Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013. Církevní mateřské školy Srdíčko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013. Církevní mateřské školy Srdíčko"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 202/203 Církevní mateřské školy Srdíčko

2 . Základní údaje o škole název školy: Církevní mateřská škola Srdíčko adresa: Podpěrova 879, Praha 5, (vlastník objektu: MČ Praha 3) ředitelka: Mgr. et Bc. Eva Kuchyňková telefon: mobil: www stránky: počet dětí: 22 zřizovatel: Arcibiskupství pražské Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby: CMŠ Srdíčko je umístěna v prostorách klasické sídlištní mateřské školy. Každá třída má učebnu, hernu a tělocvičnu, ze které se odpoledne stává prostor k odpočinku. V posledních dvou letech se nám podařilo dovybavit třídy novým nábytkem. Prostorově místnosti zcela vyhovují potřebám dětí. Hračky jsou vybírány tak, aby dětem dopomáhaly k všestrannému rozvoji. Postupně dle finančních možností dochází k obnově nábytku a vybavení jednotlivých oddělení. V předškolních třídách pracujeme s interaktivní tabulí. V mateřské škole je jedna menší místnost určena k výtvarnému tvoření z keramické hlíny. Škola vlastní keramickou pec. Součástí školy je školní jídelna. Budova školy je obklopena prostornou zahradou, kterou čeká obnova, vzhledem k nevyhovujícím herním prvkům. Rozsah obnovy zahrady bude záležet na finančních možnostech mateřské školy. Na zahradě je mlhoviště, malé dopravní hřiště, čtyři pískoviště a již nevyhovující herní prvky, které čeká obnova. 2

3 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem 2. Pracovníci školské právnické osoby 2.. Pedagogičtí pracovníci 2... Počty osob CMŠ Srdíčko Kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola CMŠ Srdíčko počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu pedagogických pracovníků kvalifikovaných 6 60% nekvalifikovaných 4 40% Dvě pedagožky, které jsou dle platné legislativy nekvalifikované, si v tomto školním roce dále doplňují kvalifikaci na VOŠ pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou Další vzdělávání pedagogických pracovníků Druh studia počet zaměření seminář Konflikty a krizové situace ve škole počet účastníků vzdělávací instituce Mgr. Michaela Veselá BOZP a právní problematika pedagogického dozoru v MŠ NIDV Archivnictví a spisová služba Arcibiskupství pražské Seminář k účasti na pilotním projektu Ekoškolka Poznání živé a neživé přírody prostřednictvím pokusů Využití pohádek při motivaci v ekologické výchově Lesní školka jako inspirace pro EVVO v MŠ Ekocentrum Podhoubí NIDV VISK VISK Fascinující svět včel a hmyzu VISK 2 2 Seminář pro pedagogy s tématikou odpadů a ekologické výchovy Poruchy chování a koncentrace u dětí v MŠ Agrese a agresivita u dětí a mládeže pro učitelky MŠ Magistrát hl. m. Praha 2 Portál 2 NIDV 3

4 Evaluace v MŠ Portál Smart konference o podpoře interaktivní výuky 2 AV Media Vrby se nám zelenají Portál kurz Písnička jako cesta k poznání světa Stáž v Tyrolsku orientovaná na náboženskou pedagogiku Franze Ketta Základní kurz NPCV (Náboženská pedagogika) Portál Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s. Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s. Muzikoterapie Brno pedagogické studium 2 Předškolní a mimoškolní pedagogika 2 VOŠ pedagogická Sv. Jan pod Skalou Jazykové vzdělávání a jeho podpora Ve školním roce 202/203 neprobíhala samostatná výuka anglického ani dalšího cizího jazyka. Do předškolních tříd bylo zařazeno seznámení s anglickým jazykem hravou formou. Tato aktivita je včleněna do ŠVP CMŠ Srdíčko. Seznámení s anglickým jazykem probíhalo x týdně pod vedením učitelek. Pedagogičtí pracovníci se vzdělávají v jazycích samostatně dle vlastního zájmu Nepedagogičtí pracovníci školy (údaje za celou právnickou osobu) fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané Další vzdělávání nepedagogických pracovníků semináře školení jiné (uvést jaké) - školení počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce Hygienické minimum pro vedoucí školních jídelen Krajská konference hromadného stravování Školní jídelna normy, legislativa 3. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 3.. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů Počet tříd s celodenním provozem: 5 Počet dětí na třídu: v rozmezí 5 28 dětí Jídelny cz Jídelny cz MČ Praha 3 4

5 škola Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM Ve školním roce 202/203 docházely do tří tříd děti ve věku 3 5 let a do dvou tříd děti ve věku 5 7 let. Tyto dvě třídy byly přímo zaměřeny na předškolní přípravu. Celkem bylo k 30. září 202 přijato 22 dětí Děti s trvalým bydlištěm v jiném kraji škola CMŠ Srdíčko počet dětí celkem z toho nově přijatí Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Děti cizinců a národnostních menšin se běžně začleňovaly do kolektivu. V uplynulém školním roce jsme měli dětí ze Slovenska a 3 děti z Ruska. Tyto děti mezi sebou mluvily svým jazykem, ostatní děti jim ale ve většině případů rozuměly. O jiných kulturách jsme s dětmi mluvili během roku, ale také podle vzniklých situací. Na multikulturní výchovu postupně shromažďujeme pomůcky atlasy, panenky různých barev pleti a oblečení, odborné časopisy atd. Zaměřujeme se také na vzdělávání učitelů v této oblasti a sledujeme aktuální trendy ve vzdělávání cizinců Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Ve školním roce 202/203 nebylo individuálně integrováno žádné dítě, přesto jsme pokračovali ve vzdělávací činnosti s jednou dívkou se zrakovým postižením a přizpůsobovali jí podmínky podle jejích potřeb. Dívka pokračovala ve svém velmi dobrém začlenění do kolektivu a pedagogové dále navázali na velmi dobrou spolupráci s rodinou a Speciálně pedagogickým centrem Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program: Správně vidíme jen srdcem. Druhým rokem pracujeme podle školního vzdělávacího programu, který je sestaven z pěti integrovaných bloků. Integrované bloky jsou rozděleny do pěti časových období, ve kterých sledujeme jak období roční, tak období liturgického roku. Každý integrovaný blok je současně zaměřen i na hlavní motto naší školy: Správně vidíme jen srdcem. Dětem jsme v rámci integrovaných bloků přibližovali dobré vlastnosti člověka a vštěpovali jsme jim správné zásady lidského soužití ve společnosti. Po dobu celého školního roku jsme i nadále vyhodnocovali kvalitu a naplňování tohoto programu. 5

6 Zaměření programu: Cílem školního vzdělávacího programu CMŠ je celkový rozvoj osobnosti dítěte po stránce duchovní, psychické, fyzické a sociální. Má napomoci dětem orientovat se v životních hodnotách v souladu s morálními zásadami. K cíli směřujeme pomocí vytvoření pohodového a přátelského prostředí bez zbytečného spěchu, kde se děti budou cítit dobře, kde bude kamarádská atmosféra, pochopení a láska. Díky tomu bude dětem umožněno prožít aktivní a šťastné dětství v rámci mateřské školy a budou lépe přijímat vedení pedagogů k objevování světa kolem nás. Již název našeho vzdělávacího programu Správně vidíme jen srdcem. ukazuje směr výchovného působení na děti. Naše škola klade ve výchově důraz na kladné citové vztahy mezi pedagogem a každým jednotlivým dítětem. Pedagog pomáhá dětem také vytvářet vztahy s druhými, a tím nenásilně a radostně také s Bohem v každodenním životě. Usilujeme o rozvoj samostatných, tvořivých a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy. Zaměřujeme se na rozvoj samostatnosti u dětí, a to vzhledem k individuálním zvláštnostem každého dítěte a také na jejich spolupráci s ostatními. V rámci školního vzdělávacího programu neopomíjíme krásu stvoření a děti vedeme k ekologickému myšlení, učíme je zdravému stravování a odpovědnosti za své chování a jednání. Do programu zařazujeme prvky Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta, ekologickou výchovu a výchovu podporující zdraví. Klademe velký důraz na spolupráci s rodinou. Doplňkové aktivity: Vzdělávací obsah byl doplněn různými programy a projekty, které rozvíjely u dětí určité specifické dovednosti s návazností na hlavní vzdělávací nabídku. Na tvorbě projektů a programů se podíleli především pedagogové školy, využili jsme ale i programy, které navazovaly na náš školní vzdělávací program, a které uskutečnily i jiné organizace (např. Lesy hl. m. Praha). Projekty a programy s křesťanským zaměřením Den stvoření aneb chvála sv. Františkovi program pro rodiče a děti na školní zahradě Sv. Martin dopolední program se svatomartinským průvodem a projížďkami na ponících, akce se zúčastnili i někteří rodiče Sv. Mikuláš návštěva Mikuláše ve škole, přiblížení legendou o jeho životě Den stvoření Vánoce oslava Kristova narození v rámci tříd Popeleční středa putování dětí v rámci dopoledního programu do kostela sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách Popeleční středa 6

7 Projekty a programy s ekologickým zaměřením Mrkvička Naše mateřská škola je zapojená do celostátní sítě Mrkvička. To znamená, že soustavně usilujeme o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení environmentální výchovy do celkového života mateřské školy. Ekoškola Ve druhé polovině školního roku 202/203 jsme se zapojili mezi několik pražských mateřských škol a společně s nimi v rámci grantu, které získalo Ekocentrum Podhoubí, jsme ověřovali vytvořenou metodiku pro Ekoškolu v rámci MŠ. V naší mateřské škole byl vytvořen tzv. ekotým ve spolupráci s rodiči a dětmi. Postupně jsme se snažili řídit metodikou sedmi kroků a v praxi ji ověřovat. V následujícím školním roce budeme v tomto ověřování pokračovat do listopadu 204. ZOO koutek V letošním školním roce jsme vybudovali ZOO koutek uvnitř budovy mateřské školy. Prvními obyvateli se staly akvarijní rybičky tetry a neonky, dále vodní šneci a Ancistrus, česky krunýřovec. Následovalo zařízení druhého akvária, tentokrát pro dalšího vodního živočicha, a to Želvu nádhernou. Další akvárium, tentokráte pro živorodé sladkovodní ryby jsme dostali darem i s rybičkami druh pavích ok. Ve druhém pololetí školního roku jsme měli v ZOO koutku další přírůstek. Zakoupili jsme z chovatelské stanice dva samečky Skinny morčete. Všechny třídy se pravidelně se svými učitelkami i s ostatními zaměstnanci starají o všechna naše zvířata. želva Adélka morčátka akvárium Projekt Přibližme přírodu dětem Ve druhém pololetí jsme započali s realizací projektu Přibližme přírodu dětem, na kterou nám přispělo sdružení Renovabis a zřizovatel Arcibiskupství pražské. Recyklohraní Naše mateřská škola je od 28. března 203 zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní, aneb ukliďme si svět, pořádaného pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci programu škola vzdělává děti v oblasti třídění a recyklace odpadu a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob. Tyto nádoby jsou umístěny v prostorách školy. 7

8 Uskutečnili jsme také několik programů s ekologickým zaměřením. Den Země program pro rodiče a děti na školní zahradě, zasadili jsme na zahradu ovocné keříky, různou zeleninu a kytky do truhlíků na terasách školy. Děti po celou dobu mohly pozorovat jejich růst. Děti si spolu s rodiči vyrobili krabičky na domácí sběr baterií. Škola v přírodě- v rámci školy v přírodě děti navštívily Ekocentrum Kavyl ve Svatém Janu pod Skalou Ekocentrum Kavyl Program Hrajeme si u vody - pro všechny třídy jsme využili nabídky programů Lesů hl. m. Prahy. Společně s vodní vílou se děti vypravily poznávat vodní říši se vším, co k ní patří. Navštívíme říši ryb a všechny kamarády, kteří se ukrývají v rákosí. Program Hrajeme si na louce - pro všechny třídy jsme využili nabídky programů Lesů hl. m. Prahy. Děti společně s vílou a motýlkem (lektory programu) nahlédly do mravenčího království, do světa louky, odhalily motýla, který se proměnil z housenky. Soutěž ve sběru papíru Soutěž s panem Popelou již třetím rokem sbíráme starý papír. Třídění odpadu ve třídách vedeme děti ke třídění odpadu. Máme odlišné nádoby dle druhu odpadu nejen ve třídách, ale i v ostatních prostorách školy. Na jaře jsme zakoupili nové kompostéry na zahradu. Kompost následně využíváme pro pěstování drobných plodin. 8

9 Projekty a programy zaměřené na zdravý životní styl Preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí projekt Koukají na nás správně? byl nabídnut rodičům pro jejich děti. Hlavním smyslem tohoto projektu je včasné rozpoznání a léčení zrakové vady. A tím i prevenci dalšího zhoršování dioptrické vady a případných dalších komplikací v pozdějším věku dítěte. Měření prováděla zdravotnická pracovnice. Rodiče vyšetřených dětí obdrželi následně od nestátního zdravotnického zařízení Prima Vizus, o.p.s. informaci o proběhlém vyšetření a také štítek o vyšetření, který si mohli nalepit do zdravotní kartičky dítěte. Den rodin - program pro rodiče a děti v jednotlivých třídách, s vystoupením dětí, předáním vyrobených dárků rodičům a společným setkáním s rodiči a dětmi. Tato akce je organizována za účelem podpořit rodinu a vyzdvihnout její důležitost. Škola v přírodě - opět jsme uskutečnili tentokrát pouze ve třech dnech od května 203 školu v přírodě. Třídenního pobytu ve Svatém Janu pod Skalou se zúčastnilo 36 dětí ve věku od pěti do sedmi let. Během pobytu navštívily děti Solvayovy lomy - muzeum těžby a dopravy vápence v Českém krasu i Ekocentrum Kavyl. 9

10 V rámci vzdělávacího programu jsme velmi intenzivně využívali zahradu, která je přilehlá k areálu školy a kromě denních pobytů zde, jsme pořádali několik již tradičních akcí. Projekty a programy zaměřené na kulturní vzdělávání Hrajeme si na knihovnu Děti v předškolních třídách se zúčastnily projektu Hrajeme si na knihovnu. Divadelní představení do mateřské školy jsme zvali divadelní společnosti, které k nám přijížděly se svým představením. Snažili jsme se dodržet pestrost a kvalitu nabídky. Pan Pozdraveníčko L. Bendářová O pejskovi a kočičce Divadlo Matky Vackové Vánoční příběh aneb cesta do Betléma Jan Hrubec Atlas se má divadlo Neklid Pasáček vepřů divadlo Glans Projdeme se po ZOO Jiří Bílý O Plaváčkovi divadlo Na cestě Kouzelnické představení Kellnerovi Děti mohly shlédnout kouzelnické představení, některé si kouzelnické triky mohly i přímo vyzkoušet. Hudební představení divadelní představení jsme doplňovali také hudebními programy Šustí, šustí pod nohama Divadlo LaLa Divadlo LaLa Ve třídách Veverek a Kuřátek představil jeden z rodičů hudební nástroj dudy. 0

11 Spolupracovali jsme také se Základní uměleckou školou Stodůlky. Před zápisem do ZUŠ se k nám dostavili učitelé ZUŠ a se souhlasem rodičů našich dětí provedli nábor dětí do jejich školy. V červnu žáci ZUŠ obohatili náš program na Zahradní slavnosti. Děti tak získávají kladnou motivaci k hudebnímu vzdělávání. Děti z předškolních tříd navštívily ZUŠ Stodůlky a zúčastnily se v koncertním sále koncertu pro děti hudební pohádky. Program žáků ZUŠ Stodůlky Koncertní sál ZUŠ Projekty a programy zaměřené na vstup do školy Návštěva ZŠ Mohylová obě předškolní třídy navštívily několikrát ZŠ Mohylová, kde pro ně měla pověřená pedagožka připravený program zaměřený na vstup do školy. Zahradní slavnost vzhledem k nepříznivému počasí se zahradní slavnost konala v budově školy. I přesto jsme se dokázali slavnostně rozloučit s našimi předškoláky a jejich rodiči. Interaktivní tabule využíváme ji s dětmi v předškolních třídách.

12 Projekty a programy zaměřené na rozvoj výtvarných dovedností V tomto školním roce využilo 32 dětí možnosti rozšířené výtvarné výchovy formou keramického tvoření s týdenní hodinovou dotací. Dále děti vytvářely různé výrobky a výtvarné práce na výstavy a také na adventní jarmark. V naší mateřské škole neprobíhají žádné zájmové činnosti. Veškeré aktivity rozvíjející klíčové kompetence předškolního dítěte jsou zařazeny do Školního vzdělávacího programu. Pedagogové se tak mohou lépe a plně věnovat rozvoji dítěte v rámci jeho pobytu v mateřské škole. Tímto směrem se chceme ubírat i nadále. Hodnocení školního vzdělávacího programu: Již druhým rokem pracujeme s nově aktualizovaným školním vzdělávacím programem Správně vidíme jen srdcem. Program poskytuje pedagogům větší prostor k vlastní tvořivosti. Pokračujeme na změně hodnocení dítěte formou jeho vlastního portfolia, na jehož upřesnění jsme po celý rok i nadále pracujeme. Od dubna 203 jsme vyvinuli větší důraz na ekologickou výchovu v rámci projektu Ekoškolka pro mateřské školy, kdy jsme začali ověřovat metodiku tohoto programu. V následujícím školním roce předpokládáme širší zapracování do školního vzdělávacího projektu. 4. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti. 4.. Výchovné a kariérní poradenství Naše mateřská škola i nadále spolupracovala s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 8. Speciální pedagožka navštívila po dohodě naši školu dle konkrétních potřeb. V lednu 203 proběhly testy školní zralosti. Byla možná osobní konzultace rodičů nebo se rodiče mohli domluvit na osobní návštěvě v poradně. Spolupracovali jsme také se Speciálně-pedagogickým centrem v rámci konzultací ohledně zrakově postižené dívky. Pedagogové v rámci své kvalifikace poskytují, taktéž po domluvě, poradenské služby rodičům ohledně předškolního vzdělávání. 2

13 4.2. Prevence sociálně patologických jevů Prioritou CMŠ Srdíčko je vytvořit bezpečné a klidné prostředí, které je založeno na pěstování dobrých vztahů, důvěře a toleranci. Děti vedeme k dodržování předem daných pravidel ve skupině. A nabízíme jim podnětnou nabídku pro jejich rozvoj. Využíváme principů křesťanství a děti vedeme k vzájemné toleranci. Dítě je bráno jako partner dospělého. Konflikty mezi dětmi jsou řešeny za přítomnosti pedagoga, jde o nácvik modelových situací a vysvětlování. Pokud se objeví problémové dítě, řešíme situaci ve spolupráci s rodinou a Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou a vzniklý problém se snažíme v počátku odstranit, případně eliminovat na minimum. Žádné zásadní výchovné problémy jsme v průběhu roku neřešili Ekologická výchova a environmentální výchova Lásku k přírodě a úctu k životu máme koncipovánu v našem vzdělávacím programu a je i základem křesťanské výchovy. V průběhu roku jsme působili na děti formou příběhů, pohádek, vlastním příkladem pracovníků a jiných dospělých. Chodili jsme na vycházky do přírody, využívali školní zahrady. Děti se mohly starat o květiny a plodiny na školní zahradě i ve třídách. S dětmi jsme pěstovali užitné i okrasné rostliny (fazole, hrách, rajčata, bylinky, skalničky, kytky). Děti samy zasazovaly semínka bylinek, zeleniny a obilnin a chodily je zalévat. V rámci doplňkových aktivit školního vzdělávacího programu probíhaly různé projekty a programy s ekologickým zaměřením Mimoškolní aktivity Uskutečnili jsme opět společnou výrobu adventních věnců s následným pořádáním Adventního jarmarku. Obě aktivity patří mezi již tradiční mimoškolní aktivity s velkou účastí rodičů i veřejnosti. Výroba adventních věnců a jarmark 3

14 4.5. Spolupráce s partnery CMŠ V průběhu školního roku se uskutečňovala intenzivní spolupráce se zřizovatelem Arcibiskupstvím pražským. Mateřskou školu navštívil v lednu 203 v rámci vizitační návštěvy pan biskup Václav Malý. Využívali jsme konzultační a metodické podpory v oblasti ekonomické a legislativní poskytované Odborem církevního školství Arcibiskupství pražského a ředitelka se účastnila pravidelných porad ředitelů církevních škol taktéž pořádaných tímto odborem. Naše CMŠ spolupracovala s Římskokatolickou farností u kostela sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách - ředitelka školy je členkou Pastorační rady této farnosti. Děti z naší školy vystoupily na Farním dnu v říjnu 202, na setkání nemocných v listopadu 202, navštívily kostel sv. Jakuba Staršího u příležitosti Popeleční středy. Dále spolupracujeme se Základní uměleckou školou Stodůlky Městskou částí Praha 3, Magistrátem hl. m. Prahy, se Sdružením ekologických mateřských škol Mrkvička, s pedagogickými školami praxe studentů. Na podnět zřizovatele naši školy a za jeho finanční podpory jsme se zúčastnili 5. června 203 programu pro církevní mateřské školy z Arcidiecéze pražské na Točníku. Děti shlédly různá řemesla, vystoupení kejklířů a sokolníka Spolupráce s rodiči dětí Pro naši školu je důležitá spolupráce s rodiči dětí. Rodiče ve spolupráci se školou pomáhali s organizací aktivity s názvem Káva od srdce, kde se pravidelně setkávali, poznávali mezi sebou a podporovali školu. V rámci Kávy od srdce se nám podařilo uskutečnit přednášky pro širší veřejnost. leden 203 přednáška Školní zralost přenášející speciální pedagožka Mgr. Hana Imlaufová březen 203 postní posezení s administrátorem Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího P. ThLic. Adam Ryszard Lodek květen 203 přednáška Svět Neslyšících Bc. Zuzana Hájková 4

15 květen 203 přednáška Efektivní rodičovství přednášející terapeut Mgr. Ing. Jan Čapek Svět Neslyšících Efektivní rodičovství Společně s rodiči jsme pořádali mimoškolní aktivitu Adventní jarmark včetně výroby adventních věnců a brigádu na zahradě. Někteří rodiče nám pomáhají dobrovolnickými pracemi drobné opravy, úprava zahrady, příprava občerstvení na slavnosti aj. a někteří i finančně. Ve spolupráci s rodiči jsme také pečovali o zdraví dětí: o ranní filtr vyřazení dětí, které projevují známky onemocnění, z dětského kolektivu o vedení dětí k péči o své zdraví osobní hygiena, správné hygienické návyky o upozorňování na možnosti, dětských nemocí, úrazů a jejich prevence o zveřejnění jídelníčků na nástěnkách a webových stránkách školy 5. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 5.. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 202/203 Ve dnech 9.. dubna 203 proběhla inspekční činnost. Hodnocena byla činnost mateřské školy za období 200/20 až 202/203 k termínu inspekční činnosti s kladným výsledkem Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 202/203 Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení Hygienická stanice hl. m. Prahy plánovaná kontrola v rámci státního zdravotního dozoru. Kontrolu provedla: I. Soukupová Termín: Výsledek kontroly: Ve sledovaných ukazatelích byly zjištěny v době kontroly drobné nedostatky, které byly ihned odstraněny. Praze dne: 4. října 203 Ředitelka školy: Mgr. et Bc. Eva Kuchyňková 5

16 Zpráva o hospodaření za rok 202 V roce 202 byla využita daňová úspora z roku 2009 ve výši 329,80 Kč a byla použita ke krytí nákladů souvisejících s hlavní činností (školní jídelna). 6

17 Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli finančně nebo věcnými dary Církevní mateřské škole Srdíčko za jejich vstřícnost a podporu. Praze dne: 4. října 203 Ředitelka školy: Mgr. et Bc. Eva Kuchyňková 7

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015 5 LET OD ZALOŽENÍ ŠKOLY SV. AUGUSTINA. Vyjadřujeme vděčnost za 5 let trvání školy

Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015 5 LET OD ZALOŽENÍ ŠKOLY SV. AUGUSTINA. Vyjadřujeme vděčnost za 5 let trvání školy Výroční zpráva za školní rok 204/205 5 LET OD ZALOŽENÍ ŠKOLY SV. AUGUSTINA 200 205 Vyjadřujeme vděčnost za 5 let trvání školy Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2012 2013 Č. j.: 905/2013 V Praze dne 29. října 2013 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012/2013

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2011/2012 Výroční zpráva 2011/2012 Mateřská škola Kamarád Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, 460 06 Liberec 6, tel.: 481 5132 029, 485 132 182 email : ms23.lbc@volny.cz www.mskamarad.cz V Liberci 31.

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1

Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a mateřská škola Brno b/

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Výroční zpráva Mateřské školy Tismice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok:2013/2014 Zpracovala: Markéta Vedralová, ředitelka MŠ 1. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-9/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-9/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIB-9/11-B Název kontrolované osoby: Mateřská škola PASTELKY, Brno, Jamborova 11 Sídlo: Jamborova 11/3188, 615 00 Brno IČO: 60 55

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko Správně vidíme jen srdcem. (Antoine de Saint-Exupéry) Aktualizaci zpracovaly: Mgr. et Bc. Eva Kuchyňková a Bc. Monika Podkalská, DiS. (Projednáno

Více

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 40 00 Praha 4, K Sídlišti 840 Mateřská škola Kaplická 84 tel., fax: 24 73 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz Výroční zpráva

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Výroční zpráva 2012/2013 Mateřská škola Kamarád Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, 460 06 Liberec 6, tel.: 481 5132 029, 485 132 182 email : ms23.lbc@volny.cz www.mskamarad.cz V Liberci 31.

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více