Výroční zpráva Školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Školní rok 2007/2008"

Transkript

1 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, , Děčín I Výroční zpráva Školní rok 2007/2008 V Děčíně

2 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4, , DĚČÍN I Zřizovatelem školy je Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem. Ředitelem školy byl od začátku školního roku Mgr. Václav Lešanovský, který se vrátil dne v říjnu 2006 do funkce ředitele školy po čtyřletém uvolnění pro výkon veřejné funkce. K témuž datu byla do funkce zástupce statutárního orgánu jmenována PaedDr. Hana Brádková, která má na starosti veškeré záležitosti pedagogické, tedy výchovu, vzdělávání, dále pak styk s veřejností. Druhou zástupkyní ředitele školy zůstala i nadále Mgr. Zdeňka Soukupová, zajišťující provozně ekonomický úsek školy. Kontakt na zařízení: tel , tel. ředitel školy , web Informace lze získat u pověřených pracovníků: Pavla Málková (hospodářka školy), vedení školy. Škola byla v současné podobě zřízena k.9.99, zařazena do sítě , s účinností od škola užívá názvu Gymnázium Děčín, příspěvková organizace. Poslední aktualizace v rejstříku škol a školských zařízení byla provedena ke dni , podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol má instituce jednu součást GYMNÁZIUM s celkovou kapacitou 550 žáků. Byla však upravena kapacita oborů: 79-4-K/40 gymnázium-všeobecné maximálně 300 studentů, 79-4-K/80 a 79-4-K/8 gymnáziumvšeobecné maximálně 330 studentů. Škola nemá jako součást školní jídelnu ani domov mládeže. Studenti mohou využívat kapacity školní jídelny ve Sládkově ulici, se kterou máme uzavřenu smlouvu o dodávce obědů pro žáky i zaměstnance školy. Od školního roku byla zřízena školská rada podle zák 56/2004 Sb. (školský zákon). Volby proběhly dvoukolově a , rada má 6 členů, studenty a jejich zákonné zástupce zastupuje Ing. L.Kunte, PhD., PhDr. P. Turková, sbor zastupuje Mgr. H.Jirglová a Mgr. Z.Soukupová, za zřizovatele byla jmenována bývalá studentka gymnázia P.Rašková a od JUDr. Milan Franc. Funkci předsedkyně vykonává i nadále Mgr. Z. Soukupová. V loňském školním roce se uskutečnila dvě jednání školské rady. První jednání proběhlo v říjnu 2007, kde ředitel školy předložil ke schválení výroční zprávu za školní rok 2006/2007a ŠVP pro nižší stupeň víceletého gymnázia. Oba dokumenty byly přijaty bez připomínek. Ředitel školy členy informoval o probíhající přestavbě školy, harmonogramu prací do srpna Druhé jednání proběhlo v květnu roku Na této schůzce byli členové školské rady seznámeni s výsledky přijímacích zkoušek, zamýšlenou změnou školního řádu (posunutí začátku vyučování na 7:55 hod.), výsledky celostátního srovnání našich studentů v kvartě. Pro zajištění svého působení využíváme následujících mimoškolních nebo občanských sdružení při škole: S financováním řady akcí škole výrazně pomáhá Unie rodičů, která je místní organizací pražské centrály, absolvovali jsme 3 schůzky během školního roku, vedli průběžná jednání s předsedou a hospodářem. Při škole funguje i Školní sportovní klub, na gymnáziu pracuje předseda okresní rady AŠSK, do aktivit je zapojeno velké množství studentů. 2

3 Charakteristika školy Gymnázium v Děčíně je školou s více jak stoletou tradicí. Reálné gymnázium zde bylo založeno již v r. 899, dnešní podobu škola dostala v r. 990/99, kdy poprvé otevřela víceleté studium (sedmileté), které od r. 995/996 probíhá nadále jako osmileté. Přibližně od této doby škola v rámci osmiletého studia nabízela výuku rozšířené hudební výchovy, která již není v nabídce. Současný systém studia svou nabídkou volitelných předmětů po druhém ročníku umožňuje i přímé zapojení do praktického života, kterého však naši studenti nemusejí příliš využívat. Ve statistikách Úřadu práce v Děčíně se absolventi školy objevují velice sporadicky, proto Úřad práce považuje existenci školy jako výraznou pomoc místnímu trhu práce. Do budoucna vedení školy uvažuje o rozšíření nabídky volitelných předmětů, úprava bude souviset s vytvořením školního vzdělávacího programu pro gymnázia, na jehož tvorbu se vedení školy ve spolupráci s vyučujícími postupně a průběžně připravuje. Přehledy úspěšnosti přijetí na vysoké školy, příp. uplatnění studentů vykazují tradičně dlouhodobě skvělá čísla (kolem 80% z celkového počtu hlásících se studentů), stejně tak se snad podařilo pozastavit klesající trend zájmu o školu, dotýkající se především čtyřletého studia. Naopak o osmileté studium je tradičně zájem veliký, škola by lehce naplnila i dva kvalitně obsazené první ročníky nižšího stupně osmiletého studia. Základní představa vedení školy o profilu absolventa je zveřejněna v Dlouhodobém záměru rozvoje školy na r a v našem školním vzdělávacím programu. Vzhledem k dlouhodobosti vytčených představ jsme společně s učiteli podnikali dílčí kroky k naplňování tohoto dlouhodobého cíle. Chod školy byl i v uplynulém školním roce částečně poznamenán probíhající náročnou dlouhodobou investiční akcí, jejímž konečným cílem je rekonstrukce celého areálu školy. V rámci. etapy přestavby byl za plného provozu vybudován uprostřed budovy výtah pro imobilní studenty a návštěvníky budovy, nová kotelna a veškeré přípojky inženýrských sítí. Ve 2. etapě, probíhající ve školním roce , pak byla dostavěna stávající budova, jejíž původní půdorys ve tvaru U byl uzavřen propojovacím křídlem. Celá stavba je prosvětlována dvěma atrii. V místech dostavby a stávající budovy byla vybudována nová úniková schodiště. Podařilo se vyřešit dlouhodobý problém s nevyhovujícími šatnami, které byly vybudovány v přízemí stavby. V dostavěném křídle budovy byly zřízeny nové kabinety, které umožnily výrazně zkvalitnit zázemí pedagogického sboru. Ke zpříjemnění odpočinku studentů přispěly nově pořízené sedací soupravy na chodbách, každé patro je po svém obvodu vybaveno odolným a moderním sedacím nábytkem. Vedení školy se aktivně podílelo na průběhu třetí a čtvrté etapy, tedy vybudování půdní vestavby, která byla v polovině srpna 2006 zkolaudována. V půdních prostorách byly celkem postaveny 4 učebny, všechny vybavené zatemněním. V půdní vestavbě jsme získali tři nové kabinety, nové zázemí zde získaly i uklízečky. Vedle prostor pro výuku vznikly po celé délce spojovací chodby nové sedačky, které dále výrazně zpříjemní chvíle odpočinku studentů. Celková rekonstrukce v 5. etapě byla současným vedením školy připravována ve spolupráci s KÚ ÚK od listopadu Vzhledem k velkému rozsahu stavebních prací jsme požádali MŠMT o prodloužení hlavních prázdnin o měsíc a provedení požadované rekonstrukce v objektu školy za dobu 3 měsíců. 3

4 Pracovníci ministerstva vyšli našemu záměru vstříc, takže práce byly provedeny od poloviny června do poloviny září V průběhu 3 měsíců byl zlepšen technický stav původní budovy výměnou původních oken ve 3. patře, v celém objektu byly osazeny nové dveře, vyměněny byly všechny rozvody teplé a studené vody, kanalizace, elektro sítí, počítačové sítě, revizí a opravou prošly podlahové plochy ve všech místnostech i na chodbách. Dále byl určen harmonogram rekonstrukce až do konce 5. etapy, kterým byl stanoven srpen Zahájení výuky ve školním roce 2007/208 byl pro většinu žáků školy posunut o dva týdny, což se netýkalo především žáků maturitních ročníků, jejichž výuka probíhala v prostorách ČVUT Děčín. Dále se v tomto termínu uskutečnily sportovní kursy žáků 3. ročníků a septimy a seznamovací výjezdy nově přijatých žáků. ročníků a primy. V průběhu školního roku přišla na řadu oprava tělocvičny, hlavního schodiště, objektu se dvěma bytovými jednotkami, sklepních prostor a byla provedena nová fasáda celého objektu. Ve 3. patře objektu byla vybudována aula školy s kapacitou 90 míst, kterou se podařilo z finančních prostředků školy vybavit sedadly. Škola tím získala vhodné prostory pro pořádání přednášek a besed, setkání se studenty i rodiči. Toto zázemí jsme velmi nutně potřebovali, protože využívání knihovny či tělocvičny bylo pro tyto účely nedostatečným provizorním řešením. V průběhu školního roku se podařilo získat sponzorský dar Nadace ČEZ, za který jsme pořídili kompletní vybavení již třetí učebny (po multimediální učebně a učebně zeměpisu) interaktivní tabulí s ozvučením, dataprojektorem a počítačem. V období hlavních prázdnin 2008 byly provedeny úpravy prostor biologie, chemie (včetně vybavení laboratoře novými stoly) a školní knihovny. Zároveň je připravována i úprava areálu školního dvora, kde by mělo být vybudováno multifunkční sportoviště pro míčové hry. Zatím má škola k dispozici pouze jedinou vlastní malou tělocvičnu, ostatní prostory pro výuku TV škola musí najímat. Vzhledem k probíhajícím pracím nebylo možné vůbec využívat školní dvůr. Situace nedostatku sportovišť se přece jen zlepšila, díky aktivitě Městského úřadu v Děčíně (zřizovatel základních škol) byl dobudován sportovní areál při ZŠ Vrchlického, který hojně využíváme. Kompletní rekonstrukce a dostavba areálu školy přinesly zvýšenou náročnost při průběžné organizaci vyučování, a to jak pro vedení školy, tak pochopitelně pro vyučující i studenty. Domnívám se, že se zatím vše dařilo (i díky tolerantnímu přístupu všech zúčastněných, za který je nutno všem poděkovat) skloubit tak, že škola mohla po celý školní rok plnit svoji funkci. 4

5 Přehled oborů vzdělání Níže uvedená tabulka přehledně zachycuje obsazení v jednotlivých oborech studia ve školním roce Denní studium Typ školy Počet tříd Počet žáků ke dni Průměrný počet žáků na třídu ke dni Přepočtený počet pedagogických pedagogických pracovníků Gymnázium osmileté Gymnázium čtyřleté ,7 8,6 3,8 Počet žáků na přepočteného ped. pracovníka Přehled vzdělávacích programů Vyučované obory ve školním roce 2007/2008 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) Kód oboru (KKOV) Součá st školy Denní studium Počet žáků Ukončilo ZZ Gymnázium - všeobecné 79-4-K/ Gymnázium - všeobecné 79-4-K/ Gymnázium 79-4-K/ Ukončilo MZ Ukončilo absolutoriem 5

6 Údaje o pracovnících školy Interní pedagogičtí pracovníci školní rok Celkový odborně pedagogicky způsobilých (fyzicky) počet i učitelů Celkový Odborná a pedagog. způsobilost učitelů v % počet vyučovaných hodin na škole v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v % 39 95% ,5 94,7% Externí pedagogičtí pracovníci - školní rok Celkový odborně pedagogicky způsobilých (fyzicky) počet i učitelů Celkový Odborná a pedagog. způsobilost učitelů v % počet vyučovaných hodin na škole v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v % 0% 2 0 0% Ve škole pracovalo 39 učitelů, z nichž 95 % bylo odborně i pedagogicky způsobilých. Jeden pracovník byl zaměstnán externě (Seminář tvůrčího psaní). V loňském roce bylo odučeno 94,7 % hodin odborně. Věková skladba pedagogických pracovníků podle odborné a pedagogické způsobilosti Odborná pedagogická způsobilost a Do 35 let Nad 35 let do 45 let Nad 45 let do 55 let Nad 55 let do důchod. věku (včetně) Důchodci Celkový souhrn celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy úplná pouze odborná pouze pedagogická nekvalifikovaní Celkem Výuku zajišťuje stabilní, zkušený a kvalitní pedagogický sbor. V tabulce uvedená věková skladba dokládá postupné, ale nijak dramatické stárnutí sboru, v předdůchodovém věku je šest pedagogických pracovníků, průměr vyrovnávají mladší učitelé do 35 let. Nejvíce pracovníků patří do skupiny zkušených učitelů s více jak desetiletou praxí. Zaměstnaní důchodci pracují na částečné úvazky a pomáhají obsadit jednotlivé aprobace, případně dobírají hodiny za rodičovské dovolené. Pro následující školní rok nebyly opětovně uzavřeny pracovní smlouvy se třemi důchodkyněmi, které pracovaly na částečný úvazek a byly přijaty kvalifikované síly. 6

7 Údaje o přijímacím řízení Žáci přihlášení ke studiu ve školním roce 2007/2008 pro šk. rok 2008/09 Z toho Název a kód oboru Celkem Ke studiu na gymnáziu. kolo 2. kolo. kolo 2. kolo 79-4-K/ K/ Do učebních oborů (ZZ). kolo 2. kolo Do studijních oborů (MZ). kolo 2. kolo Do stud. oborů VOŠ / VZŠ (absolutorium). kolo 2. kolo Celkem Žáci přijatí ke studiu ve školním roce 2007/2008 od Z toho Ke studiu Do Do učebních Přijato Název a kód Celkem na studijních oborů (ZZ) mimo. a oboru gymnáziu oborů (MZ) 2. kolo přijímacího říz kolo kolo kolo kolo kolo kolo kolo kolo 79-4-K/ K/ Do stud. oborů VOŠ / VZŠ (absolutorium). kolo 2. kolo Celkem Další doplňující údaje k přijímacímu řízení Před samotnými přijímacími zkouškami a podáváním přihlášek škola tradičně připravila Den otevřených dveří. Návštěvníci byli aktivně vtaženi do prezentace jednotlivých předmětových komisí. Na základě počtu podaných přihlášek na čtyřleté studium ředitel rozhodl, že se nebudou konat přijímací zkoušky na tento obor. V souladu s koncepcí ředitele školy a na základě předchozích negativních zkušeností s testy SCIO byly pro víceleté studium zadány testy vypracované našimi zkušenými pedagogy. Zvolili jsme variantu testu z českého jazyka (včetně diktátu z CD) a z matematiky. Všichni zájemci o osmileté studium museli konat přijímací zkoušku. Vzhledem k nastaveným parametrům ochrany testů před zneužitím se neobjevily výtky ze strany rodičů zpochybňující objektivnost přijímacího řízení. Výběr z předložené nabídky úloh provádí vedení školy aprobované ve všech zastoupených předmětech. Celkem byla podána 2 odvolání. Obě byla postoupena Krajskému úřadu. Ani v jednom případě nebylo shledáno pochybení v proceduře přijímacích zkoušek z naší strany a nebylo tedy odvoláním vyhověno. 7

8 Při následném zařazování do tříd se vedení školy snaží rozmístit budoucí studenty do skupin s odpovídající úrovní jazykové přípravy. Na konci června všichni přijatí studenti vykonají rozřazovací testy do jazykových skupin. Jako druhý jazyk nabízíme studium N, FR, R. Problém vzniká u žáků primy, kteří se učili německý jazyk na ZŠ, tato skupina ale bývá pravidelně velmi malá. Odvolací řízení ve školním roce 2007/2008 : Odvolací řízení ve školním roce denní studium -. kolo Počet přijatých na Počet přijatých na Počet odvolání Typ školy základě základě odvolání ke celkem autoremedury KÚ Gymnázium

9 Výchova a vzdělávání, autoevaluace Během školního roku jsme ověřovali ŠVP, podle něhož jsme vyučovali v primě. Na základě zkušeností došlo k menším úpravám, především v učebních osnovách a průřezových tématech. I v souvislosti s naplňováním kompetencí jsme využívali nové metody. Poměrně často řešíme se studenty miniprojekty, mnozí vyučující již běžně pracují s interaktivní tabulí, pro niž i studenti vytvářejí výukové programy či ji používají k prezentaci své samostatné práce. Využíváme k výuce videotechniku, stále více ICT nejen jako zdroj informací, ale jako prostředek výuky. Pevnou součástí plánů předmětových komisí je i rozpis exkurzí. V tomto školním roce se však vzhledem ke zkrácenému školnímu roku neuskutečnily v celém rozsahu plánu. Nabídka volitelných předmětů zatím umožňuje využít dvou volitelných dvouhodinových předmětů na úrovni předposledního ročníku studia (konverzace v cizích jazycích, reálie anglicky mluvících zemí, programování, aplikace počítačů, latina, britská a americká literatura, literárně jazykový seminář, matematický seminář, seminář biologie, seminář chemie, seminář fyziky, seminář estetické výchovy), v posledním ročníku pak byla nabídka rozšířena o další dvouhodinový předmět (literární, dějepisný, zeměpisný, společenskovědní seminář, anglická gramatika, v ostatních lze pokračovat od třetího ročníku). Značný zájem mají studenti o seminář připravující studenty na zisk mezinárodně uznávaných certifikátů - skupina 6 studentů úspěšně absolvovala zkoušku First certifikate. Byl opět nabízen seminář tvůrčího psaní vedený ředitelem Městského divadla. Ekonomické limity však nedovolily některé semináře s menším zájmem otevřít. Jako řešení se ukazuje nabídka seminářů pro studenty 3. a 4. ročníků jednou za dva roky. Úvod do světa práce je řešen v rámci společenských věd a zeměpisu, důsledně sledujeme jeho zapojení do jednotlivých kapitol v příslušných předmětech (ekonomie, psychologie člověka, základy práva, obecná psychologie, psychologie činnosti). Využili jsme i spolupráce s Úřadem práce v Děčíně, studenti se zúčastnili testovacího programu volba povolání. Environmentální problematika je začleněna do tematických plánů biologie (ekologický přírodopis na nižším stupni víceletého gymnázia), chemie. Ve školním roce byla zřízena funkce koordinátora environmentální výchovy na škole, jehož cílem se stalo vypracování kompletního programu s touto problematikou. Cíle v této oblasti byly bezezbytku splněny, výborně se osvědčilo projektové vyučování v biologickém semináři, jehož výstupy byly pravidelně prezentovány na příslušných nástěnkách. Vedení školy pokračovalo v pravidelných výměnách zkušeností s ostatními gymnázii díky Asociaci ředitelů gymnázií a CZESHe, dobře komunikuje s ostatními středními školami v regionu, někteří zaměstnanci zároveň pracují na PF UJEP, příp. ČVUT, což nám pomáhá udržovat kontakt s VŠ. 9

10 Celkový prospěch žáků ve škole za I. pololetí školního roku : Škola Počet žáků Prospělo. pololetí s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Gymnázium osmileté Gymnázium čtyřleté Celkem Celkový prospěch žáků ve škole za II. pololetí školního roku : Škola *Počet žáků 2.pololetí Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Gymnázium víceleté Gymnázium čtyřleté Celkem zde jsou uvedeni všichni žáci od prvních do posledních ročníků studia cílem tabulky je zmapovat hodnocení všech žáků za druhé pololetí Výsledky výchovy a vzdělávání za I. pololetí školního roku ROČNÍK Počet žáků. pol. Počet žáků s 2 st. z chování % z celk. počtu Počet žáků s 3.st. z chování % z celk. počtu Zameškané hodiny Neoml. hodiny , , , , , CELKEM , ,7 Výsledky výchovy a vzdělávání za II. pololetí školního roku % ze zameškaných hodin ROČNÍK Počet žáků 2.pol. Počet žáků s 2 st. z chování % z celk. počtu Počet žáků s 3.st. z chování % z celk. počtu Zameškané hodiny Neoml. hodiny ,3 2, , , , , , CELKEM , ,4 % ze zameškaných hodin 0

11 Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou Počet žáků, kteří úspěšně ukončili Prospělo poslední ročník s vyznamenáním Prospělo Neprospělo v řádném termínu Gymnázium studenti neukončili v řádném termínu čtvrtý ročník a dělali v srpnu opravnou zkoušku 2 z nich neprospěli a opakují 4. ročník na jiném gymnáziu. Zbývající dva a devět studentů, kteří neprospěli u maturitní zkoušky v řádném termínu, vykonali maturitní zkoušku a opravnou maturitní zkoušku v září Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou náhradní termíny Počet žáků, kteří neukončili poslední ročník v řádném termínu Počet žáků, kteří ukončili poslední ročník v srpnu 2008 Prospělo s vyznamenáním Prospělo Gymnázium Neprospělo Opravné závěrečné zkoušky - září 2008 Počty žáků, kteří budou konat opravné závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu *Závěrečné zkoušky náhradní termín září 2008 Opravné závěrečné zkoušky - prosinec 2008 Opravné závěrečné zkoušky v termínu stanoveném zkušeb. komisí Opravné maturitní zkoušky - září 2008 Opravné maturitní zkoušky v příštím kalendářním roce **Maturitní zkoušky náhradní termín -září 2008 Ve školním roce 2007/2008 došlo k mírnému zhoršení ve srovnání s rokem předchozím (z,892 na,935), což vnímáme jako nevelkou statistickou odchylku, nepoukazující na vývojový směr. Výsledky jsou navíc relativní, neboť jsou ve stále menším počtu zastoupeni studenti nižšího stupně víceletého gymnázia, jejichž průměry vždy bývaly stabilně lepší. Přesto lze konstatovat, že studenti vyššího stupně víceletého studia dosahují lepších výsledků (24% vyznamenaných, průměrný prospěch,9) ve srovnání se čtyřletým studiem (% vyznamenaných, průměrný prospěch 2,2). Na nižším stupni víceletého studia je počet vyznamenaných dokonce 46% a průměrný prospěch.58. Nejlepší průměr na nižším stupni osmiletého studia vykázala VA (,38), na úrovni vyššího stupně a čtyřletého gymnázia V6.A (,70). Nejslabší třídou byla třída C3.C (2,45). Ve druhém pololetí neprospělo 3 studentů, 9 z nich uspělo v opravných zkouškách, dva studenti čtvrtého ročníku opakují ročník na jiném gymnáziu a dva studenti třetího ročníku opakují ročník na našem gymnáziu. Dva žáci kvarty ukončili studium na naší škole. Jedna dívka ze zdravotních důvodů a opakuje devátý ročník na základní škole a jeden student ze zájmu odešel studovat odbornou školu do Hradce Králové.

12 Žádný předmět nevykazuje výrazně nepříznivé výsledky, nejvyššího průměru tradičně dosahují český jazyk (povinně maturitní předmět) a matematika. Došlo také k menšímu poklesu absence na žáka (v r. 2006/07-52,8, v r. 2007/08-52,09). Toto je způsobeno lepší prací třídních učitelů. Problémem v některých případech zůstává způsob omlouvání zletilých studentů. U maturitních zkoušek studenti předvedli pěkné výkony, o čemž svědčí nejen počet studentů maturujících s vyznamenáním (celkem 29), ale i 8 studentů, kteří obdrželi samé výborné. Odměnou studentům i oceněním přístupu rodičů se stalo slavnostní předání maturitních vysvědčení v reprezentačních prostorách Děčínského zámku, jehož se zúčastnili i představitelé města. Proti tomu ale devět studentů neprospělo u maturitní zkoušky v řádném termínu. Všech 9 studentů úspěšně vykonalo opravnou maturitní zkoušku v září Při srovnání výsledků z let předešlých musíme konstatovat, že došlo k poklesu počtu studentů maturujících s vyznamenáním, přesto jich ale maturovalo s vyznamenáním 29%. (2003 to bylo 34,9%, 2004 to bylo 37,%, 2005 pak 35,8%, ,8%, ,7%). 2

13 UPLATNĚNÍ STUDENTŮ GYMNÁZIA V DĚČÍNĚ MATURUJÍCÍCH VE ŠK. R. 2007/2008 VŠ Zaměstnání Jazykový pomaturitní kurz Nezjištěno V8A V8B C4A C4B Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci Celkem V8A V8B C4A C4B Celkem studentů Podalo přihlášku na VŠ Přijato na VŠ Přijato na VŠ v % (z počtu studentů, kteří podali přihlášku) 96,0% 96,2% 83,3% 95,8% Přijato na VŠ v % (z celkového počtu studentů) 96,0% 96,2% 83,3% 95,8% Do přehledu byli zahrnuti pouze ti studenti čtvrtých ročníků, kteří v daném školním roce odmaturovali. 3

14 PŘEHLED VŠ, NA NICHŽ NAŠLI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTI VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA UK PRAHA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI F. HUMANITNÍCH STUDIÍ F.FILOZOFICKÁ F.PEDAGOGICKÁ F.PRÁVNICKÁ F.PŘÍRODOVĚDECKÁ F.MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FTVS.LÉKAŘSKÁ FAKULTA F.SOCIÁLNÍCH VĚD F. FARMACEUTICKÁ V HRADCI KRÁLOVÉ JAMU V BRNĚ MU BRNO F.SOCIÁLNÍCH STUDIÍ VŠCHT F.CHEMICKÉ TECHNOLOGIE F. POTR. A BIOCH. TECHNOLOGIE F.CHEMICKO INŽENÝRSKÁ fakulta nezjištěna UJEP ÚSTÍ NAD LABEM F.PEDAGOGICKÁ F.SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ F. PŘÍRODOVĚDECKÁ F. FILOZOFICKÁ ÚSTAV ZDRAVOTNÍCH STUDIÍ VETERINÁRNÍ A FARM. F. BRNO F.VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ UP OLOMOUC F. FILOZOFICKÁ TU LIBEREC F. PEDAGOGICKÁ VUT BRNO F.ELEKTROTECHNIKY A KOMUN. TECHNOLOGIÍ F. CHEMICKÁ VŠE PRAHA F.MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ F.PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ F.NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ F. INFORMATIKY A STATISTIKY ZČU PLZEŇ F.FILOZOFICKÁ UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ F. PEDAGOGICKÁ F. FILOZOFICKÁ ČVUT PRAHA F.ELEKTROTECHNICKÁ F.STAVEBNÍ F.JADERNÁ A FYZ. INŽENÝRSKÁ F. JADERNÁ A FYZ. INŽENÝRSKÁ V DĚČÍNĚ UNIVERZITA PARDUBICE F. FILOZOFICKÁ F.EKONOMICKO SPRÁVNÍ DOPRAVNÍ F. JANA PERNERA METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA VŠ EKONOMIE A MANAGEMENTU VŠ MANAŽERSKÉ INFORMATIKY A EKONOMIKY VŠ -TYP NEZJIŠTĚN(ZAMĚŘENÍ - PRÁVA) Pozn. Dva absolventi gymnázia studují zároveň na 2 vysokých školách. POČET STUD

15 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/08.pololetí 2.pololetí POCHVALY Třídního učitele Ředitele školy DŮTKY Napomenutí třídního učitele 23 8 Třídního učitele 7 2 Ředitele školy 0 0 PODMÍNEČNÉ VYLOUČENÍ 0 Z uvedeného přehledu vyplývá, že se výrazně soustředíme na kladnou motivaci, přesto počet ředitelských důtek oproti loňskému roku stoupl. Pochvaly byly uděleny hlavně za: úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích (olympiádách, sportovních a jiných), pomoc při charitativních akcích, za organizaci školní akademie a maturitního plesu, dobrovolnickou aktivitu, za práci ve ŠTOSu. Důtky byly uděleny za opakovaná nebo výrazná porušování školního řádu hlavně za neomluvenou absenci, neukázněné či nevhodné chování, poškozování majetku, pozdní příchody na vyučování. Vedle tradičního pojetí výchovných opatření (pochval) už pátým rokem praktikujeme další dva způsoby kladné motivace studentů (koncem školního roku slavnostně za přítomnosti vedoucích předmětových komisí vyhlašujeme studenty, kteří se aktivně zapojovali do většího množství olympiád, odměnu za reprezentaci školy dostávají v podobě tištěného poděkování a dárku od Unie rodičů při Gymnáziu Děčín. Již pátým rokem je vyhlašován tzv. Školní lumen, zvláštní cena (symbolicky žárovička, ale především finanční dar od UR), určená tomu studentovi, který se nejvíce zasloužil o zviditelnění školy v daném školním roce. 5

16 AUTOEVALUCE Vstupní srovnávací testy. ročníků VG a kvinty Již tradičně se píší v prvních dvou týdnech školního roku srovnávací testy z českého jazyka a z matematiky, navíc i z chemie. Výsledky studentů kvinty byly ve srovnání s. ročníky výrazněji lepší pouze v českém jazyku (57% úspěšnost : 47%, 37%) a v chemii (75% úspěšnost: 57%, 59%). Testování matematických znalostí dopadlo nejlépe pro první ročník třída A (úspěšnost 65%), výsledky třídy B a kvinty byly zhruba o 0% horší (53%, 54%). Výrazný rozdíl mezi žáky kvinty a prvních ročníků je v klasifikaci. Známky, které by dostali žáci z testu, u žáků kvinty odpovídají známkám na vysvědčení, žáci ze základní školy byli hodnoceni o až 2 stupně lépe. Hodnocení kvart Pro hodnocení kvart jsme se zapojili do centrální prověrky Hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Cermat). Ve všech testech studenti naší kvarty dosáhli nadprůměrných výsledků. V testu studijních dovedností se dvě třetiny studentů pohybovaly mezi 80 a 90 procenty úspěšnosti, v českém jazyce 8 studentů překročilo hranici 90% úspěšnosti, nejslabší 3 studenti byli úspěšní pouze z 65%. V matematice hranici 90% překročilo 0 studentů, znalosti 2 nejslabších studentů jsou nad 60%. Výsledky ve všech třech testech korespondují s klasifikací na vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (Cermat) Únor 2008 Matematika Český jazyk Studijní dovednosti Počet Prům. Průměrná Počet Prům. Průměrná Počet Prům. Průměrná žáků skóre úspěšnost žáků skóre úspěšnost žáků skóre úspěšnost Gymnázium Děčín 29 4,2 82, , 84, ,2 77,4 Gymnázia ,4 62, ,0 76, , 70,2 Kraj 609 5,5 3, ,9 52, ,6 45,4 Česko ,0 36, ,7 56, ,6 48,7 Testování maturitních ročníků Vzhledem k tomu, že Cermat zrušil testování maturitních ročníků, nemáme srovnávací výstup maturitních ročníků. 6

17 Hodnocení výsledků výchovného působení Výchovné poradenství má trvale vysokou úroveň, spočívá jednak v individuální poradenské činnosti (individuální přístup při volbě povolání, pomoc při řešení kázeňských a prospěchových problémů, konzultace osobních problémů žáků), a jednak v plošném předávání informací studentům, především maturitních ročníků (schůzky se studenty posledních ročníků, informace o nabídkách VŠ, VOŠ, pomoc při vyplňování přihlášek na VŠ, schůzky se studenty předposledních ročníků - problematika profesní kariéry, zprostředkování psychotestů profesní orientace). Výchovná poradkyně využívá i dalších forem informování studentů - nástěnek, brožur, letáků ve třídách, zajišťuje besedy s úřadem práce či s představiteli VŠ. Významnou pomocí pro školu je spolupráce se školním psychologem, pro žáky pak možnost pravidelných konzultací (ve čtrnáctidenních intervalech). Studenti mohou využívat schránku důvěry, o niž se stará rovněž výchovná poradkyně školy. Ve třídách se přiměřeně pracuje i se studenty, u nichž byla indikována vývojová porucha učení, zvláště v případech dyslexie, dysortografie volíme individuální přístup v hodinách ČJ, cizích jazyků. Výchovná poradkyně zpracovává individuální vzdělávací plány žákům s povolenou individuální formou studia. Vedení školy ve spolupráci s třídními učiteli a s výchovnou poradkyní zorganizovalo týdenní seznamovací pobyty studentů primy a prvních ročníků, proběhly i úvodní schůzky s rodiči nastupujících ročníků, při nichž jsou rodiče upozorněni na specifika studia na střední škole. Ve školním roce byl realizován Minimální program primární prevence, za který zodpovídá vyučující ve funkci preventistky. Program je rozprostřen do průběhu celého školního roku, má podobu dílčích akcí, které sledují tyto oblasti: sexuální výchova (přednášky s lékaři, besedy s akreditovanými pracovníky, nástěnné prezentace, výukové programy, účast na sbírce Červená stužka), prevence kriminality (dlouhodobý projekt Malá policejní akademie, exkurze na Okresní soud v Děčíně), protidrogová prevence (besedy s pracovnicí K-centra, zdravý životní styl (nástěnná prezentace Co jíme, pijeme), péče o handicapované občany (exkurze do chráněných dílen Jurta, účast na veřejných sbírkách Lorm oceněno zvláštním poděkováním). 7

18 Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Dne proběhla kontrola vedení evidence úrazů žáků podle zákona č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. Kontrolovaným obdobím byl školní rok 2006/2007. V závěru kontroly bylo konstatováno, že nebylo zjištěno žádné porušení právního předpisu z naší strany. Dne proběhla veřejnoprávní kontrola ve smyslu 3 odst. zákona č. 320/200 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, s odkazem na 5 zákona č. 552/99 Sb., o státní kontrole. Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu 9 a odst. 4. písm. a) a b) zákona o finanční kontrole. Závěrem bylo konstatováno: Vynaložené finanční prostředky za telekomunikační služby byly čerpány hospodárně. Organizace sledovala a vybírala poplatky za soukromé hovory a kontrolovala hospodárné a efektivní využívání přístrojů ke služebním účelům. 8

19 Další vzdělávání pedagogických pracovníků školní rok 2007 / 08 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů absolvovali 3 učitelé, 2 absolvovali funkční studium pro ředitele škol, pokračoval v magisterském studiu. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů dokončil ICT koordinátor. Odbornou kvalifikaci si průběžně během školního roku prohlubovalo učitelů (jazykové vzdělávání, sborový zpěv, doktorandské studium, síťový specialista, koordinátor ŠVP). Učitelé, kteří pracují s učebnicemi Fraus (nižší gymnázium), se při školení seznámili s interaktivními učebnicemi tohoto nakladatelství. Vícedenních vzdělávacích kurzů se zúčastnilo 7 učitelů, 7 učitelů se školilo na jednodenních akcích. Pracovnice ekonomického oddělení si znalosti doplnily samostudiem i na centrálně pořádaných kurzech. PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ GYMNÁZIA DĚČÍN ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Příloha plánu školy A. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Dlouhodobé Studium pro ředitele škol a školských zařízení Úspěšný ředitel NIDV pracoviště Ústí nad Labem PaedDr. H.Brádková (dokončení listopad 2007) Funkční studium ředitele PF UK Praha Mgr. M. Šonka (dokončení září 2007) Magisterské studium anglického jazyka Pedagogická fakulta UJEP Bc. Věra Bicencová (dokončení červen 2009) 9

20 2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Studium k výkonu specializovaných činností ICT koordinátor Slezská univerzita VOŠ Most Mgr. Pavel Lux (leden 2008) 3. Studium k prohlubování odborné kvalifikace Průběžné vzdělávání (+ jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků) Dlouhodobé Brána jazyků AJ Z.Soukupová, H.Brádková, V.Hlavatá, M.Šonka, P.Adamová, S.Honzík, R.Marková, P.Lux Hlasová výchova ve sboru L.Holubcová (9.9., 25..) Doktorandské studium metodika fyziky PF Univerzity Hradec Králové O.Kouřimská Síťový specialista +2 R.Špáta (říjen 2007 květen 2008) Školení pro koordinátora ŠVP H.Brádková Krátkodobé Dle aktuální nabídky vzdělávacích center Preferováno zaměření: vzdělávání v oborové aprobaci učitele metodické vzdělávání tvorba ŠVP tvorba projektů výchovné poradenství, prevence nepříznivých jevů, Jeden svět ve školách školské předpisy Plánované a absolvované vzdělávání Tělesná výchova zaměřená na vadné držení těla Y. Rašková 9.0. Motivační techniky ve výuce zeměpisu D.Náhlíková

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 2009/200 V Děčíně 2. 0. 200 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

OBSAH. 4.1 Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81)...11

OBSAH. 4.1 Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81)...11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2008/2009 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled oborů vzdělání, učební plány... 6 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2010/2011 O b s a h Základní údaje o škole str. 1 Přehled oborů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace. 5. května 620, 432 01 Kadaň

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace. 5. května 620, 432 01 Kadaň VÝROČNÍ ZPRÁVA Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace 5. května 620, 432 01 Kadaň Předkládá: Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D., ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 + Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory

Více

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPR ÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel.: 482312078; fax: 482312468; e-mail: gymfry@gymfry.cz; www.gymfry.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/2008 (zpracováno v souladu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 zřizovatel Hlavní město Praha I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK. školní rok 2007/2008 1 Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Název: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace 2 Sídlo: Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 18 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více