Fonologický lexikální korpus češtiny a jeho analýza 1 Aleš Bičan, Ústav pro jazyk český AV ČR, Veveří 97, Brno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fonologický lexikální korpus češtiny a jeho analýza 1 Aleš Bičan, bican@phil.muni.cz Ústav pro jazyk český AV ČR, Veveří 97, Brno"

Transkript

1 Fonologický lexikální korpus češtiny a jeho analýza 1 Aleš Bičan, Ústav pro jazyk český AV ČR, Veveří 97, Brno Abstrakt: The paper describes the Phonological Lexical Corpus of Czech (http://www.ujc.cas.cz/phword) and presents its analysis. The corpus consists of 257,962 lexemes phonologically transcribed. Every lexeme contains information about its length (in terms of phonemes and syllables), its syllabification, and phonological properties of the constituent phonemes. Included is also information about the lexeme s part of speech and its record in various dictionaries. An analysis of the corpus is offered with a focus on the distribution of vocalic quantity. It is demonstrated that previous claims about the distribution of long vowels are not supported by the corpus. For example, their number per word is limited to the maximum of four. Finally, the structure of Czech words in terms of syllables is discussed. It is shown that Czech prefers open syllables and that the frequency of lexemes decreases with the number of closed syllables in them. Klíčová slova: fonologický korpus, fonologické slovo, fonotaktika, vokalická kvantita, slabika Cílem následujícího příspěvku je představit Fonologický lexikální korpus (FLK) a naznačit možnosti, jak jej lze využít pro zkoumání fonologie současné češtiny. Korpus podává nejen přesné údaje o frekvenci jednotlivých fonémů a jejich kombinací v českých lexémech (jako celku či v konkrétních slovních druzích), ale zároveň poskytuje nové poznatky o fonologické struktuře českých slov. V tomto příspěvku se zaměříme na výskyt krátkých a dlouhých vokálů uvnitř českých slov a na strukturu slov podle typu slabik. 1 Příspěvek vznikl za podpory grantu P Problémy ve fonologii slova v češtině (GAČR). 1

2 Struktura korpusu FLK je lexikální slovní zásoba moderní češtiny převedená do fonologické transkripce. Korpus vychází ze seznamu lexémů v Databázi heslářů, 2 jež čítá více než položek, avšak pro FLK byla prozatím vybrána jen slovní zásoba ze tří hlavních slovníků češtiny, 3 obohacena o další publikované slovníky. 4 Celkově korpus obsahuje slov (počítáno jako typy, nikoliv tokeny). Jeho samostatnou součástí je několik subkorpusů se seznamem názvů českých obcí a jejich částí, seznamem nejčastějších křestních jmen a jejich domácích variant. Dalšími plánovanými subkorpusy budou české názvy živočichů a rostlin. Ke každému lexému je ve FLK přiřazena fonologická interpretace jeho fonetické realizace, která vychází z předpokládané ortoepické výslovnosti (viz VSČ). Fonologická transkripce byla v první fázi získána automatickým převodem z ortografické podoby slova. Český pravopis takový převod dovoluje, jelikož do značné míry odráží předpokládanou výslovnost. V další fázi bylo nutné výsledek ručně překontrolovat a opravit. Některé sekvence písmen totiž ve slovech domácího původu odpovídají jiné výslovnosti než ve slovech původu cizího (např. spojení t, d, n + i, srov. diktát divák). Jiné sekvence či jednotlivá písmena mohou odpovídat různé výslovnosti podle významu (např. x, srov. existence praxe), popř. podle morfologické struktury slova (např. kombinace ou na morfémových hranicích vs. uvnitř morfémů, srov. poučit louka). Tímto jsme získali daleko přesnější transkripci než autoři knihy Statistiky češtiny, kteří takové rozlišení a kontrolu při transkribování ČNK neprovedli (Václav Cvrček, osobní komunikace) a např. transkribovali ou vždy stejným způsobem Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2003), Slovník spisovného jazyka českého I IV ( ), Příruční slovník jazyka českého I VIII ( ). 4 Co v slovnících nenajdete: novinky v současné slovní zásobě (1994), Slovesa pro praxi. Valenční slovník nejčastějších českých sloves (1997), Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 (1998), Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 (2004), Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení (2005), Frekvenční slovník češtiny (2010). 2

3 Data jsou uložena ve standardu Unicode ve formátu CSV (Comma-Separated Value). Takové soubory lze lehce zpracovat různými editory (např. Microsoft Excel či CSV Easy), které umožňují data třídit, vyhledávat v nich a vyhodnocovat. Každá položka, odpovídající jednomu řádku v tabulce, obsahuje ortografickou podobu lexému, jeho fonologickou transkripci, soubor fonologických vlastností a informaci o slovním druhu a výskytu ve slovnících. Jak již bylo řečeno, fonologická podoba lexému vychází z jeho pravopisného zápisu. Mnoho slov, především cizího původu, má ovšem různé způsoby zápisu, např. filosofie filozofie. Proto korpus obsahuje ve fonologické transkripci mnoho duplicit, avšak při jeho vyhodnocování je to řešeno rozlišováním mezi tokeny a typy. Jako token se /filozofije/ objevuje dvakrát, jako typ jen jednou. Fonologická transkripce hesla existuje ve dvou podobách. Základní podobou je posloupnost fonémů, která je rozdělena do fonologických slov, 5 popř. i přízvukových taktů, pokud heslo odpovídá více slovům. Fonologická transkripce je vizualizace fonologické analýzy daných jazykových faktů a jako každá analýza se řídí principy a metodologií vycházející z určité teorie. Tou je pro FLK teorie funkční fonologie formulovaná členy Pražského lingvistického kroužku a dále rozvinutá André Martinetem (Martinet, 2011) a Janem Mulderem (Mulder, 1989). Detaily jsou podrobně popsány v Bičan (2013). Samostatný sloupec u každého hesla představuje fonologická transkripce, v níž je naznačeno, jak slova slabikovat. Poněvadž neexistuje shoda na univerzálním slabikování slov, slabikování se řídí pravidly, která jsou uložena v externím souboru a která je možné měnit. Prozatím byla s jistými modifikacemi využita pravidla navržená Kučerou a Monroem (1968). Jsou to stejná pravidla, kterými se řídili pozdější lingvisté (např. Ludvíková, 1985). 5 K pojmu fonologické slovo v češtině viz Bičan,

4 Z fonologické transkripce jsou odvozeny fonologické vlastnosti, které lze chápat jako analogii gramatické anotace v nefonologických korpusech. Kromě informace o délce slova podle fonémů a slabik je u každého hesla naznačen tzv. konsonanticko-vokalický vzorec. 6 Každý foném je totiž buď neslabičný (tj. konsonant, C), nebo slabičný (tj. vokál nebo slabičná sonanta /r/ a /l/, V), takže např. tvary /voda/ a /vlna/ mají oba vzorec CVCV. Dále heslo obsahuje informace o distinktivních rysech fonémů, z nichž se skládá. U konsonantů je to místo a způsob artikulace a znělost, u vokálů pak horizontální a vertikální poloha a kvantita. Podle uvedených vlastností je možné ve FLK vyhledávat nebo jej třídit, takže lze např. zjistit, zda existují slova o pěti slabikách obsahující znělou velární okluzívu, slabičné /r/ a vysoké přední vokály. Dalším oddílem u každého hesla je i informace o slovních druzích konkrétních hesel. Prozatím tuto informaci obsahují jen hesla ze SSČ, dalším heslům je postupně přidávána. I podle ní lze korpus třídit a zjišťovat, zda se fonologická struktura slovních druhů navzájem liší. Z důvodu omezeného prostoru se touto otázkou nebudeme dále zabývat, avšak poznamenejme, že rozdíly mezi slovními druhy skutečně existují, kupř. ve slabičné struktuře či celkové struktuře slova (více viz Bičan, ms. 1). Konečně posledním oddílem každého hesla je informace o slovnících, ve kterých se dané heslo objevuje, což nabízí další možnost, jak slova srovnávat. Tak lze např. zjistit, zda se fonologická struktura apelativ liší od struktury proprií (srov. Bičan, ms. 2). FLK vzniká v rámci grantu, v současnosti stále řešeného, a bude v celé své šíři zveřejněn po jeho skončení v roce Pro potřeby ostatních lingvistů je však prozatím nabídnuta část korpusu se slovní zásobou ze Slovníku spisovné češtiny, jež čítá něco málo přes položek. 7 6 S konsonanticko-vokalickými vzorci pracovali také Bartoň et al. (2009), avšak jejich transkripce byla fonetická, tudíž všechna slova začínala na konsonant. Ráz, který se vyskytuje na začátku slov před vokálem, je také konsonant. Fonologicky však ráz status fonému nemá. 7 Viz Tam i detailní analýza této slovní zásoby. 4

5 Analýza korpusu O užitečnosti korpusů pro analýzu a pochopení jazyka nelze pochybovat. Ačkoliv je lingvisté využívají především pro gramatickou analýzu, korpusy mají své opodstatnění i pro zkoumání zvukové stránky jazyka. Svědčí o tom četné fonetické korpusy (Durand et al., 2014), pro češtinu např. Pražský fonetický korpus (Skarnitzl, 2010), nebo korpusy mluveného jazyka (pro češtinu jich existuje několik). Na rozdíl od fonetických korpusů, které se využívají pro popis skutečných zvukových realizací, je záměrem fonologických korpusů podat informaci o využití zvukových prostředků v daném jazyce a o jeho zvukové stavbě. Fonologické korpusy jsou vzácnější a pro češtinu nebyl dosud žádný zveřejněn, ačkoliv jich předchozí lingvisté zřejmě využívali (Mathesius, 1929, Vachek, 1940, Kučera Monroe, 1968, Trnka, 1966, Ludvíková, 1985). Tyto popisy byly pochopitelně omezeny technickými možnostmi dané doby, a tudíž vycházely jen z omezeného množství dat. Navíc jejich zdrojem byly zpravidla skutečné texty, nikoliv celková slovní zásoba. Fonologické struktuře české slovní zásoby se dosud nikdo nevěnoval, přestože pro jiné jazyky existují fonologické lexikální korpusy (srpv- např. Frisch, 2012) a stejně tak vznikají i práce, které srovnávají fonologické vlastnosti lexikální slovní zásoby různých jazyků (např. Rousset, 2004). V prvé řadě lze z FLK získat informaci o zastoupení jednotlivých fonémů a jejich tříd, a to jak v celkovém korpusu, tak v jeho částech (např. u čtyřslabičných slov či substantiv, popř. proprií, viz výše). Výsledky se shodují s předchozími statistickými výzkumy (viz Ludvíková, 1985). Znamená to, že distribuce fonémů v konkrétních textech je shodná s distribucí fonémů v lexikonu a jedná se tedy o stabilní vlastnosti češtiny. Z konsonantických tříd jsou podle způsobu artikulace nejčastější okluzívy, pak frikativy, sonanty a nejméně časté jsou nazály. Podle místa artikulace jsou nejčastější alveoláry, pak labiály, pak izolované fonémy /ř/, /j/, /r/ a /l/, dále palatály a nejméně časté jsou veláry. Neznělé konsonanty 5

6 převažují nad znělými. U vokálů jsou podle horizontální polohy nejčastější přední vokály, pak zadní vokály a nejméně časté jsou vokály střední. Podle vertikální polohy jsou nejčastější středové, pak vysoké a nejméně časté jsou nízké vokály. Zřetelně převažují krátké vokály nad dlouhými (viz dále). Poměr mezi neslabičnými a slabičnými fonémy je 60,1 % ku 39,9 %. Maximální fonémická délka slov je 27 fonémů a maximální slabičná délka je 11 slabik. Obě tyto délky má slovo pseudokonstitucionalismus, což je spíše výjimka než pravidlo. Průměrná fonémická délka slov je totiž 9,24 fonémů a průměrná slabičná délka je 3,69 slabik. Ačkoliv z matematického hlediska neplatí, že by slova o uvedených průměrných délkách musela být nejčastější, v češtině tomu tak skutečně je. Graf 1 uvádí rozložení počtu slov, která obsahují určitý počet fonémů. Je zjevné, že čím je ve slově více nebo méně fonémů než 9, tím jsou taková slova méně častá. Četnost slov se zmenšuje pravidelně, tj. nejčastější jsou slova s devíti fonémy a slov, která jsou o jeden foném kratší, je srovnatelný počet jako slov, která jsou o jeden foném delší. Graf 2 potom uvádí rozložení výskytu slov podle počtu slabik. Nejčastější jsou slova o čtyřech slabikách, avšak slova o třech slabikách jsou také hodně zastoupena. 80 % všech slov obsahuje tři až pět slabik. Opět platí, že se zvyšujícím se nebo snižujícím se počtem slabik klesá i četnost takových slov. 6

7 Graf 1: Rozložení výskytu slov podle počtu fonémů Graf 2: Rozložení výskytu slov podle počtu slabik Pravděpodobně to nejužitečnější, co FLK nabízí, jsou údaje o kombinovatelnosti fonémů. Získáme nejen přesný seznam všech doložených kombinací různých 7

8 druhů (např. kombinace dvou konsonantů, dvou vokálů či kombinace vokálů s konsonanty), ale též jejich procentuální zastoupení. Takto podrobné údaje nejsou součástí žádného předchozího popisu češtiny, ačkoliv kombinace na začátku a konci slov jsme popsali již v Bičan (2013). Podívejme se podrobněji na jeden typ kombinací, a to kombinací krátkých a dlouhých vokálů uvnitř slova. V minulosti někteří lingvisté přednesli myšlenku, že distribuce vokalické délky není v češtině náhodná, ale že se naopak řídí určitými pravidly. Trnka (1966) kupříkladu tvrdil, že dlouhé vokály nejsou dovoleny před některými konsonantickými kombinacemi. Jiní naopak tvrdili, že výskyt dlouhých vokálů není v českých slovech nijak omezen, tj. že česká slova mohou obsahovat jakýkoliv počet dlouhých vokálů (např. Horálek, 1986, s ). Stejný názor se traduje ve versologii (např. Ibrahim et al., 2013, s. 14). Tyto a podobné hypotézy lze testovat pomocí FLK. Vokály se mohou objevovat mezi mediálními a finálními konsonantickými kombinacemi, tj. uprostřed a na konci slov. Z důvodu omezeného místa se zaměříme jen na mediální kombinace, ačkoliv podobné závěry platí i pro finální kombinace. Mediálních kombinací je doloženo různých typů. 8 Před 38 z nich (tj. 2,25 %) se neobjevuje žádný krátký vokál. Téměř polovina kombinací, před nimiž nejsou krátké vokály doloženy, je ve FLK zastoupena jen jednou. Můžeme proto téměř z jistotou tvrdit, že se krátké vokály mohou kombinovat s jakoukoliv konsonantickou kombinací uprostřed slova. Oproti tomu dlouhé vokály 9 nenajdeme před mediálními konsonantickými kombinacemi (tj. 72,11 %). Mohli bychom tedy usuzovat, že je výskyt dlouhých vokálů před konsonantickými kombinacemi skutečně nějak systematicky omezen. Nicméně podrobnějším zkoumáním FLK se nám nepodařilo zjistit, že 8 Typem myslíme kombinaci stejných konsonantů, tzn. že slova postrašit a beztrestně obsahují stejný typ kombinace, tj. /Str/ (/S/ je archifoném). 9 Zde a v dalším výkladu budeme pod dlouhé vokály zahrnovat i diftongy. 8

9 by to byly právě konsonantické kombinace, které by výskyt dlouhých vokálů omezovaly. Nezjistili jsme žádnou zjevnou korelaci ani mezi vokalickou délkou a počtem konsonantů v kombinaci, ani mezi vokalickou délkou a kvalitou a uspořádáním konsonantů v kombinaci. Znamená to, že na výskyt dlouhých vokálů nemá vliv, zda stojí před dvěma nebo více konsonanty, a stejně tak na ně nemá výraznější vliv, zda stojí před kombinacemi dvou obstruentů (např. /St/, /Pk/) či kombinacemi sonanty a obstruentu (např. /nd/, /rt/). Důvod absence dlouhých vokálů před mnohými konsonantickými kombinacemi musíme hledat jinde a zdá se, že tato absence je prostě důsledkem omezeného výskytu dlouhých vokálů oproti vokálům krátkým. Celkově je ve FLK 80,3 % krátkých vokálů a 19,7 % dlouhých vokálů. Před konsonantickými kombinacemi je procentuální poměr mezi nimi 85,76 % ku 14,24 %, což je srovnatelné s poměrem před jednoduchým konsonantem uprostřed slov (86,72 % ku 13,28 %). 10 Přesto ale nelze tvrdit, že by distribuce vokalické délky byla zcela libovolná, jak se v popisech češtiny tvrdí (viz výše). Rozhodně neplatí tradovaná představa, že české slovo může obsahovat jakýkoliv počet dlouhých vokálů. Data z FLK ukazují, že jejich počet je omezen. Zatímco česká slova mohou obsahovat tolik krátkých vokálů, kolik je ve slově slabik (a navíc se zvyšujícím se počtem slabik se zvyšuje i jejich procentuální zastoupení), dlouhé vokály nikdy nepřesahují počtu čtyř bez ohledu na počet slabik ve slově. Tab. 1 tento fakt dokládá. Hodnoty jsou uvedeny v procentech; 11 první řádek (S2 S11) označuje počet slabik ve slově a první sloupec (D0 D5+) počet dlouhých vokálů ve slově (D0 = žádný dlouhý, 12 D5+ slovo obsahuje pět a více dlouhých vokálů). 10 Celkové vyšší procentuální zastoupení dlouhých vokálů je dáno jejich větším výskytem v koncových slabikách slov. Tam je poměr mezi krátkými a dlouhými vokály 63,9 % ku 36,1 %. 11 Pro počty jednotlivých slov podle počtu slabik viz graf Tj. slovo obsahuje buď jen krátké vokály, nebo krátké vokály a slabičné sonanty /r/ a /l/. 9

10 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 D0 53,71 41,94 38,64 41,59 42,62 44,98 42,97 34,23 29, D1 42,31 45,73 45,06 41,07 40,82 37,19 37,97 38,26 29,41 0 D2 3,98 11,86 15,07 15,40 14,44 15,29 16,25 22,82 35,29 0 D3 0,47 1,20 1,87 1,98 2,47 2,66 4,70 5,88 0 D4 0,02 0,06 0,13 0,08 0, D Tab. 1: Výskyt dlouhých vokálů ve slově podle počtu slabik (v procentech) Z tabulky je patrno několik skutečností. Za prvé, nejsou doložena slova s pěti a více dlouhými vokály. Za druhé, nejčastější jsou slova s žádným nebo jedním krátkým vokálem. Za třetí, se vzrůstajícím počtem dlouhým vokálů klesá i četnost takových slov. Za čtvrté, bez ohledu na počet slabik ve slově je poměr mezi slovy o určitém množství dlouhých vokálů stabilní. Průměrně je slov se všemi krátkými vokály 45,61 %, slov s jedním dlouhým vokálem 36,14 %, slov se dvěma dlouhými vokály 15,89 %, slov se třemi dlouhými vokály 2,55 % a konečně slov s čtyřmi dlouhými vokály 0,09 %. Z právě řečeného vyplývá, že se čeština brání shlukům dlouhých vokálů ve slovech. Důvody mohou být jak historické, tak fonetické. Jak poznamenává Sukač (2011), na češtinu v minulosti zřejmě působil podobný rytmický zákon jako ve slovenštině, byť nikoliv v takovém rozsahu a tak pravidelně. Z fonetického hlediska jsou dlouhé vokály náročnější na výslovnost (a čas) a v delších slovech může být obtížnější je rozlišit od krátkých, poněvadž se výslovnost často redukuje. Jelikož FLK obsahuje informace o slabikování slov, zmiňme se na závěr o struktuře slov podle typů slabik. Nejdříve se podívejme na četnost různých slabičných typů. Jak dokládá tab. 2 (kde C = konsonant a V = vokál či slabičná sonanta), čeština preferuje otevřené slabiky a slabiky začínající na jeden konsonant. Průsečíkem obou možností je CV, což je nejčastěji doložený slabičný typ v češtině. Zde se data z FLK shodují s předcházejícími výzkumy (Ludvíková, 10

11 1985), které zároveň doplňují. Výsledky totiž jasně ukazují, že ačkoliv čeština dovoluje až pět konsonantů na začátku slabiky (srov. /FSkvjeT/ vzkvět) a až tři konsonanty na konci slabiky (srov. /zāpst/ zábst), nejsou doloženy slabiky, v nichž by bylo více než šest konsonantů (FLK obsahuje slabik). Konec slabiky -Ø -C -CC -CCC Celkem Ø- V VC VCC VCCC 2,50 1,21 0,07 0,002 3,78 C- CV CVC CVCC CVCCC 55,01 13,89 3,55 0,07 72,53 CC- CCV CCVC CCVCC CCVCCC 16,88 4,33 0,81 0,02 22,04 CCC- CCCV CCCVC CCCVCC CCCVCCC 1,22 0,33 0,05 0,002 1,60 CCCC- CCCCV CCCCVC CCCCVCC 0,05 0,02 < 0,001 0,06 CCCCC- CCCCCV CCCCCVC < 0,001 < 0,001 < 0,002 Celkem 75,66 19,77 4,48 0, Tab. 2: Doložené typy slabik v češtině a jejich procentuální zastoupení Začátek slabiky Z korpusu je ovšem patrná další tendence, která také dosud ušla pozornosti lingvistů: Bez ohledu na počet slabik ve slově jsou nejčastější ta slova, která obsahují jednu zavřenou slabiku. Na druhém místě jsou pak slova, která neobsahují žádnou zavřenou slabiku a dále platí, že se vzrůstajícím počtem zavřených slabik klesá i frekvence takových slov. Jak ilustruje tab. 3, tato hierarchie je stabilní bez ohledu na počet slabik ve slově. Čísla opět odpovídají procentům, S2 S11 označuje počet slabik ve slově a Z0 Z6+ označuje počet zavřených slabik ve slově. Kromě uvedené tendence je z tabulky zřejmé, že není doloženo slovo, v němž by bylo šest a více zavřených slabik. S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 Z0 20,29 27,31 37,16 39,62 32,30 30,65 26,41 26,85 17,65 0 Z1 60,65 52,31 44,61 41,73 42,81 38,48 38,13 34,23 52,94 0 Z2 19,07 19,02 16,00 15,42 19,54 22,02 24,53 29,53 29, Z3 1,36 2,16 2,99 4,71 7,19 8,91 6,

12 Z4 0,08 0,23 0,60 1,52 1,56 2, Z5 0,01 0,04 0,15 0,47 0, Z Tab. 3: Výskyt zavřených slabik ve slově podle počtu slabik (v procentech) V omezeném prostoru jsme mohli naznačit jen některé možnosti, které FLK nabízí. Jelikož obsahuje velké množství dat, které lze poměrně jednoduše kvantitativně vyhodnotit, jeho následná podrobná analýza umožní podat podrobný obraz o fonologické struktuře češtiny. Dílčí výsledky již existují (Bičan ms. 1, ms. 2). Musíme samozřejmě mít na paměti, že FLK nabízí jen jednu část obrazu, a to jen fonologickou strukturu lexémů. Neříká už nic o struktuře slov v konkrétních textech, kde se objevují různé morfologické tvary slov, jež v našem korpusu zaznamenané nejsou. Proto je v budoucnu nutné tento korpus doplnit fonologickým korpusem skutečných textů češtiny, a to nejlépe podle textů různého stylu. Literatura BARTOŇ, T. et al. (2009): Statistiky češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Ústav Českého národního korpusu. BIČAN, A. (2013): Phonotactics of Czech. Frankfurt am Main: Peter Lang. BIČAN, A. (2014): K pojmu fonologické slovo v češtině. In V. Boček B. Vykypěl (eds.), Sophia Slavica. Brno: Tribun, s BIČAN, A. (ms. 1): Corpus-based Analysis of the Czech Syllable. Pre-print k dispozici zde: <http://www.ujc.cas.cz/phword>. BIČAN, A. (ms. 2): Kvantitativní fonologická analýza názvů českých obcí a jejich částí. Pre-print k dispozici zde: <http://www.ujc.cas.cz/phword>. DATABÁZE HESLÁŘŮ. Ústav pro jazyk český AV ČR, <http://lexiko.ujc.cas.cz/heslare/>. DURAND, J. et al. (eds.) (2014): The Oxford Handbook of Corpus Phonology. Oxford University Press. FLK = Fonologický lexikální korpus. Ústav pro jazyk český AV ČR, <http://www.ujc.cas.cz/phword>. 12

13 FRISCH, S. A. (2012): Phonotactic Patterns in Lexical Corpora. In: A. C. COHN et al. (eds.), The Oxford Handbook of Laboratory Phonology. Oxford, s HORÁLEK, K. (1986): Fonologie spisovné češtiny. In Mluvnice češtiny 1. Praha: Academia, s IBRAHIM, R. et al. (2013): Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis. KUČERA, H. MONROE, G. K. (1968): A Comparative Quantitative Phonology of Russian, Czech, and German. New York: Elsevier. LUDVÍKOVÁ, M. (1995): Kvantitativní charakteristiky českých fonémů. In: M. TĚŠITELOVÁ (ed.), Kvantitativní charakteristiky současné češtiny. Praha, Academia, s MARTINET, A. (2011): Éléments de linguistique générale. 5. vydání. Paris: Armand Colin. MATHESIUS, V. (1929): La structure phonologique du lexique du tchèque moderne. Travaux du Cercle Linguistique de Prague, 1, s MULDER, J. (1989): Foundations of Axiomatic Linguistics. Berlin New York: Mouton de Gruyter. ROUSSET, I. (2004): Structures syllabiques et lexicales des langues du monde (Ph.D. práce), <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel >. SKARNITZL, R. (2010): Prague Phonetic Corpus: Status Report. Phonetica Pragensia, 12, s SUKAČ, R. (2013): Fish and its Fisherman. Paradigmatic and Derivative Length in Czech. Zeitschrift für Slawistik, 58, TRNKA, B. (1966): The Distribution of Vowel Length and its Frequency in Czech. Prague Studies in Mathematical Linguistics, 1, s VACHEK, J. (1940): Poznámky k fonologii českého lexika. Listy filologické, 67, s VSČ = Výslovnost spisovné češtiny. Praha: Academia, 1968, 13

NĚKTERÉ OBVYKLÉ PROBLÉMY PŘI OSVOJOVÁNÍ ČESKÉHO HLÁSKOVÉHO SYSTÉMU CIZINCI (Ne)problematický vztah hláska foném grafém

NĚKTERÉ OBVYKLÉ PROBLÉMY PŘI OSVOJOVÁNÍ ČESKÉHO HLÁSKOVÉHO SYSTÉMU CIZINCI (Ne)problematický vztah hláska foném grafém NĚKTERÉ OBVYKLÉ PROBLÉMY PŘI OSVOJOVÁNÍ ČESKÉHO HLÁSKOVÉHO SYSTÉMU CIZINCI (Ne)problematický vztah hláska foném grafém 37. setkání AUČCJ Praha 19. 5. 2012 Jaroslav Šimek jarasimek@centrum.cz Hláska foném

Více

zejména synonymie a antonymie, s odpovídajícím popisem gramatických vlastností

zejména synonymie a antonymie, s odpovídajícím popisem gramatických vlastností Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny: koncepční poznámky ke struktuře dat v novém DWS Pavla Kochová, Zdeňka Opavská 1. Úvod V oddělení současné lexikologie a lexikografie

Více

Analýza staročeské morfologie v Excelu

Analýza staročeské morfologie v Excelu Analýza staročeské morfologie v Excelu B O R I S L E H E Č K A, B O R I S @ D A L I B O R I S. C Z O D D Ě L E N Í V Ý V O J E J A Z Y K A Ú S T A V P R O J A Z Y K Č E S K Ý A V Č R L I N G V I S T I

Více

RECENZE A REFERÁTY 247

RECENZE A REFERÁTY 247 RECENZE A REFERÁTY 247 ohledu na území českého národního jazyka, z nějž text pochází, v podstatě stejná (zhruba v rozmezí 2,5-3 slabiky; stranou byly ponechány pouze texty z lašské nářeční oblasti, které

Více

DIACHRONNÍ VÝVOJ JAZYKŮ JAKO ZMĚNA SYSTÉMU

DIACHRONNÍ VÝVOJ JAZYKŮ JAKO ZMĚNA SYSTÉMU DIACHRONNÍ VÝVOJ JAZYKŮ JAKO ZMĚNA SYSTÉMU ZMĚNA V JAZYCE Základním předmětem diachronní lingvistiky je diference. Jedním z možných českých překladů tohoto slova je rozdíl, což nám říká prostě to, že se

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů Miroslav CHRÁSKA, Milan KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů 1. Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo rozdělit české a polské vysokoškolské

Více

Specializované korpusy mluveného jazyka - jejich tvorba a využití

Specializované korpusy mluveného jazyka - jejich tvorba a využití Specializované korpusy mluveného jazyka - jejich tvorba a využití Karolína Vyskočilová 34. Žďárek, Poděbrady, 2. 4. května 2014 vyskoczilova@seznam.cz Obsah příspěvku korpusy čeština v zahraničí BANÁT

Více

- analogická úprava podnět dal Josef Dobrovský, 1819, zavedl psaní i/y v koncovkách podle analogie (po c pouze i, po s, z i/y podle analogie)

- analogická úprava podnět dal Josef Dobrovský, 1819, zavedl psaní i/y v koncovkách podle analogie (po c pouze i, po s, z i/y podle analogie) POJMY K SAMOSTATNÉMU STUDIU Pravopis - primitivní počátek 9. století; Konstantin a Metoděj používání hlaholice, později 10. - 11. století díla psána latinsky, vpisována česká slova (bohemika, glosy); první

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY

WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY Datum konání: 11. dubna 2014 Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (učebna G13) Název přednášky: Přednášející: Webové korpusy Aranea

Více

Protetické v- v pražské mluvě. seminář Příprava a realizace interdisciplinárního výzkumu

Protetické v- v pražské mluvě. seminář Příprava a realizace interdisciplinárního výzkumu Protetické v- v pražské mluvě seminář Příprava a realizace interdisciplinárního výzkumu Osnova shrnutí dosavadní literatury metodologie našeho výzkumu dosavadní výsledky Dosavadní literatura shrnuje James

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

2.3 Prezentace statistických dat (statistické vyjadřovací prostředky)

2.3 Prezentace statistických dat (statistické vyjadřovací prostředky) 2.3 Prezentace statistických dat (statistické vyjadřovací prostředky) Statistika musí výsledky své práce převážně číselná data prezentovat (publikovat, zveřejňovat) jednoduše, srozumitelně a přitom výstižně.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

K úkolům výzkumného záměru Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století 1

K úkolům výzkumného záměru Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století 1 c.rangelova/11-18/8 9.2.2009 13:35 Stránka 11 K úkolům výzkumného záměru Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století 1 Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. On the Objectives

Více

Analýza dat s využitím MS Excel

Analýza dat s využitím MS Excel Analýza dat s využitím MS Excel Seminář aplikované statistiky Martina Litschmannová Několik fíglů na úvod Absolutní vs. relativní adresování změna pomocí F4 =$H$20 =H$20 =$H20 =H20 Posun po souvislé oblasti

Více

Zápis morfologických dat návrh řešení pro lexikální databázi LEXIKON 21 1

Zápis morfologických dat návrh řešení pro lexikální databázi LEXIKON 21 1 f.voborská/41-46/6 6.2.2009 21:56 Stránka 41 Zápis morfologických dat návrh řešení pro lexikální databázi LEXIKON 21 1 Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Tools for Inputting Morphological Data A Proposal

Více

MICROSOFT EXCEL 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT EXCEL 2010 21. září 2012 1 / 3

MICROSOFT EXCEL 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT EXCEL 2010 21. září 2012 1 / 3 MICROSOFT EXCEL 2010 Mgr. Krejčí Jan Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov 21. září 2012 Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT EXCEL 2010 21. září 2012 1 / 3 Microsoft Excel 2010 Anotace V souboru typu pdf

Více

Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty

Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty Výpočet objemu tělesa In: Hana Vymazalová (author): Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty. (Czech). Praha: Český egyptologický ústav

Více

VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1

VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1 VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1 Orlando Arencibia, Petr Seďa VŠB-TU Ostrava Abstrakt: Příspěvek je věnován diskusi o inovaci předmětu Matematika v ekonomii, který

Více

Josef Rajnoha. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická rajnoj1@fel.cvut.cz

Josef Rajnoha. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická rajnoj1@fel.cvut.cz Modelování neřečových událostí v robustním rozpoznávání řeči s malým slovníkem Josef Rajnoha České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická rajnoj1@fel.cvut.cz Abstrakt: V tomto článku

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Bibliometrie v Národní technické knihovně ~ metody, zkušenosti, mise a vize. Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna

Bibliometrie v Národní technické knihovně ~ metody, zkušenosti, mise a vize. Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna Bibliometrie v Národní technické knihovně ~ metody, zkušenosti, mise a vize Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna Úvodem Bibliometrie. Citační analýza a další bibliometrické metody. Příklady. Mise

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Logický důsledek. Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz)

Logický důsledek. Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz) Logický důsledek Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz) Úvod P 1 Logický důsledek je hlavním předmětem zájmu logiky. Je to relace mezi premisami a závěry logicky platných úsudků: v logicky platném úsudku závěr

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Ústní zkouška ze všeobecně vzdělávacích předmětů dějepis, základy společenských věd Žák přesně ovládá požadované poznatky, fakta,

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE

METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE Pavel Tomšík, Stanislava Lišková Anotace: Příspěvek se zabývá vytvořením

Více

(1) IBRAHIM, R. PLECHÁČ, P. ŘÍHA, J. (2013). Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis.

(1) IBRAHIM, R. PLECHÁČ, P. ŘÍHA, J. (2013). Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis. PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI Petr Plecháč Oddělení teorie ÚČL AV ČR Publikační činnost Knižní monografie (1) IBRAHIM, R. PLECHÁČ, P. ŘÍHA, J. (2013). Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis. Dizertační práce

Více

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 19. března 2013 Č. j.: MSMT-10139/2013-211 S D Ě L E N Í V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,

Více

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva (Švorcová, Makovcová, Mach) Úvod: Naše práce je jednou z částí většího projektu výzkumu sídlišť, v jehož rámci byli dotazováni obyvatelé sídlišť Petrovice, Barrandov,

Více

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře)

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Následující analýza výhodnosti vstupu do II. pilíři vychází ze stejné metodologie, která je popsána v Pojistněmatematické zprávě

Více

FUNKCE 3. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FUNKCE 3. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika FUNKCE 3 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Využití Oborové brány TECH 1.1.2010 31.12.2010

Využití Oborové brány TECH 1.1.2010 31.12.2010 Využití Oborové brány TECH 1.1.2010 31.12.2010 Národní technická knihovna, oddělení speciálních služeb kontakt: reference@techlib.cz - 1 - Obsah Obsah... 2 Kvantitativní ukazatele návštěvnosti Oborové

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

Popisná statistika kvantitativní veličiny

Popisná statistika kvantitativní veličiny StatSoft Popisná statistika kvantitativní veličiny Protože nám surová data obvykle žádnou smysluplnou informaci neposkytnou, je žádoucí vyjádřit tyto ve zhuštěnější formě. V předchozím dílu jsme začali

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

Tam, kde anglické příklady neodpovídají českému jazykovému systému, se český překlad neuvádí.

Tam, kde anglické příklady neodpovídají českému jazykovému systému, se český překlad neuvádí. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.020 Listopad 1997 Terminologie - Slovník ČSN ISO 1087 01 0501 Terminology - Vocabulary Terminologie - Vocabulaire Terminologielehre - Begriffe Tato norma je identická s ISO

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Jaké pokusy potřebujeme z termiky?

Jaké pokusy potřebujeme z termiky? Úvod Jaké pokusy potřebujeme z termiky? Václava Kopecká KDF MFF UK; Vaclava.Kopecka@mff.cuni.cz Fyzikální pokusy učitel používá k přiblížení učiva žákům při výkladu snad všech částí fyziky. Ale máme dostatek

Více

Společenství prvního stupně ověření norem

Společenství prvního stupně ověření norem Společenství prvního stupně ověření norem Denisa Denglerová Společenství prvního stupně ověření norem Denisa Denglerová Společenství prvního stupně. Ověření norem. Denisa Denglerová Praha: Národní ústav

Více

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB Význam zásob spočívá především v tom, že - vyrovnávají časový nebo prostorový nesoulad mezi výrobou a spotřebou - zajišťují plynulou výrobu nebo plynulé dodávky zboží i při nepředvídaných

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP Celkovému prozkoumání a vyhodnocení bylo podrobeno 150 ŠVP ze Středočeského, Jihomoravského, Královehradeckého a Pardubického kraje. Při vyhodnocování ŠVP se však ukázalo,

Více

Centrální databáze nežádoucích událostí

Centrální databáze nežádoucích událostí Centrální databáze nežádoucích událostí srovnání zdravotnických zařízení 4.čtvrtletí 2009 Kabinet veřejného zdravotnictví 3.lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Obsah Centrální databáze nežádoucích

Více

SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ

SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ PŘIBYL VLADIMÍR Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze, Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec priby-vl@fm.vse.cz Abstrakt: Příspěvek se zabývá

Více

Matematické modelování dopravního proudu

Matematické modelování dopravního proudu Matematické modelování dopravního proudu Ondřej Lanč, Alena Girglová, Kateřina Papežová, Lucie Obšilová Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč lancondrej@centrum.cz Abstrakt: Cílem projektu bylo seznámení

Více

CCB Index nemocnic - obchodních společností

CCB Index nemocnic - obchodních společností počet nemocnic FINANČNÍ ZDRAVÍ NEMOCNIC Žebříček nemocnic (rok 2012) Zpracováno společností CCB Czech Credit Bureau, a. s., pro Health Care Institut Věra Kameníčková, analytička Nemocnice jsou pro stanovení

Více

9.7 TŘÍDĚNÍ PODLE JEDNOHO SPOJITÉHO ČÍSELNÉHO ZNAKU. INTERVALOVÉ ROZDĚLENÍ ČETNOSTI

9.7 TŘÍDĚNÍ PODLE JEDNOHO SPOJITÉHO ČÍSELNÉHO ZNAKU. INTERVALOVÉ ROZDĚLENÍ ČETNOSTI Statistické třídění, intervalové rozdělení četnosti Aleš Drobník strana 1 9.7 TŘÍDĚNÍ PODLE JEDNOHO SPOJITÉHO ČÍSELNÉHO ZNAKU. INTERVALOVÉ ROZDĚLENÍ ČETNOSTI Problematiku třídění podle jednoho spojitého

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová 1 Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová Abstrakt S vývojem počítačově orientovaných informačních systémů je stále větší důraz kladen na jejich uživatelskou

Více

Excel mini úvod do kontingenčních tabulek

Excel mini úvod do kontingenčních tabulek UK FHS Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (ZS 2005+) Kvantitativní metody výzkumu v praxi Excel mini úvod do kontingenčních tabulek (nepovinnáčást pro KMVP) Jiří Šafr jiri.safratseznam.cz

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Statistické metody v ekonomii. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Statistické metody v ekonomii. Ing. Michael Rost, Ph.D. Statistické metody v ekonomii Ing. Michael Rost, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Test χ 2 v kontingenční tabulce typu 2 2 Jde vlastně o speciální případ χ 2 testu pro čtyřpolní tabulku.

Více

KONTINGENČNÍ TABULKY CO TO JE

KONTINGENČNÍ TABULKY CO TO JE KONTINGENČNÍ TABULKY CO TO JE Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Kontingenční tabulky - co to je Autor Mgr.

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Analýza stavu a potřeb členů místního uskupení Společné příležitosti 2012 Autorky: PhDr. Kamila Svobodová,

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Internetové doplňky učebnice Mluvnice pro střední školy

Internetové doplňky učebnice Mluvnice pro střední školy podpora Internetové doplňky učebnice Mluvnice pro střední školy s. 11 1. lištový odkaz Podrobné složení mluvidel se pokuste najít v učebnici biologie či jiné odborné literatuře. Můžete hledat i na www.fraus.cz.

Více

Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2

Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2 Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2 Modul 5: Popis nekategorizovaných dat Co se dozvíte v tomto modulu? Kdy používat modus, průměr a medián. Co je to směrodatná odchylka. Jak popsat distribuci

Více

Pojetí výslovnosti v českých výkladových slovnících (výzva k diskusi)*

Pojetí výslovnosti v českých výkladových slovnících (výzva k diskusi)* ROZHLEDY Veronika Štěpánová Pojetí výslovnosti v českých výkladových slovnících (výzva k diskusi* The conception of pronunciation in Czech monolingual dictionaries (a call for discussion ABSTRACT: The

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Aplikační úrovně GRI 2000-2006 GRI. Verze 3.0

Aplikační úrovně GRI 2000-2006 GRI. Verze 3.0 Verze 3.0 Stručný přehled Tvůrci zprávy o udržitelném rozvoji by měli uvést, do jaké míry se při své práci řídili principy Reportingového rámce GRI. Tento údaj je vyjádřen systémem tzv. Aplikačních úrovní.

Více

PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI

PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI Jméno: Robert Kolár Oddělení: Oddělení teorie ÚČL AV ČR A) Publikační činnost Knižní monografie (individuální, popřípadě dílo autorské dvojice) Teorie literatury: učebnice pro

Více

( ) ( ) 9.2.7 Nezávislé jevy I. Předpoklady: 9204

( ) ( ) 9.2.7 Nezávislé jevy I. Předpoklady: 9204 9.2.7 Nezávislé jevy I Předpoklady: 9204 Př. : Předpokládej, že pravděpodobnost narození chlapce je stejná jako pravděpodobnost narození dívky (a tedy v obou případech rovna 0,5) a není ovlivněna genetickými

Více

STATISTICKÁ EVALUACE INDIKÁTORŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ STATISTICAL EVALUATION OF THE ADMISSION PROCEDURE INDICATORS

STATISTICKÁ EVALUACE INDIKÁTORŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ STATISTICAL EVALUATION OF THE ADMISSION PROCEDURE INDICATORS STATISTICKÁ EVALUACE INDIKÁTORŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ STATISTICAL EVALUATION OF THE ADMISSION PROCEDURE INDICATORS Libuše Svatošová, Bohumil Kába Anotace: Příspěvek shrnuje a prezentuje výsledky statistické

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

POZNÁMKY K FONOlOGICKÉ KONFRONTACI {;E~TINY A SlOVEN~TINY

POZNÁMKY K FONOlOGICKÉ KONFRONTACI {;E~TINY A SlOVEN~TINY 1982 ACTA UNIVERSITA TIS CAROLlNAE - PHILOLOGlCA 4-5 PAG.45-53 SLAVICA PRAGENSIA XXV POZNÁMKY K FONOlOGICKÉ KONFRONTACI {;E~TINY A SlOVEN~TINY JOSEF VACHEK, PRAHA I. Fonologická konfrontace češtiny a slovenštiny

Více

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace: Tak, jako je doprava je významnou a nedílnou součástí každé ekonomiky, jsou vydání na dopravu

Více

Retrográdní slovníky = inverzní

Retrográdní slovníky = inverzní Retrográdní slovníky = inverzní Přinášejí slovní zásobu (nebo její část) určitého jazyka v obráceném abecedním řazení (tj. od konce slova, a tergo) Jsou především zdrojem poznání slovotvorných typů a jejich

Více

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Program Statistica Base 9 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. OBSAH KURZU obsluha jednotlivých nástrojů, funkce pro import dat z jiných aplikací, práce s popisnou statistikou, vytváření grafů, analýza dat, výstupní

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

OBECNÉ VĚCI A PROBLÉMY VZTAH MLUVENÉ A PSANÉ ŘEČI:

OBECNÉ VĚCI A PROBLÉMY VZTAH MLUVENÉ A PSANÉ ŘEČI: OBECNÉ VĚCI A PROBLÉMY VZTAH MLUVENÉ A PSANÉ ŘEČI: - jazyky existují ve dvou zákl. realizacích-mluvené a psané. V zobecněné míře můžeme říct, že jednomu jazyk. systému odpovídají 2 typy realizací v řeči,

Více

Železniční přejezdy. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Železniční přejezdy. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky na železničních přejezdech 15.9.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 2. Základní

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Obsah Navigace... 2 Primární ovládací prvky... 3 Sekundární ovládací prvky... 4 Slovní zásoba... 12 Ukončení programu... 14

Obsah Navigace... 2 Primární ovládací prvky... 3 Sekundární ovládací prvky... 4 Slovní zásoba... 12 Ukončení programu... 14 V tomto dokumentu se nachází cenné rady pro používání našeho výukového programu anglického jazyka. Program byl koncipován, aby každému uživateli přinesl jednoduché a intuitivní prostředí. Jak funguje navigace

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Zpracování informací Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Zpracování informací Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ

STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ Oldřich Solanský Abstrakt Uvedený příspěvek je stručnou analýzou současného stavu populace v Ostravě a výhledem věkového složení obyvatel tohoto

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Název materiálu: Open Office

Název materiálu: Open Office Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

MS EXCEL 2010 ÚLOHY. Vytvořte tabulku podle obrázku, která bude provádět základní matematické operace se dvěma zadanými čísly a a b.

MS EXCEL 2010 ÚLOHY. Vytvořte tabulku podle obrázku, která bude provádět základní matematické operace se dvěma zadanými čísly a a b. MS EXCEL 2010 ÚLOHY ÚLOHA Č.1 Vytvořte tabulku podle obrázku, která bude provádět základní matematické operace se dvěma zadanými čísly a a b. Do buněk B2 a B3 očekávám zadání hodnot. Buňky B6:B13 a D6:D13

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2

Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2 Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2 Modul 7: Třídění druhého stupně. Kontingenční tabulky Co se dozvíte v tomto modulu? Co je třídění druhého stupně Jak vytvořit a interpretovat kontingenční

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY STANOVENÍ ABIOSESTONU ODHADEM POKRYVNOSTI ZORNÉHO POLE

NĚKTERÉ ASPEKTY STANOVENÍ ABIOSESTONU ODHADEM POKRYVNOSTI ZORNÉHO POLE Příspěvek byl publikovaný ve sborníku z konference Vodárenská biologie 214 (5. 6.2.214, Praha) na stránkách 15 2. NĚKTERÉ SPEKTY STNOVENÍ IOSESTONU ODHDEM POKRYVNOSTI ZORNÉHO POLE Petr Pumann Státní zdravotní

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více