VZDĚLÁNÍ A FINANČNÍ GRAMOTNOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁNÍ A FINANČNÍ GRAMOTNOST"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance VZDĚLÁNÍ A FINANČNÍ GRAMOTNOST Education and Financial Literacy Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan KRAJÍČEK, Ph.D. Autorka: Mgr. Bohuslava DOLÁKOVÁ Brno, 2013

2

3 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2012/2013 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: DOLÁKOVÁ Bohuslava Finance VZDĚLÁNÍ A FINANČNÍ GRAMOTNOST Education and financial literacy Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í : Cíl práce: Analyzovat současný stav finanční gramotnosti v České republice, formulovat příčiny a důsledky finanční negramotnosti a následně analyzovat vztah mezi vzděláním a finanční gramotností. Postup práce a použité metody: 1. Úvod do problematiky a vymezení pojmů. 2. Souhrn teoretických poznatků k tématu práce. 3. Analýza dopadů plynoucích z finanční negramotnosti. 4. Analýza vztahu finanční gramotnosti a vzdělání v ČR. 5. Souhrn a závěr.

4 Rozsah grafických prací: dle pokynů vedoucího práce Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: ŠKVÁRA, Miroslav. Finanční gramotnost. 1. vyd. Praha: Miroslav Škvára, s. ISBN BALABÁN, Zdeněk. Slabikář finanční gramotnosti: učebnice základních 7 modulů finanční gramotnosti. 2. aktualiz, vyd. Praha: Cofet, s. ISBN Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan Krajíček Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

5 Jméno a příjmení autora: Bohuslava Doláková Název diplomové práce: Vzdělání a finanční gramotnost Název práce v angličtině: Education and Financial Literacy Katedra: financí Vedoucí diplomové práce: Ing. Jan Krajíček, Ph.D. Rok obhajoby: 2013 Anotace Předmětem bakalářské práce Vzdělání a finanční gramotnost je analýza současného stavu finanční gramotnosti v České republice. První část je zaměřena na popis uţitých pojmů a souhrn teoretických poznatků o nich. V druhé části charakterizuji svůj výzkum, který byl prováděn pomocí dotazníkového šetření. V poslední části jsou pak v závislosti na výzkumné otázce analyzovány výsledky výzkumu. Annotation The goal of the submitted thesis: Education and Financial Literacy is to analyze the current state of financial literacy in the Czech Republic. The first part is concentrated on the description of the basic terms and a summary of theoretical knowledge about them. In the second part I characterize the research, which was conducted through a questionnaire survey. And in the final part are analyzed the results of the research based on the research question. Klíčová slova finanční gramotnost, peníze, vzdělání, hospodaření, osobní a rodinný rozpočet Keywords financial literacy, money, education, personal and family budget

6

7 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci Vzdělání a finanční gramotnost vypracovala samostatně pod vedením Ing. Jana Krajíčka, Ph.D. a uvedla v ní všechny pouţité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 16. května 2013 vlastnoruční podpis autorky

8 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Janu Krajíčkovi, Ph.D. za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce.

9 Obsah Úvod Úvod do problematiky finanční gramotnosti Definice finanční gramotnosti Instituce ovlivňující finanční gramotnost Analýza dopadů plynoucích z finanční negramotnosti Zákon o ochraně spotřebitele Výzkum finanční gramotnosti Výzkumná otázka Výběr vzorku respondentů Sběr dat a jejich zpracování Dotazník a jeho podoba Limitace výzkumu Výsledky dotazníkového šetření Profil respondentů Vnímání pojmu finanční gramotnost u respondentů Analýza vztahu finanční gramotnosti a vzdělání v ČR Závěr Seznam použitých zdrojů Kniţní zdroje Elektronické dokumenty a články WWW stránky Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam grafu Seznam příloh Seznam použitých zkratek... 54

10

11 Úvod Téma finanční gramotnosti obecně se stává velice frekventovaným a to jak ve sféře obchodu, médiích, tak také na půdě akademické. Akademici a vládní pracovníci chtějí finanční gramotnost měřit a analyzovat, běţná populace si ji chce zvýšit a obchodníci z toho chtějí mít zisk. Lidem jsou prostřednictvím tisku a médií nabízeny kurzy finanční gramotnosti zdarma, často jsou ovšem pořádány ve spolupráci s nějakou komerční institucí a tím mohou apriorně vzbudit nedůvěru. Vzhledem ke stále rostoucí nabídce finančních produktů a moţností, jak vyuţít finanční prostředky, lze bez nadsázky říci, ţe na zvyšování svojí finanční gramotnosti by měli pracovat všichni a stále. Ne všichni ale mají stejné výchozí podmínky. Kdyţ člověk dostane do rukou svoji první výplatu, jistě má takový specifický pocit zaslouţené odměny, ale ne kaţdý ví, jak s prostředky naloţit. Někdo je utratí ještě týţ večer, jiný si peníze rozloţí tak, aby pokryl svoje náklady, a aby si vytvářel rezervu do budoucna. Současný svět, kdy nás obklopuje reklama doslova na kaţdém kroku, zdůrazňuje utrácení před spořením, proto klade na finanční gramotnost vyšší nároky, neţ tomu bylo v minulosti. Jako u většiny chování můţeme původ zacházení s penězi, finančními produkty a míru plánování, hledat v rodině. Tam se dítě můţe naučit, ţe se ţije od výplaty k výplatě a mezitím se ještě musí navštívit sousedi (v lepším případě) a nějaké finanční prostředky si od nich vypůjčit. Nebo dítě se naučí, jak vyjít s kapesným, samo si vyzkouší, ţe pokud si koupí příliš bonbonů, tak na čokoládu mu uţ nezbyde, apod., zkrátka naučí se si plánovat výdaje. Z tohoto pohledu je velmi zajímavá ve světě úspěšná a populární kniha Roberta Kiyosakiho Bohatý táta, chudý táta, 1 která velice trefně ilustruje odlišné styly výchovy směřující k tomu, co je souhrnně označováno jako finanční gramotnost. Zvýhodnění nebo znevýhodnění primární rodinou nelze nijak eliminovat, ale s nástupem dítěte do školy, je moţné vytvořit v něm nějaké povědomí o financích, úrokových sazbách a nutnosti vytvářet si rodinný rozpočet. Na tomto poli je dnes vyvíjena aktivita cílená přímo na rozvoj finanční gramotnosti dětí. V současnosti probíhá několik takových projektů 2 paralelně přibývá odborné literatury zabývající se finanční gramotností. Několik publikací 1 KIYOSAKI, Robert. LECHTER, Sharon. Bohatý táta, chudý táta: co bohatí učí svoje děti a střední vrstvy ne. Hodkovičky: Pragma s. ISBN , str Např. na nebo 11 a

12 bylo přeloţeno a je tak přístupno i široké české veřejnosti jako zmíněná kniha R. Kiyovasakiho Bohatý táta, chudý táta. Navazovat se na ni pokouší kniha orientovaná zejména na děti Tajný deník Barborky Syslové. 3 Ta jiţ na svém začátku upozorňuje na to, ţe stárnutí populace nutí stát k tomu, aby přehodnotil sociální a důchodový systém a přesunul velkou část odpovědnosti za finanční budoucnost na samotné občany. Populační trend je dlouhodobě neměnný a začíná být čím dál tím zřejmější, ţe generace současných mladých lidí se na stát ve svém stáří nebude moci spoléhat. Akademická sféra tento trend předvídala a nyní se stále více snaţí analyzovat úroveň finanční gramotnosti mezi lidmi a to jak v rámci České republiky, tak v rámci zemí OECD. Velice podnětná práce, obsahující také mezinárodní kontext, je diplomová práce s názvem Finanční gramotnost, autorky Jany Švarzbergerové z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Práci se stejným názvem, Finanční gramotnost, vypracovala také Ivana Šaršová z České zemědělské univerzity v Praze a zabývala se v ní programy finančního vzdělávání a finanční gramotnosti občanů ČR. Ve spolupráci se vzdělávací akademií ZFP napsala práci Finanční gramotnost obyvatel ČR Zuzana Strumienská ze Slezské univerzity v Opavě. Vládní sektor pracuje na tom, aby zjistil skutečnou úroveň finanční gramotnosti obyvatel České republiky. Proběhla řada projektů, které oblast zmapovaly, např. exkluzivní výzkum Ministerstva financí ČR a České národní banky, který proběhnul v roce 2010, 4 a z jehoţ výsledků vláda vychází při tvorbě dalších svých projektů. Tyto projekty vznikají i ve spolupráci s komerčními subjekty, jako je Citi Foundation banky Citibank ta spolupracuje s Ministerstvem financí ČR v novém projektu Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky zaměřuje se tedy na ty, kteří finanční vzdělávání potřebují nejvíce. 5 Podobný charakter pomoci mají i projekty zaměřené na dětské domovy. 6 Velký důraz na finanční gramotnost klade Evropská unie, která finančně podporuje velké mnoţství projektů, podílejí se na nich zejména Evropské sociální fondy nebo také Evropská komise. 7 3 SYSLOVÁ, Barbora. HÁŠA, Miroslav. OUPIC, Miroslav. Tajný deník Barborky Syslové, aneb, Cesta k finanční samostatnosti. Praha: Profess Consulting, s. ISBN: , str /financni_gramotnost_ _stemmark.pdf 5 6 Např. 7 Např. portál 12

13 Také komerční subjekty usilují o zvýšení finanční gramotnosti obyvatel, pořádají různé kurzy, které jsou zdarma a volně přístupné, 8 ale mohou být prezentovány jako skrytá reklama na konkrétní finanční produkty. Někteří finanční poradci a makléři se snaţí o celospolečenskou osvětu ve finanční gramotnosti a tento postup ostře kritizují, 9 nicméně je téměř nemoţné takovéto komerčně zaměřené kurzy odhalit ještě před jejich návštěvou. Cílem bakalářské práce je provést analýzu současného stavu finanční gramotnosti v České republice, při které budu výcházet jak z výsledků výzkumů předešlých (zejména výzkumu Ministerstva financí ČR a ČNB), tak z vlastního výzkumu. Pokusím se formulovat příčiny a důsledky finanční negramotnosti a následně analyzovat vztah mezi vzděláním a finanční gramotností. 8 Např. 9 Např. KOCIÁNOVÁ, Helena. Finanční gramotnost v kostce, aneb, Co vás neměl kdo naučit. Olomouc: Anag, 2012, 151 s. ISBN , str

14 1 Úvod do problematiky finanční gramotnosti Finanční gramotnost je pojmem, který je relativně nový, ale potřeba a nutnost finančního vzdělávání existovala jiţ před ním. První zmínky je moţno identifikovat s přechodem od výměnného obchodu ke směně prostřednictvím nějakého ekvivalentu dnešních peněz. Tato potřeba vzdělání v současnosti roste s příchodem elektronických peněz a rozvojem trhu s úvěry a jinými finančními produkty. Ve většině zemí světa nyní roste tempo růstu zadluţování obyvatelstva a zároveň roste nabídka nových finančních produktů. 10 Proto bylo nutné finanční gramotnost přesně vymezit. 1.1 Definice finanční gramotnosti Finanční gramotnost (FG) je definována nejednotně, často se stává, ţe jednotlivé subjekty, které se jí zabývají, mají odlišné definice. Také napříč angloamerickým světem není jednotný přístup k FG, ve Spojených státech amerických je pouţíván pojem "financial literacy," tedy finanční gramotnost; 11 zatímco ve Velké Británii se častěji setkáme se spojením "financial capability", tedy spíše finanční kompetence. 12 Oba termíny jsou do češtiny překládány stejně, ale jejich význam se nepatrně liší, finanční kompetence jsou s finanční gramotností úzce spojeny, ale nelze je pouţívat jako zaměnitelné pojmy. Finanční gramotnost odkazuje zejména na znalosti, finanční kompetence označuje spíše schopnost tyto získané znalosti a vědomosti adekvátně pouţít. Různorodosti v definování těchto pojmů souvisejících s finanční gramotností se věnuje studie centrální rakouské banky Österreichische Nationalbank, která byla uveřejněna ve čtvrtletníku banky - Geldpolitik. 13 Jednotlivé pojmy (mimo jiné i dříve zmíněné finanční gramotnost a kompetence) se vzájemně prolínají, jak je zřejmé na obrázku č BALABÁN, Zdeněk. Slabikář finanční gramotnosti: učebnice základních 7 modulů finanční gramotnosti. 2. aktualiz, vyd. Praha: Cofet, s. ISBN ROULET, Marguerite. Financial Literacy and Low-Income Noncustodial Parents. Center for Family Policy and Practice. June [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.cffpp.org/publications/policy_finance.pdf>. 12 ATKINSON, Adele. Introducing financial capability skills - A pilot study with Fairbridge West, Bristol, [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.pfrc.bris.ac.uk/reports/introducing_financial.pdf>. 13 GNAN, Ernest. SILGONER, Maria Antoinette. WEBER, Beat. Volkswirtschafts- und Finanzbildung:Konzepte, Ziele, Messung. In Geldpolitik & Wirtschaft, Q3/7. Wien: OeNB, [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.oenb.at/de/img/gewi_2007_3_gnan_tcm pdf>. 14

15 Obrázek č. 1: Prolínání pojmů souvisejících s finanční gramotností gramotnost vzdělávání finanční ekomomická/é ekonomická/é finanční kompetence povědomí Zdroj: Zpracováno na základě: GNAN, Ernest. SILGONER, Maria Antoinette. WEBER, Beat. Volkswirtschaftsund Finanzbildung:Konzepte, Ziele, Messung, str. 31. Otázkami finančního vzdělávání a finanční gramotnosti se v České republice v rámci ochrany spotřebitele na finančním trhu začalo zabývat Ministerstvo financí. Ministerstvo definovalo finanční gramotnost v Národní strategii finančního vzdělávání (z roku 2007, aktualizovaného 2010) 14, která se stala ústředním dokumentem pro finanční vzdělávání v České republice. Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. 15 Jako hlavní moto finanční gramotnosti Ministerstvo uvádí: Občané nejsou finančními experty, ale měli by být schopni zvážit, co je jim nabízeno konečné řešení je jejich odpovědností. 16 Ministerstvo strukturuje finanční gramotnost do tří sloţek gramotnost peněţní, cenovou a rozpočtovou. Toto rozdělení je znázorněno na obrázku č Národní strategie finančního vzdělávání [cit ]. Dostupný z WWW: str ŠKVÁRA, Miroslav. Finanční gramotnost. 1. vyd. Praha: Miroslav Škvára, s. ISBN , str. 15). 15

16 Obrázek č. 2: Základní schéma finanční gramotnosti Finanční gramotnost 1. Peněžní gramotnost 2. Cenová gramotnost 3. Rozpočtová gramotnost Zdroj: Vlastní zpracování Peněžní gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi a dále správu nástrojů k tomu určených (např. běžný účet, platební nástroje apod.). Cenovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro porozumění cenovým mechanismům a inflaci. Rozpočtovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu osobního/rodinného rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů) a zahrnuje i schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska. Rozpočtová gramotnost zahrnuje vedle výše popsané obecné složky také dvě složky specializované: správu finančních aktiv (např. vkladů, investic a pojištění) a správu finančních závazků (např. úvěrů nebo leasingu). 17 Neoddělitelnou součástí finanční gramotnosti jsou i makroekonomické aspekty, tedy orientace v základních vztazích mezi jednotlivými sektory ekonomiky spolu s pochopením základních makroekonomických ukazatelů (jako je inflace, HDP či úroková míra). Nezbytné je i základní povědomí o daňovém systému a roli daní ve společnosti, tedy znalost oblasti daňové. Ke gramotnosti finanční se pojí i gramotnost numerická, coţ je schopnost získávat, pouţívat a interpretovat matematické informace a myšlenky s cílem aktivně se vyrovnat s matematickými nároky, které v ţivotě dospělého člověka. Je to tedy schopnost v kontextu skutečného ţivota zvládnout numerické finanční 17 Národní strategie finančního vzdělávání [cit ]. Dostupný z WWW: str

17 úkony a práci s čísly, grafy, tabulkami apod. Důleţitá je i gramotnost informační, čili schopnost v kontextu vyhledat, pochopit, pouţít a vyhodnotit relevantní informace a gramotnost právní, tedy orientace v právním systému, znalost práv, povinností a také moţností. Vzájemnou návaznost tří doplňkových gramotností ilustruje obrázek č. 3. Obrázek č. 3: Návaznost doplňkových gramotností Právní gramotnost Numerická gramotnost Informační gramotnost Zdroj: Vlastní zpracování 1.2 Instituce ovlivňující finanční gramotnost Současná společnost obecně klade důraz na informace a schopnost s nimi správně nakládat a přijímat nové a nové, je společností znalostí a celoţivotního učení. Probíhá informační proces, kdy na základě převzatých informací, znalostí a zkušeností lze předpovídat data a informace. Paralelně probíhá vzdělávací proces, kdy se předávají informace, znalosti a zkušenosti následujícím i současným generacím ve formě vědomostí. Tento vzdělávací proces probíhá v rodině a ve škole VYMĚTAL, Jan, Miriam VÁCHOVÁ a Anna DIAČIKOVÁ. Informační a znalostní management v praxi. Vyd. 1. Praha: LexisNexis, 2005, 399 s. ISBN

18 1.2.1 Vliv rodiny na finanční gramotnost Rodina je první institucí, která determinuje budoucí celkovou kariéru jedince tím, jak a kam ho směřuje a ovlivňuje. V rodině se dítě učí základní návyky, jak jednat se svým okolím a samozřejmě také financemi. Rodinný původ má velký vliv na finanční vzdělání a celkovou finanční gramotnost jedince. Vlivem rodinného (sociálního) původu na vzdělání se zabývala řada autorů, nejvýznamnější teorie jsou: modernizační teorie, teorie kulturní reprodukce, teorie vzdělanostní reprodukce, teorie racionálního jednání, hypotéza o socialistické transformaci a teorie udrţování statusu. Modernizační teorie (autoři Blau, Duncan) 19 tvrdí, ţe s postupující industrializací klesá vliv sociálního původu na vzdělání. Hlavními příčinami jsou rostoucí vzdělávací příleţitosti a změny v principu v alokaci vzdělání. Velkou pozornost vyvolala teorie Zvonové křivky (Bell Curve), jejímiţ autory jsou Murray a Hernstein. Ta spočívá v tom, ţe inteligence není v populaci rozloţena stejnoměrně a ti, kteří jí mají více, se stávají elitami a v této pozici se udrţují. 20 Teorie kulturního kapitálu, jejímţ autorem je Pierre Bourdieu, má za to, ţe děti z vyšších statusových skupin mají oproti ostatním přístup ke specifickému kulturnímu kapitálu, kterým označuje obeznámenost a orientaci v dominantních kulturních kódech a praktikách (jako je způsob mluvy, estetické záliby, způsoby sociální interakce). 21 Tento kapitál je pozitivně sankcionován většinou sociálních institucí zajišťujících selekci jedinců (škola, zaměstnanecký systém). V dětství, tedy během rané socializace, nabytý kulturní kapitál znamená trvalý náskok, který nemůţe být dohnán těmi, kteří s ním svoji vzdělávací dráhu nezačínali. Děti, které do vzdělávacího procesu vstoupí s kulturním kapitálem, ho ve škole vstřebávají mnohem rychleji a snadněji a mezi dětmi z různých sociálních prostředí se vytváří bariéry. Raná kulturní socializace má tak za důsledek akumulaci kulturního kapitálu. Přispívá tak k mezigenerační kontinuitě statusu (reprodukuje ho), legitimizuje moc a navíc jí dává zdání meritokratičnosti. Tyto vstupní rozdíly nejsou totiţ odstraněny, ale jsou ještě více umocněny. 19 Vychází z jejich sociálně-psychologického modelu sociální stratifikace, který byl dále rozšiřován. 20 HERRNSTEIN, Richard J a Charles MURRAY. The bell curve: intelligence and class structure in american life. New York: Free Press Paperbacks Book, c1994, xxvi, 872 s. ISBN BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998, 179 s. ISBN

19 Podobné východisko má i teorie vzdělanostní reprodukce, která předpokládá, ţe vzdělanostní nerovnosti zůstávají v čase stabilní, mezigeneračně se reprodukující. 22 Radikálnější pojetí této teorie představuje pojem maximálně udržované nerovnosti (autoři Raftery a Hout) pracující s tezí, ţe privilegované vrstvy disponují potenciálem, díky kterému si udrţí přístup k terciárnímu vzdělání. Pouze v případě nasycení poptávky těchto skupin, dostanou příleţitosti i skupiny s niţším statusem. Svými analýzami potvrdili, ţe expanze vzdělanostních příleţitostí dává větší šance na studium pro znevýhodněné sociální skupiny. Nejnovější pokus o vysvětlení stávající třídní nerovnosti v šancích na dosaţení vysokoškolského vzdělání představuje teorie racionálního jednání (autoři Goldthorp a Breen). Ta vychází z pojmu racionality sociální aktéři mají své cíle a alternativní prostředky k jejich dosaţení. Výběr z nich je podmíněn náklady, riziky a výnosy jednotlivých variant. Teorie rozlišuje mezi primárními vlivy (schopnosti, školní výkon) a sekundárními vlivy (působí ve fázi větvení vzdělávacího systému). S postupem k vyšším stupňům vzdělání slábne účinek faktorů primárních (výkonnostní selektivita slábne s kaţdou další tranzicí. Rozdíly mezi třídami při dosahování stále ambicióznějších cílů přetrvávají, protoţe u nich nedošlo téměř k ţádné změně ve způsobu vyhodnocování poměrů mezi náklady a výnosy. Hypotéza o socialistické transformaci, jejímţ cílem byl stejný přístup všech tříd ke vzdělání, pouţívala řadu politických kroků (asi nejvýznamnějším byly kvóty na vysoké školy), ale nová elita si rychle osvojila prostředky ke své reprodukci, tudíţ se hypotéza ukázala jako pro praxi nepouţitelná. Teorie udržování statusu byla také vytvořena jako důsledek vývoje v komunistických zemích. Předkomunistické elity si v nich (i přes mnohé překáţky) dokázaly udrţet svůj privilegovaný přístup k vyššímu vzdělání. Klíčovou roli zde hrál sociální a kulturní kapitál Vliv školy na finanční gramotnost Následně přebírá vliv rodiny škola a rozhodnutí rodiny o budoucím směřování potomka prověřuje a případně i mění. Síla vlivu školy ovšem závisí na síle vlivu rodiny a naopak SIMONOVÁ, Natalie. Vzdělanostní nerovnosti v české společnosti: vývoj od počátku 20. století do současnosti. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011, 179 s. ISBN MATĚJŮ, Petr, Jana STRAKOVÁ a Josef BASL. (Ne)rovné šance na vzdělání: vzdělanostní nerovnosti v České republice. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006, 411 s. ISBN

20 Výzkumy ukazují, ţe české školství je příliš selektivní, rozděluje děti na horší a lepší a diskriminuje děti ze sociálně slabších rodin. 25 Pojem ne/rovnost se vztahuje ke stavu, kdy něco je či není něčemu rovné totoţné co do kvality nebo kvantity. Rovnost je ve vztahu ke vzdělání rozdílně interpretována. Hovoří se o rovnosti příležitostí (lidem stačí nabídnout moţnosti, kterých pak mohu, či nemusí vyuţít), rovnosti podmínek vzdělávání (všichni mají přístup k rovnocennému vzdělání, spravedlivé jsou jen nerovnosti způsobené schopnostmi), či rovnosti výsledků (zaměření na výsledky vzdělávací politika vyspělých zemí by měla zajistit funkční minimum, kterého dosáhne kaţdý ţák). Školy, konkrétně školy základní a střední mají poměrně novou povinnost vzdělávat své ţáky i v oblasti finanční gramotnosti. Základními kurikulárními dokumenty české vzdělávací soustavy na státní úrovni jsou rámcové vzdělávací programy (RVP) pro jednotlivé stupně a typy škol (základní školy, gymnázia, střední odborné školy atd.), které konkretizují poţadavky na vzdělávání, jeţ jsou uvedeny v Národním programu vzdělávání (Bílá kniha). 26 RVP vymezují závazné rámce pro jednotlivé etapy školního vzdělávání. Děje se tak formou stanovení závazného vzdělávacího obsahu, tj. očekávaných výstupů a učiva, který je členěn do několika vzdělávacích oblastí. Dále jsou v RVP vymezeny klíčové kompetence, které by měly být u ţáků v průběhu jejich školního vzdělávání rozvíjeny. Realizace závazného obsahu RVP na konkrétní škole je potom obsahem školního vzdělávacího programu (ŠVP). ŠVP jsou tedy odvozeny z RVP a hrají roli kurikulárních dokumentů na školní úrovni, které jsou svou formou a uspořádáním obsahu pro kaţdou školu unikátní. Při dodrţení závazného obsahu RVP můţe škola svůj vzdělávací program v průběhu času aktualizovat. Za jeho obsah zodpovídá ředitel školy a na státní úrovni se počítá s aktualizacemi rámcových vzdělávacích programů. V případě finančního vzdělávání jsou pro ţáky klíčové tyto kompetence: a) kompetence sociální a personální osobní finance, reakce na změny v okolí, b) kompetence občanská rozpočet osobní, rodinný, firemní, státní, 24 SIMONOVÁ, Natálie. Proměny v mezigeneračním přenosu dosaţeného vzdělání v České republice v historické perspektivě. Sociologický časopis Vol 45. Str SEVEROVÁ, Lucie a Karel ŠRÉDL. Znalostní ekonomika. Vyd. 1. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 2010, 117 s. ISBN MŠMT: Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha [online]. Praha: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy. Vydal Ústav pro informace ve vzdělávání nakladatelství Tauris [cit ]. Dostupný z WWW: 20

21 c) kompetence k podnikavosti finanční gramotnost budoucího podnikatele. Mezirezortní pracovní skupina sloţená ze zástupců Ministerstva financi (MF), Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy (MŠMT), spolu s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze (VÚP) a Národním ústavem odborného vzdělávání (NÚOV) a Asociací obchodních akademií vymezila v roce 2007 konkrétní standardy, které stanovují ideální úroveň FG pro různé cílové skupiny. Vymezily tedy cílový stav finančního vzdělávání pro různé stupně vzdělávání. Tyto standardy byly následně implementovány do RVP (u počátečního vzdělávání na ZŠ a SŠ) či slouţily jako východisko při tvorbě konkrétních vzdělávacích programů a aktivit směřujících k rozvoji a zvyšování úrovně FG ţáků a dospělé populace (u dalšího vzdělávání), resp. specifických cílových skupin, viz obrázek č. X. Obrázek č. 4: Návrh postupu na prohloubení finanční gramotnosti Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 27 Tyto standardy byly zpočátku implementovány spíše na dobrovolné bázi vedení škol, postupně se staly v roce 2009 povinnými pro všechny střední školy 28 a nyní je v plánu je od září 2013 zavést i do škol základních. 29 S postupem času a pokračováním ve studiu se u ţáků a studentů mají dle vytvořených standardů jejich kompetence navyšovat a prohlubovat. Z dat zavedení povinné výuky finanční gramotnosti ve školách je patrné, ţe absolutní většina dospělé populace takovouto standardizovanou přípravu pro zacházení s financemi neabsolvovala. 27 Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách [cit ]. Dostupný z WWW: str

22 1.3 Analýza dopadů plynoucích z finanční negramotnosti V případě, ţe si člověk není schopný osvojit kompetence a dovednosti finanční gramotnosti, s velkou pravděpodobností se dostane do finančních problémů nebo není schopen zvládat kaţdodenní situace, jako je placení v obchodě apod Úvěry Bez nadsázky se dá říci, ţe největším rizikem pro finančně negramotné lidi, je pro ně moţnost vzít si úvěr. Na první pohled se úvěr jeví jako snadné a rychlé řešení osobních nebo rodinných potřeb a není zde potřeba čekat na peníze, jsou k dispozici ihned. Finančně ne zcela gramotný člověk ovšem není schopen se orientovat v podmínkách úvěru, překvapí ho poplatek za vyřízení úvěru před jeho schválením, stejně jako měsíční poplatky za jeho vedení a nedokáţe si spočítat přesné měsíční splátky. V dnešní době rozšířeného internetu se toto riziko částečně sníţilo, existuje totiţ řada internetových kalkulaček, které jednoduše vypočítají, jaké výše splátek můţe budoucí dluţník očekávat. 30 I kdyţ si lidé jsou schopni vypočítat výši splátek a celkové náklady na úvěr, neznamená to, ţe se nemohou dostat do problému se splácením. Tato situace se stává reálnou pro stále větší mnoţství lidí. Díky klesajícímu trendu naší ekonomiky a rostoucí nezaměstnanosti roste počet lidí, kteří nezvládají platit své splátky včas. Velmi ohroţeni jsou i samostatní rodičové (většinou matky), kteří sami musí vychovávat svoje děti. Pokud se do této situace přidá i nezaměstnanost, snadno se dostanou do dluhové pasti, kdy jeden dluh splácí dalším, novým dluhem. 31 Zejména kvůli těmto sociálním jevům stále roste počet klientů, kteří si zřídí úvěr. Společnost Czech Banking Credit Bureau, a. s. spravuje stránky, na kterých je pravidelně aktualizován úvěrový barometr, ze kterého lze identifikovat dluh obyvatelstva v ČR. 30 Např. 31 Tuto situaci z vlastní zkušenosti popisuje např. Vrbková: VRBKOVÁ, Lucie. Už nikdy dlužníkem: pro všechny, kteří si půjčili, půjčují a hodlají si půjčit peníze. 3. vyd. Praha: COFET, s. ISBN: , str

23 Graf č. 1: Přehled dlouhodobých úvěrů Zdroj: Společnost CRIF Czech Credit Bureau. Úvěrový Barometr k Z grafu je patrné, ţe se meziročně sníţila průměrná částka dlouhodobého úvěru, ale zároveň prudce vzrostl počet takovýchto úvěrů. Objem dlouhodobých úvěrů se meziročně zvýšil o 6 %, počet klientů narost o 13 % a částka připadající v průměru na jednoho klienta se o 6 % sníţila. Graf č. 2: Přehled krátkodobých úvěru Zdroj: Společnost CRIF Czech Credit Bureau. Úvěrový Barometr k U krátkodobých úvěrů nedošlo k tak velkému posunu, ovšem i u nich je patrný nárůst v počtu klientů. Jejich objem se meziročně zvýšil pouze o 3 %, počet klientů o 2 % a průměrná částka se zvedla jen o 1 %. Část dluţníků nedokáţe splatit úvěr včas a je nucena vyhlásit osobní bankrot, coţ je nový způsob zbavení se dluhů, které dluţník nezvládá splácet, jedná se tedy o oddluţení. Je určen 32 Barometr---%C4%8Derven-2010.aspx 33 Barometr---%C4%8Derven-2010.aspx 23

24 ovšem pro dluţníky, kteří chtějí svoje problémy s dluhy aktivně řešit a nesnaţí se jim vyhýbat. Tohoto institutu vyuţívá stále více lidí, jak ukazuje tabulka č. 1. Tabulka č. 1: Počet osobních bankrotů v roce 2013 Měsíc Počet osobních Počet návrhů na bankrot bankrotů leden únor březen duben Zdroj: zprávy.e15.cz Registry dlužníků V České republice existuje několik registrů, které shromaţďují informace o lidech, kteří si zřídili úvěr a obsahující i informace o lidech, kteří se splácením závazku mají problém. Centrální registr úvěrů Centrální registr úvěrů (CRÚ) je informačním systémem České národní banky, který shromaţďuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob a umoţňuje operativní výměnu těchto informací mezi účastníky CRÚ - tedy všemi bankami, pobočkami zahraničních bank, jeţ působí v České republice a dalšími osobami, dle zákona (v minulosti se jednalo např. o Českou konsolidační agenturu. Přístup do registru mají všichni účastníci a Česká národní banka. Povinně jsou v CEÚ ukládány pozitivní i negativní informace o současných i potenciálních závazcích klientů bank a zahrnují úvěrové riziko účastníka CRÚ. 35 Bankovní registr klientských informací Bankovní registr klientských informací (BRKI) je společnou externí informační databází bank, jeţ umoţňuje výměnu informací o klientech vzájemně mezi bankami, které jsou do tohoto registru zapojeny. Jeho obsahem jsou pozitivní i negativní informace o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů bank - členů registru BRKI. Do registru jsou poskytovány informace o fyzických osobách - občanech a podnikatelích. Informace se nelimitují pouze na stávající klienty bank, ale také na klienty potenciální, tedy ty, kteří o úvěr #utm_medium=selfpromo&utm_source=newsletter&utm_campaign=e15news 35 <http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/centralni_registr_uveru/> 24

25 nebo kreditní kartu teprve ţádají. Banky tak mohou zkontrolovat současný stav zadluţení klienta, i jeho zadluţení v minulosti (v registru jsou informace uchovávány maximálně 4 roky po splacení úvěru). 36 Nebankovní registr klientských informací Zájmové sdruţení právnických osob CNCB Czech Non-Banking Credit Bureau, a.s. - je společná externí informační databáze různých společností (věřitelských subjektů), které působí v oblasti leasingu a splátkového prodeje. Na základě souhlasu klienta CNCB umoţňuje vzájemnou výměnu informací mezi subjekty, které jsou do něj zapojeny. Tento registr obsahuje informace jak o stávajících klientech členských subjektů, tak o klientech potenciálních. 37 SOLUS Na rozdíl od předchozích registrů obsahuje externí informační databáze klientských informací SOLUS data jak od bankovních, tak nebankovních subjektů (členů sdruţení SOLUS - Sdruţení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům). K bylo členy sdruţení 41 subjektů, mezi kterými byly nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti. 38 Obsahem registru jsou zejména negativní informace o fyzických osobách - občanech a podnikatelích, kteří neplní své závazky vůči alespoň jednomu členu sdruţení SOLUS. Klienti jednotlivých subjektů jsou o této skutečnosti informování v obchodních podmínkách. 39 Insolvenční rejstřík Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, který má zajistit maximalizaci publicity o insolvenčních řízeních a umoţnit sledování jejich průběhu. Na internetu si můţe kdokoli vyhledat dle osobních údajů, nebo údajů hledaného subjektu, informace o konkrétních insolvenčních řízeních. 40 Tyto registry spojuje to, ţe se snaţí soustředit informace o potenciálních dluţnících a v podstatě tak chránit bankovní i nebankovní instituce, které poskytují úvěry. 36 < 37 < 38 <https://www.solus.cz/cs/solus-clenske-spolecnosti/clenske-spolecnosti> 39 Např. telefonní operátor Vodafone informuje klienty na svých internetových stránkách: <http://www.vodafone.cz/chytre-telefony/telefony-na-splatky/solus-registr-dluzniku/>. 40 <http://insolvencni-rejstrik.cz/> 25

26 1.3.3 Právní ochrana spotřebitelů finančních produktů a služeb Spotřebitele finančních produktů a sluţeb lze obecně ve vztahu s poskytovatelem finančních sluţeb na finančním trhu charakterizovat jako slabší smluvní stranu - tyto dvě strany mají nerovnocenné postavení. Finanční instituce (ať jiţ bankovní nebo nebankovní) disponují kvalitnějšími a dostupnějšími zdroji informací a také vyšší úrovní finanční gramotnosti a odbornými finančními znalostmi. Naproti tomu spotřebitel finančních produktů a sluţeb takovéto zázemí nemá a jemu přístupné jsou pouze k omezené informace o finančních sluţbách a produktech. Finanční instituce spotřebiteli navíc někdy situaci ztěţují nejednoznačně a nepřehledně formulovanými informacemi. To můţe vést (a často vede) ke snadnému oklamání spotřebitele a zneuţití jeho postavení, s významnými dopady do jeho právní sféry. Základní definicí spotřebitele se zabývá 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, reprezentující soukromoprávní úpravu. Spotřebitelem se tedy rozumí "fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání." 41 Spotřebitelský úvěr Spotřebitel finančních produktů a sluţeb by měl být chráněn zejména v oblasti úvěrů, protoţe ten představuje největší riziko (viz výše). Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru 42 nerovné postavení finanční instituce a spotřebitele vyrovnává a jeho postavení vůči poskytovatelům spotřebitelských úvěrů posiluje. Upravuje zejména informační povinnosti poskytovatele úvěru, kterým můţe být i nebankovní instituce nespadající pod dohled ČNB. K informačním povinnostem náleţí nejprve informování v případě reklamy na danou sluţbu, obsahující informace o RPSN, výpůjční úrokovou sazbu, údaje o veškerých poplatcích, celkovou výši úvěru, jednotlivých splátek a celkovou částku splatnou spotřebitelem, dobu trvání úvěru atd. Před uzavřením smlouvy je poskytovatel úvěru povinen posoudit reálnou schopnost spotřebitele splácet úvěr. Spotřebiteli se také garantuje právo na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru do 14 dní od jejího uzavření bez uvedení důvodu. Za porušení informační povinnosti lze uloţit prostřednictvím orgánů dohledu, který vykonává Česká obchodní inspekce a ČNB, sankci v podobě pokut odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ 42 Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru < 26

27 Bankovnictví Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, určuje bankám informační povinnost o podmínkách přijímání vkladů, poskytování úvěrů a dalších bankovních obchodů a sluţeb, s účastí v platebních systémech, včetně vztahu sluţby k pojištění pohledávek z vkladů a limitů pro výplatu z fondu 43. Banka je povinna pojistit pohledávky z vkladů klientů pro případ nemoţnosti dostát svým závazkům. Náhrady jsou poskytovány z Fondu pojištění vkladů v plné výši, nejvýše však do výše 100 tis. EUR pro jednoho klienta u jedné banky 44. Banky jsou dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vázány bankovním tajemstvím a musí dodrţovat povinnosti ochrany osobních údajů svých klientů 45. Smlouvy o bankovních sluţbách, jako např. smlouva o běţném účtu, o vkladovém účtu, o inkasu, se řídí zákonem č. 513/1991 sb., obchodní zákoník, s podpůrným uţitím ustanovení o ochraně spotřebitele dle OZ, která jsou pro spotřebitele příznivější. Informační povinnost se vztahuje i na oblasti stavebního spoření, spořitelní a úvěrní druţstva. S bankovnictvím úzce souvisí problematika platebního styku. Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku stanovuje písemnou informační povinnost klientům o obecných podmínkách provádění převodů peněţních prostředků a o uskutečněných převodech. Konkrétně jde např. o lhůty k převodu, o právo na vrácení peněţitých prostředků, informace o kompetencích finančního arbitra apod. Zákon o bankách řeší i princip opravného zúčtování v případě chybného příkazu. Pojišťovnictví Pro oblast pojišťovnictví je důleţitý zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, upravuje tvorbu technických rezerv, aby bylo moţné dostát klientským závazkům. K základním povinnostem patří obezřetné a důvěryhodné hospodaření, se zachováním solventnosti pojišťoven a zajišťoven. Uplatňuje se podobně jako v bance povinnost mlčenlivosti. 46 Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, klade poţadavky na pojišťovací zprostředkovatele, aby činnost vykonávali s odbornou péčí s cílem chránit zájmy spotřebitele, zejména nesmí uvádět nepravdivé, nepřesné či dvojsmyslné údaje, anebo zamlčet údaje o charakteru poskytovaných sluţeb. Také upravuje informační povinnost před uzavřením smlouvy o moţnostech uplatnění stíţností či ţalob na zákona č. 21/1992 Sb., o bankách 44 41e zákona č. 21/1992 Sb., o bankách zákona č- 21/1992 Sb., o bankách 46 Zákon o pojišťovnictví 27

28 zprostředkovatele. Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, upravuje písemnou informační povinnost před uzavřením pojistné smlouvy 47 týkající se pojistného vztahu, délky jeho trvání, informací o pojistiteli, podstatných náleţitostech pojistné smlouvy, stanovení pojistného apod. Podobné informační povinnosti se vztahují i na penzijní připojištění se státním příspěvkem 48. Zákon o ochraně spotřebitele Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, poskytuje základní zásady spotřebitelského práva jako zásadu poctivosti prodeje výrobků a poskytování sluţeb, zákaz diskriminace spotřebitele, zákaz chování v rozporu s dobrými mravy a klamání spotřebitele. Definuje téţ problematiku nekalých obchodních praktik vůči spotřebitelům a moţné sankce. Zakotvuje i informační povinnost vůči spotřebiteli jako např. řádně spotřebitele informovat o riziku souvisejícím s poskytovanou sluţbou. Oblast kapitálového trhu Daná oblast je nad rámec naší specializace. Stručně lze zmínit zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, dle něhoţ mají finanční instituce povinnost obezřetného poskytování investičních sluţeb. 15 zakotvuje obecné zásady jednání obchodníka s CP vůči spotřebiteli, upravena je téţ informační povinnost o poskytování investičních sluţeb a moţných rizicích, o podmínkách poskytování náhrad z Garančního fondu apod. Náhrady z Garančního fondu náleţí klientovi, pokud obchodník s CP nemůţe dostát svým závazkům. Výše náhrady činí 90 % z částky tvořící reálnou hodnotu investičních nástrojů platných ke dni oznámení od ČNB, nejvýše však částku v Kč odpovídající 20 tis. EUR pro jednoho zákazníka u jednoho obchodníka s CP 49. Obdobné informační povinnosti obsahuje i zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech Instituce působící v rámci ochrany spotřebitele Česká národní banka V oblasti finančních sluţeb vykonává ČNB od dohled a dozor v oblasti ochrany spotřebitele a přijímá podněty, stíţnosti a upozornění od spotřebitelů. Dohled se vztahuje na několik institucí: na banky a pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrní druţstva, obchodníky s CP, investiční a pojišťovací zprostředkovatele, pojišťovny, penzijní fondy, 47 65, 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě 48 Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 28

29 samostatné likvidátory pojistných událostí, směnárny atd. ČNB vykonává dohled nad dodrţováním: zákazu pouţívání nekalých obchodních praktik ve finančních sluţbách dle ZOS zákazu diskriminace spotřebitele v oblasti finančních sluţeb povinností a pravidel pro informování o ceně fin. sluţeb a způsobu jejich stanovení povinností stanovených OZ pro uzavírání distančních smluv o finančních sluţbách 50. ČOI V oblasti finančních sluţeb vykonává ČOI dohled nad finančními institucemi, které nespadají pod dohled ČNB. Jedná se např. o leasingové společnosti, nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, finanční poradce atd. ČOI téţ provádí kontroly zprostředkovatelů a poskytovatelů spotřebitelských úvěrů mimo bankovní sektor. Spotřebitelé se mohou na ČOI jako správní úřad obracet s podněty, které budou v rámci správního řízení prozkoumány a v případě porušení uloţeny finančním institucím patřičné sankce. Finanční arbitr Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, zakotvil existenci nového orgánu, který řeší spory mezi finančními institucemi a jejich klienty při provádění převodů peněţních prostředků a dále mezi vydavateli a drţiteli elektronických platebních prostředků (tj. věrnostní karty, debetní a kreditní karty apod.). Jedná se o mimosoudní řešení sporů, kde výhodou řízení před finančním arbitrem je bezesporu jeho rychlost a nenákladnost ve srovnání s ostatními druhy řízení. Řízení samo o sobě není zpoplatněno a ostatní náklady nese kaţdý z účastníků řízení sám 51. Od došlo k odstranění limitace maximální výše sporu 50 tis EUR 52. Finanční arbitr má k rozhodnutí lhůtu 30 dní, výjimečně ji lze prodlouţit na 60. Finanční arbitr rozhoduje nálezem, proti němuţ je do 15 dnů přípustné podání námitek. 53 FIN-NET mimosoudní řešení přeshraničních sporů z finančních služeb Z důvodu rychlého, efektivního a levného řešení sporů mezi poskytovateli finančních sluţeb a jejich klienty ve vnitřním trhu EU vznikl v roce 2001 projekt FIN-NET. Jde o dobrovolnou 50 Ochrana spotřebitele [online]. Česká národní banka [cit ]. Dostupné z: <http://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/index.html>. 51 Finanční arbitr ochrana spotřebitele při užívání elektronických platebních prostředků [online]. Epravo.cz [cit ]. Dostupné z: <http://www.epravo.cz/top/clanky/financni-arbitr-ochrana-spotrebitele-priuzivani-elektronickych-platebnich-prostredku html>. 52 Finanční arbitr České republiky. Výroční zpráva 2009 [online]. finarbitr.cz [cit ]. Dostupné z: <http://www.finarbitr.cz/download/180_cs_vyrocni_zprava_cz.pdf> , 16 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi 29

30 mezistátní alternativu soudnímu řízení. Spotřebitel se však i po neuspokojivém výsledku ve FIN-NETu můţe následně obrátit na soudní orgány. Cílem FIN-NETu je zvýšení důvěry spotřebitelů ve finanční sluţby poskytované v rámci EU. 54 Soudní orgány Namísto mimosoudního řešení sporu lze vyuţít klasický způsob soudní cestou. K řešení sporů z finančních sluţeb jsou věcně příslušné okresní soudy 55. Poškozený spotřebitel se můţe ţalobou domoci zdrţení se protiprávního jednání, navrácení v předešlý stav, náhrady škody a poskytnutí přiměřeného zadostiučinění. Lze vyuţít téţ institutu rozhodčího řízení. Sdružení na ochranu spotřebitelů Bezplatnou právní pomoc a rady mohou spotřebitelé hledat v občanských sdruţeních zabývajících se ochranou spotřebitele, jichţ v ČR působí desítky. Jedná se např. o Sdruţení obrany spotřebitelů Asociace (SOS) 56 nebo Sdruţení českých spotřebitelů, občanské sdruţení. 57 Největší spotřebitelskou organizací prosazující práva zákazníků v oblastech, na které nestačí sám, bylo SOS - Sdruţení obrany spotřebitelů. To však v roce 2012 ukončilo svou činnost v rámci insolvenčního řízení. Informace a sluţby pro spotřebitele nyní v rámci odkazu SOS poskytuje Občanské sdruţení spotřebitelů TEST. 58 Za určitých okolností lze vyţít také sluţeb veřejného ochránce práv ČR nebo orgánů činných v trestním řízení a ostatních zájmových organizací. 54 Vnitřní trh EU [online]. Česká bankovní asociace. [cit ]. Dostupné z: <https://www.czechba.cz/projekty/ochrana-spotrebitele/vnitrni-trh-eu> zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 56 < 57 < 58 < 30

31 2 Výzkum finanční gramotnosti Vzhledem k tomu, ţe cílem práce je analyzovat současný stav finanční gramotnosti obyvatel České republiky, její důleţitou součástí je i kvantitativní výzkum explanačního charakteru, který byl realizován pomocí dotazníkového šetření zaměřeného na znalosti respondentů a jejich schopnost aplikace jednoduchých matematických vzorců nezbytných pro uvaţování o financích. Tato kapitola se zabývá metodologickou stránkou výzkumu, od výběru respondentů aţ po představení jednotlivých otázek, které byly v dotazníku pouţity. Výsledkům šetření bude věnována následující část práce. 2.1 Výzkumná otázka Základním cílem kvantitativního výzkumu realizovaného v rámci práce je vysledovat odpověď na hlavní výzkumnou otázku, která byla definována takto: Do jaké míry je současný stav finanční gramotnosti v České republice ovlivněn stupněm vzdělání obyvatel? Aby mohla práce na tuto otázku poskytnout kompletní odpověď, bylo nutné prozkoumat finanční gramotnost občanů České republiky z několika hledisek, které nastíní doplňující výzkumné otázky formulované v tomto znění: Jaký vliv má na finanční gramotnost výchova, jeţ proběhla v primární rodině? Nakolik lidé povaţují finanční gramotnost za záleţitost státu/školy? Tyto otázky se ptají nejen po stavu finanční gramotnosti v České republice, ale i po jejím původu (jestli má kořeny v rodině, nebo je určována aţ školní výchovou). 2.2 Výběr vzorku respondentů Jako vzorek respondentů pro dotazníkové šetření realizované v této práci byli zvoleni občané České republiky, kteří dosáhli věku 18let. Výzkum se týkal finanční gramotnosti, ale respondenty z výběru nediskvalifikovalo, ţe nevěděli, co je to finanční gramotnost a 31

32 nedokázali vůbec nic adekvátního k tomuto tématu formulovat. Jejich odpovědi na konkrétní otázky byly do analýzy zařazeny. Respondenti byli vybíráni pomocí techniky sněhové koule ( Snowball Technique ) 59 a to prostřednictvím stránek vyplnto.cz a zejména oslovování respondentů prostřednictvím sociální sítě Facebook a lide.cz. Respondenti, kteří byli osloveni, byli proto zároveň poţádáni, aby dotazník šířili dál mezi lidmi, které znají. Přestoţe zvolený vzorek není reprezentativní, jeho relativní soudrţnost dostatečně poslouţí pro účely této práce. Dotazník vyplnilo celkem 103 respondentů, ze kterých 1 nebyl starší 18let, a proto jeho odpovědi nebyly do analýzy zařazeny. Tudíţ vzorek činil 102 respondentů. 2.3 Sběr dat a jejich zpracování Sběr dat proběhl pomocí dotazníkového šetření, které bylo realizováno prostřednictvím internetu. K tvorbě dotazníku byla vyuţita on-line platforma vyplnto.cz. Tato platforma umoţňuje sestavení dotazníku a také základní operace s daty. 60 Pro některé výpočty byl vyuţit statistický program SPSS, do kterého byla data převedena. Data byla sbírána v období od do Dotazník byl distribuován pomocí techniky sněhové koule ( Snowball Technique ) 61 a šířen prostřednictvím stránek vyplnto.cz a hlavně oslovování respondentů prostřednictvím sociální sítě Facebook a lide.cz. Respondenti, kteří byli osloveni, byli zároveň poţádáni, aby dotazník šířili dál mezi lidmi, které znají. Dotazník byl respondentům zobrazován celý najednou a dovoloval jim tedy zpětně upravovat odpovědi u otázek, které zodpověděli dříve. Tato skutečnost musela být zohledněna při tvorbě otázek v dotazníku s tím, aby některá otázka nedávala nápovědu pro otázku jinou. Všechny otázky byly označeny za povinné a vyplněný dotazník proto nebylo moţné odeslat, pokud 59 Technika sněhové koule spočívá ve výběru jedinců, při kterém nás původní respondent (informátor) zavede k jiným členům cílové skupiny výzkumu. Disman o této technice hovoří jako o způsobu identifikace populace, ne vytvoření reprezentativního vzorku. DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000, 374 s. ISBN Pro tento výzkum se tato technika ukázala být nejvhodnější. 60 Jako je vytvoření některých typů grafů, segmentaci, sledování závislostí, vyřazování nevhodných respondentů a export surových dat ve formátech.csv a.xls. 61 Technika sněhové koule spočívá ve výběru jedinců, při kterém nás původní respondent (informátor) zavede k jiným členům cílové skupiny výzkumu. Disman o této technice hovoří jako o způsobu identifikace populace, ne vytvoření reprezentativního vzorku. DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000, 374 s. ISBN Pro tento výzkum se tato technika ukázala být nejvhodnější. 32

33 respondent nezodpověděl všechny otázky. Díky tomu většinou nevznikla situace, kdy by bylo nutné kódovat některé odpovědi jako missing values. Pokud se respondent rozhodl nepokračovat v dotazníku, a stránku vyplnto.cz opustit před jeho dokončením, byla jeho aktivita zaznamenána do poslední zodpovězené otázky. Návratnost dotazníku 62 byla 90,4% a průměrná délka vyplnění 13 minut a 32 sekund. 2.3 Dotazník a jeho podoba Dotazník v plném znění je uveden v příloze této práce. Tato kapitola se bude zabývat jednotlivými skupinami otázek, důvody jejich zařazení a jejich konkrétní podobou v dotazníku. Otázky v dotazníku lze rozdělit do několika skupin: Profil respondenta otázky, které můţeme zařadit do této skupiny, zjišťovaly osobní charakteristiky respondentů pohlaví, věk a nejvyšší dosaţené vzdělání. Finanční gramotnost otevřené otázky na hodnocení vlastní finanční gramotnosti, určení stupně výchovy k FG v primární rodině, příčinu nízké úrovně FG v České republice, názor na způsob jejího zlepšení. Peníze, hospodaření domácnosti a státu do této kategorie patří otázky na inflaci, rozdíl mezi kreditní a debetní kartou a jejich zabezpečení, dále otázky týkající se rozpočtu, základních typů příjmů a výdajů, platby pojistného, příjem rodičovských a sociálních dávek. Spoření a investice, úvěry otázky ohledně úroků, RPSN a splátek. Práva spotřebitele do této skupiny patří otázky na rozhodčí doloţku, jednání v případě nesplacení splátky, vymáhání dluhu Profil respondenta Otázky z této skupiny byly do dotazníků zařazeny z důvodu moţné segmentace a prozkoumání, jestli a jaký mají jednotlivé proměnné vliv na úroveň finanční gramotnosti. 62 Definovaná jako poměr zobrazených a vyplněných dotazníků. Jedná se však pouze o orientační údaj. Nebere v potaz respondenty, kteří byli osloveni, ale dotazník ani nezobrazili (vyplnto.cz) 33

34 Kategorie věk byla rozdělena na pět kategorií s tím, ţe jedna z nich, do 18let, do výzkumu zařazena nebyla. Charakteristika vzdělání byla rozdělena do 11kategorií, protoţe bylo pro cíl práce nutné, aby byly vystihnuty jednotlivé rozdíly, např. mezi lidmi, kteří měli absolvovaný studijní obor a těmi, kteří si zvolili studijní obor s maturitou. Z důvodu zachování větší atraktivity dotazníku byly zařazeny aţ na konec dotazníku Finanční gramotnost Pomocí těchto otevřených otázek by se měl utvořit ucelený obraz o tom, co si lidé konkrétně představují pod pojmem finanční gramotnost a jak se k němu celkově staví Peníze, hospodaření domácnosti a státu Otázky měly za úkol zjistit přehled respondentů o aktuálním dění na finančním trhu a to, jak se orientují mezi velmi pouţívanými platebními nástroji, jako je kreditní a debetní karta. Dále měly tyto otázky reflektovat rozlišování mezi základními typy příjmů a výdajů druhy rozpočtů, stejně jako znalost základních poloţek státního rozpočtu Spoření a investice, úvěry Tyto otázky měly otestovat zejména numerickou gramotnost a schopnost spočítat a uvědomit si úroky u finančních produktů. Tato schopnost je rozhodující pro správné posouzení vhodnosti finančního produktu pro konkrétní případ (osobu či osoby) Práva spotřebitele Tyto otázky jsou velmi relevantní, protoţe ukazují, jak vnímá respondent řešení nějaké problematické situace, např. nesplacení splátky úvěru přímo se ho ptají, jak by se v takovéto situaci zachoval, protoţe nezaplacení splátky z úvěru můţe být prvním krokem ke dluhové pasti. 2.4 Limitace výzkumu Jedním z největších limitů výzkumu je bezpochyby omezený výběr respondentů, který není reprezentativním vzorkem dospělé populace v České republice. Další limitací bylo také pouţití elektronické formy dotazníků a techniky sněhové koule pro jejich distribuci. Takto ve vzájemné kombinaci způsobují poměrně malou návratnost a také určitý samovýběr respondentů. Výzkum si nekladl za cíl reprezentativnost, ale spíše měl za cíl vytvoření sondy 34

35 napříč různými (vzdělanostními) skupinami obyvatel ČR a vytvořit náhled ohledně úrovně jejich FG a jejich celkového náhledu na ni. Za určitý limit můţeme povaţovat i délku dotazníku, 13 minut a 32 sekund je průměrný čas strávený jeho vyplňováním tento čas je poměrně dlouhý, lidé jsou zvyklí na kratší dotazníky. Neúplně vyplněn byl ovšem pouze jeden dotazník jeho respondent skončil u otázky č. 6 Jaká byla míra inflace v roce 2012?, tedy první otázky, která vyţadovala nějaké objektivní znalosti. Vysoká návratnost byla zapříčiněna tím, ţe všechny otázky byly označeny jako povinné a pro ukončení dříve neţ odesláním bylo nezbytné ukončit okno prohlíţeče. 35

36 3 Výsledky dotazníkového šetření Následující kapitola se bude věnovat výsledkům dotazníkového šetření. Všechny tabulky a grafy v této části práce jsou zpracovány na základě výsledků dotazníkového šetření. Ty budu prezentovat v následující struktuře: nejdříve popíšu vzorek respondentů a poté 3.1 Profil respondentů Ze zkoumaného vzorku (N = 102) tvořili 52% muţi (N = 53) a 48% ţeny (N = 49). Poměr muţů a ţen byl tedy relativně vyrovnaný. Obecně, hlavně díky médiím a instituci obchodního domu sice existuje předpoklad, ţe ţeny více a nerozváţněji utrácí, 63 nicméně mezi správností obchodu a pohlaví nebyla nalezena souvislost. Graf č. 3 Pohlaví respondentů (N = 102) Zdroj: vlastní zpracování z výsledků dotazníkového šetření Respondenti ve vzorku populace byli dle vzdělání rozloţeni nerovnoměrně, Největší podíl tvořili lidé vysokoškolsky vzdělaní, nicméně i lidé s niţším vzděláním měli dostatečné zastoupení, jak ukazuje následující graf. 63 Viz francouzský dokument o vzniku obchodních domů s názvem Pokušení velkoměsta. < 36

37 Graf č. 4 Rozložení vzdělanosti (N = 102) Zdroj: vlastní zpracování z výsledků dotazníkového šetření Jako relevantní údaj byl ve výzkumu prověřován i věk respondentů, protoţe s postupujícími lety ţivota lidé nabírají zkušenosti ve všech sférách ţivota a také v oblasti financí a finanční gramotnosti. V rámci správné interpretace výsledků je proto nezbytné brát v potaz to, ţe většinu respondentů tvořili lidé let, tedy lidé mladí a přijímající snáze nové informace (zejména prostřednictvím internetu a sociálních sítí). Významné zastoupení měla i skupina lidí let, coţ jsou obecně lidé zkušení a zároveň stále ještě otevření změnám. 37

38 Graf č. Věkové kategorie respondentů (N = 102) Zdroj: vlastní zpracování z výsledků dotazníkového šetření 3.2 Vnímání pojmu finanční gramotnost u respondentů Tabulka č. X jasně ukazuje, ţe lidé sami sebe vnímají jako finančně gramotné v závislosti na vzdělání, kterého dosáhli. Proto absolutní většina respondentů se základním vzděláním ohodnotila svůj stupeň FG průměrně, nebo velmi nízko, zatímco skupina respondentů s doktorským a vyšším vzděláním ohodnotila svoji FG jako 100%. Bez ohledu na vzdělání hodnotila většina (68,7%) respondentů velmi dobře (2) a průměrně (3). 38

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE. Mgr. Marek Sládeček. Ostrava - Hrabůvka

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE. Mgr. Marek Sládeček. Ostrava - Hrabůvka ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE Autor: Zaměstnavatel: Mgr. Marek Sládeček Vítkovická SPŠ a gymnázium, Ostrava - Hrabůvka OSNOVA prezentace Shrnutí výsledků workshopů zaměřených na

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Konference: Finanční gramotnost v praxi Konferenční centrum City Na Strži 1702/65, Praha 4 Agenda Registry klientských informací Úvod Jak registry

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách

Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách Společný dokument Ministerstva financí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vypracovaný

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Ztrácíte přehled o svých dluzích?

Ztrácíte přehled o svých dluzích? Ztrácíte přehled o svých dluzích? Záznam o každém úvěru Pořízení kreditní karty Přečerpání běžného účtu Leasing Pojišťovny Telekomunikační Energetické spol. SMS Osobně Poštou 1 Záznamy se liší podle společnosti,

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu 215/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Studentské finance a dluhová gramotnost

Studentské finance a dluhová gramotnost Studentské finance a dluhová gramotnost Webinář, 24. listopadu 2014, 19:00 hod. Přednášející: Markéta Javorská, JA Czech Michala Baslová, Člověk v tísni www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz JA Studentské

Více

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS I. ÚVOD [Společnost] je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdružení SOLUS ). Jednotliví členové sdružení

Více

POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS I. ÚVOD Jednotliví členové sdružení SOLUS, zájmového sdruţení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdruţení SOLUS ) mají společný zájem podílet se na

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI Vážený kliente, Komerční banka si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující výňatek z Oznámení, kterým se zavazuje

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon o spotřebitelském úvěru KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Lukáš Vacek Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Vzor citace: VACEK, L. Zákon o

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 10. ledna 2014

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 10. ledna 2014 Finanční a pojistná matematika Den otevřených dveří 10. ledna 2014 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce http://www.pavelhanus.cz pavel.hanus@uhk.cz

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Dreamsystem - expertní neuro systém ve financích s lidskou tváří

Dreamsystem - expertní neuro systém ve financích s lidskou tváří Dreamsystem - expertní neuro systém ve financích s lidskou tváří Vedoucí projektu: RNDr. M. Kopecký, Ph.D. Externí konzultant: M. Houska Počet řešitelů: 4-6 Řešitelé: tým ještě není kompletní Předpokládané

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD)

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Na otázky odpověděl: [...] Otázka č. 1): Považujete za vhodné, aby byly informační povinnosti věřitele vůči dlužníkovi

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY NEBANKOVNÍCH VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY NEBANKOVNÍCH VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY NEBANKOVNÍCH VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (zejména leasingové společnosti, společnosti

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, Nebankovní věřitelské subjekty (zejména

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou

Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou Přestože považuje téměř absolutní většina veřejnosti za handicap neznalost v oblasti finančnictví a bankovnictví, necelé dvě třetiny

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Tisková konference k projektu Měření finanční gramotnosti obyvatel ČR 3. prosince

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Praha, Fakulta Vysoká škola ekonomická podnikohospodářská, Katedra podnikové ekonomiky Nová teorie ekonomiky

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání Pekařské práce 29-51-E/02 Počet hodin v UP celkem: 10 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2010 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl vyučovacího

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více