Analýza síťové infrastruktury Nemocnice Kyjov Analýza datové infrastruktury nemocnice Kyjov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza síťové infrastruktury Nemocnice Kyjov Analýza datové infrastruktury nemocnice Kyjov"

Transkript

1 Analýza síťové infrastruktury Nemocnice Kyjov Analýza datové infrastruktury nemocnice Kyjov 1/12

2 Analýza síťové infrastruktury Nemocnice Kyjov 1 Pojmy PACS Picture archiving and communication system Systém pro komunikaci a archivaci obrazových dat. Využívaný pro tzv. elektronické zobrazování rentgenových a jiných snímků. (http://en.wikipedia.org/wiki/picture_archiving_and_communication_system) NIS Nemocniční informační systém HA High availability Vysoká dostupnost systémů. Míra dostupnosti je vyjádřena v procentuální dostupnosti systémů. V návrzích systémů je tento požadavek zohledňován nasazením záložních řešení a případně dvojnásobným jištěním. (http://en.wikipedia.org/wiki/high_availability) VLAN Virtual local area network nezávislá logická síť. (http://cs.wikipedia.org/wiki/vlan) 2 Vstupní data, cíle a požadavky analýzy Cílem zadavatele je posouzení současného stavu datové infrastruktury v areálu nemocnice Kyjov. Na základě zjištěných výsledků požaduje zadavatel návrh koncepčního řešení úprav pro zajištění maximálního možného výkonu datové infrastruktury. S ohledem na dané finanční prostředky zadavatele. Zadavatel uvolňuje částku XXX.XXX, Kč ročně do správy a rozvoje datové infrastruktury na základě 'rámcových kupních smluv' (konkrétně s firmou NetSys, RKS aktivní a pasivní prvky, kabeláž, konektory a RKS poskytování IT služeb ) Důvodem analýzy bylo zjištění nízké datové propustnosti pro nově provozovaný systém PACS, kde se jedná zejména o přenosy větších objemů dat z modalit zobrazovacích zařízení na datová úložiště systému (v daném prostředí je tímto úložištěm NIS server) a následně také datový tok ze úložišť na PC s klientskými prohlížeči. V průběhu probíhajících stavebních úprav v budově 4 zadavatel zvažuje vybudování druhé serverovny v místnosti sklepních prostor této budovy. Do této místnosti je již nyní svedena nová kabeláž datových rozvodů a již nyní je v ní umístěny aktivní prveky sítě. Není mi známa konkrétní specifikace či požadavek na datovou infrastrukturu (např. rychlost nebo propustnost) od dodavatele PACS řešení. 3 Současný stav síťové infrastruktury K současné datové infrastruktuře není prakticky žádná plnohodnotná dokumentace. Proto je většina skutečnosti ověřena ze skutečnosti, nebo je přeznamenána z částečných podkladových materiálů dodaných k analýze. Hvězdicovitá topologie sítě má střed v administrativní budově č. 8 (viz. orientační plán), která je na okraji areálu. V centrálním bodu hvězdice je jediná serverovna se servery pro poskytování veškerých služeb a aplikací. Na aktivních prvcích v tomto bodě není použita žádná technologie pro QoS do jednotlivých větví sítě ani jiné omezení. V serverovně je přípojný bod k 'internetu'. 3.1 Aktivní prvky Aktivní prvky v síti jsou buď 100 Mbps a nebo 1Gbps. S hlediska celkové výkonnosti jsou umístěny přibližně na nejoptimálnějších bodech sítě. Optické převodníky jsou 1Gb. Vyjma nově pořízených prvků (hp baseline 2628) se jedná vesměs o starší prvky Switche Vzhledem k datu pořízení u většiny switchů (před 3 4 roky i více) a umístěním v topologii jsou jejich výkonnostní parametry převyšovány požadavky. Je nutné ale zmínit, že se jedná o velmi kvalitní produkty (v době svého pořízení), které mohou být umístěny na méně exponovaných místech v síti a kde mohou velmi dobře sloužit ještě několik let. Těmito místy můžou být aktivní prvky druhé a třetí skokové úrovně v topologii. 2/12

3 Analýza síťové infrastruktury Nemocnice Kyjov Datové trasy Pro dlouhé datové trasy (<150m) je využita technologie optických vláken v kombinaci s jednotlivými převodníky pro každou optickou trasu na obou jejich koncích. Současné optické trasy jsou 1 Gb. Pro rozvody k ke koncovým datovým zásuvkám je použito metalického kabelu Cat5E stejně tak jako v případě spojení krátkých tras (spojení aktivních prvků uvnitř jednotlivých budov). 3.2 Datové toky, zdroje a směry Centrum zobrazovacích metod (RTG, CT atd.) je umístěno v budově 4 v 1.NP. CT modality využívají vlastní podsíť a jsou připojeny přes jeden vlastní bod (server) do prvku S /S RTG modality jsou připojeny v budově 4 do stejného aktivního prvku. PACS prohlížeče snímků jsou na všech PC, ale největší četnost užívání je na chirurgických klinikách (budova 4), ARO (budova 4), TRN ambulance (budova 1). Všechny PC mají neomezený přístup do vnějšího internetu přes proxy server. 4 Úzká místa 4.1 Aktivní prvky V současné topologii je nejužším místem vrchol topologické sítě tedy konkrétně aktivní prvky S /S Tyto jsou vzhledem ke svému výkonu (přibližně kolem 50Gbps), umístění a faktu, že je přes ně překládána téměř veškerá komunikace celé sítě nejslabším místem. Prvek S svým umístěním v topologii a výkonností také není plně dostačující. 4.2 Nadměrná hloubka topologie Jako důsledek postupného budování datové infrastruktury stylem 'ad hock' je v některých případech až 7 násobný skok v cestě (viz. příloha topologie). Z toho plyne další, že k dalším ztrátám dochází právě těmito skoky. 4.3 Použití několika podsítí v rámci jedné fyzické sítě Vzhledem k počtu PC je použito několik podsítí s 24 bitovou maskou, tyto komunikují v jedné fyzické síti, tím dochází k částečné nadměrné komunikaci a plošného šíření broadcastů. 5 Závěr a doporučení Závěrečná doporučení jsou řazena postupně, bez uvedení celkových finančních částek za jejich realizaci. 5.1 Využití prostor nové serverovny v budově č. 4 Jednoznačným doporučením je vytvoření nové serverovny v budově č.4, jednak zde již je zakončení datových zásuvek a přípojů (pro budovu 4, 1.NP + 1.NP) ale hlavně se jedná o vhodně umístěnou budovu pro budování nových (rezevních, rozšiřujících) páteřních tras sítě. Samotná vyšší počáteční investice do vybudování nové serverovny se v budoucnu velmi vyplatí a lze tím dosáhnout bližšího fyzického umístění dat aplikací s vysokými požadavku (PACS, NIS). Zároveň se dosáhne předpokladu pro budování infrastruktury s podporou vysoké dostupnosti HA, která je v nemocničních zařízeních této velikosti žádoucí. Také předpoklad pro dislokované úložiště záloh a replik, které tímto vznikne je velkou výhodou pro budoucí plánování. Systémy určené k přenosu do nových prostor: NIS (nyní společně s PACS archivem) 3/12

4 Analýza síťové infrastruktury Nemocnice Kyjov kamerový systém Podmínky pro vybudování serverovny Dostatečný příkon ze zálohovaných okruhů elektrické energie (s ohledem na maximalní osazení serverů) Dostatečná dvojitá nezávislá klimatizace (dvě samostatné klimatizační jednotky, každá o ~80% výkonu pro maximální kapacitu serverové kapacity). V případě havárie je možné jednou jednotkou poskytnout alespoň nekritické tepelné prostředí pro všechny stroje. Vybudování samohasícího zařízení s hasební náplní určenou pro tyto prostory Vybudování evidenčního systému pro pohyb oprávněných osob. Přistup do prostor pouze pro pověřené pracovníky umístěných systémů s možností zpětného zjištění těchto přístupů. (Čipové karty, čtečky otisku prstu, záznamový formulář) 5.2 Pořízení nových aktivních prvků Z analýzy úzkých míst je nutné nahradit prvky S /S , S /S a S Tyto prvky lze považovat za páteřní prvky s nejvyšší důležitostí. S ohledem na provoz a potřebnost rychlého řešení havárií je vhodnější volit prvky s 24 mi porty, kdy je možné nahradit celý nefunkční prvek jiným méně výkonným záložním zařízením, které lze v případě potřeby nakonfigurovat pro daný bod. Technické specifikace pro aktivní prvky switche lze rozložit do tří úrovní podle umístění v jednotlivých stupních hierarchie topologie: hlavní prvky jsou ty, které jsou přímo u optických převodníků a něž je směřována komunikace z nižších úrovní. Jsou určeny zejména pro připojení serverů a důležitých datových prvků. Tyto prvky by měly být vysoké kvality. Příkladem může být prvek uvedený v nabídce firmy NetSys HP E G (jde o plně Gb prvek s možností rozšíření na 10 Gb přípoj, který svým výkonem je na spodní hranici výkonnosti pro dané požadvky). Je nezbytné pro funkčnost a výkonnost snížit požadavky na tyto prvky. prvky se středními požadavky prvky druhé a třetí úrovně topologie. Alespoň plně 1Gb prvky s výkonem nad 100Gbps pro routing i forwarding. koncové prvky prvky pro koncové přípoje datových zásuvek. Prvky 1Gb nebo 100Mb s dostatečným výkonem pro daný počet koncových zásuvek. Všechny uvedené prvky by měly být s plným managementem. Záměrem by mělo být nahradit zastaralé a nevyhovující prvky. Je vhodné konsolidovat 8 mi a méně portové prvky do víceportových prvků, čímž dojde ke snížení počtu skoků. Celkem pro okamžité nasazení je zapotřebí 5 kusů hlavních aktivních prvků a 3 prvků se středními požadavky. 5.3 Vybudování nových páteřních tras Vybudování nových páteřních tras optických. Ve stejné topologii hvězda, avšak s centrem v nové serverovně. A to tak jak budou postupné finanční možnosti. Prvotní je vybudování přímé cesty pro aktivní prvek ke koncovým datovým zásuvkám pro oddělení ARO (současně napojení prvku pro bývalé odd. KOZ a PSY) Následná potřebná nová trasa je pro prvek odd. INT. a dále na RHB (budovy 2 a 3), kde je havarijní stav optického kabelu. Při budování nových optických tras lze (je vhodné) používat technologie umožňující zvýšení rychlosti páteřní komunikace na 10Gb. Není bezpodmínečně nutné zakončení všech optických vláken optické trasy (tyto lze zakončit až v případě potřeby pouze je nezbytné tuto možnost neopomenout). Pro optické trasy volit osmi vláknový optický kabel s propustností 10Gb. Cenu jednotlivých páteřních tras je těžké obecně finančně ohodnotit. Jedná se o velmi individuální cenové nabídky. V obecnosti lze ale říci, že cenově přijatelnější je 10Gb trasa zakončená 1Gb převodníky, kde poměr výkon/cena je výhodnější ve srovnání s plně 10Gb cestou. Výhodou může být realizace pokládky 4/12

5 Analýza síťové infrastruktury Nemocnice Kyjov optického kabelu při probíhajících stavebních úpravách, respektive při jejich dokončovacích pracech, aby nedošlo k poškození kabelu. Ušetří se tím náklady spojené s demontáží a montáží pohledových prvků. 5.4 Osamostatnění nezávislých datových toků Je vhodné převést nezávislé datové toky mimo vnitřní síť. Takový datový tok může například reprezentovat kamerový systém. 5.5 Zavedení koncepce VLAN Současně s nasazením nových prvků je vhodné pro jednotlivé logické skupiny (oddělení a pracoviště) používání VLAN. Tímto krokem se zvýší i bepečnost doatové komunikace. Zavedení serverové VLAN pro oddělenou komunikaci pouze pro servery, například pro potřeby zálohování atd. Pro tento síť je vhodné použít vlastní optickou trasu mezi serverovnami. 5.6 Další doporučení Doplnění dokumentace k síti. Vytvořit kompletní dokumentaci pro aktivní prvky sítě. Označení aktivních prvků štítky. Příkladem může být značení SXX.1000 _ rychlost Mb číslo aktivního prvku typ prvku: Switch Označení všech zásuvek a označení jejich zakončení u aktivních prvků štítky. Tento údaj lze zaznamenat do dokumentace. Analýza serverovny Použití statistického serveru pro sběr dat o objemech přenesených dat na jednotlivých aktivních prvcích. To umožní jejich další analýzy. (např. cacti) Použití sledovacího serveru (např. nagios) pro zajištění nepřetržitého dohledu nad aktivními prvky sítě. Omezení přístupu na internet proxy server s autentifikací, definivání skup uživatelů s neomezeným přístupem, omezeným přístupem a skupiny bez přístupu. Omezení podle obsahu stahovaných dat. 6 Přílohy 1. Orientační plán areálu 2. Seznam budov 3. Seznam prvků 4. Seznam tras 5. Schéma současné topologie 6. Schéma plánované topologie 7. Schéma zapojení serverovny 5/12

6 Analýza síťové infrastruktury Nemocnice Kyjov 6.1 Orientační plán areálu 6/12

7 Analýza síťové infrastruktury Nemocnice Kyjov 6.2 Seznam budov 7/12

8 Analýza síťové infrastruktury Nemocnice Kyjov 6.3 Seznam prvků 8/12

9 Analýza síťové infrastruktury Nemocnice Kyjov 6.4 Seznam tras 9/12

10 Analýza síťové infrastruktury Nemocnice Kyjov 6.5 Schéma současné topologie 10/12

11 Analýza síťové infrastruktury Nemocnice Kyjov 6.6 Schéma plánované topologie 11/12

12 Analýza síťové infrastruktury Nemocnice Kyjov 6.7 Schéma zapojení serverovny 12/12

Cílem mé práce je konkrétní popis využitých informačních a komunikačních technologií ve společnosti Cognor Stahlhandel Czech republic, s. r. o.

Cílem mé práce je konkrétní popis využitých informačních a komunikačních technologií ve společnosti Cognor Stahlhandel Czech republic, s. r. o. Úvod Cílem mé práce je konkrétní popis využitých informačních a komunikačních technologií ve společnosti Cognor Stahlhandel Czech republic, s. r. o. ICT ve firmě slouží k pokrytí potřeb podniku s ohledem

Více

Nabídka předkládaná v rámci veřejné zakázky Poskytování služeb elektronických komunikací pro Zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik Uchazeč Telefónica Czech Republic, a.s. 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 1.1 Seznam

Více

NÁVRH UNIVERZÁLNÍ POCÍTACOVÉ SÍTE PRO PROFES PROJEKT SPOL. S.R.O.

NÁVRH UNIVERZÁLNÍ POCÍTACOVÉ SÍTE PRO PROFES PROJEKT SPOL. S.R.O. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF INFORMATICS NÁVRH UNIVERZÁLNÍ POCÍTACOVÉ SÍTE PRO PROFES

Více

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I.

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. Veřejná zakázka Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Obsah. Příloha č. 1b smlouvy o dílo Technická specifikace zhotovitele

Obsah. Příloha č. 1b smlouvy o dílo Technická specifikace zhotovitele Příloha č. 1b smlouvy o dílo Technická specifikace zhotovitele V kapitolách níže je uveden detailní popis nabízeného řešení dodávky a implementace v rámci zakázky společně s podrobnou specifikací nabízených

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie proveditelnosti Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC ORP Litvínov Operační program: Integrovaný operační program Oblast podpory: 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě Číslo výzvy:

Více

Základní informatizace krajských úřadů

Základní informatizace krajských úřadů Základní informatizace krajských úřadů Realizační projekt Kraj Vysočina Verze 3.2 ICZ a.s. ID: real_vysocv3_2.doc Změna: 20.09.2001 Verze: 3.2 Stran: 083 001 Obsah Copyright 2001 ICZ a.s. Autorská a jiná

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Diplomová práce Analýza informačního zabezpečení NTK a návrh implementace

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Obsah 1.1. Předmět plnění... 2 1.2. Serverová infrastruktura... 2 1.3. Diskové pole... 4 1.4. Síťové prvky... 5 1.5. Racky pro 2 lokality a příslušenství...

Více

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 1/33 Obsah: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIREMNÍM ŘEŠENÍ 3 2 POPIS SLUŽEB V RÁMCI FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 4

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Diplomová práce Autor: Bc. Jan Suchý Vedoucí

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE Optimalizace ICT infrastruktury společnosti s ohledem na TCO a uzavřená SLA Vedoucí práce: doc.

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

ICT plán školy Gymnázium Zábřeh 2014-2015

ICT plán školy Gymnázium Zábřeh 2014-2015 ICT plán školy Gymnázium Zábřeh 2014-2015 Gymnázium Zábřeh Nám. Osvobození 20 789 01 Zábřeh Tel: 583 411 138 E-mail: reditel@gyza.cz www: http:/www.gyza.cz ředitel školy: Mgr. Martin Paclík zpracoval:

Více

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Katedra informatiky Analýza počítačové sítě na kolejích OPF Karviná Diplomová práce Karviná 2007 Tomáš Petránek SLEZSKÁ UNIVERZITA V

Více

Probační a mediační služba STUDIE PROVEDITELNOSTI ZAVEDENÍ ELEKTRONICKÉHO MONITOROVACÍHO SYSTÉMU PRO TRESTNÍ JUSTICI.

Probační a mediační služba STUDIE PROVEDITELNOSTI ZAVEDENÍ ELEKTRONICKÉHO MONITOROVACÍHO SYSTÉMU PRO TRESTNÍ JUSTICI. STUDIE PROVEDITELNOSTI ZAVEDENÍ ELEKTRONICKÉHO MONITOROVACÍHO SYSTÉMU PRO TRESTNÍ JUSTICI KPMG Česká republika, s.r.o. 19. května 2015 i Obsah 1 Úvod 1 2 Metodický přístup 2 2.1 Zdroje pro zpracování studie

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU INFORMATION SYSTEM

Více

1. Shrnutí. 1.1. Zadání projektu. 1.2. Shrnutí hlavních závěrů

1. Shrnutí. 1.1. Zadání projektu. 1.2. Shrnutí hlavních závěrů Srovnávací analýza vybraných modelů technických řešení sázkových her provozovaných prostřednictvím technických zařízení a návrh organizačního řešení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstvo

Více

Studie proveditelnosti projektu Technologické centrum a elektronické spisové služby

Studie proveditelnosti projektu Technologické centrum a elektronické spisové služby Studie proveditelnosti projektu Technologické centrum a elektronické spisové služby Obsah 1. Úvod...3 2. Rekapitulace výsledků studie...8 3. Současný stav a historie projektu...11 4. Analýza poptávky a

Více

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014 Národní plán rozvoje sítí nové generace Obsah 1. Úvod...3 1.1 Kontext vzniku Národního plánu a jeho účel...4 1.2 Vazba Národního plánu na strategické materiály

Více

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) 3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) Při sledování projektů, standardů a doporučení uvedených v kapitole 2 a dále

Více

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce.

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Cloud computing? Bakalářská práce Autor: Karel Volena Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Informační strategie Vysoké školy ekonomické na období 2011-2015. Historie verzí. Označení verze Platná od Platná do 1.2 6. 12. 2010 31. 12.

Informační strategie Vysoké školy ekonomické na období 2011-2015. Historie verzí. Označení verze Platná od Platná do 1.2 6. 12. 2010 31. 12. Verze 2 2 Informační strategie Vysoké školy ekonomické na období 2011-2015 Historie verzí Označení verze Platná od Platná do 1.2 6. 12. 2010 31. 12. 2015 2 19. 2. 2013 31. 12. 2015 Schvalovací doložka

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více