Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2013"

Transkript

1 2013 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2013 ČD Restaurant, a.s. Prvního pluku 81/2a Praha 3 IČ: DIČ: CZ / dubna 2014

2 Obsah 1. Základní informace o společnosti Kontaktní a identifikační údaje Předmět podnikání Vlastnická struktura Orgány společnosti a jejich působení v roce Organizační struktura společnosti - graf Zaměstnanci Gastroprovozovny LaROCKET Odběratelé společnosti Jednotná nájemní smlouva Gastro pro síť ČD, a.s Kontroly v síti ČD, a.s Výběrová řízení na obsazení gastroprovozoven Elektronický auditní systém Remodeling nádražních restaurací Koncept moderního prodejního Coffee stánku Vybrané finanční ukazatele hospodaření společnosti za rok Tabulka - vybrané finanční ukazatele Tabulka - ekonomická rozvaha Tabulka - výkaz zisku a ztráty Ing. Petr Němec předseda představenstva ČD Restaurant, a.s. 2

3 1. Základní informace o společnosti 1.1 Kontaktní a identifikační údaje ČD Restaurant, a.s. Prvního pluku 81/2a, , Praha 3 IČ: DIČ: CZ Akciová společnost, zapsaná od v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Předmět podnikání Předměty podnikání společnosti ČD Restaurant, a.s., dle platného stavu k , zapsaného v obchodním rejstříku, jsou: zprostředkování obchodu a služeb, zapsáno realitní činnost, zapsáno provádění staveb, jejich změn a odstraňování, zapsáno (zrušeno k ) hostinská činnost, zapsáno výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zapsáno Vlastnická struktura Společnost ČD Restaurant, a.s. vznikla zápisem do OR jako akciová společnost pěti akcionářů, kteří měli shodný podíl. Po založení společnosti bylo vydáno 20 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč, v listinné podobě. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné, převod akcií na jinou osobu než akcionáře podléhá schválení valné hromady. Ke dni zápisu do obchodního rejstříku byl splacen základní kapitál ve výši 50%, tj ,- Kč a do konce r bylo doplaceno zbývajících 50%. Vlastnická struktura a poměr vlastnictví akcií jednotlivými akcionáři se v roce 2013 nezměnil a k byli v seznamu akcionářů zapsáni: České dráhy, a.s. zakladatel, IČ: Upisuje na základní kapitál společnosti 8 ks (slovy: osm kusů) akcií ve jmenovité hodnotě každá ,- Kč (slovy: jeden_milion_korun_českých) za emisní kurs rovnající se jejich jmenovité hodnotě, tj. peněžitý vklad ve výši ,- (slovy: osm_milionů_korun_českých). 3

4 VARONISA, a.s. akcionář, IČ: Upisuje na základní kapitál společnosti 12 ks (slovy: dvanáct kusů) akcií ve jmenovité hodnotě každá ,- Kč (slovy: jeden_milion_korun_českých) za emisní kurs rovnající se jejich jmenovité hodnotě, tj. peněžitý vklad ve výši ,- (slovy: dvanáct_milionů_korun_českých). 1.4 Orgány společnosti a jejich působení v roce 2013 Valná hromada, jako její nejvyšší orgán, vykonává svou působnost v rozsahu stanoveném zákonem a stanovami společnosti. Mezi její nejvýznamnější pravomoci patří volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady. Valná hromada je tvořena všemi výše uvedenými akcionáři. V roce 2012 proběhla dvě zasedání valné hromady dne a dne Představenstvo, jako statutární orgán společnosti, řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo v průběhu roku 2013 změnilo jednoho člena, kdy na valné hromadě dne byla nahrazena odstupující Ing. Dana Hunčovská JUDr. Tomášem Suneghou. V roce 2013 pracovalo představenstvo ve složení těchto členů: předseda představenstva: Ing. Petr Němec den vzniku funkce den vzniku členství členové představenstva: Ing. Dana Hunčovská, den vzniku členství v představenstvu den ukončení členství v představenstvu Ing. Petr Kozák, den vzniku členství v představenstvu JUDr. Tomáš Sunegha, den vzniku členství v představenstvu Představenstvo v roce 2013 zasedalo dle stanov společnosti ČD Restaurant, a.s. V průběhu roku představenstvo na svých zasedáních stanovilo cíle pro rozvoj společnosti, podnikatelský plán pro rok 2013, přípravu řádné valné hromady v roce 2013 a v této souvislosti připravilo řádnou účetní závěrku za r. 2012, dále dohlíželo nad zaváděním jednotné nájemní smlouvy pro Gastro a pracovalo s výsledky kontrol gastroprovozů, WC, vestibulů (haly žst.) a síťových operátorů, průběžně vyhodnocovalo ekonomické a podnikatelské výsledky společnosti a zajišťovalo v plném rozsahu svou rozhodovací funkci. Představenstvo zároveň v průběhu roku 2013 pokračovalo v jednáních s Českými drahami o podobě budoucí spolupráce v období dalších let vzhledem k ukončení platnosti některých smluv v lednu Vzhledem k existenci naprosto rozdílných právních výkladů týkajících se platnosti smluvní dokumentace mezi ČD Restaurantem a Českými drahami a také častými personálními změnami na straně ČD se představenstvu nepodařilo dokončit jednání o formě spolupráce na další období. V první polovině roku nejprve došlo k významnému posunu v jednání o možnosti převzetí celé sítě nádražních restaurací pod ČD Restaurant formou síťového operátora na základě provedené studie od 4

5 společnosti KPMG. V tomto období probíhala intenzivní jednání především o způsobu a formě převzetí restaurací včetně kompletní náhrady stávající smluvní dokumentace. V červnu 2013 byla předána k odsouhlasení představenstvu a dozorčí radě ČD kompletní nová smluvní dokumentace, která vznikla spoluprací vyjednávacích týmů obou společností a jejich právních zástupců. V důsledku následných personálních změn na Českých drahách však tento proces nebyl dokončen, ba naopak byl následně úplně pozastaven. Z tohoto důvodu bylo nutné okamžitě projednat a zavést úsporná opatření, která znamenala snížení počtu zaměstnanců, snížení vyplácených mezd na 50 % u zbylých zaměstnanců a pozastavení všech investičních i rozvojových aktivit společnosti. Na základě žádosti majoritního akcionáře připravilo a zorganizovalo ke konci roku 2013 představenstvo i druhou valnou hromadu společnosti, která odhlasovala podání žaloby na České dráhy z důvodu neplacení závazků vyplývajících z platné smluvní dokumentace. Dalším bodem byla výměna členů představenstva a dozorčí rady zastupujících minoritního akcionáře, kteří nebyli již delší dobu u něho v zaměstnaneckém poměru. Dozorčí rada, kontrolní orgán, dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Ke dni pracovala dozorčí rada ve složení těchto tří členů: předseda dozorčí rady: Ing. Miroslav Šebeňa, den vzniku funkce den vzniku členství v dozorčí radě den ukončení členství členové dozorčí rady: Ing. Michaela Oharková, den vzniku členství v dozorčí radě den ukončení členství Štěpánka Podlenová, den vzniku členství v dozorčí radě (na základě kooptace potvrzeno ) Aleš Vavrejn, den vzniku členství v dozorčí radě Bc. Antonín Hájek, den vzniku členství v dozorčí radě Dozorčí rada zasedala v roce 2013 dle stanov společnosti ČD Restaurant, a.s. a v rámci své působnosti dohlížela na výkon činnosti představenstva a přezkoumávala uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Dozorčí rada na svých zasedáních konkrétně projednala hospodářské výsledky roku 2012, průběžné výsledky podnikatelské činnosti v r. 2013, připomínkovala návrh podnikatelského plánu na r. 2013, přípravu řádné valné hromady v roce 2013 a v této souvislosti řádnou účetní závěrku za r. 2012, schvalovala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za období roku Organizační struktura společnosti - graf Organizační struktura společnosti byla k následující: 5

6 Valná&hromada 60%$Varonisa 40%$ČD,$a.s. &&&&&&&&&&&&&&&Dozorčí&rada&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1$x$ČD,$a.s. 2x$Varonisa Představenstvo Dohlížení$na$výkon$působnosti$ představenstva$a$uskutečňování$ podnikatelské$činnosti Vedení&společnosti&$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Ing.$Petr$Němec Odd.&auditu&a&provozu&$$$$$$$$$$$$$$$$$ MVDr.$Jan$Prchal$$$$$$$$$$$$$$ Kancelář&&&&$$$$$$$$$$$$$ Jana$Benešová Odd.&rozvoje&sítě&&&&$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Radek$Škrobánek$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 1.6 Zaměstnanci Společnost měla na počátku roku 2013 celkem 6 stálých zaměstnanců. Ke dni měla společnost 4 stálé zaměstnance. Z důvodu složitých jednání o objemu budoucí spolupráce s hlavním zákazníkem společnosti a s ohledem na zavedení úsporných opatření došlo k snížení počtu zaměstnanců o další dva pracovníky. Zároveň s tímto krokem došlo k přerozdělení pracovních povinností na zbylé pracovníky. 2. Gastroprovozovny LaROCKET Obě restaurace *LaROCKET* pokračovaly v provozu konceptu klasické restaurace s obsluhou a provozoval je i nadále podnájemce vzešlý z výběrového řízení v roce Odběratelé společnosti Hlavním odběratelem v roce 2013 byla společnost ČD, a.s., akcionář ČD Restaurant, a.s. na základě Rámcové smlouvy o spolupráci (RSOS) ze dne a na základě Smluv o spolupráci a kontrole gastroprovozů č , , , , , ze dne , Smluv o spolupráci a kontrole sociálních zařízení a vestibulů železničních stanic č , , , , , ze dne a Smluv o spolupráci a kontrole síťových operátorů Českých drah, a.s. č , , , , , ze dne , při jejichž naplňování se jednalo především o provádění kontrol gastroprovozů, hal, WC a síťových operátorů v síti Českých drah, a.s. Po ukončení shora uvedených smluv podepsaných dne společnost plnila své závazky dle Smlouvy o spolupráci a kontrole gastroprovozů (SSKG) a Rámcové smlouvy o spolupráci (RSOS) ze dne

7 3.1 Jednotná nájemní smlouva Gastro v síti ČD, a.s. Z rozhodnutí představenstva ČD, a.s. o zavedení *jednotné nájemní smlouvy Gastro* v celé síti bylo hlavním úkolem společnosti ČD Restaurant, a.s. zorganizovat a provést jednání o této smlouvě se všemi aktivními nájemci. Jednotnou nájemní smlouvu Gastro vypracoval tým právníků a prošla připomínkovým a schvalovacím řízením na právním oddělení ČD, a.s.. Společnost ČD Restaurant, a.s. v tomto případě sehrála roli zprostředkovatele a zajišťovatele uzavření nových jednotných nájemních smluv, což mimo jiného znamená přípravu a realizaci detailních jednání s každým stávajícím nájemcem gastroprovozovny v rámci celé sítě ČD, a.s., detailní zmapování fungování i plánů rozvoje a investic nájemce, stanovení společných cílů pro spolupráci, definování nutných investic pro provozovny, dojednání nové výše tržního nájemného, vypracování přílohy nových nájemních smluv, tzv. provozního řádu, který jednoznačně vymezí fungování provozoven především v problematických oblastech, kterými jsou, mimo jiné: hrací automaty, kouření, tvrdý alkohol, otevírací doba, umožnění vstupu a provedení kontrol auditorů ČD Restaurant, a.s. Tento postupný proces byl zahájen již koncem roku Nájemcům jsou nabízeny podle průběhů jednání smluvní podmínky nájemní smlouvy, je dohadována výše investice atd. Na každý provoz vzniká detailní složka nejen ve smyslu auditů a výsledků kontrol ale i ve smyslu kvality poskytovaných služeb a možností další spolupráce s nájemcem. Výsledkem činnosti společnosti ČD Restaurant, a.s. v letech 2010, 2011, 2012 a 2013 je navýšení nájemného o 5,61 mil. Kč ročně, depozit nájemného 2,81 mil. Kč jako jistiny na RSM a zasmluvnění investic do zlepšení stavu a vybavení gastroprovozoven ze strany nájemců ve výši cca. 51 mil. Kč. V porovnání s rokem 2012 došlo k snížení navýšeného nájemného, které bylo způsobeno snížením počtu zpoplatněných VHP (výherní hrací přístroj) / VLT (výherní loterijní terminál) v restauracích a uzavřením či odsouhlasením snížení smluvního nájemného u několika restaurací z důvodu špatného stavebně-technického stavu budovy. Kromě špatného stavebně-technického stavu byly dalším důvodem snížení nájemného vysoké náklady na vytápění, elektřinu a ohřev vody u některých provozoven, kdy tyto náklady jsou často vyšší než samotné vysoutěžené nájemné. 3.2 Kontroly v síti ČD, a.s. Na počátku roku 2013 byly kontroly prováděny dle Smluv s ČD, a.s. (Smlouva o spolupráci a kontrole gastroprovozů č , , , , , ze dne , Smlouva o spolupráci a kontrole sociálních zařízení a vestibulů železničních stanic č , , , , , ze dne a Smlouva o spolupráci a kontrole síťových operátorů Českých drah, a.s. č , , , , , ze dne ) pravidelné 7

8 kontroly v nebytových prostorech Českých drah, a.s., dle seznamů předaných zadavatelem. Kontroly byly dle smluv rozděleny do těchto jednotlivých komodit: gastroprovozy, haly, WC a síťoví operátoři. Po ukončení platnosti shora uvedených smluv a nezájmu zadavatele pokračovat v další spolupráci, pokračoval ČD Restaurant pouze v kontrolách gastroprovozů na základě Smlouvy o spolupráci a kontrole gastroprovozů ze dne Výběrová řízení na obsazení gastroprovozoven V loňském roce naše společnost vypsala 45 veřejných výběrových řízení na obsazení gastroprovozoven, u kterých došlo k výměně nájemce, nebo tyto provozovny byly dlouhodobě neobsazené. Výběrová řízení byla prezentována v nabízených prostorech, na webových stránkách ČD, a.s. a formou inzerce v regionálním tisku. U některých lokalit bylo vyhlášeno výběrové řízení několikrát z důvodu nezájmu o danou lokalitu. Snížení počtu vypsaných výběrových řízení rovněž odráží i situaci, kdy u cca. 94 % aktivních gastroprovozoven je již zavedena JNS Gastro smlouva. 3.4 Elektronický auditní systém Společnost ČD Restaurant, a.s. v roce 2013 dále pokračovala v rozvoji funkcionalit elektronického informačního a auditního systému, který zajišťuje okamžitou dostupnost informací o již provedených auditech a zároveň slouží jako nástroj pro online tvorbu auditu přímo v provozovně nebo výpravní budově. Provozní auditoři jsou vybaveni mobilními tiskárnami a díky tomuto systému mohou zápis o provedeném auditu hned na místě vytisknout a nechat ho nájemcem podepsat. I když má elektronický auditní systém velký potenciál k dalšímu rozvoji a zvýšení výtěžnosti dat uložených v jednotlivých auditech ( a to nejen aktuálních, ale i z předcházejících období), byl z důvodu snížení nákladů a nejasnému postoji zadavatele v oblasti další spolupráce v druhé polovině roku rozvoj pozastaven. 3.5 Remodeling nádražních restaurací ČD, a.s. ve spolupráci s ČD Restaurant, a.s. v roce 2013 dokončily rekonstrukci a modernizaci restaurace v lokalitě žst. Lysá nad Labem. V dalších lokalitách z důvodů výrazného snížení rozpočtu na modernizace výpravních budov resp. restaurací nedošlo k zásadním remodelingovým aktivitám a spíše byly investice prováděny ze strany samotných nájemců, neboť se k nim při podpisu JNS Gastro na dobu určitou zavázali. S investicemi pomáhali i smluvní partneři ČD Restaurantu sdružení v partnerském programu. Tyto aktivity tak navazují na již úspěšně provedené modernizace gastroprovozoven v žst. Pardubice hl.n., Praha-Libeň, Olomouc hl.n., Plzeň hl. n., Opava-východ, Ostrava-Svinov, Liberec, Jihlava hl.n., Znojmo, Žďár nad Sázavou. Byly provedeny organizační a projektové přípravy na rekonstrukce a modernizace pro následující rok, pro který je plánováno 8

9 zahájení stavebních prací v lokalitách Hradec Králové a České Budějovice. V roce 2009 vytvořila společnost ČD Restaurant, a.s. podklady pro remodeling nádražních restaurací dle schváleného materiálu *Naplňování koncepce rozvoje sítě nádražních restaurací *, který byl koncem roku 2009 schválen představenstvem ČD a.s.. Všechny uvedené lokality byly na základě *studií proveditelnosti*, vypracovaných na objednávku pro ČD, a.s., určené jako vhodné pro budoucí modernizaci a rekonstrukci. Tyto studie proveditelnosti jsou použity v rámci schváleného materiálu *Naplňování koncepce rozvoje sítě nádražních restaurací *, který byl prezentován i částečně schválen na jednání představenstva ČD, a.s. dne (č.1836/2009) a jeho definitivní schválení proběhlo dne (č.1924/2009). Znění schváleného materiálu *Naplňování koncepce rozvoje sítě nádražních restaurací * byla přílohou Zprávy o činnosti Součástí této koncepce je i vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu ČD, a.s. na rekonstrukce plánované v jednotlivých letech. Investiční činnost je financována z prostředků ČD, a.s., přičemž společnost ČD Restaurant, a.s. provádí činnosti konzultační a dozor při realizacích stavebních úprav. 3.6 Koncept moderního prodejního Coffee stánku V průběhu roku 2013 jsme pokračovali v rozvoji projektu moderního prodejního Coffee stánku určeného do prostředí výpravních budov a jednotlivých nástupišť s nabídkou kvalitní kávy a doplňkovým prodejem teplého a studeného pečiva pod obchodní značkou Coffee House Express. Po úspěšném pilotním projektu mobilního stánku jsme požádali České dráhy o prostory k pronájmu ve vytipovaných lokalitách. Bohužel se nám dostalo zamítavého stanoviska i přes platnou Rámcovou smlouvu o spolupráci (RSOS) ze dne s odůvodněním, že náš koncept neodpovídá představám ČD. Cílem našeho projektu Coffee House Express bylo nahrazení nevzhledných prodejních stánků ve výpravních budovách i v jejich blízkém okolí a definice vysokého standardu dostupného pod naší obchodní značkou pro cestující veřejnost a nejen pro ni. 4. Vybrané finanční ukazatele hospodaření společnosti za rok 2013 Společnost dosáhla výsledek hospodaření xxxxx. Kč po zdanění. Vlastíku, doplň se prosím krátký komentář ohledně snížení výnosů o xx % od ČD a také snížení nákladů adekvátně ke sníženým výnosů atd. 9

10 4.1 Tabulka vybrané finanční ukazatele Vybrané ukazatele hospodaření za rok 2013 v tis. Kč Výnosy centrály Výnosy z podnájmu restaurací Výnosy ostatní 370 Výnosy celkem Náklady celkem Výsledek hospodaření před zdaněním 118 Pohledávky z obchodních vztahů k Závazky z obchodních vztahů k Stav dlouhodobého majetku k (netto) Tabulka - ekonomická rozvaha Ekonomická rozvaha ke dni Kč v tis. AKTIVA CELKEM (netto) Stálá aktiva Oběžná aktiva z toho dlouhodobé pohledávky 281 z toho krátkodobé pohledávky z toho finanční majetek Ostatní aktiva 18 PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Rezervní fondy 726 Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 91 Cizí zdroje Úvěry Ostatní pasiva 12 10

11 4.3 Tabulka - výkaz zisku a ztráty Ekonomická výsledovka Obraty rok 2013 v tis. Kč II. Výkony B. Výkonová spotřeba Přidaná hodnota C. Osobní náklady E. Odpisy dlouhodobého majetku 458 Ostatní výnosy 189 Ostatní náklady 5 Výsledek hospodaření před zdaněním 118 Daň splatná 27 Daň odložená Výsledek hospodaření po zdanění Ing. Petr Němec předseda představenstva ČD Restaurant, a.s. 11

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006

NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006 NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006 Úvod Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku 30.9.2005. Vznikla na základě aktivity vlastníka majetku Jihočeského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s.

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s. Výroční zpráva za účetní období 2015 KOVOBEL a.s. O B S A H 1. Základní údaje o společnosti 1.1 Založení společnosti 1.2 Předmět podnikání 1.3 Základní kapitál 1.4 Údaje o majetkových účastech 2. Orgány

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité události

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Profil společnosti Obchodní firma: AKCENTA GROUP SE Sídlo: Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové Česká republika IČ: 28252900

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

SLOT THETA, a. s. 2006

SLOT THETA, a. s. 2006 Výroční zpráva t h e t a t h e t a t h e t a t h e t a θ SLOT THETA, a. s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod..................................................................................................

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

OBSAH I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi II. Údaje o základním kapitálu III. Údaje o cenných papírech...

OBSAH I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi II. Údaje o základním kapitálu III. Údaje o cenných papírech... OBSAH OBSAH... 1 I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi... 2 II. Údaje o základním kapitálu... 2 III. Údaje o cenných papírech... 2 IV. Údaje o činnosti... 3 V. Údaje o majetku a finanční situaci

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2013 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

1. Základní údaje o společnosti

1. Základní údaje o společnosti 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. Sídlo: Lázně 117, 383 01 Prachatice Právní forma: akciová společnost IČO: 260 40 166 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování

Více

SLOT BETA, a.s. 2006

SLOT BETA, a.s. 2006 Výroční zpráva β SLOT BETA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 3 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

BÉBR & SEIDLOVÁ. Advokátní kancelář. Ostrovského 3, Praha 5 - Smíchov, tel.: , fax: ,

BÉBR & SEIDLOVÁ. Advokátní kancelář. Ostrovského 3, Praha 5 - Smíchov, tel.: , fax: , BÉBR & SEIDLOVÁ Advokátní kancelář Ostrovského 3, 150 00 Praha 5 - Smíchov, tel.: 257 003 451, fax: 257 003 455, e-mail: info@akabas.cz Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany ATAR s.r.o.,

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

která se bude konat v pátek 10. června 2016 ve hodin ve správní budově ALA, a.s. v Řepníkách.

která se bude konat v pátek 10. června 2016 ve hodin ve správní budově ALA, a.s. v Řepníkách. Představenstvo akciové společnosti ALA, a.s. Řepníky se sídlem v Řepníkách 126, PSČ 538 65, IČ 474 68 513 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pracoviště Pardubice, oddíl

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013 se sídlem Revoluční 765/19, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 266 88 956, společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7601,

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010)

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Mezitímní zpráva Období: 1. 1. 2010 19. 5. 2010 (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a.s. Základní údaje IČ 60193913

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

T R I A L a.s. výroční zpráva za rok 2012

T R I A L a.s. výroční zpráva za rok 2012 T R I A L a.s. výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva obchodní společnosti TRIAL a.s. 2012 OBSAH : 1. Obecné údaje 2. Historie společnosti 3. Složení orgánů společnosti 4. Činnost společnosti 5. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Obchodní jméno: Sídlo: NEMOHOLD a.s. Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI KONANÉ DNE

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI KONANÉ DNE Kofola ČeskoSlovensko a.s. IČ: 242 61 980 sídlo: Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 10735 («Společnost») VÝSLEDKY

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

T R I A L a.s. výroční zpráva za rok 2009

T R I A L a.s. výroční zpráva za rok 2009 T R I A L a.s. výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva obchodní společnosti TRIAL a.s. 2009 OBSAH : 1. Obecné údaje 2. Historie společnosti 3. Složení orgánů společnosti 4. Činnost společnosti 5. Personální

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013) Obchodní jméno: NEMOHOLD a.s. Sídlo: Brno, Moravské náměstí 690/15, PSČ 602

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 1. Úvod 2. Stav majetku 3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 4. Zpráva o podnikatelské činnosti 5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2014 6. Zpráva auditora k účetní

Více

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti...

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... 4 Výroční zpráva povinné náležitosti ústav... 6 Výroční zpráva za rok

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

Sledujte online na daty.cz/f/3945656/freezart-plus-a-s

Sledujte online na daty.cz/f/3945656/freezart-plus-a-s FREEZART PLUS a.s. Na zvonku 788, Liberec 15 Na zvonku 57/10, Liberec 15 do 02.04.2009 IČ 25046144 Vznik před 16 lety Datová schránka h6s67ji Společnost FREEZART PLUS a.s. vznikla před 16 lety a sídlí

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29 P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682 zve společnost Valašská vodohospodářská

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 (zpracováno podle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) březen 2007-1

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH 1 SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI... 3 2 SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 3 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu za rok 2012. FINANČNí HOSPODAŘENí ZŘíZENÝCH A ZALOŽENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENí S JEJICH MAJETKEM

Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu za rok 2012. FINANČNí HOSPODAŘENí ZŘíZENÝCH A ZALOŽENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENí S JEJICH MAJETKEM Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu za rok 2012 FINANČNí HOSPODAŘENí ZŘíZENÝCH A ZALOŽENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENí S JEJICH MAJETKEM OBSAH 1. Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková

Více

OPRAVENÁ MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-10 /2014

OPRAVENÁ MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-10 /2014 OPRAVENÁ MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-10 /2014 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

Výroční zpráva za rok Silnice LK a.s.

Výroční zpráva za rok Silnice LK a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Silnice LK a.s. V Jablonci n.n. 15. 4. 2012 Ing. Jan Bergler generální ředitel Obsah: Textová část výroční zprávy I. Informace o společnosti A. Základní údaje o společnosti B.

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005

ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005 Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005 1. Číselné údaje - rozvaha k 30.6.2005 - výkaz zisku a ztrát k 30.6.2005 2. Textová část - údaje o emitentovi - údaje o činnosti za 1.pololetí

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 28. 02. 2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10. 03. 2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti Vodárenská správa Písek s.r.o. NÁVRH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST DEVĚT KŘÍŽŮ, A.S. ZEMĚDĚLSKÁ DOMAŠOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST DEVĚT KŘÍŽŮ, A.S. ZEMĚDĚLSKÁ DOMAŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST DEVĚT KŘÍŽŮ, A.S. ZEMĚDĚLSKÁ 202 664 83 DOMAŠOV PŘÍLOHY: 1. Výkaz zisků a ztrát 2. Rozvaha 3. Příloha k účetní závěrce 4. Zpráva nezávislého auditora 5.

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Změna nájemního vztahu. Karlovarské teplárenské, a.s.

Změna nájemního vztahu. Karlovarské teplárenské, a.s. Změna nájemního vztahu Karlovarské teplárenské, a.s. Stávající stav pronájem akcií V současné době je 51 % akcií společnosti Karlovarská teplárenská, a.s. pronajato společnosti Karel Holoubek Trade Grop,

Více

1. Základní údaje o společnosti

1. Základní údaje o společnosti 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. Sídlo: Lázně 117, 383 01 Prachatice Právní forma: akciová společnost IČO: 260 40 166 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování

Více

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2010 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3 PEVNOST POZNÁNÍ 2 3 4 5 IQLANDIA, Liberec 498 Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové 62 2 Techmania Science Center, Plzeň 217 574 Pevnost poznání, Olomouc 8 94 Planetárium Ostrava 125 762 PEVNOST POZNÁNÍ

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2015 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039 IČ: 70994226, DIČ: CZ70994226 (dále jen vyhlašovatel) vyhlašují opakované

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové POLOLETNÍ ZPRÁVA za první pololetí roku 2004 Pražská ul. 702, 500 04 Hradec Králové 4 IČ 60108789 Tel. 495 060 111 Fax 495 532 745 E-mail merhaut@vcp.cz www

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 ID: hrjvjba www.energoaqua.cz

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.7.2013 až 14.11.2013 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více