CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Ženy a muži jako oběti domácího násilí v kontextu sociální práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Ženy a muži jako oběti domácího násilí v kontextu sociální práce"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Ženy a muži jako oběti domácího násilí v kontextu sociální práce Téma práce Ţeny a muţi jako oběti domácího násilí v kontextu sociální práce Pavla Golasowská Vedoucí práce: Mgr. Hana Krylová, Ph.D. Olomouc 2013

2 Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci vypracovala samostatně na základě pouţitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu. V Olomouci dne: 8. dubna 2013

3 Děkuji Mgr. Haně Krylové Ph.D., za odborné vedení a mnoho cenných podnětů při tvorbě mé práce. Děkuji také mé rodině a spolupracovníkům za podporu a trpělivost po celou dobu mého studia.

4 Motto: Domácí násilí by nemělo být léčeno tím, že budeme klienta učit hledat náhled, ale tím, že ho naučíme zásadám lidské důstojnosti. Totiž že s člověkem, který nás napadá, nežijeme. Ani kvůli údajné lásce, ani kvůli dětem. Doležal. X. Jiří

5 Obsah ÚVOD 7 1. CHARAKTERISTIKA DOMÁCÍHO NÁSILÍ Příčiny vzniku domácího násilí u ţen a u muţů Teorie vzniku domácího násilí Formy domácího násilí Mýty o domácím násilí DYNAMIKA DOMÁCÍHO NÁSILÍ Znaky domácího násilí Cyklus násilí Důsledky domácího násilí AKTÉŘI DOMÁCÍHO NÁSILÍ Násilné osoby Muţ jako násilná osoba Ţena jako násilná osoba Oběti domácího násilí Muţ jako oběť Ţena jako oběť Viktimnost, viktimizace, reviktimizace MOŢNOSTI SOCIÁLNÍ PRÁCE S ÚČASTNÍKY DOMÁCÍHO NÁSILÍ Prevence v případech domácího násilí Legislativní změny na ochranu obětí domácího násilí Vybrané sociální sluţby pro oběti domácího násilí Intervenční centra Azylové domy Telefonické krizové linky Odborné sociální poradenství Moţnosti sociální práce s obětí v rámci odborného sociálního poradenství Proces odpoutání se oběti od násilné osoby Zásady poradenského rozhovoru 36

6 Bezpečnostní plán Resocializační a reedukační programy pro násilné osoby PŘÍPADOVÁ STUDIE - PORADNA ELPIS Slezská diakonie a historie poradny Elpis Veřejný závazek poradny Elpis Prostorové a materiální vybavení poradny Elpis Personální obsazení a poţadavky na sociálního pracovníka v poradně Elpis Průběh poskytování odborného poradenství Návazné sluţby poradny Elpis Další aktivity a financování poradny Elpis 44 ZÁVĚR 46 SEZNAM ZKRATEK 48 BIBLIOGRAFIE 49

7 Úvod Téma domácího násilí je zřejmě staré jako lidstvo samo, nicméně kaţdá doba a kaţdá společnost se s ním vypořádávala jinak. V naší společnosti se o problému domácího násilí, který je třeba řešit, začalo hovořit teprve po revolučním roce 1989, kdy se začala rozvíjet síť poradenských center, která se začala touto problematikou zabývat. Do té doby bylo toto téma víceméně tabu a ve společnosti panoval názor, ţe se tento problém týká zejména sociálně slabých vrstev, lidí s duševním onemocněním či nízkým vzděláním nebo osob, ţijících na okraji společnosti. Toto mínění bylo umocňováno názorem, ţe co se děje za dveřmi společného obydlí, nepatří na veřejnost. Dnes uţ je známo, ţe domácí násilí můţe zasáhnout kohokoliv bez rozdílu věku, pohlaví, společenského postavení, vzdělání, náboţenského vyznání nebo etnické příslušnosti. Při řešení domácího násilí je třeba pomoci státních orgánů, neziskových organizací a také řady legislativních opatření, bez nichţ se ochrana obětí neobejde. Tato ochrana zahrnuje nejen oblast soukromou, intimní, ale také sféru majetkovou a v neposlední řadě i záleţitosti bydlení. K postihu domácího násilí je nutné mít trestněprávní prostředky, které ochrání jeho oběti a také další moţnosti pomoci, které umoţní rodině nebo jednotlivci zasaţenému domácím násilím šanci na další ţivot bez násilí. Téma domácího násilí na ţenách a muţích v heterosexuálních vztazích a moţnosti, jak s nimi pracovat z titulu sociálního pracovníka, jsem si vybrala z důvodu mých devítiletých pracovních zkušeností v poradně Elpis v Třinci, která poskytuje pomoc obětem domácího násilí a jejímţ zřizovatelem je Slezská diakonie. Cílem absolventské práce je popsat a charakterizovat projevy domácího násilí, jeho dopady na oběti, kterými jsou muţi i ţeny a moţnosti sociální práce s těmito klienty. Při psaní práce jsem pouţila metodu studia pramenů a metodu pozorování. Hlavním zdrojem při psaní této práce byla odborná literatura s tematikou domácího násilí, která se zabývá nejen sociálními, ale také psychologickými a právními aspekty, 7

8 které mají vliv na oběti domácího násilí a také zákony, které zaručují obětem domácího násilí domoci se práva a slouţí k ochraně jejich osobnosti. Práce je členěna do pěti kapitol, přičemţ popisu domácího násilí, příčinám, mýtům a formám se věnuji v první kapitole. Druhá kapitola popisuje znaky domácího násilí, jeho dynamiku a důsledky, které mají negativní dopad na oběti a to v oblasti fyzické, psychické i sociální, často jsou nevratné a oběti si nesou následky do konce svého ţivota. Třetí kapitola se zaměřuje na aktéry domácího násilí, kterými jsou oběti i násilné osoby a vymezuje rozdíly mezi muţi a ţenami v obou rolích. V závěru této kapitoly popíšu termíny jako viktimnost, viktimizace. Ve čtvrté kapitole popisuji moţnosti prevence a legislativní opatření, která chrání oběti domácího násilí z pohledu práva, druhy pomoci, které jsou obětem domácího násilí dostupné a zmíním se i o zásadách poradenského rozhovoru a bezpečnostním plánu. Kapitolu uzavírám moţností resocializační práce s násilnými osobami. Toto téma jsem zařadila do této práce proto, ţe i násilná osoba můţe být vnímána jako oběť a to v důsledku špatné výchovy, týrání v dětství, nevhodného prostředí, v němţ násilná osoba vyrůstala nebo vlivem jiných okolností jako např. parta, drogy, alkohol, závislosti. Všechny tyto vlivy mohou způsobit, ţe se z původní oběti stává násilná osoba. Absolventskou práci uzavírá pátá kapitola, která je věnována případové studii poradny Elpis Třinec. Poradna Elpis poskytuje sociální, psychologické a právní poradenství obětem domácího násilí, týrání a zneuţívání a vzhledem k tématu práce je zde zařazena jako praktický příklad odborné pomoci pro cílovou skupinu, jimiţ jsou ţeny i muţi, kteří jsou oběťmi domácího násilí. 8

9 1. Charakteristika domácího násilí V této kapitole se zaměřím na popis domácího násilí a na příčiny jeho vzniku. Zmíním se také o teoriích, které zdůvodňují vznik domácího násilí. V další části této kapitoly popíšu formy domácího násilí a mýty, které o tomto fenoménu kolují ve společnosti. Rodina je pojímána tradičně jako bezpečné místo, které poskytuje zázemí, pocit jistoty, lásky, pohody. Tyto aspekty můţeme nalézt pouze v rodině, která je funkční, spokojená, stabilní, bez patologických jevů. Jak vyplývá z historie, v mnoha sociálních skupinách nebyla rovnováha. Je všeobecně známo, ţe mezi členy rodinného společenství často docházelo k násilí a to doma, za zavřenými dveřmi (Králíčková a kol., 2011, s. 1). Domácí násilí se dá definovat mnoha způsoby, uvedla bych zde definici, která dle American Psychological Association (APA) vymezuje domácí násilí jako činy fyzického týrání, sexuálního zneužívání a špatného psychologického zacházení. Jsou to chronické situace, ve kterých jedna osoba kontroluje nebo má v úmyslu kontrolovat chování jiné osoby. Je to zneužívání moci, které může vyústit ve zranění či poškození psychologického, sociálního, ekonomického, sexuálního nebo fyzického blaha členů rodiny (Marvánová Vargová, 2008, s. 9). Projevuje se nepřiměřenými poţadavky, vynucováním podřízenosti oběti a kontroly nad jejím ţivotem. Odehrává se v soukromém teritoriu, které je mimo dosah veřejné kontroly a kde mohou platit jiná pravidla, neţ je běţné rodina jako uzavřená sociální skupina si můţe vytvořit vlastní normy (Vágnerová, 2004, s. 633). Domácí násilí představuje násilí, jeţ se děje mezi osobami, sdílejícími společnou domácnost, a to bez ohledu na to, zda jsou či nejsou spojeni příbuzenskými vztahy sňatkem nebo pokrevními vazbami. Je to tedy násilí, které se vyskytuje doma, v domově zainteresovaných osob, čímţ se zásadně liší od násilí páchaného na ulici, v práci, ve škole apod. (Ševčík, Špatenková, 2011, s. 25). Nejvyšší výskyt domácího násilí je v partnerském vztahu, proto bývá domácí násilí v uţším pojetí popisováno jako násilí mezi partnery. Násilí, které se v takovém vztahu realizuje, zpravidla nemá dopady 9

10 jen na partnera, který je týrán, závaţné následky můţe mít u dětí a jiných osob, jeţ byly svědky násilí nebo ţijí v prostředí, kde je násilí mezi partnery běţné. Pojem násilí v partnerských vztazích proto zdaleka nepostihuje celou dynamiku jevu. Domácí násilí tak zahrnuje partnerské násilí v relacích manţel x manţelka, druh x druţka, partner x partnerka, partnerka x partnerka, partner x partner, dále generační násilí, které páchají nezletilé či zletilé děti vůči rodičům a neméně závaţné transgenerační násilí, kterého se dopouštějí nezletilá či zletilá vnoučata vůči prarodičům (Ševčík, Špatenková, 2011, s. 26). Četnost týraných a zneuţívaných osob nelze přesně vymezit, protoţe většina těchto případů se odehrává v prostředí domácnosti, a tudíţ zůstane skryta. Podle výzkumu agentury STEM se přímou obětí partnerského násilí, které definuje Marvanová Vargová (2008) jako násilí mezi lidmi, kteří jsou nebo byli spojeni společným soukromím, stalo 16% populace, další prameny uvádějí četnost této zkušenosti u 10% partnerských vztahů. V 95 % případů, jsou obětí domácího násilí ţeny a to nejčastěji ţeny mezi 25 a 40 rokem. V 84 % domácností, v nichţ se odehrává domácí násilí, vyrůstají děti a v 69 % těchto domácností jsou děti přímo svědky domácího násilí (Čírtková, 2006, s. 56). V dalších dvou podkapitolách si popíšeme, proč vzniká domácí násilí, jaké jsou jeho příčiny a jaké jsou teorie jeho vzniku Příčiny vzniku domácího násilí u žen a u mužů Hledání skutečných příčin domácího násilí ve vztahu je rozhodně velice obtíţné. Někdy udeří násilí do doposud harmonického vztahu naprosto nenadále, přičemţ není výjimkou, ţe tomuto agresivnímu chování partnera předcházela léta verbálního a psychického teroru a poniţování. Jednou z příčin počátku násilí můţe být i nějaký zlomový okamţik, nicméně se prokázalo, ţe většina domácího násilí má původ v obyčejných a běţných konfliktech. Tím se myslí např. hádky kvůli výchově dětí, vedení domácnosti, rozdělení povinností nebo kvůli jiným rodinným příslušníkům a podobně (Buskotte, 2008, s. 60). Obecně se míní, ţe k domácímu násilí vede vztahová nespokojenost, negativní hodnocení partnerova chování, nevyrovnané mocenské 10

11 rozloţení sil, konfliktní ţivotní styl s častými rozepřemi a útoky vedoucími ke sniţování sebeúcty. Čím niţší je sebedůvěra partnera, tím vyšší je pravděpodobnost agresivní reakce (Voňková, Huňková, 2003, s. 55). Odborníci povaţují za rizikové faktory zejména nerovnost pohlaví, mladší věk, chudobu, odluku, kriminální kariéru, etnickou odlišnost, nezaměstnanost, drogy, nesezdané souţití, základní vzdělání nebo předchozí vztahy poznamenané násilím (Králíčková a kol., 2011, s. 7). Spouštěče domácího násilí mohou být různé, ale základem je osobnost potencionálního pachatele, který má sklon k tomuto způsobu reagování a jehoţ uspokojuje týrání partnera. Neméně důleţitým faktorem je výskyt a tolerance násilí ve společnosti, v níţ jsou současné rodiny zakotveny. Společnost akceptující násilí ve veřejných sférách ţivota zvyšuje násilné tendence uvnitř rodin. V některých sociálních vrstvách můţe být dokonce násilí prohlášeno za legitimní a uznáváno jako adekvátní reakce. V násilné společnosti se tak můţe stát kdokoli agresorem nebo obětí. Současně existují hypotézy o tom, ţe násilí generované uvnitř rodin vede k násilné společnosti. Násilí je způsob ţivota, který začíná doma, rozšiřuje se do ulic a ovlivňuje ţivot kaţdého z nás (Ševčík, Špatenková, 2011, s. 26) Teorie vzniku domácího násilí O tom, jak násilí vzniká a jaký je jeho původ, svědčí některé teorie. Jako příklad odborného pohledu na vznik domácího násilí můţeme uvést multifaktorové teorie, které uvádějí jako příčiny domácího násilí tzv. makrosystémové příčiny, které tvrdí, ţe domácí násilí je ve společnosti udrţováno a podporováno jako nadvláda muţe. Exosystémové příčiny v sobě zahrnují konkrétní faktory, které vedou ke zneuţívání rodiny jako např. nezaměstnanost, nízký příjem apod. Naproti tomu mikrosystém je představován samotnou rodinou, uvnitř které vznikají situace, které zvyšují pravděpodobnost propuknutí domácího násilí. Poslední ontogenetické příčiny hledají původ násilí v charakteristikách pachatele i oběti a jejich vzájemných vztazích. (Čírtková, 2006, s. 64). 11

12 Pohled feministický a kriminologický je dalším příkladem teorií vzniku domácího násilí. Feministický přístup poukazuje na to, ţe jiţ v rámci rané socializace chlapců ve společnosti je třeba demonstrace síly a moci. Chlapci bývají svým okolím podporováni v projevech síly, demonstrace moci, neústupnosti okolí a v potlačování projevu svých emocí. Projevy starostlivosti, empatie a citlivosti jsou u chlapců povaţovány za femininní rysy. Feministicky laděné teorie zdůrazňují, ţe týrání a zneuţívání partnera je volbou. Je to vlastní rozhodnutí pachatele, jestli se bude nebo nebude chovat násilně. Kriminologický přístup studuje partnerské násilí bez ohledu na pohlaví pachatele i oběti. Poukazuje na to, ţe pachateli nejsou výhradně muţi, nýbrţ se mezi nimi vyskytuje i poměrně vysoké mnoţství ţen. Syndrom týraného partnera tak postihuje stejným způsobem muţe i ţeny, vystavené partnerskému násilí (Marvánová Vargová, 2008, s. 112) Formy domácího násilí V této kapitole se zmíním o fyzické, psychické, sexuální, ekonomické a sociální formě domácího násilí a popíšu jejich projevy. Jak píše Ševčík, jsou to taktiky agresorů, jak si nad obětí udrţet moc a plnou kontrolu. Tyto formy domácího násilí nejsou v literatuře sjednoceny a můţeme se proto setkat i s jiným rozdělením, přesto výše zmíněné formy se povaţují za základní. Na závěr této podkapitoly se zmíním o stalkingu jako o nejnovější formě domácího násilí (Ševčík, Špatenková, 2011, s. 47). Fyzické násilí je to, co oběti fyzicky ubliţuje. Jedná se o široké spektrum různých a různě nebezpečných forem napadení a zneuţívání. Začíná to u nevinného pohlavku, přes facku, postrkování, kopání, škrcení, napadení s různými předměty nebo zbraněmi a končí to pokusem o vraţdu, v těch nejhorších případech dokonce zavraţděním (Buskotte, 2008, s. 41). Můţe se také jednat o znehybňování oběti např. přivazováním nebo zatlačováním do kouta (Voňková, Huňková a kol., 2003, s. 20). Psychické násilí se málokdy vyskytuje samostatně, mnohem častěji jej provází fyzické nebo sexuální násilí. (Buskotte, 2008, s. 41). Jedná se o vyvolávání duševního utrpení, duševní úzkosti, bolesti nebo strasti. Nezanechává evidentní stopy, jako jsou podlitiny, oděrky, popáleniny apod., proto se obtíţně prokazuje. Můţe mít podobu 12

13 neverbální jako např. záměrné ničení oblíbených věcí nebo verbální, které zahrnuje slovní napadání, poniţování, obviňování, zastrašování, vyhroţování a mnoho dalších moţností (Ševčík, Špatenková, 2011, s. 49). Ţeny se dopouštějí psychického násilí na muţích častěji neţ fyzického, nicméně muţi uvádějí mnohem více incidentů, souvisejících se sociální kontrolou neţ s psychickým zneuţíváním. Partnerky je kontrolují, s kým tráví volný čas, jsou ţárlivé, sledují jejich korespondenci, ovou poštu, telefonní hovory, rozhodují, s kým by se měli stýkat, co by měli dělat (Buriánek a kol., 2006, s. 33). Sexuální násilí zahrnuje všechny sexuální činy, které jsou na oběti vynucovány a které oběť podstupuje nedobrovolně či s nechutí (Voňková, Huňková, 2004, s. 20). Můţe také přijít v podobě naléhání k různým sexuálním praktikám, které jsou oběti zpravidla nepříjemné nebo je při souloţi nucena sledovat pornofilmy nebo je sexuálně obtěţována či jakýmkoli způsobem zraňována (Buskotte, 2008, s. 41). Rovněţ muţi jsou oběťmi sexuálního násilí, nicméně vzhledem k citlivosti k dané problematice je tato oblast obtíţně přístupná empirickému zkoumání (Ševčík, Špatenková, 2011, s. 51). K sexuálnímu násilí se muţi vyjadřují jen s obtíţemi, je pro ně těţké najít vhodná slova (Buriánek a kol., 2006, s. 33). U této formy násilí bývá poškozeno nejen fyzické zdraví oběti, ale ještě více dochází k újmě psychické. Je to účinný nástroj poníţení, pokoření a podrobení druhé osoby. (Benedict, 2003, s. 27). Ekonomické násilí znamená zamezení moţnosti oběti disponovat finančními prostředky, ať rodinnými nebo vlastními (Voňková, Huňková, 2004, s. 20). Patří sem také neposkytování prostředků na společnou domácnost či na děti, absolutní kontrola nad příjmy a výdaji, zatajování finanční situace společné domácnosti, zabavení automobilu pro vlastní potřebu atd. (Ševčík, Špatenková, 2011, s. 50). O ekonomickém násilí hovoříme nejen tehdy, kdy je oběti zakázáno pracovat, ale také v případě, ţe je k pracovní činnosti nucena a o jejím výdělku rozhoduje pouze sám partner (Buskotte, 2008, s. 42). 13

14 Sociální násilí znamená absolutní uzavření rodiny, zákaz styku s příbuznými, přáteli, zákaz telefonování, vycházení, přikazování chování, oblékání. Vyčerpávající dohled nad ţivotem, omezování nebo zákaz jakýchkoliv zájmů (Voňková, Huňková, 2004, s. 20). Jak uvádí Conwayová, cílem agresora je uvrhnout oběť do naprosté izolace, aby s ní mohl lépe manipulovat (Conwayová, 2007, s. 20). Nově se k výše uvedeným formám domácího násilí řadí nebezpečné pronásledování čili stalking, ačkoli nejde o násilí za zavřenými dveřmi. Tato forma má mnohdy vazbu na intimní poměr, resp. bývalý intimní poměr. (Králíčková a kol., 2011, s. 6). Pronásledování lze obecně definovat jako zastrašující a obtěţující chování, které můţe mít podobu vyhroţování, pozorování, sledování, docházení do místa bydliště či pracoviště oběti, opakovaných obtěţujících telefonátů či sms zpráv, zanechávání psaných zpráv, předmětů nebo ničení osobního vlastnictví, přičemţ toto chování vyvolává u oběti strach (Marvánová Vargová a kol., 2008, s. 53). Pronásledování bývá motivováno údajným nebo skutečným obdivem či láskou nebo také zlobou a nenávistí, přičemţ sniţuje kvalitu ţivota oběti a ohroţuje její bezpečnost (Buskotte, 2008, s. 47) Mýty o domácím násilí Ve společnosti panuje spousta mýtů o domácím násilí, které obhajují chování pachatelů a násilníků, a dávají samotným obětem pocit viny. Tady jsou některé z nich: Domácí násilí se děje jen v sociálně slabých rodinách, aneb to se přece v lepší společnosti stát nemůže. Mnoho lidí se domnívá, ţe se násilí vyskytuje pouze v sociálně slabších rodinách a ţe pachatelé jsou většinou velmi nevzdělaní. Lidé si myslí, ţe v takových rodinách je násilí na denním pořádku, tedy běţné. To je však velmi mylný názor. Četné studie jiţ mnohokrát prokázaly, ţe se násilí vyskytuje ve všech společenských třídách, bez ohledu na finanční situaci rodiny, vzdělání rodinných příslušníků nebo na jejich společenský status (Buskotte, 2008, s. 23). Další mýtus říká, ţe agresor je násilnický jen tehdy, když se něčeho napije! Ţe jsou násilnické sklony úzce spjaty s uţitím alkoholu, je dobře známý fakt, ale neznamená to, ţe je alkohol jedinou příčinou a důvodem muţova agresivního chování. S alkoholem sice klesá schopnost sebekontroly, ale existuje také velmi početná skupina 14

15 osob, která i bez alkoholu vykazuje násilné a agresivní chování. V souvislosti s tím je potřeba si uvědomit, ţe jsou lidé, kteří také pijí, a přesto se u nich násilnické sklony nikdy neobjevily (tamtéţ, s. 24). To není násilí, je to jen hádka, pokud se setkáme s tímto mýtem, je nutné si uvědomit významný rozdíl mezi hádkou a násilím. Při hádce se jedná o konflikt dvou stran, které jsou přibliţně stejně silné, vyrovnané. Pokud je však mezi nimi nerovnost sil a moci, např. jedna strana prosazuje své zájmy prostřednictvím zastrašování, vyuţívání fyzické převahy, zbraní nebo ekonomickou převahou, uţ se nejedná o hádku, ta se mění v násilí (Marvánová Vargová a kol., 2008, s. 19). Situace není tak strašná, jinak by oběť odešla. Pro většinu lidí je nepochopitelné, proč týraná ţena od svého partnera neodejde. Tím, ţe ve vztahu zůstává, je jí připisována odpovědnost za další násilné incidenty. Intenzita a nebezpečnost násilí se zvyšuje pozvolna v průběhu času. Oběť mezitím ztrácí vědomí hranic toho, co je pro ni nebezpečné a ohroţující a začíná podceňovat váţnost násilných incidentů (tamtéţ, s. 20). Při znásilnění jde o sex. Ve skutečnosti má znásilnění mnohem blíţe k mučení neţ k sexu. Pachatel svou oběť uvrhne do stavu bezmoci, tvrdě jí dá najevo, ţe je mu vydána na milost a nemilost, zlomí její vůli a nakonec jí způsobí bolest, zpravidla na nejcitlivějších tělesných partiích. Cílem pachatele znásilnění je ublíţit a nikoli proţít rozkoš. Jde o násilný čin, při němţ je sexu pouţito jako zbraně (Benedict, 2003, s ). Je zajímavé, ţe mýty váţící se k násilí k týraným ţenám se příliš neliší od mýtů vztahujících se k násilí přímo na muţích jako např.: Kdyby to bylo skutečně tak hrozné, odešel by nebo Muž je silnější, proto nemůže být fyzicky napaden ženou a další jako např.: Ženy se dopouštějí násilí pouze v sebeobraně a také ten, ţe Jen úplný slaboch zažívá násilí ve vztahu. Přitom je zřejmé, ţe muţi nejsou ve vztahu vţdy fyzicky zdatnější a ţe musí vyvinout kaţdodenně mnoho úsilí a řadu strategií, aby ve vztahu vydrţeli (Buriánek a kol., 2006, s ). 15

16 2. Dynamika domácího násilí V této kapitole bych chtěla popsat, jak domácí násilí funguje, jaké jsou jeho znaky a jaké mohou být jeho důsledky pro oběť. Často je oběť poznamenána po celý zbytek ţivota a to nejen fyzicky, ale zejména psychicky. Domácí násilí není v raném stadiu spojeno s fyzickou agresí, ale spíše s duševním vydíráním, nepříjemnými poznámkami či mocenským chováním. Ohroţené osoby jsou mnohdy velmi zmatené. Nevědí, co se děje a co si mají myslet. Teprve později si uvědomují, ţe něco není v pořádku. (Buskotte, 2008, s. 43) Přitom se mezi obětí a násilníkem vytváří zvláštní pouto vzájemné závislosti, které nedovoluje ani jedné straně nerovný vztah opustit (Marvánová Vargová, 2008, s. 36). Domácí násilí se rozvíjí postupně, má svou dynamiku a cyklický průběh, dochází k opakování a postupnému nárůstu intenzity útoků. Situace se stále zhoršuje a nelze očekávat, ţe by se mohla spontánně, bez vnějšího zásahu zlepšit (Vágnerová, 2004, s. 641) Znaky domácího násilí Domácí násilí je specifickou variantou násilí v rodině a je pro něj příznačná vztahová asymetrie. Aby se jednalo o domácí násilí, musí být přítomny všechny tzv. definiční, tj. určující, klíčové znaky domácího násilí (Ševčík, 2011, s ). Odborná literatura uvádí čtyři základní znaky domácího násilí. Patří mezi ně opakování a dlouhodobost, kdy z jednoho útoku jakéhokoli charakteru ještě nelze určit, zda jde o domácí násilí. Dále se jedná o eskalaci (stupňování), útoky se stupňují od uráţek k psychickému sniţování lidské důstojnosti aţ k fyzickým útokům a závaţným trestným činům ohroţujícím zdraví a ţivot. Další dva znaky jsou jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí osoby ohroţené a násilné a neveřejnost, násilí probíhá zpravidla za zavřenými dveřmi bytu či domu, stranou společenské kontroly (Buskotte, 2008, s. 39). 16

17 2.2. Cyklus násilí Domácí násilí se projevuje v určitém cyklu, i kdyţ se můţe jevit jako nepředvídatelné. Pochopení tohoto cyklu nám umoţní poznat samotnou dynamiku domácího násilí (Ševčík, Špatenková a kol., 2011, s. 52). Tento cyklus násilí se dá rozdělit do tří stupňů nebo také fází. První fáze je stupňování napětí, ve kterém se partneři hádají, selhává komunikace, ohroţená osoba začne mít strach a pociťuje potřebu usmířit se s násilnou osobou (tamtéţ, s. 53). Někdy se dokonce stává, ţe pokud oběť toto vysoké napětí vycítí a ví, ţe brzy přijde katastrofa, snaţí se to nějakým způsobem dokonce sama vyprovokovat. Je to proto, ţe chce celou věc urychlit a mít to co nejdříve za sebou (Buskotte, 2008, s. 64). Tato fáze můţe trvat poměrně dlouho. Poté dochází k druhé fázi, která je fází konfliktu či exploze. Dochází k verbálnímu, emocionálnímu a fyzickému zneuţívání ohroţené osoby. Charakteristický je hněv (vztek), obviňování, hádky, výhrůţky, zastrašování, bití. Oběť obvykle tuto fázi přeţije s modřinami, popř. se zlomeninami, můţe být dokonce ošetřena v nemocnici nebo konflikt můţe dokonce skončit smrtí (Ševčík, Špatenková a kol., 2011, s. 53). Některé z obětí utrpí emocionální kolaps, který trvá několik hodin, v některých případech i několik dní. Oběti jsou velmi deprimované, nešťastné a zoufalé a situaci, ve které se nachází, shledávají jako bezvýchodnou a beznadějnou. Oběť není schopná protireakce a nemá sílu tuto situaci řešit (Buskotte, 2008, s. 65). Je typické, ţe časem dochází ke zhoršení celé situace, protoţe násilník zjistí, ţe jeho chování má minimální či ţádné sociální důsledky a tak se naučí pouţívat násilí jako přijatelný prostředek kontroly a donucování (Ševčík, Špatenková a kol., 2011, s. 54). Fáze fyzické exploze většinou trvá relativně krátkou dobu. Poté začíná tzv. fáze líbánek, kdy si násilník uvědomuje, ţe oběť by mohla chtít vztah k němu ukončit, bojí se ztráty kontroly a moci, proto mění strategii chování omlouvá se, slibuje, ubezpečuje, ţe se to stalo naposledy, zahrnuje oběť dárky. Pokud se taktika dárků a vyjadřování pozornosti květinami neosvědčí, následuje vyhroţování sebevraţdou, 17

18 sebepoškozováním nebo násilník svaluje na oběť odpovědnost za výbuch násilí (Ševčík, Špatenková a kol., 2011, s. 54). Jak ale říká Buskotte, vţdy se na pravidelnost tohoto cyklu spoléhat nemůţeme. Existují totiţ také násilníci, kteří svého partnera zbijí jen tak, aniţ tomu předchází fáze napětí a schází také omluvy, tzv. fáze líbánek. Oběti se chovají různě, některé vyvodí důsledky ihned po prvním fyzickém útoku, jiné dávají svým partnerům několik šancí, protoţe věří, ţe on takový není a ţe se změní (Buskotte,2008, s. 66). Předpokládá se, ţe neustálé střídání vlídného chování a násilí, kdy se poté agresor omlouvá, udrţuje oběť ve vztahu a odrazuje ji od odchodu (Marvánová Vargová a kol., 2008, s. 37) Důsledky domácího násilí V této podkapitole se budeme věnovat důsledkům domácího násilí, a to fyzickým, psychickým a sociálním, přičemţ psychické důsledky se jeví jako nejzávaţnější pro další ţivot obětí. Důsledky fyzického domácího násilí dle Buskotte (2008, s. 74) zaţívají aţ dvě třetiny ţen. Nejsou to jen modřiny, pohmoţděniny, ale často velmi těţká ublíţení na zdraví jako např. zranění hlavy, trţné rány, popáleniny, bodné rány, zlomeniny. Marvánová Vargová (2008, s. 40) uvádí, ţe v důsledku fyzického napadení vyhledává lékařskou pomoc více neţ 80% ţen, kdy u 22% se jedná o otřes mozku, u 16% o prasklý ušní bubínek a pohmoţděniny hlavy a těla, u 11% jsou to úrazy páteře a zlomeniny a míň neţ 1 % jsou ţeny popálené cigaretami nebo mající řezné rány způsobené po prohození oknem. Co se týká fyzického násilí ţen na muţích, tak dle Buriánka a kol. (2008, s. 33) se 5% napadených obávají, ţe jim ţena agresor způsobí při fyzickém napadení váţné, ţivot ohroţující zranění a asi polovina napadených muţů říká, ţe se partnerce, která je fyzicky napadla, nebránili. Fyzické násilí ohroţuje zdraví a ţivot oběti a proto se můţe zdát, ţe je nejhorší formou násilí. Mnohem závaţnějším se stává násilí psychické, které není vidět a zanechává rány na duši oběti. Proto se také odborná literatura zabývá mnohem více důsledky psychickými, mezi něţ patří zejména syndrom týrané ţeny, stockholmský 18

19 syndrom, posttraumatická stresová porucha, fenomén tzv. Jekylla a Hyde a syndrom připoutání (Králíčková a kol., 2011, s. 20). Syndrom týrané ženy bývá definován na základě rozvoje charakteristických fyzických, psychických a sociálních symptomů jako jsou deprese, nízké sebevědomí či izolace, znovuproţívání traumatu, naučená bezmocnost, bolesti hlavy, zad, poruchy příjmu potravy atd. Pro rozvoj syndromu týrané ţeny musí dojít alespoň dvakrát k zopakování celého cyklu násilí. Literatura vymezuje čtyři základní charakteristiky tohoto syndromu: (Marvánová Vargová a kol., 2008, s. 41). První z nich je, ţe oběť věří, ţe za násilí nese vinu ona sama, nedovede si představit, ţe by za násilí mohl být zodpovědný někdo jiný neţ ona, k tomu se přidává strach o svůj ţivot nebo ţivoty svých dětí a v neposlední řadě má iracionální pocit, ţe násilník je všudypřítomný a vševědoucí (Marvánová Vargová a kol., 2008, tamtéţ). Oběti jsou omezovány v kontaktu s kýmkoliv, často i se členy své rodiny a jsou na agresorovi naprosto závislé. Věří, ţe jsou méněcenné a nesamostatné, neboť jim to agresor neustále zdůrazňuje a proto se ani nepokouší se bránit. Tato manipulace způsobuje, ţe dochází ke změně psychických vlastností a způsobů uvaţování a reagování. (Vágnerová, 2004, s. 639). Syndrom týrané ţeny se objevuje pouze v souvislosti s násilím na ţenách, nicméně se můţe týkat i muţů. Lze předpokládat, ţe v budoucnu bude tento termín nahrazen pojmem syndrom týraného partnera. (Čírtková, 2006, s. 61). Stockholmský syndrom byl poprvé popsán v literatuře v sedmdesátých letech při přepadení stockholmské banky, ve které útočníci drţeli několik dní rukojmí. Se syndromem, kterým trpěla propuštěná rukojmí, se často sekáváme u dlouholetých obětí domácího násilí. Mezi násilníkem a obětí se vytváří emocionální vztah a oběť se identifikuje s jednáním násilníka. Snaţí se mu zavděčit a podvědomě si vykupuje jeho shovívavost, čímţ chrání svůj ţivot. Uvádějí se čtyři podmínky vzniku stockholmského syndromu a to ţe ţivot oběti je v ohroţení, oběť je přesvědčena, ţe ze stávající situace není úniku, je izolována od lidí a k násilníkovi pociťuje přechodnou náklonnost (Voňková, Huňková a kol., 2004, s. 77). 19

20 Posttraumatická stresová porucha (PTSP) je uváděna v katalogu nemocí a poprvé se tento pojem objevil v roce 1968 v diagnostickém a statistickém manuálu. (Voňková, Spoustová, 2008, s. 73). Rizikové faktory pro rozvoj PTSP jsou události, které jsou náhlé a nečekané, trvají delší dobu, opakují se nebo je riziko, ţe by se mohly opakovat a obsahují výhrůţky násilí nebo zahrnují vlastní násilí. Pro rozvoj PTSP není nutné, aby událost jedince přímo postihla, často stačí, ţe se osoba stane svědkem ohroţující události (Marvánová Vargová a kol., 2008, s. 44). PTSP se můţe objevit jak v dětství, tak v dospělosti a pokud se neléčí, můţe vést ke změně osobnosti. Touto poruchou mohou trpět i svědci domácího násilí, kteří jím nejsou přímo zasaţeni, ale ţijí dlouhodobě v místě výskytu domácího násilí (Voňková, Spoustová, 2008, s. 74). Mezi symptomy posttraumatické stresové poruchy patří pocity jako je znovuproţívání traumatických situací v podobě útoků ohroţujících zdraví a ţivot (flashback), poruchy spánku, poruchy příjmu potravy. Nezřídka jsou tito jedinci emocionálně zcela vyčerpáni, vysíleni a ochromeni. Často můţeme u těchto osob pozorovat zvýšenou vznětlivost, přecitlivělost, paniku, obsesi, hyperaktivitu, nervozitu nebo naopak apatii a netečnost. Mají tendenci vyhýbat se konfliktům, snaţí se za kaţdou cenu vyhovět. Nezřídka se objevuje disociace jako psychický mechanismus, který chrání oběť před tím, aby naplno proţívala bolest ať uţ fyzickou nebo psychickou. Patrně nejčastějším projevem je ale úzkost a deprese. Násilné osoby zde nabízejí jediné potvrzení hodnoty oběti proměnlivé, vzájemně si odporující a ohroţující zacházení, proloţené chvilkovou laskavostí (Ševčík, Špatenková a kol., 2011, s. 43). Za zmínku stojí také tzv. fenomén Jekyll a Hyde, kde se jedná o nevypočitatelné střídání dvou forem chování ze strany agresora. Oběť je zmatena střídáním nálad agresora od vstřícných a laskavých projevů aţ k hrubé agresi, která je spojena s nepřátelstvím. Čím jsou tyto nálady nevypočitatelnější a vyhrocenější, tím je oběť více zmatená, coţ v konečném důsledku vede k většímu připoutání se k agresorovi (Králíčková 2011, s. 20). Tento fenomén se můţe také projevovat tak, ţe agresor je člověk dvojí tváře, kdy se chová jinak doma a jinak na veřejnosti, kdy je milý a společenský a okolí jen těţko uvěří, ţe by byl nějakého násilí schopen. O to těţší je postavení oběti na veřejnosti, neboť jí nikdo nevěří (Vágnerová, 2004, s. 638). 20

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny LS 1 D O M Á C Í N Á S I L Í P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Termíny a témata 3.2. - domácí násilí 10.2. syndrom CAN 17.2 obchod s lidmi 24.2. bezdomovectví 9.3. - prostituce

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Charakteristické rysy domácího násilí Identifikace podle 4 znaků 1. Opakování - (dlouhodobé, na pokračování) 2. Eskalace - (stupňuje se, je stále častější)

Více

CAN-Child Abuse and Neglect

CAN-Child Abuse and Neglect CAN-Child Abuse and Neglect Jakékoliv nenáhodné, preventabilní, vědomé i nevědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jeţ je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jeţ poškozuje

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

Teorie a metody přednáška č. 4

Teorie a metody přednáška č. 4 Teorie a metody přednáška č. 4 Mgr. Jitka Čechová Osnova Teoretické přístupy k řešení problému DN pohled kriminologický X feministický multifaktorové X jednofaktorové teorie Teorie a metody sociální práce

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

VY_32_INOVACE_03_02_02

VY_32_INOVACE_03_02_02 Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_02_02 Výchova ke zdraví Domácí násilí Číslo projektu Klíčová aktivita Zařazení učiva v rámci ŠVP Ověřeno Název DUMu Anotace Autor CZ.1.07/1.4.00/21.3185

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Obor: Charitativní a sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Obor: Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Obor: Charitativní a sociální práce Pavla Golasowská Ženy a muži jako oběti domácího násilí se zaměřením

Více

Osoba ohrožená DN přednáška č. 2. Mgr. Jitka Čechová 5. října 2011

Osoba ohrožená DN přednáška č. 2. Mgr. Jitka Čechová 5. října 2011 Osoba ohrožená DN přednáška č. 2 Mgr. Jitka Čechová 5. října 2011 Obsah přednášky Stockholmský syndrom Syndrom týrané ženy Syndrom týraného partnera Posttraumatická stresová porucha Naučená bezmocnost

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Statistické údaje o volání na DONA linku 1. pololetí 20

Statistické údaje o volání na DONA linku 1. pololetí 20 Statistické údaje o volání na DONA linku 1. pololetí 20 Volání na linku Volání z linky ven Volání DONA linky první / opakované z toho volání k DN - první / opakované Četnost a charakter volání 1. pololetí

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Psychická krize. Pojem krize

Psychická krize. Pojem krize Tento text je určen pouze ke studijním účelům; použité zdroje (a zároveň velmi doporučená literatura): Špatenková,N.a kol.: Krize psychologický a sociologický fenomén, Vodáčková,D.: Krizová intervence,

Více

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus 1 3.3.1. Domácí násilí Pojem - Domestic violence Definice: Mužské násilí proti ženám v heterosexuálních vztazích - (nutno rozšířit o násilí žen proti mužům a o násilí v homosexuálních vztazích) Obecnější

Více

Úvod do problematiky domácího násilí přednáška č. 1

Úvod do problematiky domácího násilí přednáška č. 1 Úvod do problematiky domácího násilí přednáška č. 1 Mgr. Jitka Čechová Persefona, o.s. Odborné sociální poradenství obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti

Více

MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ

MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ TY MI NEUTEČEŠ! NESKUTEČNĚ TĚ MILUJU A CHCI S TEBOU ŽÍT. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz INTEGRACE DĚTÍ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM DO HODIN BĚŽNÉ TV Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz Integrace (začlenění ţáků) Pojem začlenění ţáků znamená zařazení různých typů

Více

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Prezentace hlavních závěrů z výzkumu SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI 2016 1 METODA VÝZKUMU Kvantitativní výzkum na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VZTAHY V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU V PRŮBĚHU ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY TŘÍDY S AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ ŠIKANOU PhDr. Pavel Letý Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

Více

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristiku Vznik čsl.

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem. Velemínský Miloš

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem. Velemínský Miloš Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem Velemínský Miloš Realizace studie v rámci Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Regionálním

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY. Samková Jana

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY. Samková Jana Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY Samková Jana Sociální a demografická charakteristika souboru I. Celý soubor: 1.760 respondentů (1.254 žen, 506

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BŘECLAV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

íznaky šikany: ímé znaky šikanování mohou být nap íklad: Posm šné poznámky na adresu žáka, poko ující p

íznaky šikany: ímé znaky šikanování mohou být nap íklad: Posm šné poznámky na adresu žáka, poko ující p Příznaky šikany: Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod. Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. Nechuť

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Otázky kvality a kvantity pohybových aktivit v kontextu sociálně patologických jevů Mgr. Hana Bednářová

Otázky kvality a kvantity pohybových aktivit v kontextu sociálně patologických jevů Mgr. Hana Bednářová Otázky kvality a kvantity pohybových aktivit v kontextu sociálně patologických jevů Mgr. Hana Bednářová Anotace: Dětem a mládeži se sociálně patologickými projevy chování, bývá soudně nařízena ústavní

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

Jarmila Hasoňová. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy příspěvková organizace

Jarmila Hasoňová. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy příspěvková organizace Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Domácí násilí a senioři Jedná se o zvlášť ohroženou skupinu s ohledem na přirozené změny, ke kterým dochází ve stáří Domácí násilí může být pácháno:

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Datum: 20. dubna 2015 ZŠ Poděbradova

Datum: 20. dubna 2015 ZŠ Poděbradova Datum: 20. dubna 2015 ZŠ Poděbradova Sociální síť je internetová služba Na sociálních sítích můžete komunikovat s přáteli a přidávat různé příspěvky Každá sociální síť je zaměřena na jinou tematiku Nejznámější

Více

Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s.

Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s. Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s. Červenec 2006 Prosíme, aby ve všech citacích byl uváděn tento zdroj:

Více

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Diagnostika specifických poruch učení a chování PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Historický přehled Počátky zájmu na přelomu 19/20 století (Heinz Werner, Arnold Gesell) České prostředí prof. Antonín Heveroch

Více

Kyberšikana v ČR v perspektivě aktuálních výzkumů

Kyberšikana v ČR v perspektivě aktuálních výzkumů Masarykova Univerzita, Fakulta Sociálních Studií Kyberšikana v ČR v perspektivě aktuálních výzkumů Mgr. Alena Černá Úvod Kyberšikana je kolektivní označení forem šikany prostřednictvím elektronických médií,

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy Školní program proti šikanování Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, Zavadilská 2472, Tábor Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků

Vzdělávání sociálních pracovníků Vzdělávání sociálních pracovníků Akreditační systém Ministerstva práce a sociálních věcí je ustaven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Systém

Více

POMOC OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ

POMOC OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ Příručka ke kurzu POMOC OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ pro pracovníky pomáhajících profesí Zpracovala Persefona, o. s. v rámci projektu Zvyšování kvality sociálních služeb v péči o oběti domácího násilí. Tento

Více

Statistiky Linka bezpeč í, z.s.

Statistiky Linka bezpeč í, z.s. Statistiky Linka bezpeč í, z.s. Rok 2015 1 Celkový přehled Linka bezpečí 116111... 3 1.1 Celkový počet dovolání v letech... 3 1.2 Rozložení počtu přijatých hovorů během dne (2015)... 3 1.3 Zastoupení klientů

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie - jak zvládnout kontroverzní témata. Ing. Lenka Skoupá

Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie - jak zvládnout kontroverzní témata. Ing. Lenka Skoupá Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie - jak zvládnout kontroverzní témata Ing. Lenka Skoupá Právo a zvířata Mezi hlavní orgány ochrany zvířat patří Ministerstvo zemědělství a Státní veterinární správa.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v Ústeckém kraji. Dobrá praxe při řešení DN u seniorů

Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v Ústeckém kraji. Dobrá praxe při řešení DN u seniorů Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v Ústeckém kraji Dobrá praxe při řešení DN u seniorů Intervenční centrum 475 511 811 Statistika nuda je ale Celkem klientů Z toho uživatelů (senioři, invalidní důchod,

Více

(lat. socialis = společný)

(lat. socialis = společný) SOCIALIZACE & Sociální učení Socializace (lat. socialis = společný) = proces, během kterého se jedinec začleňuje do společnosti socializace nebývá nikdy ukončena jedná se o vývoj lidské osobnosti lidský

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí Mgr. Martina Viewegová Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová Slovy nelze popsat, co jsem cítila - izolaci, odmítání, nejistotu, depresi a další pocity. Myslím, že nejhorší

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika uvědomuje si shody a rozdíly mezi funkční a dysfunkční

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Dotazník Příloha č. 2

Dotazník Příloha č. 2 Dotazník Příloha č. 2 Vážení kolegové, kolegyně, jmenuji se Vladislava Nováčková a pracuji ve vašem zdravotnickém zařízení. V současné době jsem studentkou posledního ročníku navazujícího magisterského

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Hledám práci- nezaměstnanost Klášterková Lenka 28.3.2013 Obrázek č. 1- work [2] Osnova: Úvod: Hlavní část: Závěr Literatura -

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI PEDAGOGY V MŠ SMRŢICE

PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI PEDAGOGY V MŠ SMRŢICE PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI PEDAGOGY V MŠ SMRŢICE Příloha č.1/2 1. Setkala jste se s šikanou mezi dětmi v mateřské škole? Na tuto otázku kladně odpovědělo 5 z 6 oslovených vychovatelek, tedy

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Opakování Jaký je rozdíl mezi latentní a registrovanou kriminalitou? Která je vyšší? Jaké máme prameny informací o latentní kriminalitě? Jaké

Více

ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ

ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ VY_32_INOVACE_PSY_9 ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Možnosti spolupráce sociálních pracovníků OSPOD, PMS a činných orgánů Kristýna Horáčková Vedoucí práce: Mgr. Pavlína Valouchová, Ph.D Olomouc

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Klubu Nezbeda Vytvořily: Mgr. Alena Kopidolová vedoucí Klubu Nezbeda sociální pracovnice Jana Boščíková pracovnice v sociálních službách kontaktní osoba pro dobrovolníky Mgr.

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Krizový plán - prevence šikany na naší škole

Krizový plán - prevence šikany na naší škole Příloha č.2 Krizový plán - prevence šikany na naší škole Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více