Fonologický lexikální korpus češtiny a jeho analýza 1 Aleš Bičan, Ústav pro jazyk český AV ČR, Veveří 97, Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fonologický lexikální korpus češtiny a jeho analýza 1 Aleš Bičan, bican@phil.muni.cz Ústav pro jazyk český AV ČR, Veveří 97, Brno"

Transkript

1 Fonologický lexikální korpus češtiny a jeho analýza 1 Aleš Bičan, Ústav pro jazyk český AV ČR, Veveří 97, Brno Abstrakt: The paper describes the Phonological Lexical Corpus of Czech (http://www.ujc.cas.cz/phword) and presents its analysis. The corpus consists of 257,962 lexemes phonologically transcribed. Every lexeme contains information about its length (in terms of phonemes and syllables), its syllabification, and phonological properties of the constituent phonemes. Included is also information about the lexeme s part of speech and its record in various dictionaries. An analysis of the corpus is offered with a focus on the distribution of vocalic quantity. It is demonstrated that previous claims about the distribution of long vowels are not supported by the corpus. For example, their number per word is limited to the maximum of four. Finally, the structure of Czech words in terms of syllables is discussed. It is shown that Czech prefers open syllables and that the frequency of lexemes decreases with the number of closed syllables in them. Klíčová slova: fonologický korpus, fonologické slovo, fonotaktika, vokalická kvantita, slabika Cílem následujícího příspěvku je představit Fonologický lexikální korpus (FLK) a naznačit možnosti, jak jej lze využít pro zkoumání fonologie současné češtiny. Korpus podává nejen přesné údaje o frekvenci jednotlivých fonémů a jejich kombinací v českých lexémech (jako celku či v konkrétních slovních druzích), ale zároveň poskytuje nové poznatky o fonologické struktuře českých slov. V tomto příspěvku se zaměříme na výskyt krátkých a dlouhých vokálů uvnitř českých slov a na strukturu slov podle typu slabik. 1 Příspěvek vznikl za podpory grantu P Problémy ve fonologii slova v češtině (GAČR). 1

2 Struktura korpusu FLK je lexikální slovní zásoba moderní češtiny převedená do fonologické transkripce. Korpus vychází ze seznamu lexémů v Databázi heslářů, 2 jež čítá více než položek, avšak pro FLK byla prozatím vybrána jen slovní zásoba ze tří hlavních slovníků češtiny, 3 obohacena o další publikované slovníky. 4 Celkově korpus obsahuje slov (počítáno jako typy, nikoliv tokeny). Jeho samostatnou součástí je několik subkorpusů se seznamem názvů českých obcí a jejich částí, seznamem nejčastějších křestních jmen a jejich domácích variant. Dalšími plánovanými subkorpusy budou české názvy živočichů a rostlin. Ke každému lexému je ve FLK přiřazena fonologická interpretace jeho fonetické realizace, která vychází z předpokládané ortoepické výslovnosti (viz VSČ). Fonologická transkripce byla v první fázi získána automatickým převodem z ortografické podoby slova. Český pravopis takový převod dovoluje, jelikož do značné míry odráží předpokládanou výslovnost. V další fázi bylo nutné výsledek ručně překontrolovat a opravit. Některé sekvence písmen totiž ve slovech domácího původu odpovídají jiné výslovnosti než ve slovech původu cizího (např. spojení t, d, n + i, srov. diktát divák). Jiné sekvence či jednotlivá písmena mohou odpovídat různé výslovnosti podle významu (např. x, srov. existence praxe), popř. podle morfologické struktury slova (např. kombinace ou na morfémových hranicích vs. uvnitř morfémů, srov. poučit louka). Tímto jsme získali daleko přesnější transkripci než autoři knihy Statistiky češtiny, kteří takové rozlišení a kontrolu při transkribování ČNK neprovedli (Václav Cvrček, osobní komunikace) a např. transkribovali ou vždy stejným způsobem Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2003), Slovník spisovného jazyka českého I IV ( ), Příruční slovník jazyka českého I VIII ( ). 4 Co v slovnících nenajdete: novinky v současné slovní zásobě (1994), Slovesa pro praxi. Valenční slovník nejčastějších českých sloves (1997), Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 (1998), Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 (2004), Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení (2005), Frekvenční slovník češtiny (2010). 2

3 Data jsou uložena ve standardu Unicode ve formátu CSV (Comma-Separated Value). Takové soubory lze lehce zpracovat různými editory (např. Microsoft Excel či CSV Easy), které umožňují data třídit, vyhledávat v nich a vyhodnocovat. Každá položka, odpovídající jednomu řádku v tabulce, obsahuje ortografickou podobu lexému, jeho fonologickou transkripci, soubor fonologických vlastností a informaci o slovním druhu a výskytu ve slovnících. Jak již bylo řečeno, fonologická podoba lexému vychází z jeho pravopisného zápisu. Mnoho slov, především cizího původu, má ovšem různé způsoby zápisu, např. filosofie filozofie. Proto korpus obsahuje ve fonologické transkripci mnoho duplicit, avšak při jeho vyhodnocování je to řešeno rozlišováním mezi tokeny a typy. Jako token se /filozofije/ objevuje dvakrát, jako typ jen jednou. Fonologická transkripce hesla existuje ve dvou podobách. Základní podobou je posloupnost fonémů, která je rozdělena do fonologických slov, 5 popř. i přízvukových taktů, pokud heslo odpovídá více slovům. Fonologická transkripce je vizualizace fonologické analýzy daných jazykových faktů a jako každá analýza se řídí principy a metodologií vycházející z určité teorie. Tou je pro FLK teorie funkční fonologie formulovaná členy Pražského lingvistického kroužku a dále rozvinutá André Martinetem (Martinet, 2011) a Janem Mulderem (Mulder, 1989). Detaily jsou podrobně popsány v Bičan (2013). Samostatný sloupec u každého hesla představuje fonologická transkripce, v níž je naznačeno, jak slova slabikovat. Poněvadž neexistuje shoda na univerzálním slabikování slov, slabikování se řídí pravidly, která jsou uložena v externím souboru a která je možné měnit. Prozatím byla s jistými modifikacemi využita pravidla navržená Kučerou a Monroem (1968). Jsou to stejná pravidla, kterými se řídili pozdější lingvisté (např. Ludvíková, 1985). 5 K pojmu fonologické slovo v češtině viz Bičan,

4 Z fonologické transkripce jsou odvozeny fonologické vlastnosti, které lze chápat jako analogii gramatické anotace v nefonologických korpusech. Kromě informace o délce slova podle fonémů a slabik je u každého hesla naznačen tzv. konsonanticko-vokalický vzorec. 6 Každý foném je totiž buď neslabičný (tj. konsonant, C), nebo slabičný (tj. vokál nebo slabičná sonanta /r/ a /l/, V), takže např. tvary /voda/ a /vlna/ mají oba vzorec CVCV. Dále heslo obsahuje informace o distinktivních rysech fonémů, z nichž se skládá. U konsonantů je to místo a způsob artikulace a znělost, u vokálů pak horizontální a vertikální poloha a kvantita. Podle uvedených vlastností je možné ve FLK vyhledávat nebo jej třídit, takže lze např. zjistit, zda existují slova o pěti slabikách obsahující znělou velární okluzívu, slabičné /r/ a vysoké přední vokály. Dalším oddílem u každého hesla je i informace o slovních druzích konkrétních hesel. Prozatím tuto informaci obsahují jen hesla ze SSČ, dalším heslům je postupně přidávána. I podle ní lze korpus třídit a zjišťovat, zda se fonologická struktura slovních druhů navzájem liší. Z důvodu omezeného prostoru se touto otázkou nebudeme dále zabývat, avšak poznamenejme, že rozdíly mezi slovními druhy skutečně existují, kupř. ve slabičné struktuře či celkové struktuře slova (více viz Bičan, ms. 1). Konečně posledním oddílem každého hesla je informace o slovnících, ve kterých se dané heslo objevuje, což nabízí další možnost, jak slova srovnávat. Tak lze např. zjistit, zda se fonologická struktura apelativ liší od struktury proprií (srov. Bičan, ms. 2). FLK vzniká v rámci grantu, v současnosti stále řešeného, a bude v celé své šíři zveřejněn po jeho skončení v roce Pro potřeby ostatních lingvistů je však prozatím nabídnuta část korpusu se slovní zásobou ze Slovníku spisovné češtiny, jež čítá něco málo přes položek. 7 6 S konsonanticko-vokalickými vzorci pracovali také Bartoň et al. (2009), avšak jejich transkripce byla fonetická, tudíž všechna slova začínala na konsonant. Ráz, který se vyskytuje na začátku slov před vokálem, je také konsonant. Fonologicky však ráz status fonému nemá. 7 Viz Tam i detailní analýza této slovní zásoby. 4

5 Analýza korpusu O užitečnosti korpusů pro analýzu a pochopení jazyka nelze pochybovat. Ačkoliv je lingvisté využívají především pro gramatickou analýzu, korpusy mají své opodstatnění i pro zkoumání zvukové stránky jazyka. Svědčí o tom četné fonetické korpusy (Durand et al., 2014), pro češtinu např. Pražský fonetický korpus (Skarnitzl, 2010), nebo korpusy mluveného jazyka (pro češtinu jich existuje několik). Na rozdíl od fonetických korpusů, které se využívají pro popis skutečných zvukových realizací, je záměrem fonologických korpusů podat informaci o využití zvukových prostředků v daném jazyce a o jeho zvukové stavbě. Fonologické korpusy jsou vzácnější a pro češtinu nebyl dosud žádný zveřejněn, ačkoliv jich předchozí lingvisté zřejmě využívali (Mathesius, 1929, Vachek, 1940, Kučera Monroe, 1968, Trnka, 1966, Ludvíková, 1985). Tyto popisy byly pochopitelně omezeny technickými možnostmi dané doby, a tudíž vycházely jen z omezeného množství dat. Navíc jejich zdrojem byly zpravidla skutečné texty, nikoliv celková slovní zásoba. Fonologické struktuře české slovní zásoby se dosud nikdo nevěnoval, přestože pro jiné jazyky existují fonologické lexikální korpusy (srpv- např. Frisch, 2012) a stejně tak vznikají i práce, které srovnávají fonologické vlastnosti lexikální slovní zásoby různých jazyků (např. Rousset, 2004). V prvé řadě lze z FLK získat informaci o zastoupení jednotlivých fonémů a jejich tříd, a to jak v celkovém korpusu, tak v jeho částech (např. u čtyřslabičných slov či substantiv, popř. proprií, viz výše). Výsledky se shodují s předchozími statistickými výzkumy (viz Ludvíková, 1985). Znamená to, že distribuce fonémů v konkrétních textech je shodná s distribucí fonémů v lexikonu a jedná se tedy o stabilní vlastnosti češtiny. Z konsonantických tříd jsou podle způsobu artikulace nejčastější okluzívy, pak frikativy, sonanty a nejméně časté jsou nazály. Podle místa artikulace jsou nejčastější alveoláry, pak labiály, pak izolované fonémy /ř/, /j/, /r/ a /l/, dále palatály a nejméně časté jsou veláry. Neznělé konsonanty 5

6 převažují nad znělými. U vokálů jsou podle horizontální polohy nejčastější přední vokály, pak zadní vokály a nejméně časté jsou vokály střední. Podle vertikální polohy jsou nejčastější středové, pak vysoké a nejméně časté jsou nízké vokály. Zřetelně převažují krátké vokály nad dlouhými (viz dále). Poměr mezi neslabičnými a slabičnými fonémy je 60,1 % ku 39,9 %. Maximální fonémická délka slov je 27 fonémů a maximální slabičná délka je 11 slabik. Obě tyto délky má slovo pseudokonstitucionalismus, což je spíše výjimka než pravidlo. Průměrná fonémická délka slov je totiž 9,24 fonémů a průměrná slabičná délka je 3,69 slabik. Ačkoliv z matematického hlediska neplatí, že by slova o uvedených průměrných délkách musela být nejčastější, v češtině tomu tak skutečně je. Graf 1 uvádí rozložení počtu slov, která obsahují určitý počet fonémů. Je zjevné, že čím je ve slově více nebo méně fonémů než 9, tím jsou taková slova méně častá. Četnost slov se zmenšuje pravidelně, tj. nejčastější jsou slova s devíti fonémy a slov, která jsou o jeden foném kratší, je srovnatelný počet jako slov, která jsou o jeden foném delší. Graf 2 potom uvádí rozložení výskytu slov podle počtu slabik. Nejčastější jsou slova o čtyřech slabikách, avšak slova o třech slabikách jsou také hodně zastoupena. 80 % všech slov obsahuje tři až pět slabik. Opět platí, že se zvyšujícím se nebo snižujícím se počtem slabik klesá i četnost takových slov. 6

7 Graf 1: Rozložení výskytu slov podle počtu fonémů Graf 2: Rozložení výskytu slov podle počtu slabik Pravděpodobně to nejužitečnější, co FLK nabízí, jsou údaje o kombinovatelnosti fonémů. Získáme nejen přesný seznam všech doložených kombinací různých 7

8 druhů (např. kombinace dvou konsonantů, dvou vokálů či kombinace vokálů s konsonanty), ale též jejich procentuální zastoupení. Takto podrobné údaje nejsou součástí žádného předchozího popisu češtiny, ačkoliv kombinace na začátku a konci slov jsme popsali již v Bičan (2013). Podívejme se podrobněji na jeden typ kombinací, a to kombinací krátkých a dlouhých vokálů uvnitř slova. V minulosti někteří lingvisté přednesli myšlenku, že distribuce vokalické délky není v češtině náhodná, ale že se naopak řídí určitými pravidly. Trnka (1966) kupříkladu tvrdil, že dlouhé vokály nejsou dovoleny před některými konsonantickými kombinacemi. Jiní naopak tvrdili, že výskyt dlouhých vokálů není v českých slovech nijak omezen, tj. že česká slova mohou obsahovat jakýkoliv počet dlouhých vokálů (např. Horálek, 1986, s ). Stejný názor se traduje ve versologii (např. Ibrahim et al., 2013, s. 14). Tyto a podobné hypotézy lze testovat pomocí FLK. Vokály se mohou objevovat mezi mediálními a finálními konsonantickými kombinacemi, tj. uprostřed a na konci slov. Z důvodu omezeného místa se zaměříme jen na mediální kombinace, ačkoliv podobné závěry platí i pro finální kombinace. Mediálních kombinací je doloženo různých typů. 8 Před 38 z nich (tj. 2,25 %) se neobjevuje žádný krátký vokál. Téměř polovina kombinací, před nimiž nejsou krátké vokály doloženy, je ve FLK zastoupena jen jednou. Můžeme proto téměř z jistotou tvrdit, že se krátké vokály mohou kombinovat s jakoukoliv konsonantickou kombinací uprostřed slova. Oproti tomu dlouhé vokály 9 nenajdeme před mediálními konsonantickými kombinacemi (tj. 72,11 %). Mohli bychom tedy usuzovat, že je výskyt dlouhých vokálů před konsonantickými kombinacemi skutečně nějak systematicky omezen. Nicméně podrobnějším zkoumáním FLK se nám nepodařilo zjistit, že 8 Typem myslíme kombinaci stejných konsonantů, tzn. že slova postrašit a beztrestně obsahují stejný typ kombinace, tj. /Str/ (/S/ je archifoném). 9 Zde a v dalším výkladu budeme pod dlouhé vokály zahrnovat i diftongy. 8

9 by to byly právě konsonantické kombinace, které by výskyt dlouhých vokálů omezovaly. Nezjistili jsme žádnou zjevnou korelaci ani mezi vokalickou délkou a počtem konsonantů v kombinaci, ani mezi vokalickou délkou a kvalitou a uspořádáním konsonantů v kombinaci. Znamená to, že na výskyt dlouhých vokálů nemá vliv, zda stojí před dvěma nebo více konsonanty, a stejně tak na ně nemá výraznější vliv, zda stojí před kombinacemi dvou obstruentů (např. /St/, /Pk/) či kombinacemi sonanty a obstruentu (např. /nd/, /rt/). Důvod absence dlouhých vokálů před mnohými konsonantickými kombinacemi musíme hledat jinde a zdá se, že tato absence je prostě důsledkem omezeného výskytu dlouhých vokálů oproti vokálům krátkým. Celkově je ve FLK 80,3 % krátkých vokálů a 19,7 % dlouhých vokálů. Před konsonantickými kombinacemi je procentuální poměr mezi nimi 85,76 % ku 14,24 %, což je srovnatelné s poměrem před jednoduchým konsonantem uprostřed slov (86,72 % ku 13,28 %). 10 Přesto ale nelze tvrdit, že by distribuce vokalické délky byla zcela libovolná, jak se v popisech češtiny tvrdí (viz výše). Rozhodně neplatí tradovaná představa, že české slovo může obsahovat jakýkoliv počet dlouhých vokálů. Data z FLK ukazují, že jejich počet je omezen. Zatímco česká slova mohou obsahovat tolik krátkých vokálů, kolik je ve slově slabik (a navíc se zvyšujícím se počtem slabik se zvyšuje i jejich procentuální zastoupení), dlouhé vokály nikdy nepřesahují počtu čtyř bez ohledu na počet slabik ve slově. Tab. 1 tento fakt dokládá. Hodnoty jsou uvedeny v procentech; 11 první řádek (S2 S11) označuje počet slabik ve slově a první sloupec (D0 D5+) počet dlouhých vokálů ve slově (D0 = žádný dlouhý, 12 D5+ slovo obsahuje pět a více dlouhých vokálů). 10 Celkové vyšší procentuální zastoupení dlouhých vokálů je dáno jejich větším výskytem v koncových slabikách slov. Tam je poměr mezi krátkými a dlouhými vokály 63,9 % ku 36,1 %. 11 Pro počty jednotlivých slov podle počtu slabik viz graf Tj. slovo obsahuje buď jen krátké vokály, nebo krátké vokály a slabičné sonanty /r/ a /l/. 9

10 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 D0 53,71 41,94 38,64 41,59 42,62 44,98 42,97 34,23 29, D1 42,31 45,73 45,06 41,07 40,82 37,19 37,97 38,26 29,41 0 D2 3,98 11,86 15,07 15,40 14,44 15,29 16,25 22,82 35,29 0 D3 0,47 1,20 1,87 1,98 2,47 2,66 4,70 5,88 0 D4 0,02 0,06 0,13 0,08 0, D Tab. 1: Výskyt dlouhých vokálů ve slově podle počtu slabik (v procentech) Z tabulky je patrno několik skutečností. Za prvé, nejsou doložena slova s pěti a více dlouhými vokály. Za druhé, nejčastější jsou slova s žádným nebo jedním krátkým vokálem. Za třetí, se vzrůstajícím počtem dlouhým vokálů klesá i četnost takových slov. Za čtvrté, bez ohledu na počet slabik ve slově je poměr mezi slovy o určitém množství dlouhých vokálů stabilní. Průměrně je slov se všemi krátkými vokály 45,61 %, slov s jedním dlouhým vokálem 36,14 %, slov se dvěma dlouhými vokály 15,89 %, slov se třemi dlouhými vokály 2,55 % a konečně slov s čtyřmi dlouhými vokály 0,09 %. Z právě řečeného vyplývá, že se čeština brání shlukům dlouhých vokálů ve slovech. Důvody mohou být jak historické, tak fonetické. Jak poznamenává Sukač (2011), na češtinu v minulosti zřejmě působil podobný rytmický zákon jako ve slovenštině, byť nikoliv v takovém rozsahu a tak pravidelně. Z fonetického hlediska jsou dlouhé vokály náročnější na výslovnost (a čas) a v delších slovech může být obtížnější je rozlišit od krátkých, poněvadž se výslovnost často redukuje. Jelikož FLK obsahuje informace o slabikování slov, zmiňme se na závěr o struktuře slov podle typů slabik. Nejdříve se podívejme na četnost různých slabičných typů. Jak dokládá tab. 2 (kde C = konsonant a V = vokál či slabičná sonanta), čeština preferuje otevřené slabiky a slabiky začínající na jeden konsonant. Průsečíkem obou možností je CV, což je nejčastěji doložený slabičný typ v češtině. Zde se data z FLK shodují s předcházejícími výzkumy (Ludvíková, 10

11 1985), které zároveň doplňují. Výsledky totiž jasně ukazují, že ačkoliv čeština dovoluje až pět konsonantů na začátku slabiky (srov. /FSkvjeT/ vzkvět) a až tři konsonanty na konci slabiky (srov. /zāpst/ zábst), nejsou doloženy slabiky, v nichž by bylo více než šest konsonantů (FLK obsahuje slabik). Konec slabiky -Ø -C -CC -CCC Celkem Ø- V VC VCC VCCC 2,50 1,21 0,07 0,002 3,78 C- CV CVC CVCC CVCCC 55,01 13,89 3,55 0,07 72,53 CC- CCV CCVC CCVCC CCVCCC 16,88 4,33 0,81 0,02 22,04 CCC- CCCV CCCVC CCCVCC CCCVCCC 1,22 0,33 0,05 0,002 1,60 CCCC- CCCCV CCCCVC CCCCVCC 0,05 0,02 < 0,001 0,06 CCCCC- CCCCCV CCCCCVC < 0,001 < 0,001 < 0,002 Celkem 75,66 19,77 4,48 0, Tab. 2: Doložené typy slabik v češtině a jejich procentuální zastoupení Začátek slabiky Z korpusu je ovšem patrná další tendence, která také dosud ušla pozornosti lingvistů: Bez ohledu na počet slabik ve slově jsou nejčastější ta slova, která obsahují jednu zavřenou slabiku. Na druhém místě jsou pak slova, která neobsahují žádnou zavřenou slabiku a dále platí, že se vzrůstajícím počtem zavřených slabik klesá i frekvence takových slov. Jak ilustruje tab. 3, tato hierarchie je stabilní bez ohledu na počet slabik ve slově. Čísla opět odpovídají procentům, S2 S11 označuje počet slabik ve slově a Z0 Z6+ označuje počet zavřených slabik ve slově. Kromě uvedené tendence je z tabulky zřejmé, že není doloženo slovo, v němž by bylo šest a více zavřených slabik. S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 Z0 20,29 27,31 37,16 39,62 32,30 30,65 26,41 26,85 17,65 0 Z1 60,65 52,31 44,61 41,73 42,81 38,48 38,13 34,23 52,94 0 Z2 19,07 19,02 16,00 15,42 19,54 22,02 24,53 29,53 29, Z3 1,36 2,16 2,99 4,71 7,19 8,91 6,

12 Z4 0,08 0,23 0,60 1,52 1,56 2, Z5 0,01 0,04 0,15 0,47 0, Z Tab. 3: Výskyt zavřených slabik ve slově podle počtu slabik (v procentech) V omezeném prostoru jsme mohli naznačit jen některé možnosti, které FLK nabízí. Jelikož obsahuje velké množství dat, které lze poměrně jednoduše kvantitativně vyhodnotit, jeho následná podrobná analýza umožní podat podrobný obraz o fonologické struktuře češtiny. Dílčí výsledky již existují (Bičan ms. 1, ms. 2). Musíme samozřejmě mít na paměti, že FLK nabízí jen jednu část obrazu, a to jen fonologickou strukturu lexémů. Neříká už nic o struktuře slov v konkrétních textech, kde se objevují různé morfologické tvary slov, jež v našem korpusu zaznamenané nejsou. Proto je v budoucnu nutné tento korpus doplnit fonologickým korpusem skutečných textů češtiny, a to nejlépe podle textů různého stylu. Literatura BARTOŇ, T. et al. (2009): Statistiky češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Ústav Českého národního korpusu. BIČAN, A. (2013): Phonotactics of Czech. Frankfurt am Main: Peter Lang. BIČAN, A. (2014): K pojmu fonologické slovo v češtině. In V. Boček B. Vykypěl (eds.), Sophia Slavica. Brno: Tribun, s BIČAN, A. (ms. 1): Corpus-based Analysis of the Czech Syllable. Pre-print k dispozici zde: <http://www.ujc.cas.cz/phword>. BIČAN, A. (ms. 2): Kvantitativní fonologická analýza názvů českých obcí a jejich částí. Pre-print k dispozici zde: <http://www.ujc.cas.cz/phword>. DATABÁZE HESLÁŘŮ. Ústav pro jazyk český AV ČR, <http://lexiko.ujc.cas.cz/heslare/>. DURAND, J. et al. (eds.) (2014): The Oxford Handbook of Corpus Phonology. Oxford University Press. FLK = Fonologický lexikální korpus. Ústav pro jazyk český AV ČR, <http://www.ujc.cas.cz/phword>. 12

13 FRISCH, S. A. (2012): Phonotactic Patterns in Lexical Corpora. In: A. C. COHN et al. (eds.), The Oxford Handbook of Laboratory Phonology. Oxford, s HORÁLEK, K. (1986): Fonologie spisovné češtiny. In Mluvnice češtiny 1. Praha: Academia, s IBRAHIM, R. et al. (2013): Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis. KUČERA, H. MONROE, G. K. (1968): A Comparative Quantitative Phonology of Russian, Czech, and German. New York: Elsevier. LUDVÍKOVÁ, M. (1995): Kvantitativní charakteristiky českých fonémů. In: M. TĚŠITELOVÁ (ed.), Kvantitativní charakteristiky současné češtiny. Praha, Academia, s MARTINET, A. (2011): Éléments de linguistique générale. 5. vydání. Paris: Armand Colin. MATHESIUS, V. (1929): La structure phonologique du lexique du tchèque moderne. Travaux du Cercle Linguistique de Prague, 1, s MULDER, J. (1989): Foundations of Axiomatic Linguistics. Berlin New York: Mouton de Gruyter. ROUSSET, I. (2004): Structures syllabiques et lexicales des langues du monde (Ph.D. práce), <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel >. SKARNITZL, R. (2010): Prague Phonetic Corpus: Status Report. Phonetica Pragensia, 12, s SUKAČ, R. (2013): Fish and its Fisherman. Paradigmatic and Derivative Length in Czech. Zeitschrift für Slawistik, 58, TRNKA, B. (1966): The Distribution of Vowel Length and its Frequency in Czech. Prague Studies in Mathematical Linguistics, 1, s VACHEK, J. (1940): Poznámky k fonologii českého lexika. Listy filologické, 67, s VSČ = Výslovnost spisovné češtiny. Praha: Academia, 1968, 13

KVANTITATIVNÍ ANALÝZA SLABIKY V ČESKÉM LEXIKONU

KVANTITATIVNÍ ANALÝZA SLABIKY V ČESKÉM LEXIKONU KVANTITATIVNÍ ANALÝZA SLABIKY V ČESKÉM LEXIKONU Abstract The paper provides a quantitative analysis of the syllable in contemporary Czech in a corpus of 146,703 syllables contained in Czech words recorded

Více

NĚKTERÉ OBVYKLÉ PROBLÉMY PŘI OSVOJOVÁNÍ ČESKÉHO HLÁSKOVÉHO SYSTÉMU CIZINCI (Ne)problematický vztah hláska foném grafém

NĚKTERÉ OBVYKLÉ PROBLÉMY PŘI OSVOJOVÁNÍ ČESKÉHO HLÁSKOVÉHO SYSTÉMU CIZINCI (Ne)problematický vztah hláska foném grafém NĚKTERÉ OBVYKLÉ PROBLÉMY PŘI OSVOJOVÁNÍ ČESKÉHO HLÁSKOVÉHO SYSTÉMU CIZINCI (Ne)problematický vztah hláska foném grafém 37. setkání AUČCJ Praha 19. 5. 2012 Jaroslav Šimek jarasimek@centrum.cz Hláska foném

Více

Úvod do kvantitativní lingvistiky. Radek Čech

Úvod do kvantitativní lingvistiky. Radek Čech Úvod do kvantitativní lingvistiky Radek Čech Historie KL G. K. Zipf (1902-1950) PLK B. Trnka (problematika těsnopisu) M. Těšitelová a kol. G. Altmann, R. Köhler, L. Hřebíček Místo KL v lingvistice cíle

Více

1. ÚVOD 2. GRAFICKÝ ZÁPIS ZVUKOVÉ PODOBY JAZYKA 2.1 Písmo 2.2 Pravopis 2.3 Fonetická transkripce

1. ÚVOD 2. GRAFICKÝ ZÁPIS ZVUKOVÉ PODOBY JAZYKA 2.1 Písmo 2.2 Pravopis 2.3 Fonetická transkripce 1. ÚVOD 2. GRAFICKÝ ZÁPIS ZVUKOVÉ PODOBY JAZYKA 2.1 Písmo 2.2 Pravopis 2.3 Fonetická transkripce 3. TVOŘENÍ, PŘENOS A PERCEPCE ŘEČI 3.1. Tvoření řeči 3.1.1 Ústrojí dýchací 3.1.2 Ustrojí hlasové 3.1.3 Ústrojí

Více

Okruhy pojmů ke zkoušce, podzim 2016

Okruhy pojmů ke zkoušce, podzim 2016 Okruhy pojmů ke zkoušce, podzim 2016 obecné věci a problémy vztah mluvené a psané řeči funkce mluvené formy řeči v komunikaci přístupy k poznávání zvukové stavby řeči (stupně abstrakce a příslušné vědecké

Více

FONETIKA A FONOLOGIE I.

FONETIKA A FONOLOGIE I. FONETIKA A FONOLOGIE I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 7. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Fonetika,

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

zejména synonymie a antonymie, s odpovídajícím popisem gramatických vlastností

zejména synonymie a antonymie, s odpovídajícím popisem gramatických vlastností Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny: koncepční poznámky ke struktuře dat v novém DWS Pavla Kochová, Zdeňka Opavská 1. Úvod V oddělení současné lexikologie a lexikografie

Více

Analýza veřejných zakázek v oblasti zdravotnictví

Analýza veřejných zakázek v oblasti zdravotnictví Analýza veřejných zakázek v oblasti zdravotnictví 1. Cíle analýzy Tato zpráva byla vypracována na základě analýzy zakázek veškerých zadavatelů dle zákona 137/2006, o veřejných zakázkách, získaných z Informačního

Více

OBSAH. Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický

OBSAH. Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický OBSAH Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický Úvod Rozdělení jazykového rozboru Poměr fonologie k fonetice. Dějiny bádání Fonémy a varianty Monofonémové hodnocení hláskových komplexů Dvoufonémové

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Analýza staročeské morfologie v Excelu

Analýza staročeské morfologie v Excelu Analýza staročeské morfologie v Excelu B O R I S L E H E Č K A, B O R I S @ D A L I B O R I S. C Z O D D Ě L E N Í V Ý V O J E J A Z Y K A Ú S T A V P R O J A Z Y K Č E S K Ý A V Č R L I N G V I S T I

Více

RECENZE A REFERÁTY 247

RECENZE A REFERÁTY 247 RECENZE A REFERÁTY 247 ohledu na území českého národního jazyka, z nějž text pochází, v podstatě stejná (zhruba v rozmezí 2,5-3 slabiky; stranou byly ponechány pouze texty z lašské nářeční oblasti, které

Více

Konsonanty. 1. úvod. 2. frikativy. - zúžením v místě artikulace vzniká sloupec vzduchu, směrodatná je délka předního tubusu

Konsonanty. 1. úvod. 2. frikativy. - zúžením v místě artikulace vzniká sloupec vzduchu, směrodatná je délka předního tubusu Konsonanty 1. úvod - kontakt nebo úzké přiblížení dvou artikulačních orgánů - tranzient - pohyb vokalických formantů z / do cílového stavu nazýváme 2. frikativy neznělé frikativy - zdrojem zvuku je turbulentní

Více

DIACHRONNÍ VÝVOJ JAZYKŮ JAKO ZMĚNA SYSTÉMU

DIACHRONNÍ VÝVOJ JAZYKŮ JAKO ZMĚNA SYSTÉMU DIACHRONNÍ VÝVOJ JAZYKŮ JAKO ZMĚNA SYSTÉMU ZMĚNA V JAZYCE Základním předmětem diachronní lingvistiky je diference. Jedním z možných českých překladů tohoto slova je rozdíl, což nám říká prostě to, že se

Více

Šablona: I/2Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů Miroslav CHRÁSKA, Milan KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů 1. Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo rozdělit české a polské vysokoškolské

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

- analogická úprava podnět dal Josef Dobrovský, 1819, zavedl psaní i/y v koncovkách podle analogie (po c pouze i, po s, z i/y podle analogie)

- analogická úprava podnět dal Josef Dobrovský, 1819, zavedl psaní i/y v koncovkách podle analogie (po c pouze i, po s, z i/y podle analogie) POJMY K SAMOSTATNÉMU STUDIU Pravopis - primitivní počátek 9. století; Konstantin a Metoděj používání hlaholice, později 10. - 11. století díla psána latinsky, vpisována česká slova (bohemika, glosy); první

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Kvantitativní analýza textu. miroslav kubát FF OU Ostrava

Kvantitativní analýza textu. miroslav kubát FF OU Ostrava Kvantitativní analýza textu miroslav kubát FF OU Ostrava Kvantitativní lingvistika Hledání zákonů v jazyce (např. MAL) Nalezení jazykové teorie. Korpusová lingvistika. Klasifikace textů, určování autorství

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI SEMESTRÁLNÍ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Studentská 2 461 17 Liberec 1 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STATISTICKÝ ROZBOR DAT Z DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ Gabriela Dlasková, Veronika Bukovinská Sára Kroupová, Dagmar

Více

Shoda u českých složených základních číslovek obsahujících číslovku jeden

Shoda u českých složených základních číslovek obsahujících číslovku jeden Shoda u českých složených základních číslovek obsahujících číslovku jeden Ivona Turinská, FF UK Žďárek 2009 Sto jeden žák, či sto jedna žáků? Shoda mezi složeným číslovkovým výrazem (SČV) a počítaným předmětem

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Kvantitativní fonotaktická analýza názvů českých obcí a jejich částí*

Kvantitativní fonotaktická analýza názvů českých obcí a jejich částí* Kvantitativní fonotaktická analýza názvů českých obcí a jejich částí* ALEŠ BIČAN A quantitative phonotactic analysis of the names of Czech municipalities and their parts ABSTRACT: The paper presents an

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY

WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY Datum konání: 11. dubna 2014 Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (učebna G13) Název přednášky: Přednášející: Webové korpusy Aranea

Více

Dolování z textu. Martin Vítek

Dolování z textu. Martin Vítek Dolování z textu Martin Vítek Proč dolovat z textu Obrovské množství materiálu v nestrukturované textové podobě knihy časopisy vědeckéčlánky sborníky konferencí internetové diskuse Proč dolovat z textu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

2.Fonetika jako věda (fonetika jako nauka, dělení fonetiky, fonetická transkripce slov praxe, diferenciace hlásek v promluvě)

2.Fonetika jako věda (fonetika jako nauka, dělení fonetiky, fonetická transkripce slov praxe, diferenciace hlásek v promluvě) FONOLOGIE A FONETIKA tématický plán seminářů 1.Zvuková a grafická realizace jazykové komunikace (obecný úvod, základy fonetické transkripce a transliterace, literatura) 2.Fonetika jako věda (fonetika jako

Více

Protetické v- v pražské mluvě. seminář Příprava a realizace interdisciplinárního výzkumu

Protetické v- v pražské mluvě. seminář Příprava a realizace interdisciplinárního výzkumu Protetické v- v pražské mluvě seminář Příprava a realizace interdisciplinárního výzkumu Osnova shrnutí dosavadní literatury metodologie našeho výzkumu dosavadní výsledky Dosavadní literatura shrnuje James

Více

Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem.

Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem. Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem. SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STATISTIKA VYPRACOVALA: IRENA VALÁŠKOVÁ A BARBORA SLAVÍKOVÁ DNE: 29. 12. 2012 SKUPINA: 2 36 Obsah Pár

Více

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Globální oteplování a jeho dopady V této kapitole se dozvíte: Co je to globální oteplování. Jak ovlivňují skleníkové plyny globální

Více

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PONDĚLÍ Sluchové vnímání a paměť kniha: Mezi námi předškoláky (1,2,3) Sluchová paměť Opakování vět s více slovy (básničky ) 1 Vnímání rytmu Napodobování rytmu (dítě

Více

Markéta Ziková ÚČJ FF MU, Brno. Člověk - jazyk - komunikace, České Budějovice,

Markéta Ziková ÚČJ FF MU, Brno. Člověk - jazyk - komunikace, České Budějovice, PLOVOUCÍ VOKÁLY, PRÁZDNÁ JÁDRA A JINÉ FONOLOGICKÉ OBJEKTY Markéta Ziková (zikova@phil.muni.cz) ÚČJ FF MU, Brno Člověk - jazyk - komunikace, České Budějovice, 20. 9. 2007 1. Cíle a) vysvětlit, proč paradigma

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

Analýza dat s využitím MS Excel

Analýza dat s využitím MS Excel Analýza dat s využitím MS Excel Seminář aplikované statistiky Martina Litschmannová Několik fíglů na úvod Absolutní vs. relativní adresování změna pomocí F4 =$H$20 =H$20 =$H20 =H20 Posun po souvislé oblasti

Více

MICROSOFT EXCEL 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT EXCEL 2010 21. září 2012 1 / 3

MICROSOFT EXCEL 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT EXCEL 2010 21. září 2012 1 / 3 MICROSOFT EXCEL 2010 Mgr. Krejčí Jan Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov 21. září 2012 Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT EXCEL 2010 21. září 2012 1 / 3 Microsoft Excel 2010 Anotace V souboru typu pdf

Více

Úvod do kvantitativní lingvistiky. Radek Čech

Úvod do kvantitativní lingvistiky. Radek Čech Úvod do kvantitativní lingvistiky Radek Čech Historie KL G. K. Zipf (1902-1950) PLK B. Trnka (problematika těsnopisu) M. Těšitelová a kol. G. Altmann, R. Köhler, L. Hřebíček Místo KL v lingvistice cíle

Více

Systém českých hlásek

Systém českých hlásek Systém českých hlásek Při vnímání mluvené řeči můžeme projev dělit na menší celky věty, slova, slabiky, hlásky. V psaném projevu odpovídá hláskám vždy nějaký grafický symbol = grafém. Hlásky Samohláska

Více

Specializované korpusy mluveného jazyka - jejich tvorba a využití

Specializované korpusy mluveného jazyka - jejich tvorba a využití Specializované korpusy mluveného jazyka - jejich tvorba a využití Karolína Vyskočilová 34. Žďárek, Poděbrady, 2. 4. května 2014 vyskoczilova@seznam.cz Obsah příspěvku korpusy čeština v zahraničí BANÁT

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1

VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1 VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1 Orlando Arencibia, Petr Seďa VŠB-TU Ostrava Abstrakt: Příspěvek je věnován diskusi o inovaci předmětu Matematika v ekonomii, který

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Aim To analyze a dynamic development of vocabulary richness from a methodological point

Více

Josef Rajnoha. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická rajnoj1@fel.cvut.cz

Josef Rajnoha. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická rajnoj1@fel.cvut.cz Modelování neřečových událostí v robustním rozpoznávání řeči s malým slovníkem Josef Rajnoha České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická rajnoj1@fel.cvut.cz Abstrakt: V tomto článku

Více

TULLIO DE MAURO: BIBLIOGRAFICKÉ A KRITICKÉ POZNÁMKY O FERDINANDOVI DE SAUSSUROVI

TULLIO DE MAURO: BIBLIOGRAFICKÉ A KRITICKÉ POZNÁMKY O FERDINANDOVI DE SAUSSUROVI OBSAH Slovo úvodem (V. Skalička) 13 Ferdinand de Saussure a jeho Kurs (F. Čermák) 15 K českému překladu a vydání Kursu obecné lingvistiky (F. Čermák) К druhému českému vydání (F. Čermák) 31 Předmluva к

Více

K úkolům výzkumného záměru Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století 1

K úkolům výzkumného záměru Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století 1 c.rangelova/11-18/8 9.2.2009 13:35 Stránka 11 K úkolům výzkumného záměru Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století 1 Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. On the Objectives

Více

Logický důsledek. Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz)

Logický důsledek. Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz) Logický důsledek Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz) Úvod P 1 Logický důsledek je hlavním předmětem zájmu logiky. Je to relace mezi premisami a závěry logicky platných úsudků: v logicky platném úsudku závěr

Více

SOPHIA SLAVICA. Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. Uspořádali Vít Boček a Bohumil Vykypěl

SOPHIA SLAVICA. Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. Uspořádali Vít Boček a Bohumil Vykypěl SOPHIA SLAVICA Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám Uspořádali Vít Boček a Bohumil Vykypěl Brno 2014 Sborník vychází za podpory grantu Grantové agentury České republiky

Více

Zápis morfologických dat návrh řešení pro lexikální databázi LEXIKON 21 1

Zápis morfologických dat návrh řešení pro lexikální databázi LEXIKON 21 1 f.voborská/41-46/6 6.2.2009 21:56 Stránka 41 Zápis morfologických dat návrh řešení pro lexikální databázi LEXIKON 21 1 Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Tools for Inputting Morphological Data A Proposal

Více

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Ústní zkouška ze všeobecně vzdělávacích předmětů dějepis, základy společenských věd Žák přesně ovládá požadované poznatky, fakta,

Více

Jednofaktorová analýza rozptylu

Jednofaktorová analýza rozptylu I I.I Jednofaktorová analýza rozptylu Úvod Jednofaktorová analýza rozptylu (ANOVA) se využívá při porovnání několika středních hodnot. Často se využívá ve vědeckých a lékařských experimentech, při kterých

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Vytvoření Map učebního pokroku umožňuje vyhodnotit v testování Stonožka i dílčí oblasti učiva. Mapy učebního pokroku sledují individuální pokrok žáka a nabízejí

Více

Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty

Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty Výpočet objemu tělesa In: Hana Vymazalová (author): Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty. (Czech). Praha: Český egyptologický ústav

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

2.3 Prezentace statistických dat (statistické vyjadřovací prostředky)

2.3 Prezentace statistických dat (statistické vyjadřovací prostředky) 2.3 Prezentace statistických dat (statistické vyjadřovací prostředky) Statistika musí výsledky své práce převážně číselná data prezentovat (publikovat, zveřejňovat) jednoduše, srozumitelně a přitom výstižně.

Více

HTS Report. d2-r. d2-r. Jan Novák ID Datum administrace Standard 1. Vydání. Hogrefe Testcentrum, Praha

HTS Report. d2-r. d2-r. Jan Novák ID Datum administrace Standard 1. Vydání. Hogrefe Testcentrum, Praha HTS Report d2-r d2-r ID 8389-30 Datum administrace 13.06.2016 Standard 1. Vydání d2-r Přehled výsledků 2 / 16 PŘEHLED VÝSLEDKŮ Obsah Zpráva Obecné informace Jak rozumět výsledkům Výsledky Testový profil

Více

Doplňování chybějících hodnot v kategoriálních datech 2.00

Doplňování chybějících hodnot v kategoriálních datech 2.00 Doplňování chybějících hodnot v kategoriálních datech 2.00 1. Cíle programu Účelem programu je umožnit uživateli doplnění chybějících hodnot v kategoriálních datech. Pro doplnění chybějících hodnot je

Více

Korpusová lingvistika a počítačová lexikografie. Od 60. let 20. st.

Korpusová lingvistika a počítačová lexikografie. Od 60. let 20. st. Korpusová lingvistika a počítačová Od 60. let 20. st. Raná korpusová lingvistika (konec 19. st 50. léta 20. st., Early corpus linguistics) strukturalistická tradice, americký deskriptivismus, metody založené

Více

dokumentu, respektive oddílu (více o oddílech v další kapitole). Nemůžeme

dokumentu, respektive oddílu (více o oddílech v další kapitole). Nemůžeme Microsoft Office IV Sloupce Chtěli bychom psát školní noviny a máme pocit, že jsou málo profesionální. Chtěli bychom využít možnost psaní v několika sloupcích. Nastavíme si na stránce místo jednoho sloupce

Více

(1) IBRAHIM, R. PLECHÁČ, P. ŘÍHA, J. (2013). Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis.

(1) IBRAHIM, R. PLECHÁČ, P. ŘÍHA, J. (2013). Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis. PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI Petr Plecháč Oddělení teorie ÚČL AV ČR Publikační činnost Knižní monografie (1) IBRAHIM, R. PLECHÁČ, P. ŘÍHA, J. (2013). Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis. Dizertační práce

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Bibliometrie v Národní technické knihovně ~ metody, zkušenosti, mise a vize. Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna

Bibliometrie v Národní technické knihovně ~ metody, zkušenosti, mise a vize. Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna Bibliometrie v Národní technické knihovně ~ metody, zkušenosti, mise a vize Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna Úvodem Bibliometrie. Citační analýza a další bibliometrické metody. Příklady. Mise

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB Význam zásob spočívá především v tom, že - vyrovnávají časový nebo prostorový nesoulad mezi výrobou a spotřebou - zajišťují plynulou výrobu nebo plynulé dodávky zboží i při nepředvídaných

Více

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Ústní zkouška ze všeobecně vzdělávacích předmětů dějepis, základy společenských věd Žák přesně ovládá požadované poznatky, fakta,

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Juxtapozice z do v Arabštině

Juxtapozice z do v Arabštině Juxtapozice z do v Arabštině Kvantitativní přístup Jiří Milička Ústav srovnávací jazykovědy Jak do začalo? První data pro výzkum byla shromážděna automaticky. Ale když se ukázalo, že téma je zajímavé,

Více

SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ

SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ PŘIBYL VLADIMÍR Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze, Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec priby-vl@fm.vse.cz Abstrakt: Příspěvek se zabývá

Více

IA161 Pokročilé techniky zpracování přirozeného jazyka

IA161 Pokročilé techniky zpracování přirozeného jazyka IA161 Pokročilé techniky zpracování přirozeného jazyka Strojový překlad Vít Baisa Překlad angličtina čeština Moses is an implementation of the statistical (or data-driven) approach to machine translation

Více

Centrální databáze nežádoucích událostí

Centrální databáze nežádoucích událostí Centrální databáze nežádoucích událostí srovnání zdravotnických zařízení 4.čtvrtletí 2009 Kabinet veřejného zdravotnictví 3.lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Obsah Centrální databáze nežádoucích

Více

Korelace. Komentované řešení pomocí MS Excel

Korelace. Komentované řešení pomocí MS Excel Korelace Komentované řešení pomocí MS Excel Vstupní data Tabulka se vstupními daty je umístěna v oblasti A2:B84 (viz. obrázek) Prvotní představu o tvaru a síle závislosti docházky a počtu bodů nám poskytne

Více

Výrobní produkce divizí Ice Cream Po lo ha plane t Rozložený výse ový 3D graf Bublinový graf Histogram t s tn e ídy

Výrobní produkce divizí Ice Cream Po lo ha plane t Rozložený výse ový 3D graf Bublinový graf Histogram t s tn e ídy Výrobní produkce divizí Ice Cream Polo ha planet Rozložený výsečový 3D graf Bublinový graf Ice Cream 1 15% Ice Cream 2 12% Ice Cream 3 18% Ice Cream 4 20% Statistika 40 30 20 Ice Cream 6 19% Ice Cream

Více

METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE

METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE Pavel Tomšík, Stanislava Lišková Anotace: Příspěvek se zabývá vytvořením

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Analýza dat na PC I.

Analýza dat na PC I. CENTRUM BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Analýza dat na PC I. Popisná analýza v programu Statistica IBA výuka Základní popisná statistika Popisná statistika

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ

STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ Oldřich Solanský Abstrakt Uvedený příspěvek je stručnou analýzou současného stavu populace v Ostravě a výhledem věkového složení obyvatel tohoto

Více

Vzorová prezentace do předmětu Statistika

Vzorová prezentace do předmětu Statistika Vzorová prezentace do předmětu Statistika Popis situace: U 3 náhodně vybraných osob byly zjišťovány hodnoty těchto proměnných: SEX - muž, žena PUVOD Skandinávie, Středomoří, 3 západní Evropa IQ hodnota

Více

FUNKCE 3. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FUNKCE 3. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika FUNKCE 3 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby Anotace. -prezentace určena pro učitele

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby Anotace. -prezentace určena pro učitele Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Ročník 2. Datum tvorby 05.05.2013 Anotace -prezentace určena pro učitele

Více

Karlík a továrna na lingvistiku

Karlík a továrna na lingvistiku Karlík a továrna na lingvistiku Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám Aleš Bičan Jan Klaška Petra Macurová Jana Zmrzlíková (editoři) BRNO 2010 Sborník byl vydán s finanční podporou Ústavu českého

Více

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře)

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Následující analýza výhodnosti vstupu do II. pilíři vychází ze stejné metodologie, která je popsána v Pojistněmatematické zprávě

Více

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová 1 Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová Abstrakt S vývojem počítačově orientovaných informačních systémů je stále větší důraz kladen na jejich uživatelskou

Více

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analysis of Educational Needs and Competencies of Primary School Teachers

Více

KONTINGENČNÍ TABULKY CO TO JE

KONTINGENČNÍ TABULKY CO TO JE KONTINGENČNÍ TABULKY CO TO JE Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Kontingenční tabulky - co to je Autor Mgr.

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi). Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Tam, kde anglické příklady neodpovídají českému jazykovému systému, se český překlad neuvádí.

Tam, kde anglické příklady neodpovídají českému jazykovému systému, se český překlad neuvádí. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.020 Listopad 1997 Terminologie - Slovník ČSN ISO 1087 01 0501 Terminology - Vocabulary Terminologie - Vocabulaire Terminologielehre - Begriffe Tato norma je identická s ISO

Více

Grafy. doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava. Prezentace ke dni 13.

Grafy. doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava. Prezentace ke dni 13. Grafy doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava Prezentace ke dni 13. března 2017 Jiří Dvorský (VŠB TUO) Grafy 104 / 309 Osnova přednášky Grafy

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Popisná statistika kvantitativní veličiny

Popisná statistika kvantitativní veličiny StatSoft Popisná statistika kvantitativní veličiny Protože nám surová data obvykle žádnou smysluplnou informaci neposkytnou, je žádoucí vyjádřit tyto ve zhuštěnější formě. V předchozím dílu jsme začali

Více

Znalost log politických stran

Znalost log politických stran Sociologie politiky Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Aleš Kudrnáč E-mail: ales.kudrnac@soc.cas.cz Znalost log politických stran Technické parametry Výzkum: Naše společnost, v14-11 Realizátor:

Více

PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI

PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI Jméno: Robert Kolár Oddělení: Oddělení teorie ÚČL AV ČR A) Publikační činnost Knižní monografie (individuální, popřípadě dílo autorské dvojice) Teorie literatury: učebnice pro

Více