Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine HOPI magazinja Leden January Január 2012 HOPI years in motion

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine HOPI magazinja Leden January Január 2012 HOPI 2012+ 20 years in motion"

Transkript

1 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine HOPI magazinja Leden January Január HOPI years in motion

2 Vážení spolupracovníci Dear colleagues / Tisztelt Munkatársak V době, kdy se vám dostává do rukou 16. číslo časopisu HOPÍK, už plně žijeme rokem 2012 a jeho cíli, které jsme si stanovili. Asi většina z nás si klade otázku: Jaký ten rok asi bude? Připustíme-li si, že jsme posledního půl roku silně pod tlakem sdělovacích prostředků, ať už tisku či televize, kde se hlavní téma jmenuje recese či krize, tedy šetření, šetření propouštění, zdražování a další negativní scénáře, pak odpověď asi bude jasná: Nebude dobrý. Ale tak se na budoucnost a na rok 2012 není možné dívat. Je třeba se připravit, že to bude rok zcela jiný, ne jednoduchý, pro nás pro všechny velmi náročný. Znamená to jinak myslet a jednat. Ohlédnu-li se za ukončeným rokem 2011, který je již jasně ekonomicky čitelný, pak sděluji, že cíle a plány tohoto roku, které jsme si vytýčili, byly splněny. Dovolte mi proto využít této příležitosti k tomu, abych vám všem, kteří jste se pozitivně podíleli na jeho výsledku, poděkoval. Nemohu si ale odpustit a nezmínit se o tom, že 4. čtvrtletí roku 2011 vyslalo první signály toho, že se na trhu opravdu něco děje. Koncový zákazník či podnikatel skutečně začíná jinak přemýšlet, zodpovědně počítat, více šetřit a připouští si zodpovědnost vůči tomu, čím je ze sdělovacích prostředků co se týká roku 2012 konfrontován. Ale bohužel jsou i takové firmy, které této situace jednoznačně využívají k tomu, aby na úkor druhých splnily své krátkodobé cíle, a to naprosto nestandardním jednáním a různými jinými praktikami a my na to musíme být připraveni a umět to zvládnout. Co to znamená pro nás a naši firmu? Především velkou výzvu, poučit se ze zkušeností z první krize v roce 2008 a 2009 a ty plně využít, ještě více uvnitř celé firmy důsledněji měřit a kontrolovat, aby každému z nás bylo jasné, že přispívá a ne, že se veze A tu odpověď musí každý najít sám u sebe, protože jde především o nás o všechny a budoucnost naší firmy, která nám dává práci a ekonomickou jistotu. Tedy firmu děláme proto, abychom ji rozvíjeli a ne proto, abychom s ní přežívali. Chci vás ujistit, že i v roce 2012 bude firma důsledně tuto filosofii uplatňovat, tedy jít za svými dlouhodobě vytýčenými cíli, vidět především dlouhodobou perspektivu a ne krátkodobou orientaci na dočasné výsledky i za cenu toho, že se všichni trochu uskromníme. Zvládnout toto období a přitom nestagnovat může jen silný a moudrý. A my chceme být silní a chceme moudře jednat. A nezapomeňme, že vyhrává jen ten, kdo vyhrát skutečně chce. I když už je měsíc leden, dovolte mi nám všem, ale především vám, popřát hodně zdraví, štěstí a velké chutě poprat se s výzvou roku This brand new issue of HOPIK magazine, our 16th so far, marks the beginning of the year We have already begun fulfilling the goals that we have set for the New Year. Many of us ask the same question: What is this year going to be like? Owing to the fact that for the last six months we have been under strong influence from the media, be it the press or the television where the main topics have constantly been those of recession or crisis, meaning saving and more saving redundancies, price increasing and other negative scenarios, then the answer seems to be clear: It won t be good. However, this is not the way to look towards the future and the New Year. It is necessary to prepare ourselves for the fact that this year will be completely different. It won t be simple, but on the contrary extremely challenging for all of us. We will have to think and behave in different ways. If I take a look back on the year 2011, the economic outcomes are clear and I can say that those aims and objectives that we worked for last year have been fulfilled. So, let me take this opportunity to thank all of you who made it possible. Nevertheless, I cannot let pass the fact that during the last three months of 2011 first signals of something really happening on the market could be seen. The end customer or businessman is really beginning to think differently, calculate responsibly and save more. He is confronted with such facts relating to 2012 through the media and he accepts them. Unfortunately, there are some companies that clearly use this situation to meet their short-term goals at the expense of others. To fulfil their goals such companies use completely substandard means and other various practices, which suggests that we must be prepared for these situations in order to be able to cope with them. And what does it mean for our company and us? First and foremost it is a great challenge. We must learn from the experience of the first crisis of 2008 and 2009 and use it to our advantage, and also continuously and thoroughly monitor work within the whole company to clearly see who participates in the work and who doesn t Everyone must find the answer inside himself or herself as it concerns all of us personally as well as the company as a whole. It is the company that provides our jobs and economic security. Hence we want to create a company which thrives and not one in which we merely exist. I would like to assure you that also in 2012 shall the company strictly enforce this philosophy, meaning that we will follow our long-term aims, focus particularly on the long-term perspective and will not focus on short term temporary results even if it means tightening our belts a bit. Only a strong and wise person can cope and not stagnate in these circumstances. And let us not forget that only the one who wants to win wins in the end. Even though January has already started, let me wish you all much health, happiness and a lot of determination to grapple with the challenges of Most, amikor folyóiratunk, a HOPÍK 16. számát tartják kezükben, már javában a 2012 év napjait tapossuk és a meghatározott céljaink elérésére törekszünk. Talán többen is feltesszük a kérdést: Ugyan milyen lesz ez az év? Ha elismerjük azt, hogy az utóbbi fél évben a médiák erős nyomása alatt voltunk, legyen az a sajtó vagy a televízió, amelyekben a fő téma neve recesszió, vagy válság, tehát takarékoskodás, takarékoskodás..., felmondások, áremelések és egyéb negatív forgatókönyvek, akkor a válasz valószínűleg egyértelmű lesz Nem lesz jó év... De a 2012-es évről és a jövőről nem lehet ilyen módon gondolkozni. Fel kell készülni arra, hogy az év egészen más lesz, nem lesz egyszerű, és mindnyájunk számára nagyon nehéz lesz. Ez azt jelenti, hogy más módon kell gondolkozni és cselekedni is. Ha visszatekintünk az elmúlt 2011-es évre, amely gazdasági szempontból már egyértelműen elolvasható, akkor közölnöm kell, hogy az elmúlt évre kitűzött céljainkat elértük. Engedjék meg, hogy kihasználjam az alkalmat, és mindnyájuknak, akik pozitív módon járultak hozzá eredményeinkhez, ez úton is köszönetemet fejezzem ki. Azonban nem tehetem meg, hogy ne említsem meg azt, hogy 2011 negyedik negyedéve már annak előjeleit sugározta felénk, hogy valóban történik valami. A végső felhasználó vagy vállalkozó valóban kezd másképpen gondolkozni, felelősségteljesen számolni, jobban takarékoskodni és kezdi vállalni a felelősséget azért, amivel a médiák szerint, ami a 2012 évet illeti, szembesítve lesz. De sajnos, vannak olyan cégek is, amelyek ezt a helyzetet egyértelműen arra használják ki, hogy mások rovására, elérjék rövidtávú céljaikat, s mindezt teljesen szabálytalan eljárásokkal és egyéb különféle praktikákkal tegyék, és mi erre fel kell hogy legyünk készülve és kezelnünk kell ezeket. Mit jelent ez számunkra és cégünk számára? Elsősorban óriási kihívást, hogy a 2008 és 2009 évek válságaiból levonjuk a tanulságokat, ezeket teljes mértékben kihasználjuk, az egész cégen belül még következetesebben mérjünk és ellenőrizzünk, hogy minden egyes alkalmazott számára világos legyen az, hogy nem csak hogy nem hagyjuk az árral sodorni magunkat, hanem hozzájárulunk a dolgokhoz... Ezt a választ mindenkinek magában kell megtalálnia. Mivel elsősorban rólunk, mindnyájunkról, és cégünk jövőjéről van szó, amely munkát ad és gazdasági biztonságot nyújt nekünk. Céget tehát azért csinálunk, hogy fejlesszük és nem azért, hogy szenvedjünk vele. Biztosítani szeretném Önöket arról, hogy a cég ezt a filozófiát 2012-ben is következetesen érvényesíteni fogja, vagyis haladni fog hosszútávon meghatározott céljai elérése felé, elsősorban nem rövidtávra, ideiglenes célokra fog fókuszálni, hanem a hosszú távú perspektívát fogja szem előtt tartani... Akár azon az áron, hogy egy kicsit mindnyájan összehúzzuk magunkat, szerényebbek leszünk. Ezzel az időszakkal megbirkózni, és közben nem tengődni, nem stagnálni csak az erősek és okosak tudnak. És mi erősek akarunk lenni és okosan akarunk cselekedni. És ne feledkezzük meg arról, hogy csak az győz, aki igazán győzni akar. Habár már január van, engedjék meg, hogy mindenkinek, de elsősorban Önöknek, egészséget, boldogságot, sok sikert kívánjak, hogy legyen kedvük és erejük megbirkózni 2012 év kihívásaival.k, hogy nem az csak az év végén, hanem a jövőben is pozitív legyen mérlegünk eredménye. Váš / Yours / Az Önök František Piškanin HOPI 2012 Leden January Január Vydavatel: HOPI s.r.o., Pražská 673, Klášterec nad Ohří, šéfredaktor: Martin Piškanin, redakční rada: Jitka Kravčišinová, Iveta Masaříková, Kateřina Fialová, redakce: Zděbradská 74, Jažlovice, Říčany u Prahy, tel.: , grafické zpracování: P.S. Pro konzultaci s majitelem společnosti prosím kontaktujte jeho asistentku paní Jitku Kravčišinovou, kontakt: Tel.: years in motion 2

3 Konference HOPI Group HOPI Group conference, Prostějov Ve dnech 8. a proběhla v Prostějově konference HOPI Group. Dvoudenního jednání se účastnili manažeři z CZ, SK a HU. Hlavním bodem konference bylo představení změn v organizační struktuře HOPI, dále potom sdílení zkušeností manažerů z jednotlivých zemí. Velmi vzácným hostem konference byl Ing. Petr Zahradník, MSc., ekonomický expert, analytik a konzultant, specializující se na problematiku EU, projektový manažer a konzultant EU Office, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV), který přispěl k programu konference přednáškou na téma Ekonomický vývoj ve světě. Between 8th 9th November 2011 HOPI Group conference took place in Prostějov. Managers from CZ, SK and HU divisions took part in this conference, where the focal point was the introduction of changes in the HOPI organizational structure and sharing experience. An honoured guest, Ing. Petr Zahradník, MSc., participated at the conference. Mr. Zahradník, who is an economic expert, analyst and consultant specializing in the field of EU economics, a project manager, EU Office consultant and member of the National Economic Council (NERV) contributed to the conference with a lecture on Economic development in the world. Nejdůležitější světový veletrh potravin a nápojů The world s leading food and beverage fair ANUGA 2011 (Autor/By: Marek Žemlička Projektový manažer / Project Manager) Od 8. do 12. října 2011 jsme se v Kolíně nad Rýnem účastnili veletrhu ANUGA Jedná se o největší potravinářskou výstavu, kde se na ploše m 2 prezentuje zhruba společností ze 100 zemí světa. Letošní 31. ročník navštívilo více jak lidí ze 180 států. Naše účast nebyla pouze pasivní, ale rovněž jsme se aktivně prezentovali spolu s partnerskou společností Houdek. Kromě absolvování celé řady schůzek se současnými partnery jsme rovněž uskutečnili mnoho jednání s potenciálními klienty. Hlavní benefit naší účasti spatřuji v rozšíření mezinárodního povědomí o společnosti HOPI a především získání nových kontaktů z řad vedení předních světových výrobců potravin. Between 8th 12th October 2011 we attended the ANUGA fair in Cologne. This fair is the largest food exhibition in the world, covering an area of m 2. This year was the 31st year when about companies from 100 countries present themselves here, the number of visitors from 180 different countries reached Together with our partner Houdek company, we not only visited the park but also took part in the exhibition. Apart from meeting up with many of our current partners, we also attended numerous meetings with potential clients. In my opinion, participation of HOPI in this fair meant having a chance to gain international recognition, we have managed to obtain new contacts from the ranks of the world s leading food manufacturers. 3

4 Teambuilding - XDC Jažlovice Teambuilding - XDC Jažlovice V sobotu jsme v rámci provozu XDC Jažlovice uspořádali v pořadí už 4. ročník teambuildingu, i tentokrát se nesl ve sportovním duchu. Ve sportovním areálu ve Strančicích soupeřilo 60 kolegů v nohejbale, minigolfu či ping-pongu, vše ve velmi přátelské a uvolněné atmosféře. Ke spokojenosti všech zúčastněných jistě přispěl i požitek z lahodného pití a krmě. On Saturday 25th June 2011, the XDC department in Jažlovice organized the 4th annual teambuilding day, as in previous years filled with sporty activities. We met at Strančice sports ground, where 60 of us participated in foot tennis, mini golf and table tennis. The atmosphere was friendly and relaxed, no doubt helped by the supply of delicious food and drinks. (Autor/By: Milan Valeš Manažer provozu Makro / Makro Operation Manager) Teambuilding - Subkontrakting Teambuilding - Subcontracting Department V sobotu proběhlo v areálu TJ Sokol Lojovice již čtvrté neformální setkání pracovníků přidaných služeb, tj. provozů Subkontrakting Jažlovice, ConOps Strančice, CoPacking Strančice, CoPacking Prostějov a CoPacking Klášterec nad Ohří. Sportovní odpoledne, které se neslo v duchu skautských her, důkladně prověřilo schopnosti a vědomosti jednotlivých týmů. Největší úspěch sklidilo soupeření ve stavění lidských pyramid, kde došlo na skutečný teambuilding! On Saturday 17th September 2011, the 4th teambuilding session took place in TJ Sokol Lojovice with participating teams from Subcontracting dept. Jažlovice, ConOps Strančice, CoPacking Strančice, CoPacking Prostějov and CoPacking Klášterec nad Ohří. The afternoon was filled with sport and scouting games and thoroughly tested the skills and knowledge of individual teams. The human pyramid competition proved to have been the biggest success, during which we definitely exercised genuine teambuilding skills! (Autor/By: Ing. Milan Svejkovský Manažer projektu Subkontrakting / Project Manager Subcontracting) Teambuilding - Doprava Teambuilding - Transport Department Ve čtvrtek se konal drobný bowlingový turnaj v benešovském S-Centru. Akce byla zorganizována víceméně spontánně a účast byla nad očekávání hojná, celkem 29 bowlerů z oddělení dopravy. Smíšené týmy bojovaly o hodnotné ceny a všichni nakonec litovali, že večer musejí domů. Následující citace perfektně vystihuje radost účastníků: "Byla to pecka. Super akce. Obrovská účast." On Thursday 13th October 2011, a small bowling tournament took place in Benešov S-Centre. It was more or less a spontaneous event, nevertheless, the turnout exceeded expectations - 29 bowlers from the transport department took part. Mixed teams competed for some worthy prizes and nobody wanted the evening to end. The following quotations perfectly describe the general feelings of the whole event: It was a fantastic day. Super. Terrific turnout. (Autor/By: Ing. Miroslav Voráček Junior manažer Dopravy / Transport Project Coordinator) 4

5 Inzerce

6 Slovo ředitele dopravy A word by the Transport Manager (Autor/By: Ing. Eduard Šneidar Manažer dopravy HOPI / Transport Manager HOPI) Rok 2011 byl, jak už to v posledním období bývá, opět ve znamení dynamického nárůstu nových projektů, a tím i celkových objemů. Ve srovnání s rokem 2010 jsme v roce 2011 přepravili v HOPI CZ o 18% palet více, v HOPI SK a HOPI HU to bylo o 15%. Toto jen potvrzuje obrovskou dynamiku v rozvoji společnosti HOPI s.r.o. V HOPI CZ se na tomto nárůstu podíleli stávající partneři plus noví partneři, kteří již od počátku roku plní ložné plochy našich vozidel. Za zmínku stojí především Kraft Foods a Okay, které jsme realizovali již koncem roku 2010, dále pak rozšíření spolupráce s partnerem TESCO v oblasti zajištění komplexní distribuce 40 nově otevřených prodejen v oblasti Ostravska, kde jsme pro tento projekt otevřeli novou XDC platformu v Šenově u Ostravy. Nic na tom neovlivnil fakt, že v červenci došlo k ukončení spolupráce s partnerem Unilever, která trvala bezmála 10 let. V HOPI SK byly objemy stejně jako v HOPI CZ pozitivně ovlivněny rozjezdem projektu Kraft Foods, který již celoročně generoval veškeré portfolio výrobků. K nárůstu objemů pozitivně přispěl start distribuce mraženého pro partnera TESCO a nárůst objemů u zákazníka KAUFLAND. V HOPI HU se na nárůstu přepravených objemů podílelo především zpětné vytěžování vozidel, což je obrovský pozitivní posun v dopravě HOPI HU, a noví partneři PENTAFROST, LEDO, JÁSZTÉSZ. A tím to stále nekončí!!! Ve druhé polovině roku jsme v HOPI CZ spustili distribuci do řetězce Burger King, kde nyní stojíme před výzvou ucházet se o spolupráci se sesterskou společností KFC. Dále od prosince roku 2011 rozšiřujeme v České republice spolupráci s partnerem Nestlé, kdy jsme díky poskytované kvalitní službě v oblasti Prahy a okolí vyhráli výběrové řízení na distribuci v celé České republice. V HOPI SK jsme uspěli ve výběrovém řízení se společností BILLA SK pro distribuci chlazeného a suchého zboží pro 35 prodejen v oblasti východního Slovenska z nového skladu v Petrovanech u Prešova. Tento projekt startuje počátkem roku Neméně významným projektem bude i zajišťování logistických služeb pro společnost Budvar. V HOPI HU probíhají aktivní jednání s novými významnými partnery, nicméně zmiňovat je by bylo zatím předčasné. S nárůstem nových projektů souvisí i zajištění distribuční techniky. Po vyčerpání dohodnutého množství a převzetí vozidel (tahačů) z memoranda uzavřeného se společností SCANIA v roce 2010 je nutné ještě v roce 2011 doplnit kapacity pro nové projekty. Z tohoto důvodu proběhlo v období srpna 2011 výběrové řízení na tahače, návěsy a sólo vozidla. Výsledkem je rozšíření vozového parku o tahače značky Mercedes, premiérově návěsy značky KRONE a sólo vozidla značky Mercedes. Dodavatelem chladící techniky se pro tato vozidla stala společnost CARRIER. Jedním z rozhodovacích parametrů byla možnost předchozího testování jednotlivých vozidel od dodavatelů. Největší technickou novinkou, se kterou po otestování začínáme pracovat, je telematický systém C-200 pro vyhodnocování provozních dat vozidel dodávaný sériově do našich vozidel dodavatelem SCANIA. Tento systém vyhodnocuje jak standardní jízdní parametry, jako je ujetá vzdálenost, spotřeba PHM, rychlost, tak i námi doposud neměřitelné veličiny, jako jsou emise kysličníku uhličitého, procento běhu na volnoběh, použití tempomatu, počet prudkého brzdění, či ovlivňování jízdy řidičem, což spočívá ve čtyřech parametrech, které jsou: způsob řazení, využívání retardéru, využití kinetické energie vozidla a způsob zpomalení/zrychlení. Práce s tímto systémem a s tím související zpětnou vazbou vůči řidičům má v sobě obrovský potenciál pro generování úspor ve spotřebě paliva a v opotřebení vozidel. Využití možností tohoto systému v praxi je jedním z cílů pro rok Co nás čeká v roce 2012? Zde bych mohl v podstatě opsat body z předchozích příspěvků. V roce 2012 se budeme muset opět vyrovnat s navýšením mýtných sazeb na dálnicích a silnicích první třídy v České republice o 25%. Věřím, že toto bude jediný vnější negativní bod, který nebudeme mít možnost ovlivnit. Vše ostatní máme ve svých rukou. Je to především o optimalizaci využití a vytěžování vozidel v čase, kvalita služby a především včasná informovanost a zpětná vazba vůči partnerovi. Myslím, že slov již bylo dost a pojďme na činy. Věřím, že rok 2012 bude v této oblasti úspěšnější Závěrem bych rád popřál všem partnerům, kolegům a zaměstnancům společnosti HOPI s.r.o. mnoho osobních a pracovních úspěchů v roce Pan Alexandr Mostýn s testovaným vozem Mr. Alexandr Mostýn with the tested vehicle Nové návěsy značky KRONE New KRONE trailers 6

7 As in recent years, 2011 has once again been a year of dynamic increase of new projects and consequently also an increase of total volumes. In comparison with 2010, this year we have transported 18% more pallets in HOPI CZ and 15% more in HOPI SK and HOPI HU. This result confirms how incredible has the progress of HOPI s.r.o. been. In HOPI CZ this increase was caused by work from our existing partners as well as new partners, who have been filling up our vehicles from the start of the year. I would like to mention Kraft Foods and Okay, which we acquired at the end of 2010 and Tesco, where we extended our cooperation by providing complex distribution services for 40 new shops in Ostrava region. As a consequence, we have opened a new XDC platform in Šenov by Ostrava. All this hasn t been influenced at all by the fact that after 10 years of cooperation we parted ways with Unilever. Like in HOPI CZ also in HOPI SK were the volumes positively influenced by the start of the project with Kraft Foods, which had been generating the entire product portfolio. To add to the increase of volumes, the start of frozen product distribution for TESCO and an increase in volumes in KAUFLAND also significantly contributed. In HOPI HU the increased volumes resulted chiefly from backloading of vehicles, which has been a tremendous improvement in the HOPI HU transport, together with cooperation with new partners PENTAFROST, LEDO and JÁSZTÉSZ. However, this is not all!!! In the second half of the year we started distribution for Burger King, where we are facing the possibility of a partnership with their sister company KFC. As of December 2011 we are expanding cooperation with Nestlé, where thanks to a high quality service already provided for Nestlé around Prague, we have won a tender for distribution covering the whole of the Czech Republic. In HOPI SK we have won a tender with BILLA SK for distribution of chilled and dry foods in 35 shops in Eastern Slovakia conducted from the new warehouse in Petrovany by Prešov. This project will commence at the beginning of Another important project for us has also been the providing of logistic services for Budvar. There are ongoing talks with further new important partners, it would however be premature to draw any conclusions just yet. Closely connected with the growing number of new projects is the providing of technology for distribution. After exhausting the agreed quantity and the takeover of vehicles (towing units) from the memo agreed with SCANIA company in 2010, we need to make up the number of capacities ready for new projects. For this reason, there was a tender held in August 2011 for towing units, trailers and solo vehicles. The result of this is an extension of our fleet by Mercedes towing units, premium KRONE trailers and solo Mercedes vehicles. The supplier of cooling units for these vehicles is the CARRIER company. One of the deciding factors was the chance of prior testing of vehicles from the suppliers. The biggest technical innovation we are starting to work with after testing is the telematic system C-200 for evaluation of operational data of vehicles supplied to our vehicles by SCANIA. This system analyses the standard travelling parameters, such as the distance covered, fuel consumption and speed, as well as data we have not been previously able to keep a record of, such as carbon dioxide emissions, idle engine speed, use of cruise control, number of heavy breaking or driver induced factors, which are: the way of shifting gears, retarder usage, use of the car s kinetic energy and the manner of deceleration/acceleration. The use of this system and the feedback obtained from it for drivers has a great potential in generating savings in fuel consumption and vehicle wear. Putting this system to practice is one of our main objectives for What is awaiting us in 2012? Basically, I could copy the facts from previous contributions. In 2012 we will have to cope again with the increase of the toll rates on the motorways and major roads within the Czech Republic by 25%. I am sure that this will be the only negative external concern that we will not be able to influence in any way. Everything else we can manage. Above all, next year will be about optimising of the use and loading of vehicles in terms of time, quality service and timely informedness, together with providing feedback to partners. I think there have been enough words, now lets take action. I believe that in this matter, 2012 will be more successful Finally, I would like to wish all our partners, colleagues and employees of HOPI s.r.o. all the best in their personal as well as professional life in the New Year. Začátkem posledního předsvátečního týdne se uskutečnilo vánoční setkání pracovníků dopravy. Konalo se v restauraci Tvrz v Průhonicích v pondělí Všichni si pochutnali na kulinářských specialitách pana Pýchy, vyhlásili jsme vítěze v soutěži SMS Tracking a nejlepšího dispečera, administrativu, ale i nejvěrnějšího HOPáka a MISS Doprava. Příjemný večer pak dlouho pokračoval ve zcela neformální atmosféře v baru pod restaurací. Vánoční setkání pracovníků dopravy / The transport department organized a Christmas gathering At the beginning of the last week before the festive season, the transport department organized a Christmas gathering. It took place in the Tvrz restaurant in Průhonice, on Monday, December 19th. Everybody enjoyed the culinary specialities of Mr. Pýcha and during the evening we announced the winners of the SMS Tracking competition, the best dispatcher competition and the winner of the administrative section. In addition, we also announced the most devoted HOPIbody and Miss Transport. The evening then continued in wholly informal atmosphere in the bar below the restaurant. 7

8 Jedeme s dobou v nové dimenzi Adding a new dimension in keeping up with the times (Autor/By: Mgr. Alexandr Mostýn) Společnost HOPI s.r.o. se rozhodla zařadit do svého provozu jedenáct nových modelů MERCEDES ACTROS. Někteří naši řidiči tak již od 1. prosince loňského roku mohou užívat vysoký pracovní komfort v prémiovém nákladním vozu pro dálkovou dopravu. Vedení firmy dospělo k tomuto rozhodnutí po vyhodnocení výše investice a hospodárnosti motorů a také po testování těchto vozidel. Zástupci HOPI se testování zúčastnili ve dnech 20. a 21. července 2011 v německém Münsingenu. Představeno zde bylo vozidlo další generace, které splňuje veškeré moderní požadavky. Nový model Actros byl kompletně vyzkoušen jak z hlediska jízdních vlastností a dynamiky, pohodlí pro řidiče, tak i všestrannosti provedení. Součástí testů bylo absolvování okruhu na 39 kilometrovém polygonu vozidlem s celkovou hmotností 40 tun. Pro porovnání byla zařazena testovací jízda se současným Mercedesem Actros a s odpovídajícím typem nového Actrosu. Rozdíly ve všech testovaných parametrech byly markantní ve prospěch nového modelu, který je skutečně nákladním vozem zastiňujícím své předchůdce. Nové řadové šestiválce disponují dostatečně velkými rezervami točivého momentu a mohou se pochlubit čistými emisemi podle emisní normy Euro 5 a Euro 6 v kombinaci s nižší spotřebou paliva. Prvním členem nové rodiny motorů je řadový šestiválec Mercedes-Benz OM 471 s výkony od 310 kw (421 k) do 375 kw (510 k) a točivými momenty od 2100 do 2500 Nm. Nový je rám a podvozek, zajišťující lepší bezpečnost. Řízení je snazší a bezpečnější. Přispívá k tomu vybavení a příslušenství moderně koncipovaného pracoviště s kokpitem optimálně nasměrovaným na řidiče. Vše je uspořádáno ergonomicky a v dosahu řidiče, od tlačítka pro start a vypnutí motoru, přes vypínače v panelu přístrojové desky, až po řazení převodovky, které je ovládáno voličem řazení pod multifunkčním volantem. Ten lze stiskem tlačítka nastavit téměř kolmo pro nastupování a vystupování. Pro nový Actros byly vyvinuty kvalitní povrchy interiéru, pohodlné sedadlo, informativní a atraktivní přístroje včetně asymetrických odkládacích přihrádek pod stropem. Zmíněné testy také potvrdily, že vybavení může přispět k tomu, aby práce mohla být odváděna soustředěně a zároveň uvolněně. Věřím, že nové modely MERCEDES ACTROS typ 1842 LS 4X2 StreamSpace 2,3 m s motorem 310 kw (422 k) Euro 5, doplňující naši flotilu vozidel, budou ku prospěchu našich řidičů i celé firmy. HOPI s.r.o. have decided to add eleven new MERCEDES ACTROS vehicles into service. As of 1st December 2011, some of our drivers can thus look forward to high comfort in the long haul premium transporters. The management have reached this decision after vehicle testing, investment appraisal and evaluation of fuel economy. HOPI s.r.o. representatives took part in the testing during July 20th - 21st 2011 in Münsingen, Germany. 8 & During this testing, a new generation vehicle fulfilling all modern requirements was introduced. The new model Actros was completely tested with regard to the ride quality, vehicle dynamics and driver comfort as well as the vehicle s versatility. As a part of the testing, the vehicle had to undertake 39 km on a polygon test circuit with a total weight of 40 tonnes. For comparison, a test drive involving a current Mercedes Actros and its corresponding model New Actros also took place. The differences in all characteristics tested were in favour of the new model. This vehicle really outclasses its predecessors. The new straight six cylinder configuration features sufficiently high reserves of torque and boasts low emissions compliant with Euro 5 and Euro 6 as well as low fuel consumption. The first member of the engine family is the six cylinder Mercedes-Benz OM 471 with the power from 310 kw (421 k) to 375 kw (510 k) and torque from 2100 to 2500 Nm. The body and chassis ensure better safety. Safer and easier driving is supported by the fittings and fixtures of a stylishly conceived interior with the cockpit optimally positioned for the driver. Everything is laid out ergonomically within the driver s reach, from the start/stop button onto the switches in the dashboard panel through to the gear lever that is operated by the shift selector located under multifunction steering wheel. The steering wheel can be moved by pressing a button to an almost vertical position for easy access and egress. For the new Actros, high quality interior surfaces were developed. In addition, there is a comfortable seat as well as a range of informative and attractive instruments, including asymmetric storage compartments below the roof of the cab. The above-mentioned tests have also confirmed that the facilities can contribute to a focused and at the same time relaxed driver performance. I am confident that the new models of MERCEDES ACTROS 1842 LS 4X2 StreamSpace 2,3 m with the 310 kw (422 k) Euro 5 engine that are joining our fleet of vehicles will benefit not only our drivers but also the whole company.

9 HOPI audity třetích stran ve 4. kvartálu roku 2011 HOPI and third party Audits in the 4th Quarter of 2011 (Autor/By: Ing. Ľubomíra Bieliková, Manažerka IMS / IMS Manager) Pravidelně jednou ročně obhajuje společnost HOPI funkčnost svého nastaveného systému bezpečnosti potravin podle specifikace IFS Logistic. Tento rok proběhl certifikační audit ve dnech 21. až a provedla ho akreditovaná firma TÜV Nord Czech s.r.o. Všechny auditované provozovny Jažlovice, Prostějov, Madunice a Senec prokázaly vysokou míru připravenosti a funkčnosti systému HACCP. Auditor ohodnotil náš systém na 99,6 %, což je nejlepší výsledek, kterého společnost HOPI u certifikačního auditu IFS Logistic dosáhla. Tímto chci ještě jednou poděkovat všem, kteří společnost na audit připravovali a prezentovali své systémy u certifikační společnosti. Chci vyzdvihnout hlavně naše slovenské provozovny, kde je patrný obrovský pokrok a vysoká míra angažovanosti nejen manažerů a vedoucích zaměstnanců, ale i skladových a administrativních pracovníků. Další audity třetí stranou, které byly ve společnosti realizovány, byly zákaznické audity společností Billa (11. až ), Nutricia ( ) a společnosti Procter&Gamble (11. až ). Společnost Billa se zaměřila především na stav systému HACCP a bezpečnost skladování potravin v našich provozovnách v Jažlovicích, Prostějově a v Madunicích. Auditor REWE z německé centrály Billy byl velice náročný a detailně porovnával popsaný systém se skutečným stavem v provozu a soulad s legislativními požadavky EU. Prioritou byla čistota v potravinářských skladech a vyhovující podmínky pro bezpečné uskladnění potravinářské-ho zboží (teplota skladování, čistota, deratizace, havarijní připravenost atd.). I u takto náročného auditu jsme ukázali, že požadavky zákazníka plníme na 96%. Předaudit českých kontrolorů a auditorů společnosti Nutricia byl zaměřen na přípravu na ostrý audit BOZP, který se v HOPI uskuteční v první polovině roku Předmětem kontroly byla bezpečnost práce, ochrana zdraví a plnění legislativních požadavků týkajících se této oblasti. Poslední zákaznický specializovaný audit zaměřený na plnění legislativních požadavků ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byl realizován na projektu Procter&Gamble. Anglický auditor podrobně a důsledně procházel checklist zaměřený na environment a jeho složky voda, ovzduší, odpady dále na chemické látky a jejich skladování a na bezpečnost práce včetně havarijní připravenosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Společnost HOPI získala 95 % hodnocení. Zjištěné nedostatky se týkaly především skladování aerosolů a chemických látek ve skladu ve Strančicích a likvidace odpadů. Doporučení, která vzešla z výše uvedených auditů, jsou přínosnými podněty pro další zlepšování společnosti HOPI v oblastech kvality, bezpečnosti potravin, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. In regular annual audits HOPI company defends the functionality of the food safety system according to the IFS Logistic specification. This year the certification audit took place between and was undertaken by TÜV Nord Czech s.r.o., an accredited company. All operations inspected by this audit - Jažlovice, Prostějov, Madunice and Senec have shown a high degree of readiness and functionality of the HACCP system. The auditor has rated our system at 99.6 %, which is the best result HOPI company has ever reached so far in the IFS Logistic certification audit. I would like to take this opportunity to thank everybody who prepared the company for the audit and presented their systems to the certification company. I would like to mention particularly our Slovakian branches, where an evident improvement and high level of commitment have been demonstrated not only by the management and senior employees but also by the administrative and warehouse staff. Other audits carried out by a third party that have taken place in the company were customer audits of Billa ( ), Nutricia ( ) and Procter&Gamble ( ). Billa company focused mainly on the state of HACCP system and the safety of food storage in Jažlovice, Prostějov and Madunice. The REWE auditor from German headquarters of Billa was very particular and compared the presented system with the actual conditions during operation and the compliance with legislative requirements of the EU in great detail. The priority lay in the cleanliness of the food warehouse and satisfactory conditions for safe storage of food items (storage temperature, cleanliness, disinfestations, emergency preparedness, etc.). Even in such a challenging audit we have proved that we fulfil the customer s requirements to 96%. The pre-audit of Czech inspectors and auditors from Nutricia company was focused on preparation for the actual OHS audit, which will take place in HOPI in the first half of The subject of the inspection was the safety at work, health protection and compliance with legislative requirements regarding this area. The last specialized customer audit focused on the fulfilment of legislative requirements for environmental protection and occupational health and safety was carried out for the Procter&Gamble project. The English auditor went through the checklist thoroughly and in great detail. The checklist was targeted at the environment and its elements water, climate, waste, chemicals and their storage and safety at work including emergency preparedness as well as health and safety of employees. HOPI company achieved 95% in the evaluation. Some deficiencies were detected, in particular waste disposal and the storage of aerosols and chemicals in Strančice warehouse. Recommendations that ensued from the above mentioned audits are useful suggestions for further improvement of quality measures, food safety, environment and health and safety at work in HOPI company. 97

10 Slovo ředitele provozů CZ A word by the CZ Operations Manager (Autor/By: Ing. Ján Macala Ředitel provozů HOPI CZ / Operations manager HOPI CZ) Jsme v období začínajícího nového roku. V období, kdy bilancujeme předchozí rok a přijímáme nová předsevzetí a cíle. Zamýšlíme se a analyzujeme, co nám minulý rok dal a co jsme mohli udělat lépe. Podařilo se nám dokončit přestěhování projektu KRAFT z Nagelu SK, stabilizovat tento projekt, dosáhnout zvýšení výkonu pracovníků. V současné době, po roce činnosti, je tento projekt z hlediska dosahování servisní úrovně na požadovaných parametrech a v posledních měsících dosahujeme bonusových kritérií za CASE FILL. Dalším projektem, který začal koncem předminulého roku, je OKAY. V loňském roce se postupně navyšoval počet dodavatelů a tím i expediční kvantity, kvůli kterým jsme museli v létě na měsíc projekt přestěhovat do náhradních prostor a následně vybudovat nové prostory na budově H2. Na projektu nás čeká ještě mnoho práce zejména v oblasti optimalizace procesů, ale věřím, že tento náročný úkol zvládneme. V rekordním čase jsme realizovali zahájení činnosti pro 2 významné partnery - TESCO v Šenově (ostravský region) a pro společnost HOUDEK v Klášterci. V případě TESCA se jedná o cross docking zboží pro prodejny nové akvizice TESCA, síť KORUNA. Zároveň tam realizujeme XDC pro OKAY a připravujeme další projekty v ostravském regionu. Pro společnost HOUDEK realizujeme nabalování zboží zejména pro oblast západní Evropy. V obou případech jsme si prověřili naši vysokou flexibilitu při rozjezdu nových projektů. To byly některé projekty, které se nám podařilo uskutečnit. Dále byl rok charakterizovaný zaváděním WMS, WEB portálů, zahájením činnosti teamu WPI a optimalizacemi, zejména změnami layoutů projektů, dopracováním úkolové odměny u některých profesí atd. Určitě bych mohl vyjmenovat další aktivity zejména v oblasti mraženého provozu. Více se však musíme zamyslet nad ukončením spolupráce s Unileverem a letními problémy na mraženém provozu, analyzovat důvody, které vedly k těmto událostem. Jen na základě důkladné analýzy všech příčin a důvodů se můžeme v budoucnosti vyvarovat podobných případů. To je určitě úkol nejen skladové logistiky, ale i celé firmy. Zhodnocení a analýza minulého období má velký význam pro další rozvoj společnosti, ale hlavní pozornost je nutné věnovat nadcházejícímu období s nadefinováním správných cílů a úkolů, které povedou k dosažení náročných úkolů v příštím roce a vytvoří předpoklady rozvoje firmy v dalším období. Mezi hlavní úkoly pro rok 2012 i pro další období určitě patří větší důraz na orientaci na zákazníka, naslouchání jeho potřebám, zkvalitňování poskytované služby, ale také proaktivní nabízení nových a lepších řešení. Jen tak budeme mít spokojené zákazníky a zabezpečíme spolupráci na další období. Tento úkol se bude prolínat činnostmi napříč celou společností, ačkoli jedním z pilířů spokojenosti je skladová logistika. Tomuto stěžejnímu úkolu musíme podřídit veškerou činnost. Splnění náročných cílů můžeme dosáhnout jen s podporou všech zaměstnanců. Proto je jedním z dalších hlavních úkolů zaměření se na práci s pracovníky a zvyšování jejich připravenosti k plnění úkolů. Toto zastřešuje HOPI Akademie, která pro zaměstnance HOPI připravuje vzdělávací programy. Některé aktivity již byly realizovány v létě minulého roku. Jedním z prvních bylo školení nazvané 360 pro logistické manažery a některé další vedoucí pracovníky. Následně proběhlo hodnocení v development centru, na základě kterého se stanovil další program pro zvyšování dovedností a odborné připravenosti konkrétního manažera. V loňském roce se uskutečnila i řada dalších školení, jako je projektové řízení, využití koučingu při řízení lidí a další specializované kurzy pro konkrétní skupiny pracovníků. Připravujeme i systém školení a tréningu pro střední článek řízení, který se bude týkat vedoucích skladu a směnových mistrů. Bude se jednat zejména o oblasti, se kterými se uvedení pracovníci setkávají denně v oblasti komunikace, jednání a motivace lidí. Při stanovování cílů v oblasti zvyšování připravenosti pracovníků jsme nezapomněli ani na skladové pracovníky a administrativu. Důraz v systému školení je kladen na znalost pracovních postupů a dalších norem, které jsou základem kvalitního plnění požadavků zákazníků. Hlavním motem, se kterým budeme plnit úkoly v roce 2012, je ZMĚNA. Celý proces byl odstartován stanovením nové organizační struktury, která bude lépe reagovat na současné podmínky trhu. Tím byl stanoven první krok a další kroky jsou na každém pracovníkovi firmy, zejména pak na řídících pracovnících. My všichni musíme přistupovat k plnění úkolů s tím, že v jednání, v řízení a v každodenní činnosti budeme realizovat nové, někdy i netradiční postupy a metody, které povedou ke zvyšování efektivnosti ve všech oblastech činnosti firmy. To je cesta, která povede k prosperitě firmy. Pevně věřím, že s vyspělým kolektivem pracovníků zvládneme i toto složité období. Na závěr bych chtěl poděkovat všem pracovníkům firmy za práci, kterou vykonali ve prospěch společnosti HOPI. Přeji vše nejlepší v novém roce, mnoho úspěchů a zejména zdraví pro Vás i Vaše rodinné příslušníky. 10

11 We are at the beginning of a new year. It is a time when we look back on the past year, make new resolutions and set new goals. We reflect on the events of past year and analyse what it brought us and what we could have done better. We have managed to finish moving the KRAFT project from Nagel SK, stabilize the project and improve worker performance. At present, the project has reached the required parameters of service level after being implemented for a year. In the last few months we have also been achieving bonus criteria for CASE FILL. Another project that started at the beginning of the year is OKAY. During this year the number of suppliers and consequently also the amount of dispatch quantity have been rising steadily. Because of this, we had to move the project into alternative premises for one month in summer and create new premises in the H2 building. There is still a lot of work to be done within this project, especially in the area of process optimisation. However, I believe that we will complete this challenging task successfully. In record time we commenced business with two prominent partners Tesco in Šenov (Ostrava region) and HOUDEK company in Klášterec. For Tesco, we carry out the cross docking of goods for KORUNA shops, Tesco s new acquisition. At the same time, we are providing XDC for OKAY and preparing further projects for Ostrava region. For HOUDEK company, we provide packing of goods, mainly for the region of Western Europe. In both cases we have been able to put to test our high level of flexibility concerning starting of new projects. That was something about projects that have been realized. We can further characterize the year by implementation of WMS, WEB portals and start of WPI team, as well as by optimising. Changes have been made in project layouts, we have introduced task wage for some professions, etc. I could also name other activities, notably in the area of frozen operations. We must ponder the termination of cooperation with Unilever and problems we had in summer with the frozen goods operations. Analysis of reasons for these problems is needed, because only by analysing the causes and reasons can we avoid similar problems in the future. This is naturally a task not only for store logistics, but also for the whole company. The evaluation and analysis of the last period is of great importance for further development of the company, but the main emphasis must be put on the upcoming period. This will be the period of defining the correct aims and tasks that will lead to the achievement of challenging tasks during next year and create conditions for company improvement in the following period. One of the main tasks for 2012 and beyond is definitely putting greater emphasis on customer orientation, listening to customer s needs, improving services and also pro-active offering of new and improved solutions. Only with such approach shall we have satisfied customers and secured cooperation for another period. This task will pervade through the whole company, despite store logistics being one of the essential satisfaction component. Priority must be given to this crucial task. We can only meet these challenging targets with the help and support of all employees. That s why another main task is focusing on workers and increasing their readiness for task fulfilment. Therefore, the company has decided to found HOPI Academy, whose main object of activity will be working with people. Some activities already took place last summer. First, there was the 360 training of logistics managers and some heads of departments, followed by evaluation in the development centre. The results were used to specify further programme concerning the skills and professional readiness of an individual manager. This past year many other training courses were carried out, such as project management, using coaching in people management and other specialised courses for particular groups of workers. We are also preparing a system of middle management training aimed at store supervisors and shift foremen. The areas covered will be mainly communication, motivation and dealing with people, all areas of daily occurrence. When setting the aims in the area of increasing worker readiness we haven t forgotten the store workers and administrative staff. In the training system, emphasis is put on the knowledge of work procedures and other regulations, which form the basis of high quality fulfilment of customer requirements. The main motto, which we will bear in mind when meeting our goals in 2012, is CHANGE. The whole process was started by establishing the new organizational structure that will react to the current market conditions more effectively. Thereby, the first step was taken and the next steps depend on every employee, particularly on the management. All of us must approach these tasks with the understanding that during negotiations, managing and daily operations we will implement new, sometimes unconventional procedures and methods that will lead to an increase of effectiveness in all areas of our work. This is the road to prosperity for our company. I strongly believe that with the help of a sophisticated team of workers we will cope well with these challenging times. Finally, I would like to thank everybody for the work they have done in favour of the HOPI company. I wish you and your families all the best, a lot of success and good health in the New Year. 11

12 Slovo ředitele provozů SK A word by the SK Operations Manager (Autor/By: Vítězslav Kalous Ředitel provozů HOPI SK / Operations manager HOPI SK) Vážení přátelé, doba od mého posledního příspěvku do našeho časopisu rychle utekla, a tak mi dovolte, abych Vás krátce informoval o dění v HOPI SK s.r.o. Jak si přečtete v mých řádcích níže, byla to doba velice hektická a v mnoha ohledech stabilizační, jako byl ostatně pro HOPI SK stabilizační celý rok. Středisko Madunice Na tomto provoze byla v období od května do srpna 2011 zrealizována investice výstavby expedičního regálu (viz. Obr. 1). Mám velikou radost, že jsme investici, v tomto období pro rozvoz mraženého zboží nejnáročnějším, zvládli bez větších problémů. Výstavba probíhala za plného provozu. Můj velký dík za bezproblémové zvládnutí provozu patří především pracovníkům skladu a řidičům. Výstavba expedičního regálu nám nejen zrychlila nakládku vozidel, ale došlo i k navýšení kapacity skladu o 550 paletových míst. Samotný expediční regál disponuje kapacitou 600 míst. Další výraznou změnou na provoze v Madunicích bylo zavedení webové bookace příjmu (Obr. 2). Stores a.s. Naše spolupráce je vzájemně hodnocena velmi kladně a i výsledek roční inventury byl velice uspokojivý. Středisko Prešov Středisko Prešov je naším důležitým provozem na Slovensku. Logistiku v rámci celého Slovenska nelze poskytovat bez podobného provozu. Důkazem toho je spokojenost nejenom našeho partnera Lidl Slovenská republika v.o.s., kterému skladujeme jeho nadzásobu mražených palet, ale i našeho nového partnera Kofola a.s., pro kterého budeme od příštího roku provádět CDC operace. Středisko Senec Stejně tak jako v Madunicích a v Prešově, byly i v Senci realizovány změny, které vedly k větší efektivitě provozu. Především bych chtěl zmínit zavedení úkolové mzdy pro veškeré činnosti, které v Senci provádíme. Další novinkou je výstavba nové administrativní kanceláře (Obr. 3), a tím i vyvolaná změna pohybu řidičů dodavatelských firem v rámci příjmu zboží (Obr. 4). Ke stavbě administrativní kanceláře nás svým způsobem donutili naši partneři. nejen s pickováním dodavatelů z ČR, ale i dodavatelů ze Slovenska. Stejně jako v Prešově budeme i zde od počátku roku poskytovat CDC služby pro Kofolu a.s. Doprava Jak jsem již uvedl, oddělení dopravy se výraznou měrou podílelo na úspěšném zvládnutí výstavby expedičního regálu v Madunicích. Doprava velmi dobře absorbovala navýšení celkových přepravních objemů vzniklých příchodem nového zákazníka Tesco a v neposlední řadě výrazným způsobem stabilizovala přepravy pro partnera Kraft. Mluvím zde především o zefektivnění přistavování LKW k nakládkám v Prostějově, což je základním předpokladem pro rentabilitu nákladů při rozvozu tohoto partnera. V rámci dopravy se nám v HOPI SK podařilo od získat do našeho zákaznického portfolia nového partnera a tím je Billa s.r.o., pro kterého jsme se na východním Slovensku stali výhradním distributorem. Z tohoto důvodu dojde v příštím roce v HOPI SK k navýšení vozové kapacity o přibližně 10 vozidel. Zavedení webové bookace příjmu značně zrychlilo a především zkvalitnilo (zpřehlednilo) celý systém příjmu palet. Jestliže před zavedením webové bookace příjmu avizovalo nakládku jen asi 55% dodavatelů, po měsíci provozu webové bookace příjmu je to 85% dodavatelů. Uplynulé období také znamenalo stabilizaci naší spolupráce s novým zákazníkem Tesco Mám radost, že zde mohu napsat, že od máme v Senci dalšího významného partnera Budějovický Budvar n.p. S tímto partnerem jsme se domluvili na spolupráci jak ve skladové, tak v dopravní logistice (Obr. 5). Budvaru pronajímáme i kanceláře v prvním patře našeho seneckého areálu. Velice zajímavé je rozšíření služeb pro partnera Zimbo, kde v těchto dnech začínáme Společným jmenovatelem všech našich provozů bylo koncem roku zvládnutí vánočních objemů našich partnerů, ale i příprava finančních plánů pro rok Pevně věřím, že naše poznatky z loňského roku můžeme v letošním roce ještě hlouběji uplatnit a zajistíme tak našim partnerům kvalitnější služby a nám větší efektivitu našich provozů. Závěrem mi dovolte, abych Vám a Vašim rodinám popřál vše nejlepší v novém roce. 12 Expediční regál v Madunicích Dispatch shelving unit in Madunice Zavedení webové bookace příjmu v Madunicích Implementation of admissions web booking system in Madunice

13 Dear colleagues, It has been a long time since my last contribution to our magazine; so let me give you a brief account of what has been happening in HOPI SK s.r.o. this year. As you will learn below, it has been a hectic and in many respects also stabilizing time for HOPI SK, as was after all the entire year. DC Madunice At this plant the construction of dispatch shelving unit took place (Fig. 1). I am very pleased that we have managed to carry out this investment without major problems in such a time of difficulties considering the distribution of frozen goods. The construction took place under full operating conditions. My biggest thanks for the trouble-free process goes especially to the store workers and the drivers. The construction of the dispatch shelving unit has not only sped up vehicle loading, but also increased the capacity of the warehouse by 550 pallet places. The dispatch shelving unit itself offers 600 spaces. Another important change in Madunice has been the implementation of web booking system for admissions. (Fig. 2). The implementation of admissions web booking system has significantly sped up and improved the whole system of admitting pallets. Considering that before the implementation of this booking system only about 55% of suppliers announced loading, after a month the system being active the number has risen to 85%. We have also managed to stabilize the cooperation with our new customer Tesco Stores a.s. Our cooperation is mutually valued as very positive and in addition, the result of the annual stock taking was highly satisfactory. DC Prešov Prešov branch is of special importance for us in Slovakia. The logistics within Slovakia cannot be provided without such establishment. The testimony to this fact is not only satisfaction of our partner Lidl Slovak Republic v.o.s., for whom we store the overstock of frozen pallets, but also of our new partner, Kofola a.s., for whom we will provide CDC operations next year. DC Senec As in Madunice and Prešov, Senec has also seen changes that have been implemented to improve the operational efficiency. I would like to particularly point out the introduction of task wage for all operations carried out at Senec. Another piece of news is the construction of a new administrative office (Fig. 3) and thus the induced changes in the movements of drivers from supply companies during goods delivery (Fig. 4). In a way, we were forced to build the new administrative office by our partners. I am also pleased to announce that as of we have another new important partner in Senec Budějovický Budvar n.p. We have secured partnership with this company in the area of storage and transport logistics. We also rent out the first floor offices at our Senec premises to Budvar. Very interesting for us is the expansion of services for our partner Zimbo, at the moment we are in the process of choosing suppliers not only from the Czech Republic, but also from Slovakia. As in Prešov, we will also provide CDC services for Kofola a.s. from the beginning of the year. Transport As I have already said, the transport division has significantly contributed to the successful construction of the dispatch shelving unit in Madunice. The transport division coped with the increase in total transport volumes caused by arrival of a new customer Tesco very well, and in addition, it significantly stabilized the deliveries for our partner Kraft. I particularly have in mind the making of LKW placement for loading more efficient in Prostějov. This is essential for cost efficiency of deliveries for this partner. Regarding transport in HOPI SK, we have also managed to add a new partner to our customer portfolio as of , Billa s.r.o. We have become the exclusive distributors for them in east Slovakia. Therefore, the number of vehicles in HOPI SK will increase this year by approximately ten. During the last days of 2011, the common factor for all our operations was not only coping with the extent of Christmas loads of our partners, but also the preparing the financial plans for the upcoming year. I firmly believe that we will be able to apply the experience and findings from last year deeper still this year and thus ensure better quality of service for our partners and improved efficiency for our operations. Finally, let me wish you and your families all the best in the New Year. & Nový významný partner Budějovický Budvar, n. p. Podpis smlouvy - Ing. Jana Lehotská, jednatelka a Mgr. Martin Piškanin, jednatel HOPI SK Our new important partner, Budějovický Budvar, n. p. Signing of the contract - Ing. Jana Lehotská, CEO and Mgr. Martin Piškanin, CEO, HOPI SK Nové administrativní kanceláře v Senci New administrative offices in Senec Změna přijmu řidičů dodavatelských firem v Senci Change in admitting drivers of supply companies in Senec Podpis smlouvy HOPI SK & Budějovický Budvar Signing of the contract between HOPI SK & Budějovický Budvar 13

14 HOPI Akademie 2. díl / part 2 (Autor/By: Ing. Antonín Jiroušek, CSc. Manažer HOPI Akademie / Manager of the HOPI Academy) V minulém čísle jsme si při představování konceptu HOPI Akademie (HA) slíbili, že v dalším čísle budeme v představování HA pokračovat a budeme se věnovat dalším oblastem její činnosti. Posláním HOPI akademie je vytvořit systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců, který povede ke zvyšování jejich výkonnosti a zajistí dostatek kvalitních pracovníků pro nové projekty, geografickou expanzi a doplňování stávajících organizačních struktur. Zvyšování výkonnosti zaměstnanců společně se zvyšováním výkonnosti procesů vede jednoznačně ke zvýšení výkonnosti HOPI a to je náš primární cíl. Je nutné říci, že toto samozřejmě probíhá v podmínkách neboli prostředí, kterému říkáme firemní (Schéma 1). Z uvedeného obrázku je vidět, že firemní prostředí je tvořeno firemním posláním, vizí a strategií, firemní kulturou a organizační strukturou. Posláním HOPI, o kterém jsme se již zmínili v minulém čísle, je: Poskytovat našim zákazníkům takovou službu, aby byli hrdi na to, že jejich partnerem je firma HOPI. Dosáhnout toho můžeme jedině přispěním a snahou nás všech. Zatímco poslání definuje smysl, tak vize nám říká, kam chceme organizaci dovést. HOPI vize je: Vybudovat největší středoevropskou logistickou skupinu, která díky své orientaci na zákaznický servis, flexibilitě a schopnosti poskytovat komplexní servis bude přednostní volbou a nositelem konkurenční výhody. Strategie je dlouhodobý plán zaměřený na dosažení naší vize, vlastně nám říká, jak chceme naší vize dosáhnout. Dalším článkem tvořícím firemní prostředí je organizační struktura, která je nástroj pro řízení firmy a tedy její výkonnosti. Organizační struktura výrazně ovlivňuje úroveň spolupráce, komunikace a rychlost rozhodovacího procesu. Je jasné, že organizační struktura významně ovlivňuje výkonnost firmy a je proto důležité si uvědomit jak se tvoří a jaké jsou souvislosti mezi vizí na jedné straně a organizační strukturou na straně druhé. Pokud se na to podíváme ve zjednodušené podobě, tak vize nám říká, kam směřujeme a čeho chceme dosáhnout a strategie nám pak říká, jak toho chceme dosáhnout. Co a jak nám pak umožní definovat firemní procesy a optimálnímu řízení těchto procesů by měla odpovídat organizační struktura. Firemním procesům a organizační struktuře je do větší podrobnosti věnován samostatný článek v tomto čísle. Třetím, ale velmi důležitým článkem spoluvytvářejícím firemní prostředí je firemní kultura. Firemní kultura je souborem firemních hodnot (poslání, vize), způsobů jednání a chování, interní a externí komunikace, pracovních norem a postupů a zvyklostí uplatňovaných ve firmě. Je to něco, co je charakteristické pro každou společnost a něco, co jí zároveň odlišuje v očích obchodních partnerů, potenciálních zákazníků a zaměstnanců. Z toho mimo jiné vyplývá, že firemní kulturu vytváří z velké části majitel a vedení firmy svými rozhodnutími a z části ji vytvářejí zaměstnanci, skupiny zaměstnanců bez přímého zásahu vedení. Firemní kulturu nelze nařídit, její vývoj se dá ovlivnit tak, aby byla v souladu s firemními cíli. Kultura je známkou vyspělosti národa; firemní kultura je známkou vyspělosti firmy. Pokud se podíváme na firemní kulturu z pohledu výkonnosti, tak můžeme říci, že ovlivňuje vnitropodnikovou organizaci a řízení a stejně tak významně ovlivňuje i jednání a chování pracovníků. Pokud se vrátíme zpět k poslání HA, tak si musíme položit otázku: Můžeme změnit nebo ovlivnit firemní kulturu tak, aby podporovala zvýšení firemní výkonnosti? Odpověď je jednoznačná: Můžeme, a to tím, že změníme způsob našeho myšlení a konání (jak věci děláme a jak jednáme). Je nutné si uvědomit, že je snadnější docílit nového způsobu myšlení prostřednictvím nového způsobu konání, než se snažit dosáhnout nového způsobu konání prostřednictvím nového způsobu myšlení. Změnit to, jak věci děláme a změnit naše jednání znamená začít dělat správné věci správně. Znalosti, dovednosti, zkušenosti a vlastnosti, které podporují dosažení tohoto cíle, představují naši způsobilost neboli naše kompetence. Hlavní kompetence důležité pro plnění naší strategie tvoří kompetenční model HOPI, který se skládá z šesti kompetencí: Odpovědné jednání jde příkladem, pracuje na svém osobním rozvoji a je pro ostatní vzorem (splním a dodržuji, co jsem slíbil plním své úkoly) Vedení týmu je svým okolím považován za vedoucího jdoucího příkladem, deleguje zodpovědnosti a pravomoci a vyžaduje jejich plnění Týmová práce zájem týmu před zájmem osobním, má zájem o rozvoj firmy, zajímá se o celek a ne jen o svou práci a svá rozhodnutí vidí z pohledu celku Externí orientace plnění servisu zákazníkům, prozákaznické chování Rozvoj druhých výchova talentů Nositel změn přináší nové myšlenky a nápady a umí je prosadit Kompetenční model, nebo lépe řečeno chování se podle něj je důležité nejenom proto, že ovlivňuje firemní kulturu, ale i proto, že podporuje zvyšování naší výkonnosti. Kompetenční model tak vytváří důležité spojení mezi naplňováním naší vize a strategie a činností HOPI Akademie. Z níže uvedeného schématu (Schéma 2) je patrné, že kompetenční model zasahuje do nejvýznamnějších personálních činností. Závěrem je třeba říci, že kompetenční model není statickým nástrojem, ale že může procházet vývojem tak, jako se může měnit naše strategie. V dalším čísle Hopíka se budeme zabývat vztahem hodnocení, motivace a rozvoje a s tím souvisejícími aktivitami HOPI Akademie. 14

15 Schéma 1 / Diagram 1 In the last issue we introduced the concept of the HOPI Academy (HA) and promised that we would continue with the HA presentation and address further areas of its activities. The mission of HOPI Academy is to create a system of development and training of employees that will lead to improving their performance and to ensure sufficient number of personnel for new projects, geographic expansion and organizational re-structuring. The performance improvement of employees together with the performance improvement of procedures definitely leads to performance improvement of HOPI and that is our primary aim. It is necessary to say that this process takes place in the conditions or environment, which we call the company environment (Diagram 1). The illustration shows that the company environment comprises of the company mission, vision and strategy, company culture and organizational structure. In the last issue we mentioned the aim of HOPI, which is: To provide such service for our customer so that they would be proud to be in partnership with HOPI company. Only by contributing efforts from all of us can we make reaching this goal possible. While our aim determines the purpose, the vision tells us which direction we want the organization to go. The vision of HOPI is: To develop the largest logistics group in central Europe, which will be the preferred choice of our customers and will provide them with a competitive advantage. The strategy is a long-term plan aimed at achieving our vision, it tells us how we can accomplish it. If we look at this simply, the vision tells us what we want to reach and the strategy tells us how to accomplish it. The what and how question allows us to determine the company procedures in such a way that their optimal performance should correspond with the organizational structure. You will find a more detailed article concerning the company procedures and organizational structure later in this issue. The third and very important link that forms the company environment is company culture. Company culture is a set of company values (mission, vision), code of conduct and behaviour, internal and external communication, operating standards and procedures and practices enforced within the company. It is something that is distinctive for each company and at the same time distinguishes it from others in the eyes of business partners, potential customers and employees. This implies, among other things, that the company culture is largely created by the decisions of the owner and the company management, and partly by the employees or work teams without direct intervention of the management. The company culture cannot be imposed but the making of it can be influenced in such a way that it is consistent with the company goals. Culture indicates the maturity of the nation; company culture indicates the maturity of the company. If we look at company culture from the view of performance, we can say that it influences the company s internal organization and management. It also significantly influences the conduct and behaviour of the employees. Going back to the mission of HA we have to ask ourselves a question - can we change or influence the company culture so that it would promote an increase of company performance? The answer is clear we can, by changing the way we think and do things. It is necessary to become aware of the fact that it is easier to achieve new ways of thinking through new ways of doing rather than trying to achieve new ways of doing by new ways of thinking. To change our conduct and our way of doing things means to start doing things Right first time. The knowledge, skills, experience and qualities that help to achieve this goal are represented by our capability, that is, our competences. The main competences important for fulfilling our strategy are formed by the HOPI competence model, which comprises of six competences: Responsible conduct a person who sets an example, works on his/her own personal development and is a role-model for others (fulfil and keep promises fulfil one s own duties) Team leadership a person who is considered a leader by their own example, delegates responsibility and authority and demands their fulfilment Teamwork a person who puts the team s interests before personal interests, is interested in the company s development, is interested in the whole concept and not just their own tasks and is able to view the effect of their decisions on the whole concept External orientation customer service performance, customer oriented conduct Growth of others raising talents Change bearer a person who brings new ideas and concepts and is able to see them through The competence model, or rather the adherence to it, is important not only because it influences the company culture, but also because it encourages the increase of our performance. Thus the competence model creates important links between fulfilling our vision and strategy and the activities of HOPI Academy. The below figure shows that the competence model covers the most significant areas of personal activities. In conclusion, it must be stressed that the competence model is not just a static tool, but it can evolve in the same way as our strategy. In the next issue of Hopik we will focus on the relation of evaluation, motivation and development and activities of HOPI Academy associated with these aspects. Another link that constitutes the company environment is the organizational structure, which is the tool for company management as well as for the company performance. The organizational structure significantly influences the level of communication, cooperation and the speed of decision making. The organizational structure clearly affects the company performance, so it is important to be aware of how it is formed and what the connection between the vision on the one hand and the organizational structure on the other hand is. Schéma 2 / Diagram 2 15

16 Nová organizační struktura HOPI New organizational structure HOPI (Autor/By: Ing. Antonín Jiroušek, CSc. Manažer HOPI Akademie / Manager of the HOPI Academy) Organizační struktura HOPI se po celou dobu existence vyvíjela v souladu s vizí a strategií tak, aby zajištovala kvalitu a efektivitu zákaznického servisu a firemní ekonomiku. Současný rozvoj spolupráce s klíčovými zákazníky s sebou přináší nutnost posílení struktury rozvoje a řízení zákazníků na straně jedné a zefektivnění řízení logistických procesů na straně druhé. Organizační struktura je nástroj pro řízení firmy a tedy i její výkonnosti. Zásadním způsobem ovlivňuje úroveň spolupráce, komunikace, rychlost rozhodovacího procesu a tím rozhodujícím způsobem spoluvytváří firemní kulturu. Pro návrh optimální organizační struktury je nutné identifikovat hlavní, podpůrné a řídící procesy a vytvořit procesní model. HOPI procesy na nejvyšší řídící úrovni znázorňuje následující schéma: Over the whole time of its existence, the organizational structure of HOPI has been evolving in consistence with the vision and strategy in order to provide effective customer services of high quality and company economy. The current progress of cooperation with our key partners brings with it the necessity to strengthen the development structure and customer management on the one hand and the necessity to improve the efficiency in logistics operations management on the other. Organizational structure is a tool for company management as well as company performance. It significantly influences the level of communication, cooperation and the speed of decision making and thus it essentially helps to form the company culture. To plan an optimal organizational structure it is necessary to identify the main, supportive and control processes and create a process model. The following figure illustrates the HOPPI processes at the highest control level: HOPI vize, strategie a kultura / HOPI vision, strategy and culture Dodavatelé Supplying Customers Zákaznický servis Customer Development Logistika Logistics Øízení zákazníkù Customer management Odbìratelé Customers Finance Provozní administrativa / Operations Administration (CSO) Informaèní technologie / Information Technology Technický a technologický rozvoj / Technical and Technological Development, WPI Revize, kontrola, kvalita, ISO / Control, Inspection, Quality, ISO Personální / HR Právní / Legal 16

17 Z procesního modelu jasně vyplývá, že rozvoj a řízení zákazníků společně s logistickými procesy jsou hlavní procesy. Ostatní procesy jsou procesy podpůrné. Řídící procesy, jako je plánování a tok jak finanční tak procesní a personální, řízení investičních projektů včetně IT a operativní řízení, budou řešeny souběžně se zaváděním nové organizační struktury. Organizační struktura odpovídající procesnímu modelu, ve které nedochází ke propojení podpůrných a hlavních procesů na úrovni operativního řízení, je znázorněna na následujícím diagramu. Struktura znázorňuje jednotlivé úseky a útvary. Neznamená to, že každý útvar musí být řízen samostatně, ale každý útvar v ní má jasného vlastníka s jasně definovanými pravomocemi a zodpovědnostmi. V jednotlivých zemích bude struktura odpovídat potřebám zákazníků, velikosti a komplexitě aktivit. The process model clearly shows that the customer development and management together with the logistics processes are predominant. The other processes are supportive. Control processes such as planning, financial, procedural and personal flows, investment project management including IT and operating management will be dealt with parallel to the implementation of the new organizational structure. In the following diagram there is an illustration of the organizational structure corresponding to the process model, where the supportive and main processes are not interconnected at the level of operating management. The structure shows individual departments and divisions, which doesn t mean that each division must be under separate management, but that each division has a definite owner with clearly defined competences and responsibilities. In each country the structure will correspond with the customer needs and the complexity and amount of all activities. Zodpovědnosti za jednotlivé úseky a země jsou rozděleny následovně (Petr Novák je mimo vedení finančního úseku ještě pověřen vedením úseku rozvoje). The responsibilities for each department and country are divided as follows (Petr Novák is responsible for the Development department as well as the Finance department). Závěrem je nutné říci, že organizační struktura sama o sobě nic nedokáže. To jak se nám bude dařit uskutečňovat naší vizi a plnit naše plány, je na nás všech. Organizační struktura s jasně definovanou zodpovědností a pravomocemi nám určitě pomůže zefektivnit a zjednodušit naší práci. Finally, it is necessary to point out that the organizational structure cannot accomplish anything by itself, our successes in fulfilling our vision and realizing our plans is a task of all of us. An organizational structure with clearly defined responsibilities and competences is certain to make our work easier and more effective. 17

18 Navštivte V sobotu proběhl v pořadí už devátý ročník cyklistického závodu HOPI CUP. Závod se uskutečnil za krásného, ještě téměř letního počasí, v srdečné atmosféře a sportovně přátelském duchu. Milovníci cyklistiky si mohli tradičně vybrat ze dvou tratí - chlapská trasa měřila 56 km, turistická varianta 15 km. Gratulovat těm nejlepším přijel i Michal Stark, jeden z našich nejlepších handicapovaných cyklistů. The ninth annual cycling race, the HOPI CUP, was held on Saturday, 24th September The race took place on a beautiful, almost summer day, in a welcoming atmosphere full of friendly sporting spirit. Cycling enthusiasts were able to choose between two different routes the adventurous route 56 km long and the simpler route of 15 km. The best cyclists were congratulated by Michal Stark, one of our best disabled cyclists.

19

20

Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine HOPI magazinja HOPI magazyn Únor February Február Luty 2013.

Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine HOPI magazinja HOPI magazyn Únor February Február Luty 2013. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine HOPI magazinja HOPI magazyn Únor February Február Luty 2013 18 Welcome to Poland Vážení spolupracovníci Dear colleagues / Tisztelt Munkatársak /

Více

HOPÍK 12. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine HOPI magazinja. 2009 Listopad November November

HOPÍK 12. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine HOPI magazinja. 2009 Listopad November November HOPÍK 12 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine HOPI magazinja 2009 Listopad November November Významní partneři / Important partners Nový jednatel HOPI SK New CEO of HOPI SK Klášterec

Více

In-house HOPI HOLDING magazine BUSINESS SUPERBRANDS 2014

In-house HOPI HOLDING magazine BUSINESS SUPERBRANDS 2014 In-house HOPI HOLDING magazine XI/2014 20 BUSINESS SUPERBRANDS 2014 Vážení spolupracovníci Dear colleagues / Tisztelt kollégák / Drodzy współpracownicy rok 2014 se pomalu blíží ke svému závěru a Vám se

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více

HOPÍK UDÁLOST ROKU 2006 THE EVENT OF THE YEAR 2006. otevření HOPI Strančice. opening of the Strančice warehouse

HOPÍK UDÁLOST ROKU 2006 THE EVENT OF THE YEAR 2006. otevření HOPI Strančice. opening of the Strančice warehouse HOPÍK 4 Interní časopis společnosti HOPI / In-house HOPI magazine číslo IV. 2006 / issue No. IV. 2006 UDÁLOST ROKU 2006 otevření HOPI Strančice THE EVENT OF THE YEAR 2006 opening of the Strančice warehouse

Více

HOPÍK. Zahájení provozu nové mrazírny v logistickém centru HOPI Prostějov Opening of the new freezer in the logistic center in HOPI Prostějov

HOPÍK. Zahájení provozu nové mrazírny v logistickém centru HOPI Prostějov Opening of the new freezer in the logistic center in HOPI Prostějov HOPÍK 5 Interní časopis společnosti HOPI / In-house HOPI magazine číslo V. 2007 / issue No. V. 2007 Zahájení provozu nové mrazírny v logistickém centru HOPI Prostějov Opening of the new freezer in the

Více

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY Annual Report Výroční zpráva CENTROPOL ENERGY '13 '13 Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY > Obsah > Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introduction

Více

Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s.

Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s. Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s. zavřená klopa 1 Obsah Contents Vize, mise a strategie společnosti Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Profil společnosti Finanční

Více

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony Kia Venga z Nošovic // Kia Venga from Nošovice

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

15 let HOPÍK. HOPI & Information Technology. 15 years anniversary. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Listopad 2007 November 2007

15 let HOPÍK. HOPI & Information Technology. 15 years anniversary. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Listopad 2007 November 2007 HOPÍK 7 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Listopad 2007 November 2007 HOPI & Information Technology Oddělení IT technická & SAP podpora The IT department technical & SAP support 15

Více

Světová premiéra nové generace Hyundai i30 New-generation Hyundai i30 made world debut

Světová premiéra nové generace Hyundai i30 New-generation Hyundai i30 made world debut Číslo 40 / Issue 40 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 92011 Světová premiéra nové generace Hyundai i30 New-generation Hyundai i30 made world debut Zahájení třísměnného provozu Launch

Více

OBSAH. Obecná čast. Úvodní slovo 2. Tuzemský obchod 5. Zahraniční obchod 8. Výroba armatur 14. Automatizace 17. Hutní materiál 20.

OBSAH. Obecná čast. Úvodní slovo 2. Tuzemský obchod 5. Zahraniční obchod 8. Výroba armatur 14. Automatizace 17. Hutní materiál 20. ANNUAL REPORT - VÝROČNÍ ZPRÁVA - 2006 OBSAH LIST OF CONTENTS Obecná čast Úvodní slovo 2 Tuzemský obchod 5 Zahraniční obchod 8 Konstrukce armatur 11 Výroba armatur 14 Automatizace 17 Hutní materiál 20 Čerpadla

Více

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Číslo 36 / Issue 36 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 42011 Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Test nového vozu Hyundai Accent v Dubaji Test drive event of all-new Accent

Více

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé,

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé, Editorial FOTO / PHOTO BY STUDIO RAF Vážení přátelé, ve druhém pololetí letošního roku chceme zlepšit obchodní bilanci, překonat období ztrát a upevnit pozice ČD Cargo na trhu železniční nákladní dopravy

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

GE Capital Bank, a.s. Výroční zpráva 1998. Annual Report

GE Capital Bank, a.s. Výroční zpráva 1998. Annual Report ...Banka na cestě do třetího tisíciletí...the Bank On the Road to the Third Millennium Obsah Table of Contents 3 Nejdůležitější ekonomické ukazatele Highlights 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Introductory

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

Zpráva o činnosti. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. T. G. Masaryk Water Research Institute. veřejná výzkumná instituce

Zpráva o činnosti. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. T. G. Masaryk Water Research Institute. veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce T. G. Masaryk Water Research Institute public research institution 2009 Zpráva o činnosti Annual Report Obsah Preface Úvodní slovo

Více

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS Další rozměr efektivity A new dimension of efficiency Jiří Vidlář strana / page 2 Utajení knižní hrdinové Hidden literary heroes strana / page 14 your Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report Annual report Content of Presentation Obsah prezentace Profil společnosti Základní údaje o společnosti Primary Data on the Company Úvodní slovo statutárního ředitele Introductory World by the Statutory

Více

Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority. Vy, rocní zpráva Annual Report 2004

Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority. Vy, rocní zpráva Annual Report 2004 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Vy, rocní zpráva Annual Report 2004 1 Obsah Contents 2 Vybrané ukazatele / Highlights 4 Úvodní slovo generálního ředitele / General Director s Opening

Více

HMMC News. Evropští prodejci Hyundai navštívili HMMC European Hyundai Dealers visited HMMC

HMMC News. Evropští prodejci Hyundai navštívili HMMC European Hyundai Dealers visited HMMC 04 / 2009 číslo 14 // issue 14 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Výstava korejských tradic Exhibition of Korean Traditions Hodnocení zaměstnanců za rok 2008 Appraisal Process

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 2014 PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 1 OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION 01 Základní údaje o společnosti 5 General Information about the Company 02 Úvodní slovo statutárního

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Číslo 45 / Issue 45 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 22012 Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Štáb pořadu Autosalon natáčel v HMMC Crew of the Autosalon show was shooting

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Číslo 35 / Issue 35 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 32011 MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Automobilka Hyundai očekává rostoucí

Více

Hyundai na Autosalonu Brno Hyundai at Brno Motor Show

Hyundai na Autosalonu Brno Hyundai at Brno Motor Show Číslo 38 / Issue 38 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 62011 Hyundai na Autosalonu Brno Hyundai at Brno Motor Show Nábor na třetí směnu Recruitment for the third shift Family Day 2011

Více

M A G A Z I N E. Nejlepší sezóna ze všech. Greatest. season ever

M A G A Z I N E. Nejlepší sezóna ze všech. Greatest. season ever Zima Winter 2014-15 M A G A Z I N E Nejlepší sezóna ze všech Greatest season ever 06 12 16 22 26 30 36 38 42 M A G A Z I N E Velké změny nekončí Significant changes are not yet finished Nová tvář klubovny

Více