Komunikační techniky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikační techniky"

Transkript

1 E S F p r o j e k t O P v z d ě l á v á n í p r o k o n k u r e n c e s c h o p n o s t I n o v a c e a m o d e r n i z a c e v ý u k y a z v y š o v á n í o d b o r n ý c h k o m p e t e n c í V ě r a J u ř í č k o v á Komunikační techniky O p a v a

2 O b e c n á c h a r a k t e r i s t i k a p r á c e Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu: Oblast podpory: Datum zahájení realizace projektu: CZ.1.07/2.2.00/ Datum ukončení realizace projektu: Vysokoškolské vzdělávání Název: Komunikační techniky Autor: Věra Juříčková Vydání: první, 2011 Jazyková korekce: autor studijní opory Počet stran: 104 Věra Juříčková Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

3 Obsah 1 Úvodem Rychlý náhled studijního materiálu Komunikace a interpersonální vztahy Komunikace Oblasti komunikace nám ukazují komunikaci z hlediska počtu osob zúčastněných v komunikaci: Funkce komunikace Motivace ke komunikaci Komunikační kontext a jeho proměnné Způsoby komunikace Roviny komunikace Bariéry v komunikaci Sociální vnímání Sociální vnímání Chyby v sociálním vnímání Implicitní teorie osobnosti Naše očekávání a naplňující se předpovědi První dojem Stereotypy Atribuce Pozdravy a oslovování, dopisy, telefon, internet, masmédia Setkání pozdravy, představování a oslovení Pozdrav Představování Dopisy Telefonování Internet Masmédia Public relations Vedení rozhovoru a porada Vedení rozhovoru Aktivní naslouchání představuje: Umění klást otázky Konverzace Vedení porady Kroky k efektivnímu vedení porady: Sebeprezentace Sebepojetí Pohled druhých lidí Srovnávání s druhými Vliv kultury /104

4 Interpretace a hodnocení vlastní osoby Sebeuvědomění Sebeovládání Jak zlepšit sebeovládání? Sebeprezentace Kroky pro přípravu projevu Přednes projevu Struktura klíčových kompetencí Konflikt a jeho řešení; vyjednávání Konflikt Druhy konfliktů Rozdíl mezi sporem a problémem Fáze konfliktu Řešení konfliktů Konfrontace (řešení typu vítěz-poražený) Vyhýbání Ústup Kompromis Spolupráce (řešení typu vítěz-vítěz) Taktnost Vyjednávání Fáze vyjednávání Způsoby ukončení vyjednávání: Druhy vyjednávání Zásady principiálního vyjednávání: Formulace nesouhlasu a vyjádření zájmů Nečisté hry, např.: Vyjednávání v obtížných podmínkách: Mediace Přesvědčování a argumentace Přesvědčování(persuase) Předpoklady úspěšného přesvědčování: Argumentace Jako argument lze použít Způsoby argumentace Chyby argumentace Komunikační fauly Překonávání námitek Některé z metod překonávání námitek: Styly přesvědčování Příklady přesvědčování: Týmová spolupráce, mezikulturní komunikace, komunikace v krizi Týmová spolupráce Předpoklady efektivní skupinové práce: Projevy týmového ducha: Problémy v týmové komunikaci Umíme pochválit a kritizovat? Pochvala /104

5 Kritika Interkulturní komunikace Krizová komunikace Hlavní zásady pro komunikaci s člověkem v krizi: Závěr Použitá literatura a zdroje /104

6 1 Studijní opora věnovaná komunikačním technikám nás seznamuje se základy této disciplíny, která je ve středu zájmu různých oborů. Schopnost dobře komunikovat se stává základním požadavkem pro profesionální dovednosti. Komunikační techniky navazují na text věnovaný komunikaci, prohlubují ho a uvádějí do konkrétnějších souvislostí. Cílem komunikačních technik jsou především teoretické znalosti spojené s interaktivní zkušeností ze cvičení, kde se vytvářejí a zkoušejí komunikační dovednosti v praxi. Výběr jednotlivých témat vychází z dlouhodobé zkušenosti autorky. Snažila jsem se zařadit témata, která student uplatní v rámci studia i následující praxi v oblasti sociální politiky a sociální práce. Komunikace ovlivňuje interpersonální vztahy. Pro pracovníky v pomáhajících profesích je nesmírně důležité zvládat komunikovat a přitom si uvědomovat zákonitosti komunikace. Sociální vnímání a jeho chyby ovlivňuje naše představy o lidech. Sociální pracovník by měl znát základy sebeprezentace. Umění pozdravit, oslovit, umět komunikovat tváří v tvář, ale i moderními způsoby komunikace patří dnes k základu vzdělání. Samozřejmé by mělo být i zvládání řešení konfliktu a práce v týmu. Současný globální svět nutí znát i interkulturní rozdíly. Témat ke komunikaci se nabízí mnoho, skripta poskytují pouhý přehled. Pro zájemce je dostatečná nabídka dalších knižních titulů, které vzhledem k zájmu společnosti o tuto problematiku spojenou s emoční inteligencí, nově vycházejí. Proto je nutné i sledovat neustále se rozšiřující knižní nabídku. Ve všech svých textech upozorňuji na nekritické přijímání jakékoliv myšlenky. Domnívám se, že tento postup by měl platit pro každé studium. Konfrontujte s teorií svoje vlastní zkušenosti, přemýšlejte, hledejte v jiných zdrojích pochybujte o jednoznačném výkladu. U předmětu pojímaného v různých oblastech komunikace a neustále se vyvíjejícího jako jsou interakce v měnících se podmínkách socio-historické skutečnosti to platí zcela samozřejmě. Tato skripta jsou pouhým stručným přehledem probírané látky. Ráda bych Vás jako ve všech svých skriptech tímto textem motivovala ke studiu bohaté odborné literatury, která se nabízí v širokém spektru. Ať už četba knih bude vyvolána potřebou dozvědět se něco navíc ke studiu psychologie osobnosti nebo k seminárním či závěrečným pracím, nebo také potřebou porozumět nebo pomoci klientu, obohatí také vždy vás samotné. 6/104

7 Předmět je zaměřen na základní komunikační techniky. Studijní opory jsou určeny jako základní přehled oboru studentům veřejné správy a regionální politiky, ať už se budou orientovat více ve sféře sociální práce nebo veřejné politiky. Přednášená témata jsou koncipována tak, aby se studenti veřejné správy a regionální politiky a středoevropských studií orientovali v základních tématech a procvičili komunikační dovednosti. Předmět se tak stává předpokladem pro navázání na další předměty v rámci přípravy na povolání ve veřejné správě a sociální práci. Obsah předmětu je rozvržen do 10 témat. Samostudium předpokládá prostudování uvedené literatury v doporučeném rozsahu. Pro prohloubení znalostí slouží uvedená doporučená literatura, ze které je vhodné čerpat i při vypracování seminární práce, event. kontrolních úkolů, či osobním zájmu o konkrétní téma. 7/104

8 2 Předkládaný studijní materiál je věnován problematice komunikačních technik, které ovlivňují naši komunikaci a tím zároveň i mezilidské vztahy. Text navazuje na studijní text věnovaný komunikaci a prohlubuje jej. V úvodu shrnujeme teoretické informace o komunikaci obecně. Souvislost mezi vztahy a kvalitou komunikace popisují mnozí autoři (Watzlawick, Satirová, Berne). V teoretické rovině připomeneme oblasti, způsoby, roviny komunikace, stejně jako faktory, které komunikaci brání. Komunikace může být tváří v tvář nebo distanční. Vždy nám komunikaci usnadní, pokud budeme znát vlivy, které vstupují do sociálního vnímání a mohou deformovat realitu. Lidé v pomáhajících profesích by měli umět adekvátně pozdravit a oslovit při různých příležitostech. V moderní společnosti přibývají formy komunikace s kontaktem na dálku, proto i na oblast internetu a masmédií zaměřujeme svou pozornost. Je nutné umět připravit projev a seznámit se se způsoby efektivně vedené porady. Vedení rozhovoru je nutnou součástí kontaktů v sociální práci umět aktivně naslouchat, zdrcadlit a klást otázky není tak samozřejmou dovedností, jakou se zdá být. Sociální pracovník se dostává často do situace, kdy se názory neshodují. Umění řešit konflikt, vyjednávat, přesvědčovat a argumentovat jsou žádanými dovednostmi. Velmi důležité je také umět pracovat v týmu, neboť při týmové spolupráci mohou jedinci zhodnotit své vědomosti a dovednosti efektivněji. Potvrzuje se zde platnost tvrzení: Celek je víc než suma částí. Můžeme se setkat při své práci i s rozdílnými kulturami. Stejně tento text pamatuje na doporučení pro komunikaci v krizové situaci. Cíle studijního materiálu: Cílem studijního materiálu je přiblížit komunikační techniky v základní teoretické rovině. Zároveň neustále poukazujeme na propojení zkušeností s praktickým životem a interaktivní účast v seminářích, ve kterých budeme komunikační techniky procvičovat. Po prostudování studijního materiálu Budete umět: 8/104

9 umět se představit správně telefonovat vhodně sebe reprezentovat psát dopisy řešit konflikt Získáte: prověření teoretických informací o komunikaci v praxi informace o vedení porady informace o vyjednávání Budete schopni: správně argumentovat rozpoznat týmovou atmosféru komunikovat v krizové situaci Průvodcem studiem: Text samotný je pouhým přehledem komunikačních technik. Měl by otevírat cesty k dalšímu studiu a prohlubování témat, o které student projeví zájem. Ve stále rozšiřující se nabídce knih je potřeba se orientovat, sledovat nové tituly a kriticky texty číst. V propojení s realitou vás jistě napadnou mnohá srovnání. Proto jsou v textu řazeny úkoly k zamyšlení a kontrolní otázky, abyste nebyli pouze pasivními čtenáři, ale o textech přemýšleli a ve spojení se subjektivní zkušeností a zájmem si je i lépe zapamatovali. 9/104

10 3 Komunikace a interpersonální vztahy RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Úvodní kapitola je věnována teoretickému úvodu a shrnutí poznatků o komunikaci. Přiblížíme, co se komunikací rozumí, jaké jsou její oblasti, kde ji můžeme využít, jaké jsou její funkce a způsoby. Pro komunikaci je důležité si uvědomit její roviny její souvislost s prožíváním a interpersonálními vztahy. Zároveň je dobré si uvědomit, co komunikaci brání. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly Budete umět: vysvětlit souvislost komunikace a vztahů rozlišit verbální a neverbální prostředky komunikace Získáte: informace o funkcích komunikace Budete schopni: přemýšlet o motivaci ke komunikaci zvážit, zda vztahy s konkrétním jedincem neblokují vaše dorozumění KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY Komunikace a vztahy Oblasti komunikace Funkce komunikace Motivace ke komunikaci Komunikační kontext a jeho proměnné Způsoby komunikace 10/104

11 Roviny komunikace Problémy (bariéry) v komunikaci PRŮVODCEM STUDIEM KAPITOLY V celém textu doporučuji nejen text pročítat, ale současně propojovat s konkrétní vaší zkušeností a vyhledáváním příkladů z praxe. Nejenže učebnímu textu lépe porozumíte, ale zároveň si ho i lépe zapamatujete. Komunikace Komunikace je proces, který má svůj specifický průběh v závislosti na tom, kdo se v komunikaci setká, co si chtějí sdělit, jaký je způsob tohoto sdělení a jeho porozumění. Dokonce i jen změna podmínek může průběh komunikace změnit. Watzlawick (1999) a další představitelé paloaltské školy vnímají komunikaci jako médium pozorovatelných manifestací lidských vztahů. Komunikací neberou jenom jako řeč, nýbrž jako veškeré chování. Pokud se tedy setkáme s nějakým člověkem, i když např. dáváme najevo svůj nezájem a otočíme se, nebo sklopíme oči, jako bychom nechtěli komunikovat, je dobré si uvědomit, že zároveň je naše sdělení vůči němu jasné, tedy komunikujeme. Vyjdeme-li z předpokladu, že veškeré chování v interakční situaci má význam sdělení, tj. je komunikací, plyne z toho, že ať se člověk snaží jakkoliv, nemůže nekomunikovat. Aktivita nebo neaktivita, slova nebo mlčení, vše má význam sdělení. (Watzlawick, 1999, s. 43) Štěpaník (2006) uvádí, že umění jednat s lidmi je založeno na těchto dovednostech: umění mluvit, sdělovat (rétorické a prezentační dovednosti) umění naslouchat umění mlčet (selekce a filtrace sdělení, jeho formy, odhad situace) 11/104

12 Abychom komunikaci lépe porozuměli, připomeňme si jednotlivé prvky, jejichž objasnění pomůže i lépe pochopit komunikační proces Oblasti komunikace nám ukazují komunikaci z hlediska počtu osob zúčastněných v komunikaci: Intrapersonální tj. naše vnitřní řeč, kdy komunikujeme sami se sebou. Takovéto vnitřní přemýšlení umožňuje uvažovat, analyzovat, řešit problémy a zároveň poznávat sami sebe. Jeho úskalím zejména při problémech je myšlení v kruhu, kdy nedokážeme vystoupit z našeho pohledu na problémovou situaci. Interpersonální komunikace představuje komunikaci mezi dvěma lidmi. Kromě sdělování obsahu zde již dochází k vytváření vztahu, můžeme se navzájem ovlivňovat, pomáhat si, sdělovat svoje pocity, ale dostávat se do konfliktů a nějakým způsobem je řešit. Malá sociální skupina je zaměřena na komunikaci mezi více lidmi. Nejběžnější malou sociální skupinou, se kterou má každý zkušenosti, kde se učíme komunikovat, přebíráme komunikační vzory, učíme se řešit problémy, utváříme si pravidla, jak komunikovat, je naše původní rodina. Ta má pro naši komunikaci zásadní význam. Komunikace s veřejností umožňuje uplatňovat tyto funkce komunikace: informovat, přesvědčovat a bavit. Může se jednat o projev řečníka, ale i komunikaci prostřednictvím masmédií Funkce komunikace Obvykle se hovoří o sedmi hlavních komunikačních funkcích (Vybíral, 2000): informativní instruktážní persuazivní (přesvědčovací) operativní zábavní 12/104

13 kontaktní sebereprezentační Motivace ke komunikaci Motivace ke komunikaci je vnímána jako skrytá funkce, kterou si ani nemusíme aktuálně uvědomovat. Může být tedy kognitivní, zjišťovací a orientační zde převažuje touha předat nebo získat informace. Pokud je v popředí zájem se prostřednictvím komunikace zapojit do skupiny a naplňuje naši potřebu někam přináležet, hovoříme o motivaci sdružovací nebo adaptační. Komunikací si také potvrzujeme svoji identitu, ověřujeme si její prostřednictvím hodnotu své osoby to je motivace sebepotvrzovací. Můžeme také komunikovat proto, že máme snahu vyniknout nad druhými ukázat svou přesilu. Anebo komunikujeme jen pro zájem se rozptýlit, pobavit. A konečně existenciální motivace komunikujeme pro zachování duševního zdraví, přirozeně chceme komunikovat s druhými lidmi. Krátkodobá nechuť komunikovat (často u pracovníků pomáhajících profesí) je běžným jevem. Pokud však trvá déle, může signalizovat syndrom vyhoření. Obecně déletrvající absence motivace komunikovat svědčí o duševní patologii. Komunikací člověk uspokojuje smysl života. Lidé, kteří jsou spokojeni se svou komunikací, mají dobré vztahy a jsou spokojení, a tak více odolní vůči psychosomatickým onemocněním. Oblasti a funkce komunikace, stejně jako motivace ke komunikaci ovlivňuje různé komunikační techniky, jejich výběr i způsob realizace Komunikační kontext a jeho proměnné Komunikace ve všech oblastech se odehrává v určitém kontextu. Širší rámec tvoří podmínky, které komunikaci výrazně ovlivňují. Jednak jsou to fyzické faktory - především prostorové uspořádání a čas, ve kterém se komunikace odehrává. Psychologické proměnné se týkají mentální, emoční a vztahové úrovně. Kultura, ve které žijeme, přispívá ke specifikům jak verbální, tak neverbální komunikace. 13/104

14 3.1.5 Způsoby komunikace Jaké jsou možné způsoby komunikování? Nejzákladnějším způsobem je komunikace verbální a neverbální. Komunikace může být ale také sledována z hlediska vyváženosti aktérů jako symetrická nebo komplementární. Podle toho, na co se komunikace zaměřuje, je možné rozlišit komunikaci o obsazích a komunikaci o vztazích. Podle času potom sledujeme komunikaci synchronní a asynchronní. Poslední uváděnou dvojicí způsobů je komunikace oficiální a neoficiální. Verbální komunikace, zvaná též digitální, vytváří složitý, logický systém. Jeho podstatou jsou domluvené konvenční znaky. Digitální sdělení lze většinou zapsat. Digitální jazyk má logickou stavbu, proto se velmi hodí k denotativní komunikaci na obsahové úrovni. Řeč může být mluvená či psaná. Úzce s ní souvisí paralingvistika, která vypovídá o tempu řeči, hlasitosti, intonaci řeči, pomlkách apod. Neverbální komunikace (analogová) má podobu obrazových, pohybových, barvových a jiných symbolů. Analogová komunikace je fylogeneticky starší, má kořeny ve hlubších vrstvách, má proto obecnější platnost než relativně nedávný mnohem abstraktnější způsob verbální komunikace. Neverbální komunikace je mnohdy nevědomá, je pravdivější, obtížně lze měnit vědomým způsobem - zejména pod vlivem emocí. Je obtížné emoce skrývat, ale i uměle předstírat tam, kde je skutečně neprožíváme. Prostředky neverbální komunikace ( řeč těla, prostoru a objektů): Mimika výrazy tváře, oční kontakt, úsměv; Haptika doteky vyjadřuje vztah pozitivní i negativní; Posturologie postoj těla uzavřený a otevřený, nakloněný dopředu, dozadu; Gestika gesta jako symboly, ilustrátory, regulátory a adaptéry kulturní rozdíly; Proxemika vzdálenost mezi lidmi vertikální a horizontální; prostor intimní, osobní, společenský a veřejný; Teritorialita vyznačení vlastnictví prostoru nebo jeho hranic, označení předmětů 14/104

15 Komunikace prostřednictvím předmětů (blízkých tělu a vzdálenějších)- naše oblečení, účes, doplňky, kabelka, auto, způsob bydlení Roviny komunikace Podstatné je si uvědomit, že komunikace probíhá zároveň ve třech rovinách obsahové to co chci sdělit, prožitkové to, co prožívám a vztahové - jaký mám vztah s tím, s kým komunikuji. obrázek: Roviny komunikace dodám obsahová věcná, vědomá vědomá prožitková já rovina nevědomá vztahová my rovina Kromě rozlišení rovin na tři úrovni můžeme přemýšlet o vědomé a nevědomé úrovni. Řečník ovlivňuje posluchače v rovině vědomé i podvědomé, daří-li se to na obou úrovních, máme úspěch. Zatímco rovina obsahová se pojí s vědomou úrovní, velmi často komunikační rovina prožitková a vztahová bývají pro nás aktuálně neuvědomované. Zároveň však vzhledem k tomu, že vystupují především v neverbální komunikaci a paralingvistických charakteristikách, jsou pro příjemce dobře rozpoznatelné. K ZAPAMATOVÁNÍ 15/104

16 Důležité je si uvědomit, že pokud je aktuálně narušen vztah mezi komunikujícími, zhoršuje se možnost sdělení obsahu, např. při hádce se obtížně domluvíme. ÚKOLY K ZAMYŠLENÍ Uveďte konkrétní příklady z praxe, kdy došlo na základě aktuálních vztahových neshod nebo díky silnému prožitku ke zkreslení obsahu. Bariéry v komunikaci Je potřeba také zmínit, co komunikaci může komplikovat. Plamínek uvádí tyto čtyři typy bariér (Plamínek, 1994): Horizontální Vertikální Kulturní Jazykové Horizontální bariéry Každý z nás je originální člověk se svými postoji, hodnotami, komunikací Nejlépe nám rozumějí ti, kteří jsou nám podobní myslí stejným způsobem a mají stejné názory. Souznění posiluje naše přesvědčení, vzájemně se podporujeme ve svých pravdách vytváříme sociální druh. Stejně jako v biologii biologický druh, jestliže se kříží jen s podobným, degeneruje. Totéž platí v komunikaci, jestliže se setkáváme jen s lidmi, kteří mají stejné názory, pak se izolujeme křížíme stále stejné myšlenky. K ZAPAMATOVÁNÍ Obvykle absence rozdílných názorů je možností, jak dojít k fanatismu. 16/104

17 Zdravá společnost nebo sociální skupina (i rodina) potřebuje pluralitu názorů. Vertikální bariéry Vertikální bariéry vedou k nefungující komunikaci nebo komunikaci fungující s obtížemi a napětím. Vyplývají z rozdílnosti ve společenské hierarchii např. občan úřad, podřízenýnadřízený, dítě rodič, student vyučující. Přístupy se mohou podobně jako výchova rozdělit na autoritativní, liberální či demokratický. Dialog umožňuje větší angažovanost zúčastněných, vedoucí, kteří vládnou autoritativně se často vyhýbají týmové spolupráci, podřízení pracují ve strachu, jsou pasivní, obtížně motivovatelní, bez zájmu. Kulturní bariéry Kulturní bariéry jsou zejména v amerických učebnicích neodmyslitelnou součástí textu. I v naší multikulturním soužití se stále více setkáváme s rozdílností kultur a musíme se učit, jak správně s nimi komunikovat. Často se srovnávají přístupy v USA, Evropy východní a západní, severní a jižní, arabském a asijském prostředí. Jazykové bariéry Rozdílnost jazyků je bariérou sama o sobě. V mnohých jazycích však ještě bariéry navyšují sémantické posuny významů kdy totéž nebo podobné slovo má zcela opačný význam. ÚKOLY K ZAMYŠLENÍ Vybavíte si záměny slov, které vás přivedly do obtížných nebo humorných situací? Komunikaci komplikují i bariérové postoje. Postoje k něčemu lidé vyjevují navenek, vycházejí ze zájmů. V praxi postoje a zájmy zaměňujeme, což se zejména při vyjednávání stává bariérou zabraňující vzniku dohody (například můj vyjádřený postoj je : Chci zvýšit plat., ale zájem je : Chci si koupit auto. ). Naše zájmy mohou být na nevědomé úrovni. 17/104

18 Za bariérové postoje můžeme považovat takové, které také komplikují vztahy s druhými lidmi: xenofobie (rasová, náboženská, národnostní...), extrémismus, fanatismus, závist, zlehčování všeho, poraženectví... SHRNUTÍ KAPITOLY Třetí kapitola byla kapitolou, která shrnula poznatky o komunikaci z teoretické roviny. Vysvětlení, jakých oblastí se komunikace týká, stejně jako pochopení jejich funkcí či naší motivace, přispívá k objasnění termínu v širším kontextu. Způsobů, jak komunikovat je několik, základní dělení je na komunikaci verbální a neverbální. Roviny komunikace vysvětlují, co všechno komunikací ovlivňujeme a jak společně souvisejí obsah, prožitek a vztahy. V závěru upozorňujeme na možné druhy překážek v komunikaci. KONTROLNÍ OTÁZKY Která oblast komunikace je vám nejbližší? Čemu lidé věří, když je verbální a neverbální komunikace v rozporu? O čem pojednává proxemika? S jakými bariérami v komunikaci máte problémy? ÚKOLY K ZAMYŠLENÍ Vyhledejte různé definice komunikace a porovnejte je. Najděte různé citáty o komunikaci a uvádějte asociace z vlastní zkušenosti. PRO ZÁJEMCE Nestačí mluvit k věci, musí se mluvit k lidem. S.J. Lec (in Mikuláštík, 2003 s, 136) 18/104

19 V knize Základy mezilidské komunikace autora DeVito (2001), na s. 16 je krátký test o interpersonální komunikaci, doporučuji vám ho vyzkoušet. 19/104

20 4 RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Kapitola věnovaná sociálnímu vnímání přibližuje, jak vnímáme jiné lidi a co nás ovlivňuje. Chyby v sociálním vnímání ukazují, jak implicitní teorie osobnosti, očekávání a předpovědi, stereotypy nebo pořadí dojmů mohou zkreslit naše vjemy. Atribuce ukazuje, jak hodnotíme chování druhých nebo své vlastní podle toho, jakou motivaci jim přisuzujeme a zároveň rozdíly v hodnocení sebe a druhých lidí. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly Budete umět: vysvětlit pojem sociální vnímání zmírnit vlivy stereotypu Získáte: nadhled nad možnými omyly v sociálním vnímání Budete schopni: vysvětlit principy atribuce uvažovat o stereotypech KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY Sociální vnímání Chyby při sociálním vnímání Implicitní teorie osobnosti, stereotypy, atribuce 20/104

21 Sociální vnímání Při sociálním vnímání, tedy při vnímání lidí a mezilidských vztahů, se rovněž uplatňuje trojstupňový proces vnímání smyslové vjemy, jejich třídění, jejich interpretace (vyhodnocení). Tento proces funguje jako celek a v běžném životě ho nedělíme na části, vnímání je celostní proces. Obvykle přijímáme informace ze všech smyslů zároveň při seznámení s druhým člověkem vidíme jeho podobu, mimiku, gesta, slyšíme jeho hlas, vnímáme dotek jeho ruky a můžeme zaznamenat jeho tělesný pach. Subjektivnost vnímání je podporována tím, že sociální vnímání je výrazně ovlivněno emocemi, subjektivní zkušeností a vlivy sociokulturního prostředí. Komunikace je ovlivněna také sebepojetím. Zároveň je obtížné oddělit sebepojetí od vnímání, poněvadž vnímání sebe sama ovlivňuje vnímání druhých lidí. Často na základě útržkovitých vjemů doplníme vnímání naučeným způsobem podle našich přání, a tak, aby nám to vyhovovalo. Člověk, který žije uvnitř určitého sociálního prostředí, vlastní přímou zkušenost, vnímá prostřednictvím určitého filtru. Zafixování určitého způsobu vnímání má pak charakter postoje. (Mikuláštík, 2003, s. 57) Chyby v sociálním vnímání Do tohoto procesu intenzivně vstupují naše dřívější zkušenosti, které způsobují zkreslení skutečnosti a následně ovlivňují to, co si ze sdělení mluvčího vybereme a jak mu porozumíme. Je tedy pravděpodobné, že více lidé může vnímat stejné podněty, ale třídění smyslových vjemů a především jejich interpretace na základě subjektivních psychických faktorů (zkušeností, přání, očekávání,aktuální motivace, potřeb, hodnot, zájmů...) a rozdílných kulturních faktorů nebude stejná. Mluvíme o chybách v sociálním vnímání, kterými se zabývají mnozí autoři. DeVito (2001) uvádí pět faktorů, které komunikaci ovlivňují nejvýrazněji. Mezi procesy ovlivňující vnímání patří: implicitní teorie osobnosti, naše očekávání a naplňující se předpovědi, první dojem, stereotypy, předsudky, atribuce. 21/104

22 4.2.1 Implicitní teorie osobnosti Každý z nás si v průběhu získaných zkušeností vytváří představu o osobnostních vlastnostech, které se vyskytují ve společných trsech. Pokud se objeví některý z nich, máme tendenci předpokládat i výskyt ostatních vlastností. Např. když je někdo inteligentní, je také pracovitý a úspěšný. Tato chyba se nazývá haló efekt a je funkcí implicitní teorie osobnosti. Spočívá v tom, že s pozitivními vlastnostmi spojujeme další pozitivní rysy. O opačném haló efektu hovoříme tehdy, když jde o spojování negativních vlastností. Samozřejmě můžeme tak ovlivnit vnímání a následně hodnocení člověka u přátel nebo v období zamilovanosti máme tendenci negativní vlastnosti ignorovat. U nepřátel si jich naopak všimneme velmi brzy. Mohou nám tak uniknout vlastnosti, které daný člověk ve skutečnosti má nebo nemá) a naše vnímání s takto vytvořenými bariérami je potom nepřesné nebo zkreslené. Podobně může vzniknout na základě klientových špatných (nebo dobrých) zkušeností, např. se sociálními pracovníky, jeho pozitivní (nebo negativní) implicitní teorie osobnosti o všech sociálních pracovnících. Implicitní teorie osobnosti, ze kterých lidé vycházejí, se od sebe liší v různých kulturách, ale i skupinách lidí Naše očekávání a naplňující se předpovědi Obvykle máme nějaké předpoklady, jaký bude druhý člověk, jak se bude chovat v určité situaci. V konkrétním setkání potom postupujeme tak, že my se chováme takovým způsobem, jakoby druhý člověk danou vlastnost měl. Máme dohodnutou schůzku s klientem Janem, o kterém jsme slyšeli, že je často konfliktní až agresivní. Tato domněnka se v reálném setkání promění ve skutečnost, a to proto, že my vysíláme k němu signály prozrazující, že očekáváme konflikt a hádku. Naše chování přispěje k tomu, že se pohádáme. Tak výsledek našeho působení na druhého posílí naše přesvědčení, že ten člověk skutečně takový je a říkáte si: Vždyť jsem to říkal. Nejsme mnohdy ochotni připustit, že k takovému Janovu chování jsme přispěli svým přístupem vytvořeným na základě svých očekávání. 22/104

23 Často tento jev můžeme vidět při vstupu jedince do vytvořené sociální skupiny. Pokud například přijde do třídy nově příchozí student s pocitem, že ho nikdo nemá rád a vlastně sem nepatří, chová se takovým způsobem, že mu okolí opravdu jeho předpoklady potvrdí. Svým chováním totiž vyprovokuje ostatní k negativním způsobům chování. ÚKOLY K ZAMYŠLENÍ Zkuste si vybavit nějakou situaci, kde se vám vaše předpovědi naplnily První dojem Nejčastěji hovoříme o efektu prvního dojmu, který je všeobecně známou chybou při vnímání. První dojem ze setkání se stává filtrem pro další informace. Významnou roli zde hrají prvky neverbální komunikace. Proto jsou zdůrazňovány způsoby chování při prvních kontaktech, např. při přijímacích pohovorech. První informace slouží k vytvoření jakési obecné představy o druhém jedinci, kterou již následně pouze upřesňujeme. Informace získané na základě prvního dojmu, byť nemají další opodstatnění, se velmi obtížně korigují a trvá poměrně dlouhý čas nebo potřebujeme hodně nových zkušeností, které nás přesvědčí změnit názor na danou osobu. Dejte pozor, abyste nepřehlédli další signály, případně je nezkreslili, pokud je první dojem příliš silný. ÚKOLY K ZAMYŠLENÍ Vybavte si situaci, kdy jste si na základě prvního kontaktu s daným člověkem vytvořili dojem, ať už dobrý nebo špatný, který jste během dlouhodobějších kontaktů s ním změnili? Z čeho jste při prvním dojmu především vycházeli? Podobně může působit efekt čerstvého dojmu. Dojem, který přichází jako poslední, je nejčerstvější, se nazývá jako efekt nedávnosti. Chování někoho, např. pokud nás výrazně zklamal, může zastínit dobrou předchozí zkušenost s ním. 23/104

24 4.2.4 Stereotypy Stereotypy jsou spojeny s předsudky, které máme zafixovány při vnímání určité skupiny lidí, která vykazuje nějaké společné znaky. Vytváří se během socializace, kdy přejímáme názory a postoje svého okolí podle určitých vzorů tak, jak je to v běžné v kultuře a prostředí, ve kterém vyrůstáme. Tak si vytváříme schematizovaný pohled a postoj na příslušníky různých národů, etnických menšin, náboženství, ale i na muže a ženy, bezdomovce, učitelky, úředníky, homosexuály nebo dokonce spojujeme vlastnosti podle křestních jmen nebo ve spojení, které daná skupina užívá (majitelé aut značky Audi). Je důležité si uvědomit, že stereotypy ovlivňují naše vnímání tím více, čím méně máme informací. Bezpochyby ve vaší představě naskočily charakteristiky, které byste označili jako obecné. Při setkání s konkrétním člověkem, o němž víme, že k nějaké skupině patří, vítězí zpočátku ne to, co vnímáme, ale zkušenosti ze stereotypu. Pokud např. nevíme, že je daná klientka prostitutka, vnímáme její vlastnosti jinak, než kdybychom informaci o formě její obživy znali jako první. V tomto případě na jejím chování vidíme i ty charakteristiky, které bychom neviděli, kdybychom nevěděli, že je prostitutka. Stereotypy naše vnímaní zkreslují v tom smyslu, že zabraňují vnímat individualitu jedince. Stereotypy redukují naši schopnost rozpoznat další projevy chování. Zařazením lidí do kategorií a posuzováním podle stereotypu příslušnosti k dané skupině vytváříte komunikační bariéru ( DeVito, 2001, Mikuláštík, 2003). Pro sociálního pracovníka je zvlášť důležité, aby se vyvaroval chyb, které naše vnímání díky stereotypům vykazuje. Jak zmírnit vliv stereotypu: - shromažďujte více informací o chování jednotlivců - racionálně prověřujte svá vyhodnocení opřená o fakta - rozlišujte fakta a domněnky - nepodléhejte tlaku skupiny (Mikuláštík, 2003) 24/104

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY Leadership IV REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Příležitost pro každého vzdělávací projekt OP VK OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Výuka bude probíhat v učebně OK

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 KOMUNIKACE

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 KOMUNIKACE KOMUNIKACE V nejširším slova smyslu můžeme komunikací nazvat vše, čím lidé působí jeden na druhého. Je to proces, při němž dochází k vyměňování významů mezi lidmi. Během komunikace si předáváme informace.

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Personální kompetence

Personální kompetence Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Personální kompetence 1. přednáška 1/10 Moduly: Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Studijní materiály na http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/415/?ucebni-opory

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace - 1 Komunikační proces probíhající ve společnosti písemné dorozumívání mezi lidmi. Budeme se zabývat především písemnou

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ s LIDMI. na vysoké škole, v organizaci, ve společnosti

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ s LIDMI. na vysoké škole, v organizaci, ve společnosti KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ s LIDMI na vysoké škole, v organizaci, ve společnosti Zdroj: http://www.ubh.com/blog/2012/01/communicating-with-your-home-builder/ Osnova 1) Úvod soft skills 2) Jedinec a společnost

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák Profesionální manažerská diagnostika Vyhodnocení Jan Novák May. 2014 Čtyři úrovně Úroveň Vzorová Účastníci rozumí a přizpůsobují se celé složitosti svého prostředí, vytváří aktivní vztahy a zajišťují zvyšování

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Základní struktura prodejního rozhovoru

Základní struktura prodejního rozhovoru PÉČE O KLIENTA II. Základní struktura prodejního rozhovoru CÍL Pozitivní závěr Uzavření obchodu Překonání námitek/ argumentace Prezentace řešení Analýza stávající situace - vyvolání diskuse odkrytí potřeb

Více

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD - OPAKOVÁNÍ DEFINICE: AKTIVNÍ

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Sociální komunikace v knihovnách I

Sociální komunikace v knihovnách I Sociální komunikace v knihovnách I Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Vědecká knihovna v Olomouci Terminologie - Komunikace Communicare (latinské slovo) znamená spojovat se, spoluúčastnit se Communicatio (latinské

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY

KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY Ing. Petra Palasová TŘI OKRUHY I. Proč je toto téma v pedagogické praxi důležité II. Sebeprezentace III. Techniky SYSTÉM PRÁCE - TEORIE - PRAXE - ÚKOLY

Více

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM VY_32_INOVACE_PSY_11 ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 1 Pravidla telefonického rozhovoru

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 1 Pravidla telefonického rozhovoru V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 1 Pravidla telefonického rozhovoru Lektor: Kateřina Novotná Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Psychologie komunikace. Mgr. Vlčková Naděžda PaedDr. Brádková Hana

Psychologie komunikace. Mgr. Vlčková Naděžda PaedDr. Brádková Hana Psychologie komunikace Mgr. Vlčková Naděžda PaedDr. Brádková Hana To nejdůležitější na začátek cíl, realita, možnosti, volba - vůle O Cíl : O Co je cílem O Co chcete, aby se stalo realita O Jaký je současný

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Člověk v konfliktních situacích

Člověk v konfliktních situacích VY_32_INOVACE_PSY_8 Člověk v konfliktních situacích Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí SŠ Tematická oblast: Psychologie člověka Předmět: Psychologie Výstižný

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/ 03/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Rétorika a komunikační dovednosti I. seminář

Rétorika a komunikační dovednosti I. seminář Rétorika a komunikační dovednosti I. seminář Potřeba sociální interakce jsme společenští tvorové, potřebujeme komunikovat a sdělovat si to se odehrává v nějakém sociálním kontextu jsme součástí nějaké

Více

Komunikace v průmyslové organizaci

Komunikace v průmyslové organizaci Komunikace v průmyslové organizaci doc. Ing. František Steiner, Ph.D. Obsah 1. Funkce komunikace v organizaci. Model základního komunikačního procesu. Komunikační toky v organizaci. Komunikační bariéry

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 1 1 Tato práce byla podpoøena

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více