ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12"

Transkript

1 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠETŘENÍ KONTEXT A CÍLE REALIZOVANÉHO ŠETŘENÍ METODIKA ŠETŘENÍ A PRŮBĚH SBĚRU INFORMACÍ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, SENIOŘI SILNÉ STRÁNKY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SLEDOVANOU CÍLOVOU SKUPINU IDENTIFIKACE KLÍČOVÝCH PROBLÉMŮ Zaznamenané potřeby v oblasti sociálních služeb Zaznamenané potřeby v oblasti služeb návazných Ostatní zaznamenané problémy DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM SILNÉ STRÁNKY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SLEDOVANOU CÍLOVOU SKUPINU IDENTIFIKACE KLÍČOVÝCH PROBLÉMŮ Zaznamenané potřeby v oblasti sociálních služeb Zaznamenané potřeby v oblasti služeb návazných Ostatní zaznamenané problémy ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ Tato analýza byla zpracovaná externím dodavatelem v rámci účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na aktivity v oblasti plánování sociálních služeb. 2

3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠETŘENÍ 1.1. KONTEXT A CÍLE REALIZOVANÉHO ŠETŘENÍ Výzkum potřeb občanů ve vazbě k řešení nepříznivých sociálních životních situací je navržen jako jeden z podkladů pro nový Komunitní plán sociálních služeb městské části Praha 12. Plánování sociálních služeb pro občany městské části Praha 12 vychází z předpokladu, že mají-li být sociální služby pro občany efektivní, je zapotřebí vycházet ze samotné potřebnosti existujících služeb a případně identifikovat služby nové, které pro občany městské části nejsou dostupné, ale jejich potřebnost je danou skupinou obyvatel pociťována. Naše šetření se zaměřilo na zjišťování potřeb a problémů těchto cílových skupin: - osoby se zdravotním postižením a senioři; - děti, mládež, rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Závěrečná zpráva popisuje problémové oblasti, které byly v průběhu šetření identifikovány. Dále jsou v závěru navržena doporučení, která vycházejí ze zjištěných skutečností a jsou vztažena ke sledovaným cílovým skupinám. Tyto doporučení jsou určena především k další diskusi v rámci pracovních skupin, nejedná se tedy o obecné závěry METODIKA ŠETŘENÍ A PRŮBĚH SBĚRU INFORMACÍ Pro účely našeho šetření jsme použili výzkumnou metodu skupinových diskusí, která patří mezi nejzákladnější metody kvalitativního sociologického výzkumu. Jedná se o moderátorem řízené diskuse, které do hlubší míry zjišťují např. postoje a názory na určité životní situace či společenské jevy. Na základě našich předešlých zkušeností byli do šetření zahrnuti zástupci zaměstnanců sociálního odboru a zástupci poskytovatelů sociálních služeb působících na území městské části. Vyšli jsme z námi ověřeného předpokladu, že tito odborníci velice dobře znají problémy svých klientů a mohou tak tyto problémy zprostředkovat a tedy definovat potřeby námi sledovaných cílových skupin obyvatel. S předem vybranými experty jsme uskutečnili 3 skupinové diskuse, které byly vedeny dle diskusního plánu předem schváleného městskou části Praha 12. Šetření se celkem zúčastnilo 7 zaměstnanců Odboru sociálních věcí Úřadu městské části Praha 12 a 12 zástupců poskytovatelů sociálních služeb působících na sledovaném území. Skupinové diskuse byly realizovány v prosinci

4 2. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, SENIOŘI 2.1. SILNÉ STRÁNKY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SLEDOVANOU CÍLOVOU SKUPINU V roce 1991 se oddělila městská část Praha 12 od městské části Praha 4 a tento rok můžeme také považovat za začátek rozvoje místní sociální péče. Přestože v roce 1991 nebylo na území Prahy 12 žádné zařízení sociální péče, v současné době, na základě vyspecifikovaných potřeb, mohou již obyvatelé využívat služeb několika místních organizací. Mezi prioritní poskytovatele sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením na území městské části patří příspěvková organizace Sociální služby městské části Praha 12, obecně prospěšná společnost Modrý klíč o.p.s., občanské sdružení Společnost E / Czech Epilepsy Association, o.s., dále občanské sdružení Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, základní organizace v Praze - Modřanech a Centrum denních služeb SNN v ČR. Nejen tyto, ale i další organizace podporuje městská část poskytováním vhodných prostor a také prostřednictvím grantového řízení v sociální oblasti. V současné době se především zvyšuje provázanost služeb jednotlivých poskytovatelů, tak, aby potřeby obyvatelů městské části byly v co nejvyšší míře saturovány IDENTIFIKACE KLÍČOVÝCH PROBLÉMŮ Zaznamenané potřeby v oblasti sociálních služeb Dostupnost pobytové sociální služby pro seniory pečující o osobu se zdravotním postižením o Senioři (osoby v seniorském věku pečující o osobu se zdravotním postižením). o Osoby se zdravotním postižením. o Pečujícím osobám s přibývajícím věkem ubývají síly a péči o potomka se zdravotním postižením přestávají v domácím prostředí zvládat. Pečující se sami stávají závislými na pomoci a péči dalších osob. o Využívání terénních a ambulantních sociálních služeb je pouze dočasné řešení. o Umístění seniora a osoby se zdravotním postižením do oddělených pobytových zařízení je pro obě osoby, které jsou na sobě celoživotně silně citově vázány, silně traumatizující. Vzájemné odloučení je pak komplikací pro zdárnou adaptaci v novém prostředí. 4

5 o Na území hlavního města Prahy se nenachází pobytové zařízení, které by nabízelo kombinaci sociálních služeb domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením. o Nejbližší zařízení se nachází v okrese Praha - západ, jedná se o Domov Laguna Psáry. o Zajištění celoročního pobytu je v současné době možné pouze v zařízení mimo území hlavního města Prahy. Pečující i osoba se zdravotním postižením se tak ocitá daleko od svých přátel, blízké rodiny a v naprosto neznámém prostředí. Ne vždy je tak možná úspěšná adaptace. Tyto změny u některých osob vyvolávají afektivní chování a vedou k psychiatrickým problémům. o V případě, kdy senior (osoba pečující) se svým dítětem (osobou závislou) zůstává v domácím prostředí, péče a pomoc se celodenně zajišťuje kombinací několika sociálních služeb, konkrétně prostřednictvím osobní asistence, pečovatelské služby, denního či týdenního stacionáře a odlehčovacích služeb. Toto řešení však není dlouhodobě udržitelné, jelikož je logisticky a především finančně velmi náročné Dostupnost sociální služby odlehčovací služba pro osoby se zdravotním postižením o Osoby se zdravotním postižením. o Osoby pečující. o Pečující rodina (osoba) má potřebu odpočinku. o V momentě, kdy pečující osoba nemůže krátkodobě pečovat (např. z důvodu vlastní hospitalizace), odlehčovací služba je často jedinou možností, jak situaci řešit. o V současné době lze využívat služeb několika organizací působících na území městské části, ne vždy je však konkrétní služba vhodná pro specifické potřeby jednotlivých klientů, případě není kapacitně dostupná v momentě potřeby. o Modrý klíč o.p.s. poskytuje odlehčovací službu pouze svým klientům (klientům týdenního či denního stacionáře) a to pobytovou formou (pátek- neděle). o Obyvatelé městské části dále mohou využít služby příspěvkové organizace Sociální služby MČ Praha 12. V některých případech je však tato služba nedostupná z kapacitních důvodů. o Obyvatelé mohou také využívat služeb dalších neziskových organizací, které jsou dostupné v blízkém okolí městské části Praha 12. x o Využívání stávajících možností Celoroční dostupnost sociálních služeb organizace Modrý klíč o.p.s. o Osoby se zdravotním postižením. o Klienti organizace Modrý klíč o.p.s. 5

6 o Rodiny pečující. o Osoby se zdravotním postižením/stávající klienti sociálních služeb nejsou schopni se adaptovat v novém prostředí a tedy krátkodobě využívat jinou sociální službu, než tu, na kterou jsou zvyklí. o Pokud klienti využívají pravidelně služby denní či týdenní stacionář, celodenní pobyt v domácím prostředí, tedy jejich vytržení z denních rituálů, se pro rodinu stává velice náročným a problematickým. o Na území městské části zajišťuje služby pro široké spektrum osob se zdravotním postižením organizace Modrý klíč o.p.s. o Pro klienty této organizace není využívaná služba celoročně dostupná. Organizace je v průběhu letních prázdnin uzavřena z personálních důvodů (čerpání dovolené). o Klienti po dobu uzavření organizace Modrý klíč o.p.s. zůstávají v domácím prostředí. o Rodina využívá dostupnou službu osobní asistence Dostupnost sociální služby domov pro seniory o Senioři. o Na základě demografického vývoje naše populace stárne, dožíváme se stále vyššího věku, každoročně se tak zvyšuje i počet osob závislých na pomoci jiných. o V případě, kdy je senior nesoběstačný a zajištěná péče v domácím prostředí již nestačí, je umístění seniora do pobytového zařízení jediným možným řešením. o Na území městské části se nenachází pobytové zařízení domov pro seniory. o Obyvatelé městské části mohou využít zařízení na území hl. města Prahy, z dostupných údajů je však zřejmé, že kapacita těchto zařízení potřebám obyvatel hlavního města nestačí. o V některých případech je umístění do pražského zařízení pro seniory nejen kapacitně, ale i finančně nedostupné. o Další možností je umístění do zařízení mimo hlavní město, tyto domovy jsou dostupnější nejen kapacitně, ale mnohdy i finančně. V tomto případě se však zvyšuje pravděpodobnost přetrhání dosavadních sociálních vazeb. o Umístění seniora do zařízení domov pro seniory je závislé na výši příspěvku na péči. Větší šance mají senioři, kteří už v době podání žádosti mají příspěvek na péči schválený. o Senioři i nadále zůstávají v domácím prostředí a využívají pomoc rodiny, přátel či pečovatelské služby. Ne vždy je tato pomoc/péče dostatečná a situace dlouhodobě udržitelná. o Obyvatelé Městské části Praha 12 mohou být umístěni do pobytových zařízení hlavního města Prahy, které se nachází mimo území této městské části v Praze, případně i na dalších místech naší republiky. 6

7 o V tzv. domě s pečovatelskou službou na území městské části je několik lidí starších 80 let, kteří již vyžadují celodenní péči. Tyto osoby by bylo vhodné umístit do zařízení domov pro seniory. o Někteří senioři jsou dlouhodobě umístěni v Sociálně ošetřovatelském centru, které spadá pod příspěvkovou organizaci Sociální služby MČ Praha 12. Tato služba by však měla být poskytována pouze po časově omezenou dobu Dostupnost sociální služby domov se zvláštním režimem o Senioři. o Počet seniorů s demencí/psychiatrickými diagnózami se neustále zvyšuje. o Na území městské části není tato služba dostupná. o Dlouhodobým problémem v hlavním městě je nedostatečná kapacita lůžek v pobytových sociálních zařízeních, a tedy i v domovech se zvláštním režimem. o Na území hl. m. Prahy se nachází pět registrovaných služeb domovů se zvláštním režimem (zdroj: iregistr.mpsv.cz). Tyto zařízení jsou dlouhodobě plně obsazena. o Senioři mohou být umístěni v Sociálně ošetřovatelském centru příspěvkové organizace Sociální služby MČ Praha 12. Tato služba by však měla být poskytována pouze po časově omezenou dobu Dostupnost krizové pomoci o Senioři. o V některých případech je třeba umístit seniora do pobytové sociální služby akutně, avšak to je z organizačního hlediska nereálné. o Krizová pomoc je ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu. o Forma pobytové krizové pomoci pro seniory není na území městské části ani na území hlavního města Prahy dostupná. o Hledání řešení v rámci pobytových zařízení Sociálních služeb MČ Praha Problematika finanční dostupnosti sociálních služeb o Senioři. o Osoby se zdravotním postižením. o V současné době se stále více seniorů i osob se zdravotním postižením potýká s finančními problémy. 7

8 o Senioři a osoby se zdravotním postižením ve většině případů nedisponují dostatečnými finančními rezervami. o Výše příspěvku na péči ne vždy odpovídá doloženým potřebám seniora či osoby se zdravotním postižením. o Někteří lidé mají nízké důchody, obávají se využívat sociální služby, pokud nepomáhá rodina, počítají s pomocí sousedů a známých. o Pomoc a péče pro obyvatele městské části je prostřednictvím terénních služeb dostupná, služby je však nutné kombinovat, což je finančně náročné. o Senioři využívají pomoci rodiny, známých a sousedů Zaznamenané potřeby v oblasti služeb návazných Uplatnění se osob se zdravotním postižením na pracovním trhu o Osoby se zdravotním postižením. o Uplatnění se na trhu práce je pro osoby se zdravotním postižením přínosem nejen po stránce finanční, ale i po stránce sociální. o Opětovné zařazení se do pracovního procesu je také pro osoby se zdravotním postižením jedním z klíčových nástrojů pro návrat k plnohodnotnému, aktivnímu životu. o Najít si zaměstnání je pro osoby se zdravotním postižením v současné době velice složité. o Zaměstnavatelé nemají dostatek informací o možnostech zaměstnávání osob se zdravotním postižením, v této oblasti se často setkáváme se zaběhnutými předsudky a stereotypy. o V současné době se osobám se zdravotním postižením na sledovaném území nenabízí individuální podpora a poradenství. o Nejsou Finanční dostupnost rekreačních pobytů pro osoby se zdravotním postižením a pečující rodiny o Osoby se zdravotním postižením. o Rodiny pečující. o Osoby se zdravotním postižením mají zájem o rekreační aktivity. o Komerční rekreační pobyty jsou pro většinu osob se zdravotním postižením/pečujících rodin finančně nedostupné. 8

9 o Rekreační objekty ne vždy vyhovují potřebám a možnostem osob se zdravotním postižením. o V současné době např. organizace Modrý klíč o.p.s. není schopna vhodný a finančně dostupný rekreační pobyt pro své klienty a jejich rodiny zajistit. o Nejsou Dostupnost psychologického poradenství o Senioři. o Osoby se zdravotním postižením. o Senioři a osoby se zdravotním postižením se dostávají do situací, kdy potřebují psychologickou pomoc, tyto situace se především týkají vyrovnání se se zdravotním handicapem či vztahových problémů v rodině. o Osoby se zdravotním postižením a senioři se často obrací na sociální pracovníky s problémy, které se týkají vztahů v rodině. o Na území městské části není dostupné psychologické poradenství, které by se zaměřovalo na sledovanou cílovou skupinu. o Komerční psychologické služby jsou pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve většině případů finančně nedostupné. o Lze využít komerční psychologické poradenství Zajištění finančně dostupného bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením o Senioři. o Osoby se zdravotním postižením. o V současné době se stále více seniorů i osob se zdravotním postižením potýká s finančními problémy. o Byty většinou nejsou uzpůsobené potřebám seniora/osoby se zdravotním postižením, velmi často jsou i finančně neúnosné. o Přílišné rozměry bytu či rodinného domku setrvání seniora v původní domácnosti často znemožňují. o Senioři ani osoby se zdravotním postižením ve většině případů nedisponují dostatečnými finančními rezervami, které by jim zajistily řešení nevyhovující bytové situace. o Nabídka malometrážních, nízkonákladových bytů je na území Prahy 12 nedostatečná. 9

10 o Senioři se relativně často obrací na zaměstnance sociálního odboru se žádostmi o zprostředkování bytu v domě s pečovatelskou službou, případně o zprostředkování umístění do domova pro seniory. Tito lidé však nepotřebují sociální služby, potřebují řešit pouze bydlení. o Umístění do tzv. domu s pečovatelskou službou. o Zadlužení. o Život v nevyhovujících podmínkách Ostatní zaznamenané problémy Problematika kvalitního určování výše příspěvku na péči o Senioři. o Osoby se zdravotním postižením. o Při posuzování příspěvku na péči je zohledňován pouze zdravotní stav/závislost osoby na druhých, ne věk posuzované osoby. o Ne vždy je výše příspěvku na péči adekvátní doložené potřebnosti sociálních služeb (případně jiné pomoci, péče a podpory). o Sociální pracovníci se setkávají s případy, kdy lidem, kteří jsou oprávněni z důvodu potřebnosti využívat sociální služby, není příspěvek na péči přiznán. o Pro některé seniory a osoby se zdravotním postižením se stávají sociální služby finančně nedostupné. o Nejsou. 10

11 3. DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 3.1. SILNÉ STRÁNKY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SLEDOVANOU CÍLOVOU SKUPINU Počátky budování sítě sociálních služeb na území městské části Praha 12 se datují do roku 1991, kdy se oddělila městská část Praha 12 od městské části Praha 4. V tomto roce se započalo pracovat na budování sítě sociální péče, první služby začaly fungovat v letech 1994 a Síť se postupně rozšiřovala na základě aktuálních potřeb. V tomto ohledu je třeba zmínit význam kvalitního procesu komunitního plánování, které probíhá na území městské části nepřetržitě od roku Prioritním poskytovatelem sociálních služeb pro děti, mládež, rodinu a osoby ohrožené sociálním vyloučením je na území městské části Proxima Sociale o.p.s. Městská část tuto organizaci podporuje poskytováním vhodných prostor a také prostřednictvím grantového řízení v sociální oblasti. V současné době je kladen důraz především na zvyšování kvality sociálních služeb. V rámci našeho šetření jsme ve vztahu k cílové skupině osob zaznamenali pozitivní ohlasy na zajištění těchto služeb: o Adiktologické služby pro uživatele nelegálních drog. o Služby občanské poradny. o Terénní služba Sanace rodiny. o Služby v oblasti pěstounské péče. Pozitivně byla také hodnocena spolupráce v oblasti předávání informací mezi poskytovateli sociálních služeb a zaměstnanci Úřadu MČ Praha 12, jejímž cílem je vždy uspokojení potřeb jednotlivých klientů IDENTIFIKACE KLÍČOVÝCH PROBLÉMŮ Zaznamenané potřeby v oblasti sociálních služeb Dostupnost nízkoprahových pobytových služeb o Osoby bez přístřeší závislé na návykových látkách. o Osoby bez přístřeší s infekčním onemocněním. o Mezi osobami bez přístřeší se na území městské části nachází osoby, které nejsou schopny dodržet zákonné podmínky o využívání pobytových sociálních služeb. 11

12 o Vnitřní pravidla sociálních služeb neumožňují individuální nastavení služby na základě konkrétních potřeb a možností klienta. o Prostřednictvím nízkoprahových sociálních služeb lze zajistit pomoc osobám, které nejsou schopny dodržet jakákoliv stanovená pravidla. o Prostřednictvím této služby by bylo možno získat informace o počtu osob bez přístřeší, jejich sociální situaci a demografické struktuře. o Na území hlavního města není dostupný azylový dům (nízkoprahový azylový dům, případně jiná pobytová služba) pro intoxikované osoby. o Zástupci této cílové skupiny žijí ve squatech na území městské části. o V současné době tyto osoby nelze podchytit v síti sociálních či zdravotnických služeb Dostupnost sociální služby noclehárna o Osoby bez přístřeší. o Cílem městské části by mělo být minimalizovat počet osob přespávajících venku na ulici. o Tato služba je vhodná pro osoby, pro které není momentálně jiná forma ubytování z důvodů administrativních, finančních či časových možná. o Služby Naděje na území městské části Praha 1 v roce 2012 využívalo 29 osob z městské části Praha 12. Dle dostupných informací počet klientů této služby na území městské části Praha 12 narůstá. o Pomocí této sociální služby lze získat informace o sledované skupině osob, tyto osoby lze zároveň zachytit do systému sociální pomoci. o Na území městské části není tato sociální služba dostupná. o Tato služba je dostupná na úrovni hl. města Prahy. o Využití sociální služba noclehárna na území jiných městských částí Dostupnost sociální služby azylové bydlení o Matky samoživitelky v nepříznivé sociální situaci. o Rodiny v nepříznivé sociální situaci. o Dlouhodobě je doložená potřebnost této sociální služby pro osoby (rodiny), které se ocitly v nepříznivé sociální situaci přímo související se ztrátou bydlení a nemají dostatečné kompetence k získání a udržení trvalého bydlení. o Azylový dům pomáhá lidem, kteří z různých důvodů ztratili domov, ale i přestože problémy s touto situací neumí řešit, jsou motivováni k tomu, aby toto zařízení po určité době opustili a byli připraveni vstoupit do běžného života. 12

13 o Sociální služba azylové domy tedy nabízí ubytování pouze po omezenou dobu, v rámci které je klient motivován k návratu do běžného života. o Potřebnost sociální služby azylový dům je deklarována také v situaci, kdy se osoba ocitne nenadále v krizi, v této souvislosti ztratí domov a potřebuje pomoci. o Na území městské části se nachází azylové domy pro ženy. o Pražské azylové domy pro matky/otce s dětmi jsou dlouhodobě plně obsazeny. o Pražské azylové domy pouze pro ženy/muže nemají dostatečné kapacity, které by uspokojily všechny zájemce o danou službu. o Celá rodina má minimální šanci umístění do pobytové služby azylový dům. o Současná síť sociálních služeb u určitých cílových skupin nahrazuje bytovou politiku (tzv. sociální bydlení). o Umísťění klientů do mimopražských zařízení. Toto řešení je v případě rodin s dětmi, které jsou tak vytrženy z prostředí, kde žijí (školního kolektivu), velmi problematické. Pracující dospělí jsou pak také ohroženi ztrátou zaměstnání. o Umístění do sociální služby pouze matky s dětmi, otec bydlení řeší jinak, mimo sociální službu, často zůstává na ubytovně Dostupnost sociální služby dům na půl cesty o Klienti opouštějící ústavní péči, kteří jsou bez rodinného zázemí, finančních prostředků a dostatečných kompetencí k udržení samostatného bydlení. o Potřeba této sociální služby je pro konkrétní cílové skupiny doložena vzhledem k jejich nedostatečným kompetencím v samostatném životě. o Možnost využití této sociální služby v návaznosti na pobytové sociální služby pracujícími s klienty s nižšími kompetencemi zvyšuje efektivitu těchto služeb (viz. principy tzv. prostupného bydlení). o Sociální služba domy na půl cesty není na území městské části dostupná. o V současné době je na území hlavního města Prahy registrováno 5 poskytovatelů sociální služby dům na půl cesty (zdroj: iregistr.mpsv.cz). o Městská část nedisponuje tzv. startovacími byty. o Obyvatelé městské části mohou tuto službu využít v rámci hlavního města Prahy Dostupnost sociální služby chráněné bydlení pro specifické skupiny obyvatel o Osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům. o Osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům nemají kompetence k tomu, aby zvládly bydlení bez podpory sociálních služeb. 13

14 o V současné době není pro osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům k dispozici žádná forma bydlení. o Osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům se současně také velmi často nachází ve velmi tíživé finanční situaci. o Osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům využívají služeb ubytoven na území městské části, pokud jejich chování neodpovídá pravidlům stávajícího ubytovacího zařízení, řešením je přestěhování do jiné ubytovny. o I v případě, kdy jsou osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům propuštěny z psychiatrické léčebny a ocitají se bez přístřeší, mohou využít pouze ubytování na komerčních ubytovnách Dostupnost krizové pomoci pro děti a mládež o Děti a mládež. o Dostupnost pobytové krizové pomoci je významným momentem pro kvalitní zajištění pomoci dítěti v rámci sociálně právní ochrany. o Forma pomoci prostřednictvím krizových lůžek je v některých situacích v současné době na území hlavního města Prahy kapacitně nedostupná. o Dítě lze v případě potřeby umístit ve zdravotnickém zařízení. o V současné době jsou děti umísťovány do různých zařízení v rámci hlavního města Prahy na základě aktuálních volných kapacit Problematika zajištění služeb denní hygieny pro osoby bez přístřeší o Osoby bez přístřeší. o I lidé bez domova potřebují místo k odpočinku či očistě. o Tito lidé by měli mít možnost vysprchovat se, vyprat si prádlo, vykonávat osobní potřeby v důstojném prostředí. o Na území městské části nemají osoby bez přístřeší možnost vykonat potřebnou denní hygienu. o Na území městské části není dostatek veřejných záchodů, které by mohly osoby bez přístřeší bezplatně využívat. o Osoby bez přístřeší jsou velmi často bez jakýchkoliv finančních prostředků, tato situace jim neumožňuje využívat služby denních center, které se nachází na území hlavního města Prahy. o Osoby bez přístřeší danou situaci řeší individuálně (nemyjí se, využijí služeb denního centra mimo území městské části apod.). 14

15 o Pokud osoba bez přístřeší disponuje alespoň minimálními finančními prostředky, může využít služby denního centra organizace Naděje na území městské části Praha 1, případně středisko Armády spásy na území městské části Praha Dostupnost pomoci a péče klientům s duální diagnózou o Osoby s duální diagnózou (nositelem duální diagnózy je osoba, která má diagnostikovaný problém zneužívání alkoholu nebo drog a kromě něj nějakou další diagnosu, obvykle psychiatrickou, např. poruchy nálad, schizofrenii, poruchu osobnosti). o K úspěšné péči o klienty s duální diagnózou je nutná provázanost služeb, a to služeb sociálních a služeb zdravotních. o V současné době není osobám s duální diagnózou nabízena komplexní a efektivní péče dostupná na území městské části Praha 12. o Služby lze využít na území jiné městské části (např. na území MČ Praha 4) Dostupnost adiktologických služeb pro děti mladší 16 let o Osoby mladší 16 let závislé na návykových látkách. o I mezi dětmi a mladistvými se vyskytují drogově závislí. o Osoby mladší 16 let ve většině případů užívají jiné návykové látky a obecně vykazují odlišné zvyky v užívání než osoby starší. o Pro osoby mladší 16 let nejsou dostupné adiktologické služby, většina těchto služeb je cílena na osoby starší. o Pro mladistvé nejsou dostupné služby terapeutických komunit. o Pro mladistvé není dostupná jakákoliv ambulantní adiktologická služba. o Lze využít služeb organizace Sananim, ale pouze jejich poradenských služeb, tato organizace nenabízí komplexní a systematickou péči. o V případě potřeby lze dítě umístit do Dětského a detoxikačního centra Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Po propuštění však nejsou dostupné ambulantní služby. o V některých případech lze dítě umístit do stávajících služeb, v některých situacích i do služeb určených starším osobám. o Ve většině případů s dětmi pracují pouze sociální pracovnice městské části, případně se dítě dostane do péče střediska výchovné péče, kde se však nepracuje s dítětem s ohledem na jeho problémy. 15

16 Zajištění pomoci pro osoby závislé na alkoholu o Osoby starší 18 let závislé na alkoholu, případně osoby touto závislostí ohrožené. o Mladiství závislí na alkoholu, případně touto závislostí ohrožení. o V současné době na území hlavního města Prahy chybí služby, které by byly cílené na uživatele legálních návykových látek. o Zaniklou síť AT poraden nenahradily žádné jiné služby. o Potřebu této služby v současné době v některých případech saturuje psychiatrická ambulance, ale ne vždy je tato pomoc účinná. o Zařízení pro léčbu alkoholových závislostí nejsou na území hlavního města dostupná. Motivace klientů využít mimopražské zařízení je nízká. o Pokud klient úspěšně podstoupí léčbu, nemá k dispozici následné služby. o Dříve se mohly využívat služby organizací jako je např. SVP Klíčov či pražského Centra pro rodinu Triangl. Tyto organizace však v současné době služby pro tuto cílovou skupinu neposkytují. o Dle současných možností Problematika finanční nedostupnosti sociálních služeb/pomoci pro specifické skupiny obyvatel o Osoby bez přístřeší. o Osoby v nepříznivé sociální situaci. a popis situace o Osoby bez přístřeší jsou velmi často bez jakýchkoliv finančních prostředků, tato situace jim neumožňuje využívat sociální služby. o Osoby v nepříznivé sociální situaci často disponují minimálními finančními prostředky, tato situace jim neumožňuje využívat potřebné sociální služby. o Nejsou Zaznamenané potřeby v oblasti služeb návazných Uplatnění mladistvých osob v nepříznivé sociální situaci na pracovním trhu o Mladiství uchazeči o zaměstnání ze sociálně slabého prostředí. o Mladí lidé s nízkou kvalifikací. o Mladí lidé, kteří jsou zatíženi předsudky společnosti. 16

17 o Uchazeči o zaměstnání ze sociálně slabého prostředí jsou v konkurenci ostatních uchazečů znevýhodněni, bez pomoci a podpory se na trhu práce ve většině případů sami nejsou schopni uplatnit. o S dobou, kdy jsou tito uchazeči vedeni v evidenci úřadu, klesá jejich motivace, snižují se jejich kompetence a reálné šance získání zaměstnání, život na sociální podpoře se pro ně postupně stane standartní situací. o Na území městské části s touto cílovou skupinou uchazečů o zaměstnání nikdo nepracuje, chybí rekvalifikační kurzy, JOB kluby, úřad práce mladistvé uchazeče cíleně nepodporuje. o Nejsou Dostupnost dlouhodobě udržitelného bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci o Matky samoživitelky v nepříznivé sociální situaci. o Rodiny v nepříznivé sociální situaci. o Osoby ohrožené sociálním vyloučením. o Zvyšující se počet osob/rodin v nepříznivé sociální situaci. o Je doložená potřeba nízkonákladových malometrážních bytů. o Komerční nájemné je pro některé osoby/rodiny nereálné. Osoby s nízkými příjmy si často nemohou dovolit platit komerční nájemné, stávají se neplatiči a posléze jsou ohroženy ztrátou bydlení. o Odchod na ubytovnu či azylový dům pro tyto lidi není ideálním řešením, bývá finančně náročný, znamená další společenský propad a zvýšené riziko ohrožení ztráty přístřeší. o Azylový dům je na dobu předem určenou, sociální bydlení by mohlo být na dobu určitou, která by se prodlužovala. o Sociální byty člověka nevyčleňují z normálního, běžného života. o Chybí koncepce sociálního bydlení na celorepublikové úrovni. o Městská část Praha 12 má k dispozici minimum bytů, které můžeme označit jako sociální. o Bydlení v bytech s komerčními nájmy je pro sledovanou skupinu osob nereálné. o Azylový dům by neměl řešit potřeby osob v oblasti bydlení, v některých případech je to však důvod, proč mají klienti zájem o tuto sociální službu. o Umístění klienta do sociální služby azylový dům. o Klienti sociální služby azylový dům se stěhují mezi jednotlivými zařízeními z důvodu časového omezení využívání této sociální služby. 17

18 Dostupnost psychologických a psychoterapeutických služeb o Rodiny s dětmi. o Stabilita rodiny se řadí mezi hlavní priority městské části. Nedílnou součástí této oblasti je psychologické poradenství a psychoterapeutické služby. o Psychologické poradenství poskytuje odbornou psychologickou pomoc, potřeba této pomoci se neustále zvyšuje. o Na území městské části je zaznamenaná především potřeba zajištění dostupné dlouhodobé psychologické práce s rodinou. o Komerční služby psychologických poraden jsou pro klienty sociální péče ve většině případů nedostupné. o Pedagogicko-psychologické poradenství se zaměřuje na diagnostiku, ne na dlouhodobou práci s klientem. o Pedagogicko-psychologické poradny jsou na území městské části i na území hlavního města Prahy dlouhodobě přetížené. o Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy se věnují především terapii páru. o Další dostupné poradny pracují odděleně s dítětem a s rodiči, nepracují s celou rodinou. o Na území městské části není dostupná kvalitní psychoterapeutická služba, která by řešila problémy celé rodiny a zároveň nabízela diagnostiku. o Lze využít nabídku některých organizací působících na území hlavního města, tyto služby však nejsou dostupné v momentě potřeby, standartní objednací doba jsou 3 měsíce. o Pokud rodiče řeší výchovné problémy dítěte mladšího než 3 roky, poradenské služby pro ně nejsou k dispozici. o Lze využít služeb Kliniky ESET, která se nachází na území městské části Praha 4. Tato poradna však pracuje odděleně s rodičem a dítětem. o Lze využít služeb dostupných středisek výchovné péče, ale tyto střediska nenabízí psychologickou diagnostiku. o Dále lze využít služeb Dětského krizového centra, čekací lhůta je však 3 měsíce a ne vždy jsme zaznamenali pozitivní reference na dané služby. o Obyvatelé městské části v některých případech využívají Psychologickou a neuropsychologickou poradnu ve FN Motol. Tato poradna je však zaměřena na řešení jen některých, specifických problémů. o Klienti jsou také odkazováni do ambulantně terénního centra organizace Dům tří přání, které se nachází na území městské části Praha 6. o V některých případech rodinám služby rodinné terapie suplují praktičtí a odborní lékaři Finanční dostupnost právní pomoci 3. o Osoby v nepříznivé životní situaci 18

19 o Poskytovatelé právní pomoci (advokáti) poskytují zpravidla své služby za úplatu. Ne všichni si však mohou tuto právní pomoc dovolit. o Obyvatelé městské části, kteří se ocitají v tíživé životní situaci (rozvody, úmrtí v rodině) mohou v současné době zdarma využívat služby občanské poradny, jedná se však pouze o poradenství, případně o jinou formu podpory, ale pro klienty, kteří o potřebují pomoc v právních úkonech, je tato služba nedostatečná. Obyvatelé městské části mohou také právní poradenství získat od zaměstnanců odboru sociálních věcí. o V rámci české advokátní komory lze využít v některých případech právní služby zdarma, tato služba je však kapacitně nedostatečná. o Dle současných možností Ostatní zaznamenané problémy Motivace klientů a potřeba terénní práce s klientem o Rodiny v nepříznivé životní situaci. o Osoby v nepříznivé životní situaci. o Klienti v sociálních službách. o Klíčem úspěchu sociální práce s klientem je jeho motivace. o Teprve v momentě, kdy se podaří klienta dovést k poznání potřeby změny životního stylu a návyků, je možná sociální práce vedoucí ke změně návyků klienta a k odklonu od rizikového chování. o Prvotním nástrojem pro motivaci klienta je účinná terénní práce v přirozeném prostředí klienta. o V praxi se poskytovatelé sociálních služeb setkávají s nedostatečnou motivací klientů využívat sociální služby či změnit své životní návyky. o Motivace klienta není snadná a je velmi dlouhodobou záležitostí. o Ne vždy mají sociální pracovníci časový prostor na potřebnou terénní sociální práci. o Dle současných možností sociálních pracovníků Problematika finanční pomoci osobám v nepříznivé sociální situaci o Osoby v nepříznivé životní situaci. o Na území městské části žije nezanedbatelný počet osob/rodin, pro které by materiální či finanční pomoc ze strany městské části byla významnou pomocí. 19

20 o Jedná se často o osoby/rodiny, které se do finanční tísně dostaly nenadále (např. ztrátou zaměstnání, úmrtí člena rodiny apod.) a svou situaci nejsou schopny řešit. Jediné řešení situace se pak pro ně stávají rychlé půjčky a úvěry, které následně nejsou tito lidé schopni splácet a dostávají se tak do finanční pasti. o Cílem by mělo být podporovat osoby/rodiny, které mají o pomoc skutečně zájem. Tito lidé by měli být schopni pomoc efektivně využít. o V současné době funguje na Odboru sociálních věcí Úřadu městské části Praha 12 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým ( 4341) dle vyhlášky 449/2009 Sb., Rozpočtová skladba s novelou č. 96/2012. Jedná se však pouze o nízké finanční příspěvky, které se vztahují převážně k vyřízení /znovuobnovení dokladů (OP a další potřebné doklady). o Dle současných možností. 20

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST A: DOPORUČENÍ PRO SMĚROVÁNÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Tomáš Nikolai (ed.) EDITOR: Mgr. Tomáš

Více

Koncepce sociální inkluze. vyloučené romské lokality. ve městě Litoměřice

Koncepce sociální inkluze. vyloučené romské lokality. ve městě Litoměřice Koncepce sociální inkluze vyloučené romské lokality ve městě Litoměřice na období 2014-2016 Obsah: Úvod.. 3 1 Charakteristika regionu. 4 2 Charakteristika vyloučených lokalit. 4 3 Neziskové organizace,

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Garantované (sociální) bydlení

CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Garantované (sociální) bydlení CERTIFIKOVANÁ METODIKA Garantované (sociální) bydlení Autorský tým: oddělení Socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 2011 1 Metodiku vypracovalo oddělení Socioekonomie bydlení (http://seb.soc.cas.cz/),

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB Královéhradecký kraj METODIKA PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II Registrační číslo projektu:

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006

SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006 SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PREVENCE ODDĚLENÍ ANALÝZ A VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Úvod...3 2. Souhrn...4 3. Zadání šetření...6 3. 1 Zpracování zadání...6

Více

Systém náhradní výchovy. Jakub Dvořák

Systém náhradní výchovy. Jakub Dvořák Systém náhradní výchovy Jakub Dvořák Praha, 22. 11. 2007 Obsah 1.1 Úvod........................................ 4 1.2 Vymezení základních pojmů........................... 4 1.2.1 Výchova a péče..............................

Více