ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12"

Transkript

1 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠETŘENÍ KONTEXT A CÍLE REALIZOVANÉHO ŠETŘENÍ METODIKA ŠETŘENÍ A PRŮBĚH SBĚRU INFORMACÍ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, SENIOŘI SILNÉ STRÁNKY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SLEDOVANOU CÍLOVOU SKUPINU IDENTIFIKACE KLÍČOVÝCH PROBLÉMŮ Zaznamenané potřeby v oblasti sociálních služeb Zaznamenané potřeby v oblasti služeb návazných Ostatní zaznamenané problémy DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM SILNÉ STRÁNKY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SLEDOVANOU CÍLOVOU SKUPINU IDENTIFIKACE KLÍČOVÝCH PROBLÉMŮ Zaznamenané potřeby v oblasti sociálních služeb Zaznamenané potřeby v oblasti služeb návazných Ostatní zaznamenané problémy ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ Tato analýza byla zpracovaná externím dodavatelem v rámci účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na aktivity v oblasti plánování sociálních služeb. 2

3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠETŘENÍ 1.1. KONTEXT A CÍLE REALIZOVANÉHO ŠETŘENÍ Výzkum potřeb občanů ve vazbě k řešení nepříznivých sociálních životních situací je navržen jako jeden z podkladů pro nový Komunitní plán sociálních služeb městské části Praha 12. Plánování sociálních služeb pro občany městské části Praha 12 vychází z předpokladu, že mají-li být sociální služby pro občany efektivní, je zapotřebí vycházet ze samotné potřebnosti existujících služeb a případně identifikovat služby nové, které pro občany městské části nejsou dostupné, ale jejich potřebnost je danou skupinou obyvatel pociťována. Naše šetření se zaměřilo na zjišťování potřeb a problémů těchto cílových skupin: - osoby se zdravotním postižením a senioři; - děti, mládež, rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Závěrečná zpráva popisuje problémové oblasti, které byly v průběhu šetření identifikovány. Dále jsou v závěru navržena doporučení, která vycházejí ze zjištěných skutečností a jsou vztažena ke sledovaným cílovým skupinám. Tyto doporučení jsou určena především k další diskusi v rámci pracovních skupin, nejedná se tedy o obecné závěry METODIKA ŠETŘENÍ A PRŮBĚH SBĚRU INFORMACÍ Pro účely našeho šetření jsme použili výzkumnou metodu skupinových diskusí, která patří mezi nejzákladnější metody kvalitativního sociologického výzkumu. Jedná se o moderátorem řízené diskuse, které do hlubší míry zjišťují např. postoje a názory na určité životní situace či společenské jevy. Na základě našich předešlých zkušeností byli do šetření zahrnuti zástupci zaměstnanců sociálního odboru a zástupci poskytovatelů sociálních služeb působících na území městské části. Vyšli jsme z námi ověřeného předpokladu, že tito odborníci velice dobře znají problémy svých klientů a mohou tak tyto problémy zprostředkovat a tedy definovat potřeby námi sledovaných cílových skupin obyvatel. S předem vybranými experty jsme uskutečnili 3 skupinové diskuse, které byly vedeny dle diskusního plánu předem schváleného městskou části Praha 12. Šetření se celkem zúčastnilo 7 zaměstnanců Odboru sociálních věcí Úřadu městské části Praha 12 a 12 zástupců poskytovatelů sociálních služeb působících na sledovaném území. Skupinové diskuse byly realizovány v prosinci

4 2. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, SENIOŘI 2.1. SILNÉ STRÁNKY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SLEDOVANOU CÍLOVOU SKUPINU V roce 1991 se oddělila městská část Praha 12 od městské části Praha 4 a tento rok můžeme také považovat za začátek rozvoje místní sociální péče. Přestože v roce 1991 nebylo na území Prahy 12 žádné zařízení sociální péče, v současné době, na základě vyspecifikovaných potřeb, mohou již obyvatelé využívat služeb několika místních organizací. Mezi prioritní poskytovatele sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením na území městské části patří příspěvková organizace Sociální služby městské části Praha 12, obecně prospěšná společnost Modrý klíč o.p.s., občanské sdružení Společnost E / Czech Epilepsy Association, o.s., dále občanské sdružení Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, základní organizace v Praze - Modřanech a Centrum denních služeb SNN v ČR. Nejen tyto, ale i další organizace podporuje městská část poskytováním vhodných prostor a také prostřednictvím grantového řízení v sociální oblasti. V současné době se především zvyšuje provázanost služeb jednotlivých poskytovatelů, tak, aby potřeby obyvatelů městské části byly v co nejvyšší míře saturovány IDENTIFIKACE KLÍČOVÝCH PROBLÉMŮ Zaznamenané potřeby v oblasti sociálních služeb Dostupnost pobytové sociální služby pro seniory pečující o osobu se zdravotním postižením o Senioři (osoby v seniorském věku pečující o osobu se zdravotním postižením). o Osoby se zdravotním postižením. o Pečujícím osobám s přibývajícím věkem ubývají síly a péči o potomka se zdravotním postižením přestávají v domácím prostředí zvládat. Pečující se sami stávají závislými na pomoci a péči dalších osob. o Využívání terénních a ambulantních sociálních služeb je pouze dočasné řešení. o Umístění seniora a osoby se zdravotním postižením do oddělených pobytových zařízení je pro obě osoby, které jsou na sobě celoživotně silně citově vázány, silně traumatizující. Vzájemné odloučení je pak komplikací pro zdárnou adaptaci v novém prostředí. 4

5 o Na území hlavního města Prahy se nenachází pobytové zařízení, které by nabízelo kombinaci sociálních služeb domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením. o Nejbližší zařízení se nachází v okrese Praha - západ, jedná se o Domov Laguna Psáry. o Zajištění celoročního pobytu je v současné době možné pouze v zařízení mimo území hlavního města Prahy. Pečující i osoba se zdravotním postižením se tak ocitá daleko od svých přátel, blízké rodiny a v naprosto neznámém prostředí. Ne vždy je tak možná úspěšná adaptace. Tyto změny u některých osob vyvolávají afektivní chování a vedou k psychiatrickým problémům. o V případě, kdy senior (osoba pečující) se svým dítětem (osobou závislou) zůstává v domácím prostředí, péče a pomoc se celodenně zajišťuje kombinací několika sociálních služeb, konkrétně prostřednictvím osobní asistence, pečovatelské služby, denního či týdenního stacionáře a odlehčovacích služeb. Toto řešení však není dlouhodobě udržitelné, jelikož je logisticky a především finančně velmi náročné Dostupnost sociální služby odlehčovací služba pro osoby se zdravotním postižením o Osoby se zdravotním postižením. o Osoby pečující. o Pečující rodina (osoba) má potřebu odpočinku. o V momentě, kdy pečující osoba nemůže krátkodobě pečovat (např. z důvodu vlastní hospitalizace), odlehčovací služba je často jedinou možností, jak situaci řešit. o V současné době lze využívat služeb několika organizací působících na území městské části, ne vždy je však konkrétní služba vhodná pro specifické potřeby jednotlivých klientů, případě není kapacitně dostupná v momentě potřeby. o Modrý klíč o.p.s. poskytuje odlehčovací službu pouze svým klientům (klientům týdenního či denního stacionáře) a to pobytovou formou (pátek- neděle). o Obyvatelé městské části dále mohou využít služby příspěvkové organizace Sociální služby MČ Praha 12. V některých případech je však tato služba nedostupná z kapacitních důvodů. o Obyvatelé mohou také využívat služeb dalších neziskových organizací, které jsou dostupné v blízkém okolí městské části Praha 12. x o Využívání stávajících možností Celoroční dostupnost sociálních služeb organizace Modrý klíč o.p.s. o Osoby se zdravotním postižením. o Klienti organizace Modrý klíč o.p.s. 5

6 o Rodiny pečující. o Osoby se zdravotním postižením/stávající klienti sociálních služeb nejsou schopni se adaptovat v novém prostředí a tedy krátkodobě využívat jinou sociální službu, než tu, na kterou jsou zvyklí. o Pokud klienti využívají pravidelně služby denní či týdenní stacionář, celodenní pobyt v domácím prostředí, tedy jejich vytržení z denních rituálů, se pro rodinu stává velice náročným a problematickým. o Na území městské části zajišťuje služby pro široké spektrum osob se zdravotním postižením organizace Modrý klíč o.p.s. o Pro klienty této organizace není využívaná služba celoročně dostupná. Organizace je v průběhu letních prázdnin uzavřena z personálních důvodů (čerpání dovolené). o Klienti po dobu uzavření organizace Modrý klíč o.p.s. zůstávají v domácím prostředí. o Rodina využívá dostupnou službu osobní asistence Dostupnost sociální služby domov pro seniory o Senioři. o Na základě demografického vývoje naše populace stárne, dožíváme se stále vyššího věku, každoročně se tak zvyšuje i počet osob závislých na pomoci jiných. o V případě, kdy je senior nesoběstačný a zajištěná péče v domácím prostředí již nestačí, je umístění seniora do pobytového zařízení jediným možným řešením. o Na území městské části se nenachází pobytové zařízení domov pro seniory. o Obyvatelé městské části mohou využít zařízení na území hl. města Prahy, z dostupných údajů je však zřejmé, že kapacita těchto zařízení potřebám obyvatel hlavního města nestačí. o V některých případech je umístění do pražského zařízení pro seniory nejen kapacitně, ale i finančně nedostupné. o Další možností je umístění do zařízení mimo hlavní město, tyto domovy jsou dostupnější nejen kapacitně, ale mnohdy i finančně. V tomto případě se však zvyšuje pravděpodobnost přetrhání dosavadních sociálních vazeb. o Umístění seniora do zařízení domov pro seniory je závislé na výši příspěvku na péči. Větší šance mají senioři, kteří už v době podání žádosti mají příspěvek na péči schválený. o Senioři i nadále zůstávají v domácím prostředí a využívají pomoc rodiny, přátel či pečovatelské služby. Ne vždy je tato pomoc/péče dostatečná a situace dlouhodobě udržitelná. o Obyvatelé Městské části Praha 12 mohou být umístěni do pobytových zařízení hlavního města Prahy, které se nachází mimo území této městské části v Praze, případně i na dalších místech naší republiky. 6

7 o V tzv. domě s pečovatelskou službou na území městské části je několik lidí starších 80 let, kteří již vyžadují celodenní péči. Tyto osoby by bylo vhodné umístit do zařízení domov pro seniory. o Někteří senioři jsou dlouhodobě umístěni v Sociálně ošetřovatelském centru, které spadá pod příspěvkovou organizaci Sociální služby MČ Praha 12. Tato služba by však měla být poskytována pouze po časově omezenou dobu Dostupnost sociální služby domov se zvláštním režimem o Senioři. o Počet seniorů s demencí/psychiatrickými diagnózami se neustále zvyšuje. o Na území městské části není tato služba dostupná. o Dlouhodobým problémem v hlavním městě je nedostatečná kapacita lůžek v pobytových sociálních zařízeních, a tedy i v domovech se zvláštním režimem. o Na území hl. m. Prahy se nachází pět registrovaných služeb domovů se zvláštním režimem (zdroj: iregistr.mpsv.cz). Tyto zařízení jsou dlouhodobě plně obsazena. o Senioři mohou být umístěni v Sociálně ošetřovatelském centru příspěvkové organizace Sociální služby MČ Praha 12. Tato služba by však měla být poskytována pouze po časově omezenou dobu Dostupnost krizové pomoci o Senioři. o V některých případech je třeba umístit seniora do pobytové sociální služby akutně, avšak to je z organizačního hlediska nereálné. o Krizová pomoc je ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu. o Forma pobytové krizové pomoci pro seniory není na území městské části ani na území hlavního města Prahy dostupná. o Hledání řešení v rámci pobytových zařízení Sociálních služeb MČ Praha Problematika finanční dostupnosti sociálních služeb o Senioři. o Osoby se zdravotním postižením. o V současné době se stále více seniorů i osob se zdravotním postižením potýká s finančními problémy. 7

8 o Senioři a osoby se zdravotním postižením ve většině případů nedisponují dostatečnými finančními rezervami. o Výše příspěvku na péči ne vždy odpovídá doloženým potřebám seniora či osoby se zdravotním postižením. o Někteří lidé mají nízké důchody, obávají se využívat sociální služby, pokud nepomáhá rodina, počítají s pomocí sousedů a známých. o Pomoc a péče pro obyvatele městské části je prostřednictvím terénních služeb dostupná, služby je však nutné kombinovat, což je finančně náročné. o Senioři využívají pomoci rodiny, známých a sousedů Zaznamenané potřeby v oblasti služeb návazných Uplatnění se osob se zdravotním postižením na pracovním trhu o Osoby se zdravotním postižením. o Uplatnění se na trhu práce je pro osoby se zdravotním postižením přínosem nejen po stránce finanční, ale i po stránce sociální. o Opětovné zařazení se do pracovního procesu je také pro osoby se zdravotním postižením jedním z klíčových nástrojů pro návrat k plnohodnotnému, aktivnímu životu. o Najít si zaměstnání je pro osoby se zdravotním postižením v současné době velice složité. o Zaměstnavatelé nemají dostatek informací o možnostech zaměstnávání osob se zdravotním postižením, v této oblasti se často setkáváme se zaběhnutými předsudky a stereotypy. o V současné době se osobám se zdravotním postižením na sledovaném území nenabízí individuální podpora a poradenství. o Nejsou Finanční dostupnost rekreačních pobytů pro osoby se zdravotním postižením a pečující rodiny o Osoby se zdravotním postižením. o Rodiny pečující. o Osoby se zdravotním postižením mají zájem o rekreační aktivity. o Komerční rekreační pobyty jsou pro většinu osob se zdravotním postižením/pečujících rodin finančně nedostupné. 8

9 o Rekreační objekty ne vždy vyhovují potřebám a možnostem osob se zdravotním postižením. o V současné době např. organizace Modrý klíč o.p.s. není schopna vhodný a finančně dostupný rekreační pobyt pro své klienty a jejich rodiny zajistit. o Nejsou Dostupnost psychologického poradenství o Senioři. o Osoby se zdravotním postižením. o Senioři a osoby se zdravotním postižením se dostávají do situací, kdy potřebují psychologickou pomoc, tyto situace se především týkají vyrovnání se se zdravotním handicapem či vztahových problémů v rodině. o Osoby se zdravotním postižením a senioři se často obrací na sociální pracovníky s problémy, které se týkají vztahů v rodině. o Na území městské části není dostupné psychologické poradenství, které by se zaměřovalo na sledovanou cílovou skupinu. o Komerční psychologické služby jsou pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve většině případů finančně nedostupné. o Lze využít komerční psychologické poradenství Zajištění finančně dostupného bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením o Senioři. o Osoby se zdravotním postižením. o V současné době se stále více seniorů i osob se zdravotním postižením potýká s finančními problémy. o Byty většinou nejsou uzpůsobené potřebám seniora/osoby se zdravotním postižením, velmi často jsou i finančně neúnosné. o Přílišné rozměry bytu či rodinného domku setrvání seniora v původní domácnosti často znemožňují. o Senioři ani osoby se zdravotním postižením ve většině případů nedisponují dostatečnými finančními rezervami, které by jim zajistily řešení nevyhovující bytové situace. o Nabídka malometrážních, nízkonákladových bytů je na území Prahy 12 nedostatečná. 9

10 o Senioři se relativně často obrací na zaměstnance sociálního odboru se žádostmi o zprostředkování bytu v domě s pečovatelskou službou, případně o zprostředkování umístění do domova pro seniory. Tito lidé však nepotřebují sociální služby, potřebují řešit pouze bydlení. o Umístění do tzv. domu s pečovatelskou službou. o Zadlužení. o Život v nevyhovujících podmínkách Ostatní zaznamenané problémy Problematika kvalitního určování výše příspěvku na péči o Senioři. o Osoby se zdravotním postižením. o Při posuzování příspěvku na péči je zohledňován pouze zdravotní stav/závislost osoby na druhých, ne věk posuzované osoby. o Ne vždy je výše příspěvku na péči adekvátní doložené potřebnosti sociálních služeb (případně jiné pomoci, péče a podpory). o Sociální pracovníci se setkávají s případy, kdy lidem, kteří jsou oprávněni z důvodu potřebnosti využívat sociální služby, není příspěvek na péči přiznán. o Pro některé seniory a osoby se zdravotním postižením se stávají sociální služby finančně nedostupné. o Nejsou. 10

11 3. DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 3.1. SILNÉ STRÁNKY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SLEDOVANOU CÍLOVOU SKUPINU Počátky budování sítě sociálních služeb na území městské části Praha 12 se datují do roku 1991, kdy se oddělila městská část Praha 12 od městské části Praha 4. V tomto roce se započalo pracovat na budování sítě sociální péče, první služby začaly fungovat v letech 1994 a Síť se postupně rozšiřovala na základě aktuálních potřeb. V tomto ohledu je třeba zmínit význam kvalitního procesu komunitního plánování, které probíhá na území městské části nepřetržitě od roku Prioritním poskytovatelem sociálních služeb pro děti, mládež, rodinu a osoby ohrožené sociálním vyloučením je na území městské části Proxima Sociale o.p.s. Městská část tuto organizaci podporuje poskytováním vhodných prostor a také prostřednictvím grantového řízení v sociální oblasti. V současné době je kladen důraz především na zvyšování kvality sociálních služeb. V rámci našeho šetření jsme ve vztahu k cílové skupině osob zaznamenali pozitivní ohlasy na zajištění těchto služeb: o Adiktologické služby pro uživatele nelegálních drog. o Služby občanské poradny. o Terénní služba Sanace rodiny. o Služby v oblasti pěstounské péče. Pozitivně byla také hodnocena spolupráce v oblasti předávání informací mezi poskytovateli sociálních služeb a zaměstnanci Úřadu MČ Praha 12, jejímž cílem je vždy uspokojení potřeb jednotlivých klientů IDENTIFIKACE KLÍČOVÝCH PROBLÉMŮ Zaznamenané potřeby v oblasti sociálních služeb Dostupnost nízkoprahových pobytových služeb o Osoby bez přístřeší závislé na návykových látkách. o Osoby bez přístřeší s infekčním onemocněním. o Mezi osobami bez přístřeší se na území městské části nachází osoby, které nejsou schopny dodržet zákonné podmínky o využívání pobytových sociálních služeb. 11

12 o Vnitřní pravidla sociálních služeb neumožňují individuální nastavení služby na základě konkrétních potřeb a možností klienta. o Prostřednictvím nízkoprahových sociálních služeb lze zajistit pomoc osobám, které nejsou schopny dodržet jakákoliv stanovená pravidla. o Prostřednictvím této služby by bylo možno získat informace o počtu osob bez přístřeší, jejich sociální situaci a demografické struktuře. o Na území hlavního města není dostupný azylový dům (nízkoprahový azylový dům, případně jiná pobytová služba) pro intoxikované osoby. o Zástupci této cílové skupiny žijí ve squatech na území městské části. o V současné době tyto osoby nelze podchytit v síti sociálních či zdravotnických služeb Dostupnost sociální služby noclehárna o Osoby bez přístřeší. o Cílem městské části by mělo být minimalizovat počet osob přespávajících venku na ulici. o Tato služba je vhodná pro osoby, pro které není momentálně jiná forma ubytování z důvodů administrativních, finančních či časových možná. o Služby Naděje na území městské části Praha 1 v roce 2012 využívalo 29 osob z městské části Praha 12. Dle dostupných informací počet klientů této služby na území městské části Praha 12 narůstá. o Pomocí této sociální služby lze získat informace o sledované skupině osob, tyto osoby lze zároveň zachytit do systému sociální pomoci. o Na území městské části není tato sociální služba dostupná. o Tato služba je dostupná na úrovni hl. města Prahy. o Využití sociální služba noclehárna na území jiných městských částí Dostupnost sociální služby azylové bydlení o Matky samoživitelky v nepříznivé sociální situaci. o Rodiny v nepříznivé sociální situaci. o Dlouhodobě je doložená potřebnost této sociální služby pro osoby (rodiny), které se ocitly v nepříznivé sociální situaci přímo související se ztrátou bydlení a nemají dostatečné kompetence k získání a udržení trvalého bydlení. o Azylový dům pomáhá lidem, kteří z různých důvodů ztratili domov, ale i přestože problémy s touto situací neumí řešit, jsou motivováni k tomu, aby toto zařízení po určité době opustili a byli připraveni vstoupit do běžného života. 12

13 o Sociální služba azylové domy tedy nabízí ubytování pouze po omezenou dobu, v rámci které je klient motivován k návratu do běžného života. o Potřebnost sociální služby azylový dům je deklarována také v situaci, kdy se osoba ocitne nenadále v krizi, v této souvislosti ztratí domov a potřebuje pomoci. o Na území městské části se nachází azylové domy pro ženy. o Pražské azylové domy pro matky/otce s dětmi jsou dlouhodobě plně obsazeny. o Pražské azylové domy pouze pro ženy/muže nemají dostatečné kapacity, které by uspokojily všechny zájemce o danou službu. o Celá rodina má minimální šanci umístění do pobytové služby azylový dům. o Současná síť sociálních služeb u určitých cílových skupin nahrazuje bytovou politiku (tzv. sociální bydlení). o Umísťění klientů do mimopražských zařízení. Toto řešení je v případě rodin s dětmi, které jsou tak vytrženy z prostředí, kde žijí (školního kolektivu), velmi problematické. Pracující dospělí jsou pak také ohroženi ztrátou zaměstnání. o Umístění do sociální služby pouze matky s dětmi, otec bydlení řeší jinak, mimo sociální službu, často zůstává na ubytovně Dostupnost sociální služby dům na půl cesty o Klienti opouštějící ústavní péči, kteří jsou bez rodinného zázemí, finančních prostředků a dostatečných kompetencí k udržení samostatného bydlení. o Potřeba této sociální služby je pro konkrétní cílové skupiny doložena vzhledem k jejich nedostatečným kompetencím v samostatném životě. o Možnost využití této sociální služby v návaznosti na pobytové sociální služby pracujícími s klienty s nižšími kompetencemi zvyšuje efektivitu těchto služeb (viz. principy tzv. prostupného bydlení). o Sociální služba domy na půl cesty není na území městské části dostupná. o V současné době je na území hlavního města Prahy registrováno 5 poskytovatelů sociální služby dům na půl cesty (zdroj: iregistr.mpsv.cz). o Městská část nedisponuje tzv. startovacími byty. o Obyvatelé městské části mohou tuto službu využít v rámci hlavního města Prahy Dostupnost sociální služby chráněné bydlení pro specifické skupiny obyvatel o Osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům. o Osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům nemají kompetence k tomu, aby zvládly bydlení bez podpory sociálních služeb. 13

14 o V současné době není pro osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům k dispozici žádná forma bydlení. o Osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům se současně také velmi často nachází ve velmi tíživé finanční situaci. o Osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům využívají služeb ubytoven na území městské části, pokud jejich chování neodpovídá pravidlům stávajícího ubytovacího zařízení, řešením je přestěhování do jiné ubytovny. o I v případě, kdy jsou osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům propuštěny z psychiatrické léčebny a ocitají se bez přístřeší, mohou využít pouze ubytování na komerčních ubytovnách Dostupnost krizové pomoci pro děti a mládež o Děti a mládež. o Dostupnost pobytové krizové pomoci je významným momentem pro kvalitní zajištění pomoci dítěti v rámci sociálně právní ochrany. o Forma pomoci prostřednictvím krizových lůžek je v některých situacích v současné době na území hlavního města Prahy kapacitně nedostupná. o Dítě lze v případě potřeby umístit ve zdravotnickém zařízení. o V současné době jsou děti umísťovány do různých zařízení v rámci hlavního města Prahy na základě aktuálních volných kapacit Problematika zajištění služeb denní hygieny pro osoby bez přístřeší o Osoby bez přístřeší. o I lidé bez domova potřebují místo k odpočinku či očistě. o Tito lidé by měli mít možnost vysprchovat se, vyprat si prádlo, vykonávat osobní potřeby v důstojném prostředí. o Na území městské části nemají osoby bez přístřeší možnost vykonat potřebnou denní hygienu. o Na území městské části není dostatek veřejných záchodů, které by mohly osoby bez přístřeší bezplatně využívat. o Osoby bez přístřeší jsou velmi často bez jakýchkoliv finančních prostředků, tato situace jim neumožňuje využívat služby denních center, které se nachází na území hlavního města Prahy. o Osoby bez přístřeší danou situaci řeší individuálně (nemyjí se, využijí služeb denního centra mimo území městské části apod.). 14

15 o Pokud osoba bez přístřeší disponuje alespoň minimálními finančními prostředky, může využít služby denního centra organizace Naděje na území městské části Praha 1, případně středisko Armády spásy na území městské části Praha Dostupnost pomoci a péče klientům s duální diagnózou o Osoby s duální diagnózou (nositelem duální diagnózy je osoba, která má diagnostikovaný problém zneužívání alkoholu nebo drog a kromě něj nějakou další diagnosu, obvykle psychiatrickou, např. poruchy nálad, schizofrenii, poruchu osobnosti). o K úspěšné péči o klienty s duální diagnózou je nutná provázanost služeb, a to služeb sociálních a služeb zdravotních. o V současné době není osobám s duální diagnózou nabízena komplexní a efektivní péče dostupná na území městské části Praha 12. o Služby lze využít na území jiné městské části (např. na území MČ Praha 4) Dostupnost adiktologických služeb pro děti mladší 16 let o Osoby mladší 16 let závislé na návykových látkách. o I mezi dětmi a mladistvými se vyskytují drogově závislí. o Osoby mladší 16 let ve většině případů užívají jiné návykové látky a obecně vykazují odlišné zvyky v užívání než osoby starší. o Pro osoby mladší 16 let nejsou dostupné adiktologické služby, většina těchto služeb je cílena na osoby starší. o Pro mladistvé nejsou dostupné služby terapeutických komunit. o Pro mladistvé není dostupná jakákoliv ambulantní adiktologická služba. o Lze využít služeb organizace Sananim, ale pouze jejich poradenských služeb, tato organizace nenabízí komplexní a systematickou péči. o V případě potřeby lze dítě umístit do Dětského a detoxikačního centra Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Po propuštění však nejsou dostupné ambulantní služby. o V některých případech lze dítě umístit do stávajících služeb, v některých situacích i do služeb určených starším osobám. o Ve většině případů s dětmi pracují pouze sociální pracovnice městské části, případně se dítě dostane do péče střediska výchovné péče, kde se však nepracuje s dítětem s ohledem na jeho problémy. 15

16 Zajištění pomoci pro osoby závislé na alkoholu o Osoby starší 18 let závislé na alkoholu, případně osoby touto závislostí ohrožené. o Mladiství závislí na alkoholu, případně touto závislostí ohrožení. o V současné době na území hlavního města Prahy chybí služby, které by byly cílené na uživatele legálních návykových látek. o Zaniklou síť AT poraden nenahradily žádné jiné služby. o Potřebu této služby v současné době v některých případech saturuje psychiatrická ambulance, ale ne vždy je tato pomoc účinná. o Zařízení pro léčbu alkoholových závislostí nejsou na území hlavního města dostupná. Motivace klientů využít mimopražské zařízení je nízká. o Pokud klient úspěšně podstoupí léčbu, nemá k dispozici následné služby. o Dříve se mohly využívat služby organizací jako je např. SVP Klíčov či pražského Centra pro rodinu Triangl. Tyto organizace však v současné době služby pro tuto cílovou skupinu neposkytují. o Dle současných možností Problematika finanční nedostupnosti sociálních služeb/pomoci pro specifické skupiny obyvatel o Osoby bez přístřeší. o Osoby v nepříznivé sociální situaci. a popis situace o Osoby bez přístřeší jsou velmi často bez jakýchkoliv finančních prostředků, tato situace jim neumožňuje využívat sociální služby. o Osoby v nepříznivé sociální situaci často disponují minimálními finančními prostředky, tato situace jim neumožňuje využívat potřebné sociální služby. o Nejsou Zaznamenané potřeby v oblasti služeb návazných Uplatnění mladistvých osob v nepříznivé sociální situaci na pracovním trhu o Mladiství uchazeči o zaměstnání ze sociálně slabého prostředí. o Mladí lidé s nízkou kvalifikací. o Mladí lidé, kteří jsou zatíženi předsudky společnosti. 16

17 o Uchazeči o zaměstnání ze sociálně slabého prostředí jsou v konkurenci ostatních uchazečů znevýhodněni, bez pomoci a podpory se na trhu práce ve většině případů sami nejsou schopni uplatnit. o S dobou, kdy jsou tito uchazeči vedeni v evidenci úřadu, klesá jejich motivace, snižují se jejich kompetence a reálné šance získání zaměstnání, život na sociální podpoře se pro ně postupně stane standartní situací. o Na území městské části s touto cílovou skupinou uchazečů o zaměstnání nikdo nepracuje, chybí rekvalifikační kurzy, JOB kluby, úřad práce mladistvé uchazeče cíleně nepodporuje. o Nejsou Dostupnost dlouhodobě udržitelného bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci o Matky samoživitelky v nepříznivé sociální situaci. o Rodiny v nepříznivé sociální situaci. o Osoby ohrožené sociálním vyloučením. o Zvyšující se počet osob/rodin v nepříznivé sociální situaci. o Je doložená potřeba nízkonákladových malometrážních bytů. o Komerční nájemné je pro některé osoby/rodiny nereálné. Osoby s nízkými příjmy si často nemohou dovolit platit komerční nájemné, stávají se neplatiči a posléze jsou ohroženy ztrátou bydlení. o Odchod na ubytovnu či azylový dům pro tyto lidi není ideálním řešením, bývá finančně náročný, znamená další společenský propad a zvýšené riziko ohrožení ztráty přístřeší. o Azylový dům je na dobu předem určenou, sociální bydlení by mohlo být na dobu určitou, která by se prodlužovala. o Sociální byty člověka nevyčleňují z normálního, běžného života. o Chybí koncepce sociálního bydlení na celorepublikové úrovni. o Městská část Praha 12 má k dispozici minimum bytů, které můžeme označit jako sociální. o Bydlení v bytech s komerčními nájmy je pro sledovanou skupinu osob nereálné. o Azylový dům by neměl řešit potřeby osob v oblasti bydlení, v některých případech je to však důvod, proč mají klienti zájem o tuto sociální službu. o Umístění klienta do sociální služby azylový dům. o Klienti sociální služby azylový dům se stěhují mezi jednotlivými zařízeními z důvodu časového omezení využívání této sociální služby. 17

18 Dostupnost psychologických a psychoterapeutických služeb o Rodiny s dětmi. o Stabilita rodiny se řadí mezi hlavní priority městské části. Nedílnou součástí této oblasti je psychologické poradenství a psychoterapeutické služby. o Psychologické poradenství poskytuje odbornou psychologickou pomoc, potřeba této pomoci se neustále zvyšuje. o Na území městské části je zaznamenaná především potřeba zajištění dostupné dlouhodobé psychologické práce s rodinou. o Komerční služby psychologických poraden jsou pro klienty sociální péče ve většině případů nedostupné. o Pedagogicko-psychologické poradenství se zaměřuje na diagnostiku, ne na dlouhodobou práci s klientem. o Pedagogicko-psychologické poradny jsou na území městské části i na území hlavního města Prahy dlouhodobě přetížené. o Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy se věnují především terapii páru. o Další dostupné poradny pracují odděleně s dítětem a s rodiči, nepracují s celou rodinou. o Na území městské části není dostupná kvalitní psychoterapeutická služba, která by řešila problémy celé rodiny a zároveň nabízela diagnostiku. o Lze využít nabídku některých organizací působících na území hlavního města, tyto služby však nejsou dostupné v momentě potřeby, standartní objednací doba jsou 3 měsíce. o Pokud rodiče řeší výchovné problémy dítěte mladšího než 3 roky, poradenské služby pro ně nejsou k dispozici. o Lze využít služeb Kliniky ESET, která se nachází na území městské části Praha 4. Tato poradna však pracuje odděleně s rodičem a dítětem. o Lze využít služeb dostupných středisek výchovné péče, ale tyto střediska nenabízí psychologickou diagnostiku. o Dále lze využít služeb Dětského krizového centra, čekací lhůta je však 3 měsíce a ne vždy jsme zaznamenali pozitivní reference na dané služby. o Obyvatelé městské části v některých případech využívají Psychologickou a neuropsychologickou poradnu ve FN Motol. Tato poradna je však zaměřena na řešení jen některých, specifických problémů. o Klienti jsou také odkazováni do ambulantně terénního centra organizace Dům tří přání, které se nachází na území městské části Praha 6. o V některých případech rodinám služby rodinné terapie suplují praktičtí a odborní lékaři Finanční dostupnost právní pomoci 3. o Osoby v nepříznivé životní situaci 18

19 o Poskytovatelé právní pomoci (advokáti) poskytují zpravidla své služby za úplatu. Ne všichni si však mohou tuto právní pomoc dovolit. o Obyvatelé městské části, kteří se ocitají v tíživé životní situaci (rozvody, úmrtí v rodině) mohou v současné době zdarma využívat služby občanské poradny, jedná se však pouze o poradenství, případně o jinou formu podpory, ale pro klienty, kteří o potřebují pomoc v právních úkonech, je tato služba nedostatečná. Obyvatelé městské části mohou také právní poradenství získat od zaměstnanců odboru sociálních věcí. o V rámci české advokátní komory lze využít v některých případech právní služby zdarma, tato služba je však kapacitně nedostatečná. o Dle současných možností Ostatní zaznamenané problémy Motivace klientů a potřeba terénní práce s klientem o Rodiny v nepříznivé životní situaci. o Osoby v nepříznivé životní situaci. o Klienti v sociálních službách. o Klíčem úspěchu sociální práce s klientem je jeho motivace. o Teprve v momentě, kdy se podaří klienta dovést k poznání potřeby změny životního stylu a návyků, je možná sociální práce vedoucí ke změně návyků klienta a k odklonu od rizikového chování. o Prvotním nástrojem pro motivaci klienta je účinná terénní práce v přirozeném prostředí klienta. o V praxi se poskytovatelé sociálních služeb setkávají s nedostatečnou motivací klientů využívat sociální služby či změnit své životní návyky. o Motivace klienta není snadná a je velmi dlouhodobou záležitostí. o Ne vždy mají sociální pracovníci časový prostor na potřebnou terénní sociální práci. o Dle současných možností sociálních pracovníků Problematika finanční pomoci osobám v nepříznivé sociální situaci o Osoby v nepříznivé životní situaci. o Na území městské části žije nezanedbatelný počet osob/rodin, pro které by materiální či finanční pomoc ze strany městské části byla významnou pomocí. 19

20 o Jedná se často o osoby/rodiny, které se do finanční tísně dostaly nenadále (např. ztrátou zaměstnání, úmrtí člena rodiny apod.) a svou situaci nejsou schopny řešit. Jediné řešení situace se pak pro ně stávají rychlé půjčky a úvěry, které následně nejsou tito lidé schopni splácet a dostávají se tak do finanční pasti. o Cílem by mělo být podporovat osoby/rodiny, které mají o pomoc skutečně zájem. Tito lidé by měli být schopni pomoc efektivně využít. o V současné době funguje na Odboru sociálních věcí Úřadu městské části Praha 12 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým ( 4341) dle vyhlášky 449/2009 Sb., Rozpočtová skladba s novelou č. 96/2012. Jedná se však pouze o nízké finanční příspěvky, které se vztahují převážně k vyřízení /znovuobnovení dokladů (OP a další potřebné doklady). o Dle současných možností. 20

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2 Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení Kateřina Jechová MČ Praha 2 Praha 2 charakteristika obce Rozloha 418 ha Počet obyvatel cca 50 tis. 4 katastrální území Nové Město

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU SENIOŘI Priorita 1 Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny Opatření 1.1. Zajištění právního poradenství pro seniory Priorita 2. Opatření 2.1 Udržení

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Co znamená Armáda spásy v ČR? Co znamená Armáda spásy v ČR? Komunitní centra poskytují jak registrované služby, tak volnočasové

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 12 v letech 2015 2020

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 12 v letech 2015 2020 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-07-006-15 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 12 v letech 2015 2020 Obsah Obsah... 1 1. Plánování rozvoje sociálních

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Osoby v krizi. Pomoc a poradenství pro diabetiky a jejich rodinné příslušníky, osvěta a poradenství pro širokou veřejnost.

Osoby v krizi. Pomoc a poradenství pro diabetiky a jejich rodinné příslušníky, osvěta a poradenství pro širokou veřejnost. 92 93 Pomoc a poradenství pro diabetiky a jejich rodinné příslušníky, osvěta a poradenství pro širokou veřejnost. Osoby v krizi Vymezení cílové skupiny Osoby v krizi: osoby bez přístřeší bezdomovci předlužení

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství Tuto službu dle definice zákona v regionu poskytují 3 poskytovatelé. Dále jsou v regionu další tři neformální poradny. První dva poskytovatelé sociální služby se zaměřují na

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení

Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení Martina Mikeszová Sociologický ústav AV ČR, v.v.i Struktura prezentace Lidé ohrožení sociálním

Více

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli):

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli): Formulář závěrů ze SWOT analýzy Název pracovní skupiny: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením Moderátor: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zapisovatel: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zpracovatelé

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký Sociální služby v Rakousku Jiří Horecký Osnova studie 1. Struktura obyvatelstva 2. Státní zřízení Rakouska 3. Legislativní rámec sociálních služeb 4. Financování sociálních služeb 5. Plánování rozvoje

Více

ANALÝZA KAPACIT A DOSTUPNOSTI MÍSTNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO

ANALÝZA KAPACIT A DOSTUPNOSTI MÍSTNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ANALÝZA KAPACIT A DOSTUPNOSTI MÍSTNÍ SÍTĚ CH SLUŽEB PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 zadavatel: ÚMČ Praha 12 zpracovali: Dagmar a Jan Špatenkovi 2014 Obsah: Analýza kapacit a dostupnosti místní sítě sociálních

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více