Kázání D. Kučery z v Bratislave: Pavel v Aténách. Sk 17. kap. od 16 v. (nutno si pozorně přečíst)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kázání D. Kučery z 29.9.2007 v Bratislave: Pavel v Aténách. Sk 17. kap. od 16 v. (nutno si pozorně přečíst)"

Transkript

1 Kázání D. Kučery z v Bratislave: Pavel v Aténách Sk 17. kap. od 16 v. (nutno si pozorně přečíst) Dnešní kázání jsem si připravoval s ohledem na plánovaný seminář o homiletice (nauka o kázání) v našem sboru. Vždy při přípravě kázání apod. přemýšlíme o tom, jak předat biblické poselství. Pro kazatele, ale vlastně pro každého křesťana je důležité: 1. vědět, jak číst a rozumět Bibli 2. porozumět textu a souvislostem (kontextu), co text říká 3. porozumět významu biblického textu, co chtěl autor říci, čemu věřil 4. a až poté se ptáme, co může text říci nám dnes, v čem se můžeme poučit apod. 5. pokud chceme někomu vydat svědectví o své víře, musíme se ještě ptát, komu kážeme, s kým hovoříme, v jakém prostředí žijeme. Všechny tyto body jsou velmi důležité, protože evangelium je důležité pro život člověka a jeho budoucnost. Jde o osud světa, o věčnost! Nuž, a dnes se budeme zabývat příkladem ap. Pavla, apoštola Ježíše Krista, který ve své době kázal nejprve Židům a pak i Řekům. Dělal to jak nejlépe uměl, aby je všechny získal pro Krista a věčnost. Proto se neváhal stát Židům Židem a Řekům Řekem, lidem bez zákona bez zákona atd. Snažil se jim maximálně přiblížit, jen aby se zamysleli nad slyšeným evangeliem. Pavel hledal různé cesty a způsoby své práce. Není jen jeden způsob kázání, jen jeden přístup evangelizace, jen jedna cesta vyučování, kázání a výkladu. Je jedno evangelium, které lze předávat různě tak, aby přineslo užitek. A taková práce je velmi namáhavá. Ta dřina především intelektuální však stojí za to. Lidé mohou být získáni pro Boží království. Tak apoštol získával lidi prosté, ale i vzdělance, na Východě i na Západě, Židy i Řeky. Díky jeho neúnavnému úsilí byla křestanská nauka systematicky zpracována, sepsána a mohla být srozumitelně šířena. Nakonec přineslo jeho úsilí obrovské ovoce: Evangelium přežilo helénskou kulturu a žije dodnes. Sk 17 hovoří o tom, že + jak Pavel získával také významné rodiny, osobnosti z vyšší společnosti. Dnes máme příležitost setkat se s apoštolem při práci na jednom z nejtěžších míst Atény. Budeme studovat, co bylo v pozadí toho, že evangelium zapustilo kořeny i v jednom z nepohanštějších měst. Pomůže nám to rovněž k tomu, abychom si uvědomili, jak by asi apoštol pracoval dnes a tady, tedy, jak bychom mohli a měli pracovat my. Řekli jsme si, že Pavel kázal v zásadě dvěma skupinám lidí: a) Židům především navštěvoval synagogy, kde stačilo pouze identifikovat Mesiáše v Ježíši Kristu. Vše ostatní bylo židům ze Starého zákona známé. b) Řekům kteří nevěřili ani v Boha Stvořitele, natož pak v Krista Mesiáše, Boha, který se stal člověkem! To vše bylo pro ně nemyslitelné! A právě tato práce stojí před námi, protože taková je naše společnost. Je to také těžší, nicméně aktuálnější úkol. Zpočátku se zdá, že Pavlův pobyt v Aténách je jen jakousi čekárnou na své kolegy. Při čekání však viděl ve městě hodně modlářství a znepokojovalo ho to. Řekněte, koho dnes takové věci ještě znepokojují? Všímá si někdo duchovní atmosféry? Zajímáme se my o náb. povědomí, situaci, cítění, myšlení lidí? Čteme současnou literaturu, navštěvuje diskusní pořady, vyjadřuje se k dění ve společnosti? Pokud bychom chtěli své okolí ovlivňovat, měli bychom mu nejprve rozumět nuž a pak také aktivně komunikovat. Zatím se do veřejného života zapojujeme jen spoře.

2 Atény Do jakého to města Pavel přišel? Město bylo sídlem humanismu a intelektuálů a náb. mythologie starého Řecka. Založeno bylo r př. Kr. Najdete v něm athénskou škola, akademii, která hostila slavné filozofy a učence. Známý Rafaelův obraz shromáždil známé tváře, které ovlivnily celou Evropu: Platona, Aristotela, Sokrata, Zenona, Epikura, Euklida, Heraklita, Plotina, Zarathustru, Diogenese, Pythagora Ve statisícovém městě však byla polovina otroků. Na jednoho řádného občana připadal jeden otrok. To znamená, že občané měli pohodový život, nemuseli pracovat, mohli se věnovat umění, vědě, debatám o filozofii, lázním, ženy módě apod. Muži řešili politické a filozofické spory, rádi hledali řešení a pak zase nové otázky. Filozofové pátrali po moudrosti. V krásném a mohutném Akropolis návrší asi 500 m nad mořem, navštěvovali slavné chrámy a působivý pantheon. Josefus napsal, že Athény jsou nejzbožnějším městem Řecka. Ve městě bylo na 3000 soch! Pěstovalo se především umění stavitelské a sochařské. Sochy však nebyly zobrazením skutečnosti, ale ikonami - zpodobením božstva. Důraz byl na krásu božských těl, svaly. Obličeje soch jsou bez pohledu, bez vášně, neutrální, neurčité, čisté, idealizované. (Srovnejme si některé tyto rysy s dnešní společností ) Do takového města se Pavel dostal - a my se ptáme, jak zde bude kázat, o čem, komu? Město mělo i svůj náboženský život. Nejvíce lidé uctívali bohyni Athénu, dceru Dia, patronku města. Dalším oblíbeným bohem byl Hermes, syn boha Dia (předává lidem poselství bohů od toho obor hermeneutika věda o výkladu Božího poselství). Pak zde byl níže od Akropolis položený Aeropág pahorek Marsu, na kterém nakonec apoštol stojí a promlouvá. (dodnes se používá toto jméno pro označení akademických sešlostí a debatních kroužků). Máme za to, že poblíž byl jakýsi soudní dvůr, smetánka města, muži nad 60 let, intelektuální špička, senát a zde byl Pavel předvolán, aby vyložil své poselství. V pozadí nahoře bohy, vedle sebe filozofy a dole trh a prostý lid. O Pavlovi víme, že byl vzdělán v židovství jako farizeus, vyznal se v římském právu (odvolal se jako římský občan k císaři, znal svá práva), ale rozuměl i řecké filozofii. Používal logiku, zdůvodňování, argumentaci tak typickou např. v ep. Římanům. Svou systematičností v teologické práci postavil vlastně křestanství jako systém, který mohl začít konkurovat filozofům. Určitě musel v Aténách mluvit s lidmi jinak, než se Židy. Proto se nejprve díval, jak žijí, přidal se k běžícím debatám, zapojil se do argumentací, polemizoval, naslouchal zkrátka nějak zapadl do koloritu města. A v jeho případě se také ukázalo, že apoštolova společenská angažovanost má vždy smysl. Uslyšeli ho i místní vzdělanci. Už to je pro křestana výjimečné. Pokoušeli jste se někdy zaujmout i vzdělance? Se Židy to uměl jistě, ale jak se vyvine vztah s řeckými mysliteli pohany? S ateisty! Jak s nimi vést rozhovor? V = chceme se dozvědět, řekli. Úžasné potkat někoho, kdo vám řekne, že se chce více dozvědět o té naší víře. Byli mezi nimi i Epikurejci a Stoikové dva největší reprezentanti řeckého myšlení. Epikur Hledal štěstí (v zahradě Epikurově). Čemu epikurejci věřili? - žádní bohové, nic společného s lidmi - žádné oběti, modlitby, soud - bez strachu z budoucnosti, bez pověr - smrt je pro člověka konečnou - žádné vzkříšení Podle toho i žili = využít dnešek - užít si rozumě rozkoš = žít si sám, mimo politiku

3 = radostné rozjímání = užít si štěstí v tomto životě a světě (vzpomeňme na problémy v Korintu) Chápeme, že pro Ŕeky je evangelium bláznovstvím? A těm tady Pavel káže! Jak? Zajímá nás to, protože mluvíme o tom, jak jsme dnes moderní, postmoderní, sekularizovaní ) Stoikové např. Seneca, Markus Aurelius Zakladatelem byl Zeno př. Kr. ve stejné době jako Epikur. Čemu on věřil? - úcta k řádu světa - meditativní - svět řízený logem, božským rozumem - lidé součástí kosmu - život je dán osudem - člověk sám rozeznává dobro od zla A podle toho žili: = život bez emocí chladná bez vášně = lhostejní k lidskému utrpení. otroctví, smrti = pěstování ctností = šťastný, nezávislý ostatní pošetilí = intelektuálně neutrální = pokládají se za dokonalé, ctnostné = nepotřebují poučovat, odpouštět, omilostnit = maska sobectví a pokrytectví Stoikové byli v něčem podobní farizeům. Pavel na stoiky tu a tam naráží: Ví o nich, polemizuje s nimi je dobový a místní! Fil 4,11:.. jsem spokojen s tím, co mám Velmi podobné stoikům. 1 Kor, 6,12 vše je mi dovoleno, ale ne vše mi prospívá Typicky prvek stoicismu. Vedle těchto dvou směru však zde máme i další filozofické skupiny, o kterých musel apoštol vědět: Sofisté - dokázali zdůvodnit cokoliv, za úplatu Platonici - ideje, pravý účel, ne materiálno, tělesno Skeptici - pochybovači, není abs. pravdy, zdrženliví Eklektici - částečnost poznání, nutno si vybírat, ze všeho něco Gnostici - nutnost božského poznání a splynutí duší Jak v tomto prostředí bude Pavel kázat? MYŠLENI PAVLA: v. 22 Navazuje na myšlení svých posluchačů. Hledá nejprve navázání vztahu. Mluvil se všemi. Chce vzbudit nové poznání (typická slova), ví, že lidé chtějí více znát, rozumět. Seznámil se s lidmi a vzbudil v nich nový zájem. Vychází z toho, co vidí po procházkách jejich svatyň a parků. Využívá jejich zvídavosti a horlivosti v poznání a uctívání bohů. v. 23 Zvěstuje Boha a hodnoty, které všichni hledáme Navazuje na oltář neznámému bohu. Pozoruhodné, že svou řeč nezačíná Písmem, ale místním jevem. Je příklad kontextuální evangelizace. Ale ta je vždy těžší, než si vyložit jen biblický verš! Jsou kritici, kteří odsuzovali tento nový pokus oslovení města. Vytýkají Pavlovi, že nevychází z Písma, ale z dobové filozofie. Někteří to definují jako kompromis Athéňanům. Že byl Pavel příliš ohromen duchem města. Vlastně snad začal poctou bohyni Athéně? Je to riskantní postup, ano. Bůh přece pohrdá moudrostí světa Bylo to tedy zbytečné? Měl spíše vyhlásit základní křestanská dogmata a odejít bez zájmu, zda jim lidé rozumí? 1. Začal oltářem o neznámému Bohu - častý jev v Athénách. Vyšel z jejich situace.

4 2. Chválí jejich zbožnost horlivost v uctívání bohů, jejich CULTURA, UMĚNÍ Neposmívá se jim, neodsuzuje jejich způsoby víry a hledání pravdy. 3. Zvěstuje to, s čím vlastně všichni počítají, co hledají, jaké hodnoty znají. Jen je teď personifikuje - koho pravděpodobně hledají, po kom touží, ale ještě neznají a neumí ani pojmenovat. Celý hodnotový systém skrývá božská osobnost. A tu nakonec pojmenuje v JKristu. Všimněme si, jak je Pavel úžasně pozitivní vůči lidem. Začíná vztahovou cestou, vstřícností! Jen zaujatý kritik se tu může ptát, zda tento přístup neukazuje na slabost apoštola, zda není příliš měkký, když jim jde tak vstříc? Jen dogmatik by se mohl zeptat, proč nezačíná hned mluvit o bodech učení? Buďme však trpěliví: v. 24 Bůh je Stvořitel - člověk je Boží stvoření Zvěstuje Boha (známý pojem), něco božského, co je více než božská žena, božská krása těla, zahrada, jídlo, pití, moře (co rádi Epikurejci). Zvěstuje Stvořitele i těch věcí, které všichni vlastně už teď milují, co už dnes uctívají. Evangelium, Bůh, Kristus tu je představen ne jako protilidský, za každou cenu protikulturní, nepřátelský a odsuzující živel. Apoštol tu není (abych tak řekl) proti dobré večeři, krásné dovolené, umělecké kráse, filozofii jako takové. Dokonce podporuje hledání pravdy a krásna. Ale nezůstává zde stát. Pavel své posluchače vede dál a výše. JE JINY. Bůh stvořil nejen NATURA, ale i CULTURA, ale i KOSMOS, vše i HOMO, nejen nebe, ale i ZEMI! A to je pro lidi obrovský objev a posun! To tu ještě nebylo! Někdo, kdo je absolutní nad tím vším považte! No to kdyby byla pravda, že ho můžeme poznat? To přece není hloupé to se může i hodit! I když je to zároveň řecky kontroversní: Stejný Bůh pro Řeky a barbary, pro pány i otroky? To bylo těžké téma! Evangelium je,jak vidíme i v této podobě velmi revoluční a prorocké! v S Božím dílem získáme víc, než se svými výtvory Pavel postupně a systematicky rozvíjí pojem zjeveného Boha, který je víc než jejich bohové, nebydlí v chrámech rukou udělaných. Je to kvalitativně vyšší Bůh. Nedává si od lidí sloužit, (jako v Athénách) jako by byl na nich závislý (a stoik chce být nezávislý). Bůh tu dává VŠE i dech, život. To je myšlenková bomba! (nové poznání, chcete-li = gnóze) Ve spisu De Rerum Natura je příroda božská TU NE! Tu je Bůh více než příroda, více než Zeus na Olympu. To je pro Řeka zajímavé: KDO může být víc, než božská příroda, božská Afrodita, božský Herkules, epikurejská zahrada, blankytné moře, lidská slast? Hle, jak řeckou mysl Pavel rozvíjí a vede! v. 27 Bůh se svým dílem dává poznat, jde nám vstříc Pavel představil Boha v pohanském prostředí nově jako mocného Pána a vládce. Tomu by snad ještě tamní lidé porozuměli. Ale apoštol pokračuje: Tento mocný a nekonečný Bůh bohů reaguje na potřeby člověka! A to je zase pro Athéňany neslýchané. Že by měl B h zájem o všechny stejně? řeky, barbary, otroky? Zatím byl v tom obrovský rozdíl. Jsme v otrokářské společnosti! Příliš vstřícný Bůh! Bylo běžné, že bohové z Olympu neměli zájem o lidi a jejich osudy. Bohové se doposud skrývali, maskovali, lidé k nim neměli přístup, nevěděli, co si myslí, co má v úmyslu Naopak Bůh učinil vše, aby ho lidé mohli najít. Bůh jde lidem vstříc, naproti. Nemůžeme ho minout. Každý se s ním někdy nějak setká. A poté řekne Pavel až citově: Jsme jako jeho děti (známá myšlenka být božským synem, dcerou Dia, synem slunce atd.) = Hezké, ale i odvážné, nejen líbivé! A to je evangelium o Bohu, který je prvé řadě přítelem, ne nepřítelem člověka Chce se dát poznat. Přibližuje se nám. Lze ho cítit, dotýkat se ho, dokonce milovat! V něm všichni žijeme = osobní moc, ne neosobní, neznámá síla z jiného světa. Bůh, který je mimo nás, přesahuje nás, přesto je nám, partnerem! Nesplývá s duší kosmu. + Překvapení! Pavel přitom cituje řecké básníky a filozofy: evangelium nezdůvodňuje jen Písmem, ale i řeckou filozofií!

5 - Cituje Zenona zakl. Stoiků ze 4 st. př. Kr. o Diovi, že jsme božími potomky, dětmi.. - Cituje Epimenida 6. st. př. Kr. Kréťanům: jím žijeme, dýcháme a hýbeme se Přátelé, to je jiná příprava na svědectví, kázání, než si vzít jen pár veršů z Bible, případně citát z EGW. Pavel zná také dobovou literaturu, studuje ji, srovnává a nachází podobnosti, které aktivně využívá pro lepší pochopení. Samozřejmě, taková příprava je vždy těžší náročnější i riskantnější. Ano, pak můžeme dokonce Pavla i kritizovat, že nezačal Písmem a zda se těm athéňanům nepřiblížil příliš. Vidíme však, že apoštol reaguje promyšleně, cíleně, vzdělaně, každým slovem se dotýká jejich filozofie, z ní vychází a postupěn vede k základům a vykladu evangelia. A tím vede k poznání Boha a víře i následování. Spojuje obrovské věci - ABSOLUTNO s člověkem: To, co se Řekové snažili znázornit v sochách, Bůh prokazuje osobně ve svém Synu. v. 30 Lidskou nevědomost Bůh promíjí Protože by se mohli posluchači Pavlovým představením Boha cítit hned zatraceni, apoštol jim nadbíhá a uklidňuje.je Nedělá z nich hlupáky: Jak se můžete klanět takovým modlám! Jak to, že neznáte Boha Abraháma, Izáka a Jákoba? Nepracuje negativně se soudem, výhružkami. Předpokládá inteligenci, to, že se třeba aspoň zastydí, že toto poselství neznali. A v tomto případě je Pavel hned utěšuje: Ano, je to neznalost Bůh Vám však tu dobu neznalosti promíjí. Už Vám ji prominul. Pavel začíná milostí, ospravedlněním, ne odsouzením a hrozbou po přestoupení zákona. v. 31 Bůh soudí spravedlivě - jen vzpurnost, vědomé celoživotní odmítnutí Soud patří Bohu, ne apoštolovi, ne církvi, ne nám a hlavně ne předem,ne dříve, než přijde poslední soud. Je však i čas také na pravdu o soudu. Bůh povolává apoštoly, aby mohli být lidé souzeni či ospravedlnění podle Božího práva- spravedlivě. Bůh dává všem stejnou šanci. A upřímní a spravedliví se nemají ničeho obávat. Protože přijde spravedlivý soud, Pavel ví, že musí mluvit rovněž o důkazu a motivu: Důkazem je příchod Mesiáše + jeho vzkříšení Jako právně povzdělán Pavel ví, že je nutný i důkaz a motiv. Tím je vzkříšení Krista. (musel přitom narážet na rozšířené platónské učení o věčnosti duše). Už to, jaký je Bůh, jak byl pozitivně představen, vede člověka k obdivu a úžasu jinak řečeno - k pokání. Ještě k většímu úžasu vede fakt, že ten laskavý Mesiáš byl lidmi neprávem odsouzen, usmrcen, ale Bůh lidem odpustil jejich vzpouru a Ježíše vzkřísil, aby tak jeho oběť potvrdil pro všechen svět na věky. I učedníci tímto Ježíšovým přístupem byli naprosto přemoženi zahanbeni, a tehdy se ke Kristu cele přiznali. (Jen stoici mohli zůstat bez emoci, nezasaženi s těmi jen tak hned nic nehne. Byli na to školeni. Celý život si pěstovali odtažitost, chladnost, přehled, nadhled, nezaujatost, neutralitu, nezávislost...) Ale to, co učinil Kristus to je síla, moc Boží k tomu nelze zůstat lhostejný a neutrální. Vzkříšení Krista člověka vtahuje svou vlastní mocí do dění a automaticky vede k živému zvěstování. Samo evangelium jako moc Boží ke spasení Židům i Řekům může vnitřně změnit každého. A také to tak dělá již celá staletí Výsledek? Jestli bychom v Athénách čekali, že se najednou na výzvu přihlásí stovky lidí ke křtu, tak to nečekejme. To by asi žádný Řek hned neudělal. Chápejme, celá staletí něčemu, věří, slouží, obětují, a najednou jim tu někdo řekne, že to nejsou ti praví bozi, že jsou jedno s otroky, že nejsou něco více, že jsou před Bohem stejní s barbary, s jinými národy, protože je ještě jiný a mocnější Bůh! = Pavel přednesl ucelené kázání od pozadí božského plánu až po vrchol max. zjevení Boha v Kristu. Lidé jsou bez výmluvy. Ano, slyšeli, maximum. Jejich reakce je však přirozeně typická - řecká: Děkujeme Pavle, zajímavé. Budeme o tom přemýšlet sejdeme se ještě na toto téma později, uvidíme. Nikdo ani dnes na Západě nepřijímá vše hned a teď najednou.

6 Podobně reaguje také Felix na Pavla v 24 kap. Své rozhodnutí odkládá. Ale je to hned špatně? Nepotřebují také dnešní lidé více času, informací, prostor pro porozumění, pochopení, kladení dalších doplňujících otázek, zopakování důvody pro rozhodnutí, které by mělo být celoživotní? Ani pro svého životního druha se přece nerozhodujeme ve vteřině a to jej vidíme, slyšíme, prožíváme s ním ledacos Co pak s Bohem, který je daleko a přibližuje se k nám jen Duchem, Slovem? Někteří přesto uvěřili. Jak slíbili, přemýšleli a rozhodli se. Pavel tu nikoho dál nekárá, že se nerozhodují hned. Dává jim čas, jde dál a nechá pracovat Ducha. A Duch pracuje,. Zodpovědně promyšlené slovo přineslo užitek. Minimálně máme zde zprávu o muži jménem Dionysius. Byl to člen oné nejvyšší soudní rady, možná první biskup církve! EGWhiteová nekritizuje Pavla, jak někteří komentátoři. Naopak! Ano - připouští: že Pavel mohl být ohromen sochami, hrdiny řeckých dějin, uměním, národní slávou, krásou staveb, parků, chrámů, svatyň, dámskou módou= uměleckou galerií města. Kdo by nebyl? My tam jezdíme dokonce to vše obdivovat i po tolika letech, i když tam jsou jen trosky. Přesto tam cestujeme, navštěvujeme, platíme si za to. Pohanství zde v Aténách, Římě, Alexandrii bylo v té nejlákavější podobě božstva byla požitkářská, erotická, intelektuální. Co víc si přát? Nakonec Pavel tu byl sám bez přátel: (1 Tes 3,1: V Aténách pozůstali my sami ) V Knize Skutkové apoštolů čteme potovrzení, že Pavel svůj úkol splnil:: Dnes se musí pravdy Písma dostat k sluchu velkých mužů světa, aby se mohli rozhodnout pro Boha či knížete zla. Bůh před ně předkládá věčnou pravdu a nenutí je, aby ji hned přijali, Když se však nakonec odvrátí, nechá je, aby sklízeli plody, které sami zaseli Boží Služebníci by měli využít každé příležitosti pro sdílení pravdy. Protože - někteří lidé uznají svou nevědomost o Božích věcech a jednou usednou u nohou Ježíše - velkého učitele. Aby člověk získal příslušníky vyšších tříd, musí mí silnou víru a moudrostí. A apoštol Pavel tento úkol splnil. Poznal své svěřence, porozuměl jim, zamiloval si je, pochopil je lépe, než oni sami sebe, našel jejich přednosti i slabiny. A pomohl jim vyjít výš k novému poznání Boha Ježíše Krista. Nebál se ani toho, že by byl odsouzen. (Např. jako kdysi Sokrates, který svým důrazem na svědomí před bohem nabídl svým nepřátelům obvinění, že hlásá cizí božstva.) I toto hrozilo Pavlovi. Pracoval s přehledem, inteligentně a nebojácně. A díky tomu uvěřil nejprve jeden, pak další mnozí Židé, ale i Řekové. Nakonec se touto cestou dostalo evangelium až ke dvoru k těm nejvýše postaveným v Římě. A když za pár let upadlo celé impérium, řecká a římská morálka, filozofie, evangelium přežilo a stalo se základem nové Evropy a západního světa. Díky inteligentnímu výkladu se uchytilo evangelium i v severní Evropě na královských dvorech, ujala se reformace a její další vývoj až po dnes až po vliv na americkou ústavu a nasměrování světových universit. Díky apoštolovi máme místo athénských chrámů a svatyň křestanské kostely a modlitebny. Díky apoštolovi se křestanství prosadilo a nezaniklo v helenismu. Z toho vyplývá, že vzdělanci mohou lépe ovlivnit další jednotlivce na důležitých místech. = Událost je příkladem toho, že je nutné být otevřen novému přístupu práce. Zvláště v době postmoderní je nutný dialog, vysvětlení, navázání, porozumění základům evangelia, tím spíš speciálním proroctvím. Aby je mohl někdo přijmout, musí jim nejprve dobře rozumět, pak je může také seriózně šířit, věřit jim, zastávat, svědčit o pravdách Bible a vyznávat je.. Apoštol v Athénách je příkladem, že v daném prostředí je nutné jít těžší cestou. Pokud žijeme v západní Evropě, musíme si dát větší práci pro porozumění naší společnosti a kultury, abychom uměli pracovat kontextuálně jako Pavel, jako Ježíš, jako proroci. Jako reformátoři, dokonce jako EWhiteová. Proto potřebujeme lépe rozumnět Bibli, také rozumět sobě,

7 druhým, dětem, sousedům, obyvatelům, kultuře, literatuře, umění, filozofii, náboženským systémům chceme.li je povznést ještě výš, než jsou. V tom však je život aktivního křesťana dobrodružný a zajímavý a užitečný, plodný. Jinak se zabýváme jen sami sebou bez užitku na okolí. Důležité je být následovníkem Krista tady a teď a vhodně před lidmi, kteří žijí kolem nás. AMEN

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ZPŮSOB PAVLOVA ZVĚSTOVÁNÍ

ZPŮSOB PAVLOVA ZVĚSTOVÁNÍ Týden od 6. do 12. července 2008 ZPŮSOB PAVLOVA ZVĚSTOVÁNÍ Biblické texty na tento týden: Sk 11,19 26; 13,16 42; 17,18 34 Základní verš Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

Úvod do Skutků apoštolských

Úvod do Skutků apoštolských Úvod do Skutků apoštolských Autor Pradávná církevní tradice tvrdí, že autorem Skutků, podobně jako třetího evangelia, je Lukáš, byť nikde jako autor není v Bibli zmiňován. Při nedávném úvodu do Lk ev.

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Stvoření a Bible. Texty na tento týden: Gn 2,4; Mt 19,4 6; Ž 8,4 7; Jb 42,1 4; Iz 45,18; Sk 17,22 28. Základní verš

Stvoření a Bible. Texty na tento týden: Gn 2,4; Mt 19,4 6; Ž 8,4 7; Jb 42,1 4; Iz 45,18; Sk 17,22 28. Základní verš Týden od 20. do 26. ledna 4 Texty na tento týden: Gn 2,4; Mt 19,4 6; Ž 8,4 7; Jb 42,1 4; Iz 45,18; Sk 17,22 28 Základní verš Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012)

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) Když jsem byl na počátku roku 2012 v České republice a chystal se navštívit jeden sbor, byl jsem požádán, abych se zeptal Pána, zda pro ně nemá nějaké

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Ignatios Filadelfským

Ignatios Filadelfským Ignatios Filadelfským Vybral, přeložil, úvody a poznámkami opatřil Josef Novák Další šíření textu je možné jen se souhlasem autora. Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Evangelium všem dětem ČR

Evangelium všem dětem ČR www.timdvadva.cz Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

JEŽÍŠ KRISTUS BŮH A ČLOVĚK

JEŽÍŠ KRISTUS BŮH A ČLOVĚK JEŽÍŠ KRISTUS BŮH A ČLOVĚK Žil Ježíš Kristus opravdu na této zemi? Nebo je to jen pohádka? A jestliže žil, byl to skutečně Bůh, anebo byl jen obyčejným člověkem? Nad těmito otázkami se můžeme teď zamyslet.

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ

VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ aktivita VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ ANOTACE: Aktivita vede žáky k propojení informací o osobnosti Václava Havla. Žáci si prostřednictvím různých úkolů utváří povědomí o jeho nástupu do prezidentské

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více