Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ MOŠTĚNICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

2 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole Horní Moštěnice Předkladatel Zřizovatel Název školy: Název: Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, Obec Horní Moštěnice příspěvková organizace Adresa školy: Adresa: Pod Vinohrady 30 Dr. A. Stojana 120/ Horní Moštěnice Horní Moštěnice Ředitelka školy: IČO: Mgr. Marie Uhlířová Zástupce ředitelky: Kontakty: Mgr. Karin Miklendová telefon: Koordinátor ŠVP: fax: Mgr. Karin Miklendová web: IČO: IZO: REDIZO: Kontakty: telefon: web: Platnost dokumentu od (Aktualizace ke dni ) Školní vzdělávací program byl projednán Radou školy dne Mgr. Marie Uhlířová

3 ředitelka školy razítko školy 2. Charakteristika školní družiny a) obecné informace o školní družině Školní družina je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Úkolem ŠD je zajišťovat kvalifikovanou výchovně vzdělávací práci v době mimo vyučování, o prázdninách, ve spolupráci se školou, s rodinou a dalšími institucemi. Práce školní družiny je samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti. Řídí se specifickými požadavky pedagogiky volného času. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, která přispívá k odstranění únavy předchozí školní výuky vhodným střídáním práce a odpočinku. Pomáhá uspokojovat a rozvíjet jejich kulturní potřeby a rozmanité zájmy. Mimo činnost výchovně vzdělávací plní funkce ŠD funkce sociální, tzn. bezpečný dohled nad žáky po určitou dobu po skončení vyučování. b) materiální a prostorové podmínky školní družiny Pro každodenní činnost využíváme vlastní prostor samostatného pavilonu školy. Máme jednu místnost ŠD. Kapacita je pro 50 žáků. Místnost je zařízena jako herna se stolečky k výtvarným, pracovním a jiným činnostem. Místnost není členitá, ale činnost lze zorganizovat tak, aby si děti mohly hrát ve skupinkách. WC je o patro níž, to vyžaduje zvýšený dohled nad žáky. Děti mohou celodenně využívat pitný režim, který zajišťují vychovatelky ve spolupráci se školní jídelnou. Ve třídě je koberec, který slouží dětem ke hře se stavebnicemi, pro hovor v komunikačním kruhu, hudební chvilky a pohybovou výchovu. K rukodělným činnostem slouží stoly se židlemi. Je možno využít tělocvičnu školy, učebnu výpočetní techniky, cvičnou kuchyňku a keramickou dílnu. Při venkovních aktivitách využíváme hřiště patřící škole. Je zde basketbalový koš, cvičná dráha pro jízdu na kole. Žáci si zde mohou hrát s míčem, švihadly, kruhy nebo malovat křídami. Pro rozvoj čtenářských dovedností je k dispozici knihovna s dětskými knihami, pro poslechovou a pohybovou činnost využíváme CD přehrávač. ŠD má televizi, DVD přehrávač a počítač. Vychovatelky mají k dispozici kabinet a úložnou místnost vybavenou potřebami pro ŠD. Oděv a obuv si žáci odkládají v šatně. K rozvoji pohybových dovedností využíváme dětské hřiště vybavené houpačkami i plochou na míčové hry. Hřiště se nachází deset minut od školy. K procházkách využíváme přírodní prostředí vesnice Horní Moštěnice. c) personální podmínky Počet vychovatelek odpovídá počtu otevřených oddělení v daném školním roce. Mají zájem o svůj odborný i profesionální růst, proto se dále vzdělávají. Jednají v souladu s pedagogickými i metodickými zásadami výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině.

4 Denní podstatou naší pedagogické práce je tvořivá improvizace, pružné a citlivé reagování na okamžitou situaci. Předáváme nové poznatky, snažíme se vést žáky k citovému prožívání bezprostředních vztahů k okolí. Usilujeme o to, aby výsledkem byla pohoda, zaujetí pro činnost, radostné chvíle strávené ve školní družině, kamarádské vztahy. d) organizační podmínky Vychovatelky respektují potřeby žáků, adaptují nově příchozí na zdejší prostředí. Jednají nenásilně, přirozeně a citlivě. Napomáhají k rovnocennému postavení žáků. Oddělení ŠD je kamarádské. Volnost a osobní svoboda se vyvažuje nezbytnou mírou hranic, která vyplývá z nutnosti dodržovat vnitřní řád ŠD i pravidla soužití ve společenství žáků. Zájmové vzdělávání odpovídá mentalitě dětí. Ve vztazích mezi žáky a dospělými podporujeme důvěru, toleranci, ohleduplnost a zdvořilost. Režim dne je společný oběma oddělením. Jeho rozdělení pružně reaguje na individuální potřeby aktivity i odpočinku jednotlivých žáků. Také umožňuje činnosti v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Aktivity probíhají formou individuální, skupinové nebo frontální činnosti. Využíváme i způsob práce ve dvojicích. Po vyučování dochází k velkému poklesu výkonnosti. Je pozorovatelné, že děti mají v této fázi dne nechuť k organizačním činnostem. Vytvářejí skupiny, hrají si mezi sebou, povídají, sdělují si dojmy z vyučování. Jde o spontánní, individuální či skupinové aktivity. Doba i způsob odpočinku se řídí potřebami žáků. Po odpočinku navazují zájmové činnosti různého zaměření. e) provozní a ekonomické podmínky Provoz školní družiny je většinou od 11:25 do 15:30. Podle přání rodičů lze provozovat ranní družinu. V případě zájmu rodičů je ŠD otevřena v době vedlejších prázdnin. Počet oddělení: 2 dle počtu žáků přihlášených k docházce. Věk žáků: 6 11 let ( třída). V případě zájmu je možno domluvit dohled nad žáky, kteří mohou ve ŠD počkat na odjezd autobusu. Kapacita školní družiny: 50 žáků Počet vychovatelek: 2 dle počtu přihlášených žáků Děti, které ŠD navštěvují pravidelně každý den platí půlročně 200 Kč na výtvarné pomůcky a 50 Kč na pitný režim. f) hygienické a bezpečnostní podmínky ŠD Snažíme se zajistit dětem takovou ochranu i pocit bezpečí ve ŠD, aby k úrazům nedocházelo. Provádíme prevenci, seznamujeme žáky s možnými riziky pohybu ve škole i

5 mimo ni. Děti jsou v průběhu školního roku seznámeny s pravidly bezpečného chování ve všech prostorách školy, včetně prostor ŠD. S těmito pravidly jsou žáci seznamování formou slovního poučení, besed s odborníky, činnostními hrami a didaktickými hrami. Děti se rovněž seznamují pravidelně s tím, jak se mají chovat na veřejnosti, na komunikacích, na hřišti, při různých ročních obdobích a také jsou seznámeny s bezpečným používáním nástrojů, se kterými pracují při manuálních činnostech. Žáci jsou vedeni k hygienickým návykům. Umytí rukou před obědem, po činnosti. g) spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče s vychovatelkami komunikují pomocí deníčků dětí. Do deníčků zapisují vychovatelky i rodiče důležité informace. Rodiče aktivně spolupracují, reagují na zprávy vychovatelek a napomáhají ke zlepšování podmínek ve školní družině. Například dětem nosí papíry na kreslení. Je možné domluvit besedy s různými subjekty jako např. policie, hasičský sbor a jiné.

6 3. Charakteristika ŠVP ŠD a) klíčové kompetence Kompetence k učení - rozvíjí schopnost přemýšlet a rozhodovat se, tvořit Kompetence k řešení problémů - chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli - hledá nová řešení - započatou činnost dokončí - nenechá se odradit neúspěchem a vytrvale směřuje k řešení Kompetence komunikativní - naslouchá druhým - komunikuje bez ostychu s vrstevníky i s dospělými - komunikuje kultivovaně, zapojuje se do diskusí, obhajuje svůj názor Kompetence sociální a personální - je odpovědný za své chování - je tolerantní k odlišnostem jiných, respektuje zájmy jiných - chápe pravidla společenského chování a řídí se jimi Kompetence občanské - uvědomuje si svá práva a povinnosti - chová se zodpovědně k sobě a druhým - dbá na své zdraví a bezpečí Kompetence pracovní - dokáže se zapojit a uplatnit v kolektivu - své zájmy rozvíjí v individuálních a skupinových činnostech - dodržuje vymezená pravidla b) konkrétní cíle ŠVP ŠD Září: zápis dětí do ŠD a jejich rozdělení do jednotlivých oddělení

7 seznámit se s režimem, prostorami, vybavením soutěže s obručemi, zdravý životní styl vycházky do přírody, rekreační a didaktické hry, pracovní a výtvarné činnosti na téma co jsem dělal o prázdninách, výzdoba oken na téma podzim sportovní a pohybové hry v tělocvičně nebo v přírodě pitný režim Říjen: upevňovat dětský kolektiv dodržovat hygienické návyky, režim dne podzimní příroda vycházky, stavby z přírodnin nácvik písně četba pohádek z dětských knih, DVD pohádky životospráva vitamíny, chování při jídle hry se stavebnicemi Listopad: prohlubovat přátelské vztahy dětí, chování k mladším, úcta ke starším chránit majetek ŠD poslech pohádek, vymýšlet vlastní pohádky vycházky a hry v přírodě sportovní činnosti v tělocvičně a venku pracovní a výtvarné činnosti na téma Čistá Země kulturní program k Mikuláši důležitá telefonní čísla Prosinec: pečovat o zevnějšek a prostředí, kde žijeme poučit o bezpečném chování při hrách na sněhu stavět sněhuláka vánoční odpoledne malá nadílka drobných dárků mezi kamarády, pojídání cukroví, zvyky a tradice koledy vycházky do zimní přírody, hry na sněhu rekreační hry ve ŠD, zpívání koled pohybové hry první pomoc, zneužití návykových látek Leden: zdravověda vyrábět masky na karneval vycházky do přírody didaktické hry, beseda a průběhu ročních období poučit o nebezpečí šikany výtvarné činnosti zimní příroda ( sněhuláci, zimní sporty ) tělovýchovné chvilky pro děti

8 Únor: poučit o bezpečnosti a chování v prostorách ŠD, ŠJ udržovat pořádek ve ŠD a v šatnách družinový karneval v maskách četba na pokračování, poslech pohádek z CD pracovní a výtvarné činnosti hlavolamy, rébusy, doplňovačky, legrační testy osobnost a fantazie dítěte, využití volného času Březen: chránit jarní přírodu pečovat o květiny ve ŠD beseda o výběru kamarádů, smysl pro fair play při sportu individuální činnosti dětí stolní a konstruktivní hry, omalovánky, pexeso hry na PC vycházky do přírody výtvarné činnosti malba, kresba abstraktní umění, geometrické tvary taneční soutěž Duben: vyrobit velikonoční přání sportovat v tělocvičně i v přírodě prevence trestných činů velikonoční zvyky a obyčeje, malování kraslic pexesový král Květen: chování dětí v přírodě, ekologie vliv společnosti na přírodu bezpečnost při soutěživých hrách venku i ve ŠD výtvarné a pracovní činnosti kresba v přírodě, ubrousková technika soutěž,,superstar ŠD zábavné odpoledne, soutěž,, O nejlepší účes vyrobit přání a drobné dárky pro maminky vystoupit na veřejnosti Červen: poučit o bezpečnosti o hlavních prázdninách, zneužití návykových látek vzájemné vztahy mezi dětmi určovat ovoce a zeleninu ( hry ) sportovní soutěže, video, četba, poslech CD hry v přírodě soutěžit o kresbu nejkrásnějšího domečku

9 c) formy a obsah činností Obsah a formy činnosti se realizují pomocí výchovně vzdělávacích strategií k jednotlivým kompetencím Kompetence učení - vedeme žáky k dokončení započaté práce - umožňujeme prezentovat a hodnotit výsledky své práce - podporujeme rozvoj schopností přemýšlení a rozhodovaní se Kompetence k řešení problémů - podporujeme u žáků samostatné řešení problémů - stále hledáme nová řešení Kompetence komunikativní - učíme žáky naslouchat druhým lidem, kamarádům a spolužákům. - vedeme je ke komunikaci bez ostychu s dospělými i vrstevníky - aktivně děti zapojujeme do společenského dění školy Koncepce sociální a personální - žáky vedeme k odpovědnosti, toleranci k druhým, zodpovědnosti za své chování Koncepce občanské - žáky učíme uvědomovat si svá práva i povinnosti, - učíme je chovat se zodpovědně - zapojujeme je do zlepšování školního prostředí Kompetence pracovní - žáky učíme vybírat si zájmovou činnost - dodržujeme vymezená pravidla - zapojujeme děti do kolektivu. e) vzdělávací obsah ŠVP ŠD Září: - seznamujeme se s režimem, prostorami a vybavením školní družiny - vycházky do přírody, hry na školním hřišti, výzdoba na téma podzim, výtvarné práce na

10 téma co jsem dělal o prázdninách - pitný režim Říjen: - správná životospráva, chování při jídle, vitamíny - hry se stavebnicemi - četba pohádek z dětských knih Listopad: - prohlubování přátelských vztahů mezi dětmi, chování k mladším a úcta ke starším - poslech pohádek, vymýšlení vlastní pohádky - důležitá telefonní čísla Prosinec: - stavění sněhuláka - malá nadílka dárků mezi kamarády, pojídání cukroví, poslech a zpívání koled - poučení o bezpečnosti při hrách na sněhu - pohybové hry Leden: - tělovýchovné chvilky - průběh ročních období - výroba masek na karneval Únor: - udržování pořádku ve ŠD a v šatnách - družinový karneval v maskách - hlavolamy, křížovky, hádanky Březen: - smysl pro fair-play při sportu - taneční soutěž - stolní a konstruktivní hry Duben: - pexesový král - sportování v tělocvičně i v přírodě - nácvik programu ke Dni matek Květen: - soutěž Superstar ŠD - výroba přáníček a drobných dárků pro maminky - vystoupení na veřejnosti Červen: - hry v přírodě a školním hřišti - soutěž o kresbu nejkrásnějšího domečku - poučení o bezpečnosti o hlavních prázdninách

11 3. Přílohy ŠVP ŠD VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Škola: ZŠ a MŠ Horní Moštěnice Zpracovala: Šárka Frélichová Platnost: Datum vydání: Telefonní kontakt: ŠD má 2 oddělení. Vedením jsou pověřeny vychovatelka Šárka Frélichová a Jiřina Bisová. ŠD mohou navštěvovat žáci 1. až 5. ročníku na základě řádně vyplněného zápisního lístku. Roční zápisné činí 400,- Kč (+ 50,- Kč pitný režim). Finance jsou použity na nákup výtvarných pomůcek pro ŠD. Veškeré doklady nákupu pomůcek jsou k nahlédnutí u vedoucí vychovatelky. ŠD je v provozu od : - ranní družina 6:30 7:30 - odpolední družina 11:25 16:25 Ze školní družiny lze uvolnit žáky na základě písemné žádosti rodičů. Docházka pro zapsané žáky je povinná, rodiče omlouvají nepřítomnost dítěte písemně. Po ukončení vyučování přebírá vychovatelka děti od třídní učitelky. Ze školní družiny si děti vyzvedávají rodiče či jiné oprávněné osoby. Děti mohou odcházet také samy na základě předchozí písemné žádosti rodičů. Rodiče jsou povinni vyzvednout si dítě ze ŠD nejpozději do 16:25. V případě nevyzvednutí dítěte do stanovené doby, zůstává vychovatelka s dítětem až do příchodu rodičů. Škola může v tomto případě požadovat úhradu nezbytných nákladů.

12 Rodiče jsou seznámeni se zápisem do ŠD. Ve ŠD se žáci chovají ukázněně. Na oběd odcházejí pouze v doprovodu pedagogických pracovníků. Ze ŠD žák nikdy neodchází bez vědomí vychovatelky. Před odchodem ze ŠD po sobě uklidí a rozloučí se. ŠD využívá i následující prostory školy: tělocvičnu, knihovnu, školní hřiště, počítačovou učebnu. Dítě nesmí v průběhu pobytu ve ŠD opustit areál školní družiny. Žáci mají zajištěn dostatečný přísun tekutin ( pitný režim ). Tekutiny jsou k dispozici v prostorách ŠD. Úmyslné poškození inventáře žákem hradí v plném rozsahu rodiče. Při hrách ve školní družině nesmí žáci ohrožovat bezpečnost spolužáků a musí se vyvarovat konfliktních situací. Všechny děti jsou poučeny o zásadách chování a bezpečnosti, které musí dodržovat.

13 SWOT analýza Silné stránky: - děti mají k dispozici krásné prostředí bez dopravního hluku - pitný režim - venkovní hřiště s basketbalovým košem, cvičná dráha k jízdě na kole - dobrá spolupráce s rodiči - přístup do ostatních prostor školy dle potřeby - různorodé činnosti Slabé stránky: - různé odchody domů - narušování činnosti mimoškolní aktivity - hygienické zázemí ŠD - zastaralé PC - není připojení na internet - není kopírka Příležitosti: - doplňování pomůcek - projekty - výrazněji prezentovat práce ŠD Ohrožení: - krácení úvazků - nezaměstnanost - nedostatek finančních prostředků na činnost - agresivita, násilí, šikana, vulgarita

14 Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví ŠD Ochraňujeme žáky před úrazy. Na začátku školního roku jsou žáci poučeni o bezpečném chování ve ŠD a podle potřeby jim opakovaně připomínáme všechna pravidla bezpečnosti. Na modelových situacích učíme žáky aplikovat znalosti a dovednosti z oblasti bezpečného chování ve ŠD, při pobytu venku, v silničním provozu. Lékárničku pro případ první pomoci máme umístěnou na dostupném místě. Pro žáky připravujeme vhodnou strukturu činností a skladbu zaměstnání. Dodržujeme věkovou přiměřenost a motivující klima. Vytváříme prostředí pohody, otevřenosti a partnerství v komunikaci. Podporujeme toleranci a respektování potřeb jedince. Naše činnost vychází ze zájmů účastníků, vede k praktické zkušenosti. Využíváme spoluúčast žáků na plánování činnosti ŠD. Podporujeme případné řízení a vedení žákovských skupin. V naší ŠD zajišťujeme pro žáky zdravé prostředí užívaných prostorů a bezpečné pomůcky podle platných norem. Žáci mají vhodný stravovací a pitný režim. Obědy jsou podávány ve školní jídelně.

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ.

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ. ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE PRAHA PETROVICE IZO : 112900305 Konkrétní cíle vzdělávání Cílem je získávání a rozvíjení klíčových

Více

Hrou k úsilí, uplatnění, úspěchu

Hrou k úsilí, uplatnění, úspěchu Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, příspěvková organizace Vojanova 178/12 školní družina Hrou k úsilí, uplatnění, úspěchu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Mgr. Karel Rajchl ředitel

Více

Základní škola Čeladná, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Čeladná, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Čeladná, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ ČELADNÁ motivační název : Svět nás baví a život je prima verze 4/2014 platnost 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace,

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Školní 488, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program-školní družina Platnost

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN

Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Cíle vzdělávání... 4 3. Formy vzdělávání... 5 4. Podmínky přijímání uchazečů a průběhu vzdělávání..

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 škola pro život se zaměřením na výuky jazyků a výpočetní techniky Základní škola a Mateřská škola Blažkova 9, Brno 1. Identifikační údaje

Více

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 467, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 467, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 467, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Identifikační údaje Motivační název: Sluníčková škola pro radostné učení Motto

Více

Školní vzdělávací program Jak roste strom pro školní družinu

Školní vzdělávací program Jak roste strom pro školní družinu Školní vzdělávací program Jak roste strom pro školní družinu Základní a Mateřská škola Suchý Důl, okres Náchod Platnost dokumentu:od 01.9.2007 0bsah Identifikační údaje...4 Motto......5 1 1 Prezentační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELKÉ OPATOVICE, OKRES BLANSKO č.j. ZŠ 706/2007-627/2014 strana 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. CHARAKTERISTIKA ŠVP...4 2.1. Funkce a pojetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY VOLŇÁSEK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY VOLŇÁSEK Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 78344 Náměšť na Hané ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY VOLŇÁSEK Motto: Čím je pro dospělého práce, tím je pro dítě hra. Řekni mi a zapomenu,

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3. Školní vzdělávací program Školní družiny

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3. Školní vzdělávací program Školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program Školní družiny Č. j.: OSD/06/2013 1 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školní družiny... 4 3 Cíle vzdělávání... 4 4 Metody

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY BAREVNÉ CESTIČKY K DUZE Duhová cesta pro malého školáka, prosvícená barvami hledání a poznání. Vyjádření sama sebe a pochopení

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

Vypracovala: Mgr. Michala Fialová. Schválila: Mgr. Markéta Šimková

Vypracovala: Mgr. Michala Fialová. Schválila: Mgr. Markéta Šimková Vypracovala: Mgr. Michala Fialová Schválila: Mgr. Markéta Šimková V Křídlech dne 1. září 2011 Školní vzdělávací program pro školní družinu Obsah: 1 Identifikační údaje 2 Charakteristika školní družiny

Více

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školní družiny Zdravě, hravě, zábavně - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠD byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která

Více

Studničníku, pojď si hrát, budeš nás všech kamarád. Ať je jaro, podzim, zima, v družince je nám všem prima.

Studničníku, pojď si hrát, budeš nás všech kamarád. Ať je jaro, podzim, zima, v družince je nám všem prima. STUDÁNECKÁ CESTA Studničníku, pojď si hrát, budeš nás všech kamarád. Ať je jaro, podzim, zima, v družince je nám všem prima. Rádi venku soutěžíme, uvnitř zase vyrábíme, trávíme tu volný čas, pospíchej

Více

DR. HRUBÉHO 2, ŠTERNBERK

DR. HRUBÉHO 2, ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Dr. Hrubého 2, Šternberk ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. HRUBÉHO 2, ŠTERNBERK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název dokumentu: Název školy: Adresa školy: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu K A M A R Á D I. Motto: Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje. Platí od 1.9.

Školní vzdělávací program pro školní družinu K A M A R Á D I. Motto: Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje. Platí od 1.9. Školní vzdělávací program pro školní družinu K A M A R Á D I Motto: Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje Platí od 1.9.2007 Zpracovala: Koordinátor ŠVP: Romana Janásková Mgr.Jana Pazderková

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 STRANA 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 3 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 5 4 PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 6 5 EKONOMICKÉ PODMÍNKY 7 6 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ 8 7 FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 12 8 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily Motto:,,Žák není nádoba,kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Družina nás baví

Školní vzdělávací program školní družiny Družina nás baví Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov Školní vzdělávací program školní družiny Družina nás baví 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Batňovice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

BEZPEČNOU CESTOU LABYRINTEM POZNÁNÍ

BEZPEČNOU CESTOU LABYRINTEM POZNÁNÍ BEZPEČNOU CESTOU LABYRINTEM POZNÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU A ŠKOLNÍ KLUB PLATNOST OD 1. 9. 2007 Aktualizace: 4. 11. 2014 MOTTO: "Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ ZDICE

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ ZDICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (příloha 3) ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ ZDICE Příloha 3 Školní vzdělávací program školní družiny 1 Školní družina funguje na základě ustanovení 30, odstavce 1 zákona

Více

Hrajeme si, zpíváme a tvoříme od jara do zimy

Hrajeme si, zpíváme a tvoříme od jara do zimy Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Hořepník náměstí Profesora Bechyně 53, Hořepník 394 21 Hrajeme si, zpíváme a tvoříme od jara do zimy Výchovně vzdělávací program školní družiny Plán práce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5 zpracovaný podle 5 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Platnost od 1. 9. 2007... ředitel školy Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ,,BAREVNÁ MOZAIKA

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ,,BAREVNÁ MOZAIKA Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,barevná MOZAIKA vychází ze zákona č. 561/2004 a vyhlášky č. 74/2005 Sb.a ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání na ZŠ Šťáhlavy,,OKNO

Více