MULTIFUNKČNÍ KNIHOVNICKÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRACHATICE centrum celoživotního vzdělávání STUDIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MULTIFUNKČNÍ KNIHOVNICKÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRACHATICE centrum celoživotního vzdělávání STUDIE"

Transkript

1 SEZNAM DOKUMENTACE Textová část A.1 průvodní zpráva 1 A.2 průvodní zpráva 2 A.3 průvodní zpráva 3 Výkresová část B.1 fotodokumentace stávajícího stavu B.2 situace - širší vztahy B.3 situace - parter B.4 půdorys 1. P.P. B.5 půdorys 1. N.P. B.6 půdorys 2. N.P. B.7 půdorys 3. N.P. B.8 půdorys 4. N.P. B.9 půdorys 5. N.P. B.10 řezy B.11 pohledy var. A B.12 pohledy var. B B.13 vizualizace modelu B.14 vizualizace exteriér var. A B.15 vizualizace exteriér var. B B.16 vizualizace interiér var. A B.17 vizualizace interiér var. B B.18 půdorysy var. B MULTIFUNKČNÍ KNIHOVNICKÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRACHATICE centrum celoživotního vzdělávání STUDIE Objednatel projektu: Zhotovitel projektu: Město Prachatice Velké nám Prachatice IČO JAKUB NEPUSTIL ARCHITEKTURA DESIGN Ing. arch. Jakub Nepustil Neumannova Prachatice IČO tel.: fax: A.2.Popis výchozí situace A.2.1. Výchozí cíle Jihočeské město Prachatice je historickým, kulturním, společenským, sportovním i turistickým centrem regionu. Město Prachatice by mělo být centrem kultury a vzdělanosti nejen pro blízké i vzdálené okolí, ale význam by měl přesahovat všechny hranice. Mezi významná centra vzdělávání a kultury patří knihovny, stávající podmínky městské knihovny v Prachaticích však neodpovídají svými prostorovými možnostmi a stavebním řešením historických objektů, ve kterých je provozována, současným nárokům a potřebám. Studie využití bývalé hasičské zbrojnice na knihovnu v Prachaticích ověřuje možnost využití stávajících, v současné době nevyužitých objektů, pro umístění knihovny. Návrh ověřuje možnosti stavebních změn a dostavby na přilehlých využitelných pozemcích pro vytvoření moderní knihovny se všemi potřebnými funkcemi. Cílem studie je ověření možnosti využití stávajících objektů a dostavby na přilehlých pozemcích pro provoz městské knihovny a environmentálního centra. Studie vychází ze záměrů představitelů města Prachatice a vedení Městské knihovny v Prachaticích. A.2.2. Lokalizace areálu Areál bývalé hasičské zbrojnice se nachází v docházkové vzdálenosti centra města Prachatice, v jeho jižní části, v blízkém sousedství budovy Gymnázia. Areál se rozkládá mezi ulicemi Požárníků a Ševčíkova na parcelách. č. 414/1, 414/2, 1113/1, 1113/7, Na severní straně sousedí pozemky přes ulici Požárníků s veřejným parkovištěm, na západě přes tutéž ulici s bytovým domem, na východě sousedí s pozemkem zahrady s rodinným domem, na jihu s bytovými domy přes ulici Ševčíkovu. Jihozápadním směrem přes křižovatku ulic je budova prachatického gymnázia. Soubor budov tedy svojí západní částí navazuje na městskou zástavbu, směrem východním přechází do rozptýlené zástavby v zelených plochách zahrad. Lokalizace místa: 49 0'36.060"N, 13 59'50.737"E nadmořská výška 578 m n.m. A.2.3. Stávající stav objektů Stávající stavební stav všech objektů, které jsou učeny k zachování, je dle vizuálního posouzení v zachovalém stavu a umožňuje po stavebních úpravách další využití. Stav technického vybavení je v nevyhovujícím technickém stavu a vyžaduje kompletní výměnu. Bez povedeného komplexního stavebně technického posouzení je předpoklad, že objekty jsou po stavební stránce využitelné a po účelné rekonstrukci s provedením stavebních úprav nutných s ohledem na novou náplň objektů využitelné pro provoz knihovny. S ohledem na urbanistickou polohu, umístění ve vztahu k centru města a sousedství budovy gymnázia by bylo využití pro městskou knihovnu velmi vhodné. Odborná spolupráce: Matěj Nepustil Ing. Zdeněk Kolouch Vladimír Jiráň Ing. Antonín Adée Ing. Luboš Doležal - architektura - požární bezpečnost stavby - vytápění, voda, kanalizace - vzduchotechnika - elektro A.2.4. Stávající stav technické infrastruktury V rámci studie nebyl posuzován stav technického vybavení budov, předpokládá se ovšem zcela nové technické zařízení ve všech prostorách. Potřebné inženýrské sítě /voda, kanalizace, elektrická energie, teplovod, plyn, slaboproudé sítě/ probíhají v těsné blízkosti stavby v rámci městské zástavby a připojení objektů na inženýrské sítě by mělo být bez větších problémů. Konkrétní řešení by bylo součástí dalšího stupně projektové dokumentace. A. Průvodní zpráva OBSAH A.1. Podklady A.1. Použité podklady A.2.Popis výchozí situace A.2.1. Výchozí cíle A.2.2. Lokalizace areálu A.2.3. Stávají stav areálu A.2.4. Stávají stav technické infrastruktury A.3. Architektonický návrh A.3.1. Návrh využití objektů A.3.2. Dimenzování knihovny A.3.3. Architektonické řešení A.3.4. Koncepce požární bezpečnosti stavby A.4. Technické zařízení budovy A.4.1 Odkanalizování A.4.2. Zásobování vodou A.4.3. Zásobování elektrickou energií A.4.4. Vytápění objektů A.4.5. Vzduchotechnika A.4.6. Slaboproudé rozvody A.4.7. Odstraňování odpadů A.4.8. Ostatní problémy, podmiňující investice A.1. Podklady A.1.1. Použité podklady 1. Výkresová dokumentace stávajících objektů 2. Snímek pozemkové mapy 3. Závazné stanovisko orgánů památkové péče 4. Zadání, Město Prachatice, 05/2012 A.3. Architektonický návrh A.3.1. Návrh využití objektů Ve výkresové dokumentaci je navrženo využití objektů bývalé hasičské zbrojnice. Návrh si nečiní nárok na naprostou komplexnost vybavení prostor a řešení detailů provozu, řeší ovšem zásadní rozvržení dispozice, využití jednotlivých místností a umístění potřebných provozů a ploch pro provoz knihovny. Areál bývalé hasičské zbrojnice je tvořen souborem budov různého stáří, různého stavebního stavu a různé využitelnosti pro provoz knihovny. Soubor staveb tvoří hlavní budova, administrativní budova, hasičská věž a přístavky garáží. Hlavní budova č.p. 260 Hlavní budova z 60. let minulého století /dle dochované dokumentace / je tvořena dvěma částmi. Hlavní částí je hala garáží v přízemí se sálem v patře završené sedlovou střechou. Druhou částí je pultovou střechou završená dvorní přístavba. Hlavní budova je velmi vhodně využitelná pro umístění vstupních prostor, zázemí návštěvníků, provoz některých nejvíce využívaných provozů knihovny /centrální pult, veřejný internet, čítárna s kavárnou/ ve vstupním podlaží, umístění dětského oddělení v patře a umístění víceúčelového sálu v podkroví. Uvedené řešení umožňuje zachovat a využít stávající stav v podstatné míře. Dvorní část vyžaduje provedení stavebních úprav nutných pro provoz knihovny. Výrazným zásahem by bylo vložení nového centrálního schodiště propojujícího všechna podlaží, pro využití 3. nadzemního podlaží je v této části navrženo zvýšení o patro. Dvorní část je dále využita pro umístění centrálního hygienického zázemí návštěvníků ve všech podlažích a pro tento účel je stávající hmota přístavku dále rozšířena. Administrativní budova Dispozice objektu je předurčena pro umístění administrativních provozů, provozních místností a zázemí knihovny. Stavební řešení objektu je v podstatné míře zachováno s drobnými změnami vyžadovanými novým využitím. Hasičská věž Objekt hasičské věže je výrazným prvkem genia loci. Je tedy navrženo její zachování a využití pro umístění výtahové šachty osobního a nákladního výtahu na knihy. Nad výtahovou šachtou je navrženo využití pro malou letní studovnu a horní plocha pro vyhlídkovou plošinu. Stará zbrojnice Nejstarší objekt, budova původní hasičské zbrojnice /dokumentace z roku 1957/ sice není pro provoz knihovny příliš vyhovující, nicméně jako nejstarší část souboru se významně podílí na geniu loci. Využití je podmíněno rovněž posouzením stavebně-technického stavu. Pro zakomponování do provozu knihovny je do půdorysu areálu zapracován půdorys této budovy, když vodorovné konstrukce umístěné v jiných výškách, než jsou podlaží hlavní budovy, by musely doznat zásadních změn. V případě, že by stavebně-technický stav neumožňoval hospodárnou adaptaci této budovy a její vlastní historická hodnota není nijak významná, byla by tato část nahrazena novostavbou na stávajícím půdoryse s citací stávajícího členění fasády. Multifunkční knihovnické a vzdělávací centrum Prachatice / studie / říjen 2012 / investor: Město Prachatice / návrh: ing.arch. Jakub Nepustil, Matěj Nepustil průvodní zpráva / A.1

2 Garáže Novodobé přístavky garáží na jižní straně souboru budov nejsou pro provoz knihovny využitelné a jsou umístěné na pozemku, na kterém je navržena nová přístavba knihovny. Objekty garáží jsou navrženy k demolici. Novostavba Areál knihovny s ohledem na požadovaný rozsah podlažní plochy musí být rozšířen o další půdorysné plochy. Návrh řeší přístavbu nového objektu na pozemkové parcele č. 1113/1 a na ploše stávajících přízemních přístavků garáží na stavební parcele č S ohledem na požadavek variabilního využití půdorysu v jednotlivých podlažích je přístavba navržena jako skeletová konstrukce s volnou plochou půdorysu, předpokládá se železobetonová monolitická konstrukce se zavěšeným pláštěm, střecha je navržena jako plochá, zatravněná.. A.3.2. Dimenzování knihovny Dimenzování ploch a nábytkového vybavení vychází z fondu knihovny, (stav ke dni ). Vývoj knihoven s ohledem na probíhající změny v nosičích a tím prostorové nároky není možné do budoucnosti předvídat, návrh tedy vychází z potřeb stávajícího stavu, který by při současném vývoji měl být pro potřeby prachatické knihovny vyhovující i v dohledné budoucnosti. oddělení celkem z toho naučná beletrie AV média periodika dospělí (124 tit.) region (109 tit.) dětské (27 tit.) doplňovací (2 tit.) Podlahové plochy hlavních místností: vstupní hala /kavárna, internet, centrální pult, hudební odd./. 216 m 2 oddělení dospělých. 414 m 2 čítárna periodik. 44 m 2 oddělení dětské. 216 m 2 studovna regionální literatury. 44 m 2 environmentální centrum. 414 m 2 A.3.3. Architektonické řešení Architektonický návrh vychází ze zásady maximálního využití historických hodnot jak urbanistického řešení, tak jednotlivých objektů. I když architektonická hodnota stávajících budov není nijak významná, využití původních objektů a zachování paměti místa by z komplexu vytvořilo velice hodnotný celek s pamětí místa nepostrádající urbanistických a architektonických kvalit. Využití původních budov a čitelná stopa soudobého zásahu by měly být jedním z prvků kvalitního zhodnocení původních objektů a vytvoření architektonicky kvalitní stavby. Architektonické řešení přístavby je zpracováno ve dvou variantách. Varianta přístavby v organickém tvaru půdorysu koresponduje s náplní environmentálního centra. Organický tvar dále koresponduje se schématem uliční fronty Ševčíkovy ulice, která se ve směru od ulice Požárníků z kompaktní uliční fronty rozpadá do rozptýlené zástavby v zahradách. Objekt přístavby tak plynule zakončuje kompaktní uliční frontu. Řešení zavěšené fasády odkazuje na náplň objetu, vertikální výplňové plochy evokují hřbety knih, šikmé prvky okenních otvorů vnášejí do řádu dynamiku, jaká vzniká při manipulaci s knihami. Návrh řeší dispozice objektu, provoz a účel místností, na výkresech zobrazené vybavení nábytkem ukazuje možné řešení interieru. A.3.4. Koncepce požární bezpečnosti stavby Použité předpisy (v platném znění) a platné normy Normy: ČSN :2009, ČSN :2010, ČSN :2009+Změna Z1, ČSN Z1, ČSN :2011, ČSN :2003 Předpisy: Zákony: 183/2006 Sb., 133/1985 Sb. Vyhlášky: 268/2009 Sb., 499/2006 Sb., 526/2006 Sb., 246/2001 Sb., 23/2008 Sb. Nařízení vlády: 11/2002 Sb. Rozdělení do požárních úseků Požární úseky prostupující více podlažími Osobní výtah (v 1.PP až 3.NP) Nákladní výtah na knihy (v 1.PP až 3.NP) Schodišťová hala (CHÚC A) (v 1.PP až 3.NP) Provozní schodiště (CHÚC A) (v 1.PP až 3.NP) Instalační šachta (v 1.NP až 3.NP) Požární úseky v rámci jednoho podlaží Podzemní podlaží (výšková úroveň -3,15) Garáže Kotelna Elektrorozvodna Sklad nábytku Sklady knih 1. Nadzemní podlaží (výšková úroveň ±0,00) Hygienické zázemí, úklidová komora Zádveří, vstupní hala, chodba, dětský koutek, hudební oddělení, čítárna periodik, sklad, kuchyňka Knihovna oddělení dospělých, úklidová komora Sklad knih, region RSKIS 1. Nadzemní podlaží (výšková úroveň +4,25) Hygienické zázemí, úklidová komora Knihovna - dětské oddělení s pódiem, čajová kuchyňka, výtvarná dílna Regionální literatura Environmentální centrum, studovny, individuální studovny Server Zázemí pro personál Provozní sklad 2. Nadzemní podlaží (výšková úroveň +7,65) Provozní archiv Kancelářský úsek 3. Nadzemní podlaží (výšková úroveň +9,51) Hygienické zázemí, úklidová komora Patrová hala, jednací místnost, přednáškový sál, čajová kuchyňka 4. Nadzemní podlaží (výšková úroveň +13,35) Čítárna Konstrukční systém V požárně dělících a nosných konstrukcích, zajišťujících stabilitu objektu nebo jeho části se předpokládá použití konstrukčních částí druhu DP1 => konstrukční systém bude nehořlavý podle ustanovení a) ČSN :2009. Součinitel a V požárních úsecích posuzovaných podle ČSN :2009 se pro navržený účel užívání místností předpokládá součinitel a 1,0. Mezní velikosti požárních úseků V požárních úsecích v nehořlavém konstrukčním systému, se součinitelem a 1,0, jsou podle tab. 9 ČSN :2009 dovolené rozměry 62,5 x 40 m. Žádný požární úsek nebude mít rozměry větší => požárně bezpečnostní zařízení a opatření podle 6.6 ČSN :2009 se nepožadují. Požární riziko, stupeň požární bezpečnosti (SPB) V úrovni návrhu stavby není dostatek vstupních podkladů pro stanovení požárního rizika a stupně požární bezpečnosti. Požární uzávěry otvorů Požární uzávěry otvorů v požárně dělících konstrukcích, oddělujících chráněné únikové cesty od navazujících požárních úseků, musí být typu EI (bránit šíření tepla) a opatřené samouzavíracím zařízením příslušné třídy (C3 až C5) podle tabulky 1 ČSN EN 14600: C zkušebních cyklů C zkušebních cyklů C zkušebních cyklů Ostatní požární uzávěry otvorů musí být alespoň typu EW. Výtahové šachty Výtahová šachta nákladního výtahu musí tvořit samostatný požární úsek, požární uzávěry (dveřní sestavy) musí být alespoň typu EW. Výtahová šachta osobního výtahu musí tvořit samostatný požární úsek. Při splnění podmínek dle ustanovení ČSN :2009, může být součástí požárního úseku schodišťové haly (CHÚC A). Strojovny výtahů Strojovna výtahu může být součástí požárního úseku výtahové šachty, pokud bude nad výtahovou šachtou. V jiném případě musí tvořit samostatný požární úsek. Instalační šachta Instalační šachta, procházející více požárními úseky, musí podle ČSN :2009 tvořit samostatný požární úsek. Požární uzávěry otvorů instalační šachty musí být alespoň typu EW. Pokud by požární uzávěry instalační šachty ústily do chráněné únikové cesty, musí bránit šíření tepla (typ EI) a být těsné proti proniku kouře (typ S). Kompozitní zateplovací systém Obvodové stěny v 1.PP až 3.NP stávající budovy budou opatřeny dodatečným kompozitním zateplovacím systémem ETICS EPS-F. Výška zateplované části objektu h bude menší než 12 m => ve smyslu poznámky k ustanovení ČSN :2009 na dodatečné zateplení nejsou kladeny žádné požadavky, doporučuje se však postupovat obdobně jako podle ČSN :2009 odstavce a)1. a a)3. ČSN :2009. Certifikovaný kompozitní zateplovací systém ETICS EPS-F podmínkám dle výše uvedeného doporučení vyhovuje. Požární pásy Vodorovné a svislé požární pásy v obvodových stěnách z konstrukcí druhu DP1 budou široké alespoň 900 mm. Ve smyslu poznámky k ustanovení ČSN :2009 lze dodatečný kompozitní zateplovací systém ETICS EPS-F aplikovat i v požárních pásech. Zařízení techniky prostředí staveb V úrovni návrhu stavby není dostatek vstupních údajů pro stanovení konkrétních požadavků na zařízení techniky prostředí staveb. Výskyt shromažďovacích prostorů Vytypované místnosti (požární úseky), které by mohly být shromažďovacím prostorem: 1.NP: - knihovna oddělení pro dospělé - vstupní hala + kavárna + dětský koutek + hudební oddělení + čítárna periodik 2.NP: - knihovna dětské oddělení - environmentální centrum + studovny + individuální studovny 3.NP: - přednáškový sál s připevněnými sedadly Výšková pásma podle ČSN :2011: 1.PP, 1.NP a 2.NP... výškové pásmo VP 1 Část 3.NP, 4.NP výškové pásmo VP 2 (h p > 9 m) Příloha A, tab. A.1 ČSN : nejmenší počty osob podle ČSN Z1 ve vnitřních shromažďovacích prostorech: v 1. a 2.NP (VP 1): pol. 3.3 čítárny, studovny 300 osob pol. 3.4 výstavní prostory 300 osob pol. 6.1 kavárny 250 osob ve 3.NP (VP 2): pol. 1.1 zasedací, konferenční, přednáškové a jednací síně 135 osob ČSN Z1 - půdorysné plochy v m 2 na 1 osobu pol čítárny, studovny, výdejny knih 2,5 pol volně přístupné knihovní fondy 6,0 pol víceúčelové haly (environmentální centrum) 3,0 pol kavárny 1,4 pol. 1.2 zasedací, konferenční a jednací síně 1,5 Maximální přípustné podlahové plochy místností (požárních úseků), vylučující výskyt shromažďovacích prostorů v 1. a 2.NP (VP 1): 1.NP: - knihovna oddělení pro dospělé 4,95 *) x 299 = 1480 m 2 - vstupní hala + kavárna + dětský koutek + hudební oddělení + čítárna periodik 1,4 x 249 = 349 m 2 2.NP: - knihovna dětské oddělení 4,95 *) x 299 = 1480 m 2 - environmentální centrum + studovny + individuální studovny 2,5 x 299 = 747 m 2 *) Poznámka: Minimálně 70 % podlahové plochy místnosti odpovídá pol ČSN Z1 - volně přístupné knihovní fondy (6,0 m 2 /osobu), zbývajících maximálně 30 % podlahové plochy místnosti odpovídá pol ČSN Z1 - čítárny, studovny, půjčovny knih (2,5 m 2 /osobu) => 0,7 x6,0 + 0,3 x 2,5 = 4,95 m 2 na osobu. Max. obsazení přednáškového sálu osobami, vylučující výskyt shromažďovacího prostoru ve 3.NP (VP 2): - přednáškový sál s připevněnými sedadly => max. projektovaný počet osob 134 : 1,1 = 122 (v přednáškovém sálu bude projektovaný počet osob max. 109 viz únikové cesty). => Návrh stavby předmětné knihovny nepředpokládá výskyt vnitřních shromažďovacích prostorů v žádném podlaží. Únikové cesty Výškový rozdíl úrovní podlah 1.NP a části 3.NP bude větší než 9 m => schodišťová hala i provozní schodiště musí být chráněnými únikovými cestami typu A (CHÚC A), využívanými v případě úniku osob veřejností i personálem. Větrání CHÚC A musí být řešeno podle a ČSN :2009. Ostatní únikové cesty uvnitř budovy mohou být nechráněné (NÚC). Mezní délky jediné NÚC podle tabulky 18 ČSN :2009 budou alespoň 25 m, pro více NÚC alespoň 40 m. Venkovní schodiště z vyhlídkové terasy v 5.NP a z čítárny ve 4.NP (v zimních měsících nevyužívaných) na terasu u schodišťové haly na úrovni 3.NP, bude chráněnou únikovou cestou alespoň typu A (CHÚC A) ve smyslu ustanovení ČSN :2009. Všechny únikové cesty budou osvětleny nouzovým osvětlením, provedeným v souladu s ustanovením ČSN :2009. Označení směrů úniku osob a východů na volné prostranství bude v souladu s Nařízením vlády č. 11/2002 Sb. fotoluminiscenčními tabulkami o rozměru 30 x 15 cm s piktogramy dle ČSN ISO 3864, se zaručenou dobou svítivosti alespoň 30 minut. Výjimečné užití jedné únikové cesty: Součinitel a v požárních úsecích, posuzovaných podle ČSN :2009 bude a 1,0, užití jedné únikové cesty z místnosti (požárního úseku) je přípustné. Podle tabulky 17 ČSN :2009 je mezní počet osob (podle ČSN Z1), unikajících jednou únikovou cestou: z místnosti v nadzemním podlaží 100 osob z požárního úseku v nadzemním podlaží 120 osob. Na úrovni 1.NP a 2.NP povedou únikové cesty více směry => maximální obsazení místností (požárních úseků), umožňující výjimečné užití jedné únikové cesty se zjišťuje pro 3.NP: Jednací místnost - podlahová plocha v jednací místnosti bude menší než 60 m 2 (tomu odpovídá obsazení osobami méně než 40 osob podle ČSN Z1). Podle ustanovení ČSN :2009 se délka únikové cesty měří od osy dveří => z jednací místnosti budou tedy k dispozici 2 NÚC do CHÚC A. Přednáškový sál s připevněnými sedadly - podlahová plocha v přednáškovém sálu bude větší než 100 m 2 => začátek jediné únikové cesty bude v nejvzdálenějším místě sálu. Pokud přednáškový sál bude tvořit samostatný požární úsek, může být obsazen maximálně 109 osobami podle projektu (tj. 120 osobami podle ČSN Z1). Pokud přednáškový sál bude tvořit místnost v rámci požárního úseku, může být obsazen pouze 90 osobami podle projektu (tj. 100 osobami podle ČSN Z1). Upozornění: Podle ustanovení ČSN :2009 se nesmí použít jediné únikové cesty z požárního úseku, ve kterém je trvale více než 12 osob neschopných samostatného pohybu nebo osob s omezenou schopností pohybu, kromě případu, kdy se tyto osoby vyskytují jednotlivě nebo náhodně (např. kulturní zařízení) a kromě případů, kde je nejméně 90% osob schopných samostatného pohybu. Odstupové vzdálenosti, požárně nebezpečný prostor Ve smyslu ustanovení ČSN :2009 nesmí požárně nebezpečný prostor zasahovat přes hranici stavebního pozemku kromě veřejného prostranství (např. do ulice). Stavebním pozemkem bude vnější hranice stavebních parcel KN č. 414/1, 414/2, 1983 a pozemkových parcel KN č. 1113/1 a 1113/7 k.ú. Prachatice. Za veřejné prostranství je možno považovat pozemkové parcely KN č. 1511/21, 1511/40, 1579/1 a 1588 k.ú. Prachatice. Vzdálenost východního průčelí přístavby cca 2 m od nepřekročitelné hranice stavebního pozemku (za ní jsou parcely KN č. 1113/3 a 548 v soukromém vlastnictví) limituje konstrukční řešení obvodového pláště na DP1 a zásadně omezuje velikost požárně otevřených ploch ve východním průčelí => pravděpodobné je osazení oken požárně odolných neotvíravých nebo samočinně požárně uzavíratelných (hustota tepelného toku na hranici stavebního pozemku nesmí být vyšší než 18,5 kw.m -2 ). Požárně nebezpečný prostor od padání hořících konstrukcí ze stavby, řešené v nehořlavém konstrukčním systému nevznikne. Multifunkční knihovnické a vzdělávací centrum Prachatice / studie / říjen 2012 / investor: Město Prachatice / návrh: ing.arch. Jakub Nepustil, Matěj Nepustil průvodní zpráva / A.2

3 Dřevěný venkovní obklad zděných obvodových stěn přístavby je nutno z důvodu nevyhovujících odstupových vzdáleností (viz ČSN :2009) vyloučit. Zásobování požární vodou Vnější odběrní místa: Vnějšími odběrními místy požární vody budou stávající provozuschopné revidované hydranty na veřejném vodovodním řadu DN 100 (nebo větší), vzdálené do 150 m od předmětné knihovny. Vnitřní odběrní místa: Osazení hadicového systému (nástěnného hydrantu) se předpokládá v požárních úsecích: 1. NP: Zádveří, vstupní hala, chodba, dětský koutek, hudební oddělení, čítárna periodik, kuchyňka, sklad Knihovna - oddělení dospělých, úklidová komora 2. NP: Knihovna - dětské oddělení s pódiem, čajová kuchyňka, výtvarná dílna Environmentální centrum, studovny, individuální studovny 3. NP: Patrová hala, jednací místnost, přednáškový sál, čajová kuchyňka Přenosné hasicí přístroje (PHP) Požadavky na vybavení požárních úseků přenosnými hasicími přístroji budou upřesněny v požárně bezpečnostním řešení v projektové dokumentaci k žádosti o stavební povolení. Přístupové komunikace Stávající systém místních komunikací veřejné dopravní infrastruktury navazuje na předmětnou knihovnu a splňuje požadavky ČSN :2009 a ČSN :2010 pro příjezd vozidel požárních jednotek k budově. Nástupní plochy Výška objektu h bude větší než 12 m => u předmětné knihovny bude provedena nástupní plocha, splňující požadavky 12.4 ČSN :2009. Zásahové cesty Ve smyslu ustanovení ČSN :2009 se vnitřní zásahové cesty nepožadují. Vnějšími zásahovými cestami budou v souladu s ustanovením a) ČSN :2009 vnitřní schodiště (CHÚC A) a vnější schodiště (alespoň CHÚC A), umožňující přístup požárních jednotek na střechu. Garáž Podle ČSN :2010 se jedná o vestavěnou hromadnou garáž, určenou pro 9 vodidel skupiny 1 s kapalnými palivy. Nejvyšší počet stání v PÚ vestavěné hromadné garáže: tab. 1.2 ČSN : Ve prospěch bezpečnosti uvažován požární úsek garáže uzavřený => x = 0,25. Redukce počtu stání vlivem uzavřenosti garáže: 0,25 x 135 = 34 stání Vybavení elektrickou požární signalizací: 0,2 x 135 = 27 stání => pro 9 stání se EPS nepožaduje. Vybavení zvukovým systémem podle ČSN EN 60849: požaduje se v garážích přístupných veřejnosti. Únikové cesty: min. šířka 1,5 únikových pruhů (825 mm) jediná úniková cesta je přípustná v garáži s max. 60 stáními mezní délka jediné NÚC je 30 m Vnitřní odběrní místa požární vody: podle ČSN :2010 se nepožadují V Prachaticích, říjen 2012 Vypracoval: Ing. Zdeněk Kolouch A.4. Technické zařízení budovy A.4.1. Odkanalizování Objekt se napojí na veřejný kanalizační řad. Bude nutno provést novou kanalizační přípojku. Kanalizace se provede oddílná. Splašková kanalizace bude vedena přes revizní šachtu. Dešťová kanalizace se napojí přes retenční nádrž s revizními šachtami pro možné čištění retenční nádrže. Doporučuji osadit systém od firmy ACO. Ležatá kanalizace se provede z plastového potrubí typu KG. Odpadní potrubí se provede z novodurového potrubí typu HT od firmy např. PIPELIFE. Vypracoval v říjnu 2012 Jiráň Vladimír A.4.2. Zásobování vodou Vodovod se napojí na stávající veřejný vodovodní řad. Měření spotřeby vody bude řešeno vodoměrem umístěným v objektu. Do objektu se osadí hydrantové skříně pro zajištění požární vody a to podle požární zprávy. Venkovní požární voda je zajištěna ze stávajících podzemních hydrantů. Vodovodní přípojka se provede z umělohmotných polyetylénových trub. Vnitřní rozvod se provede z umělohmotných trub PPr. Ohřev teplé vody Ve stojatém nepřímo vytápěném zásobníku TV, který se osadí do kotelny. Vypracoval v říjnu 2012 Jiráň Vladimír A.4.3. Zásobování elektrickou energií Základní technické údaje elektroinstalace napájecí napěťová soustava - 3PEN, 50 Hz, 400 V / TN-C - 3NPE, 50 Hz, 400 V / TN-S ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN automatickým odpojením od zdroje stanovení základních charakteristik podle ČSN Způsob měření spotřeby elektrické energie - prostory normální Měření spotřeby elektrické energie se provede v rozvodně č.m. 009 v 1. PP v rozvaděči RE. Měření se předpokládá převodové. Umístění elektroměrového rozvaděče je podmíněno souhlasem firmy E.ON. Způsob technického řešení napájecích rozvodů Připojení objektu na síť E.ON Česká republika a.s. je řešena ve stávající přípojkové skříni, která je umístěna v ulici Ševčíkova. Z této skříně se povede hlavní domovní vedení do elektroměrového rozvaděče RE. Z elektroměrového rozvaděče se provede připojení okruhových rozvaděčů, které se umístí na všech nadzemních podlažích. Pokud se rozvaděče budou umísťovat na chráněných únikových cestách, musí být provedeny v příslušné požární odolnosti. Způsob řešení náhradních zdrojů V objektu se nenacházejí silnoproudá zařízení, která by bylo nutné napájet z náhradních zdrojů. Zálohové napájení slaboproudých rozvodů bude řešeno lokálními náhradními zdroji. Popis technického řešení osvětlovací soustavy včetně ovládání Osvětlení vnitřních prostor - je navrženo podle ČSN EN Světlo a osvětlení Osvětlení pracovních prostorů Část 1 : Vnitřní pracovní prostory. 1) osvětlení kancelářských prostorů prostory se osvětlí zářivkovými svítidly. Intenzita osvětlení se v těchto prostorech stanovuje na 300 až 500 lx. Připojení se provede kabely CYKY uloženými pod omítkou. 2) osvětlení sociálního zařízení je navrženo zářivkovými svítidly. Ovládání bude spínači, které se umístí na stěně. Intenzita osvětlení je stanovena na 200 lx. Rozvody se provedou kabely CYKY. 3) osvětlení společných komunikací se provede žárovkovými nebo zářivkovými svítidly, které se budou ovládat spínači. Intenzita osvětlení je stanovena na 150 lx. Rozvody se provedou kabely CYKY. 4) nouzové osvětlení - na všech společných chodbách se provede nouzové osvětlení. Osvětlení se provede svítidly s vlastními zdroji. Při výpadku el. napájení se svítidla automaticky rozsvítí. Doba autonomie svítidel bude 1 hodina. Dobíjení svítidel bude automatické. Svítidla se budou montovat do výšky min. 2,2 metru. Připojení svítidel se provede na stejný jistič jako je osvětlení příslušného prostoru. Svítidla se umístí zejména: : v blízkosti všech hasicích přístrojů : u každých dveří, které mají být používány v nouzi : v blízkosti schodiště : v blízkosti každé jiné výškové nerovnosti : u nařízených únikových východů : při každé změně směru : vně a v blízkosti každého konečného východu Pro únikové cesty do 2 metrů šířky nesmí být horizontální osvětlenost na podlaze podél osy únikové cesty menší než 1 lx a středový pás, široký alespoň polovinu šíře cesty musí být osvětlen minimálně na 50 % této hodnoty. Popis technického řešení zásuvkových okruhů Zásuvkové okruhy se provedou jednofázové 16A/230V. Rozvody se provedou kabely CYKY s jištěním 1/16A char. B s předřazeným proudovým chráničem s vybavovacím proudem Ir = 3A. Popis technického řešení napojení vzduchotechniky, topení chlazení a přípravy TUV Vzduchotechnika - podle pokynů projektanta vzduchotechniky jsou navrženy přívody ke vzduchotechnickým zařízením. V garážích se provede připojení pro nucený odvod vzduchu. V kavárně se provede připojení rekuperační jednotky s elektrickým dohřevem vzduchu. V odděleních pro dospělé a pro děti se připojí podstropní ventilátory. Ve studovně a učebnách se provede připojení rekuperační jednotky s elektrickým dohřevem vzduchu. V sociálních zařízeních se připojí ventilátory pro lokální odvody vzduchu. Vytápění - v kotelně se umístí dvojice kondenzačních kotlů na zemní plyn. Kotle budou mít vlastní řídící automatiku, která zajistí řízení obou kotlů, okruhů pro vytápění a okruhů pro vzduchotechniku. Zařízení se doplní poruchovou signalizací, která bude hlídat maximální teplotu topné vody, minimální tlak vody v systému, max. teplotu v prostoru kotelny, únik plynu v kotelně, vznik CO v kotelně, případně zaplavení kotelny vodou. Vznik poruchy bude hlášen akusticky a opticky, budou odstaveny kotle. Při vzniku poruchy bude nutný zásah obsluhy, která zjistí příčinu poruchy, poruchu odstraní a uvede kotle do provozního režimu. Ohřívače TV v kotelně bude osazený stacionární ohřívač vody. U ohřívače bude umístěno cirkulační čerpadlo. Způsob uložení kabelového vedení Veškerá elektroinstalace se provede pod omítkou. Bleskosvody Objekt výrobní haly je nutné chránit před úderem blesku hromosvodovým zařízením dle souboru norem ČSN EN Uzemnění se využije stávající. Hodnota zemního odporu nemá přesáhnout 5 ohmů. V objektu se provede třístupňová ochrana proti přepětí. Hlavní ochranná přípojnice se provede v rozvodně v 1. PP. Zde se také umístí svodiče přepětí třídy B + C. Dále se drátem CY 25 mm2 provede pospojení všech vodivých konstrukcí v budově (topení, vzduchotechniky, vzduchu, rozvodu plynu, výtahu, kabelových žlabů ap.) Vypracoval v říjnu 2012 ing.luboš Doležal. A.4.4. Vytápění objektů Vytápění objektů se předpokládá plynové. Plynofikace Objekt je v současné době napojen na STL plynovod, který je vyveden do fasády objektu. Kapacita přípojky je dostatečná i pro rozšíření kapacity vytápění. Zdroj tepla Předpokládaná tepelná ztráta objektu bude cca 350 kw. Do kotelny osadit kondenzační kotle např. Od firmy Junkers jednalo by se o kaskádu závěsných kotlů, nebo stacionární kotel dvojče od firmy Ortas. Odvod spalin se provede sopouchem do stávajícího komínového tělesa, které se vyvložkuje antikorovým plechem. Odvod spalin bude vyveden nad střechu objektu. Do kotelny se osadí i teplovodní rozdělovač a sběrač a tlaková expanzní nádoba. Trubní rozvody Hlavní trubní rozvod provést z ocelových trub. Ostatní rozvody z trub měděných. Otopná tělesa V dalším stupni projektové dokumentace by se řešilo použití otopných těles nebo možnost podlahového vytápění. V případě otopných těles by se osadila teplovodní ocelová desková tělesa v provedení VK s ventily s termostatickými hlavicemi. Regulace Regulace se dodá ekvitermní a přednostním zajištěním ohřevu teplé vody. Ohřev TV Budě zajištěn stacionárním zásobníkem teplé vody osazeným v kotelně. Vzduchotechnika Zabezpečí jednonásobnou výměnu vzduchu v kotelně. Větrání se provede buď samotížné, nebo přetlakové. Vypracoval v říjnu 2012 Jiráň Vladimír A.4.5. Vzduchotechnika ČÁST VZDUCHOTECHNIKA+ CHLAZENÍ 1) VZDUCHOTECHNIKA (VĚTRÁNÍ) Místnost Způsob větrání Množ. vzduchu Instal. el.příkon 1.PP Elektro Lokál.odvody nad střechu ,1 Ostatní Přirozené větrání okny / - 1.NP Odd.dospělých Přirozené větrání okny +podstropní cirkulační ventilátory / 0,2 Sociál.zařízení Nucené lokální odvody nad střechu ,1 vnitřní šachtou Kavárna Rekuperační jednotka + el.dohřev+ 1800/ ,1 sání+výfuk vnitřní šachtou Dětský koutek Přirozené větrání okny / - Sklad RSKIS - - / - Region + zpracování - - / - 2.NP Dětské odd. + pódium Přirozené větrání okny / - +podstropní cirkulační ventilátory 0,2 Dílna dětské aktivity Přirozené větrání okny / - Provozní sklad - - / - Šatna personál, denní m. - - / - Sociál.zař.personál Nucené odvody nad střechu lokální ,1 Společné soc.zař. Nucené odvody vnitřní šachtou ,2 Kuchyňka personál Nucený odvod vnitřní šachtou ,1 Kuchyňka společná Nucený odvod vnitřní šachtou ,1 Server Nucený odvod nad střechu ,1 Studovna reg.lit. + ind. Rekuperační jednotka + el.dohřev+ 450/-450 3,7 učebny sání + výfuk přidanou šachtou Xx učebna Xx rekuperační jednotka +el.dohřev / ,2 sání a výfuk přidanou šachtou Učebna 18os. + učebna 2x rekuper.jednotka + el.dohřev+ 1800/ ,2 reg.literatury sání a výfuk přidanou šachtou 3.NP Společné sociál.zařízení Nucené odvody vnitřní šachtou ,1 WC Nucený lokální odvod nad střechu -50 0,1 Čajová kuchyňka Nucený lokální odvod nad střechu Víceúčelový sál Rekuperační jednotka + el.dohřev+ 3100/ ,0 Sání a výfuk vnitřní šachtou Zasedací místnost Rekuperační jednotka + el. dohřev+ 700/-700 3,7 Celk. cca kw Pozn.: Aby nemusely být použity požární klapky na VZT potrubí (s nutností revizí a zápisů), bude vhodné požárně rozdělit prostor pro VZT jednotky a tlumiče v mezipatře (nad soc. zařízením 2.NP), vnitřní šachtu (procházející středem sociál. zařízení pater) i přidanou šachtu cca shodného průřezu (vně sociál. zařízení pater) na 3 díly. 2) CHLAZENÍ Místnost Chladící výkon Instal. el.příkon 1.PP / - 1.NP Odd.dospělých 2,8 kw 1 kw Dětský koutek +Kavárna +Internet 15,2 kw 5 kw 2.NP Server 7 kw 2,4 kw Učebny, studovny 23 kw 7,6 kw 3.NP Ředitel, účtárna, jednací místn., archiv 10 kw 3,5 kw Víceúčelový sál 13kW 4,3 kw Zasedací místnost 4 kw 1,5 kw Celk. 25,3 kw Předpokládá se použití jednotkových chlazení s venkovními jednotkami na střeše nebo na Pozn.: fasádě. Prachatice 8 / 2012 Ing. Antonín Adée A.4.6. Slaboproudé rozvody Připojení slaboproudých rozvodů na stávající sítě. Detailní řešení v dalším stupni projektové dokumentace. A.4.7. Odstraňování odpadů Nepřepokládá se likvidace žádných zvláštních nebo nebezpečných odpadů, ani neobvyklé množství. Odstraňování odpadů se předpokládá v rámci městského odpadového hospodářství. A.4.8. Ostatní problémy, podmiňující investice Nejsou známy žádné další problémy související s rekonstrukcí areálu, ani podmiňující investice. V Prachaticích, říjen.2012 Ing. arch. Jakub Nepustil Multifunkční knihovnické a vzdělávací centrum Prachatice / studie / říjen 2012 / investor: Město Prachatice / návrh: ing.arch. Jakub Nepustil, Matěj Nepustil průvodní zpráva / A.3

4 fotodokumentace stávajícího stavu / výkres: B.1

5 /2 1113/8 Legenda výkresu konstrukce pùvodní konstrukce navrhované konstrukce k odstranìní prostory knihovny interier prostory knihovny exterier komunikace pro motorová vozidla komunikace pro pìší sjízdný chodník zatravnìná plocha støední a vysoká zeleò 380/3 1113/7 1113/1 vjezd zásobování vjezd garáže 380/1-1,450 vstup zamìstnanci -0, /3 414/1 309 ul. Požárníkù 1. podzemní podlaží -3, ,10 m n.m. vstup návštìvníci 1. nadzemní podlaží +/-0, /2 ul. Ševèíkova / situace parter / 1:200 / výkres: B.3

6 tera s a 1. podzemní podlaží 1. nadzemní podlaží 2. nadzemní podlaží 3. nadzemní podlaží 4. nadzemní podlaží 5. nadzemní podlaží -1, , Legenda výkresu konstrukce pùvodní konstrukce navrhované konstrukce k odstranìní prostory interier prostory exterier nábytkové vybavení zaøizovací pøedmìty vertikální komunikace , ,800-3,150-3,150-3,150-3,150 Legenda místností 001 garáže 002 schodiš ová hala 003 osobní výtah 004 nákladní výtah na knihy 005 sklad knih 006 sklad knih 007 kotelna 008 provozní schodištì rozvadìè elektro 010 sklad nábytku 011 pøíjezdová komunikace zásobování, parkování pùdorys 1. P.P. / 1:100 / výkres: B.4

7 tera s a 1. podzemní podlaží 1. nadzemní podlaží 2. nadzemní podlaží 3. nadzemní podlaží 4. nadzemní podlaží 5. nadzemní podlaží -1, kola, koèárky , ,850 +/-0, /-0,000 +/-0, Legenda výkresu konstrukce pùvodní konstrukce navrhované konstrukce k odstranìní prostory interier prostory exterier nábytkové vybavení zaøizovací pøedmìty vertikální komunikace Legenda místností 101 zádveøí 102 vstupní hala, centrální pult, kavárna, internet 103 hudební oddìlení 104 schodiš ová hala 105 osobní výtah 106 nákladní výtah na knihy 107 WC ženy umývárna 108 WC ženy pøedsíòka 109 WC ženy WC ženy WC bezbarierové 112 WC muži umývárna 113 WC muži pøedsíòka, pisoir 114 WC muži WC muži úklidová komora 117 vnitøní VZT šachta 118 oddìlní dospìlých 119 èítárna periodika 120 kuchyòka 121 sklad 122 úklidová komora 123 dìtský koutek 124 chodba 125 vstup zamìstnanci, provozní schodištì 126 sklad knih 127 pøíjem, zpracování, region RSKIS 128 venkovní terasa pùdorys 1. N.P. / 1:100 / výkres: B.5

8 tera s a 1. podzemní podlaží 1. nadzemní podlaží 2. nadzemní podlaží 3. nadzemní podlaží 4. nadzemní podlaží 5. nadzemní podlaží ,150 +2, ,250 +4, , Legenda výkresu konstrukce pùvodní konstrukce navrhované konstrukce k odstranìní prostory interier prostory exterier nábytkové vybavení zaøizovací pøedmìty vertikální komunikace 236 Legenda místností 201 dìtské oddìlení 202 regionální literatura, studovna 203 èajová kuchyòka 204 schodiš ová hala 205 osobní výtah 206 nákladní výtah na knihy 207 WC ženy umývárna 208 WC ženy pøedsíòka 209 WC ženy WC ženy WC bezbarierové 212 WC muži umývárna 213 WC muži pøedsíòka, pisoir 214 WC muži WC muži úklidová komora 217 vnitøní VZT šachta 218 server 219 provozní schodištì 220 výtvarná dílna 221 terasa 222 kuøácká terasa 223 chodba 224 šatna zamìstnanci 225 pøedsíòka 226 WC 227 umývárna 228 kuchyòka 229 denní místnost 230 provozní sklad variabilní prostor 231 environmentální centrum 232 individuální studovna 233 individuální studovna 234 studovna 235 studovna 236 atrium 237 atrium pùdorys 2. N.P. / 1:100 / výkres: B.6

9 tera s a 1. podzemní podlaží 1. nadzemní podlaží 2. nadzemní podlaží 3. nadzemní podlaží 4. nadzemní podlaží 5. nadzemní podlaží , , , , Legenda výkresu konstrukce pùvodní konstrukce navrhované konstrukce k odstranìní prostory interier prostory exterier nábytkové vybavení zaøizovací pøedmìty vertikální komunikace zatravnìná støecha Legenda místností 301 pøednáškový sál 302 patrová hala 303 jednací místnost 304 schodiš ová hala 305 osobní výtah 306 nákladní výtah na knihy 307 WC ženy umývárna 308 WC ženy pøedsíòka 309 WC ženy WC ženy WC bezbarierové 312 WC muži umývárna 313 WC muži pøedsíòka, pisoir 314 WC muži WC muži úklidová komora 317 vnitøní VZT šachta 318 èajová kuchyòka 319 provozní archiv 320 provozní schodištì 321 chodba 322 pøedsíòka 323 WC zamìstnanci 324 pøíruèní provozní archiv 325 kanceláø úètárna 326 kanceláø vedení knihovny 327 jednací místnost 328 terasa 329 vnìjší VZT šachta 330 zatravnìná pochozí støecha 331 jednotky chlazení pùdorys 3. N.P. / 1:100 / výkres: B.7

10 tera s a 1. podzemní podlaží 1. nadzemní podlaží 2. nadzemní podlaží 3. nadzemní podlaží 4. nadzemní podlaží 5. nadzemní podlaží ,350 +9,510 +8,300 Legenda výkresu konstrukce pùvodní konstrukce navrhované konstrukce k odstranìní prostory interier prostory exterier nábytkové vybavení zaøizovací pøedmìty vertikální komunikace zatravnìná støecha Legenda místností 401 vnìjší schodištì 402 èítárna pùdorys 4. N.P. / 1:100 / výkres: B.8

11 tera s a 1. podzemní podlaží 1. nadzemní podlaží 2. nadzemní podlaží 3. nadzemní podlaží 4. nadzemní podlaží 5. nadzemní podlaží ,650 +9,510 +8,300 Legenda výkresu konstrukce pùvodní konstrukce navrhované konstrukce k odstranìní prostory interier /vyhlídková plošina/ prostory exterier nábytkové vybavení zaøizovací pøedmìty vertikální komunikace Legenda místností 501 vnìjší schodištì 502 vyhlídková terasa pùdorys 5. N.P. / 1:100 / výkres: B.9

12 +16,650 5.N.P. +16,650 5.N.P. +13,350 4.N.P. +9,510 3.N.P. +9,510 3.N.P. +9,510 3.N.P. +7,650 +8,300 støecha +5,950 +4,250 2.N.P. +4,250 2.N.P. +4,250 2.N.P. +2,250-1,450-0,850 +/-0,000 1.N.P. +/-0,000 1.N.P. +/-0,000 1.N.P. øez 1 varianta A øez 2 varianta A -3,150 1.P.P. +16,650 5.N.P. +16,650 5.N.P. +13,350 4.N.P. +9,510 3.N.P. +9,510 3.N.P. +9,510 3.N.P. +7,650 +8,300 støecha +5,950 +4,250 2.N.P. +4,250 2.N.P. +4,250 2.N.P. +2,250-1,450-0,850 +/-0,000 1.N.P. +/-0,000 1.N.P. +/-0,000 1.N.P. øez 1 varianta B øez 2 varianta B -3,150 1.P.P øezy / 1:200 / výkres: B.10

13 KNIHOVNA pohled severozápadní pohled jihovýchodní pohled severovýchodní pohled jihozápadní pohledy var.a / 1:200 / výkres: B.11

14 varianta A varianta A varianta B varianta B vizualizace modelu / výkres: B.13

15 model varianta A pohled z ulice Jánské variantaa detail obvodového pláštì varianta A pohled z ulice Ševèíkovy varianta A vizualizace exteriér var. A / výkres: B.14

16 vstupní hala oddìlení dospìlých centrální schodištì vstupní hala - centrální pult vizualizace interiér var. A / výkres: B.16

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih.

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda U

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno podle vyhlášky 246/2001 Sb. 41 2)

Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno podle vyhlášky 246/2001 Sb. 41 2) D 1.3.1 Požárně bezpečnostní řešení požární zpráva Předmětem projektové dokumentace je projekt pro stavební řízení a provedení stavby na akci Stavební úpravy a zateplení objektu č.p. 93, Lipí u Náchoda,

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

Stavební úpravy a přístavba fotbalových kabin Prostřední Lhota

Stavební úpravy a přístavba fotbalových kabin Prostřední Lhota Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. PODKLADY... 2 3. STRUČNÝ POPIS OBJEKTU... 3 3.1 Předmět... 3 3.2 Základní údaje... 3 4. ROZDĚLENÍ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ... 3 5. POŽÁRNÍ RIZIKO... 3 6. STAVEBNÍ KONSTRUKCE...

Více

SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ

SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ Domov mládeže Gorkého 35 E23/12 Rekonstrukce elektroinstalace - DPS SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Domově mládeže na Gorkého 35 s provede rekonstrukce elektroinstalace. Ta je

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ

POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ POŽÁRNÍ OCHRANA Projekční ateliér: ENGINEERS CZ s.r.o. IČO: 24127663 Projektant : Ing. Novák IČO: 14711770 Tel.: +420 252 546 463 info@engineers cz.cz Razítko: Kr.Úřad: Hlavní město Praha Místní Úřad:

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice Dobříš ZPRACOVATEL DOKUMENTACE :

STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice Dobříš ZPRACOVATEL DOKUMENTACE : ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice 7 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE : Ing. Ondřej Červenka Voznice 64 STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č. 1043 DOKUMENTACE DLE PŘÍL. 1 VYHL. 499/2006 Sb. D.1.4.b VYTÁPĚNÍ

Více

ZÁZEMÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS PROJEKT

ZÁZEMÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS PROJEKT PROJEKT 0 Úvodní údaje Identifikační údaje stavby: Identifikační údaje stavebníka: Městská část Praha 12 Identifikační údaje zpracovatele dokumentace: IN.SPIRA GROUP, s.r.o. Šejbalové 894, Praha 5 Barrandov,

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I Stavba

Více

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace EL1. Seznam příloh, technická zpráva, výpis materiálu.......5 EL2. Půdorys 1.PP......3 EL3. Půdorys 1.NP......4 EL4. Půdorys 2.NP......3

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zařízení silnoproudé elektrotechniky V ZŠ DOBRONÍN. , spol. s r.o. společnost projektových ateliérů, Havlíčkova 44, Jihlava

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zařízení silnoproudé elektrotechniky V ZŠ DOBRONÍN. , spol. s r.o. společnost projektových ateliérů, Havlíčkova 44, Jihlava , spol. s r.o. společnost projektových ateliérů, Havlíčkova 44, Jihlava TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky AKCE : REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V ZŠ DOBRONÍN - ŠKOLNÍ DRUŽINA

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy domu Kněžská 24, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek Příhoda U Hada 8 370

Více

REKONSTRUKCE PRODEJNY

REKONSTRUKCE PRODEJNY Akce: REKONSTRUKCE PRODEJNY Myslíkova 5/209, Praha 1 Číslo zakázky: 11-52 F.1.4g.1.01 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4g Elektroinstalace Generální projektant: Ing. Jindřich Kaas

Více

PROJEKT STAVBY. 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh.

PROJEKT STAVBY. 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh. Ing. Martin Dufka projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví Hluk 43, 687 25, tel. 572579646 PROJEKT STAVBY 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb Stavba: Investor: Dostavba squashových kurtů a zázemí

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : Ing. Bohuslav

Více

Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele

Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele KOPÁČKOVÁ PROJEKCE POŽÁRNÍ OCHRANY KRČÍNOVA 884 280 00 KOLÍN II Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele STAVBA SPOLKOVÝ DŮM STAVEBNÍK OBEC BÝCHORY, BÝCHORY 57, 280 02 KOLÍN OBJEDNATEL

Více

KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb

KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb České vysoké učení technické v Praze F A K U L T A S T A V E B N Í Katedra konstrukcí pozemních staveb KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb Cvičení č. 2 Požární úseky (PÚ), požární riziko, stupeň požární

Více

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice Investor : Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad, 508 01 Hořice Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Elektroinstalace

Více

90/1 87 90/2 91/3 91/4 91/1 91/5 92/4 91/6 279/4 94

90/1 87 90/2 91/3 91/4 91/1 91/5 92/4 91/6 279/4 94 SITUACE 89 88 90/1 87 P N 279/1 90/2 91/3 91/4 91/1 91/5 92/4 91/6 92/3 279/4 94 121/4 1:500 SITUACE 1. PŮDORYS 1 NP NÁVRH- DETAIL PŮDORYS 2 NP - DETAIL PŮDORYS 2 NP STÁVAJÍCÍ NÁVRH- DETAIL 730 1 420 (310)

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ASIST KOLIN Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVA MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘÍSTAVBA OBJEKTU Místo : Kolín, Kmochova 335 Investor : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín 1 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly Pavlovský projektování požární bezpečnosti staveb POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce : Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly Místo: k. ú. Tábor, parc.č. 1798/1, 1798/8, 1798/9, 1798/10,

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení 1. Úvod Projektová dokumentace řeší úpravy v prostorách stávajícího objektu laboratoří archeologie a antropologie v Plzni, ul. Sedláčkova 36, 38, 40, Veleslavínova 27, 29. Stávající objekt je využíván

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu ALICE 4.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Alice 4.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH: Požárně

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.01.EL.02 Elektroinstalace a bleskosvod. Projekt pro provedení stavby. DABONA s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.01.EL.02 Elektroinstalace a bleskosvod. Projekt pro provedení stavby. DABONA s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice, včetně výměny zdroje vytápění, č. p. 39 na parcele č. 461 Část: F.01.EL.02 Elektroinstalace a bleskosvod

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 STAVBA : REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Zemědělská 1, Brno 613 00 Investor: Mendelova

Více

č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1-

č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1- -1- Akce: Stavební úpravy a změna užívání stávajícího objektu č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval :

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

A. ÚVOD B. POPIS OBJEKTU. A.1 Všeobecně. A.2 Podklady

A. ÚVOD B. POPIS OBJEKTU. A.1 Všeobecně. A.2 Podklady A. ÚVOD A.1 Všeobecně Předmětem této zprávy pro sloučené územní a stavební řízení je návrh požárně bezpečnostního řešení nástavby archivu se zázemím na stávajícím objektu garáží v úrovni 2.NP, který je

Více

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové )

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Rodinný dům RD /38,45 BP s garáží Zpracoval: 1. Identifikační údaje a zadání Název stavby : Rodinný dům RD Rýmařov s garáží Místo stavby : Dle smlouvy o dílo Investor

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ A PŮDNÍ VESTAVBA. Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1235/32

STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ A PŮDNÍ VESTAVBA. Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1235/32 STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ A PŮDNÍ VESTAVBA Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1235/32 D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Praha, srpen 2014 Vypracovala : Košťálová Jaroslava tel. 274 819 215 1 1. Úvod V rámci

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ TITULNÍ LIST 1 OBSAH : Identifikační údaje... 3 Základní údaje... 3 Úvod... 3 Popis stavby rozsah stavebních úprav... 3 Podklady pro zpracování... 4 Právní

Více

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í. p. č. 1815/5, k. ú. České Budějovice Akce: Stavební úpravy stávající výrobní haly na

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í. p. č. 1815/5, k. ú. České Budějovice Akce: Stavební úpravy stávající výrobní haly na -1- D 2.3 P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Akce: Stavební úpravy stávající výrobní haly na p. č. 1815/5, k. ú. České Budějovice 4. Vypracoval : Radek Příhoda U Hada 8 370 05 České Budějovice

Více

Administrativní a bytový komplex, ulice Lomnického, Praha 4 Nusle, budova A

Administrativní a bytový komplex, ulice Lomnického, Praha 4 Nusle, budova A Administrativní a bytový komplex, ulice Lomnického, Praha 4 Nusle, budova A SO 01.13 Dieselagregát Technická zpráva OBSAH: 1. ÚVOD A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU...

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva požární ochrany Název a místo stavby :, Obec Habrovany, parc.č. 110/2, 109/2, 110/3, 108/1 Investor : Obec Habrovany, Habrovany 13, 683 01 Rousínov Datum :

Více

Bytový dům Janáčkova - Masná

Bytový dům Janáčkova - Masná Bytový dům Janáčkova - Masná Seznam příloh Průvodní zpráva Širší vztahy územní plán M :2000 Situace M 1:500 Půdorys 1.NP M 1:200 Půdorys 2.- 4. NP M 1:200 Půdorys 5.NP M 1:200 Půdorys 6.NP M 1:200 Řez

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice , č.p.: st. 45, 825/1

MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice , č.p.: st. 45, 825/1 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: PROJEKTANT: TOMÁŠ BEHINA TOMÁŠ BEHINA INVESTOR: OBEC BITOZEVES, BITOZEVES 50, 44001 LOUNY AKCE: MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice 702374, č.p.: st. 45, 825/1 STUPEŇ DOKUMENTACE:

Více

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PÁTEŘNÍCH, SVĚTELNÍCH A ZÁSUVKOVÝCH ROZVODŮ V ADMINISTRATIVNÍM OBJEKTU ČR GENERÁLNÍHO ŘEDITELSTVÍ CEL Stupeň Dokumentace pro ohlášení stavby

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Elektro, MaR zdroje tepla. Obecní kotelna Rabčice 029 45 Rabčice. Obec Rabčice. Projekt pro stavební povolení TECHNICKÁ ZPRÁVA

Elektro, MaR zdroje tepla. Obecní kotelna Rabčice 029 45 Rabčice. Obec Rabčice. Projekt pro stavební povolení TECHNICKÁ ZPRÁVA HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Název stavby : Část stavby : Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Rabčice - rekonštrukcia obecnej

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč

VZDUCHOTECHNIKA. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč VZDUCHOTECHNIKA Technická zpráva Vypracoval: Ladislav Škůrek Kontroloval: Ing. Radomír Baršč Datum: 10.8.2015 OBSAH 1. Všeobecně 3 2. Koncepce řešení 3 3. Popis zařízení 3 4. Přehled energií 4 5. Požadavky

Více

MDO DO MDO+DO β MDO DO MDO+DO

MDO DO MDO+DO β MDO DO MDO+DO Úvod Projektová dokumentace je řeší provedení rozvodů silnoproudu pro hlavní, nouzové a bezpečnostní osvětlení, rozvodů pro zdravotnickou technologii a rozvodů pro technická zařízení VZT, ZTI, UT. Elektroinstalace

Více

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - tabulka spotřeby elektrické energie 9.NP. Příloha č. 6. 9.03 Regenerač.

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - tabulka spotřeby elektrické energie 9.NP. Příloha č. 6. 9.03 Regenerač. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - tabulka spotřeby elektrické energie 9.NP č.místnosti Název Svítidla Ostaní spotř. Počet Instal.příkon Soudobost Celk.přík. Hod/den Spotřeba/den Dnů/rok Spotřeba/rok

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.50; 91.040.20 Únor 2010 ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb Výrobní objekty Fire protection of buildings Industrial buildings Sécurité des bâtimens contre l,incendie

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 PRÁVNÍ RÁMEC ( požární kodex ) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (ve znění 186/2006 Sb.)

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1 ZADÁNÍ PROJEKTU...2 1.1 Domovní vodovod...2 1.2 Splašková kanalizace...2 1.3 Dešťová kanalizace...2 1.4 Výpočtové výchozí parametry...2 2 PODKLADY...2 2.1 Výkresová dokumentace...2 2.2 Průzkum...2

Více

1.ÚVOD : 2.VÝCHOZÍ PODKLADY : - stavební výkresy objektu - požadavky investora a architekta 3.TECHNICKÁ DATA :

1.ÚVOD : 2.VÝCHOZÍ PODKLADY : - stavební výkresy objektu - požadavky investora a architekta 3.TECHNICKÁ DATA : 1.ÚVOD : Tato technická zpráva řeší silnoproudý el. rozvod pro akci Oprava fasád, sanace suterénu a přístavba vstupu Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, v rozsahu prováděcího projektu a zároveň projektu

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY Akce: stavební úpravy objektu Richterova dvora čp. 74, 2974 Místo: Stupeň projektu: Stavebník: Česká Lípa ke stavebnímu povolení Město Česká Lípa TGM čp. 1 Česká Lípa Zhotovitel:

Více

Seznam příloh. Textová část : Výkresová část : Technická zpráva Specifikace rozváděčů RS1, RS2, RS3 Výpis el.instalačního materiálu Legenda značek

Seznam příloh. Textová část : Výkresová část : Technická zpráva Specifikace rozváděčů RS1, RS2, RS3 Výpis el.instalačního materiálu Legenda značek Seznam příloh Textová část : Technická zpráva Specifikace rozváděčů RS1, RS2, RS3 Výpis el.instalačního materiálu Legenda značek 4 A4 1 A4 2 A4 1 A4 Výkresová část : 1. Přehledové schema instalačního rozvodu

Více

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Informační memorandum Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

P B S. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky

P B S. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky P B S POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky Vladimír Fučík Harantova 462, Písek 397 01 IČO 43810446 telefon: 382214339 * 604442606 e-mail: pbs.pi@quick.cz F 1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Více

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Seznam příloh 1. situace 1:1000, 1:500 2. půdorys 1. pp a 1. np 1:200 3. půdorys 2. a 3. np 1:200 4. půdorys 4. np a řezy 1:200 5. pohledy 1:200 6. perspektivy

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků Zhotovitel dokumentace: Vedoucí Ing.Radka Milfortová zakázky: Schválil: Ing.Jiří Škvor Projektant: Ing.Jiří Škvor Vypracoval: Ing.Jiří Škvor Zakázka: Místo stavby: Investor: Dokumentace: Příloha: ÚP ČR

Více

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY OBSAH DOKUMENTACE: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 3. PODMÍNKY ŘEŠENÍ ÚS A POŽADAVKY DLE ÚP 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 6. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY

Více

Informační memorandum. Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov

Informační memorandum. Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov Informační memorandum Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Název akce: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OBEC MOŠNOV Místo stavby: Mošnov, parc.č.227/3,1190, st.80, k.ú.mošnov Investor: OBEC MOŠNOV, č.p.175, Mošnov, psč. 742 51, IČ: 00600792 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

Stavební a interiérové úpravy v objektu KŘP ČR

Stavební a interiérové úpravy v objektu KŘP ČR Tel.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS e-mail: jtronicek@iol.cz 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 http: www.uni-tron.eu STAVBA: osvědčení ČKAIT č. 3915 galerie

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA APK plan & design, s.r.o. Riegrova 44a, 612 00 Brno tel.: 541 245 286, fax: 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Projektant části PD: Ing. Jiří Dudek TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 17.listopadu 13, 680 01 Boskovice

Více

Skalní 1088, Hranice. parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice

Skalní 1088, Hranice. parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice Název: Investor: CIDEM Hranice, a.s. Skalní 1088, 753 01 Hranice Místo stavby: parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice Část projektu: D.1.4.2 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů Vypracoval:

Více

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof Luxel, spol. s r.o. Lazaretní 7, Brno, 615 00 tel: +420 545 152 705 fax: +420 545 152 768 luxel@seznam.cz Elektromontážní firma - projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR - realizace silnoproud,

Více

Sociální zařízení - ženy Masarykova základní škola, Broumov Elektroinstalace

Sociální zařízení - ženy Masarykova základní škola, Broumov Elektroinstalace Sociální zařízení - ženy Masarykova základní škola, Broumov Elektroinstalace SEZNAM PŘÍLOH: Textová část 01.4.1. Protokol o určení vnějších vlivů (Díl 3. zdravotní technika) Výkresová část 01.4.2. 2NP

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE Kostelec u Heřmanova Městce, přestavba bývalého vojenského areálu investiční záměr Strana 1 (celkem 5) STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM

Více

STUDIE VZT NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE. Slovinská Brno. Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016.

STUDIE VZT NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE. Slovinská Brno. Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016. NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE STUDIE VZT Zpracovatel: SUBTECH, s.r.o. Slovinská 29 612 00 Brno Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016 Vzduchotechnika 1 1. Zadání Zadání investora pro vypracování

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY INVESTOR: Obec Brťov - Jeneč STAVEBNÍ AKCE: Hasičská zbrojnice stavební úpravy, přístavba, nástavba k.ú. Brťov u Černé Hory p.č. 182, 183 ZPRACOVATEL PBŘS: Milan Švancara,

Více

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje 1. Všeobecný popis Technická dokumentace řeší elektrickou instalaci silových, sdělovacích obvodů, hromosvodu a uzemnění pro rekonstrukci bytových domů č.p. 637 a 638 v ulici Přemysla Otakara a domu č.p.

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace říjen 2014 projektant: Ing. Karel Siuda A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1.0 Účel a předmět stavby 2.0 Přehled výchozích podkladů 2.1 Seznam norem 2.2 Seznam zkratek 3.0 Členění stavby 4.0 Vliv stavby na životní prostředí 5.0 Bezpečnost práce 6.0 Silnoproudé

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8

1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8 ČESKÁ NORMA MDT 699.81:614.84 Říjen 1995 Požární bezpečnost staveb ČSN 73 0804 VÝROBNÍ OBJEKTY Fire protection of buildings. Industrial buildings Sécurité des bâtiments contre l'incendie. Objets pour production

Více

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍHO POVOLENÍ ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice Město Osek Zahradní č. 246Radniční 1 417 05 Osek Požárně bezpečnostní řešení 04/2010 Ing.Zábojník... Počet

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne v ZŠ. Elektro, MaR zdroje tepla

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne v ZŠ. Elektro, MaR zdroje tepla HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Název stavby : Část stavby : Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova 44, 612 00 Brno Sdružení tel. 541 245 286, 605 323 416 email: zak.apk@arch.cz projektant části PD: Ing. Jiří Dudek Sychotín 63, 67972 Kunštát PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ATELIER A02 Spol. s.r.o. Čechova 59 České Budějovice STUPEŇ: DATUM: 9/2014

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ATELIER A02 Spol. s.r.o. Čechova 59 České Budějovice STUPEŇ: DATUM: 9/2014 STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY - MEKTEC NA POZEMKU P.Č.1815/1 A 1815/5, V K.Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 4 D.2 PRODEJNÍ SKLAD LEVNÉ ELEKTRO D.2.4.g ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNICKY VČETNĚ BLESKOSVODŮ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je elektropřípojka nn ČOV Cerhovice. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor. Základní technické údaje: Napěťová soustava: 3x230/400V ~50Hz,

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.: Strana 3314 Sbírka zákonů č. 268 / 2011 Částka 95 268 VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

F.2. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

F.2. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. TOMÁŠ VYMĚTAL VYPRACOVAL: ING. MILAN STRACHOŇ INVESTOR: MÍSTO: RADIM MARADA, ZLATÁ HORA 1335, 684 01 SLAVKOV U BRNA ING. EVA MARADOVÁ, HUSOVA 54, 684 01 SLAVKOV U BRNA SLAVKOV

Více

Město Bílina- Nové toalety ve 2.NP, Bílina- radnice

Město Bílina- Nové toalety ve 2.NP, Bílina- radnice Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany 1 Technická zpráva požární ochrany Akce: Stavební úpravy domu č.p. 2641 2642, Kutnohorská ul., Česká Lípa zateplení obvodového pláště štítů. Investor: Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská ul. 738,

Více

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE LIST Č. - 1 :4,0 1 OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE název souboru - číslo strany datum tisku - 01/2013 formát eatelier 2013 TITULKA ÚVODNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: MATEŘSKÁ ŠKOLA PITKOVICE Parc. č.1/6

Více

ZATEPLENÍ A RENOVACE OBJEKTU BOBŘÍK. Bedřichov 9, Špindlerův Mlýn 05.2012

ZATEPLENÍ A RENOVACE OBJEKTU BOBŘÍK. Bedřichov 9, Špindlerův Mlýn 05.2012 ZATEPLENÍ A RENOVACE OBJEKTU BOBŘÍK Bedřichov 9, Špindlerův Mlýn 05.2012 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE projekt: Zateplení a renovace objektu Bobřík ve Špindlerově Mlýně investor: společenstvo vlastníků objektu Bobřík

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

736/9Výrobně administrativní objekt, Průmyslové podlahy Plaček, a.s.

736/9Výrobně administrativní objekt, Průmyslové podlahy Plaček, a.s. PROJEKCE TZB, Folta Miroslav Podlesí 461, 757 01 Valašské Meziříčí tel.: +420 571 631 016, 604 790 004 e-mail: tzb.folta@seznam.cz Řešení havarijního stavu soc. zařízení a školní kuchyně MŠ MŠSpolečenský

Více

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW.

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW. VYTÁPĚNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podkladem pro zpracování projektové

Více