Výroční zpráva školy za rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy za rok 2014/2015"

Transkript

1 Výroční zpráva školy za rok 2014/2015 OBSAH A) Základní škola Vraclav 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální zabezpečení školy 4) Žáci školy 5) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 6) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 7) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 8) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 9) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 10) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 11) Základní údaje o hospodaření školy 12) Zapojení školy do rozvojových programů 13) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 14) Projekty realizované školou, financované z cizích zdrojů 15) Spolupráce B) Mateřská škola Vraclav 1) Charakteristika MŠ 2) Výchovně vzdělávací plán 3) Personální zajištění MŠ 4) Údaje o přijímacím řízení 5) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7) Údaje o aktivitách MŠ 8) Cíle pro další období

2 Základní škola Vraclav 1) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Adresa: Vraclav 52 Telefon: Ředitelka: Mgr. Pavlína Filipi web: IČO: Součásti školy: Základní škola IZO: kap. 85 Mateřská škola IZO: kap. 35 Školní družina IZO: kap. 60 Školní jídelna IZO: Zřizovatel školy: Obec Vraclav, Vraclav 66, telefon: Chceme být dobrou školou, která je aktivní. Pečuje, rozvíjí a motivuje svoje žáky, podporuje je v jejich vzdělávání. Letošní školní rok jsme se více zaměřili na zdravý způsob života. Rozvoj pohybových dovedností a péči o zdraví dětí. Počet žáků: 57 Počet tříd: 3 Integrované děti: 8 Počet oddělení ŠD: 2 Školská rada: Pracovala v tomto složení: Jana Brýdlová Hedvika Zerzánová Mgr. Věra Fiřtová Rada školy se tento rok sešla dvakrát Školská rada projednala a schválila výroční zprávu školy za rok 2013/2014, řád školy a klasifikační řád. Byla seznámena s Organizačním řádem školy, Vnitřním platovým předpisem, Vnitřním řádem školní družiny a Minimálním preventivním programem na školní rok 2014/ Školská rada projednala návrh rozpočtu na rok 2015, schválila rozdělení peněz z výsledku hospodaření do rezervního fondu a fondu hospodaření. Byla seznámena s přihlášením školy do dotačního programu Podpora zabezpečení ochrany škol a školských zařízení pro zvýšení bezpečnosti dětí MŠ i ZŠ a žádosti o finanční podporu z OP VK Zvyšování kvality ve vzdělávání, zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti a výuku cizích jazyků. Dále byla informována o tom, že se v současné době vypracovává architektonická studie, na úpravu zahrady.

3 2) Přehled oborů vzdělání Výchovně vzdělávací program probíhal v ročníku podle RVP ZV č.j. MŠMT-2647/ Školní vzdělávací program Veselá školička ve znění úpravy č.j. ZSVRA 049/2013/řed. Obor vzdělání C/01 Základní škola. Škola realizuje vlastní krátkodobé i dlouhodobé projekty se zřetelem na tvořivou dramatiku s využitím prvků projektového a problémového učení. Koncepce a cíle školy: Naše priority ve výchově a vzdělávání - Individuální péče o každého žáka - Dobrá konverzační znalost Aj 1. ročník zájmový útvar Hrátky s angličtinou 2. zvýšená hodinová dotace Aj ve 2. ročníku. - Používání digitálních technologií, běžná práce na PC Výuka informatiky probíhá od ročníku. - Hudební a dramatická vyspělost Hra na flétnu, prvky dramatické výchovy ve výuce, divadlo. - Tělesná zdatnost Plavecký výcvik pro všechny žáky školy, výcvik bruslení, sportovní dny, sportovní kroužky, škola v přírodě. - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Individuální vzdělávací plány, program Talent. 3) Personální zabezpečení školy Zkušený pedagogický sbor respektující osobnost každého dítěte se snahou správnou motivací aktivizovat jeho schopnosti na maximum, to je náš tým. Ředitelka Mgr. Pavlína Filipi: Absolventka pedagogické fakulty v Olomouci (studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ), absolventka speciální pedagogiky pedagogické fakulty v Hradci Králové. Odpracováno 26 let pedagogické praxe. Výchovný poradce. Metodik projektového vyučování, vedoucí a choreograf hudebně pohybového souboru Smíšek, choreograf kulturních vystoupení. Učitelka Mgr. Věra Fiřtová: Je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze (studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ). V letošním školním roce třídní učitelka 3. a 4. ročníku. Má odpracováno 27 let pedagogické praxe. Vedoucí zájmového útvaru Turistika, správce map a učebnic. Učitelka Mgr. Pavla Divišková: Absolventka pedagogické fakulty v Hradec Králové (učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika). V letošním roce třídní učitelka 2. ročníku. Vedoucí zájmového útvaru Keramika a Hrátky s angličtinou. Metodik primární prevence, vedoucí školní knihovny. Učitel Mgr. Ladislav Štancl: Absolvent pedagogické fakulty v Ostravě (učitelství pro 2. stupeň ZŠ zeměpis, občanská výchova). Třídní učitel 5. ročníku. Pedagogická praxe 6 let. Vedoucí zájmového útvaru ZOO kroužek. Stará se o údržbu a obsluhu technického vybavení školy. Správce počítačové sítě školy.

4 Učitelka MgA. Šárka Vlčková Absolventka vysoké školy T. Bati ve Zlíně, magisterské studium v oblasti Výtvarné výchovy, doplňující studium didaktiky Angličtiny. Pedagogická praxe 2 roky. Vyučuje anglický jazyk ve třídě, úvazek 0,18. Vedoucí vychovatelka Iva Kučná: Pracuje jako vychovatelka ŠD na úvazek 0,85 a na souběžný pracovní poměr jako učitelka na úvazek 0,18. Je absolventkou SPgŠ v Litomyšli. Má odpracováno 31 let pedagogické praxe. Je správcem inventáře ŠD, má na starosti estetickou výzdobu školy, výrobu kostýmů a dekorací na kulturní vystoupení školy. Vedoucí zájmového útvaru Hra na flétnu. Vychovatelka Eva Hermannová: Pracuje jako vychovatelka ŠD na úvazek 0,75 a na souběžný pracovní poměr jako učitelka na úvazek 0,18. Má odpracováno 18 let pedagogické praxe. Je správcem tělocvičného náčiní, má na starosti výrobu kostýmů a dekorací na kulturní vystoupení školy. Provozní zaměstnanci: Dana Horníčková školnice budovy školy a uklizečka úvazek 1,30 Ludmila Pilařová školnice budovy MŠ úvazek 0,60 pomocná kuchařka úvazek 0,40 Jana Horáčková uklízečka úvazek 0,60 a pomocná kuchařka úvazek 0,40 Jana Jonášová hlavní kuchařka úvazek 1,00 (do konce března) Odešla do invalidního důchodu. Jana Říhová kuchařka úvazek 0,60, od dubna hlavní kuchařka úvazek 1,00 Eva Hermannová pomocná kuchařka od dubna úvazek 0,4 4) Žáci školy V září 2014 nastoupilo 57 žáků. 1. a 2. ročník spojený, 3. a 4. ročník spojený, 5. ročník samostatný. 1. třída počet žáků 7, třídní učitelka Mgr. Pavla Divišková prospělo s vyznamenáním 7 žáků 2. třída počet žáků 12, třídní učitelka Mgr. Pavla Divišková prospělo s vyznamenáním 12 žáků 3. třída počet žáků 12, třídní učitelka Mgr. Věra Fiřtová prospělo s vyznamenáním 10 žáků prospěl 1 žák neprospěla 1 žákyně 4. třída - počet žáků 10, třídní učitel Mgr. Věra Fiřtová prospělo s vyznamenáním 7 žáků prospělo 3 žáků 5. třída - počet žáků 16, třídní učitelka Mgr. Ladislav Štancl prospělo s vyznamenáním 11 žáků prospěli 5 žáci Žáci jsou hodnoceni kombinovaně. Běžnou klasifikaci doplňuje slovní hodnocení na vysvědčení v pololetí i na konci školního roku. Rodiče jsou pravidelně informováni o chodu školy a prospěchu žáků prostřednictvím žákovských knížek a třídních schůzek (3x za školní rok). Hodnocení probíhá podle klasifikačního řádu školy.

5 5) Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis k povinné školní docházce proběhl K zápisu přišlo 17 dětí. 14 dětí bylo přijato ke školní docházce, 3 děti na doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře dostaly odklad školní docházky. 6) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání žáků Z celkového počtu 57 žáků 47 žáků prospělo s vyznamenáním a 9 prospělo a jedna žákyně byla hodnocena nedostatečnou, neprospěla a bude tedy opakovat třetí ročník. 7) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Součástí školního plánování je Minimální preventivní program. Z něho vychází úzká spolupráce s odborníky, školním preventistou (Mgr. Pavla Divišková), třídními učiteli, ale i široká nabídka zájmových útvarů i akcí školy pro volný čas žáků. Žáci byli o problematice primární prevence informováni především zařazováním příslušných témat do hodin v předmětu Člověk a jeho svět a Přírodověda. Žáci 4. a 5. ročníku absolvovali teoretickou a praktickou výuku dopravní výchovy. Dne proběhl požární poplach a evakuace žáků školy. Přítomné byly i záchranné složky. Ukázaly dětem první pomoc. Poté následovala beseda s hasiči a prohlídka sanitky. Péče o zdraví žáků sportovní den plnění Olympijského víceboje Česko sportuje program, do kterého jsme se přihlásili dopravní výuka pro 4. a 5. ročník teorie výuka bruslení zimní stadion Choceň výuka bruslení zimní stadion Choceň plavecký výcvik škola v přírodě (2. 5. ročník) škola v přírodě 1. ročník + předškoláci v MŠ sportovní den plnění Olympijského víceboje Česko sportuje dopravní výchova pro 4. a 5. třídu praktický výcvik na vysokomýtském autodromu cvičný poplach za účasti dobrovolných hasičů Vraclav Zájmové útvary školy Žáci pracovali v kroužcích pravidelně po celý školní rok. Výsledky jejich práce byly prezentovány na veřejnosti při různých vystoupeních v obci (setkání s důchodci, vánoční besídka, dětský Staročeský jarmark). Kroužky jsou vedeny tak, aby prohlubovaly v dětech možnost hodnotného využití volného času. Název zájmového útvaru počet žáků jméno vyučujícího Hrátky s angličtinou 6 Mgr. Pavla Divišková ZOO kroužek 32 Mgr. Ladislav Štancl SMÍŠEK folklorní soubor 16 Mgr. Pavlína Filipi Keramika 28 Mgr. Pavla Divišková Turistický kroužek 9 Mgr. Věra Fiřtová

6 8) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Semináře a školení byly zaměřeny na získání nových zkušeností a zkvalitnění vzdělávacího a výchovného procesu školy. Mgr. Pavlína Filipi Základy lektorský dovedností - SFUMATO Rozvoj lektorských dovedností v metodice SFUMATO Základy Hejného vyučovací metody Vyšetření v PPP a jeho výstupy prohloubení odborné kvalifikace - Výchova lektora v metodice SFUMATO Mgr. Věra Fiřtová Jak nastavit hranice a neříkat ne! Třída plná pohody I Třída plná pohody II. Mgr. Pavla Divišková Cvičení ke zlepšení spolupráce mozkových hemisfér Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí Mgr. Ladislav Štancl Základy lektorský dovedností - SFUMATO Základy Hejného vyučovací metody Letní škola s metodou Hejného na 1. stupni ZŠ Iva Kučná Právní vědomí vychovatele ŠD Šárka Vlčková Hravé aktivity nejen v angličtině 9) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Akce školy Všechny akce školy se prolínají nebo přímo vycházejí ze Školního vzdělávacího programu. Cílem je prezentace školy na veřejnosti, vedení žáků k posílení sebedůvěry ve vlastní schopnosti a dovednosti, udržování čistoty a pořádku v okolí školy, spolupráce mezi jednotlivými ročníky a spolupráce s pedagogickými zaměstnanci a dětmi z MŠ. Účastí na soutěžích mimo školu získávají žáci možnost porovnat své schopnosti a dovednosti s ostatními žáky jiných škol. (sportovní klání, recitační soutěž) Doplnění výchovně vzdělávacího programu školy pohádka pohádky z kufru pana Pohádky pohádka Čertova nevěsta hudební pohádka vystoupení k příležitosti rozsvícení vánočního stromku pohádka Radujme se, veselme se muzikál Sněhová Královna v Praze pohádka O strachu a štěstí Mozartík hudební pořad o W. A. Mozartovi pohádka O statečném vojáčkovi a malé tanečnici Den Země ve Vysokém Mýtě

7 hrátky s Geomagem taneční pořad Putování ve Vysokém Mýtě naučný pořad Východní Afrika ve Vysokém Mýtě Soutěže školní kolo v dětské recitaci 10 žáků okresní kolo dětské recitace 4 žáci, jedna žákyně postoupila do krajského kola Interní akce školy focení žáků prvních tříd do Mladé Fronty Dnes pasování prvňáčků na opravdové školáky ZŠ Vraclav třídní schůzky rodičů čertování v ZŠ i MŠ vánoční besídka školy zápis do 1. tříd školní karneval pro MŠ a ZŠ velikonoční projekt návštěva velikonoční výstavy na zámku v Pardubicích třídní schůzky rodičů škola v přírodě pro žáky ročníku Stará Ves u Rýmařova škola v přírodě pro žáky 1. ročníku a předškoláky z MŠ v záchranné stanici Pasíčka školní výlet žáků 5. ročníku do ZOO Dvůr Králové školní olympijský desetiboj a zakončení školního roku Veřejně prospěšná činnost vystoupení souboru Smíšek na setkání důchodců v Kulturním domě na Vraclavi vánoční koncert žáků v kostele Nanebevzetí panny Marie pro rodiče i širokou veřejnost vánoční dárek rodičům pohádka Zlatovláska vánoční pohádka pro málotřídní školy a MŠ z Vysokého Mýta Zlatovláska dětský Staročeský jarmark Využívání školní budovy Škola je centrem vzdělanosti i sportovní činnosti v obci. Prostory školy využívá i MŠ (tělocvičnu, počítačovou učebnu, zahradu). Ve školní tělocvičně probíhala pravidelná odpolední cvičení pro veřejnost s týdenní periodicitou - maminek s dětmi - aerobic - cvičení žen V budově školy probíhaly v rámci doplňkové činnosti také kurzy pro dospělé - kurz Anglického jazyka - kurzy keramiky 10) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Inspekční zpráva ČŠI listopad 2014 Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona. Vydáví školních vzdělávacích programu pro ZŠ a MŠ Plnění výživových norem Hodnocení: Silné stránky školy jsou: - Vedení dětí ke zdravému životnímu stylu - Systematická primární logopedická prevence v MŠ - Další vzdělávání pedagogických pracovníku cílená podpora etické výchovy - Doplňování vzdělávání celoškolními projekty a zájmovými útvary - Funkční vedení portfolií žáků a využívání týdenních plánů

8 - Řízená autoevaluace nastavených koncepčních cílů - Velmi dobré sociální klima, přátelské a pozitivně laděné prostředí - Nadstandardní počet školních i mimoškolních aktivit - Partnerská spolupráce, která vhodně podporuje strategické cíle školy - Nastavená provázanost činností MŠ a ZŠ Slabé stránky školy jsou: - Méně efektivní kontrolní činnost zaměřená na dokumentaci školy - Náročnosti zajištění provozu MŠ v objektu bývalé fary Další kontroly provedena průběžná veřejnoprávní kontrola na základě pověření zřizovatele kontrola školní jídelny Krajská hygienická stanice Pardubického kraje Kontrola dodržování povinností stanovených v 24 odst.1. písm c) zákona čl 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Závěr kontroly: Uvést do pořádků objektivizaci údajů spotřebního koše, rozdělit spotřební koš na MŠ, ZŠ a dospělé osoby provedena průběžná veřejnoprávní kontrola na základě pověření zřizovatele 11) Základní údaje o hospodaření školy Rozpis dotací k Ukazatele stanovené krajským úřadem Závaz né ukazat ele Orientač ní ukazatele Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) Stav k Přímé NIV celkem z toho - Platy OON Odvody FKSP ONIV Prostředky poskytnuté a Stav stanovené zřizovatelem k rozpočet Nákladové položky Náklady k Papírenské potřeby ,80 Úklidové prostředky ,00 Knihy, učební pomůcky ,00 DHM ,91 Nákup materiálu ,59 Voda ,00 Elektrická energie ,10 Plyn ,00 Poštovné 3 118,00 Služby telekomunikací ,00 Revize 9 062,00

9 Ostatní služby ,00 Školení a vzdělávání 2 100,00 Zpracování mezd a účetnictví ,00 Pojistné 8 594,00 Drobné opravy a údržba ,50 Vybavení ICT ,00 OON - dohody 0 Poplatky bank ,00 Poplatky bank - FKSP 959,00 Odpisy 4 224,00 Výnosy ,23 Celkem ,17 12) Zapojení školy do rozvojových programů Škola je od října 2014 zapojena do rozvojového programu OPVK Oblast podpory CZ.1.07/1.3.00/ Tablety do škol pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání. Z programu získala škola finanční částku ,- Kč na nákup čtyř tabletů pro pedagogy, softwaru pro tablety, školení pedagogů v oblasti ICT a práce s tablety a mzdu pro koordinátora projetu. 13) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotní učení Škola nebyla v tomto roce zapojena do žádného dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 14) Projekty realizované školou, financované z cizích zdrojů Škola nerealizovala žádné projekty financované z cizích zdrojů. 15) Spolupráce Spolupráce s OÚ Vraclav: Výborná Obec nám zdarma pronajímá Kulturní dům na všechny školní akce, jako jsou sportovní dny, vánoční pohádka pro rodiče, dětský karneval. Spolupráce s rodiči: Velmi dobrá Rodiče nám pravidelně pomáhají při brigádách na školní i školkové zahradě. Někteří rodiče nakupují dětem odměny i sportovní náčiní. Spolupráce s dalšími organizacemi v regionu: ZUŠ Vysoké Mýto navštěvujeme jejich hudebně taneční vystoupení a zveme je k nám do školy s ukázkami hudebních nástrojů Okresní muzeum Vysoké Mýto pravidelně každý rok navštěvujeme naučný program Městská knihovna Vysoké Mýto organizuje besedy o knihách se spisovateli, kterých se účastníme Policie ČR pomáhá při organizaci dopravní výchovy Spolupráce s málotřídními školami v okolí: Před Vánocemi jsme okolním málotřídním školám a školkám zahráli pohádku Zlatovláska, na které se podíleli všichni žáci naší školy. Všechny málotřídní školy navzájem spolupracujeme a organizujeme společná setkávání.

10 Cíle pro další období - Zaměřit se na zkvalitnění výuky a dosahovaných znalostí u žáků, zejména v oblasti čtenářské gramotnosti a matematických dovedností. - Nadále pravidelně aktualizovat naše webové stránky: přispívat aktuálními informacemi o škole i na webové stránky obce. - Nadále dbát na zdravý pohyb a zdravou stravu žáků. - Modernizovat výuky prostřednictvím moderních výukových metod. - Využívat a zlepšovat spolupráci s rodiči žáků.

11 1) Charakteristika MŠ MATEŘSKÁ ŠKOLA VRACLAV Za MŠ zpracovala: Mgr. Pavlína Filipi Název zařízení: Mateřská škola Vraclav Rybička Objekt školy: MŠ je součást právního subjektu ZŠ. Budova MŠ je majetkem katolické církve. Budova je propojena s budovou školy spojovacím krčkem a děti docházejí na svačinky a obědy do jídelny v budově školy. V letošním roce došlo k rozšíření třídy v horním patře kvůli bezpečnosti dětí. Třída byla také vybavena novým nábytkem. Počet tříd: 2 třída mladších žáků Žabičky, třída starších žáků Berušky V MŠ je zapsáno 35 dětí, z toho 20 ve starší třídě (Berušek) a 15 v mladší třídě (Žabičky). Žabičky Ve třídě Žabiček bylo 8 dívek a 7 chlapců. Celkově jsou děti velmi aktivní a pracují se zájmem dle svých věkových a individuálních možností. Chybí větší samostatnost dětí při stravování, některé děti mají velký problém s jídlem nechtějí svačinky ani oběd. Děti navštěvovaly MŠ pravidelně, v květnu proběhly plané neštovice. Problémy s docházkou mají děti Březinovy pozdní příchod ráno do MŠ a pozdní odchody z MŠ. Maminka několikrát upozorněna. Berušky Ve třídě Berušek bylo 10 dívek a 10 chlapců. Tento rok bylo 7 předškoláků, z toho 4 dívky a 3 chlapci - jeden odklad ŠD. Sebeobslužné činnosti mají všichni dobře zvládnuty. Celkově je kolektiv velmi pracovitý. Během roku děti udělaly velký pokrok ve vzájemném chování mezi sebou. Dívka s odkladem školní docházky je stále velmi pozadu, její vývoj po všech stránkách neodpovídá věku. Jeden 5letý chlapec má velkou vadu řeči, navštěvuje logopedickou ambulanci. 2) Výchovně vzdělávací plán Péče o děti probíhá v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání Pět rybiček na moři. ŠVP je rozpracován do čtyř tématických bloků, které korespondují s přeměnou roku do čtyř ročních období: I. JARO II. LÉTO III. IV. PODZIM ZIMA Bloky jsou tvořeny z témat, která jsou podrobně rozpracována do podtémat, zahrnujících v sobě místní tradice, události občanského a liturgického roku. Koncepce bloků je stavěná na osobnostně orientované prožitkové předškolní výchově. Děti se učí tím, že jednají, konají a prožívají konkrétní situace. Učitelé dětem připravují individualizovaný program činností, které děti přijmou za své z vlastního zájmu. Témata jsou rozpracována do podtémat podle daných činností.

12 3) Personální zajištění MŠ Ředitelem právního subjektu je Mgr. Pavlína Filipi. Učitelka Jana Winklerová DiS. (úvazek 1,0) třídní učitelka třídy Berušky, absolventka semináře logopedická prevence. Má odpracováno 7 let pedagogické praxe. Správce inventáře MŠ, výzdoba školky. Učitel Tomáš Fritsche (úvazek 1,0) třídní učitel Žabiček, absolvent pedagogické školy v Litomyšli. Má odpracovány 5 roky pedagogické praxe. Učitelka Bc. Markéta Schejbalová (úvazek 0,5) vedoucí učitelka. Střídá se v obou třídách v dopoledních hodinách. Od února nastoupila místo pana učitele T. Fritsche paní učitelka Lada Konečná. Absolventka pedagogické školy v Litomyšli. 30 let pedagogické praxe. 4) Údaje o přijímacím řízení V přijímacím řízení bylo přijato 10 přihlášek. Na počet volných míst bylo přijato 8 dětí. Do MŠ nebyly přijaty 2 děti netříleté. 5) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Součástí školního plánování je Minimální preventivní program. Z něho vychází úzká spolupráce s odborníky a také akcí školky pro volný čas dětí. Děti se seznamují s dopravní výchovou. Mají sportovní dny v tělocvičně i na hřišti. Organizujeme výuku plavání, v plavecké škole Atlantik ve Vysokém Mýtě, děti chodí také do Solné jeskyně. Péče o zdraví žáků plavecký výcvik cvičný poplach za účasti dobrovolných hasičů Vraclav 6) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Jana Winklerová DiS Smalt a jeho využití keramické hodiny využití prvků metody Montessori v tradičních MŠ Bc. Markéta Schejbalová Mentorink v MŠ 7) Údaje o aktivitách školky Akce MŠ: pohádka pohádky z kufru pana Pohádky pohádka Šeherezáda návštěvy solné jeskyně pohádka divadla Štafličky pohádka Čertova nevěsta vystoupení pro seniory hudební pořad Radujme se, veselme se čertovský rej

13 pohádka Zlatovláska hráli děti ze ZŠ vánoční besídka pohádka divadla Štafličky návštěva první třídy s předškoláčky pohádka O strachu a štěstí muzikohrátky zahájení plavání návštěva multikina Hradec Králové maškarní karneval Vodnická pohádka pohádka O statečném vojáčkovi a malé tanečnici návštěva ZUŠ Hudební procházka Den Země Vysoké Mýto slet Čarodějnic v MŠ Staročeský jarmark pěší výlet do Stradouně taneční vystoupení ve Vysokém Mýtě cyklistický výlet na mysliveckou chatu celodenní výlet do Starých hradů spaní v MŠ s předškoláky rozloučení s předškoláky Zájmové útvary MŠ Pískání pro zdraví - zdravé pískání a rozvíjení základních hudebních dovedností, vede Iva Kučná. Angličtina pro nejmenší kroužek anglického jazyka, který hravou formou pomůže seznámit děti se slovní zásobou, vede Šárka Vlčková. Spolupráce s rodiči: Spolupráce s rodiči je uspokojující. Rodiče využívají odpolední hraní pro rodiče s dětmi. Paní Čiháková vymalovala vestibul MŠ. Během roku jsme připravovali vystoupení pro rodiče a seniory. Chtěli bychom v příštích letech uspořádat více akcí pro rodiče s dětmi. Schůzky s rodiči proběhly v termínech , , Spolupráce se základní školou: Spolupráce se základní školou je úzce provázána. Děti využívají společně zařízení a prostory zahrady, vybavení školy, třídu s počítači a tělocvičnu. Děti se aktivně prezentují při společenských kulturních akcích vystoupení pro seniory a dětský Staročeský jarmark. Děti ze ZŠ pro mateřskou školu připravují karneval, vánoční pohádku, čertovské dopoledne. Navštěvujeme společně divadelní vystoupení. V letošním roce jsme uspořádali společnou školu v přírodě pro prvňáčky a předškoláky. Materiální vybavení MŠ: Materiální vybavení MŠ je nové. V tomto roce jsme zakoupili dva učitelské stoly, PC a barevnou tiskárnu, tavičku folií a fotoaparát. Do umýváren byly zakoupeny nové skříňky na ručníky a nový botník dětem na holínky. Byla také natřena okna v přízemí a opraveny vchodové dveře. 8) Cíle pro další období - Zaměřit se na zdraví způsob života dětí, pohyb. - Stále děti vést v duchu environmentální výchovy. - Důraz na logopedii spolupráce s rodiči. - Nadále děti vést k přátelství a vzájemné pomoci - Pokračovat v angličtině a hře na flétnu (starší děti). - Využít keramické dílny v ZŠ (starší děti). - Rozšířit nabídku kroužků i pro nejmenší děti. - Vylepšovat zařízení na zahradě MŠ, dokupovat hračky. - Předělat toalety a umyvadla v prvním patře. - Opravit nebo vyměnit dveře na zahradu.

14 Se závěrečnou zprávou byli seznámeni pedagogičtí i provozní zaměstnanci základní i mateřské školy na pedagogické radě dne Výroční zpráva byla schválena Radou školy Výroční zpráva byla předána zřizovateli 10. července 2015 Mgr. Pavlína Filipi ředitelka školy

Výroční zpráva školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za rok 2013/2014 OBSAH A) Základní škola Vraclav 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální zabezpečení školy 4) Žáci školy 5) Údaje o zápisu k povinné školní

Více

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Č.j.: 191/2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Ve škole nejde jen o to, aby poskytovala co nejvíce

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-947/12-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-947/12-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-947/12-H Název právnické osoby Základní škola a mateřská škola, Prasek vykonávající činnost školy: Sídlo: Prasek 157, 504 01

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. 445/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. et Ing. Hana Kindlová, ředitelka školy Dílčí zprávu o činnosti MŠ vypracovala: Mgr. Miroslava Krčová Sojovice, září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov Obsah Základní údaje o škole Název a adresa zřizovatele školy Školská rada Charakteristika školy Přehled oborů vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Zpracovala: Mgr. Dagmar Chvapilová 1 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Škola... 3 1.2 Zřizovatel...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207, IČO: 70982244 tel: 465649140 e-mail: zsjamne@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpráva schválena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2012/2013 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Výroční zpráva základní školy a mateřské školy Městečko Trnávka, okres Svitavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy a mateřské školy Městečko Trnávka, okres Svitavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva základní školy a mateřské školy Městečko Trnávka, okres Svitavy za školní rok 2013/2014 a) základní údaje o škole Základní škola a mateřská škola Městečko Trnávka, okres Svitavy Adresa:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace

školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Školská rada schválila dne: Předsedkyně školské rady: Radmila Maráková

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 31. 10. 2007 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 O b s a h: Str. Údaje 2-5 Základní údaje o škole 5-8 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje

Více

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky,

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Nábřežní 130, Králíky 561 69 Zdravá škola, Ekoškola www.zspkraliky.cz zspkraliky@zspkraliky.cz IČO 61235105, tel.fax.: 465631186 Zpracoval:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1440/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 14 Ostravice 300 E-mail právnické osoby IČ 75 029 715 Identifikátor 600 134 458 Právní

Více