Město Morkovice-Slížany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Morkovice-Slížany"

Transkript

1 Zpravodaj Město Morkovice-Slížany ročník -XVII, číslo 3 - září 2013 Pěvecký sbor Cantus oslavil 45 let činnosti Pěvecký sbor Cantus spolu s bývalými zpěváky a hosty z Polskapěvecký sbor Harmonia Mikolów oslavil na koncertě 25. května t.r. výročí. Již 45 let aktivně sbor zpívá, podílí se na kultuře místa i širokého okolí. Na koncertě vystoupily oba sbory samostatně. Na závěr, což bylo určitě vrcholem večera, zazpívaly společně oba sbory i s bývalými zpěváky sboru Cantus. Na koncertě jmenoval PS Cantus dirigentku sboru Harmonia Elzbietu Krusz a předsedkyni sboru Wieslawu Socha, čestnými členy sboru Cantus. Dirigent sboru Cantus převzal od zastupitelů města Cenu města Morkovice-Slížany. Neformální setkání mezi zpěváky se pak uskutečnilo po koncertě. Ukazuje se, jak rádi se zpěváci scházejí a vzpomínají na své zážitky v kolektivu-při zkouškách, zájezdech a koncertech. Mezi vzácné a dlouhodobé přátele našeho sboru patří sbor Harmonia z polského města Mikolów u Katovic. Byli pozváni na oplátku loňské návštěvy PS Cantus v Mikolówě. Předvedli i s výborným klavíristou zajímavé ukázky z moderního zpracování populárních melodií i lidových písní pro sbor. Děkujeme všem příznivcům sborového zpěvu a těšíme se na brzká setkání. Magda Kuchaříková - předsedkyně sboru, Vladimír Bleša - dirigent Morkovice ov Slížany 1

2 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice Slížany č. 16, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Morkovicích - Slížanech I. Při zahájení bylo přítomno 11 členů městského zastupitelstva Omluveni: Z. Frkal, E. Lejsalová, M Ševčíková, Mgr. Budín Návrhová komise: K. Frkalová, P. Tlach Ověřovatelé zápisu: Mgr. Albrechtová, J. Minks Program: 1. Zpráva o plnění usnesení 2. Zpráva o činnosti rady města 3. Závěrečný účet za rok Majetkoprávní úkony 5. Rozpočtové opatření č. 2 Program byl schválen jednomyslně. Před projednáváním programu se na zasedání zastupitelstva dostavil Mgr. Budín. Počet přítomných členů zastupitelstva je 12. II. Projednávání programu 1. Zpráva o plnění usnesení Není uzavřena kupní smlouva s panem Pavlem Žákem, Morkovice, na část pozemku p.č. 49/1. Není podepsaná kupní smlouva s panem Tomášem Poláškem na oddělení pozemku v zahrádkářské kolonii. Nebyla dosud podepsaná kupní smlouva na dům č.p. 116 s paní Květou Zaoralovou, Morkovice a darovací smlouva s paní Ivankou Markovou, Morkovice na pozemek p.č. 12/3. Byla předaná Cena města Morkovice Slížany Ing. Vladimíru Blešovi za práci v oblasti sborového zpěvu. Prodej části pozemků p.č. 1202/1, 1202/3 v k.ú. Morkovice neproběhl, není zhotoven geometrický plán. Byla podepsaná darovací smlouva na pozemek p.č. 444/5 od paní Marie Mlčákové, Holešov. Ing. Bleša Proč nebyla podepsaná kupní smlouva s Pavlem Žákem? Mgr. Horák Pavel Žák zatím nedoložil geometrický plán, na základě kterého má být zpracovaná smlouva. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení. 2. Zpráva o činnosti rady města Rada města schválila: Zlepšený hospodářský výsledek Mateřské školy Morkovice, příspěvkové organizace ve výši ,11 Kč Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1814/59 v k.ú. Morkovice dle GP č /2012 Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 23/1 a 1915/50 v k.ú. Morkovice dle GP č /2012 Osobní ohodnocení ředitele příspěvkové organizace dle přílohy Projekt rekonstrukce chodníku Kolaříkova Žádost o čerpání rodičovské dovolené č.j. 244/2013 Věcný dar v hodnotě 500 Kč na Velikonoční turnaj v elektronických šipkách pro Šipkaře Skanzen Morkovice-Slížany Smlouvu o poskytování poradenské činnosti s Ing. Milanem Bartoněm EKOS Smlouvu s firmou ASEKOL č. STAC_KONT/2010V2 vč. dodatku č. 1 a zplnomocnění Ing. Danuši Štelcovou jako nejvhodnější uchazečku ve výběrovém 2 řízení na místo vedoucího Technických služeb Morkovice-Slížany s.r.o. Peněžitý dar 500,- Kč u příležitosti 50 bezplatných odběrů krve pro paní Marii Sumcovou Návrh specifikace homogenizéru a svozového auta pro rozšíření kapacity komunitní kompostárny Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností E.ON č /001 Smlouvu o zřízení věcného břemene s JMP NET s.r.o. v rozsahu dle GP č /2013a GP č /2013 Nájemní smlouvy na byty v BD č.p. 182 s p. Nekysem (byt 201) a Kolbem Tomášem (byt 301) Dotaci pro Svaz postižených civilizačními chorobami ve výši Kč Nákup 500 kusů stromů a keřů na základě žádosti MS Hubert s tím, že výsadbu provedou členové mysliveckého sdružení Smlouvu o zřízení věcného břemene přípojka NN Paldus Rada města schvaluje v rámci výkonu samostatné působnosti obce podporu projektu snížení nákladů na nákup energií občany města Morkovice - Sližany realizovaných společností ecentre, a.s Nařízení č. 1/2013, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje Seznam firem, které budou osloveny v rámci výběrového řízení na dodavatele akce Stavební úpravy MŠ Morkovice, a to: Pavol Soviar, ROOS, VW Wachal, Ptáček Kojetín, JC Stav. Výběrovou komisi pro hodnocení nabídek u zakázky Stavební úpravy MŠ Morkovice ve složení: ing. Jan Bleša, Petr Tlach, ing. Marie Pěnčíková, ing. Ladislav Vymazal, Ilona Marková Účetní závěrku MŠ Morkovice Účetní závěrku ZŠ Morkovice Hospodářský výsledek MŠ Morkovice Poskytnutí záloh na veřejnou finanční podporu pro TSMS Ponechání výše vstupného na koupaliště v úrovni roku 2012 Provedení opravy střechy ZŠ panem P. Machačem na základě nejnižší podané nabídky. Umístění výjezdového stanoviště ZZS v prostoru bývalého nádraží. Odpověď na žádost paní Žemžulové Smlouvu č. OT /001 o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene u akce Morkovice, úpr. přípojky NN, Holubec Doplnění ceníku Technických služeb Morkovice-Slížany, s.r.o. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. EKO-JMP/Morkovice/ P882,941,961/09-1/13-2-R s JMP Net, s.r.o. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. EKO-JMP/ Morkovice/474/13-R KS s JMP Net, s.r.o. Výkaz práce při zpracování architektonické studie pro Ing. Kokeše a ing. Vymazala vč. odměny Uzavření smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst se společností Energie pod kontrolou, o.p.s. Nájemní smlouvu na byt v BD č.p. 141 se slečnou Lucií Handlovou Nájemní smlouvu na byt v BD č.p. 182 s panem Tomkem Odpověď na žádost SBD Svornost Věcný záměr úpravy jídelny základní školy s tím, že úpravy budou hrazeny z rozpočtu školy. Smlouvu č. OT /001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni s E.ON distribuce Nájemní smlouvu na část pozemků p.č. 938/1 a 938/3 v k.ú. Morkovice s panem Janem Oravcem s tím, že případné oplocení nesmí přesáhnout výšku 1,25 m Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky u zakázky Stavební úpravy MŠ Morkovice Smlouvu o zřízení věcného břemene č. EKO-JMP/Morkovice/ P800-1,877/10/13-2-B s JMP Net Morkovice Slížany

3 Mandátní smlouvu na výkon funkce TDI u akce Stavební úpravy MŠ Morkovice Příkaz č. 1/2013 k provedení inventur Nájemní smlouvu s paní L. Navrátilovou na pronájem části pozemku p.č. 50/2 a 52/1 v k.ú. Morkovice Zhotovení D pohlednic muzea dle nabídky firmy Turistické známky s.r.o. Dotace na pokrytí využívání sportovní haly pro FC Morkovice ve výši Kč, pro Sokol Morkovice ve výši Kč a pro Tenisový klub Morkovice ve výši Kč. Dotaci ve výši Kč pro Zdravotnickou záchrannou službu ZK na pořízení zdravotnického vybavení Překop komunikace před domem p. Brňovjáka za účelem zřízení kanalizační přípojky Smlouvu o zřízení věcného břemene č. EKO-JMP/ Morkovice/708/13-V KS Smlouvu č. 54/13 na odběr vody z hydrantu s VAK Kroměříž Nájemní smlouvu na byt v DPS s manž. Machourkovými Výzvu a zadávací dokumentaci na VŘ na pořízení biodrtiče Postup nakládání s komunálním odpadem v osadě Pančocha Postup opravy komunikace Kolaříkova I a II drcené kamenivo + asfaltový nástřik Zaslání výzvy na zpracování cenové nabídky na akci Rekonstrukce komunikace Kolaříkova III firmám SMO Otrokovice, K+S Stavební Kroměříž a Ptáček pozemní stavby Kojetín Smlouvu s JMP Net o zřízení věcného břemene č. EKO-JMP/ Morkovice/P576/11-1/13-2-V Nákup materiálu na opravu střechy skladu na požární zbrojnici s tím, že opravu provedou příslušníci HZS ZK Podání žádosti o dotaci na zajištění pohotovosti J SDHO a další dotace na dva členy J SDHO vykonávající službu v jednotce jako svoje zaměstnání v rozsahu 40% týdenní pracovní doby. Propagaci muzea košíkářství v publikaci KAPKA s cenou Kč Studii polyfunkčního domu SOD a mandátní smlouvu na zpracování projektové dokumentace polyfunkčního domu s ing. Vymazalem a ing, Kokešem Finanční dar obci Rudník (Královehradecký kraj) postižené povodní ve výši Kč Nájemní smlouvu na část pozemků p.č. 60/1 a 60/2 v k.ú. Morkovice s paní Hanou Hanáčkovou Rada města vzala na vědomí: Oznámení Charity o konání sbírky šatstva dne Žádost o pronájem komerčních prostor v nové radnici obchodního zástupce firmy ZFP GROUP a.s. Žádost SS Pačlavice Vyhodnocení zimní údržby komunikací ve městě Dopis DD Viceměřice Zprávu o nejhůře poškozených chodnících Zprávu o jednání se členy J SDH o posílení akceschopnosti Informaci o odstoupení Ing. Štelcové Danuše z výběrového řízení na funkci vedoucí Technických služeb Morkovice-Slížany. Žádost p. Ševčíka o dotaci Žádost MM PROPERTY a p. L. Mazura o prodej pozemků v lokalitě bývalého nádraží Žádosti o sečení polních cest Rada města uložila: Provést kontrolu bezpečnosti dětských hřišť, zajistí místostarosta do Zajistit technicky chodník mezi schody u kostela a domem č.p. 200 tak, aby zde nebyl možný průjezd dvoustopých motorových vozidel, zajistí místostarosta do Prověřit možnost snížení cen za dodávky energií prostřednictvím elektronických aukcí, a to pro město i pro občany, zajistí starosta do Předložit návrh smlouvy o obstarání prodej býv. školy Slížany, zajistí starosta do Projednat se členy J SDM města možnost zajištění nepřetržité pohotovosti k výjezdům dle pravidel pro JPO II, zajistí starosta do příštího jednání rady Zajistit opravy nejhůře poškozených chodníků, zajistí místostarosta do Zajistit uzavření prostoru (oplocení) plochy za bývalými promítacími kabinami na dětském hřišti a sledování plochy průmyslovou kamerou, zajistí místostarosta do Prověřit průjezd zemědělské techniky přes ulici Kolaříkova I, zajistí Ing. Bleša do Prověřit možnost opravy komunikace Kolaříkova I, starosta do Projednat konkrétní překážky pro nevidomé na komunikacích ve městě, zajistí místostarosta do Zveřejnit záměr prodej části pozemků p.č. 1814/14 a 1814/15 dle žádosti manž. Procházkových, zajistí starosta do Zajistit schválenou výměnu vybavení bytu pí. Roháčové, zajistí místostarosta do Zveřejnit záměr prodeje bývalé školy Slížany, zajistí starosta do Rada města neschválila: Žádost společnosti TESSO sp.j., Gdynia o pořádání cyklických sbírek použitých oděvů Žádost manž. Klímkových o prodej pozemku Žádost Moravské národní obce o vyvěšení moravské vlajky Rada města souhlasila: S úhradou min. 20% krytí nákladů na zabezpečení akceschopnosti J SDO pro rok S podílem obce na mzdových nákladech a zákonném pojištění každého člena J SDHO zaměstnaného v organizační složce J SDHO jako hasič ve výši min. 10% celkové částky účelové neinvestiční dotace na 1 člena Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o činnosti rady města za období až Závěrečný účet tvoří přílohu č /1 Z tabulky skutečnosti příjmů a výdajů je zřejmé, že se příliš neliší od schváleného upraveného rozpočtu. K závěrečnému účtu nebyly zatím podány žádné písemné připomínky. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání závěrečného účtu za rok 2012 vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 4. a) Prodej pozemku v zahrádkářské kolonii Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p.č. 1913/1 označené písmenem A o výměře 500 m 2 v k.ú. Morkovice manž. Judas Zbyněk a Monika, Morkovice 714 za Kč. Morkovice Slížany 3

4 b) Prodej pozemku 1915/45 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje darování části pozemku p.č. 1395/1 označeného písmenem B v k.ú. Morkovice Zlínskému kraji za účelem vybudování výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Studie budoucího výjezdového stanoviště: Návrh usnesení: Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 6/I/3 v části prodej pozemku č. 10. manželům Handl Pavel a Leona Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 1915/45 orná půda o výměře 114 m 2 v k.ú. Morkovice manž. Hýsek Pavel a Martina, Morkovice 630 za Kč. e) Koupě pozemků od paní Pátíkové s cenou 20 Kč/m 2 c) Přijetí daru pozemku p.č. 1601/4 v k.ú. Morkovice (chodník na ul. Kolaříkova) Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru, a to pozemku p.č. 1601/4 ost. plocha o výměře 53 m 2 v k.ú. Morkovice od paní Kamily Handlové, Morkovice 624. d) Darování pozemku v prostoru bývalého nádraží Do konce roku 2013 by se mělo začít s výstavbou výjezdového stanoviště zdravotnické záchranné služby. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p.č. 654/131 ostatní plocha o výměře 56 m 2, 654/152 ostatní plocha o výměře 50 m 2, 826/3 ostatní plocha o výměře 16, m 2 879/8 zahrada o výměře 44 m 2, 879/12 zahrada o výměře 22 m 2, 892/19 ostatní plocha o výměře 156 m 2, 901/2 orná půda o výměře 1 m 2 a 1236/75 vodní plocha o výměře 37 m 2 od paní Libuše Pátíkové, Morkovice 715 za Kč. 5. Rozpočtové opatření č. 2 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2. III. Di skuse Mgr. Ing. Hambálek Jsem rád, že své vystoupení mohu uvést na zasedání zastupitelstva, které se týká hospodaření obce. Jsem a budu účastníkem debaty o výstavbě nové radnice. Můj názor je, že výstavbou v navrhovaném rozsahu, se může město dostat do finančních problémů. Po výměně názorů v posledním čísle Zpravodaje jsem se začal hlouběji zabývat hospodařením města Morkovice Slížany. Mám přístup pouze k otevřeným zdrojům, které jsou např. na internetu. Zpracoval jsem materiál, který obdrželi všichni přítomní zastupitelé. Žádám o poskytnutí požadovaných informací týkajících se hospodaření města 4 Morkovice Slížany

5 Morkovice - Slížany dle zákona č. 105/1999 Sb. za rok Informace, které jsem z veřejných zdrojů zjistil, mě šokovaly. Na internetových stránkách Ministerstva financí je Monitoring hospodaření obcí. Jedná se o tabulky vyjadřující hospodaření jednotlivých obcí z hlediska posouzení míry rizika jejich hospodaření. Za obec s vyšší mírou rizika hospodaření se považuje obec, jejíž ukazatel celkové likvidity je v intervalu (0;1) a současně podíl jejích cizích zdrojů k celkových aktivům je vyšší než 25 % včetně. Obec Podíl cizích zdrojů k celkových aktivům v % Celková likvidita Morkovice Slížany rok ,05 0,33 Morkovice Slížany rok ,58 0,37 Nejvíce varující je skutečnost, že ukazatel Celková likvidita je v obou letech značně hluboko pod limitní hranicí znamenající bezrizikové hospodaření obce a současně ukazatel Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vykazuje strmě stoupající trend, kdy za rok vykázal nárůst o 6,53 % a ocitl se o přibližně tutéž hodnotu pod limitní hranicí 25 %, značící obec s vyšší mírou rizika svého hospodaření. Ve svých materiálech jsem vybral několik obcí pro srovnání hospodaření. Z tohoto srovnání plyne, že obec Morkovice Slížany podle těchto kritérií vykazuje nejrizikovější chování ze všech srovnávaných obcí. Jsme horší než např. Koryčany, Roštín nebo Uhřice. Vzhledem k těmto skutečnostem považuji výstavbu nové radnice v tomto rozsahu za rozmařilou, nehospodárnou a riskantní. Žádám, aby mi město Morkovice předalo údaje za rok 2012 ve skladbě přiložených tabulek. Doufám, že výsledky za rok 2012 vykáží zlom. Jestli ne, tak město Morkovice Slížany nastoupí cestu nesplácení svých vlastních závazků. Přijímat úvěry v případě, že se nezvýší vlastní příjmy obce, je opravdu trestuhodné. Vidím, že tahle čísla vnímáte poprvé. Nechci odpověď hned, ale zajímalo by mě, proč se tím někdo nezabýval dřív. Jedná se o údaje zpracované z údajů zaslaných městem Morkovice na kraj a ministerstvo. Mně na to stačilo jedno odpoledne. Proč se tím nezabýval starosta, kontrolní nebo finanční komise? Já jsem Vám vydal vysvědčení za roky 2010 a Já s tímto vysvědčením spokojený nejsem. Jestli se ukáže, že v tomto trendu pokračujete i v roce 2012, tak to je opravdu tragické. Zadlužovat obec a nevědět, čím zaplatím úvěr, zvyšovat propast v příjmech, nezvyšovat příjmy, to je dost špatné vysvědčení. V informacích, které žádám za rok 2012, chci najít odpověď na otázku, z čeho by obec mohla financovat svoji činnost a např. výstavbu nové radnice. Vy všichni jste zodpovědní za hospodaření této obce. Do této chvíle jste mohli říkat, že jste nevěděli a šlo by o nedbalost. Od této chvíle už nemůžete říkat, že nevíte, teď už půjde o úmysl. Dámy a pánové, vy všichni nesete odpovědnost. Očekávám odpověď v zákonné lhůtě. Mgr. Horák - Musím zareagovat. Tvrdit, že se ekonomickou situací nikdo nezabývá samozřejmě není pravda. Čísla uvedená v přehledech Ministerstva financí jsou zkreslující a bez podrobných informací se z nich nedají dělat závěry. Abych mohl zodpovědně zareagovat, musím se na to připravit. Tvrdím ale, že město Morkovice Slížany hospodaří zodpovědně a dobře. Důkazem je i to, že pokud chceme vzít úvěr, tak mi pracovník banky řekl, že sledují obce ve Zlínském kraji a Morkovice-Slížany patří v hospodaření mezi nejlepší. V tuto chvíli k tomu víc neřeknu. Trvám ale na tom, že město hospodaří dobře. p. Kubíčková Chtěla bych otevřít otázku parkoviště u našeho bytového domu (17. listopadu 718). Je to katastrofální věc. Před deseti lety, když se v okolí stavělo, jste nám slíbili, že se zde nic dít nebude, a že nás to nebude obtěžovat. Bohužel tudy jezdily domíchávače, stál tu jeřáb. Máme tam betonovou desku, která se úplně roztrhala. Někde se tam navíc ztrácí voda. Vytvořila se tam kaverna a nikdo neví, jak je velká. Víme všichni, co voda dovede. Hrají si tam děti, dům praská. Pod betonovou deskou může být obrovská díra. Může tam zmizet i auto. Měli byste se tím opravdu vážně zabývat a zjistit, co pod betonovou deskou je. Dejte si to prosím vás do plánu, protože to opravdu není legrace. p. Řezáčová - V domě bydlí invalidní člověk, který se bez pomoci nedostane z domu. Mgr. Horák Důležité je, čí je ta betonová plocha. Tuto plochu vybudovalo bytové družstvo. Nám patří pozemek pod ní. p. Kubíčková Nám bylo řečeno, že je to majetek města. U ostatních bytovek dělalo parkoviště město. Mgr. Horák U nových bytovek, které patří městu, se úpravy okolí prováděly v rámci nové výstavby. Na radnici by mohl přijít kdokoliv a požadovat po městě, aby mu opravilo jeho vjezd k domu, protože většina vjezdů je na pozemcích, které patří městu. p. Řezáčová To nám chcete říct, že my si máme opravu zaplatit a zajistit sami, když jste nám to zničili vy při výstavbě novějších bytovek? Pořád na nás není řada. Mgr. Horák Nabízeli jsme pomoc panu Slezákovi, aby měl možnost dostat se z domu. Tuto nabídku jste odmítli vy. Pozveme firmu s kamerou, abychom zjistili, co pod betonovou deskou opravdu je. Ing. Fránek - Pan Hambálek nás svým vystoupením asi všechny zaskočil. Nezáleží na tom, jestli je to pan Fránek, Hambálek nebo Horák, ale jestli tato diskuse k něčemu dospěje. Myslím si, že výstavba radnice si nezískala podporu většiny občanů. Já sám jsem proti výstavbě radnice v plánovaném rozsahu. Naše skupina má mezi sebou velké názorové rozdíly. Nemělo by se to uspěchat. Mělo by to vyústit v to, abychom mohli říkat naše radnice. Je tam záměr pronájmu a směna. Hodně otázek se týká směny. Kdyby se vyjádřilo 35 % občanů pro, už by to byla vypovídající hodnota. Já nejsem proti. Je tu i co chválit, obec funguje, ale výstavba radnice by si měla získat větší podporu občanů. Lékárna se vybudovala na klášteře, stála spoustu peněz a funguje. Lékárnici bude samozřejmě líp na radnici. Vrátili se obci vložené náklady? Maminky s kočárky to tam mají složité. Je jasné, že místo na radnici bude pro lékárnu lepší, každá jiná lékárnice by sem šla. Chtělo by to prodiskutovat veřejně. Diskuse k nádraží na internetu funguje velmi dobře. Otázek je víc, např. hospodaření Penzionu Bernard. Celé naší skupině jde o to, aby se zde po volbách objevili noví lidé. Máme strach z toho, že se vymění max. tři, čtyři osoby. Jsou zde lidé, kterým se daří, pracují ve městech a nejsou hloupí. K. Frkalová Je hodně lidí, pro které je přístup do lékárny obtížný. Já mám zkušenost s kočárkem, ale vím i o lidech z DPS, kteří jezdí na vozíčku a přístup do současné lékárny je pro ně problém. Ing. Fránek Naším cílem je, aby se začali zajímat mladí lidé. Všichni víme, jaký je stav v Morkovicích je. Já osobně nechci být členem zastupitelstva a nechci kandidovat na starostu. J. Minks Taky se ptám lidí na jejich názory, protože mě to zajímá. Zatím jsem se nesetkal se záporným stanoviskem k výstavbě radnice. Myslím si, že obec to má pod kontrolou, věřím starostovi a radě, že připraví takové podmínky, aby se obec nedostala do problémů. Ing. Fránek Začalo to na prezentaci radnice na klášteře. Radnice je jedna z posledních věcí, které je potřeba vybudovat. Já jsem pro stavbu v menším rozsahu. Cesty v Morkovicích jsou rozbité úplně všechny, je to tu jak v pohraničí. Při opravách chodníků by mohli vypomáhat nezaměstnaní. Ještě se vracím k vystoupení Mgr. Ing. Hambálka. Úvěry jsou pro obce tak výhodné, že by bylo škoda jich nevyužít. Banky ochotně půjčují i za nízké úroky. Firma Fischer v Ivanovicicích buduje novou halu. Stálo by za úvahu zajistit dopravní spojení pro ty, kteří by zde našli práci. Zasedání zastupitelstva skončeno v hod. Morkovice Slížany 5

6 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice Slížany č. 17 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Morkovicích - Slížanech I. Při zahájení bylo přítomno 14 členů městského zastupitelstva. Omluven: Jiří Minks Návrhová komise: Mgr. Budín, E. Lejsalová Ověřovatelé zápisu: K. Frkalová, J. Navrátil DiS. Program: 1. Zpráva o plnění usnesení 2. Zpráva o činnosti rady města 3. Zpráva o ekonomice města 4. Majetkoprávní úkony 5. Rozpočtové opatření č. 3 Program byl schválen jednomyslně. II. Projednávání programu 1. Zpráva o plnění usnesení Není uzavřena kupní smlouva s p. Pavlem Žákem z Morkovic na část pozemku p.č. 49/1. Nedoložil geometrický plán. Není podepsaná kupní smlouva s p. Tomášem Poláškem na pozemek v zahrádkářské kolonii. Byla podepsaná kupní smlouva s paní Zaoralovou na dům č.p. 116 a darovací smlouva s paní Markovou na pozemek p.č. 12/3. Byla podepsaná kupní smlouva s manžely Judasovými, Morkovice 714 na pozemek p.č. 1913/1. Byla podepsaná kupní smlouva s manžely Hýskovými, Morkovice 630, na pozemek p.č. 1915/45. Byla podepsaná darovací smlouva na pozemek p.č. 1601/4 s paní Kamilou Handlovou, Morkovice 624. Nebyla dosud podepsaná darovací smlouva na pozemek pro vybudování výjezdového stanoviště záchranné služby. Byla podepsaná kupní smlouva na koupi pozemků od paní Pátíkové Libuše, Morkovice 715. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení. 2. Zpráva o činnosti rady města za období Rada města schválila: Zapůjčení areálu dětského hřiště místní organizaci ČSSD na pořádání dětského dne Zapůjčení vývěsky u nákupního střediska pro MO ČSSD Smlouvu o zřízení věcného břemene pro JMP Net na pozemek p.č. 345/1 v k.ú. Slížany Otevření Muzea košíkářství ve dnech státních svátků Dotaci pro Sokol Morkovice ve výši Kč na pořádání dětského dne Dotaci 5 000,- Kč na účast člena Sokola Morkovice na Mistrovství světa tělesně postižených šachistů Zřízení veřejného osvětlení na ul. Trávníky do Na základě výběrového řízení provedení opravy chodníku před ZŠ panem Z. Kroupou Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky Biodrtič s nakládacím ramenem Rozhodnutí zadavatele o vyloučení nabídky u zakázky Biodrtič s nakládacím ramenem Roční účetní závěrku společnosti Technické služby Morkovice- Slížany s.r.o. Odměnu ve výši 500,- Kč pro pana Jána Romana při příležitosti 50 bezplatných odběrů krve Dohodu o ukončení nájemní smlouvy s Penzion Bernard s.r.o. ke dni Smlouvu o zřízení věcného břemene č. EKO-JMP/Morkovice/ P668/09, 1038/10-1/13-2-B Smlouvu s M a M reality na prodej býv. školy Slížany s platností do Prodej dlažby z chodníků před ZŠ a na ulici Kolaříkova s cenou 3 Kč/ks Vypovězení smlouvy o veřejné službě Žádost ZŠ Morkovice o úpravu závazných ukazatelů rozpočtu Převod částky Kč z rezervního fondu základní školy do investičního fondu Věcný dar v hodnotě 500,- Kč do tomboly pro MO ČSCH Přijetí pana Pavla Procházky jako průvodce v muzeu košíkářství Žádost MŠ Morkovice o úpravu závazných ukazatelů rozpočtu Zaslání výzvy k podání nabídky na akci Úprava komunikace Kolaříkova firmám SMO Otrokovice, K+S stavební Kroměříž a Ptáček Kojetín Zaslání výzvy k podání nabídky na akci Chodník Kolaříkova firmám SMO Otrokovice, VHS Ivanovice a SÚS Kroměřížska Kupní smlouvu na zametací vůz Smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Stavební úpravy MŠ Morkovice Smlouvu o dílo s K + S stavební Kroměříž na akci Úprava komunikace Kolaříkova Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č /002 Dohodu o ukončení nájmu bytu v domě č.p. 559 s manž. Hloušovými Uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 1915/33 v k.ú. Morkovice Nájemní smlouvu s Agrodružstvem na pronájem prostor pro MěÚ Výpůjčku části pozemku p.č. 1915/1 dle zápisu pro manž. Ludíkovi Kupní smlouvu na vybavení penzionu dle přílohy s cenou Kč od Restaurace a penzion Bernard s.r.o. Rada města vzala na vědomí: Rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky Kontejnerový nosič s kontejnery a hydraulickým jeřábem Rozhodnutí zadavatele o vyloučení nabídek u zakázky Kontejnerový nosič s kontejnery a hydraulickým jeřábem Odpověď na žádost Mgr. Ing. Hambálka o informace Zprávu ČŠI o inspekční činnosti u MŠ Morkovice Oznámení ředitelky MŠ Morkovice o prázdninovém provozu Poděkování obce Rudník za dar na odstranění následků povodní Zprávu o uplatňování územního plánu obce Troubky-Zdislavice Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Stavební úpravy MŠ Morkovice Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u akce Zateplení ZŠ Morkovice a odvolání proti němu Zprávu o zájemcích na pronájem penzionu Garážování strojů Technických služeb v areálu firmy Morex Morkovice Záznam z jednání ve věci zřízení společné jednotky HZS a J SDH Rada města uložila: Jednat s p. Suchomelem o prodeji společnosti Nádraží Morkovice s.r.o., zajistí starosta do Zajistit dokumentaci dopravního značení na křižovatce ulic Nové Sady a Olejna, zajistí místostarosta do Zajistit opravu a doplnění příčných prahů na ul. Olejna, 17. listopadu a Školní, zajistí místostarosta do Zajistit posouzení zasypání studny pod parkovištěm u domu č.p. 718 hydrogeologem, zajistí místostarosta do Projednat s MO ČSCH možnosti ukládání odpadu při jejich akcích, zajistí místostarosta do Morkovice Slížany

7 Připravit variantu zřízení Technických služeb Morkovice-Slížany jako příspěvkové organizace, zajistí starosta do Rada města neschválila: Nabídku na rozšířenou prezentaci města ve Zlatých stránkách Rada města doporučila: Zastupitelstvu města schválit dodatek ke smlouvě se Zlínským krajem o zajištění dopravní obslužnosti P. Tlach V jakém stádiu je prodej školy ve Slížanech? Mgr. Horák Byl konkrétní zájemce, ale prodej neproběhl. J. Navrátil Jaké využití bude mít zametací vůz, na který se uzavírá kupní smlouva? Mgr. Horák Jedná se vlastně o multikáru, která bude mít využití jako valník do 3,5 tuny a zametací vůz k čištění chodníků a krajnic. Hradit se bude z 90 % z dotace. Mgr. Albrechtová Jak to vypadá se zájemci o pronájem Penzionu Bernard s.r.o. a s prodejem Nádraží s.r.o. panu Suchomelovi? Co přinese změna Technických služeb Morkovice s.r.o. na příspěvkovou organizaci? Mgr. Horák Zájemců o pronájem penzionu bylo pět. Paní Gottwaldová, pan Koutňák, pan Oplt, paní Víšková a pan Barnet. Čtyři zájemci již od svého záměru odstoupili. Jediným zájemcem o pronájem je pan Barnet. Pan Suchomel teď Nádraží s.r.o. koupit nemůže, protože má příliš mnoho neuhrazených pohledávek od zákazníků. Požádal nás, zda bychom s prodejem mohli počkat do jara příštího roku. Ke změně Technických služeb Morkovice s.r.o. na příspěvkovou organizaci se bude konat dne veřejný seminář, na kterém odborník objasní rozdíly fungování TS jako s.r.o. a TS jako příspěvkové organizace. Budou zodpovězeny i případné dotazy přítomných občanů. Z. Frkal Bude vypsáno výběrové řízení na vedoucího technických služeb? Co bude dál s Penzionem Bernard? Mgr. Horák Výběrové řízení na vedoucího TS bude vypsáno hned po rozhodnutí zastupitelstva o právní formě TS. U Penzionu Bernard jsou dvě možnosti. Buď ho ještě povede pan Škrabal nebo ho bude nějakým způsobem provozovat město. Rada o tom zatím nejednala. Jeden zájemce o pronájem zatím zůstává. E. Lejsalová Podmínkou přiznání dotace na zřízení TS bylo, že právní forma musí být s.r.o.? Mgr. Horák Ano, byla to podmínka. L. Fránek Jednání o TS bude veřejné? Měla být lepší informovanost o záměru pronájmu Penzionu Bernard. Nabídka měla být rozšířena. ZŠ Slížany byla nabídnuta za kolik? Mgr. Horák Jednání o TS bude přístupné pro zastupitele i pro občany. Prodejní cena ZŠ Slížany je 2 mil. Kč. L. Fránek 2 mil. Kč je za budovu školy ve Slížanech moc. Ing. Bleša Ta budova není zase v tak špatném stavu. Jsou tam nové inženýrské sítě, nová střecha. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o činnosti rady města za období až Zpráva o ekonomice města Na předchozím zasedání bylo zastupitelstvo dramaticky obviněno z toho, že špatně hospodaří a že rychlým tempem zadlužujeme město. Takový závěr může z poměru čtyř souhrnných údajů z rozvahy udělat jen někdo, kdo vůbec nerozumí tomu, o čem mluví. Pro správné pochopení hospodaření města je nutné prostudovat i rozvahu a dokladovou inventuru. Rozvaha, stejně jako výkaz zisku a ztráty je zveřejněna na stránkách ministerstva financí. Ministerstvo sleduje dva ukazatele podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům a celkovou likviditu. Hodnota těchto ukazatelů dle údajů z rozvahy města je následující: Název ukazatele číslo hodnota ukazatele ukazatele /2013 Aktiva celkem Cizí zdroje Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v%) (8 : 7) 13 9,77% 11,72% 18,14% 11,29% 10,09% Oběžná aktiva Krátkodobé závazky Celková likvidita (16 : 17) 18 1,28 0,17 0,26 0,49 3,50 Rozhodující termín jsou tzv. cizí zdroje. I člověk, který nestudoval ekonomii si z rozvahy může zjistit, že cizí zdroje nejsou jen půjčky, ale také závazky za dodavateli nebo dlouhodobě přijaté zálohy. A tak se v cizích zdrojích k objeví např. faktura za cyklostezku ve výši 18,2 mil. Kč, o které je ale jasné, že bude celá uhrazena v následujícím roce z dotace ze SFDI. V cizích zdrojích se také vykazují peníze, které město získalo za prodej nemovitostí na základě smluv o budoucí kupní smlouvě, např. na pozemky na stavbu rodinných domů uzavíráme výhradně smlouvy o budoucí kupní smlouvě, stavebník zaplatí kupní cenu, ale pozemek je ve vlastnictví města až do doby, kdy je dům dokončen. To je postup, kterým předcházíme spekulacím se stavebními pozemky. Je přitom zřejmé, že tyto tzv. cizí zdroje nejsou žádné půjčky, ani nepředstavují pro hospodaření města žádné riziko. Pokud použijeme postup, že položku cizí zdroje očistíme o výše uvedené peníze, tak, aby ukazatele ministerstva byly snáze pochopitelné pro neekonoma, tak budou hodnoty následující: Název ukazatele číslo hodnota ukazatele ukazatele /2013 Aktiva celkem Cizí zdroje Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v%) (8 : 7) 13 6,26% 7,51% 7,77% 6,99% 6,10% Oběžná aktiva Krátkodobé závazky Celková likvidita (16 : 17) 18 1,28 0,35 0,67 0,63 3,50 Z tabulky je okamžitě zřejmé, že žádné zadlužování města se nekoná. Morkovice Slížany 7

8 Skutečné hospodaření města je ale ještě mnohem lepší, než plyne z tabulky. Půjčky se zůstatkem 14,25 mil. Kč, které město má, byly použity na stavbu DPS nebo bytových domů, a tak generují příjmy z nájemného a daňové příjmy ve výši 1,87 mil. za rok. Roční splátky jsou přitom 1, 91 mil., takže splácení úvěrů za pořízení 58 bytů nás stojí z rozpočtu města Kč za rok! Z uvedeného je jasné, že město hospodaří velmi dobře. Za tyto skvělé výsledky patří všem zastupitelům poděkování. Do této chvíle mohl někdo říkat, že hospodaříme špatně a pak se vymlouvat, že tomu nerozumí. Od této chvíle už to bude pomluva. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje prodej vyznačené části pozemků p.č. 1814/14 a 1814/15 v k.ú. Morkovice manž. Procházka Martin a Ivana, Morkovice 829 za 20 Kč/m 2. e) Prodej vyznačené části pozemku p.č. 1395/1 P. Tlach Jsem rád, že tato analýza hospodaření proběhla. Škoda, že není přítomen Mgr. Ing. Hambálek. Varuji před šířením neprověřených informací. E. Lejsalová Nebyla jsem přítomna na minulém zasedání zastupitelstva. S tím, co jsem se v zápise dočetla, nemohu souhlasit. Čtyři roky jsem byla členkou rady města a vím, jak zodpovědně se všechny projednávané věci vždy posuzovaly. Z. Frkal Škoda, že se tyto analýzy nedělaly dřív. Analýza hospodaření by se měla zveřejňovat každý rok ve Zpravodaji. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o ekonomické situaci města. 4. Majetkoprávní úkony a) Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 1913/127 orná půda o výměře 500 m 2 v k.ú. Morkovice Bc. Vítězslavu Štětinovi, Morkovice 663 za Kč. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 1913/128 orná půda o výměře 500 m 2 v k.ú. paní Věře Talské, Morkovice 707, za Kč. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 1913/129 orná půda o výměře 500 m 2 v k.ú. Morkovice manž. Pospíšil Zdeněk a Vladimíra, Morkovice 799 za Kč. b) Prodej pozemku 1631/2 v k.ú. Morkovice Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 1631/2 zastavěná plocha o výměře 3 m 2 v k.ú. Morkovice id. ½ manž. Gloza Emil a Naděžda, Morkovice 597 a id. ½ Gloza Pavel za 60 Kč. c) Prodej pozemku p.č. 1395/85 v k.ú. Morkovice (rozšíření plochy pro stavbu uměleckého kovářství) Ing. Bleša Neovlivní to vedlejší stavbu? Mgr. Horák - Vedlejší stavba bude vzdálena dostatečně. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 1395/85 ost. plocha o výměře 67 m 2 v k.ú. Morkovice panu Pavlu Babákovi, Morkovice 785 za Kč. d) Prodej části pozemků p.č. 1814/14 a 1814/15 v k.ú. Morkovice M. Ševčíková Nevzniknou prodejem tohoto pozemku problémy při stavbě stanoviště záchranné služby? Mgr. Horák Neuzavřeme kupní smlouvu, dokud nebude jasné, co je potřeba pro záchrannou službu. Ing.. Fránek Určitá rezerva by se tam měla nechat např. na přístavbu garáže a mělo by se dbát na typ výstavby. M. Koutňák - Je vhodné umístit stanoviště záchranné služby v průmyslové zóně? Sloužící zdravotníci potřebují klid. Mgr. Horák Zástupci záchranné služby byli se vším seznámeni a s výběrem místa byli spokojeni. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje prodej vyznačené části pozemku p.č. 1395/1 panu Ludvíku Mazurovi, Morkovice 598 za 50 Kč/m 2. Hlasování: Schváleno jednosmyslně. 5. Rozpočtové opatření č. 3 p. Sumec Kolik je dotace na střechu kostela? Mgr. Horák Dotace činí ,-. Kč. Ing. Fránek Jaká je celková cena za opravu cesty mezi bytovkami a kdo opravu provádí? Mgr. Horák - Cena je 3,5 mil. Kč a stavbu provádí K + S stavební Kroměříž. M. Koutňák Kdo dělá stavební dozor? Mgr. Horák Stavební dozor dělá město a projektant. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3 ve znění přílohy č /1 Zastupitelstvo města schvaluje účelovou dotaci na pořízení dlouhodobého hmotného majetku firmě Technické služby Morkovice- Slížany v částce ,- Kč. Částka dotace je ve výši 10 % pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku kontejnerového nosiče s kontejnery a hydraulickým jeřábem, pořizovaného v rámci dotací z OPŽP. Využití bude pro účely svozu bioodpadu, tedy ve prospěch města. Zastupitelstvo města schvaluje účelovou dotaci na pořízení dlouhodobého hmotného majetku firmě Technické služby Morkovice- Slížany v částce ,- Kč. Dotace je určena na pořízení dlouhodobého hmotného majetku kontejnerů. Využití bude pro účely svozu bioodpadu, tedy ve prospěch města. Zastupitelstvo města schvaluje dotaci Kč pro Farnost Morkovice na rekonstrukci střechy kostela. III. Diskuse Mgr. Horák Řešíme problém s projektem územního plánu. Jedná se o vhodné plochy na stavbu rodinných a bytových domů. Projektant navrhuje původně plánovanou plochu na stavbu bytových 8 Morkovice Slížany

9 domů v horní části ulice Jabloňová využít pro stavbu rodinných domů. Nová plocha na výstavbu bytových domů by mohla podle projektanta vzniknout na ploše mezi sokolskou zahradou a loupárnou proutí. K těmto návrhům se můžete vyjádřit. Z. Frkal S výstavbou RD se počítalo i u potoka ve spodní části zahrad mezi Cimburkem a Novým Světem. P. Tlach Výstavba bytového domu vedle sokolské zahrady může omezit pořádání kulturních akcí. E. Lejsalová Je o bytovou výstavbu zájem? Není lepší tyto pozemky nechat na stavbu RD? Mgr. Horák Možná se objeví dotace na stavbu bytů a byla by škoda jí nevyužít. Ing. Fránek Mělo by se to zveřejnit na internetu, aby se mohli občané vyjádřit. Mgr. Horák Návrh územního plánu bude samozřejmě zveřejněný. Projednávání ÚP bude trvat ještě dlouho. Mgr. Albrechtová Jak mají občané postupovat, pokud podepsali smlouvu na zastupování při snižování plateb za elektřinu? Mgr. Horák Zájemci podepisovali plnou moc, vše za ně vyřídí firma. Mgr. Albrechtová Nedalo by se omezit parkování aut po obou stranách na ulici Nádražní? M. Koutňák V letních měsících vzniká problém se zaparkovanými automobily u koupaliště. Neprojede tudy hasičské auto. Mgr. Horák Vyvoláme jednání s příslušnými orgány a uvidíme, jaké jsou možnosti řešení. Z. Frkal Již jednou jsme navrhovali umožnit parkování aut v období provozu koupaliště na poli za uličkou. Musela by se tam samozřejmě opravit cesta. Ing. Bleša Možná bychom měli znovu otevřít otázku přechodů přes cestu. Vhodný by byl v místě u křižovatky z Náměstí ke Kolárně. M. Koutňák Bylo by vhodné zřídit přechod u bytovek na ulici Kolaříkova, v místě, kde musí děti ze Slížan přecházet cestu, když jdou do školy. Kdyby tam byl přechod, každé ráno by tam stáli policisté. Mgr. Horák Větší počet přechodů nezajistí větší bezpečnost chodců. Mnoho řidičů v malých městech přechody nerespektuje M. Ševčíková Souhlasím s panem Koutňákem. V těchto místech se jezdí opravdu rychle. Z. Frkal Navrhuji dát na nádraží vzpomínkovou tabuli s připomenutím historie a fotografiemi. Mgr. Horák - Souhlasím. Pamětní deska tam už kdysi byla a je dodnes uložená na radnici. Ing. Fránek Cena ,- Kč za Nádraží s.r.o. je vysoká, vrátí se městu vložené finance? Nádraží by se mělo prodat jako stavební parcela na rodinný dům s tím, že zůstane zachováno nádraží. Z. Frkal Jedná se o průmyslovou zónu, takže není možné pozemek prodat k výstavbě RD. Když probíhá oprava cesty mezi bytovkami, nebylo by možné opravit současně i příjezdovou cestu k cyklostezce. M. Koutňák Cyklostezka je v záruce? Mgr. Horák Opravy už proběhly. Pro posouzení kvality byly provedeny kontrolní vývrty od firmy s atestem a státního ústavu, zatím čekáme na protokoly. Ing. Fránek Jak to vypadá s dotací na ZŠ? Mgr. Horák Na dotaci na ZŠ proběhla kontrola v červenci. Bylo zjištěno, že všechny závady byly odstraněny již v říjnu 2011, ale nově bylo napadeno výběrové řízení. Tentokrát se to týká změny osoby stavbyvedoucího. Opět jsme podali odvolání. Ing. Fránek Jak pokračují přípravy stavby nové radnice? Kdy proběhne stěhování? Mgr. Horák Je zpracován projekt na demolici. Stěhování už začalo. Radnice by měla být přestěhovaná listopadu Knihovna bude přestěhovaná na Náměstí 29, městský úřad a úřad práce na Agrodružstvo, dětské centrum do ZŠ. Ing. Fránek Bourat se začne kdy? Mgr. Horák Zřejmě v únoru. Ing. Fránek - Anketa na internetu by se měla změnit opět na hlasování o nové radnici. Taková velká stavba by měla mít podporu min. 35 % občanů. S rozhodnutím by se mělo počkat na nové zastupitelstvo. Naše občanské sdružení se bude snažit tuto stavbu zastavit jakýmkoliv způsobem. p. Sumec - Nevím, proč by se mělo čekat na nové zastupitelstvo. Myslím si, že volby už proběhly a my jsme si zvolili řádné zastupitelstvo. Zastupitelé dostali naši důvěru. Ing. Fránek Jedná se o velkou stavbu, která tuto podporu potřebuje. Všechen majetek města je občanů, vy jste jen správci. Všechno, co se týká města, by mělo být veřejné. My budeme podporovat toho, kdo bude naprosto otevřený. p. Straděj - Co bude dřív, opravené chodníky a cesta na ulici Kolaříkova nebo radnice? Mgr. Horák - Opravené chodníky a cesta. Ing. Bleša Když se podíváme do historie, tak už tu byly velké investice. Oprava kláštera 30 milionů, výstavba Penzionu Bernard 40 milionů, ČOV 40 milionů, plynofikace v dnešních cenách 160 milionů. Takže taková velká investice se v Morkovicích nedělá poprvé. Zdá se mi, že to určité skupině lidí slouží ke zviditelnění. Výstavba nové radnice má podporu naprosté většiny zastupitelů. M. Koutňák Souhlasím s výstavbou radnice, ale v menším rozsahu. Na prezentaci výstavby nové radnice jsme psali dotazy, na které nám zatím nikdo neodpověděl. B. Řezáčová - Na minulém zasedání jste nám tvrdili, že cesta a parkoviště u naší bytovky patří nám. Pozemek je města, ale cestu a parkoviště jsme si vybudovali za naše peníze sami. Při výstavbě jiných bytovek jste nám to poškodili, tak proč bychom si měli opravu platit my? Zničila to těžká technika. Mgr. Horák Pokud jste si cestu a parkoviště vybudovali, tak patří vám. Města je pouze pozemek pod nimi. Stejné je to téměř u všech domů. Přístupové cesty k domům si na pozemcích města budují majitelé přilehlých domů. Město nemůže opravovat přístupové cesty všem majitelům domů. J. Jablunka - Špatný stav je způsobený stářím betonu. J. Bordovská Jak byl uhrazený dluh na Penzionu Bernard? Kdo za pana Škrabala zaplatil dluh za plyn? Mgr. Horák Všechny dluhy budou brzy uhrazeny. Nevím o tom, že by v souvislosti s Penzionem Bernard někdo za někoho platil dluhy.!!! O Z N Á M E N Í!!! Město Morkovice-Slížany upozorňuje občany města a okolí, že během měsíce listopadu 2013 bude postupně stěhovat kanceláře městského úřadu Morkovice-Slížany. Z důvodu plánované demolice stávající radnice se dočasným sídlem městského úřadu stane administrativní budova Agrodružstva Morkovice. Dále upozorňuje, že knihovna bude přemístěna do 1. patra budovy č.p. 29 na Náměstí v Morkovicích /nad prodejnu Gastroma/. Aktuální informace budou zveřejňovány na webových stránkách města a průběžně hlášeny místním rozhlasem. Morkovice Slížany 9

10 Technické služby Morkovice-Slížany, s.r.o. informují Aktuální sdělení: Městské koupaliště Morkovice-Slížany bylo v provozu od do Návštěvnost byla účastníků a navzdory výkyvům počasí se koupací sezóna vcelku vydařila. Mnohokrát děkujeme za slova uznání a chvály vesměs přespolním návštěvníkům za kvalitu vody a čistotu areálu i sociálních zařízení. Všem děkujeme za návštěvu a srdečně se těšíme na další koupací sezónu. Velmi rádi bychom zvýšili návštěvnost místních občanů z Morkovic a Slížan.Tak pokud máte nápady a podněty pro zlepšení podmínek pro koupání i poskytování ostatních služeb, napište nám na , na facebook koupaliště Morkovice anebo do poštovní schránky! Případně zavolejte. Pro efektivnější svoz bioodpadu byly zakoupeny další kontejnery, které přistavujeme na určená stanoviště. V rámci dotací z prostředků EU bude pořízeno svozové auto s kontejnerovým nosičem a hydraulickým jeřábem a biodrtič na zpracování bioodpadu na kompostárně. Areál kompostárny na letišti má i část neoplocenou, na které platí rovněž přísná pravidla manipulace s bioodpady. Není možné bez přítomnosti obsluhy kompostárny zde odpad ukládat a jakkoli s ním manipulovat. I na tento prostor se vztahuje nařízení Zákona č. 200/1990 o přestupcích a Zákona č. 185/2001 o odpadech. Pokud se váš odpad nevejde do kontejnerů umístěných ve městě, přivezte je do sběrného dvora. Neodkládejte tento odpad mezi tyto kontejnery ani v jejich okolí! Vystavujete se pokutě a hyzdíte svým počínáním naše město a prostředí v bezprostředním okolí domů svých spoluobčanů! K odkládání nepotřebných věcí a odpadu z domácností slouží sběrný dvůr. Informace: Kompostárna slouží všem občanům Mikroregionu Morkovsko, je otevřena každé pondělí od 15 h do 18 h. Můžete přivézt k likvidaci bioodpad a zdarma si odvézt kompost. V současné době je vhodné si zavolat, zdali je další kompost připraven k odběru. Kompost rovněž rozvážíme multikárou. 1 dávka za 200,- Kč. Odvoz bioodpadu(oranžových kontejnerů) a větví ze stálých stanovišť ve městě. V Morkovicích a Slížanech byla stanovena místa, kde jsou pravidelně přistavovány a odváženy naplněné oranžové kontejnery na sypký a drobný bioodpad. Do kontejnerů patří pouze odpad biologického charakteru především ze zahrad. Větve odvážíme zvlášť nebo na místě štěpkujeme, proto je třeba je rovnat vedle kontejneru.vždy vyčkejte přistavení kontejneru, případně odvezte bioodpad na stanoviště s kontejnerem. V žádném případě neukládejte sypký materiál na zem, když kontejner není na místě. Stěžujete tím práci obsluze kontejnerů. Sběrný dvůr slouží občanům celého Mikroregionu Morkovsko. Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu je pouze ve středu 8-18 h a každou sobotu od 8 do 12h. Odpad odebíráme tříděný na papír, plasty, kovy, sklo, dřevo, suť, nebezpečný odpad (z domácností včetně léků), kompletní elektrospotřebiče, textil čistý, textil znečištěný a netříditelný odpad. Z nebezpečných odpadů neodebíráme azbest, ten je třeba odvézt na skládku do Němčic. Tříděním naplňujeme Zákon č.185/2001 o odpadech a šetříme nejen vlastní peněženky, ale hlavně naše životní prostředí. Pravidelný pytlový sběr plastů trvá. Probíhá každých 14 dní v pátek ráno v týdnu, kdy jsou odváženy popelnice. Dle předpokladu tímto došlo k výraznému úbytku nepořádku kolem nádob na plasty (zvonů) ve městě. Žluté pytle jsou zdarma k dispozici na radnici u paní Trávníčkové na pokladně nebo v Technických službách Morkovice-Slížany s.r.o.. Pytle slouží výhradně k účelu shromažďování a sběru plastů. Obvyklé služby poskytujeme i nadále. Platný ceník je na webových stránkách a informace podáváme po telefonu i mailem od 8.00 do minimálně 14.30h. Sezóna vybízí k přistavování kontejnerů na bioodpad i suť a netříděný odpad; půjčování přívěsného vozíku; pomoci při úklidu, nakládce a odvozu velkoobjemového odpadu i bioodpadu; převoz materiálu zjm. multikárou; drobné terénní úpravy a štěpkování; velmi výhodné ceny služeb máme pro seniory i zdravotně postižené spoluobčany. Např. dovoz obědů, úklid,žehlení a mytí oken, převoz k lékaři, dovoz léků. Důrazně žádáme, neukládejte odpad mimo nádoby na třídění, mimo sběrný dvůr, kompostárnu a na veřejná prostranství i ostatní místa v katastru města a jeho okolí! V opačném případě se vystavujete, dle Zákona č. 200/1990 Sb.o přestupcích ve znění pozdějších předpisů za nepovolené ukládání odpadů dle ustanovení 47 odst.1 písm.h),pokutě až ,- Kč. Těšíme se na vzájemnou spolupráci! tel: , , * volejte * pište * navštivte nás * Mgr. Věra Kříčková Vedoucí Technických služeb Morkovice-Slížany s.r.o. Technické služby Morkovice-Slížany s.r.o., Uhřická 396, Morkovice-Slížany, PSČ: Morkovice Slížany

11 Letní soustředění mladých hasičů Od se konalo letní soustředění mladých hasičů z Morkovic. Konalo se v Pornicích a spali jsme pod stany. Čtvrteční podvečerní příjezd znamenal hodně síly pro rodiče, zkoušeli si, jak je těžké např. smotat hadici, házet granátem a zavázat někomu ruku nebo nohu při první pomoci. Mezitím si rodiče i s ratolestmi mohli opéct špekáček. Na další den, což byl pátek, byla připravena ranní rozcvička, hry a soutěže do bodování jednotlivců. Jelikož nám odpoledne pršelo a zkazilo to náš denní harmonogram, malovali jsme si trička na památk u a navlékali korálky. V sobotu pro nás vedoucí připravili trénink požárních útoků. Dále pro nás byly nachystané soutěže a střelba ze vzduchovky, odpoledne se nachystaly logické a přemýšlivé hry. V sobotu večer nesměla chybět parádní diskotéka a samozřejmě stezka odvahy. Mladší šli po dvojicích a my starší žáci jsme museli jít sami. Poslední den, neděle, byla odpočinková, hráli se hry a pomalu jsme se balily domů. Odpoledne nás čekalo vyhodnocení z celého roku. Všechno bylo ohodnoceno, jak docházka, která spadala i do bodování jednotlivců, tak i samotné bodování jednotlivců za celý rok. Každý si vybral něco pěkného, podle toho, jak se celý rok snažil a chodil na schůzky. Po vyhodnocení si rodiče přijeli pro děti a pomohli jim sbalit stany. Všichni jsme jeli nadšením domů, plní zážitků a super nálady. Děkujeme Obci Pačlavice a Sboru dobrovolných hasičů Pornice za bezplatné zapůjčení celého areálu včetně jeho vybavení a také jeho připravení. Michal Kolář, člen kolektivu MH Pozvánka na akce pořádané kulturní komisí 5. a 6. října 2013 Sběratelská výstava Hasičská zbrojnice v Morkovicích dopoledne otevřeno pro ZŠ od 13,00 do 18, od 13,00 do 16, a Vánoční výstava Hasičská zbrojnice v Morkovicích sobota 7. prosince 2013 Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu na náměstí Srdečně zveme všechny občany členové kulturní komise Morkovice Slížany 11

12 15. června jsme reprezentovali Okres Kroměříž na Krajském kole hry Plamen 2013, který se letos uskutečnil na atletickém stadionu v Otrokovicích. V tento den jsme si chtěli dokázat, že i my jsme silný tým, který drží při sobě, chce něco dokázat a odvézt si vysněnou medaili. Od začátku soutěže mezi námi panovala menší nervozita, ale i naděje na skvělé umístění. Od rána bylo krásné počasí což i to přispělo k některým výsledkům. Po prvních disciplínách, při kterých nám štěstí nepřálo, nám veselá nálada poklesla a museli jsme se začít ještě víc a víc soustředit. Po náročném a zdlouhavém dni jsme se nakonec umístili na 4. místě, o kterém rozhodl požární útok, ve kterém jsme byli jen o 17 setin sekundy horší než družstvo, které se s námi dělilo o 3. místo. I když jsme si medaili neodvezli, tento den v nás zanechal dobrý pocit a spoustu zkušeností. Při odjezdu nás čekala malá odměna v restauraci Jerry v Hulíně. Adéla Jarošová, členka soutěžního družstva Krajské kolo hry Plamen mCTIF štafeta 4x60m PÚ CTIF Štafeta dvojic PÚ ZPV Celkové umístění 4. místo 2. místo 6. místo 4. místo 5. místo 1. místo 4. místo 12 Morkovice Slížany

13 Mistrovství České Republiky dorostu Ve dnech července se v Jablonci nad Nisou konalo MČR ve hrách PLAMEN a dorostu, kterého se zúčastnil i náš dorostenec Dalibor Peška. Svoji účast si vybojoval na postupových kolech, a to 1. místem získaným v okresním kole a následně také postupovým 2. místem na krajském kole v Otrokovicích. Dalibor svůj dvou denní závod do Jablonce nad Nisou popisuje takto: Po příjezdu do Jablonce jsem se musel do 9,00hod. zaregistrovat. Po prezenci začala přejímka materiálu. Všechno mi prošlo v pohodě. Musel jsem čekat, až do odpoledne, kdy začali stovky. Jako první běžely týmy a po nich my, jednotlivci. V prvním pokuse se mi v celku vydařily překážky, ale bohužel při sběhu z kladiny se mi uvolnila proudnice, takže mě zpomalila při běhu a při jejím zapojení výsledný čas 19,46 s. Druhý pokus mi také nevyšel, jelikož jsem přeběhl rozdělovač, výsledný čas nestojí ani za zmínku. Po prvním dni jsem byl zklamaný, protože jsem neukázal to, co ve mně je. Po stovkách jsem se jel ubytovat. Druhý den bylo na programu psaní testů a dvojboj. Testy jsem napsal bez chyb. Dvojboje byly na pořadí až odpoledne. Na dvojboji byly vypuštěné hasicí přístroje, což mi nevyhovovalo. První pokus sem zajistil s časem 16,92 s. Při druhém pokusu mi spadnul hasící přístroj, takže čas, který byl lepší než z prvního pokusu byl anulován. Při celkovém součtu jsem obsadil 26. místo. I když jsem se svými výkony nebyl spokojen, jsem rád, že jsem se mohl MČR zúčastnit. Úspěch pro mě byl už ten, že jsem se tam vůbec probojoval a můžu říct, že MČR pro mě bylo pěkným závěrem dorostenecké kategorie. Dalibor Peška, Kristina Krejčí ml. MUDr.Eva Chvátalová s.r.o. Praktický lékař pro děti,dorost a dospělé Sokolská 408, Morkovice-Slížany Kontakt: tel : , mob.: Ordinační doba Nemocní Zdraví /kteří jsou objednaní /!!! od do od do Pondělí 7:00 12:00 13:00 15:30 Úterý 7:00 11:00 13:00 15:00 Středa 13:00 15:00 15:00 18:00 Čtvrtek 7:00 11:00 13:00 15:30 Pátek 7:00 12:00 Odpolední ordinace /kromě středy od 13:00-15 :00 hod/je výhradně určena pro zdravé,objednané pacienty a pro poradnu kojenců,která je v úterý od 13:00 do 15 hod. MUDr Chvátalová Eva Etickou výchovou k pozitivním hodnotám Nový školní rok je pro žáky vždy plný očekávání, loučení se s prázdninami a také přípravou na vše nové. Co je nyní čeká a co nového se ve škole naučí? Stejnou otázku si však na začátku školního roku mohli položit i učitelé naší školy. I oni se budou v letošním školním roce učit. Základní škola byla na základě úspěšného projektu Etickou výchovou k pozitivním hodnotám podpořená finanční dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v hodnotě Kč. Dotace je určena pro vzdělávání pedagogů školy a podporu zavádění prvků etické výchovy do výuky. Koncem srpna a v době podzimních prázdnin se tak budou pedagogové vzdělávat v oblasti komunikace, asertivního jednání, pozitivního výchovného stylu, podpory dobrého klimatu školy, etického jednání a prosociálního chování. Celý kurz si klade za cíl podpořit pedagogy v načerpání nové inspirace pro výuku, nových postupů, zastavení se nad vlastní prací, hodnocení sebe, zastavení a zároveň nabytí nového nadšení. Učení vyžaduje neustálou pozornost, připravenost, aktivitu a řízení celé skupiny či třídy. Stát se občas jen pasivním odběratelem informací je proto někdy velmi příjemné a obohacující. Snad bude celý projekt vhodnou podporou pedagogů v jejich náročném povolání. Mgr. Jan Košárek Centrum pro maminky a děti SLUNÍČKO zahajuje svůj nový školní rok ve dnech 11.,12. a 13. září DNY OTEVŘENÝCH DVE- ŘÍ od 8 do 12 hodin. Od následujícího týdne se už vrátíme ke stejnému rozvrhu i místu působení jako v loňském roce. Pondělí zavřeno Úterý 8-12 hodin HERNA Středa hodin ŠIKULA a hodin HERNA Čtvrtek 9 10 hodin KLUBÍČKO a hodin CVI- ČENÍ Pátek 8 12 hodin HERNA Těšíme se na Vás, teta Maruška. Tel KAMENICKÉ PRÁCE pomníky žulové krytí schody parapety krby pečící kameny kontakt: Zdeněk Zaoral, Zborovice, mobil: Morkovice Slížany 13

14 Po týdnu nádherného letního počasí s teplotami okolo 40 stupňů vypadalo pondělí 24. června 2013, jako by se vrátilo brzké jaro teplota 16 stupňů, mrholení... Ale ani takové počasí neodradilo 21 žáků z Morkovic a 3 závodníky z Litenčic (s p. uč. Pavlem Krejčiříkem) od účasti na letošním závodu v MINITRIATLONU žáků čtvrtých až devátých tříd! Po první disciplíně plavání (ve vodě teplé 26 stupňů!!!) - se všichni závodníci museli převléct do suchého a teprve poté mohli vyrazit na druhou disciplínu kolo. Ani kaluže na trase ke Kamennému kříži a zpět nebyly pro účastníky překážkou, takže před třetí disciplínou během - vypadali někteří jako bahňáčci, hlavně jejich kola. Do cíle náročného závodu doběhli všichni, bez kolize, bez úrazu, a proto jim patří obrovská pochvala! Stupně vítězů jsou však jen pro tři nejlepší v každé kategorii, takže jak to dopadlo? Mini triatlon a 5. třída 1. místo: Barbora Horáková, 5.B 1. místo: Radim Skopal, 5.B 2. místo: Adéla Krejčiříková, 3.A 2. místo: Ondřej Štelc, 5.B 3. místo: Hana Krčková, 5.A 3. místo: Matěj Eliáš, 4.B 6. a 7. třída 1. místo: Nikola Farbiaková, 6.B 1. místo: Tomáš Žižlavský, 6. tř. Litenčice jediná účastnice 2. místo: Lukáš Janáček, 7. tř. Litenčice 3. místo: Petr Skopal, 6.B 8. a 9. třída 1. místo: Tomáš Vrána, 9. tř. 1. místo: Adriana Ševčíková, 8.B Litenčice 2. místo: Simona Foltýnová, 8.B Poděkování patří také třídě 8.A a paní učitelce Lence Foltýnové za organizaci celé akce. Věříme, že i v příštím školním roce se najdou mezi našimi žáky odvážlivci, kteří si budou chtít vyzkoušet, zda zvládnou náš již tradiční MINITRIATLON. Mgr. Eva Hladná Cyklovyjížďka na Předinu Opět po roce jsme se na konci školního roku vydali s žáky na krátkou cyklovyjížďku. Tentokrát byl našim cílem geografický střed Moravy. Za krásného letního počasí jsme se nechali vést cyklostezkou z Morkovic až do Nezamyslic, kde jsme po krátkém odpočinku u zdejšího nádražního kávového automatu pokračovali v našem putování na vrchol Předina. Kromě toho, že se zde v nadmořské výšce 313 metrů nachází středovlnný rozhlasový vysílač, je zde také mohyla z roku 1822, upozorňující turisty na geografický střed Moravy. Shlédnutí kamenné mohyly bylo pro některé účastníky neobyčejným zklamáním. Těžko říct, co očekávali. Že by stánky s občerstvením? Kousek dál se na- chází rozhledna Štátule. I tu jsme navštívili, ale jen pět statečných na ni vylezlo a podívalo se do okolí z výšky. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na Nezamyslickém koupališti. Ne snad proto, abychom se v průběhu vyjížďky osvěžili v jeho vodách, ale hlavně proto, abychom se dosyta najedli. Navařeno bylo skvěle, což potvrdila většina z účastníků. Cesta zpět domů uběhla poměrně rychle a tak mnozí ani nestačili zaznamenat, že během tohoto pátečního prvního letního dopoledne ujeli 49 kilometrů. Všem účastníkům vyjížďky děkuji za jejich skvělé chování, chválím je a věřím, že na své kolo nasednou i během krásných letních prázdninových dnů. Mgr. Radek Strnadel Zahájení nového školního roku V pondělí 2. září jsme v naší škole přivítali 60 nových prváčků. Malí žáčci byli rozděleni do tří tříd a my doufáme, že se jim bude u nás líbit. Přejeme jim hodně úspěchů. 14 Morkovice Slížany

15 Velké poděkování V průběhu letošních prázdnin probíhal v naší škole čilý ruch. Rekonstruovala se jídelna, malovalo se, opravovaly podlahy, připravovala nová třída pro budoucí prvňáčky, prostě se pořád něco dělo a měnilo. Děkujeme všem ochotným firmám, které nám vždy vyšly vstříc. Díky sponzorské podpoře České spořitelny má škola 20 nových počítačů, které jsou využity převážně pro potřeby druhé počítačové učebny na škole. Velké změny také nastaly v učebně u družin. Celý prostor se nově vymaloval, paní učitelky Čechová a Barnetová ho o prázdninách barevně vyzdobily a díky ochotnému sponzorovi firmě Hanhart Morkovice s.r.o. se místnost nově vybavila pro potřeby školního klubu. Ve školním klubu tak nyní mohou žáci trávit čas a relaxovat, čekat na odpolední vyučování, kroužky nebo autobus. Činnost zde bude spontánní nebo organizovaná, vždy však pod dohledem pedagoga. V klubu vznikla odpočinková zóna s matracemi, sedacími vaky a křesílky. K dispozici bude pět počítačů s internetem, LCD televizor pro potřeby her a projekcí, velký stolní fotbal, 2 taneční podložky, časopisy, k dispozici budou hry Carcassonne, Osadníci z katanu, Ubongo, logické hry Anakonda, Letiště, Anti-virus apod.. Děkujeme paní Evě Žemžulové za ušití potahu na matrace, zaměstnancům města za ochotu a pomoc při stěhování, panu Zdražilovi za výmalbu vstupní haly, firmě Albi za několik her, Rodičovské akademii za podporu a především firmě Hanhart Morkovice s.r.o., která nás podpořila částkou Kč. Všem moc děkujeme Mgr. Jan Košárek Divadelní představení ELCE PELCE Morkovice Slížany 15

16 Zpáteční lístek Rohatá Hezké cestování do dětství malého kluka. To vám dnes chci přát, cestou vzpomínání. Už jsem se zmínil, že babička měla ve Slížanech, mimo drobotiny na dvorku, i kozu, jménem Rohatá. Bylo to nejmilejší stvoření, které jediné mi rozumělo a mělo pro mne pochopení. Bylo šťastné, když jsem byl u něj. Ony vlastně byly kozy dvě. Ta druhá se jmenovala Micka. Micka byla bez rohů, se dvěma dlouhými mandličkami, visícími jí pod krkem. Tu jsem měl samozřejmě také rád, ale o trochu méně. Rohatá mne, totiž, dovedla i ubránit, když bylo třeba, zatímco Micce bylo jedno, zda se trápím, nebo ne. S Rohatou jsem si mohl hrát, vozit se na ní, ba i podojit. Radostně mne olizovala, i když si určitě vytrpěla své. Dovedla dětskou duši pochopit. Já byl totiž zvláštní dítě. Od svých miminkovských let, jsem se bratřil s každým živým tvorem na dvoře, a často se říkávalo, že jsem se stal jedním z nich. Nechci tím nijak naznačovat, že když přišlo na řadu přátelství s pašíkem, že jsem se s ním válel v blátě. I když jsem od toho nebyl daleko. Sedl jsem si doprostřed dvorku na zem. Kolem se batolila slepičí drobotina, husí, nebo jiná, podle toho, co se právě vylíhlo, nebo narodilo. Krmil jsem je, muchlal v náručí, a rodičové trpělivě přihlíželi. Myslím, že byli docela rádi, že si s jejich dětmi, někdo hraje. A proto, když mne tito rodičové spatřili, jak přicházím na dvůr, vyhnali děti z pelechů a popoháněli je před sebou do míst, kde jsem byl já. Z vděčnosti mě malá kuřátka, sedící na hlavě, zobala do uší, kachňátka svými placičkami dumlala palce na nohou a housátka se drala do záhybů košilky. Byl jsem také velkým přítelem králíků. Pustil jsem si je na dvůr do malé ohrádky a sedl mezi ně, nebo prostě, jsem si do kotců za nimi, vlezl já. Ty spodní byly dostatečně veliké. Ty byly pro králičí rodinky. Ty nad nimi, malé, byly jenom pro mámy, nebo pro táty. S pašíkem jsem tak velký kamarád nebyl, abych si mohl k němu vlézt do chlívku. Zůstával jsem sedět na hrazení a pašík stával na zadních, opřený předníma nohama o zídku. Rypákem mě pošťuchoval, a já ho škrábal na zádech, nebo na hlavě, ocelovým kartáčem. Přivíral oči a blaženě chrochtal. Nejspokojenější však byl, když ho dědeček pustil na dvůr. Muselo to ale být, všem živým tvorům, napřed oznámeno. Všichni pak, ať dospěláci, či děti, se museli poschovávat. V prvním návalu radosti, že je opět na svobodě, dostával přinejmenším šedý zákal, a ve strašlivé rychlosti, s kterou kroužil po dvoře, určitě nic neviděl. Boural vše, co mu přišlo do cesty. Pomalu se uklidňoval a postupně začal vnímat i okolí. A když bylo znát, že jeho žhavost v pohybu, byla naprosto uhašena, vyšel jsem já z úkrytu, a ocelovým kartáčem jsem počal mu dělat dobře na zádech. Ani se nehnul, jenom funěl blahem. Myslím, že mě v tomto okamžiku miloval. Zato Malena, kravička, ta měla ráda každého, kdo jí přinesl trochu žvance. Moudrýma očima si ho prohlédla a pak nechala na sobě, třeba dříví štípat. Měla nádherné oči. Položil jsem jí ruce za uši a díval se do těch jejích hlubokých tůní. Zafuněla, olízla mi obličej a pokračovala v přežvykování. Byla to velmi chytrá kráva. Znala veškeré cesty na dědečkova pole. Stačilo jí jenom za vraty nasměrovat, a ona věděla, kam jde. Dorazila na místo, i se zavřenýma dědečkovýma očima. Ještě se vrátím ke tvoru, o kterém jsem v úvodu začal vyprávět. Rohatá. Když jsem, jako dítě, byl občas na někoho z rodiny nazlobený, odešel jsem do chlívku, a klekl před Rohatou. Objal jsem ji kolem krku, a žaloval, a žaloval. Ta dobrá duše mne musela určitě chápat. Pozorně poslouchala mé stesky. Občas mi osušila tvář od slz jazykem, někdy odpověděla jemným zamečením. Když jsem dokončil otevírání dětské duše, vlezl jsem do dřevěných jesliček se senem. Tam jsem vždy usnul. To jsem se pak stával nedotknutelným pro kohokoliv kolem. Spával jsem v krmelci dosti dlouho, takže maminka mívala někdy strach, jestli se mi něco nepředvídaného nestalo. Babička se ji vždy jala utěšovat: I jen ho nech. Určitě je u Rohaté. Maminka se tedy šla přesvědčit. Rohatá se výhružně postavila proti ní a nastavila kupředu rohy. Jakoby dávala najevo, že teď není čas, chodit ke spícímu kamarádovi. Přivolaná babička s Rohatou také nic nesvedla. Pojď, Anči. Ta nás k němu nepustí, byl jednoznačný babiččin závěr. Nepustila, dokud jsem se opět neprobudil. Když jsem pak odcházel, nikdy jsem neopomněl dát oběma pusu mezi oči, a rozloučit se, něžným pohlazením. Trucování u mých kamarádek mne časem opustilo. Ty dvě, mě dovedly vždy dostat z každé, psychicky pro dítě, náročné situace. A co děti nyní? Určitě mají v současné době víc psychických traumat, než my tehdy. S dospělými to není jiné. Co bychom potřebovali, v tak náročném současném světě? Alespoň jednu moudrou Rohatou, ke které bychom si zašli postěžovat a vyplakat. Ona by nás vždy pochopila a zbavila nás svým klidem všech útrap v duši. A určitě by jemně zamečela na souhlas, že klid potřebujeme i my, pro svůj život. Ing.Králík, Kolín 16 Morkovice Slížany

17 Církev prožívá Rok víry Apoštolským listem Porta fidei, vydaným 11. října 2011, vyhlásil papež Benedikt XVI. Rok víry. Jeho oslava začala 11. října 2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu, a skončí 24. listopadu 2013, o slavnosti Ježíše Krista Krále. Tento rok má být pro věřící vhodnou příležitostí k tomu, aby ještě důkladněji pochopili, že základem křesťanské víry je setkání s událostí, s Osobou, která otevírá životu nový obzor a dává mu rozhodující zaměření. Pokud se víra opírá o setkání se zmrtvýchvstalým Kristem, můžeme ji stále znovu objevovat v celé její plnosti a kráse. Víra je i za našich dnů darem, který je třeba znovu objevovat, opatrovat a dosvědčovat, neboť Pán každému z nás umožňuje prožívat krásu a radost křesťanské existence. Co je to vlastně víra? Víra jako lidský čin znamená spolehnutí se, důvěrné přiblížení. Je to vztah, který je navzájem otevřený, ve kterém je minimum obranných postojů a minimum nedůvěry. Víra úzce souvisí s láskou - snadno věřím tomu, kdo miluje mne a koho miluji já. Víra je rozhodnutí zařídit svůj život podle (výše zmíněných) zjištěných skutečností. Jak se ale tato obecně lidská schopnost chápe v křesťanství? Nejdřív odpovězme negativně - tedy co křesťanská víra není... Víra rozhodně není: - přesvědčení, že něco musí být, že je něco nad námi, že jsou věci mezi nebem a zemí - víra v jakési kosmické síly, které třeba někdo nazývá bohem - přesvědčení o nějaké vyšší či nejvyšší spravedlnosti, která nedovolí světu upadnout do naprostého chaosu - provozování jakýchkoliv náboženských ritů proto, abych měl štěstí, aby se to povedlo, protože se to tak u nás doma vždy dělalo, atd. - pouhá teoretická znalost obsahu jakékoliv věrouky, bez osobního rozhodnutí přijmout ji za svou. Tímto, co je zde napsáno, nijak nehodnotíme postoje lidí, kteří křesťanskou víru nemají. Právem se totiž řada lidí, kteří nejsou příslušníky žádného známého náboženství, brání označení ateista, nevěrec, materialista. Většina z nich opravdu nějakou víru má a dokázali by jí více či méně popsat. My chceme, ale jasně vyjádřit, jak vnímáme a rozumíme pojmu víra ve smyslu víry křesťanské. V co vlastně věří křesťané. Víra v transcendentního, tedy vše přesahujícího, Boha je základním předpokladem, ne však úplným základním obsahem víry křesťana. Křesťané věří, že Bůh je Láska, který se s člověkem chce dělit o své štěstí. Křesťané věří, že Ježíš Kristus je Spasitel (tedy ten, kdo nás zachraňuje z moci zla pro Boha), že tento Ježíš je synem Božím, který těm, kdo v něho uvěřili, dává svého svatého Ducha a účast na svém životě. Křesťan věří v Boha Otce, jeho syna Ježíše a Ducha svatého a tyto tři vyznává jako jednoho Boha ve třech osobách - Trojici. Charakteristika - obsah křesťanské víry. Základní charakteristikou křesťanské víry na rozdíl od víry ve většině jiných náboženství (hinduismus, různé cesty jogy) nebo na rozdíl od jiných nábožensko-filozofických postojů (např. buddhismus) je to, že křesťanská víra je odpovědí na Boží čin, na Boží sebezjevení. Jinak řečeno: obsahem křesťanské víry není jen to, na co člověk přišel sám, co hledáním nalezl a co si podle svého usouzení přisvojil. Obsahem křesťanské víry je to, co Bůh skrze lidi (Mojžíš, proroci) v izraelském národě a vrcholně pak skrze svého syna, Ježíše, sdělil lidem a co jim nabídl k jejich záchraně. Z toho plyne, že křesťanská víra: má dialogický charakter (Bůh mluví, člověk naslouchá a v postoji víry odpovídá, člověk ale také mluví, ptá se a Bůh skrze Písmo, skrze církev nebo v osobní modlitbě odpovídá) je cestou k přijetí spásy, tedy Božího činu ve prospěch člověka je vyznáním naší odkázanosti na Boha - křesťanská víra vlastně vyznává, že je omylem domnívat se, že si člověk vystačí sám popírá, že by plné osvobození z moci zla mohl člověk uskutečnit vlastními silami (tedy popírá sebevykoupení) spočívá v osobním rozhodnutí přijmout Ježíše Krista jako spasitele (jako toho, kdo nás má moc zachránit a přivést k naplněnému životu) a vydat se v jeho šlépějích až ke vzkříšení. Jak se stát, nebo být křesťanem - základní kroky Základní kroky, kterými se člověk stává křesťanem, je uvěření (ve výše uvedeném smyslu, tedy především uvěření v Krista - spasitele) a křest. Kdo je pokřtěn (doslova ponořen do Boha), patří do společenství křesťanů, do církve. Ta je prostorem, ve kterém křesťan svou víru přijal a žije ji ve společenství křesťansky věřících lidí. Královskou cestou pro poznání obsahu křesťanské víry je Bible, tedy Písmo svaté starého a nového zákona. Je ale více církví a jaký je v nich rozdíl? Víra křesťanů z církví protestantských, evangelikálních, letničních, pravoslavných a katolické církve se shoduje v tom, že všichni vyznávají: Ježíše Krista jako Božího syna a jediného a nezbytného vykupitele člověka Nejsvětější Trojici - tedy jednotu Otce, Syna i Ducha svatého Starý a Nový zákon jako základní pramen víry křest jako cestu k začlenění do církve a k podílu na spáse víru jako nezbytnou odpověď člověka na Boží sebesdělení (zjevení) ale také se liší v některých oblastech: v pohledu na Písmo, je-li totiž považováno za základní (katolíci, pravoslavní) nebo jediný (protestanté) zdroj obsahů víry v pohledu na význam nejstarší tradice, tedy nepsaného, ale žitého podání v církvi v počtu uznávaných svátostí (jen katolíci a pravoslavní jich mají všech sedm) ve významu církve a představených v nich Jsou církve, nebo společenství, které nejsou křesťanské? Mezi křesťany nepatří některé skupiny, které mají sice tak či onak křesťanství v názvu, ale: buď neuznávají Ježíše jako jediného mesiáše a syna Božího (např. Moonova sekta, neboli také Církev sjednocení), nebo přijímají i jiné zjevení, než biblické (mormoni čili Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů), případně mají velmi svérázný překlad i výklad Bible a nemají víru v Ježíšovo božství a tedy ani v Trojici (svědkové Jehovovi), nebo antroposofové, kteří mluví o nedogmatickém křesťanství ale ve skutečnosti vyznávají eklektické náboženství s řadou zcela nekřesťanských prvků atd. Morkovice Slížany 17

18 Co je tedy víra pro křesťany: přístupová cesta k Bohu a jeho spáse osobní životní cesta stále otevřený pramen poznání Boha a jeho díla skutečnost, která je navzájem sjednocuje Křesťanská víra není libovolně utvořené osobní přesvědčení, ale odpověď člověka na Boží slovo, sdělované Duchem svatým, zapsané v Bibli a opatrované, chápané a žité v církvi. Protože Abrahám věřil, uposlechl Boží výzvy, aby se vystěhoval do země, kterou měl dostat; vystěhoval se, ačkoliv nevěděl, kam jde. Víra ho vedla k tomu, aby se usadil v zaslíbené zemi jako cizinec... (srov. Žid 11,8-9) Křesťanská víra není soubor pouček a nařízení, ale osobní vztah důvěry. Bůh důvěřuje nám, že přes všechny kopance nakonec dobře použijeme to, co do nás vložil. A zve nás, abychom důvěřovali jemu. Je to výzva. Věřit Bohu znamená přijmout tuto výzvu a vydat se s ním na cestu. To vyžaduje odvahu vyrazit do neznáma, bez vlastního zajištění. Odvahu risknout to a spolehnout se na Boží jištění, na to, že On cestu zná a dovede mě do cíle. Je to dobrodružství. Žít z víry přináší i dílčí Boží výzvy, kdy nám říká: Neboj se! Zkus to! Se mnou na to máš. Uvěřím mu a přijmu jeho výzvy? Víra je naším celoživotním společníkem, který nás uschopňuje, abychom stále novýma očima vnímali úžasná díla, jež pro nás Bůh činí. Víra se soustředí na to, aby vnímala znamení času provázející soudobé dějiny, a každého z nás zavazuje, aby se stal živým znamením toho, že vzkříšený Pán je přítomen ve světě. Je aktem osobním a zároveň společným: je to Boží dar, který je třeba prožívat ve společenství církve a předávat světu. Každá iniciativa navržená k oslavě Roku víry má sloužit právě k tomu, aby napomohla radostnému znovuobjevení víry a podpořila její předávání. Prožívání Roku víry si klade za cíl vyzvat všechny členy církve k úsilí, aby se Rok víry mohl stát zvláštním časem, kdy se my křesťané budeme moci podělit o toho, kdo je nám nejdražší: o Krista Ježíše, Spasitele všech lidí a Krále celého světa, neboť od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti (Žid 12, 2). Pozvání k výuce náboženství na ZŠ v Morkovicích ve školmím roce 2013/2014 V křesťanském životě je běžné, že člověk projde ve školních letech výukou náboženství. Cílem vyučování nejsou jen vědomosti, ale hlavně víra a láska k Pánu Bohu. Smyslem a úkolem výuky náboženství je: poskytnout dítěti pomoc při hledání odpovědí na otázky po smyslu života a tyto otázky v něm probouzet rozvíjet sociální vztahy na základě poznávání a osvojování si křesťanských hodnot připravovat k přijetí víry, která dává perspektivu přesahující hranice pozemského života motivovat k živému vztahu k Bohu a k aktivnímu křesťanskému životu v církvi Chcete- li své dítě naučit dívat se kolem sebe, objevovat dobro a krásu v nás i kolem nás, ujasňovat si otázky smyslu života, poznávat Boha a chovat se tak, aby nám všem bylo spolu dobře, dejte dětem zažít i jiné hodnoty než vyznává tento materialistický svět. Drazí rodiče, zvláště vy, kteří jste nechali pokřtít své děti a slíbili jste při křtu, že dětem zajistíte křesťanskou výchovu, přihlaste své děti do hodin náboženství. A co to stojí? Nic. Vyučování náboženství je zdarma. Rozpis hodin výuky římskokatolického náboženství ve školním roce 2013/2014 Den Ročník Čas Místo Vyučuje pondělí 1 a 2. třída 12:00 ZŠ Morkovice P. Josef pondělí 3 a 4. třída 12:50 ZŠ Morkovice P. Josef pondělí 5, 6 a 7. třída 13:40 ZŠ Morkovice P. Josef středa 7, 8 a 9. třída 13:40 ZŠ Morkovice P. Josef Oprava střechy kostela sv. Jana Křtitele v Morkovicích V letošním roce 2013 pokračuje oprava krovu a výměna střešní krytiny kostela sv. Jana Křtitele v Morkovicích další etapou v rozsahu cca ,- Kč. Je to zatím nejvyšší rozpočet, ale také největší díl práce i když se to mnohým z pohledu ze země nezdá. Etapa 2013 zahrnuje opravu střechy v délce hřebene přes pět metrů. Znamená to, že na příští rok zbývá opravit asi 8,5m délky. Protože se v letošním roce opravuje i sanktusník - věžička, zbývá méně fi- 18 nančních prostředků na opravu střechy lodi. Na sanktusníku se počítá s výměnou větší části dřevěné konstrukce a s kompletní výměnou střešního opláštění z měděného plechu. Nejen sanktusník je nákladnější, ale i krov je v této části náročnější. Je zde přechod nestejných profilů plných vazeb a navíc zlom v okapové linii vyžaduje nárožní a úžlabní krokev včetně vodorovných krátčat a rozpěr. Složitější je i vykrývání zborcených ploch pálenou taškou a směrem dolů do okap- Morkovice Slížany

19 poškození a napadení krovů je opět velké celkový pohled na rozsah letošních oprav náročná vazba sanktusové věžičky ní části vznikne vyplechování měděného úžlabí. Vnější nárožní hrana k okapu bude pokryta hřebenáčem položeným do maltového lože. Celá oprava střechy farního kostela je zařazena do dotačního programu na který přispívá finančními dotacemi Ministerstvo kultury ČR, Zlínský kraj a také Arcibiskupství olomoucké. Nezanedbatelný je rovněž každoroční příspěvek od Města Morkovice - Slížany. Za dva roky oprav se proinvestovalo ,-Kč. Dotace jmenovaných institucí činili ,-Kč. Farnost Morkovice se podílela částkou ,- To svědčí o velké štědrosti farníků při nedělních sbírkách, ale také jednotlivých občanů našeho města, kteří i když nechodí pravidelně na bohoslužby, přispěli na opravu kostela nemalými částkami. Ve Slížanech již v loňském roce byli věřícími ženami osloveni s velkým taktem a opatrností mnozí občané, kteří k našemu překvapení vykonali mezi sebou neformální sbírku a darovali na opravu střechy kostela 8000,-Kč. Stejná sbírka se ve Slížanech koná i letos. Kéž by se podobně angažoval někdo i v samotných Morkovicích. Velmi bychom si přáli, aby oprava krovu a střechy kostela mohla být ukončena již v příštím roce Pokud se opět získají dotace jmenovaných institucí, znovu dokážeme oslovit jednotlivé dárce a hlavně vydržet v štědrosti farníků při pravidelných sbírkách tak se může dílo podařit za pouhé čtyři roky. Daleko větší farnosti než jsou Morkovice opravují své kostely podstatně delší dobu. Všem, kteří se na rekonstrukci střechy kostela v Morkovicích podílejí, přispívají dary, nebo shánějí dotace patří již teď velké poděkování. Příspěvek na opravy střechy a krovů farního kostela v Morkovicích můžete poslat na účet farnosti: /0300. Pravidelná sbírka na opravu střechy bývá při bohoslužbách v kostele každou třetí neděli v měsíci. Účetnictví naší farnosti vede paní Marie Gremlicová z Morkovic, které také můžete předat svůj dar. Od ní také můžete získat potvrzení o přijetí daru církvi, který pak můžete uplatnit při odpisu z daní. Nabídka dušičkové vazby Dovolte, abychom vám opět nabídli při vzpomínce na naše zesnulé dušičkové vazby. Nabízíme kytice, věnce, věnečky a to jak lesní, tak květové. Vše za příznivé ceny. Objednávky bereme od konce září 2013 každý den, celodenně. Také na tel.č Zároveň žádáme občany, kteří by mohli nabídnout jehličnany, aby nás kontaktovali. Děkujeme. Švirikovi, Kolaříkova 404 Morkovice Slížany. INZERÁT PRODEJ HROBKY Prodám hrobové zařízení dvojhrobku na hřbitově v Morkovicích /hrobové místo č. 395/ Zn.: Za výhodnou cenu Kontakt: Morkovice Slížany 19

20 20 Morkovice Slížany

Před projednáváním programu se na zasedání zastupitelstva dostavil Mgr. Budín. Počet přítomných členů zastupitelstva je 12.

Před projednáváním programu se na zasedání zastupitelstva dostavil Mgr. Budín. Počet přítomných členů zastupitelstva je 12. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice Slížany č. 16, konaného dne 26.6.2013 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Morkovicích - Slížanech I. Při zahájení bylo přítomno 11 členů

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj 3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj Zastupitelstvo V roce 2011 se o město starali následující zastupitelé: Mgr. Pavel Horák (SNK1), Monika Ševčíková (SNK1), Kamila Charvátová (SNK1), Mgr. Bronislava

Více

Starosta města Mgr. Pavel Horák poděkoval a předal ocenění panu Jarmilu Blešovi za 60 bezplatných odběrů krve.

Starosta města Mgr. Pavel Horák poděkoval a předal ocenění panu Jarmilu Blešovi za 60 bezplatných odběrů krve. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice- Slížany č. 5, konaného dne 28.6.2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Morkovicích - Slížanech I. Při zahájení bylo přítomno 11 členů

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2014 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Starosta města Mgr. Pavel Horák poděkoval a předal ocenění panu Josefu Stradějovi za 80 bezplatných odběrů krve.

Starosta města Mgr. Pavel Horák poděkoval a předal ocenění panu Josefu Stradějovi za 80 bezplatných odběrů krve. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice Slížany č. 13, konaného dne 12.12.2012 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Morkovicích - Slížanech I. Při zahájení bylo přítomno 11 členů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2009

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2009 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Papež, Roubal, Sekyra,Horek,Chabr, Škývara, Lučan Omluveni: pp. Najman, Navrátilová Nepřítomni:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 38. zasedání ZMě dne 24.4.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 38. zasedání ZMě dne 24.4.2014. Trvá nebo splněno 39. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 29.5.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19.10 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 05. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 25.01.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Světí, IČ: 00653462 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Najman, Papež, Roubal, Sekyra Omluveni: pp. Horek, Chabr, Navrátilová, Škývara Nepřítomni: p.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

I. Při zahájení bylo přítomno 15 členů městského zastupitelstva.

I. Při zahájení bylo přítomno 15 členů městského zastupitelstva. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice Slížany č. 4, konaného dne 14. března 2011 v 17. 00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Morkovicích - Slížanech I. Při zahájení bylo přítomno 15

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana ze 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkov konaného dne 24. 6 2015 Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008 1 Č.j. 6/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008 Přítomni dle prezenční listiny 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Návrh: zapisovatel L. Fajmonová ověřovatel Petr Hlouš,

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-30-2015 Termín jednání 12. října 2015 Začátek jednání 16:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více