Základní škola M.J.Husa a Mateřská škola Husinec Kostnická ulice 227, Husinec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola M.J.Husa a Mateřská škola Husinec Kostnická ulice 227, 384 21 Husinec"

Transkript

1 1

2 Základní škola M.J.Husa a Mateřská škola Husinec Kostnická ulice 227, Husinec ÚVOD: Součástí výchovné práce Základní školy v Husinci se stala již v roce 2002 problematika prevence a ochrany dětí a mládeže před negativními vlivy. Nejednalo se a nejedná o jednorázovou akci, ale postupnou a stálou analýzu stavu a z ní vyplývající požadavky. Požadavky pokrývající primární oblast ( veškeré zázemí školy z hlediska vzdělávacího, volného času žáků školy, spolupráce s rodiči, provozního a materiálního ) a sekundární prevenci, kde hraje svoji roli po celé období zejména informovanost a osvěta. Základním cílem byla idea, vytvořit netuctovou školu a hledat pro ni osobitou podobu a byli jsme si především vědomi, že žádné prostředí, kde se zdržuje více dětí delší dobu pohromadě, není v současné době imunní vůči těmto problémům současnosti. Další dominantní myšlenkou byl princip spravedlnosti, který je nutno zahrnout do vzdělávací i výchovné zkušenosti žáků, vytvořit prostředí školy oproštěné od utiskování, strachu a výsměchu a tak nechat plně rozvinout potenciál bez jakékoli diskriminace. Tak vznikl program, který nastínil hlavní cestu, postupně byl přehodnocován, doplňován a stále směrován ke skutečnosti, vytvořit školu s pozitivním klimatem, s mimořádně dobrou spoluprací učitelského sboru, žáků, rodičů i ostatních pracovníků školy. FILOZOFIE MPP ŠKOLY: Na základě dlouholetých zkušeností dospěla pedagogická rada k přesvědčení o potřebě vyváženého přístupu, koordinace postupů a aktivit, které musí mít z hlediska docházky žáků do základní školy nutnou gradaci a tak vytvořit školu přirozenou, smysluplnou, otevřít školu životu. Postup vzhledem k věku musí být velice citlivý a opatrný, aby nebyl žáky vnímán jako cosi, co je jim vnucováno. Z tohoto důvodu je nutné zákonitě začínat u věcí známých a především přirozených, vstupujících dlouhodobě do výchovně vzdělávací práce na základní škole. Znamená to neustále aktivizovat žáky z hlediska vlastního vztahu k životu a zdraví, schopnosti porozumět sami sobě, aktivně podporovat své zdraví v jeho komplexní podobě tělesné, duševní a sociální. Uvědomit si, že jádrem tohoto modelu je však mladá osoba, kterou je nutno vidět jako celistvou individualitu v dynamickém prostředí školy, které má vliv na jeho představy, vnímání i činy. Prevence sociálně patologických jevů je také opatřením situačním ( určitá doba, určité místo, určité okolnosti ), kde svoji roli hraje pravdivá informace, pomoc obětem sociálně patologických jevů, solidarita se slabšími, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí. Povinností pedagogického sboru školy je proto nejen předávat znalosti o tom, co je prospěšné a škodlivé, ale také tvorbu dovedností, postojů, jež pomáhají jedincům užívat tyto znalosti efektivně a dokázat přistoupit na správnou volbu a postoje i vývoj jejich životních hodnot. 2

3 VLASTNÍ PROGRAM PREVENCE: 4) ZDRAVOVĚDA: - já a moje zdraví, - povědomí o lidském těle, - základní funkce těla, - smysly, hygiena, duševní hygiena, - ochrana zdraví ( AIDS, klasické pohlavní nemoci, akne, celulitida, diety, epilepsie, fobie, mentální anorexie, poruchy příjmu potravy, deprese, sebevraždy, - zdraví v naší škole, - naučit se říkat ne, - nedůvěra k cizím lidem, - vlastní bezpečnost, kde hledat a žádat pomoc. B) RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA: - zdravé mezilidské vztahy, - city člověka ( láska, radost, strach ), - vztah mezi členy rodiny, - láska a věrnost členů rodiny, - rozdíl mezi mužem a ženou, - pohlavní orgány a jejich hygiena, - vznik života, -těhotenství, -porod, - rozpravy se žáky, o čem se nemluví a mě to zajímá ( nikdo nesmí informace od dětí zneužít ). C) VLASTNÍ PREVENCE: 1) Co všechno je droga - jaké drogy máme doma ( léky, alkohol,tabák, kofein,ředidla, čistíí prostředky ), - virtuální drogy ( televize, počítačové hry, video, hráčství gamblerství, mobilní telefon, graffiti ), - definice drogy obecně ( droga je látka, která mění to jak funguje tělo, jak jednáme jak cítíme, jak myslíme ), rozpoznat, co všechno je droga, rozlišit mezi užíváním a zneužíváním ( užitečnost léčba, mírnění bolesti, nebezpečnost návyk, poškození zdraví, oslabení vůle, ztráta sebekontroly, společensky nebezpečné jednání,, zneužití léků, psychické nenormality, není hra jako hra ). 2) Proč lidé berou drogy - únik z nepříjemných situací, zvládání stresu, potěšení, vyzkoušet něco nového, vliv party a přátel, frajeřina, sociální uznání, sociální nátlak, nuda, zvyšování výkonnosti, zmírnění bolesti, léčení bolesti 3) Alternativy drog - nadměrné užívání kávy, alkoholu, cigaret, analgetik, - jak řešit tyto problémové situace ( lékaři, odborníci, odborné instituce, rodiče,učitelé), - hledání zdravého životního stylu, - ilustrace, příklady, hledání řešení, - co dělat. Když zjistíte některé tyto skutečnosti ( drogu bere sourozenec, přítel, někdo nabízí drogy před školou, v místě bydliště ). 5) Druhy drog - volně podávané léky ( prášky, kapky do nosu ), - léky na předpis ( uklidňující prostředky, prášky na spaní, antidepresiva ), - nevědomě užívané drogy ( káva, alkohol, cigarety, koly, čokoláda, výpary lepidel, ředidel, paliv, čistících prostředků ). společensky užívané drogy ( alkohol, nikotin, marihuana ), - zakázané drogy ( marihuana, heroin, kokain, LSD ). 5) Nebezpečí sekt - sekty a jejich ideologie v ČR, - sekty ve světě, - ohrožení duševního zdraví a psychiky člověka v sektách, - manipulace s lidmi, - ztráta svobody 6) Prevence šikany a vandalismu - problematika šikany, - zásady a postoje dětí vů či šikaně, - postup při odhalování a řešení způsobů šikany, - důvěra a pomoc rodičů, učitelů, možnost pomoci, - další formy násilného jednání a vandalismu ( graffiti ), - etické otázky konfliktů a násilí. 3

4 7) Xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus -morálka, - jednota morální svobody a mravního zákona, - sociální skupiny, antisociální chování, - fanatismus, - role agrese, - nenávisti a ochoty k násilí, - sklon k extrému a jeho psychologické kořeny, - nesnášenlivost, netolerance, nacionalismus, diskriminace, - proměny a konflikty současného světa ( atentáty, mocenské vztahy ). 8) Prevence kriminality - problematika kriminality, delikvence, společenská diskvalifikace, - rozhodující faktory kriminality ( nezájem o vzdělávání, vzdělávání a práci), - právo a zákony, - organizace prevence a pomoci, - znalost místní situace, - pomoc rodičům řešit případné problémy s odborníky, - organizace prevence) důsledná informovanost všech 9) Všeobecné prevence - rozvoj etického a právního vědomí žáků, - pěstování tolerance ke slabším, zdravotně oslabeným, sociálně znevýhodněným, k etnickým menšinám a pod., - práce se žáky se zvýšeným rizikem ( LMD, SPU, poruchami chování, sociálním handicapem), - práce s dětmi cizinců, práce se žáky v náročných životních situacích ( rozhodování o dalším vzdělávání, profi orientace, dětmi málo odolnými vůči stresu, konfliktními rizikovými jedinci ), - průběžné zajišťování odborné péče za spolupráce s PPP, SPC, SO. 10) Nemocné rodinné vztahy - nezájem rodičů, rozvod, sociálně patologické jevy v rodině ( týrání, alkoholismus, zneužívání ). OBECNĚ PLATNÉ ZÁSADY PREVENCE: 1) Aktivity rozdělené z hlediska forem preventivní práce: a) jednorázové akce ( besedy s odborníky, semináře, školení,soutěže, kvízy, programy a představení včetně poznávacích a osvětových exkurzí) b) dlouhodobé akce včetně zapojení školy a kolektivů tříd do různých projektů dávání časopisu, práce žákovské samosprávy, programy zaměřené na sebepoznání, schopnosti komunikace, cování) c) tématické bloky se žáky věnované prevenci ( vyučovací hodiny, bloky věnované jednomu tématu, zájmové činnosti zaměřené na terapii ) d) součást výuky ( prevence zapracovaná do rámce vyučovacích předmětů ) 6) aktivity volného času žáků ( kroužky, soutěže školního a regionálního charakteru) f) pobytové akce ( využití výcviků, specifické výcviky určitých dovedností preventivního charakteru, školní cvičení, zdravotní soustředění a výchova ) 2) Postupy musí být věkově přiměřené a aplikované. 7) Nárazové preventivní programy a akce osvětového charakteru mají efekt pouze tehdy, pokud se zúčastní děti předen již vybavené potřebnými informacemi. 4) Neustále je potřeba osvětlovat problematiku televizní brutality, nejzáludnějšího nebezpečí, které není vidět a promítá se do lidské mysli a tím do všech oblastí sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ( zlo, vandalismus, agrese, drogy ). 4

5 8) Spolupráce s rodiči je ve všech oblastech preventivní péče bezpodmínečně nutná. 9) Výsledky umocňuje součinnost preventivních opatření různých subjektů v regionu školy - obec, zdravotnictví, církev, policie, PPP, SR OÚ, KC, a dalších státních i nestátních zařízení a orgánů péče o děti a mládež. ZÁVĚR: Stávající Minimální preventivní program Základní školy M.J.Husa v Husinci vychází z platných vyhlášek a metodických pokynů resortu školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast prevence. Konkrétně se jedná o metodický pokyn 14514/ k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, metodický pokyn 28275/ k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, metodický pokyn 14423/ k projevům rasismu, xenofobie a intolerance a metodický pokyn 25884/ o spolupráci předškolních zařízení. Škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži. V Husinci dne: aktualizováno V uvedený den předloženo pedagogické radě školy. Mgr.Eva Zemanová výchovná poradkyně Mgr.Václav Kuneš ředitel školy Mgr.Renata Čechová metodik primární prevence Základní škola M.J.Husa a Mateřská škola Husinec Kostnická ul.227, Husinec MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE 5

6 2011 / 2012 V návaznosti na dlouhodobý program MPP školy, řeší tato příloha konkrétní úkoly stávajícího školního roku. Vedle akcí, realizovaných v rámci primární i sekundární prevence půjde o další vědomé kroky, které ve výchově i výuce, vnitřním životě i vztazích se žáky a rodiči, budou zárukou společného zájmu vytvářet pozitivní klima, jež bude ovlivňovat formování vztahů, rozhodování žáků i jejich životních hodnot a postojů. Garant programu: Mgr.Renata Čechová Seznámení pedagogického sboru s MPP: - pedagogická rada Spolupráce: - vedení školy, pedagogický sbor, výchovná poradkyně, vedoucí poradenského střediska školy, žákovská samospráva, žáci, rodiče, odborné instituce. Konzultace: - třídnické hodiny, - průběžně dle plánovaných aktivit a schůzek rodičů ( nadále účast žáků na schůzkách, která se stala tradicí s dobrým příkladem ). Schránka důvěry: - umístěna u školní jídelny, dotazy žáků zpracuje výchovný poradce spolu s vedoucí poradenského střediska a metodikem prevence. Aktivity pro žáky tématické bloky: - viz dlouhodobá část MPP a úkolů pro jednotlivé předměty ( příloha ) - jednorázové akce: - Prevence šikany - PP Spirála, 4.5.ročník - Kriminalita mládeže a problematika toxikomanie - PČR 6.7.ročník - Láska, sex a drogy - KC Prachatice, SZÚ Č.Budějovice, PPP Písek, 8.9.ročník - průběžné akce školy - dílny, projekty, exkurze,výlety (příloha) 1.-9.ročník - průběžná účast na přehlídkách a soutěžích škol - tradiční informace o řádu a organizačních směrnicích školy - využití internetu 6.-9.ročník - Loučení s létem 1.-5.ročník Metodické pomůcky, informace,kontakty: -knihovna, videotéka -informační centrum - průběžné doplňování a informovanost na kolegů na PR, metodické listy pro učitele ( Šikana, MP MŠMT ) - materiály a odborné informace pro žáky školy ( průběžně aktualizováno ) - nástěnka - přízemí u ŠJ včetně využití úřední desky školy ( tel.čísla PPP, KC, LD ) Aktivity pro rodiče: 6

7 - Rodičovská akademie setkání s odborníky SR OÚ, ÚP, PPP ( součást schůzek rodičů ) - pravidelný zpravodaj pro rodiče, informace o akcích školy,exkurzích, výletech, kulturně společenských akcích - bulletin o MPP školy, Memorandum dítěte - školní žákovský zpravodaj Pírko - publikační činnost o škole v obecním a regionálním zpravodaji - Rada školy Spolupráce s odborníky, odbornými organizacemi: - SR OÚ Prachatice, PPP, SZÚ, PČR, KC Prachatice, PC Prahapracoviště Č.Budějovice, NIDM Praha, FF UK Praha, YMCA Husinec, AŠSK, ÚP Prachatice, EVŠ Praha Propagace: Evidence akcí: - Zpravodaj školy Pírko, Zpravodaj Města Husinec, Prachatické listy, Radio Blaník, Čs.rozhlas Č.Budějovice - dokumentační přílohy kroniky školy, výstavy, tématické nástěnky, webová stránka školy. V Husinci dne: Mgr.Renata Čechová školní metodik prevence 7

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

3. Cíl minimálního preventivního programu 3.1 Dlouhodobé cíle 3.2 Střednědobé cíle

3. Cíl minimálního preventivního programu 3.1 Dlouhodobé cíle 3.2 Střednědobé cíle Minimální preventivní program Zdravý životní styl Střední průmyslová škola textilní, příspěvková organizace, Tyršova 1, Liberec Účinnost od: 1. 9. 2012 Vypracovala: Mgr. E. Zajíčková 1. Úvod Minimální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Novoborská Novoborská 371, Praha 9 - Prosek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014 / 2015 Zpracovali: Jan Piskorik Kamila Merxbauerová Aktualizovala: Zlata Schlixbierová OBSAH I.

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 2016 ZŠ A ZUŠ STRÁNÍ RUBANICE 877, STRÁNÍ 687 65 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 2016 ŘEDITELKA Mgr. Iva Stupková ŠKOLNÍ PREVENTISTKA Mgr. Jana Jančová OBSAH: 1/Úvod 2/Charakteristika školy 3/Cíl MPP 4/Současný

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Marie Havelková Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program Škola: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, Chabařovice Školní rok: 2012/2013 Zaměření minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Školní program prevence rizikového chování Základní školy Šternberk, Olomoucká 76

Školní program prevence rizikového chování Základní školy Šternberk, Olomoucká 76 Školní program prevence rizikového chování Základní školy Šternberk, Olomoucká 76 Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1.

Více

7. Znalostní kompetence žáků

7. Znalostní kompetence žáků 7. Znalostní kompetence žáků ročník žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek znají

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

Minimální preventivní program Bolevecké základní školy Plzeň. náměstí Odboje 18. školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program Bolevecké základní školy Plzeň. náměstí Odboje 18. školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program Bolevecké základní školy Plzeň náměstí Odboje 18 školní rok 2013/2014 0 Obsah 1. Úvod......... 3 2. Výchozí analýza........ 3 3. Vymezení cílových skupin...... 4 4. Vymezení

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Současný stav problematiky Škola

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015)

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) 1. Současný stav problematiky Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2013/2014 Škola /název, adresa/: Koordinátor: ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí Mgr. Pavlína Bobčíková 1. Charakteristika školy ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí je vesnickou školou

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Česká Ves, okres Jeseník, Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves Školní preventivní strategie Vize naší školy: Vytvářet prostředí, ve kterém budou děti i pedagogové nejen spokojeni, ale které

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace ŠMP 2012/13 Minimální preventivní program Zpracovala: Mgr. Radka Dluhošová Zpracováno: 26. 9. 2012 Platí pro: Platnost od: 1.9.2012

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ školní rok: 2013 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ školní rok: 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka, 9. května 444, Štětí MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ školní rok: 2013 2014 charakteristika školy: Budova školy se nachází v centru města,

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011

Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011 Zpracovala:

Více

Školní preventivní strategie 2013 / 2014

Školní preventivní strategie 2013 / 2014 Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Mírové nám. 440, 407 78 Velký Šenov tel. 412 354 001, fax: 412 354 005 e-mail: info@zsvelkysenov.cz internet: www.zsvelkysenov.cz Školní preventivní strategie 2013

Více

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Na období 2009-2013 OBSAH 1.Východiska k realizaci školní preventivní strategie 1.1 Dokumenty k realizaci 1.2 Charakteristika

Více