ROK V LOTRINSKU STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE FRANCII. Zavedli jsme systém 1 environmentálního řízení a auditu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROK V LOTRINSKU STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE FRANCII. Zavedli jsme systém 1 environmentálního řízení a auditu"

Transkript

1 ROK V LOTRINSKU STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE FRANCII Zavedli jsme systém 1 environmentálního řízení a auditu

2 OBSAH Základní informace 3 Kritéria, která musí splňovat uchazeč o studium 3 Časový harmonogram 3 Průběh výběrového řízení 4 Přihláška uchazeče 4 Kontakt a adresa pro doručení přihlášek 5 Charakteristika studia 6 Jak funguje francouzský vzdělávací systém? 6 Jaké typy středních škol existují ve Francii? 6 Jak je organizována výuka na středních školách ve Francii? 7 Jaké cizí jazyky se studenti ve Francii učí? 9 Jak bude probíhat hodnocení studenta? 10 Kde si student obstará školní učebnice? 10 Může se student vracet domů v průběhu školního roku? 10 Přerušení studia vs. individuální vzdělávací plán 11 Hostitelské školy 12 Internát a stravování 12 Hostitelské rodiny 13 Náklady na pobyt v hostitelské rodině 13 Materiály pro hostitelské rodiny 14 Financování studia 14 Zdraví a pojištění 15 Hodnocení absolventů 16 Ostatní dokumenty ke stažení 16 2

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE Ke studiu jsou přijímání uchazeči vykonávající školní docházku v následujících ročnících studia na české škole: žáci 9. ročníku základní školy a odpovídajících ročníků na víceletých gymnáziích studenti 1. a 2. ročníku na čtyřletém gymnáziu a v odpovídajících ročnících na víceletých gymnáziích studenti 1. a 2. ročníku na středních odborných školách KRITÉRIA, KTERÁ MUSÍ SPLŇOVAT UCHAZEČ O STUDIUM věk let je občanem České republiky, resp. má trvalý pobyt v České republice je žákem/studentem školy, která je zařazena do sítě škol MŠMT ovládá francouzský jazyk minimálně na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky studuje další cizí jazyk (angličtina, němčina nebo španělština) má velkou motivaci ke studiu a je samostatný jeho rodiče toto rozhodnutí podporují ČASOVÝ HARMONOGRAM 27. února 2015: uzávěrka písemných přihlášek březen 2015: individuální pohovory s uchazeči duben červen 2015: vyřizování žádostí navržených uchazečů ke studiu konec června 2015: oznámení výsledků výběrového řízení (kontakty na přijímací školy a hostitelské rodiny) začátek září 2015: zahájení školního roku a nástup ke studiu 3

4 PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Výběr uchazečů o studium se koná ve francouzštině formou individuálního ústního pohovoru před komisí. Hodnotí se aktivní i pasivní znalost francouzského jazyka. Ta by měla být na takové úrovni, aby se student mohl relativně rychle zadaptovat v novém prostředí. Rozsah pohovoru je cca 30 min. Dále musí uchazeč prokázat, že je samostatný a dostatečně vyzrálý na to, aby odjel na rok do zahraničí. Částečně se přihlíží ke školnímu prospěchu. Na pohovor jsou také zváni rodiče studentů, kterým je dán prostor na dotazy ohledně organizace studia a materiálního zabezpečení pobytu ve Francii. Po skončení pohovoru komise oznámí, zda má uchazeč předpoklady ke studiu a zda bude jeho přihláška postoupena k dalšímu vyřízení, či nikoliv. PŘIHLÁŠKA UCHAZEČE Uzávěrka na zaslání přihlášky je 27. února Každý uchazeč o studium musí předložit následující dokumenty. přihláškový formulář a motivační dopis (zasílá se em prostřednictvím rodičů, je akceptován pouze formát Word. Podepsaná kopie se zasílá poštou) hodnotící formulář (zasílá se em + originál poštou prostřednictvím školy: nutné razítko a podpis ředitele školy) potvrzení od lékaře (zasílá se em + originál poštou prostřednictvím rodičů studenta) aktuální pasová fotografie (zasílá se em ve formátu JPG a poštou prostřednictvím rodičů) 4

5 kopie vysvědčení za šk. rok 2013/2014 (zasílá se poštou a em ve formátu PDF prostřednictvím rodičů) kopie vysvědčení za 1. pololetí šk. roku 2014/2015 (zasílá se poštou a e- mailem ve formátu PDF prostřednictvím rodičů) Aktuální formuláře jsou ke stažení na stránkách Moravskoslezského kraje. KONTAKT A ADRESA PRO DORUČENÍ PŘIHLÁŠEK Gabriela Kalužová odbor kancelář hejtmana kraje oddělení mezinárodních vztahů Moravskoslezský kraj 28. října 117, Ostrava tel.: ,

6 CHARAKTERISTIKA STUDIA JAK FUNGUJE FRANCOUZSKÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM? Povinná školní docházka ve Francii je od 6 do 16 let. Do primárního cyklu vzdělávání se zahrnuje již předškolní vzdělávání v mateřských školách (3 6 let) a dále tzv. écoles élémentaires, které navštěvují žáci od 6 do 10 let (v české vzdělávací soustavě tomuto cyklu odpovídá 1. stupeň na základní škole). Nižší sekundární vzdělávání se realizuje na tzv. collège (v české vzdělávací soustavě tomuto cyklu odpovídá 2. stupeň ZŠ). Tyto školy navštěvují žáci ve věku let. Ve Francii systém víceletých gymnázií neexistuje. Vyšší sekundární vzdělávání se realizuje na lyceích (fr. lycée). Tyto školy navštěvují studenti ve věku let. Všeobecně i odborně vzdělávací obory jsou ukončeny francouzskou státní maturitní zkouškou. Vedle středních škol ukončených maturitní zkouškou i ve Francii existují školy nabízející střední vzdělání s výučním listem. Po ukončení střední školy mohou studenti pokračovat na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách. JAKÉ TYPY STŘEDNÍCH ŠKOL EXISTUJÍ VE FRANCII? Po ukončení studia na collège (15 let) mohou žáci pokračovat ve studiu na střední škole, tzv. lyceu. Podobně jako v České republice existují i ve Francii obory studia ukončené státní maturitní zkouškou. Rozdíl je ale ten, že studium trvá tři roky a studenti tedy maturují v 18 letech, o rok dříve než studenti na českých středních školách. Podle zvoleného oboru studia se rozlišují tři typy lyceí: lycée général = gymnázium (úplné střední všeobecné vzdělání) lycée technologique = střední odborná škola (úplné střední odborné vzdělání s maturitou) 6

7 lycée professionnel = střední odborné učiliště (úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou) JAK JE ORGANIZOVÁNA VÝUKA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VE FRANCII? Ve Francii výuka probíhá od pondělí do pátku, na některých školách také v sobotu dopoledne (v takovém případě se ale výuka nekoná ve středu odpoledne). Vyučování začíná v 8 hod. ráno a trvá až do odpoledních hodin (zpravidla se končí kolem hod.). Jedna vyučovací hodina trvá 55 min. Z důvodů organizace studia některé školy přistoupily ke zkrácení vyučovací hodiny u vybraných předmětů na 45 min. (v takových případech ale platí, že celkový počet hodin odučených v daném předmětu za celý školní rok musí odpovídat schválenému učebnímu plánu pro daný ročník). Učební plán povinně vyučovacích předmětů představuje v průměru 27 hodin týdně. Oproti tradičnímu číslování ročníků studia na českých školách (vzestupně) se ve Francii názvy jednotlivých ročníků na lyceích číslují sestupně: seconde = 1. ročník première = 2. ročník terminale = 3. ročník Které předměty se studenti učí na středních školách typu gymnázium (lycée général)? V ročníku seconde mají všichni studenti ve svém rozvrhu zapsány tyto povinně vyučovací předměty (fr. enseignements communs):: francouzština dějepis zeměpis dva cizí jazyky matematika fyzika chemie biologie tělocvik občanská nauka 7

8 Vedle těchto povinných předmětů si studenti volí další 1-2 povinně volitelné předměty (fr. enseignements d exploration), příp. si mohou přibrat také 1 nepovinný předmět (fr. enseignement facultatif). Učební plán v ročníku seconde si můžete stáhnout zde. Další informace o studiu v ročníku seconde naleznete zde (vzdělávací portál francouzského ministerstva školství). Od ročníku première se studium dělí na tři větve (fr. série): série L (= littéraire), tj. větev se zaměřením na cizí jazyky a literaturu (též humanitní větev) série ES (= économique et sociale), tj. ekonomická a společenskovědní větev série S (= scientifique), tj. přírodovědná větev Ve všech výše uvedených větvích mají studenti v rozvrhu zapsány následující povinně vyučovací předměty (fr. enseignements communs): francouzština dějepis zeměpis dva cizí jazyky tělocvik občanská nauka K těmto povinným předmětům se přibírají další 3 povinné předměty specializace (fr. enseignements spécifiques): série L: francouzská literatura, četba literárních textů v cizím jazyce, přírodovědný předmět (fr. "sciences") série ES: společenské a ekonomické vědy, matematika, přírodovědný předmět (fr. "sciences") série S: matematika, fyzika, chemie Dále si studenti volí ještě 1 povinně volitelný předmět specializace (pouze větve "L" a "S") a příp. také 1-2 nepovinné předměty. 8

9 Učební plány v ročníku première si můžete stáhnout kliknutím na zvolené zaměření studia: première L première ES première S Další informace o studiu v ročníku première naleznete zde (vzdělávací portál francouzského ministerstva školství). Čeští studenti jsou umisťování do ročníků seconde nebo première. Zde si prohlédněte srovnávací tabulku vzdělávací soustavy ve Francii a v ČR (v sekundárním vzdělávání v ČR je zohledněno pouze všeobecné vzdělávání gymnaziálního typu). JAKÉ CIZÍ JAZYKY SE STUDENTI VE FRANCII UČÍ? Ve Francii se na střední škole studenti učí povinně dva cizí (živé) jazyky. První cizí jazyk (zpravidla angličtina) se vyučuje povinně již od 2. třídy na école élémentaire. Povinná výuka 2. cizího jazyka začíná v předposledním ročníku na collège (pro srovnání: jedná se o ekvivalent 8. třídy na základní škole v ČR). Nejčastěji se jedná o němčinu a španělštinu. Na střední škole studenti pokračují ve studiu obou těchto cizích jazyků. V rámci povinně volitelných předmětů mají možnost zvolit si další cizí jazyk (italština, ruština, čínština, arabština aj.), vždy ovšem záleží na možnostech školy (aprobovaní učitelé apod.). Co se týče studentů z České republiky, kteří budou vysláni ke studiu na lyceum do Francie (zpravidla se tito studenti na české škole učí pouze anglicky a francouzsky), pro ty se stává francouzština vyučovacím, nikoli cizím jazykem, tzn. že ve svém rozvrhu budou mít angličtinu jako první cizí jazyk. Ti ze studentů, kteří se již v České republice učí nějaký další cizí jazyk, v něm mohou pokračovat i na lyceu, pokud škola tento jazyk vyučuje, příp. si mohou zvolit jiný cizí jazyk v rámci povinně volitelných předmětů. 9

10 JAK BUDE PROBÍHAT HODNOCENÍ STUDENTA? Vzhledem k tomu, že český student bude řádně zapsán ke studiu jako jeho francouzští spolužáci, bude mít také stejné povinnosti jako oni, tzn. bude dostávat domácí úkoly a vykonávat písemné/ústní zkoušky v průběhu školního roku. Školní rok se ve Francii dělí na tři klasifikační období, tzv. trimestre, tzn. že studenti dostanou v průběhu školního roku celkem tři vysvědčení (fr. bulletin scolaire). KDE SI STUDENT OBSTARÁ ŠKOLNÍ UČEBNICE? Ve většině případů zapůjčuje škola učebnice svým studentům zdarma na celý školní rok příp. studenti složí na začátku školního roku kauci, která je jim vrácena na konci školy, kdy se učebnice vracejí. Pokud studenti nemají možnost bezplatné zápůjčky, mohou si zakoupit již použité učebnice v rámci školou organizované burzy knih. Existují také školy, kde studenti dostanou zdarma kartu s nabitým kreditem, která slouží k nákupu nových učebnic ve smluvních knihkupectvích. MŮŽE SE STUDENT VRACET DOMŮ V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU? Ano, student se může do České republiky vracet během školních prázdnin, a to celkem čtyřikrát do roka: na dušičkové/podzimní prázdniny (2 týdny), na Vánoce (2 týdny), na zimní prázdniny (2 týdny, únor/březen) a na jarní prázdniny (2 týdny, duben/květen). Podzimní a vánoční prázdniny se konají na všech školách ve Francii ve stejnou dobu. V případě zimních a jarních prázdnin závisejí konkrétní termíny na lokalitě školy. 10

11 PŘERUŠENÍ STUDIA VS. INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN Rozlišují se dva případy: 1. student přeruší studium v ČR po dobu studia na lyceu ve Francii, tzn., že přestane být studentem české školy. Po svém návratu do ČR student buď pokračuje v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, anebo pokračuje se souhlasem ředitele školy ve vyšším ročníku, prokáže-li odpovídající znalosti (tzn., že pokračuje se stejnou třídou, do které chodil předtím, než odjel studovat do Francie). Odpovídající znalosti se ověřují formou rozdílových ( komisionálních ) zkoušek, a to v průběhu školního roku (např. během prázdnin, kdy se student vrací domů do ČR) nebo na konci letních prázdnin resp. na začátku nového školního roku. O tom, z jakých předmětů student koná rozdílové zkoušky, rozhoduje ředitel školy. 2. student má individuální vzdělávací plán, tzn., že studium v ČR nepřerušuje a souběžně s výukou na lyceu ve Francii plní školní povinnosti i vůči své české škole (např. formou samostudia, ových konzultací s vyučujícím v ČR apod.). I v tomto případě student koná rozdílové zkoušky z předmětů, které stanoví ředitel školy. V každém případě je doporučováno, aby si student, který od září nastoupí ke studiu na lyceum ve Francii, předem dojednal s ředitelem své školy, zda po dobu svého studia na střední škole ve Francii bude přerušovat studium v České republice, nebo zda bude mít individuální vzdělávací plán. Více informací se dozvíte na stránkách Francouzského institutu. 11

12 HOSTITELSKÉ ŠKOLY Francouzský institut v Praze spolupracuje s cca 20 středními školami, z nichž některé se staly tradičními hostitelskými školami studenty z České republiky. Studenti odjíždějí na lycea zpravidla po dvou nebo po třech, nicméně v mimořádných případech mohou odjet na lyceum individuálně nebo naopak může francouzská škola přijmout ke studiu čtyři nebo i více studentů v daném školním roce. Rozřazení studentů do jednotlivých hostitelských škol závisí na několika faktorech: kapacita míst v internátě školy (chlapecký/dívčí internát) počet míst v ročníku, do kterého je student navržen počet hostitelských rodin, které může škola zajistit V rámci decentralizované spolupráce mezi českými a francouzskými územními správami odjíždějí studenti do partnerského kraje ve Francii. Jedná se o tyto případy: Kraj Vysočina + Champagne-Ardenne Moravskoslezský kraj + Lotrinsko Plzeňský kraj + Franche-Comté Středočeský kraj + Burgundsko Více informací o Lotrinsku naleznete na stránkách INTERNÁT A STRAVOVÁNÍ Ubytování českých studentů je zajištěno v internátě školy od pondělí do pátku. Jestliže se výuka koná také v sobotu, studenti zůstávají ubytováni na internátě z pátku na sobotu. Některé internáty umožňují studentům příjezd po víkendu již v neděli večer. Studenti bydlí ve dvou až čtyřlůžkových pokojích (zvlášť chlapci a zvlášť dívky). 12

13 Studenti se stravují třikrát denně ve školní jídelně (snídaně, obědy, večeře). Rodiče studentů hradí režijní náklady na internát (ubytování, stravování), které se pohybují v rozmezí 1.300,- až 1.700,- eur za celý školní rok. Platby se provádějí ve třech tranších (poměrná částka za každý trimestr zvlášť) formou bezhotovostní platby. Na víkendy jezdí čeští studenti do francouzských hostitelských rodin. HOSTITELSKÉ RODINY Studenti mohou odjet studovat do Francie pouze v případě, je-li pro ně zajištěna hostitelská rodina na víkendy (o víkendech se internáty ve Francii zavírají a francouzští studenti odjíždějí domů k rodičům; zpátky na internát se vracejí zpravidla v neděli večer nebo v pondělí ráno). Hostitelskou rodinu vybírá zpravidla lyceum; většinou se jedná o rodiny studentů školy nebo profesory lycea. Není pravidlem, že se jedná o jednu rodinu na celý školní rok (např. proto, že se rodina nemůže zavázat hostit studenta během celého roku), ale student může během studia vystřídat i více rodin (např. tím, že bude mít každý "trimestr" jinou hostitelskou rodinu). Před samotným dojezdem do Francie dostanou studenti kontakt na hostitelskou rodinu, se kterou by se měli co nejdříve spojit. NÁKLADY NA POBYT V HOSTITELSKÉ RODINĚ Náklady na pobyt v hostitelské rodině by neměly přesáhnout částku 180,- eur měsíčně (reálně se jedná o částku 45,- eur za víkend strávený v rodině). Konkrétní částka záleží na lokalitě a na tom, zda lyceum např. požádá o zprostředkování hostitelských rodin místní agenturu (v tomto případě může být cena i mírně vyšší). Je na rodičích studenta a francouzské hostitelské rodině, aby se mezi sebou domluvili: o jakou konkrétní částku se bude jednat 13

14 jakým způsobem se bude tato částka hradit (zda v hotovosti, nebo bankovní převodem) v kolika splátkách (např. každý týden, každý měsíc nebo čtvrtletně) MATERIÁLY PRO HOSTITELSKÉ RODINY (Určeno hostitelským rodinám ve Francii. Přiloženo pro informaci, jaký přístup mohou studenti očekávat.) Charta pro hostitelské rodiny (francouzsky) Doporučení hostitelským rodinám (francouzsky) FINANCOVÁNÍ STUDIA Náklady na pobyt studenta ve Francii hradí rodiče studenta. Francouzský institut v Praze na tento studijní pobyt nenabízí žádná stipendia. Roční náklady na studium lze vypočítat následovně (jedná se o orientační částky): tzv. "frais d internat" (= ubytování v internátě školy a stravování ve školní jídelně 3x denně od pondělí do pátku: snídaně, obědy, večeře): 1.300,- až 1.700,- eur/ školní rok (září červen) víkendy v hostitelských rodinách: cca 45,- eur/ víkend cestovní pojištění do zahraničí: cca 1.500,- až 2.500,- Kč/ školní rok kapesné: cca 40,- eur/ měsíc Dále je nutné započítat následující náklady: doprava (na začátku a na konci školního roku a také během prázdnin v průběhu školního roku) učebnice (zpravidla ale mají studenti možnost bezplatné zápůjčky od školy) Tip: Žadatelé o podporu na financování části nákladů na studium ve Francii se mohou obrátit na zřizovatele školy, jejímiž jsou studenty. Někteří zřizovatelé 14

15 (kraje, církve, soukromé osoby) poskytují v rámci své vzdělávací politiky granty studentům vyjíždějícím na zahraniční školu. Tip: Od byl zahájen nový program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport Erasmus+ ( ). Více informací o možnostech financování studijních pobytů v zahraničí viz na stránkách Národní agentury Erasmus+. Tip: Studenti z pražských škol mohou žádat o grant Nadační fond Cesta ke vzdělání. Tip: Také je možné se obrátit na neziskové organizace s žádostí o podporu. ZDRAVÍ A POJIŠTĚNÍ Zdraví Každá střední škola ve Francii má vlastní ošetřovnu (fr. infirmerie) pro případ, kdyby se studentům udělalo během dne nevolno nebo se zranili. V případě zdravotních problémů se tedy o studenta postará kvalifikovaný ošetřující personál, vyžaduje-li to zdravotní stav studenta, je přivolán školní lékař. V případě nutné hospitalizace či jiných zákroků je vyžadován u nezletilého studenta také souhlas jeho rodičů. Pojištění Před odjezdem do Francie jsou studenti povinni předložit Francouzskému institutu v Praze kopii pojistné smlouvy, která potvrzuje, že jim bylo sjednáno na celou dobu jejich pobytu v zahraničí cestovní pojištění, a to v následujícím rozsahu: pojištění léčebných výloh včetně repatriace úrazové pojištění včetně pojištění trvalých následků a zlomenin pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu 15

16 HODNOCENÍ ABSOLVENTŮ Na webu Francouzského institutu najdete také zkušenosti absolventů tohoto studijního programu v minulých letech. Kromě hodnocení stáže zmiňují také náklady na pobyt a další praktické informace. OSTATNÍ DOKUMENTY KE STAŽENÍ Přihláška a doprovodná potvrzení: viz str. 4. Tiskopisy k vyplnění před odjezdem na zahraniční školu (vyplňují pouze úspěšní uchazeči): Souhlas rodičů/zákonných zástupců (česky) Souhlas rodičů/zákonných zástupců (francouzsky) Přenesení zodpovědnosti rodičů/zákonných zástupců (česky) Přenesení zodpovědnosti rodičů/zákonných zástupců (francouzsky) Prohlášení studenta o zdravotním stavu a potvrzení od lékaře Lékařské potvrzení (zakázané sporty) Přehled učebních plánů a učebních osnov na lyceích (všeobecně vzdělávací obory typu "gymnázium"): přehled (ročníky Seconde a Première ES, L a S) Praktické materiály pro vyjíždějící studenty: VADEMECUM Glosář Typy očkování (překladový slovníček) Vybavení na internát (překladový slovníček) ZDROJ: Tento materiál vychází z informací zveřejněných na webu Francouzského institutu v Praze. 16

Střední školy v zahraničí

Střední školy v zahraničí Střední školy v zahraničí Praha Brno Plzeň Liberec Sydney www.studyline.cz Obsah Strana Úvodem 1 Proč využít služeb STUDYLINE? 2 Obecné informace o programu High School 3 Typy středních škol 4 Státní x

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ Školní vzdělávací program - Škola základ života 1 Obsah : 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy..4 2.2

Více