Výroční zpráva Školní rok 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Školní rok 2007/2008"

Transkript

1 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, , Děčín I Výroční zpráva Školní rok 2007/2008 V Děčíně

2 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4, , DĚČÍN I Zřizovatelem školy je Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem. Ředitelem školy byl od začátku školního roku Mgr. Václav Lešanovský, který se vrátil dne v říjnu 2006 do funkce ředitele školy po čtyřletém uvolnění pro výkon veřejné funkce. K témuž datu byla do funkce zástupce statutárního orgánu jmenována PaedDr. Hana Brádková, která má na starosti veškeré záležitosti pedagogické, tedy výchovu, vzdělávání, dále pak styk s veřejností. Druhou zástupkyní ředitele školy zůstala i nadále Mgr. Zdeňka Soukupová, zajišťující provozně ekonomický úsek školy. Kontakt na zařízení: tel , tel. ředitel školy , web Informace lze získat u pověřených pracovníků: Pavla Málková (hospodářka školy), vedení školy. Škola byla v současné podobě zřízena k.9.99, zařazena do sítě , s účinností od škola užívá názvu Gymnázium Děčín, příspěvková organizace. Poslední aktualizace v rejstříku škol a školských zařízení byla provedena ke dni , podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol má instituce jednu součást GYMNÁZIUM s celkovou kapacitou 550 žáků. Byla však upravena kapacita oborů: 79-4-K/40 gymnázium-všeobecné maximálně 300 studentů, 79-4-K/80 a 79-4-K/8 gymnáziumvšeobecné maximálně 330 studentů. Škola nemá jako součást školní jídelnu ani domov mládeže. Studenti mohou využívat kapacity školní jídelny ve Sládkově ulici, se kterou máme uzavřenu smlouvu o dodávce obědů pro žáky i zaměstnance školy. Od školního roku byla zřízena školská rada podle zák 56/2004 Sb. (školský zákon). Volby proběhly dvoukolově a , rada má 6 členů, studenty a jejich zákonné zástupce zastupuje Ing. L.Kunte, PhD., PhDr. P. Turková, sbor zastupuje Mgr. H.Jirglová a Mgr. Z.Soukupová, za zřizovatele byla jmenována bývalá studentka gymnázia P.Rašková a od JUDr. Milan Franc. Funkci předsedkyně vykonává i nadále Mgr. Z. Soukupová. V loňském školním roce se uskutečnila dvě jednání školské rady. První jednání proběhlo v říjnu 2007, kde ředitel školy předložil ke schválení výroční zprávu za školní rok 2006/2007a ŠVP pro nižší stupeň víceletého gymnázia. Oba dokumenty byly přijaty bez připomínek. Ředitel školy členy informoval o probíhající přestavbě školy, harmonogramu prací do srpna Druhé jednání proběhlo v květnu roku Na této schůzce byli členové školské rady seznámeni s výsledky přijímacích zkoušek, zamýšlenou změnou školního řádu (posunutí začátku vyučování na 7:55 hod.), výsledky celostátního srovnání našich studentů v kvartě. Pro zajištění svého působení využíváme následujících mimoškolních nebo občanských sdružení při škole: S financováním řady akcí škole výrazně pomáhá Unie rodičů, která je místní organizací pražské centrály, absolvovali jsme 3 schůzky během školního roku, vedli průběžná jednání s předsedou a hospodářem. Při škole funguje i Školní sportovní klub, na gymnáziu pracuje předseda okresní rady AŠSK, do aktivit je zapojeno velké množství studentů. 2

3 Charakteristika školy Gymnázium v Děčíně je školou s více jak stoletou tradicí. Reálné gymnázium zde bylo založeno již v r. 899, dnešní podobu škola dostala v r. 990/99, kdy poprvé otevřela víceleté studium (sedmileté), které od r. 995/996 probíhá nadále jako osmileté. Přibližně od této doby škola v rámci osmiletého studia nabízela výuku rozšířené hudební výchovy, která již není v nabídce. Současný systém studia svou nabídkou volitelných předmětů po druhém ročníku umožňuje i přímé zapojení do praktického života, kterého však naši studenti nemusejí příliš využívat. Ve statistikách Úřadu práce v Děčíně se absolventi školy objevují velice sporadicky, proto Úřad práce považuje existenci školy jako výraznou pomoc místnímu trhu práce. Do budoucna vedení školy uvažuje o rozšíření nabídky volitelných předmětů, úprava bude souviset s vytvořením školního vzdělávacího programu pro gymnázia, na jehož tvorbu se vedení školy ve spolupráci s vyučujícími postupně a průběžně připravuje. Přehledy úspěšnosti přijetí na vysoké školy, příp. uplatnění studentů vykazují tradičně dlouhodobě skvělá čísla (kolem 80% z celkového počtu hlásících se studentů), stejně tak se snad podařilo pozastavit klesající trend zájmu o školu, dotýkající se především čtyřletého studia. Naopak o osmileté studium je tradičně zájem veliký, škola by lehce naplnila i dva kvalitně obsazené první ročníky nižšího stupně osmiletého studia. Základní představa vedení školy o profilu absolventa je zveřejněna v Dlouhodobém záměru rozvoje školy na r a v našem školním vzdělávacím programu. Vzhledem k dlouhodobosti vytčených představ jsme společně s učiteli podnikali dílčí kroky k naplňování tohoto dlouhodobého cíle. Chod školy byl i v uplynulém školním roce částečně poznamenán probíhající náročnou dlouhodobou investiční akcí, jejímž konečným cílem je rekonstrukce celého areálu školy. V rámci. etapy přestavby byl za plného provozu vybudován uprostřed budovy výtah pro imobilní studenty a návštěvníky budovy, nová kotelna a veškeré přípojky inženýrských sítí. Ve 2. etapě, probíhající ve školním roce , pak byla dostavěna stávající budova, jejíž původní půdorys ve tvaru U byl uzavřen propojovacím křídlem. Celá stavba je prosvětlována dvěma atrii. V místech dostavby a stávající budovy byla vybudována nová úniková schodiště. Podařilo se vyřešit dlouhodobý problém s nevyhovujícími šatnami, které byly vybudovány v přízemí stavby. V dostavěném křídle budovy byly zřízeny nové kabinety, které umožnily výrazně zkvalitnit zázemí pedagogického sboru. Ke zpříjemnění odpočinku studentů přispěly nově pořízené sedací soupravy na chodbách, každé patro je po svém obvodu vybaveno odolným a moderním sedacím nábytkem. Vedení školy se aktivně podílelo na průběhu třetí a čtvrté etapy, tedy vybudování půdní vestavby, která byla v polovině srpna 2006 zkolaudována. V půdních prostorách byly celkem postaveny 4 učebny, všechny vybavené zatemněním. V půdní vestavbě jsme získali tři nové kabinety, nové zázemí zde získaly i uklízečky. Vedle prostor pro výuku vznikly po celé délce spojovací chodby nové sedačky, které dále výrazně zpříjemní chvíle odpočinku studentů. Celková rekonstrukce v 5. etapě byla současným vedením školy připravována ve spolupráci s KÚ ÚK od listopadu Vzhledem k velkému rozsahu stavebních prací jsme požádali MŠMT o prodloužení hlavních prázdnin o měsíc a provedení požadované rekonstrukce v objektu školy za dobu 3 měsíců. 3

4 Pracovníci ministerstva vyšli našemu záměru vstříc, takže práce byly provedeny od poloviny června do poloviny září V průběhu 3 měsíců byl zlepšen technický stav původní budovy výměnou původních oken ve 3. patře, v celém objektu byly osazeny nové dveře, vyměněny byly všechny rozvody teplé a studené vody, kanalizace, elektro sítí, počítačové sítě, revizí a opravou prošly podlahové plochy ve všech místnostech i na chodbách. Dále byl určen harmonogram rekonstrukce až do konce 5. etapy, kterým byl stanoven srpen Zahájení výuky ve školním roce 2007/208 byl pro většinu žáků školy posunut o dva týdny, což se netýkalo především žáků maturitních ročníků, jejichž výuka probíhala v prostorách ČVUT Děčín. Dále se v tomto termínu uskutečnily sportovní kursy žáků 3. ročníků a septimy a seznamovací výjezdy nově přijatých žáků. ročníků a primy. V průběhu školního roku přišla na řadu oprava tělocvičny, hlavního schodiště, objektu se dvěma bytovými jednotkami, sklepních prostor a byla provedena nová fasáda celého objektu. Ve 3. patře objektu byla vybudována aula školy s kapacitou 90 míst, kterou se podařilo z finančních prostředků školy vybavit sedadly. Škola tím získala vhodné prostory pro pořádání přednášek a besed, setkání se studenty i rodiči. Toto zázemí jsme velmi nutně potřebovali, protože využívání knihovny či tělocvičny bylo pro tyto účely nedostatečným provizorním řešením. V průběhu školního roku se podařilo získat sponzorský dar Nadace ČEZ, za který jsme pořídili kompletní vybavení již třetí učebny (po multimediální učebně a učebně zeměpisu) interaktivní tabulí s ozvučením, dataprojektorem a počítačem. V období hlavních prázdnin 2008 byly provedeny úpravy prostor biologie, chemie (včetně vybavení laboratoře novými stoly) a školní knihovny. Zároveň je připravována i úprava areálu školního dvora, kde by mělo být vybudováno multifunkční sportoviště pro míčové hry. Zatím má škola k dispozici pouze jedinou vlastní malou tělocvičnu, ostatní prostory pro výuku TV škola musí najímat. Vzhledem k probíhajícím pracím nebylo možné vůbec využívat školní dvůr. Situace nedostatku sportovišť se přece jen zlepšila, díky aktivitě Městského úřadu v Děčíně (zřizovatel základních škol) byl dobudován sportovní areál při ZŠ Vrchlického, který hojně využíváme. Kompletní rekonstrukce a dostavba areálu školy přinesly zvýšenou náročnost při průběžné organizaci vyučování, a to jak pro vedení školy, tak pochopitelně pro vyučující i studenty. Domnívám se, že se zatím vše dařilo (i díky tolerantnímu přístupu všech zúčastněných, za který je nutno všem poděkovat) skloubit tak, že škola mohla po celý školní rok plnit svoji funkci. 4

5 Přehled oborů vzdělání Níže uvedená tabulka přehledně zachycuje obsazení v jednotlivých oborech studia ve školním roce Denní studium Typ školy Počet tříd Počet žáků ke dni Průměrný počet žáků na třídu ke dni Přepočtený počet pedagogických pedagogických pracovníků Gymnázium osmileté Gymnázium čtyřleté ,7 8,6 3,8 Počet žáků na přepočteného ped. pracovníka Přehled vzdělávacích programů Vyučované obory ve školním roce 2007/2008 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) Kód oboru (KKOV) Součá st školy Denní studium Počet žáků Ukončilo ZZ Gymnázium - všeobecné 79-4-K/ Gymnázium - všeobecné 79-4-K/ Gymnázium 79-4-K/ Ukončilo MZ Ukončilo absolutoriem 5

6 Údaje o pracovnících školy Interní pedagogičtí pracovníci školní rok Celkový odborně pedagogicky způsobilých (fyzicky) počet i učitelů Celkový Odborná a pedagog. způsobilost učitelů v % počet vyučovaných hodin na škole v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v % 39 95% ,5 94,7% Externí pedagogičtí pracovníci - školní rok Celkový odborně pedagogicky způsobilých (fyzicky) počet i učitelů Celkový Odborná a pedagog. způsobilost učitelů v % počet vyučovaných hodin na škole v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v % 0% 2 0 0% Ve škole pracovalo 39 učitelů, z nichž 95 % bylo odborně i pedagogicky způsobilých. Jeden pracovník byl zaměstnán externě (Seminář tvůrčího psaní). V loňském roce bylo odučeno 94,7 % hodin odborně. Věková skladba pedagogických pracovníků podle odborné a pedagogické způsobilosti Odborná pedagogická způsobilost a Do 35 let Nad 35 let do 45 let Nad 45 let do 55 let Nad 55 let do důchod. věku (včetně) Důchodci Celkový souhrn celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy úplná pouze odborná pouze pedagogická nekvalifikovaní Celkem Výuku zajišťuje stabilní, zkušený a kvalitní pedagogický sbor. V tabulce uvedená věková skladba dokládá postupné, ale nijak dramatické stárnutí sboru, v předdůchodovém věku je šest pedagogických pracovníků, průměr vyrovnávají mladší učitelé do 35 let. Nejvíce pracovníků patří do skupiny zkušených učitelů s více jak desetiletou praxí. Zaměstnaní důchodci pracují na částečné úvazky a pomáhají obsadit jednotlivé aprobace, případně dobírají hodiny za rodičovské dovolené. Pro následující školní rok nebyly opětovně uzavřeny pracovní smlouvy se třemi důchodkyněmi, které pracovaly na částečný úvazek a byly přijaty kvalifikované síly. 6

7 Údaje o přijímacím řízení Žáci přihlášení ke studiu ve školním roce 2007/2008 pro šk. rok 2008/09 Z toho Název a kód oboru Celkem Ke studiu na gymnáziu. kolo 2. kolo. kolo 2. kolo 79-4-K/ K/ Do učebních oborů (ZZ). kolo 2. kolo Do studijních oborů (MZ). kolo 2. kolo Do stud. oborů VOŠ / VZŠ (absolutorium). kolo 2. kolo Celkem Žáci přijatí ke studiu ve školním roce 2007/2008 od Z toho Ke studiu Do Do učebních Přijato Název a kód Celkem na studijních oborů (ZZ) mimo. a oboru gymnáziu oborů (MZ) 2. kolo přijímacího říz kolo kolo kolo kolo kolo kolo kolo kolo 79-4-K/ K/ Do stud. oborů VOŠ / VZŠ (absolutorium). kolo 2. kolo Celkem Další doplňující údaje k přijímacímu řízení Před samotnými přijímacími zkouškami a podáváním přihlášek škola tradičně připravila Den otevřených dveří. Návštěvníci byli aktivně vtaženi do prezentace jednotlivých předmětových komisí. Na základě počtu podaných přihlášek na čtyřleté studium ředitel rozhodl, že se nebudou konat přijímací zkoušky na tento obor. V souladu s koncepcí ředitele školy a na základě předchozích negativních zkušeností s testy SCIO byly pro víceleté studium zadány testy vypracované našimi zkušenými pedagogy. Zvolili jsme variantu testu z českého jazyka (včetně diktátu z CD) a z matematiky. Všichni zájemci o osmileté studium museli konat přijímací zkoušku. Vzhledem k nastaveným parametrům ochrany testů před zneužitím se neobjevily výtky ze strany rodičů zpochybňující objektivnost přijímacího řízení. Výběr z předložené nabídky úloh provádí vedení školy aprobované ve všech zastoupených předmětech. Celkem byla podána 2 odvolání. Obě byla postoupena Krajskému úřadu. Ani v jednom případě nebylo shledáno pochybení v proceduře přijímacích zkoušek z naší strany a nebylo tedy odvoláním vyhověno. 7

8 Při následném zařazování do tříd se vedení školy snaží rozmístit budoucí studenty do skupin s odpovídající úrovní jazykové přípravy. Na konci června všichni přijatí studenti vykonají rozřazovací testy do jazykových skupin. Jako druhý jazyk nabízíme studium N, FR, R. Problém vzniká u žáků primy, kteří se učili německý jazyk na ZŠ, tato skupina ale bývá pravidelně velmi malá. Odvolací řízení ve školním roce 2007/2008 : Odvolací řízení ve školním roce denní studium -. kolo Počet přijatých na Počet přijatých na Počet odvolání Typ školy základě základě odvolání ke celkem autoremedury KÚ Gymnázium

9 Výchova a vzdělávání, autoevaluace Během školního roku jsme ověřovali ŠVP, podle něhož jsme vyučovali v primě. Na základě zkušeností došlo k menším úpravám, především v učebních osnovách a průřezových tématech. I v souvislosti s naplňováním kompetencí jsme využívali nové metody. Poměrně často řešíme se studenty miniprojekty, mnozí vyučující již běžně pracují s interaktivní tabulí, pro niž i studenti vytvářejí výukové programy či ji používají k prezentaci své samostatné práce. Využíváme k výuce videotechniku, stále více ICT nejen jako zdroj informací, ale jako prostředek výuky. Pevnou součástí plánů předmětových komisí je i rozpis exkurzí. V tomto školním roce se však vzhledem ke zkrácenému školnímu roku neuskutečnily v celém rozsahu plánu. Nabídka volitelných předmětů zatím umožňuje využít dvou volitelných dvouhodinových předmětů na úrovni předposledního ročníku studia (konverzace v cizích jazycích, reálie anglicky mluvících zemí, programování, aplikace počítačů, latina, britská a americká literatura, literárně jazykový seminář, matematický seminář, seminář biologie, seminář chemie, seminář fyziky, seminář estetické výchovy), v posledním ročníku pak byla nabídka rozšířena o další dvouhodinový předmět (literární, dějepisný, zeměpisný, společenskovědní seminář, anglická gramatika, v ostatních lze pokračovat od třetího ročníku). Značný zájem mají studenti o seminář připravující studenty na zisk mezinárodně uznávaných certifikátů - skupina 6 studentů úspěšně absolvovala zkoušku First certifikate. Byl opět nabízen seminář tvůrčího psaní vedený ředitelem Městského divadla. Ekonomické limity však nedovolily některé semináře s menším zájmem otevřít. Jako řešení se ukazuje nabídka seminářů pro studenty 3. a 4. ročníků jednou za dva roky. Úvod do světa práce je řešen v rámci společenských věd a zeměpisu, důsledně sledujeme jeho zapojení do jednotlivých kapitol v příslušných předmětech (ekonomie, psychologie člověka, základy práva, obecná psychologie, psychologie činnosti). Využili jsme i spolupráce s Úřadem práce v Děčíně, studenti se zúčastnili testovacího programu volba povolání. Environmentální problematika je začleněna do tematických plánů biologie (ekologický přírodopis na nižším stupni víceletého gymnázia), chemie. Ve školním roce byla zřízena funkce koordinátora environmentální výchovy na škole, jehož cílem se stalo vypracování kompletního programu s touto problematikou. Cíle v této oblasti byly bezezbytku splněny, výborně se osvědčilo projektové vyučování v biologickém semináři, jehož výstupy byly pravidelně prezentovány na příslušných nástěnkách. Vedení školy pokračovalo v pravidelných výměnách zkušeností s ostatními gymnázii díky Asociaci ředitelů gymnázií a CZESHe, dobře komunikuje s ostatními středními školami v regionu, někteří zaměstnanci zároveň pracují na PF UJEP, příp. ČVUT, což nám pomáhá udržovat kontakt s VŠ. 9

10 Celkový prospěch žáků ve škole za I. pololetí školního roku : Škola Počet žáků Prospělo. pololetí s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Gymnázium osmileté Gymnázium čtyřleté Celkem Celkový prospěch žáků ve škole za II. pololetí školního roku : Škola *Počet žáků 2.pololetí Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Gymnázium víceleté Gymnázium čtyřleté Celkem zde jsou uvedeni všichni žáci od prvních do posledních ročníků studia cílem tabulky je zmapovat hodnocení všech žáků za druhé pololetí Výsledky výchovy a vzdělávání za I. pololetí školního roku ROČNÍK Počet žáků. pol. Počet žáků s 2 st. z chování % z celk. počtu Počet žáků s 3.st. z chování % z celk. počtu Zameškané hodiny Neoml. hodiny , , , , , CELKEM , ,7 Výsledky výchovy a vzdělávání za II. pololetí školního roku % ze zameškaných hodin ROČNÍK Počet žáků 2.pol. Počet žáků s 2 st. z chování % z celk. počtu Počet žáků s 3.st. z chování % z celk. počtu Zameškané hodiny Neoml. hodiny ,3 2, , , , , , CELKEM , ,4 % ze zameškaných hodin 0

11 Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou Počet žáků, kteří úspěšně ukončili Prospělo poslední ročník s vyznamenáním Prospělo Neprospělo v řádném termínu Gymnázium studenti neukončili v řádném termínu čtvrtý ročník a dělali v srpnu opravnou zkoušku 2 z nich neprospěli a opakují 4. ročník na jiném gymnáziu. Zbývající dva a devět studentů, kteří neprospěli u maturitní zkoušky v řádném termínu, vykonali maturitní zkoušku a opravnou maturitní zkoušku v září Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou náhradní termíny Počet žáků, kteří neukončili poslední ročník v řádném termínu Počet žáků, kteří ukončili poslední ročník v srpnu 2008 Prospělo s vyznamenáním Prospělo Gymnázium Neprospělo Opravné závěrečné zkoušky - září 2008 Počty žáků, kteří budou konat opravné závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu *Závěrečné zkoušky náhradní termín září 2008 Opravné závěrečné zkoušky - prosinec 2008 Opravné závěrečné zkoušky v termínu stanoveném zkušeb. komisí Opravné maturitní zkoušky - září 2008 Opravné maturitní zkoušky v příštím kalendářním roce **Maturitní zkoušky náhradní termín -září 2008 Ve školním roce 2007/2008 došlo k mírnému zhoršení ve srovnání s rokem předchozím (z,892 na,935), což vnímáme jako nevelkou statistickou odchylku, nepoukazující na vývojový směr. Výsledky jsou navíc relativní, neboť jsou ve stále menším počtu zastoupeni studenti nižšího stupně víceletého gymnázia, jejichž průměry vždy bývaly stabilně lepší. Přesto lze konstatovat, že studenti vyššího stupně víceletého studia dosahují lepších výsledků (24% vyznamenaných, průměrný prospěch,9) ve srovnání se čtyřletým studiem (% vyznamenaných, průměrný prospěch 2,2). Na nižším stupni víceletého studia je počet vyznamenaných dokonce 46% a průměrný prospěch.58. Nejlepší průměr na nižším stupni osmiletého studia vykázala VA (,38), na úrovni vyššího stupně a čtyřletého gymnázia V6.A (,70). Nejslabší třídou byla třída C3.C (2,45). Ve druhém pololetí neprospělo 3 studentů, 9 z nich uspělo v opravných zkouškách, dva studenti čtvrtého ročníku opakují ročník na jiném gymnáziu a dva studenti třetího ročníku opakují ročník na našem gymnáziu. Dva žáci kvarty ukončili studium na naší škole. Jedna dívka ze zdravotních důvodů a opakuje devátý ročník na základní škole a jeden student ze zájmu odešel studovat odbornou školu do Hradce Králové.

12 Žádný předmět nevykazuje výrazně nepříznivé výsledky, nejvyššího průměru tradičně dosahují český jazyk (povinně maturitní předmět) a matematika. Došlo také k menšímu poklesu absence na žáka (v r. 2006/07-52,8, v r. 2007/08-52,09). Toto je způsobeno lepší prací třídních učitelů. Problémem v některých případech zůstává způsob omlouvání zletilých studentů. U maturitních zkoušek studenti předvedli pěkné výkony, o čemž svědčí nejen počet studentů maturujících s vyznamenáním (celkem 29), ale i 8 studentů, kteří obdrželi samé výborné. Odměnou studentům i oceněním přístupu rodičů se stalo slavnostní předání maturitních vysvědčení v reprezentačních prostorách Děčínského zámku, jehož se zúčastnili i představitelé města. Proti tomu ale devět studentů neprospělo u maturitní zkoušky v řádném termínu. Všech 9 studentů úspěšně vykonalo opravnou maturitní zkoušku v září Při srovnání výsledků z let předešlých musíme konstatovat, že došlo k poklesu počtu studentů maturujících s vyznamenáním, přesto jich ale maturovalo s vyznamenáním 29%. (2003 to bylo 34,9%, 2004 to bylo 37,%, 2005 pak 35,8%, ,8%, ,7%). 2

13 UPLATNĚNÍ STUDENTŮ GYMNÁZIA V DĚČÍNĚ MATURUJÍCÍCH VE ŠK. R. 2007/2008 VŠ Zaměstnání Jazykový pomaturitní kurz Nezjištěno V8A V8B C4A C4B Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci Celkem V8A V8B C4A C4B Celkem studentů Podalo přihlášku na VŠ Přijato na VŠ Přijato na VŠ v % (z počtu studentů, kteří podali přihlášku) 96,0% 96,2% 83,3% 95,8% Přijato na VŠ v % (z celkového počtu studentů) 96,0% 96,2% 83,3% 95,8% Do přehledu byli zahrnuti pouze ti studenti čtvrtých ročníků, kteří v daném školním roce odmaturovali. 3

14 PŘEHLED VŠ, NA NICHŽ NAŠLI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTI VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA UK PRAHA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI F. HUMANITNÍCH STUDIÍ F.FILOZOFICKÁ F.PEDAGOGICKÁ F.PRÁVNICKÁ F.PŘÍRODOVĚDECKÁ F.MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FTVS.LÉKAŘSKÁ FAKULTA F.SOCIÁLNÍCH VĚD F. FARMACEUTICKÁ V HRADCI KRÁLOVÉ JAMU V BRNĚ MU BRNO F.SOCIÁLNÍCH STUDIÍ VŠCHT F.CHEMICKÉ TECHNOLOGIE F. POTR. A BIOCH. TECHNOLOGIE F.CHEMICKO INŽENÝRSKÁ fakulta nezjištěna UJEP ÚSTÍ NAD LABEM F.PEDAGOGICKÁ F.SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ F. PŘÍRODOVĚDECKÁ F. FILOZOFICKÁ ÚSTAV ZDRAVOTNÍCH STUDIÍ VETERINÁRNÍ A FARM. F. BRNO F.VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ UP OLOMOUC F. FILOZOFICKÁ TU LIBEREC F. PEDAGOGICKÁ VUT BRNO F.ELEKTROTECHNIKY A KOMUN. TECHNOLOGIÍ F. CHEMICKÁ VŠE PRAHA F.MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ F.PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ F.NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ F. INFORMATIKY A STATISTIKY ZČU PLZEŇ F.FILOZOFICKÁ UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ F. PEDAGOGICKÁ F. FILOZOFICKÁ ČVUT PRAHA F.ELEKTROTECHNICKÁ F.STAVEBNÍ F.JADERNÁ A FYZ. INŽENÝRSKÁ F. JADERNÁ A FYZ. INŽENÝRSKÁ V DĚČÍNĚ UNIVERZITA PARDUBICE F. FILOZOFICKÁ F.EKONOMICKO SPRÁVNÍ DOPRAVNÍ F. JANA PERNERA METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA VŠ EKONOMIE A MANAGEMENTU VŠ MANAŽERSKÉ INFORMATIKY A EKONOMIKY VŠ -TYP NEZJIŠTĚN(ZAMĚŘENÍ - PRÁVA) Pozn. Dva absolventi gymnázia studují zároveň na 2 vysokých školách. POČET STUD

15 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/08.pololetí 2.pololetí POCHVALY Třídního učitele Ředitele školy DŮTKY Napomenutí třídního učitele 23 8 Třídního učitele 7 2 Ředitele školy 0 0 PODMÍNEČNÉ VYLOUČENÍ 0 Z uvedeného přehledu vyplývá, že se výrazně soustředíme na kladnou motivaci, přesto počet ředitelských důtek oproti loňskému roku stoupl. Pochvaly byly uděleny hlavně za: úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích (olympiádách, sportovních a jiných), pomoc při charitativních akcích, za organizaci školní akademie a maturitního plesu, dobrovolnickou aktivitu, za práci ve ŠTOSu. Důtky byly uděleny za opakovaná nebo výrazná porušování školního řádu hlavně za neomluvenou absenci, neukázněné či nevhodné chování, poškozování majetku, pozdní příchody na vyučování. Vedle tradičního pojetí výchovných opatření (pochval) už pátým rokem praktikujeme další dva způsoby kladné motivace studentů (koncem školního roku slavnostně za přítomnosti vedoucích předmětových komisí vyhlašujeme studenty, kteří se aktivně zapojovali do většího množství olympiád, odměnu za reprezentaci školy dostávají v podobě tištěného poděkování a dárku od Unie rodičů při Gymnáziu Děčín. Již pátým rokem je vyhlašován tzv. Školní lumen, zvláštní cena (symbolicky žárovička, ale především finanční dar od UR), určená tomu studentovi, který se nejvíce zasloužil o zviditelnění školy v daném školním roce. 5

16 AUTOEVALUCE Vstupní srovnávací testy. ročníků VG a kvinty Již tradičně se píší v prvních dvou týdnech školního roku srovnávací testy z českého jazyka a z matematiky, navíc i z chemie. Výsledky studentů kvinty byly ve srovnání s. ročníky výrazněji lepší pouze v českém jazyku (57% úspěšnost : 47%, 37%) a v chemii (75% úspěšnost: 57%, 59%). Testování matematických znalostí dopadlo nejlépe pro první ročník třída A (úspěšnost 65%), výsledky třídy B a kvinty byly zhruba o 0% horší (53%, 54%). Výrazný rozdíl mezi žáky kvinty a prvních ročníků je v klasifikaci. Známky, které by dostali žáci z testu, u žáků kvinty odpovídají známkám na vysvědčení, žáci ze základní školy byli hodnoceni o až 2 stupně lépe. Hodnocení kvart Pro hodnocení kvart jsme se zapojili do centrální prověrky Hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Cermat). Ve všech testech studenti naší kvarty dosáhli nadprůměrných výsledků. V testu studijních dovedností se dvě třetiny studentů pohybovaly mezi 80 a 90 procenty úspěšnosti, v českém jazyce 8 studentů překročilo hranici 90% úspěšnosti, nejslabší 3 studenti byli úspěšní pouze z 65%. V matematice hranici 90% překročilo 0 studentů, znalosti 2 nejslabších studentů jsou nad 60%. Výsledky ve všech třech testech korespondují s klasifikací na vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (Cermat) Únor 2008 Matematika Český jazyk Studijní dovednosti Počet Prům. Průměrná Počet Prům. Průměrná Počet Prům. Průměrná žáků skóre úspěšnost žáků skóre úspěšnost žáků skóre úspěšnost Gymnázium Děčín 29 4,2 82, , 84, ,2 77,4 Gymnázia ,4 62, ,0 76, , 70,2 Kraj 609 5,5 3, ,9 52, ,6 45,4 Česko ,0 36, ,7 56, ,6 48,7 Testování maturitních ročníků Vzhledem k tomu, že Cermat zrušil testování maturitních ročníků, nemáme srovnávací výstup maturitních ročníků. 6

17 Hodnocení výsledků výchovného působení Výchovné poradenství má trvale vysokou úroveň, spočívá jednak v individuální poradenské činnosti (individuální přístup při volbě povolání, pomoc při řešení kázeňských a prospěchových problémů, konzultace osobních problémů žáků), a jednak v plošném předávání informací studentům, především maturitních ročníků (schůzky se studenty posledních ročníků, informace o nabídkách VŠ, VOŠ, pomoc při vyplňování přihlášek na VŠ, schůzky se studenty předposledních ročníků - problematika profesní kariéry, zprostředkování psychotestů profesní orientace). Výchovná poradkyně využívá i dalších forem informování studentů - nástěnek, brožur, letáků ve třídách, zajišťuje besedy s úřadem práce či s představiteli VŠ. Významnou pomocí pro školu je spolupráce se školním psychologem, pro žáky pak možnost pravidelných konzultací (ve čtrnáctidenních intervalech). Studenti mohou využívat schránku důvěry, o niž se stará rovněž výchovná poradkyně školy. Ve třídách se přiměřeně pracuje i se studenty, u nichž byla indikována vývojová porucha učení, zvláště v případech dyslexie, dysortografie volíme individuální přístup v hodinách ČJ, cizích jazyků. Výchovná poradkyně zpracovává individuální vzdělávací plány žákům s povolenou individuální formou studia. Vedení školy ve spolupráci s třídními učiteli a s výchovnou poradkyní zorganizovalo týdenní seznamovací pobyty studentů primy a prvních ročníků, proběhly i úvodní schůzky s rodiči nastupujících ročníků, při nichž jsou rodiče upozorněni na specifika studia na střední škole. Ve školním roce byl realizován Minimální program primární prevence, za který zodpovídá vyučující ve funkci preventistky. Program je rozprostřen do průběhu celého školního roku, má podobu dílčích akcí, které sledují tyto oblasti: sexuální výchova (přednášky s lékaři, besedy s akreditovanými pracovníky, nástěnné prezentace, výukové programy, účast na sbírce Červená stužka), prevence kriminality (dlouhodobý projekt Malá policejní akademie, exkurze na Okresní soud v Děčíně), protidrogová prevence (besedy s pracovnicí K-centra, zdravý životní styl (nástěnná prezentace Co jíme, pijeme), péče o handicapované občany (exkurze do chráněných dílen Jurta, účast na veřejných sbírkách Lorm oceněno zvláštním poděkováním). 7

18 Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Dne proběhla kontrola vedení evidence úrazů žáků podle zákona č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. Kontrolovaným obdobím byl školní rok 2006/2007. V závěru kontroly bylo konstatováno, že nebylo zjištěno žádné porušení právního předpisu z naší strany. Dne proběhla veřejnoprávní kontrola ve smyslu 3 odst. zákona č. 320/200 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, s odkazem na 5 zákona č. 552/99 Sb., o státní kontrole. Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu 9 a odst. 4. písm. a) a b) zákona o finanční kontrole. Závěrem bylo konstatováno: Vynaložené finanční prostředky za telekomunikační služby byly čerpány hospodárně. Organizace sledovala a vybírala poplatky za soukromé hovory a kontrolovala hospodárné a efektivní využívání přístrojů ke služebním účelům. 8

19 Další vzdělávání pedagogických pracovníků školní rok 2007 / 08 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů absolvovali 3 učitelé, 2 absolvovali funkční studium pro ředitele škol, pokračoval v magisterském studiu. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů dokončil ICT koordinátor. Odbornou kvalifikaci si průběžně během školního roku prohlubovalo učitelů (jazykové vzdělávání, sborový zpěv, doktorandské studium, síťový specialista, koordinátor ŠVP). Učitelé, kteří pracují s učebnicemi Fraus (nižší gymnázium), se při školení seznámili s interaktivními učebnicemi tohoto nakladatelství. Vícedenních vzdělávacích kurzů se zúčastnilo 7 učitelů, 7 učitelů se školilo na jednodenních akcích. Pracovnice ekonomického oddělení si znalosti doplnily samostudiem i na centrálně pořádaných kurzech. PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ GYMNÁZIA DĚČÍN ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Příloha plánu školy A. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Dlouhodobé Studium pro ředitele škol a školských zařízení Úspěšný ředitel NIDV pracoviště Ústí nad Labem PaedDr. H.Brádková (dokončení listopad 2007) Funkční studium ředitele PF UK Praha Mgr. M. Šonka (dokončení září 2007) Magisterské studium anglického jazyka Pedagogická fakulta UJEP Bc. Věra Bicencová (dokončení červen 2009) 9

20 2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Studium k výkonu specializovaných činností ICT koordinátor Slezská univerzita VOŠ Most Mgr. Pavel Lux (leden 2008) 3. Studium k prohlubování odborné kvalifikace Průběžné vzdělávání (+ jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků) Dlouhodobé Brána jazyků AJ Z.Soukupová, H.Brádková, V.Hlavatá, M.Šonka, P.Adamová, S.Honzík, R.Marková, P.Lux Hlasová výchova ve sboru L.Holubcová (9.9., 25..) Doktorandské studium metodika fyziky PF Univerzity Hradec Králové O.Kouřimská Síťový specialista +2 R.Špáta (říjen 2007 květen 2008) Školení pro koordinátora ŠVP H.Brádková Krátkodobé Dle aktuální nabídky vzdělávacích center Preferováno zaměření: vzdělávání v oborové aprobaci učitele metodické vzdělávání tvorba ŠVP tvorba projektů výchovné poradenství, prevence nepříznivých jevů, Jeden svět ve školách školské předpisy Plánované a absolvované vzdělávání Tělesná výchova zaměřená na vadné držení těla Y. Rašková 9.0. Motivační techniky ve výuce zeměpisu D.Náhlíková

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva Školní rok 2006/2007

Výroční zpráva Školní rok 2006/2007 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva Školní rok 2006/2007 V Děčíně 12.10. 2007 Základní údaje o škole Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského

Více

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků Rozhodnutí ředitelky Gymnázia J.S.Machara Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, Královická 668 o oborech vzdělání, formách vzdělávání, o pilotním ověřování organizace přijímacího řízení a termínech jeho konání,

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Gymnázium Děčín, příspěvková organizace. Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I. Výroční zpráva školní rok 2014/2015

Gymnázium Děčín, příspěvková organizace. Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I. Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 2014/2015 V Děčíně 15. 10. 2015 1 Základní údaje o škole Gymnázium Děčín, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-690-18/07-06 Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace Adresa: Komenského 288,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Výroční zpráva Školní rok 2008/2009

Výroční zpráva Školní rok 2008/2009 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva Školní rok 2008/2009 V Děčíně 2. 0. 2009 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2014 2015 Zlín dne 1. 10. 2015 Blanka Kalendová, ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více