Projekt programu Vlády ČR č. 139 (08-11)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt programu Vlády ČR č. 139 (08-11)"

Transkript

1 III. Jednotný systém informování veřejnosti a představitelů veřejné správy o možnostech čerpání evropských fondů Projekt programu Vlády ČR č. 139 (08-11) OBSAH: I. Úvod... 2 II. Prvky systému informování veřejnosti a představitelů veřejné správy o možnostech čerpání fondů Komunikační plán Operačního programu Technická pomoc na léta pro úroveň řízení NSRR Komunikační plány operačních programů Koordinace komunikačních aktivit... 4 III. Cílové skupiny komunikace fondů EU... 5 IV. Nástroje komunikace NOK a ŘO OP Klíčové nástroje externí komunikace: Klíčové nástroje interní komunikace Hlavní informační a propagační aktivity realizované na národní úrovni tj. dle Komunikačního plánu OP TP:... 9 Seznam příloh a zkratky:

2 I. Úvod Poskytování srozumitelných a dostupných informací o možnostech využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie (tzv. evropských fondů) je klíčovým předpokladem pro úspěšnou realizaci politiky hospodářské soudržnosti v České republice. Opatření informování a zajištění publicity jsou proto nedílnou součástí všech operačních programů připravených pro čerpání evropských fondů v letech , které vycházejí ze strategie Národního strategického referenčního rámce ČR (NSRR). Požadavek na zajištění publicity programů vychází přímo z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen Nařízení Rady ), článku 69 (ten stanovuje členskému státu povinnost poskytovat informace o operacích a spolufinancovaných programech a zajistit jejich propagaci). Detailní popis náležitostí týkajících se požadavků informování a publicity při realizaci programů Fondů EU je poté uveden v Nařízení Komise 1828/2006 (dále jen Nařízení Komise ) článcích Závazek poskytování informací o fondech EU vychází také z Programového prohlášení vlády, která se současně zavázala zajistit včasné a kvalitní dokončení operačních programů pro využívání prostředků fondů Evropské unie v období Programové prohlášení vlády deklarovalo také naplnění principu průhlednosti a průběžného financování, omezování administrativní a byrokratické zátěže a dodržování předem jasně stanovených pravidel. Programové prohlášení dále ukládá poskytovateli podpory povinnost připravit návrhy na zjednodušení i větší transparentnost systému rozdělování evropských fondů a zpracovat implementační dokumenty jednotlivých operačních programů, které jsou na uvedených principech postaveny. V souvislosti s výše uvedeným byl vytvořen přehledný a jednotný systém informování veřejnosti a představitelů veřejné správy o možnostech čerpání z evropských fondů. Popis jeho jednotlivých prvků a principů je obsahem tohoto materiálu. Jedná se zejména o vypracování Komunikačních plánů (KoP) všech operačních programů a realizaci konkrétních informačních a propagačních aktivit k jednotlivým programům dle cílových skupin a strategie vymezené v Komunikačních plánech. Současně byl zpracován Komunikační plán Operačního programu Technická pomoc na léta (OP TP) pro úroveň řízení NSRR, který zahrnuje informování o fondech EU v komplexní podobě přesahující a rámující jednotlivé komunikační aktivity operačních programů. Obě tyto komunikační úrovně tj. národní a programová (tematická/regionální TOP/ROP) a jejich vzájemná koordinace tvoří jednotný systém informování veřejnosti a představitelů veřejné správy a dalších specifických cílových skupin o možnostech čerpání evropských fondů a veškerých dalších tématech souvisejících s realizací politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR v letech Schéma koordinace při realizaci Komunikačních plánů KoP OP TP pro úroveň NSRR KoP ROP KoP TOP 2

3 II. Prvky systému informování veřejnosti a představitelů veřejné správy o možnostech čerpání fondů 1. Komunikační plán Operačního programu Technická pomoc na léta pro úroveň řízení NSRR Komunikační plán Operačního programu Technická pomoc (OP TP) zajišťuje jednak publicitu samotnému OP TP a jednak představuje rámcovou komunikační strategii ČR pro úroveň Národního strategického referenčního rámce (NSRR) na období Samotný OP TP slouží pro zajištění efektivní realizace NSRR, přičemž jeho globálním cílem je zajistit efektivní využití prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti programového období a podpořit dosažení strategických a specifických cílů NSRR a OP. Rámcová strategie vymezená v KoP OP TP bude rozpracována a zpřesněna prostřednictvím ročních plánů komunikačních aktivit obsahujících detailní informace o plánovaných informačních a propagačních aktivitách včetně vyčíslení příslušných monitorovacích indikátorů. Plán konkrétních aktivit bude předkládán vládě pravidelně ve čtvrtletních intervalech stane se nedílnou součástí Zprávy o stavu plnění úkolů v oblasti Hospodářská a sociální soudržnost. Za realizaci Komunikačního plánu OP TP odpovídá Řídicí orgán OP TP ŘO OP TP (MMR, Odbor Řídicího orgánu Integrovaného operačního programu a Operačního programu Technická pomoc).. K byl Komunikační plán OP TP předložen vedení MMR, jeho předložení Monitorovacímu výboru je plánováno na září KoP OP TP je také nutné posléze předložit Evropské komisi. Komunikační plán Operačního programu Technická pomoc na léta pro úroveň řízení NSRR je součástí tohoto materiálu (příloha 1). 2. Komunikační plány operačních programů Komunikační plány OP jsou nástroji k zajištění publicity operačních programů, které věcně naplňují strategické cíle vymezené v NSRR. Komunikační plány jsou nástroje pro realizaci informačních a propagačních aktivit OP. Každý operační program bude realizovat vlastní komunikační strategii směrem ke svým cílovým skupinám (zejména potenciálním žadatelům a žadatelům). Bude se jednat o komunikační plány tematických (sektorových) operačních programů (budou koncipovány plošně a cílovány na specifické cílové skupiny) a plány regionálních operačních programů (s působností v jednotlivých regionech soudržnosti). Za realizaci komunikačních plánů OP odpovídají Řídicí orgány OP (věcně příslušná ministerstva, Regionální rady Regionů soudržnosti viz níže uvedená tabulka). Komunikační plány OP se předkládají Evropská komisi a jejich podoba a výsledky jsou prezentovány Monitorovacímu výboru daného OP. Komunikační plány OP jsou v současné době připravovány odpovědnými pracovníky ŘO OP a jejich struktura a obsah konzultován s ŘO OP TP (MMR). 3

4 Tabulka č. 1: Operační programy v ČR v letech a jejich gestoři Operační program Řídicí orgán OP Technická pomoc MMR Integrovaný operační program MMR OP Podnikání a inovace MPO OP Výzkum a vývoj pro inovace MŠMT OP Životní prostředí MŽP OP Doprava MD OP Lidské zdroje a zaměstnanost MPSV OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT ROP Střední Čechy RR RS** Střední Čechy ROP Moravskoslezsko RR RS ** Moravskoslezsko ROP Severovýchod RR RS ** Severovýchod ROP Jihovýchod RR RS** Jihovýchod ROP Severozápad RR RS** Severozápad ROP Jihozápad RR RS** Jihozápad ROP Střední Morava RR RS** Střední Morava OP Praha Konkurenceschopnost Hl. m. Praha OP Praha Adaptabilita Hl. m. Praha OP Přeshraniční ČR - Polsko MMR OP Přeshraniční SR-ČR OP Přeshraniční Bavorsko - ČR OP Přeshraniční Sasko - ČR OP Přeshraniční Rakousko - ČR OP Nadnárodní spolupráce OP Meziregionální spolupráce ESPON INTERACT * pouze národní orgán/národní kontaktní místo/národní koordinátor ** Regionální rada Regionu soudržnosti Jmenný seznam odpovědných osob za komunikaci v rámci řídicích orgánů je k dispozici v Příloze č. 3 Přílohy 1 tohoto materiálu. 3. Koordinace komunikačních aktivit KoP OP TP předpokládá koordinované a synergické provádění komunikačních aktivit na národní úrovni (ŘO OP TP Národní orgán pro koordinaci) a na úrovni jednotlivých OP (tematických/regionálních). Koordinace v oblasti komunikace vyplývá i z Národního strategického referenčního rámce ČR , kapitoly 11 Řízení a koordinace politiky hospodářské a sociální soudržnosti a Usnesení Vlády ze dne č. 620 o ukončení vyjednávání NSRR s EK. Z kapitoly 11 NSRR vyplývá odpovědnost Národního orgánu pro koordinaci (NOK) za zajišťování publicity a informovanosti a koordinaci aktivit řídicích orgánů v této oblasti. 4

5 Nástrojem koordinace je pracovní skupina pro informace a publicitu fondů EU, ve které jsou zastoupení odpovědní komunikační úředníci všech OP v ČR (zástupci Řídicích orgánů OP odpovědní za publicitu programu). Dále se předpokládá vytvoření informačního systému pro řízení a koordinaci komunikačních plánů na všech úrovních implementace (tj. národní i programové), který bude napojen na informační systém pro monitorování realizace fondů EU v letech Hlavní roviny koordinace provádění komunikačních aktivit na úrovni OP TP NSRR a OP: Akce organizované ŘO pro různé cílové skupiny (zejména pro širokou a odbornou veřejnost a potenciální žadatele programů) Informační aktivity pro potenciální příjemce a příjemce (pokyny, příručky, brožury) Mediální kampaně (komplexní mediální akce pro publicitu programů) Cílem koordinace aktivit je jejich vzájemná provázanost, jednotný systém publicity a medializace, a tím celková podpora provádění komunikačních aktivit na národní úrovni. Společnou informační platformou KoP OP je oficiální server MMR pro informování o fondech EU (viz dále kapitola IV. a příloha 2). Potenciální příjemci a příjemci najdou na centrální adrese všechny potřebné dokumenty vztahující se k projektové žádosti. Tvorba a vydávání dokumentů pro žadatele je však plně v kompetenci jednotlivých ŘO OP. III. Cílové skupiny komunikace fondů EU Obsah komunikace: komunikační roviny Komunikační strategie vymezená v KoP OP TP na úrovni NSRR a také jednotlivých OP zahrnuje 3 základní komunikační roviny (úrovně). Ty se liší cílem komunikace, jemu odpovídající cílovou skupinou, daným komunikačním obsahem a samozřejmě vhodnými informačními a propagačními nástroji. Systém informování veřejnosti a představitelů veřejné správy o čerpání evropských fondů tedy zahrnuje: Komunikaci pro úspěch politiky HSS (rovina obecná) Komunikaci pro úspěšný program (rovina programová) Komunikaci pro úspěšný projekt (rovina projektová) Obecná rovina komunikace Obsahem této roviny je existence a realizace politiky HSS v ČR: jedná se o obecné informace o existenci, činnostech a náplni politiky HSS EU, NSRR a operačních programů v přístupné a jednoduché podobě. Současně bude komunikován přínos nástrojů politiky HSS 5

6 pro jednotlivé sektory domácí ekonomiky a též pro regiony. Nedílnou součástí komunikace přínosů politiky HSS EU jsou také příklady úspěšně realizovaných projektů na území ČR. Cílová skupina: Široká veřejnost Média Politická reprezentace (představitelé veřejné správy) Programová rovina komunikace Obsahem této roviny je příprava a realizace programů v rámci politiky HSS. Aktivity jsou zaměřeny zejména na zvýšení schopností a dovedností pracovníků implementační struktury v oblasti řízení a monitorování NSRR, a současně na zajištění kvalitních informací o výsledcích pomoci EU a jejich dopadech s využitím evaluačních aktivit. Součástí této roviny je i komunikace mezi implementačními strukturami jednotlivých OP, výměna dobrých zkušeností a sdílení informací. Cílová skupina: Řídící orgány OP Implementační subjekty OP Monitorovací výbory OP Platební, certifikační a auditní orgány (PCO MF) Hospodářští a sociální partneři (obchodní asociace, NNO, organizace zastupující podnikatele, další hospodářští a sociální partneři) Experti (expertní okolí) Akademická sféra Projektová rovina komunikace Obsahem této roviny je příprava a realizace projektů v rámci programů politiky HSS. Aktivity v rámci této roviny zahrnují poskytování informací o náplni a zaměření operačních programů a zejména o veškerých otázkách spojených s předkládáním projektů realizovaných v rámci jednotlivých OP (tzv. pokyny pro žadatele vč. průřezových metodik, např. metodika uznatelných výdajů, pravidla pro realizaci výběrových řízení, metodika uplatňování horizontálních témat, metodika pro archivaci dokumentů, metodiky přípravy a řízení projektů, metodika monitorování, příklady dobré praxe, průvodce programy a fondy apod.). Cílová skupina: Potenciální žadatelé Žadatelé Příjemci pomoci a jejich partneři Potenciální a koneční uživatelé cílové skupiny projektů realizovaných v rámci operačních programů 6

7 Cílové skupiny a roviny komunikace ve vztahu ke komunikačním plánům OP Obecná rovina komunikace (HSS) Š iroká veřejnost Média Politická reprezentace (představitelé veřejné správy) Komunikace na národní úrovni OP Technická pomoc KoP OP TP - NSRR Programová rovina komunikace Projektová rovina komunikace Řídící orgány OP Implementační subjekty OP Monitorovací výbory OP Platební, certifikační a auditní orgány Hospodářští a sociální partneři Experti Potenciální žadatelé Žadatelé Příjemci pomoci a jejich partneři Cílové skupiny projektů KoP OP Komunikace na úrovni OP (tematických, regionálních) Uvedené schéma znázorňuje vazbu cílových skupin a rovin komunikace v závislosti na strategii komunikačních plánů operačních programů a komunikačního plánu pro národní úroveň. Jsou v něm jasně vidět priority a vzájemné propojení strategií s ohledem na cílové skupiny, kdy v případě KoP OP TP hraje klíčovou úlohu komunikace široké veřejnosti a médiím, zatímco KoP OP se soustřeďují zejména na potenciální žadatele a žadatele konkrétního programu. Strategie a z nich vycházející komunikační aktivity se samozřejmě prolínají tak, aby každý z programů přispěl k propagaci a vyšší informovanosti české veřejnosti o úloze a významu politiky soudržnosti a jejích konkrétních nástrojů operačních programů. 7

8 IV. Nástroje komunikace Národního orgánu pro komunikaci a Řídicích orgánů OP komunikační nástroje Externí komunikace Interní komunikace Řízená publicita Koordinovaná publicita Jednotný informační systém Systém publikací Tiskové konference Internetová prezentace Prezentace Audiovizuální a multimediální pořady Tiskové zprávy Videokonference 1. Klíčové nástroje externí komunikace: Pro naplnění cíle poskytování srozumitelných a dostupných informací o možnostech využívání fondů EU, je nezbytné zajistit jednotný systém nástrojů, které umožní rychlý, aktuální a věcně správný přenos potřebných informací ke všem definovaným cílovým skupinám. Projekt proto počítá s dostatečně širokou škálou nástrojů, které kombinují široký zásah na všechny cílové skupiny a přitom umožňuje garantovat i požadovanou přesnost informací. Vlastní řízená publicita: Systém vlastních periodických i neperiodických publikací s řízenou distribucí jednotná internetová prezentace vlastní audiovizuální a multimediální pořady a aplikace videokonference Vyjmenovaná skupina základních typů komunikačních nástrojů tvoří propojený celek s jednotným systémem zpracování a publikování informací. Jednotlivé nástroje se navzájem doplňují jak obsahově, tak i orientací na vybrané segmenty cílových skupin. Zároveň splňují požadavky na rychlost i přesnost informací. Pomocí standardních nástrojů bude sledována a vyhodnocována jejich efektivita a účinnost. Mediální koordinovaná publicita: Tiskové konference Prezentace pro novináře a odbornou veřejnost Publikování a distribuce tiskových zpráv a vlastních materiálů mediím Druhou klíčovou součástí externí komunikace je kontinuální práce s medii pomocí standardních nástrojů (Media Relations). Tento způsob zajišťuje velký zásah bez možnosti 8

9 přesného zaměření na konkrétní cílové skupiny a bez garance rychlosti a věcné správnosti distribuovaných informací. 2. Klíčové nástroje interní komunikace Zásadní roli v interní komunikaci bude hrát připravovaný jednotný informační systém pro komunikaci, který umožní rychlé a efektivní sdílení všech potřebných informací napříč jednotlivými OP a usnadní tak nejen řešení problému, ale také zjednoduší přípravu podkladů pro návaznou externí komunikaci. 3. Hlavní informační a propagační aktivity realizované na národní úrovni tj. dle Komunikačního plánu OP TP: Internetový portál Portál plní funkci rozcestníku k informacím o evropských fondech. Je domovskou stránkou programů, které spadají do gesce MMR, zároveň však sdružuje informace o všech OP. MMR tím naplňuje svou zastřešující a koordinační roli v oblasti komunikace strukturální pomoci EU v ČR. Detailnější informace o struktuře a obsahu portálu a informace o aktuálních aktivitách souvisejících s portálem jsou obsaženy v příloze 2 tohoto materiálu. Informační centra - komunikační nástroje pro fondy EU Informačními centry se rozumí celorepubliková síť kontaktních míst tvořená subjekty veřejné a privátní sféry (regionální samospráva, obce, odborné a profesní svazy a organizace). O konkrétní podobě informační sítě se bude diskutovat v rámci pracovní skupiny pro informace a publicitu. Dále je významná spolupráce s Úřadem vlády ČR, který provozuje Integrovaný informační systém o EU. Klíčovými nástroji komunikace Integrovaného informačního systému o EU Úřadu vlády ČR jsou Eurocentra, Eurofon a Euroskop.cz. Tyto nástroje jsou určeny především široké veřejnosti. Důležitým aspektem spolupráce je i distribuce informačních a propagačních materiálů o programech fondů EU a zpětná vazba o jejich využití. Spolupráce MMR a ÚV ČR je prezentována na a dalších vhodných informačních a propagačních materiálech Národního orgánu pro koordinaci. Spolupráce s médii Průběžná PR podpora a komunikace aktuálních témat při realizaci politiky soudržnosti v ČR (tiskové zprávy, tiskové konference, články) Propagační aktivity při prezentaci konkrétních výsledků programů (inzeráty, TV spoty..) Ucelené mediální kampaně při zahájení realizace programů či významné události politiky soudržnosti v ČR. 9

10 Klasické informační a propagační nástroje Tisk a distribuce periodických i neperiodických publikací řízený ustanovenou vydavatelskou radou. Příprava brožurek, letáků, audiovizuálních a multimediálních pořadů a aplikací a videokonferencí atp. informujících o politice hospodářské a sociální soudržnosti v ČR, realizovaných programech, finančních alokacích a konkrétních dotačních možnostech pro jednotlivé cílové skupiny programů (obce, podnikatelé, neziskový sektor atd.). Zprávy, studie, informace Informování o specifických programových či metodických otázkách, výstupy metodických či evaluačních projektů. Pravidelné informace politickým představitelům ČR (vláda, parlament), odborné veřejnosti, expertům a zástupcům akademické sféry. Výstupy budou navazovat na pravidelná pracovní jednání orgánů pro řízení a koordinaci programů politiky HSS, zejména Monitorovacích výborů OP, Poradního výboru NOK, Koordinační jednání k Harmonogramu čerpání SF, Řídicího a koordinačního výboru a dalších uskupení na pracovní (technické) úrovni. Zpráva o stavu plnění úkolů v oblasti Hospodářská a sociální soudržnost (čtvrtletně) Jednorázové propagační a informační akce Celostátní konference k významné události realizace programů politiky HSS v ČR (zahájení programů, prezentace výstupů atp.). Série seminářů k jednotlivým programům (ve všech regionech ČR) apod. 10

11 Seznam příloh: Příloha 1: Komunikační plán Operačního programu Technická pomoc na léta pro úroveň řízení NSRR Příloha 2: Aktuální komunikační aktivity MMR k politice hospodářské a sociální soudržnosti (evropských fondům) Zkratky: KoP Komunikační plán MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR MV Monitorovací výbor NNO Nevládní nezisková organizace NOK Národní orgán pro koordinaci NSRR Národní strategický referenční rámec OP Operační program OP TP Operační program Technická pomoc PCO Platební a certifikační orgán Politika HSS Politika hospodářské a sociální soudržnosti PR Public Relations (styk s veřejností) PS Pracovní skupina ROP Regionální operační program RR RS Regionální rada regionu soudržnosti ŘO Řídicí orgán SF Strukturální fondy TOP Tematický operační program 11

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. listopadu 2012 č. 867 k přípravě programů spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období let 2014 až 2020

Více

Strukturální EU fondy 2007-2013

Strukturální EU fondy 2007-2013 Strukturální EU fondy 2007-2013 Andrea Kožuchov uchová 31.10.2007 Equica Poradenská společnost Specializace na projektové a procesní řízení EPMS Equilibrium Project Management Solutions Vlastní metodika

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

KOMUNIKAČNÍ PLÁN. pro Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Identifikační číslo: MAD 104 Příloha OM OP LZZ: G

KOMUNIKAČNÍ PLÁN. pro Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Identifikační číslo: MAD 104 Příloha OM OP LZZ: G KOMUNIKAČNÍ PLÁN pro Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Identifikační číslo: MAD 104 Příloha OM : G Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO Číslo revize: 0 Číslo vydání: 1.0

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Ing. Daniel Braun, M.A. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor řízení a koordinace NSRR 1 nok@mmr.cz Strategie pro období 2007 2013 (Evropský

Více

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020)

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Mgr. Hana Bláhová Eurocentrum Ostrava Úřad vlády ČR Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Ministerstvo pro

Více

VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most

VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most Evropská komise připraví legislativu Pravidla pro využívání prostředků v rámci jednotlivých fondů Nařízení schvaluje Evropský parlament a Rada EU Rada EU

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011 Leden 2011 Praha 1 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. STRATEGIE

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

Komunikační plán OPŽP pro rok 2009

Komunikační plán OPŽP pro rok 2009 Komunikační plán OPŽP pro rok 2009 Pro informaci členům Monitorovacího výboru OPŽP konaného dne 10. listopadu 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz www. e

Více

KOMUNIKAČNÍ AKČNÍ PLÁN. Operační program Rozvoj lidských zdrojů

KOMUNIKAČNÍ AKČNÍ PLÁN. Operační program Rozvoj lidských zdrojů KOMUNIKAČNÍ AKČNÍ PLÁN Operační program Rozvoj lidských zdrojů VERZE 1.2 ČERVEN 2005 17. 6. 2005 Číslo vydání: 1 Číslo revize: 2 Strana 12 z 14 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CÍLE A CÍLOVÉ SKUPINY... 5 2.1 Cíle...

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy

Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy Verze 1.1 ze dne Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy 1 Koordinační mechanismus byl vytvořen pro oblast veřejné správy s cílem

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Komunikační plán operačního programu Technická pomoc na léta

Komunikační plán operačního programu Technická pomoc na léta Komunikační plán operačního programu Technická pomoc Komunikační plán operačního programu Technická pomoc na léta 2007 2013 Zpracoval Odbor řídicího orgánu operačního programu Technická pomoc MMR 1/28

Více

Komunikační plán Operačního programu Technická pomoc na léta pro úroveň řízení NSRR

Komunikační plán Operačního programu Technická pomoc na léta pro úroveň řízení NSRR IV. Příloha 1 Komunikační plán Operačního programu Technická pomoc na léta 2007 2013 pro úroveň řízení NSRR Srpen 2007 1/54 Obsah: 1 ÚVOD... 4 1.1 ANALÝZA VÝCHOZÍ SITUACE... 5 2 OBSAH A STRATEGIE KOP OP

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Roční plán komunikačních aktivit pro úroveň ŘO Zpracovatel/předkladatel: MŠMT Odbor Řízení OP VK Schvalovatel /ŘO: MŠMT

Více

Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období

Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období 7 13 Zpráva pro členy vlády ČR KVĚTEN 16 Úvod Stručný přehled čerpání fondů EU v období

Více

Proces certifikace výdajů. Michal Šuma Platební a certifikační orgán Ministerstvo financí ČR

Proces certifikace výdajů. Michal Šuma Platební a certifikační orgán Ministerstvo financí ČR Proces certifikace výdajů Michal Šuma Platební a certifikační orgán Ministerstvo financí ČR Obsah 1. Systém implementace v ČR, legislativa 2. Úloha Ministerstva financí ČR 3. Informační systémy při správě

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVENEC 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Příloha 1: Obrázek č. 1 - Úvodní obrazovka systému eaccount. Zdroj:

Příloha 1: Obrázek č. 1 - Úvodní obrazovka systému eaccount. Zdroj: Příloha 1: Obrázek č. 1 - Úvodní obrazovka systému eaccount Zdroj: www.czechinvest.cz Příloha 2: Obrázek 2 - Detail projektu v systému eaccount Zdroj: www.czechinvest.cz Příloha 3: Obrázek 3 - Úvodní obrazovka

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy. Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR

Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy. Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR Přístupy k vyhlašování a řízení výzev Definovat metodická doporučení pro řízení a

Více

Roční komunikační plán OP TP pro rok 2008

Roční komunikační plán OP TP pro rok 2008 Roční komunikační plán OP TP pro rok 2008-1 - OBSAH 1. ÚVOD, CÍLE...3 2. CÍLOVÉ SKUPINY...4 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...4 4. ROZPOČET A HARMONOGRAM...5 4.1 ROZPOČET...5 4.2 HARMONOGRAM...6

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 BŘEZEN 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Programové období z hlediska měst a obcí. Krajská setkání Svazu měst a obcí ČR

Programové období z hlediska měst a obcí. Krajská setkání Svazu měst a obcí ČR Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Krajská setkání Svazu měst a obcí ČR STAV OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Finální fáze vyjednávání programového období 2014-2020 a programů Řídicí orgány vyjednávají

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVEN 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 JUDr. Olga Letáčková Náměstkyně ministryně pro místní

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVEN 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období 2014-2020 v souvislosti s dalším využitím výstupů tohoto projektu a možností pro oblast GIS WORKSHOP MAPY BUDOUCNOSTI 10-11. června 2015

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVENEC 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

Komunikační plán OPŽP pro rok 2010

Komunikační plán OPŽP pro rok 2010 Komunikační plán OPŽP pro rok 2010 Pro informaci členům Monitorovacího výboru OPŽP konaného dne 3. prosince 2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY www. o

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Finanční zdroje euroregionů v období

Finanční zdroje euroregionů v období Finanční zdroje euroregionů v období 2007-2013 Cíle regionální politiky 2007-2013 V období 2007-2013 sleduje regionální politika tři cíle, k jejichž dosažení má v evropském střednědobém rozpočtovém rámci

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Příprava měst a obcí na programové období 2014-2020. RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj

Příprava měst a obcí na programové období 2014-2020. RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Příprava měst a obcí na programové období 2014-2020 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o přípravě Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 Podklad pro přípravu

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. ledna 2015 č. 21 k Implementačním plánům Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, změně Strategického

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 KVĚTEN 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Č. j.: MMR-25553/2013-21

Č. j.: MMR-25553/2013-21 Metodický pokyn ke vzdělávání zaměstnanců v rámci Systému vzdělávání zaměstnanců realizujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007 2013 a Dohodu o partnerství v programovém období

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 51 ze dne 22. srpna 2013 ke změně Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 BŘEZEN 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 PROSINEC 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Komunikační plán pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Komunikační plán pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 25.4.2008 1 Obsah: 1 ÚVOD... 4 1.1 ANALÝZA VÝCHOZÍ SITUACE...6 2 OBSAH A STRATEGIE KoP

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

5. Komunikační úředník. Koordinaci (NOK) Tvorba reportingu o využití národních zdrojů a zdrojů EU v regionech ČR

5. Komunikační úředník. Koordinaci (NOK) Tvorba reportingu o využití národních zdrojů a zdrojů EU v regionech ČR Základní typové pozice implementační struktury subjektů operačních programů (řídících orgánů a zprostředkujících subjektů) v programovém období 2007-2013 aktualizace k 1. březnu 2013 Pořadí Typová pozice

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Identifikační číslo: MAD 13 Příloha OM OP RLZ A1 1/7 Řízená kopie elektronická 15.1.2008 Číslo vydání: 1 Číslo revize: 2 Strana 1

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Výroční konference ROP Severozápad 21. září 2010, Litoměřice Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 Programové období 2004 2006 Rozdělení prostředků na rozvoj

Více

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie)

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie) Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského

Více

Kultura a strukturální fondy

Kultura a strukturální fondy Kultura a strukturální fondy 9. Prosince 2005 Pražské Kongresové centrum Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sekretariát ŘKV (odbor Rámce podpory Společenství) Harmonogram EU Únor 2004: Návrh finanční perspektivy

Více

Komunikační plán Operačního programu Technická pomoc. na programové období

Komunikační plán Operačního programu Technická pomoc. na programové období Komunikační plán Operačního programu Technická pomoc na programové období 2007 2013 Aktualizace prosinec 2011 Verze 1.1 1/29 Obsah: 1 ÚVOD... 4 1.1 ANALÝZA VÝCHOZÍ SITUACE... 5 2 OBSAH A STRATEGIE KOP

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Mgr. Ivana Krůželová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Využívání fondů EU v období 2004-2006 Alokace 2004 Alokace 2004-2006 Stav k 1.11.2006

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Podklad pro jednání RHSD ÚNOR 2015 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) pravidelně sleduje a

Více

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Eurocentrum Liberec pro Vás připravilo přehledový dokument o fondech Evropské unie. Obsahuje souhrn obecných informací o fondech, regionálních a komunitárních programech.

Více

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA Řídící orgán OP Doprava harmonogram naleznete na http://www.opd.cz/cz/informace-pro-zadatele Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více