Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci paní L. Č. A - Obsah podnětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci paní L. Č. A - Obsah podnětu"

Transkript

1 I. OSPOD nejednal v nejlepším zájmu dítěte, když se vyslovil pro jeho odnětí z péče matky do dětské léčebny, aniž by spolupracoval s dětskou psychiatričkou, u které se dítě léčí od 5 let pro anxiosní fobickou poruchu. II. Ochránce zastává názor, že je v zájmu dítěte, aby znalo svého otce, který se chce podílet na jeho výchově. Existuje tu ale i zájem dítěte, aby netrpělo duševním onemocněním. Nejprve je nutné připravit dítě po zdravotní stránce na kontakt s otcem a poté naplňovat jeho zájem spočívající ve vytvoření vztahu syn - otec. V Brně dne 31. března 2008 Sp. zn.: 4848/2007/VOP/HVZ Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci paní L. Č. A - Obsah podnětu Dne se na mě obrátila paní L. Č., tehdy neznámého pobytu, zastoupená svou matkou paní E. P., bytem P., s podnětem směřujícím proti Úřadu městské části P., který vykonává sociálně-právní ochranu (dále také jako OSPOD) nezl. D. Č., nar. 1998, a proti Obvodnímu soudu pro P.(dále také jako obvodní soud), ve věci průtahů v soudním řízení. Výsledek šetření výkonu státní správy obvodního soudu bude obsažen v samostatné zprávě o šetření. Stěžovatelka uvedla, že OSPOD nehájí při výkonu sociálně-právní ochrany zájmy jejího syna. Bez přihlédnutí k lékařským zprávám se rozhodl pro umístění dítěte do dětské léčebny v Ř. Stěžovatelka doložila, že si na postup sociální pracovnice P. T. opakovaně stěžovala její nadřízené, ale její stížnosti byly shledány nedůvodnými. Stěžovatelka se domnívá, že by měl být otci se synem zakázán styk, domáhala se zákazu styku soudně návrhem mj. ze září 2007, který byl zamítnut s tím, že soud má za osvědčené, že je nezletilý matkou systematicky vůči otci negativně ovlivňován. Po doplnění náležitostí podnětu bylo ve věci zahájeno dne šetření podle ustanovení 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv. V jeho rámci byla prostudována spisová dokumentace vedená OSPOD za období od do , stěžovatelka doručila i dokumenty staršího data, a byl vyzván starosta Městské části P. Mgr. T. C. k vyjádření k případu.

2 B - Skutková zjištění 1) Stížnosti proti sociální pracovnici a jejich vyřízení Nejprve je třeba uvést, že sociální pracovnice P. T. nahradila v září 2006 původní sociální pracovnici, s níž nebyla stěžovatelka spokojená. Dne proti ní podala paní Č. stížnost, v níž uvádí, že když sociální pracovnici v telefonu sdělila, že jí nevyhovuje termín setkání, měla jí odpovědět, že ji to nezajímá a bezdůvodně silně zvyšovala hlas, až křičela. Jiné datum setkání se nepodařilo stěžovatelce domluvit, protože jí měla sociální pracovnice zavěsit telefon. Stížnost byla vyřízena dne J. Č., vedoucí odboru sociálních věcí příslušného úřadu (dále také jako vedoucí). Nařčení z neprofesionálního chování sociální pracovnice během telefonátu označila za tvrzení proti tvrzení, kdy lze těžko objektivně posoudit, jak byl hovor veden a ukončen. Sociální pracovnice v telefonátu, jak vyplývá ze záznamu ve spisu Om, nechtěla uvést konkrétní důvod následného osobního jednání, což zřejmě vyvolalo mezi ní a matkou napětí. Starosta Městské části P. Mgr. T. C. se ve vyjádření ze dne zastal zaměstnanců svého úřadu a navrhl opatření, jak v budoucnu prokázat průběh hovoru. Další stížnost na postup OSPOD a na sociální pracovnici je datovaná ke dni Předmět stížnost spočívá v tom, že se sociální pracovnice dle názoru stěžovatelky nevěnuje případu nezl. D. Č. dostatečným způsobem, navštívila ho pouze jednou a na velmi krátkou dobu, přičemž dovozuje závěry, které se nezakládají na pravdě a předkládá je soudu. Mělo se jednat o informaci, že matka verbálně i neverbálně syna ovlivňuje proti otci. Stěžovatelka má za to, že sociální pracovnice straní otci, přejímá jeho argumentaci a ignoruje její argumenty. Odmítá, že by ovlivňovala dítě a je přesvědčena, že sociální pracovnice P. T. nevolí postupy, které by vedly k řádné ochraně zájmů dítěte. Stížnost byla vyřízena dne jako nedůvodná. Pokud by dle názoru vedoucí byl chlapec veden k pozitivnímu vztahu k otci, bez jakýchkoliv komentářů z minulosti, lze předpokládat, že by se jeho reakce pomalu urovnaly. Dítě má dle vedoucí právo na oba rodiče a je povinností opatrovníka toto zabezpečit. Vedoucí celou spisovou dokumentaci předala k posouzení komisi pro sociálně-právní ochranu dětí (dále také jako komise), která se také zabývala stížností matky na postup OSPOD a jednomyslně konstatovala, že sociální pracovnice postupovala správně. Komise zhodnotila situaci dítěte jako velmi vážnou a poukázala na fakt, že užívá antidepresiva. Matka by dle komise měla změnit svůj postoj vůči otci dítěte, které je naprosto bezbranné, bezmocné a závislé na prostředí a lidech, s nimiž žije. Dne opakovala paní Č. svoji stížnost na postup OSPOD a na sociální pracovnici, tvrdila, že závěry opatrovníka se nezakládají na pravdě, a žádala 2

3 o zjednání nápravy. 1 Stížnost nebyla shledána důvodnou. Vedoucí sdělila v odpovědi stěžovatelce ze dne , že v postupu OSPOD ani v práci sociální pracovnice nebyly shledány nedostatky. Své tvrzení podpořila tím, že se případem jejího syna zabývala i komise. 2) Rodinná situace po rozpadu vztahu rodičů a problémy se stykem otce a syna Pokud jde o posouzení postoje OSPOD k vydání předběžného opatření, jímž by dítě bylo předáno do dětské léčebny, považuji za nezbytné zde uvést zásadní mezníky konfliktní rodinné situace. 2 Dítě bylo do péče matky svěřeno v říjnu 1999, otci byl upraven styk. V září 2000 byla schválena soudem dohoda rodičů o styku. Manželství bylo rozvedeno. Dva měsíce po uzavření dohody začal otec upozorňovat na bránění ve styku se synem a v březnu 2001 matka podala návrh na zákaz styku otce s dítětem, její návrh OSPOD podpořil z důvodu, že dítě na otce reaguje nepříznivě (otec na ně působí nevhodně, do věci je opakovaně zapojena policie). Otec podle zprávy FOD z doby, kdy dítěti byly tři roky, přicházel k domu v doprovodu své rodiny, která se hlučně radila, matka ze strachu objednala ke styku bezpečnostní agenturu a několikrát také volala policii. Dítě k otci před domem přivedla, ale jakmile promluvil a vynucoval si kontakt, dostal se chlapec již v té době do těžkého stresu a svůj strach projevoval pláčem. Hledal oporu v matce, která se snažila otci vyhovět a vracela mu dítě. Sociální asistentka FOD ve zprávě ze dne konstatovala, že tento styk je proti jakékoliv přirozenosti a zanechává v dítěti jen hlubší negativní zážitky. Nedoporučila ho ani dětská psycholožka, ani pediatrička, ani pracovnice oddělení péče o dítě (dále OPD). V květnu 2002 obvodní soud styk otce s dítětem zakázal na základě výsledku znaleckého posudku, který vyzněl nepříznivě pro otce. U dítěte byly nalezeny projevy úzkosti a nejistoty v chování, vázané na osobu otce. O zákazu styku rozhodl obvodní soud v květnu 2002, v červenci 2003 rozsudek zrušil odvolací soud. Další znalecký posudek z března 2004 vypracovaný PhDr. K. a MUDr. C. vyzněl nepříznivě pro matku, nicméně oba rodiče byli označeni za schopné pro výchovu dítěte. Bylo zjištěno, že dítě otce prakticky nezná a v postoji k němu přejímá názory matky. Dle znalců je v zájmu nezletilého pracovat na pomalém navracení otce do života dítěte, které lze realizovat ve veřejné instituci v neutrálním prostředí bez přítomnosti matky. Matka v roce 2004 ale rezolutně odmítala asistovaný styk dítěte s otcem a trvala na zákazu styku, přestože otec měl zájem navázat s dítětem vztah. Pedopsychiatrické vyšetření dítěte v roce 2004, které provedla MUDr. D. T., ukázalo úzkostnou až fobickou problematiku týkající se osoby otce. Otce vnímalo dítě jednoznačně negativně jako ohrožující postavu až nositele zla, odmítalo jakýkoliv kontakt s ním i hovor o něm. Původ problémů spatřovala dětská 1 Mgr. T. C. mi v dopisu ze dne sdělil, že stížnost ze dne nebyla úřadu zaslána, není nikde evidována, nicméně odpověď paní J. Č. se vztahuje k tomuto dopisu stěžovatelky. 2 Vycházím především z výpisu ze spisu Om, který pro účely znaleckého posudku v roce 2006 vypracovali MUDr. K. a PhDr. K. 3

4 psychiatrička zřejmě v traumatizujících událostech provázejících rozpad manželství. Dle jejího názoru by bylo iluzorní až nevhodné chlapce nutit (či mu doporučovat) do jakéhokoliv kontaktu s otcem. Kontakt nedoporučila, protože by mohl vést k nadměrné psychické či emoční zátěži, a tím k vážnějšímu narušení dalšího vývoje chlapce. Chlapec byl již v té době medikován lékem tlumícím úzkost a snižujícím depresivitu. V následujícím roce opět zjistila velký strach z otce, obavy, že mu nějak ublíží, tiskne se k matce, nechce od ní odejít. Opět diagnostikovala fobickou anxiosní poruchu. Dle zprávy OSPOD z února 2006 ke styku otce a syna nedocházelo již déle než 3 roky. V témže měsíci vypracovala Psychiatrická léčebna v B. znalecký posudek na rodiče. U žádného z rodičů nebyly zjištěny známky duševní poruchy či choroby, ve vztahu k synovi ale zjistily znalkyně u matky až úzkostnou obavnost. Ze zprávy praktické lékařky MUDr. K. ze dne vyplynulo, že dítě stále trpí fobickou anxiosní poruchou. Nedoporučila setkání s otcem bez matky na půdě FOD, protože dítě je psychicky zhroucené, pokud se má zúčastnit jakéhokoliv setkání s otcem. Upozornila na dvouletou medikaci z indikace psychiatra. OSPOD v té době zastával názor, že dítě je dlouhodobě poškozováno tím, že nemá možnost vídat se s druhým rodičem. Jedinou možnost spatřuje v asistovaném styku na půdě FOD pod odborným dohledem. Znalecký posudek z května 2006 vypracovaný MUDr. J. K. a PhDr. J. K. vychází z toho, že běžný kontakt dítěte s otcem se nepodařilo navázat, rodiče s nezletilým žili krátce, dítě bylo svěřeno do péče matky v době jeho jednoho roku. Chlapec otce odmítá, aniž s ním má reálnou zkušenost. Na odmítání se podílí nepochybně více faktorů. Matka v rámci svého negativního vztahu k otci styk podle znalců nepodporovala a mohla mu bránit. V posudku je uvedeno, že zjevně své postoje k otci dávala před dítětem najevo, a tím je ovlivňovala. Při sporadických kontaktech dítěte s otcem za přítomnosti matky docházelo ke konfliktům, chlapec jim byl vystaven, a to jej dále neurotizovalo a zhoršovalo jeho vztah k otci. Je pravděpodobné, že má přímé vzpomínky na tyto konflikty. Nelze vyloučit ani dědičné vlivy (např. zvýšená osobnostní senzitivita). Znalci nezjistili psychotickou poruchu, ale nevyvážený vývoj osobnosti a mj. klinické známky poruchy přizpůsobení s anxiosní a depresivní složkou. Dle názoru znalců je chlapec, který je na matku silně citově fixován, matkou ovlivňován zejména v tom smyslu, že se identifikuje s negativním vztahem matky k otci. Reaktivita dítěte na kontakt s otcem je abnormní. Před asistovanými styky navrhli znalci nejprve psychoterapeutickou péči chlapce. Tyto styky by dle jejich názoru bylo možné rozšiřovat pouze velmi pomalu a postupně, v závislosti na aktuálním stavu dítěte. Styk mezi otcem a synem se měl na základě rozsudku obvodního soudu ze dne uskutečňovat na půdě FOD za přítomnosti sociální pracovnice FOD a psycholožky FOD jednou týdně po dobu jedné hodiny bez přítomnosti matky. Odvolací soud potvrdil rozsudek o styku otce se synem s tím, že tento styk je žádoucí pro zdárný budoucí vývoj nezletilého. Právní moci rozsudek nabyl dne Ačkoliv se poté 4krát v budově FOD všichni zúčastnění setkali, ke styku dítěte s otcem nedošlo, a to z důvodu psychického stavu dítěte. V době dvou dnů před jedním z červnových styků matka se synem navštívila praktickou lékařku, 4

5 aby ho ve spolupráci s ní a dětskou sestrou připravila na styk s otcem ve FOD. Ve zprávě se uvádí: Po tomto sdělení chlapec vyskočil ze židle matce na klín, začal plakat, křečovitě se jí držel kolem krku. Odmítl se pustit, nekomunikoval. Neuskutečnilo se 6 styků, 3 z důvodu dovolené matky a 3 z důvodu nemoci syna. Jak vyplývá ze zprávy psycholožek FOD (Mgr. Š., Mgr. M.) ohledně dvou styků v červnu 2007, chlapec hlasitě plakal a odmítal se od matky odtrhnout, během 45minutového setkání nezměnil polohu kromě chvilky, kdy ho matka doprovodila na záchod zvracet. Chování D. je popsáno ve zprávě jako značně úzkostné, neustále plakal matce na rameni a jeho pláč během celého setkání neztrácel na intenzitě. S matkou nebylo možné mluvit vzhledem k těsnému kontaktu se synem, kdy přes jeho pláč nic neslyšela. Ve zprávě se uvádí, že matka se jevila značně vyčerpaná, bezradná, snažila se syna přimět k separaci a ke spolupráci s psychologem. Chování chlapce se psycholožkám FOD jevilo jako psychosomatická reakce na stresující situaci. Závěr jejich zprávy zní, že během očekávaného setkání s otcem dochází ke značné traumatizaci dítěte. Doporučují, aby styky byly dočasně přerušeny a syn podstoupil dlouhodobou individuální psychoterapeutickou léčbu. V červenci 2007 se opět nepodařilo uskutečnit styk otce se synem z důvodu silných emočních reakcí dítěte, jak je uvedeno ve zprávě FOD. Ačkoliv se matka snažila verbálně motivovat syna k separaci od ní, po celou dobu hlasitě plakal a odmítal se odtrhnout. Na zpáteční cestě se podle tvrzení matky syn pozvracel a zůstala s ním doma, aby ho mohla ošetřovat. Zpráva FOD popisující srpnový neuskutečněný styk otce se synem uvádí, že chlapec při příchodu matku dusivě objímal vydávaje zvuky hlasitého pláče, nereagoval na pobídky ke hře ani na slovní výzvy matky k fyzickému odloučení. Z důvodu emocionálního vyčerpání syna a stagnaci situace rodiče souhlasili s ukončením styku. 3) Předběžné opatření podle ustanovení 76a o. s. ř. a následný vývoj Dne podal otec návrh soudu, aby umístil dítě do dětské léčebny v Říčanech, která má zkušenosti se syndromem zavrženého rodiče, na dobu, kterou určí soud. Matce by měl být po dobu umístění zakázán kontakt s dítětem, s výjimkou, kdy to bude z terapeutických důvodů povoleno. Umístění v léčebně mělo být přechodným obdobím před faktickou změnou výchovného prostředí. Mgr. D. V., vedoucí OPD, dne s návrhem otce souhlasila. Rozhodnutí soudu o stycích ve FOD dle jejího názoru neplní svou funkci. Vyjádřila domněnku, že matka neplní povinnosti v tom směru, že by syna na styk připravovala. V přípisu pro soud uvádí: Naopak se stále omlouvá, že je dítě psychicky zhroucené Náhradní termíny z neuskutečněných styků nebyly prozatím nahrazeny, naopak dle sdělení FOD matka hovořila s paní V. o tom, že by chtěla jejím prostřednictvím požádat o to, aby nemusely být styky nahrazovány, že to dítěti nesvědčí. Ve vyjádření se dále uvádí: Soudní řízení trvalo několik let, než se podařilo, aby byl rozsudek v právní moci, a po celou dobu nebyl, ani nyní není otec se synem v kontaktu. Matka tak měla dostatek prostoru na to, aby s dítětem docházela do speciálních zařízení, kde by jí odborníci poradili, jak dále postupovat, aby začalo pozvolným způsobem docházet ke kontaktu mezi dítětem a otcem. 5

6 Naopak se kolizní opatrovník domnívá, že matka tak nikdy neučinila a nepřímým způsobem kontaktu otce s dítětem brání (viz omluvenky na FOD). Dále OSPOD navrhl, aby soud postupoval podle ustanovení 76a) o. s. ř., protože kdyby postupoval podle ustanovení 76 o. s. ř., existuje obava opětovného protahování soudních jednání ze strany matky, jak tomu bylo v předchozích letech (opakované znalecké posudky, odvolávání, stížnosti na postupy sociálních pracovníků). Umístění dítěte v dětské léčebně je dle vedoucí OPD jediným možným řešením situace v rodině, kde bude možné s ním pracovat bez vlivu obou rodičů. Dne bylo vydáno předběžné opatření podle ustanovení 76a) o. s. ř., na jehož základě měl být nezl. D. umístěn do dětské léčebny v Ř. a matka měla mít se synem zakázaný kontakt, vyjma případu, kdy to bude z terapeutických důvodů povoleno. Dne dle stěžovatelky přišli soudní vykonavatelé pro dítě. Matka se s dítětem ukrývala na neznámém místě. Zhoršení psychického stavu dítěte po nařízených asistovaných stycích s otcem zaznamenala ve zprávě ze dne MUDr. D. T., dětská psychiatrička. Zhoršení se projevilo tak, že chlapec nebyl s lékařkou vůbec schopen komunikovat bez matčiny přítomnosti (skoro půl hodiny jen plakal, choulil se k matce a nebyl schopen hovořit). Byly mu změněny léky ve smyslu nasazení antidepresiv kvůli zvládání stresu. Dle psychiatričky umístění chlapce v jakémkoliv zařízení bez matky by mohlo natolik nalomit křehkou psychiku dítěte, které obecně má sníženou schopnost se bránit a která je již dlouhodobě zatěžovaná nadměrným stresem, že by mohlo dojít k nevratnému nalomení a změnám psychického vývoje ve smyslu nadměrné úzkosti, obsedantně kompulsivní poruchy, sebepoškozování, impulsivity či poruchám osobnosti. Usnesením Obvodního soudu pro P. ze dne bylo předběžné opatření prodlouženo o jeden měsíc. Následně, po úkrytu matky se synem, OSPOD podal návrh na nové předběžné opatření k odnětí dítěte do dětské léčebny, zejména z důvodu neplnění povinné školní docházky v důsledku ukrývání se s dítětem, za příčinu špatného psychického stavu dítěte může prostředí, v němž se chlapec nachází. Soud návrhu vyhověl. Poté, co toto předběžné opatření přestalo být účinné dne , se matka vrátila se synem do místa bydliště. K odvolání matky proti předběžnému opatření se OSPOD dne vyjádřil tím způsobem, že se matka i přes zjevné problémy se synem nepokoušela pravidelně docházet k odbornému lékaři z oboru dětské psychologie, kde by bylo dítě připravováno na styk. Dále vedoucí odboru sociálních věcí J. K. uvádí, že naposledy matka navštívila MUDr. T. dne , která diagnostikovala anxiozní fobickou poruchu vyvíjející se na bázi rané tramautizace a dlouhodobého stresu. Dle názoru OSPOD příčinou traumatu a stresu nemůže být otec, který se s dítětem nemá možnost již delší dobu stýkat. Dne vydalo k věci stanovisko MPSV 3 se závěry: předběžné opatření není naplňováno a je možnou příčinou jednání paní Č.; dochází 3 Podepsána Mgr. K. K., vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí. 6

7 tak k dalšímu možnému ohrožení D. a vyostřování situace; umístění dítěte mimo rodinu v současné době není vhodné; je třeba navrhnout jiné a účinnější opatření; zajistit odbornou terapeutickou pomoc pro dítě, matku, otce a babičku; nebyla dosud využita všechna opatření dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí; umisťování dětí do ozdravoven z důvodu rodičovských konfliktů je v rozporu se stanoviskem MPSV, kdy je v souladu s Úmluvou o právech dítěte preferována ambulantní péče a poradenství v rodině, terapie a krizová intervence. Mgr. T. C., starosta Městské části P., k případu ve vyjádření ze dne uvedl, že sociální pracovnice P. T. vstoupila do případu v okamžiku, kdy se otec se synem nemohl stýkat, a nebylo tak naplněno právo na možnost výchovy syna a opačně syna na svého otce dle čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Po celou dobu se OSPOD snaží, aby měl otec možnost vychovávat svého syna a nezletilému umožnit poznat otce, aby se sám mohl rozhodnout, zda se s ním bude stýkat, či nikoliv. OSPOD se opírá o Úmluvu o právech dítěte, zákony, znalecký posudek a rozsudek Městského soudu v P. U podobných případů se ve většině osvědčil postup OSPOD, aby matka dítěti vysvětlila, že s otcem nežijí, protože si přestali rozumět, ale že tatínka má a ten se s ním chce stýkat, chodit do kina, do ZOO, hrát si a sledovat, jak roste. Kladný postoj k vydání předběžného opatření zdůvodnil tak, že OSPOD koncem prázdnin 2007 dospěl k závěru, že matka nenapomáhá tomu, aby syn poznal svého otce, a tím aby se otec mohl podílet na jeho výchově. Proto se rozhodl pro umístění dítěte do neutrálního prostředí typu školy v přírodě a chtěl rodiče vést k tomu, aby se dohodli na dalším postupu, jak se bude dítě s otcem stýkat. V průběhu skrývání matky se OSPOD spojil s Mgr. K. K. z MPSV a s MUDr. T., ředitelkou DTP. OSPOD si nepřál, aby dítě žilo nadále v úkrytu, a sdělil to soudu. OSPOD hodlá dítě aktivně zapojit do terapeutických sezení, stejně jako rodinu. Úmluva o právech dítěte C - Právní úprava - výběr Dle čl. 3 musí být zájem dítěte předním hlediskem při jakékoliv činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány. Dle čl. 7 má každé dítě od narození právo mj. znát své rodiče a právo na jejich péči, pokud to je možné. Dle čl. 9 odst. 3 stát uznává právo dítěte odděleného od jednoho nebo obou rodičů udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu se zájmy dítěte. Listina základních práv a svobod Dle čl. 32 odst. 4 péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti 7

8 mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Sociálně-právní ochranou se rozumí podle ustanovení 1 odst. 1 písm. a) ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu. Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je podle ustanovení 5 výše uvedeného zákona zájem a blaho dítěte. Obecní úřad je podle ustanovení 10 odst. 1 písm. b), c) zákona povinen působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti a projednat s nimi odstranění nedostatků ve výchově dítěte. Podle ustanovení 12 může obecní úřad obce s rozšířenou působností uložit rodičům povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení, pokud rodiče nezajistili dítěti odbornou pomoc, ačkoliv ji nezbytně potřebuje a taková pomoc byla předtím rodičům doporučena. Dále jim tuto povinnost může uložit, nejsou-li schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské pomoci, zejména při sporech o úpravě styku s dítětem. Jestliže rodiče nesplní svoji povinnost využít odborného poradenského zařízení, o jejímž uložení rozhodl OSPOD podle ustanovení 12, dopustí se přestupku podle ustanovení 59a odst. 1 písm. a) výše uvedeného zákona, za nějž lze uložit pokutu až ve výši ,- Kč. Je-li příznivý vývoj dítěte vážně ohrožen nebo narušen, je OSPOD povinen podle ustanovení 16 výše uvedeného zákona neprodleně podat návrh soudu na vydání předběžného opatření podle ustanovení 76a o. s. ř. 1. D - Závěry a) Prošetření stížnosti ze dne neshledal jsem pochybení. Jsem toho názoru, že rodiči nemusí sociální pracovnice sdělovat konkrétní důvod, ze kterého má k setkání dojít, jestliže si to vyžádá situace (v tomto případě otázka soudu, na niž bylo nejvhodnější získat bezprostřední odpověď). Zastávám také názor, že sdělovat informace v telefonickém hovoru je riskantní, když si sociální pracovnice není jistá, že hovoří s rodičem. Otázku ukončení hovoru a způsobu rozmluvy nelze objektivně posoudit. Vyjádření sociální pracovnice ve spisu Om, které podala po doručení stížnosti paní Č., se liší od informací ve stížnosti. Souhlasím s navrženým opatřením starosty, jak do budoucna řešit rozdílné interpretace o průběhu hovoru. b) Prošetření stížnosti ze dne

9 Stěžovatelce vadily závěry opatrovníka sdělené soudu k návrhu otce na vydání rozsudku o změnu výchovy a o zákaz styku s otcem o jejím negativním ovlivňování dítěte proti otci. Stížnost byla prošetřena dne vedoucí odboru sociálních věcí jako nedůvodná. Vedoucí matce sdělila, že pokud by dítě bylo vedeno k pozitivnímu vztahu k otci bez jakýchkoliv komentářů z minulosti, lze předpokládat, že by se jeho reakce pomalu urovnaly. Po prošetření vyřízení této stížnosti ze strany vedoucí odboru sociálních věcí J. Č. musím konstatovat, že postrádám odkaz na dokumenty, z nichž opatrovník vycházel, když tvrdil, že matka dítě negativně ovlivňuje. Jsem toho názoru, že stěžovatelce zde nebylo odpovězeno na těžiště její stížnosti - z jakých pramenů vychází názor opatrovníka. V tomto ohledu mám za to, že stížnost nebyla řádně vyřízena. Iniciativa předání věci komisi byla, z mého pohledu, v pořádku. c) Třetí stížnost paní Č. doručená úřadu dne a vyřízená dne vedoucí odboru sociálních věcí J. Č. nebyla starostovi známa. Nenalezl jsem ji ani ve spisové dokumentaci Om, z očíslování stran ve spisu je zjevné, že do něj nebyla založena, stejně tak jako její vyřízení. V příloze proto starostovi Mgr. T. C. zasílám oba dokumenty, jejichž kopie se nacházejí ve spisu Kanceláře veřejného ochránce práv od stěžovatelky. Stěžovatelka zde opakuje, že není pravdivý závěr opatrovníka o jejích postojích vůči otci dítěte. Její stížnost je vlastně nesouhlasnou reakcí na vyřízení předchozí stížnosti. V odpovědi vedoucí J. Č. opět postrádám odkaz na dokumenty, z nichž opatrovník vycházel. 2. Podporu návrhu otce ze strany OSPOD na vydání předběžného opatření podle ustanovení 76a) o. s. ř., kterým se dítě předává do péče dětské léčebny v Říčanech, nemohu považovat za postoj, který by byl v souladu s nejlepším zájmem dítěte. OSPOD sice správně uvažoval o tom, že dítě má právo znát svého otce a právo na rodičovskou výchovu obou rodičů, ale nezohlednil zdravotní stav dítěte, které bylo od 2004 medikováno pro anxiosní psychickou poruchu. V této věci ani neoslovil pedopsychiatričku. Musím konstatovat, že ačkoliv psychický vývoj dítěte není podle soudních znalců příznivý a podle dvou znaleckých posudků bylo dítě ovlivněno ve svém postoji názorem matky, odtržení od matky do reintegračního centra je vzhledem k psychiatrické diagnóze dítěte příliš razantní postup a před jeho zvolením nebyla zvolena adekvátní sociální práce - poučení matky, uložení povinnosti navštívit odborné poradenské zařízení (terapie z důvodu psychického stavu dítěte při nepovedených stycích ve FOD), event. jestliže by matka nespolupracovala výchovné opatření dle zákona o rodině (napomenutí či dohled). 4 4 Příznivý vývoj dítěte byl, podle mého názoru, ohrožen již v době, kdy bylo nutné předepsat mu léky proti úzkosti a depresivitě, tedy v roce

10 Otec se vůči synovi, jak je patrné ze spisové dokumentace, nechoval způsobem, který by odůvodňoval zákaz styku. Pro psychický vývoj dítěte, jak vyplývá ze znaleckých posudků, je důležité, aby se vytvořil otcovský vztah. Také zastávám názor, že je v zájmu dítěte, aby znalo svého otce, který se chce podílet na jeho výchově. Existuje tu ale i zájem dítěte, aby netrpělo duševním onemocněním. V zájmu dítěte je, aby se fobická anxiosní porucha spojená s osobou otce léčila i psychoterapií. Jak vyplývá ze zpráv z jeho útlého dětství, obavy z otce se utvářely již od jeho tří let při dramatickém předávání dítěte ke styku za přítomnosti bezpečnostní agentury a policie. Od 5 let je dítě medikováno (dle matky nárazově), aniž by se jeho stav zlepšil natolik, že by mohla být medikace ukončena a dítě bylo schopno se alespoň za přítomnosti odborníka setkat s vlastním otcem. Oceňuji spolupráci OSPOD s MPSV. Domnívám se, že by OSPOD měl jednat kromě zástupců MPSV a Magistrátu P také s dětskou psychiatričkou na způsob případové konference. Výsledkem by mělo být zvolení postupu, jak lze dosáhnout zlepšení zdravotního stavu dítěte a postupného navázání vztahu s otcem. Zastávám názor, že nejprve je nutné připravit dítě po zdravotní stránce na kontakt s otcem a poté naplňovat jeho zájem spočívající ve vytvoření vztahu syn - otec. E Tato zpráva je koncipována podle ustanovení 18 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, a má charakter zprávy průběžné. Její závěry se mohou změnit po vyjádření příslušného úřadu. Podle ustanovení 18 odst. 1 výše uvedeného zákona žádám starostu Městské části P. Mgr. T. C., aby se ke zprávě vyjádřil ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení a případně sdělil, jaká opatření přijal k nápravě. JUDr. Otakar M o t e j l veřejný ochránce práv 10

Závěrečné stanovisko návrh opatření k nápravě

Závěrečné stanovisko návrh opatření k nápravě V Brně dne 28. dubna 2009 Sp. zn.: 2537/2008/VOP/HVZ Závěrečné stanovisko návrh opatření k nápravě ve věci Ing. Z. H. A Dne 18. 2. 2009 jsem vydal průběžnou zprávu o šetření zahájeného na základě podnětu

Více

Průběžná zpráva o šetření

Průběžná zpráva o šetření V Brně dne 30. září 2010 Sp. zn.: 1455/2010/VOP/ZG Průběžná zpráva o šetření ve věci Ing. J.S. A - Obsah podnětu Dne 3. 3. 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil Ing. J.S., bytem M. pod B. (dále také

Více

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem www.iudictum.cz Exportováno: 7. 2. 2017, 09:46 3 Ads 102/2006 - Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem 28. 2. 2007, Nejvyšší

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Musila, soudce Vladimíra Kůrky a soudkyně zpravodajky Milady Tomkové o ústavní stížnosti J.

Více

Zpráva o průběhu šetření

Zpráva o průběhu šetření Pokud zákon obsahuje více institutů, které umožňují řešit stávávající situaci, mají sociální pracovníci použít ten, který je předmětné situaci (včetně materiálních poměrů rodiny a rodinných vztahů) a zájmům

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření V Brně dne 20. května 2011 Sp. zn.: 348/2011/VOP/KP Zpráva o výsledku šetření na základě podnětu J. R. ve věci výkonu sociálně-právní ochrany jejího nezl. syna A. R. (nar. 1. 3. 2010) A - Obsah podnětu

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 18Ad 46/2014-39 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce J. I., zastoupeného Mgr. Kateřinou Štěpánovou, advokátkou

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 70/2007-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti :

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti : Sociálně právní ochrana dětí Úvod do SP ZS 2016 Ochrana práv dětí Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 33/2013-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření V Brně dne 17. října 2012 Sp. zn.: 3152/2011/VOP/KPI Zpráva o výsledku šetření ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. A. (nar. 00. 0. 0000), B. (nar. 00. 0. 0000) a C. (nar. 00. 0. 0000) E. A - Obsah

Více

Náprava nedostatků zjištěných při kontrole výkonu přenesené působnosti v sociálních agendách

Náprava nedostatků zjištěných při kontrole výkonu přenesené působnosti v sociálních agendách MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI TAJEMNÍK Nařízení tajemníka č. 11/2015 ze dne 13. 8. 2015 Náprava nedostatků zjištěných při kontrole výkonu přenesené působnosti v sociálních agendách Na základě

Více

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského Pozměňovací návrhy Jana Čechlovského k pozměňovacím návrhům ÚPV schváleným usnesením ÚPV dne 29.5.2013 tisk č. 930/2 (vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

Zasláno E - mailem. Městský soud v Brně Rooseveltova 16 601 62 Brno. V Roudnici nad Labem dne 7. listopadu 2006

Zasláno E - mailem. Městský soud v Brně Rooseveltova 16 601 62 Brno. V Roudnici nad Labem dne 7. listopadu 2006 Zasláno E - mailem Městský soud v Brně Rooseveltova 16 601 62 Brno V Roudnici nad Labem dne 7. listopadu 2006 Žalobce: bytem Dr. Slavíka 1515 413 01 Roudnice nad Labem Žalovaný: Veřejný ochránce práv sídlem

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Ing. Jiří Fiala. >>> www.k213.cz

Ing. Jiří Fiala. >>> www.k213.cz Ing. Jiří Fiala Sdružení K213 dlouhodobě usiluje o ozdravení justice. Upozorňuje na porušování práv dětí. Pomáhá rodičům v opatrovnických sporech a v jejich úsilí o spravedlivou střídavou péči. Pan Fiala

Více

Závěrečné stanovisko s návrhem opatření k nápravě

Závěrečné stanovisko s návrhem opatření k nápravě V Brně dne 21. srpna 2014 Sp. zn.: 5727/2013/VOP/JB Závěrečné stanovisko s návrhem opatření k nápravě ve věci pana L.G. ml. A - Závěry šetření Dne 9. 6. 2014 jsem vydala zprávu o šetření 1 ve věci podnětu

Více

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Marta Muchová 04.12.2014 Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "SPOD")

Více

Poučení rodičů nezl. dítěte/dětí ve smyslu rodičovské odpovědnosti a odpovědnosti za výchovu

Poučení rodičů nezl. dítěte/dětí ve smyslu rodičovské odpovědnosti a odpovědnosti za výchovu Standard č. 13: Vyřizování a podávání stížností Kriterium 13a: Orgán sociálně právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření Pokud dojde k umístění dítěte do tzv. neutrálního prostředí z důvodu psychického poškozování dítěte velice konfliktními vztahy mezi rodiči, manipulace dítěte proti jednomu nebo oběma rodičům, popř. jiným

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Ivana Matoušková Základní principy NOZ 3 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) 1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho

Více

Leták OSPOD Šternberk

Leták OSPOD Šternberk Leták OSPOD Šternberk Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 357/2005-82 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milady Haplové a

Více

Průběžná zpráva o šetření

Průběžná zpráva o šetření Dítě má právo na oba rodiče a jejich výchovu, ale je třeba respektovat zdravotní a psychické potřeby dítěte. Orgán sociálně-právní ochrany dětí Úřadu městské části Praha 4 nejednal v nejlepším zájmu dítěte,

Více

Zpráva o šetření. ve věci podmínění propuštění dítěte z porodnice do péče rodičů vydáním souhlasu orgánu sociálně-právní ochrany dětí

Zpráva o šetření. ve věci podmínění propuštění dítěte z porodnice do péče rodičů vydáním souhlasu orgánu sociálně-právní ochrany dětí V Brně dne 10. prosince 2015 Sp. zn.: 4002/2015/VOP/KI Zpráva o šetření ve věci podmínění propuštění dítěte z porodnice do péče rodičů vydáním souhlasu orgánu sociálně-právní ochrany dětí Na veřejnou ochránkyni

Více

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Uplatní se v případě nutnosti ochrany zájmů nezletilých dětí ze strany jiných subjektů než rodičů Na základě rozhodnutí soudu Když

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 7 Afs 147/2005-95 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Ladislava Hejtmánka a JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

Zpráva o šetření. ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezletilé A. V. Magistrátem města Liberce

Zpráva o šetření. ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezletilé A. V. Magistrátem města Liberce V Brně dne 1. února 2016 Sp. zn.: 2734/2015/VOP/KI Zpráva o šetření ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezletilé A. V. Magistrátem města Liberce Zabývala jsem se podnětem Ing. M. V. týkajícím se postupu

Více

Zpráva o šetření. ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu V Brně dne října 2010 Sp. zn.: 3367/2010/VOP/DK Zpráva o šetření ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu Dne 8. 6. 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

SITUACE V RODINÁCH DĚTÍ S AUTISMEM. sdružení propas Mgr. Petra Valentová

SITUACE V RODINÁCH DĚTÍ S AUTISMEM. sdružení propas Mgr. Petra Valentová SITUACE V RODINÁCH DĚTÍ S AUTISMEM sdružení propas Mgr. Petra Valentová Průkazy OZP Zákon 329/2011 Sb. 34 průkaz TP náleží osobě se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 35/2012-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany. dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Obecní úřad Lenešice

Standardy kvality sociálně-právní ochrany. dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Obecní úřad Lenešice Standardy kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Lenešice Obecní úřad Lenešice je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999

Více

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Zvykací režimy a asistované předávání dítěte

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Zvykací režimy a asistované předávání dítěte Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Zvykací režimy a asistované předávání dítěte Popis služby: Zvykací režimy: Jedná se o službu, jejímž cílem je v bezpečném prostředí psychoterapeutického pracoviště,

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Rodinné právo. Sociálně-právní ochrana dětí 11. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014

Rodinné právo. Sociálně-právní ochrana dětí 11. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014 Rodinné právo LS 2013/2014 11. Sociálně-právní ochrana dětí CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz Osnova semináře pojem SPOD orgány SPOD zákon o SPOD mezinárodněprávní instrumenty ochrany

Více

ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ KONFLIKTY A PRÁCE S RODINOU. Asistenční, mediační a terapeutické centrum Mgr. Eva Dobrušová, sociální pracovník.

ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ KONFLIKTY A PRÁCE S RODINOU. Asistenční, mediační a terapeutické centrum Mgr. Eva Dobrušová, sociální pracovník. ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ KONFLIKTY A PRÁCE S RODINOU Asistenční, mediační a terapeutické centrum Mgr. Eva Dobrušová, sociální pracovník Benešov 2012 PRÁCE S RODINOU OBSAH PREZENTACE 1. Komplexní pohled

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 159/2009-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Kateřiny Šimáčkové a

Více

Zpráva o šetření. ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezletilých D., N., N. a N. K.

Zpráva o šetření. ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezletilých D., N., N. a N. K. V Brně dne 17. srpna 2015 Sp. zn.: 8190/2014/VOP/KI Zpráva o šetření ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezletilých D., N., N. a N. K. Na veřejnou ochránkyni práv se obrátila paní V. K. (dále také

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 134/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 *UOHSX003KBFV* UOHSX003KBFV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 18.1.2011 (doručeného

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření V Brně dne 16. srpna 2011 Sp. zn.: 1162/2011/VOP/DS Závěrečná zpráva o šetření postupu Městského úřadu Jaroměř a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v řízení o odstraňování staveb manželů P. a manželů

Více

Průběžná zpráva o šetření

Průběžná zpráva o šetření V Brně dne 18. února 2009 Sp. zn.: 2537/2008/VOP/HVZ Průběžná zpráva o šetření ve věci Ing. Z. H. A Obsah podnětu Dne 23. 5. 2008 jsem zahájil šetření ve věci Ing. Z. H., bytem..., který nesouhlasil s

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 61/2005-85 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA Informovaný souhlas 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Souhlas s výkonem Úmluva o lidských právech a biomedicíně Článek 5 Obecné pravidlo

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 134/2012-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 224/2004 65 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 971 (1) Jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav,

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko Stavební úřad by měl za účastníky územního řízení vzít vlastníky nemovitostí, kteří mohou být přímo dotčení na svých právech významnou ztrátou výhledu. Námitku ztráty výhledu stavební úřad vždy posoudí,

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce:

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce: 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany

Více

Zpráva o šetření podnětu obce H.

Zpráva o šetření podnětu obce H. I. Překážka na pozemní komunikaci, kterou představuje kámen utržený ze skály, není překážkou umístěnou (tedy na komunikaci položenou z něčí vůle), ale jde o důsledek živelní pohromy. Je to především vlastník

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. 13.4.2010 uvede den 16.4.2010". Žalobu o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru zdůvodnil

ČESKÁ REPUBLIKA. 13.4.2010 uvede den 16.4.2010. Žalobu o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru zdůvodnil Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 23.06.2015 Spisová značka: 21 Cdo 3663/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.3663.2014.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Skončení pracovního poměru Doručování Dotčené

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : 6 To 25/2014 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. dubna 2014 stížnost České advokátní komory proti usnesení státního zástupce Vrchního státního zastupitelství

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Znemožnění provedení sociálního šetření k ověření skutečností pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi ze strany klienta nemůže být důvodem pro zamítnutí žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi, pakliže

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 6. prosince 2011 Sp. zn.: 6324/2011/VOP/JKV Závěrečné stanovisko k poskytování státního příspěvku ke stavebnímu spoření pro občany členských států Evropské unie A Závěry šetření Dne 31. srpna

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 5 A 127/2002-42 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 193/2004-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové

Více

PROTOKOL O KONTROLE. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha Holešovice, IČ: (dále jen Úřad )

PROTOKOL O KONTROLE. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha Holešovice, IČ: (dále jen Úřad ) *UOOUX007THR9* V Praze 4. března 2015 Čj. UOOU-10507/14-10 PROTOKOL O KONTROLE podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.

Více

Rodina s dětmi a sociální bydlení

Rodina s dětmi a sociální bydlení Rodina s dětmi a sociální bydlení Mgr. Bc. Hana Zaplatílková seminář pro pracovníky OSPOD Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Mgr. Hana Zaplatílková, 13., 19. října 2015 Copyright

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2003-62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Michala

Více

A. CIVILNÍ ČÁST. I. Obecně. 1. Ústavní zásada ochrany rodiny. tzv. vyživovací povinnosti rodičů. vůči dětem. Obecně

A. CIVILNÍ ČÁST. I. Obecně. 1. Ústavní zásada ochrany rodiny. tzv. vyživovací povinnosti rodičů. vůči dětem. Obecně A. CIVILNÍ ČÁST I. Obecně 1. Ústavní zásada ochrany rodiny a vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem čl. 32 Listiny a rodičovství je obsažen v čl. 32 Listiny základních práv a svobod. Konkrétně pak čl.

Více

Povinnosti poskytovatelů podle 88 a 89 a navazující delikty

Povinnosti poskytovatelů podle 88 a 89 a navazující delikty Povinnosti poskytovatelů podle 88 a 89 a navazující delikty Jan Strnad Tento materiál obsahuje přehled povinností poskytovatelů uvedených v dotyčných paragrafech, tedy povinnosti vztahující se primárně

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 19/2005-105 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 207/2004-68 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka

Více

Z judikatury Ústavního soudu České republiky

Z judikatury Ústavního soudu České republiky Z judikatury Ústavního soudu České republiky 1) Imanentní součástí jakéhokoliv základního práva je také postulát, jenž soudům a jiným orgánům veřejné moci, které rozhodují o právech a povinnostech jednotlivce,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 17/2007-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 8/2011-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana R. K.

Zpráva o šetření. ve věci pana R. K. Okresní správa sociálního zabezpečení si při rozhodování o výplatě dávek nemocenského pojištění může sama učinit úsudek o tom, zda byl pojištěnec účastník rvačky či nikoliv, pokud pro takový závěr má dostatek

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Doručeno dne: 10. 12. 2010 Spisová značka: 17 C 9/2010 - ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Husákem ve věci žalobce: Tomáš Pecina, bytem

Více

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor Doručeno dne: 9. 3. 2015 *MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor odbor právní náměstí Hrdinů 1634/3 P.O. BOX 155/P 140 21 Praha 4 Č. j.: MV-17688-46/P-2015 Praha 3. března 2015 Počet listů: 6

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření V Brně dne 20. května 2011 Sp. zn.: 5108/2010/VOP/MV Zpráva o výsledku šetření A - Obsah podnětu Kanceláři veřejného ochránce práv byl dne 21. 10. 2010 doručen podnět paní I. K., rozené L.-ové (dále také

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 12/2008-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 63/2007-114 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu OSPOD je povinen doporučit osobám, jež fakticky převzaly dítě do péče, nejen právně vhodnou formou náhradní rodinné péče, ale rovněž je upozornit na souvislosti týkající se sociálních dávek (v daném případě

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 163/2011-312 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 150/2013-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ans 4/2009-101 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Milana

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3-4/2010 Rozhodnutí č. 23 vydírání

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3-4/2010 Rozhodnutí č. 23 vydírání JUDIKATURA Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3-4/2010 Rozhodnutí č. 23 vydírání Jinou těžkou újmou ve smyslu znaku trestného činu vydírání podle 235 odst. 1 tr. zák. může být i zahájení trestního

Více

Zpráva o šetření. ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezletilé L.K., nar. 2000, nezletilého D.K., nar. 2001 a nezletilého D.K.

Zpráva o šetření. ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezletilé L.K., nar. 2000, nezletilého D.K., nar. 2001 a nezletilého D.K. I. Individuální rozhovor sociální pracovnice s dítětem bez přítomnosti jiné (nejen dospělé) osoby veřejný ochránce práv považuje za běžný způsob provádění sociální práce a za primární a nejvhodnější nástroj,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 12/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Jaroslava

Více

Sokolov. Michal 18 let

Sokolov. Michal 18 let Sokolov Michal 18 let Michal studuje na střední škole maturitní obor. V posledním půl roce u něho došlo k výraznému zhoršení prospěchu. Vyučující ho do té doby považovali za nadprůměrného žáka. V posledním

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 28/2009-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 130/2009-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 29/2006-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové

Více