MULTIFUNKČNÍ KNIHOVNICKÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRACHATICE centrum celoživotního vzdělávání STUDIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MULTIFUNKČNÍ KNIHOVNICKÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRACHATICE centrum celoživotního vzdělávání STUDIE"

Transkript

1 SEZNAM DOKUMENTACE Textová část A.1 průvodní zpráva 1 A.2 průvodní zpráva 2 A.3 průvodní zpráva 3 Výkresová část B.1 fotodokumentace stávajícího stavu B.2 situace - širší vztahy B.3 situace - parter B.4 půdorys 1. P.P. B.5 půdorys 1. N.P. B.6 půdorys 2. N.P. B.7 půdorys 3. N.P. B.8 půdorys 4. N.P. B.9 půdorys 5. N.P. B.10 řezy B.11 pohledy var. A B.12 pohledy var. B B.13 vizualizace modelu B.14 vizualizace exteriér var. A B.15 vizualizace exteriér var. B B.16 vizualizace interiér var. A B.17 vizualizace interiér var. B B.18 půdorysy var. B MULTIFUNKČNÍ KNIHOVNICKÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRACHATICE centrum celoživotního vzdělávání STUDIE Objednatel projektu: Zhotovitel projektu: Město Prachatice Velké nám Prachatice IČO JAKUB NEPUSTIL ARCHITEKTURA DESIGN Ing. arch. Jakub Nepustil Neumannova Prachatice IČO tel.: fax: A.2.Popis výchozí situace A.2.1. Výchozí cíle Jihočeské město Prachatice je historickým, kulturním, společenským, sportovním i turistickým centrem regionu. Město Prachatice by mělo být centrem kultury a vzdělanosti nejen pro blízké i vzdálené okolí, ale význam by měl přesahovat všechny hranice. Mezi významná centra vzdělávání a kultury patří knihovny, stávající podmínky městské knihovny v Prachaticích však neodpovídají svými prostorovými možnostmi a stavebním řešením historických objektů, ve kterých je provozována, současným nárokům a potřebám. Studie využití bývalé hasičské zbrojnice na knihovnu v Prachaticích ověřuje možnost využití stávajících, v současné době nevyužitých objektů, pro umístění knihovny. Návrh ověřuje možnosti stavebních změn a dostavby na přilehlých využitelných pozemcích pro vytvoření moderní knihovny se všemi potřebnými funkcemi. Cílem studie je ověření možnosti využití stávajících objektů a dostavby na přilehlých pozemcích pro provoz městské knihovny a environmentálního centra. Studie vychází ze záměrů představitelů města Prachatice a vedení Městské knihovny v Prachaticích. A.2.2. Lokalizace areálu Areál bývalé hasičské zbrojnice se nachází v docházkové vzdálenosti centra města Prachatice, v jeho jižní části, v blízkém sousedství budovy Gymnázia. Areál se rozkládá mezi ulicemi Požárníků a Ševčíkova na parcelách. č. 414/1, 414/2, 1113/1, 1113/7, Na severní straně sousedí pozemky přes ulici Požárníků s veřejným parkovištěm, na západě přes tutéž ulici s bytovým domem, na východě sousedí s pozemkem zahrady s rodinným domem, na jihu s bytovými domy přes ulici Ševčíkovu. Jihozápadním směrem přes křižovatku ulic je budova prachatického gymnázia. Soubor budov tedy svojí západní částí navazuje na městskou zástavbu, směrem východním přechází do rozptýlené zástavby v zelených plochách zahrad. Lokalizace místa: 49 0'36.060"N, 13 59'50.737"E nadmořská výška 578 m n.m. A.2.3. Stávající stav objektů Stávající stavební stav všech objektů, které jsou učeny k zachování, je dle vizuálního posouzení v zachovalém stavu a umožňuje po stavebních úpravách další využití. Stav technického vybavení je v nevyhovujícím technickém stavu a vyžaduje kompletní výměnu. Bez povedeného komplexního stavebně technického posouzení je předpoklad, že objekty jsou po stavební stránce využitelné a po účelné rekonstrukci s provedením stavebních úprav nutných s ohledem na novou náplň objektů využitelné pro provoz knihovny. S ohledem na urbanistickou polohu, umístění ve vztahu k centru města a sousedství budovy gymnázia by bylo využití pro městskou knihovnu velmi vhodné. Odborná spolupráce: Matěj Nepustil Ing. Zdeněk Kolouch Vladimír Jiráň Ing. Antonín Adée Ing. Luboš Doležal - architektura - požární bezpečnost stavby - vytápění, voda, kanalizace - vzduchotechnika - elektro A.2.4. Stávající stav technické infrastruktury V rámci studie nebyl posuzován stav technického vybavení budov, předpokládá se ovšem zcela nové technické zařízení ve všech prostorách. Potřebné inženýrské sítě /voda, kanalizace, elektrická energie, teplovod, plyn, slaboproudé sítě/ probíhají v těsné blízkosti stavby v rámci městské zástavby a připojení objektů na inženýrské sítě by mělo být bez větších problémů. Konkrétní řešení by bylo součástí dalšího stupně projektové dokumentace. A. Průvodní zpráva OBSAH A.1. Podklady A.1. Použité podklady A.2.Popis výchozí situace A.2.1. Výchozí cíle A.2.2. Lokalizace areálu A.2.3. Stávají stav areálu A.2.4. Stávají stav technické infrastruktury A.3. Architektonický návrh A.3.1. Návrh využití objektů A.3.2. Dimenzování knihovny A.3.3. Architektonické řešení A.3.4. Koncepce požární bezpečnosti stavby A.4. Technické zařízení budovy A.4.1 Odkanalizování A.4.2. Zásobování vodou A.4.3. Zásobování elektrickou energií A.4.4. Vytápění objektů A.4.5. Vzduchotechnika A.4.6. Slaboproudé rozvody A.4.7. Odstraňování odpadů A.4.8. Ostatní problémy, podmiňující investice A.1. Podklady A.1.1. Použité podklady 1. Výkresová dokumentace stávajících objektů 2. Snímek pozemkové mapy 3. Závazné stanovisko orgánů památkové péče 4. Zadání, Město Prachatice, 05/2012 A.3. Architektonický návrh A.3.1. Návrh využití objektů Ve výkresové dokumentaci je navrženo využití objektů bývalé hasičské zbrojnice. Návrh si nečiní nárok na naprostou komplexnost vybavení prostor a řešení detailů provozu, řeší ovšem zásadní rozvržení dispozice, využití jednotlivých místností a umístění potřebných provozů a ploch pro provoz knihovny. Areál bývalé hasičské zbrojnice je tvořen souborem budov různého stáří, různého stavebního stavu a různé využitelnosti pro provoz knihovny. Soubor staveb tvoří hlavní budova, administrativní budova, hasičská věž a přístavky garáží. Hlavní budova č.p. 260 Hlavní budova z 60. let minulého století /dle dochované dokumentace / je tvořena dvěma částmi. Hlavní částí je hala garáží v přízemí se sálem v patře završené sedlovou střechou. Druhou částí je pultovou střechou završená dvorní přístavba. Hlavní budova je velmi vhodně využitelná pro umístění vstupních prostor, zázemí návštěvníků, provoz některých nejvíce využívaných provozů knihovny /centrální pult, veřejný internet, čítárna s kavárnou/ ve vstupním podlaží, umístění dětského oddělení v patře a umístění víceúčelového sálu v podkroví. Uvedené řešení umožňuje zachovat a využít stávající stav v podstatné míře. Dvorní část vyžaduje provedení stavebních úprav nutných pro provoz knihovny. Výrazným zásahem by bylo vložení nového centrálního schodiště propojujícího všechna podlaží, pro využití 3. nadzemního podlaží je v této části navrženo zvýšení o patro. Dvorní část je dále využita pro umístění centrálního hygienického zázemí návštěvníků ve všech podlažích a pro tento účel je stávající hmota přístavku dále rozšířena. Administrativní budova Dispozice objektu je předurčena pro umístění administrativních provozů, provozních místností a zázemí knihovny. Stavební řešení objektu je v podstatné míře zachováno s drobnými změnami vyžadovanými novým využitím. Hasičská věž Objekt hasičské věže je výrazným prvkem genia loci. Je tedy navrženo její zachování a využití pro umístění výtahové šachty osobního a nákladního výtahu na knihy. Nad výtahovou šachtou je navrženo využití pro malou letní studovnu a horní plocha pro vyhlídkovou plošinu. Stará zbrojnice Nejstarší objekt, budova původní hasičské zbrojnice /dokumentace z roku 1957/ sice není pro provoz knihovny příliš vyhovující, nicméně jako nejstarší část souboru se významně podílí na geniu loci. Využití je podmíněno rovněž posouzením stavebně-technického stavu. Pro zakomponování do provozu knihovny je do půdorysu areálu zapracován půdorys této budovy, když vodorovné konstrukce umístěné v jiných výškách, než jsou podlaží hlavní budovy, by musely doznat zásadních změn. V případě, že by stavebně-technický stav neumožňoval hospodárnou adaptaci této budovy a její vlastní historická hodnota není nijak významná, byla by tato část nahrazena novostavbou na stávajícím půdoryse s citací stávajícího členění fasády. Multifunkční knihovnické a vzdělávací centrum Prachatice / studie / říjen 2012 / investor: Město Prachatice / návrh: ing.arch. Jakub Nepustil, Matěj Nepustil průvodní zpráva / A.1

2 Garáže Novodobé přístavky garáží na jižní straně souboru budov nejsou pro provoz knihovny využitelné a jsou umístěné na pozemku, na kterém je navržena nová přístavba knihovny. Objekty garáží jsou navrženy k demolici. Novostavba Areál knihovny s ohledem na požadovaný rozsah podlažní plochy musí být rozšířen o další půdorysné plochy. Návrh řeší přístavbu nového objektu na pozemkové parcele č. 1113/1 a na ploše stávajících přízemních přístavků garáží na stavební parcele č S ohledem na požadavek variabilního využití půdorysu v jednotlivých podlažích je přístavba navržena jako skeletová konstrukce s volnou plochou půdorysu, předpokládá se železobetonová monolitická konstrukce se zavěšeným pláštěm, střecha je navržena jako plochá, zatravněná.. A.3.2. Dimenzování knihovny Dimenzování ploch a nábytkového vybavení vychází z fondu knihovny, (stav ke dni ). Vývoj knihoven s ohledem na probíhající změny v nosičích a tím prostorové nároky není možné do budoucnosti předvídat, návrh tedy vychází z potřeb stávajícího stavu, který by při současném vývoji měl být pro potřeby prachatické knihovny vyhovující i v dohledné budoucnosti. oddělení celkem z toho naučná beletrie AV média periodika dospělí (124 tit.) region (109 tit.) dětské (27 tit.) doplňovací (2 tit.) Podlahové plochy hlavních místností: vstupní hala /kavárna, internet, centrální pult, hudební odd./. 216 m 2 oddělení dospělých. 414 m 2 čítárna periodik. 44 m 2 oddělení dětské. 216 m 2 studovna regionální literatury. 44 m 2 environmentální centrum. 414 m 2 A.3.3. Architektonické řešení Architektonický návrh vychází ze zásady maximálního využití historických hodnot jak urbanistického řešení, tak jednotlivých objektů. I když architektonická hodnota stávajících budov není nijak významná, využití původních objektů a zachování paměti místa by z komplexu vytvořilo velice hodnotný celek s pamětí místa nepostrádající urbanistických a architektonických kvalit. Využití původních budov a čitelná stopa soudobého zásahu by měly být jedním z prvků kvalitního zhodnocení původních objektů a vytvoření architektonicky kvalitní stavby. Architektonické řešení přístavby je zpracováno ve dvou variantách. Varianta přístavby v organickém tvaru půdorysu koresponduje s náplní environmentálního centra. Organický tvar dále koresponduje se schématem uliční fronty Ševčíkovy ulice, která se ve směru od ulice Požárníků z kompaktní uliční fronty rozpadá do rozptýlené zástavby v zahradách. Objekt přístavby tak plynule zakončuje kompaktní uliční frontu. Řešení zavěšené fasády odkazuje na náplň objetu, vertikální výplňové plochy evokují hřbety knih, šikmé prvky okenních otvorů vnášejí do řádu dynamiku, jaká vzniká při manipulaci s knihami. Návrh řeší dispozice objektu, provoz a účel místností, na výkresech zobrazené vybavení nábytkem ukazuje možné řešení interieru. A.3.4. Koncepce požární bezpečnosti stavby Použité předpisy (v platném znění) a platné normy Normy: ČSN :2009, ČSN :2010, ČSN :2009+Změna Z1, ČSN Z1, ČSN :2011, ČSN :2003 Předpisy: Zákony: 183/2006 Sb., 133/1985 Sb. Vyhlášky: 268/2009 Sb., 499/2006 Sb., 526/2006 Sb., 246/2001 Sb., 23/2008 Sb. Nařízení vlády: 11/2002 Sb. Rozdělení do požárních úseků Požární úseky prostupující více podlažími Osobní výtah (v 1.PP až 3.NP) Nákladní výtah na knihy (v 1.PP až 3.NP) Schodišťová hala (CHÚC A) (v 1.PP až 3.NP) Provozní schodiště (CHÚC A) (v 1.PP až 3.NP) Instalační šachta (v 1.NP až 3.NP) Požární úseky v rámci jednoho podlaží Podzemní podlaží (výšková úroveň -3,15) Garáže Kotelna Elektrorozvodna Sklad nábytku Sklady knih 1. Nadzemní podlaží (výšková úroveň ±0,00) Hygienické zázemí, úklidová komora Zádveří, vstupní hala, chodba, dětský koutek, hudební oddělení, čítárna periodik, sklad, kuchyňka Knihovna oddělení dospělých, úklidová komora Sklad knih, region RSKIS 1. Nadzemní podlaží (výšková úroveň +4,25) Hygienické zázemí, úklidová komora Knihovna - dětské oddělení s pódiem, čajová kuchyňka, výtvarná dílna Regionální literatura Environmentální centrum, studovny, individuální studovny Server Zázemí pro personál Provozní sklad 2. Nadzemní podlaží (výšková úroveň +7,65) Provozní archiv Kancelářský úsek 3. Nadzemní podlaží (výšková úroveň +9,51) Hygienické zázemí, úklidová komora Patrová hala, jednací místnost, přednáškový sál, čajová kuchyňka 4. Nadzemní podlaží (výšková úroveň +13,35) Čítárna Konstrukční systém V požárně dělících a nosných konstrukcích, zajišťujících stabilitu objektu nebo jeho části se předpokládá použití konstrukčních částí druhu DP1 => konstrukční systém bude nehořlavý podle ustanovení a) ČSN :2009. Součinitel a V požárních úsecích posuzovaných podle ČSN :2009 se pro navržený účel užívání místností předpokládá součinitel a 1,0. Mezní velikosti požárních úseků V požárních úsecích v nehořlavém konstrukčním systému, se součinitelem a 1,0, jsou podle tab. 9 ČSN :2009 dovolené rozměry 62,5 x 40 m. Žádný požární úsek nebude mít rozměry větší => požárně bezpečnostní zařízení a opatření podle 6.6 ČSN :2009 se nepožadují. Požární riziko, stupeň požární bezpečnosti (SPB) V úrovni návrhu stavby není dostatek vstupních podkladů pro stanovení požárního rizika a stupně požární bezpečnosti. Požární uzávěry otvorů Požární uzávěry otvorů v požárně dělících konstrukcích, oddělujících chráněné únikové cesty od navazujících požárních úseků, musí být typu EI (bránit šíření tepla) a opatřené samouzavíracím zařízením příslušné třídy (C3 až C5) podle tabulky 1 ČSN EN 14600: C zkušebních cyklů C zkušebních cyklů C zkušebních cyklů Ostatní požární uzávěry otvorů musí být alespoň typu EW. Výtahové šachty Výtahová šachta nákladního výtahu musí tvořit samostatný požární úsek, požární uzávěry (dveřní sestavy) musí být alespoň typu EW. Výtahová šachta osobního výtahu musí tvořit samostatný požární úsek. Při splnění podmínek dle ustanovení ČSN :2009, může být součástí požárního úseku schodišťové haly (CHÚC A). Strojovny výtahů Strojovna výtahu může být součástí požárního úseku výtahové šachty, pokud bude nad výtahovou šachtou. V jiném případě musí tvořit samostatný požární úsek. Instalační šachta Instalační šachta, procházející více požárními úseky, musí podle ČSN :2009 tvořit samostatný požární úsek. Požární uzávěry otvorů instalační šachty musí být alespoň typu EW. Pokud by požární uzávěry instalační šachty ústily do chráněné únikové cesty, musí bránit šíření tepla (typ EI) a být těsné proti proniku kouře (typ S). Kompozitní zateplovací systém Obvodové stěny v 1.PP až 3.NP stávající budovy budou opatřeny dodatečným kompozitním zateplovacím systémem ETICS EPS-F. Výška zateplované části objektu h bude menší než 12 m => ve smyslu poznámky k ustanovení ČSN :2009 na dodatečné zateplení nejsou kladeny žádné požadavky, doporučuje se však postupovat obdobně jako podle ČSN :2009 odstavce a)1. a a)3. ČSN :2009. Certifikovaný kompozitní zateplovací systém ETICS EPS-F podmínkám dle výše uvedeného doporučení vyhovuje. Požární pásy Vodorovné a svislé požární pásy v obvodových stěnách z konstrukcí druhu DP1 budou široké alespoň 900 mm. Ve smyslu poznámky k ustanovení ČSN :2009 lze dodatečný kompozitní zateplovací systém ETICS EPS-F aplikovat i v požárních pásech. Zařízení techniky prostředí staveb V úrovni návrhu stavby není dostatek vstupních údajů pro stanovení konkrétních požadavků na zařízení techniky prostředí staveb. Výskyt shromažďovacích prostorů Vytypované místnosti (požární úseky), které by mohly být shromažďovacím prostorem: 1.NP: - knihovna oddělení pro dospělé - vstupní hala + kavárna + dětský koutek + hudební oddělení + čítárna periodik 2.NP: - knihovna dětské oddělení - environmentální centrum + studovny + individuální studovny 3.NP: - přednáškový sál s připevněnými sedadly Výšková pásma podle ČSN :2011: 1.PP, 1.NP a 2.NP... výškové pásmo VP 1 Část 3.NP, 4.NP výškové pásmo VP 2 (h p > 9 m) Příloha A, tab. A.1 ČSN : nejmenší počty osob podle ČSN Z1 ve vnitřních shromažďovacích prostorech: v 1. a 2.NP (VP 1): pol. 3.3 čítárny, studovny 300 osob pol. 3.4 výstavní prostory 300 osob pol. 6.1 kavárny 250 osob ve 3.NP (VP 2): pol. 1.1 zasedací, konferenční, přednáškové a jednací síně 135 osob ČSN Z1 - půdorysné plochy v m 2 na 1 osobu pol čítárny, studovny, výdejny knih 2,5 pol volně přístupné knihovní fondy 6,0 pol víceúčelové haly (environmentální centrum) 3,0 pol kavárny 1,4 pol. 1.2 zasedací, konferenční a jednací síně 1,5 Maximální přípustné podlahové plochy místností (požárních úseků), vylučující výskyt shromažďovacích prostorů v 1. a 2.NP (VP 1): 1.NP: - knihovna oddělení pro dospělé 4,95 *) x 299 = 1480 m 2 - vstupní hala + kavárna + dětský koutek + hudební oddělení + čítárna periodik 1,4 x 249 = 349 m 2 2.NP: - knihovna dětské oddělení 4,95 *) x 299 = 1480 m 2 - environmentální centrum + studovny + individuální studovny 2,5 x 299 = 747 m 2 *) Poznámka: Minimálně 70 % podlahové plochy místnosti odpovídá pol ČSN Z1 - volně přístupné knihovní fondy (6,0 m 2 /osobu), zbývajících maximálně 30 % podlahové plochy místnosti odpovídá pol ČSN Z1 - čítárny, studovny, půjčovny knih (2,5 m 2 /osobu) => 0,7 x6,0 + 0,3 x 2,5 = 4,95 m 2 na osobu. Max. obsazení přednáškového sálu osobami, vylučující výskyt shromažďovacího prostoru ve 3.NP (VP 2): - přednáškový sál s připevněnými sedadly => max. projektovaný počet osob 134 : 1,1 = 122 (v přednáškovém sálu bude projektovaný počet osob max. 109 viz únikové cesty). => Návrh stavby předmětné knihovny nepředpokládá výskyt vnitřních shromažďovacích prostorů v žádném podlaží. Únikové cesty Výškový rozdíl úrovní podlah 1.NP a části 3.NP bude větší než 9 m => schodišťová hala i provozní schodiště musí být chráněnými únikovými cestami typu A (CHÚC A), využívanými v případě úniku osob veřejností i personálem. Větrání CHÚC A musí být řešeno podle a ČSN :2009. Ostatní únikové cesty uvnitř budovy mohou být nechráněné (NÚC). Mezní délky jediné NÚC podle tabulky 18 ČSN :2009 budou alespoň 25 m, pro více NÚC alespoň 40 m. Venkovní schodiště z vyhlídkové terasy v 5.NP a z čítárny ve 4.NP (v zimních měsících nevyužívaných) na terasu u schodišťové haly na úrovni 3.NP, bude chráněnou únikovou cestou alespoň typu A (CHÚC A) ve smyslu ustanovení ČSN :2009. Všechny únikové cesty budou osvětleny nouzovým osvětlením, provedeným v souladu s ustanovením ČSN :2009. Označení směrů úniku osob a východů na volné prostranství bude v souladu s Nařízením vlády č. 11/2002 Sb. fotoluminiscenčními tabulkami o rozměru 30 x 15 cm s piktogramy dle ČSN ISO 3864, se zaručenou dobou svítivosti alespoň 30 minut. Výjimečné užití jedné únikové cesty: Součinitel a v požárních úsecích, posuzovaných podle ČSN :2009 bude a 1,0, užití jedné únikové cesty z místnosti (požárního úseku) je přípustné. Podle tabulky 17 ČSN :2009 je mezní počet osob (podle ČSN Z1), unikajících jednou únikovou cestou: z místnosti v nadzemním podlaží 100 osob z požárního úseku v nadzemním podlaží 120 osob. Na úrovni 1.NP a 2.NP povedou únikové cesty více směry => maximální obsazení místností (požárních úseků), umožňující výjimečné užití jedné únikové cesty se zjišťuje pro 3.NP: Jednací místnost - podlahová plocha v jednací místnosti bude menší než 60 m 2 (tomu odpovídá obsazení osobami méně než 40 osob podle ČSN Z1). Podle ustanovení ČSN :2009 se délka únikové cesty měří od osy dveří => z jednací místnosti budou tedy k dispozici 2 NÚC do CHÚC A. Přednáškový sál s připevněnými sedadly - podlahová plocha v přednáškovém sálu bude větší než 100 m 2 => začátek jediné únikové cesty bude v nejvzdálenějším místě sálu. Pokud přednáškový sál bude tvořit samostatný požární úsek, může být obsazen maximálně 109 osobami podle projektu (tj. 120 osobami podle ČSN Z1). Pokud přednáškový sál bude tvořit místnost v rámci požárního úseku, může být obsazen pouze 90 osobami podle projektu (tj. 100 osobami podle ČSN Z1). Upozornění: Podle ustanovení ČSN :2009 se nesmí použít jediné únikové cesty z požárního úseku, ve kterém je trvale více než 12 osob neschopných samostatného pohybu nebo osob s omezenou schopností pohybu, kromě případu, kdy se tyto osoby vyskytují jednotlivě nebo náhodně (např. kulturní zařízení) a kromě případů, kde je nejméně 90% osob schopných samostatného pohybu. Odstupové vzdálenosti, požárně nebezpečný prostor Ve smyslu ustanovení ČSN :2009 nesmí požárně nebezpečný prostor zasahovat přes hranici stavebního pozemku kromě veřejného prostranství (např. do ulice). Stavebním pozemkem bude vnější hranice stavebních parcel KN č. 414/1, 414/2, 1983 a pozemkových parcel KN č. 1113/1 a 1113/7 k.ú. Prachatice. Za veřejné prostranství je možno považovat pozemkové parcely KN č. 1511/21, 1511/40, 1579/1 a 1588 k.ú. Prachatice. Vzdálenost východního průčelí přístavby cca 2 m od nepřekročitelné hranice stavebního pozemku (za ní jsou parcely KN č. 1113/3 a 548 v soukromém vlastnictví) limituje konstrukční řešení obvodového pláště na DP1 a zásadně omezuje velikost požárně otevřených ploch ve východním průčelí => pravděpodobné je osazení oken požárně odolných neotvíravých nebo samočinně požárně uzavíratelných (hustota tepelného toku na hranici stavebního pozemku nesmí být vyšší než 18,5 kw.m -2 ). Požárně nebezpečný prostor od padání hořících konstrukcí ze stavby, řešené v nehořlavém konstrukčním systému nevznikne. Multifunkční knihovnické a vzdělávací centrum Prachatice / studie / říjen 2012 / investor: Město Prachatice / návrh: ing.arch. Jakub Nepustil, Matěj Nepustil průvodní zpráva / A.2

3 Dřevěný venkovní obklad zděných obvodových stěn přístavby je nutno z důvodu nevyhovujících odstupových vzdáleností (viz ČSN :2009) vyloučit. Zásobování požární vodou Vnější odběrní místa: Vnějšími odběrními místy požární vody budou stávající provozuschopné revidované hydranty na veřejném vodovodním řadu DN 100 (nebo větší), vzdálené do 150 m od předmětné knihovny. Vnitřní odběrní místa: Osazení hadicového systému (nástěnného hydrantu) se předpokládá v požárních úsecích: 1. NP: Zádveří, vstupní hala, chodba, dětský koutek, hudební oddělení, čítárna periodik, kuchyňka, sklad Knihovna - oddělení dospělých, úklidová komora 2. NP: Knihovna - dětské oddělení s pódiem, čajová kuchyňka, výtvarná dílna Environmentální centrum, studovny, individuální studovny 3. NP: Patrová hala, jednací místnost, přednáškový sál, čajová kuchyňka Přenosné hasicí přístroje (PHP) Požadavky na vybavení požárních úseků přenosnými hasicími přístroji budou upřesněny v požárně bezpečnostním řešení v projektové dokumentaci k žádosti o stavební povolení. Přístupové komunikace Stávající systém místních komunikací veřejné dopravní infrastruktury navazuje na předmětnou knihovnu a splňuje požadavky ČSN :2009 a ČSN :2010 pro příjezd vozidel požárních jednotek k budově. Nástupní plochy Výška objektu h bude větší než 12 m => u předmětné knihovny bude provedena nástupní plocha, splňující požadavky 12.4 ČSN :2009. Zásahové cesty Ve smyslu ustanovení ČSN :2009 se vnitřní zásahové cesty nepožadují. Vnějšími zásahovými cestami budou v souladu s ustanovením a) ČSN :2009 vnitřní schodiště (CHÚC A) a vnější schodiště (alespoň CHÚC A), umožňující přístup požárních jednotek na střechu. Garáž Podle ČSN :2010 se jedná o vestavěnou hromadnou garáž, určenou pro 9 vodidel skupiny 1 s kapalnými palivy. Nejvyšší počet stání v PÚ vestavěné hromadné garáže: tab. 1.2 ČSN : Ve prospěch bezpečnosti uvažován požární úsek garáže uzavřený => x = 0,25. Redukce počtu stání vlivem uzavřenosti garáže: 0,25 x 135 = 34 stání Vybavení elektrickou požární signalizací: 0,2 x 135 = 27 stání => pro 9 stání se EPS nepožaduje. Vybavení zvukovým systémem podle ČSN EN 60849: požaduje se v garážích přístupných veřejnosti. Únikové cesty: min. šířka 1,5 únikových pruhů (825 mm) jediná úniková cesta je přípustná v garáži s max. 60 stáními mezní délka jediné NÚC je 30 m Vnitřní odběrní místa požární vody: podle ČSN :2010 se nepožadují V Prachaticích, říjen 2012 Vypracoval: Ing. Zdeněk Kolouch A.4. Technické zařízení budovy A.4.1. Odkanalizování Objekt se napojí na veřejný kanalizační řad. Bude nutno provést novou kanalizační přípojku. Kanalizace se provede oddílná. Splašková kanalizace bude vedena přes revizní šachtu. Dešťová kanalizace se napojí přes retenční nádrž s revizními šachtami pro možné čištění retenční nádrže. Doporučuji osadit systém od firmy ACO. Ležatá kanalizace se provede z plastového potrubí typu KG. Odpadní potrubí se provede z novodurového potrubí typu HT od firmy např. PIPELIFE. Vypracoval v říjnu 2012 Jiráň Vladimír A.4.2. Zásobování vodou Vodovod se napojí na stávající veřejný vodovodní řad. Měření spotřeby vody bude řešeno vodoměrem umístěným v objektu. Do objektu se osadí hydrantové skříně pro zajištění požární vody a to podle požární zprávy. Venkovní požární voda je zajištěna ze stávajících podzemních hydrantů. Vodovodní přípojka se provede z umělohmotných polyetylénových trub. Vnitřní rozvod se provede z umělohmotných trub PPr. Ohřev teplé vody Ve stojatém nepřímo vytápěném zásobníku TV, který se osadí do kotelny. Vypracoval v říjnu 2012 Jiráň Vladimír A.4.3. Zásobování elektrickou energií Základní technické údaje elektroinstalace napájecí napěťová soustava - 3PEN, 50 Hz, 400 V / TN-C - 3NPE, 50 Hz, 400 V / TN-S ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN automatickým odpojením od zdroje stanovení základních charakteristik podle ČSN Způsob měření spotřeby elektrické energie - prostory normální Měření spotřeby elektrické energie se provede v rozvodně č.m. 009 v 1. PP v rozvaděči RE. Měření se předpokládá převodové. Umístění elektroměrového rozvaděče je podmíněno souhlasem firmy E.ON. Způsob technického řešení napájecích rozvodů Připojení objektu na síť E.ON Česká republika a.s. je řešena ve stávající přípojkové skříni, která je umístěna v ulici Ševčíkova. Z této skříně se povede hlavní domovní vedení do elektroměrového rozvaděče RE. Z elektroměrového rozvaděče se provede připojení okruhových rozvaděčů, které se umístí na všech nadzemních podlažích. Pokud se rozvaděče budou umísťovat na chráněných únikových cestách, musí být provedeny v příslušné požární odolnosti. Způsob řešení náhradních zdrojů V objektu se nenacházejí silnoproudá zařízení, která by bylo nutné napájet z náhradních zdrojů. Zálohové napájení slaboproudých rozvodů bude řešeno lokálními náhradními zdroji. Popis technického řešení osvětlovací soustavy včetně ovládání Osvětlení vnitřních prostor - je navrženo podle ČSN EN Světlo a osvětlení Osvětlení pracovních prostorů Část 1 : Vnitřní pracovní prostory. 1) osvětlení kancelářských prostorů prostory se osvětlí zářivkovými svítidly. Intenzita osvětlení se v těchto prostorech stanovuje na 300 až 500 lx. Připojení se provede kabely CYKY uloženými pod omítkou. 2) osvětlení sociálního zařízení je navrženo zářivkovými svítidly. Ovládání bude spínači, které se umístí na stěně. Intenzita osvětlení je stanovena na 200 lx. Rozvody se provedou kabely CYKY. 3) osvětlení společných komunikací se provede žárovkovými nebo zářivkovými svítidly, které se budou ovládat spínači. Intenzita osvětlení je stanovena na 150 lx. Rozvody se provedou kabely CYKY. 4) nouzové osvětlení - na všech společných chodbách se provede nouzové osvětlení. Osvětlení se provede svítidly s vlastními zdroji. Při výpadku el. napájení se svítidla automaticky rozsvítí. Doba autonomie svítidel bude 1 hodina. Dobíjení svítidel bude automatické. Svítidla se budou montovat do výšky min. 2,2 metru. Připojení svítidel se provede na stejný jistič jako je osvětlení příslušného prostoru. Svítidla se umístí zejména: : v blízkosti všech hasicích přístrojů : u každých dveří, které mají být používány v nouzi : v blízkosti schodiště : v blízkosti každé jiné výškové nerovnosti : u nařízených únikových východů : při každé změně směru : vně a v blízkosti každého konečného východu Pro únikové cesty do 2 metrů šířky nesmí být horizontální osvětlenost na podlaze podél osy únikové cesty menší než 1 lx a středový pás, široký alespoň polovinu šíře cesty musí být osvětlen minimálně na 50 % této hodnoty. Popis technického řešení zásuvkových okruhů Zásuvkové okruhy se provedou jednofázové 16A/230V. Rozvody se provedou kabely CYKY s jištěním 1/16A char. B s předřazeným proudovým chráničem s vybavovacím proudem Ir = 3A. Popis technického řešení napojení vzduchotechniky, topení chlazení a přípravy TUV Vzduchotechnika - podle pokynů projektanta vzduchotechniky jsou navrženy přívody ke vzduchotechnickým zařízením. V garážích se provede připojení pro nucený odvod vzduchu. V kavárně se provede připojení rekuperační jednotky s elektrickým dohřevem vzduchu. V odděleních pro dospělé a pro děti se připojí podstropní ventilátory. Ve studovně a učebnách se provede připojení rekuperační jednotky s elektrickým dohřevem vzduchu. V sociálních zařízeních se připojí ventilátory pro lokální odvody vzduchu. Vytápění - v kotelně se umístí dvojice kondenzačních kotlů na zemní plyn. Kotle budou mít vlastní řídící automatiku, která zajistí řízení obou kotlů, okruhů pro vytápění a okruhů pro vzduchotechniku. Zařízení se doplní poruchovou signalizací, která bude hlídat maximální teplotu topné vody, minimální tlak vody v systému, max. teplotu v prostoru kotelny, únik plynu v kotelně, vznik CO v kotelně, případně zaplavení kotelny vodou. Vznik poruchy bude hlášen akusticky a opticky, budou odstaveny kotle. Při vzniku poruchy bude nutný zásah obsluhy, která zjistí příčinu poruchy, poruchu odstraní a uvede kotle do provozního režimu. Ohřívače TV v kotelně bude osazený stacionární ohřívač vody. U ohřívače bude umístěno cirkulační čerpadlo. Způsob uložení kabelového vedení Veškerá elektroinstalace se provede pod omítkou. Bleskosvody Objekt výrobní haly je nutné chránit před úderem blesku hromosvodovým zařízením dle souboru norem ČSN EN Uzemnění se využije stávající. Hodnota zemního odporu nemá přesáhnout 5 ohmů. V objektu se provede třístupňová ochrana proti přepětí. Hlavní ochranná přípojnice se provede v rozvodně v 1. PP. Zde se také umístí svodiče přepětí třídy B + C. Dále se drátem CY 25 mm2 provede pospojení všech vodivých konstrukcí v budově (topení, vzduchotechniky, vzduchu, rozvodu plynu, výtahu, kabelových žlabů ap.) Vypracoval v říjnu 2012 ing.luboš Doležal. A.4.4. Vytápění objektů Vytápění objektů se předpokládá plynové. Plynofikace Objekt je v současné době napojen na STL plynovod, který je vyveden do fasády objektu. Kapacita přípojky je dostatečná i pro rozšíření kapacity vytápění. Zdroj tepla Předpokládaná tepelná ztráta objektu bude cca 350 kw. Do kotelny osadit kondenzační kotle např. Od firmy Junkers jednalo by se o kaskádu závěsných kotlů, nebo stacionární kotel dvojče od firmy Ortas. Odvod spalin se provede sopouchem do stávajícího komínového tělesa, které se vyvložkuje antikorovým plechem. Odvod spalin bude vyveden nad střechu objektu. Do kotelny se osadí i teplovodní rozdělovač a sběrač a tlaková expanzní nádoba. Trubní rozvody Hlavní trubní rozvod provést z ocelových trub. Ostatní rozvody z trub měděných. Otopná tělesa V dalším stupni projektové dokumentace by se řešilo použití otopných těles nebo možnost podlahového vytápění. V případě otopných těles by se osadila teplovodní ocelová desková tělesa v provedení VK s ventily s termostatickými hlavicemi. Regulace Regulace se dodá ekvitermní a přednostním zajištěním ohřevu teplé vody. Ohřev TV Budě zajištěn stacionárním zásobníkem teplé vody osazeným v kotelně. Vzduchotechnika Zabezpečí jednonásobnou výměnu vzduchu v kotelně. Větrání se provede buď samotížné, nebo přetlakové. Vypracoval v říjnu 2012 Jiráň Vladimír A.4.5. Vzduchotechnika ČÁST VZDUCHOTECHNIKA+ CHLAZENÍ 1) VZDUCHOTECHNIKA (VĚTRÁNÍ) Místnost Způsob větrání Množ. vzduchu Instal. el.příkon 1.PP Elektro Lokál.odvody nad střechu ,1 Ostatní Přirozené větrání okny / - 1.NP Odd.dospělých Přirozené větrání okny +podstropní cirkulační ventilátory / 0,2 Sociál.zařízení Nucené lokální odvody nad střechu ,1 vnitřní šachtou Kavárna Rekuperační jednotka + el.dohřev+ 1800/ ,1 sání+výfuk vnitřní šachtou Dětský koutek Přirozené větrání okny / - Sklad RSKIS - - / - Region + zpracování - - / - 2.NP Dětské odd. + pódium Přirozené větrání okny / - +podstropní cirkulační ventilátory 0,2 Dílna dětské aktivity Přirozené větrání okny / - Provozní sklad - - / - Šatna personál, denní m. - - / - Sociál.zař.personál Nucené odvody nad střechu lokální ,1 Společné soc.zař. Nucené odvody vnitřní šachtou ,2 Kuchyňka personál Nucený odvod vnitřní šachtou ,1 Kuchyňka společná Nucený odvod vnitřní šachtou ,1 Server Nucený odvod nad střechu ,1 Studovna reg.lit. + ind. Rekuperační jednotka + el.dohřev+ 450/-450 3,7 učebny sání + výfuk přidanou šachtou Xx učebna Xx rekuperační jednotka +el.dohřev / ,2 sání a výfuk přidanou šachtou Učebna 18os. + učebna 2x rekuper.jednotka + el.dohřev+ 1800/ ,2 reg.literatury sání a výfuk přidanou šachtou 3.NP Společné sociál.zařízení Nucené odvody vnitřní šachtou ,1 WC Nucený lokální odvod nad střechu -50 0,1 Čajová kuchyňka Nucený lokální odvod nad střechu Víceúčelový sál Rekuperační jednotka + el.dohřev+ 3100/ ,0 Sání a výfuk vnitřní šachtou Zasedací místnost Rekuperační jednotka + el. dohřev+ 700/-700 3,7 Celk. cca kw Pozn.: Aby nemusely být použity požární klapky na VZT potrubí (s nutností revizí a zápisů), bude vhodné požárně rozdělit prostor pro VZT jednotky a tlumiče v mezipatře (nad soc. zařízením 2.NP), vnitřní šachtu (procházející středem sociál. zařízení pater) i přidanou šachtu cca shodného průřezu (vně sociál. zařízení pater) na 3 díly. 2) CHLAZENÍ Místnost Chladící výkon Instal. el.příkon 1.PP / - 1.NP Odd.dospělých 2,8 kw 1 kw Dětský koutek +Kavárna +Internet 15,2 kw 5 kw 2.NP Server 7 kw 2,4 kw Učebny, studovny 23 kw 7,6 kw 3.NP Ředitel, účtárna, jednací místn., archiv 10 kw 3,5 kw Víceúčelový sál 13kW 4,3 kw Zasedací místnost 4 kw 1,5 kw Celk. 25,3 kw Předpokládá se použití jednotkových chlazení s venkovními jednotkami na střeše nebo na Pozn.: fasádě. Prachatice 8 / 2012 Ing. Antonín Adée A.4.6. Slaboproudé rozvody Připojení slaboproudých rozvodů na stávající sítě. Detailní řešení v dalším stupni projektové dokumentace. A.4.7. Odstraňování odpadů Nepřepokládá se likvidace žádných zvláštních nebo nebezpečných odpadů, ani neobvyklé množství. Odstraňování odpadů se předpokládá v rámci městského odpadového hospodářství. A.4.8. Ostatní problémy, podmiňující investice Nejsou známy žádné další problémy související s rekonstrukcí areálu, ani podmiňující investice. V Prachaticích, říjen.2012 Ing. arch. Jakub Nepustil Multifunkční knihovnické a vzdělávací centrum Prachatice / studie / říjen 2012 / investor: Město Prachatice / návrh: ing.arch. Jakub Nepustil, Matěj Nepustil průvodní zpráva / A.3

4 fotodokumentace stávajícího stavu / výkres: B.1

5 /2 1113/8 Legenda výkresu konstrukce pùvodní konstrukce navrhované konstrukce k odstranìní prostory knihovny interier prostory knihovny exterier komunikace pro motorová vozidla komunikace pro pìší sjízdný chodník zatravnìná plocha støední a vysoká zeleò 380/3 1113/7 1113/1 vjezd zásobování vjezd garáže 380/1-1,450 vstup zamìstnanci -0, /3 414/1 309 ul. Požárníkù 1. podzemní podlaží -3, ,10 m n.m. vstup návštìvníci 1. nadzemní podlaží +/-0, /2 ul. Ševèíkova / situace parter / 1:200 / výkres: B.3

6 tera s a 1. podzemní podlaží 1. nadzemní podlaží 2. nadzemní podlaží 3. nadzemní podlaží 4. nadzemní podlaží 5. nadzemní podlaží -1, , Legenda výkresu konstrukce pùvodní konstrukce navrhované konstrukce k odstranìní prostory interier prostory exterier nábytkové vybavení zaøizovací pøedmìty vertikální komunikace , ,800-3,150-3,150-3,150-3,150 Legenda místností 001 garáže 002 schodiš ová hala 003 osobní výtah 004 nákladní výtah na knihy 005 sklad knih 006 sklad knih 007 kotelna 008 provozní schodištì rozvadìè elektro 010 sklad nábytku 011 pøíjezdová komunikace zásobování, parkování pùdorys 1. P.P. / 1:100 / výkres: B.4

7 tera s a 1. podzemní podlaží 1. nadzemní podlaží 2. nadzemní podlaží 3. nadzemní podlaží 4. nadzemní podlaží 5. nadzemní podlaží -1, kola, koèárky , ,850 +/-0, /-0,000 +/-0, Legenda výkresu konstrukce pùvodní konstrukce navrhované konstrukce k odstranìní prostory interier prostory exterier nábytkové vybavení zaøizovací pøedmìty vertikální komunikace Legenda místností 101 zádveøí 102 vstupní hala, centrální pult, kavárna, internet 103 hudební oddìlení 104 schodiš ová hala 105 osobní výtah 106 nákladní výtah na knihy 107 WC ženy umývárna 108 WC ženy pøedsíòka 109 WC ženy WC ženy WC bezbarierové 112 WC muži umývárna 113 WC muži pøedsíòka, pisoir 114 WC muži WC muži úklidová komora 117 vnitøní VZT šachta 118 oddìlní dospìlých 119 èítárna periodika 120 kuchyòka 121 sklad 122 úklidová komora 123 dìtský koutek 124 chodba 125 vstup zamìstnanci, provozní schodištì 126 sklad knih 127 pøíjem, zpracování, region RSKIS 128 venkovní terasa pùdorys 1. N.P. / 1:100 / výkres: B.5

8 tera s a 1. podzemní podlaží 1. nadzemní podlaží 2. nadzemní podlaží 3. nadzemní podlaží 4. nadzemní podlaží 5. nadzemní podlaží ,150 +2, ,250 +4, , Legenda výkresu konstrukce pùvodní konstrukce navrhované konstrukce k odstranìní prostory interier prostory exterier nábytkové vybavení zaøizovací pøedmìty vertikální komunikace 236 Legenda místností 201 dìtské oddìlení 202 regionální literatura, studovna 203 èajová kuchyòka 204 schodiš ová hala 205 osobní výtah 206 nákladní výtah na knihy 207 WC ženy umývárna 208 WC ženy pøedsíòka 209 WC ženy WC ženy WC bezbarierové 212 WC muži umývárna 213 WC muži pøedsíòka, pisoir 214 WC muži WC muži úklidová komora 217 vnitøní VZT šachta 218 server 219 provozní schodištì 220 výtvarná dílna 221 terasa 222 kuøácká terasa 223 chodba 224 šatna zamìstnanci 225 pøedsíòka 226 WC 227 umývárna 228 kuchyòka 229 denní místnost 230 provozní sklad variabilní prostor 231 environmentální centrum 232 individuální studovna 233 individuální studovna 234 studovna 235 studovna 236 atrium 237 atrium pùdorys 2. N.P. / 1:100 / výkres: B.6

9 tera s a 1. podzemní podlaží 1. nadzemní podlaží 2. nadzemní podlaží 3. nadzemní podlaží 4. nadzemní podlaží 5. nadzemní podlaží , , , , Legenda výkresu konstrukce pùvodní konstrukce navrhované konstrukce k odstranìní prostory interier prostory exterier nábytkové vybavení zaøizovací pøedmìty vertikální komunikace zatravnìná støecha Legenda místností 301 pøednáškový sál 302 patrová hala 303 jednací místnost 304 schodiš ová hala 305 osobní výtah 306 nákladní výtah na knihy 307 WC ženy umývárna 308 WC ženy pøedsíòka 309 WC ženy WC ženy WC bezbarierové 312 WC muži umývárna 313 WC muži pøedsíòka, pisoir 314 WC muži WC muži úklidová komora 317 vnitøní VZT šachta 318 èajová kuchyòka 319 provozní archiv 320 provozní schodištì 321 chodba 322 pøedsíòka 323 WC zamìstnanci 324 pøíruèní provozní archiv 325 kanceláø úètárna 326 kanceláø vedení knihovny 327 jednací místnost 328 terasa 329 vnìjší VZT šachta 330 zatravnìná pochozí støecha 331 jednotky chlazení pùdorys 3. N.P. / 1:100 / výkres: B.7

10 tera s a 1. podzemní podlaží 1. nadzemní podlaží 2. nadzemní podlaží 3. nadzemní podlaží 4. nadzemní podlaží 5. nadzemní podlaží ,350 +9,510 +8,300 Legenda výkresu konstrukce pùvodní konstrukce navrhované konstrukce k odstranìní prostory interier prostory exterier nábytkové vybavení zaøizovací pøedmìty vertikální komunikace zatravnìná støecha Legenda místností 401 vnìjší schodištì 402 èítárna pùdorys 4. N.P. / 1:100 / výkres: B.8

11 tera s a 1. podzemní podlaží 1. nadzemní podlaží 2. nadzemní podlaží 3. nadzemní podlaží 4. nadzemní podlaží 5. nadzemní podlaží ,650 +9,510 +8,300 Legenda výkresu konstrukce pùvodní konstrukce navrhované konstrukce k odstranìní prostory interier /vyhlídková plošina/ prostory exterier nábytkové vybavení zaøizovací pøedmìty vertikální komunikace Legenda místností 501 vnìjší schodištì 502 vyhlídková terasa pùdorys 5. N.P. / 1:100 / výkres: B.9

12 +16,650 5.N.P. +16,650 5.N.P. +13,350 4.N.P. +9,510 3.N.P. +9,510 3.N.P. +9,510 3.N.P. +7,650 +8,300 støecha +5,950 +4,250 2.N.P. +4,250 2.N.P. +4,250 2.N.P. +2,250-1,450-0,850 +/-0,000 1.N.P. +/-0,000 1.N.P. +/-0,000 1.N.P. øez 1 varianta A øez 2 varianta A -3,150 1.P.P. +16,650 5.N.P. +16,650 5.N.P. +13,350 4.N.P. +9,510 3.N.P. +9,510 3.N.P. +9,510 3.N.P. +7,650 +8,300 støecha +5,950 +4,250 2.N.P. +4,250 2.N.P. +4,250 2.N.P. +2,250-1,450-0,850 +/-0,000 1.N.P. +/-0,000 1.N.P. +/-0,000 1.N.P. øez 1 varianta B øez 2 varianta B -3,150 1.P.P øezy / 1:200 / výkres: B.10

13 KNIHOVNA pohled severozápadní pohled jihovýchodní pohled severovýchodní pohled jihozápadní pohledy var.a / 1:200 / výkres: B.11

14 varianta A varianta A varianta B varianta B vizualizace modelu / výkres: B.13

15 model varianta A pohled z ulice Jánské variantaa detail obvodového pláštì varianta A pohled z ulice Ševèíkovy varianta A vizualizace exteriér var. A / výkres: B.14

16 vstupní hala oddìlení dospìlých centrální schodištì vstupní hala - centrální pult vizualizace interiér var. A / výkres: B.16

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

LI-VI PRAHA spol. s r.o.

LI-VI PRAHA spol. s r.o. LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD

PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších novel, naposledy zákona č. 163/2006 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ NÁZEV AKCE: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno INVESTOR: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 STUPEŇ: Dokumentace pro stavební povolení POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTANT:

Více

Novostavba bytového domu ul. Odlehlá a novostavba veterinární kliniky ul. Novovysočanská, Praha 9

Novostavba bytového domu ul. Odlehlá a novostavba veterinární kliniky ul. Novovysočanská, Praha 9 Prvního pluku 20/224 186 59 Praha 8 - Karlín telefon 251 038 111 telefax 222 325 182 www.tebodin.com www.tebodin.cz Zákazník: A plus spol. s r.o. Investor: Městská část Praha 9 Projekt: Stupeň: Novostavba

Více

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012 Seznam příloh: TEXTOVÁ ČÁST: ÚP ČR Brno zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně Objednatel: Česká republika Úřad

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. č. v. D.3

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. č. v. D.3 Název akce: Stavební úpravy objektu správy VLS ČR Libavá Místo stavby: parcela č. 663, 665, 666, 667, k. ú. Libavá Investor: Vojenské lesy a statky ČR, Bratrská 359, 751 31 Lipník nad Bečvou POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN OPAVA OZNÁMENÍ podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 Číslo zakázky Katastrální území

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem Regulační plán Za Voříškovým Dvorem katastrální území České Budějovice 3 stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 67 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Místo stavby: Stupeň PD: Zpracovatel PO: Letňany nástavby panelových domů Blok 14 ul. Rýmařovská 430 435 typ PB 70 OS Projekt ke stavebnímu povolení Architektonická kancelář Křivka, s.r.o. Ing. Radek

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

ČSN 73 4301 + ZMĚNA Z1 Obsah Strana Předmluva... 3 1 Předmět normy... 5 2 Normativní odkazy... 5 3 Definice... 6 4 Umisťování obytných budov do

ČSN 73 4301 + ZMĚNA Z1 Obsah Strana Předmluva... 3 1 Předmět normy... 5 2 Normativní odkazy... 5 3 Definice... 6 4 Umisťování obytných budov do 1 ČSN 73 4301 + ZMĚNA Z1 Obsah Strana Předmluva... 3 1 Předmět normy... 5 2 Normativní odkazy... 5 3 Definice... 6 4 Umisťování obytných budov do území... 8 4.1 Základní ustanovení... 8 4.2 Vzájemné odstupy

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Obchodní centrum Kyjov

Obchodní centrum Kyjov Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství Obchodní centrum Kyjov Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Agroprojekt Brno s.r.o. Seznam

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany S P09 070769/2013/OVÚR/Sk P09 047524/2014/OVÚR/Sk

Více

Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště

Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě 1 Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště Praha 2008 Novostavba Moravskoslezské vědecké

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava 1 tel.: 59 7464 460, 59 7464 206, mobil: 603 806001 fax: 59 7464 206 e-mail: vav@arsystem.cz Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ

Více

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Právní předpis hl. m. Prahy č.26/1999 Datum vydání: 19.10.1999 Datum účinnosti: 1.1.2000 Pozměňovací vyhlášky/nařízení

Více

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST BLANSKO - střed města 1 BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ATELIER RAW LEDEN 2003 BLANSKO - střed města 2 OBSAH : A. TEXTOVÁ ČÁST str. A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 1.1. Zpracovatelé

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA

INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA květen 2011 1 I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R na stavební akci REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA Investiční záměr věcně a funkčně

Více

OZNÁMENÍ. "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída"

OZNÁMENÍ. Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída" podle zákona č. 100/2001

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více