Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci paní L. Č. A - Obsah podnětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci paní L. Č. A - Obsah podnětu"

Transkript

1 I. OSPOD nejednal v nejlepším zájmu dítěte, když se vyslovil pro jeho odnětí z péče matky do dětské léčebny, aniž by spolupracoval s dětskou psychiatričkou, u které se dítě léčí od 5 let pro anxiosní fobickou poruchu. II. Ochránce zastává názor, že je v zájmu dítěte, aby znalo svého otce, který se chce podílet na jeho výchově. Existuje tu ale i zájem dítěte, aby netrpělo duševním onemocněním. Nejprve je nutné připravit dítě po zdravotní stránce na kontakt s otcem a poté naplňovat jeho zájem spočívající ve vytvoření vztahu syn - otec. V Brně dne 31. března 2008 Sp. zn.: 4848/2007/VOP/HVZ Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci paní L. Č. A - Obsah podnětu Dne se na mě obrátila paní L. Č., tehdy neznámého pobytu, zastoupená svou matkou paní E. P., bytem P., s podnětem směřujícím proti Úřadu městské části P., který vykonává sociálně-právní ochranu (dále také jako OSPOD) nezl. D. Č., nar. 1998, a proti Obvodnímu soudu pro P.(dále také jako obvodní soud), ve věci průtahů v soudním řízení. Výsledek šetření výkonu státní správy obvodního soudu bude obsažen v samostatné zprávě o šetření. Stěžovatelka uvedla, že OSPOD nehájí při výkonu sociálně-právní ochrany zájmy jejího syna. Bez přihlédnutí k lékařským zprávám se rozhodl pro umístění dítěte do dětské léčebny v Ř. Stěžovatelka doložila, že si na postup sociální pracovnice P. T. opakovaně stěžovala její nadřízené, ale její stížnosti byly shledány nedůvodnými. Stěžovatelka se domnívá, že by měl být otci se synem zakázán styk, domáhala se zákazu styku soudně návrhem mj. ze září 2007, který byl zamítnut s tím, že soud má za osvědčené, že je nezletilý matkou systematicky vůči otci negativně ovlivňován. Po doplnění náležitostí podnětu bylo ve věci zahájeno dne šetření podle ustanovení 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv. V jeho rámci byla prostudována spisová dokumentace vedená OSPOD za období od do , stěžovatelka doručila i dokumenty staršího data, a byl vyzván starosta Městské části P. Mgr. T. C. k vyjádření k případu.

2 B - Skutková zjištění 1) Stížnosti proti sociální pracovnici a jejich vyřízení Nejprve je třeba uvést, že sociální pracovnice P. T. nahradila v září 2006 původní sociální pracovnici, s níž nebyla stěžovatelka spokojená. Dne proti ní podala paní Č. stížnost, v níž uvádí, že když sociální pracovnici v telefonu sdělila, že jí nevyhovuje termín setkání, měla jí odpovědět, že ji to nezajímá a bezdůvodně silně zvyšovala hlas, až křičela. Jiné datum setkání se nepodařilo stěžovatelce domluvit, protože jí měla sociální pracovnice zavěsit telefon. Stížnost byla vyřízena dne J. Č., vedoucí odboru sociálních věcí příslušného úřadu (dále také jako vedoucí). Nařčení z neprofesionálního chování sociální pracovnice během telefonátu označila za tvrzení proti tvrzení, kdy lze těžko objektivně posoudit, jak byl hovor veden a ukončen. Sociální pracovnice v telefonátu, jak vyplývá ze záznamu ve spisu Om, nechtěla uvést konkrétní důvod následného osobního jednání, což zřejmě vyvolalo mezi ní a matkou napětí. Starosta Městské části P. Mgr. T. C. se ve vyjádření ze dne zastal zaměstnanců svého úřadu a navrhl opatření, jak v budoucnu prokázat průběh hovoru. Další stížnost na postup OSPOD a na sociální pracovnici je datovaná ke dni Předmět stížnost spočívá v tom, že se sociální pracovnice dle názoru stěžovatelky nevěnuje případu nezl. D. Č. dostatečným způsobem, navštívila ho pouze jednou a na velmi krátkou dobu, přičemž dovozuje závěry, které se nezakládají na pravdě a předkládá je soudu. Mělo se jednat o informaci, že matka verbálně i neverbálně syna ovlivňuje proti otci. Stěžovatelka má za to, že sociální pracovnice straní otci, přejímá jeho argumentaci a ignoruje její argumenty. Odmítá, že by ovlivňovala dítě a je přesvědčena, že sociální pracovnice P. T. nevolí postupy, které by vedly k řádné ochraně zájmů dítěte. Stížnost byla vyřízena dne jako nedůvodná. Pokud by dle názoru vedoucí byl chlapec veden k pozitivnímu vztahu k otci, bez jakýchkoliv komentářů z minulosti, lze předpokládat, že by se jeho reakce pomalu urovnaly. Dítě má dle vedoucí právo na oba rodiče a je povinností opatrovníka toto zabezpečit. Vedoucí celou spisovou dokumentaci předala k posouzení komisi pro sociálně-právní ochranu dětí (dále také jako komise), která se také zabývala stížností matky na postup OSPOD a jednomyslně konstatovala, že sociální pracovnice postupovala správně. Komise zhodnotila situaci dítěte jako velmi vážnou a poukázala na fakt, že užívá antidepresiva. Matka by dle komise měla změnit svůj postoj vůči otci dítěte, které je naprosto bezbranné, bezmocné a závislé na prostředí a lidech, s nimiž žije. Dne opakovala paní Č. svoji stížnost na postup OSPOD a na sociální pracovnici, tvrdila, že závěry opatrovníka se nezakládají na pravdě, a žádala 2

3 o zjednání nápravy. 1 Stížnost nebyla shledána důvodnou. Vedoucí sdělila v odpovědi stěžovatelce ze dne , že v postupu OSPOD ani v práci sociální pracovnice nebyly shledány nedostatky. Své tvrzení podpořila tím, že se případem jejího syna zabývala i komise. 2) Rodinná situace po rozpadu vztahu rodičů a problémy se stykem otce a syna Pokud jde o posouzení postoje OSPOD k vydání předběžného opatření, jímž by dítě bylo předáno do dětské léčebny, považuji za nezbytné zde uvést zásadní mezníky konfliktní rodinné situace. 2 Dítě bylo do péče matky svěřeno v říjnu 1999, otci byl upraven styk. V září 2000 byla schválena soudem dohoda rodičů o styku. Manželství bylo rozvedeno. Dva měsíce po uzavření dohody začal otec upozorňovat na bránění ve styku se synem a v březnu 2001 matka podala návrh na zákaz styku otce s dítětem, její návrh OSPOD podpořil z důvodu, že dítě na otce reaguje nepříznivě (otec na ně působí nevhodně, do věci je opakovaně zapojena policie). Otec podle zprávy FOD z doby, kdy dítěti byly tři roky, přicházel k domu v doprovodu své rodiny, která se hlučně radila, matka ze strachu objednala ke styku bezpečnostní agenturu a několikrát také volala policii. Dítě k otci před domem přivedla, ale jakmile promluvil a vynucoval si kontakt, dostal se chlapec již v té době do těžkého stresu a svůj strach projevoval pláčem. Hledal oporu v matce, která se snažila otci vyhovět a vracela mu dítě. Sociální asistentka FOD ve zprávě ze dne konstatovala, že tento styk je proti jakékoliv přirozenosti a zanechává v dítěti jen hlubší negativní zážitky. Nedoporučila ho ani dětská psycholožka, ani pediatrička, ani pracovnice oddělení péče o dítě (dále OPD). V květnu 2002 obvodní soud styk otce s dítětem zakázal na základě výsledku znaleckého posudku, který vyzněl nepříznivě pro otce. U dítěte byly nalezeny projevy úzkosti a nejistoty v chování, vázané na osobu otce. O zákazu styku rozhodl obvodní soud v květnu 2002, v červenci 2003 rozsudek zrušil odvolací soud. Další znalecký posudek z března 2004 vypracovaný PhDr. K. a MUDr. C. vyzněl nepříznivě pro matku, nicméně oba rodiče byli označeni za schopné pro výchovu dítěte. Bylo zjištěno, že dítě otce prakticky nezná a v postoji k němu přejímá názory matky. Dle znalců je v zájmu nezletilého pracovat na pomalém navracení otce do života dítěte, které lze realizovat ve veřejné instituci v neutrálním prostředí bez přítomnosti matky. Matka v roce 2004 ale rezolutně odmítala asistovaný styk dítěte s otcem a trvala na zákazu styku, přestože otec měl zájem navázat s dítětem vztah. Pedopsychiatrické vyšetření dítěte v roce 2004, které provedla MUDr. D. T., ukázalo úzkostnou až fobickou problematiku týkající se osoby otce. Otce vnímalo dítě jednoznačně negativně jako ohrožující postavu až nositele zla, odmítalo jakýkoliv kontakt s ním i hovor o něm. Původ problémů spatřovala dětská 1 Mgr. T. C. mi v dopisu ze dne sdělil, že stížnost ze dne nebyla úřadu zaslána, není nikde evidována, nicméně odpověď paní J. Č. se vztahuje k tomuto dopisu stěžovatelky. 2 Vycházím především z výpisu ze spisu Om, který pro účely znaleckého posudku v roce 2006 vypracovali MUDr. K. a PhDr. K. 3

4 psychiatrička zřejmě v traumatizujících událostech provázejících rozpad manželství. Dle jejího názoru by bylo iluzorní až nevhodné chlapce nutit (či mu doporučovat) do jakéhokoliv kontaktu s otcem. Kontakt nedoporučila, protože by mohl vést k nadměrné psychické či emoční zátěži, a tím k vážnějšímu narušení dalšího vývoje chlapce. Chlapec byl již v té době medikován lékem tlumícím úzkost a snižujícím depresivitu. V následujícím roce opět zjistila velký strach z otce, obavy, že mu nějak ublíží, tiskne se k matce, nechce od ní odejít. Opět diagnostikovala fobickou anxiosní poruchu. Dle zprávy OSPOD z února 2006 ke styku otce a syna nedocházelo již déle než 3 roky. V témže měsíci vypracovala Psychiatrická léčebna v B. znalecký posudek na rodiče. U žádného z rodičů nebyly zjištěny známky duševní poruchy či choroby, ve vztahu k synovi ale zjistily znalkyně u matky až úzkostnou obavnost. Ze zprávy praktické lékařky MUDr. K. ze dne vyplynulo, že dítě stále trpí fobickou anxiosní poruchou. Nedoporučila setkání s otcem bez matky na půdě FOD, protože dítě je psychicky zhroucené, pokud se má zúčastnit jakéhokoliv setkání s otcem. Upozornila na dvouletou medikaci z indikace psychiatra. OSPOD v té době zastával názor, že dítě je dlouhodobě poškozováno tím, že nemá možnost vídat se s druhým rodičem. Jedinou možnost spatřuje v asistovaném styku na půdě FOD pod odborným dohledem. Znalecký posudek z května 2006 vypracovaný MUDr. J. K. a PhDr. J. K. vychází z toho, že běžný kontakt dítěte s otcem se nepodařilo navázat, rodiče s nezletilým žili krátce, dítě bylo svěřeno do péče matky v době jeho jednoho roku. Chlapec otce odmítá, aniž s ním má reálnou zkušenost. Na odmítání se podílí nepochybně více faktorů. Matka v rámci svého negativního vztahu k otci styk podle znalců nepodporovala a mohla mu bránit. V posudku je uvedeno, že zjevně své postoje k otci dávala před dítětem najevo, a tím je ovlivňovala. Při sporadických kontaktech dítěte s otcem za přítomnosti matky docházelo ke konfliktům, chlapec jim byl vystaven, a to jej dále neurotizovalo a zhoršovalo jeho vztah k otci. Je pravděpodobné, že má přímé vzpomínky na tyto konflikty. Nelze vyloučit ani dědičné vlivy (např. zvýšená osobnostní senzitivita). Znalci nezjistili psychotickou poruchu, ale nevyvážený vývoj osobnosti a mj. klinické známky poruchy přizpůsobení s anxiosní a depresivní složkou. Dle názoru znalců je chlapec, který je na matku silně citově fixován, matkou ovlivňován zejména v tom smyslu, že se identifikuje s negativním vztahem matky k otci. Reaktivita dítěte na kontakt s otcem je abnormní. Před asistovanými styky navrhli znalci nejprve psychoterapeutickou péči chlapce. Tyto styky by dle jejich názoru bylo možné rozšiřovat pouze velmi pomalu a postupně, v závislosti na aktuálním stavu dítěte. Styk mezi otcem a synem se měl na základě rozsudku obvodního soudu ze dne uskutečňovat na půdě FOD za přítomnosti sociální pracovnice FOD a psycholožky FOD jednou týdně po dobu jedné hodiny bez přítomnosti matky. Odvolací soud potvrdil rozsudek o styku otce se synem s tím, že tento styk je žádoucí pro zdárný budoucí vývoj nezletilého. Právní moci rozsudek nabyl dne Ačkoliv se poté 4krát v budově FOD všichni zúčastnění setkali, ke styku dítěte s otcem nedošlo, a to z důvodu psychického stavu dítěte. V době dvou dnů před jedním z červnových styků matka se synem navštívila praktickou lékařku, 4

5 aby ho ve spolupráci s ní a dětskou sestrou připravila na styk s otcem ve FOD. Ve zprávě se uvádí: Po tomto sdělení chlapec vyskočil ze židle matce na klín, začal plakat, křečovitě se jí držel kolem krku. Odmítl se pustit, nekomunikoval. Neuskutečnilo se 6 styků, 3 z důvodu dovolené matky a 3 z důvodu nemoci syna. Jak vyplývá ze zprávy psycholožek FOD (Mgr. Š., Mgr. M.) ohledně dvou styků v červnu 2007, chlapec hlasitě plakal a odmítal se od matky odtrhnout, během 45minutového setkání nezměnil polohu kromě chvilky, kdy ho matka doprovodila na záchod zvracet. Chování D. je popsáno ve zprávě jako značně úzkostné, neustále plakal matce na rameni a jeho pláč během celého setkání neztrácel na intenzitě. S matkou nebylo možné mluvit vzhledem k těsnému kontaktu se synem, kdy přes jeho pláč nic neslyšela. Ve zprávě se uvádí, že matka se jevila značně vyčerpaná, bezradná, snažila se syna přimět k separaci a ke spolupráci s psychologem. Chování chlapce se psycholožkám FOD jevilo jako psychosomatická reakce na stresující situaci. Závěr jejich zprávy zní, že během očekávaného setkání s otcem dochází ke značné traumatizaci dítěte. Doporučují, aby styky byly dočasně přerušeny a syn podstoupil dlouhodobou individuální psychoterapeutickou léčbu. V červenci 2007 se opět nepodařilo uskutečnit styk otce se synem z důvodu silných emočních reakcí dítěte, jak je uvedeno ve zprávě FOD. Ačkoliv se matka snažila verbálně motivovat syna k separaci od ní, po celou dobu hlasitě plakal a odmítal se odtrhnout. Na zpáteční cestě se podle tvrzení matky syn pozvracel a zůstala s ním doma, aby ho mohla ošetřovat. Zpráva FOD popisující srpnový neuskutečněný styk otce se synem uvádí, že chlapec při příchodu matku dusivě objímal vydávaje zvuky hlasitého pláče, nereagoval na pobídky ke hře ani na slovní výzvy matky k fyzickému odloučení. Z důvodu emocionálního vyčerpání syna a stagnaci situace rodiče souhlasili s ukončením styku. 3) Předběžné opatření podle ustanovení 76a o. s. ř. a následný vývoj Dne podal otec návrh soudu, aby umístil dítě do dětské léčebny v Říčanech, která má zkušenosti se syndromem zavrženého rodiče, na dobu, kterou určí soud. Matce by měl být po dobu umístění zakázán kontakt s dítětem, s výjimkou, kdy to bude z terapeutických důvodů povoleno. Umístění v léčebně mělo být přechodným obdobím před faktickou změnou výchovného prostředí. Mgr. D. V., vedoucí OPD, dne s návrhem otce souhlasila. Rozhodnutí soudu o stycích ve FOD dle jejího názoru neplní svou funkci. Vyjádřila domněnku, že matka neplní povinnosti v tom směru, že by syna na styk připravovala. V přípisu pro soud uvádí: Naopak se stále omlouvá, že je dítě psychicky zhroucené Náhradní termíny z neuskutečněných styků nebyly prozatím nahrazeny, naopak dle sdělení FOD matka hovořila s paní V. o tom, že by chtěla jejím prostřednictvím požádat o to, aby nemusely být styky nahrazovány, že to dítěti nesvědčí. Ve vyjádření se dále uvádí: Soudní řízení trvalo několik let, než se podařilo, aby byl rozsudek v právní moci, a po celou dobu nebyl, ani nyní není otec se synem v kontaktu. Matka tak měla dostatek prostoru na to, aby s dítětem docházela do speciálních zařízení, kde by jí odborníci poradili, jak dále postupovat, aby začalo pozvolným způsobem docházet ke kontaktu mezi dítětem a otcem. 5

6 Naopak se kolizní opatrovník domnívá, že matka tak nikdy neučinila a nepřímým způsobem kontaktu otce s dítětem brání (viz omluvenky na FOD). Dále OSPOD navrhl, aby soud postupoval podle ustanovení 76a) o. s. ř., protože kdyby postupoval podle ustanovení 76 o. s. ř., existuje obava opětovného protahování soudních jednání ze strany matky, jak tomu bylo v předchozích letech (opakované znalecké posudky, odvolávání, stížnosti na postupy sociálních pracovníků). Umístění dítěte v dětské léčebně je dle vedoucí OPD jediným možným řešením situace v rodině, kde bude možné s ním pracovat bez vlivu obou rodičů. Dne bylo vydáno předběžné opatření podle ustanovení 76a) o. s. ř., na jehož základě měl být nezl. D. umístěn do dětské léčebny v Ř. a matka měla mít se synem zakázaný kontakt, vyjma případu, kdy to bude z terapeutických důvodů povoleno. Dne dle stěžovatelky přišli soudní vykonavatelé pro dítě. Matka se s dítětem ukrývala na neznámém místě. Zhoršení psychického stavu dítěte po nařízených asistovaných stycích s otcem zaznamenala ve zprávě ze dne MUDr. D. T., dětská psychiatrička. Zhoršení se projevilo tak, že chlapec nebyl s lékařkou vůbec schopen komunikovat bez matčiny přítomnosti (skoro půl hodiny jen plakal, choulil se k matce a nebyl schopen hovořit). Byly mu změněny léky ve smyslu nasazení antidepresiv kvůli zvládání stresu. Dle psychiatričky umístění chlapce v jakémkoliv zařízení bez matky by mohlo natolik nalomit křehkou psychiku dítěte, které obecně má sníženou schopnost se bránit a která je již dlouhodobě zatěžovaná nadměrným stresem, že by mohlo dojít k nevratnému nalomení a změnám psychického vývoje ve smyslu nadměrné úzkosti, obsedantně kompulsivní poruchy, sebepoškozování, impulsivity či poruchám osobnosti. Usnesením Obvodního soudu pro P. ze dne bylo předběžné opatření prodlouženo o jeden měsíc. Následně, po úkrytu matky se synem, OSPOD podal návrh na nové předběžné opatření k odnětí dítěte do dětské léčebny, zejména z důvodu neplnění povinné školní docházky v důsledku ukrývání se s dítětem, za příčinu špatného psychického stavu dítěte může prostředí, v němž se chlapec nachází. Soud návrhu vyhověl. Poté, co toto předběžné opatření přestalo být účinné dne , se matka vrátila se synem do místa bydliště. K odvolání matky proti předběžnému opatření se OSPOD dne vyjádřil tím způsobem, že se matka i přes zjevné problémy se synem nepokoušela pravidelně docházet k odbornému lékaři z oboru dětské psychologie, kde by bylo dítě připravováno na styk. Dále vedoucí odboru sociálních věcí J. K. uvádí, že naposledy matka navštívila MUDr. T. dne , která diagnostikovala anxiozní fobickou poruchu vyvíjející se na bázi rané tramautizace a dlouhodobého stresu. Dle názoru OSPOD příčinou traumatu a stresu nemůže být otec, který se s dítětem nemá možnost již delší dobu stýkat. Dne vydalo k věci stanovisko MPSV 3 se závěry: předběžné opatření není naplňováno a je možnou příčinou jednání paní Č.; dochází 3 Podepsána Mgr. K. K., vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí. 6

7 tak k dalšímu možnému ohrožení D. a vyostřování situace; umístění dítěte mimo rodinu v současné době není vhodné; je třeba navrhnout jiné a účinnější opatření; zajistit odbornou terapeutickou pomoc pro dítě, matku, otce a babičku; nebyla dosud využita všechna opatření dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí; umisťování dětí do ozdravoven z důvodu rodičovských konfliktů je v rozporu se stanoviskem MPSV, kdy je v souladu s Úmluvou o právech dítěte preferována ambulantní péče a poradenství v rodině, terapie a krizová intervence. Mgr. T. C., starosta Městské části P., k případu ve vyjádření ze dne uvedl, že sociální pracovnice P. T. vstoupila do případu v okamžiku, kdy se otec se synem nemohl stýkat, a nebylo tak naplněno právo na možnost výchovy syna a opačně syna na svého otce dle čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Po celou dobu se OSPOD snaží, aby měl otec možnost vychovávat svého syna a nezletilému umožnit poznat otce, aby se sám mohl rozhodnout, zda se s ním bude stýkat, či nikoliv. OSPOD se opírá o Úmluvu o právech dítěte, zákony, znalecký posudek a rozsudek Městského soudu v P. U podobných případů se ve většině osvědčil postup OSPOD, aby matka dítěti vysvětlila, že s otcem nežijí, protože si přestali rozumět, ale že tatínka má a ten se s ním chce stýkat, chodit do kina, do ZOO, hrát si a sledovat, jak roste. Kladný postoj k vydání předběžného opatření zdůvodnil tak, že OSPOD koncem prázdnin 2007 dospěl k závěru, že matka nenapomáhá tomu, aby syn poznal svého otce, a tím aby se otec mohl podílet na jeho výchově. Proto se rozhodl pro umístění dítěte do neutrálního prostředí typu školy v přírodě a chtěl rodiče vést k tomu, aby se dohodli na dalším postupu, jak se bude dítě s otcem stýkat. V průběhu skrývání matky se OSPOD spojil s Mgr. K. K. z MPSV a s MUDr. T., ředitelkou DTP. OSPOD si nepřál, aby dítě žilo nadále v úkrytu, a sdělil to soudu. OSPOD hodlá dítě aktivně zapojit do terapeutických sezení, stejně jako rodinu. Úmluva o právech dítěte C - Právní úprava - výběr Dle čl. 3 musí být zájem dítěte předním hlediskem při jakékoliv činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány. Dle čl. 7 má každé dítě od narození právo mj. znát své rodiče a právo na jejich péči, pokud to je možné. Dle čl. 9 odst. 3 stát uznává právo dítěte odděleného od jednoho nebo obou rodičů udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu se zájmy dítěte. Listina základních práv a svobod Dle čl. 32 odst. 4 péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti 7

8 mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Sociálně-právní ochranou se rozumí podle ustanovení 1 odst. 1 písm. a) ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu. Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je podle ustanovení 5 výše uvedeného zákona zájem a blaho dítěte. Obecní úřad je podle ustanovení 10 odst. 1 písm. b), c) zákona povinen působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti a projednat s nimi odstranění nedostatků ve výchově dítěte. Podle ustanovení 12 může obecní úřad obce s rozšířenou působností uložit rodičům povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení, pokud rodiče nezajistili dítěti odbornou pomoc, ačkoliv ji nezbytně potřebuje a taková pomoc byla předtím rodičům doporučena. Dále jim tuto povinnost může uložit, nejsou-li schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské pomoci, zejména při sporech o úpravě styku s dítětem. Jestliže rodiče nesplní svoji povinnost využít odborného poradenského zařízení, o jejímž uložení rozhodl OSPOD podle ustanovení 12, dopustí se přestupku podle ustanovení 59a odst. 1 písm. a) výše uvedeného zákona, za nějž lze uložit pokutu až ve výši ,- Kč. Je-li příznivý vývoj dítěte vážně ohrožen nebo narušen, je OSPOD povinen podle ustanovení 16 výše uvedeného zákona neprodleně podat návrh soudu na vydání předběžného opatření podle ustanovení 76a o. s. ř. 1. D - Závěry a) Prošetření stížnosti ze dne neshledal jsem pochybení. Jsem toho názoru, že rodiči nemusí sociální pracovnice sdělovat konkrétní důvod, ze kterého má k setkání dojít, jestliže si to vyžádá situace (v tomto případě otázka soudu, na niž bylo nejvhodnější získat bezprostřední odpověď). Zastávám také názor, že sdělovat informace v telefonickém hovoru je riskantní, když si sociální pracovnice není jistá, že hovoří s rodičem. Otázku ukončení hovoru a způsobu rozmluvy nelze objektivně posoudit. Vyjádření sociální pracovnice ve spisu Om, které podala po doručení stížnosti paní Č., se liší od informací ve stížnosti. Souhlasím s navrženým opatřením starosty, jak do budoucna řešit rozdílné interpretace o průběhu hovoru. b) Prošetření stížnosti ze dne

9 Stěžovatelce vadily závěry opatrovníka sdělené soudu k návrhu otce na vydání rozsudku o změnu výchovy a o zákaz styku s otcem o jejím negativním ovlivňování dítěte proti otci. Stížnost byla prošetřena dne vedoucí odboru sociálních věcí jako nedůvodná. Vedoucí matce sdělila, že pokud by dítě bylo vedeno k pozitivnímu vztahu k otci bez jakýchkoliv komentářů z minulosti, lze předpokládat, že by se jeho reakce pomalu urovnaly. Po prošetření vyřízení této stížnosti ze strany vedoucí odboru sociálních věcí J. Č. musím konstatovat, že postrádám odkaz na dokumenty, z nichž opatrovník vycházel, když tvrdil, že matka dítě negativně ovlivňuje. Jsem toho názoru, že stěžovatelce zde nebylo odpovězeno na těžiště její stížnosti - z jakých pramenů vychází názor opatrovníka. V tomto ohledu mám za to, že stížnost nebyla řádně vyřízena. Iniciativa předání věci komisi byla, z mého pohledu, v pořádku. c) Třetí stížnost paní Č. doručená úřadu dne a vyřízená dne vedoucí odboru sociálních věcí J. Č. nebyla starostovi známa. Nenalezl jsem ji ani ve spisové dokumentaci Om, z očíslování stran ve spisu je zjevné, že do něj nebyla založena, stejně tak jako její vyřízení. V příloze proto starostovi Mgr. T. C. zasílám oba dokumenty, jejichž kopie se nacházejí ve spisu Kanceláře veřejného ochránce práv od stěžovatelky. Stěžovatelka zde opakuje, že není pravdivý závěr opatrovníka o jejích postojích vůči otci dítěte. Její stížnost je vlastně nesouhlasnou reakcí na vyřízení předchozí stížnosti. V odpovědi vedoucí J. Č. opět postrádám odkaz na dokumenty, z nichž opatrovník vycházel. 2. Podporu návrhu otce ze strany OSPOD na vydání předběžného opatření podle ustanovení 76a) o. s. ř., kterým se dítě předává do péče dětské léčebny v Říčanech, nemohu považovat za postoj, který by byl v souladu s nejlepším zájmem dítěte. OSPOD sice správně uvažoval o tom, že dítě má právo znát svého otce a právo na rodičovskou výchovu obou rodičů, ale nezohlednil zdravotní stav dítěte, které bylo od 2004 medikováno pro anxiosní psychickou poruchu. V této věci ani neoslovil pedopsychiatričku. Musím konstatovat, že ačkoliv psychický vývoj dítěte není podle soudních znalců příznivý a podle dvou znaleckých posudků bylo dítě ovlivněno ve svém postoji názorem matky, odtržení od matky do reintegračního centra je vzhledem k psychiatrické diagnóze dítěte příliš razantní postup a před jeho zvolením nebyla zvolena adekvátní sociální práce - poučení matky, uložení povinnosti navštívit odborné poradenské zařízení (terapie z důvodu psychického stavu dítěte při nepovedených stycích ve FOD), event. jestliže by matka nespolupracovala výchovné opatření dle zákona o rodině (napomenutí či dohled). 4 4 Příznivý vývoj dítěte byl, podle mého názoru, ohrožen již v době, kdy bylo nutné předepsat mu léky proti úzkosti a depresivitě, tedy v roce

10 Otec se vůči synovi, jak je patrné ze spisové dokumentace, nechoval způsobem, který by odůvodňoval zákaz styku. Pro psychický vývoj dítěte, jak vyplývá ze znaleckých posudků, je důležité, aby se vytvořil otcovský vztah. Také zastávám názor, že je v zájmu dítěte, aby znalo svého otce, který se chce podílet na jeho výchově. Existuje tu ale i zájem dítěte, aby netrpělo duševním onemocněním. V zájmu dítěte je, aby se fobická anxiosní porucha spojená s osobou otce léčila i psychoterapií. Jak vyplývá ze zpráv z jeho útlého dětství, obavy z otce se utvářely již od jeho tří let při dramatickém předávání dítěte ke styku za přítomnosti bezpečnostní agentury a policie. Od 5 let je dítě medikováno (dle matky nárazově), aniž by se jeho stav zlepšil natolik, že by mohla být medikace ukončena a dítě bylo schopno se alespoň za přítomnosti odborníka setkat s vlastním otcem. Oceňuji spolupráci OSPOD s MPSV. Domnívám se, že by OSPOD měl jednat kromě zástupců MPSV a Magistrátu P také s dětskou psychiatričkou na způsob případové konference. Výsledkem by mělo být zvolení postupu, jak lze dosáhnout zlepšení zdravotního stavu dítěte a postupného navázání vztahu s otcem. Zastávám názor, že nejprve je nutné připravit dítě po zdravotní stránce na kontakt s otcem a poté naplňovat jeho zájem spočívající ve vytvoření vztahu syn - otec. E Tato zpráva je koncipována podle ustanovení 18 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, a má charakter zprávy průběžné. Její závěry se mohou změnit po vyjádření příslušného úřadu. Podle ustanovení 18 odst. 1 výše uvedeného zákona žádám starostu Městské části P. Mgr. T. C., aby se ke zprávě vyjádřil ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení a případně sdělil, jaká opatření přijal k nápravě. JUDr. Otakar M o t e j l veřejný ochránce práv 10

Zpráva o šetření. ve věci nezletilého M.K.

Zpráva o šetření. ve věci nezletilého M.K. Umístění nahrávacího zařízení do věcí dítěte, které hovoří bez přítomnosti rodičů se sociální pracovnicí, je v příkrém rozporu s právem dítěte na svobodné vyjádření garantované ustanovením 8 odst. 2 zákona

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření I. Hlasový projev úřední osoby při osobním jednání v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí nelze považovat za projev osobní povahy, a z toho důvodu nelze podmiňovat pořízení zvukového záznamu souhlasem

Více

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA BÝVALÁ DRUHÁ SEKCE

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA BÝVALÁ DRUHÁ SEKCE RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA BÝVALÁ DRUHÁ SEKCE VĚC FIALA proti ČESKÉ REPUBLICE (stížnost č. 26141/03) ROZSUDEK ŠTRASBURK 18. července 2006 Tento rozsudek nabude právní moci za podmínek stanovených

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření V Brně dne 24. února 2011 Sp. zn.: 4398/2010/VOP/KP Zpráva o výsledku šetření na základě podnětu paní J. ve věci postupu OSPOD týkajícího se i její osoby při výkonu sociálně-právní ochrany nezl. P. A -

Více

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA PÁTÁ SEKCE

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA PÁTÁ SEKCE RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA PÁTÁ SEKCE VĚC BERGMANN proti ČESKÉ REPUBLICE (stížnost č. 8857/08) ROZSUDEK ŠTRASBURK 27. října 2011 Tento rozsudek nabude právní moci za podmínek stanovených

Více

Děti z ústavů! Právní a psychologické dopady ústavní výchovy z pohledu ochrany rodiny a nejlepšího zájmu dítěte

Děti z ústavů! Právní a psychologické dopady ústavní výchovy z pohledu ochrany rodiny a nejlepšího zájmu dítěte Děti z ústavů! Právní a psychologické dopady ústavní výchovy z pohledu ochrany rodiny a nejlepšího zájmu dítěte Autoři: Petr Bittner koordinátor projektu Jana Havigerová právnička Ivana Janišová psycholožka

Více

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT Autorka: Mgr. Bronislava Butulová, sociální pracovnice Sdružení pěstounských rodin Spoluautoři: Tým pracovníků Sdružení pěstounských rodin Odborný garant: Mgr. Ing. Pavel

Více

Rodina, děti a domácí násilí. Příklady dobré praxe a nabídka pomoci rodině a dětem

Rodina, děti a domácí násilí. Příklady dobré praxe a nabídka pomoci rodině a dětem Rodina, děti a domácí násilí Příklady dobré praxe a nabídka pomoci rodině a dětem Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla v rámci projektu podpořeného OP LZZ s názvem Efektivnější pomoc

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), soudce Ludvíka Davida a soudce Davida Uhlíře o ústavní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sociálních věcí

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sociálních věcí KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sociálních věcí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Tolstého 15, Jihlava Význam funkce kolizního opatrovníka v soudním řízení o úpravě výchovy a výživy

Více

Zpráva o šetření z vlastní iniciativy

Zpráva o šetření z vlastní iniciativy I. V případě rozdělení sourozenců musí orgán sociálně-právní ochrany dětí prokazatelně vyvinout maximální možné úsilí k jejich společnému umístění, ať již v rámci náhradní rodinné péče či institucionální

Více

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA PÁTÁ SEKCE

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA PÁTÁ SEKCE RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA PÁTÁ SEKCE VĚC HAVELKA A OSTATNÍ proti ČESKÉ REPUBLICE (stížnost č. 23499/06) ROZSUDEK ŠTRASBURK 21. června 2007 Tento rozsudek nabude právní moci za podmínek

Více

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Středisko náhradní rodinné péče, spolek Praha 2014 PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 151/2009-171 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 57/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 381/2005

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky Česká republika Ústavní soud NÁLEZ Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), soudkyně Ivany Janů a soudce Ludvíka Davida o ústavní

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu Kateřiny Šimáčkové, soudce zpravodaje Ludvíka Davida a soudce Davida Uhlíře ve věci ústavní

Více

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s.

Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s. Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s. Mgr. Helena Vlčková a kol. OBSAH 1. Úvod 2. Psychologická východiska 3. Legislativní rámec práva a povinnosti zúčastněných

Více

Péče prarodičů z pohledu sociální pracovnice OSPOD

Péče prarodičů z pohledu sociální pracovnice OSPOD Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Péče prarodičů z pohledu sociální pracovnice OSPOD Sociální práce Vedoucí práce: Bc. Soňa Kozojedová Vypracovala: Ladislava

Více

Dítě ohrožené domácím násilím

Dítě ohrožené domácím násilím Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce Dítě ohrožené domácím násilím Denisa Fikrlová 2011/2012 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Dítě ohrožené domácím

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

Dítě. v nejlepších Rukách. Rozum a Cit, z. s. www.rozumacit.cz. Zavádění nových postupů a metod práce do systému pěstounské péče na přechodnou dobu

Dítě. v nejlepších Rukách. Rozum a Cit, z. s. www.rozumacit.cz. Zavádění nových postupů a metod práce do systému pěstounské péče na přechodnou dobu Dítě v nejlepších Rukách Zavádění nových postupů a metod práce do systému pěstounské péče na přechodnou dobu Rozum a Cit, z. s. www.rozumacit.cz Dítě v nejlepších Rukách Zavádění nových postupů a metod

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Marie Janoušková Role sociálního pracovníka při úpravě poměrů nezletilých

Více

A Počty podnětů, šetření

A Počty podnětů, šetření Informace o činnosti podávaná veřejnou ochránkyní práv dle ustanovení 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, za čtvrté čtvrtletí roku 2014 A

Více

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ http://www.uplnezneni.cz/zakon/359-1999-sb-o-socialne-pravni-ochrane-deti/ Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 SB., AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ Č.505/2012 SB.; ZÁKON UPRAVUJÍCÍ OCHRANU PRÁV DÍTĚTE NA PŘÍZNIVÝ

Více

Ochrana rodičovství a rodiny - Ochrana dětí a mladistvých II. ÚS 838/07

Ochrana rodičovství a rodiny - Ochrana dětí a mladistvých II. ÚS 838/07 Ochrana rodičovství a rodiny - Ochrana dětí a mladistvých II. ÚS 838/07 Rozdělení rodiny představuje velmi závažný zásah do základních lidských práv, a proto se musí opírat o dostatečně pádné argumenty

Více

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Datum účinnosti: 1. dubna 2000 Poslední zapracovaná změna: zákon č. 124/2008 Sb. s účinností dnem 1.7.2008 Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více