Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog"

Transkript

1

2

3 Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno obnáší, jak jsou financovány a spoustu dalších důležitých informací. Upozorňujeme, že u některých informací je třeba ověřit jejich aktuálnost. V dnešní době se předpokládá, že každý člověk bude mimo svého mateřského jazyka ovládat minimálně jeden jazyk světový. Naším úkolem není sledovat kvalitu výuky cizích jazyků ve školách, ale nabídnout mladým lidem několik možností, jak strávit určitou dobu v zahraničí, osamostatnit se, zdokonalit si jazyk, poznat nové kultury a rozvíjet se ve vybrané oblasti. Ráda bych touto cestou poděkovala Lucii Jarolímkové a Karlu Karasovi z EURODESKu, Marcelu Navrátilovi EURES poradci ÚP Zlín, Ondřeji Gbelcovi z Národního vzdělávacího fondu - NISP, Michalu Kuklovi, Janu Pínovi a Marcele Veverkové z GTS international, Martinu Vejvodovi ze Sdružení dětí a mládeže DUHA, Evě Hejzlarové z občanského sdružení INEX SDA, Jolaně Dočkalové z programu EU Mládež a Lence Jeníčkové z Národní agentury Socrates za podnětné připomínky, návrhy, rady a komentáře. Autorka Vydal Klub přátel ICM Uherské Hradiště jako účelovou publikaci na podporu mezinárodní mobility mládeže v nákladu kusů, říjen Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR. Tato publikace je neprodejná a je distribuovaná bezplatně! Mimo titulní stránky je tato publikace tištěna na 100% recyklovaném papíře české výroby. Tisk Agentura NP, Staré Město. Pro Klub přátel ICM Uherské Hradiště zpracovala Lenka Kornelová. Konzultant David Hrabovský. Jazykové korekce Michaela Zajptová. Ilustrace na obálce, grafická úprava a sazba Petra Pohlová Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech placená inzerce 1

4 7 možností jak do zahraničí Hlavním účelem tohoto materiálu je zvýšit mobilitu mladých lidí, což v přeneseném slova smyslu znamená hurá do Evropy a nejen tam. Budeme se Vám snažit přiblížit několik možností, jak vyjet do zahraničí a nepotřebovat k tomu tučné konto. V každé z možností je uveden dostatek informací tak, abyste mohli jednotlivé varianty porovnat. Taktéž se Vám snažíme nabídnout odpovídající počet pečlivě vybraných institucí, které se konkrétními možnostmi zabývají. Pokud si nebudete s čímkoli vědět rady, obraťte se na jakékoli Informační centrum pro mládež, kde působí kompetentní pracovníci. Jejich seznam najdete na - odkaz přehled ICM v ČR. 1. možnost Studium Stejně tak jako má právo každý občan EU svobodně cestovat, mají studenti právo studovat, vzdělávat se a připravovat se na budoucí povolání ve všech členských státech EU. V rámci práva na vzdělávání v jiné zemi EU jsou si občané (studenti) rovni. Jedinou podmínkou je, aby byli přijati na střední školu, univerzitu nebo do jazykového kurzu. Žádné vzdělávací zařízení nemůže preferovat studenty nebo účastníky kurzů z členské země EU, ve které se vzdělávací zařízení nachází. Nesmí se také vyžadovat od studentů nebo zájemců z ostatních členských zemí splnění zvláštních podmínek, které domácí studenti plnit nemusí. Vzdělávací zařízení může u studentů pocházejících z jiných zemí EU vyžadovat přezkoušení jazykové způsobilosti ke studiu. Ve srovnání studia cizího jazyka v ČR se studiem v zahraničí je studium v jiné zemi intenzivnější a komunikativnost studenta je za krátkou dobu na vyšší úrovni. a) Programy EU - SOCRATES, SOCRATES II Původní program SOCRATES byl EU schválen do konce roku 1999 a od roku 2000 pokračuje s dílčími změnami pod pracovním označením SOCRATES II a platností do konce roku Program klade důraz na posílení evropské dimenze ve vzdělání formou projektové spolupráce škol a dalších vzdělávacích institucí, mobilit studentů a učitelů, zkvalitňování jazykového vzdělávání ve všech typech škol a formách vzdělávání. Program je založen na skutečnosti, že vybrané projekty jsou buď financovány částečně nebo v plné výši z rozpočtu programu. Zahraniční oddělení rektorátu Vaší školy Vám poskytne všechny informace o výměnách, do nichž je Vaše škola zapojená (např. univerzity, fakulty, ve kterých zemích, apod.). Není zde jednotná uzávěrka, neboť každá univerzita organizuje výběry studentů nezávisle. Výběr studentů je zcela v kompetenci vysílající instituce. Program SOCRATES je členěn do 8 podprogramů: COMENIUS* ERASMUS** GRUNDTVIG LINGUA vzdělávání ve školách vysokoškolské vzdělávání vzdělávání dospělých a celoživotní učení jazykové vzdělávání 2

5 MINERVA Průzkum a inovace Společné akce Doplňkové aktivity využívání informačních a komunikačních technologií, otevřené a distanční vzdělávání otázky vzdělávací politiky (ARION, EURYDICE, NARIC) spolupráce s dalšími programy EU podpora aktivit, které nejsou součástí jednotlivých podprogramů * Podprogram Socrates/Comenius je zaměřen na vzdělávání od předškolních zařízení po vyšší odborné školy a pamatuje také na pedagogické pracovníky, kteří se dětem, žákům a studentům v těchto školách věnují. Cílem podprogramu Comenius je podpořit evropskou dimenzi ve vzdělávání, výuku jazyků a mezikulturní výchovu ve školách. ** Podprogram Socrates/Erasmus je financován z rozpočtu Evropské Unie a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Byl vytvořen se záměrem podpořit vzájemné vztahy a spolupráci vysokých škol v rámci evropského prostoru, umožnit studentům vysokých škol absolvovat studijní pobyty na zahraničních vysokých školách, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a vnést do vzdělávání evropský rozměr. Podmínky studia v zahraničí v rámci podprogramu Erasmus vybraný student musí mít ukončen minimálně první rok vysokoškolského studia student musí být na své domovské univerzitě zapsán do bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu délka studijního pobytu musí být minimálně 3 měsíce, maximálně 1 rok studijní stáž musí být integrovanou součástí studia na domácí univerzitě vysílající univerzita musí studijní stáž studenta uznat student je o náplni svého studijního pobytu informován před cestou na základě písemné smlouvy na konci studijního pobytu přijímající organizace vystaví studentovi potvrzení o předmětech, které student na univerzitě studoval, doplněné dosaženými výsledky studenta přijímající organizací nesmí být vybírány žádné poplatky za studium (školné). Student si platí pouze případné náklady na pojištění, účast ve studentských organizacích apod. Programu SOCRATES se v současné době účastní celkem 31 zemí: 25 zemí Evropské unie (EU) Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie 3 země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) 3 kandidátské země Evropské unie Island, Norsko, Lichtenštejnsko Bulharsko, Rumunsko, Turecko 3

6 Kdo Podmínky se liší dle jednotlivých typů podprogramů. Na jak dlouho Opět záleží na typu podprogramu. Jazykové vybavení Uchazeč by měl mít dobré znalosti požadovaného jazyka, nezřídka je podmínkou vstupní jazykový test na domácí škole. V rámci studijního pobytu Erasmus pořádá většina univerzit před začátkem semestru tzv. orientaci (úvodní organizační týden). Studenti se mohou rovněž hlásit na jazykové kurzy, které pořádá přijímající zahraniční instituce. Tyto kurzy se konají před zahájením studijního pobytu a studenti mohou získat grant z progamu Erasmus na částečné pokrytí nákladů (školné studenti Erasmu neplatí). Doporučujeme účast na obou těchto aktivitách. Více informací a termíny pro podání přihlášek lze získat na zahraničních odděleních vysokých škol. Vízum Zajišťuje si sám student. Ve většině případů však nebude zapotřebí, neboť v rámci zemí EU a dále s Norskem, Lichtenštejskem a Islandem existuje bezvízový styk. Zdravotní pojištění Pojištění si student zařizuje sám a hradí na své náklady. Upozorňujeme, že kartička evropského pojištěnce je sice platná ve všech zemích EU, ale doporučuje se připojištění, neboť při pojistné události je spoluúčast v mnoha zemích velmi vysoká. Podrobnosti vám sdělí vaše pojišťovny. Doprava V rámci programu Erasmus si vysokoškolští studenti zajišťují a hradí dopravu sami (náklady mohou pokrýt z přiděleného grantu). Doba nutná na vyřízení Termíny podávání přihlášek se liší dle typu programu, více informací najdete na Finanční zatížení Program je založen na skutečnosti, že vybrané projekty jsou buď financovány částečně nebo v plné výši z rozpočtu programu. Student však musí počítat s tím, že grant nepokryje veškeré náklady spojené s pobytem. Užitečné odkazy: Aktuální informace a podrobné informace o jednotlivých programech, jejich náplni a délce, termíny podávání přihlášek a další naleznete na b) Další programy pro studenty a pedagogy VŠ CEEPUS - středoevropský výměnný univerzitní program zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora. V rámci projektu Tematické sítě jsou do programu zapojeny Albánie, Bosna a Hercegovina a Makedonie. Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu. Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol. Do programu se lze zapojit v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí. Užitečné odkazy: - odkaz CEEPUS - 4

7 AKTION - Stipendia programu AKTION Česká republika Rakousko jsou určena především pro přípravu diplomové, doktorské či habilitační práce nebo uskutečnění konkrétního vědeckého výzkumu v rámci společných projektů s rakouskými univerzitami v délce 1-4 měsíců pro pregraduální studenty. Stipendia programu AKTION Česká republika Rakousko jsou určena pro studenty, doktorandy, učitele a vědecké pracovníky českých veřejných vysokých škol, kteří mají české nebo slovenské občanství. Užitečné odkazy: - c) Programy jazykových kurzů Všeobecně platí, že studium jazyka v zahraničí je mnohem efektivnější než studium doma. Pokud nechcete nebo nemůžete využít jazykové kurzy financované z rozpočtu EU, máte možnost využít nabídek jednotlivých agentur, které k Vám mají individuální přístup a jazykový kurz Vám ušijí téměř na míru. Většinou máte možnost výběru z několika destinací, dále si zvolíte délku a intenzitu kurzu. Ubytování bývá v ceně kurzu (informujte se předem) a to buď v hostitelských rodinách, studentských ubytovnách či apartmánech většinou s vlastním stravováním. Pokud jste držitelem karty ISIC, Alive (IYTC) a ITIC, máte možnost dostat u agentury GTS international na vybrané kurzy slevu (www.gtsint.cz). Na závěr jazykového kurzu obdrží student školní certifikát o absolvování studia, který hodnotí celé studium a dosaženou úroveň jazyka. Kdo Zúčastnit se může kdokoli. Jedinou podmínkou bývá minimální věk, zpravidla 18 let, ale existují kurzy již od 16 či 10 let. Na jak dlouho Záleží na typu kurzu, zpravidla trvají od 1 týdne do 1 roku. Můžeme jen doporučit výběr délky a intenzity kurzu tak, aby měl pro vás co největší přínos. Vízum Informujte se u příslušné agentury. Pokud je pro ČR zavedena vízová povinnost, pak je většinou služba asistence při vyřizování vízových formalit v rámci agentury zdarma. Zdravotní pojištění Student si zdravotní pojištění hradí sám, vždy je nutné si s sebou vzít Evropský průkaz zdravotního pojištění a navíc je vhodné se komerčně připojistit na krytí extra nákladů za služby ve zdravotnictví, které jsou v dané zemi hrazeny též místními občany. Doprava Doprava většinou v ceně kurzu není, pro agenturu však nebývá problém dopravu až na místo zajistit. Doba nutná na vyřízení Doporučuje se rezervovat si kurz minimálně 4 týdny před jeho zahájením. V případě, že se chystáte do země s vízovou povinností pro občany ČR, pak musíte počítat s dalšími 5 6 týdny navíc. Finanční zatížení - náklady spojené s vyřízením žádosti, náklady agentuře za zprostředkování - doprava (liší se dle destinace a zvoleného dopravního prostředku) - Vaše kapesné Užitečné odkazy: - kurzy Velká Británie, Irsko, Malta, Kanada, Jihoafrická republika, Austrálie, Nový Zéland, Německo, Rakousko, Španělsko, Itálie, Francie, Rusko - specializuje se na Austrálii a Nový Zéland 5

8 - databáze jazykových kurzů, škol a agentur databáze jazykových škol - databáze jazykových škol informace o jazykovém vzdělávání, odkaz Vzdělávací programy > Výuka jazyků info z Evropy pro mládež, odkaz Studium > Studium jazyků odkaz Vzdělávání v ČR a v zahraničí > Agentury zprostředkovávající jazykové kurzy v zahraničí odkaz AKTION - Letní jazykové školy programu AKTION - Eurolines - Evropská síť expresních autobusových linek d) Stipendium na akademický rok v zahraničí Strávit akademický rok v zahraničí můžete buď v rámci střední nebo vysoké školy či VOŠ. Stipendijních pobytů v zahraničí není mnoho, uchazeči procházejí náročným výběrovým řízením. Pokud se chystáte studovat v zahraničí VŠ, zjistěte si, zda Vám bude uznána maturitní zkouška vykonaná v ČR. V záporném případě máte možnost složit mezinárodní maturitu, zpravidla na anglických gymnáziích. Kdo Zúčastnit se může student s výbornou znalostí jazyka, s dobrým studijním prospěchem, někdy musí vypracovat i esej na zadané téma a absolvovat ústní pohovor. Na jak dlouho Většinou se jedná o celý akademický rok, někdy je studium delší. Vízum Do zemí, kde je zavedena pro občany ČR vízová povinnost, si nejčastěji vízum vyřizuje i hradí student sám. Zdravotní pojištění Záleží na destinaci, informace získáte podle konkrétního typu programu. Navíc je vhodné se připojistit do zahraničí. Doprava Záleží na typu stipendia, někdy je cestovné hrazeno např. 1x tam a zpět, v opačných případech je nutná spoluúčast studenta. Doba nutná na vyřízení Většinou je nutné aktivně se zajímat o studium v zahraničí rok dopředu s ohledem na formality a přijímací řízení. Finanční zatížení - záleží na výši stipendia, v některých případech je nutná spoluúčast studenta - zjistěte si, zda je ze stipendia hrazeno zdravotní pojištění a doprava - ve většině případů si hradíte kapesné Užitečné odkazy: V případě, že chcete studovat v zahraničí celou VŠ, pak musíte projít stejným přijímacím řízením jako všichni ostatní studenti (někdy i jazykovou zkouškou) a zažádat např. o sociální stipendium. - Open Society Fund roční stipendium na SŠ v USA a Velké Británii - United World Colleges 2 leté stipendium na SŠ do Itálie, USA, Velké Británie, Nového Mexika, Indie, Norska, Hong Kongu - Dům zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, nabízí vládní stipendia a jiná stipendia pro středoškoláky a vysokoškoláky - odkaz AIA odkaz Stipendia info o stipendiích pro české vysokoškoláky a středoškoláky v ČR i v zahraničí, užitečné odkazy o stipendiích - informace o studiu na VŠ v Německu 6

9 placená inzerce 7

10 2. možnost Studium + práce Tato možnost se nabízí hlavně pro ty, kteří chtějí studovat v zahraničí a ještě si k tomu přivydělat. (Nebo pracovat a přitom si něco vystudovat?) Většinou se však jedná o programy dlouhodobější. Zvláštním případem je Austrálie, kde nedostanete pracovní povolení bez studia angličtiny či nějakého odborného kurzu, a to na plný úvazek, tedy 25 resp. 20 hodin týdně. Držitelé studentských víz mohou v Austrálii legálně pracovat, a to 20 hodin týdně v průběhu studia a na plný pracovní úvazek v době prázdnin. Pracovní povolení však není automaticky udělováno se studentským vízem. O ně si po příjezdu do Austrálie a nástupu do školy musíte zažádat (on line přes Internet). Změna za vízum s pracovním povolením Vás bude stát AUD55. Pracovat při studiu v zemích EU je možné pouze v případě, že to umožňuje země plánovaného studia. Tuto skutečnost (informaci) potvrzuje nebo vyvracuje studentské vízum, které je nutné mít při pobytu nad 90 dní. Jednoznačné stanovisko je možné získat na zastupitelstvích jednotlivých zemí pro ČR, která jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz). Rizikem spojeným s nelegální prací při studiu je odebrání studijního stipendia, příp. doplacení již vyčerpané částky ze stipendia. Informace o tom, ve kterých zemích EU nepotřebujete pracovní povolení, najdete v 3. možnosti Práce. Kdo Zúčastnit se může kdokoli, jedinou podmínkou bývá minimální věk, zpravidla 18 let. Na jak dlouho Záleží čistě na typu programu, obvykle je však nejdelší dobou pobytu 1 rok, delší pobyty nejsou standardem, ale samozřejmě jsou možné. Vízum Záleží na službách konkrétní agentury, větší agentury provádí tuto službu zdarma, klient si hradí pouze poplatky za podání žádosti o vízum. Zdravotní pojištění Pokud klient v zahraničí pracuje, hradí si zdravotní pojištění v dané zemi sám. Musí však toto konzultovat se svou zdravotní pojišťovnou v ČR. Doprava Hradí si klient sám. Doba nutná na vyřízení Obvykle se doporučuje 1 měsíc před předpokládaným nástupem, pokud ovšem partnerská strana v cílové zemi nemá jiné požadavky (např. u programů v USA jsou to 2 až 3 měsíce). Finanční zatížení - náklady spojené s vyřízením žádosti, náklady agentuře za zprostředkování - doprava (liší se dle destinace a zvoleného dopravního prostředku) - zdravotní pojištění v zahraničí Užitečné odkazy: - pracovní pobyty, destinace i mimo Evropu - pobyt v Austrálii a na Novém Zélandu - informace pro zájemce o práci v EU/EHP - informace o studiu v Evropě informace o studiu a práci v Evropě informace o studiu a práci v zahraničí informace o práci a studiu v zahraničí 8

11 3. možnost Práce Jednou ze čtyř základních svobod Evropské Unie je volný pohyb osob. Znamená to, že každý státní příslušník členského státu EU může bez diskriminace vykonávat své povolání, poskytovat služby nebo podnikat v jiném členském státě EU. Jsou však stanoveny podmínky pro výkon některých činností (např. vzdělávání, praxe, bezúhonnost), které se v jednotlivých členských státech liší. K usnadnění mobility občanů slouží vzájemné uznávání odborných kvalifikací. Pokud se rozhodnete pracovat v zahraničí, měli byste mít představu o tom, do jaké země byste rádi vyrazili, na jak dlouho práci hledáte, jakou kvalifikaci máte a jakou práci byste chtěli v zahraničí vykonávat. Práce v EU/EHP Pracovní povolení NEpotřebujete v členských státech EU, které s námi vstoupily do Unie (Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko) a ve státech bez přechodného období (Irsko, Švédsko, Velká Británie). Ve Velké Británii se však musíte, nejpozději 1 měsíc po nástupu do zaměstnání, registrovat do programu Worker Registration Scheme (WRS). Pracovní povolení potřebujete v následujících státech: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švýcarsko. Informace o tom, kde a jak získat pracovní povolení v jednotlivých zemích získáte na stránkách Eures: v sekci Život a práce v EU/ EHP > Pracovní povolení. Na jak dlouho Do zahraničí lze za prací vyjet na dobu již zhruba od několika týdnů. Jedná se především o sezónní nekvalifikované práce na farmách a v cestovním ruchu. Všeobecně platí, že čím déle, tím lépe. Kvalifikace - Pokud jste již rozhodnuti, ve kterém členském státě chcete pracovat, je především potřebné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není ve vybrané zemi regulované. Podrobné informace najdete na www. msmt.cz/uok - uznávání odborných kvalifikací. Jazykové vybavení - Nemalou výhodou je dobrá znalost jazyka. U některých profesí jsou potřebné pouze základní znalosti např. práce na farmách, v jiných odvětvích je potřeba znalost mnohem větší. Někteří zaměstnavatelé umožňují navštěvovat večerní jazykové kurzy. Opět platí čím více, tím lépe. Vízum Pokud máte pracovní program sjednaný u agentury a je pro ČR zavedena vízová povinnost, pak je většinou služba asistence při vyřizování vízových formalit v rámci agentury zdarma. Pokud jste si zaměstnání našli jinak, vyřizování je na Vás. Zdravotní pojištění Před odjezdem do zahraničí je nutné navštívit zdravotní pojišťovnu. Pro další postup v rámci zemí EU je rozhodující, zda máte práci v zahraničí již dojednanou a smlouvu podepsanou. Pokud zaměstnání nemáte, bude s vámi sepsán záznam Prohlášení o dlouhodobém pobytu pojištěnce 9

12 v cizině, pokud již máte v ruce pracovní smlouvu před odjezdem, vyzvedněte si na Vaší zdravotní pojišťovně formulář E 902 o vzniku pojištění v EU. Jste-li v zahraničí zaměstnaní, měl by Vám zaměstnavatel hradit zdravotní i sociální pojištění dle zákonů dotyčné země. Každopádně po návratu do ČR po Vás budou doklady o platbách vyžadovány, jinak by se mohlo stát, že budete muset uhradit celou část dávek zdravotního pojištění jako samoplátce (od r = 970 Kč/měsíc). Pokud jste ukončili výdělečnou činnost v jiném státě EU/EHP a neberete z tohoto státu žádné dávky odvozené z předchozí výdělečné činnosti, podléháte předpisům o zdravotním pojištění země bydliště (ČR). Tuto skutečnost musíte neodkladně ohlásit Vaší zdravotní pojišťovně a dokladovat výdělečnou činnost a účast v systému zdravotního pojištění jiného státu EU/EHP. Pokud takto doložíte, nebude po Vás vyžadováno doplacení pojistného do českého systému zdravotního pojištění i za dobu kratší než 6 měsíců. (Do zemí mimo EU se informujte přímo u Vaší zdravotní pojišťovny.) Jak a kde hledat - Buď se svěříte do péče agentury (což se zdá být ideální v případě prvního pracovního styku se zahraničím), nebo jste poněkud otrlejší a budete se řídit heslem co si sám neudělám, to nemám a zařídíte si vše dle vlastního uvážení. Doporučujeme vytvořit si předem strukturovaný životopis (CV) v cizím jazyce, krátký motivační dopis (proč chceme do zahraničí, jaký by to mělo přínos pro nás, jaký pro zaměstnavatele ), není od věci sehnat si doporučení od učitelů, předchozích zaměstnavatelů - nedoporučuje se od příbuzných (taktéž v cizím jazyce co si budeme nalhávat, čeština asi světovým jazykem nikdy nebude ). EURES - (EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti) tvoří síť, jejímž cílem je usnadnit volný pohyb pracovních sil v rámci EHP a Švýcarska. Celou síť koordinuje Evropská komise (EK). K hlavním cílům EURES patří poskytovat informace, pokyny a rady zájemcům o práci v jiné členské zemi, a informovat ohledně pracovních příležitostí a pracovních a životních podmínek v EHP. Na práci EURES se podílí EK a veřejné služby zaměstnanosti zemí EHP a Švýcarska. Informace o EURES jsou k dispozici na každém úřadě práce, na pověřených ÚP působí pracovníci EURES. Tito poradci jsou vyškolení specialisté, kteří jsou schopni Vám sdělit informace související se zaměstnáním v jiné členské zemi EU/EHP nebo, pokud jde o speciální požadavek, zajistit tyto informace z jiných institucí či od svých kolegů EURES poradců z ostatních států. Pracují přitom s databázemi portálu EURES a nabízí mnoho doplňujících informací, které v těchto databázích není možné nalézt. Aktuální informace a seznam EURES poradců najdete na: Celoevropská databáze nabídek pracovních míst, možnost registrace on-line životopisu, informace o životních a pracovních podmínkách ve členských státech a celoevropská databáze vzdělávacích příležitostí je k dispozici na evropském portále EURES Agentury a zprostředkovatelské společnosti - Nabízí nepřeberné množství programů jak čistě pracovních, tak pracovně studijních, různých délek a profesí. Vy si zvolíte typ programu a velká část při vyřizování všech náležitostí padne na bedra oné agentury. Velkou výhodou je jistota, kterou Vám tyto programy nabízí. Je pravdou, že tyto služby nejsou nejlevnější, ale záleží čistě na Vás, zda jste dobrodruh či nikoli. Vrácení daní - Pokud jste pracovali v zahraničí a řádně platili daně, existuje možnost refundací daně z příjmů ročně všem, kteří pracovali v USA, Kanadě, Irsku, Velké Británii, Belgii, Lucembursku, Rakousku, Nizozemí, Německu, 10

13 Japonsku a Austrálii. Pracovníci společnosti neustále sledují změny v mezinárodních daňových zákonech tak, aby byli schopni zajistit maximální možnou refundaci. Více Samostatní jedinci se mohou pokusit o vrácení daní prostřednictvím přímého kontaktu s institucí, u níž v zahraničí platili daně z příjmu. Užitečné odkazy: - zprostředkování práce v zahraničí - zprostředkování práce v Austrálii a na Novém Zélandu další odkazy na pracovní stránky v zahraničí najdete na - oblasti informací práce v zahraničí - informace pro zájemce o práci v EU informace o práci v Evropě informace o práci v zahraničí spolehlivost rychlost pohodlí Mezinárodní převody peněz nabízíme svým klientům již více než 130 let. Peníze vždy doručíme jen správné a oprávněné osobě. Peníze lze vyzvednout již několik minut od jejich odeslání. Díky nejnovějším technologiím zajišťujeme rychlé převody peněz mezi více než 198 zeměmi na celém světě. Klienti Western Union mohou navštívit jednu z našich provozoven na celém světě. K těmto převodům není třeba žádný bankovní účet. Službu poskytuje: Intercash s.r.o., Palackého 15, Praha 1, ičo: , tel placená inzerce placená inzerce 11

14 12 placená inzerce

15 4. možnost Stáže v rámci programu Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci podporuje rozvoj odborného vzdělávání. V rámci projektů mobilit je možno absolvovat stáž v zemích, které jsou do tohoto programu zapojeny. Stáží se rozumí odborná praxe v zahraničním pracovním prostředí. Hlavním cílem je zlepšení odborné a jazykové dovednosti mladých lidí a zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Žádost o projekt stáží nemůže podat jednotlivec, ale pouze instituce (např. škola, úřad práce, vzdělávací středisko). Zeptejte se, zda je vaše škola do tohoto programu zapojena nebo zda úřad práce nepořádá tyto stáže pro mladé nezaměstnané. Zapojené země: - 25 zemí EU - Norsko, Lichtenštejnsko, Island - přidružené země střední a východní Evropy: Bulharsko, Rumunsko, Turecko Kdo Tato možnost se týká mladých lidí v počátečním odborném vzdělávání (žáci a studenti odborných středních a vyšších škol); studenti vysokých škol; mladí pracovníci, čerství absolventi, mladí nezaměstnaní lidé Na jak dlouho Žáci středních škol 3 týdny až 3 měsíce; studenti VOŠ 3 až 9 měsíců; studenti VŠ 3 až 12 měsíců; mladí pracovníci, čerství absolventi až 1 rok, nezaměstnaní 2 až 12 měsíců Jazykové vybavení Není vyžadována znalost jazyka, vše záleží na dohodě mezi vysílající a přijímající institucí. Nicméně částečná znalost jazyka je jen ku prospěchu věci. V projektu může být zahrnuta také jazyková, kulturní a odborná příprava, která proběhne před odjezdem na stáž. Kvalifikace - Záleží na typu projektu a domluvě mezi vysílající a přijímající institucí. Např. na středních školách se stáží většinou účastní studenti 3. a 4. ročníků, kteří už mají nějaké odborné znalosti. Povolení Většinou mají stážisté u sebe potvrzení, že jsou na pracovní stáži v rámci programu Leonardo da Vinci. V některých zemích je nutné získat pracovní povolení pro stáž od úřadu práce nebo jej zařizují přímo hostitelské instituce, které stážisty přijímají. Nejaktuálnější informace podá instituce, která stážisty bude přijímat a zná situaci v dané zemi, nebo lze kontaktovat ambasády jednotlivých zemí. Zdravotní pojištění Je plně hrazeno v rámci projektu. Doprava Je plně hrazena v rámci projektu. Doba nutná na vyřízení Návrhy projektů vypracované na příslušných formulářích přihlášky lze předkládat každý rok k termínu uvedeném ve výzvách Evropské Komise. Formuláře a termíny najdete na Finanční zatížení - Ubytování, strava, místní doprava jsou hrazeny v rámci projektu (částky na tyto položky jsou limitovány, pokud dojde k překročení limitu, je rozdíl hrazen účastníky). 13

16 Užitečné odkazy: - komplexní informace o projektu Leonardo - stáže pouze pro vysokoškolské studenty - studentská organizace, zahraniční odborné stáže pro studenty VŠ - zajišťování praxí pro studenty do zahraničí - odborné stáže pro studenty a absolventy SŠ, VOŠ, učilišť informace o stážích u evropských institucí, odkaz Stáže 5. možnost Au-pair Práce au-pair obnáší dočasný pobyt v hostitelské rodině za účelem zlepšení jazykových znalostí, poznání nové kultury, zvyků a mentality v hostitelské zemi. Au-pair se může stát dívka nebo chlapec se znalostí jazyka země, kam se chystá. Práce au-pair zahrnuje pomoc v domácnosti a péči o děti, au-pair má ubytování a stravu zdarma u hostitelské rodiny a za pomoc v domácnosti dostává každý týden kapesné, které odráží rozsah pomoci au-pair v rodině, a jeho minimální výše je pro rodinu závazná. Nejčastějšími destinacemi bezesporu jsou: Velká Británie, Skotsko, Wales, Severní Irsko Kdo Svobodní, bezdětní chlapci (20 27 let) a dívky (18 27 let) Na jak dlouho Nejkratší doba pobytu je 3 měsíce, nejdéle můžete v zemi zůstat 24 měsíců. Doklady - Postačí občanský průkaz (informujte se na příslušném obecním, městském úřadě, magistrátě) nebo platný cestovní pas. Zdravotní pojištění Pokud odjíždíte na dobu delší než 6 měsíců, odhlašte se v ČR ze zdravotního pojištění a v Anglii se zaregistrujete u místního lékaře rodiny a vyplňte formulář NHS (The National Health Service). Po příjezdu do ČR musíte zdravotní pojišťovně předložit potvrzení o registraci u NHS. Pracovní náplň - DEMI PAIR pracuje 3 hodiny denně, 5 dní v týdnu, max. 2x týdně babysitting - AU PAIR - pracuje 5 hodin denně, 5 dní v týdnu, max. 2x týdně babysitting - AU PAIR + - pracuje 5 hodin denně, 5 dní v týdnu hodiny odpoledne po 2-3 dny v týdnu, vždy s volnem pro návštěvu školy, max. 3x týdně babysitting Německo, Rakousko Kdo Pro pobyt v Německu je věkové rozmezí u dívek let, u chlapců let, v Rakousku u dívek let. Na jak dlouho Pro Německo je délka pobytu určena min. na 6 měsíců, max. na 12, v Rakousku je pobyt určen na 12 měsíců. 14

17 Doklady Postačí občanský průkaz (informujte se na příslušném obecním, městském úřadě, magistrátě) nebo platný cestovní pas. Zdravotní pojištění Au-pair je pojištěna hostitelskou rodinou. Pracovní náplň Au-pair pomáhá v hostitelské rodině max. 30 hodin týdně (tj. 5 hod. denně po dobu 6 dnů v týdnu) + 2-3x týdně baby-sitting. Au-pair má nárok na 1 den volna týdně, 1 celý víkend v měsíci a minimálně 4 volné večery týdně, v případě 12 měsíčního pobytu má nárok na 4 týdny dovolené. Finanční zatížení - náklady spojené s vyřízením žádosti, náklady agentuře za zprostředkování - doprava do hostitelské země (liší se dle destinace a zvoleného dopravního prostředku) Pokud máte zájem o vyřízení pobytu, potřebujete: 2 reference od lidí, kteří Vás dobře znají (učitel, nadřízený), pokud jste se staral/a o děti, obstarejte si referenci od rodičů dítěte, ne však od člena Vaší rodiny lékařskou zprávu potvrzující, že jste v dobrém zdravotním stavu a že jste schopen/na se starat o děti 6 fotografií pasového formátu nejméně 2 větší fotografie, kde jste s dětmi dopis hostitelské rodině, který by měl obsahovat pár informací o Vás a důvod, proč se chcete stát au-pair Užitečné odkazy: další odkazy najdete na - oblasti informací práce - agentury info z Evropy pro mládež, odkaz Práce > Au Pair Mezinárodní Au Pair asociace informace o Au Pair placená inzerce 15

18 6. možnost EVS = dobrovolnictví Pokud chcete poznat život v jiných evropských zemích, poznávat odlišné kultury a vyzkoušet si práci v zahraniční neziskové organizaci, pak je tu pro Vás Evropská dobrovolná služba programu MLÁDEŽ. Dobrovolníkem Evropské dobrovolné služby (zkráceně EDS) se může stát každý mladý člověk ve věku let. Dobrovolnou službu můžete vykonávat po dobu 6-12 měsíců v neziskových organizacích ve všech zemích Evropské unie a ESVO, v Rumunsku, Bulharsku a Turecku, nebo i na Ukrajině, v Rusku, na Kavkaze, nebo v zemích bývalé Jugoslávie. Vždy jde o neplacenou, neziskovou činnost vykonávanou po určitou dobu v jiné zemi účastnící se programu Mládež, než je země původu dobrovolníka. Je to práce za ubytování, kapesné a stravu, doplněná podpůrným školícím programem. Klíčový je následující vztah 3 hlavních partnerů v projektu EDS: dobrovolník - vysílající organizace - hostitelská organizace Dobrovolník: Dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku 18 až 25 let ze země zapojené do programu Mládež; EVS se mohou zúčastnit všechny členské státy EU, kandidátské státy, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a státy z ostatních partnerských zemí světa viz. Vysílající organizace: Nestátní organizace, asociace, místní úřad, nezisková organizace se vztahem k místním občanským iniciativám. Odpovídá za výběr a přípravu dobrovolníka, kontakt s dobrovolníkem a hostitelskou organizací během jeho pobytu v cizině, veškeré následné aktivity po návratu dobrovolníka domů (vyhodnocení, využití jeho nových zkušeností, jeho další vzdělávání atd). Seznam vysílajících organizací najdete na (sekce Akce 2, rubrika kontakty na partnery). Hostitelská organizace: V podstatě týž typ organizací jako jsou organizace vysílající. Hostitelská organizace odpovídá za vhodné pracovní uplatnění dobrovolníka, jeho školení, jazykové vzdělávání, ubytování, stravování, vyplácení kapesného, odpovídající sociální a kulturní vyžití. Poskytuje všemožnou osobní podporu dobrovolníkovi, určuje jeho osobního poradce (mentora) a vedoucího projektu. Na jak dlouho Existují 2 typy projektů: Krátkodobé Dlouhodobé trvají 3 týdny až 6 měsíců a jsou určeny jen dobrovolníkům, kteří se z různých příčin (zdravotních, sociálních atd.) nemohou zúčastnit projektů dlouhodobých trvají 6 až 12 měsíců Jazykové vybavení K tomu aby se mladý člověk stal dobrovolníkem EDS není třeba znalost cizích jazyků, protože na počátku Evropské dobrovolné služby prochází každý dobrovolník jazykovým kurzem hostitelské země. Vízum Jedná-li se o partnerství mezi státy EU, vízum dobrovolník obvykle nepotřebuje. S jinými zeměmi je většinou zapotřebí. S vyřízením víza pomáhá dobrovolníkovi vysílající organizace. Aktuální informace týkající se vízových povinností naleznete na a na příslušných ambasádách. Zdravotní pojištění Evropská komise centrálně zajišťuje prostřednictvím Pojišťovny AXA pojištění dobrovolníků EVS, pokud jde o nemoc, úraz, úmrtí a ob- 16

19 čanskou odpovědnost. Pro bližší informace kontaktujte ČNA. Za uzavření pojistky odpovídá vysílající organizace. Další pojištění (krádež zavazadel apod.) si hradí dobrovolník sám. Pracovní náplň Dobrovolníci působí v těchto oblastech: - ochrana životního prostředí - rozvoj venkova - sociální a zdravotní péče - sociální integrace - umění - kulturní dědictví - práce s dětmi a mládeží - informace pro mládež - volný čas, sport Doba nutná na vyřízení Ideální je začít 6 měsíců před plánovaným plánovaným odjezdem. Zájem mladých lidí stát se dobrovolníkem EDS převyšuje nabídku počtu hostitelských míst, proto je třeba dostatek času k nalezení vhodné hostitelské organizace. Finanční zatížení Podpora těchto projektů vychází z principu spoluúčasti EK (vysílající a hostitelská organizace obdrží každá svůj vlastní grant). Vysílající strana Hostitelská strana obdrží grant na cestovné dobrovolníka z domova na místo pobytu EVS a zpět v plné výši, přípravu dobrovolníka, víza, očkování a další nutné odůvodněné náklady obdrží grant na dobrovolníkovo kapesné ve výši stanovené EK podle cenové úrovně v hostitelské zemi, náklady na pobyt, stravu a doprovodný a školící program, další nutné odůvodněné náklady Pokud máte zájem o vyřízení EDS, potřebujete: Najít vysílající organizaci jejich seznam najdete na - Akce 2 V databázi si najděte hostitelský projekt (nebo Vám pomohou pracovníci ICM pomocí sítě EU Eurodesk lepší je kontaktovat přímo nějakou vysílající organizaci), hostitelské organizaci zašlete životopis a motivační dopis (podle něj si organizace dobrovolníka vybírá). Dohodnete-li se s hostitelskou organizací na uskutečnění projektu, oznamte to své Vysílající organizaci.ta za Vás podá žádost o vyslání na dobrovolnou službu České národní agentuře k jedné z pěti uzávěrek. Stejně tak Hostitelská organizace podá žádost o hostitelský projekt u své Národní agentury. Následuje školení neformálními metodami a pak může Vaše EVS začít. Užitečné odkazy: - Akce 2 - Sdružení INEX-SDA vysílá dobrovolníky na mezinárodní krátkodobé a dlouhodobé dobrovolnické projekty po celém světě - Sdružení DUHA zprostředkovává dlouhodobé dobrovolnické pobyty (LTV) v partnerských organizacích v rámci mezinárodní sítě Service Civil International. - Projekty v Německu Seznam mezinárodních organizací zabývajících se dobrovolnictvím, odkaz Dobrovolná činnost/výměny 17

20 1 KROK k levnějšímu žití Studenti, ať už žijící v České republice nebo jiném státě, většinou mají hluboko do kapsy. Studium s sebou nese neodmyslitelné výdaje, které studenta ničí a připravují ho o možnost si za své peníze (nebo peníze rodičů) více užívat života. Navíc, žijeme v tržní ekonomice a řekněte upřímně víte o někom, kdo by dnes nechtěl vydělat? Chytrý obchodník přizpůsobuje ceny zboží a služeb poptávce, dobré zboží a dobré služby proto mají svou cenu. A to je právě kámen úrazu. Student na jednu stranu nemá moc peněz, ale na druhou stranu, nikdo není tak bohatý, aby kupoval levné věci. Ani student. I on by si určitě raději koupil kvalitní věc nebo službu. Ale víte, co se říká: Bez peněz do hospody nelez (studente). Moc řešení této situace není, ale jedno dobré by tu přeci jen bylo... Stačí jedno rozhodnutí, jeden krok... a vše se může změnit. Žádné odříkání, žádný ostych při vstupu do obchodu nebo sportovního areálu. I studenta mohou obchodníci vítat s otevřenou náručí. Tedy dobří obchodníci, vybraní obchodníci. Dobrý obchodník totiž chápe potenciál a sílu, skrývající se v početné studentské obci, a je proto ochoten nabídnout studentům své produkty či služby za ceny nižší než obvyklé. Ví totiž, že každý student má kamarády a ti mají kamarády a... zkrátka, dobrý obchod není důvod neopakovat. A když to jde navíc tak jednoduše! Hledejte ve svém okolí a při svých cestách obchodníky, kteří poskytují slevu držitelům karty ISIC nebo ALIVE a máte vyhráno! Slevy tak v současné době můžete získat na více než 1100 místech po celé České republice a navíc v dalších 110 zemích světa. A slevy to nejsou ledajaké! Můžete levněji lyžovat v zimních střediscích, levněji se nejíst v restauracích, cestovat, nakupovat, navštěvovat památky, bavit se... Prostě žít! Kartu ISIC (student) vám za pouhých 250 Kč vystaví na více než 90 obchodních místech po celé ČR. Alternativou pro nestudenty do 26 let věku je mládežnická karta ALIVE, kterou je možno získat za stejných finančních podmínek. Aktuální seznam prodejců, informace a přehled všech slev najdete na internetových stránkách Tak žijte! Najdi si svou slevu na placená inzerce 18

21 7. možnost Workcampy Workcampy, nebo také mezinárodní dobrovolnické projekty se konají v téměř stu zemí po celém světě. Je to jedna z netradičních forem poznávání cizích zemí a jiných kultur. Během workcampu se účastníci stanou členem skupinky dobrovolníků odlišných národností. Tato skupinka společně žíje, pracuje, tráví volný čas atd. Projekt, kterého se zúčastníte, je většinou součástí většího programu, jehož cílem je např. celkové oživení daného místa nebo komplexnější pomoc potřebným. Každý workcamp má svého vedoucího, tzv. campleadera, který je zodpovědný za průběh celého workcampu. Jednotlivé projekty (na nebo jsou seřazeny podle zemí, ve kterých se konají, a dále podle organizací, jež je organizují. Jsou zde uvedeny stručné popisy projektů, po rozkliknutí u nich také najdete plné znění v angličtině. Tyto originály si určitě pročtěte, abyste měli úplnou představu, co všechno váš projekt obnáší. U popisu projektu najdete řadu informací, které slouží k lepší orientaci. Kdo Zúčastnit se může kdokoli, věkový limit je obvykle 18 let. V nabídce jsou ale i projekty, na které mohou dobrovolnící od 14 let a existují i workcampy pro rodiče s dětmi. Na projektech se většinou sejde skupinka od 5 do 20 mladých lidí z různých zemí světa. Z každé země by přitom měli být maximálně dva dobrovolníci. Na jak dlouho Workcampy zpravidla trvají 2 až 3 týdny. Jazykové vybavení Pokud není uvedeno jinak, je komunikačním jazykem angličtina. Úroveň by měla být komunikativní, ale hodně záleží i na temperamentu a otevřenosti dobrovolníka, která může jazykové nedostatky skrýt. Znalost místního jazyka je přitom velkou výhodou, ale ne nutností. Vízum Náklady na vyřizování víz do zemí s vízovou povinností pro ČR si každý účastník zajišťuje sám. Aktuální informace o vízových povinnostech najdete na Zdravotní pojištění Po dobu projektu i na cestu tam a zpět musíte být zdravotně pojištěni. V zemích EU se stačí prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění (pokud ho ještě nemáte, napište si Vaší ZP). S tímto průkazem byste měli být bezproblémů ošetřeni. Upozorňujeme, že přesto se většinou část péče hradí hotově. Proto si nechte vystavit doklad o zaplacení a po návratu do ČR kontaktujte svou pojišťovnu a na základě předložení účtenek žádejte o proplacení nákladů na ošetření a léky. Pojistěte se dle aktivit, které hodláte vykonávat během i po projektu (např. pohyb po horách, extrémní sporty etc.) Pro cestu do států, kde hrozí zamítnutí vašeho vstupu do země (USA, Palestina atd.) Vám doporučujeme sjednat si pojištění proti tomuto riziku tak, aby vám pojišťovna vrátila zpět alespoň část nákladů na cestu. Pracovní náplň Pracuje se zpravidla 6 hodin denně 5 dní v týdnu. Pracovní doba je přizpůsobena charakteru a potřebám daného projektu. Práce je rozmanitá, tématicky se rozděluje do těchto okruhů: 19

22 práce v zemědělství práce s dětmi archeologie školení vedoucích práce s mentálně postiženými umělecké zaměření práce s fyzicky postiženými organizování her, školení konstrukční, stavební práce práce s uprchlíky kulturní zaměření obnovovací práce práce s postiženými lidmi sociální tematika ekologie různě postižení lidé práce se staršími lidmi sportovní tematika práce pro životní prostředí, ekologie studijní nebo diskusní zaměření etnografie zaměřeno na vzdělávání práce na festivalu práce s teenagery práce zaměřená na historii Doba nutná na vyřízení Vyřízení přihlášky trvá zhruba 1 až 3 týdny, pozor však na země, kde je pro občany ČR zavedena vízová povinnost (je třeba počítat minimálně s jedním měsícem na vyřizování navíc). Přihlášky se vyřizují od půlky dubna, proto kdo dřív přijde, ten dřív. Finanční zatížení - náklady spojené s vyřízením žádosti, výjimečně účastnický poplatek - doprava do místa konání (liší se dle destinace a zvoleného dopravního prostředku) - cestovní pojištění, pojištění do zahraničí - kapesné na dobu pobytu Pokud máte zájem o vyřízení pobytu, potřebujete: Vyplněnou přihlášku (najdete na nebo cz). Motivační dopis, kde popíšete v anglickém nebo vyžadovaném jazyce proč se hlásíte, čím vás obohatí, co můžete přinést vy (nepodceňujte jej). K účasti na projektech v zemích globálního Jihu (včetně Ruska a bývalé Jugoslávie) je podmínkou absolvování přípravného semináře. O jeho konání Vám podají informace jednotlivé instituce. U některých projektů s dětmi je nutné předložit negativní HIV test. Musíte si jej zařídit na vybraných hygienických stanicích v jazyce anglickém nebo požadovaném. U některých projektů zaměřených na práci s dětmi je podmínkou přijetí předložení vašeho aktuálního výpisu z rejstříku trestů společně s přihláškou nebo v co nejkratší době po jejím odeslání. Nutný je originál. Někdy musíte přiložit i vaše reference. 20

23 Zajímavé tipy Cestovní doklady Při výjezdu do zahraničí se musíte prokázat platným cestovním dokladem. Tím se v rámci EU stává platný občanský průkaz (zjistěte si, zda můžete vycestovat i na Váš typ OP) a platný cestovní pas. Do zemí mimo EU potřebujete platný cestovní pas, pozor, u některých zemí vyžadují jeho minimální platnost. Do některých zemí je zavedena pro občany ČR vízová povinnost info Očkování Před cestou do zahraničí je nutné zkontrolovat přeočkování proti tetanu, dále se do všech zemí západní Evropy, USA a Kanady doporučuje očkování proti břišnímu tyfu, hepatitidě A, B, ETEC (průjmové onemocnění cestovatelů), do Portugalska navíc potřebujete očkování proti žluté zimnici, pokud jste navštívili rizikové oblasti. Naprosto bezpečně Vám poradí a séra zajistí na Zdravotním ústavu příslušném Vašemu místu bydliště (pozor, očkování musí proběhnout v určitém termínu před odjezdem, doporučuje se 5 až 6 týdnů). Také není na škodu vyžádat si potvrzení o očkování v příslušném jazyce. Někde jsou vyžadovány výsledky negativních testů HIV. Léky Určitě není třeba připomínat, že poplatek za lékaře a léky je v zahraničí ve srovnání s naší republikou poněkud rozdílný. Pokud trvale užíváte léky, domluvte se s ošetřujícím lékařem, určitě Vám vyjde vstříc. Vyžádejte si jejich rozpis a potvrzení, kterému zahraničnímu léku odpovídají. Pokud máte léky, které podléhají zákazu dovozu, je potřeba je deklarovat na celnici při vjezdu i výjezdu ze země. Nezapomeňte také na antialergika. Dále je do lékárničky vhodné přibalit dostatečné množství vitaminů a léky proti nachlazení, na průjem, na zácpu, proti bolestem, kapky do očí a nosu, dezinfekci, také nezapomeňte na náplasti, obvazy a obinadla. Také určitě něco na intimní hygienu. V každé lékárně Vám bezpečně poradí, které léky jsou pro Vás nejvhodnější. Pojištění Informace dle typu pobytu Vám sdělí na Vaší pobočce zdravotní pojišťovny. Peníze Je osvědčené udělat si před odjezdem malý rozpočet, kolik peněz budete potřebovat. Berte v úvahu ubytování, stravu, cestovné, jiné poplatky (někde se požaduje depozit za bydlení) a také kapesné. Pokud jste student nebo mládež do 26 let, je možné vyřídit si slevové karty (ISIC, IYTC /ALIVE/, EURO 26). Určitě Vám poradí na nejbližším Informačním centru pro mládež. Jízdné Pokud cestujete autobusem, pak doporučujeme koupit si jízdenku zpáteční půlroční/roční otevřenou tzv. OPEN! (A to i na vnitrostátní dálkovou dopravu v cizí zemi, pokud je to možné, některé dopravní společnosti toto zajišťují.) V praxi to znamená, že nemáte pevné datum návratu a pokud se rozhodnete odjet domů, zavoláte za místní poplatek pobočce dopravní společnosti v oné zemi a domluvíte se na vyhovujícím termínu návratu (hovor bude v češtině, nemějte strach). Tento postup skýtá poměrně dost výhod: 1. nemusíte mít odložené peníze na zpáteční cestu 2. zpáteční jízdenka je citelně levnější než 2x jednosměrná 3. pokud se do 1 roku domů nechystáte, je možné lhůtu návratu většinou telefonicky a za velmi nízký poplatek prodloužit (na podrobnosti se informujte v přepravním řádu společnosti), např. Eurolines evropská síť expresních autobusových linek www. bei.cz. 21

24 Zavazadla Záleží na Vás, zda jste typ báglový či kufrový, každopádně není od věci pečlivě prostudovat přepravní podmínky společnosti, která Vás veze k cíli. Většinou se toleruje 1 zavazadlo větších rozměrů a 1 příruční. Pokud jich máte více, může se stát, že jej s sebou nebudete moci vzít. Balte uvážlivě, není nutné vézt s sebou celý šatník, a naopak ne každý si může dovolit chybějící věci na místě dokoupit. Vřele doporučuji vzít si s sebou spací pytel. (Někdy je lepší vlastní spacák než cizí peřiny.) Karta X Je předplacená telefonní karta pro nejoperativnější volání v České republice, do zahraničí i ze zahraničí. Vždy víte, kolik za hovor platíte, a to v korunách, částka za hovor se odečítá z konta karty až po spojení s volaným číslem. I ze zahraničí voláte s pomocí českého operátora. Číslo karty můžete sdílet. Více informací na Vrácení daní Pokud jste pracovali v zahraničí a řádně platili daně, existuje možnost refundací daně z příjmů ročně všem, kteří pracovali v USA, Kanadě, Irsku, Velké Británii, Belgii, Lucembursku, Rakousku, Nizozemí, Německu, Japonsku a Austrálii. Pracovníci společnosti neustále sledují změny v mezinárodních daňových zákonech tak, aby byli schopni zajistit maximální možnou refundaci. Více Finanční nouze - Pokud se dostanete do finančních potíží, existuje služba zasílání peněz z a do zahraničí během několika minut a bez použití bankovních účtů. Aktuální informace o podmínkách služby a také o měnách, kurzech a státech poskytujících služby WESTERN UNION získáte na zelené lince: nebo placená inzerce 22

25 Na co určitě nezapomenout Zanechte na sebe kontakt Tímto je myšleno zanechat příbuzným na sebe kontakt ve formě telefonního čísla, které v zahraničí používáte, adresu, na které se zdržujete, popřípadě další kontakt. Nemusí se zrovna stát nic Vám, ale třeba Vaší rodině v ČR. Pro velmi elegantní telefonické spojení slouží Karta X, viz Krok č. 4 Před odjezdem, nebo Uschovejte veškeré dokumenty Může se stát, že po návratu do ČR nebudete schopni doložit, kde jste se určitou dobu zdržovali a co jste dělali. Pak budete nuceni zaplatit dlužnou částku na zdravotním pojištění atd. Taktéž se může vyskytnout problém s úřady v cizí zemi. Vyplatí se schovat jakýkoli dokument, byť by se Vám zdál nedůležitý. Může Vám ušetřit spoustu problémů. Nechte si od všeho co podepisujete vyhotovit kopii - Abyste předešli případným nedorozuměním, je dobré mít od všeho co podepisujete kopie. Budete tím mít ucelený přehled o tom, co jste podepsali, čemu jste zavázáni a co naopak nesmíte. Rovněž nepodepisujte nic, čemu pořádně nerozumíte. Czech Direct Pomocí této služby lze ze zahraničí přihlašovat hovory na účet volané stanice přímo prostřednictvím operátora mezinárodní ústředny společnosti Český Telecom. Podmínky a spojovací čísla viz. Upozornění Pokud se rozhodnete pro zprostředkování pobytu v zahraničí přes zprostředkovatelskou agenturu nebo jinou soukromou společnost, doporučujeme Vám ověřit si její registraci v evidenci o povolení zprostředkování práce či pobytu do zahraničí. Najdete na - zaměstnanost pro občany agentury práce. Také je lepší využít služeb větší a osvědčené agentury, pokud máte možnost, zkuste si sehnat reference od předchozích zákazníků. placená inzerce 23

26 24 placená inzerce

27

28

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Národní informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Studium v zahraničí Studijní možnosti

Více

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES Evropské služby zaměstnanosti www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES vznik 1993, iniciátor a koordinátor Evropská komise Od r. 2004 je EURES v ČR také součástí veřejných

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK Ing. Eva Stanková Vedoucí Eurocentra Liberec MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ ČR ÚŘAD VLÁDY ČR ODBOR INFORMOVÁNÍO EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (2.

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová AIA Akademická informační agentura Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv Zpracovala: Eva Jermanová MEZINÁRODNÍ (BILATERÁLNÍ) SMLOUVY Nabídky stipendijních pobytů podle dvoustranných

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE Finanční prostředky určené na zahraniční mobility studentů studijní pobyty, praktické stáže a absolventské

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016 8. 4. 2015 ozs@vse.cz Ing. Dana BRÁZDOVÁ Vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE Ing. Jana Kašná ERASMUS+ Všechny země výjezdu mimo Německo, Rakousko, Švýcarsko

Více

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Dvoustranné mezinárodní smlouvy Kulturní dohody, prováděcí programy ke kulturním dohodám, resortní smlouvy s

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ Možnosti studia v zahraničí PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ 21. 11. 2014 Ing. Dana Brázdová ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO INTERNATIONALIZACE

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013 EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Příleţitosti pro mladé Evropany Pardubice, 12.3.2013 1 www. www. Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

PRACOVNÍ A AU PAIR PROGRAMY V EVROPĚ

PRACOVNÍ A AU PAIR PROGRAMY V EVROPĚ PRACOVNÍ A AU PAIR PROGRAMY V EVROPĚ AU PAIR Velká Británie, Irsko, Francie, Belgie, Holandsko, Španělsko, Itálie, Německo Rakousko, Finsko, Norsko Co je Au Pair kulturně-výměnný program pro mladé, svobodné

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU Jako občané Evropské unie máme právo žít, pracovat a studovat v jiné zemi EU. S tím souvisejí i základní práva, která jako občané

Více

Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii. www.icm.cz. Informační centrum pro mládež. Senovážné nám.

Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii. www.icm.cz. Informační centrum pro mládež. Senovážné nám. Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii Informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Možnosti pro absolventa SŠ INFORMAČNÍ

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato prezentace je spolufinancována

Více

Vzdělávací program EU ERASMUS. Mobilita studentů. Josef Vochozka, Národní agentura Socrates 2.11.2006

Vzdělávací program EU ERASMUS. Mobilita studentů. Josef Vochozka, Národní agentura Socrates 2.11.2006 Vzdělávací program EU ERASMUS Mobilita studentů Josef Vochozka, Národní agentura Socrates 2.11.2006 Podprogram ERASMUS v roce 2006/2007 součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

Práce v zahraničí. Na co byste neměli zapomenout

Práce v zahraničí. Na co byste neměli zapomenout Práce v zahraničí Na co byste neměli zapomenout Nezáleží na tom, do jaké země se chystáte odcestovat. Vždy je třeba vyřídit mnoho důležitých věcí. Zde najdete přehled toho nejdůležitějšího, na co byste

Více

EURES. Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009

EURES. Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009 EURES Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009 www.eures.cz http://eures.europa.eu Uvažujete o práci v některé evropské zemi? Jste

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 5 Stipendia... 7 Letní

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Podmínky pro podání Rok 2015 žádosti Doktorát Prezentace projektu projektu

Více

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Mobilita studentů Petra Němečková, Národní agentura Socrates 11.5.2006 Podprogram ERASMUS součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Jak za prací do Evropy Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Pravidla pro uchazeče o stipendium a stipendisty programu CEEPUS

Pravidla pro uchazeče o stipendium a stipendisty programu CEEPUS Národní kancelář programu CEEPUS Dům zahraničních služeb Pravidla pro uchazeče o stipendium a stipendisty programu CEEPUS Srpen 2011 Obsah I. Základní informace o programu CEEPUS... 2 II. Obecná pravidla

Více

Překonej s Erasmem své hranice!

Překonej s Erasmem své hranice! Program Erasmus v České republice ročně umožňuje několika tisícům českých studentů studovat nebo vykonávat pracovní stáž ve 30 evropských zemích, a to v délce 3 až 12 měsíců. Na celoevropské úrovni využily

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Zlín 12. 9. 2011 Martina Navrátilová Odbor školství, mládeže a sportu PRO SVŮJ VLASTNÍ ROZVOJ 1. Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků Program celoživotního

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Možnosti studia v zahraničí (2013)

Možnosti studia v zahraničí (2013) Možnosti studia v zahraničí (2013) Oddělení mezinárodních vztahů UP http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/usekyprorektoru/oddeleni-mezinarodnichvztahu/oddeleni-mezinarodnich-vztahu/ poskytuje informace

Více

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY POVINNÉ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ POVOLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ LIST S JAKÝMI ÚŘADY SE CIZINEC S DLOUHODOBÝM POBYTEM

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Martina Lichovníková Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato

Více

Stáže v evropských institucích v Bruselu

Stáže v evropských institucích v Bruselu Stáže v evropských institucích v Bruselu OBSAH 1. Úvod..3 2. Stáže v Evropském parlamentu (EP) 3 2.1 Stáže s obecným zaměřením a se zaměřením na žurnalistiku 3 2.2 Neplacené stáže...4 2.3 Placené stáže

Více

Seznamte se, Erasmus+

Seznamte se, Erasmus+ Seznamte se, Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

INEX Sdružení dobrovolných aktivit

INEX Sdružení dobrovolných aktivit INEX Sdružení dobrovolných aktivit Kdo jsme nevládní a nezisková organizace založena v roce 1991 Naše cíle rozvoj mezinárodního dobrovolnictví a aktivního občanství prostor pro získávání zkušeností, znalostí

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY

PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY BULHARSKO Podmínky cestování po EU: Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

Vaše účast v projektu

Vaše účast v projektu Aktivity projektu Dnešní informační schůzka je první aktivitou projektu, které se účastníte. Na tuto schůzku navážeme tzv. vstupním modulem. Vstupní modul potrvá dva dny. První schůzka v rámci vstupního

Více

Jak zadat zahraniční platbu

Jak zadat zahraniční platbu Jak zadat zahraniční platbu Obsah Zahraniční příkaz... 3 Obecně k zahraničnímu příkazu... 3 Zadání zahraničního příkazu... 3 SEPA/Europlatba... 6 Obecně k SEPA platbě... 6 Obecně k Europlatbě... 6 Zadání

Více

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10 Vážení čtenáři, každá zahraniční zkušenost, ať už v podobě brigády, stáže nebo přímo zaměstnání, je dobrou životní zkušeností, která zvýší Vaše šance při uplatnění na trhu práce nebo při Vašem dalším studiu.

Více

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE Kdo například nepotřebuje povolení k zaměstnání? Jakou má povolení k zaměstnání platnost? Kdy a kde požádat o prodloužení povolení k zaměstnání?

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Francouzské velvyslanectví v České republice Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Studovat ve Francii [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Podmínky žádosti Rok 2012 oktorát Prezentace Francouzské

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Rady pro uchazeče o zaměstnání

Rady pro uchazeče o zaměstnání Rady pro uchazeče o zaměstnání 1. Au-pair 2. Evropské CURRICULUM VITAE 3. Ukázková žádost o místo 1. Au-pair (Pokyny, kterými je užitečné se řídit při plánování cesty za prací do zahraničí) Před odjezdem

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Akce 1. Mládež pro Evropu

Akce 1. Mládež pro Evropu Akce 1 Mládež pro Evropu Výměny mládeže Iniciativy mládeže Projekty participativní demokracie Akce 1.1 Výměny mládeže Setkání mladých lidí ze zemí EU s cílem se vzájemně poznat, porozumět odlišné kultuře,

Více

Projekty řešené na VŠCHT Praha

Projekty řešené na VŠCHT Praha www.vscht.cz Co všechno musí zařídit hostitelská organizace v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumníka Zkušenosti z VŠCHT Praha Seminář JCMM Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu,

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES Často kladené dotazy Obecné dotazy Kde najdu informace o programu Tvoje první práce přes EURES? Informace si můžete stáhnout z portálu EURES na adrese http://eures.europa.eu

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

EURAXESS Pracovní příležitosti a možnosti cest do zahraničí, informace pro hostující vědce

EURAXESS Pracovní příležitosti a možnosti cest do zahraničí, informace pro hostující vědce EURAXESS Pracovní příležitosti a možnosti cest do zahraničí, informace pro hostující vědce ČVUT, Praha 20.2.2014 Mgr. Zuzana Dobešová Co je EURAXESS? o celoevropská síť servisních center od roku 2003 40

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová Mgr. Helena Římská Norské fondy a fondy EHP Donorské státy: První

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001

Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001 Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001 Smlouva číslo: Smlouva o studiu přípravného programu jazykové a odborné přípravy ke studiu studijních programů akreditovaných na VŠCHT Praha v akademickém roce 2015/2016

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více