Studencem (dále spolek) 2. Zkratka názvu: SPS II. Sídlo, působnost 1. Sídlo spolku: (adresa) Janáčkova 207, 407 21 Česká Kamenice

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY STANOVY SPOLKU PŘESKOPEC. Článek I Název spolku

STANOVY STANOVY SPOLKU PŘESKOPEC. Článek I Název spolku STANOVY STANOVY SPOLKU PŘESKOPEC Článek I Název spolku Spolek Přeskopec členství ve spolku je dobrovolné, nepolitické a nezávislé společenství subjektů, které splňují podmínky uvedené ve Stanovách. Článek

Více

S T A N O V Y. Článek I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. Článek I. Základní ustanovení Český svaz tělesné výchovy-regionální sdružení se sídlem v Olomouci Legionářská 12, 779 00 Olomouc ( návrh změn stanov pro VH RS ČSTV 26.9. 2013) S T A N O V Y Regionálního sdružení České unie sportu Olomouc

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Opatření Vize B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Liberecký kraj bude vytvářet a poskytovat podmínky pro plnohodnotný život podporou činností, které přispívají

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

AKČNÍ PLÁN. na období Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov

AKČNÍ PLÁN. na období Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období 29-211 Zpracoval: Odbor ţivotního prostředí MMPr Přerov (XI/28) Schváleno: Usnesením Rady města Přerova

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Sídlo spolku:

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 30176/2011-26 ze dne 17. ledna 2012, kterou se

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Stanovy Spolku Akvatera

Stanovy Spolku Akvatera Stanovy Spolku Akvatera 1) Vymezení spolku Spolek Akvatera je spolkem ve smyslu Občanského zákoníku - č. 89/2012 Sb.. Členy spolku jsou chovatelé akvarijních rybek, terarijních zvířat, okrasného ptactva

Více

STANOVY spolku Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z. s.

STANOVY spolku Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z. s. STANOVY spolku Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z. s. čl. I Název, sídlo a působnost spolku 1) Název spolku je: Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012

Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012 Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst a Ing.

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Stanovy Sdružení nájemníků ČR

Stanovy Sdružení nájemníků ČR Stanovy Sdružení nájemníků ČR Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Sdružení nájemníků České republiky (dále jen SON ) je dobrovolné sdružení občanů České republiky, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160 Roční plán školní rok 2009/2010 Tento rok s názvem: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima A. Krátkodobé cíle KALENDÁŘNÍ TÉMATICKÝ NAVRHOVANÉ

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Statut České olympijské akademie

Statut České olympijské akademie Statut České olympijské akademie Preambule Česká olympijská akademie je spolu se Slovenskou olympijskou akademií nástupnickou organizací Československé olympijské akademie, která byla založena roku 1987.

Více

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov Článek I. Základní ustanovení 1. HC Lední medvědi, zapsaný spolek je dobrovolným nezávislým zájmovým sdružením fyzických a právnických osob, provozujících

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Kurzy. Školení. Semináře

Kurzy. Školení. Semináře Kurzy Školení Semináře CO Byty a společenství vlastníků v novém občanském zákoníku KDY Úterý 22.10.2013 16:00 18:30 hod. KDE Plzeň, U Prazdroje 6 konferenční sál hotelu Angelo Workshop Program semináře

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ sekretariát Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.: 224 211 021 e-mail: masdem@seznam.cz STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ Věrni odkazu prezidenta Osvoboditele, zakladatele

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III.

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

Mladí sociální demokraté Lidový dům Hybernská Praha 1 Tel.: e - mail:

Mladí sociální demokraté Lidový dům Hybernská Praha 1 Tel.: e - mail: Mladí sociální demokraté Lidový dům Hybernská 7 110 00 Praha 1 Tel.: 775 644 592 e - mail: msd@mladi.cz http://www.mladi.cz Usnesení z 1. zasedání P MSD Čas a místo konání: 21. 9. 2014 v 17:30 Sekretariát

Více

STANOVY. KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP

STANOVY. KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP STANOVY KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP Zapsaný spolek IČO : 27025519 Zlín 30.11.2014 Stanovy spolku. Úplné znění ke dni 1.1.2015 Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko Centrum rozvoje Česká Skalice Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy Police nad Metují Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Konference konaná v rámci

Více

S t a n o v y s p o l k u

S t a n o v y s p o l k u ANIMAL EYE, z. s. S t a n o v y s p o l k u I. Název a sídlo ANIMAL EYE, z. s. (dále jen spolek ), je samosprávný a dobrovolný svazek osob, založený podle 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

VĚSTNÍK ANNO JMK 8/2016

VĚSTNÍK ANNO JMK 8/2016 VĚSTNÍK ANNO JMK 8/2016 Vážení přátelé, členové ANNO JMK, dostává se Vám do rukou další prázdninové číslo Věstníku ANNO JMK 8/2016. Léto je v plném proudu, v kanceláři máme po dovolených a nebo se na ně

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

STANOVY Občanského sdružení ONE4ONE

STANOVY Občanského sdružení ONE4ONE STANOVY Občanského sdružení ONE4ONE I. Název sdružení Název sdružení je: Občanské sdružení ONE4ONE, zkratka ONE4ONE, dále jen sdružení. II. Sídlo sdružení Sídlem sdružení je Blatenská 36, Plzeň, 326 00

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Společnost pro dějiny Němců v Čechách

Společnost pro dějiny Němců v Čechách Sídlo Společnosti pro dějiny Němců v Čechách: Muzeum města Ústí nad Labem Masarykova 1000/3 Ústí nad Labem 400 01 Kontakt: tel.: +420 475 210 937 +420 475 201 116 fax: +420 475 211 260 www.muzeumusti.cz

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s.

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Název spolku je: Síť ekologických poraden STEP, z. s. (dále jen Spolek ). 2. Spolek používá zkrácený název STEP, jenž

Více

STANOVY REZEKVÍTKU Čl. 1 Název a právní postavení Čl. 2. Poslání Rezekvítku Čl. 3. Struktura a orgány Rezekvítku

STANOVY REZEKVÍTKU Čl. 1 Název a právní postavení Čl. 2. Poslání Rezekvítku Čl. 3. Struktura a orgány Rezekvítku STANOVY REZEKVÍTKU Čl. 1 Název a právní postavení 1) Název : Rezekvítek. 2) Rezekvítek je sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody. 3) Rezekvítek je občanské sdružení založené podle zákona č.83/90

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ

STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Česká Bělá 300. Článek II Postavení Unie. Občanské sdružení unie rodičů při ZŠ a MŠ Česká

Více

S T A N O V Y. Čl. 1 Chomutovská ostrostřelecká společnost, C. k. privilegovaný střelecký sbor

S T A N O V Y. Čl. 1 Chomutovská ostrostřelecká společnost, C. k. privilegovaný střelecký sbor Chomutovská ostrostřelecká společnost o. s. C. k. privilegovaný sbor S T A N O V Y IČ: 27049515 Chomutovská ostrostřelecká společnost o. s. S T A N O V Y Čl. 1 Chomutovská ostrostřelecká společnost, C.

Více

TRŽNÍ REALIZACE MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESA

TRŽNÍ REALIZACE MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESA Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně a Lesy České republiky, s. p. Vás srdečně zvou na odbornou konferenci: TRŽNÍ REALIZACE MIMOPRODUKČNÍCH

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Kjaůldsfjalkjdfkajdkjafdlksa

Kjaůldsfjalkjdfkajdkjafdlksa Zámek a park Vlašim OBNOVA KULTURNÍ PAMÁTKY Společný regionální operační program 1. kolo výzvy červenec 2004 Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Podopatření

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2016

Dotační program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2016 1/5 Město vyhlašuje Dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností či s realizací akcí v oblasti životního prostředí.

Více

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice Členská schůze MAS Krajina srdce 31.5.2012 Mladá Vožice Program schůze 1. Zpráva z konference v Bruselu 2. Výroční zpráva za rok 2011 3. Zpráva o hospodaření 4. Územní působnost MAS Krajina srdce 5. Výzvy

Více