Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání"

Transkript

1 Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043

2 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních vztahů 4 Zákaz diskriminace 4 Návrhy opatření na úrovni legislativních změn: 5 Návrhy opatření na úrovni institucionálních změn, změn politik : 5 Pracovní uplatnění zaměstnanců pečujících o závislé osoby 7 Návrhy opatření na úrovni legislativních změn: 8 Návrhy opatření na úrovni institucionálních změn, změn politik : 9 Rozvoj sociálních služeb a úprava systému poskytování sociálních dávek 9 Návrhy opatření na úrovni legislativních změn: 11 Návrhy opatření na úrovni institucionálních změn, změn politik : 12 Reintegrace žen na trhu práce 13 Ženy, které byly delší dobu mimo svoji profesi 13 Návrhy opatření na úrovni legislativních změn: 13 Návrhy opatření na úrovni institucionálních změn, změn politik : 14 Integrace skupin žen ohrožených sociální exkluzí na trh práce (s přihlédnutím ke zvláštním potřebám romských žen) 14 Příloha 1 Právní analýza 16 Předmět analýzy 16 Základní dokumenty: 16 Podmínky pro pracovní život žen 19 Pracovní podmínky žen (obecně) 20 Práce ženám zakázané 20 Pracovní podmínky těhotných žen 20 Pracovní podmínky matek a kojících matek 21 Kratší pracovní doba ( částečný úvazek ) 21 Mateřská a rodičovská dovolená 22 Návrat do zaměstnání po ukončení mateřské a rodičovské dovolené 22 Možnosti úřadů práce ve vztahu k znevýhodněným skupinám uchazečů o zaměstnání 23 Sociální zabezpečení uchazečů o zaměstnání se zaměřením na znevýhodněné skupiny 25 Hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání obecně 25 Sociální zabezpečení rodin pečujících o děti a o seniory 26 Péče o seniory 27 Péče o děti 30 Rodičovská péče 36 Právní úprava 36 Úvaha do budoucna 36

3 Úvod Předložené náměty vycházejí z výstupů projektu IS EQUAL "Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života - partnerství v rodině" č.e/01/1/ sekundární analýzy, vlastního výzkumu, diskusních kulatých stolů mezi cílovými skupinami žen, z právní analýzy a i z podnětů, které vznikaly při zpracovávání 4 metodik projektu. Zatímco v předchozích fázích docházelo k definování a analyzování překážek ve slaďování rodinného a profesního života, a to jak na straně zaměstnavatelů, tak i žen a odborů, v poslední fázi dochází k vypracování koncepce s cílem shrnout náměty na zlepšení situace žen v rodinném i profesním životě a vytvořit tlak na politickou sféru, aby se rovnost příležitostí stala integrální součástí zaměstnanecké politiky. V poslední fázi projektu byly vypracovány návrhy a doporučení na provedení organizačních, institucionálních, programových a legislativních změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí s cílem shrnout získané podněty na zlepšení situace žen v rodinném i profesním životě. Byly diskutovány i ve 4 pracovních skupinách Závěrečné mezinárodní konference projektu. Diskuse ve všech pracovních skupinách značně obohatila zpracované náměty a práce ve skupinách zároveň potvrdila, že je nutná vzájemná spolupráce obdobných organizací. Do diskuse se zapojily reprezentantky cílových skupin a další organizace, které mají blízko k problematice rovnosti příležitostí a slaďování profesního a rodinného života. Obecně lze konstatovat: Ve všech oblastech, které jsou následně definovány, se ukazuje hlad po informacích. Pro jednotlivce jsou cílené informace v dnešní době velmi důležité, a proto se jako nezbytné ukazuje vytváření informačních poradenských center, která by byla blízko občanům. V tomto smyslu se jako vysoce účinné jeví poradenství zaměřené na tematiku sladění rodinného, pracovního a osobního života. Jeho úkolem by mělo být nabízet rodinám spektrum informací tzv. na míru, tedy ve vztahu ke konkrétním problémům a záležitostem, které rodina potřebuje vyřešit. Z hlediska rovnosti příležitostí je dnes zákonodárství relativně dobře nastaveno, avšak jeho znalost je nedostatečná. Je nutno, aby nově přijaté zákony byly užívány v praxi. Všichni musí znát zákony, které jsou nezbytné pro jejich život. S tím souvisí i další vzdělávání předsedů a přísedících v pracovně právních senátech obecných soudů v problematice rovných příležitostí mužů a žen Přijetí Antidiskriminačního zákona, je nezbytností a je jen na škodu, že se odkládá budování regionálních center, kam se budou moci občané, kteří jsou diskriminováni obracet. Z ekonomických důvodů Ministerstvo vnitra pozměnilo zákon tak, že problematika bude spadat pod ombudsmana veřejného ochránce práv. V této oblasti by bylo vhodné, aby byl zřízen ombudsman pro rovné příležitosti. Je nutno rozdělit úlohu úřadů práce. Kdo vytváří aktivní politiku zaměstnanosti, jedná se zaměstnavateli, nemůže kontrolovat a nemůže sankcionovat. Hovoříme-li o trhu práce a sledujeme-li lepší uplatnění žen v zaměstnání ukazuje se jako nutnost vytvořit ucelený systém vzdělávání, který zejména ženám vracejícím se na trh práce po delší době umožní zapojení do pracovního procesu. To znamená vytvářet podmínky pro rozvoj systému celoživotního vzdělávání a rozšiřovat spektrum vzdělávací nabídky podporující profesní a osobnostní růst nezaměstnaných osob.to na jedné straně. Na druhé straně je nezbytná i motivace zaměstnavatelů k tomu, aby pro své zaměstnance vytvářeli kurzy, které urychlí jejich návrat do zaměstnání, aby vytvářeli podmínky pro své zaměstnance v oblasti celoživotního vzdělávání, včetně umožnění 3

4 studia při zaměstnání. Je nezbytné zaměstnavatele také motivovat k zavádění flexibilních metod organizace práce, ke zřizování míst s kratšími pracovními úvazky a míst s pružnou pracovní dobou či možností pro sdílení úvazků určených pro zaměstnance pečující o děti a další závislé osoby, k vytváření prostředí přátelského rodině. Klima v České republice je zatím nedostatečně legislativně i formálně připraveno pro přijetí některých dobrých příkladů, které jsou známé u zahraničních partnerů. A to bez ohledu na to, jestli se jedná o stát, podnik nebo úřad, Je to sice ke škodě, nicméně je nutno konstatovat, že většina zaměstnanců pracuje na plný úvazek a jen velmi málo zaměstnanců využívá částečné pracovní doby, pružnou pracovní dobu nebo tzv. sdílení pracovního úvazku. Podpora rozvoje podnikání je jednou z alternativ eliminující nezaměstnanost. Je nutné si uvědomit, že slaďování rodiny a profesního života nesouvisí pouze s trhem práce a oblastí politiky zaměstnanosti, ale také s oblastí sociální, a to zejména oblastí sociální pomoci a služeb. Bez existence kvalitního, fungujícího a otevřeného systému sociálních služeb se ženám jen těžko může podařit sladit svůj rodinný a profesní život. Zákaz diskriminace Úprava pracovněprávních vztahů Ačkoliv je jakákoliv diskriminace na základě pohlaví v pracovněprávních vztazích stejně jako při uplatňování práva na zaměstnání zakázána, stále ve vztahu k uchazečkám o práci i zaměstnaným ženám v mnoha případech ze strany zaměstnavatelů určité diskriminační praktiky přetrvávají. Důvodem nepřijetí ženy do pracovního poměru často bývá věk nad 45 let, manželský a rodinný stav (vdaná a bezdětná žena, žena s malým dítětem, příp. více dětmi, žena samoživitelka atd.) či etnický původ. Jiné diskriminační praktiky lze vidět v jednání, kdy zaměstnavatel není ochoten ženě umožnit práci na zkrácený pracovní úvazek či pružnou pracovní dobu, ačkoliv tomu provozní důvody nebrání. Částečný pracovní úvazek či pružná pracovní doba umožňuje zaměstnanci pečujícímu o dítě, postiženou osobu či jinou závislou osobu či seniora lépe rozdělit své povinnosti mezi rodinu a zaměstnání, díky čemuž je zaměstnanec vyrovnanější a často i produktivnější. Jako diskriminaci lze rovněž vnímat jednání, kdy zaměstnankyně pracující na zkrácený pracovní úvazek je vyloučena z výhod, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům pracujícím na plný pracovní úvazek. I takové jednání je zakázáno, neboť zaměstnavatel má povinnost co se týká pracovních podmínek zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci tedy i s těmi, kteří pracují na zkrácený pracovní úvazek. V neposlední řadě jsou diskriminační i praktiky, kdy ženy za obdobnou práci, ve srovnatelné kvalitě dostávají nižší plat než muži. Případně nedostávají prémie, které dostávají jejich mužští kolegové, nebo přicházejí o jiné zaměstnanecké výhody. Z uvedených případů, kdy se diskriminovaní zaměstnanci či zaměstnankyně obrátili k soudu se ukazuje, že soudy nejsou dosud kvalitně připraveny k řešení uvedené problematiky. V některých případech mají tendenci diskriminaci v pracovněprávních vztazích podceňovat či 4

5 dokonce tolerovat. Není ani zcela jednoznačné, které soudy by se měly problematikou zabývat. Vhodnou variantou se jeví situace, kdy by problematiku diskriminace na trhu práce řešily pracovněprávní senáty obecných soudů, neboť tyto jsou s pracovněprávní problematikou více spjaty než soudy krajské a zřejmě by docházelo k lepšímu pochopení problematiky. Návrhy opatření na úrovni legislativních změn: 1. Rozdělení pravomoci Úřadů práce (dále ÚP), tak aby došlo k zlepšení možnosti kontroly diskriminačních praktik zaměstnavatelů ze strany úřadů práce praxe dlouhodobě ukazuje, že není vhodné, aby ÜP spojovaly jak funkci kontrolní (případně sankční), tak zprostředkovatelskou umisťování nezaměstnaných, komunikace se zaměstnavateli / tvorba pracovních míst, podpora vzniku míst pro určité skupiny. ÚP kontrolní a sankční pravomoce, mediační role (zprostředkování dohody mezi zaměstnancem / zaměstnavatelem, tam, kde je dohoda možná bez řešení soudní cestou), podpora tvorby pracovních míst, analytická a metodická činnost. Nový orgán zprostředkovatelny práce :zprostředkování práce, celoživotní vzdělávání a rekvalifikace. 2) zvýšení informovanosti zaměstnavatelů v oblasti rovnosti příležitostí a zákazu diskriminace 3) podpora a zvýšení informovanosti odborů v oblasti ochrany zaměstnanců před diskriminací 4) zvýšení zastoupení žen v odborových strukturách a odborech 5) zlepšení vymahatelnosti práva v oblasti obrany před diskriminací (zřízení zvláštních soudů, které budou řešit jen pracovněprávní spory, nebo využití jiných orgánů, než jsou soudy, které budou moci projednat a rozhodnout alespoň některé pracovní spory) 6) poskytnutí bezplatné právní pomoci diskriminovaným zaměstnancům 7) zajištění právního nároku zaměstnanců pečujících o děti do určitého věku na kratší pracovní dobu v případě, že o kratší pracovní dobu požádají 8) motivovat zaměstnavatele, aby vytvořili průhledný a jasný systém hodnocení svých zaměstnanců, díky kterému nebude nikdo diskriminován, aby byla zavedena povinnost realizace plánu rovných příležitostí a auditů rovnosti odměňování za stejnou práci nebo práci obdobné hodnoty u podniků nad 25 zaměstnanců. 9) Zřízení ombudsmana pro rovné příležitosti. 10) Podpořit rozvoj mediační služby na celorepublikové úrovni (se specializací na pracovně právní spory). 11) Do uznatelných nákladů zaměstnavatele pro účely daně z příjmů zahrnovat náklady na dopravu zaměstnanců zabezpečované zaměstnavatelem (či jeho smluvním partnerem). Návrhy opatření na úrovni institucionálních změn, změn politik : Obecně : Důsledné naplňování Národního akčního plánu zaměstnanosti na léta , přejít z obecných tezí ke konkrétním krokům 1. Rozdělení pravomoci Úřadů práce (dále ÚP) praxe dlouhodobě ukazuje, že není vhodné, aby ÜP spojovaly jak funkci kontrolní (případně sankční), tak 5

6 zprostředkovatelskou umisťování nezaměstnaných, komunikace se zaměstnavateli / tvorba pracovních míst, podpora vzniku míst pro určité skupiny. ÚP kontrolní a sankční pravomoce, mediační role (zprostředkování dohody mezi zaměstnancem / zaměstnavatelem, tam, kde je dohoda možná bez řešení soudní cestou), podpora tvorby pracovních míst, analytická a metodická činnost Nový orgán zprostředkovatelny práce :zprostředkování práce, celoživotní vzdělávání a rekvalifikace, 2. Doporučení pro činnost ÚP: Na úrovni metodické práce : zvyšovat informovanost zaměstnavatelů v oblasti rovnosti příležitostí a zákazu diskriminace (semináře, metodické příručky) Na úrovni kontrolní práce : poučení zaměstnavatele na základě zjištěných skutečností při kontrole 3. Zřídit úřad ombudsmana pro rovné příležitosti. 4. Klást důraz na vzdělávání pracovníků personálních oddělení podniků, personálních agentur v oblasti rovného zacházení, pracovněprávních vztahů a dalšího vzdělávání zaměstnanců. 5. V kolektivních smlouvách mezi zaměstnavateli a zaměstnanci konkrétněji specifikovat opatření, která napomáhají slaďovat pracovní a rodinný život zaměstnanců (flexibilní pracovní doba, péče o děti, poskytování placeného i neplaceného volna zaměstnancům, pečujícím o závislé osoby). 6. Motivovat zaměstnavatele, aby vytvořili průhledný a jasný systém hodnocení a odměňování svých zaměstnanců (vč. realizace tzv. auditů rovnosti odměňování za stejnou práci nebo práci obdobné hodnoty) 7. Motivovat zaměstnavatele k vytváření plánů rovných příležitostí : tyto plány musí obsahovat aktivity plánované na pracovišti, které mají za cíl zlepšit pracovní podmínky pokud se týká rovných příležitostí pro ženy a muže, příležitosti zkombinovat rodičovství s výdělečnou činností, aktivit zaměřených na eliminaci sexuálního a jiného genderově podmíněného obtěžování, plánovaného rozvoje dovedností, stejně jako plánů pro aktivní získávání pracovních sil a odměňování rovným způsobem. Plán musí také obsahovat zprávu hodnotící cíle obsažené v plánu předchozího roku. 8. Podporovat rozvoj podnikání jako jednu z alternativ eliminující nezaměstnanost. 9. Realizovat informační kampaň na využívání zdrojů z ESF (programy RLZ) zaměstnavateli a dalšími relevantními subjekty; rozšířit regionální poradenská centra o poskytování praktické pomoci při zpracování projektových záměrů (nikoliv jen metodickou pomoc). 10. Pokud jde o odborové svazy (OS) Zajistit lepší informovanost zaměstnanců o možnostech sdružovat se v OS. Zintenzívnit vzdělávání odborářů v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí. Zvýšení kvót pro zastoupení žen v odborových orgánech tak, aby odpovídaly podílu žen na počtu všech členů odborů. V kolektivních smlouvách mezi zaměstnavateli a zaměstnanci konkrétněji specifikovat opatření, která napomáhají slaďovat pracovní a rodinný život zaměstnanců (flexibilní pracovní doba, péče o děti, poskytování placeného i neplaceného volna zaměstnancům, pečujícím o závislé osoby). Podpora poskytování bezplatné právní pomoci zaměstnancům v případech diskriminace v zaměstnání (ať již prostřednictvím odborových orgánů či mimo ně) 6

7 Motivovat zaměstnavatele, aby vytvořili průhledný a jasný systém hodnocení a odměňování svých zaměstnanců (vč. realizace tzv. auditů rovnosti odměňování za stejnou práci nebo práci obdobné hodnoty). Motivovat zaměstnavatele k vytváření plánů rovných příležitostí : tyto plány musí obsahovat aktivity plánované na pracovišti, které mají za cíl zlepšit pracovní podmínky pokud se týká rovných příležitostí pro ženy a muže, příležitosti zkombinovat rodičovství s výdělečnou činností, aktivit zaměřených na eliminaci sexuálního a jiného genderově podmíněného obtěžování, plánovaného rozvoje dovedností, stejně jako plánů pro aktivní získávání pracovních sil a odměňování rovným způsobem. Plán musí také obsahovat zprávu hodnotící cíle obsažené v plánu předchozího roku. Pracovní uplatnění zaměstnanců pečujících o závislé osoby Většina pracovníků v ČR pracuje na plný pracovní úvazek. Jen někteří zaměstnanci využívají částečné pracovní úvazky či pružnou pracovní dobu nebo tzv. sdílení pracovního úvazku (jedno pracovní místo je sdíleno 2 osobami na částečný pracovní úvazek, kteří se v práci střídají). Částečný pracovní úvazek či pružná pracovní doba umožňuje zaměstnanci pečujícímu o dítě, seniora či jinou závislou osobu lépe rozdělit své povinnosti mezi rodinu a zaměstnání, díky čemuž je zaměstnanec vyrovnanější a často i produktivnější. Na druhou stranu je nutné vzít v úvahu i fakt, že některé druhy provozů (např. směnný provoz) zkrácený pracovní úvazek či pružnou pracovní dobu neumožňuje ( vážné provozní důvody ). Vzhledem k tomu, že v zákoně není vysvětleno co se rozumí vážnými provozními důvody, v praxi je možné téměř kdykoliv se na ně vymluvit. Jde o to, aby zaměstnavatelé byli motivováni vytvářet prostředí přátelské rodině pro zaměstnance pečující o děti, seniory a další závislé osoby. Jinou možností, jak mohou zaměstnavatelé podpořit své zaměstnance pečující o děti a vytvořit tak prostředí přátelské rodině může být např. zřízení dětského koutku na pracovišti pro případy nenadálé potřeby, nebo přímo firemní miniškolky. Dřívější podniková zařízení byla zrušena bez náhrady, města nemají často na provoz dostatek finančních prostředků a nelze opomenout ani to, že stávající školné může někdy být vážnou překážkou pro nástup žen do pracovního procesu. Ženy totiž obvykle nastupují do zaměstnání s minimální mzdou, neboť často nastupují mateřskou a rodičovskou dovolenou po ukončení studia. Místo ve školce je i odmítáno, s ohledem na kapacity těchto zařízení, pokud ještě nemá žena zajištěnu práci. Díky změně legislativy ženy mají možnost při pobírání rodičovského příspěvku udržovat si svoji kvalifikaci tím, že mohou docházet do zaměstnání na různé druhy zkráceného úvazku nemají však zároveň šanci získat místo v mateřských školkách. Dnes je praxe taková, že do mateřských školek se dostanou děti předškolní, starší děti, nebo mladší děti, pokud už je jedno ve školce nebo jsou třeba zaměstnáni ve škole, kdo byl v pořadníku, uvažuje o sponzorském daru atd. I vybavení školek neodpovídá 21.století, přes jídelníček, po dusno u oběda a svačin, po autoritativní personál, standardem je navíc jedna učitelka na 25 tříletých dětí. Nevhodný je i provoz školek, kdy dítě nesmíte přivézt déle než v 8.30, odpoledne je otevřeno do 17 hodin. Jen v málo případech mají zaměstnanci možnost pracovat doma. Především však mladší ženy s malými dětmi by práci doma často uvítaly. Pokud by žena s malým dítětem či pečující o seniora, jinou závislou osobu mohla v době péče rovněž pracovat, udržela by v této době své pracovní návyky a vazby a neztratila svoji kvalifikaci. Zároveň je však vhodné, aby i v době, 7

8 kdy žena pracuje doma docházela v určitých intervalech (např. 1x měsíčně) na pracoviště a nebyla tak zcela izolována od pracovního kolektivu. Specifickým způsobem domácí práce je teleworking, který se kromě jiného od běžné práce z domova liší tím, že se jedná o práci přes internet. K tomu, aby mohl začít být tento způsob práce v naší republice využíván, je však třeba přijmout příslušná legislativní opatření, bez kterých není teleworking v našem právním řádu řádně ukotven. Inspirací nám mohou být v tomto případě zkušenosti ze zahraničí (např. Dánsko). Je nutné si uvědomit, že zvláštní formou zaměstnání je rovněž práce v domácnosti (tzv. neplacená práce). Jedná se o práci, kdy např. žena pečuje o závislého člena domácnosti, více děti mimo období mateřské či rodičovské dovolené atd. Ženy samy se vyjádřily, že práce v domácnosti není vůbec ceněna, je vnímáno jako něco samozřejmého a zcela běžného. Jedná se však o práci, která má svoji vyčíslitelnou hodnotu. Tato domácí práce by měla být uznána jako společenská práce v pravém slova smyslu. Dalším možným řešením do budoucnosti může být započítávání tohoto druhu práce do odpracovaných let pro nárok na důchod a do nároku na sociální dávky nebo úhrada ženám, které tuto práci vykonávají. Návrhy opatření na úrovni legislativních změn: 1) Motivovat zaměstnavatele ke zřizování míst s kratšími pracovními úvazky a míst s pružnou pracovní dobou či možností pro tzv. sdílení úvazků určených pro zaměstnance pečující o děti do určitého věku (tedy flexibilnějších pracovních režimů), a to např. formou daňového či jiného zvýhodnění. 2) Motivovat zaměstnavatele k vytváření prostředí přátelského rodině (např. formou daňových zvýhodnění atd.) Motivovat zaměstnavatele k vytváření dětských koutků s pečovatelkou (chůvou) přímo na pracovišti, příp. k vytváření vlastních firemních školek (v tomto případě je nutné, aby došlo k privatizaci mateřských škol) Motivovat zaměstnavatele k tomu, aby umožnil zaměstnancům, kteří pečují o děti, pracovat doma (pozn.: kromě změny daňových předpisů se toto týká i změn zákoníku práce, zákona o zdravotním a úrazovém pojištění) 3) Motivovat zaměstnavatele k zřizování flexibilních pracovních míst 4) Doplnit relevantní legislativu o zakotvení specifických podmínek pro výkon práce z domova (např. teleworking) bezpečnost, pojištění, pracovní podmínky aj. 5) Poskytnutí 1 denního pracovního volna v měsíci na vyřízení důležitých rodinných záležitostí ze strany zaměstnavatelů pro své zaměstnance 6) Zlepšit postavení zaměstnavatelů snížením povinných odvodů sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance. 7) Ocenění práce v domácnosti, ohodnocení a vyčíslení práce v domácnosti (tzv. neplacené práce) a její zakotvení v systému sociálního pojištění a sociální pomoci 8) zkvalitnění technik kolektivního vyjednávání 9) Na úrovni samosprávy : povinnost vytvářet komunitní plány / rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů, což znamená zajišťovat sociální analýzu obce (města) a územního celku vypracovat komunitní plán sociálních služeb hledat konsensus mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb, vtáhnout do problematiky všechny, kterých se to týká 8

9 pozornost věnovat zaměstnavatelům a jejich sociálním prorodinným opatřením (programům) zjišťovat potřeby a možnosti jak na straně poptávky, tak nabídky získávat informace využitelné pro genderové rozpočtování seznamovat se s netradičními typy služeb, se zkušenostmi v jiných obcích a městech, v zahraničí Návrhy opatření na úrovni institucionálních změn, změn politik : 1. Podporovat vznik pracovních míst s kratšími pracovními úvazky a míst s pružnou pracovní dobou či možností pro tzv. sdílení úvazků určených pro zaměstnance pečující o děti do určitého věku (tedy flexibilnějších pracovních režimů) 2. Motivovat zaměstnavatele k vytváření prostředí přátelského rodině (např. formou různých soutěží, daňových zvýhodnění atd.) 3. Podporovat rozšíření zavádění standardů ISO (informační kampaň, metodická pomoc) 4. Na úrovni komunitního plánování Motivovat městské / okresní / krajské úřady tak, aby zmapovaly kapacitu a dostupnost služeb v místě a čase (provozní doba). Např. zařízení pro děti v předškolním věku, zařízení sociálních služeb zřizovat i ve spolupráci se soukromými subjekty, aby zajistily dostatečnou kapacitu včetně cenové a dopravní dostupnosti. Motivovat k zavádění politiky gender budgeting do praxe. 5. Realizovat informační kampaň na využívání zdrojů z Evropského sociálního fondu (programy RLZ) zaměstnavateli a dalšími relevantními subjekty; zřídit poradenská centra na pomoc zpracování projektových záměrů. Rozvoj sociálních služeb a úprava systému poskytování sociálních dávek Jednou z překážek slaďování rodinného a profesního života žen se ukázala absence a pomalý rozvoj sociálních služeb, které by ženy při péči o děti či závislé dospělé členy rodiny mohly využívat. Jedná se zejména o absenci či nedostatečný provoz zařízení, která by ženám pečujícím o závislé členy rodiny, s jejich péčí pomohla. A to pomohla v takovém rozsahu, aby se ženy mohly věnovat rozvoji svého profesního života. Samy ženy nejčastěji kritizovaly nedostatek předškolních zařízení a nevyhovující provozní dobu, díky kterým se nemohou zařadit do pracovního procesu, příp. jen velmi obtížně. Dalším problémem je nedostatek zařízení, která by rodinám pomohla s péčí o závislé dospělé členy rodiny (senioři, zdravotně handicapovaní atd.). Jedná se zejména o zařízení typu stacionářů, denních pobytů či domovinek, příp. služeb typu pečovatelské či ošetřovatelské služby. Jiným problémem jsou situace, kdy ženy mají možnost účastnit se školení či kursu (ať již v době, kdy jsou v pracovním procesu nebo se jedná o uchazečky o zaměstnání evidované na úřadu práce), nemají však nikoho, kdo by se postaral o jejich dítě či seniora. Jistou pomoc v tomto sice nabízejí různé agentury, které jsou ochotné hlídat děti či seniora, ve většině případů jsou však tyto služby pro ženy finančně nedostupné. Nehledě k tomu, že ženy často nemají k těmto agenturám důvěru. 9

10 Nelze opomenout ani služby, které sice zdánlivě přímo nepřispívají k tomu, aby žena mohla v době, kdy je např. na mateřské dovolené, chodit do zaměstnání, nicméně pomáhají ženám vyrovnávat se s případnými negativními důsledky mateřské či rodičovské dovolené, kdy žena často trpí sociální izolací, ztrátou kontaktu s profesí atd. Jedná se o mateřská centra, která jsou obvykle zřizována samotnými matkami. Tyto se podílejí na jejich správě, zajišťují programovou náplň, zároveň jsou však centra otevřena všem zájemcům. V neposlední řadě je nutné přistoupit rovněž k úpravě systému sociálních dávek. Nejčastější dávkou, který rodič pečující na rodičovské dovolené o dítě pobírá, je rodičovský příspěvek. Od při nároku na výplatu rodičovského příspěvku může rodič výdělečnou činností zlepšovat sociální situaci rodiny, neboť jeho příjmy nejsou sledovány. Po dobu své výdělečné činnosti však musí rodič pobírající rodičovský příspěvek zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. Přes pozitivní úpravy, kterými rodičovský příspěvek v posledním roce prošel (zejména zrušení omezení příjmu z výdělečné činnosti), se stále jedná o nedostatečnou úpravu. Rodič s vysokými příjmy, který chce osobně a celodenně pečovat o dítě, příp. o více dětí, a nechce zároveň po dobu rodičovské dovolené vykonávat výdělečnou činnost, se rázem ocitá v horším postavení než před nástupem na rodičovskou dovolenou, neboť rodičovský příspěvek je poskytován všem oprávněným osobám ve stejné výši bez ohledu na jejich příjmy. V této situaci by k řešení mohlo přispět stanovení výše rodičovského příspěvku na procenta z průměrného příjmu. U nepracujících osob se by potom jednalo o procenta z minimální mzdy. Jinou možností úpravy rodičovského příspěvku může být pozměnění podmínky celodenní péče o dítě směrem k větší možnosti využití zařízení či osoby pečující o dítě. Dále by bylo rovněž vhodné umožnit, aby se rodiče v péči o dítě mohli střídat (ať již po větších časových úsecích, ale i po kratších např. po dvou dnech) a rodičovský příspěvek jim zůstal zachován. Úpravou by rovněž mělo projít poskytování jedné z dávek nemocenského pojištění - peněžité pomoci v mateřství. Současná právní úprava stanovuje, že peněžitá pomoc v mateřství přísluší zejména ženě matce. Otci náleží pak tato dávka jen ve výjimečných případech přesně stanovených zákonem, a to jen v případě, kdy je okolnostmi nucen o dítě pečovat sám. V situaci, kdy se rodiče dohodnou na tom, že matka půjde do práce a o dítě bude v době, kdy má matka nárok na poskytování peněžité pomoci v mateřství, pečovat otec, přísluší otci jen rodičovský příspěvek. Podobně jako u rodičovského příspěvku je možnost střídání při péči o dítě (nebo jiného závislého člena rodiny) omezena i u další dávky nemocenského pojištění podpory při ošetřování člena rodiny. Současná právní úprava neumožňuje, aby se pečující mohli v průběhu nemoci o závislého člena rodiny (nejčastěji dítě) v péči střídat, a dávka jim zároveň zůstala zachována. Nemocnost dětí v praxi způsobuje potíže především ženám (které se o ně ve většině případů starají), a to jak v zaměstnání, tak i v potencionálním přístupu k němu. Nelze opomenout skutečnost, že osoby samostatně výdělečně činné jsou v přístupu k sociálním dávkách poskytovaných při péči o dítě oproti zaměstnancům diskriminovány. Podmínky pro přístup k sociálním dávkám jsou pro tuto kategorii osob v mnoha případech nastaveny daleko přísněji a nevýhodněji než pro zaměstnance. Některé dávky jim nepříslušejí vůbec (vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a podpora při ošetřování člena rodiny), pro získání peněžité pomoci v mateřství jim zákon stanoví oproti zaměstnancům další podmínky. K řešení by mohla přispět zejména skutečnost, že v právních předpisech budou stanoveny stejné podmínky pro přístup k dávkám pro osoby samostatně výdělečně činné jako pro zaměstnance. 10

11 Změnami by rovněž měla projít právní úprava týkající se důchodového zabezpečení. Současné právní předpisy při stanovování nároku na důchod poněkud diskriminují muže pečující o dítě oproti ženám pečujícím o dítě. Muži pečující o děti mají ztíženou již samotnou účast na důchodovém pojištění na rozdíl od žen musejí podávat přihlášku k započtení doby jejich péče o dítě (zatímco u žen se tato doba započítává automaticky). Další výraznou nerovností je vyšší věková hranice pro nárok na starobní důchod u mužů, kteří pečovali u dítě, než u žen, které pečovaly o dítě. Jako problémová se rovněž jeví oblast úpravy příspěvku při péči o osobu blízkou. Výše tohoto příspěvku je velmi nízká. Pokud vezmeme v úvahu pouze skutečnost, že náklady na ústavní péči několikanásobně převyšují náklady na péči o seniora (či zdravotně handicapované dítě) poskytovanou v domácnosti, tak již z tohoto pohledu je jasné, že péče v domácnosti je s ohledem na veřejné finance pro stát výhodnější. Současná právní úprava je však taková, že pečující osoba (obvykle žena) je legislativou ve skutečnosti k takové péči demotivována. Dalším nedostatkem je výše částky, kterou si pečující osoba může k péči přivydělat. Kvalifikovaná žena, která se rozhodne pečovat o závislou osobu v rodině tak v důsledku např. dlouhodobější péče může ztratit svoji kvalifikaci. Nelze opomenout ani skutečnost, že s rozvojem nových technologií a s prosazováním nových trendů v zaměstnání (např. práce vykonávaná z domova) může být skloubení potřeby pečovat s výdělečnou činností jednodušší než kdy dříve. V souvislosti s úpravou poskytování tohoto příspěvku by bylo vhodné zvážit rovněž situaci, zda není za určitých okolností vhodné zakotvit do příslušných předpisů možnost vyplácení této dávky do zahraničí (což současná právní úprava dosud neumožňuje). Návrhy opatření na úrovni legislativních změn: 1) Přijetí zákona o sociálních službách, včetně prováděcí vyhlášky a povinnosti splňování standardů kvality Zrovnoprávnění postavení jednotlivých subjektů poskytujících sociální a veřejné služby (tak, aby NNO nebyly v horším postavení, než státní a veřejně subjekty poskytující sociální služby) (souvisí s absencí zákona o sociálních službách) Podpora zřizování a rozvoje veřejných služeb, které ženám pomohou při péči o závislé členy rodiny (např. mateřská centra, specializované stacionáře pro dospělé osoby a postižené děti), a to zejména na venkově (souvisí s absencí zákona o sociálních službách) Zakotvit povinnost, která by obcím uložila garantovat poskytování domácí péče, právně zakotvit nové formy sociálních. služeb (poradenství atd.), přehodnotit systém financování sociálních a zdravotních služeb, zvýšit roli územních samosprávních celků při poskytování soc. a zdravotních služeb (včetně nepřetržitého poskytování), důraz na vzdělání poskytovatelů i rodinných příslušníků (vzdělávací cykly pro pečovatele). Legislativně zakotvit do zákona o sociálních službách poskytování sociálních služeb formou sousedské pomoci hlídání dětí, dohled nad závislými osobami. Tyto služby daňové zvýhodnit. 2) Aplikace gender mainstreamigu, rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů na úrovni místní samosprávy 3) změna systému při poskytování rodičovského příspěvku: 11

12 a) stanovení jeho výše z určitých procent průměrného příjmu, u nepracujících osob potom z procent minimální mzdy; b) umožnění většího rozsahu (nad 5 dní v měsíci) využití zařízení či osoby pečující o dítě; c) umožnění střídat osobní péči o dítě podle dohody rodičů za podmínky zachování rodičovského příspěvku. 4) Změna poskytování peněžité pomoci v mateřství: v rámci odstranění diskriminace přiznání dávky srovnatelné s dávkou peněžité pomoci v mateřství ve stejné výši matce nebo otci, a to podle jejich dohody o tom, kdo bude o dítě pečovat (tato dávka by měla být přiznána z důvodu ochrany zdraví matky od ukončeného 6. týdne po narození dítěte). 5) Změna úpravy poskytování podpory při ošetřování člena rodiny tak, aby byla upravena možnost střídavého ošetřování člena rodiny. 6) Změna úpravy právních předpisů tak, aby byly zaručeny stejné podmínky v přístupu k poskytování sociálních dávek při péči o závislého člena rodiny osobám samostatně výdělečně činným jako zaměstnancům. 7) Zakotvit v zákoně možnost umístění závislého člena rodiny na omezenou dobu do zařízení sociální péče bez ztráty nároku na příspěvek při péči o osobu blízkou (vyřizování na úřadech, vlastní nemoc apod.); změnit výši možného výdělku v souběhu s příspěvkem při péči o osobu blízkou. 8) Zakotvit nárok na příspěvek při péči o osobu blízkou ve stejné výši všem pečovatelům. 9) Změna Zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. - zavedení rovných podmínek při odchodu do důchodu pro osoby vychovávající děti. 10) Úprava provozní doby předškolních zařízení (jeslí a mateřských škol) tak, aby se ženy mohly bez omezení zařadit do pracovního procesu Návrhy opatření na úrovni institucionálních změn, změn politik : 1) Prosazovat v rámci reformy veřejné správy zachování systému sociálních služeb včetně jejich financování 2) Zavádění standardů kvality sociálních služeb. 3) Podpora rozvoje sociálních služeb, které přispívají ke slaďování rodinného a profesního života (zřizování odlehčovacích služeb pro pečující : denní stacionáře pro závislé členy rodiny a související služby). 4) Zajistit, aby převaha zaměstnanců v sociálních službách měla odpovídající vzdělání v oboru sociální práce. 5) Nastartování procesu komunitního plánování (gender budgeting) v jednotlivých regionech, aplikace gender mainstreamingu představiteli měst, obcí i krajů; Zajistit rozvoj komunitního plánování - je nezbytným předpokladem, aby sociální služby v obcích začaly fungovat. V rámci komunitního plánování zakotvit vzdělávání pracovníků a distributorů informací. 6) Úprava provozní doby veškerých sociálních služeb tak, aby se ženy mohly bez omezení zařadit do pracovního procesu. 7) Zrovnoprávnění postavení jednotlivých subjektů poskytujících sociální a veřejné služby (tak, aby NNO nebyly v horším postavení, než státní a veřejně subjekty poskytující sociální služby) (souvisí s absencí zákona o sociálních službách) 8) Zvyšovat informovanost o systému sociálních služeb formou podpory rozvoje informačních a poradenských středisek na místní úrovni. 12

13 9) Dostatek informací znamená: pravidelně monitorovat v lokalitách obcí (mikroregionů, okresů) a měst sociální služby pro rodinu zpracovat katalog poskytovatelů služeb s působností v těchto lokalitách poskytovat informace občanům žijícím v menších lokalitách (na venkově) o nabídce služeb v blízkých městech (v okrese a regionu) intenzivněji využívat místní zpravodaje, bulletiny, věnovat pro rodinné tematice více prostoru, včetně informací o poskytovatelích služeb vymezit informacím o službách pro rodinu prostor na internetových stránkách obcí a měst, soustředit sem adresáře, odkazy ap. šířit informace o službách pro rodinu soustředěnou osvětou, propagací, pomocí těm poskytovatelům, kteří pracují na živnostenský list, v malých neziskových organizacích ap. (a nemají zkušenosti, ani finanční prostředky na reklamu). Reintegrace žen na trhu práce Ženy, které byly delší dobu mimo svoji profesi (ať už z důvodu péče o dítě nebo o seniora, jinou závislou osobu) a ztratily částečně nebo zcela svoji kvalifikaci, jsou v obtížném postavení. Ženy, které ztratily kvalifikaci částečně, jsou paradoxně v horším postavení, než ženy, které ji ztratily zcela. A to z důvodu, že pokud žena svojí kvalifikaci ztratí zcela může svoji situaci řešit formou rekvalifikace. Pokud žena svoji rekvalifikaci úplně neztratila, má minimální možnost účastnit se systému vzdělávání, který by ji ulehčil návrat ke své původní kvalifikaci a tím i na trh práce. Dále je možné vytvořit individuální plány postupného návratu do zaměstnání a různé způsoby jak informovat o činnosti organizace ty, kdo jsou delší dobu mimo pracoviště (z důvodu mateřské či rodičovské dovolené, dlouhodobého onemocnění aj.) jednou z možností jsou pravidelné ové nebo tištěné zpravodaje apod. Návrhy opatření na úrovni legislativních změn: 1) Přijetí zákona o sociálních službách. 2) Motivovat zaměstnavatele, kteří svým zaměstnancům umožňují studium při zaměstnání, a tím podporují celoživotní vzdělávání (např. prostřednictvím daňových úlev či finanční podpory). 3) prosazovat systém celoživotního vzdělávání a v návaznosti na něj prosazovat kvalifikační a rekvalifikační kursy pro ženy i muže, kteří se vrací do zaměstnání po více než dvou letech. 4) Novelizovat zákon o zaměstnanosti o možnost zřizování chráněných pracovních míst a dílen pro osoby ohrožené sociální exkluzí. 5) Podporovat rozvoj podnikání jako jednu z alternativ eliminující nezaměstnanost (zjednodušení legislativy, zmírnění daňové zátěže). 13

14 Návrhy opatření na úrovni institucionálních změn, změn politik : 1) Vytvoření uceleného systému vzdělávání, který ženám vracejícím se na trh práce umožní zapojení do pracovního procesu 2) Prosazovat systém celoživotního vzdělávání a v návaznosti na něj prosazovat kvalifikační a rekvalifikační kursy pro ženy i muže, kteří se vrací do zaměstnání po více než dvou letech. 3) V rámci programu prevence sociální exkluze realizovat informační kampaň zaměřenou na cílové skupiny (nutnost celoživotního vzdělávání za účelem uplatnění a konkurenceschopnosti na trhu práce) 4) Podporovat rozvoj podnikání jako jednu z alternativ eliminující nezaměstnanost. 5) Realizovat informační kampaň na využívání zdrojů z ESF (programy RLZ) zaměstnavateli a dalšími relevantními subjekty; zřídit poradenská centra na pomoc zpracování projektových záměrů. Integrace skupin žen ohrožených sociální exkluzí na trh práce (s přihlédnutím ke zvláštním potřebám romských žen) Kromě výše uvedeného : 1. Podpořit vytvoření sítě asistentů (prostředníků, akvizitorů), kteří by vycházeli ze znalosti sociální situace, rodinného zázemí, vzdělanostní úrovně, dosavadní praxe ap. zejm. žen Romek a kteří by, takto informačně vybavení, doprovázeli ženu při jednáních na úřadech, prioritně na Úřadu práce. 2. Vyškolit asistenty tak (mediační výcviky se zaměřením na pracovní právo), aby byly nápomocni při hledání konsensu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, např. při výběrových řízeních, uzavírání pracovní smlouvy, nabídkách rekvalifikace ap. Pomocí asistentů eliminovat případy diskriminace (a také jejich prostřednictvím upozorňovat na nerovnosti v přístupu k zaměstnání), kdy ženy Romky reagují na poptávku po pracovní síle, telefonicky či písemně se předběžně domluví, avšak při osobním kontaktu se zaměstnavatelem neuspějí, tzn. když vyjde najevo, že se jedná o ženu Romku. 3. Zavést kvalitní a kapacitně dostatečnou terénní sociální práci, při splnění standardů kvality sociálních služeb. 4. Zavedení komunitního plánování na úrovni kraje a zvláště na úrovni mikroregionu či obcí s definováním potřeb obyvatel romských komunit (ale i jiných příjemců sociálních služeb v kraji a obci). 5. Zavedení doprovodných opatření : Doprovod dětí do předškolních zařízení nebo do komunitního centra těch maminek, které nastoupí rekvalifikaci či do zaměstnání. Rozvoz klientů pracovníků (v našem případě romských žen) do a ze zaměstnání poskytovatelem sociálních služeb. Pomoc se zvládáním domácnosti (změna režimu po nástupu na rekvalifikaci či do zaměstnání může být natolik omezující, že může zapříčinit ukončení nastoupené cesty). Nejde o pomoc s jednotlivými úkony v domácnosti, nýbrž o pomoc metodickou, o praktické rady, jak je v nových podmínkách možno rodinu organizovat. 14

15 6. Cyklické školení pracovníků státní správy a místní samosprávy, kteří při své činnosti přicházejí do styku s cílovou skupinou. Prostřednictvím školení seznamovat pracovníky výše uvedených úřadů s trendy v sociální práci, příklady dobré praxe apod. 15

16 Příloha 1 Právní analýza a) Realizace principu rovnosti mužů a žen na trhu práce v České republice: Aktualizace právní analýzy, část 1 Předmět analýzy platná právní úprava a její realizace v praxi vyhodnocení nedostatků platné právní úpravy Základní dokumenty: Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen Listinu základních lidských práv a svobod Směrnice Rady ES č. 76/207/EEC z o realizaci zásady rovného zacházení Zákon č. 435/2004Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 65/1065 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 1/1992 Sb.,o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 143/1992 Sb.,o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 99/1963 Sb., o občanském soudním řádu ve znění pozdějších předpisů S ohledem na vstup ČR a slaďování tuzemských právních předpisů s právem Evropské unie je nutno konstatovat, že v obodbí začátku realizace projektu ( ) již platné právní předpisy, které se týkají zaměstnanosti obecně i pracovně právních vztahů konkrétně, obsahují přímé zapracování problematiky rovných příležitostí na trhu práce. Listina základních lidských práv a svobod Vyhlášena pod č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku České republiky. Zaručuje nejenom rovnost lidí v právech, ale mj. v čl. 13 práva a svobody všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Čl. 28 zaručuje zaměstnancům právo na spravedlivou odměnu za práci. Čl. 29 definuje právo žen na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky. Zákon o zaměstnanosti ( č. 435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů ) Přijetím tohoto předpisu byl nahrazen dosud platný zákon o zaměstnanosti č.1/1999 Sb. V 4 zákona o zaměstnanosti, nazvaném Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána přímá i nepřímá diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství sociálního původu rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů. Diskriminace z důvodu těhotenství nebo mateřství se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví. Za diskriminaci se považuje i jednání zahrnující podněcování, navádění nebo vyvolávání tlaku směřujícího k diskriminaci. 16

17 Za diskriminaci se nepovažují případy, kdy tak stanoví zákon o zaměstnanosti nebo zvláštní právní předpis nebo je pro takový postup věcný důvod spočívající v povaze zaměstnání, které by měl občan vykonávat, a který je pro výkon tohoto zaměstnání nezbytný. Přímou diskriminací se podle zákona o zaměstnanosti rozumí jednání, kdy je, bylo nebo by bylo na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů s fyzickou osobou zacházeno méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci. Nepřímou diskriminací se rozumí jednání, kdy zdánlivě neutrální rozhodnutí, rozlišování nebo postup znevýhodňuje či zvýhodňuje fyzickou osobu vůči jiné na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů. Za nepřímou diskriminaci z důvodu zdravotního stavu zákon označuje i situaci,kdy nejsou přijata, nebo je opomenuto přijmout taková opatření, která jsou v daném případě nezbytná, aby fyzická osoba se zdravotním postižením měla přístup k zaměstnání. Praktiky spojené s diskriminačními přístupy zaměstnavatele (kde by byl vyžadován např. určitý věk, rodinný stav nebo pohlaví budoucího zaměstnance) mohou od účinnosti zákona úřady práce sankcionovat podle 139, pokud se diskriminačního jednání dopustí fyzická osoba, a podle 140, pokud se tohoto jednání dopustí právnická osoba. Fyzické i právnické osobě může úřad práce podle zákona o zaměstnanosti uložit pokutu až do výše Kč. V 39 zákona o zaměstnanosti je rovněž definováno obtěžování a sexuální obtěžování. Obtěžováním je podle zákona jednání, které je druhou fyzickou osobou oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí. Sexuálním obtěžováním se rozumí jakákoli forma nežádoucího ústního nebo jiného než ústního projevu sexuální povahy, jehož cílem nebo výsledkem je narušení důstojnosti osoby. Obtěžování i sexuální obtěžování se považuje za diskriminaci. Do zákona je vnesena i možnost pozitivních opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, s občany se zdravotním postižením í a s dalšími skupinami občanů, kteří mají ztížené postavení na trhu práce, pokud jde o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravě k práci a ke specializovaným kurzům. Totéž se týká i opatření pro zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností a dalších skupin občanů, kteří mají ztížené postavení na trhu práce. Zákoník práce ( č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů ) Novelou tohoto předpisu č. 155/2000 Sb. byla s účinností od výslovně zakázána v pracovněprávních jakákoliv diskriminace zaměstnanců z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví,sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině. Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky včetně odměňování za práci a jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. 17

18 Zároveň bylo zakázáno i takové jednání zaměstnavatele, které diskriminuje nikoliv přímo, ale až ve svých důsledcích. Za diskriminaci se nepovažují případy, které stanoví přímo zákoník práce nebo zvláštní právní předpis nebo kdy je pro to věcný důvod spočívající v povaze práce, kterou zaměstnanec vykonává a který je pro výkon této práce nezbytný. Dále bylo zakázáno i ponižování lidské důstojnosti v pracovně právních vztazích. Za takové jednání se považuje i nežádoucí chování sexuální povahy na pracovišti, které je nevítané, nevhodné nebo urážlivé nebo které může být druhým účastníkem pracovněprávního vztahu oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, která ovlivňují výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů. Pozdějšími novelami zákoníku práce byla v 1 tohoto zákona zaměstnavatelům stanovena povinnost rovného zacházení se všemi zaměstnanci, rovněž zde byl vysloven zákaz jakékoli diskriminace v pracovněprávních vztazích. Diskriminace zde definována tak, jak bylo uvedeno v souvislosti s e zákonem o zaměstnanosti viz výše. Zaměstnavateli byla stanovena povinnost informovat zaměstnance mimo jiné i o opatřeních směřujících k zajištění rovného zacházení a k zamezení diskriminace. Speciální právní úprava se pak týká možností zaměstnance využít obrany v případě, kdy dojde-li v pracovněprávních vztazích k porušování práv a povinností vyplývajících z rovného zacházení s muži a ženami - zaměstnanec má právo se domáhat, aby bylo upuštěno od tohoto porušování, aby byly odstraněny následky tohoto porušování a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění. Pokud byla ve značné míře snížena důstojnost zaměstnance nebo jeho vážnost na pracovišti a nebylo postačující zjednání nápravy, má právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Výši náhrady určí v takovém případě soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práv a povinností došlo. Kromě výše uvedeného zavedla novela institut rodičovské dovolené (nahrazen předchozí institut další mateřské dovolené ) dle dohody rodičů může o dítě celodenně pečovat zaměstnanec či zaměstnankyně. Zákon o mzdě ( č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku ve znění pozdějších předpisů ) Zákon o platu ( č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech ve znění pozdějších předpisů ) Oba tyto předpisy upravující odměňování přímo navazují na novelu zákoníku práce a jejich novely jsou účinné taktéž od Ženám i mužům náleží u téhož zaměstnavatele za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty stejná mzda (plat). Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejných nebo srovnatelných schopnostech a pracovní způsobilosti zaměstnance, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce. Pokud zaměstnavatel pro odchylný postup nemá objektivní odůvodnění (např. v konkrétním regionu je nouze o určitá povolání, proto musí zaměstnavatel při získávání nových zaměstnanců uchazeče finančně motivovat), jedná se o projev diskriminace. 18

19 Občanský soudní řád ( zákon č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů ) Zákoník práce v 7 odst. 4 dává zaměstnanci právo se domáhat, aby bylo upuštěno od porušování práv a povinností vyplývajících ze zásady rovného zacházení s muži a ženami a dále právo požadovat, aby byly odstraněny následky tohoto porušování a aby bylo poskytnuto případně přiměřené zadostiučinění (např. omluva, odškodnění finanční částkou apod.). Pokud se bude osoba cítit poškozena jednáním zaměstnavatele, který nedodržel zásadu rovného zacházení s muži a ženami, se může se žalobním návrhem obrátit na soud. Podle novely občanského soudního řádu č. 30/2000 Sb. účinné od je do sféry dokazování v oblasti diskriminace podle pohlaví vnesena konstrukce tzv. přeneseného důkazního břemene. Bude-li ze žalobního návrhu patrné, že došlo k porušení zásady rovného zacházení (tzn. došlo k přímé či nepřímé diskriminaci), bude výhradní povinností zaměstnavatele dokazovat skutečnost, že jeho jednání nemělo diskriminační charakter. Pokud nebude schopen zaměstnavatel prokázat, že se diskriminačního jednání nedopustil, má se za to že se diskriminace dopustil. Na straně zaměstnavatele je objektivní odpovědnost, tzn. že soud nezjišťuje, zda diskriminační jednání mělo charakter úmyslu či nedbalosti. S účinností od se na základě další novely občanského soudního řádu č. 151/2002 Sb. obdobný způsob dokazování týká i skutečností tvrzených o tom, že účastník byl přímo nebo nepřímo diskriminován na základě svého rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace. Ve věcech ochrany před diskriminací na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace se může účastník od dát v řízení zastupovat nestátní neziskovou organizací k jejímž činnostem uvedeným ve stanovách patří ochrana před takovou diskriminací. V současné době se jeví platná právní úprava jako uspokojivá, jako žádoucí by se do budoucna jevila jasná definice šikany na pracovišti a tzv. mobbingu a bossingu. b) Realizace principu rovnosti mužů a žen na trhu práce v České republice: Aktualizace právní analýzy, část 2 Podmínky pro pracovní život žen Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce ) a související pracovně právní předpisy stanoví povinnost zaměstnavatelům zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud se týká jejich pracovních podmínek, odměňování za práci, odborné přípravy a příležitost dosáhnout funkčního či jiného postupu v zaměstnání. Rovné zacházení (včetně odměňování) a zákaz diskriminačního jednání viz právní analýza 1. část. Výše uvedená zásada rovného zacházení a zákaz diskriminačního jednání však neplatí v pracovně právních vztazích absolutně vždy a ve všech případech. Proto zákoník práce stanoví základní rámec pro vymezení takových případů, které nelze považovat za diskriminaci. S ohledem na podmínky pro pracovní život žen se jedná především o tu část 19

20 právní úpravy, která se týká speciální ochrany všech žen obecně a dále žen z důvodu těhotenství a mateřství. Pracovní podmínky žen (obecně) V rámci obecné právní úpravy není žádná odlišnost v právní úpravě pracovních podmínek žen a mužů. Výjimkou je pouze zákoníkem práce ( 149) stanovená povinnost zaměstnavatelům zřizovat, udržovat a zlepšovat hygienická a jiná zařízení pro ženy. Jedná se však pouze o rozšíření obecné povinnosti zřizovat, udržovat a zlepšovat zařízení pro všechny zaměstnance ( 139 zákoníku práce). Práce ženám zakázané Diskriminací nejsou případy, kdy ženám výkon nějakého zaměstnání zakazuje právní předpis důvodem je ochrana zdraví žen obecně a v některých případech ochrana zdraví žen v souvislosti s jejich těhotenstvím a mateřstvím. Právní úprava : zákoník práce Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. Práce zakázané všem ženám zákoníku práce - práce v podzemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol (výjimky uvedeny přímo v zákoně) Práce zakázané těhotným ženám - jedná se o takové druhy prací, při jejichž výkonu by mohlo být ohroženo zdraví ženy či nenarozeného dítěte (např. práce s těžkými břemeny, ve výškách, s jedy, některými dalšími chemikáliemi) Práce zakázané kojícím ženám - jedná se o takové druhy prací, při jejichž výkonu by mohlo být ohroženo zdraví kojeného dítěte (např. práce s některými chemikáliemi ) Práce zakázané matkám do konce devátého měsíce po porodu (např. práce spojené s neúměrnou fyzickou zátěží) - jedná se o takové druhy prací, u nichž by mohlo dojít k ohrožení zdraví ženy Pracovní podmínky těhotných žen a 154 zákoníku práce Převedení na jinou práci - pokud těhotná žena nemůže vykonávat dosavadní práci (protože se jedná o práci těhotným ženám zakázanou nebo o práci, která podle stanoviska lékaře ohrožuje těhotenství), je zaměstnavatel povinen ženu převést na jinou vhodnou práci. Případný nižší 20

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Úvod Předložené náměty vycházejí z výstupů projektu IS EQUAL

Více

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII OBSAH Seznam zkratek................................................ XV Autoři jednotlivých pasáží...................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Platné znění novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn. Změna zákoníku práce

Platné znění novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn. Změna zákoníku práce Platné znění novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Změna zákoníku práce (1) Mezi zaměstnanci a zaměstnavateli vznikají pracovněprávní vztahy. 1 (2) Pokud zákoník práce nebo jiný právní předpis

Více

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku

Více

Z BZ405Zk Základy pracovního práva Předmět a systém pracovního práva Prameny pracovního práva. JUDr. Jana Komendová, Ph.D. 27.

Z BZ405Zk Základy pracovního práva Předmět a systém pracovního práva Prameny pracovního práva. JUDr. Jana Komendová, Ph.D. 27. Z BZ405Zk Základy pracovního práva Předmět a systém pracovního práva Prameny pracovního práva JUDr. Jana Komendová, Ph.D. 27. února 2015 Program přednášky Pojem pracovního práva Předmět pracovního práva

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Základy práva I. Program:

Základy práva I. Program: Program: I. Pojem ústavního práva II. Prameny ústavního práva III. Ústava ČR a její členění IV. Moc zákonodárná V. Moc výkonná VI. Moc soudní VII. Ústavní stížnost Pojem ústavního práva Prameny ústavní

Více

Rovnost v odměňování právo versus praxe. Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv

Rovnost v odměňování právo versus praxe. Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Rovnost v odměňování právo versus praxe Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Co je to rovnost? nedosažitelný ideál, ale zároveň hodnota, která se stala právním

Více

Petr Polák Jiří Fuchs JE TŘEBA NOVELIZOVAT ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON?

Petr Polák Jiří Fuchs JE TŘEBA NOVELIZOVAT ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON? Petr Polák Jiří Fuchs JE TŘEBA NOVELIZOVAT ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON? 10 LET ANTIDISKRIMINAČNÍHO ZÁKONA 2019 Co změnit přímo v ADZ? ZAKÁZANÉ DISKRIMINAČNÍ DŮVODY Dle ADZ je nepřípustné diskriminovat na základě:

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce

ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce ZÁKON ze dne 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce Čl. I Zákon č.

Více

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Eva Ferrarová Koordinátorka problematiky rovnosti žen a mužů v resortu Ministerstva vnitra Zákon 234/2014 Sb., o státní

Více

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Jana Kvasnicová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Flexibilní zaměstnávání Možnosti

Více

Slučitelnost profesních a rodinných rolí

Slučitelnost profesních a rodinných rolí Slučitelnost profesních a rodinných rolí Jedním z cílů rodinné politiky je umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovské a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat na své rodičovství a ani

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

Rovnost šancí na Vysočině

Rovnost šancí na Vysočině Rovnost šancí na Vysočině Slaďování pracovního a rodinného života Seminář pro veřejnou správu konaný dne 20.9.2012 Anna Machátová. Třebíčské centrum o.s. Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže 1 Příloha k usnesení vlády ze dne... 2012 č.... Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín plnění: 1.

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI:

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI: VĚKOVÁ DISKRIMINACE Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech a dále v čl. 3 že: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického

Více

198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů

198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Změna: 89/2012 Sb. Změna: 332/2014 Sb.

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO 2 Řešení problematiky rovných příležitostí na VŠB-TUO, včetně vybudování univerzitní mateřské školy Genderová

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR PRIORITY A POSTUPY MINISTERSTVA VNITRA PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ŽENY A MUŽE NA ROK 2016 (Akční plán k resortní strategii podpory rovnosti žen a mužů na rok 2016) 1. Vyhodnocení plnění za

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

NEBRAŇME SE GENDERU!

NEBRAŇME SE GENDERU! 1 GENDER 1.0 Projekt reaguje na současnou situaci na trhu práce tím, že se snaží svými aktivitami snížit rozdíly v postavení žen a mužů. Součástí projektu je provedení genderového auditu na MěÚ Moravský

Více

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY V RÁMCI OBLASTI PODPORY 3.4

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY V RÁMCI OBLASTI PODPORY 3.4 VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY V RÁMCI OBLASTI PODPORY 3.4 V rámci připomínkování zveřejněného návrhu výzvy bylo zasláno celkem 146 připomínek od 37 subjektů. Připomínky byly členěny do okruhů

Více

1. Nerovnost v zaměstnání - menší zaměstnanost, větší nezaměstnanost; segregace a diskriminace na pracovním trhu

1. Nerovnost v zaměstnání - menší zaměstnanost, větší nezaměstnanost; segregace a diskriminace na pracovním trhu Feminizace chudoby Zvyšující se podíl a převaha chudoby mezi ženami ve srovnání s muži (ženy dle odhadů celosvětově tvoří 70 % všech osob žijících pod hranicí chudoby). Svobodné ženy, osamělé matky, staré

Více

VII. Rozdílová tabulka 1návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Ustano vení zákona č. / 2009 Sb. o penzij ním spořen í. CE LEX č. Ustanovení.

VII. Rozdílová tabulka 1návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Ustano vení zákona č. / 2009 Sb. o penzij ním spořen í. CE LEX č. Ustanovení. Rozdílová tabulka 1návrhu předpisu ČR s legislativou ES VII. Ustano vení zákona č. / 2009 Sb. o penzij ním spořen í Navrhovaný právní předpis ČR Obsah CE LEX č. Odpovídající předpis ES Ustanovení 2 Účastník

Více

Monitoring soudních rozhodnutí

Monitoring soudních rozhodnutí Monitoring soudních rozhodnutí Konference Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti 1. července 2015, Brno Jiří Šamánek Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Jak vypadá prosazování principů rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života v praxi Ing.

Jak vypadá prosazování principů rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života v praxi Ing. Jak vypadá prosazování principů rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života v praxi 1 Třebíč - představení 2.největší město v Kraji Vysočina 38 tis. obyvatel Židovské město a Bazilika

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

KAPITOLA 18 Další aspekty ochrany těhotenství a mateřství v oblasti pracovního práva

KAPITOLA 18 Další aspekty ochrany těhotenství a mateřství v oblasti pracovního práva KAPITOLA 18 Další aspekty ochrany těhotenství a mateřství v oblasti pracovního práva 18.1 Úmluva MOP č. 183 Kromě zákazu výpovědi zmíněného v předchozí kapitole tato úmluva MOP, specificky zaměřená na

Více

OBSAH. Použité zkratky... XII

OBSAH. Použité zkratky... XII OBSAH Použité zkratky... XII 1 Pracovní právo a jeho obecné vymezení... 1 1.1 Pracovněprávní vztahy... 1 1.1.1 Subjekt... 2 1.1.2 Obsah... 3 1.1.3 Objekt... 3 1.2 Zásady pracovního práva... 4 1.2.1 Smluvní

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

PERSONALISTA 21. STOLETÍ

PERSONALISTA 21. STOLETÍ PERSONALISTA 21. STOLETÍ Genderové audity na úřadě případová studie Petr Špindler Praha 15. 6.2018 Cíl genderového auditu Zmapování stavu rovných příležitostí a návrh možných opatření k dosažení genderové

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 19. října 2011 č. 770 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v roce 2010 Vláda

Více

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE Úvodní kapitola + Informace o kurzu + Informace o studiu + Seznam literatury + Slovo o autorce Historický úvod do pracovního práva, zařazení pracovního práva

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

Programový rámec OPZ. Opatření / fiche č. 5. Sociální služby

Programový rámec OPZ. Opatření / fiche č. 5. Sociální služby Programový rámec OPZ Program: Operační program zaměstnanost Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou Investiční priorita: 2.3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Specifický cíl:

Více

Právní rámec EU v oblasti rovnosti

Právní rámec EU v oblasti rovnosti Právní rámec EU v oblasti rovnosti JUDr. Barbara Havelková, LL.M., D.Phil. Seminář ERA, Praha 2018 Obsah Listina základních práv EU a smlouvy EU (ústavní rovina) Směrnice EU (zákonná rovina) Působnost

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

základní právní předpis pracovního práva upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli

základní právní předpis pracovního práva upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli Zákoník práce základní právní předpis pracovního práva upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli tyto vztahy jsou pracovněprávní vztahy závislá práce

Více

ZÁKON ze dne 2006 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon) ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 2006 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon) ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne 2006 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět

Více

ZÁKON O ROVNÉM POSTAVENÍ MUŽŮ A ŽEN V EVROPSKÉ UNII

ZÁKON O ROVNÉM POSTAVENÍ MUŽŮ A ŽEN V EVROPSKÉ UNII ZÁKON O ROVNÉM POSTAVENÍ MUŽŮ A ŽEN V EVROPSKÉ UNII Evropská komise Evropská komise ani nikdo jiný jednající jménem Evropské komise není zodpovědný za jednání, které by se mohlo řídit informacemi obsaženými

Více

Definice oprávněných žadatelů, partnerů a cílových skupin

Definice oprávněných žadatelů, partnerů a cílových skupin Příloha č. 6 výzvy č. 03_17_083 Definice oprávněných žadatelů, partnerů a cílových skupin V této příloze najdete podrobné vymezení toho, kdo může žádat o podporu ve výzvě č. 83, koho si můžete přizvat

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: 1) Cílová skupina 2) Nabídka služeb (základní a fakultativní činnosti) 1) CÍLOVÁ SKUPINA Základním stavebním kamenem

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

nebo aby mohla využít služeb určených veřejnosti, ledaže by takové opatření představovalo nepřiměřené zatížení. (3) Při rozhodování o tom, zda konkrét

nebo aby mohla využít služeb určených veřejnosti, ledaže by takové opatření představovalo nepřiměřené zatížení. (3) Při rozhodování o tom, zda konkrét Antidiskriminační zákon zákon 198/2009 Sb. ze dne 23. dubna 2008, o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy

Více

EU chystá podstatné změny pro rodiče malých dětí

EU chystá podstatné změny pro rodiče malých dětí Příloha č.6 EU chystá podstatné změny pro rodiče malých dětí Na Evropské úrovni jsou nyní velmi aktuálním tématem rodiče, jejich minimální nároky na mateřskou, otcovskou a rodičovskou dovolenou i práva

Více

Zákaz diskriminace v českém právu. Jana Kvasnicová

Zákaz diskriminace v českém právu. Jana Kvasnicová Zákaz diskriminace v českém právu Jana Kvasnicová Případy diskriminace Pokuste se u následujících případů určit, zda došlo k diskriminaci či nikoliv Pokuste se odpovědět na související otázky Některé případy

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

Slaďování pracovního a rodinného života

Slaďování pracovního a rodinného života Slaďování pracovního a rodinného života Petra Foubert, ERA, Praha, 13. dubna 2018 Současný právní rámec EU v oblasti slaďování pracovního a rodinného života? 1 Opatření jsou rozptýlena v různých právních

Více

Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech

Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech Michal Hubálek V poslední době bylo před soudy projednáváno několik případů s diskriminačním prvkem

Více

Operační program zaměstnanost

Operační program zaměstnanost Realizace SCLLD MAS Rozvoj Tanvaldska Operační program zaměstnanost Úvodní prezentace Seminář 1_MAS Rozvoj Tanvaldska 17. 1. 2018 Programový rámec OPZ Podporovaná opatření schválená ŘO OPZ: A.1.3 Podpora

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

1. Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní a odpolední pobyt)

1. Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní a odpolední pobyt) Příloha č. 2 Podrobný popis podporovaných aktivit 1. Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní a odpolední pobyt) Podpora je určena na vybudování zařízení a zajištění

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

198/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON

198/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON 198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

198/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON

198/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON 198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Seminář pro žadatele a příjemce projektů Výzvy OPZ v MAS České středohoří. Bc. Andrea Novotná

Seminář pro žadatele a příjemce projektů Výzvy OPZ v MAS České středohoří. Bc. Andrea Novotná Seminář pro žadatele a příjemce projektů Výzvy OPZ v MAS České středohoří Bc. Andrea Novotná 723933559 Vyhlášené výzvy MAS České středohoří Zavádění bezpečnostních a preventivních programů a opatření 1.

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů 1/7 Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce hl. m. Prahy vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MOPPS Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina Seminář Gender Mainstreaming

Více

Projekt Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů, registrační číslo CZ /0.0/0.

Projekt Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů, registrační číslo CZ /0.0/0. Projekt Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233 1 Osnova Základní informace o projektu Na jakou situaci

Více

Navrhované změny na pracovním trhu

Navrhované změny na pracovním trhu Navrhované změny na pracovním trhu v souvislosti s novelami zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů RNDr. Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 6. března 2008 Motto navrhovaných změn: Ten, kdo pracuje,

Více

JUDr. Irena Moozova, ředitelka, GŘ spravedlnost a spotřebitelé

JUDr. Irena Moozova, ředitelka, GŘ spravedlnost a spotřebitelé NOVÝ ZAČÁTEK PRO PODPORU ROVNOVÁHY MEZI PRACOVNÍM A SOUKROMÝM ŽIVOTEM RODIČŮ A PEČOVATELŮ #SocialRights JUDr. Irena Moozova, ředitelka, GŘ spravedlnost a spotřebitelé PROČ iniciativa EK na podporu "worklife

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Poznámka. Obsah Celex č. Ustanovení (část,, odst., písm., apod. ) Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) slučitelnosti. 1 odst.

Poznámka. Obsah Celex č. Ustanovení (část,, odst., písm., apod. ) Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) slučitelnosti. 1 odst. Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ustanovení Celex č. Ustanovení 1 odst. 4 až 10

Více

Model sociální služby Podpora samostatného bydlení

Model sociální služby Podpora samostatného bydlení Model sociální služby Podpora samostatného bydlení Struktura modelu 1. Vymezení typických nepříznivých situací, na které služba reaguje 2. Specifikace potřeb, na které služba reaguje 3. Činnosti služby

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

MAS Blaník z. s. Příloha č. 2:

MAS Blaník z. s. Příloha č. 2: MAS Blaník z. s. Příloha č. 2: Podporované aktivity pro operační program zaměstnanost Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON

198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON 198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Cílová skupina: Ženy/muži vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce Ženy/muži s malými dětmi do 15-ti

Více