Ročníková práce z politologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročníková práce z politologie"

Transkript

1 Gymnázium bratří Čapků Ročníková práce z politologie 2014/2015 Zdeňka Kopecká, 2.G

2 Eutanazie 2

3 Obsah Úvod... 4 Základní informace... 5 Právo zemřít?... 6 Eutanazie a antičtí myslitelé... 8 Eutanazie v období národního socialismu v Německu... 9 Argumenty dnešní doby pohledem zpět k nacistické eutanázii Praxe eutanázie v dnešní době dle holandského modelu Kluzký svah Eutanazie Proti eutanazii Pro eutanazii Česká lékařská komora a eutanazie Anketa Závěr: Zdroje:

4 Úvod Téma eutanazie pro svoji ročníkovou práci jsem si vybrala proto, že mě velmi zajímá jedná se o nekonečně spornou záležitost, a to jak v lékařském prostředí, tak také v právnickém i politickém. V mé práci vám přináším oba úhly pohledu, jak negativní, tak také pozitivní stránky eutanázie. Doufám, že si sami uděláte obrázek po jejím přečtení. Snažila jsem se nastínit problémy, jejich řešení, ale také výhody. Věnovala jsem se i historii. Na závěr uvádím i anketu, která odpovídá na otázky, na které si po přečtení této práce snad odpovíte také. 4

5 Základní informace Slovo eutanazie pochází z řec. ευ - eu, dobrá, θάνατος - thanatos, smrt; doslova "dobrá smrt". Definuje se jako usmrcení na žádost nemocného. Usmrcení na žádost, i když se svolením poškozeného, je z hlediska českého trestního práva nedovolené a je posuzováno jako vražda. V posledních letech se v různých zemích vytvářely spolky, které se na počátku nazývaly společnostmi za legalizaci eutanazie, ale dnes, vzhledem k negativní konotaci slova eutanazie s nacismem, přejmenovávají společnosti na za právo zemřít ( right to die ). Eutanazie se dělí na aktivní eutanazii, což je eutanazie, kdy pacient sám podá žádost. Aktivní eutanázie má dvě varianty: eutanázie nevyžádaná, kdy pacient není schopen žádat o provedení eutanázie, ale kdyby mohl, tak by požádal a eutanázie nedobrovolná, která je nevyžádaná a nechtěná. Pak je také pasivní eutanázie, kdy lékař přeruší léčbu. 5

6 Právo zemřít? Nejprve se zamysleme existuje opravdu takové právo? V dnešní době se pojmem právo velice hýří a nazývá se jím vše, co by si jen člověk přál, aby měl nebo získal. To znamená například právo na zdraví, právo na dítě, právo narodit se, právo nenarodit se apod. Je pravda, že díky pokrokům medicíny dnes mnoho lidí umírá v pokročilém stáří s velkými těžkostmi a slabostmi a často jsou zcela odkázáni na pomoc jiných a už nejsou soběstační. Mnoho lidí je při těžce poškozeném mozku udržováno při životě, i když jsou na hranici mezi životem a smrtí, v bezvědomí, někdy i po dlouhou dobu. A to je jeden z důvodu, proč se začalo uvažovat o právu na smrt a také o tom, že lékaři nemusí zachraňovat život za každou cenu. V dnešní době právo, ať už z pohledu legálního nebo mravního, není identické s potřebou. Právo je určitým druhem svobody, a už Thomas Hobbes ( ) zastával takový názor, že právo by mohlo být projevem bezúhonné svobody. Práva zahrnují ale také povinnosti. Jistota smrti všech živých je naprosto nevyhnutelnou součástí života. Proč tedy požadujeme něco, co je nevyhnutelné a co je navíc považováno za zlo? Stala se skutečně pro nás smrt dobrem, abychom o ni tolik stáli, a přestala být zlem, kterému bychom se chtěli vyhnout a nad nímž bychom rádi zvítězili? Toto právo vyjadřuje pouze určitou vzrůstající deziluzi a vystřízlivění z představ, čeho všeho moderní lékařská věda dosáhne v případě prodlužování života. Mnohá léčba často neléčí a nezlepšuje stav pacienta, udržuje pouze životní funkce lidí, často ve stavu bezvědomí - kómatu, kteří mohou takto žít i desítky let. Původně tedy právo na smrt znamenalo zaručení možnosti odmítnout život udržující léčbu, která je zbytečná. Právo na smrt dnes zahrnuje ještě něco navíc. Na jedné straně zcela legální možnost odmítnout léčbu i s určitým rizikem urychlení smrti. Je však velký rozdíl mezi podřízením se smrti, když nadešel čas a když jsme vůči ní bezmocní a úmyslným zabitím. Pod název právo na smrt se tedy schovává mnoho věcí, včetně práva vybrat si způsob, načasování a okolnosti vlastní smrti podle toho, jak kdo pohlíží na nejlidštější nebo nejdůstojnější cestu k ukončení vlastního života. Pro koho by právo zemřít mělo být? Jen pro ty, kteří jsou skutečně v terminálním stavu a již nezvratně umírají? Nebo i pro ty, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí nebo jsou těžce postižení, i když dosud neumírají? Musí být mentálně kompetentní nebo ne? A co osoby, které již nejsou smrt schopni vyžadovat? Stejně záhadná otázka je, vůči komu nebo čemu by prohlašování tohoto práva mělo být zacíleno. Proto si myslím, že je velmi těžké téma rozebírat, legalizovat, nebo ho úplně nechat v zapomnění. Má mnoho otázek, na které je jasná odpověď, ale také mnoho, které se tak snadno zodpovědět nedají Sebevražda je ve většině zemí dekriminalizována a je vnímána jako něco velice nepatřičného. Takovéto právo můžeme slyšet pouze v liberálních společnostech, protože v těchto kruzích jsou práva jedince upřednostňována nade vše. V západních zemích (USA, Kanada, Velká Británie) si může každý jedinec vytvořit tzv. advance directives, living will nebo podobný produkt - znamená to určování svých záměrů a plánů předem. Známe je například vyjádření DNR = Do Not Resusciete 6

7 Neresuscitovat!, to znamená nezahajovat resuscitaci v případě zástavy důležitých životních funkcí. DNR bylo uvedeno do praxe a bylo uznáno v právu zákonném. Funguje to tak, že lidé jsou vyzýváni, aby se vyjádřili předem. Mohou také pověřit jinou blízkou osobu v případě vlastní neschopnosti. Ve formulářích určených pro předem pánovaná vyjádření jsou následující formulace: Budu-li v kómatu nebo v bezvědomí, bez naděje na zlepšení svého stavu, nechci. V klinické praxi jsou návody používány spíše tehdy, jedná-i se o ukončení léčby. 7

8 Eutanazie a antičtí myslitelé Pro klasické národy to, co bychom dnes nazvali eutanazií, neznamenalo skutek nebo metodu usmrcení nebo urychlení smrti. Základní otázka filosofů byla: Jak se postaví člověk k dobrovolné smrti? Představím pár filosofů a jejich názory: Sokratův názor na smrt se zdá být poznamenán zvláštními okolnostmi, souvisejícími s předjímáním vlastní smrti a s jeho odsouzením na smrt. Sokrates zastával názor, že strach ze smrti je něčím nemoudrým. Myslel si, že smrt je pouze spánkem, z něhož se buď nevzbudíme a tedy se nemusíme bát, anebo budeme přeneseni tam, kde budeme ve společnosti těch, kteří nás předešli a to by mělo být naopak důvodem k radosti. Platón se na eutanazii díval v zásadě negativně. Ale v případě zničující choroby by v některých případech ukončení života schvaloval. Aristoteles nesouhlasil s tímto názorem. Byl především proti ukončování života v případě těžkostí: přivodit si však smrt, abychom se vyhnuli chudobě nebo hoři lásky anebo vůbec nějakému zármutku, nenáleží člověku statečnému, nýbrž spíše zbabělci; jest totiž změkčilostí vyhýbati se protivenstvím, i nepodstupuje sebevrah smrt proto, že jest to krásné, nýbrž proto, že se vyhýbá zlu (Aristoteles, 1996, kniha třetí, 1116a). Byl toho názoru, že občané musí zůstat pro dobro státu produktivními co nejdéle. Stoikové byli pro možnost volby eutanazie tehdy, pokud život člověka již nebyl v souladu s individuálně pociťovanými potřebami a poznáním sama sebe. V Hippokratově přísaze čteme: Nepodám nikomu smrtící látku, i kdyby ji ode mě žádal, a ani nikomu tuto možnost nenavrhnu. I v etickém kodexu České lékařské komory je zakotveno, že eutanazie a asistované suicidium jsou nepřípustné. Eutanazie a náboženství: V židovsko křesťanské tradici je negativní přístup k násilnému ukončování života. Židé byli vždy největšími zastánci práva na život. Povinnost zachránit život má v judaismu přednost téměř před všemi ostatními příkazy. V rámci zásad křesťanské etiky je na prvních místech uváděn princip správcovství, který uznává, že lidský život pochází od Boha a člověk je pouze jeho správcem, nikoliv vlastníkem, takže o něj musí řádně pečovat. V myšlení islámu eutanazie není přijímána jako milosrdenství, není povoleným důvodem k zabití. Život je darem od Boha a má být chráněn. I v ostatních kulturách a tradicích, jež bývají řazeny mezi náboženské, je jasně patrný nesouhlas s eutanazii. 8

9 Eutanazie v období národního socialismu v Německu V nacistické ideologii hrála jednu z hlavních rolí rasová hygiena. Hitler byl už v roce 1930 oceňován jako první vážený politik, který zabudoval rasovou hygienu jako důležitý prvek do státní politiky a byl chválen jako velký lékař německého národa. Lékařská liga národního socialismu byla založena roku 1929 a měla nemalý úspěch. Lékaři se přidávali k nacistické straně ve větším počtu než jiné profesní skupiny. V roce 1937 byli lékaři zastoupeni v SS sedmkrát více než činil průměr všech zaměstnaných mužů. Na německých univerzitách byly zakládány a podporovány ústavy, které se věnovaly rasové hygieně. Tento obor se stal vyučovacím předmětem. Podle svědectví Hitlerova lékaře Karla Brandta na Norimberském soudu s lékaři, požádal otec dítěte, které se narodilo slepé a jemuž chyběla noha a část ruky a které, dle Brandtových slov vypadalo jako idiot, písemně Hitlera, aby jej dítěte zbavil. Na základě tohoto případu zahájil Hitler dětský program eutanazie. V srpnu 1939 nařídil ministr vnitra, aby byli evidováni všichni novorozenci, kteří byli podezření na postižení. Některé z těchto dětí byly vybrány a převáženy na speciální dětské kliniky, kde byly odsouzeny k smrti hladem, nebo jim byla podána smrtící látka, anebo zemřely následkem nemocí, způsobených podvýživou. Odhaduje se, že do konce války takto přišlo o život dětí. Program eutanazie dospělých měl jinou organizaci. Tato dlouhodobě připravovaná akce byla započata až po zahájení války. K číslu se došlo na základě výpočtů poměru 1000:10:1. Což znamená, že z lidí 10 vyžaduje psychiatrickou péči a jeden z nich bude zařazen do programu. Počítalo se tedy se případy. A program probíhal podle plánu. Do konce srpna 1941 bylo zabito lidí, a to především mentálně postižených. 9

10 Argumenty dnešní doby pohledem zpět k nacistické eutanazii Díky těmto informacím o nacistickém programu eutanazie dává lidem přesvědčivé argumenty proti její legalizaci. Mnoho lidí, kteří jsou proti povolení eutanazie, argumentují tím, jak je možné, že máme tak krátkou paměť a za pouhých pár desítek let si vůbec troufáme opět koketovat se zabíjením nemocných. Podle této skupiny lidí se jedná o ty samé otázky jako tenkrát stále se jedná o zabíjení, o rozhodování, kdo bude žít a kdo zemře. Nelze tolerovat eufemizmus, který byl pojmem v nacistickém Německu, a kterým je i dnes, v hnutích moderních. Robert Jay Lifton na základě svých výzkumů s nacistickými lékaři popisuje psychologický proces, který popisuje zdvojením a varuje nás i dnes: Moje svědectví nekončí u nacistů. Chci vyjmout z toho, co oni dělali, vše, co bychom měli vědět i my dnes. Nacističtí lékaři se zdvojili vražedným způsobem: stejně tak mohou i jiní. Zdvojení poskytuje spojovací princip mezi vražedným chováním nacistických lékařů a všeobecnou schopností ke stejnému chování Každý svědek mluvil o riziku určité formy opakování toho, co viděl, a to proto, aby podpořil kroky k prevenci opakování. Na tyto názory a skutečnosti, které nastali, upozorňuje mnoho lidí, protože si prý společnost dostatečně neuvědomuje, jak i lidé vzdělaní, vázaní Hippokratovou přísahou a slibující, že budou ochraňovat život ve vší křehkosti, mohli klesnout na takové dno. A historie by se prý mohla opakovat. Proto se nemáme vracet do minulosti za účelem ochrany naší budoucnosti. Je třeba se z minulosti poučit. Neměli bychom Hitlerovi dopřát jeho posmrtná vítězství. Ale jsou i lidé, kteří jsou pohoršeni srovnáváním obou skutečností. I já si myslím, že rozhodně tyto dvě věci nejde srovnávat. Každému z nás je jasné, že nacistické straně nikdy nešlo o blaho nemocných lidí, zatímco lékaři dnešní společnosti se snaží co nejvíce ulevit nemocnému od bolesti. A proto si myslím, že není patřičné odvolávat se na argumenty obracející nás k nacistické straně. 10

11 Praxe eutanazie v dnešní době dle holandského modelu V roce 1973 došlo k prvnímu soudnímu procesu, který se týkal aktivní eutanazie provedené lékařem: v říjnu 1971 dcera (lékařka) úmyslně aplikovala vysokou dávku morfinu své matce, inkontinentní, na vozíček připoutané pacientce v pečovatelském domě. Dcera udávala, že matka žádala a naléhala, aby ji trápení ušetřila. Byla odsouzena pouze k podmíněnému jednotýdennímu trestu, který se měl uskutečnit až po roční zkušební době tehdy, dopustí-li se dalšího trestního činu. Od té doby byla eutanazie holandskými lékaři prováděna. Některé další případy se dostaly k soudu, ale byly posuzovány také blahovolně. V roce 1982 byla ustanovena Vládní komise pro eutanazii, která se spolu s Ústřední komisí Královské holandské lékařské asociace podílela na určování podmínek a okolností, za nichž je možno eutanazii provádět. Obě komise pak prováděly dohled nad tímto děním. Zaručovaly, že budou-li lékaři dodržovat kritérii, nebudou trestáni. Nejdůležitější z kritérií: 1. Pacient musí být kompetentní a jeho žádost dobrovolná a úmyslná. 2. Pacientova žádost musí být dobře uvážená, jasná a opakovaná. 3. Pacient musí nesnesitelně trpět a eutanazie musí být poslední možností. Jiné možnosti ulehčit situaci nemocného již byly vyzkoušeny a shledány neúčinnými. 4. Eutanazii může provádět jedině lékař. 5. Lékař musí vše konzultovat s jiným nezávislým lékařem, který již má zkušenost v této oblasti. Už v roce 1998 bylo zveřejněno, že ročně umře díky zásahu lékaře přibližně lidí. V roce 1990 bylo uskutečněno zhruba případů na vlastní žádost, 400 případů asistovaného suicidia, 1000 případů ukončení života bez vyložené žádosti a případů, při nichž byl život ukrácen buď podáním vyšších dávek analgetik anebo tím, že byla vysazena léčba. Souhrn studii ze stejného období upřesňuje, kolik procent ze všech smrtí v Nizozemí ( ) představují takto ukončené životy: 1,8% aktivní (chtěná) eutanazie 0,3% život ukončující aktivity bez explicitní žádosti 0,8% život ukončující aktivity bez trvalé žádosti 17,5% připadá na vrub zkrácení života v důsledku tlumení bolesti vysokými dávkami opiátů 17,5% nenasazení nebo vysazení léčby 0,8% bez respektování kritérií 38% ovlivněné lékařským rozhodnutím Výsledky této studie byly podkladem k diskuzi o uzákonění eutanazie. Nakonec se uzákonila a vstoupila v platnost v roce Kvůli mnoha nejasnostem, které eutanázie přináší, byl obsah pojmu jasně vymezen. 11

12 Zákonná úprava umožňuje provádění eutanazie i u nezletilých lidí. V návrhu zákona z roku 1999 bylo doporučováno, aby lékaři vyhovovali žádostem dětí ve věku od dvanácti let výše, a to i tehdy, pokud by jejich rodiče nebo zákonní zástupci nesouhlasili. Návrh v této formě neprošel. V podobě uplatněného zákona je to stanoveno tak, že děti mohou požádat o eutanázii, ale žádosti bude vyhověno pouze se souhlasem rodičů. 12

13 Kluzký svah Eutanazie Autoři, kteří prováděli výše zmíněnou studii, se snaží společnosti dokázat, že v jejich zemi kluzký svah nehrozí. Naopak nizozemští odpůrci eutanázie říkají, že v Nizozemsku je ukončováno mnohem více životů, než je uváděno. Hlášeny jsou pouze ty případy, které splňují kritéria. Rok od roku se počty zabitých zvětšují a poměry se prý staly zcela nekontrolovatelnými. Existují i případy, kdy lékaři byli shledáni vinnými, ale byli zproštění obžaloby. Na holandském modelu jde prý demonstrovat, co to vlastně kluzký svah je. Já jsem zmatená z těchto dvou úhlů pohledů. Je jasné, že lidé, kteří nepodporují eutanázii, se budou snažit za každou cenu vyvolávat třeba i falešné údaje, své domněnky, myšlenky a tušení. Neříkám, že to nemusí být pravda, ale pokud nemají žádný důkaz, že by eutanázií na lidech bylo prováděno více, než je uváděno, tak nerozumím tomu, proč napadat lékaře. Nesouhlasím rozhodně s tím, že by měli být zabíjeni lidé, kteří mají ještě nějakou šanci na uzdravení, přeci jenom medicína jde vývojově stále dopředu, a proto si myslím, že má Nizozemsko správně dané podmínky, které musí pacient splňovat, aby mu eutanazie mohla být provedena. Myslím si, že odpůrcům nedochází, že kolikrát jsou lidé odkázáni jen na pomoc druhých, nemají žádný svobodný život, jen život v lékařském prostředí závislý na lécích, což jistě dlouhodobě není nic příjemného. A proto si myslím, že by ve výjimečných případech měla být eutanazie povolena. Věřím, že kluzký svah je velké riziko, kterého se bojí spousta zemí, nedivím se, ale myslím si, že když má stát jasně daná kritéria, je kontrola nad celou touhle záležitostí, tak to může mnoha lidem ulevit od nekonečné bolesti. Helga Kuhse například navrhuje, aby pomocí určitých kritérií byla odlišena ta zabíjení, která lidem uškodí, od těch, která lidem prospějí. 13

14 Proti eutanazii V této kapitole vám nastíním argumenty lidí, kteří jsou proti legalizaci eutanazie, nikoliv mé vlastní názory. V roce 1996 uspořádal E. Pellergin 10 důvodu proti uzákonění legalizace eutanazie. Do češtiny tyto důvody převedla lékařka Marta Munzarová. Pro ukázku vybírám alespoň některé z nich. 1. Právo na eutanazii není právem, jež by vycházelo z právní vědy a není žádnou ústavou chráněno. 2. Každý lékařsky problém obsahuje i složku mravní. Patřičné zvládnutí bolesti a obtíží a současná patřičná duševní, sociální a spirituální podpora dokazují, že zabíjení není nutné. 3. Eutanazie není autonomním výběrem. Nemocní v terminální fázi snadno přijímají jakékoliv nápady jiných. Cítí se být odcizení vůči zdravým, myslí si, že jsou zátěží pro ostatní. 4. Eutanazie není smrtí milosrdnou ani smrtí soucitnou, není provedena pod vlivem soucitu. 5. Kluzký svah není pohádkou. Stačí jen sledovat dění v Nizozemí. 6. Eutanazie je v přímém protikladu s náplní lékařství. Legalizace by totiž byla velkým rizikem pro těžce nemocné lidi. Měly by pocit, že volba smrti je to, co jejich okolí od nich očekává. Určitě tedy v některých ohledech je eutanazie nejasná a obávaná. Proto se není čemu divit, že je spousta organizací, které veřejně vystupují proti eutanazii, dělají pochody. Je i mnoho webových stránek, kam se přidávají lidé, který nesouhlasí s legalizací. Jednou z nich je například: Na této stránce můžeme vidět, co znamená eutanazie pro lidi, kteří s ní nesouhlasí. Legalizace eutanazie znamená: větší nátlak na podstoupení eutanazie; zničení svobody pacient v bolestech a utrpení je mnohem náchylnější k manipulaci a vydírání a nelze mluvit o svobodném rozhodnutí; pošlapání důstojnosti člověk je ztotožněn se zvířetem. Důstojně člověk neumírá osamocen a sterilní injekcí, ale v kruhu milujících lidí; zničení důvěry mezi lékaři a pacienty. Lékař se stane doslova pánem nad životem a smrtí. A naopak eutanazie je: cynickou odpovědí na zoufalé volání nemocného po pozornosti, soucitu a lásce; sobeckým vyhnutím se vlastní bolesti a strachu před smrtí při doprovázení umírajících; pro stát nejlevnější formou "péče", a proto při prolomení bariéry bude na lékaře vyvíjen tlak ušetřit na léčbě. 14

15 Pochopili jste dobře, že podle odpůrců eutanazie je takováto smrt sobecká a je sobecké se vyhnout bolesti, která je dost často za hranicí snesitelnosti. 15

16 Pro eutanazii Naopak lidé, kteří jsou pro legalizaci eutanazie, se argumentují právem na důstojnou smrt. Lidé, kteří trpí nesnesitelnou bolestí, si často říkají, jestli už nebude lepší to celé skoncovat a přestat se trápit. Mnoha pacientům může být život dlouhodobě uměle udržován na přístrojích a pak už se nebavíme o životě, ale o přežívání. Jelikož lékaři nedokáží odhadnout, kdy mají už přestat léčit a nesnažit se zachránit nezachranitelné. Dělají to z toho důvodu, aby předešli případnému obvinění, že nesou vinnu za pacientovu smrt. Dalším z důvodů může být také to, že smrt pacienta berou jako své osobní selhání. Pacienty tedy mohou udržovat dlouhou dobu v bolestech. Zastánci eutanázie jsou toho názoru, že stejně jako existuje právo na život, má existovat právo na smrt. Právo dobrovolně se rozhodnout, když už člověk nechce žít. S tímto názorem se plně ztotožňuji. Myslím si, že když se člověk opravdu trápí a přeje si on sám, a nikoliv kvůli ostatním, umřít, tak by jeho prosbě mělo být vyhověno. Když je někdo nešťastný, nechce už dál žít, tak jde a skočí z okna. Ale co má dělat člověk, který je odkázaný na druhé, na přístroje a po zbytek života má jen ležet na lůžku? Neudělá bohužel nic a jedinou jeho možností jak se osvobodit je právě eutanazie. Určitě se i já bojím toho, aby nedocházelo ke zneužití, protože je to dost snadné. Stačí, aby dědeček měl velké dědictví, a mnoho příbuzných si hned bude přát jeho smrt. Nebo nebude schopný svého vlastního rozhodnutí a budou za něho rozhodovat jiní - je jasné, pro co se řada lidí rozhodne. Proto bych eutanazii povolila jen v případě, kdy je schopen pacient rozhodovat sám za sebe. Četla jsem mnoho příběhů, ze kterých mi běhal mráz po zádech. O chlapci, kterému se v jeho dvaceti letech stala autonehoda a ochrnulo mu celé tělo až na palec u ruky, kterým mohl hýbat. Byl po zbytek života odkázán na lůžko v nemocnici a přístroje. Pomocí palce, kdy lidé říkali abecedu a on s ním hýbl na písmeno, které chtěl a takto skládal slova, sdělil své matce a lékařům, že si přeje umřít. Tento případ se stal ve Francii, kde eutanazie není povolena. Jeden z lékařů byl postaven před otázku nelegální eutanazie. Provedl ji a postavil se před soud. Právě tento chlapec je pro mě jasným příkladem, kdy bych eutanazii provedla také a u podobných případu jsem jasně pro legalizaci. 16

17 Česká lékařská komora a eutanazie V etickém kodexu České lékařské komory je jednoznačné vyjádření: lékař u nevyléčitelně nemocných a umírajících účinně tiší bolest, šetří lidskou důstojnost a mírní utrpení Ale do dneška není v České republice povolena eutanazie. I když názor veřejnosti je k legalizaci eutanázie vstřícný, téměř 60% obyvatelstva s eutanazií souhlasí. Důležité je zmínit, že souhlas vyslovují především mladí a zdraví lidé. Proto jsem se zeptala 92 respondentů z mého okolí, na jejich názor. 17

18 Anketa Otázka č. 1 Vaše pohlaví? a, žena b, muž a b respondenti 69,9% 30,1% otázka č. 1 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% a b respondenti Otázka č. 2 Váš věk? a, do 18 let b, let c, let d, let e, nad 56 let a b c d e respondenti 53,8% 14,0% 15,1% 8,6% 8,6% 60,00% otázka č. 2 40,00% 20,00% respondenti 0,00% a b c d e Otázka č. 3 Měl by mít člověk právo rozhodovat o svém životě, či smrti? a, ano b, ne c, nevím 18

19 a b c respondenti 93,6% 2,2% 4,3% otázka č ,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% a b c respondenti Otázka č. 4 Myslíte si, že jste dostatečně obeznámeni s problematikou eutanazie? a, ano b, spíše ano c, ne d, spíše ne e, nevím a b c d e respondenti 17,2% 37,6% 12,9% 28,0% 4,3% 40,00% 30,00% otázka č. 4 20,00% 10,00% respondenti 0,00% a b c d e Otázka č. 5 Jste pro legalizaci eutanazie v České republice? a, ano b, ne c, nevím d, je mi to jedno a b c d respondenti 62,4% 14,0% 20,4% 3,2% 19

20 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% otázka č. 5 a b c d respondenti Otázka č. 6 Souhlasili byste s eutanazií u člověka, který je Vám blízký? a, ano b, ne c, nevím d, jiná a b c d respondenti 38,7% 15,1% 23,7% 22,6% otázka č. 6 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% a b c d respondenti Jiná: Objevují se názory typu: Pouze pokud by byl nevyléčitelně nemocný a trpěl, pak by pro něj eutanazie byla vysvobozením Ano, ale musí být jasně dána pravidla, aby nebylo možné tento nevratný krok zneužít Pokud by na tom byl hodně špatně a život by tak postrádal smysl, tak nejspíš ano Otázka č. 7 Souhlasili byste se zavedením eutanazie i pro osoby mladší 18 let? a, ano b, ne c, nevím a b c respondenti 38,7% 37,6% 23,7% 20

21 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% otázka č. 7 a b c respondenti Otázka č. 8 Báli byste se možného zneužití eutanazie? a, ano b, ne c, nevím d, jiná a b c d respondenti 71,0% 8,6% 14,0% 6,5% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% otázka č. 8 a b c d respondenti Jiná: Trochu, záleželo by na úpravě a podmínkách daných zákonem... U nás v CZ zcela určitě je zneužitelné naprosto vše Již dnes se zneužívá, a to není ani legální Otázka č. 9 Využili byste možnosti eutanazie, kdyby jste sami onemocněli nevyléčitelnou nemocí? a, ano b, ne c, nevím d, jiná a B c d respondenti 36,6% 10,8% 32,3% 20,4% 21

22 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% otázka č. 9 a b c d respondenti Jiná: Asi ano, nebyla-li by žádná možnost na vyléčení a stav se neustále zhoršoval až k bezmocnosti Nedokáži dnes jako zdravá říct, jak bych se zachovala, jestli bych v té chvíli měla tu odvahu Pokud bych trpěla nehoráznými bolestmi, tak asi ano Ano, ve stavu, kdy už není šance na návrat do normálního života Otázka č. 10 Myslíte si, že by měla být eutanazie umožněna i lidem, kteří netrpí nevyléčitelnou nemocí? a, ano b, nevím c, ne, tato možnost by měla být umožněna pouze osobám trpícím nevyléčitelnou nemocí d, ne, nesouhlasím s eutanazií celkově e, jiná a b c d e respondenti 15,1% 10,8% 58,1% 9,7% 6,5% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% otázka č. 10 a b c d e respondenti Jiná: Každý má právo na svůj vlastní život, čili ano, ale to neznamená, že bych to vnitřně neodsoudila Ano, pakliže prostě nechtějí žit, proč jim v tom zabraňovat a tím jim v podstatě ubližovat Život vlastníme každý svůj a je jen na nás, co s ním uděláme... Proč ne? Otázka č. 11 Myslíte si, že by zavedení eutanazie mělo negativní dopad na české zdravotnictví? a, ano b, ne c, nevím 22

23 A b c respondenti 18,3% 54,8% 26,9% 60,00% otázka č ,00% 20,00% respondenti 0,00% a b c Výsledek ankety Přes 90% dotázaných je toho názoru, že by si každý člověk měl o svém životě a smrti rozhodovat sám. Přijde mi, že dotázání nejsou dostatečně obeznámeni s pojmem eutanazie, co to vlastně eutanazie je, protože jen okolo 30% spíše vědělo, co to pojem eutanazie je a okolo 28% spíše nevědělo, co pojem eutanázie znamená. I přesto je více než 60% pro legalizaci eutanazie v České republice. Také co se týče otázky, zda by dotázání byli pro eutanazie u někoho blízkého mnoho respondentů odpovědělo ano a nebo přiložili své odpovědi, ve kterých bylo, že záleží na druhu onemocnění, bolesti, ale ve vážném případě ano. Podobné odpovědi se vyskytovaly v otázce, zda-li by si vybrali eutanazii i ve svém případě. Výsledkem ankety tedy je, že více respondentů je pro legalizaci eutanazie a je toho názoru, že by neměla negativní dopad na české zdravotnictví. 23

24 Závěr: Jeden nejmenovaný profesor mi řekl, že ročníkové práce nepíšeme pro učitele, ale především pro sebe, abychom došli k nějakému osobnímu závěru po zjištění všech informací. Jistě je z práce poznat, že jsem pro legalizaci eutanazie a s tím jsem také tu práci začínala psát a se stejným názorem tu práci také končím. Věřím, že je mnoho obav, které z toho vyplývají, i já si v některých směrech nejsem 100% jistá, ale myslím si, že než aby se lidé trápili, tak by si každý měl rozhodnout o svém životě sám. 24

25 Zdroje: https://hnutiprozivot.cz/?a=40&id=118 Knihy: Munzarová, Marta. Eutanazie, nebo paliativní péče? Vydala Grada Publishing, a.s., Praha 2005 Hans Küng: Dobrá smrt? Nakladatelství Vyšehrad, spol. s.r.o.,

EUTANÁZIE ANO NEBO NE? Mgr. Martina Pavelková

EUTANÁZIE ANO NEBO NE? Mgr. Martina Pavelková EUTANÁZIE ANO NEBO NE? Mgr. Martina Pavelková Eutanázie eu = dobrý; thanatos = smrt eutanázie = ukončení života nemocného člověka z důvodu milosrdenství asistovaná sebevražda = zvláštní forma eutanázie

Více

Proč NE eutanazii. Být či nebýt? aneb. Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová

Proč NE eutanazii. Být či nebýt? aneb. Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová Proč NE eutanazii aneb Být či nebýt? Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová V soutěž ěži i Mladé ěži i Mladé fronty fronty Dnes (2007) Dnes (2007) Studenti tou čtou

Více

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov PŘÍLOHY Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov Příloha 2 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Gymnáziu Kojetín Příloha 3 Dotazník Dobrý den, jmenuji

Více

Eutanázie Smrt Smrt (mors ) je individuáln lní zánik organismu, teda také člověka. Každému, kdo se zrodí,, je do vínku v dána d také smrt. Život člověka je podmíněn n smrtí a smrt je podmínkou života.

Více

EUTHANASIE. Otázka k deliberaci:

EUTHANASIE. Otázka k deliberaci: EUTHANASIE "Já jsem život nikomu nedal, takže ani nemám právo mu ho vzít" Pavel Kelner "Bůh dal podle křesťanského učení člověku svobodnou vůli, na základě které se rozhoduje. A když se rozhoduje svobodně

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Zdravotnická etika od A do Z

Zdravotnická etika od A do Z VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA INSTITUT GEOINFORMATIKY Zdravotnická etika od A do Z Marta Munzarová Radek Fujak GB3GIS01 Medicína ztrácí svou lidskou milosrdnou

Více

Dotazník populace - 2013

Dotazník populace - 2013 Dotazník populace - 2013 Blok vnímání umírání 1) Mluví se v rámci společnosti dostatečně o konci života a umírání? 2) Je pro Vás těžké o smrti a umírání mluvit? 3) Kdo by měl podle Vás s dětmi mluvit o

Více

Postoje pracovníků pomáhajících profesí k eutanazii. Ivana Vašutová

Postoje pracovníků pomáhajících profesí k eutanazii. Ivana Vašutová Postoje pracovníků pomáhajících profesí k eutanazii Ivana Vašutová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce se zabývá postoji pracovníků pomáhajících profesí v hospici a nemocnici ve Valašském Meziříčí

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE MUDr. Marie Svatošová Pardubice, konference 4. 11. 2008 EUTANAZIE víme o čem mluvíme? Lékař může uzdravit někdy, ulevit často, potěšit vždycky. (dr. Hutchinson, 19. stol.)

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Odborná skupina ČSJ - Etika a management Téma: EUTANAZIE. PhDr. Přemysl WOLF

Odborná skupina ČSJ - Etika a management Téma: EUTANAZIE. PhDr. Přemysl WOLF Odborná skupina ČSJ - Etika a management Téma: EUTANAZIE l PhDr. Přemysl WOLF Biologický druh člověk a jeho limity Vývoj od zvířete k člověku Základní cíl biologických druhů žít a přežít. Základní podmínka

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Sociální práce v předválečném období představy a realita Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Nedostatek lůžek Velká Praha nejméně 2.000 lůžek navíc Celé Čechy nejméně 20.000 lůžek. Lékařský a ošetřovatelský

Více

Děti a leukémie. Kódy odpovědí

Děti a leukémie. Kódy odpovědí Děti a leukémie Kódy odpovědí Zadavatel průzkumu: Lucie Malárová Kontakt na zadavatele: L.malarova@seznam.cz Termín sběru dat: 3. 12. 2012-30. 12. 2012 Počet responsí: 114 Průměrná délka vyplňování: 00.03:27

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

IZI_215 TEXTOVÉ INFORMACE. Eutanazie. VYUČUJÍCÍ: Ing.JAN BURIAN STUDENT: Anna Hnilicová KURZ: PÁ 12.45 14.15

IZI_215 TEXTOVÉ INFORMACE. Eutanazie. VYUČUJÍCÍ: Ing.JAN BURIAN STUDENT: Anna Hnilicová KURZ: PÁ 12.45 14.15 IZI_215 TEXTOVÉ INFORMACE Eutanazie VYUČUJÍCÍ: Ing.JAN BURIAN STUDENT: Anna Hnilicová KURZ: PÁ 12.45 14.15 Anna Hnilicová 1. z 7 10. 11. 2003 Obsah Obsah... 2 Kapitola 1:... 2 Úvod... 2 Kapitola 2:...

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

Klinická a etická rozhodování v závěru života. O. Sláma, MOU Brno

Klinická a etická rozhodování v závěru života. O. Sláma, MOU Brno Klinická a etická rozhodování v závěru života O. Sláma, MOU Brno Proč vznikají v závěru života klinická a etická dilemata? Cílem medicíny je odstranit nemoc, prodloužit život, zmírnit utrpení Lidský život

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Kdy a jak zahájit paliativní péči na ICU? Renata Černá Pařízková

Kdy a jak zahájit paliativní péči na ICU? Renata Černá Pařízková Kdy a jak zahájit paliativní péči na ICU? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice

Více

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 MUDr. V. Curtisová, Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, FN Olomouc Dopady

Více

Jana Šeblová 1, Miroslav Procházka 2, Karel Antoš 2, Dominika Šeblová 3

Jana Šeblová 1, Miroslav Procházka 2, Karel Antoš 2, Dominika Šeblová 3 Jana Šeblová 1, Miroslav Procházka 2, Karel Antoš 2, Dominika Šeblová 3 1 Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje 2 Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové 3 Stockholm University,

Více

Střední zdravotnická škola Evangelické Akademie. David Brenner. Postoj k eutanazii. Studentský projekt. Vedoucí práce: Mgr.

Střední zdravotnická škola Evangelické Akademie. David Brenner. Postoj k eutanazii. Studentský projekt. Vedoucí práce: Mgr. Střední zdravotnická škola Evangelické Akademie David Brenner Postoj k eutanazii Studentský projekt Vedoucí práce: Mgr. Hana Svobodová Brno 2013 1 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem studentský projekt zpracoval

Více

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví:

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: DOTAZNÍK_Diplomové práce Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: a. Muž (skončete tady. Dotazník je určen pro ženy) b. Žena (pokračujte v otázce č. 2) 2. Byla Vám diagnostikována rakovina

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Mgr. Iveta Nováková Knížková Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MEKA Brno 6.2.2014 Činnost psychosociálního

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín náměstí Svobody 809, 755 01 Vsetín. Absolventská práce. 2012 Markéta Kubějová

Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín náměstí Svobody 809, 755 01 Vsetín. Absolventská práce. 2012 Markéta Kubějová Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín náměstí Svobody 809, 755 01 Vsetín Absolventská práce 2012 Markéta Kubějová Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín náměstí Svobody 809, 755 11 Vsetín Pohled veřejnosti

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ LEDEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ LEDEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ LEDEN 2014 LEDNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Přechod na nový občanský zákoník komplikuje zdravotnictví. Nízký počet pitev dělá problémy očním chirurgům

Více

Když ponecháme stranou tu vysoce emotionalizovanou debatu z dražlivým

Když ponecháme stranou tu vysoce emotionalizovanou debatu z dražlivým - a paliativní medicine v Žatci Andreas Kalckhoff, Michael Popovic filosofického sporného rozhovoru, se zdála p multidisciplinárního a transkuturelního rozhovoru o zkušeností a názoru v na toto sporné

Více

Právní aspekty péče o pacienty s kognitivním deficitem (výtah) Pouze pro interní potřeby

Právní aspekty péče o pacienty s kognitivním deficitem (výtah) Pouze pro interní potřeby Právní aspekty péče o pacienty s kognitivním deficitem (výtah) Pouze pro interní potřeby Práva a povinnosti pacienta a lékaře Právní ochrana pacienta (řízení o snížení způsobilosti k právním úkonům) Práva

Více

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy.

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy. Konvence o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka s ohledem na aplikaci biologie a medicíny - úplná, věcná část textu (s výjimkou preambule a závěrečných procedurálních opatření) KONVENCE O LIDSKÝCH

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku)

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Technická část Zdravotní stav poškozeného po úrazu, nemoci nebo

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Evropská Unie a právo v ČR 10. Listina základních práv a svobod (čl. 1, čl. 6, čl. 7, čl. 8, čl. 10, čl. 24, čl. 31) 11

Evropská Unie a právo v ČR 10. Listina základních práv a svobod (čl. 1, čl. 6, čl. 7, čl. 8, čl. 10, čl. 24, čl. 31) 11 5 Obsah Úvod 9 Evropská Unie a právo v ČR 10 Listina základních práv a svobod (čl. 1, čl. 6, čl. 7, čl. 8, čl. 10, čl. 24, čl. 31) 11 Úmluva o lidských právech a biomedicíně (čl. 1, čl. 2, čl. 3, čl. 4,

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP jsou konkretizací stanov ČLS JEP. Charakteristika

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Magie Vědomého Uzdravení

Magie Vědomého Uzdravení Magie Vědomého Uzdravení jak za 21 dní nastartovat uzdravení a zbavit se nemocí bez léků a lékařů autor: Jan Čejka www.vedome-uzdraveni.cz Vydavatel: Jan Šuba Makniha.cz rok vydání: 2015 Jan Šuba Makniha.cz

Více

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS )

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS ) Výkladové stanovisko č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k problematice ochraně lidského těla po smrti člověka v NOZ

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

STATUT LOKÁLNÍ ETICKÉ KOMISE NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ V BRNĚ EK NMB

STATUT LOKÁLNÍ ETICKÉ KOMISE NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ V BRNĚ EK NMB 1 STATUT ETICKÉ KOMISE NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ V BRNĚ - EK NMB Tento statut je základním dokumentem, který je závazný pro všechny členy etické komise a další osoby, které se přímo či nepřímo podílejí

Více

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Daniel už jezdí v novém kočárku Daniel přišel na svět jako postižené miminko. Lékaři předpovídali, že jeho vývoj bude jiný než u zdravých dětí. Daniel zůstal s maminkou sám,

Více

Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci

Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci realizovaný v rodinných a mateřských centrech na území České republiky Ústav metodiky první pomoci, z.ú., Praha 2014 Ústav metodiky první

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D.

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Technická část Zdravotní stav poškozeného po úrazu, nemoci nebo jiném poškození

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

HOSPIC MÍSTO RADOSTI

HOSPIC MÍSTO RADOSTI HOSPIC MÍSTO RADOSTI Mgr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče v ČR Zakladatelka hospicového díla ve světě madam

Více

Rovnépostavenípřed zákonem Článek12 CRPD

Rovnépostavenípřed zákonem Článek12 CRPD Rovnépostavenípřed zákonem Článek12 CRPD Praha Červen 2010 Michael Bach Canadian Association for Community Living Co je Právo na právnízpůsobilost? Článek 12: 1. Právo člověka na právní subjektivitu a

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Právní postavení lékaře

Právní postavení lékaře Právní postavení lékaře (v akutní medicíně v čase značné společenské nejistoty) konference Akutne.cz Filip Křepelka, Masarykova univerzita právo Evropské unie, zdravotnické právo (filip.krepelka@law.muni.cz)

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Nový občanský zákoník a zdravotnictví. JUDr. Jan Mach

Nový občanský zákoník a zdravotnictví. JUDr. Jan Mach Nový občanský zákoník a zdravotnictví JUDr. Jan Mach Změny dotýkající se zdravotnictví Nová úprava náhrady škody na zdraví Nová úprava náhrady osobnostní újmy Nová úprava odškodnění pozůstalých, ale též

Více

Doprovázení umírajících a pozůstalých

Doprovázení umírajících a pozůstalých Doprovázení umírajících a pozůstalých PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. n.spatenkova@gmail.com Ostrava 17. března 2015 Umírání a smrt Život každého člověka jednou skončí i můj, i Váš, nás všech Zdravý selský

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Otázky smrti a umírání v civilním právu

Otázky smrti a umírání v civilním právu Otázky smrti a umírání v civilním právu Dr. jur. Katharina Deppert Dámy a pánové, V téma stojí význam eutanazie umírání ). O aktivní eutanazii, která je v Odkážu pouze na preambuli Ärzteblatt, DÄBl. 2004

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Univerzita medicínského práva

Univerzita medicínského práva Jan Mach, Aleš Buriánek, Dagmar Záleská, Dita Mlynářová, Ivana Kvapilová, Miloš Máca, Daniel Valášek Univerzita medicínského práva Kolektiv právní kanceláře České lékařské komory Právní tým České lékařské

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny k Občanskému zákoníku 12. 9. 2012

Zápis z jednání pracovní skupiny k Občanskému zákoníku 12. 9. 2012 Zápis z jednání pracovní skupiny k Občanskému zákoníku 12. 9. 2012 Přítomni: Hana Frištenská, Markéta Krajíčková, Kateřina Ronovská, Kateřina Smolíková, Marek Svatoš, Klára Šplíchalová Omluveni: Lenka

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

Současné výsledky transplantací ledvin

Současné výsledky transplantací ledvin Současné výsledky transplantací ledvin MUDr. Tomáš Reischig transplantační nefrolog, I. interní klinika Úvod Není pochyb o tom, že transplantace ledviny je nejlepší léčebnou možností pro pacienty s chronickým

Více

KORUPCE NÁM PIJE KREV

KORUPCE NÁM PIJE KREV SNIŽOVÁNÍ VĚŘEJNÉ TOLERANCE VŮČI KORUPCI NA SLOVENSKU KORUPCE NÁM PIJE KREV www.pijenamkrv.sk VÝVOJ STAVU KORUPCE NA SLOVENSKU ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROTIKORUPČNÍ KAMPANĚ VÝCHODISKA červen 2002: proveden

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

CHARITA OSTRAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Bc.Jana Camfrlová, koorditároka hospicového hnutí Marie Karásková DiS., koordinátorka programu v nemocnici CHARITA OSTRAVA www.ostrava.caritas.cz 1 PŘEDSTAVENÍ

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Občanský zákoník Zákon o statusu veřejné prospěšnosti Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Účinnost

Více

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D.

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. Převzato z časopisu PARKINSON č. 46 S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. hovořila Zdislava Freund Už je to deset let, co jsem se strachem poprvé vkročila do extrapyramidové poradny Neurologické kliniky

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více