REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015"

Transkript

1 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014

2 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro rok I. 2 Podrobnější rozpracování priorit pro rok II. Oblast péče o rodiny, děti a mladistvé... 7 II. 1 SWOT analýza... 7 II. 2 Seznam cílů a opatření aktuálních pro rok II. 3 Podrobnější rozpracování priorit pro rok III. Oblast péče o obyvatele sociálně vyloučených lokalit a lidi bez domova 11 III. 1 SWOT analýza III. 2 Seznam cílů a opatření aktuálních pro rok III. 3 Podrobnější rozpracování priorit pro rok IV. Oblast péče o osoby se zdravotním postižením IV. 1 SWOT analýza IV. 2 Seznam cílů a opatření aktuálních pro rok IV. 3 Podrobnější rozpracování priorit pro rok V. Oblast péče o seniory V. 1 SWOT analýza V. 2 Seznam cílů a opatření aktuálních pro rok V. 3 Podrobnější rozpracování priorit pro rok VI. Oblast péče o cizince a migranty VI. 1 SWOT analýza VI. 2 Seznam cílů a opatření aktuálních pro rok VI. 3 Podrobnější rozpracování priorit pro rok

3 Podstata Realizačního plánu a jeho naplňování Realizační plán zůstává i nadále nástrojem implementace Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období Na jeho formulaci se - stejně jako v minulých letech - podílely všechny cílové pracovní skupiny. Realizační plán je názorovým konsenzem těchto pracovních setkání, kdy účastníci pěti týmů reflektovali aktuální požadavky stran poskytovatelů, plzeňské veřejnosti a především samotných uživatelů služeb. Plán je rozdělen do 5 kapitol podle cílových skupin a přináší přehled priorit, kterým je nutno v nadcházejícím období věnovat zásadní pozornost jak z pohledu města, tak poskytovatelů sociálních služeb. Na realizaci definovaných opatření se budou dle svých možností podílet: nestátní neziskové organizace (NNO) a soukromé subjekty - realizace jednotlivých opatření se bude odvíjet od zájmu poskytovatelů služeb o jejich zajištění; město Plzeň, které bude podporovat realizaci navržených cílů a opatření formou partnerství a nefinanční podpory. Sociální služby bude i nadále podporovat rovněž v rámci svých rozpočtových možností. Realizační plán pro nadcházející období je připraven vždy nejpozději do 30. června stávajícího roku Odborem sociálních služeb MMP, který je zároveň iniciátorem a organizátorem setkání pracovních týmů. Každoročním oficiálním výstupem jednání pěti pracovních skupin je - vedle definování priorit nového realizačního plánu - také akceptace bilanční zprávy vyhodnocující naplňování plánu předchozího. a již 7. Průběžná bilanční zpráva za uplynulé období budou po schválení v orgánech města Plzně k dispozici na webových stránkách odboru: je směrodatným, zároveň však není výhradním a určujícím materiálem rozvoje a zkvalitňování sociálních služeb poskytovaných na území města Plzně pro vymezené období. Aktivity nad rámec Realizačního plánu jsou vítány. byl schválen Zastupitelstvem města Plzně dne 4.zárí 2014, usnesením č

4 I. Cíle a opatření společné více oblastem I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro rok 2015 Cíle a opatření společné více oblastem Cíl 1: Podporovat zajištění materiálních a finančních zdrojů pro poskytování služeb a zlepšení podmínek financování služeb Opatření 1.6 Podporovat poskytovatele sociálních služeb v oblasti propagace jejich činnosti prostřednictvím webových stránek OSS Opatření 1.7 Opatření 1.8 Iniciovat jednání s Krajem a zajistit odpovídající finanční spoluúčast pro spádové služby na území města Plzně Víceleté financování sociálních služeb Cíl 5: Vzdělávání poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a návazných služeb Nabídnout poskytovatelům sociálních služeb vzdělávací Opatření 5.1 semináře Opatření 5.2 V oblasti vzdělávání spolupracovat se Západočeskou univerzitou v Plzni, zejména s Fakultou zdravotnických studií a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, managementu a veřejnosprávních studií, s. r. o. I. 2 Podrobnější rozpracování priorit pro rok 2015 Cíl 1: Podporovat zajištění materiálních a finančních zdrojů pro poskytování služeb a zlepšení podmínek financování služeb Opatření 1.6: Podporovat poskytovatele sociálních služeb v oblasti propagace jejich činnosti prostřednictvím webových stránek OSS Poskytovatelé sociálních služeb a návazné služby mají možnost využívat k propagaci svých služeb či aktivit webové stránky OSS MMP: Odbor sociálních služeb MMP má ve svém rozpočtu vyčleněné finanční prostředky na tisky propagačních materiálů (v rámci podpory sociálních služeb). Tuto možnost mohou poskytovatelé sociálních služeb využít (po dohodě s vedoucí odboru). Realizátor: Odbor sociálních služeb MMP 4

5 Cíl 1: Podporovat zajištění materiálních a finančních zdrojů pro poskytování služeb a zlepšení podmínek financování služeb Opatření 1.7: Iniciovat jednání s Krajem a zajistit odpovídající finanční spoluúčast pro spádové služby na území města Plzně Vedoucí OSS MMP požádá rezortního radního mp pro sociální oblast o naléhavou intervenci směrem k radnímu Plzeňského kraje, ve věci zajištění odpovídajícího spolufinancování spádových sociálních služeb. Následné ujednání by mělo mít podobu závazného dokumentu. V kontextu s převodem dotací z MPSV na kraje by město Plzeň mělo iniciovat vznik krajské dotační komise, kde bude zástupce města. Realizátor: Odbor sociálních služeb MMP, rezortní radní města Plzně a Kraje Cíl 1: Podporovat zajištění materiálních a finančních zdrojů pro poskytování služeb a zlepšení podmínek financování služeb Opatření 1.8: Víceleté financování sociálních služeb Odbor sociálních služeb MMP zahájí jednání s vedením města a Ekonomickým úřadem MMP o možnostech víceletého financování vybraných sociálních služeb pilotní projekt. Realizátor: Odbor sociálních služeb MMP Cíl 5: Vzdělávání poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a návazných služeb Opatření 5.1: Nabídnout poskytovatelům sociálních služeb vzdělávací semináře Průběžně nabízet zdarma poskytovatelům sociálních služeb vzdělávací semináře z různých oblastí s přihlédnutím k jejich aktuálním potřebám, tzv. na klíč. Realizátor: Odbor sociálních služeb MMP 5

6 Cíl 5: Vzdělávání poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a návazných služeb Opatření 5.2: V oblasti vzdělávání spolupracovat se Západočeskou univerzitou v Plzni, zejména s Fakultou zdravotnických studií a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, managementu a veřejnosprávních studií, s. r. o. Nabídnout veřejnosti dle jednotlivých cílových skupin poptávce odpovídající a dostupné vzdělávání. V tomto směru rozvinout a prohloubit spolupráci se Západočeskou univerzitou Plzeň, zejména s Fakultou zdravotnických studií a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Realizátor: Odbor sociálních služeb MMP, Fakulta zdravotnických studií ZČU, Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s. r. o. 6

7 II. Oblast péče o rodiny, děti a mladistvé II. 1 SWOT analýza SWOT analýza oblasti péče: Služby pro rodiny, děti a mladistvé SILNÉ STRÁNKY krizová intervence (služby mateřských center, služby pro děti a mládež) dobrá spolupráce mezi poskytovateli hodně aktivních lidí a organizací se zájmem o problematiku zájem města investovat prostředky do komunitního plánování sociálních služeb dostupnost nabídky aktivit možnost realizovat osvětové programy prostřednictvím nabídky mateřských center podpora volby povolání pro děti a mládež a návratu na trh práce matek po mateřské dovolené dostupné služby rané péče informace na jednom místě dostatečná personální kapacita pro práci s rodinou s ohroženým dítětem spolupráce NNO, Probační a mediační služby, sociálních kurátorů pro mládež a OSPOD existence dotačního programu Aktivity prorodinné politiky v rámci OSS MMP nový dotační titul OSS MMP Terénní práce s ohroženou mládeží vznik Průvodce po mapě životních situací aneb Kde Vám v Plzni pomohou OSS MMP PŘÍLEŽITOSTI zavedení systému včasné intervence a práce s ohroženou rodinou motivace rodin, dětí a mládeže trávit smysluplně volný čas pokračující Individuální projekt Plzeňského kraje s rozvojem pěstounské péče na přechodnou dobu se otvírá možnost přijmout dítě na krátkodobý pobyt do neutrálního prostředí Zákon o sociálním bydlení, Zákon o hmotné nouzi, Zákon o sociálních službách (novela) zajištění vzdělávání a odborných seminářů pro SLABÉ STRÁNKY nedostatek levného bydlení pro rodiny s nízkými příjmy s podporou sociální služby nemožnost krátkodobého umístění ohroženého dítětě nad 3 roky mimo rodinu spíše nemožnost umístění dítěte staršího 7 let z Plzně a blízkého okolí na krátkodobý pobyt v neutrálním prostředí tak, aby se dalo zároveň pracovat s rodinným systémem ambulantní formou pozn. děti mladší 7 let možnost umístění do Šnečku, či v Delfínku, pro starší děti je Robinson v Klenčí pod Čerchovem, Stod často plná kapacita a nevhodná vzdálenost od Plzně pro případ potřeby optimální práce i s rodiči nedostatek finančních prostředků, zejména mzdových prostředků, na případně rozšíření celoročního provozu služeb nemožnost umístění dětí z nepodnětného prostředí do standardního předškolního vzdělávání OHROŽENÍ nejistota financování služeb ze strany MPSV chybějící návaznost financování služeb po skončení financování z Evropského sociálního fondu zákon o veřejných zakázkách (financování sociálních služeb) zrušení dotačního programu MPSV Rodina na podporu rodiny (aktivity mimo režim sociálních služeb) novela Zákona o hmotné nouzi 7

8 plzeňské organizace a širokou veřejnost ze strany OSS MMP možnost vzniku tzv. Obědového konta na zajištění financování školních obědů pro děti ze silně znevýhodněného prostředí II. 2 Seznam cílů a opatření aktuálních pro rok 2015 Cíle a opatření v oblasti péče o rodiny, děti a mladistvé Cíl 2: Podpora práce s rodinami, dětmi a mladistvými Opatření 2.5 Služby na podporu funkčnosti rodiny Opatření 2.6 Opatření 2.7 Zvyšování informovanosti rodičů o potřebách, vývoji dětí a službách pro rodinu Ambulantní a terénní práce s ohroženými dětmi a mládeží (ohroženou rodinou) Cíl 4. Podpora předškolního vzdělávání pro děti ze sociálně slabých rodin (ze sociálně znevýhodněného prostředí) Opatření 4.3 Předškolní vzdělávání dětí z nepodnětného prostředí 8

9 II. 3 Podrobnější rozpracování priorit pro rok 2015 Cíl 2: Podpora práce s rodinami, dětmi a mladistvými Návazné služby Opatření 2.5: Služby na podporu rodiny Služby preventivního a podpůrného charakteru. Jejich účelem je usnadňovat a posilovat partnerské a manželské soužití a rodičovství, podporovat rodiny v péči o děti a v procesu harmonizace práce a rodiny (poskytování volnočasových aktivit pro děti nebo pro rodiny s dětmi, podpora a výchova k harmonickému partnerství, manželství a odpovědnému rodičovství, ostatní druhy aktivit k podpoře funkčnosti rodiny, posilování a upevňování rodičovských rolí, podpora svépomocných skupin v rámci komunity podpora intuitivního rodičovství). Realizátor: Odbor sociálních služeb MMP, NNO Cíl 2: Podpora práce s rodinami, dětmi a mladistvými Návazné služby Opatření 2.6: Zvyšování informovanosti rodičů o potřebách, vývoji dětí a službách pro rodinu Je nezbytné posilovat informovanost rodičů o potřebách/vývoji dětí a službách pro rodinu za účelem snazšího zvládání výchovných problémů a fungování rodiny, a to od prenatálního vývoje až po období dospívání dětí. Realizátor: NNO, Odbor sociálních služeb MMP, ZČU 9

10 Cíl 2: Podpora práce s rodinami, dětmi a mladistvými Návazné služby Opatření 2.7: Ambulantní a terénní práce s ohroženými dětmi a mládeží (ohroženou rodinou) Terénní práce s mládeží je poskytována mládeži v jejím přirozeném prostředí, tedy na ulici, hřišti, v parcích. Ambulantní služba je poskytována v místech, kde působí daná organizace, o jejíž pomoc uživatel požádal. Cílem je předcházet, snižovat a omezovat rizika dopadu sociálně nežádoucích jevů, minimalizovat rizika sociálních konfliktů a aktivizovat mládež ke smysluplnému trávení volného času a vytvářet k tomu podmínky. Realizátor: NNO, Odbor sociálních služeb MMP prostřednictvím dotačního titulu Cíl 4. Podpora předškolního vzdělávání pro děti ze sociálně slabých rodin (ze sociálně znevýhodněného prostředí) Návazné služby Opatření 4.3: Předškolní vzdělávání dětí z nepodnětného prostředí K problematice předškolního vzdělávání dětí z nepodnětného prostředí byla vytvořena pracovní skupina zabývající se možnostmi bezproblémového zařazení dětí ohrožených sociálním vyloučením do vzdělávacího systému a eliminací rizik s tím spojených. Výstupy jednání budou přeneseny příslušné rezortní institucí v rámci města a Kraje. Realizátor: NNO, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP, KÚPK 10

11 III. Oblast péče o obyvatele sociálně vyloučených lokalit a lidi bez domova III. 1 SWOT analýza SWOT analýza oblasti péče o obyvatele sociálně vyloučených lokalit a lidi bez domova SILNÉ STRÁNKY nestátní neziskové organizace, které se zabývají klienty cílových skupin a poskytují jim profesionální služby ochota města Plzně řešit problémy daných cílových skupin skrytý potenciál klientů cílových skupin, schopnost cílových skupin přežít mimo konzumní společnost potravinová pomoc (financována z prostředků města) ordinace praktického lékaře pro lidi sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením rozšíření ordinačních hodin (financováno z prostředků města) vznik Průvodce po mapě životních situací aneb Kde Vám v Plzni pomohou OSS MMP zadání a koordinace studie Fenomén bezdomovectví (zpracováno ZČU v Plzni) schválení Akčního plánu řešení bezdomovectví z pohledu sociálně zdravotní péče na území města Plzně v období let (OSS MMP) zapojení města Plzně do projektu EUROCITIES Cities for Active Inclusion prostřednictvím OSS MMP SLABÉ STRÁNKY nedostatečná bytová politika města ve vztahu k sociálně slabým chybějící finančně dostupné byty ve vlastnictví města (malometrážní) diskriminační podmínka nezbytnost čistého TR pro přidělení městského bytu neschopnost společnosti rozlišit mezi členy cílových skupin, kteří chtějí se sebou něco dělat a těmi, kteří na ní chtějí parazitovat značný nárůst nepřizpůsobivých osob bez domova mladšího a středního věku a cizinců bez prostředků na území města Plzně účelová turistika občanů ze Slovenska zatěžující neúměrně sociální systém (osoby bez domova, bez dokladů apod.) nárůst invalidních osob bez nároku na výplatu důchodu (ID, starobní) problém se zaměstnáváním osob s nedostatečným nebo nízkým vzděláním nedostatek pracovních příležitostí pro osoby znevýhodněné, bez ohledu na úroveň dosaženého vzdělání nárůst osob dlouhodobě pobírající dávky HM bez povinnosti zapojit se do pracovního procesu nárůst osob vystěhovaných z městských bytů, odkázaných na ubytovny nárůst počtu matek samoživitelek nepobírajících výživné (bez uvedení otce v RL) zvýšené nároky na HM a s tím související minimální zaměstnatelnost vzrůstající zadluženost všech skupin obyvatel neexistence víceletého financování služeb nová generace dětí žijících výhradně na ubytovnách děti z ubytoven nemožnost realizace efektivní sociální práce neumístitelní klienti ve vyšším věku do zařízení sociálních služeb (staří, nemocní, bez nároku na důchod a s problémy se sebeobsluhou) nedostatečná kapacita pobytových zařízení pro samotné ženy na ulici 11

12 PŘÍLEŽITOSTI příklady dobré praxe jiných měst nové programovací období ESF udržení stávající formy bydlení pro osoby sociálně vyloučené či postižené, které jsou v současné době v Plzni provozované. Hledat další možnosti levného (sociálního) bydlení především pro rodiny uvedené cílové skupiny projekt ITI financování investičních projektů pro cílovou skupinu z prostředků EU novela Zákona o hmotné nouzi, vznik Zákona o sociálním bydlení vznik Zákona o sociální firmě (sociálním podnikání) realizace Akčního plánu řešení bezdomovectví OHROŽENÍ neochota občanů řešit svoje problémy a snižující se schopnost občanů řešit svoje problémy protěžování jedné instituce či služby v dané oblasti (vznik služby, vzdělávání, financování, míra poskytování dané služby) vyhoření pracovníků NNO, pracovníků státních a městských institucí v kontextu sociální práce s dospělými a nepřizpůsobivými klienty koncepce postupného řešení problematiky bezdomovectví by se neměla omezit pouze na represivní formu řešení prostřednictvím Městské policie případně využíváním zákazu pobytu avizované snížení rozpočtu města i kraje na sociální služby a další projekt snížení rozpočtů a kapacit služeb sociální prevence financovaných z IP Plzeňského kraje III. 2 Seznam cílů a opatření aktuálních pro rok 2015 Cíle a opatření v oblasti péče o obyvatele sociálně vyloučených lokalit a lidi bez domova Cíl 1: Udržet existující služby v závislosti na poptávce a možnostech města a poskytovatelů Opatření 1.12 Potravinová pomoc Cíl 2: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené do společnosti Opatření 2.8 Vytvoření sociální firmy Cíl 3: Podpora bytové situace osob ze sociálně vyloučených lokalit a lidí bez domova Opatření 3.2. Iniciace změny 43 v zákoně o sociálních službách Cíl 4: Koncepce postupného řešení problematiky bezdomovectví na území města Plzně Opatření 4.2 Realizace Akčního plánu řešení bezdomovectví z pohledu sociálně zdravotní péče na území města Plzně na léta

13 III. 3 Podrobnější rozpracování priorit pro rok 2015 Cíl 1: Udržet existující služby v závislosti na poptávce a možnostech města a poskytovatelů Opatření 1.12: Potravinová pomoc Zajištění potravinové pomoci pro nízkopříjmové skupiny obyvatel začíná být zásadním problémem všech větších a povětšině spádových obcí a měst. S ohledem na zostření podmínek čerpání humanitární pomoci prostřednictvím nebo za podpory evropských institucí je nutno řešit zhoršující se situaci vlastními silami tedy v součinnosti města Plzně, Plzeňského kraje a NNO. Nejohroženější skupinou jsou matky/samoživitelky s více dětmi a senioři. Vzhledem k narůstajícím problémům všech skupin je důležité ponechání této priority i na další období. Realizátor: Naděje, o.s., město Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP Cíl 2: Předcházet sociálnímu vyloučení a integrovat vyloučené do společnosti Opatření 2.8: Vytvoření sociální firmy Město Plzeň by se mělo pokusit zřídit sociální firmu na úklid, revitalizaci veřejného prostoru, údržbu zeleně atd. Firma by zaměstnávala dlouhodobě nezaměstnatelné, pomáhala by v návratu na trh práce lidem bez domova a mohla by pro tyto lidi zajišťovat brigády. Realizátor: město Plzeň (garant OSS MMP ve spolupráci se SVSmP), NNO 13

14 Cíl 3: Podpora bytové situace osob ze sociálně vyloučených lokalit a lidí bez domova Opatření 3.2 : Iniciace změny 43 v zákoně o sociálních službách Celá řada uživatelů azylových domů - a nejen jich - nemají po opuštění AD dostatečné kompetence, aby mohli bydlet sami potřebují nadále sociální pracovníky. Organizace, které by následnou práci rády poskytovaly, se jen obtížně vejdou do nějaké stávající sociální služby. Jako ideální forma služby se jeví Podpora samostatného bydlení, kterou je v současné době možné poskytovat jen osobám majícím sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Bylo by vhodné iniciovat úpravu/změnu tohoto paragrafu tak, aby služba mohla být poskytována i osobám, rodinám, které mají nízké kompetence k samostatnému bydlení zejména osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením. Realizátor: Odbor sociálních služeb MMP Cíl 4: Koncepce postupného řešení problematiky bezdomovectví na území města Plzně Opatření 4.2: Realizace Akčního plánu řešení bezdomovectví z pohledu sociálně zdravotní péče na území města Plzně na léta Odbor sociálních služeb MMP na základě realizované studie pod názvem Fenomén bezdomovectví zpracoval Akční plán řešení bezdomovectví z pohledu sociálně zdravotní péče na území města Plzně na léta , který je přílohou tohoto dokumentu. Akční plán si neklade za cíl vymýtit bezdomovectví, ale pomoci osobám bez přístřeší řešit jejich složitou situaci (včetně možné resocializace) a zmírnit negativní jevy, které bezdomovectví doprovázejí a jsou příčinou nespokojenosti většinové společnosti. Plán si zároveň neklade za cíl věnovat se prevenci bezdomovectví. Realizátor: Odbor sociálních služeb MMP ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb 14

15 IV. Oblast péče o osoby se zdravotním postižením IV. 1 SWOT analýza SWOT analýza oblasti péče o osoby se zdravotním postižením SILNÉ STRÁNKY rozšiřující se síť sociálních služeb pro ZP služby jsou trvale zkvalitňovány bezbariérová veřejná doprava realizace komunitního plánování sociálních služeb vznik Průvodce po mapě životních situací aneb Kde Vám v Plzni pomohou OSS MMP vznik Průvodce světem (nejen) sociálních služeb pro seniory ve městě Plzni OSS MMP vznik Malého průvodce symptomy duševních obtíží pro seniory OSS MMP vznik informační brožury Obezřetnost se vyplácí Člověk v tísni, o.p.s.výrazně dobrá spolupráce mezi NNO v rámci města zavedení služby Senior Expres (OSS MMP) zavedení dopravy klientů do CPTS Zbůch znakování regionálních zpráv PŘÍLEŽITOSTI zlepšení financování od Kraje průběžné vzdělávání ZP osob ve finanční a dluhové problematice zajištění bezbariérových přístupů na všechna veřejná prostranství a sportoviště vznik denního a týdenního stacionáře pro děti a mládež se zdravotním handicapem, s odlehčovací službou zajištění péče o osoby s kombinovaným zdravotním postižením do 60 a nad 60 let se smyslovým postižením zákon o sociálním bydlení, hmotné nouzi, sociální firmy linka MHD do Třemošné (chráněné dílny) SLABÉ STRÁNKY neexistence zařízení pro respitní péči nedostatek chráněného bydlení nedostatek peněz a neexistence dlouhodobého financování nedostatečná nabídka práce pro ZP neexistence zařízení pro umístění klienta s kombinovaným postižením psychiatrická a mentální postižení chybějící terénní program zaměřený na osoby s duševním/psychiatrickým onemocněním OHROŽENÍ nedostatek finančních prostředků sociální reforma zákon o sociálním bydlení a zákon o hmotné nouzi 15

16 IV. 2 Seznam cílů a opatření aktuálních pro rok 2015 Cíle a opatření v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením Cíl 4: Doplnit síť služeb pro osoby s kombinovaným postižením Opatření 4.6 Opatření 4.7 Týdenní a denní stacionář pro osoby s mentálním postižením, případně s kombinovaným (mentální + tělesné a smyslové postižení) věk let Pobytové služby pro osoby s mentální retardací, případně s diagnózou psychiatrického nebo duševního onemocnění, s mírným tělesným handicapem. Cíl 5: Doplnit síť služeb pro osoby s tělesným postižením Opatření 5.3 Průběžné vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti Cíl 6 : Doplnit síť služeb pro osoby se smyslovým postižením Opatření 6.4 Zajištění znakování regionálních zpráv IV. 3 Podrobnější rozpracování priorit pro rok 2015 Cíl 4: Doplnit síť služeb pro osoby s kombinovaným postižením Návazné služby Opatření 4.6 Týdenní a denní stacionář pro osoby s mentálním postižením, případně s kombinovaným (mentální + tělesné a smyslové postižení) věk let Na území města Plzně chybí týdenní a denní stacionář pro osoby s mentálním postižením, případně s kombinovaným postižením ve věku let. Rodinám pečujícím o takto zdravotně postižené blízké by zmíněné zařízení značně ulehčilo péči a doplnilo běžný evropský standard v oblasti péče v dané kategorii služeb. Realizátor: NNO, město Plzeň, Plzeňský kraj, soukromí investoři 16

17 Cíl 4: Doplnit síť služeb pro osoby s kombinovaným postižením Opatření 4.7 Pobytové služby pro osoby s mentální retardací, případně s diagnózou psychiatrického nebo duševního onemocnění, s mírným tělesným handicapem Na území města Plzně zcela odpovídající zařízení, které by poskytovalo služby osobám s mentální retardací, případně s diagnózou duševního onemocnění, s mírným tělesným handicapem, kde je nezbytná specializovaná péče a přístup ošetřujícího personálu. Stávající zařízení nejsou zařízena na péči o osobu v kombinaci tělesný handicap + psychiatrické/duševní onemocnění. Realizátor: NNO, město Plzeň, Plzeňský kraj Cíl 5: Doplnit síť služeb pro osoby s tělesným postižením Opatření 5.3: Průběžné vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti Vzhledem k tomu, že se stále častěji stávají zdravotně postižení obětmi různých účelových reklamních kampaní a nejrůznějších podvodných manipulací ve vztahu k nákupu zboží, služeb, uzavírání smluv apod., je nutné opakovaně zajistit ve srozumitelné formě a dostatečné podobě průběžné vzdělávání zdravotně postižené populace v oblasti finanční gramotnosti. Realizátor: Odbor sociálních služeb MMP, NNO Cíl 6: Doplnit síť služeb pro osoby se smyslovým postižením Opatření 6.4: Zajištění znakování regionálních zpráv Neslyšící mají informace o dění z celé republiky (díky znakování zpráv na ČT 2), ale nemají informace o dění v regionu. Požadavek vznesli sami neslyšící v rámci pravidelného mapování potřeb realizovaného garantem sekce. Odbor sociálních služeb MMP zajistil znakování pravidelného souhrnného sobotního zpravodajského dění v regionu na ZAK TV (po dohodě se ZAK TV a tlumočníky SNN ČR: Mgr. Hanzlíčkem a Mgr. Voříškovou, kteří tlumočení zajišťují). Službu neslyšící hodnotí velmi pozitivně. Realizátor: Odbor sociálních služeb MMP, ZAK TV s.r.o., SNN ČR 17

18 V. Oblast péče o seniory V. 1 SWOT analýza SWOT analýza oblasti péče o seniory SILNÉ STRÁNKY asistenční a alternativní péče pro seniory velmi dobře fungující pečovatelská a domácí ošetřovatelská služba (home care) fungující kluby důchodců snaha o bezbariérovost komunikací a veřejných budov navýšení kapacity chráněného bydlení MCHP Domov sv. Zity zapojení OSS do příprav nového Národního akčního plánu aktivního stárnutí a Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta (aktivní člen pracovní skupiny MPSV a MZ ČR) preventivní aktivizační programy vznik Průvodce po mapě životních situací aneb Kde Vám v Plzni pomohou OSS MMP vznik Průvodce světem (nejen) sociálních služeb pro seniory ve městě Plzni OSS MMP vznik Malého průvodce symptomy duševních obtíží pro seniory OSS MMP vznik informační brožury Obezřetnost se vyplácí Člověk v tísni, o.p.s. zavedení služby Senior Expres (OSS MMP) PŘÍLEŽITOSTI zajištění dostatečných kapacit pobytových zařízení denních a týdenních stacionářů pro seniory s Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou nebo roztroušenou sklerozou (osoby vyžadující zvláštní režim) postupná transformace stávajících Domovů pro seniory na Domovy se zvláštním režimem odkup Fodermayerova pavilonu (FN Plzeň) za účelem zřízení dalšího městského Domova se zvláštním režimem realizace projektu v Červeném Hrádku (denní stacionář pro seniory a mateřská škola/jesle) Zákon o sociálním bydlení; zákon o hmotné nouzi, zákon o sociálních službách (novela) SLABÉ STRÁNKY nedostatek odlehčovacích lůžek chybí levné a dostupné bydlení pro seniory nejasná prognóza ve vztahu k sociálním lůžkům a změně legislativy s dopadem na služby v rámci samosprávy nedostatečné pokrytí službou odborná domácí hospicová péče vázáno na smlouvy s VZP v Plzni je akutní nedostatek míst v domovech se zvláštním režimem nedostatek financí OHROŽENÍ demografický vývoj stárnutí populace avizovaný systém veřejných zakázek v sociálních službách Zákon o sociálním bydlení; zákon o hmotné nouzi, zákon o sociálních službách (novela) 18

19 V. 2 Seznam cílů a opatření aktuálních pro rok 2015 Cíle a opatření v oblasti péče o seniory Cíl 2: Podporovat informovanost v oblasti sociálních služeb a péče o seniory Opatření 2.2 Zvýšení informovanosti veřejnosti o stárnutí Cíl 3: Umožnit kvalitní a aktivní život seniorů v přirozeném prostředí Opatření 3.5 Zvyšování finanční gramotnosti, zejména v rovině prevence Cíl 4 Uspokojit poptávku po potřebné péči v pobytových zařízeních sociálních služeb pro seniory Opatření 4.4 Navýšení kapacity pobytových služeb v domovech se zvláštním režimem V. 3 Podrobnější rozpracování priorit pro rok 2015 Cíl 2: Podporovat informovanost v oblasti sociálních služeb a péče o seniory Opatření 2.2: Zvýšení informovanosti veřejnosti o stárnutí Vzhledem k tomu, že mnoho seniorů se aktuálně dostává do tíživých a těžko řešitelných situací, zapříčiněných např. nákladným bydlením, těžkou finanční situací po ztrátě partnera, nevhodně zvolenou úvěrovou politikou, je třeba se zaměřit na cílovou skupinu zejména budoucích seniorů organizováním besed s důrazem na prevenci a přípravu na stárnutí. Opatření bylo klasifikováno jako splněné, přesto doporučujeme ponechat ho i na další období, s přihlédnutím k jeho naléhavosti. Realizátor: NNO, Odbor sociálních služeb MMP 19

20 Cíl 3: Umožnit kvalitní a aktivní život seniorů v přirozeném prostředí Opatření 3.5: Zvyšování finanční gramotnosti, zejména v rovině prevence Finanční vzdělávání je klíčovým prvkem v ochraně spotřebitele na finančním trhu. Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace (Národní strategie finančního vzdělávání [online]. Aktualizované znění. Praha: Ministerstvo financí ČR, 2010.) Realizátor: Odbor sociálních služeb MMP, NNO Cíl 4 Uspokojit poptávku po potřebné péči v pobytových zařízeních sociálních služeb pro seniory Opatření 4.4 Navýšení kapacity pobytových služeb v domovech se zvláštním režimem Vzhledem k tomu, že většina seniorů žádá o umístění v době, kdy už nejsou soběstační, je velký nedostatek lůžek tzv. zvláštního režimu. Značná část žadatelů, raději zůstává v domácím prostředí a řeší situaci za pomoci pečovatelské a ošetřovatelské služby. Realizátor: město Plzeň prostřednictvím OSS MMP, NNO 20

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠETŘENÍ... 3 1.1. KONTEXT A CÍLE REALIZOVANÉHO

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST A: DOPORUČENÍ PRO SMĚROVÁNÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ 1. Úvod Pojem děti, žáci a studenti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí se objevuje ve školství

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

Koncepce sociální inkluze. vyloučené romské lokality. ve městě Litoměřice

Koncepce sociální inkluze. vyloučené romské lokality. ve městě Litoměřice Koncepce sociální inkluze vyloučené romské lokality ve městě Litoměřice na období 2014-2016 Obsah: Úvod.. 3 1 Charakteristika regionu. 4 2 Charakteristika vyloučených lokalit. 4 3 Neziskové organizace,

Více

Romové v České republice

Romové v České republice Informace popisující oblast institucionálního zabezpečení integrace Romů do společnosti v České republice a na mezinárodní úrovni včetně analýzy situace Romů v ČR a v EU 27 II. Romové v České republice

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více