Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013. Církevní mateřské školy Srdíčko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013. Církevní mateřské školy Srdíčko"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 202/203 Církevní mateřské školy Srdíčko

2 . Základní údaje o škole název školy: Církevní mateřská škola Srdíčko adresa: Podpěrova 879, Praha 5, (vlastník objektu: MČ Praha 3) ředitelka: Mgr. et Bc. Eva Kuchyňková telefon: mobil: www stránky: počet dětí: 22 zřizovatel: Arcibiskupství pražské Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby: CMŠ Srdíčko je umístěna v prostorách klasické sídlištní mateřské školy. Každá třída má učebnu, hernu a tělocvičnu, ze které se odpoledne stává prostor k odpočinku. V posledních dvou letech se nám podařilo dovybavit třídy novým nábytkem. Prostorově místnosti zcela vyhovují potřebám dětí. Hračky jsou vybírány tak, aby dětem dopomáhaly k všestrannému rozvoji. Postupně dle finančních možností dochází k obnově nábytku a vybavení jednotlivých oddělení. V předškolních třídách pracujeme s interaktivní tabulí. V mateřské škole je jedna menší místnost určena k výtvarnému tvoření z keramické hlíny. Škola vlastní keramickou pec. Součástí školy je školní jídelna. Budova školy je obklopena prostornou zahradou, kterou čeká obnova, vzhledem k nevyhovujícím herním prvkům. Rozsah obnovy zahrady bude záležet na finančních možnostech mateřské školy. Na zahradě je mlhoviště, malé dopravní hřiště, čtyři pískoviště a již nevyhovující herní prvky, které čeká obnova. 2

3 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem 2. Pracovníci školské právnické osoby 2.. Pedagogičtí pracovníci 2... Počty osob CMŠ Srdíčko Kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola CMŠ Srdíčko počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu pedagogických pracovníků kvalifikovaných 6 60% nekvalifikovaných 4 40% Dvě pedagožky, které jsou dle platné legislativy nekvalifikované, si v tomto školním roce dále doplňují kvalifikaci na VOŠ pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou Další vzdělávání pedagogických pracovníků Druh studia počet zaměření seminář Konflikty a krizové situace ve škole počet účastníků vzdělávací instituce Mgr. Michaela Veselá BOZP a právní problematika pedagogického dozoru v MŠ NIDV Archivnictví a spisová služba Arcibiskupství pražské Seminář k účasti na pilotním projektu Ekoškolka Poznání živé a neživé přírody prostřednictvím pokusů Využití pohádek při motivaci v ekologické výchově Lesní školka jako inspirace pro EVVO v MŠ Ekocentrum Podhoubí NIDV VISK VISK Fascinující svět včel a hmyzu VISK 2 2 Seminář pro pedagogy s tématikou odpadů a ekologické výchovy Poruchy chování a koncentrace u dětí v MŠ Agrese a agresivita u dětí a mládeže pro učitelky MŠ Magistrát hl. m. Praha 2 Portál 2 NIDV 3

4 Evaluace v MŠ Portál Smart konference o podpoře interaktivní výuky 2 AV Media Vrby se nám zelenají Portál kurz Písnička jako cesta k poznání světa Stáž v Tyrolsku orientovaná na náboženskou pedagogiku Franze Ketta Základní kurz NPCV (Náboženská pedagogika) Portál Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s. Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s. Muzikoterapie Brno pedagogické studium 2 Předškolní a mimoškolní pedagogika 2 VOŠ pedagogická Sv. Jan pod Skalou Jazykové vzdělávání a jeho podpora Ve školním roce 202/203 neprobíhala samostatná výuka anglického ani dalšího cizího jazyka. Do předškolních tříd bylo zařazeno seznámení s anglickým jazykem hravou formou. Tato aktivita je včleněna do ŠVP CMŠ Srdíčko. Seznámení s anglickým jazykem probíhalo x týdně pod vedením učitelek. Pedagogičtí pracovníci se vzdělávají v jazycích samostatně dle vlastního zájmu Nepedagogičtí pracovníci školy (údaje za celou právnickou osobu) fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané Další vzdělávání nepedagogických pracovníků semináře školení jiné (uvést jaké) - školení počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce Hygienické minimum pro vedoucí školních jídelen Krajská konference hromadného stravování Školní jídelna normy, legislativa 3. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 3.. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů Počet tříd s celodenním provozem: 5 Počet dětí na třídu: v rozmezí 5 28 dětí Jídelny cz Jídelny cz MČ Praha 3 4

5 škola Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM Ve školním roce 202/203 docházely do tří tříd děti ve věku 3 5 let a do dvou tříd děti ve věku 5 7 let. Tyto dvě třídy byly přímo zaměřeny na předškolní přípravu. Celkem bylo k 30. září 202 přijato 22 dětí Děti s trvalým bydlištěm v jiném kraji škola CMŠ Srdíčko počet dětí celkem z toho nově přijatí Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Děti cizinců a národnostních menšin se běžně začleňovaly do kolektivu. V uplynulém školním roce jsme měli dětí ze Slovenska a 3 děti z Ruska. Tyto děti mezi sebou mluvily svým jazykem, ostatní děti jim ale ve většině případů rozuměly. O jiných kulturách jsme s dětmi mluvili během roku, ale také podle vzniklých situací. Na multikulturní výchovu postupně shromažďujeme pomůcky atlasy, panenky různých barev pleti a oblečení, odborné časopisy atd. Zaměřujeme se také na vzdělávání učitelů v této oblasti a sledujeme aktuální trendy ve vzdělávání cizinců Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Ve školním roce 202/203 nebylo individuálně integrováno žádné dítě, přesto jsme pokračovali ve vzdělávací činnosti s jednou dívkou se zrakovým postižením a přizpůsobovali jí podmínky podle jejích potřeb. Dívka pokračovala ve svém velmi dobrém začlenění do kolektivu a pedagogové dále navázali na velmi dobrou spolupráci s rodinou a Speciálně pedagogickým centrem Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program: Správně vidíme jen srdcem. Druhým rokem pracujeme podle školního vzdělávacího programu, který je sestaven z pěti integrovaných bloků. Integrované bloky jsou rozděleny do pěti časových období, ve kterých sledujeme jak období roční, tak období liturgického roku. Každý integrovaný blok je současně zaměřen i na hlavní motto naší školy: Správně vidíme jen srdcem. Dětem jsme v rámci integrovaných bloků přibližovali dobré vlastnosti člověka a vštěpovali jsme jim správné zásady lidského soužití ve společnosti. Po dobu celého školního roku jsme i nadále vyhodnocovali kvalitu a naplňování tohoto programu. 5

6 Zaměření programu: Cílem školního vzdělávacího programu CMŠ je celkový rozvoj osobnosti dítěte po stránce duchovní, psychické, fyzické a sociální. Má napomoci dětem orientovat se v životních hodnotách v souladu s morálními zásadami. K cíli směřujeme pomocí vytvoření pohodového a přátelského prostředí bez zbytečného spěchu, kde se děti budou cítit dobře, kde bude kamarádská atmosféra, pochopení a láska. Díky tomu bude dětem umožněno prožít aktivní a šťastné dětství v rámci mateřské školy a budou lépe přijímat vedení pedagogů k objevování světa kolem nás. Již název našeho vzdělávacího programu Správně vidíme jen srdcem. ukazuje směr výchovného působení na děti. Naše škola klade ve výchově důraz na kladné citové vztahy mezi pedagogem a každým jednotlivým dítětem. Pedagog pomáhá dětem také vytvářet vztahy s druhými, a tím nenásilně a radostně také s Bohem v každodenním životě. Usilujeme o rozvoj samostatných, tvořivých a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy. Zaměřujeme se na rozvoj samostatnosti u dětí, a to vzhledem k individuálním zvláštnostem každého dítěte a také na jejich spolupráci s ostatními. V rámci školního vzdělávacího programu neopomíjíme krásu stvoření a děti vedeme k ekologickému myšlení, učíme je zdravému stravování a odpovědnosti za své chování a jednání. Do programu zařazujeme prvky Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta, ekologickou výchovu a výchovu podporující zdraví. Klademe velký důraz na spolupráci s rodinou. Doplňkové aktivity: Vzdělávací obsah byl doplněn různými programy a projekty, které rozvíjely u dětí určité specifické dovednosti s návazností na hlavní vzdělávací nabídku. Na tvorbě projektů a programů se podíleli především pedagogové školy, využili jsme ale i programy, které navazovaly na náš školní vzdělávací program, a které uskutečnily i jiné organizace (např. Lesy hl. m. Praha). Projekty a programy s křesťanským zaměřením Den stvoření aneb chvála sv. Františkovi program pro rodiče a děti na školní zahradě Sv. Martin dopolední program se svatomartinským průvodem a projížďkami na ponících, akce se zúčastnili i někteří rodiče Sv. Mikuláš návštěva Mikuláše ve škole, přiblížení legendou o jeho životě Den stvoření Vánoce oslava Kristova narození v rámci tříd Popeleční středa putování dětí v rámci dopoledního programu do kostela sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách Popeleční středa 6

7 Projekty a programy s ekologickým zaměřením Mrkvička Naše mateřská škola je zapojená do celostátní sítě Mrkvička. To znamená, že soustavně usilujeme o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení environmentální výchovy do celkového života mateřské školy. Ekoškola Ve druhé polovině školního roku 202/203 jsme se zapojili mezi několik pražských mateřských škol a společně s nimi v rámci grantu, které získalo Ekocentrum Podhoubí, jsme ověřovali vytvořenou metodiku pro Ekoškolu v rámci MŠ. V naší mateřské škole byl vytvořen tzv. ekotým ve spolupráci s rodiči a dětmi. Postupně jsme se snažili řídit metodikou sedmi kroků a v praxi ji ověřovat. V následujícím školním roce budeme v tomto ověřování pokračovat do listopadu 204. ZOO koutek V letošním školním roce jsme vybudovali ZOO koutek uvnitř budovy mateřské školy. Prvními obyvateli se staly akvarijní rybičky tetry a neonky, dále vodní šneci a Ancistrus, česky krunýřovec. Následovalo zařízení druhého akvária, tentokrát pro dalšího vodního živočicha, a to Želvu nádhernou. Další akvárium, tentokráte pro živorodé sladkovodní ryby jsme dostali darem i s rybičkami druh pavích ok. Ve druhém pololetí školního roku jsme měli v ZOO koutku další přírůstek. Zakoupili jsme z chovatelské stanice dva samečky Skinny morčete. Všechny třídy se pravidelně se svými učitelkami i s ostatními zaměstnanci starají o všechna naše zvířata. želva Adélka morčátka akvárium Projekt Přibližme přírodu dětem Ve druhém pololetí jsme započali s realizací projektu Přibližme přírodu dětem, na kterou nám přispělo sdružení Renovabis a zřizovatel Arcibiskupství pražské. Recyklohraní Naše mateřská škola je od 28. března 203 zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní, aneb ukliďme si svět, pořádaného pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci programu škola vzdělává děti v oblasti třídění a recyklace odpadu a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob. Tyto nádoby jsou umístěny v prostorách školy. 7

8 Uskutečnili jsme také několik programů s ekologickým zaměřením. Den Země program pro rodiče a děti na školní zahradě, zasadili jsme na zahradu ovocné keříky, různou zeleninu a kytky do truhlíků na terasách školy. Děti po celou dobu mohly pozorovat jejich růst. Děti si spolu s rodiči vyrobili krabičky na domácí sběr baterií. Škola v přírodě- v rámci školy v přírodě děti navštívily Ekocentrum Kavyl ve Svatém Janu pod Skalou Ekocentrum Kavyl Program Hrajeme si u vody - pro všechny třídy jsme využili nabídky programů Lesů hl. m. Prahy. Společně s vodní vílou se děti vypravily poznávat vodní říši se vším, co k ní patří. Navštívíme říši ryb a všechny kamarády, kteří se ukrývají v rákosí. Program Hrajeme si na louce - pro všechny třídy jsme využili nabídky programů Lesů hl. m. Prahy. Děti společně s vílou a motýlkem (lektory programu) nahlédly do mravenčího království, do světa louky, odhalily motýla, který se proměnil z housenky. Soutěž ve sběru papíru Soutěž s panem Popelou již třetím rokem sbíráme starý papír. Třídění odpadu ve třídách vedeme děti ke třídění odpadu. Máme odlišné nádoby dle druhu odpadu nejen ve třídách, ale i v ostatních prostorách školy. Na jaře jsme zakoupili nové kompostéry na zahradu. Kompost následně využíváme pro pěstování drobných plodin. 8

9 Projekty a programy zaměřené na zdravý životní styl Preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí projekt Koukají na nás správně? byl nabídnut rodičům pro jejich děti. Hlavním smyslem tohoto projektu je včasné rozpoznání a léčení zrakové vady. A tím i prevenci dalšího zhoršování dioptrické vady a případných dalších komplikací v pozdějším věku dítěte. Měření prováděla zdravotnická pracovnice. Rodiče vyšetřených dětí obdrželi následně od nestátního zdravotnického zařízení Prima Vizus, o.p.s. informaci o proběhlém vyšetření a také štítek o vyšetření, který si mohli nalepit do zdravotní kartičky dítěte. Den rodin - program pro rodiče a děti v jednotlivých třídách, s vystoupením dětí, předáním vyrobených dárků rodičům a společným setkáním s rodiči a dětmi. Tato akce je organizována za účelem podpořit rodinu a vyzdvihnout její důležitost. Škola v přírodě - opět jsme uskutečnili tentokrát pouze ve třech dnech od května 203 školu v přírodě. Třídenního pobytu ve Svatém Janu pod Skalou se zúčastnilo 36 dětí ve věku od pěti do sedmi let. Během pobytu navštívily děti Solvayovy lomy - muzeum těžby a dopravy vápence v Českém krasu i Ekocentrum Kavyl. 9

10 V rámci vzdělávacího programu jsme velmi intenzivně využívali zahradu, která je přilehlá k areálu školy a kromě denních pobytů zde, jsme pořádali několik již tradičních akcí. Projekty a programy zaměřené na kulturní vzdělávání Hrajeme si na knihovnu Děti v předškolních třídách se zúčastnily projektu Hrajeme si na knihovnu. Divadelní představení do mateřské školy jsme zvali divadelní společnosti, které k nám přijížděly se svým představením. Snažili jsme se dodržet pestrost a kvalitu nabídky. Pan Pozdraveníčko L. Bendářová O pejskovi a kočičce Divadlo Matky Vackové Vánoční příběh aneb cesta do Betléma Jan Hrubec Atlas se má divadlo Neklid Pasáček vepřů divadlo Glans Projdeme se po ZOO Jiří Bílý O Plaváčkovi divadlo Na cestě Kouzelnické představení Kellnerovi Děti mohly shlédnout kouzelnické představení, některé si kouzelnické triky mohly i přímo vyzkoušet. Hudební představení divadelní představení jsme doplňovali také hudebními programy Šustí, šustí pod nohama Divadlo LaLa Divadlo LaLa Ve třídách Veverek a Kuřátek představil jeden z rodičů hudební nástroj dudy. 0

11 Spolupracovali jsme také se Základní uměleckou školou Stodůlky. Před zápisem do ZUŠ se k nám dostavili učitelé ZUŠ a se souhlasem rodičů našich dětí provedli nábor dětí do jejich školy. V červnu žáci ZUŠ obohatili náš program na Zahradní slavnosti. Děti tak získávají kladnou motivaci k hudebnímu vzdělávání. Děti z předškolních tříd navštívily ZUŠ Stodůlky a zúčastnily se v koncertním sále koncertu pro děti hudební pohádky. Program žáků ZUŠ Stodůlky Koncertní sál ZUŠ Projekty a programy zaměřené na vstup do školy Návštěva ZŠ Mohylová obě předškolní třídy navštívily několikrát ZŠ Mohylová, kde pro ně měla pověřená pedagožka připravený program zaměřený na vstup do školy. Zahradní slavnost vzhledem k nepříznivému počasí se zahradní slavnost konala v budově školy. I přesto jsme se dokázali slavnostně rozloučit s našimi předškoláky a jejich rodiči. Interaktivní tabule využíváme ji s dětmi v předškolních třídách.

12 Projekty a programy zaměřené na rozvoj výtvarných dovedností V tomto školním roce využilo 32 dětí možnosti rozšířené výtvarné výchovy formou keramického tvoření s týdenní hodinovou dotací. Dále děti vytvářely různé výrobky a výtvarné práce na výstavy a také na adventní jarmark. V naší mateřské škole neprobíhají žádné zájmové činnosti. Veškeré aktivity rozvíjející klíčové kompetence předškolního dítěte jsou zařazeny do Školního vzdělávacího programu. Pedagogové se tak mohou lépe a plně věnovat rozvoji dítěte v rámci jeho pobytu v mateřské škole. Tímto směrem se chceme ubírat i nadále. Hodnocení školního vzdělávacího programu: Již druhým rokem pracujeme s nově aktualizovaným školním vzdělávacím programem Správně vidíme jen srdcem. Program poskytuje pedagogům větší prostor k vlastní tvořivosti. Pokračujeme na změně hodnocení dítěte formou jeho vlastního portfolia, na jehož upřesnění jsme po celý rok i nadále pracujeme. Od dubna 203 jsme vyvinuli větší důraz na ekologickou výchovu v rámci projektu Ekoškolka pro mateřské školy, kdy jsme začali ověřovat metodiku tohoto programu. V následujícím školním roce předpokládáme širší zapracování do školního vzdělávacího projektu. 4. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti. 4.. Výchovné a kariérní poradenství Naše mateřská škola i nadále spolupracovala s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 8. Speciální pedagožka navštívila po dohodě naši školu dle konkrétních potřeb. V lednu 203 proběhly testy školní zralosti. Byla možná osobní konzultace rodičů nebo se rodiče mohli domluvit na osobní návštěvě v poradně. Spolupracovali jsme také se Speciálně-pedagogickým centrem v rámci konzultací ohledně zrakově postižené dívky. Pedagogové v rámci své kvalifikace poskytují, taktéž po domluvě, poradenské služby rodičům ohledně předškolního vzdělávání. 2

13 4.2. Prevence sociálně patologických jevů Prioritou CMŠ Srdíčko je vytvořit bezpečné a klidné prostředí, které je založeno na pěstování dobrých vztahů, důvěře a toleranci. Děti vedeme k dodržování předem daných pravidel ve skupině. A nabízíme jim podnětnou nabídku pro jejich rozvoj. Využíváme principů křesťanství a děti vedeme k vzájemné toleranci. Dítě je bráno jako partner dospělého. Konflikty mezi dětmi jsou řešeny za přítomnosti pedagoga, jde o nácvik modelových situací a vysvětlování. Pokud se objeví problémové dítě, řešíme situaci ve spolupráci s rodinou a Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou a vzniklý problém se snažíme v počátku odstranit, případně eliminovat na minimum. Žádné zásadní výchovné problémy jsme v průběhu roku neřešili Ekologická výchova a environmentální výchova Lásku k přírodě a úctu k životu máme koncipovánu v našem vzdělávacím programu a je i základem křesťanské výchovy. V průběhu roku jsme působili na děti formou příběhů, pohádek, vlastním příkladem pracovníků a jiných dospělých. Chodili jsme na vycházky do přírody, využívali školní zahrady. Děti se mohly starat o květiny a plodiny na školní zahradě i ve třídách. S dětmi jsme pěstovali užitné i okrasné rostliny (fazole, hrách, rajčata, bylinky, skalničky, kytky). Děti samy zasazovaly semínka bylinek, zeleniny a obilnin a chodily je zalévat. V rámci doplňkových aktivit školního vzdělávacího programu probíhaly různé projekty a programy s ekologickým zaměřením Mimoškolní aktivity Uskutečnili jsme opět společnou výrobu adventních věnců s následným pořádáním Adventního jarmarku. Obě aktivity patří mezi již tradiční mimoškolní aktivity s velkou účastí rodičů i veřejnosti. Výroba adventních věnců a jarmark 3

14 4.5. Spolupráce s partnery CMŠ V průběhu školního roku se uskutečňovala intenzivní spolupráce se zřizovatelem Arcibiskupstvím pražským. Mateřskou školu navštívil v lednu 203 v rámci vizitační návštěvy pan biskup Václav Malý. Využívali jsme konzultační a metodické podpory v oblasti ekonomické a legislativní poskytované Odborem církevního školství Arcibiskupství pražského a ředitelka se účastnila pravidelných porad ředitelů církevních škol taktéž pořádaných tímto odborem. Naše CMŠ spolupracovala s Římskokatolickou farností u kostela sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách - ředitelka školy je členkou Pastorační rady této farnosti. Děti z naší školy vystoupily na Farním dnu v říjnu 202, na setkání nemocných v listopadu 202, navštívily kostel sv. Jakuba Staršího u příležitosti Popeleční středy. Dále spolupracujeme se Základní uměleckou školou Stodůlky Městskou částí Praha 3, Magistrátem hl. m. Prahy, se Sdružením ekologických mateřských škol Mrkvička, s pedagogickými školami praxe studentů. Na podnět zřizovatele naši školy a za jeho finanční podpory jsme se zúčastnili 5. června 203 programu pro církevní mateřské školy z Arcidiecéze pražské na Točníku. Děti shlédly různá řemesla, vystoupení kejklířů a sokolníka Spolupráce s rodiči dětí Pro naši školu je důležitá spolupráce s rodiči dětí. Rodiče ve spolupráci se školou pomáhali s organizací aktivity s názvem Káva od srdce, kde se pravidelně setkávali, poznávali mezi sebou a podporovali školu. V rámci Kávy od srdce se nám podařilo uskutečnit přednášky pro širší veřejnost. leden 203 přednáška Školní zralost přenášející speciální pedagožka Mgr. Hana Imlaufová březen 203 postní posezení s administrátorem Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího P. ThLic. Adam Ryszard Lodek květen 203 přednáška Svět Neslyšících Bc. Zuzana Hájková 4

15 květen 203 přednáška Efektivní rodičovství přednášející terapeut Mgr. Ing. Jan Čapek Svět Neslyšících Efektivní rodičovství Společně s rodiči jsme pořádali mimoškolní aktivitu Adventní jarmark včetně výroby adventních věnců a brigádu na zahradě. Někteří rodiče nám pomáhají dobrovolnickými pracemi drobné opravy, úprava zahrady, příprava občerstvení na slavnosti aj. a někteří i finančně. Ve spolupráci s rodiči jsme také pečovali o zdraví dětí: o ranní filtr vyřazení dětí, které projevují známky onemocnění, z dětského kolektivu o vedení dětí k péči o své zdraví osobní hygiena, správné hygienické návyky o upozorňování na možnosti, dětských nemocí, úrazů a jejich prevence o zveřejnění jídelníčků na nástěnkách a webových stránkách školy 5. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 5.. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 202/203 Ve dnech 9.. dubna 203 proběhla inspekční činnost. Hodnocena byla činnost mateřské školy za období 200/20 až 202/203 k termínu inspekční činnosti s kladným výsledkem Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 202/203 Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení Hygienická stanice hl. m. Prahy plánovaná kontrola v rámci státního zdravotního dozoru. Kontrolu provedla: I. Soukupová Termín: Výsledek kontroly: Ve sledovaných ukazatelích byly zjištěny v době kontroly drobné nedostatky, které byly ihned odstraněny. Praze dne: 4. října 203 Ředitelka školy: Mgr. et Bc. Eva Kuchyňková 5

16 Zpráva o hospodaření za rok 202 V roce 202 byla využita daňová úspora z roku 2009 ve výši 329,80 Kč a byla použita ke krytí nákladů souvisejících s hlavní činností (školní jídelna). 6

17 Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli finančně nebo věcnými dary Církevní mateřské škole Srdíčko za jejich vstřícnost a podporu. Praze dne: 4. října 203 Ředitelka školy: Mgr. et Bc. Eva Kuchyňková 7

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015 5 LET OD ZALOŽENÍ ŠKOLY SV. AUGUSTINA. Vyjadřujeme vděčnost za 5 let trvání školy

Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015 5 LET OD ZALOŽENÍ ŠKOLY SV. AUGUSTINA. Vyjadřujeme vděčnost za 5 let trvání školy Výroční zpráva za školní rok 204/205 5 LET OD ZALOŽENÍ ŠKOLY SV. AUGUSTINA 200 205 Vyjadřujeme vděčnost za 5 let trvání školy Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2012 2013 Č. j.: 905/2013 V Praze dne 29. října 2013 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012/2013

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

1. Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 IČO: Zřizovatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, IČO:

1. Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 IČO: Zřizovatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, IČO: 1. Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 IČO: 63831252 Zřizovatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, IČO: 00063517 Vedení školy: Do 16.5.2016 pověřena vedením : Hana Hlaváčková Od 16.5.2016

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Modrý klíč základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Modrý klíč základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Modrý klíč základní speciální a mateřská speciální, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy: Modrý klíč základní speciální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2008 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby Mateřská škola a

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Motto: Kdo rozumí přírodě a světu, porozumí lépe i sám sobě Koordinátor: Bc. Iveta Matějková Cílové skupiny:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, Ústí n. L.

Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, Ústí n. L. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí n. L. EVVO představuje jeden z klíčových preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a je jedním

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-162/14-J. Mateřská škola Kaliště.

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-162/14-J. Mateřská škola Kaliště. Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-162/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Mateřská škola Kaliště Sídlo 394 51 Kaliště 60 E-mail právnické osoby IČO 75

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2011/2012 Výroční zpráva 2011/2012 Mateřská škola Kamarád Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, 460 06 Liberec 6, tel.: 481 5132 029, 485 132 182 email : ms23.lbc@volny.cz www.mskamarad.cz V Liberci 31.

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2015/2016 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1

Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a mateřská škola Brno b/

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Výroční zpráva 2012/2013 Mateřská škola Kamarád Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, 460 06 Liberec 6, tel.: 481 5132 029, 485 132 182 email : ms23.lbc@volny.cz www.mskamarad.cz V Liberci 31.

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brno, Brechtova 6, příspěvková organizace. Brechtova 6/815, Brno. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brno, Brechtova 6, příspěvková organizace. Brechtova 6/815, Brno. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Brno, Brechtova 6, příspěvková organizace Brechtova 6/815, 638 00 Brno Identifikátor školy: 600 107 108 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace. Horní Bojanovice 170, Hustopeče u Brna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace. Horní Bojanovice 170, Hustopeče u Brna Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace Horní Bojanovice 170, 693 01 Hustopeče u Brna Identifikátor školy: 600 111 504 Termín

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Křižíkova Křižíkova 1916, Sokolov. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Křižíkova Křižíkova 1916, Sokolov. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916 Křižíkova 1916, 356 05 Sokolov Identifikátor školy: 600 072 843 Termín konání inspekce: 24. a 26. dubna

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Praha 9, - Prosek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Praha 9, - Prosek Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 0111963/98-1404 Inspektorát č. 1 Signatura: aa7as302 Okresní pracoviště Praha 1, Vodičkova 32, INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá mateřská

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více