Stručná informace o terapii vedené na základech Energetické psychologie EFT (Emotional Freedom Technique)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručná informace o terapii vedené na základech Energetické psychologie EFT (Emotional Freedom Technique)"

Transkript

1 Stručná informace o terapii vedené na základech Energetické psychologie EFT (Emotional Freedom Technique) Pavel Zinburg mobil:

2 Obsah: 1. O EFT Původ Vznik metody EFT Jak EFT funguje Rozdíl mezi psychoanalýzou a energetickou terapií s vyuţitím EFT Jaké problémy můţe EFT pomoci řešit Řešení psychických a fyzických problémů Osobní rozvoj O mně Proč jsem terapeut Pravidla terapie... 7 strana 2 z 7

3 1. O EFT 1.1. Původ Energetická psychologie a její metoda EFT Emotional Freedom Technique vznikla integrací akupresury a analyticky orientované psychoterapie: Akupresura, stejně jako akupunktura, mají původ ve staré čínské medicíně, která se zaměřuje na ovlivnění tzv. ţivotní energie a její proudění v lidském těle. Akupresura a akupunktura vychází z předpokladu, ţe jsou naše psychické i fyzické problémy způsobeny poruchou v proudění této energie. Ovlivněním určitých míst na těle vpichem jehly, nebo jejich stimulací tlakem se pak odstraňují bloky, které znemoţňují této energii volně proudit. Je všeobecně známým faktem, ţe jsou tyto metody často úspěšné, ale pro praktické pouţití extrémně náročné. Naše západní analytická psychoterapie ovlivňuje naše psychické i fyzické obtíţe zejména skrze uvědomění dříve nevědomých (neuvědomovaných a tedy vědomě neovlivnitelných) obsahů naší psýchy, jejich intelektuální pochopení a následný korektivní (léčivý) proţitek, zejména proţitek ve vztahu s terapeutem Vznik metody EFT Princip uvolnění emočního napětí poklepem na určitá místa našeho těla začal poprvé vyuţívat americký psychoterapeut Roger Callahan. Jeho metoda nazývaná TFT - Thought Field Therapy byla a je velmi úspěšná, nicméně zůstává pro praktické pouţití poměrně komplikovaná. Metoda EFT, kterou na základě zkušeností s TFT vytvořil pan Gary Craig (mimochodem původně inţenýr a nikoliv psychoterapeut), přináší velmi jednoduchý, zcela univerzální a přitom velmi účinný postup pro dosaţení emoční úlevy. Metoda EFT pracuje namísto předpokladu o ţivotní energii s představou energetického systému, kterým tělo reaguje na naše proţívání a náš psychický i fyzický stav se v naladění tohoto systému zobrazuje. Celá věc ovšem funguje beze zbytku i obráceně: Náš psychický i fyzický stav je současně výsledkem nastavení našeho energetického systému. Pozitivní ovlivnění našeho energetického systému má proto vliv na všechny roviny našeho zdraví Jak EFT funguje Proces terapie s vyuţitím EFT zahrnuje dva po sobě následující kroky: a) Rozhovor s terapeutem s cílem co nejlépe pojmenovat daný problém, proniknout k jeho podstatě a odhalit jeho souvislosti. Tím se současně aktivuje odpovídající nastavení našeho energetického systému, které se následně upraví procesem EFT. b) Proces EFT. Jedná se o předem určený postup, při kterém se poklepem na určená místa (a dalšími úkony) uvolní emoční napětí vzniklé předchozím zaměřením na problém. Následně se opět přistoupí k bodu a), aby byl zjištěn posun v emočním zbarvení problému. Zpravidla dochází nejen k úlevě, ale i k celkovému posunu v náhledu na problém a situaci. Při procesu EFT se poklepem stimulují místa na obličeji, na klíční kosti, v podpaţí a na prstech ruky. Poklepání se běţně provádí přes oděv a podle mé zkušenosti není nepříjemné. Poklepání si můţe pacient provádět i sám. Poklepání druhou osobou je však zpravidla účinnější. strana 3 z 7

4 Cílem terapie je nejen emoční úleva, ale také reálná změna našeho chování při řešení situací v našem ţivotě. Také tohoto cíle se s EFT skutečně dosahuje Rozdíl mezi psychoanalýzou a energetickou terapií s využitím EFT Psychoanalýza: Jedním z pilířů psychoanalýzy je korektivní (léčivý) proţitek ve vztahu s terapeutem. Odtud plynou enormní nároky na schopnosti a hlavně mnoholetou sebezkušenost terapeuta, který musí v terapii bezpečně zvládnout kaţdou vztahovou situaci. Psychoanalýza je zaměřena primárně na rozvoj pacienta, nikoliv na odstranění určitých problémů. Úlevu od potíţí přináší zlepšující se pacientova schopnost adaptace a vyzrálejšího řešení ţivotních situací. poznámka: Jako člověk, který několik let procházel psychoanalýzou jsem jejím zastáncem. Její přínos pro můj ţivot je nesporný. Jediným slepým místem byla právě situace, kdy jsem problému dobře rozuměl a uměl jsem určitou situaci i v reálném ţivotě podstatně lépe řešit, nicméně moje tělesné napětí a z toho plynoucí potíţe přetrvávaly, nebo se po čase vracely. Teprve EFT mi přineslo v těchto jiţ dříve zpracovaných oblastech stálou úlevu. EFT: V energetické terapii s vyuţitím EFT není korektivní zkušenost primárně závislá na vztahu s terapeutem, protoţe se jí dosahuje právě EFT procesem. Tím se tato terapie také stává více bezpečnou a vztah klienta a terapeuta můţe zůstávat na úrovni běţné konzultace. Terapie s vyuţitím EFT dává prostor pro osobní rozvoj klienta, ale i k prostému odstranění problému bez dlouhého bádání. Mou zkušeností ale je, ţe se náš pohled na problém po aplikaci procesu EFT opravdu promění, čímţ se vytvoří prostor pro nový postoj a osobní rozvoj. Zásadní výhodou také je, ţe si pacient můţe kdykoliv proces EFT aplikovat sám. Toho je zpravidla schopen uţ po prvním setkání s terapeutem. Tím se můţe omezit počet hodin strávených na placené terapii, pacient si objedná terapii pouze v případě, ţe není s výsledky vlastního snaţení spokojen. Práce s terapeutem je sice zpravidla účinnější, ale rozhodně není podmínkou. strana 4 z 7

5 2. Jaké problémy může EFT pomoci řešit 2.1. Řešení psychických a fyzických problémů Energetická terapie s vyuţitím procesu EFT obnovuje původní přirozené nastavení našeho energetického systému. Tím se kromě emoční úlevy také zásadně zvyšuje schopnost našeho organismu uzdravit se vlastními silami. Díky posunu v náhledu pacienta na jeho problém se mu otevírá cesta k osobnímu rozvoji. EFT tak zásadně přispívá i k pozitivnímu ovlivnění našich vztahů. Také případy, kdy se během energetické terapie vyléčí nebo podstatně zlepší problémy proţívané jako nachlazení, kašel nebo chřipka jsou poměrně časté. Vliv naší psychické pohody na naše zdraví je pravděpodobně větší, neţ jsme si dosud připouštěli. EFT má smysl zkusit na všechno. Tato metoda je zcela bezpečná a aplikovatelná současně s jakoukoliv jinou léčbou. Typické problémy pro léčbu s vyuţitím EFT - úzkosti, obavy, tréma - problémy s učením - poruchy soustředění - poruchy spánku - alergické reakce, astma - traumata - vztahy - fóbie - deprese - závislosti - problémy s tělesnou hmotností - bolest - psycho-somatické obtíţe - rekonvalescence 2.2. Osobní rozvoj EFT se osvědčuje nejen v situacích, kdy řešíme nějaké obtíţe. Pomáhá při zvládání situací, kdy jsme vystaveni vysokým nárokům při pracovních, sportovních a uměleckých výkonech, náročných jednáních, zkouškách a podobně. EFT tak má své místo i při úsilí vyplnit si naše přání a cíle a při utváření našeho ţivotního stylu. strana 5 z 7

6 3. O mně Vystudoval jsem VŠCHT v Praze obor technologie paliv a má profesní kariéra se pak odehrávala v oblasti technicko-ekonomické optimalizace energetických systémů budov a výrobních celků. Fakt, ţe jsem si v psychologii zvolil právě oblast nazývanou Energetická psychologie je věc čistě náhodná a nemám pro ní racionální vysvětlení 3.1. Proč jsem terapeut Ať jsem dělal cokoliv, jediným oborem, kterým jsem se v ţivotě zabýval soustavně a bez přestávek je psychologie. Ţádné oblasti jsem v ţivotě nevěnoval tolik času a energie. Nejdříve z mé vlastní potřeby, později se vzrůstajícím zájmem. Skrze cestu vlastní ţivotní situací jsem postupně nasbíral dovednosti zkušenosti, které teď nabízím. Do výčtu mých zkušeností patří: - Docházení na podpůrnou terapii po absolvování VŠCHT (2roky) - Práce s dětmi (11-14 let) na sportovním táboře (5 let) - Vlastní psychoanalýza (7let) - Přednášky PPF (1rok), semináře analýza snů, arteterapie - TA101 (Základní kurz transakční analýzy) - Výcvik Terapeut energetické psychologie a EFT (Z.Katayama) akreditovaný autorem metody EFT a MŠMT ČR A samozřejmě samostudium nejrůznější literatury, ze které vybírám několik titulů, které mě velmi oslovily a které doporučuji: Carl Gustav Jung: Tavistocké přednášky, Modern Man In a Search Of a Soul, Man And His Symbols (další spoluautoři) Eric Berne: Jak si lidé hrají, Co řeknete aţ pozdravíte, The Structure And Dynamics Of Organizations And Groups Maria Furst: Psychologie (učebnice) Alice Millerová: Opomíjený klíč, Dětství je drama Jan Poněšický: Fenomén ţenství a muţství, Úvod do moderní psychoanalýzy Christine Lister-Ford: Transakční analýza Stavros Mentzos: Rozumíme sami sobě? D.Lewis: Tajná řeč těla Rudolf Starý: Podobnosti I a II, Cheiron Asklepiovská medicína a Jungovská psychologie Scott Peck: Nevyšlapanou cestou, Dále nevyšlapanou cestou, V jiném rytmu, Lidé lţi Hermann Meyer: Astrologie a psychologie Brigitte Hamannová: Dvanást archetypů Daniela Fischerová, Milan Špůrek: Hvězdy a osudy Thorwald Dethlefsen: Nemoc jako cesta, Osud jako šance Erich Fromm: Mít nebo být?, Lidské srdce Verena Kast: Hněv a jeho smysl strana 6 z 7

7 4. Pravidla terapie 1. Terapie probíhá v předem sjednaném čase a za předem sjednanou cenu. Setkání nelze v ţádném případě prodlouţit. 2. Tato terapie neslouţí jako pomoc v akutní krizi. 3. Tato terapie neslouţí jako náhrada lékařské nebo psychiatrické péče. Klientovi v lékařské péči doporučuji informovat svého lékaře o absolvování terapie EFT. 4. Klient zůstává po celou dobu terapie i mimo ni plně zodpovědný za své jednání. Všechny výroky terapeuta jsou chápány pouze jako návrhy, které klient pouţije podle svého vlastního uváţení. 5. Klient má právo kdykoliv terapii ukončit nebo odmítnout jakoukoliv její část. Cena za terapii se v takovém případě nesniţuje. 6. Vyhrazuji si právo ukončit nebo vůbec neuskutečnit terapii, pokud usoudím, ţe terapie EFT není pro klienta vhodná. V takovém případě nebudu za terapii přijímat odměnu. 7. Dodrţuji naprostou anonymitu klientů, klient se nemusí ţádným způsobem identifikovat. Veškerá komunikace můţe probíhat např. s vyuţitím přezdívky. 8. Kontaktní informace o klientovi (telefon nebo ) uchovávám pouze v době mezi sjednáním setkání a jeho uskutečněním pro případ jeho nutné změny. Po uskutečnění setkání vţdy skartuji všechny informace o klientovi. 9. V průběhu terapie běţně pořizuji stručný písemný záznam. Tento záznam je veden zcela anonymně, není nikdy označen jménem nebo jinou identifikací klienta. Pokud klient vyjádří svůj nesouhlas, nebudu záznam pořizovat vůbec. strana 7 z 7

Energetická psychologie a terapie EFT

Energetická psychologie a terapie EFT Energetická psychologie a terapie EFT Energetická psychologie a terapie EFT je účinná a elegantní metoda celostního léčení psychických a fyzických problémů. Přináší trvalé a skutečné uzdravení i tam, kde

Více

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce. Využití KBT v Klokánku Brno

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce. Využití KBT v Klokánku Brno CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Využití KBT v Klokánku Brno Daniela Kozáková Vedoucí práce: Mgr. Hana Štěpánková Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci zpracovala

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Vliv hudby na učení Jiří Kimmel Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta. Zážitková pedagogika v sekundární drogové prevenci

MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta. Zážitková pedagogika v sekundární drogové prevenci MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Sociální pedagogika a poradenství Zuzana Vaňková Zážitková pedagogika v sekundární drogové prevenci Bakalářská diplomová práce Vedoucí:

Více

Manaţerská komunikace

Manaţerská komunikace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Manaţerská komunikace Bakalářská práce Autor: Regina Buriánová bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Prekop Praha

Více

Bakalářská práce SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ DLOUHODOBÉ HOSPITALIZOVANÍ SENIOŘI A ROLE SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA V BENEŠOVSKÉ NEMOCNICI

Bakalářská práce SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ DLOUHODOBÉ HOSPITALIZOVANÍ SENIOŘI A ROLE SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA V BENEŠOVSKÉ NEMOCNICI Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Oddělení praxe Bakalářská práce SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ DLOUHODOBÉ HOSPITALIZOVANÍ SENIOŘI A ROLE SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA V

Více

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Bankovní institut vysoká škola, a.s. Katedra podnikání a oceňování Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Hotový Finance, Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora,

Více

Předmět psychologie. Základní teoretické obory psychologie

Předmět psychologie. Základní teoretické obory psychologie Předmět psychologie Většina z vás si pomyslí, ţe je to jednoduché, psychologii přece zná a pouţívá kaţdý, všichni se s ní uţ někdy setkali, někdo se jí dokonce krátce učil na střední škole, psychologové

Více

Integrativní psychoterapie a koncept práce s kruhy

Integrativní psychoterapie a koncept práce s kruhy Integrativní psychoterapie a koncept práce s kruhy MUDr. Jan Kubánek Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Jeseník Info o KBT, Moţný, Praško, http://www.kbt-odyssea.cz/ Kruhy nás obklopují V přírodě V lidských

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE. 2011 Mgr. Simona Juřičková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE. 2011 Mgr. Simona Juřičková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE 2011 Mgr. Simona Juřičková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Mgr. Simona Juřičková

Více

10. Dynamika sebepojetí u Rogerse spočívá ve změně a) schopností b) vnímání c) jednání d) postojových hodnot

10. Dynamika sebepojetí u Rogerse spočívá ve změně a) schopností b) vnímání c) jednání d) postojových hodnot Test pro 4. ročníky lékařství (týdenní blok) Každá testová otázka obsahuje alespoň jednu správnou odpověď (např. e) Neplatí žádná z uvedených možností ). Každá testová otázka může mít však více správných

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Využití terapeutických technik ve speciální pedagogice

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Využití terapeutických technik ve speciální pedagogice Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Využití terapeutických technik ve speciální pedagogice Monika Pečenková Vedoucí práce: PhDr. Martin Kocanda Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem

Více

Převrat v psychoterapii

Převrat v psychoterapii Úvod Bez bolesti za pár minut příliš velký požadavek? Povíme vám jeden příběh. Birgit W. trpěla od dětství strachem z výšek. Tato Berlíňanka nebyla schopná vystoupat výše než na třetí příčku obyčejného

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Projekt poradny pro neplodné ženy

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Projekt poradny pro neplodné ženy CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Projekt poradny pro neplodné ženy Téma práce: Podpora sociálního fungování neplodných žen Sára Balabánová Vedoucí práce: Mgr. Ing. Květoslava

Více

magazín pro skutečný život Dan Millman

magazín pro skutečný život Dan Millman magazín pro skutečný život BRIAN TRACY SANDRA EPSTEIN MARIAN JELÍNEK PETR KADLEC JAN MŰHLFEIT DAVID DEIDA DAGMAR HAVLOVÁ IVO TOMAN ELVÍRA CHADIMOVÁ PETR KOUKAL VÁCLAV MERTIN 4 Dan Millman Trauma nemusí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉČE V OŠETŘOVÁNÍ ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH SENIORŮ S KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM.

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉČE V OŠETŘOVÁNÍ ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH SENIORŮ S KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM. MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉČE V OŠETŘOVÁNÍ ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH SENIORŮ S KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D. Autorka:

Více

metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií

metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií Univerzita Palackého v Olomouci metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií Autoři: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. Mgr. Oldřich Müller, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Nefarmakologické přístupy u osob s demencí Martina Hanusová Olomouc 2013 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Rodina s dítětem s DMO, od narození do dospělosti dítěte, a její sociální potřeby na Ostravsku. Téma práce: Rodina s dítětem s DMO, od narození

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Paliativní péče o seniory

Paliativní péče o seniory UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Paliativní péče o seniory DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D., MPH Vypracovala:

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie Rehabilitace a zásady autoterapie pro pacienty s vertebrogenním algickým syndromem bederní oblasti na základě psychogenní etiologie

Více

Psychologické aspekty lékařské péče

Psychologické aspekty lékařské péče Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Psychologické aspekty lékařské péče (Psychologické aspekty ve stomatologii) Bakalářská práce Autor : Karin Krejčová Ekonomika a management

Více

Herní terapie na dětském oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Bc. Hana Medvedová

Herní terapie na dětském oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Bc. Hana Medvedová Herní terapie na dětském oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Bc. Hana Medvedová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Teoretická část vychází z rozdělení dětského věku a následně také z problematiky

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Afázie jako projev po cévní mozkové příhodě - formy péče a specifika při práci s jedincem s afázií Téma práce: Afázie jako projev po cévní

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo Téma práce: Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce

Více

Dětská psychoterapie

Dětská psychoterapie Pražská vysoká škola psychosociálních studií Pražská psychoterapeutická fakulta Praha Závěrečná práce Téma: Dětská psychoterapie 2008 Mgr. Jitka Minářová Obsah Úvod...1 1 Dětská psychoterapie obecně...3

Více

Lada Maria METODA EFT. Terapeut metodou EFT, Poradce zdravého životního stylu a prevence zdraví,kosmetička, manikérka, REIKI, Antiaging.

Lada Maria METODA EFT. Terapeut metodou EFT, Poradce zdravého životního stylu a prevence zdraví,kosmetička, manikérka, REIKI, Antiaging. Lada Maria Terapeut metodou EFT, Poradce zdravého životního stylu a prevence zdraví,kosmetička, manikérka, REIKI, Antiaging. METODA EFT (veškeré procedury a ošetření jsou určeny jak ženám, tak mužům) EFT

Více

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra: Bankovnictví Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Diplomová práce Autor: Michal Mitroci Finance Vedoucí práce: PhDr. Alena Pilousová Praha červen 2009 Prohlášení:

Více

DĚTSKÁ MOZKOVÁ OBRNA CEREBRAL PALSY

DĚTSKÁ MOZKOVÁ OBRNA CEREBRAL PALSY Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika

Více