ROČNÍK XVIII (XLV) PRAHA,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK XVIII (XLV) PRAHA, 10. 4. 2009"

Transkript

1 ROČNÍK XVIII (XLV) PRAHA, SJEZD ČESKÉHO SVAZU GEODE- TŮ A KARTOGRAFŮ V sobotu 25. března 2009 proběhl na Novotného lávce v Praze sjezd Českého svazu geodetů a kartografů (ČSGK). Program sjezdu byl, dá se říci tradiční, jako sjezdy jiných obdobných profesních sdružení. Byl však také sjezdem volebním. Přes 60 účastníků sjezdu vyslechlo pozdrav od Slovenského zvazu geodetov a kartografov, České asociace pro geoinformaci a České kartografické společnosti, po kterých následoval schválený program sjezdu. Z programu si dovolíme vybrat: 2. Organizace ČSGK Činnost a organizační struktura ČSGK se řídí Stanovami, jejich poslední platné znění bylo schváleno na 7. sjezdu ČSGK v roce 2003 a v tomtéž roce registrováno MV ČR. Organizačními složkami ČSGK jsou: a) Pobočky: - Pobočka Praha (dříve IMIP) - Pobočka Východní Čechy - Pobočka Opava - Pobočka ČVUT FSv-G Praha - Pobočka VUT Brno A - Zpráva o činnosti ČSGK (kráceno) 1. Plnění usnesení 8. sjezdu 8. sjezd ukládá Radě ČSGK: a) hospodařit v dalších letech s vyrovnaným rozpočtem SPLNĚNO b) uskutečnit Program činnosti na období let 2006 až 2008 a obnovit činnost Odborné skupiny katastru nemovitostí SPLNĚNO c) prověřit smluvní dohody o podmínkách kolektivních členů ČSGK SPLNĚNO d) přibližně jednou ročně podnítit koordinační schůzku předsedů odborných společností (Komory geodetů a kartografů - Zeměměřické komory, Kartografické společnosti ČR, Společnosti důlních měřičů a geologů, České asociace pro geoinformaci, Společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země, České společnosti certifikovaných odhadců majetku, České geografické společnosti) NEUSKUTEČNILO SE b) Svazové odborné skupiny: - Odborná skupina inženýrské geodézie (OS-IG), - Odborná skupina katastru nemovitostí (OS-KN) c) Národní komitéty pro mezinárodní nevládní organizace - Komitét pro FIG - Mezinárodní spolupráce se Slovenskem a Polskem - CLGE d) Rada svazu: Šanda Václav, Bureš Jiří, Talich Milan, Beneš František, Šinkner Robert, Skála Petr, Švec Jaroslav, Malec Martin, Procházka Jaromír, Rydval JiřÍ, Hánek Pavel e) Sjezd

2 3. Činnost ČSGK V návaznosti na činnost ČSGK v konci předchozího volebního období se Rada zaměřila na dokončení organizační a finanční konsolidaci činnosti svazu. Z hlediska organizačního se plně pozitivně projevilo nové obsazení sekretariátu svazu, kde došlo k aktivizaci spojení svazu jak s jednotlivými členy, tak s jednotlivými organizačními složkami. Odborné akce a akce směřující k šíření informací a propagaci oboru. S ohledem na značné nasycení trhu různými semináři, které pořádají různé, mnohdy ne plně erudované organizace se ČSGK zaměřila na pořádání možno říci periodických akcí s prvotním zaměřením na kvalitu a aktuálnost podávaných informací. (pozn. Autora propagaci těchto akcí jejichž seznam by vydal na 2 strany je věnována značná pozornost a jejich výtěžek je základním zdrojem prostředků k ostatnímu financování provozu ČSGK) Činnost Rady ČSGK Rada svazu se v tomto funkčním období sešla celkem 11 krát, z toho byly 3 výjezdní zasedání, která se uskutečnila vždy v Brně. Zápisy z jednání Rady jsou členům k disposici na našich webovských stránkách. Účast členů na jednáních Rady a jejich aktivita byla velmi dobrá. Činnost odborných skupin Činnost odborných skupin směřuje k podpoře odborných akcí, diskuzím nad aktuálními problémy a k poskytování podnětů pro činnost Rady a celého svazu. OS Inženýrské geodezie je dlouhodobě velmi aktivní skupinou, která pracovala pod vedením doc. ing. Jarormíra Procházky CSc. V roce 2007 byla obnovena činnost Odborné skupiny katastru nemovitostí. Vedoucím této OS-KN se stala ing. O. Buršíková (privátní sektor) a jejím zástupcem ing. H. Šandová (ČÚZK). Dále se těchto zasedání vždy zúčastnil na náklady ČÚZK minimálně jeden zástupce a to do komise č.7 Katastr a správa nemovitostí. Činnost národních komitétů pro mezinárodní nevládní organizace Komitét pro FIG ČSGK zastupuje ve FIG ČR. Předsedou Komitétu pro FIG je prof. ing. Josef Weigl, CSc., který se zúčastnil v daném období všech zásadních zasedání FIG: XXIII. International FIG Congress + INTERGEO Německo, Mnichov FWW Chins, Hog-Kong FWW Švédsko, Stockholm. Prof. Weigl byl vždy delegován ČSGK a na uhrazení nákladů s tím spojených se nemalou částkou, mnohdy celou, podílelo VUT Brno. CLGE (Rada evropských zeměměřičů) Tuto spolupráci za ČR zabezpečují KGK (Komora geodetů a kartografů) spolu s ČSGK, přičemž poplatky za členství ČR v CLGE hradí KGK a taktéž národní delegát

3 ČR delegovaný KGK je vedoucím delegace ČR. Člen Rady (ing. Milan Talich, Ph. D.) je národním delegátem ČR na jednáních CLGE delegovaným ČSGK. V posledních třech letech bylo dosaženo z hlediska naší účasti v CLGE těchto hlavních výsledků: - v listopadu 2007 podpis Mnohostranné dohody o vzájemném uznávání profesní kvalifikace úředně oprávněných zeměměřických inženýrů. ČR se tak připojila k dalším cca 13 zemím EU, dohoda stanoví kromě jiného především minimální požadavky na vzdělání ÚOZI v rozsahu: maturita + 5 let VŠ + 2 roky praxe v oboru + odborná zkouška. - v roce 2008 získal VÚGTK, v. v. i. v mezinárodním výběrovém řízení prestižní zakázku na vytvoření a následné vedení oficiálního webového informačního systému CLGE. - dlouholetý zástupce ČSGK v CLGE a v letech 2003 až 2007 víceprezident CLGE pro odborné vzdělávání ing. Václav Slaboch, CSc. byl zvolen valným shromážděním CLGE v r v Praze, na základě předchozího návrhu výkonného výboru CLGE v Luxemburku, čestným členem CLGE. V celoevropském kontextu se jedná o jedno z nejvyšších ocenění, jakému se může zeměměřiči v Evropě dostát a je třeba jej chápat nejen jako ocenění jednotlivce, ale i kvality a úrovně českého zeměměřictví v této organizaci. - uspořádání valného shromáždění CLGE v r v Praze na Novotného Lávce v režii KGK. 4. Spolupráce s ČÚZK ČSGK pokračovala ve velmi dobré a dlouhodobé spolupráci s ČÚZK. Bez této spolupráce by se nemohly uskutečnit mnohé tuzemské akce, neboť odpovědní pracovníci resortu jsou našimi vyhledávanými lektory na těchto akcích. Dále se jedná o spolupráci na připomínkování článků jiných přednášejících pracovníky ČÚZK tak, aby byl posluchačům podáván úplný a přesný (technicky i právně) přehled daného problému. Sekretariát ČÚZK poskytuje ČSGK texty nových právních a technických předpisů k připomínkovému řízení. Toto připomínkování je často kritizováno ze strany členů ČSGK, neboť se jedná mnohdy o krátké termíny. Je to však oblast, kde by obě OS mohli sehrát velmi významnou úlohu prostředníka mezi tzv. podnikatelskou sférou, která se střetává s realitou v terénu, názory a postoji běžných občanů a státní správou pracující mnohdy s přetříděnými informacemi. Díky úzké spolupráci s ČÚZK může ČSGK zajišťovat naši velmi dobrou pozici ve FIG v komisi č. 7 i spolupráci v rámci Č-S-P. 5. Závěr Činnost ČSGK v letech 2006 až 2009 ač je jí možno hodnotit jako plodnou a úspěšnou s bohatými odbornými, publikačními a společenskými aktivitami nenaplnila očekávání mnoha zeměměřičů státního, veřejného i soukromého sektoru.

4 Tato očekávání je možno definovat následovně: a) dlouhodobý dostatek pracovních příležitostí s lepším společenským a sociálním ohodnocením než je tomu dosud, b) prosazení ochrany před konkurencí nekvalifikované pracovní síly resp. před konkurencí výsledků činností příbuzných oborů (stavebnictví, geoinformatika, zemědělství ), c) ustavení blíže nespecifikované formy profesní samosprávy, která by naplnila výše uvedené zájmy s eventuální možností partnerství se státní správou oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí. Po létech diskuzí o tom proč není to a ono v našem oboru a proč nikdo tvrdě neprosazuje a neobhajuje zájmy zeměměřičů - pokud se jejich společné zájmy dají vůbec definovat, přitom v oboru, kde tržní prostředí resp. trh ve své nejryzejší podobě je v silách ČSGK nebo některé další odborné společnosti oboru. Z vývoje je zřejmé, že ve společenství zeměměřičů, stejně jako v mnoha dalších oborech chybí dostatek osobností, které by byly ochotny obětovat množství svého času k prosazení zájmů zeměměřičů alespoň na regionální, natož pak na národní úrovni. U většiny geodetů přežívá pocit, že vše by mělo být zařízeno bez jejich aktivní spoluúčasti kýmsi shora a nechybí ti, kteří jsou přesvědčeni, že je již pozdě a náš obor spěje k zániku. Mezi geodety se objevují názory, že příčinou tohoto úpadku je jak technický pokrok, tak rozvoj geoinformatiky a s tím spojený rozvoj informačních technologií. Tito tzv. proroci zapomínají na to, že vše se mění, nyní mnohokrát rychleji než před 20 ne-li 30 lety. Dnes není problémem získat data, ale relevantně je vyhodnotit a zasadit do kontextu ostatních údajů, a to je ten problém mnohých geodetů. Není to již ono toulání zelenou krajinou, ale neustálé studování a zvyšování kvalifikace. Tento problém však začíná již na našich školách, které musí připravit nového zeměměřiče, který bude komunikovat na všechny strany a se všemi obory. Přenášení poznatků ze škol, ústavů a různých specializovaných pracovišť mezi širokou zeměměřickou veřejnost je úkolem ČSGK. Dnes získaný poznatek je za 5 let hrubě zastaralý. Prezentujme se navenek jako neopominutelný obor, se kterým musí ostatní počítat, nabídněme služby, které někdo chce a potřebuje a chovejme se jako SLUŽBA ne SLUŽKY a pomalu vytvářejme pozitivní obraz oboru profese a možná bude i institucionální zaštítění. K tomu všemu však vede jen jedna cesta a tou je celoživotní vzdělávání zeměměřičů na všech úrovních státního a soukromého sektoru tak, jak je definováno FIG. Poděkování Sjezd ústy předsedy ČSGK ing. Václava Šandy poděkoval dlouholetým aktivním členům ČSGK, kteří se rozhodli z různých důvodů ukončit svoji vysoce aktivní činnost v různých funkcích v orgánech ČSGK a dále působit již jen jako řadoví členové ČSGK. Jedná se o: ing. Jiřího Čálka, CSc., doc. ing. Jaromíra Procházku, CSc., ing. Václava Slabocha, CSc., prof. ing. Otakara Švábenského, CSc., prof. ing. Josefa Weigla, CSc. B - Zpráva o hospodaření ČSGK (od do ) Hospodaření svazu v období mezi 8. a 9. sjezdem ČSGK probíhalo bezproblémově, neboť ČSGK byl schopen průběžně a bez problémů plnit své závazky vyplývající jak z dlouho-

5 Hospodaření v roce (v Kč) Spotřebované nákupy (mat., energie, voda) , , ,60 Ostatní služby (nájem, spoje, úklid) , , ,30 Osobní náklady , , ,00 Mezinárodní činnost , , ,14 Ostatní náklady , , ,62 Náklady celkem , , ,66 Ostatní výnosy , , ,64 Přísp. mezi společ. a Svazem , , ,00 Příspěvky členské , , ,00 Výnosy celkem , , ,64 Hospodářský výsledek , , ,02 Stav účtu k daného roku , , ,23 Hotovost Půjčeno (komu) ,00 (Pobočce V.ýchovní Čechy na Č-S-P dny) Hospodaření v jednotlivých letech ilustruje následující tabulka: době uzavřených smluvních vztahů (nájem, služby spojené s nájmem, tisk ZV, činnost kanceláře a sekretariátu) tak z krátkodobých závazků vyplývajících z potřeb zajištění jednotlivých probíhajících akcí. Veškeré výdaje a akce byly předem projednány a odsouhlaseny Radou a následně realizovány. Po zkušenostech z předchozích let nebyl dělán v žádném z uplynulých let podrobný plán, ale pouze rámcový plán záměrů (akcí které ČSGK má zájem realizovat). Pro sledování hospodárnosti vynakládaných prostředků na hlavní činnost svazu tzn. na odborné akce byla vytvořena tabulka mapující výnosy a náklady na jednotlivou akci a to od roku 2005, která umožňuje velmi přesně odhadovat náklady na jednotlivé akce. C - Usnesení Sjezdu ČSGK 9. SJEZD ČSGK: 1. Schvaluje a) Zprávu o činnosti ČSGK od 8. do 9. sjezdu ČSGK b) Zprávu o hospodaření ČSGK za obd. mezi sjezdy c) Zprávu revizní komise ČSGK d) Program činnosti na období let e) Jmenování nových čestných členů ČSGK. - prof. ing. Josef Novák, CSc., ing. Milan Klimeš, ing. Václav Slaboch, CSc.

6 2. Zvolil tyto členy Rady a Revizní komise ČSGK, včetně náhradníků: Rada ČSGK: - ing. Beneš František, CSc., ing. Bureš Jiří, Ph. D., ing. Buršíková Olga, doc. ing. Hánek Pavel, CSc., ing. Malec Martin, ing. Nedoma Martin, prof. ing. Novák Pavel, Ph. D., ing. Skála Petr, ing. Šanda Václav, ing. Šinkner Robert, MBA, ing. Talich Milan, Ph. D. ; Náhradníci: RNDr. Bareš Jan, ing. Gregor Karel, ing. Matušková Zina c) zlepšit a rozšířit obsah Zeměměřičského věstníku d) zlepšit organizační a propagační činnost pro FIG a CLGE e) uskutečnit pracovní seminář k problematice výuky oboru na odborných školách f) uskutečnit cca 1x ročně koordinační schůzku předsedů odborných společností oboru g) uskutečnit filosoficko-odborný seminář k problematice rozvoje oboru 4. Vyslovuje poděkování Revizní komise ČSGK: - ing. Polák Petr, ing. Rubešová Jitka, ing. Vach Karel, CSc. Náhradník: ing. Novák Karel 3. Ukládá Radě ČSGK a) hospodařit v dalších letech s vyrovnanými rozpočty b) realizovat program činnosti ČSGK na období let Z nejbližších akcí vybíráme: Aktuální problémy IG 2009 (odborný seminář pořádá ČSGK) Brno, XV.mezinárodní Česko- Slovensko- Polské geodetické dny Pec pod Sněžkou (odborná konference, pořádá ČSGK) Odstupující Radě ČSGK a Revizní komisi ČSGK D 1. zasedání Rady ČSGK Hned po skončení sjezdu zasedala nově zvolená Rada ČSGK, která zvolila 3členné předsednictvo. Staronovým předsedou byl zvolen (bez titulu) Václav Šanda a místopředsedy Jirka Bureš a Milan Talich. ing. Martin Malec, ing. Václav Šanda Český svaz geodetů a kartografů Setkání geodetů 2009 Bystřice nad Pernštejnem, (Pořádá KGK ve spolupráci s ČÚZK a ČSGK) Nejen pro další informace navštivte webové stránky ČSGK: Pokud i vy chcete přispět k pozitivnímu vývoji naší profese a stát se členy ČSGK, tak se informujte na sekretariátu. Nejbližší akce: Podrobnější informace na Vydává: Český svaz geodetů a kartografů Neprodejné Neprošlo jazykovou úpravou Redakce: ing. Petr Skála, ing. Martin Malec Předseda redakční rady: ing. Jaroslav Pospíšil, CSc. Za obsah článků odpovídají autoři Sazba: redakce časopisu Zeměměřič Tyto příspěvky budou také zveřejněny prostřednictvím internetu na wwww.zememeric. cz/csgk Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele - Novotného lávka 5, Praha 1, sekretariát tel. č.: (i fax), , čislo účtu: /0800 ISSN Foto v čísle: ing. J.Rydval, ing. J. Švec.

Zpráva o činnosti Kartografické společnosti ČR za období září 2013 až srpen 2015

Zpráva o činnosti Kartografické společnosti ČR za období září 2013 až srpen 2015 Zpráva o činnosti Kartografické společnosti ČR za období září 2013 až srpen 2015 1. Úvod Na posledním, 9. plenárním zasedání Kartografické společnosti České republiky, které se uskutečnilo 5. září 2013

Více

ZPRÁVY. informace. 20. 6. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù

ZPRÁVY. informace. 20. 6. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù ZPRÁVY informace 20. 6. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù 2 20 08 Kočičí oči lávka pro pěší přes dálnici D 8 obdržela cenu ČKAIT 2007 a cenu

Více

Dne 5. září 2013 se v Plzni uskutečnilo 9. plenární zasedání Kartografické společnosti ČR s následujícím programem:

Dne 5. září 2013 se v Plzni uskutečnilo 9. plenární zasedání Kartografické společnosti ČR s následujícím programem: č. 4/2013 9. plenární zasedání Kartografické společnosti ČR Dne 5. září 2013 se v Plzni uskutečnilo 9. plenární zasedání Kartografické společnosti ČR s následujícím programem: 1. Zahájení 2. Volba pracovního

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2011 - Rok první Společnost krizové připravenosti zdravotnictví České lékařské společnosti J. E. Purkyně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 (ROK PRVNÍ) Zpracovala: Mgr. Šárka Nováková a kolektiv 1 Společnost

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005

ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Obsah: Kapitola Strana 1. Základní údaje o Úřadu 3 2. Základní

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 I. Charakteristika chovu včel v České republice V roce 2012 chovalo 48 132 chovatelů 540 705 včelstev, z toho 46 877 členů ČSV 528 123 včelstev. Počet

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident SIA ČR Rada výstavby sdružení nevládních neziskových organizací: Sokolská 15, 120 00 Praha 2 kancelář: Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1 IČO: 70896836 www.siacr.cz; tel.: +420 224 228 910 Představitelé

Více

Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období 2012-16

Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období 2012-16 Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období 2012-16 Vážení přítomní, dámy a pánové, dovolte mně, jako jednomu ze spoluautorů

Více

Výzkum a vývoj. Hana Březinová

Výzkum a vývoj. Hana Březinová AUDITOR 9/2013 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Upozornění na zneužití jména a čísla oprávnění auditora...2 Říjnový slib nových auditorů...3 Uznávání účasti na prioritním tématu KPV

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Podklady pro jednání valné hromady ČKA 2014

Podklady pro jednání valné hromady ČKA 2014 Podklady pro jednání valné hromady ČKA 2014 XXI. VH ČKA 2014 OBSAH Návrh programu ZPRÁVY O ČINNOSTI ORGÁNŮ ČKA Zpráva o činnosti představenstva ČKA Výroční zpráva o činnosti dozorčí rady ČKA Výroční zpráva

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah AUDITOR 7/2011 Obsah AKTUALITY Jiří Mikyna novým ředitelem úřadu KA ČR... 2 Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Aktuální změny v nabídce vzdělávacích akcí na 2. pol. 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012

VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 64/2012 VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012 Podklady pro jednání Uzávěrka textu 24.2. 2012. Text neprošel redakční a jazykovou úpravou. 1 Obsah Pozvánka na valnou hromadu ČHS...3

Více

ZPRÁVY. informace. 12. 9. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù

ZPRÁVY. informace. 12. 9. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù ZPRÁVY informace 12. 9. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù 3 20 08 Mezinárodní letiště v Karlových Varech bylo cílem odborné exkurze v rámci

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2007 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITELÉ NRZP ČR

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITELÉ NRZP ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 VEDOUCÍ PŘEDSTAVITELÉ NRZP ČR Václav Krása předseda NRZP ČR v.krasa@nrzp.cz Mgr. Jiří Morávek I. místopředseda NRZP ČR mistopredseda@nrzp.cz prof. PaedDr. Ján Jesenský, CSc místopředseda

Více

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ Zpráva o činnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví za rok 2006 a výhled na rok 2007 (Tato zpráva slouží

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, veřejná v ýzkumná i nstituce VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, veřejná v ýzkumná i nstituce VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, veřejná v ýzkumná i nstituce VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZDIBY 2012 Vydal Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., Ústecká

Více

informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù

informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù ZPRÁVYVYDÁNO 23. 3. 2007 PRO âleny âkait informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù 1 20 07 Praha místo Shromáždění delegátů ČKAIT dne 24. března 2007. Nový pohled na

Více

4/2008. Posílejte nám zprávy o své činnosti na sekretariát Svazu důchodců ČR

4/2008. Posílejte nám zprávy o své činnosti na sekretariát Svazu důchodců ČR 4/2008 Posílejte nám zprávy o své činnosti na sekretariát Svazu důchodců ČR Svaz důchodců České republiky, o.s., náměstí W. Churchilla 2, 113 59 PRAHA 3 Telefon: 234 462 082 4, E-mail: svazduchodcu@seznam.cz

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004 Česká asociace pojišťoven Výroční zpráva 2004 Úvodní slovo Pojišťovnictví v České republice Vývoj národního hospodářství 5 Vývoj českého pojišťovnictví v roce 2004 6 Pojistný trh v roce 2004 13 Česká asociace

Více

SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ

SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ 1 Sociální dialog v České republice a v Evropě materiál vypracovaný v souvislosti s projektem Business Support Programme

Více

Komora certifikovaných účetních stojí na startu nové etapy

Komora certifikovaných účetních stojí na startu nové etapy 2 bulletin institutu certifikace účetních Komora certifikovaných účetních stojí na startu nové etapy V prostorách Institutu certifikace účetních se 29. června letošního roku konal XIII. (mimořádný) sněm

Více