1. Navazující magisterský studijní program N3950 Rizikové inženýrství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Navazující magisterský studijní program N3950 Rizikové inženýrství"

Transkript

1 1. Navazující magisterský studijní program N3950 Rizikové inženýrství Název akreditovaného studijního programu: Rizikové inženýrství (ve zkratce RzI) Typ studijního programu: navazující magisterský studijní program (dále jen NMSP) Standardní doba studia: 2 roky (4 semestry) Forma studijního programu: prezenční Titul absolventa: inženýr, ve zkratce Ing. Požadované předchozí vzdělání: bakalářské Studijní program je celoškolský, dělí se na šest studijních oborů. Studijní program má interdisciplinární charakter a proto se na jeho uskutečňování podílí více součástí VUT v Brně. Organizačním zajištěním je pověřen Ústav soudního inženýrství VUT (ÚSI, celoškolský vysokoškolský ústav). Jednotlivé studijní obory zajišťují fakulty VUT: Studijní obor Fakulta VUT zajišťující studijní obor Studentů 1 Řízení rizik stavebních konstrukcí Fakulta stavební (FAST) 25 Řízení rizik strojních zařízení Fakulta strojního inženýrství (FSI) 15 Řízení rizik chemických technologií Fakulta chemická (FCH) 55 Řízení rizik elektrotechnických Fakulta elektrotechniky a zařízení komunikačních technologií (FEKT) 15 Řízení rizik v informačních systémech Fakulta informačních technologií (FIT) 10 Řízení rizik firem a institucí Fakulta podnikatelská (FP) 30 Studijní program je rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j / /1 akreditován jako dvouletý (4 semestry), s úvodním společným blokem studia (dva semestry). Ve druhém ročníku výuka pokračuje studiem podle studijních oborů, přičemž i v tomto navazujícím bloku studia je část výuky společná. Studenti budou přijímání pro každý obor samostatně, převážně na základě zaměření svého předešlého studia. Přihlášky Uchazeči podávají přihlášku ke studiu elektronickou formou na webové stránce VUT ( jako fakulta se vybere Ústav soudního inženýrství. Výjimečně je možno podat přihlášku písemnou formou na adresu ÚSI. Poplatek za přijímací řízení, který je nevratný a musí být uhrazen do , činí: u písemné přihlášky Kč, u elektronické přihlášky podané na území České republiky Kč, u elektronické přihlášky podané mimo území České republiky Přihlášky budou zaregistrovány po uhrazení a převedení poplatku na konto VUT v Brně. 1 Předpokládaný počet přijímaných studentů. 1 (16)

2 Přijímací zkouška ke studiu Přijímací zkouška ke studiu v celoškolském NMSP RzI na ÚSI se uskuteční jako písemná, formou testu v délce nejvýše 120 minut. Test je zaměřen na zvolený obor studijního programu Rizikové inženýrství. Termíny Podání přihlášek ke studiu do Úhrada administrativního poplatku za přijímací řízení do Hlavní termín přijímací zkoušky Náhradní termín přijímací zkoušky Studenti NMSP Rizikové inženýrství jsou studenty celoškolského studijního programu, evidováni jsou v celoškolském informačním systému, jejich data spravuje studijní oddělení ÚSI a systémový integrátor ÚSI. Organizační a rozvrhové náležitosti zajišťuje ÚSI po dohodě se zúčastněnými fakultami. Společným cílem studijního programu Rizikové inženýrství je vychovávat absolventy se znalostmi a dovednostmi potřebnými pro identifikaci, analýzu a snižování, resp. odstraňování rizik v inženýrských oblastech, jež jsou předmětem vzdělávání na jednotlivých součástech VUT, které se podílejí na obsahovém zajištění studijního programu. Charakteristika studijních předmětů Povinné předměty studijního programu jsou členěny na předměty společného základu (SZ), předměty oborově povinné (OP). Předměty společného základu (předměty SZ1 až SZ11) jsou povinné pro všechny studijní obory. Předměty oborově povinné (předměty OP1 až OP10) jsou předměty povinné pro jednotlivé studijní obory. Skladba těchto předmětů může být v jednotlivých oborech odlišná, nebo může být společná pro více oborů. Předměty povinně volitelné (druh předmětu PV povinně volitelný) jsou předměty oborové (předměty OV1/a až d), z nichž si student povinně vybírá minimálně dva předměty, a to především v návaznosti na téma své diplomové práce. Ostatní povinné předměty (druh předmětu Ps povinný seminář) jsou oborově povinné předměty, zajišťované seminární formou (předměty OSP1 a OSP2). Jedná se zejména o seminář k diplomové práci. Předmět s povinnou zkouškou s volitelným seminářem (druh předmětu Pzk povinná zkouška) je předmět se zaměřením na rozvoj jazykových dovedností v souladu se směrnicí rektora č. 34/2005 ve znění dodatku č. 1. Podle této směrnice podmínkou absolvování magisterských studijních programů na VUT je od akademického roku 2009/10 zkouška z angličtiny na úrovni B1. Studenti nastupující do navazujících magisterských studijních programů a) z bakalářských studijních programů absolvovaných na VUT v Brně zahájených dříve než v akademickém roce 2005/2006, nebo b) z bakalářských studijních programů absolvovaných mimo VUT v Brně mají povinnost vykonat či prokázat zkoušku případně z jiného cizího jazyka na úrovni B1 dle nabídky garantujícího ústavu jazyků (specializovanou výuku cizích jazyků bude zajišťovat Ústav jazyků FEKT). 2 (16)

3 Volitelné předměty (druh předmětu V volitelný) jsou předměty volitelné studentem v rámci nabídky jednotlivých fakult VUT nebo ÚSI. Studiem předmětů společného základu (předměty jsou řazeny v 1. a 2. semestru studia) studenti získají odborné znalosti a dovednosti z dále uvedených oblastí: a) Metodologie zjišťování rizik v oblastech zaměření VUT. b) Kategorizací poruch (příp. rizik činností), jejich důsledků a kategorizace kolektivních velikostí rizik (typy poruch, kvantifikace nejvýše přípustných pravděpodobností, přiřazených jednotlivým typům poruch a jejich důsledkům). c) Metody používané při bezpečnostních studiích: - faktory ovlivňující volbu vhodné metody (cíl bezpečnostní studie, typ studie, technické charakteristiky posuzovaného objektu či procesu na objektu, úroveň znalostí a zkušeností o objektu či primárním procesu, náklady na studii a časový limit potřebný k vypracování studie), - metody bezpečnostních studií včetně metod výpočtového modelování. d) Management v oblasti řízení rizika v oblastech zaměření VUT (odhalování zdrojů rizik, posuzování pravděpodobnosti výskytu negativního jevu, posuzování a ohodnocení poškození a škod, posuzování rizika, realizace opatření na zmenšení rizika). e) Legislativa v oblasti rizik. f) Obecná metodika soudního znalectví. g) Jazyková příprava. h) Další znalosti a dovednosti získají studenti z oblasti informačních systémů a technologií, podnikového managementu, práva a v neposlední řadě z oblasti krizového řízení. Zvláštní zřetel je kladen na získání mezioborových znalostí, umožňujících mj. i efektivní interdisciplinární spolupráci v rámci prevence a řešení rizikových situací. Výuka předmětů oborové specializace (13 předmětů, 3. a 4. semestr) bude zajišťována pro každý obor samostatně na jednotlivých fakultách; některé předměty jsou společné pro více oborů. Studiem těchto předmětů v návaznosti na zvolený obor studia získají studenti speciální odborné znalosti a dovednosti, týkající se konkrétních oborově zaměřených technických či ekonomických objektů a procesů probíhajících na těchto objektech a osvojí si principy řešení, které umožní navrhovat spolehlivé technické soustavy, které budou globálně bezpečné; u existujících objektů určovat míru rizika vzniku negativního jevu a tuto míru minimalizovat. V oblasti řízení firem a institucí je výuka zaměřena na získání znalostí nutných pro identifikaci, analýzu a snižování rizik v oblasti řízení ekonomických subjektů. Důležitou součástí je pak také problematika soudního znalectví v daném oboru. Legislativní požadavky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení, jsou dány zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a Studijním a zkušebním řádem Vysokého učení technického v Brně. Z hlediska věcného musí student absolvovat všechny discipliny studijního plánu, které zajistí jeho odbornou způsobilost pro výkon profese, pro niž je připravován. Státní závěrečné zkoušky (SZZ) budou organizovány ÚSI ve spolupráci s fakultami. Podmínkou pro ukončení studia je obhájení diplomové práce a vykonání státní závěrečné zkoušky. Zadání diplomové práce a její příprava bude probíhat od 3. semestru studia. Ve třetím semestru je plánován tříhodinový diplomový seminář, jehož úkolem bude, aby studenti již v tomto období zahájili přípravu diplomové práce formou krátkých článků nebo statí, které 3 (16)

4 se budou vázat k diplomové práci. Větší prostor pro přípravu diplomové práce je vytvořen v posledním čtvrtém semestru studia, kde je plánován čtyřhodinový diplomový projekt. Státní závěrečné zkoušky se skládají ze dvou částí z obhajoby diplomové práce a odborné rozpravy. Odborná rozprava probíhá ze tří vybraných předmětů studijního oboru. Absolventům studia bude udělován akademický titul inženýr, ve zkratce Ing. uváděné před jménem. 1.1 Studijní obor Řízení rizik stavebních konstrukcí Cíle studia oboru Řízení rizik stavebních konstrukcí Cílem studia oboru Řízení rizik stavebních konstrukcí je vychovávat absolventy, kteří na základě rozvoje inženýrských přístupů budou připraveni navrhovat taková opatření u nových stavebních objektů, aby tyto objekty spolehlivě plnily svoje funkce v průběhu svého celého životního cyklu; u existujících objektů zjišťovat a analyzovat rizika vzniku negativního jevu a navrhovat opatření pro jejich minimalizaci. V rámci studia studenti získají speciální znalosti a dovednosti z oblastí: metodologie zjišťování rizik technických a ekonomických objektů, kategorizace poruch, jejich důsledků a kategorizace kolektivních dopadů, metod používaných při studiích rizik a jejich důsledků, metod modelování inženýrských úloh, řízení rizika technických a ekonomických objektů, legislativy v oblasti rizik, bezpečnosti a odpovědnosti. Odborné a speciální znalosti získají z oblastí: zjišťování zdrojů rizik a odhalování rizikových faktorů u stavebních objektů, posuzování rizik od jednotlivých rizikových faktorů u stavebních objektů, analýzy možných důsledků negativního jevu u stavebních objektů, návrhů opatření na omezování zdrojů rizik a na vytváření takových podmínek, aby zdroje rizik u stavebních objektů nebyly aktivovány a snižovala se pravděpodobnost vzniku ohrožení, vypracovávání strategií a postupů, jak řešit vzniklé krizové situace v případech, kdy negativní jev nastane. Základní znalosti a dovednosti získají z oblasti ekonomie, řízení, managementu, práva, expertizní a znalecké činnosti a dále legislativy v oblasti bezpečnosti státu, krizového řízení a ochrany při mimořádných událostech. Požadavky na přijímací řízení na obor Řízení rizik stavebních konstrukcí Podmínkou přijetí je ukončený bakalářský studijní program vhodného zaměření a splnění podmínek přijímacího řízení. Přijímací zkouškou budou ověřovány studijní předpoklady pro magisterský studijní program. Ověřovány budou základní znalosti matematiky a fyziky a dále základní vědomosti z oblasti navrhování stavebních konstrukcí na úrovni obvyklé pro bakalářské studijní programy stavebně technických oborů. 4 (16)

5 Studijní plán oboru Řízení rizik stavebních konstrukcí Obor Řízení rizik stavebních konstrukcí Název předmětu Rozsah (přednášky, cvičení) Způsob zakončení Druh předmětu První ročník SZ1 Matematické základy analýzy rizika 2p + 2c zk, z P SZ2 Systémové pojetí rizikového inženýrství 2p + 2c zk, z P SZ3 Podnikový management 2p + 2c zk, z P SZ4 Aplikovaná ekonomie 2p + 2c zk, z P SZ5 Systém managamentu jakosti/ Systém enviromentálního managamentu 2p + 1c zk, z P SZ6 Systémová metodologie 2p + 0c zk, z P SZ7 Matematické modely rozhodování 2p + 2c zk, z P SZ8 Právní znalosti 2p + 2c zk, z P SZ9 Soudní inženýrství 2p + 2c zk, z P SZ10 Informační systémy a technologie 2p + 1c kl P SZ11 Bezpečnost a rizikové chování 2p + 0c kl P Druhý ročník OP1 Pokročilé metody analýz a modelování 2p + 2c zk, z P OP2 Analýza, posouzení a ošetření rizik technických systémů 2p + 1c zk, z P OP3 Analýza rizika stavebních objektů a procesů 2p + 1c zk, z P OP4 Betonové konstrukce 2p + 2c zk, z P OP5 Kovové konstrukce 2p + 1c z P OP6 Spolehlivost konstrukcí 2p + 1c z P OSP1 Diplomový seminář 0p + 3c z Ps OP7 Diagnostika konstrukcí 2p + 2c zk, z P OP8 Řízení rizik ve firmách a organizacích 2p + 1c zk, z P OP9 Zemní konstrukce 2p + 1c zk, z P OV1/1 Modelování nosných konstrukcí 2p + 1c zk, z PV OV1/2 Spolehlivost a teorie porušování materiálů 2p + 1c zk, z PV OV1/3 Zakládání staveb 2p + 1c zk, z PV OSV4 Angličtina pro rizikové inženýrství 0p + 2c zk Pzk OSP2 Diplomový projekt 0p + 4c z Ps Ukončení studia na oboru Řízení rizik stavebních konstrukcí Státní závěrečné zkoušky se skládají ze dvou částí z obhajoby diplomové práce a odborné rozpravy. Odborná rozprava probíhá ze tří vybraných předmětů studijního oboru: Společný základ (student volí 2 předměty ze 3): Matematické základy analýzy rizika Systémové pojetí rizikového inženýrství Soudní inženýrství Oborová specializace (student volí 1 předmět ze 2) Analýza rizika stavebních objektů a procesů Spolehlivost konstrukcí Uplatnění absolventa oboru Řízení rizik stavebních konstrukcí Absolventi budou připraveni pro výkon profesí spojených s projektováním, přípravou, výstavbou, provozem a údržbou stavebních objektů. Uplatnění najdou u řady firem 5 (16)

6 výrobního i nevýrobního charakteru na odborně náročných pozicích a též jako soudní znalci podle zákona č. 36/1967 Sb. v základním oboru Stavebnictví, odvětví Stavební odvětví různá, se zvláštní specializací Rizika stavební činnosti. Na tento studijní program mohou absolventi navázat některým z akreditovaných doktorských studijních programů. Vhodnými doktorskými studijními programy na VUT jsou Stavební inženýrství (FAST) resp. Soudní inženýrství (ÚSI). 1.2 Studijní obor Řízení rizik strojních zařízení Cíle studia oboru Řízení rizik strojních zařízení Cílem studia oboru Řízení rizik strojních zařízení je vychovávat absolventy, kteří na základě rozvoje inženýrských přístupů budou připraveni navrhovat taková opatření u nových strojírenských objektů, aby tyto objekty spolehlivě plnily svoje funkce v průběhu svého celého životního cyklu; u existujících objektů zjišťovat a analyzovat rizika vzniku negativního jevu a navrhovat opatření pro jejich minimalizaci. V rámci studia studenti získají speciální znalosti a dovednosti z oblastí: metodologie zjišťování rizik technických a ekonomických objektů, kategorizace poruch, jejich důsledků a kategorizace kolektivních dopadů, metod používaných při studiích rizik a jejich důsledků, metod modelování inženýrských úloh, řízení rizika technických a ekonomických objektů, legislativy v oblasti rizik, bezpečnosti a odpovědnosti. Odborné a speciální znalosti a dovednosti získají z oblastí: zjišťování zdrojů rizik a odhalování rizikových faktorů u strojírenských objektů (zvláštní důraz je kladen na získání znalostí potřebných pro navrhování vybraných typů strojních zařízení, u kterých se povinně provádí posouzení technických rizik před jejich uvedením na trh, týká se požadavků na jejich bezpečnou konstrukci a bezpečnost a ochranu zdraví při provozu), diagnostiky kritických komponentů jednotlivých prvků strojních zařízení, posuzování rizik od jednotlivých rizikových faktorů u strojírenských objektů, analýzy možných důsledků negativního jevu u strojírenských objektů, návrhů opatření na omezování zdrojů rizik a na vytváření takových podmínek, aby zdroje rizik u strojírenských objektů nebyly aktivovány a snižovala se pravděpodobnost vzniku ohrožení, vypracovávání strategií a postupů, jak řešit vzniklé krizové situace v případech, kdy negativní jev nastane. Základní znalosti a dovednosti získají z oblasti ekonomie, řízení, managementu, práva, expertizní a znalecké činnosti a dále legislativy v oblasti bezpečnosti státu, krizového řízení a ochrany při mimořádných událostech. Požadavky na přijímací řízení na obor Řízení rizik strojních zařízení Podmínkou přijetí je ukončený bakalářský studijní program vhodného zaměření a splnění podmínek přijímacího řízení. Přijímací zkouškou budou ověřovány studijní předpoklady pro magisterský studijní program. Ověřovány budou základní znalosti matematiky a fyziky a dále základní znalosti z oblasti strojírenské technologie a konstrukce a principu základních typů strojírenských zařízení na úrovni obvyklé pro bakalářské studijní programy technických oborů. 6 (16)

7 Studijní plán oboru Řízení rizik strojních zařízení Obor Řízení rizik strojních zařízení Název předmětu Rozsah (přednášky, cvičení) Způsob zakončení Druh předmětu První ročník SZ1 Matematické základy analýzy rizika 2p + 2c zk, z P SZ2 Systémové pojetí rizikového inženýrství 2p + 2c zk, z P SZ3 Podnikový management 2p + 2c zk, z P SZ4 Aplikovaná ekonomie 2p + 2c zk, z P SZ5 Systém managamentu jakosti/ Systém enviromentálního managamentu 2p + 1c zk, z P SZ6 Systémová metodologie 2p + 0c zk, z P SZ7 Matematické modely rozhodování 2p + 2c zk, z P SZ8 Právní znalosti 2p + 2c zk, z P SZ9 Soudní inženýrství 2p + 2c zk, z P SZ10 Informační systémy a technologie 2p + 1c kl P SZ11 Bezpečnost a rizikové chování 2p + 0c kl P Druhý ročník OP1 Pokročilé metody analýz a modelování 2p + 2c zk, z P OP2 Analýza, posouzení a ošetření rizik technických systémů 2p + 1c zk, z P OP3 Výrobní stroje a zařízení 2p + 2c zk, z P OP4 Spolehlivost a diagnostika technických systémů 2p + 1c kl P OP5 Management rizik u výrobních strojů 3p + 1c zk, z P OSP1 Diplomový seminář 0p + 3c z Ps OP6 Bezpečnost strojních a elektrických zařízení 2p + 2c zk, z P OP7 Pokročilé metody v diagnostice technických systémů 2p + 2c zk, z P OP8 Řízení rizik ve firmách a organizacích 3p + 1c kl P OP9 Bezpečnostní rizika v energetice 2p + 1c kl P OV1/1 Bezpečnost průmyslových robotů a manipulátorů 2p + 1c zk, z PV OV1/2 Ergonomie 2p + 1c zk, z PV OV1/3 Bezpečnost a rizika při provozu zdvihacích zařízení 2p + 1c zk, z PV OV1/4 Hluk a vibrace 2p + 1c zk, z PV OSV4 Angličtina pro rizikové inženýrství 0p + 2c zk Pzk OSP2 Diplomový projekt 0p + 4c z Ps Ukončení studia na oboru Řízení rizik strojních zařízení Státní závěrečné zkoušky se skládají ze dvou částí z obhajoby diplomové práce a odborné rozpravy. Odborná rozprava probíhá ze tří vybraných předmětů studijního oboru: Společný základ (student volí 2 předměty ze 3): Matematické základy analýzy rizika Systémové pojetí rizikového inženýrství Soudní inženýrství Oborová specializace (student volí 1 předmět ze 2) Bezpečnost strojních a elektrických zařízení Spolehlivost a diagnostika technických systémů 7 (16)

8 Uplatnění absolventa oboru Řízení rizik strojních zařízení Absolventi budou připraveni pro výkon profesí spojených s návrhem, provozem a údržbou strojů a strojních soustav. Uplatnění najdou u řady firem výrobního i nevýrobního charakteru na odborně náročných pozicích a též jako soudní znalci podle zákona č. 36/1967 Sb. v základním oboru Strojírenství, odvětví Strojírenství všeobecné, se zvláštní specializací Rizika činností ve strojírenství. Na tento studijní program mohou absolventi navázat některým z akreditovaných doktorských studijních programů. Vhodnými doktorskými studijními programy na VUT jsou Konstrukční a procesní inženýrství (FSI) resp. Soudní inženýrství (ÚSI). 1.3 Studijní obor Řízení rizik elektrotechnických zařízení Cíle studia oboru Řízení rizik elektrotechnických zařízení Cílem studia oboru Řízení rizik elektrotechnických zařízení je vychovávat absolventy, kteří na základě rozvoje inženýrských přístupů budou připraveni navrhovat taková opatření u nových elektronických a elektrotechnických objektů, aby tyto objekty spolehlivě plnily svoje funkce v průběhu svého celého životního cyklu; u existujících objektů zjišťovat a analyzovat rizika vzniku negativního jevu a navrhovat opatření pro jejich minimalizaci. V rámci studia studenti získají speciální znalosti a dovednosti z oblastí: metodologie zjišťování bezpečnosti technických a ekonomických objektů, kategorizace poruch, jejich důsledků a kategorizace kolektivních velikostí rizik, metod používaných při bezpečnostních studiích, metod modelování inženýrských úloh, managementu v oblasti řízení rizika technických a ekonomických objektů a legislativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Odborné a speciální znalosti získají z oblastí: zjišťování zdrojů rizik a odhalování rizikových faktorů u elektronických a elektrotechnických soustav, posuzování rizik od jednotlivých rizikových faktorů u elektronických a elektrotechnických soustav, analýzy možných důsledků negativního jevu u těchto soustav, návrhů opatření na omezování zdrojů rizik a na vytváření takových podmínek, aby zdroje rizik u těchto soustav nebyly aktivovány a snižovala se pravděpodobnost vzniku ohrožení, vypracovávání strategií a postupů, jak řešit vzniklé krizové situace v případech, kdy negativní jev nastane., logistického zabezpečení výroby, diagnostiky a zkušebnictví, řízení jakosti, spolehlivostí výroby a ekologie výrobního procesu, v rámci užší specializace si speciální znalost prohloubí v oblasti silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky nebo slaboproudé elektrotechniky a komunikačních technologií. Základní znalosti a dovednosti získají z oblasti ekonomie, řízení, managementu, práva, expertizní a znalecké činnosti a dále legislativy v oblasti bezpečnosti státu, krizového řízení a ochrany při mimořádných událostech. Požadavky na přijímací řízení na obor Řízení rizik elektrotechnických zařízení Podmínkou přijetí je ukončený bakalářský studijní program zaměření vhodného pro příslušný obor a splnění podmínek přijímacího řízení. Přijímací zkouškou budou ověřovány studijní 8 (16)

9 předpoklady pro magisterský studijní program. Ověřovány budou základní znalosti matematiky a fyziky a dále základní znalosti z oblasti obecné elektrotechniky, technologie výroby a materiálů pro elektrotechniku na úrovni obvyklé pro bakalářské studijní programy technických oborů. Studijní plán oboru Řízení rizik elektrotechnických zařízení Obor Řízení rizik elektrotechnických zařízení Název předmětu Rozsah (přednášky, cvičení) Způsob zakončení Druh předmětu První ročník SZ1 Matematické základy analýzy rizika 2p + 2c zk, z P SZ2 Systémové pojetí rizikového inženýrství 2p + 2c zk, z P SZ3 Podnikový management 2p + 2c zk, z P SZ4 Aplikovaná ekonomie 2p + 2c zk, z P SZ5 Systém managamentu jakosti/ Systém enviromentálního managamentu 2p + 1c zk, z P SZ6 Systémová metodologie 2p + 0c zk, z P SZ7 Matematické modely rozhodování 2p + 2c zk, z P SZ8 Právní znalosti 2p + 2c zk, z P SZ9 Soudní inženýrství 2p + 2c zk, z P SZ10 Informační systémy a technologie 2p + 1c kl P SZ11 Bezpečnost a rizikové chování 2p + 0c kl P Druhý ročník OP1 Pokročilé metody analýz a modelování 2p + 2c zk, z P OP2 Aplikovaná fyzika 2p + 1c z P OP3 Softwarová podpora analýzy a managementu rizika 1p + 3c zk, z P OP4 Konstrukce a technologie elektronických zařízení 2p + 1c zk, z P OP5 Základy spolehlivosti elektrotechnických výrob 2p + 2c zk, z P OSP1 Diplomový seminář 0p + 3c z Ps OP6 Bezpečnost strojních a elektrických zařízení 2p + 2c zk, z P OP7 Řízení procesů 2p + 2c zk, z P OP8 Řízení rizik ve firmách a organizacích 2p + 1c z P OP9 Průmyslová elektronika 2p + 2c zk, z P OV1/1 Energetická zařízení 2p + 1c zk, z PV OV1/2 Ochrana informací v systémech kritické infrastruktury 2p + 1c zk, z PV OV1/3 Diagnostické metody v elektrotechnice 1p + 2c zk, z PV OSV4 Angličtina pro rizikové inženýrství 0p + 2c zk Pzk OSP2 Diplomový projekt 0p + 4c z Ps Ukončení studia na oboru Řízení rizik elektrotechnických zařízení Státní závěrečné zkoušky se skládají ze dvou částí z obhajoby diplomové práce a odborné rozpravy. Odborná rozprava probíhá ze tří vybraných předmětů studijního oboru: Společný základ (student volí 2 předměty ze 3): Matematické základy analýzy rizika Systémové pojetí rizikového inženýrství Soudní inženýrství Oborová specializace (student volí 1 předmět ze 2) Řízení procesů Průmyslová elektronika 9 (16)

10 Uplatnění absolventa oboru Řízení rizik elektrotechnických zařízení Absolventi budou připraveni pro výkon profesí spojených s návrhem, výrobou, provozem a údržbou elektronických a elektrotechnických soustav. Uplatnění najdou u řady firem výrobního i nevýrobního charakteru na odborně náročných pozicích a též jako soudní znalci podle zákona č. 36/1967 Sb. v základním oboru Elektrotechnika, se zvláštní specializací Rizika v elektrotechnice. Na tento studijní program mohou absolventi navázat některým z akreditovaných doktorských studijních programů. Vhodným doktorským studijním programem na VUT je Elektrotechnika a komunikační technologie (FEKT, vhodné obory jsou Teleinformatika a Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika). 1.4 Studijní obor Řízení rizik v informačních systémech Cíle studia oboru Řízení v informačních systémech Cílem studia oboru Řízení rizik v informačních systémech je vychovávat absolventy, kteří na základě rozvoje inženýrských přístupů budou připraveni navrhovat taková opatření u nových informačních a komunikačních systémů a datových základen, aby tyto objekty spolehlivě plnily svoje funkce v průběhu svého celého životního cyklu; u existujících objektů zjišťovat a analyzovat rizika vzniku negativního jevu a navrhovat opatření pro jejich minimalizaci. V rámci studia studenti získají speciální znalosti a dovednosti z oblastí: metodologie zjišťování rizik technických a ekonomických objektů, kategorizace poruch, jejich důsledků a kategorizace kolektivních dopadů, metod používaných při studiích rizik a jejich důsledků, metod modelování inženýrských úloh, řízení rizika technických a ekonomických objektů, legislativy v oblasti rizik, bezpečnosti a odpovědnosti. Odborné a speciální znalosti získají z oblastí: zjišťování zdrojů rizik a odhalování rizikových faktorů v informačních systémech a v systémech, jejichž podstatnou součástí jsou tyto informační systémy, řešení nových postupů, které vedou k návrhu, instalaci, provozu a údržbě bezpečných informačních a komunikačních systémů, datových základen a resortních informačních systémů, posuzování rizik od jednotlivých rizikových faktorů u informačních systémů, analýzy možných důsledků negativního jevu u informačních systémů, návrhů opatření na omezování zdrojů rizik a na vytváření takových podmínek, aby zdroje rizik u informačních systémů nebyly aktivovány a snižovala se pravděpodobnost vzniku ohrožení, vypracovávání strategií a postupů, jak řešit vzniklé krizové situace v případech, kdy negativní jev nastane. Základní znalosti a dovednosti získají z oblasti ekonomie, řízení, managementu, práva, expertizní a znalecké činnosti a dále legislativy v oblasti bezpečnosti státu, krizového řízení a ochrany při mimořádných událostech. Požadavky na přijímací řízení na obor Řízení rizik v informačních systémech Podmínkou přijetí je ukončený bakalářský studijní program vhodného zaměření a splnění podmínek přijímacího řízení. Přijímací zkouškou budou ověřovány studijní předpoklady pro magisterský studijní program. Ověřovány budou základní znalosti matematiky a dále znalosti 10 (16)

11 z oblasti informačních technologií na úrovni obvyklé pro bakalářské studijní programy technických oborů. Studijní plán oboru Řízení rizik v informačních systémech Obor Řízení rizik v informačních systémech Název předmětu Rozsah (přednášky, cvičení) Způsob zakončení Druh předmětu První ročník SZ1 Matematické základy analýzy rizika 2p + 2c zk, z P SZ2 Systémové pojetí rizikového inženýrství 2p + 2c zk, z P SZ3 Podnikový management 2p + 2c zk, z P SZ4 Aplikovaná ekonomie 2p + 2c zk, z P SZ5 Systém managamentu jakosti/ Systém enviromentálního managamentu 2p + 1c zk, z P SZ6 Systémová metodologie 2p + 0c zk, z P SZ7 Matematické modely rozhodování 2p + 2c zk, z P SZ8 Právní znalosti 2p + 2c zk, z P SZ9 Soudní inženýrství 2p + 2c zk, z P SZ10 Informační systémy a technologie 2p + 1c kl P SZ11 Bezpečnost a rizikové chování 2p + 0c kl P Druhý ročník OP1 Pokročilé metody analýz a modelování 2p + 2c zk, z P OP2 Analýza, posouzení a ošetření rizik technických systémů 2p + 1c zk, z P OP3 Bezpečnost informačních systémů 2p + 2c zk, z P OP4 Získávání znalostí z databází 2p + 1c z P OP5 Semestrální projekt 2p + 1c z P OSP1 Diplomový seminář 0p + 3c z Ps OP6 Bezpečnost strojních a elektrických zařízení 2p + 2c zk, z P OP7 Kryptografie 2p + 2c zk, z P OP8 Řízení rizik ve firmách a organizacích 2p + 2c zk, z P OP9 Management projektů 2p + 2c zk, z P OV1/1 Geografické informační systémy 2p + 1c zk, z PV OV1/2 Klasifikace a rozpoznávání 2p + 1c zk, z PV OV1/3 Aplikované evoluční algoritmy 2p + 1c zk, z PV OSV4 Angličtina pro rizikové inženýrství 0p + 2c zk Pzk OSP2 Diplomový projekt 2p + 2c z Ps Ukončení studia na oboru Řízení rizik v informačních systémech Státní závěrečné zkoušky se skládají ze dvou částí z obhajoby diplomové práce a odborné rozpravy. Odborná rozprava probíhá ze tří vybraných předmětů studijního oboru: Společný základ (student volí 2 předměty ze 3): Matematické základy analýzy rizika Systémové pojetí rizikového inženýrství Soudní inženýrství Oborová specializace (student volí 1 předmět ze 2) Bezpečnost informačních systémů Management projektů 11 (16)

12 Uplatnění absolventa oboru Řízení rizik v informačních systémech Absolventi budou připraveni pro výkon profesí spojených s návrhem, provozem a správou nejrůznějších informačních a komunikačních systémů, u kterých je kladen důraz na jejich bezpečnost. Uplatnění najdou u řady firem výrobního i nevýrobního charakteru, včetně veřejných a státních institucí na odborně náročných pozicích a též jako soudní znalci podle zákona č. 36/1967 Sb. v základním oboru Elektronika a v základním oboru Kybernetika, odvětví Výpočetní technika, se zvláštní specializací Rizika informačních systémů. Na tento studijní program mohou absolventi navázat některým z akreditovaných doktorských studijních programů. Vhodnými doktorskými studijními programy na VUT jsou Informační technologie a Výpočetní technika a informatika (FIT). 1.5 Studijní obor Řízení rizik chemických technologií Cíle studia oboru Řízení rizik chemických technologií Cílem studia oboru Řízení rizik chemických technologií je vychovávat absolventy, kteří na základě rozvoje inženýrských přístupů budou připraveni navrhovat taková opatření u nových chemických technologií a procesů, aby tyto byly bezpečné; u existujících technologií zjišťovat a analyzovat rizika vzniku negativního jevu a navrhovat opatření pro jejich minimalizaci. V rámci studia studenti získají speciální znalosti a dovednosti z oblastí: metodologie zjišťování rizik technických a ekonomických objektů, kategorizace poruch, jejich důsledků a kategorizace kolektivních dopadů, metod používaných při studiích rizik a jejich důsledků, metod modelování inženýrských úloh, řízení rizika technických a ekonomických objektů, legislativy v oblasti rizik, bezpečnosti a odpovědnosti národních i mezinárodních systémů chemické bezpečnosti. Odborné a speciální znalosti získají z oblastí: zjišťování zdrojů rizik a odhalování rizikových faktorů chemických technologií, procesů a při nakládání s chemickými látkami, a to v souvislosti s výrobou, zpracováním, skladováním, přepravou apod., monitorování a modelování negativních jevů, vyhodnocování dopadů závažných chemických havárií, posuzování rizik od jednotlivých rizikových faktorů u chemických technologií a procesů, analýzy možných důsledků negativního jevu při chemických technologických procesech, návrhů opatření na omezování zdrojů rizik a na vytváření takových podmínek, aby zdroje rizik u chemických procesů nebyly aktivovány a snižovala se pravděpodobnost vzniku ohrožení, vypracovávání strategií a postupů, jak řešit vzniklé mimořádné události a krizové situace v případech, kdy negativní jev nastane. Základní znalosti a dovednosti získají z oblasti ekonomie, řízení, managementu, práva, expertizní a znalecké činnosti a dále legislativy v oblasti bezpečnosti státu, krizového řízení a ochrany při mimořádných událostech. 12 (16)

13 Požadavky na přijímací řízení na obor Řízení rizik chemických technologií Podmínkou přijetí je ukončený bakalářský studijní program vhodného zaměření a splnění podmínek přijímacího řízení. Přijímací zkouškou budou ověřovány studijní předpoklady pro magisterský studijní program. Ověřovány budou základní znalosti matematiky a fyziky aplikované v chemických disciplínách vyučovaných v bakalářském studiu (anorganická, organická, fyzikální a analytická chemie a biochemie) na úrovni obvyklé pro bakalářské studijní programy chemických oborů. Studijní plán oboru Řízení rizik chemických technologií Obor Řízení rizik chemických technologií Název předmětu Rozsah (přednášky, cvičení) Způsob zakončení Druh předmětu První ročník SZ1 Matematické základy analýzy rizika 2p + 2c zk, z P SZ2 Systémové pojetí rizikového inženýrství 2p + 2c zk, z P SZ3 Podnikový management 2p + 2c zk, z P SZ4 Aplikovaná ekonomie 2p + 2c zk, z P SZ5 Systém managamentu jakosti/ Systém enviromentálního managamentu 2p + 1c zk, z P SZ6 Systémová metodologie 2p + 0c zk, z P SZ7 Matematické modely rozhodování 2p + 2c zk, z P SZ8 Právní znalosti 2p + 2c zk, z P SZ9 Soudní inženýrství 2p + 2c zk, z P SZ10 Informační systémy a technologie 2p + 1c kl P SZ11 Bezpečnost a rizikové chování 2p + 0c kl P Druhý ročník OP1 Pokročilé metody analýz a modelování 2p + 2c zk, z P OP2 Analýza, posouzení a ošetření rizik technických systémů 2p + 1c zk, z P OP3 Chemicko-inženýrská rizika 2p + 1c zk, z P OP4 Bezpečnostní inženýrství 2p + 2c zk, z P OP5 Analýza rizik 2p + 1c zk, z P OP6 Chemie nebezpečných látek 2p + 1c zk, z P OSP1 Diplomový seminář 0p + 3c z Ps OP7 Chemické inženýrství 2p + 2c zk, z P OP8 Řízení rizik ve firmách a organizacích 2p + 2c zk, z P OP9 Technologie CHP a JEZ 2p + 2c zk, z P OV1/1 Management bezpečnosti a ochrany 2p + 1c z PV OV1/2 Procesní stroje a zařízení 2p + 1c z PV OV1/3 Základy automatizace 2p + 1c z PV OSV4 Angličtina pro rizikové inženýrství 0p + 2c zk Pzk OSP2 Diplomový projekt 0p + 4c z Ps Ukončení studia na oboru Řízení rizik chemických technologií Státní závěrečné zkoušky se skládají ze dvou částí z obhajoby diplomové práce a odborné rozpravy. Odborná rozprava probíhá ze tří vybraných předmětů studijního oboru: Společný základ (student volí 2 předměty ze 3): Matematické základy analýzy rizika Systémové pojetí rizikového inženýrství Soudní inženýrství 13 (16)

14 Oborová specializace (student volí 1 předmět ze 2) Chemie nebezpečných látek Chemické inženýrství Uplatnění absolventa oboru Řízení rizik chemických technologií Absolventi budou připraveni pro výkon profesí spojených s plánováním a řízením výroby, bezpečnosti práce a ochrany zaměstnanců, ochrany technologických zařízení v odvětvích, které využívají chemické technologie jako např. průmysl, zemědělství anebo odvětví, ve kterých dochází k nakládání s chemickými látkami, obchod, doprava apod. Uplatnění najdou u řady firem výrobního i nevýrobního charakteru na odborně náročných pozicích a též jako soudní znalci podle zákona č. 36/1967 Sb. v základním oboru Chemie, odvětví Chemická odvětví různá, se zvláštní specializací Rizika činností v chemickém průmyslu. Na tento studijní program mohou absolventi navázat některým z akreditovaných doktorských studijních programů. Vhodným doktorským studijním programem na VUT je Chemie a technologie ochrany životního prostředí (FCH). 1.6 Studijní obor Řízení rizik firem a institucí Cíle studia oboru Řízení rizik firem a institucí Cílem studia oboru Řízení rizik firem a institucí je vychovávat absolventy, kteří na základě rozvoje inženýrských přístupů budou připraveni identifikovat, kriticky analyzovat a zmenšovat, resp. odstraňovat rizika v oblasti řízení firem a institucí. V rámci studia studenti získají speciální znalosti a dovednosti z oblastí: metodologie zjišťování rizik technických a ekonomických objektů, kategorizace poruch, jejich důsledků a kategorizace kolektivních dopadů, metod používaných při studiích rizik a jejich důsledků, metod modelování inženýrských úloh, řízení rizika technických a ekonomických objektů, legislativy v oblasti rizik, bezpečnosti a odpovědnosti. Odborné a speciální znalosti získají z oblastí: nestandardních pokročilých metod analýz a modelování pro řešení rizikových situací v oblasti finanční, ekonomické a podnikatelské, provádění efektivních změnových procesů ve firmách a institucích zaměřených na snižování a odstraňování rizik, identifikace, analýzy a hodnocení rizik procesů ve firmách i institucích, oceňování rizik a jejich možných důsledků, pojišťovnictví, finančního řízení a investování, operační analýzy a business inteligence. Základní znalosti a dovednosti získají z oblasti práva, expertizní a znalecké činnosti a legislativy v oblasti bezpečnosti státu, krizového řízení a ochrany při mimořádných událostech. Požadavky na přijímací řízení na obor Řízení rizik firem a institucí Podmínkou přijetí je ukončený bakalářský studijní program vhodného zaměření a splnění podmínek přijímacího řízení. Přijímací zkouškou budou ověřovány studijní předpoklady pro magisterský studijní program. Ověřovány budou základní znalosti matematiky, mikroekonomie, makroekonomie, marketingu, managementu, účetnictví, daňové a právní problematiky a dále znalosti z oblasti geopolitické, hospodářské a finanční na úrovni obvyklé pro bakalářské studijní programy ekonomických oborů. 14 (16)

15 Studijní plán oboru Řízení rizik firem a institucí Obor Řízení rizik firem a institucí Název předmětu Rozsah (přednášky, cvičení) Způsob zakončení Druh předmětu První ročník SZ1 Matematické základy analýzy rizika 2p + 2c zk, z P SZ2 Systémové pojetí rizikového inženýrství 2p + 2c zk, z P SZ3 Podnikový management 2p + 2c zk, z P SZ4 Aplikovaná ekonomie 2p + 2c zk, z P SZ5 Systém managamentu jakosti/ Systém enviromentálního managamentu 2p + 1c zk, z P SZ6 Systémová metodologie 2p + 0c zk, z P SZ7 Matematické modely rozhodování 2p + 2c zk, z P SZ8 Právní znalosti 2p + 2c zk, z P SZ9 Soudní inženýrství 2p + 2c zk, z P SZ10 Informační systémy a technologie 2p + 1c kl P SZ11 Bezpečnost a rizikové chování 2p + 0c kl P Druhý ročník OP1 Pokročilé metody analýz a modelování 2p + 2c zk, z P OP2 Analýza, posouzení a ošetření rizik technických systémů 2p + 1c zk, z P OP3 Oceňování majetku 2p + 2c zk, z P OP4 Marketing 2p + 1c z P OP5 Psychologie v podnikání 2p + 0c z P OP6 Pojišťovnictví 2p + 1c zk, z P OP7 Etika podnikání 2p + 0c zk, z P OSP1 Diplomový seminář 0p + 3c z Ps OP8 Řízení rizik ve firmách a organizacích 2p + 2c zk, z P OP9 Finanční řízení a investování 2p + 2c zk, z P OP10 Manažerské účetnictví 2p + 2c zk, z P OV1/1 Operační analýza 2p + 1c zk, z PV OV1/2 Business inteligence 2p + 1c zk, z PV OV1/3 Daňová soustava 2p + 1c zk, z PV OV1/4 Drobné podnikání 2p + 1c zk, z PV OSV4 Angličtina pro rizikové inženýrství 0p + 2c zk Pzk OSP2 Diplomový projekt 0p + 4c z Ps Ukončení studia na oboru Řízení rizik firem a institucí Státní závěrečné zkoušky se skládají ze dvou částí z obhajoby diplomové práce a odborné rozpravy. Odborná rozprava probíhá ze tří vybraných předmětů studijního oboru: Společný základ (student volí 2 předměty ze 3): Matematické základy analýzy rizika Systémové pojetí rizikového inženýrství Soudní inženýrství Oborová specializace (student volí 1 předmět ze 2) Pokročilé analýzy a modelování Řízení rizik ve firmách a institucích 15 (16)

16 Uplatnění absolventa oboru Řízení rizik firem a institucí Absolventi najdou uplatnění u firem nebo institucí na odborných a manažersky náročných pozicích a též jako soudní znalci podle zákona č. 36/1967 Sb. v základním oboru Ekonomika, odvětví Řízení, plánování a organizace ekonomiky. Na tento studijní program mohou absolventi navázat některým z akreditovaných doktorských studijních programů. Vhodným doktorským studijním programem na VUT je Ekonomika a management (FP). 16 (16)

Ústav soudního inženýrství. N3950 Rizikové inženýrství

Ústav soudního inženýrství. N3950 Rizikové inženýrství Vysoké učení technické v Brně Ústav soudního inženýrství INFORMACE o celoškolském navazujícím magisterském studijním programu N3950 Rizikové inženýrství s obory 3901 T044 Řízení rizik stavebních konstrukcí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ÚSTAV SOUDNÍHO INŢENÝRSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ÚSTAV SOUDNÍHO INŢENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ÚSTAV SOUDNÍHO INŢENÝRSTVÍ Datum vydání: 24.11.2009 Za věcnou stránku odpovídá: tajemník pro studijní záležitosti Účinnost: dnem vydání Závaznost: součásti VUT v Brně, které

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ÚSI VUT Č. 4/2016 PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ÚSTAVU SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE ŘEDITELE ÚSI VUT Č. 4/2016 PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ÚSTAVU SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK Datum vydání: 10. 11. 2016 Čj.: 476/61000/2016 Za věcnou stránku odpovídá: tajemník pro studijní záležitosti ÚSI VUT Účinnost: Závaznost: Vydává: Počet stran: 10 Počet příloh: 0 dnem vydání ÚSI VUT a součásti

Více

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní obory Studijní obory doktorského studijního programu Elektrotechnika

Více

Ústav soudního inženýrství. N3917 Soudní inženýrství

Ústav soudního inženýrství. N3917 Soudní inženýrství Vysoké učení technické v Brně Ústav soudního inženýrství INFORMACE o navazujícím magisterském studijním programu N3917 Soudní inženýrství s obory 3917T002 Expertní inženýrství v dopravě 3917T003 Realitní

Více

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní obory Studijní obory doktorského studijního programu Elektrotechnika

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu Studijní plán platný od akademického roku 2014 / 15 pro studenty nově nastupující do 1. ročníku Fakulta: Studijní program: Studijní obor: Typ: Forma: Fakulta elektrotechniky a informatiky B2612 Elektrotechnika

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú 3 Ústav strojírenské technologie Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2007/200

Více

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP Stavební inženýrství PODMÍNKY PŘIJETÍ Podmínky: 1. úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Název: Fakulta výrobních technologií a managementu Sídlo: Na Okraji 1001, Ústí nad Labem, 400 96 Obecné informace o fakultě: Fakulta výrobních

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Adresa Poříčí Brno. Telefon Web

Adresa Poříčí Brno. Telefon Web 01 FA / Fakulta architektury 1. 11. 2016 30. 11. 2016 15. 3. 2017 PhD. 31. 3. 2017 talentová zkouška 11. 18. 1. 2017 ústní pohovor 11. 18. 1. 2017 písemná přijímací zkouška dle termínů NSZ 14. 6. 2017

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava platné v akademickém roce 2004/2005 pro: I. Bakalářský studijní program

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Začátek akademického roku 1. 9. 2013 Období výuky 23. 9. 20. 12. 2013 Zápis studentů do 1. roč. Bc. a NMg. studia pro akademický rok do 4. 10.

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Efektivní řízení je základem úspěchu. Získáte výhodu při výběru zaměstnání a při svém uplatnění

Efektivní řízení je základem úspěchu. Získáte výhodu při výběru zaměstnání a při svém uplatnění Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Efektivní řízení je základem úspěchu? Baví vás práce s lidmi, chcete rozhodovat o nových projektech a řídit jejich realizaci?! * Chcete-li být úspěšným

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Prof il absolventa. Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika

Prof il absolventa. Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika Prof il absolventa Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Ekonomická informatika Automatizace řízení a informatika

Více

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 12. září o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 12. září o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků 304/2012 Sb. Příloha č. 26 VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2012 o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Změna: 38/2016 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst.

Více

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Finanční a pojistná matematika Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce http://www.pavelhanus.cz pavel.hanus@uhk.cz

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 9.12.2012 do částky 159/2012 Sb. a 51/2012 Sb.m.s. Obsah a text 304/2012 Sb. - poslední stav textu 304/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2012 o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků

Více

Bakalářský. obor STM. Manažerská informatika. a řízení elektrotechniky a energetiky. navazující mag.. studium Magisterský oboro Ekonomika

Bakalářský. obor STM. Manažerská informatika. a řízení elektrotechniky a energetiky. navazující mag.. studium Magisterský oboro Ekonomika Bakalářský obor STM Manažerská informatika navazující mag.. studium Magisterský oboro Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky Vidíte své budoucí uplatnění spíše v managementu a řízení, než v čistě

Více

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS)

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) Koncepce studijního oboru TURVTS je navrhován jako jedinečný studijní obor ČZU v Praze. Podle analýzy a profilu studentů bude obor

Více

Navazující magisterské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Navazující magisterské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia navazující magisterské Navazující magisterské

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

3941M Technický interdisciplinární M/001 Strojírenská a elektrotechnická zařízení UČEBNÍ PLÁN. studijního oboru

3941M Technický interdisciplinární M/001 Strojírenská a elektrotechnická zařízení UČEBNÍ PLÁN. studijního oboru MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne. 6. 999, čj. 7 00/99, s platností od. 9. 999 počínaje. ročníkem Kmenový

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ÚSI č. 9/2008 PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ÚSTAVU SOUDNÍHO INŢENÝRSTVÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE ŘEDITELE ÚSI č. 9/2008 PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ÚSTAVU SOUDNÍHO INŢENÝRSTVÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK Akademický senát VUT v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, na návrh

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

Navazující magisterské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Navazující magisterské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia navazující magisterské Navazující magisterské

Více

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant Studijní program Specializace ve zdravotnictví Základní údaje o zvoleném studijním oboru Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant

Více

Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010

Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010 Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010 Výuka probíhá v areálu ČZU v Praze. Zkouškové období za akademický rok 2008/2009 končí 11. 9. 2009. Zápis do vyšších ročníků probíhá podle

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016 Věc: Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 Působnost pro: Účinnost od: 1. prosince 2016 Číslo jednací: sfcht/242/16 Vypracoval

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

programy a obory studijní 2O18/2O19 kombinované prezenční studium studium

programy a obory studijní 2O18/2O19 kombinované prezenční studium studium 13 studijní programy a obory 2O18/2O19 PS prezenční studium KS kombinované studium ZÁKLADNÍ ÚDAJE A TERMÍNY 31. 10. 2017 Bc. 30. 11. 2017 NMgr. 15. 3. 2018 PhD. 31. 3. 2018 Bc. talentová zkouška / 10.

Více

Harmonogram kombinovaného studia PEF akademický rok 2016/2017

Harmonogram kombinovaného studia PEF akademický rok 2016/2017 Harmonogram kombinovaného studia PEF Výuka probíhá v areálu ČZU v Praze. Zkouškové období za akademický rok 2015/2016 končí 9. 9. 2016. Zápis do vyšších ročníků probíhá podle stanoveného harmonogramu.

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 9. 12. 2013 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu navazujících 1/5 VŠB-TECHNICKÁ

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF pro akademický rok 2018/2019

Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF pro akademický rok 2018/2019 Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF pro akademický rok 2018/2019 Ekonomicko-správní fakulta MU (dále jen ESF ) respektuje ustanovení 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb.,

Více

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Ing. Jiří Apeltauer Ing. Iva Krčmová Ing. Martin Všetečka apeltauer.t@fce.vutbr.cz krcmova.i@fce.vutbr.cz vsetecka.m@fce.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Organizace studia Pro organizaci studia a usnadnění studentských mobilit je na fakultě používán kreditní systém. Dává studentům možnost si do jisté míry individuálně řídit časový

Více

Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze. Oznámení

Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze. Oznámení Oznámení děkan fakulty v souladu s udělením akreditace novému studijnímu oboru a ve smyslu 48-50 zákona o vysokých školách otevírá od akademického roku 2007/2008 nový studijní obor: a) Arts Management

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16 Zpracováno dne 2. 11. 2015 Informace o přijímacím řízení na

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Zpracováno dne 31. 10. 2014 Informace o přijímacím řízení na

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Datum vydání: XXXX Účinnost od: XXXX Účinnost

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2015/2016

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2015/2016 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 proběhlo v souladu se směrnicí č. 5/2014 Pravidla

Více

Směrnice děkana č. 5/2013 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2014/2015

Směrnice děkana č. 5/2013 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2014/2015 Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 22.11.2013 Č.j.: 088/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: dnem data vydání Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství praktického

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2013/2014

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2013/2014 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2013/2014 1. Informace o přijímacích zkouškách do studijních programů B6202 bakalářský studijní program Hospodářská politika

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017 Informace o podmínkách přijetí ke studiu Podmínky přijetí ke studiu byly stanoveny dokumenty Podmínky přijetí ke studiu v studijních programech akreditovaných

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Program doplňujícího studia profilujících předmětů SP 3908R

Program doplňujícího studia profilujících předmětů SP 3908R Program doplňujícího studia profilujících předmětů SP 3908R 1 Program celoživotního vzdělávání Fakulta bezpečnostního inženýrství vyhlašuje program Doplňující studium profilových předmětů SP 3908R v rámci

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2016/2017

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2016/2017 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2016/2017 1. Informace o přijímacích zkouškách do studijních programů B6202 bakalářský studijní program Hospodářská politika

Více

OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ

OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ KAMILA BEŇOVÁ Ostrava 2011 1 Název: Oceňování složek podnikání Autoři: Kamila Beňová Vydání: první, 2011 Počet stran: 7 Tisk:

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Magisterský studijní program, obor

Magisterský studijní program, obor Ústav Automatizace a Informatiky Fakulta Strojního Inženýrství VUT v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno, Česká republika Tel.: +420 5 4114 3332 Fax: +420 5 4114 2330 E-mail: seda@fme.vutbr.cz WWW: uai.fme.vutbr.cz

Více

N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ Obor 3907T002 Energetika Garant oboru: Tutoři oboru: doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc. 12115 Ústav energetiky doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc.; doc. Ing. Pavel Novák, CSc.

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor Konstrukce a dopravní stavby

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor Konstrukce a dopravní stavby Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor Konstrukce a dopravní stavby Strukturované studium bakalářské studium magisterské studium doktorské studium bakalářská práce státní závěrečná zkouška

Více