MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické"

Transkript

1 MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB Význam zásob spočívá především v tom, že - vyrovnávají časový nebo prostorový nesoulad mezi výrobou a spotřebou - zajišťují plynulou výrobu nebo plynulé dodávky zboží i při nepředvídaných okolnostech - umožňují profitovat z nákupu většího množství surovin nebo zboží, popř. ze zvýšení jejich cen Zásoby se mohou týkat buď surovin nebo rozpracovaných výrobků ve výrobních podnicích, nebo zboží v obchodní síti. Všechny tyto druhy produktů budeme z hlediska teorie zásob nazývat položkami. Nejčastějším typem modelů řízení zásob jsou nákladově orientované modely, jejichž cílem je minimalizace nákladů spojených s pořízením zásob a s jejich skladováním, popř. minimalizace ztrát vzniklých z nedostatku zásob. Důležitým pojmem v teorii zásob je poptávka, která může být buď jednoznačně určena, nebo může představovat náhodnou veličinu se známým rozdělením pravděpodobnosti. Náhodný charakter může mít i čas, který uplyne od vystavení a odeslání objednávky do okamžiku, kdy zásoba skutečně přijde na sklad. Tento časový interval se nazývá pořizovací lhůta dodávky (též předstih objednávky). Pokud poptávka i pořizovací lhůta dodávky jsou jednoznačně určeny, příslušné modely zásob označujeme jako deterministické. V opačném případě jde o modely stochastické. Ve vybraných matematických modelech řízení zásob, které budou obsahem této přednášky, se budou vyskytovat následující symboly a pojmy: T doba, po kterou sledujeme zásobovací proces (zpravidla jeden rok) t délka dodacího cyklu (doba mezi dvěma po sobě jdoucími dodávkami) Q celková poptávka (spotřeba) za dobu T velikost jedné objednávky d předstih objednávky r bod znovuobjednávky nebo též objednací úroveň (velikost zásob, při které je nutné vystavit objednávku) c fixní náklady na pořízení jedné objednávky c skladovací náklady na jednotku zásob za jednotku času A. Deterministické modely zásob Ukázkou deterministických modelů zásob je následující historicky první formulovaný model řízení zásob, který vychází z těchto předpokladů: - zásoby se doplňují v jednom časovém okamžiku, a to po jejich vyčerpání - je předem znám požadavek na nakupovanou položku za celé zásobovací období (Q) - jsou známy jednotkové objednací a skladovací náklady (c a c ) - v důsledku konstantní poptávky je čerpání zásob rovnoměrné - nákupní cena je nezávislá na velikosti objednávky Pro tento typ modelu je průběh čerpání zásob graficky znázorněn na obr.. Za uvedených předpokladů je možné určit, v jak velkých dodávkách a jak často by měl majitel zásob položku objednávat, aby náklady spojené s pořizováním a udržováním zásob byly co nejnižší. Obr.

2 Během jednoho dodacího cyklu nabývají objednací náklady N a skladovací náklady na průměrnou výši zásob v tomto období (lze ji vyjádřit jako průměr (+)/) N těchto hodnot: N = c N = c t Protože počet dodacích cyklů za skladovací období T je roven podílu Q/, pro nákladovou funkci za celé toto období platí Q cq ctq N ( ) = c + c t = + () Aby i skladovací náklady byly vyjádřeny v závislosti na velikosti objednávky, T v druhém zlomku výrazu () nahradíme délku dodacího cyklu t podílem. Po této Q / úpravě má nákladová funkce tvar cq ct N ( ) = + () Graf této funkce spolu s grafy nákladů na vyřízení objednávky a na skladování je pro níže řešený příklad zakreslen na obr.. Z tohoto obrázku je patrné, že při zadaných hodnotách c, c, T, Q s rostoucí velikostí objednávky pořizovací náklady klesají (jde o nepřímou závislost), zatímco skladovací náklady lineárně vzrůstají. Při určité velikosti objednávky součet těchto nákladů nabývá nejnižší hodnoty.

3 Obr náklady (Kč) 8 objednací náklady skladovací náklady celkové náklady velikost objednávky (ks) Zjištění optimální velikosti objednávky (v angloamerické literatuře značené EOQ = Economic Order Quantity) znamená nalezení lokálního minima funkce (). Položíme-li. derivaci této funkce podle proměnné rovnou nule, platí odkud dn d cq ct = + =, cq = (3) c T Výpočtem. derivace funkce () ve zjištěném bodě bychom se přesvědčili, že jde o lokální minimum. Dosazením hodnoty do nákladové funkce () a po její úpravě získáme výraz pro minimální dosažitelné náklady. Platí ( ) = c c QT (4) N T Optimální délka dodacího cyklu, počítaná ze vztahu t =, je pak dána výrazem Q t ct = (5) c Q Pro výši zásob, při které je nutné vystavit objednávku, aby byla vyřízena do okamžiku vyčerpání zásob, lze odvodit vzorec Qd d r =, (6) T t d d kde je nejblíže nižší celé číslo k podílu. Jestliže pořizovací lhůta dodávky je kratší t t d než délka dodacího cyklu, =, takže vzorec (6) má jednodušší tvar t

4 r Qd = (7) T Příklad Podnik potřebuje pro výrobu ročně 8 tisíc kusů úzkoprofilových součástek. Fixní náklady na jednu objednávku činí tis. Kč, náklady na skladování jednoho kusu za rok činí Kč. Průměrná pořizovací lhůta dodávky je měsíce. Určete, N( ), t, r. Řešení: Do vzorců (3) až (5) dosadíme tyto hodnoty: c = Kč c = Kč T = rok Q =8 ks d = 6 roku Potom = **8 * = 6 36 * = 6 ks N ( ) = ** *8 * = 6 Kč t = * * *8 = roku 3 Protože je splněna podmínka d < t, pro výpočet bodu znovuobjednávky můžeme použít vzorec (7). Platí 8* r 6 = = 3 Závěr: Podnik by měl jedenkrát za 4 měsíce, kdy zásoby součástek klesnou na 3 ks, objednat 6 ks součástek. Zjištěná optimální výše objednávky je patrná i z obr.. B. Stochastické modely zásob Příkladem stochastického modelu zásob je model jednorázově vytvářené zásoby při náhodné poptávce. Tento model je vhodný pro zboží, které po jisté době zastarává - např. pro módní nebo sezónní výrobky, pečivo, ovoce, zeleninu, řezané květiny, noviny, náhradní součásti unikátních strojů apod. Předpokládejme, že pro dané časové období bylo zakoupeno zboží v množství a že poptávka po tomto zboží představuje diskrétní náhodnou veličinu, která nabyla hodnoty Q. Po skončení uvažovaného období mohou nastat dvě krajní situace: - Q, neboli zůstane neprodáno - Q jednotek zboží - Q, neboli bude chybět Q - jednotek zboží Ztráty vzniklé z přebytku nebo z nedostatku zboží v uvažovaném období jsou závislé jednak na rozdílu mezi zakoupeným množstvím zboží a poptávkou, jednak na velikosti ztrát z jednotky přebývajícího množství (označme ji c s ) a nedostávajícího se množství zboží (označme ji c z ). Známe-li pravděpodobnost, s jakou poptávka po zboží v daném období nabude hodnoty Q (označme ji P(Q)), pro očekávané celkové ztráty z přebytku nebo z nedostatku zboží při počáteční zásobě platí Z( ) = c ( Q) P( Q) + c ( Q ) P( Q) s z Q= Q= + (8)

5 Jestliže neuvažujeme náklady na pořízení zásob (provádí se pouze jedna objednávka) a na skladování (předpokládáme, že skladovací doba není dlouhá), cílem řešení uvažovaného modelu je stanovení takové výše počáteční zásoby (a tudíž i velikosti jednorázové dodávky zboží), aby očekávané ztráty vyjádřené výrazem (8) byly minimální. Jestliže funkce Z() má lokální minimum pouze v jednom bodě, pro optimální hodnotu objednávky lze odvodit vztah cz P( Q ) P( Q ) (9) cz + cs Při známých ztrátách c z a c s hodnotu určíme z uvedeného vztahu tak, že při daném rozdělení pravděpodobnosti poptávky spočítáme kumulativní pravděpodobnosti ΣP(Q) a najdeme takové dvě jejich sousední hodnoty, aby mezi nimi ležela hodnota zlomku c z /(c z +c s ). Jinou možností pro stanovení optimální velikosti počáteční zásoby je vyčíslení ztrát Z() pro různé hodnoty a výběr nejnižších ztrát. Lze odvodit, že zlomek c z /(c z +c s ) představuje tzv. úroveň obsluhy, tzn. pravděpodobnost, že nedojde k nedostatku zásob. Příklad Prodejce vánočních stromků se rozhoduje, kolik stromků má objednat u lesního závodu. Na základě zkušeností z minulých let odhaduje zájem o stromky tak, jak je uvedeno v tab.. Tab. Poptávka (ks) Pravděpodobnost,5,,5,35,5 Jestliže nebudou všechny stromky prodány, po Vánocích mohou být nabídnuty do zoologické zahrady nebo do zahradnictví, přičemž prodejce by tratil na každém stromku 8 Kč. Na stejnou částku prodejce odhadl i ušlý zisk z jednoho nedostávajícího se stromku v případě, že by zájem o stromky převýšil jejich objednaný počet. Při jakém počtu dodaných stromků budou očekávané ztráty z jejich přebytku nebo nedostatku co nejmenší? Řešení: Zadaný problém je možné vyřešit s využitím vztahu (9), pro jehož aplikaci je nutné spočítat kumulativní pravděpodobnosti poptávky po stromcích. Tyto pravděpodobnosti jsou uvedeny v tab.. V řešené úloze je míra obsluhy rovna,5, přičemž z tab. vyplývá,4 <,5 <,75. Optimálním počtem objednaných vánočních stromků je tedy 8 kusů. Při tomto počtu budou očekávané ztráty z přebytku nebo z nedostatku stromků, počítané podle vzorce (8), 68 Kč. Tab. Poptávka (ks) Pravděpodobnost Kumulativní pravděpodobnost,5,5 4,,5 6,5,4 8,35,75,5,

Ekonomická stránka činnosti podniku

Ekonomická stránka činnosti podniku Ekonomická stránka činnosti podniku Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Majetková a kapitálová

Více

Řízení projektů. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Řízení projektů. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Řízení projektů Ing. Michal Dorda, Ph.D. Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1 Použitá literatura Tato prezentace byla vytvořena především s využitím následujících zdrojů: ŠIROKÝ, J. Aplikace počítačů v provozu vozidel.

Více

Příklad 1. Řešení 1a. Řešení 1b. Řešení 1c ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 7

Příklad 1. Řešení 1a. Řešení 1b. Řešení 1c ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 7 Příklad 1 a) Autobusy městské hromadné dopravy odjíždějí ze zastávky v pravidelných intervalech 5 minut. Cestující může přijít na zastávku v libovolném okamžiku. Určete střední hodnotu a směrodatnou odchylku

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA aneb Krátký průvodce skripty [1] a [2]

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA aneb Krátký průvodce skripty [1] a [2] PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA aneb Krátký průvodce skripty [1] a [2] Použitá literatura: [1]: J.Reif, Z.Kobeda: Úvod do pravděpodobnosti a spolehlivosti, ZČU Plzeň, 2004 (2. vyd.) [2]: J.Reif: Metody matematické

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti

Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti (Bakalářská práce) Přerov 2012 Markéta Žákovská Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní

Více

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8.1 Obecná východiska určení výstupu, při němž firma maximalizuje zisk Firma maximalizující zisk podřizuje volbu vstupů i výstupů dosažení maximálního ekonomického

Více

Firma je obvykle charakterizována jako subjekt specializující se na výrobu, tj. na přeměnu zdrojů (vstupů) ve statky (výstup).

Firma je obvykle charakterizována jako subjekt specializující se na výrobu, tj. na přeměnu zdrojů (vstupů) ve statky (výstup). 5 Volba technologie 5.1 Základní východiska analýzy firmy V předcházejících kapitolách jsme soustředili pozornost na spotřebitele na trhu výrobků a služeb tedy na formování poptávky na tomto trhu. Nyní

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Řešení krizových situací metody ajejichaplikace Katarína Jelšovská Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Matematické modely oceňování finančních derivátů základy teorie a vybrané aplikace

FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Matematické modely oceňování finančních derivátů základy teorie a vybrané aplikace ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Matematické modely oceňování finančních derivátů základy teorie a vybrané aplikace Mathematical models of financial derivatives pricing

Více

Nástroje pro analýzu dat

Nástroje pro analýzu dat 7 Nástroje pro analýzu dat V té to ka pi to le: Ověřování vstupních dat Hledání řešení Řešitel Scénáře Citlivostní analýza Rychlá analýza Kapitola 7 Nástroje pro analýzu dat Součástí Excelu jsou nástroje

Více

ZÁKLADY PODNIKOVÉ EKONOMIKY

ZÁKLADY PODNIKOVÉ EKONOMIKY ZÁKLADY PODNIKOVÉ EKONOMIKY CVIČEBNICE Pořadové číslo: Zpracoval: Ing. Jan Tichý, Ph.D. 2011 O publikaci Tato cvičebnice vznikla jako praktický doplněk ke skriptům s názvem Základy podnikové ekonomiky.

Více

Finanční. matematika pro každého. f inance. 8. rozšířené vydání. věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů

Finanční. matematika pro každého. f inance. 8. rozšířené vydání. věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů Finanční matematika pro každého 8. rozšířené vydání J. Radová, P. Dvořák, J. Málek věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů metody pro praktické rozhodování soukromých osob i podnikatelů

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA I

FINANČNÍ MATEMATIKA I UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Eva Bohanesová FINANČNÍ MATEMATIKA I Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Mgr. RNDr. Ivo Müller, Ph.D. Studijní text vznikl jako

Více

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ Jaroslav Zlámal Petr Bačík Olomouc, 2011 Úvod Vážený čtenáři, dostáváte k dispozici učební pomůcku,, která je určena k e-learningovému

Více

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS.

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika

4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika 4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika V tradičním modelu rozhodování spotřebitele není brána v úvahu informační bariéra lidé maximalizují svůj užitek za podmínek jistoty a dokonalých znalostí

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY Na přípravě skript se podíleli: Ing. Petr Borkovec - kap. 3, 4, 6 Ing. Roman Ptáček - kap. 1, 2, 5, 9 Ing. Petr Toman - kap. 7, 8 Technická úprava: Ing. Petr Borkovec Ing. Petr

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Denisa Kaderková Matematická optimalizace v podniku potravinářského průmyslu DIPLOMOVÁ PRÁCE Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ Materiály z XX. setkání odborné skupiny pro spolehlivost Praha, září 2005 OBSAH NÁSTROJE PRO

Více

4. ZÁKLADNÍ TYPY ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI DISKRÉTNÍ NÁHODNÉ VELIČINY

4. ZÁKLADNÍ TYPY ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI DISKRÉTNÍ NÁHODNÉ VELIČINY 4. ZÁKLADNÍ TYPY ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI DISKRÉTNÍ NÁHODNÉ VELIČINY Průvodce studiem V této kapitole se seznámíte se základními typy rozložení diskrétní náhodné veličiny. Vašim úkolem by neměla být

Více

Základy oceňování evropských opcí na akcie pomocí multinomického a Black- Scholesova modelu. (Pomocný materiál)

Základy oceňování evropských opcí na akcie pomocí multinomického a Black- Scholesova modelu. (Pomocný materiál) Základy oceňování evropských opcí na akcie pomocí multinomického a Black- Scholesova modelu (Pomocný materiál) Jaroslav Brada, 2010 Základy oceňování evropských opcí na akcie 3 Obsah I. Stručný přehled

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

Komentář k určování obvyklé ceny

Komentář k určování obvyklé ceny Komentář k určování obvyklé ceny V České republice existují cenové předpisy, kterými jsou zákon č. 526/1990 Sb., o cenách (dále jen zákon o cenách ), jeho prováděcí vyhláška, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti

Více