Maturitní práce jako projekt Distanční text

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní práce jako projekt Distanční text"

Transkript

1 Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Číslo projektu Název projektu Název příjemce Digitální projektování ve strojírenství CZ.1.07/1.1.04/ Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Maturitní práce jako projekt Distanční text

2 1 Celkový obraz O modulu Pomůcky a nástroje Pravidla a konvence Strana 2/78

3 2 Obsah 1. Celkový obraz 2 2. Obsah 3 3. Maturitní práce jako projekt Maturitní práce jako projekt Dočasnost a jedinečnost projektu Složitost a komplexnost projektu 7 4. Maturitní práce z hlediska školské legislativy Zadání maturitní práce Vedoucí a oponent maturitní práce Obhajoba maturitní práce 9 5. Maturitní práce a vybraná ustanovení autorského zákona Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana Autorské dílo Osobnostní práva Majetková práva Autorství Školní dílo Citace z pohledu autorského zákona Příprava na maturitní práci Výběr tématu práce Příprava práce Struktura maturitní práce Vnitřní členění práce Titulní strana Prohlášení, poděkování Úvod Členění vlastního textu Závěr Anotace Resumé Poznámkový aparát Strana 3/78

4 7.10 Bibiografická citace podle normy ČSN ISO Prameny a literatura Přílohy, seznamy Nejčastější gramatické nedostatky Psaní velkých a malých písmen Psaní i a y Psaní předložek a předpon s a z Psaní přejatých slov Čárky ve větě jednoduché Čárky v souvětí Nejčastější stylistické nedostatky Časté užití nadbytečných frází Používání cizích slov Nesprávné pořadí slov Používání zkratek Stylizační chyby Opakování slov Nepřesná vyjádření Vynechávání slov Používání slangu a argotu Podmiňovací způsob Nejčastější formální nedostatky Úprava textu podle normy ČSN Členicí interpunkční znaménka Značky jednotek Čísla Formální zpracování maturitní práce I Odstavec Netisknutelné znaky Práce s textem Formát písma Formální zpracování maturitní práce II Strana 4/78

5 13.1 Práce se styly Odrážky a číslování Víceúrovňové číslování Ohraničení Formální zpracování maturitní práce III Vzhled stránky Textové nástroje Tabulky Odkazy a obsah Obrázky v textu Šablona maturitní práce I Titulní list Náležitosti titulního lstu Šablona maturitní práce II Seznam správných odpovědí na autotesty Rejstřík Strana 5/78

6 3 Maturitní práce jako projekt Popis lekce: Délka lekce: 45 minut Klíčová slova: projekt, projektové techniky psaní, maturitní práce Motivace: 3.1 Maturitní práce jako projekt Existují různé definice pojmu projekt. Většina z nich se však shoduje na třech základních atributech, kterými jsou: dočasnost, jedinečnost a složitost a komplexnost. Project Management Institute, který je oborovou autoritou především v severoamerické oblasti, definuje projekt jako časově omezené úsilí podniknuté za účelem vytvoření jedinečného produktu nebo služby. Vyjdeme-li z této definice, stává se jakýmsi typem projektu i závěrečná práce, kterou vypracovávají studenti středních škol jako nedílnou součást profilové části maturitní zkoušky. Projektové techniky psaní jsou v našem pojetí zastřešujícím termínem, který v sobě zahrnuje klíčové kompetence nezbytné k úspěšnému napsání a následné obhajobě maturitní práce ve střední odborné škole. 3.2 Dočasnost a jedinečnost projektu 1. Dočasnost znamená jednoznačné vymezení projektu svým začátkem a koncem. Projekt je ukončen, bylo-li dosaženo jeho cílů nebo bylo-li zjištěno, že cíle jsou nedosažitelné. Nesmíme zaměňovat pojem dočasnost s pojmem dopad formulace závěrů práce a jejich obhájením před zkušební maturitní komisí končí projekt. Aplikace zjištěných poznatků v práci v praxi může mít dalekosáhlý dopad ještě dlouhou dobu po skončení projektu. 2. Jedinečností se rozumí, že výstup projektu se liší v nějakém ohledu od produktu jiného, přináší nová fakta, vlastní poznatky a že není pouze výpisem, v horším případě opisem, pramenných zdrojů a literatury. V případě maturitní práce je tímto nosným a jedinečných výstupem především kritické zhodnocení a posouzení stavu zpracování pojednávané problematiky v pramenech a literatuře a pregnantní formulace vlastních výstupů Strana 6/78

7 3.3 Složitost a komplexnost projektu Složitost a komplexnost se dá obecně vymezit jako souhrn souvisejících prvků, který je sdružen v jeden celek. Na maturitní práci by se měl student připravovat již během studia bude např. v odborných a na střední škole. V průběhu studia by se měl zaměřit na určitou problematiku, v níž získá hlubší znalosti (na niž např. zaměří v odborných předmětech své referáty, prezentace, apod.). V první části maturitní práce by měl student prokázat dobrou znalost zkoumané problematiky a zpracování daného tématu v pramenech a literatuře (tedy to, co již o daném problému napsali jiní). V další výzkumné části práce by měl pracovat s vytýčenými cíli a hypotézami tak, aby mohl zformulovat jedinečné závěry. Při psaní práce tedy postupuje krok za krokem, zvažuje jevy ve vzájemných souvislostech a jako složitý komplex vzájemně propojených jednotlivostí Strana 7/78

8 4 Maturitní práce z hlediska školské legislativy Popis lekce: Délka lekce: 45 minut Klíčová slova: Motivace: 4.1 Zadání maturitní práce Zadání maturitní práce obsahuje a. téma maturitní práce, b. termín odevzdání maturitní práce, c. způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce, d. kritéria hodnocení maturitní práce, e. požadavek na počet vyhotovení maturitní práce a f. určení částí tématu zpracovaných jednotlivými žáky v případě, že maturitní práci bude zpracovávat několik žáků společně. Zadání maturitní práce určuje ředitel školy s dostatečným předstihem s ohledem na rozsah, obsah a náročnost zpracování tématu práce, nejpozději však čtyři měsíce před termínem obhajoby maturitní práce. Žák má na vypracování maturitní práce lhůtu nejméně jeden měsíc. Pokud je určeno více než jedno téma, žák si téma maturitní práce volí v termínu stanoveném ředitelem školy; pokud si žák ve stanoveném termínu téma nezvolí, vylosuje si jedno téma z nabídky určené ředitelem školy. Maturitní práci může zpracovávat a obhajovat několik žáků společně i v tomto případě jsou žáci hodnoceni jednotlivě. Téma a zadání maturitní práce se zachovává i pro opravnou a náhradní zkoušku. 4.2 Vedoucí a oponent maturitní práce Ředitel školy určí nejpozději čtyři měsíce před termínem obhajoby maturitní práce vedoucího maturitní práce a nejpozději jeden měsíc před termínem obhajoby stanoví oponenta maturitní práce. Vedoucím a oponentem maturitní práce může být i fyzická osoba, která není v pracovněprávním vztahu k právnické osobě vykonávající činnost školy a působí nebo působila v oblasti související s tématem maturitní práce. Vedoucí a oponent zpracují jednotlivě písemný posudek maturitní práce. Posudky jsou předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby maturitní Strana 8/78

9 práce. 4.3 Obhajoba maturitní práce Příprava obhajoby maturitní práce trvá nejméně 5 minut, o prodloužení doby přípravy rozhoduje předseda zkušební maturitní komise. Obhajoba maturitní práce trvá nejdéle 30 minut. Neodevzdá-li žák pro vážné důvody práci ve stanoveném termínu, omluví se písemně řediteli školy nejpozději v den stanovený pro odevzdání práce. Uzná-li ředitel školy omluvu, určí žákovi náhradní termín pro odevzdání maturitní práce. Pokud žák maturitní práci neodevzdá ve stanoveném termínu bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů nebo pokud mu omluva nebyla uznána, posuzuje se, jako by danou zkoušku vykonal neúspěšně Strana 9/78

10 5 Maturitní práce a vybraná ustanovení autorského zákona Popis lekce: Délka lekce: 45 minut Klíčová slova: Motivace: 5.1 Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana Pojmem duševní vlastnictví označuje Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) z roku 1967, která je jedním ze základních mezinárodních dokumentů v oblasti ochrany autorských práv, práva autorů k: literárním, uměleckým a vědeckým dílům; výkonům výkonných umělců; zvukovým záznamům; rozhlasovému vysílání; vynálezům ze všech oblastí lidské činosti; vědeckým objevům; průmyslovým vzorům a modelům; továrním, obchodním známkám a známkám služeb; obchodním firmám a obchodním názvům; právu na ochranu proti nekalé soutěži; všem ostatním právům vztahujících se k duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké. V České republice se do roku 1990 používal pro označování duševního vlastnictví zejména v oblasti průmyslových práv termín nehmotné statky. Současná doba s překotným rozvojem informačních technologií a s globální dimenzí výměny informací v klasické i elektronické podobě (zejména v prostředí bezdrátového či satelitního vysílání nebo počítačové síti Internetu) přináší s sebou nezbytnost zvýšené ochrany tohoto duševního vlastnictví. Protože jsou výsledky duševní činnosti natolik obecné a téměř bez jakýchkoli omezení přístupné, nabývá právní regulace v této oblasti stále většího významu. Základem pro obecnou úpravu autorského práva je zákon č. 40/196 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (od svého vydání do současnosti má téměř šest desítek změn a novel) Strana 10/78

11 Zvláštním předpisem, který se vztahuje k autorskému právu, je zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změněn některých zákonů, ve znění pozdějších změn a dodatků (od vydání zákona do současnosti vyšlo sedm novelizací). Kromě těchto dvou předpisů reflektuje prvání praxe celou řadu evropských směrnic a mezinárodních úmluv. Autorský zákon upravuje práva autora k jeho dílu; práva související s právem autorským práva výkonného umělce k jím vytvořenému uměleckému výkonu práva výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu práva rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho původnímu vysílání právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k ěmuž uplynula doba trvání majetkových práv právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu právo pořizovatele k jím pořízené databázi Součástí platné legislativní úpravy je ochrana těchto práv a kolektivní správa autorských práv a práv souvisejících s autorským právem. Protože budeme při psaní maturitní práce jednak vytvářet "autorské dílo" jako autoři, jednak budeme vycházet ze zdrojů, které jsou zcela jistě předmětem ochrany duševního vlastnictví, je nezbytné seznámit se alespoň v základní míře s právním rámcem, z jehož hranicích se budeme pohybovat. 5.2 Autorské dílo Předmětem ochrany autorského práva je podle 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb,, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon, v platném znění, dílo literární a jiné dílo umělěcké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické. Autorskými díly jsou např. díla slovesná, divadelní, výtvarná, kartografická, hudební, audiovizuální, díla architektonická, díla užitého umění. Autorským dílem může být i jakýkoli jiný druh díla, bude-li splňovat pojmové znaky autorského díla, i když ho autorský zákon výslovně neuvádí. Za dílo se též považuje počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Databáze, která je způsobem výbětu nebo uspořádáním programu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou systematicky a metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupňovány elektronicky, či jiným způsobem, jsou dílem souborným Strana 11/78

12 Fotografie a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii jsou chráněny jako dílo fotografické. Aturské právo se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části, včetně názvu a jmen postav. Předmětem autorského práva je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka. Sborník je dílem souborným. Autorským dílem není: námět díla sám o sobě denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě myšlenka princip metoda objev věděcká teorie matematický nebo obdobný vzorec statistický graf apod. Ochrana podle autorského práva se nevztahuje na 1. úřední dílo, jímž je a. právní předpis b. rozhodnutí c. opatření obecné povahy d. veřejná listina e. veřejně přístupný rejstřík f. úřední dokumentace apod. 2. výtvory tradiční lidové kultury, není-li pravé jméno autora obecně známo - užít takové dílo lze jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu. 5.3 Osobnostní práva Osobnostní práva autora k jeho dílu zahrnují zejména právo rozhodovat o metodách zveřejnění svého díla; o uvádění svého autorství; o změnách obsahu díla a jiných zásazích. Autor má právo na nedotknutelnost svého díla. Tato práva jsou nepřevoditelná, autor se jich nemůže vzdát a zanikají až smrtí autora. 5.4 Majetková práva Strana 12/78

13 Majetková práva stanovují právo autora a oprávněných osob pro použití díla. Majetková práva trvají, pokud není stanoveno jinak, po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. Pokud je dílo kolektivním dílem několika autorů, počítá se tato doba od smrti posledního z nich. Je-li dílo anonymní, trvají majetková práva 70 let od jeho oprávněného zveřejnění. Pokud nebylo dílo zveřejněno v průběhu 70 let od jeho vzniku, majetková práva po uplynutí této doby zanikají. 5.5 Autorství Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila. V případě souborného díla je autorem fyzická osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala - tím nejsou dotčena práva autorů děl, která jsou do souborného díla zařazena. V případě díla, které vzniklo společnou tvůrčí činností dvou nebo více autorů do doby dokončení díla jako dílo jediné (dílo spoluautorské), přísluší autorská práva všem spoluautorům společně a nerozdílně. To platí i v případě, že lze výsledky tvůrčí činnosti jednotlivých spoluautorů odlišit, pokud nejsou způsobilé samostatného uití. Spoluautorem není ten, kdo ke vzniku díla přispěl pouze poskytnutím pomoci nebo rady technické, administrativní nebo odborn povahy nebo poskytnutím dokumentačního nebo technického materiálu. Spoluautorem není ani ten, kdo dal ke vzniku díla podnět. Spoluautoři rozhodují o nakládání s dílem. Podíl jednotlivých spoluautorů na společných výnosech je, pokud není dohodnuto jinak, úměrný velikosti jejich tvůrčích příspěvků. Nelze-li tento podíl rozlišit, jsou podíly na výnosech stejné. 5.6 Školní dílo Dle ustanovení 35 odst. 3 autorského zákonaje školním dílem dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení. Maturitní práce je tedy v tomto smyslu školním dílem. Do autorského práva nezasahuje škola či škoslké či vzdělávací zařízení, užije-li školní dílo nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo vlastní vnitní potřebě. Škola tedy může použít maturitní práci, kterou napsal její žák nebo student k výuce nebo vlastní potřebě, nesmí však z tohoto užití mít přímý nebo nepřímýý hospodářský nebo obchodní prospěch. Je však nutné přiměřeně použít příslušné ustanovení ( 31 odst.1) autorského zákona o citaci a uvést jméno autora, název díla a pramen. 5.7 Citace z pohledu autorského zákona Citace v odborné publikaci je formalizovaný odkaz na určitou myšlenku, výsledek nebo metodu v jiné publikaci. Třetí oddíl autorského zákona vymezuje bezúplatné zákonné licence, tedy případy, v nichž lze autorské dílo bezúplatně využít. V 31 vymezuje citaci autorského díla Strana 13/78

14 Do autorského práva nezasáhne ten, kdo ve svém díle užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů (zdůrazňjeme slova v odůvodněné míře - citace se nesmí stát jakousi "vatou" sloužící k nárůstu počtu normostran, a výňatky - ne celé oddíly, kapitoly, odstavce, ale pouze to, co je nezbytně nutné pro naši práci). Vždy je však nutno uvést, je-li to možné (pokud je autor znám, nejedná se o dílo anonymní apod.) jméno autora, název díla, pramen. Souhrnem údajů o citované publikaci nebo její cásti, které umožňují její identifikaci, je tzv. bibliografická citace. Její podobu definuje Norma ČSN ISO 690- Bibliografická citace: obsah, forma a struktura. a Norma ČSN ISO Informace a dokumentace: Bibliografická citace. Část 2. Elektronické dokumenty nebo jejich části. Na tomto místě je třeba důrazně upozornit na dodržování autorských práv - autorskými právy je chráněna např. i fotografie, obrázek z internetu, graf, schéma, technický výkres apod., pokud naplňuje znaky autorského díla ve smyslu autorského zákona - není možné je tedy zkopírovat a zveřejnit v maturitní práci, aniž bychom měli ošetřenou oblast ochrany autorských práv (např. licenční smlouvou, souhlasem autora apod.) Strana 14/78

15 6 Příprava na maturitní práci Popis lekce: Délka lekce: 45 minut Klíčová slova: Motivace: 6.1 Výběr tématu práce Přípravou na maturitní práci je vše to, co se odehrává předtím, než začneme práci psát. Je to tedy především výběr tématu práce, zadání práce a příprava práce. Výběr tématu práce je jedním z klíčových rozhodnutí, které autor maturitní práce učiní. V termínu určeném ředitelem školy může (nejlépe po konzultaci s vyučujícím odborného předmětu nebo s vedoucím práce) zvolit téma z oblasti, o kterou se zajímá. Obecně zde platí známé české přísloví, které praví, že kdo dřív přijde, ten dřív mele, a kdo si téma začne vybírat jako první, má přinejmenším výhodu v tom, že si má z čeho vybírat. Poslední již musí brát to, co zbylo. Nejhorší varianta je přidělení tématu z moci úřední, neboť ze zákona každý maturant na odborné škole závěrečnou práci napsat musí a nutnost prokousávání se problematikou, která je žákovi na hony vzdálená a příliš mu nevoní, může být zvláště v maturitním ročníku docela vážnou komplikací. Konzultace s vedoucím práce, který pomůže žáka nasměrovat na vhodnou literaturu, sestavit plán práce a poradit metody zpracování, je v této fázi naprosto nezbytná. Pokud máme možnost konzultace i s případným oponentem práce, bývá vhodné probrat základní teze, metodiku a pracovní postupy i s ním. Titul, podtitul S tématem maturitní práce je úzce spojen titul práce (název), případně její podtitul. Titul práce musí být výstižný, přesný, jednoznačný. Má vymezit věcný obsah zpracovávané problěmatiky a neměl by být ani příliš obecný, ani mít příliš široký rozsah. Hlavní titul je možné doplnit podtitulem, který obsahově zpřesňuje titul. Příklady nevhodně zvolených titulů: Francisova kašnová turbína; Naftový motor, Odstředivé čerpadlo příliš široký titul, může vést k velmi povrchnímu zpracování tématu. Samotné téma vymezené tímto způsobem bývá v pramenech a literatuře většinou zpracováno v takovém rozsahu, že se odborné publikace o takto širokém tématu počítají v řádech stovek až tisíců. Je pak velmi obtížné vymezit, co bude obsahem práce o rozsahu dvou až tří desítek stran, a vůbec už není jasné, co bude autorovým Strana 15/78

16 vlastním přínosem. Lepším titulem je např. Srovnání výkonu XX a YY; Princip činnosti ZZZ; Výpočet kinetické energie BBB... Takto naformulovaný titul zřetelně vymezí výsek z širší oblasti, jímž se bude autor práce zabývat. Není cílem práce opsat technické prospekty nějakého zařízení, zkopírovat do tohoto popisu obrázky a schémata z několika zdrojů na internetu a vytvořit tak bezduchý kompilát, který bude jen dalším řady. Práce má prokázat schopnost studenta pracovat s prameny a literaturou, hledat zdroje, orientovat se v nich, umět z nich získat a třídit informace, kriticky je hodnotit, analyzovat, ale také zpětně syntetizovat a tvořivým způsobem je využít k formulování a následnému potvrzení či vyvrácení vlastních hypotéz. 6.2 Příprava práce 1. Zpracovanost tématu v pramenech a literatuře V počáteční fázi po zvolení tématu je nezbytné seznámit se se stavem zpracování tématu v literatuře, popř. v pramenech. Dnes je téměř nemožné zvolit oblast, o níž by nebylo již něco publikováno, o níž nejsou dostupné prameny a literatura. Bývá proto velmi podivné, když v maturitní práci žák neuvádí buď žádné prameny a literaturu, nebo se odkazuje na jedinou publikaci a jeden obecný odkaz na webovou stránku internetové encyklopedie v rozsahu několika desítek stran zasvěceně popisuje problematiku např s využitím technických údajů, složitých výpočtů a měření, z nichž je zřejmé, že je nemohl sám provést. Pokud navíc text prokládá tabulkami, grafy a obrázky, u nichž nejsou uvedeny příslušné bibliografické údaje, jsou tyto indicie přímou výzvou pro čtenáře práce, aby zapátral, zda předkládané dílo není zčásti nebo v horším případě zcela opsáno. 2. Stanovení cílů a hypotéz Další fází zpracování tématu je stanovení přesných konkrétních cílů, popř. hypotéz. Hypotéza znamená v obecné rovině tvrzení, jehož platnost se pouze předpokládá a lze jej buď vyvrátit, nebo potvrdit. Z tohoto pohledu musí být také zformulována a závěr může být pouze dvojí buď hypotéza platí, nebo neplatí. S cíli i hypotézami seznamujeme čtenáře v úvodu maturitní práce. V závěru pak konstatujeme, zda a do jaké míry se podařilo cíl splnit a hypotézy potvrdit nebo vyvrátit, s jakými problémy jsme se potýkali a jakým způsobem jsme je vyřešili. Chybí-li zmíněné části v práci, není zřejmé, proč a o čem vlastně autor práci píše. Častou chybou začínajících autorů bývá absence zřetelně vysloveného cíle. Pokud se toto spojí s tematicky široce pojatým názvem, může dojít k tomu, že se např. v úvodu práce s názvem Francisova turbína dočteme o vzniku a historickém vývoji turbín, v jejichž rámci má své místo i v titulu zmíněný typ. A uvádí-li se v závěru práce, že autor se ve 20ti stránkové práci zabýval Francisovou turbínou, že je podtypem vodní turbíny a patří mezi nejpoužívanější, že pomocí rozváděcích lopatek je voda směřována na rotor a že byl projekt velmi těžký a tudíž je třeba vyjádřit dík konzultantovi za věnovaný čas, degradují tyto skutečnosti práci na velmi nízkou úroveň a čtení dalšího textu se zdá být zbytečné, protože o vzniku a historickém vývoji turbín bylo napsáno nespočetně knih. 3. Shromažďování a třídění materiálu Strana 16/78

17 Napsání maturitní práce není jednorázovou záležitostí. Autor by měl prokázat, že se o zvolenou oblast dlouhodobě zajímá a sleduje její aktuální vývoj. Proto by si měl k tomuto účelu vést dokumentaci tak, aby byl schopen materiál evidovat, třídit a účelně využívat. Již při četbě odborné literatury je třeba si vést bibliografický záznam o publikaci, výpisky a citace nejlépe v elektronické podobě s uvedením stránky pro případ citování. Podobně musíme jednoznačně identifikovat bibliografickým záznamem zdroje z internetu, včetně grafů, diagramů, fotografií a vyobrazení. Použijeme-li v textu cokoli z vnějšku, musíme uvést zdroj, z něhož čerpáme. Právě neuvedení zdroje bývá jedním z nejčastějších nešvarů autorů maturitních prací (použítí cizích prvků s neuvedením zdroje je vážným porušením autorských práv a je postižitelné). Oproti dobám minulým, kdy se podklady většinou zpracovávaly do podoby kartotéčních lístků, přináší výpočetní technika nepřeberné možnosti v třídění a využití podkladů. Záleží na autorovi, jaký způsob třídění a pojmenovávání jednotlivých dokumentů zvolí. Informační technologie však kromě nesčetných výhod přinášejí i jedno významné riziko riziko ztráty dat v případě selhání techniky. Nezapomeňme proto zálohovat a aktualizovat vše včetně podkladů na minimálně dvou rozdílných nosičích (pevný disk počítače, CD, DVD, flash disk), abychom měli možnost se v případě zničení jednoho média vrátit k poslední uložené verzi na médiu jiném Strana 17/78

18 7 Struktura maturitní práce Popis lekce: Délka lekce: 90 minut Klíčová slova: Motivace: 7.1 Vnitřní členění práce Vnitřní členění každé práce (členění na oddíly, kapitoly, odstavce) vychází ze specifického charakteru zpracovávaného problému. Rámcová struktura maturitní práce by však měla být jednotná a její formu stanoví zadavatel práce, tedy ředitel školy. Maturitní práce se skládá z: titulní strany, prohlášení, poděkování vedoucímu maturitní práce, konzultantů, popř. dalším osobám, obsahu, úvodu, vlastního textu práce členěného na jednotlivé oddíly, kapitoly, odstavce..., závěru, anotace, českého a cizojazyčného resumé, seznamu pramenů a literatury, příloh, seznamu zkratek. 7.2 Titulní strana Titulní strana obsahuje tyto náležitosti: název školy, na níž práce vznikla, jméno a příjmení autora maturitní práce, název práce, včetně příp. podtitulu, druh práce v našem případě maturitní práce, jméno a příjmení vedoucího maturitní práce včetně akademických titulů Strana 18/78

19 rok, v němž byla maturitní práce předložena k obhajobě 7.3 Prohlášení, poděkování Na samostatném listu papíru v dolní části stránky se uvádí prohlášení autora maturitní práce v tomto znění: Prohlašuji, že jsem maturitní práci vypracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. U prohlášení musí být vždy uvedeno datum. Na originále i na všech kopiích práce musí být vedle data vlastnoruční podpis autora. Za prohlášením může na samostatném listu v dolní části následovat poděkování vedoucímu maturitní práce, popř. konzultantům, spolupracovníkům za vedení práce, poskytování rad, podkladů k vypracování práce. Poděkování je stručné, u osob, kterým děkujeme, uvádíme celá jména včetně titulů. 7.4 Úvod V úvodní části maturitní práce stručně seznámíme čtenáře s řešenou problematikou, o které v textu pojednáváme, vytýčíme cíl práce, metody a postupy, kterými k němu se dopracujeme. Rovněž můžeme zdůvodnit formální členění práce, uvést přínos práce a případné potíže, s nimiž jsme se při zpracování tématu setkali. V úvodu sdělíme čtenáři všechny informace, které by měl znát předtím, než začne práci číst. 7.5 Členění vlastního textu Vlastní text se počítá na tzv. normované strany (normostrany). Za normostranu se považuje stránka, která má 30 řádků po 60 úhozech (tedy 1800 úhozů). Takto se počítaly úhozy v dobách nedávno minulých, kdy se psaly texty na psacím stroji. S nástupem výpočetní techniky a textových procesorů se formátuje stránka tak, že se horní a dolní okraj nastavuje na 20 mm, pravý okraj se nastavuje na velikost 25 mm a levý okraj je 30 mm, aby bylo možné práci svázat. Kvůli lepší možnosti svázání práce je možné levý okraj zvětšit na 35 mm a pravý zmenšit na 20 mm. Práci tiskneme jednostranně. Doporučuje se psát hlavní text patkovým písmem Times New Roman velikostí 12. V poznámkách se užívá velikost 10, na titulním listu velikost 1. Řádkování nastavujeme v hlavním textu 1,5, v poznámkách 1,0. V textovém procesoru MS Word 2007 zjistíme požadované údaje na kartě Revize, na níž je ve skupině nástrojů nástroj Počet slov. Aktivací tohoto nástroje otevřeme okno se statistickými údaji právě zpracovávaného dokumentu. Okamžitě tedy zjistíme stránky, slova, znaky bez mezer, znaky s mezerami, počet odstavců a počet řádků. Dále můžeme volit zatrhávacím polem, zda chceme zmiňované údaje pouze v hlavním textu nebo včetně textových polí, poznámek pod čarou a vysvětlivek. K počtu normostran se tedy dopátráme tak, že počet znaků včetně mezer vydělíme číslem Přibližně stejně vychází i počet znaků bez mezer děleno číslem V první části vlastního textu maturitní práce by mělo být s ohledem na zvolenou problematiku zřejmé, jaký je stav řešení tématiky v literatuře tato část by měla prokázat schopnost autora pracovat s odbornou literaturou, třídit a kriticky hodnotit poznatky, vyvozovat z vlastní závěry a orientovat se v problematice Strana 19/78

20 Druhá část je věnována řešení zvoleného úkolu a formulaci vlastních výsledků práce, doložených tabulkami, grafy, výpočty, přehledy apod. V této části by měly být vlastní výsledky práce autora porovnány s výsledky uvedenými v literatuře. 7.6 Závěr Závěr je shrnutím a zobecněním výsledků jednotlivých kapitol, formulací vlastních závěrů. V této části bývá potvrzena nebo vyvrácena stanovená hypotéza. V tomto oddíle je rovněž možné uvést další možné náměty pro zpracování. 7.7 Anotace Anotace bývá v těchto souvislostech pojímána jako stručná charakteristika díla. Má být stručným souhrnem základních informací o práci. Většinou se řadí na závěr maturitní práce před seznamem literatury. Není cílem anotace vyjmenovávat konkrétní cíle a výsledky práce, ale popsat, jakou problematiku autor řeší. Anotace obsahuje tyto základní údaje o práci: příjmení a jméno autora; název školy; název maturitní práce; vedoucího maturitní práce; počet znaků; počet příloh; počet titulů použité literatury; klíčová slova, která vystihují pojednávanou problematiku; krátkou a výstižnou charakteristiku maturitní práce v rozsahu 5 10 řádků (cca 600 znaků včetně mezer). Příklad Příjmení a jméno: Jana Techniková Škola: Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Název práce: Závislost výkonu dvoudobého zážehového motoru na provozních podmínkách Vedoucí práce: Ing. Josef Radil, CSc. Počet stran: 37 Počet příloh: 12 Počet titulů použité literatury: 28 Počet pramenů: 3 Klíčová slova: Dvoudobý zážehový motor Provozní podmínky Výkon motoru Strana 20/78

21 Závislost výkonu 7.8 Resumé Resumé je souhrnem nejdůležitějších zjištění a závěrů, ke kterým autor ve své práci dospěl. Má stručně nastínit problém, který je v práci řešen, výsledná zjištění, k nimž autor dospěl a současně přínos práce pro daný obor. Resumé má rozsah cca řádků (cca 900 znaků). Bývá uváděno kromě jazyka, v němž je práce napsána, ještě ve dvou cizojazyčných variantách v některém ze světových jazyků. 7.9 Poznámkový aparát Poznámkový aparát je nezbytnou součástí každé rozsáhlejší práce. 1. Odkazy na zdroj informací uvádíme, přebíráme-li do naší práce a. doslovnou citaci - vkládáme ji do uvozovek, případné vynechávky v textu označujeme třemi tečkami (v maturitní práci by nemělo být více než 30% těchto citací, ve vědecké práci to bývá méně než 10% rozsahu textu); b. vlastním způsobem formulovanou parafrázi (tento způsob není nijak omezen). V obou případech uvádíme původní zdroj. V poznámkovém aparátu můžeme uvést pouze zkratku křestního jména autora a na rozdíl od bibliografické citace v seznamu literatury ji můžeme uvést pře příjmením. Odkaz musí obsahovat: jméno a příjmení autora název díla místo a rok vydání číslo strany, odkud je informace převzata označení dílu u vícesvazkové publikace U článku ze sborníku je nutné uvést dále název sborníku. U časopiseckého článku přesný název časopisu úplnou bibliografickou citaci Někdy uvádíme část odkazu přímo v textu (autor a název díla), popř jen příjmení autora a rok vydání např.(vopršal, 2009) a v poznámkovém aparátu uvádíme jen zbývající údaje a stránku. V aplikaci MS Word 2007 se rozlišují poznámky pod čarou, které se přiřadí k určité pozici v textu a číslují se postupně čísly 1, 2, 3 - slouží k uvádění odkazů. Kromě toho nabízí tento program vysvětlivky, které se řadí na konec dokumentu. Ty se číslují jako i, ii, iii... Používají se k podrobnějšímu rozvedení určitých pasáží hlavního textu. Poznámky a odkazy se číslují průběžně, u rozsáhlejších prací je možné číslovat poznámkový Strana 21/78

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Téma: Cíl: Název maturitní práce: Studijní obor: Zahraniční gastronomie Na základě dostupné literatury a zdrojů vypracovat ucelený přehled o zahraniční gastronomii

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ Integrovaná střední škola Nová Paka Pokyny pro zpracování ročníkové práce pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ ¹ Platné od školního roku 2015/16 1 Organizační pokyny Žáci 3. ročníku v průběhu měsíce

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. advokát a společník Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. odborný asistent Ústavu autorského práva,

Více

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015 45 45 3 5 50 (VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE Téma 25 Studijní obor: Předmět: Třída: Cestovní ruch 65-42-M/02 Technika služeb a průvodcovství 4. CR Školní rok: 2014/2015 Jméno: Příjmení:

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Autorské právo a činnost ČIŽP. Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz

Autorské právo a činnost ČIŽP. Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz Autorské právo a činnost ČIŽP Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz Autorské právo Upraveno v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Pokyny k závěrečné maturitní práci

Pokyny k závěrečné maturitní práci 1 Rozsah práce Pokyny k závěrečné maturitní práci Minimální rozsah práce je 15 stran textu (strany se počítají od titulní strany po poslední stranu závěru! Seznamy a přílohy se do počtu nezahrnují!) +

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturity 2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování maturitní práce Základní kritéria Název maturitní práce musí vystihovat obsah práce. V maturitní práci se věnujte jen zvolenému tématu. Maturitní

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Členicí interpunkční znaménka

Členicí interpunkční znaménka Členicí (interpunkční) znaménka Členicí interpunkční znaménka tečka. čínská tečka čárka, dvojtečka : středník ; vykřičník! otazník? tři tečky... dvojité tři tečky spojovník - pomlčka dlouhá pomlčka závorky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace. Maturitní práce. (aktualizace k 1. 2. 2016) OBSAH. 1. Obecná ustanovení... 2

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace. Maturitní práce. (aktualizace k 1. 2. 2016) OBSAH. 1. Obecná ustanovení... 2 Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace Maturitní práce (aktualizace k 1. 2. 2016) OBSAH 1. Obecná ustanovení... 2 2. Organizace a realizace... 3 3. Termíny... 3 4. Hodnocení zpracování a obhajoby

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Adresa:Merhautova 15, Brno Telefon: 545 576 263 e-mail: skola@szsmerh.cz PSČ: 613 00 Fax: 545 425 850 WWW: http://www.szsmerh.cz

Více

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE INFORMACE O MATURITNÍ ZKOUŠCE s termíny pro rok 2016 SKLADBA MATURITNÍ ZKOUŠKY Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Základy úspěchu Nastudování Pokynů a pravidel pro psaní maturitní práce Dodržení tématu Dodržení rozsahu Samostatná práce Dodržení

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ Obrázky, tabulky Závěrečné práce a SZZ Obrázky (ilustrace) Pod pojmem ilustrace jsou chápána všechna vyobrazení, tj. obrázky, fotografie, grafy, schémata, náčrtky apod. Popis ilustrace - ČSN ISO 5966 (01

Více

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Datum a rok vytvoření: 4. 9. 2010 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 1. Obecné požadavky na obsah a jazykovou

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí dle zákona 2004/561 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle 15 vyhlášky č. 177/2009

Více

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1. Přední strana obalu podle uvedeného vzoru (týká se jen absolventské práce) 2. Titulní list podle uvedeného vzoru 3. Abstrakt 4. Prohlášení - dle vzoru 5. Obsah

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její tématické zaměření,

Více

Autorské právo. Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví

Autorské právo. Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Autorské právo Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

GYM ÁZIUM A OBCHOD Í AKADEMIE MARIÁ SKÉ LÁZ Ě přesný název.semi ÁŘ 2007/2008 ázev seminární práce 25.4. 2008 Jméno a příjmení termín dokončení a odevzdání seminární práce třída Poděkování Zmínění toho,

Více

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601);

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601); ČESKÁ NORMA ICS 01.140.30 1997 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory ČSN 01 6910 Srpen Guidelines for Typewriting and Text Presentation Règles pour la dactylographie et

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_21 Jméno

Více

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 2.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEPRAVNÍ ÚDAJE nezvýrazňují se proložením, podtržením ani

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF]

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF] [Vzor: Titulní strana závěrečné práce] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika [Znak MFF UK dle Symboly a kresby

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník. Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník. Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK Zařazení do systému Práva k nehmotným statkům - práva průmyslová - práva

Více

Tematický okruh: písemná a elektronická komunikace na Státních zkouškách

Tematický okruh: písemná a elektronická komunikace na Státních zkouškách STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Téma: úprava textových dokumentů, části textových dokumentů 1) Obsah předmětu technická dokumentace ve 2: ročníku 2) Úprava textových dokumentů zpracovaných textovými

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Jonáš Bujok Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jonáš Bujok Nástroj pro převod PDF na

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

PŘEDMĚT: PEK. 3.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 3.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 3.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 OKRAJE Na nepředtištěných listech formátu A4 je levý i pravý

Více

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka.

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka. Absolventská práce se řídí následujícími pravidly, která jsou závazná a neměnná pro všechny žáky devátého ročníku: 1. Zadání absolventské práce Na začátku měsíce října žákům prostřednictví třídních učitelů

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 Pás karet 10 Další možnosti ovládání Wordu 12 Nastavení Wordu 13 Ovládání Wordu 2007 klávesnicí 14 KAPITOLA 2 Základní operace 17 Základní nastavení 17 Rozdělení

Více

Požadavky na zpracování maturitní práce

Požadavky na zpracování maturitní práce Požadavky na zpracování maturitní práce Formální úprava maturitní práce 1. Struktura maturitní práce Maturitní práce má následující členění: 1. Titulní list (viz Příloha) 2. Prohlášení (viz Příloha), poté

Více

Několik praktických informací

Několik praktických informací 1. formát Několik praktických informací označuje konečnou velikost knihy, dovolím si uvést ty nejběžnější. Nic není nemožné, a tak si můžete zvolit jakýkoliv vlastní formát knihy, vše je otázkou financí

Více

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o. P R A H A Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Zásady pro vypracování podnikatelského

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Autoři odevzdají AP ve stanoveném počtu výtisků a na předepsaném elektronickém nosiči ve stanovené lhůtě před obhajobou. Vedoucím oddělení či pověřená

Více

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 I. Členící (interpunkční) znaménka 1. Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník - Připojují se těsně bez mezery za předcházející slovo, zkratku,

Více

Základy autorského práva

Základy autorského práva Základy autorského práva v rámci realizace projektu MŠMT a NIDM Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání Školení regionálních koordinátorů - časopis KPŽ 29. Července 2009 Jan Menšík

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

Doporučení k psaní textů habilitačních, disertačních, diplomových, bakalářských a semestrálních prací

Doporučení k psaní textů habilitačních, disertačních, diplomových, bakalářských a semestrálních prací Doporučení k psaní textů habilitačních, disertačních, diplomových, bakalářských a semestrálních prací Pro zpracování habilitačních, disertačních, diplomových a bakalářských prací (dále jenom práce) platí

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec příspěvková organizace, náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec příspěvková organizace, náměstí Svobody 318 Profilová část maturitní zkoušky Školní rok 2015/2016 Jarní období Obor vzdělání: Třída: Předmět: Forma zkoušky: Vedoucí maturitní práce: Oponent maturitní práce: 64-41-L/51 Podnikání PO2A Podnikatelský

Více

Právní aspekty knihovních služeb

Právní aspekty knihovních služeb Právní aspekty knihovních služeb Jaromír Šavelka Konf. EFI NTK, 21. 3. 2012 Přehled přednášky Knihovní databáze Citace Knihovní licence Novela autorského zákona a knihovny Právní aspekty knihovních služeb

Více

Problematika zaměstnanosti

Problematika zaměstnanosti Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Problematika zaměstnanosti (seminární práce ze Základů společenských věd) Zpracovala: Alena Nováková Třída: 8.A Břeclav,

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka MACHÁTOVÁ Název materiálu: Pravidla pro psaní textů Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 10.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Šablona potisku na vrchní straně knihařské vázby desek ZP Stránka není součástí textového souboru závěrečné práce ve formátu MS Word! VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Jméno a příjmení Český název

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

Název projektu. Jméno Příjmení. Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b. Absolventský projekt

Název projektu. Jméno Příjmení. Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b. Absolventský projekt Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b Název projektu Absolventský projekt Jméno Příjmení Vedoucí práce: Titul Jméno Příjmení Brno 2010/2011 Prohlášení

Více