1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce"

Transkript

1 1. Témata maturitních prací 1. Vytvoření dynamických WWW stránek. 2. Vytvoření sad tesů v prostředí Moodle nebo Response zahrnujících učivo prvního nebo druhého ročníku IVT. 3. Vytvoření Corporate design pro konkrétní společnost nebo firmu. 4. Vytvoření grafického tématu Drupalu vhodného pro internetové stránky školy. 5. Vytvoření video tutoriálů k vybrané oblasti výuky. 6. Vytvoření interaktivní multimediální procházky budovou gymnázia J. K. Tyla. 7. Vytvoření jednoduché aplikace včetně grafického uživatelského rozhraní, nápovědy a manuálu. 2. Termín závazného zadání maturitní práce Žákovi bude zadáno téma maturitní práce nejpozději do Termín odevzdání maturitní práce Maturitní práce bude odevzdána v elektronické i tištěné podobě do Kritéria hodnocení maturitní práce 1. Teoretická část 50 % a. Formální úprava práce 30 % b. Obsahová úroveň práce 30 % c. Rozsah práce 20 % d. Prezentace práce 20 % 2. Praktická část 50 % a. Funkčnost 60 % b. Úroveň zpracování 40 %

2 5. Podrobný popis témat maturitních prací 1. Vytvoření dynamických WWW stránek. a. Žák si vybere skutečnou nebo fiktivní firmu nebo společnost, pro kterou vyrobí návrh stránek odpovídající potřebám dané společnosti, který podloží analýzou daných potřeb a cílů. b. Stránky budou postaveny na architektuře klient server, kde žák zpracuje klientskou i serverovou část implementace vlastního návrhu. c. Stránky budou dodržovat zásadu oddělení obsahu od vzhledu stránek. d. Žák bude schopen ukázat funkčnost daných stránek jejich instalací na internetový nebo lokální webový server. 2. Vytvoření sad tesů v prostředí Moodle nebo Response zahrnujících učivo prvního nebo druhého ročníku IVT. a. Žák si vybere minimálně tři kapitoly učiva IVT podle tematického plánu tohoto předmětu na Gymnáziu J. K. Tyla. b. Žák vytvoří minimálně 60 testových otázek ke každé kapitole včetně správných i chybných odpovědí. c. Žák vytvoří odpovídající kurzy k jednotlivým kapitolám ve vybraném testovacím prostředí. d. Žák otestuje část každého vytvořeného kurzu v reálné hodině IVT a výsledky zpracuje v písemné dokumentaci. 3. Vytvoření Corporate design pro konkrétní společnost nebo firmu. a. Žák si vybere skutečnou nebo fiktivní firmu nebo společnost, pro kterou zpracuje analýzu potřeb vizuální komunikace. b. Podle této analýzy vytvoří vizuální podobu všech potřebných prvků vizuální komunikace této firmy. c. Žák graficky zpracuje minimálně tři konkrétní příklady užití svého návrhu. 4. Vytvoření grafického tématu Drupalu vhodného pro internetové stránky školy. a. Žák zpracuje analýzu stránek Gymnázia J. K. Tyla a vytvoří grafický návrh těchto stránek. b. Žák podle návrhu vytvoří potřebné grafické prvky a obrázky. c. Žák vytvoří potřebné tpl.php soubory se strukturou stránek. d. Žák podle svého návrhu připraví odpovídající stylopisy daných stránek. 5. Vytvoření video tutoriálů k vybrané oblasti výuky. a. Žák si vybere jednu kapitolu učiva IVT podle tematického plánu tohoto předmětu na Gymnáziu J. K. Tyla. b. K vybrané kapitole žák vytvoří sadu minimálně tří pětiminutových ozvučených video tutoriálů. 6. Vytvoření interaktivní multimediální procházky budovou gymnázia J. K. Tyla. a. Žák vymyslí námět procházky, který postupně rozpracuje do podrobnějšího scénáře včetně storyboardu.

3 b. Podle připraveného scénáře vytvoří jednotlivé multimediální prvky, ze kterých se procházka bude skládat. c. Z připravených materiálů vytvoří kompaktní interaktivní procházku školou. d. Délka celé procházky bude minimálně šest minut dlouhá. 7. Vytvoření jednoduché aplikace včetně grafického uživatelského rozhraní, nápovědy a manuálu. a. Žák si sám zvolí zaměření aplikace. b. Žák podle analýzy aplikace zpracuje diagram užití, procesní diagram a diagram tříd. c. Žák podle diagramu tříd vytvoří odpovídající aplikaci včetně uživatelského rozhraní. d. Žák k této aplikaci vytvoří programátorskou a uživatelskou dokumentaci.

4 6. Požadavky na maturitní práci z IVT Práce musí být odevzdána v písemné i elektronické podobě do vedoucímu práce. Práce bude členěna přesně v tomto pořadí: Práce bude obsahovat minimálně 20 stran včetně obrazové přílohy. 1. strana Titulní strana (Maturitní práce z IVT, Téma, jméno, třída, škola, místo, rok) 2. strana Prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto seminární práci vypracoval/a samostatně výhradně s použitím uvedených zdrojů a literatury. V Hradci Králové Dne podpis 3. strana Anotace: PŘÍJMENÍ, Jméno: Téma. Hradec Králové. Gymnázium J. K. Tyla Počet stran XX. Ročníková práce. Text anotace velmi stručně, cca v 5 10 řádcích shrnuje cíl a obsah práce. Klíčová slova: (tři až pět slov nebo slovních spojení, klíčová slova charakterizují obsah článku) 4. strana obsah tvoří seznam všech číslovaných kapitol a podkapitol s odkazem na čísla stran. Nezahrnují se do něj dříve uvedené části. seznam obrázků 5. strana úvod Co je cílem úvodu? 1. poskytnout základní vhled do problematiky (nástin obecného povědomí) 2. objasnit motivaci autora (proč zrovna toto téma, čím je zajímavé) 3. nastolit cíle práce (co si od práce slibuji, na jaké otázky hledám odpověď) 4. možné je i konkretizovat průběh práce (v 1. kapitole se budeme zabývat )

5 Vlastní text text článku dělit do kapitol, názvy kapitol (Nadpisy 1, 2, 3) číslovat, pro formát nadpisů a textu použít styly (číslování kapitol nastavené pomocí stylů) tabulky, obrázky a grafy vkládat do textu a číslovat (pomocí titulku např.: tabulka 1: popis tabulky, obrázek 1: popis obrázku) odkazy na literaturu uvádět v souladu s normou ČSN ISO 690 či ČSN ISO (dostupné např. z Závěr (min 12 řádků) závěr by měl být do značné míry odrazem úvodu: 1. důležité je ve stručnosti zopakovat hlavní části práce (co bylo řešeno) 2. stěžejní je odpovědět na otázky nastolené v úvodu (k čemu jste došli, odpovídá to původním předpokladům?) 3. závěr musí posloužit jako shrnutí 4. můžete připojit vlastní názor 5. neměli byste přicházet s žádnými dalšími fakty či dál rozvíjet téma Poslední strana seznam použitých zdrojů Rozsah práce by měl být minimálně dvacet stran. Požadavky na formální úpravu: okraje stránky: nahoře 2,5 cm, dole 2,5 cm, vlevo 3 cm, vpravo 2,5 cm, písmo v celém článku: Times New Roman (nebo Calibri, pro nadpisy můžete použít Cambia), barva písma: černá řez písma v celém článku: obyčejné, pro zvýraznění důležitých slov či kapitol postupovat dle pravidel typografie velikost písma v celém článku (pokud nebude uvedeno jinak): 12, formátování odstavců: zarovnání do bloku, řádkování: 1,5 řádku, záhlaví a zápatí od úvodu bude obsahovat jméno autora (zarovnáno vlevo) a název článku (zarovnán vpravo), řez písma: kurzíva, velikost písma: 11, zápatí od úvodu stránky bude obsahovat číslo stránky (zarovnáno na střed, číslované od čísla 1), velikost písma: 11