Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2013"

Transkript

1 2013 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2013 ČD Restaurant, a.s. Prvního pluku 81/2a Praha 3 IČ: DIČ: CZ / dubna 2014

2 Obsah 1. Základní informace o společnosti Kontaktní a identifikační údaje Předmět podnikání Vlastnická struktura Orgány společnosti a jejich působení v roce Organizační struktura společnosti - graf Zaměstnanci Gastroprovozovny LaROCKET Odběratelé společnosti Jednotná nájemní smlouva Gastro pro síť ČD, a.s Kontroly v síti ČD, a.s Výběrová řízení na obsazení gastroprovozoven Elektronický auditní systém Remodeling nádražních restaurací Koncept moderního prodejního Coffee stánku Vybrané finanční ukazatele hospodaření společnosti za rok Tabulka - vybrané finanční ukazatele Tabulka - ekonomická rozvaha Tabulka - výkaz zisku a ztráty Ing. Petr Němec předseda představenstva ČD Restaurant, a.s. 2

3 1. Základní informace o společnosti 1.1 Kontaktní a identifikační údaje ČD Restaurant, a.s. Prvního pluku 81/2a, , Praha 3 IČ: DIČ: CZ Akciová společnost, zapsaná od v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Předmět podnikání Předměty podnikání společnosti ČD Restaurant, a.s., dle platného stavu k , zapsaného v obchodním rejstříku, jsou: zprostředkování obchodu a služeb, zapsáno realitní činnost, zapsáno provádění staveb, jejich změn a odstraňování, zapsáno (zrušeno k ) hostinská činnost, zapsáno výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zapsáno Vlastnická struktura Společnost ČD Restaurant, a.s. vznikla zápisem do OR jako akciová společnost pěti akcionářů, kteří měli shodný podíl. Po založení společnosti bylo vydáno 20 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč, v listinné podobě. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné, převod akcií na jinou osobu než akcionáře podléhá schválení valné hromady. Ke dni zápisu do obchodního rejstříku byl splacen základní kapitál ve výši 50%, tj ,- Kč a do konce r bylo doplaceno zbývajících 50%. Vlastnická struktura a poměr vlastnictví akcií jednotlivými akcionáři se v roce 2013 nezměnil a k byli v seznamu akcionářů zapsáni: České dráhy, a.s. zakladatel, IČ: Upisuje na základní kapitál společnosti 8 ks (slovy: osm kusů) akcií ve jmenovité hodnotě každá ,- Kč (slovy: jeden_milion_korun_českých) za emisní kurs rovnající se jejich jmenovité hodnotě, tj. peněžitý vklad ve výši ,- (slovy: osm_milionů_korun_českých). 3

4 VARONISA, a.s. akcionář, IČ: Upisuje na základní kapitál společnosti 12 ks (slovy: dvanáct kusů) akcií ve jmenovité hodnotě každá ,- Kč (slovy: jeden_milion_korun_českých) za emisní kurs rovnající se jejich jmenovité hodnotě, tj. peněžitý vklad ve výši ,- (slovy: dvanáct_milionů_korun_českých). 1.4 Orgány společnosti a jejich působení v roce 2013 Valná hromada, jako její nejvyšší orgán, vykonává svou působnost v rozsahu stanoveném zákonem a stanovami společnosti. Mezi její nejvýznamnější pravomoci patří volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady. Valná hromada je tvořena všemi výše uvedenými akcionáři. V roce 2012 proběhla dvě zasedání valné hromady dne a dne Představenstvo, jako statutární orgán společnosti, řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo v průběhu roku 2013 změnilo jednoho člena, kdy na valné hromadě dne byla nahrazena odstupující Ing. Dana Hunčovská JUDr. Tomášem Suneghou. V roce 2013 pracovalo představenstvo ve složení těchto členů: předseda představenstva: Ing. Petr Němec den vzniku funkce den vzniku členství členové představenstva: Ing. Dana Hunčovská, den vzniku členství v představenstvu den ukončení členství v představenstvu Ing. Petr Kozák, den vzniku členství v představenstvu JUDr. Tomáš Sunegha, den vzniku členství v představenstvu Představenstvo v roce 2013 zasedalo dle stanov společnosti ČD Restaurant, a.s. V průběhu roku představenstvo na svých zasedáních stanovilo cíle pro rozvoj společnosti, podnikatelský plán pro rok 2013, přípravu řádné valné hromady v roce 2013 a v této souvislosti připravilo řádnou účetní závěrku za r. 2012, dále dohlíželo nad zaváděním jednotné nájemní smlouvy pro Gastro a pracovalo s výsledky kontrol gastroprovozů, WC, vestibulů (haly žst.) a síťových operátorů, průběžně vyhodnocovalo ekonomické a podnikatelské výsledky společnosti a zajišťovalo v plném rozsahu svou rozhodovací funkci. Představenstvo zároveň v průběhu roku 2013 pokračovalo v jednáních s Českými drahami o podobě budoucí spolupráce v období dalších let vzhledem k ukončení platnosti některých smluv v lednu Vzhledem k existenci naprosto rozdílných právních výkladů týkajících se platnosti smluvní dokumentace mezi ČD Restaurantem a Českými drahami a také častými personálními změnami na straně ČD se představenstvu nepodařilo dokončit jednání o formě spolupráce na další období. V první polovině roku nejprve došlo k významnému posunu v jednání o možnosti převzetí celé sítě nádražních restaurací pod ČD Restaurant formou síťového operátora na základě provedené studie od 4

5 společnosti KPMG. V tomto období probíhala intenzivní jednání především o způsobu a formě převzetí restaurací včetně kompletní náhrady stávající smluvní dokumentace. V červnu 2013 byla předána k odsouhlasení představenstvu a dozorčí radě ČD kompletní nová smluvní dokumentace, která vznikla spoluprací vyjednávacích týmů obou společností a jejich právních zástupců. V důsledku následných personálních změn na Českých drahách však tento proces nebyl dokončen, ba naopak byl následně úplně pozastaven. Z tohoto důvodu bylo nutné okamžitě projednat a zavést úsporná opatření, která znamenala snížení počtu zaměstnanců, snížení vyplácených mezd na 50 % u zbylých zaměstnanců a pozastavení všech investičních i rozvojových aktivit společnosti. Na základě žádosti majoritního akcionáře připravilo a zorganizovalo ke konci roku 2013 představenstvo i druhou valnou hromadu společnosti, která odhlasovala podání žaloby na České dráhy z důvodu neplacení závazků vyplývajících z platné smluvní dokumentace. Dalším bodem byla výměna členů představenstva a dozorčí rady zastupujících minoritního akcionáře, kteří nebyli již delší dobu u něho v zaměstnaneckém poměru. Dozorčí rada, kontrolní orgán, dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Ke dni pracovala dozorčí rada ve složení těchto tří členů: předseda dozorčí rady: Ing. Miroslav Šebeňa, den vzniku funkce den vzniku členství v dozorčí radě den ukončení členství členové dozorčí rady: Ing. Michaela Oharková, den vzniku členství v dozorčí radě den ukončení členství Štěpánka Podlenová, den vzniku členství v dozorčí radě (na základě kooptace potvrzeno ) Aleš Vavrejn, den vzniku členství v dozorčí radě Bc. Antonín Hájek, den vzniku členství v dozorčí radě Dozorčí rada zasedala v roce 2013 dle stanov společnosti ČD Restaurant, a.s. a v rámci své působnosti dohlížela na výkon činnosti představenstva a přezkoumávala uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Dozorčí rada na svých zasedáních konkrétně projednala hospodářské výsledky roku 2012, průběžné výsledky podnikatelské činnosti v r. 2013, připomínkovala návrh podnikatelského plánu na r. 2013, přípravu řádné valné hromady v roce 2013 a v této souvislosti řádnou účetní závěrku za r. 2012, schvalovala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za období roku Organizační struktura společnosti - graf Organizační struktura společnosti byla k následující: 5

6 Valná&hromada 60%$Varonisa 40%$ČD,$a.s. &&&&&&&&&&&&&&&Dozorčí&rada&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1$x$ČD,$a.s. 2x$Varonisa Představenstvo Dohlížení$na$výkon$působnosti$ představenstva$a$uskutečňování$ podnikatelské$činnosti Vedení&společnosti&$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Ing.$Petr$Němec Odd.&auditu&a&provozu&$$$$$$$$$$$$$$$$$ MVDr.$Jan$Prchal$$$$$$$$$$$$$$ Kancelář&&&&$$$$$$$$$$$$$ Jana$Benešová Odd.&rozvoje&sítě&&&&$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Radek$Škrobánek$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 1.6 Zaměstnanci Společnost měla na počátku roku 2013 celkem 6 stálých zaměstnanců. Ke dni měla společnost 4 stálé zaměstnance. Z důvodu složitých jednání o objemu budoucí spolupráce s hlavním zákazníkem společnosti a s ohledem na zavedení úsporných opatření došlo k snížení počtu zaměstnanců o další dva pracovníky. Zároveň s tímto krokem došlo k přerozdělení pracovních povinností na zbylé pracovníky. 2. Gastroprovozovny LaROCKET Obě restaurace *LaROCKET* pokračovaly v provozu konceptu klasické restaurace s obsluhou a provozoval je i nadále podnájemce vzešlý z výběrového řízení v roce Odběratelé společnosti Hlavním odběratelem v roce 2013 byla společnost ČD, a.s., akcionář ČD Restaurant, a.s. na základě Rámcové smlouvy o spolupráci (RSOS) ze dne a na základě Smluv o spolupráci a kontrole gastroprovozů č , , , , , ze dne , Smluv o spolupráci a kontrole sociálních zařízení a vestibulů železničních stanic č , , , , , ze dne a Smluv o spolupráci a kontrole síťových operátorů Českých drah, a.s. č , , , , , ze dne , při jejichž naplňování se jednalo především o provádění kontrol gastroprovozů, hal, WC a síťových operátorů v síti Českých drah, a.s. Po ukončení shora uvedených smluv podepsaných dne společnost plnila své závazky dle Smlouvy o spolupráci a kontrole gastroprovozů (SSKG) a Rámcové smlouvy o spolupráci (RSOS) ze dne

7 3.1 Jednotná nájemní smlouva Gastro v síti ČD, a.s. Z rozhodnutí představenstva ČD, a.s. o zavedení *jednotné nájemní smlouvy Gastro* v celé síti bylo hlavním úkolem společnosti ČD Restaurant, a.s. zorganizovat a provést jednání o této smlouvě se všemi aktivními nájemci. Jednotnou nájemní smlouvu Gastro vypracoval tým právníků a prošla připomínkovým a schvalovacím řízením na právním oddělení ČD, a.s.. Společnost ČD Restaurant, a.s. v tomto případě sehrála roli zprostředkovatele a zajišťovatele uzavření nových jednotných nájemních smluv, což mimo jiného znamená přípravu a realizaci detailních jednání s každým stávajícím nájemcem gastroprovozovny v rámci celé sítě ČD, a.s., detailní zmapování fungování i plánů rozvoje a investic nájemce, stanovení společných cílů pro spolupráci, definování nutných investic pro provozovny, dojednání nové výše tržního nájemného, vypracování přílohy nových nájemních smluv, tzv. provozního řádu, který jednoznačně vymezí fungování provozoven především v problematických oblastech, kterými jsou, mimo jiné: hrací automaty, kouření, tvrdý alkohol, otevírací doba, umožnění vstupu a provedení kontrol auditorů ČD Restaurant, a.s. Tento postupný proces byl zahájen již koncem roku Nájemcům jsou nabízeny podle průběhů jednání smluvní podmínky nájemní smlouvy, je dohadována výše investice atd. Na každý provoz vzniká detailní složka nejen ve smyslu auditů a výsledků kontrol ale i ve smyslu kvality poskytovaných služeb a možností další spolupráce s nájemcem. Výsledkem činnosti společnosti ČD Restaurant, a.s. v letech 2010, 2011, 2012 a 2013 je navýšení nájemného o 5,61 mil. Kč ročně, depozit nájemného 2,81 mil. Kč jako jistiny na RSM a zasmluvnění investic do zlepšení stavu a vybavení gastroprovozoven ze strany nájemců ve výši cca. 51 mil. Kč. V porovnání s rokem 2012 došlo k snížení navýšeného nájemného, které bylo způsobeno snížením počtu zpoplatněných VHP (výherní hrací přístroj) / VLT (výherní loterijní terminál) v restauracích a uzavřením či odsouhlasením snížení smluvního nájemného u několika restaurací z důvodu špatného stavebně-technického stavu budovy. Kromě špatného stavebně-technického stavu byly dalším důvodem snížení nájemného vysoké náklady na vytápění, elektřinu a ohřev vody u některých provozoven, kdy tyto náklady jsou často vyšší než samotné vysoutěžené nájemné. 3.2 Kontroly v síti ČD, a.s. Na počátku roku 2013 byly kontroly prováděny dle Smluv s ČD, a.s. (Smlouva o spolupráci a kontrole gastroprovozů č , , , , , ze dne , Smlouva o spolupráci a kontrole sociálních zařízení a vestibulů železničních stanic č , , , , , ze dne a Smlouva o spolupráci a kontrole síťových operátorů Českých drah, a.s. č , , , , , ze dne ) pravidelné 7

8 kontroly v nebytových prostorech Českých drah, a.s., dle seznamů předaných zadavatelem. Kontroly byly dle smluv rozděleny do těchto jednotlivých komodit: gastroprovozy, haly, WC a síťoví operátoři. Po ukončení platnosti shora uvedených smluv a nezájmu zadavatele pokračovat v další spolupráci, pokračoval ČD Restaurant pouze v kontrolách gastroprovozů na základě Smlouvy o spolupráci a kontrole gastroprovozů ze dne Výběrová řízení na obsazení gastroprovozoven V loňském roce naše společnost vypsala 45 veřejných výběrových řízení na obsazení gastroprovozoven, u kterých došlo k výměně nájemce, nebo tyto provozovny byly dlouhodobě neobsazené. Výběrová řízení byla prezentována v nabízených prostorech, na webových stránkách ČD, a.s. a formou inzerce v regionálním tisku. U některých lokalit bylo vyhlášeno výběrové řízení několikrát z důvodu nezájmu o danou lokalitu. Snížení počtu vypsaných výběrových řízení rovněž odráží i situaci, kdy u cca. 94 % aktivních gastroprovozoven je již zavedena JNS Gastro smlouva. 3.4 Elektronický auditní systém Společnost ČD Restaurant, a.s. v roce 2013 dále pokračovala v rozvoji funkcionalit elektronického informačního a auditního systému, který zajišťuje okamžitou dostupnost informací o již provedených auditech a zároveň slouží jako nástroj pro online tvorbu auditu přímo v provozovně nebo výpravní budově. Provozní auditoři jsou vybaveni mobilními tiskárnami a díky tomuto systému mohou zápis o provedeném auditu hned na místě vytisknout a nechat ho nájemcem podepsat. I když má elektronický auditní systém velký potenciál k dalšímu rozvoji a zvýšení výtěžnosti dat uložených v jednotlivých auditech ( a to nejen aktuálních, ale i z předcházejících období), byl z důvodu snížení nákladů a nejasnému postoji zadavatele v oblasti další spolupráce v druhé polovině roku rozvoj pozastaven. 3.5 Remodeling nádražních restaurací ČD, a.s. ve spolupráci s ČD Restaurant, a.s. v roce 2013 dokončily rekonstrukci a modernizaci restaurace v lokalitě žst. Lysá nad Labem. V dalších lokalitách z důvodů výrazného snížení rozpočtu na modernizace výpravních budov resp. restaurací nedošlo k zásadním remodelingovým aktivitám a spíše byly investice prováděny ze strany samotných nájemců, neboť se k nim při podpisu JNS Gastro na dobu určitou zavázali. S investicemi pomáhali i smluvní partneři ČD Restaurantu sdružení v partnerském programu. Tyto aktivity tak navazují na již úspěšně provedené modernizace gastroprovozoven v žst. Pardubice hl.n., Praha-Libeň, Olomouc hl.n., Plzeň hl. n., Opava-východ, Ostrava-Svinov, Liberec, Jihlava hl.n., Znojmo, Žďár nad Sázavou. Byly provedeny organizační a projektové přípravy na rekonstrukce a modernizace pro následující rok, pro který je plánováno 8

9 zahájení stavebních prací v lokalitách Hradec Králové a České Budějovice. V roce 2009 vytvořila společnost ČD Restaurant, a.s. podklady pro remodeling nádražních restaurací dle schváleného materiálu *Naplňování koncepce rozvoje sítě nádražních restaurací *, který byl koncem roku 2009 schválen představenstvem ČD a.s.. Všechny uvedené lokality byly na základě *studií proveditelnosti*, vypracovaných na objednávku pro ČD, a.s., určené jako vhodné pro budoucí modernizaci a rekonstrukci. Tyto studie proveditelnosti jsou použity v rámci schváleného materiálu *Naplňování koncepce rozvoje sítě nádražních restaurací *, který byl prezentován i částečně schválen na jednání představenstva ČD, a.s. dne (č.1836/2009) a jeho definitivní schválení proběhlo dne (č.1924/2009). Znění schváleného materiálu *Naplňování koncepce rozvoje sítě nádražních restaurací * byla přílohou Zprávy o činnosti Součástí této koncepce je i vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu ČD, a.s. na rekonstrukce plánované v jednotlivých letech. Investiční činnost je financována z prostředků ČD, a.s., přičemž společnost ČD Restaurant, a.s. provádí činnosti konzultační a dozor při realizacích stavebních úprav. 3.6 Koncept moderního prodejního Coffee stánku V průběhu roku 2013 jsme pokračovali v rozvoji projektu moderního prodejního Coffee stánku určeného do prostředí výpravních budov a jednotlivých nástupišť s nabídkou kvalitní kávy a doplňkovým prodejem teplého a studeného pečiva pod obchodní značkou Coffee House Express. Po úspěšném pilotním projektu mobilního stánku jsme požádali České dráhy o prostory k pronájmu ve vytipovaných lokalitách. Bohužel se nám dostalo zamítavého stanoviska i přes platnou Rámcovou smlouvu o spolupráci (RSOS) ze dne s odůvodněním, že náš koncept neodpovídá představám ČD. Cílem našeho projektu Coffee House Express bylo nahrazení nevzhledných prodejních stánků ve výpravních budovách i v jejich blízkém okolí a definice vysokého standardu dostupného pod naší obchodní značkou pro cestující veřejnost a nejen pro ni. 4. Vybrané finanční ukazatele hospodaření společnosti za rok 2013 Společnost dosáhla výsledek hospodaření xxxxx. Kč po zdanění. Vlastíku, doplň se prosím krátký komentář ohledně snížení výnosů o xx % od ČD a také snížení nákladů adekvátně ke sníženým výnosů atd. 9

10 4.1 Tabulka vybrané finanční ukazatele Vybrané ukazatele hospodaření za rok 2013 v tis. Kč Výnosy centrály Výnosy z podnájmu restaurací Výnosy ostatní 370 Výnosy celkem Náklady celkem Výsledek hospodaření před zdaněním 118 Pohledávky z obchodních vztahů k Závazky z obchodních vztahů k Stav dlouhodobého majetku k (netto) Tabulka - ekonomická rozvaha Ekonomická rozvaha ke dni Kč v tis. AKTIVA CELKEM (netto) Stálá aktiva Oběžná aktiva z toho dlouhodobé pohledávky 281 z toho krátkodobé pohledávky z toho finanční majetek Ostatní aktiva 18 PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Rezervní fondy 726 Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 91 Cizí zdroje Úvěry Ostatní pasiva 12 10

11 4.3 Tabulka - výkaz zisku a ztráty Ekonomická výsledovka Obraty rok 2013 v tis. Kč II. Výkony B. Výkonová spotřeba Přidaná hodnota C. Osobní náklady E. Odpisy dlouhodobého majetku 458 Ostatní výnosy 189 Ostatní náklady 5 Výsledek hospodaření před zdaněním 118 Daň splatná 27 Daň odložená Výsledek hospodaření po zdanění Ing. Petr Němec předseda představenstva ČD Restaurant, a.s. 11

Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2. Charakteristika společnosti... 4. Identifikační údaje... 4. Předmět podnikání společnosti...

Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2. Charakteristika společnosti... 4. Identifikační údaje... 4. Předmět podnikání společnosti... Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2 Charakteristika společnosti... 4 Identifikační údaje... 4 Předmět podnikání společnosti... 4 Základní organizační struktura společnosti... 5 Orgány společnosti...

Více

V Praze dne 18. 04. 2014 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

V Praze dne 18. 04. 2014 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY V Praze dne 18. 04. 2014 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s., se sídlem Praha 3, Seifertova 327/85, PSČ 130 00, IČ: 27408256, zapsané v obchodním rejstříku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001. Pražská v odohospodářská s polečnost a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001. Pražská v odohospodářská s polečnost a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Pražská v odohospodářská s polečnost a.s. 2002 PVS a.s., design: Koncept Praha ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Vážené dámy a pánové, vážení akcionáři, v roce 2001 došlo v Pražské

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006 Skupina ČEZ Energie bez hranic ČEZ Distribuce, a. s. (dále též jen společnost ), se sídlem v Děčíně vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 31. 3. 2005. ČEZ

Více

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření.

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření. 1. ÚVODNÍ SLOVO Na rok 2006 můžeme pohlížet z pohledu společnosti jako na rok velkých změn. Nejvýznamnější změnou rozhodně byla změna majitelů společnosti počátkem září minulého roku. Po úspěšné realizaci

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 (OPRAVENÁ) TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost je zapsána

Více

Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Zisk před zdaněním (mil. Kč) 0 200 400 600 800 1 000 celkem 2000 2001 2002 2003 2004 513 687 888 968 1 162 Cíl Skupiny ČEZ Stát se jedničkou

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2011 DpmLJ, a. s., Mrštíkova 3 461 71 Liberec 3 Tel.: +420 485 344 111 KB, a. s., pobočka Liberec Č. účtu: 4306-461/0100 Fax: +420 485 105 426 IČO: 473 11 975 DIČ: CZ473 11 975 E-mail:

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí

Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí Výroční zpráva Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 2 II. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 3 1. Organizační struktura 3 2. Orgány společnosti 4 3. Údaje

Více

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Výroční zpráva 2012 KLÍČOVÉ HODNOTY Společnost CPI BYTY v číslech 2012 464 961 Hrubý příjem z nájmu 7 407 109 (v tis. Kč) Investice do nemovitostí (v tis. Kč) 3 394 261 Vlastní kapitál

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti... 9 Skupina

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost je zapsána v obchodním

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 203 RWE Distribuční služby, s.r.o. Výroční zpráva 203 Vybrané ukazatele (dle CAS) 203 202 Tržby celkem (mil. Kč) 2 644 2 557 EBITDA (mil. Kč) 625 596 Provozní zisk (mil. Kč) 552 528 Zisk

Více

Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem

Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem jeho úspěšnosti. jv js jk pi am in hmi pš hma mk eč vj jb pb hk jč kk ld Výroční zpráva 2010 Factoring

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více