Kázání D. Kučery z v Bratislave: Pavel v Aténách. Sk 17. kap. od 16 v. (nutno si pozorně přečíst)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kázání D. Kučery z 29.9.2007 v Bratislave: Pavel v Aténách. Sk 17. kap. od 16 v. (nutno si pozorně přečíst)"

Transkript

1 Kázání D. Kučery z v Bratislave: Pavel v Aténách Sk 17. kap. od 16 v. (nutno si pozorně přečíst) Dnešní kázání jsem si připravoval s ohledem na plánovaný seminář o homiletice (nauka o kázání) v našem sboru. Vždy při přípravě kázání apod. přemýšlíme o tom, jak předat biblické poselství. Pro kazatele, ale vlastně pro každého křesťana je důležité: 1. vědět, jak číst a rozumět Bibli 2. porozumět textu a souvislostem (kontextu), co text říká 3. porozumět významu biblického textu, co chtěl autor říci, čemu věřil 4. a až poté se ptáme, co může text říci nám dnes, v čem se můžeme poučit apod. 5. pokud chceme někomu vydat svědectví o své víře, musíme se ještě ptát, komu kážeme, s kým hovoříme, v jakém prostředí žijeme. Všechny tyto body jsou velmi důležité, protože evangelium je důležité pro život člověka a jeho budoucnost. Jde o osud světa, o věčnost! Nuž, a dnes se budeme zabývat příkladem ap. Pavla, apoštola Ježíše Krista, který ve své době kázal nejprve Židům a pak i Řekům. Dělal to jak nejlépe uměl, aby je všechny získal pro Krista a věčnost. Proto se neváhal stát Židům Židem a Řekům Řekem, lidem bez zákona bez zákona atd. Snažil se jim maximálně přiblížit, jen aby se zamysleli nad slyšeným evangeliem. Pavel hledal různé cesty a způsoby své práce. Není jen jeden způsob kázání, jen jeden přístup evangelizace, jen jedna cesta vyučování, kázání a výkladu. Je jedno evangelium, které lze předávat různě tak, aby přineslo užitek. A taková práce je velmi namáhavá. Ta dřina především intelektuální však stojí za to. Lidé mohou být získáni pro Boží království. Tak apoštol získával lidi prosté, ale i vzdělance, na Východě i na Západě, Židy i Řeky. Díky jeho neúnavnému úsilí byla křestanská nauka systematicky zpracována, sepsána a mohla být srozumitelně šířena. Nakonec přineslo jeho úsilí obrovské ovoce: Evangelium přežilo helénskou kulturu a žije dodnes. Sk 17 hovoří o tom, že + jak Pavel získával také významné rodiny, osobnosti z vyšší společnosti. Dnes máme příležitost setkat se s apoštolem při práci na jednom z nejtěžších míst Atény. Budeme studovat, co bylo v pozadí toho, že evangelium zapustilo kořeny i v jednom z nepohanštějších měst. Pomůže nám to rovněž k tomu, abychom si uvědomili, jak by asi apoštol pracoval dnes a tady, tedy, jak bychom mohli a měli pracovat my. Řekli jsme si, že Pavel kázal v zásadě dvěma skupinám lidí: a) Židům především navštěvoval synagogy, kde stačilo pouze identifikovat Mesiáše v Ježíši Kristu. Vše ostatní bylo židům ze Starého zákona známé. b) Řekům kteří nevěřili ani v Boha Stvořitele, natož pak v Krista Mesiáše, Boha, který se stal člověkem! To vše bylo pro ně nemyslitelné! A právě tato práce stojí před námi, protože taková je naše společnost. Je to také těžší, nicméně aktuálnější úkol. Zpočátku se zdá, že Pavlův pobyt v Aténách je jen jakousi čekárnou na své kolegy. Při čekání však viděl ve městě hodně modlářství a znepokojovalo ho to. Řekněte, koho dnes takové věci ještě znepokojují? Všímá si někdo duchovní atmosféry? Zajímáme se my o náb. povědomí, situaci, cítění, myšlení lidí? Čteme současnou literaturu, navštěvuje diskusní pořady, vyjadřuje se k dění ve společnosti? Pokud bychom chtěli své okolí ovlivňovat, měli bychom mu nejprve rozumět nuž a pak také aktivně komunikovat. Zatím se do veřejného života zapojujeme jen spoře.

2 Atény Do jakého to města Pavel přišel? Město bylo sídlem humanismu a intelektuálů a náb. mythologie starého Řecka. Založeno bylo r př. Kr. Najdete v něm athénskou škola, akademii, která hostila slavné filozofy a učence. Známý Rafaelův obraz shromáždil známé tváře, které ovlivnily celou Evropu: Platona, Aristotela, Sokrata, Zenona, Epikura, Euklida, Heraklita, Plotina, Zarathustru, Diogenese, Pythagora Ve statisícovém městě však byla polovina otroků. Na jednoho řádného občana připadal jeden otrok. To znamená, že občané měli pohodový život, nemuseli pracovat, mohli se věnovat umění, vědě, debatám o filozofii, lázním, ženy módě apod. Muži řešili politické a filozofické spory, rádi hledali řešení a pak zase nové otázky. Filozofové pátrali po moudrosti. V krásném a mohutném Akropolis návrší asi 500 m nad mořem, navštěvovali slavné chrámy a působivý pantheon. Josefus napsal, že Athény jsou nejzbožnějším městem Řecka. Ve městě bylo na 3000 soch! Pěstovalo se především umění stavitelské a sochařské. Sochy však nebyly zobrazením skutečnosti, ale ikonami - zpodobením božstva. Důraz byl na krásu božských těl, svaly. Obličeje soch jsou bez pohledu, bez vášně, neutrální, neurčité, čisté, idealizované. (Srovnejme si některé tyto rysy s dnešní společností ) Do takového města se Pavel dostal - a my se ptáme, jak zde bude kázat, o čem, komu? Město mělo i svůj náboženský život. Nejvíce lidé uctívali bohyni Athénu, dceru Dia, patronku města. Dalším oblíbeným bohem byl Hermes, syn boha Dia (předává lidem poselství bohů od toho obor hermeneutika věda o výkladu Božího poselství). Pak zde byl níže od Akropolis položený Aeropág pahorek Marsu, na kterém nakonec apoštol stojí a promlouvá. (dodnes se používá toto jméno pro označení akademických sešlostí a debatních kroužků). Máme za to, že poblíž byl jakýsi soudní dvůr, smetánka města, muži nad 60 let, intelektuální špička, senát a zde byl Pavel předvolán, aby vyložil své poselství. V pozadí nahoře bohy, vedle sebe filozofy a dole trh a prostý lid. O Pavlovi víme, že byl vzdělán v židovství jako farizeus, vyznal se v římském právu (odvolal se jako římský občan k císaři, znal svá práva), ale rozuměl i řecké filozofii. Používal logiku, zdůvodňování, argumentaci tak typickou např. v ep. Římanům. Svou systematičností v teologické práci postavil vlastně křestanství jako systém, který mohl začít konkurovat filozofům. Určitě musel v Aténách mluvit s lidmi jinak, než se Židy. Proto se nejprve díval, jak žijí, přidal se k běžícím debatám, zapojil se do argumentací, polemizoval, naslouchal zkrátka nějak zapadl do koloritu města. A v jeho případě se také ukázalo, že apoštolova společenská angažovanost má vždy smysl. Uslyšeli ho i místní vzdělanci. Už to je pro křestana výjimečné. Pokoušeli jste se někdy zaujmout i vzdělance? Se Židy to uměl jistě, ale jak se vyvine vztah s řeckými mysliteli pohany? S ateisty! Jak s nimi vést rozhovor? V = chceme se dozvědět, řekli. Úžasné potkat někoho, kdo vám řekne, že se chce více dozvědět o té naší víře. Byli mezi nimi i Epikurejci a Stoikové dva největší reprezentanti řeckého myšlení. Epikur Hledal štěstí (v zahradě Epikurově). Čemu epikurejci věřili? - žádní bohové, nic společného s lidmi - žádné oběti, modlitby, soud - bez strachu z budoucnosti, bez pověr - smrt je pro člověka konečnou - žádné vzkříšení Podle toho i žili = využít dnešek - užít si rozumě rozkoš = žít si sám, mimo politiku

3 = radostné rozjímání = užít si štěstí v tomto životě a světě (vzpomeňme na problémy v Korintu) Chápeme, že pro Ŕeky je evangelium bláznovstvím? A těm tady Pavel káže! Jak? Zajímá nás to, protože mluvíme o tom, jak jsme dnes moderní, postmoderní, sekularizovaní ) Stoikové např. Seneca, Markus Aurelius Zakladatelem byl Zeno př. Kr. ve stejné době jako Epikur. Čemu on věřil? - úcta k řádu světa - meditativní - svět řízený logem, božským rozumem - lidé součástí kosmu - život je dán osudem - člověk sám rozeznává dobro od zla A podle toho žili: = život bez emocí chladná bez vášně = lhostejní k lidskému utrpení. otroctví, smrti = pěstování ctností = šťastný, nezávislý ostatní pošetilí = intelektuálně neutrální = pokládají se za dokonalé, ctnostné = nepotřebují poučovat, odpouštět, omilostnit = maska sobectví a pokrytectví Stoikové byli v něčem podobní farizeům. Pavel na stoiky tu a tam naráží: Ví o nich, polemizuje s nimi je dobový a místní! Fil 4,11:.. jsem spokojen s tím, co mám Velmi podobné stoikům. 1 Kor, 6,12 vše je mi dovoleno, ale ne vše mi prospívá Typicky prvek stoicismu. Vedle těchto dvou směru však zde máme i další filozofické skupiny, o kterých musel apoštol vědět: Sofisté - dokázali zdůvodnit cokoliv, za úplatu Platonici - ideje, pravý účel, ne materiálno, tělesno Skeptici - pochybovači, není abs. pravdy, zdrženliví Eklektici - částečnost poznání, nutno si vybírat, ze všeho něco Gnostici - nutnost božského poznání a splynutí duší Jak v tomto prostředí bude Pavel kázat? MYŠLENI PAVLA: v. 22 Navazuje na myšlení svých posluchačů. Hledá nejprve navázání vztahu. Mluvil se všemi. Chce vzbudit nové poznání (typická slova), ví, že lidé chtějí více znát, rozumět. Seznámil se s lidmi a vzbudil v nich nový zájem. Vychází z toho, co vidí po procházkách jejich svatyň a parků. Využívá jejich zvídavosti a horlivosti v poznání a uctívání bohů. v. 23 Zvěstuje Boha a hodnoty, které všichni hledáme Navazuje na oltář neznámému bohu. Pozoruhodné, že svou řeč nezačíná Písmem, ale místním jevem. Je příklad kontextuální evangelizace. Ale ta je vždy těžší, než si vyložit jen biblický verš! Jsou kritici, kteří odsuzovali tento nový pokus oslovení města. Vytýkají Pavlovi, že nevychází z Písma, ale z dobové filozofie. Někteří to definují jako kompromis Athéňanům. Že byl Pavel příliš ohromen duchem města. Vlastně snad začal poctou bohyni Athéně? Je to riskantní postup, ano. Bůh přece pohrdá moudrostí světa Bylo to tedy zbytečné? Měl spíše vyhlásit základní křestanská dogmata a odejít bez zájmu, zda jim lidé rozumí? 1. Začal oltářem o neznámému Bohu - častý jev v Athénách. Vyšel z jejich situace.

4 2. Chválí jejich zbožnost horlivost v uctívání bohů, jejich CULTURA, UMĚNÍ Neposmívá se jim, neodsuzuje jejich způsoby víry a hledání pravdy. 3. Zvěstuje to, s čím vlastně všichni počítají, co hledají, jaké hodnoty znají. Jen je teď personifikuje - koho pravděpodobně hledají, po kom touží, ale ještě neznají a neumí ani pojmenovat. Celý hodnotový systém skrývá božská osobnost. A tu nakonec pojmenuje v JKristu. Všimněme si, jak je Pavel úžasně pozitivní vůči lidem. Začíná vztahovou cestou, vstřícností! Jen zaujatý kritik se tu může ptát, zda tento přístup neukazuje na slabost apoštola, zda není příliš měkký, když jim jde tak vstříc? Jen dogmatik by se mohl zeptat, proč nezačíná hned mluvit o bodech učení? Buďme však trpěliví: v. 24 Bůh je Stvořitel - člověk je Boží stvoření Zvěstuje Boha (známý pojem), něco božského, co je více než božská žena, božská krása těla, zahrada, jídlo, pití, moře (co rádi Epikurejci). Zvěstuje Stvořitele i těch věcí, které všichni vlastně už teď milují, co už dnes uctívají. Evangelium, Bůh, Kristus tu je představen ne jako protilidský, za každou cenu protikulturní, nepřátelský a odsuzující živel. Apoštol tu není (abych tak řekl) proti dobré večeři, krásné dovolené, umělecké kráse, filozofii jako takové. Dokonce podporuje hledání pravdy a krásna. Ale nezůstává zde stát. Pavel své posluchače vede dál a výše. JE JINY. Bůh stvořil nejen NATURA, ale i CULTURA, ale i KOSMOS, vše i HOMO, nejen nebe, ale i ZEMI! A to je pro lidi obrovský objev a posun! To tu ještě nebylo! Někdo, kdo je absolutní nad tím vším považte! No to kdyby byla pravda, že ho můžeme poznat? To přece není hloupé to se může i hodit! I když je to zároveň řecky kontroversní: Stejný Bůh pro Řeky a barbary, pro pány i otroky? To bylo těžké téma! Evangelium je,jak vidíme i v této podobě velmi revoluční a prorocké! v S Božím dílem získáme víc, než se svými výtvory Pavel postupně a systematicky rozvíjí pojem zjeveného Boha, který je víc než jejich bohové, nebydlí v chrámech rukou udělaných. Je to kvalitativně vyšší Bůh. Nedává si od lidí sloužit, (jako v Athénách) jako by byl na nich závislý (a stoik chce být nezávislý). Bůh tu dává VŠE i dech, život. To je myšlenková bomba! (nové poznání, chcete-li = gnóze) Ve spisu De Rerum Natura je příroda božská TU NE! Tu je Bůh více než příroda, více než Zeus na Olympu. To je pro Řeka zajímavé: KDO může být víc, než božská příroda, božská Afrodita, božský Herkules, epikurejská zahrada, blankytné moře, lidská slast? Hle, jak řeckou mysl Pavel rozvíjí a vede! v. 27 Bůh se svým dílem dává poznat, jde nám vstříc Pavel představil Boha v pohanském prostředí nově jako mocného Pána a vládce. Tomu by snad ještě tamní lidé porozuměli. Ale apoštol pokračuje: Tento mocný a nekonečný Bůh bohů reaguje na potřeby člověka! A to je zase pro Athéňany neslýchané. Že by měl B h zájem o všechny stejně? řeky, barbary, otroky? Zatím byl v tom obrovský rozdíl. Jsme v otrokářské společnosti! Příliš vstřícný Bůh! Bylo běžné, že bohové z Olympu neměli zájem o lidi a jejich osudy. Bohové se doposud skrývali, maskovali, lidé k nim neměli přístup, nevěděli, co si myslí, co má v úmyslu Naopak Bůh učinil vše, aby ho lidé mohli najít. Bůh jde lidem vstříc, naproti. Nemůžeme ho minout. Každý se s ním někdy nějak setká. A poté řekne Pavel až citově: Jsme jako jeho děti (známá myšlenka být božským synem, dcerou Dia, synem slunce atd.) = Hezké, ale i odvážné, nejen líbivé! A to je evangelium o Bohu, který je prvé řadě přítelem, ne nepřítelem člověka Chce se dát poznat. Přibližuje se nám. Lze ho cítit, dotýkat se ho, dokonce milovat! V něm všichni žijeme = osobní moc, ne neosobní, neznámá síla z jiného světa. Bůh, který je mimo nás, přesahuje nás, přesto je nám, partnerem! Nesplývá s duší kosmu. + Překvapení! Pavel přitom cituje řecké básníky a filozofy: evangelium nezdůvodňuje jen Písmem, ale i řeckou filozofií!

5 - Cituje Zenona zakl. Stoiků ze 4 st. př. Kr. o Diovi, že jsme božími potomky, dětmi.. - Cituje Epimenida 6. st. př. Kr. Kréťanům: jím žijeme, dýcháme a hýbeme se Přátelé, to je jiná příprava na svědectví, kázání, než si vzít jen pár veršů z Bible, případně citát z EGW. Pavel zná také dobovou literaturu, studuje ji, srovnává a nachází podobnosti, které aktivně využívá pro lepší pochopení. Samozřejmě, taková příprava je vždy těžší náročnější i riskantnější. Ano, pak můžeme dokonce Pavla i kritizovat, že nezačal Písmem a zda se těm athéňanům nepřiblížil příliš. Vidíme však, že apoštol reaguje promyšleně, cíleně, vzdělaně, každým slovem se dotýká jejich filozofie, z ní vychází a postupěn vede k základům a vykladu evangelia. A tím vede k poznání Boha a víře i následování. Spojuje obrovské věci - ABSOLUTNO s člověkem: To, co se Řekové snažili znázornit v sochách, Bůh prokazuje osobně ve svém Synu. v. 30 Lidskou nevědomost Bůh promíjí Protože by se mohli posluchači Pavlovým představením Boha cítit hned zatraceni, apoštol jim nadbíhá a uklidňuje.je Nedělá z nich hlupáky: Jak se můžete klanět takovým modlám! Jak to, že neznáte Boha Abraháma, Izáka a Jákoba? Nepracuje negativně se soudem, výhružkami. Předpokládá inteligenci, to, že se třeba aspoň zastydí, že toto poselství neznali. A v tomto případě je Pavel hned utěšuje: Ano, je to neznalost Bůh Vám však tu dobu neznalosti promíjí. Už Vám ji prominul. Pavel začíná milostí, ospravedlněním, ne odsouzením a hrozbou po přestoupení zákona. v. 31 Bůh soudí spravedlivě - jen vzpurnost, vědomé celoživotní odmítnutí Soud patří Bohu, ne apoštolovi, ne církvi, ne nám a hlavně ne předem,ne dříve, než přijde poslední soud. Je však i čas také na pravdu o soudu. Bůh povolává apoštoly, aby mohli být lidé souzeni či ospravedlnění podle Božího práva- spravedlivě. Bůh dává všem stejnou šanci. A upřímní a spravedliví se nemají ničeho obávat. Protože přijde spravedlivý soud, Pavel ví, že musí mluvit rovněž o důkazu a motivu: Důkazem je příchod Mesiáše + jeho vzkříšení Jako právně povzdělán Pavel ví, že je nutný i důkaz a motiv. Tím je vzkříšení Krista. (musel přitom narážet na rozšířené platónské učení o věčnosti duše). Už to, jaký je Bůh, jak byl pozitivně představen, vede člověka k obdivu a úžasu jinak řečeno - k pokání. Ještě k většímu úžasu vede fakt, že ten laskavý Mesiáš byl lidmi neprávem odsouzen, usmrcen, ale Bůh lidem odpustil jejich vzpouru a Ježíše vzkřísil, aby tak jeho oběť potvrdil pro všechen svět na věky. I učedníci tímto Ježíšovým přístupem byli naprosto přemoženi zahanbeni, a tehdy se ke Kristu cele přiznali. (Jen stoici mohli zůstat bez emoci, nezasaženi s těmi jen tak hned nic nehne. Byli na to školeni. Celý život si pěstovali odtažitost, chladnost, přehled, nadhled, nezaujatost, neutralitu, nezávislost...) Ale to, co učinil Kristus to je síla, moc Boží k tomu nelze zůstat lhostejný a neutrální. Vzkříšení Krista člověka vtahuje svou vlastní mocí do dění a automaticky vede k živému zvěstování. Samo evangelium jako moc Boží ke spasení Židům i Řekům může vnitřně změnit každého. A také to tak dělá již celá staletí Výsledek? Jestli bychom v Athénách čekali, že se najednou na výzvu přihlásí stovky lidí ke křtu, tak to nečekejme. To by asi žádný Řek hned neudělal. Chápejme, celá staletí něčemu, věří, slouží, obětují, a najednou jim tu někdo řekne, že to nejsou ti praví bozi, že jsou jedno s otroky, že nejsou něco více, že jsou před Bohem stejní s barbary, s jinými národy, protože je ještě jiný a mocnější Bůh! = Pavel přednesl ucelené kázání od pozadí božského plánu až po vrchol max. zjevení Boha v Kristu. Lidé jsou bez výmluvy. Ano, slyšeli, maximum. Jejich reakce je však přirozeně typická - řecká: Děkujeme Pavle, zajímavé. Budeme o tom přemýšlet sejdeme se ještě na toto téma později, uvidíme. Nikdo ani dnes na Západě nepřijímá vše hned a teď najednou.

6 Podobně reaguje také Felix na Pavla v 24 kap. Své rozhodnutí odkládá. Ale je to hned špatně? Nepotřebují také dnešní lidé více času, informací, prostor pro porozumění, pochopení, kladení dalších doplňujících otázek, zopakování důvody pro rozhodnutí, které by mělo být celoživotní? Ani pro svého životního druha se přece nerozhodujeme ve vteřině a to jej vidíme, slyšíme, prožíváme s ním ledacos Co pak s Bohem, který je daleko a přibližuje se k nám jen Duchem, Slovem? Někteří přesto uvěřili. Jak slíbili, přemýšleli a rozhodli se. Pavel tu nikoho dál nekárá, že se nerozhodují hned. Dává jim čas, jde dál a nechá pracovat Ducha. A Duch pracuje,. Zodpovědně promyšlené slovo přineslo užitek. Minimálně máme zde zprávu o muži jménem Dionysius. Byl to člen oné nejvyšší soudní rady, možná první biskup církve! EGWhiteová nekritizuje Pavla, jak někteří komentátoři. Naopak! Ano - připouští: že Pavel mohl být ohromen sochami, hrdiny řeckých dějin, uměním, národní slávou, krásou staveb, parků, chrámů, svatyň, dámskou módou= uměleckou galerií města. Kdo by nebyl? My tam jezdíme dokonce to vše obdivovat i po tolika letech, i když tam jsou jen trosky. Přesto tam cestujeme, navštěvujeme, platíme si za to. Pohanství zde v Aténách, Římě, Alexandrii bylo v té nejlákavější podobě božstva byla požitkářská, erotická, intelektuální. Co víc si přát? Nakonec Pavel tu byl sám bez přátel: (1 Tes 3,1: V Aténách pozůstali my sami ) V Knize Skutkové apoštolů čteme potovrzení, že Pavel svůj úkol splnil:: Dnes se musí pravdy Písma dostat k sluchu velkých mužů světa, aby se mohli rozhodnout pro Boha či knížete zla. Bůh před ně předkládá věčnou pravdu a nenutí je, aby ji hned přijali, Když se však nakonec odvrátí, nechá je, aby sklízeli plody, které sami zaseli Boží Služebníci by měli využít každé příležitosti pro sdílení pravdy. Protože - někteří lidé uznají svou nevědomost o Božích věcech a jednou usednou u nohou Ježíše - velkého učitele. Aby člověk získal příslušníky vyšších tříd, musí mí silnou víru a moudrostí. A apoštol Pavel tento úkol splnil. Poznal své svěřence, porozuměl jim, zamiloval si je, pochopil je lépe, než oni sami sebe, našel jejich přednosti i slabiny. A pomohl jim vyjít výš k novému poznání Boha Ježíše Krista. Nebál se ani toho, že by byl odsouzen. (Např. jako kdysi Sokrates, který svým důrazem na svědomí před bohem nabídl svým nepřátelům obvinění, že hlásá cizí božstva.) I toto hrozilo Pavlovi. Pracoval s přehledem, inteligentně a nebojácně. A díky tomu uvěřil nejprve jeden, pak další mnozí Židé, ale i Řekové. Nakonec se touto cestou dostalo evangelium až ke dvoru k těm nejvýše postaveným v Římě. A když za pár let upadlo celé impérium, řecká a římská morálka, filozofie, evangelium přežilo a stalo se základem nové Evropy a západního světa. Díky inteligentnímu výkladu se uchytilo evangelium i v severní Evropě na královských dvorech, ujala se reformace a její další vývoj až po dnes až po vliv na americkou ústavu a nasměrování světových universit. Díky apoštolovi máme místo athénských chrámů a svatyň křestanské kostely a modlitebny. Díky apoštolovi se křestanství prosadilo a nezaniklo v helenismu. Z toho vyplývá, že vzdělanci mohou lépe ovlivnit další jednotlivce na důležitých místech. = Událost je příkladem toho, že je nutné být otevřen novému přístupu práce. Zvláště v době postmoderní je nutný dialog, vysvětlení, navázání, porozumění základům evangelia, tím spíš speciálním proroctvím. Aby je mohl někdo přijmout, musí jim nejprve dobře rozumět, pak je může také seriózně šířit, věřit jim, zastávat, svědčit o pravdách Bible a vyznávat je.. Apoštol v Athénách je příkladem, že v daném prostředí je nutné jít těžší cestou. Pokud žijeme v západní Evropě, musíme si dát větší práci pro porozumění naší společnosti a kultury, abychom uměli pracovat kontextuálně jako Pavel, jako Ježíš, jako proroci. Jako reformátoři, dokonce jako EWhiteová. Proto potřebujeme lépe rozumnět Bibli, také rozumět sobě,

7 druhým, dětem, sousedům, obyvatelům, kultuře, literatuře, umění, filozofii, náboženským systémům chceme.li je povznést ještě výš, než jsou. V tom však je život aktivního křesťana dobrodružný a zajímavý a užitečný, plodný. Jinak se zabýváme jen sami sebou bez užitku na okolí. Důležité je být následovníkem Krista tady a teď a vhodně před lidmi, kteří žijí kolem nás. AMEN

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ZPŮSOB PAVLOVA ZVĚSTOVÁNÍ

ZPŮSOB PAVLOVA ZVĚSTOVÁNÍ Týden od 6. do 12. července 2008 ZPŮSOB PAVLOVA ZVĚSTOVÁNÍ Biblické texty na tento týden: Sk 11,19 26; 13,16 42; 17,18 34 Základní verš Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Tesalonika v době apoštola Pavla

Tesalonika v době apoštola Pavla Týden od 15. do 21. července 3 Tesalonika v době apoštola Pavla Základní verš Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. (1K 9,19) Hlavní myšlenka Stručné prozkoumání

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o Bible Disciplína devítiboje o Bibli vás uvede do poznávání úžasného Pána Boha, Jeho slov a zajímavých příběhů božího lidu. Také vám dá základní poznání této knihy a jejích částí. A jako vítaný bonus vám

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ Anthony Buzzard Každý Křesťan je povolán k hledání pravdy. Když ji najde stává se zvěstovatelem pravdy ochoten komunikovat pravdu ostatním v duchu lásky.

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Týden od 28. října do 3. listopadu 5 Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Základní verš S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku 03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Úvod Má práce má název Hlavní mezníky při studiu člověka

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01

RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01 RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01 Úvod, sociální podstata mezilidského sdělování Obsah: kdo stojí před Vámi a koho mám před sebou? organizace výuky (termíny, web, témata, zápočty), T1: antická rétorika

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho Dušan Pirc 30.11.2013

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho Dušan Pirc 30.11.2013 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho Dušan Pirc 30.11.2013 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách a pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

I. LIST KORINSTSKÝM - BOŽÍ A SVĚTSKÁ MOUDROST

I. LIST KORINSTSKÝM - BOŽÍ A SVĚTSKÁ MOUDROST I. LIST KORINSTSKÝM - BOŽÍ A SVĚTSKÁ MOUDROST ÚČEL KÁZÁNÍ: Následovat Krista jako zdroj Boží moudrosti (být jeho učedník). HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Opravdová moudrost je zjevená v Ježíši Kristu a moudrým

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31 Obsah Úvod Co za tím je? 7 ČÁST PRVNÍ Kdo to ležel v jesličkách? První kapitola: Kdo si ten chlápek myslí, že je? 13 Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23 Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš?

Více

Mnoho povyku pro všechno

Mnoho povyku pro všechno Kapitola první Mnoho povyku pro všechno Za jasného dne nahlédnete do věčnosti. Alan Lerner 1 Zběžný průvodce nekonečnem Je-li skutečně nějaké Vědomí Vesmírné a Svrchované, jsem já jednou jeho myšlenkou

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h POČÁTEK EVROPSKÉ FILOSOFIE (ŘECKO) Ø VÝZNAM ANTIKY UMĚNÍ (EGYPT X ŘECKO) MYŠLENÍ (FILOSOFIE X MÝTUS) POLITIKA (VZNIK ČLOVĚKA) UMĚNÍ PŘEDANTICKÉ UMĚNÍ ŘÍDÍ JEJ NEZMĚNITELNÝ KÁNON (NEZAJÍMÁ SE O SKUTEČNOST

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více