Přednáška II. Planeta Země

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přednáška II. Planeta Země"

Transkript

1 Přednáška II. Planeta Země klíčová slova: planeta Země, anatomie Země, litosféra, globální tektonika, složení litosféry, endogenní a exogenní síly, tektonický a sedimentační cyklus. 1

2 Vznik vesmíru - Velký třesk V současné době je jako nejpravděpodobnější uznávána teorie, která začala událostí Velký třesk", ke které došlo před 13,7 miliardami let (±0,17 mld. let). Doba trvání velkého třesku tzv. 1 Planckůvčas (5,4*10-44 s) Inflace nekonečně malého, nekonečně hmotného, nekonečně žhavého bodu (=singularity). Následný vývoj rozpínání, vychládání,řídnutí, konsolidace. 2

3 3

4 4

5 Cca 8 10 mld. let rotací a koncentrací hmoty prachoplynového oblaku vzniká naše galaxie (cca mld. hvězd, perioda rotace 200 mil. let) Před 5 mld. let geneze protoplanetárního mračna v naší části galaxie: - Složení: H, He (98%), NH 4, CH 4, H 2 0 (1,4%), prachové částice (0,44%) - disk o průměru km, hustota g.cm -3 Díky magnetickým a elektrostatickým silám dochází ke shlukování (= základ Sluneční soustavy, cca 4,7 mld. Let) Vznik asteroidů, postupně protoplanet, v centru disku z tzv. solární nebuly vzniklo před 4,6 mld. let Slunce. Zdrojem sluneční energie je termonukleární reakce, která probíhá v jeho nitru spalování vodíku na He a jeho opětovný rozklad. 5

6 Schematický nákres spirální galaxie s vyznačením polohy Slunce 6

7 Brzy po Slunci vznikly postupným soustředěním pevných kusů a zrn hmoty akrecí planetesimál - terestrické planety Merkur, Venuše, Země a Mars. Ve stejné fázi se zachytily plyny a těkavé látky, které se staly základem jejich atmosfér. Ve stejné době rovněž vznikly ve větší vzdálenosti od Slunce planety vnější. Před 4.5 mld. let vznikla planeta Země. Planety vznikaly za poměrně nízkých teplot (-150 C až -250 C), záhy se však začaly zahřívat díky nukleární reakci při rozpadu radioaktivních prvků (především U, Th). Dochází ke gravitační diferenciaci: ve středu se hromadí (Fe, Ni) zemské jádro. To je obklopeno lehčím pláštěm. Nejlehčí látky se separují nejblíže k povrchu zemská kůra. Pevné těleso Země se tedy skládá z několika soustředných vrstev. Každá vrstva má své specifické chemické složení a fyzikální vlastnosti. 7

8 Akrece a diferenciace zemského tělesa. Vznik Sluneční soustavy a Slunce. A. Protomlhovina, B. Formování diskovité soustavy, C. Vznik solární nebuly, D. Zažehnutí termonukleární reakce, E. Akrece planet. 8

9 Základní stavební prvky Sluneční soustavy Slunce (hvězda typu žlutý trpaslík) 8 planet (tzv. terestrické - Merkur, Venuše, Země a Mars a tzv. vnější - Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Subplanetární tělesa (trpasličí planety, asteroidy, komety, prach ) Satelity Vnější hranice Kuiperův pás Oortovo mračno 9

10 10

11 Co je vlastně planeta a proč??? Historická Merkur, Venuše, Země Neptun a Pluto jsou planety. Nic jiného za planety považovat nelze. Velikostní Merkur Pluto jsou planety, stejně tak jako nově objevené objekty sluneční soustavy, které jsou větší nežli Pluto. Gravitační Každý objekt který rotuje kolem své osy a zároveň obíhá kolem Slunce, je planeta. Aktuálně platná rozhodnutí IAU č. 5A (International Astronomical Union) z 26. valného shromáždění v Praze, které se konalo ve dnech

12 Planeta je nebeské těleso, které obíhá okolo Slunce má dostatečnou hmotnost, aby jeho vlastní gravitace překonala vnitřní síly pevného tělesa, takže dosáhne tvaru odpovídajícího hydrostatické rovnováze (přibližně kulatého) a vyčistilo okolí své dráhy. "Trpasličí planeta" je nebeské těleso, které obíhá okolo Slunce, má dostatečnou hmotnost, aby jeho vlastní gravitace překonala vnitřní síly pevného tělesa, takže dosáhne tvaru odpovídajícího hydrostatické rovnováze (přibližně kulatého), nevyčistilo okolí své dráhy a není satelitem. S výjimkou satelitů by všechny ostatní objekty obíhající okolo Slunce měly být označovány společným termínem "malá tělesa sluneční soustavy". 12

13 Objekt 2003 UB313 Eris se satelitem Dysnomia, průměr 3000 ± 400 km Sedna (průměr 1800 km) a Quaoar (1250 km), donedávna další potencionální adepti na planetární status 13

14 Rozdělení těles Sluneční soustavy do tří základních kategorií. 14

15 Máme Slunce, Zemi, co ještě chybí? Krátce po zformování zemského tělesa došlo ke vzniku jediného satelitu Měsíce. Teorií je několik, nejpravděpodobnější je tzv. Teorie velkého impaktu : Země se v období svého formování (asi před 4,5 miliardami let) tečně, rychlostí přes 40 km/s, srazila s jinou, menší planetesimálou. Pravděpodobně opakované ovlivnění: - nejprve blízký průlet, urychlení rotace Země, změna sklonu osy - po několika průletech došlo k impaktu - vypaření prvotní atmosféry Země, opětné roztavení povrchu - vznik disku žhavých par a roztavených hornin, rychlá konsolidace (desítky tis. let. geneze Měsíce) 15

16 Diagram možných vysvětlení vzniku Měsíce. Ilustrace kolize mladé Země s tělesem velikosti Marsu. 16

17 Země se skládá ze tří složek: - vzdušné atmosféry - vodní hydrosféry - pevné geosféry Anatomie Země Tyto tři složky jsou uspořádány podle hustot. To je podmíněno zemskou gravitací, jež směřuje k zemskému středu. Biosféra, sféra života na Zemi, zasahuje do všech tří složek. Zemi lze geometricky definovat jako trojosý elipsoid, velmi blízký kouli. Přibližně kulatý tvar zemského tělesa byl dokázán Newtonovým gravitačním zákonem. Působením odstředivé síly, která vzniká rotací Země kolem své osy, dochází k jejímu zploštění v oblasti pólů. Bereme-li v úvahu tvar reliéfu, hovoříme o tzv. geoidu. 17

18 18

19 Geofyzik K. E. Bullen rozdělil na základě jeho studie o šíření zemětřesných vln zemské těleso do sedmi sfér. Vymezil tak jednotlivé části, tzv. Bullenovy zóny, které se od sebe liší teplotou, tlakem a hustotou. Tyto zóny tvoří tři základní jednotky zemského tělesa: zemskou kůru zemský plášť zemské jádro. 19

20 Zemská kůra je tvořena jednou Bullenovou zónou. Její mocnost je v průměru 35 km a dělí se podle umístění na: kůru kontinentální a oceánskou. Kůra pod kontinentálními oblastmi je tvořena převážně z křemíku a hliníku (proto dříve často používaný termín - sial), mocnost km. Zemská kůra Pod oceánskými oblastmi a v podloží kontinentální kůry jsou nejhojnějšími prvky křemík a hořčík (dříve užívaný termín sima), mocnost 6 15 km. Kůru odlišuje od zemského pláště náhlá změna hustoty. Tato plocha, známá jako Mohorovičićova diskontinuita (rozhraní), krátce MOHO. 20

21 Blokdiagram kontinentální a oceánické kůry. 21

22 Kontinentální kůra: Komplikovaná stavba svrchní části, velká mocnost, nižší průměrná hustota Tři základní vrstvy: - sedimenty - mocnost 2 4 km - pestré litologické složení - granity - kyselé a neutrální vyvřeliny, metamorfity - mocnost km - bazalty - komplex bazických hornin - obdobné spodní vrstvě oceánské kůry - mocnost km 22

23 Oceánská kůra: Podstatně menší mocnost, složitá stavba vyvřelých hornin Tři základní vrstvy: - sedimenty - mocnost průměrně 0,5 km - bahna, vápence, silicity - bazaltoidy - komplex bazických vyvřelin vč. láv - mocnost průměrně 1,5 km - ultrabazity - metamorfované bazické vyvřeliny - serpentinity, peridotity - mocnost průměrně 4 km 23

24 24

25 Zemský plášť Plášť je tvořen třemi Bullenovými pásy: A. Svrchní plášť: Skládá se z tenké pevné vrchní vrstvy, sahající pod MOHO do hloubky asi km, dále z těstovité vrstvy astenosféry, dosahující asi 200 km a ze silné spodní vrstvy v rozpětí km. Zemská kůra a pevná část svrchního pláště tvoří litosféru, která se dělí na desky. Tyto desky se pohybují na astenosféře, která je vlivem tlaku a teploty blížícího se bodu tání téměř tekutá (plastická) (viz. obrázek 8.) 25

26 Kartogram litosféry a astenosféry. Schéma svrchního pláště. 26

27 B. Střední plášť: Svrchní plášť je od středního oddělen ve hloubce 1000 km diskontinuitou, na níž hustota hornin znovu vzrůstá. Spodní plášť je patrně tvořen hlavně minerály o vyšší hustotě, které vznikly tlakem nadložních forem. C. Spodní plášť Mezi spodním pláštěm a jádrem leží v hloubce 2900 km další, tzv. Gutenberg-Weichertova diskontinuita. Zemský plášť je tvořen převážně křemičitany, oxidy železa a hořčíku. Hustota zemského pláště se zvyšuje s hloubkou od 3,3 g.cm 3 až po 9,4 g.cm 3. V podílu na celkovou hmotnost Země má zemský plášť hmotnost okolo 67,5 %. 27

28 Umístění a rozsah spodního pláště. 28

29 Zemské jádro Zemské jádro se nachází od hloubky kilometrů až do středu Země (6 378 kilometrů). Je složeno ze tří zón: vnější jádro, které zasahuje do hloubky kilometrů, je polotekuté. Pod ním se nachází přechodná zóna, která odděluje vnější jádro od vnitřního jádra (nazýváno též jadérko), které je nejspíše tvořeno pevným stlačeným materiálem, pravděpodobně Fe a Ni. Jádro Země je neustále udržováno vysokým tlakem v polotekutém stavu při teplotě okolo C. Hustota jádra se pohybuje mezi 11,3 g.cm 3-17,3 g.cm 3. Hmotnost jádra se odhaduje na 31 % celkové hmotnosti Země. Uvnitř zemského jádra dochází k radioaktivním pochodům rozpadu prvků, tavení hmot a jejich transportu uvnitř zemského tělesa. 29

30 Vnitřní složení Země. 30

31 Jak to vlastně všechno víme? Vrt na poloostrově Kola pouze 1 průměru Země Jsme odkázáni na nepřímé metody výzkumu seismické vlny Podélné (primární, P-vlny) prostupují pevným i kapalným prostředím. Rozkmitávajíčástice ve směru svého šíření Jsou nejrychlejší, objevují se jako první, malá amplituda Příčné (sekundární, S-vlny) prostupují pouze pevným prostředím Rozkmitávají částice ve směru kolmém na směr svého šíření objevují jako druhé, s větší amplitudou 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 Endogenní a exogenní síly Zásadní vliv na stavbu a morfologii litosféry mají endogenní a exogenní síly. Endogenní (vnitřní) síly vznikají v nitru Země a projevují se například při pochodech vulkanických, diastrofických a jiných pohybech kůry zemské. K endogenní dynamice patří především nauka o vystupování magmatu do zemské kůry a na zemský povrch a o sopečných jevech. Exogenní (vnější) síly se projevují účinky slunečních paprsků, vody ledu a mrazu, vzduchu a větru a účinky organizmů včetně člověka. Působení těchtočinitelů bývá často zesilováno tíží zemskou. 36

37 Endogenní síly je možné podle jejich působení rozdělit na: A. vulkanické veškeré jevy spojené s výstupem magmatu a plynů na zemský povrch nebo do jeho blízkosti jako sopky, fumaroly, solfatary a mofety. Magma je žhavotekutá tavenina, která vzniká a hromadí se v magmatických krbech v zemském plášti. V případě výstupu magmatu na zemský povrch je nazýváno lávou. Proces při kterém magma proniká horninami zemské kůry, se nazývá magmatismus. Pokud magma utuhne ještě v rámci zemské kůry v podobě například tzv. lakolitu nebo batolitu, hovoříme o magmatismu intruzivním. Pokud dojde k výlevu magmatu na povrch, hovoříme o magmatismu efuzivním. 37

38 38

39 B. diastrofické zahrnují v sobě jevy horotvorné (orogenetické) a pevninotvorné (epeirogenetické). Orogeneze popisuje vznik pásemných pohoří pomocí silných a krátkodobých pohybů. Orogenezi předchází rostoucí pokles části z. kůry (geosynklinála), kde vzniká moře. Následuje zužování mořské pánve, nastává vrásnění a celý horninový komplex je vyzdvižen v podobě pohoří. Epeirogeneze charakterizuje slabší, ale dlouhodobě působící pochody vedoucí ke vzniku nové pevniny popisuje zdvih rozsáhlých oblastí zemské kůry bez výraznějšího vrásnění nebo rozlámání. Dochází ke změně břehové čáry světového oceánu následkem zdvihu zemské kůry. 39

40 Globální tektonika procesů v zemském nitru byly předmětem zájmu generací geologů Příčiny. Neptunisté a Plutonisté viz minulá přednáška Od 19. století probíhají snahy o vysvětlení vzniku pohoří, a pohybu kontinentů. Prvním důkazem o pohybu kontinentů byly paleontologické studie, kdy byl prokázán výskyt příbuzných skupin organismů na vzdálených kontinentech. Dříve než byla prokázána existence vertikálních a horizontálních sil v rámci zemského tělesa, vysvětlením těchto nálezů byly hypotetické tzv. pevninské mosty. 40

41 Už v roce 1858 upozornil A. Snider na nápadnou shodu západního pobřeží Evropy-Afriky a východního pobřeží obou Amerik a vyslovil teorii, že spolu v minulosti tyto kontinenty sousedily. Na počátku 20. století se objevují řada teorií o příčinách tzv. kontinentálního driftu (A. Wegener). Nejčastěji diskutovanými, ale postupně překonanými jsou: teorie kontrakční příčinou vrásnění je smršťování zemského tělesa způsobované jeho vychládáním, expanzívní Země se rozpíná příčinou nahromadění tepla v zemském nitru díky jaderným reakcím, tuto teorii v současnosti oživil geolog P. Rajlich, pendulační díky periodickým výkyvům zemské osy dochází k opakovaném zaplavování a regresi na rozsáhlých územích zemského tělesa. 41

42 Na sklonku 60. let 20 století byla zveřejněna teorie deskové tektoniky. Ta nabízí jasný a logický výklad pro mnohé z různých zemských strukturních a geofyzikálních jevů - od horotvorných procesů po zemětřesení a pohyb kontinentů. Podle zmíněné teorie se litosféra skládá ze 14 pevných kontinentálních (litosférických) desek, které navzájem mění polohu t.j. jsou pohyblivé a kloužou po astenosféře. Protože tektonické členění zemské kůry na desky a jejich horizontální pohyb má celoplanetární globální charakter, je celý model označován jako globální tektonika (global tectonics). Pohyb litosférických desek je unikát planety Země, ostatní terestrická tělesa ve Sluneční soustavě mají pravděpodobně litosféru v podobě jednoho nepohyblivého celoplanetárního masivu. 42

43 Vysvětlení nálezů stejných fosilií pomocí teorie kontinentálního driftu. Rychlost pohybu litosférických desek 43

44 Velké desky Pacifická Americká Eurasijská (Perská subdeska) Africká (Somálská subdeska) Indo-australská Antarktická Malé desky Nazca Kokosová Filipínská Arabská Juan de Fuca Karolínská Bismarckova Scotia Tab. 1: Rozdělení litosférických desek (zdroj: 44

45 Na rozhraní litosférických desek lze sledovat divergentní, konvergentní a transformní rozhraní. 1. Divergentní rozhraní A. Oceánické hřbety - objevují se tam, kde se dvě desky oddalují a vzniklou trhlinu neustále vyplňuje magma, přicházející z astenosféry. Při ochlazování magmatu vzniká nová kůra. Tím dochází k rozpínání mořského dna. B. Kontinentální rifty - tektonicky založené lineární deprese (často příkopové propadliny), potenciální místa vzniku nového oceánu 2. Konvergentní rozhraní (příkopy, subdukční zóny) tvoří se tam, kde se dvě desky sbíhají. Jedna z desek klouže příkře pod druhou a proniká do pláště. Dochází k pohlcování okrajů desky. 3. Transformní zlomy vznikají tam, kde dvě desky horizontálně kloužou jedna vedle druhé. Posouvají oceánické hřbety a útesy, linie těchto zlomů lze sledovat tisíce kilometrů (zlom San Andreas na JZ USA). Kůra zde 45 nevzniká ani nezaniká.

46 Schematický nákres principu deskové teorie. 46

47 Mapa Země s vyznačením zlomů a kontinentálních desek. 47

48 Rozhraní litosférických desek. divergentní konvergentní transformní 48

49 Divergentní rozhraní středoatlantský hřbet. 49

50 Divergentní rozhraní východoafrický rift. 50

51 Animace pohybu kontinentálních desek rozpad Pangey 51

52 Na různých místech zemského povrchu jsou rozmístěny tzv. hot spoty horké skvrny. Jedná se o místa tvorby magmatu uvnitř pláště, z něhož tavenina stoupá vzhůru a projevuje se povrchovým vulkanismem. Každý hot spot musí míst tektonickou predispozici (zlom, přetlak, ztenčení kůra atd.). Životnost hot spotů je nejméně několik desítek milionů let. Je-li nad hot spotem pohybující se litosférická deska, projevy vulkanismu se v ní postupně stěhují a ukazují tak směr pohybu desky příkladem jsou lineárně seřazené ostrovy Havajského souostroví. 52

53 53

54 Horninové cykly V litosféře neustále probíhá koloběh hmoty. Ten můžeme rozčlenit na cykly, které jsou vzájemně propojeny. a. tektonický cyklus: Primární typ hornin jsou horniny vyvřelé, vzniklé z tekutého magmatu Dochází k chladnutí a tvrdnutí (=krystalizace) Vyvřelé horniny na zemském povrchu podléhají zvětrávání. Transportem rozložených částic a jejich následným uložení vznikají sedimentární horniny U části sedimentů dochází ke zpevnění (diagenezi) Pokud se dostanou do hlubokých partií zemské kůry, dochází k jejich metamorfóze. Pokud se dále zvyšuje tlak i teplota, horniny jsou vtláčeny do pláště a postupně se mění v magma. 54

55 Schéma tektonického cyklu. 55

56 b. sedimentární cyklus: Sedimentárního cyklu se účastní jako jeden veliký celek litosféra, pedosféra, hydrosféra a atmosféra. Vyvřelé horniny vzniklé v rámci tektonického cyklu (ale i metamorfické a sedimentární) jsou vyzdvihovány na povrch, kde zvětrávají. Pomocí exogenních činitelů jsou transportovány do oblastí, kde dochází k jejich nahromadění a sedimentaci (například nížiny, deltyřek, mořské šelfy). Část z těchto hornin klesá do větších hloubek zemské kůry (například při diastrofických pochodech), podléhá procesu metamorfózy a stává se součástí tektonického cyklu. Větší část sedimentárních hornin je erodována a opět se vrací do sedimentačního cyklu. 56

57 Schéma sedimentárního cyklu. 57

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů STAVBA ZEMĚ Mechanismus endogenních pochodů SLUNEČNÍ SOUSTAVA Je součástí Mléčné dráhy Je vymezena prostorem, v němž se pohybují tělesa spojená gravitací se Sluncem Stáří Slunce je odhadováno na 5,5 mld.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Seminární práce Stavba zemského tělesa Jméno: Bc. Eva Kolářová Obor: ZTV-Z Úvod Vybrala jsem si téma Stavba zemského tělesa. Zabývala jsem se jeho

Více

K. E. Bullen ( ) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a

K. E. Bullen ( ) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a Eva Kolářová K. E. Bullen (1906 1976) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a hustotou 7 zón vytváří 3 základní jednotky: 1.

Více

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9 Obsah: 3 1. Úvod 9 2. Vesmír, jeho složení a vznik 12 2.1.Hvězdy 12 2.2. Slunce 14 2.3. Sluneční soustava 15 2.3.1. Vznik sluneční soustavy 16 2.3.2. Vnější planety 18 2.3.3. Terestrické planety 20 2.3.4.

Více

Vznik a vývoj litosféry

Vznik a vývoj litosféry Vznik a vývoj litosféry O čem bude řeč Stavba zemského tělesa a zemské kůry. Desková tektonika a pohyb litosférických desek. Horotvorná činnost. Sopky a sopečná činnost. Vznik a vývoj reliéfu krajiny.

Více

Globální tektonika Země

Globální tektonika Země Globální tektonika Země cíl přednášky: Pochopení dynamického vývoje planety Země a s ním spojené endogenní procesy, které mohou ohrozit využití území STAVBA ZEMĚ Mechanismus endogenních pochodů SLUNEČNÍ

Více

4. GEOTEKTONICKÉ HYPOTÉZY

4. GEOTEKTONICKÉ HYPOTÉZY 4. GEOTEKTONICKÉ HYPOTÉZY Cíl Po prostudování této kapitoly budete umět: Pochopit základní procesy, které vedou ke vzniku georeliéf. Zhodnotit základní geotektonické hypotézy a teorie. Rozlišit a charakterizovat

Více

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Stavba Země

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Stavba Země Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika Stavba Země Stavba zemského tělesa - historie počátek století: v rámci geofyziky - dílčí disciplína: seismologie - studuje rychlost šíření, chování a původ

Více

Stavba zemského tělesa

Stavba zemského tělesa Stavba zemského tělesa Stavba zemského tělesa - historie počátek století: v rámci geofyziky - dílčí disciplína: seismologie - studuje rychlost šíření, chování a původ zemětřesných vln 1906 - objev vnějšího

Více

STAVBA ZEMĚ MECHANISMUS ENDOGENNÍCH POCHODŮ (převzato a upraveno dle skript pro PřFUK V. Kachlík Všeobecná geologie)

STAVBA ZEMĚ MECHANISMUS ENDOGENNÍCH POCHODŮ (převzato a upraveno dle skript pro PřFUK V. Kachlík Všeobecná geologie) 2. PŘEDNÁŠKA Globální tektonika Země cíl : pochopení dynamického vývoje planety Země a s ním spojené endogenní procesy jako je magmatismus- metamorfismus- zemětřesení porušení horninových těles STAVBA

Více

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY 1. Kdy vznikla Sluneční soustava? 2. Z čeho vznikla a jakým způsobem? 3. Která kosmická tělesa tvoří Sluneční soustavu? 4. Co to je galaxie? 5. Co to je vesmír? 6. Jaký je rozdíl

Více

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Pohyby litosférických desek

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Pohyby litosférických desek Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika Pohyby litosférických desek Teorie litosferických desek = nová globální tektonika - opírá se o: světový riftový systém hlubokooceánské příkopy Wadatiovy-Beniofovy

Více

Rozdělení hornin. tvořeny zrny jednoho nebo více minerálů. podle vzniku je dělíme: Vyvřelé (magmatické) chladnutím a utuhnutím magmatu

Rozdělení hornin. tvořeny zrny jednoho nebo více minerálů. podle vzniku je dělíme: Vyvřelé (magmatické) chladnutím a utuhnutím magmatu HORNINY 1.2016 Rozdělení hornin tvořeny zrny jednoho nebo více minerálů podle vzniku je dělíme: Vyvřelé (magmatické) chladnutím a utuhnutím magmatu Usazené (sedimentární) zvětrávání přenos usazení Přeměněné

Více

Vznik vesmíru a naší sluneční soustavy

Vznik vesmíru a naší sluneční soustavy Země a její stavba Vznik vesmíru a naší sluneční soustavy stáří asi 17 Ga teorie velkého třesku - vznikl z extrémně husté hmoty, která se po explozi začala rozpínat během ranných fází se vytvořily elementární

Více

Přednáška č. 3. Dynamická geologie se zabývá změnami zemské kůry na povrchu i uvnitř

Přednáška č. 3. Dynamická geologie se zabývá změnami zemské kůry na povrchu i uvnitř Přednáška č. 3 Dynamická geologie se zabývá změnami zemské kůry na povrchu i uvnitř vnější činitele zvětrávání hornin, atmosférické vlivy, zemská gravitace, geologická činnost větru, deště, povrchových

Více

OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE:

OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE: OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE: A 1. Čím se zabývá MINERALOGIE? 2. Co zkoumá PALEONTOLOGIE? 3. Co provádí geolog při terénním průzkumu? 4. Kdy vznikla Země? 5. Jaká byla prvotní atmosféra na Zemi? 1 6. Uveď

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce.

Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce. Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce. Zhruba 99,866 % celkové hmotnosti sluneční soustavy tvoří

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země:

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země: STAVBA ZEMĚ Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO Průřez planetou Země: Obr. č. 1 1 ZEMSKÁ KŮRA Zemská kůra tvoří svrchní obal

Více

Sopka = vulkán: místo na zemském povrchu, kde roztavené magma vystupuje z hlubin Země tvar hory

Sopka = vulkán: místo na zemském povrchu, kde roztavené magma vystupuje z hlubin Země tvar hory Sopečná činnost a zemětřesení Sopka = vulkán: místo na zemském povrchu, kde roztavené magma vystupuje z hlubin Země tvar hory Magma = roztavený horninový materiál a) čedičové řídké, vzniká roztavení hornin

Více

Strukturní jednotky oceánského dna

Strukturní jednotky oceánského dna Strukturní jednotky oceánského dna Rozložení hloubek hloubkový stupeň (km) % plochy světového oceánu 0-0,2. 7,49 0,2-1. 4,42 1-2 4,38 2-3. 8,50 3-4 20,94 4-5 31,69 5-6 21,20 73,83 6-7 1,23 7-8 0,11 8-9

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s mechanikou vnitřních geologických dějů. Materiál je plně funkční

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s mechanikou vnitřních geologických dějů. Materiál je plně funkční Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s mechanikou vnitřních geologických dějů. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. litosférická deska hlubokomořský

Více

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země VY_12_INOVACE_122 Krajinná sféra Země { opakování Pro žáky 7. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země Červen 2012 Mgr. Regina Kokešová Určeno k opakování a doplnění učiva 6. ročníku Rozvíjí

Více

PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ

PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ Vnitřní stavba Země 1500 C 4000-6000 C Zemská kůra tenká vrstva tvořená pevnými horninami Zemský plášť těsně pod kůrou pevný; směrem do hloubky se stává polotekutým (plastickým)

Více

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami Jak se nazývá soustava, ve které se nachází planeta Země? Sluneční soustava Která kosmická tělesa tvoří sluneční soustavu? Slunce, planety, družice,

Více

Pojmy vnější a vnitřní planety

Pojmy vnější a vnitřní planety KAMENNÉ PLANETY Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Ing. Mgr. Hana Šťastná Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní číslo: VY_32_INOVACE_FY.HS.9.18

Více

Tělesa sluneční soustavy

Tělesa sluneční soustavy Tělesa sluneční soustavy Měsíc dráha vzdálenost 356 407 tis. km (průměr 384400km); určena pomocí laseru/radaru e=0,0549, elipsa mění tvar gravitačním působením Slunce i=5,145 deg. měsíce siderický 27,321661

Více

ZEMĚ JAKO DYNAMICKÉ TĚLESO. Martin Dlask, MFF UK, Praha 2014

ZEMĚ JAKO DYNAMICKÉ TĚLESO. Martin Dlask, MFF UK, Praha 2014 ZEMĚ JAKO DYNAMICKÉ TĚLESO Martin Dlask, MFF UK, Praha 2014 Cíl Představit Zemi jako tepelný stroj. Grafiská ilustrace řezu Zemí [zdroj - www.nationalgeografic.com] Představy o Zemi: Dříve Před dvěma tisíci

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Vesmír. https://drive.google.com/drive/folders/0byog_62qz ORcUWI4bjFYR1FqRXM

Vesmír. https://drive.google.com/drive/folders/0byog_62qz ORcUWI4bjFYR1FqRXM Vesmír https://drive.google.com/drive/folders/0byog_62qz ORcUWI4bjFYR1FqRXM Vznik vesmíru a naší sluneční soustavy Vesmír ~ stáří 13,82 Ga, teorie velkého třesku - vznikl z extrémně husté hmoty, která

Více

STAVBA ZEMĚ MECHANISMUS ENDOGENNÍCH POCHODŮ

STAVBA ZEMĚ MECHANISMUS ENDOGENNÍCH POCHODŮ 2. PŘEDNÁŠKA Globální tektonika Země cíl : pochopení dynamického vývoje planety Země a s ním spojené endogenní procesy jako je magmatismus- metamorfismus- zemětřesení porušení horninových těles STAVBA

Více

Země jako dynamické těleso. Martin Dlask, MFF UK

Země jako dynamické těleso. Martin Dlask, MFF UK Země jako dynamické těleso Martin Dlask, MFF UK Úvod aneb o čem to dnes bude Povíme si: - Kdy a jak vznikla Země. - Jak Země vypadá a z čeho se skládá. - Jak můžeme zemi zkoumat. - Jak se v zemi šíří teplo.

Více

stratigrafie. Historická geologie. paleontologie. paleografie

stratigrafie. Historická geologie. paleontologie. paleografie Geologie je přírodní věda zabývající se složením a stavbou zemské kůry a vývojem zemské kůry v minulosti a přítomnosti strukturní petrografie stratigrafie Všeobecná dynamická tektonika vnější síly vnitřní

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012 Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012 Osnova přednášek: 1.) Tělesa Sluneční soustavy. Slunce, planety, trpasličí planety, malá tělesa Sluneční soustavy, pohled ze Země. Struktura Sluneční

Více

VY_52_INOVACE_137.notebook. April 12, V rozlehlých prostorách vesmíru je naše planeta jen maličkou tečkou.

VY_52_INOVACE_137.notebook. April 12, V rozlehlých prostorách vesmíru je naše planeta jen maličkou tečkou. Předmět: Přírodověda Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační

Více

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje Vznik a vývoj Země 1. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 2. Jak a kdy vznikla naše Země? 3. Jak se následně vyvíjela Země? 4. Vyjmenuj planety v pořadí od slunce. 5. Popiš základní

Více

Geochemie endogenních procesů 6. část

Geochemie endogenních procesů 6. část Geochemie endogenních procesů 6. část Struktura Země jádro vnější, vnitřní (celková tloušťka 3490 km) plášť tloušťka 2800 km a tvoří tak 62 % Země spodní, svrchní plášť, transitní zóny kůra variabilní

Více

Literatura. uvedena na webových stranách ZČU Fak. Ped. KBI pod studium - geologie

Literatura. uvedena na webových stranách ZČU Fak. Ped. KBI pod studium - geologie Vědy o Zemi 2 hod. přednášky v HJ 200 (13-14 týdnů) zkouška na konci semestru písemný test + (2 testy v průběhu semestru XI, XII) Přednášející doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. Konzultace: katedra biologie

Více

ÚLOHA SOPEK PŘI FORMOVÁNÍ RELIÉFU ZEMĚ

ÚLOHA SOPEK PŘI FORMOVÁNÍ RELIÉFU ZEMĚ ÚLOHA SOPEK PŘI FORMOVÁNÍ RELIÉFU ZEMĚ Iveta Navrátilová, Brno 2011 SOPEČNÁ ČINNOST (VULKANISMUS) projev vnitřní energie planety a deskové tektoniky (přemísťování magmatických hmot ze spodních částí zemské

Více

GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO OCEÁNU RELIÉF

GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO OCEÁNU RELIÉF GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO OCEÁNU RELIÉF ZÁKLADNÍ STRUKTURNÍ PRVKY DNA OCEÁNŮ podmořské okraje pevnin (zemská kůra pevninského typu) přechodná zóna (zemská kůra přechodného typu) lože oceánu (zemská kůra oceánského

Více

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE Sluneční soustava Vzdálenosti ve vesmíru Imaginární let fotonovou raketou Planety, planetky Planeta (oběžnice) ve sluneční soustavě je takové těleso,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ a MŠ Slapy, Slapy 34, 391 76 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Powerpointová prezentace ppt. Jméno autora: Mgr. Soňa Růžičková Datum vytvoření: 9. červenec 2013

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 6.1Slunce, planety a jejich pohyb, komety Vesmír - Slunce - planety a jejich pohyb, - komety, hvězdy a galaxie 2 Vesmír či kosmos (z

Více

Stavba a složení Země, Litosféra

Stavba a složení Země, Litosféra Stavba a složení Země, Litosféra Pevné zemské těleso se skládá z několika vrstev, geosfér, které obepínají zemské jádro jako pláště. Geosféry se od sebe liší složením, hustotou, tlakem a teplotou. Na zemské

Více

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Galaxie Mléčná dráha je galaxie, v níž se nachází

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Stavba a složení Země, úvod do endogenní geologie

Stavba a složení Země, úvod do endogenní geologie Stavba a složení Země, úvod do endogenní geologie Přednáška 2 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Stavba a složení Země dělení dle jednotlivých sfér jádro (vnitřní,

Více

Planeta Země žívá planeta

Planeta Země žívá planeta Planeta Země žívá planeta lze definovat 5 geosfér, tj. jádro, plášť, kůra (resp. litosféra), hydrosféra, atmosféra biosféra, resp. tektosféra tok hmoty a energie? člověk? dynamika planety Země vnitřní

Více

Čas a jeho průběh. Časová osa

Čas a jeho průběh. Časová osa Čas a jeho průběh zobrazování času hodiny - kratší časové intervaly sekundy, minuty, hodiny kalendář delší časové intervaly dny, týdny, měsíce, roky časová osa velmi dlouhé časové intervaly století, tisíciletí,

Více

OPAKOVÁNÍ- STAVBA A VÝVOJ ZEMĚ, GEOLOGICKÉ VĚDNÍ OBORY. PRAVDA NEBO LEŽ? Co už vím o vzniku Země a geologických oborech.

OPAKOVÁNÍ- STAVBA A VÝVOJ ZEMĚ, GEOLOGICKÉ VĚDNÍ OBORY. PRAVDA NEBO LEŽ? Co už vím o vzniku Země a geologických oborech. OPAKOVÁNÍ- STAVBA A VÝVOJ ZEMĚ, GEOLOGICKÉ VĚDNÍ OBORY PRAVDA NEBO LEŽ? Co už vím o vzniku Země a geologických oborech. Urči, zda jsou následující tvrzení pravdivá či nepravdivá. Pravdivá tvrzení označ

Více

3) Nadpis první úrovně (styl s názvem Vulkány_NADPIS 1 ) je psán písmem Tahoma, velikostí 14 bodů, tučně. Mezera pod odstavcem je 0,42 cm.

3) Nadpis první úrovně (styl s názvem Vulkány_NADPIS 1 ) je psán písmem Tahoma, velikostí 14 bodů, tučně. Mezera pod odstavcem je 0,42 cm. Zadání příkladu 1) Text je formátován pomocí stylů. 2) Vytvořte styl s názvem Vulkány_text. Jeho vlastnosti jsou následující písmo Tahoma, velikostí 11 bodů, zarovnání do bloku, mezera pod odstavcem je

Více

MERKUR. 4. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský

MERKUR. 4. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský MERKUR 4. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský SLUNEČNÍ SOUSTAVA PŘEDSTAVENÍ Slunci nejbližší planeta Nejmenší planeta Sluneční soustavy Společně s Venuší jediné planety bez měsíce/měsíců Má nejmenší

Více

FYZIKA Sluneční soustava

FYZIKA Sluneční soustava Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. FYZIKA Sluneční

Více

Učit se! Učit se! Učit se! VI. Lenin

Učit se! Učit se! Učit se! VI. Lenin Geosféra Tato zemská sféra se rozděluje do několika sfér. Problematikou se zabýval fyzik Bulle (studoval zeměpisné vlny). Jednotlivé geosféry se liší podle tlaku a hustoty. Rozdělení Geosféry: Rozdělení

Více

č.5 Litosféra Zemské jádro Zemský plášť Zemská kůra

č.5 Litosféra Zemské jádro Zemský plášť Zemská kůra č.5 Litosféra =kamenný obal Země Část zemského tělesa tvořená zemskou kúrou a části svrchního pláště. Pod litosférou se nachází astenosféra (poloplastická hmota horniny vystavené obrovské teplotě a tlaku),

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5.

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5. Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Jméno a příjmení: Martin Kovařík David Šubrt Třída: 5.O Datum: 3. 10. 2015 i Planety sluneční soustavy 1. Planety obecně

Více

Pouť k planetám. Která z možností je správná odpověď? OTÁZKY

Pouť k planetám.  Která z možností je správná odpověď? OTÁZKY Co způsobuje příliv a odliv? hejna migrujících ryb vítr gravitace Měsíce Je možné přistát na povrchu Saturnu? Čím je tvořen prstenec Saturnu? Mají prstenec i jiné planety? Jak by mohla získat prstenec

Více

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika Stavba Země Pohyby kontinentů Pohyby litosferických desek Stavba zemského tělesa - historie počátek století: v rámci geofyziky - dílčí disciplína: seismologie

Více

Geochemie endogenních procesů 10. část

Geochemie endogenních procesů 10. část Geochemie endogenních procesů 10. část stabilní izotopy O, H, C, S charakter a vývoj hornin sulfidy diamanty vzácné plyny He, Ne, Ar, Xe intenzivní studium v posledních letech historie a vývoj geochemických

Více

Miniprojekt přírodovědného klubu ZŠ Uničov, Pionýrů 685

Miniprojekt přírodovědného klubu ZŠ Uničov, Pionýrů 685 Miniprojekt přírodovědného klubu ZŠ Uničov, Pionýrů 685 CESTA OD STŘEDU SLUNEČNÍ SOUSTAVY AŽ NA JEJÍ OKRAJ Vypracovali: Daniel Staník, Jana Koníčková, Tereza Zbořilová, Miroslav Gálik, František Mihailescu,

Více

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Planeta Země 7.Vesmír a Slunce Planeta Země Vesmír a Slunce Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se

Více

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Sluneční soustava je planetárn rní systém m hvězdy známé pod názvem n Slunce, ve kterém m se nachází naše e domovská planeta Země. Tvoří ji: Slunce 8 planet, 5 trpasličích planet,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 9. tř. ZŠ základní Přírodopis

Více

Dynamická planeta Země. Litosférické desky. Pohyby desek. 1. desky se vzdalují. vzdalují se pohybují se.. pohybují se v protisměru vodorovně..

Dynamická planeta Země. Litosférické desky. Pohyby desek. 1. desky se vzdalují. vzdalují se pohybují se.. pohybují se v protisměru vodorovně.. Dynamická planeta Země zemský povrch se neustále mění většina změn probíhá velmi pomalu jsou výsledkem působení geologických dějů geologické děje dělíme: vnitřní vnější Pohyby desek vzdalují se pohybují

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

Název: 1. Asie geomorfologie, povrch

Název: 1. Asie geomorfologie, povrch Název: 1. Asie geomorfologie, povrch Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, fyzika Ročník: 4. (2. ročník vyššího

Více

Sluneční soustava OTEVŘÍT. Konec

Sluneční soustava OTEVŘÍT. Konec Sluneční soustava OTEVŘÍT Konec Sluneční soustava Slunce Merkur Venuše Země Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto Zpět Slunce Slunce vzniklo asi před 4,6 miliardami let a bude svítit ještě přibližně 7

Více

ZEMĚ JAKO SOUČÁST VESMÍRU

ZEMĚ JAKO SOUČÁST VESMÍRU ZEMĚ JAKO SOUČÁST VESMÍRU PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_278 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 PŘÍRODNÍ

Více

ročník 9. č. 21 název

ročník 9. č. 21 název č. 21 název Země - vznik anotace V pracovních listech se žáci seznámí se vznikem Země. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné řešení. očekávaný

Více

POHYBY LITOSFÉRICKÝCH DESEK

POHYBY LITOSFÉRICKÝCH DESEK Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis I. ročník POHYBY LITOSFÉRICKÝCH DESEK referát Jméno a příjmení: Alžběta JANEČKOVÁ Kamilla NESTERENKO Třída: 5. O Datum: 4. 4. 2016 Pohyby litosférických desek

Více

Sopečnáčinnost. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Sopečnáčinnost. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: přírodopis Sopečnáčinnost Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 23. 8. 24. 8. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s geologickými podmínkami, kde a za jakých podmínek

Více

Magmatismus a vulkanismus

Magmatismus a vulkanismus Magmatismus a vulkanismus Magma silikátová tavenina z astenosféry na povrchu se označuje láva podle místa tuhnutí hlubinná a podpovrchová tělesa výlevné a žilné horniny Hlubinná a podpovrchová tělesa batolit

Více

6. ENDOGENNÍ GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY A TVARY RELIÉFU SOPEČNÝ RELIÉF

6. ENDOGENNÍ GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY A TVARY RELIÉFU SOPEČNÝ RELIÉF 6. ENDOGENNÍ GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY A TVARY RELIÉFU SOPEČNÝ RELIÉF Cíl Po prostudování této kapitoly budete umět: Charakterizovat základní endogenní procesy. Rozlišit typy sopečné činnosti a popsat tvary

Více

Litosféra v pohybu. Kontinenty rozložení se mění, podívej se do učebnice str. 11 a vypiš, jak vznikly jednotlivé kontinenty.

Litosféra v pohybu. Kontinenty rozložení se mění, podívej se do učebnice str. 11 a vypiš, jak vznikly jednotlivé kontinenty. Litosféra v pohybu Vznik a vývoj kontinentů Kontinent = pevnina vyčnívající nad hladinu oceánů Světadíl = odlišný historický společenský a kulturní vývoj Kontinent Světadíl Eurasie Evropa + Asie Amerika

Více

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Vesmír a jeho vývoj práce s učebnicí, Žák má pochopit postupné poznávání Vesmíru vznik vesmíru, kosmické objekty, gravitační síla. ČJ psaní velkých písmen. Př,Fy život ve vesmíru, M vzdálenosti Hvězdy

Více

Obr. 4 Mapa světa z roku 1858 od Antonia SniderPellegriniho zobrazující kontinenty před oddělením. (vlevo) a po oddělení (vpravo).

Obr. 4 Mapa světa z roku 1858 od Antonia SniderPellegriniho zobrazující kontinenty před oddělením. (vlevo) a po oddělení (vpravo). DESKOVÁ TEKTONIKA Z historie V roce 1596, holandský kartograf Abraham Ortelius ve své práci Thesaurus Geographicus píše, že Amerika byla "odtržena" od Afriky a Evropy zemětřesením a potopami a dodává:

Více

Geochemie endogenních procesů 4. část

Geochemie endogenních procesů 4. část Geochemie endogenních procesů 4. část planety, asteroidy, komety Merkur, Venuše, Země, Mars, asteroidy ( pozemské planety ) Jupiter, Saturn ( plynné planety ) Uran, Neptun, (Pluto) ( vnější ledové planety

Více

ZEMĚTŘESENÍ: KDE K NIM DOCHÁZÍ A JAK TO VÍME

ZEMĚTŘESENÍ: KDE K NIM DOCHÁZÍ A JAK TO VÍME ZEMĚTŘESENÍ: KDE K NIM DOCHÁZÍ A JAK TO VÍME Aleš Špičák Česko-anglické gymnázium Geofyzikální ústav AV ČR, Praha České Budějovice, 13. 1. 2014 Podmínky vzniku zemětřesení (earthquake) : křehké (brittle)

Více

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky Vytvořili: Žáci přírodovědného klubu - Alžběta Mašijová, Veronika Svozilová a Simona Plesková, Anna Kobylková, Soňa Flachsová, Kateřina Beránková, Denisa Valouchová, Martina Bučková, Ondřej Chmelíček ZŠ

Více

Slide 1. Slide 2. Slide 3

Slide 1. Slide 2. Slide 3 Slide 1 Na začátku byla touha lidí porozumět naší vlastní planetě. Zemi zkoumala a stále zkoumá řada různých vědních oborů - geofyzika, geologie, astronomie, chemie či meteorologie. A stejně tak jako se

Více

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika Stavba Země Pohyby kontinentů Pohyby litosférických desek Stavba zemského tělesa - historie počátek století: v rámci geofyziky - dílčí disciplína: seismologie

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

Nastuduj následující text

Nastuduj následující text Nastuduj následující text Hlavní vulkanickou zónou planety je pacifický "Kruh ohně" které je vázán na okraje tichomořské desky a desky Nasca. Zde se nachází 2/3 všech činných sopek Země. Jedná se především

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně září Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří určí polohu a objasní stavbu

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika ČÍSLO PROJEKTU:

Více

Metamorfované horniny

Metamorfované horniny Metamorfované horniny metamorfóza-- soubor procesů (fyzikálních, chemických, strukturních), při při nichžse horniny přizpůsobují nově nastalým vnějším podmínkám (především teplota a tlak) a) rekrystalizace

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

Sopečná činnost O VULKÁNECH: JAK A PROČ SOPTÍ. Aleš Špičák Geofyzikální ústav AV ČR, Praha

Sopečná činnost O VULKÁNECH: JAK A PROČ SOPTÍ. Aleš Špičák Geofyzikální ústav AV ČR, Praha Sopečná činnost O VULKÁNECH: JAK A PROČ SOPTÍ Aleš Špičák Geofyzikální ústav AV ČR, Praha litosférické desky Schéma dominantních procesů deskové tektoniky a odpovídající geomorfologické útvary rozložení

Více

VZNIK ZEMĚ. Obr. č. 1

VZNIK ZEMĚ. Obr. č. 1 VZNIK ZEMĚ Země je 3. planeta (v pořadí od Slunce) sluneční soustavy, která vznikala velice složitým procesem a její utváření je úzce spjato s postupným a dlouho trvajícím vznikem celého vesmíru. Planeta

Více

horniny jsou seskupením minerálů nebo organických zbytků, příp. přírodními vulkanickými skly, které vznikají rozličnými geologickými procesy

horniny jsou seskupením minerálů nebo organických zbytků, příp. přírodními vulkanickými skly, které vznikají rozličnými geologickými procesy Horniny horniny jsou seskupením minerálů nebo organických zbytků, příp. přírodními vulkanickými skly, které vznikají rozličnými geologickými procesy od od minerálůse liší liší látkovou a strukturní nesourodostí

Více

VESMÍR. Prvouka 3. ročník

VESMÍR. Prvouka 3. ročník VESMÍR Prvouka 3. ročník Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Vzdělávací materiál,,projektu pro školu výuky v ZŠ Tečovice Název vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_12 Anotace

Více

Česká geofyzika v mezinárodním programu hlubokého vrtání ICDP

Česká geofyzika v mezinárodním programu hlubokého vrtání ICDP 1 Česká geofyzika v mezinárodním programu hlubokého vrtání ICDP A. Špičák K poznání podpovrchových partií zemského tělesa lze přispět jednak nepřímo - extrapolací povrchových geologických měření a pozorování,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

Kameny a voda Kameny kolem nás

Kameny a voda Kameny kolem nás Rozvoj znalostí a kompetencí žáků v oblasti geověd na Gymnáziu Chotěboř a Základní škole a Mateřské škole Maleč Kameny a voda Kameny kolem nás Mgr. Irena Žáková říjen 2013 OROGENEZE = soubor složitých

Více