Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013. Církevní mateřské školy Srdíčko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013. Církevní mateřské školy Srdíčko"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 202/203 Církevní mateřské školy Srdíčko

2 . Základní údaje o škole název školy: Církevní mateřská škola Srdíčko adresa: Podpěrova 879, Praha 5, (vlastník objektu: MČ Praha 3) ředitelka: Mgr. et Bc. Eva Kuchyňková telefon: mobil: www stránky: počet dětí: 22 zřizovatel: Arcibiskupství pražské Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby: CMŠ Srdíčko je umístěna v prostorách klasické sídlištní mateřské školy. Každá třída má učebnu, hernu a tělocvičnu, ze které se odpoledne stává prostor k odpočinku. V posledních dvou letech se nám podařilo dovybavit třídy novým nábytkem. Prostorově místnosti zcela vyhovují potřebám dětí. Hračky jsou vybírány tak, aby dětem dopomáhaly k všestrannému rozvoji. Postupně dle finančních možností dochází k obnově nábytku a vybavení jednotlivých oddělení. V předškolních třídách pracujeme s interaktivní tabulí. V mateřské škole je jedna menší místnost určena k výtvarnému tvoření z keramické hlíny. Škola vlastní keramickou pec. Součástí školy je školní jídelna. Budova školy je obklopena prostornou zahradou, kterou čeká obnova, vzhledem k nevyhovujícím herním prvkům. Rozsah obnovy zahrady bude záležet na finančních možnostech mateřské školy. Na zahradě je mlhoviště, malé dopravní hřiště, čtyři pískoviště a již nevyhovující herní prvky, které čeká obnova. 2

3 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem 2. Pracovníci školské právnické osoby 2.. Pedagogičtí pracovníci 2... Počty osob CMŠ Srdíčko Kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola CMŠ Srdíčko počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu pedagogických pracovníků kvalifikovaných 6 60% nekvalifikovaných 4 40% Dvě pedagožky, které jsou dle platné legislativy nekvalifikované, si v tomto školním roce dále doplňují kvalifikaci na VOŠ pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou Další vzdělávání pedagogických pracovníků Druh studia počet zaměření seminář Konflikty a krizové situace ve škole počet účastníků vzdělávací instituce Mgr. Michaela Veselá BOZP a právní problematika pedagogického dozoru v MŠ NIDV Archivnictví a spisová služba Arcibiskupství pražské Seminář k účasti na pilotním projektu Ekoškolka Poznání živé a neživé přírody prostřednictvím pokusů Využití pohádek při motivaci v ekologické výchově Lesní školka jako inspirace pro EVVO v MŠ Ekocentrum Podhoubí NIDV VISK VISK Fascinující svět včel a hmyzu VISK 2 2 Seminář pro pedagogy s tématikou odpadů a ekologické výchovy Poruchy chování a koncentrace u dětí v MŠ Agrese a agresivita u dětí a mládeže pro učitelky MŠ Magistrát hl. m. Praha 2 Portál 2 NIDV 3

4 Evaluace v MŠ Portál Smart konference o podpoře interaktivní výuky 2 AV Media Vrby se nám zelenají Portál kurz Písnička jako cesta k poznání světa Stáž v Tyrolsku orientovaná na náboženskou pedagogiku Franze Ketta Základní kurz NPCV (Náboženská pedagogika) Portál Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s. Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s. Muzikoterapie Brno pedagogické studium 2 Předškolní a mimoškolní pedagogika 2 VOŠ pedagogická Sv. Jan pod Skalou Jazykové vzdělávání a jeho podpora Ve školním roce 202/203 neprobíhala samostatná výuka anglického ani dalšího cizího jazyka. Do předškolních tříd bylo zařazeno seznámení s anglickým jazykem hravou formou. Tato aktivita je včleněna do ŠVP CMŠ Srdíčko. Seznámení s anglickým jazykem probíhalo x týdně pod vedením učitelek. Pedagogičtí pracovníci se vzdělávají v jazycích samostatně dle vlastního zájmu Nepedagogičtí pracovníci školy (údaje za celou právnickou osobu) fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané Další vzdělávání nepedagogických pracovníků semináře školení jiné (uvést jaké) - školení počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce Hygienické minimum pro vedoucí školních jídelen Krajská konference hromadného stravování Školní jídelna normy, legislativa 3. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 3.. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů Počet tříd s celodenním provozem: 5 Počet dětí na třídu: v rozmezí 5 28 dětí Jídelny cz Jídelny cz MČ Praha 3 4

5 škola Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM Ve školním roce 202/203 docházely do tří tříd děti ve věku 3 5 let a do dvou tříd děti ve věku 5 7 let. Tyto dvě třídy byly přímo zaměřeny na předškolní přípravu. Celkem bylo k 30. září 202 přijato 22 dětí Děti s trvalým bydlištěm v jiném kraji škola CMŠ Srdíčko počet dětí celkem z toho nově přijatí Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Děti cizinců a národnostních menšin se běžně začleňovaly do kolektivu. V uplynulém školním roce jsme měli dětí ze Slovenska a 3 děti z Ruska. Tyto děti mezi sebou mluvily svým jazykem, ostatní děti jim ale ve většině případů rozuměly. O jiných kulturách jsme s dětmi mluvili během roku, ale také podle vzniklých situací. Na multikulturní výchovu postupně shromažďujeme pomůcky atlasy, panenky různých barev pleti a oblečení, odborné časopisy atd. Zaměřujeme se také na vzdělávání učitelů v této oblasti a sledujeme aktuální trendy ve vzdělávání cizinců Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Ve školním roce 202/203 nebylo individuálně integrováno žádné dítě, přesto jsme pokračovali ve vzdělávací činnosti s jednou dívkou se zrakovým postižením a přizpůsobovali jí podmínky podle jejích potřeb. Dívka pokračovala ve svém velmi dobrém začlenění do kolektivu a pedagogové dále navázali na velmi dobrou spolupráci s rodinou a Speciálně pedagogickým centrem Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program: Správně vidíme jen srdcem. Druhým rokem pracujeme podle školního vzdělávacího programu, který je sestaven z pěti integrovaných bloků. Integrované bloky jsou rozděleny do pěti časových období, ve kterých sledujeme jak období roční, tak období liturgického roku. Každý integrovaný blok je současně zaměřen i na hlavní motto naší školy: Správně vidíme jen srdcem. Dětem jsme v rámci integrovaných bloků přibližovali dobré vlastnosti člověka a vštěpovali jsme jim správné zásady lidského soužití ve společnosti. Po dobu celého školního roku jsme i nadále vyhodnocovali kvalitu a naplňování tohoto programu. 5

6 Zaměření programu: Cílem školního vzdělávacího programu CMŠ je celkový rozvoj osobnosti dítěte po stránce duchovní, psychické, fyzické a sociální. Má napomoci dětem orientovat se v životních hodnotách v souladu s morálními zásadami. K cíli směřujeme pomocí vytvoření pohodového a přátelského prostředí bez zbytečného spěchu, kde se děti budou cítit dobře, kde bude kamarádská atmosféra, pochopení a láska. Díky tomu bude dětem umožněno prožít aktivní a šťastné dětství v rámci mateřské školy a budou lépe přijímat vedení pedagogů k objevování světa kolem nás. Již název našeho vzdělávacího programu Správně vidíme jen srdcem. ukazuje směr výchovného působení na děti. Naše škola klade ve výchově důraz na kladné citové vztahy mezi pedagogem a každým jednotlivým dítětem. Pedagog pomáhá dětem také vytvářet vztahy s druhými, a tím nenásilně a radostně také s Bohem v každodenním životě. Usilujeme o rozvoj samostatných, tvořivých a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy. Zaměřujeme se na rozvoj samostatnosti u dětí, a to vzhledem k individuálním zvláštnostem každého dítěte a také na jejich spolupráci s ostatními. V rámci školního vzdělávacího programu neopomíjíme krásu stvoření a děti vedeme k ekologickému myšlení, učíme je zdravému stravování a odpovědnosti za své chování a jednání. Do programu zařazujeme prvky Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta, ekologickou výchovu a výchovu podporující zdraví. Klademe velký důraz na spolupráci s rodinou. Doplňkové aktivity: Vzdělávací obsah byl doplněn různými programy a projekty, které rozvíjely u dětí určité specifické dovednosti s návazností na hlavní vzdělávací nabídku. Na tvorbě projektů a programů se podíleli především pedagogové školy, využili jsme ale i programy, které navazovaly na náš školní vzdělávací program, a které uskutečnily i jiné organizace (např. Lesy hl. m. Praha). Projekty a programy s křesťanským zaměřením Den stvoření aneb chvála sv. Františkovi program pro rodiče a děti na školní zahradě Sv. Martin dopolední program se svatomartinským průvodem a projížďkami na ponících, akce se zúčastnili i někteří rodiče Sv. Mikuláš návštěva Mikuláše ve škole, přiblížení legendou o jeho životě Den stvoření Vánoce oslava Kristova narození v rámci tříd Popeleční středa putování dětí v rámci dopoledního programu do kostela sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách Popeleční středa 6

7 Projekty a programy s ekologickým zaměřením Mrkvička Naše mateřská škola je zapojená do celostátní sítě Mrkvička. To znamená, že soustavně usilujeme o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení environmentální výchovy do celkového života mateřské školy. Ekoškola Ve druhé polovině školního roku 202/203 jsme se zapojili mezi několik pražských mateřských škol a společně s nimi v rámci grantu, které získalo Ekocentrum Podhoubí, jsme ověřovali vytvořenou metodiku pro Ekoškolu v rámci MŠ. V naší mateřské škole byl vytvořen tzv. ekotým ve spolupráci s rodiči a dětmi. Postupně jsme se snažili řídit metodikou sedmi kroků a v praxi ji ověřovat. V následujícím školním roce budeme v tomto ověřování pokračovat do listopadu 204. ZOO koutek V letošním školním roce jsme vybudovali ZOO koutek uvnitř budovy mateřské školy. Prvními obyvateli se staly akvarijní rybičky tetry a neonky, dále vodní šneci a Ancistrus, česky krunýřovec. Následovalo zařízení druhého akvária, tentokrát pro dalšího vodního živočicha, a to Želvu nádhernou. Další akvárium, tentokráte pro živorodé sladkovodní ryby jsme dostali darem i s rybičkami druh pavích ok. Ve druhém pololetí školního roku jsme měli v ZOO koutku další přírůstek. Zakoupili jsme z chovatelské stanice dva samečky Skinny morčete. Všechny třídy se pravidelně se svými učitelkami i s ostatními zaměstnanci starají o všechna naše zvířata. želva Adélka morčátka akvárium Projekt Přibližme přírodu dětem Ve druhém pololetí jsme započali s realizací projektu Přibližme přírodu dětem, na kterou nám přispělo sdružení Renovabis a zřizovatel Arcibiskupství pražské. Recyklohraní Naše mateřská škola je od 28. března 203 zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní, aneb ukliďme si svět, pořádaného pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci programu škola vzdělává děti v oblasti třídění a recyklace odpadu a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob. Tyto nádoby jsou umístěny v prostorách školy. 7

8 Uskutečnili jsme také několik programů s ekologickým zaměřením. Den Země program pro rodiče a děti na školní zahradě, zasadili jsme na zahradu ovocné keříky, různou zeleninu a kytky do truhlíků na terasách školy. Děti po celou dobu mohly pozorovat jejich růst. Děti si spolu s rodiči vyrobili krabičky na domácí sběr baterií. Škola v přírodě- v rámci školy v přírodě děti navštívily Ekocentrum Kavyl ve Svatém Janu pod Skalou Ekocentrum Kavyl Program Hrajeme si u vody - pro všechny třídy jsme využili nabídky programů Lesů hl. m. Prahy. Společně s vodní vílou se děti vypravily poznávat vodní říši se vším, co k ní patří. Navštívíme říši ryb a všechny kamarády, kteří se ukrývají v rákosí. Program Hrajeme si na louce - pro všechny třídy jsme využili nabídky programů Lesů hl. m. Prahy. Děti společně s vílou a motýlkem (lektory programu) nahlédly do mravenčího království, do světa louky, odhalily motýla, který se proměnil z housenky. Soutěž ve sběru papíru Soutěž s panem Popelou již třetím rokem sbíráme starý papír. Třídění odpadu ve třídách vedeme děti ke třídění odpadu. Máme odlišné nádoby dle druhu odpadu nejen ve třídách, ale i v ostatních prostorách školy. Na jaře jsme zakoupili nové kompostéry na zahradu. Kompost následně využíváme pro pěstování drobných plodin. 8

9 Projekty a programy zaměřené na zdravý životní styl Preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí projekt Koukají na nás správně? byl nabídnut rodičům pro jejich děti. Hlavním smyslem tohoto projektu je včasné rozpoznání a léčení zrakové vady. A tím i prevenci dalšího zhoršování dioptrické vady a případných dalších komplikací v pozdějším věku dítěte. Měření prováděla zdravotnická pracovnice. Rodiče vyšetřených dětí obdrželi následně od nestátního zdravotnického zařízení Prima Vizus, o.p.s. informaci o proběhlém vyšetření a také štítek o vyšetření, který si mohli nalepit do zdravotní kartičky dítěte. Den rodin - program pro rodiče a děti v jednotlivých třídách, s vystoupením dětí, předáním vyrobených dárků rodičům a společným setkáním s rodiči a dětmi. Tato akce je organizována za účelem podpořit rodinu a vyzdvihnout její důležitost. Škola v přírodě - opět jsme uskutečnili tentokrát pouze ve třech dnech od května 203 školu v přírodě. Třídenního pobytu ve Svatém Janu pod Skalou se zúčastnilo 36 dětí ve věku od pěti do sedmi let. Během pobytu navštívily děti Solvayovy lomy - muzeum těžby a dopravy vápence v Českém krasu i Ekocentrum Kavyl. 9

10 V rámci vzdělávacího programu jsme velmi intenzivně využívali zahradu, která je přilehlá k areálu školy a kromě denních pobytů zde, jsme pořádali několik již tradičních akcí. Projekty a programy zaměřené na kulturní vzdělávání Hrajeme si na knihovnu Děti v předškolních třídách se zúčastnily projektu Hrajeme si na knihovnu. Divadelní představení do mateřské školy jsme zvali divadelní společnosti, které k nám přijížděly se svým představením. Snažili jsme se dodržet pestrost a kvalitu nabídky. Pan Pozdraveníčko L. Bendářová O pejskovi a kočičce Divadlo Matky Vackové Vánoční příběh aneb cesta do Betléma Jan Hrubec Atlas se má divadlo Neklid Pasáček vepřů divadlo Glans Projdeme se po ZOO Jiří Bílý O Plaváčkovi divadlo Na cestě Kouzelnické představení Kellnerovi Děti mohly shlédnout kouzelnické představení, některé si kouzelnické triky mohly i přímo vyzkoušet. Hudební představení divadelní představení jsme doplňovali také hudebními programy Šustí, šustí pod nohama Divadlo LaLa Divadlo LaLa Ve třídách Veverek a Kuřátek představil jeden z rodičů hudební nástroj dudy. 0

11 Spolupracovali jsme také se Základní uměleckou školou Stodůlky. Před zápisem do ZUŠ se k nám dostavili učitelé ZUŠ a se souhlasem rodičů našich dětí provedli nábor dětí do jejich školy. V červnu žáci ZUŠ obohatili náš program na Zahradní slavnosti. Děti tak získávají kladnou motivaci k hudebnímu vzdělávání. Děti z předškolních tříd navštívily ZUŠ Stodůlky a zúčastnily se v koncertním sále koncertu pro děti hudební pohádky. Program žáků ZUŠ Stodůlky Koncertní sál ZUŠ Projekty a programy zaměřené na vstup do školy Návštěva ZŠ Mohylová obě předškolní třídy navštívily několikrát ZŠ Mohylová, kde pro ně měla pověřená pedagožka připravený program zaměřený na vstup do školy. Zahradní slavnost vzhledem k nepříznivému počasí se zahradní slavnost konala v budově školy. I přesto jsme se dokázali slavnostně rozloučit s našimi předškoláky a jejich rodiči. Interaktivní tabule využíváme ji s dětmi v předškolních třídách.

12 Projekty a programy zaměřené na rozvoj výtvarných dovedností V tomto školním roce využilo 32 dětí možnosti rozšířené výtvarné výchovy formou keramického tvoření s týdenní hodinovou dotací. Dále děti vytvářely různé výrobky a výtvarné práce na výstavy a také na adventní jarmark. V naší mateřské škole neprobíhají žádné zájmové činnosti. Veškeré aktivity rozvíjející klíčové kompetence předškolního dítěte jsou zařazeny do Školního vzdělávacího programu. Pedagogové se tak mohou lépe a plně věnovat rozvoji dítěte v rámci jeho pobytu v mateřské škole. Tímto směrem se chceme ubírat i nadále. Hodnocení školního vzdělávacího programu: Již druhým rokem pracujeme s nově aktualizovaným školním vzdělávacím programem Správně vidíme jen srdcem. Program poskytuje pedagogům větší prostor k vlastní tvořivosti. Pokračujeme na změně hodnocení dítěte formou jeho vlastního portfolia, na jehož upřesnění jsme po celý rok i nadále pracujeme. Od dubna 203 jsme vyvinuli větší důraz na ekologickou výchovu v rámci projektu Ekoškolka pro mateřské školy, kdy jsme začali ověřovat metodiku tohoto programu. V následujícím školním roce předpokládáme širší zapracování do školního vzdělávacího projektu. 4. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti. 4.. Výchovné a kariérní poradenství Naše mateřská škola i nadále spolupracovala s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 8. Speciální pedagožka navštívila po dohodě naši školu dle konkrétních potřeb. V lednu 203 proběhly testy školní zralosti. Byla možná osobní konzultace rodičů nebo se rodiče mohli domluvit na osobní návštěvě v poradně. Spolupracovali jsme také se Speciálně-pedagogickým centrem v rámci konzultací ohledně zrakově postižené dívky. Pedagogové v rámci své kvalifikace poskytují, taktéž po domluvě, poradenské služby rodičům ohledně předškolního vzdělávání. 2

13 4.2. Prevence sociálně patologických jevů Prioritou CMŠ Srdíčko je vytvořit bezpečné a klidné prostředí, které je založeno na pěstování dobrých vztahů, důvěře a toleranci. Děti vedeme k dodržování předem daných pravidel ve skupině. A nabízíme jim podnětnou nabídku pro jejich rozvoj. Využíváme principů křesťanství a děti vedeme k vzájemné toleranci. Dítě je bráno jako partner dospělého. Konflikty mezi dětmi jsou řešeny za přítomnosti pedagoga, jde o nácvik modelových situací a vysvětlování. Pokud se objeví problémové dítě, řešíme situaci ve spolupráci s rodinou a Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou a vzniklý problém se snažíme v počátku odstranit, případně eliminovat na minimum. Žádné zásadní výchovné problémy jsme v průběhu roku neřešili Ekologická výchova a environmentální výchova Lásku k přírodě a úctu k životu máme koncipovánu v našem vzdělávacím programu a je i základem křesťanské výchovy. V průběhu roku jsme působili na děti formou příběhů, pohádek, vlastním příkladem pracovníků a jiných dospělých. Chodili jsme na vycházky do přírody, využívali školní zahrady. Děti se mohly starat o květiny a plodiny na školní zahradě i ve třídách. S dětmi jsme pěstovali užitné i okrasné rostliny (fazole, hrách, rajčata, bylinky, skalničky, kytky). Děti samy zasazovaly semínka bylinek, zeleniny a obilnin a chodily je zalévat. V rámci doplňkových aktivit školního vzdělávacího programu probíhaly různé projekty a programy s ekologickým zaměřením Mimoškolní aktivity Uskutečnili jsme opět společnou výrobu adventních věnců s následným pořádáním Adventního jarmarku. Obě aktivity patří mezi již tradiční mimoškolní aktivity s velkou účastí rodičů i veřejnosti. Výroba adventních věnců a jarmark 3

14 4.5. Spolupráce s partnery CMŠ V průběhu školního roku se uskutečňovala intenzivní spolupráce se zřizovatelem Arcibiskupstvím pražským. Mateřskou školu navštívil v lednu 203 v rámci vizitační návštěvy pan biskup Václav Malý. Využívali jsme konzultační a metodické podpory v oblasti ekonomické a legislativní poskytované Odborem církevního školství Arcibiskupství pražského a ředitelka se účastnila pravidelných porad ředitelů církevních škol taktéž pořádaných tímto odborem. Naše CMŠ spolupracovala s Římskokatolickou farností u kostela sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách - ředitelka školy je členkou Pastorační rady této farnosti. Děti z naší školy vystoupily na Farním dnu v říjnu 202, na setkání nemocných v listopadu 202, navštívily kostel sv. Jakuba Staršího u příležitosti Popeleční středy. Dále spolupracujeme se Základní uměleckou školou Stodůlky Městskou částí Praha 3, Magistrátem hl. m. Prahy, se Sdružením ekologických mateřských škol Mrkvička, s pedagogickými školami praxe studentů. Na podnět zřizovatele naši školy a za jeho finanční podpory jsme se zúčastnili 5. června 203 programu pro církevní mateřské školy z Arcidiecéze pražské na Točníku. Děti shlédly různá řemesla, vystoupení kejklířů a sokolníka Spolupráce s rodiči dětí Pro naši školu je důležitá spolupráce s rodiči dětí. Rodiče ve spolupráci se školou pomáhali s organizací aktivity s názvem Káva od srdce, kde se pravidelně setkávali, poznávali mezi sebou a podporovali školu. V rámci Kávy od srdce se nám podařilo uskutečnit přednášky pro širší veřejnost. leden 203 přednáška Školní zralost přenášející speciální pedagožka Mgr. Hana Imlaufová březen 203 postní posezení s administrátorem Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího P. ThLic. Adam Ryszard Lodek květen 203 přednáška Svět Neslyšících Bc. Zuzana Hájková 4

15 květen 203 přednáška Efektivní rodičovství přednášející terapeut Mgr. Ing. Jan Čapek Svět Neslyšících Efektivní rodičovství Společně s rodiči jsme pořádali mimoškolní aktivitu Adventní jarmark včetně výroby adventních věnců a brigádu na zahradě. Někteří rodiče nám pomáhají dobrovolnickými pracemi drobné opravy, úprava zahrady, příprava občerstvení na slavnosti aj. a někteří i finančně. Ve spolupráci s rodiči jsme také pečovali o zdraví dětí: o ranní filtr vyřazení dětí, které projevují známky onemocnění, z dětského kolektivu o vedení dětí k péči o své zdraví osobní hygiena, správné hygienické návyky o upozorňování na možnosti, dětských nemocí, úrazů a jejich prevence o zveřejnění jídelníčků na nástěnkách a webových stránkách školy 5. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 5.. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 202/203 Ve dnech 9.. dubna 203 proběhla inspekční činnost. Hodnocena byla činnost mateřské školy za období 200/20 až 202/203 k termínu inspekční činnosti s kladným výsledkem Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 202/203 Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení Hygienická stanice hl. m. Prahy plánovaná kontrola v rámci státního zdravotního dozoru. Kontrolu provedla: I. Soukupová Termín: Výsledek kontroly: Ve sledovaných ukazatelích byly zjištěny v době kontroly drobné nedostatky, které byly ihned odstraněny. Praze dne: 4. října 203 Ředitelka školy: Mgr. et Bc. Eva Kuchyňková 5

16 Zpráva o hospodaření za rok 202 V roce 202 byla využita daňová úspora z roku 2009 ve výši 329,80 Kč a byla použita ke krytí nákladů souvisejících s hlavní činností (školní jídelna). 6

17 Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli finančně nebo věcnými dary Církevní mateřské škole Srdíčko za jejich vstřícnost a podporu. Praze dne: 4. října 203 Ředitelka školy: Mgr. et Bc. Eva Kuchyňková 7

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko Správně vidíme jen srdcem. (Antoine de Saint-Exupéry) Aktualizaci zpracovaly: Mgr. et Bc. Eva Kuchyňková a Bc. Monika Podkalská, DiS. (Projednáno

Více

Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky k pravdě.

Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky k pravdě. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky k pravdě. Sv. Augustin Úvod I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012-2013. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012-2013. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012-2013 V Berouně 25. října 2013 Č.j. 2013/88 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční

Více

Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 16/1080, 170 00 Praha 7 - Holešovice Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063.

Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 16/1080, 170 00 Praha 7 - Holešovice Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063. Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 16/1080, 170 00 Praha 7 - Holešovice Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Identifikační I údaje I. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013-2014 V Berouně 27. října 2014 Č.j. 82 /2014 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV 2013-2014 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM III. ZAMĚSTNANCI A DVPP IV. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, POČTY DĚTÍ, ODKAD

Více

Výroční zpráva. Katolická mateřská škola sv. Klimenta. U Uranie 16/1080. 170 00 Praha 7 Holešovice. Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063

Výroční zpráva. Katolická mateřská škola sv. Klimenta. U Uranie 16/1080. 170 00 Praha 7 Holešovice. Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063 Výroční zpráva Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 16/1080 170 00 Praha 7 Holešovice Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah OBSAH Úvod 1 I. Identifikační údaje o školské

Více

Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 16/1080, 170 00 Praha 7 - Holešovice Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063.

Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 16/1080, 170 00 Praha 7 - Holešovice Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063. Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 16/1080, 170 00 Praha 7 - Holešovice Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1. Identifikační údaje I. Základní údaje

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

V Praze dne 14. října 2013 Č. j. 102/13 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Praze dne 14. října 2013 Č. j. 102/13 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 V Praze dne 14. října 2013 Č. j. 102/13 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Hospodaření školy za rok 2012 a 1. pol. roku 2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Název 1.2 Sídlo 1.3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 19. 9. 2012

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní školy logopedické a Mateřské školy logopedické, Praha 10, Moskevská 29 Školní rok 2011/2012 1. Základní údaje 1. 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 203/204 I. Základní údaje o škole. Název školy: Kouzelné školy mateřská škola a základní škola, š.p.o. 2. Ředitelka:

Více

za školní rok 2013 2014

za školní rok 2013 2014 M a t e ř s k á š k o l a, Praha 4, Blatenská 2145 www.ms-blatenska.cz, e-mail: info@ms-blatenska, tel.fax :272 933 137, mobil : 724 251 550 ÚMČ Praha 11 OŠK Vidimova 1324 149 41 Praha 4 V Praze dne č.j.

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2012/2013 Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě a datum posledního vydání rozhodnutí: 1. 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV 2012-2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM III. ZAMĚSTNANCI A DVPP IV. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, POČTY DĚTÍ, ODKAD

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Mateřská škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Heřmánek. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Heřmánek. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny dle stavu k 31.8.2012) Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

OBSAH. Přílohy:... 3. Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3. Příloha č.2: Učební plány... 3

OBSAH. Přílohy:... 3. Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3. Příloha č.2: Učební plány... 3 OBSAH Přílohy:... 3 Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3 Příloha č.2: Učební plány... 3 1. Základní údaje o škole, školském zařízení... 4 1.1 Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA Praha 6, Rooseveltova 8/169 Ředitelka Mgr. Eva Klípová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737 Výroční zpráva 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a o hospodaření školy za rok 2011 Strana 2 Výroční zprávu schválil dne 25.

Více