Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog"

Transkript

1

2

3 Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno obnáší, jak jsou financovány a spoustu dalších důležitých informací. Upozorňujeme, že u některých informací je třeba ověřit jejich aktuálnost. V dnešní době se předpokládá, že každý člověk bude mimo svého mateřského jazyka ovládat minimálně jeden jazyk světový. Naším úkolem není sledovat kvalitu výuky cizích jazyků ve školách, ale nabídnout mladým lidem několik možností, jak strávit určitou dobu v zahraničí, osamostatnit se, zdokonalit si jazyk, poznat nové kultury a rozvíjet se ve vybrané oblasti. Ráda bych touto cestou poděkovala Lucii Jarolímkové a Karlu Karasovi z EURODESKu, Marcelu Navrátilovi EURES poradci ÚP Zlín, Ondřeji Gbelcovi z Národního vzdělávacího fondu - NISP, Michalu Kuklovi, Janu Pínovi a Marcele Veverkové z GTS international, Martinu Vejvodovi ze Sdružení dětí a mládeže DUHA, Evě Hejzlarové z občanského sdružení INEX SDA, Jolaně Dočkalové z programu EU Mládež a Lence Jeníčkové z Národní agentury Socrates za podnětné připomínky, návrhy, rady a komentáře. Autorka Vydal Klub přátel ICM Uherské Hradiště jako účelovou publikaci na podporu mezinárodní mobility mládeže v nákladu kusů, říjen Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR. Tato publikace je neprodejná a je distribuovaná bezplatně! Mimo titulní stránky je tato publikace tištěna na 100% recyklovaném papíře české výroby. Tisk Agentura NP, Staré Město. Pro Klub přátel ICM Uherské Hradiště zpracovala Lenka Kornelová. Konzultant David Hrabovský. Jazykové korekce Michaela Zajptová. Ilustrace na obálce, grafická úprava a sazba Petra Pohlová Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech placená inzerce 1

4 7 možností jak do zahraničí Hlavním účelem tohoto materiálu je zvýšit mobilitu mladých lidí, což v přeneseném slova smyslu znamená hurá do Evropy a nejen tam. Budeme se Vám snažit přiblížit několik možností, jak vyjet do zahraničí a nepotřebovat k tomu tučné konto. V každé z možností je uveden dostatek informací tak, abyste mohli jednotlivé varianty porovnat. Taktéž se Vám snažíme nabídnout odpovídající počet pečlivě vybraných institucí, které se konkrétními možnostmi zabývají. Pokud si nebudete s čímkoli vědět rady, obraťte se na jakékoli Informační centrum pro mládež, kde působí kompetentní pracovníci. Jejich seznam najdete na - odkaz přehled ICM v ČR. 1. možnost Studium Stejně tak jako má právo každý občan EU svobodně cestovat, mají studenti právo studovat, vzdělávat se a připravovat se na budoucí povolání ve všech členských státech EU. V rámci práva na vzdělávání v jiné zemi EU jsou si občané (studenti) rovni. Jedinou podmínkou je, aby byli přijati na střední školu, univerzitu nebo do jazykového kurzu. Žádné vzdělávací zařízení nemůže preferovat studenty nebo účastníky kurzů z členské země EU, ve které se vzdělávací zařízení nachází. Nesmí se také vyžadovat od studentů nebo zájemců z ostatních členských zemí splnění zvláštních podmínek, které domácí studenti plnit nemusí. Vzdělávací zařízení může u studentů pocházejících z jiných zemí EU vyžadovat přezkoušení jazykové způsobilosti ke studiu. Ve srovnání studia cizího jazyka v ČR se studiem v zahraničí je studium v jiné zemi intenzivnější a komunikativnost studenta je za krátkou dobu na vyšší úrovni. a) Programy EU - SOCRATES, SOCRATES II Původní program SOCRATES byl EU schválen do konce roku 1999 a od roku 2000 pokračuje s dílčími změnami pod pracovním označením SOCRATES II a platností do konce roku Program klade důraz na posílení evropské dimenze ve vzdělání formou projektové spolupráce škol a dalších vzdělávacích institucí, mobilit studentů a učitelů, zkvalitňování jazykového vzdělávání ve všech typech škol a formách vzdělávání. Program je založen na skutečnosti, že vybrané projekty jsou buď financovány částečně nebo v plné výši z rozpočtu programu. Zahraniční oddělení rektorátu Vaší školy Vám poskytne všechny informace o výměnách, do nichž je Vaše škola zapojená (např. univerzity, fakulty, ve kterých zemích, apod.). Není zde jednotná uzávěrka, neboť každá univerzita organizuje výběry studentů nezávisle. Výběr studentů je zcela v kompetenci vysílající instituce. Program SOCRATES je členěn do 8 podprogramů: COMENIUS* ERASMUS** GRUNDTVIG LINGUA vzdělávání ve školách vysokoškolské vzdělávání vzdělávání dospělých a celoživotní učení jazykové vzdělávání 2

5 MINERVA Průzkum a inovace Společné akce Doplňkové aktivity využívání informačních a komunikačních technologií, otevřené a distanční vzdělávání otázky vzdělávací politiky (ARION, EURYDICE, NARIC) spolupráce s dalšími programy EU podpora aktivit, které nejsou součástí jednotlivých podprogramů * Podprogram Socrates/Comenius je zaměřen na vzdělávání od předškolních zařízení po vyšší odborné školy a pamatuje také na pedagogické pracovníky, kteří se dětem, žákům a studentům v těchto školách věnují. Cílem podprogramu Comenius je podpořit evropskou dimenzi ve vzdělávání, výuku jazyků a mezikulturní výchovu ve školách. ** Podprogram Socrates/Erasmus je financován z rozpočtu Evropské Unie a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Byl vytvořen se záměrem podpořit vzájemné vztahy a spolupráci vysokých škol v rámci evropského prostoru, umožnit studentům vysokých škol absolvovat studijní pobyty na zahraničních vysokých školách, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a vnést do vzdělávání evropský rozměr. Podmínky studia v zahraničí v rámci podprogramu Erasmus vybraný student musí mít ukončen minimálně první rok vysokoškolského studia student musí být na své domovské univerzitě zapsán do bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu délka studijního pobytu musí být minimálně 3 měsíce, maximálně 1 rok studijní stáž musí být integrovanou součástí studia na domácí univerzitě vysílající univerzita musí studijní stáž studenta uznat student je o náplni svého studijního pobytu informován před cestou na základě písemné smlouvy na konci studijního pobytu přijímající organizace vystaví studentovi potvrzení o předmětech, které student na univerzitě studoval, doplněné dosaženými výsledky studenta přijímající organizací nesmí být vybírány žádné poplatky za studium (školné). Student si platí pouze případné náklady na pojištění, účast ve studentských organizacích apod. Programu SOCRATES se v současné době účastní celkem 31 zemí: 25 zemí Evropské unie (EU) Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie 3 země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) 3 kandidátské země Evropské unie Island, Norsko, Lichtenštejnsko Bulharsko, Rumunsko, Turecko 3

6 Kdo Podmínky se liší dle jednotlivých typů podprogramů. Na jak dlouho Opět záleží na typu podprogramu. Jazykové vybavení Uchazeč by měl mít dobré znalosti požadovaného jazyka, nezřídka je podmínkou vstupní jazykový test na domácí škole. V rámci studijního pobytu Erasmus pořádá většina univerzit před začátkem semestru tzv. orientaci (úvodní organizační týden). Studenti se mohou rovněž hlásit na jazykové kurzy, které pořádá přijímající zahraniční instituce. Tyto kurzy se konají před zahájením studijního pobytu a studenti mohou získat grant z progamu Erasmus na částečné pokrytí nákladů (školné studenti Erasmu neplatí). Doporučujeme účast na obou těchto aktivitách. Více informací a termíny pro podání přihlášek lze získat na zahraničních odděleních vysokých škol. Vízum Zajišťuje si sám student. Ve většině případů však nebude zapotřebí, neboť v rámci zemí EU a dále s Norskem, Lichtenštejskem a Islandem existuje bezvízový styk. Zdravotní pojištění Pojištění si student zařizuje sám a hradí na své náklady. Upozorňujeme, že kartička evropského pojištěnce je sice platná ve všech zemích EU, ale doporučuje se připojištění, neboť při pojistné události je spoluúčast v mnoha zemích velmi vysoká. Podrobnosti vám sdělí vaše pojišťovny. Doprava V rámci programu Erasmus si vysokoškolští studenti zajišťují a hradí dopravu sami (náklady mohou pokrýt z přiděleného grantu). Doba nutná na vyřízení Termíny podávání přihlášek se liší dle typu programu, více informací najdete na Finanční zatížení Program je založen na skutečnosti, že vybrané projekty jsou buď financovány částečně nebo v plné výši z rozpočtu programu. Student však musí počítat s tím, že grant nepokryje veškeré náklady spojené s pobytem. Užitečné odkazy: Aktuální informace a podrobné informace o jednotlivých programech, jejich náplni a délce, termíny podávání přihlášek a další naleznete na b) Další programy pro studenty a pedagogy VŠ CEEPUS - středoevropský výměnný univerzitní program zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora. V rámci projektu Tematické sítě jsou do programu zapojeny Albánie, Bosna a Hercegovina a Makedonie. Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu. Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol. Do programu se lze zapojit v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí. Užitečné odkazy: - odkaz CEEPUS - 4

7 AKTION - Stipendia programu AKTION Česká republika Rakousko jsou určena především pro přípravu diplomové, doktorské či habilitační práce nebo uskutečnění konkrétního vědeckého výzkumu v rámci společných projektů s rakouskými univerzitami v délce 1-4 měsíců pro pregraduální studenty. Stipendia programu AKTION Česká republika Rakousko jsou určena pro studenty, doktorandy, učitele a vědecké pracovníky českých veřejných vysokých škol, kteří mají české nebo slovenské občanství. Užitečné odkazy: - c) Programy jazykových kurzů Všeobecně platí, že studium jazyka v zahraničí je mnohem efektivnější než studium doma. Pokud nechcete nebo nemůžete využít jazykové kurzy financované z rozpočtu EU, máte možnost využít nabídek jednotlivých agentur, které k Vám mají individuální přístup a jazykový kurz Vám ušijí téměř na míru. Většinou máte možnost výběru z několika destinací, dále si zvolíte délku a intenzitu kurzu. Ubytování bývá v ceně kurzu (informujte se předem) a to buď v hostitelských rodinách, studentských ubytovnách či apartmánech většinou s vlastním stravováním. Pokud jste držitelem karty ISIC, Alive (IYTC) a ITIC, máte možnost dostat u agentury GTS international na vybrané kurzy slevu (www.gtsint.cz). Na závěr jazykového kurzu obdrží student školní certifikát o absolvování studia, který hodnotí celé studium a dosaženou úroveň jazyka. Kdo Zúčastnit se může kdokoli. Jedinou podmínkou bývá minimální věk, zpravidla 18 let, ale existují kurzy již od 16 či 10 let. Na jak dlouho Záleží na typu kurzu, zpravidla trvají od 1 týdne do 1 roku. Můžeme jen doporučit výběr délky a intenzity kurzu tak, aby měl pro vás co největší přínos. Vízum Informujte se u příslušné agentury. Pokud je pro ČR zavedena vízová povinnost, pak je většinou služba asistence při vyřizování vízových formalit v rámci agentury zdarma. Zdravotní pojištění Student si zdravotní pojištění hradí sám, vždy je nutné si s sebou vzít Evropský průkaz zdravotního pojištění a navíc je vhodné se komerčně připojistit na krytí extra nákladů za služby ve zdravotnictví, které jsou v dané zemi hrazeny též místními občany. Doprava Doprava většinou v ceně kurzu není, pro agenturu však nebývá problém dopravu až na místo zajistit. Doba nutná na vyřízení Doporučuje se rezervovat si kurz minimálně 4 týdny před jeho zahájením. V případě, že se chystáte do země s vízovou povinností pro občany ČR, pak musíte počítat s dalšími 5 6 týdny navíc. Finanční zatížení - náklady spojené s vyřízením žádosti, náklady agentuře za zprostředkování - doprava (liší se dle destinace a zvoleného dopravního prostředku) - Vaše kapesné Užitečné odkazy: - kurzy Velká Británie, Irsko, Malta, Kanada, Jihoafrická republika, Austrálie, Nový Zéland, Německo, Rakousko, Španělsko, Itálie, Francie, Rusko - specializuje se na Austrálii a Nový Zéland 5

8 - databáze jazykových kurzů, škol a agentur databáze jazykových škol - databáze jazykových škol informace o jazykovém vzdělávání, odkaz Vzdělávací programy > Výuka jazyků info z Evropy pro mládež, odkaz Studium > Studium jazyků odkaz Vzdělávání v ČR a v zahraničí > Agentury zprostředkovávající jazykové kurzy v zahraničí odkaz AKTION - Letní jazykové školy programu AKTION - Eurolines - Evropská síť expresních autobusových linek d) Stipendium na akademický rok v zahraničí Strávit akademický rok v zahraničí můžete buď v rámci střední nebo vysoké školy či VOŠ. Stipendijních pobytů v zahraničí není mnoho, uchazeči procházejí náročným výběrovým řízením. Pokud se chystáte studovat v zahraničí VŠ, zjistěte si, zda Vám bude uznána maturitní zkouška vykonaná v ČR. V záporném případě máte možnost složit mezinárodní maturitu, zpravidla na anglických gymnáziích. Kdo Zúčastnit se může student s výbornou znalostí jazyka, s dobrým studijním prospěchem, někdy musí vypracovat i esej na zadané téma a absolvovat ústní pohovor. Na jak dlouho Většinou se jedná o celý akademický rok, někdy je studium delší. Vízum Do zemí, kde je zavedena pro občany ČR vízová povinnost, si nejčastěji vízum vyřizuje i hradí student sám. Zdravotní pojištění Záleží na destinaci, informace získáte podle konkrétního typu programu. Navíc je vhodné se připojistit do zahraničí. Doprava Záleží na typu stipendia, někdy je cestovné hrazeno např. 1x tam a zpět, v opačných případech je nutná spoluúčast studenta. Doba nutná na vyřízení Většinou je nutné aktivně se zajímat o studium v zahraničí rok dopředu s ohledem na formality a přijímací řízení. Finanční zatížení - záleží na výši stipendia, v některých případech je nutná spoluúčast studenta - zjistěte si, zda je ze stipendia hrazeno zdravotní pojištění a doprava - ve většině případů si hradíte kapesné Užitečné odkazy: V případě, že chcete studovat v zahraničí celou VŠ, pak musíte projít stejným přijímacím řízením jako všichni ostatní studenti (někdy i jazykovou zkouškou) a zažádat např. o sociální stipendium. - Open Society Fund roční stipendium na SŠ v USA a Velké Británii - United World Colleges 2 leté stipendium na SŠ do Itálie, USA, Velké Británie, Nového Mexika, Indie, Norska, Hong Kongu - Dům zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, nabízí vládní stipendia a jiná stipendia pro středoškoláky a vysokoškoláky - odkaz AIA odkaz Stipendia info o stipendiích pro české vysokoškoláky a středoškoláky v ČR i v zahraničí, užitečné odkazy o stipendiích - informace o studiu na VŠ v Německu 6

9 placená inzerce 7

10 2. možnost Studium + práce Tato možnost se nabízí hlavně pro ty, kteří chtějí studovat v zahraničí a ještě si k tomu přivydělat. (Nebo pracovat a přitom si něco vystudovat?) Většinou se však jedná o programy dlouhodobější. Zvláštním případem je Austrálie, kde nedostanete pracovní povolení bez studia angličtiny či nějakého odborného kurzu, a to na plný úvazek, tedy 25 resp. 20 hodin týdně. Držitelé studentských víz mohou v Austrálii legálně pracovat, a to 20 hodin týdně v průběhu studia a na plný pracovní úvazek v době prázdnin. Pracovní povolení však není automaticky udělováno se studentským vízem. O ně si po příjezdu do Austrálie a nástupu do školy musíte zažádat (on line přes Internet). Změna za vízum s pracovním povolením Vás bude stát AUD55. Pracovat při studiu v zemích EU je možné pouze v případě, že to umožňuje země plánovaného studia. Tuto skutečnost (informaci) potvrzuje nebo vyvracuje studentské vízum, které je nutné mít při pobytu nad 90 dní. Jednoznačné stanovisko je možné získat na zastupitelstvích jednotlivých zemí pro ČR, která jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz). Rizikem spojeným s nelegální prací při studiu je odebrání studijního stipendia, příp. doplacení již vyčerpané částky ze stipendia. Informace o tom, ve kterých zemích EU nepotřebujete pracovní povolení, najdete v 3. možnosti Práce. Kdo Zúčastnit se může kdokoli, jedinou podmínkou bývá minimální věk, zpravidla 18 let. Na jak dlouho Záleží čistě na typu programu, obvykle je však nejdelší dobou pobytu 1 rok, delší pobyty nejsou standardem, ale samozřejmě jsou možné. Vízum Záleží na službách konkrétní agentury, větší agentury provádí tuto službu zdarma, klient si hradí pouze poplatky za podání žádosti o vízum. Zdravotní pojištění Pokud klient v zahraničí pracuje, hradí si zdravotní pojištění v dané zemi sám. Musí však toto konzultovat se svou zdravotní pojišťovnou v ČR. Doprava Hradí si klient sám. Doba nutná na vyřízení Obvykle se doporučuje 1 měsíc před předpokládaným nástupem, pokud ovšem partnerská strana v cílové zemi nemá jiné požadavky (např. u programů v USA jsou to 2 až 3 měsíce). Finanční zatížení - náklady spojené s vyřízením žádosti, náklady agentuře za zprostředkování - doprava (liší se dle destinace a zvoleného dopravního prostředku) - zdravotní pojištění v zahraničí Užitečné odkazy: - pracovní pobyty, destinace i mimo Evropu - pobyt v Austrálii a na Novém Zélandu - informace pro zájemce o práci v EU/EHP - informace o studiu v Evropě informace o studiu a práci v Evropě informace o studiu a práci v zahraničí informace o práci a studiu v zahraničí 8

11 3. možnost Práce Jednou ze čtyř základních svobod Evropské Unie je volný pohyb osob. Znamená to, že každý státní příslušník členského státu EU může bez diskriminace vykonávat své povolání, poskytovat služby nebo podnikat v jiném členském státě EU. Jsou však stanoveny podmínky pro výkon některých činností (např. vzdělávání, praxe, bezúhonnost), které se v jednotlivých členských státech liší. K usnadnění mobility občanů slouží vzájemné uznávání odborných kvalifikací. Pokud se rozhodnete pracovat v zahraničí, měli byste mít představu o tom, do jaké země byste rádi vyrazili, na jak dlouho práci hledáte, jakou kvalifikaci máte a jakou práci byste chtěli v zahraničí vykonávat. Práce v EU/EHP Pracovní povolení NEpotřebujete v členských státech EU, které s námi vstoupily do Unie (Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko) a ve státech bez přechodného období (Irsko, Švédsko, Velká Británie). Ve Velké Británii se však musíte, nejpozději 1 měsíc po nástupu do zaměstnání, registrovat do programu Worker Registration Scheme (WRS). Pracovní povolení potřebujete v následujících státech: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švýcarsko. Informace o tom, kde a jak získat pracovní povolení v jednotlivých zemích získáte na stránkách Eures: v sekci Život a práce v EU/ EHP > Pracovní povolení. Na jak dlouho Do zahraničí lze za prací vyjet na dobu již zhruba od několika týdnů. Jedná se především o sezónní nekvalifikované práce na farmách a v cestovním ruchu. Všeobecně platí, že čím déle, tím lépe. Kvalifikace - Pokud jste již rozhodnuti, ve kterém členském státě chcete pracovat, je především potřebné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není ve vybrané zemi regulované. Podrobné informace najdete na www. msmt.cz/uok - uznávání odborných kvalifikací. Jazykové vybavení - Nemalou výhodou je dobrá znalost jazyka. U některých profesí jsou potřebné pouze základní znalosti např. práce na farmách, v jiných odvětvích je potřeba znalost mnohem větší. Někteří zaměstnavatelé umožňují navštěvovat večerní jazykové kurzy. Opět platí čím více, tím lépe. Vízum Pokud máte pracovní program sjednaný u agentury a je pro ČR zavedena vízová povinnost, pak je většinou služba asistence při vyřizování vízových formalit v rámci agentury zdarma. Pokud jste si zaměstnání našli jinak, vyřizování je na Vás. Zdravotní pojištění Před odjezdem do zahraničí je nutné navštívit zdravotní pojišťovnu. Pro další postup v rámci zemí EU je rozhodující, zda máte práci v zahraničí již dojednanou a smlouvu podepsanou. Pokud zaměstnání nemáte, bude s vámi sepsán záznam Prohlášení o dlouhodobém pobytu pojištěnce 9

12 v cizině, pokud již máte v ruce pracovní smlouvu před odjezdem, vyzvedněte si na Vaší zdravotní pojišťovně formulář E 902 o vzniku pojištění v EU. Jste-li v zahraničí zaměstnaní, měl by Vám zaměstnavatel hradit zdravotní i sociální pojištění dle zákonů dotyčné země. Každopádně po návratu do ČR po Vás budou doklady o platbách vyžadovány, jinak by se mohlo stát, že budete muset uhradit celou část dávek zdravotního pojištění jako samoplátce (od r = 970 Kč/měsíc). Pokud jste ukončili výdělečnou činnost v jiném státě EU/EHP a neberete z tohoto státu žádné dávky odvozené z předchozí výdělečné činnosti, podléháte předpisům o zdravotním pojištění země bydliště (ČR). Tuto skutečnost musíte neodkladně ohlásit Vaší zdravotní pojišťovně a dokladovat výdělečnou činnost a účast v systému zdravotního pojištění jiného státu EU/EHP. Pokud takto doložíte, nebude po Vás vyžadováno doplacení pojistného do českého systému zdravotního pojištění i za dobu kratší než 6 měsíců. (Do zemí mimo EU se informujte přímo u Vaší zdravotní pojišťovny.) Jak a kde hledat - Buď se svěříte do péče agentury (což se zdá být ideální v případě prvního pracovního styku se zahraničím), nebo jste poněkud otrlejší a budete se řídit heslem co si sám neudělám, to nemám a zařídíte si vše dle vlastního uvážení. Doporučujeme vytvořit si předem strukturovaný životopis (CV) v cizím jazyce, krátký motivační dopis (proč chceme do zahraničí, jaký by to mělo přínos pro nás, jaký pro zaměstnavatele ), není od věci sehnat si doporučení od učitelů, předchozích zaměstnavatelů - nedoporučuje se od příbuzných (taktéž v cizím jazyce co si budeme nalhávat, čeština asi světovým jazykem nikdy nebude ). EURES - (EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti) tvoří síť, jejímž cílem je usnadnit volný pohyb pracovních sil v rámci EHP a Švýcarska. Celou síť koordinuje Evropská komise (EK). K hlavním cílům EURES patří poskytovat informace, pokyny a rady zájemcům o práci v jiné členské zemi, a informovat ohledně pracovních příležitostí a pracovních a životních podmínek v EHP. Na práci EURES se podílí EK a veřejné služby zaměstnanosti zemí EHP a Švýcarska. Informace o EURES jsou k dispozici na každém úřadě práce, na pověřených ÚP působí pracovníci EURES. Tito poradci jsou vyškolení specialisté, kteří jsou schopni Vám sdělit informace související se zaměstnáním v jiné členské zemi EU/EHP nebo, pokud jde o speciální požadavek, zajistit tyto informace z jiných institucí či od svých kolegů EURES poradců z ostatních států. Pracují přitom s databázemi portálu EURES a nabízí mnoho doplňujících informací, které v těchto databázích není možné nalézt. Aktuální informace a seznam EURES poradců najdete na: Celoevropská databáze nabídek pracovních míst, možnost registrace on-line životopisu, informace o životních a pracovních podmínkách ve členských státech a celoevropská databáze vzdělávacích příležitostí je k dispozici na evropském portále EURES Agentury a zprostředkovatelské společnosti - Nabízí nepřeberné množství programů jak čistě pracovních, tak pracovně studijních, různých délek a profesí. Vy si zvolíte typ programu a velká část při vyřizování všech náležitostí padne na bedra oné agentury. Velkou výhodou je jistota, kterou Vám tyto programy nabízí. Je pravdou, že tyto služby nejsou nejlevnější, ale záleží čistě na Vás, zda jste dobrodruh či nikoli. Vrácení daní - Pokud jste pracovali v zahraničí a řádně platili daně, existuje možnost refundací daně z příjmů ročně všem, kteří pracovali v USA, Kanadě, Irsku, Velké Británii, Belgii, Lucembursku, Rakousku, Nizozemí, Německu, 10

13 Japonsku a Austrálii. Pracovníci společnosti neustále sledují změny v mezinárodních daňových zákonech tak, aby byli schopni zajistit maximální možnou refundaci. Více Samostatní jedinci se mohou pokusit o vrácení daní prostřednictvím přímého kontaktu s institucí, u níž v zahraničí platili daně z příjmu. Užitečné odkazy: - zprostředkování práce v zahraničí - zprostředkování práce v Austrálii a na Novém Zélandu další odkazy na pracovní stránky v zahraničí najdete na - oblasti informací práce v zahraničí - informace pro zájemce o práci v EU informace o práci v Evropě informace o práci v zahraničí spolehlivost rychlost pohodlí Mezinárodní převody peněz nabízíme svým klientům již více než 130 let. Peníze vždy doručíme jen správné a oprávněné osobě. Peníze lze vyzvednout již několik minut od jejich odeslání. Díky nejnovějším technologiím zajišťujeme rychlé převody peněz mezi více než 198 zeměmi na celém světě. Klienti Western Union mohou navštívit jednu z našich provozoven na celém světě. K těmto převodům není třeba žádný bankovní účet. Službu poskytuje: Intercash s.r.o., Palackého 15, Praha 1, ičo: , tel placená inzerce placená inzerce 11

14 12 placená inzerce

15 4. možnost Stáže v rámci programu Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci podporuje rozvoj odborného vzdělávání. V rámci projektů mobilit je možno absolvovat stáž v zemích, které jsou do tohoto programu zapojeny. Stáží se rozumí odborná praxe v zahraničním pracovním prostředí. Hlavním cílem je zlepšení odborné a jazykové dovednosti mladých lidí a zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Žádost o projekt stáží nemůže podat jednotlivec, ale pouze instituce (např. škola, úřad práce, vzdělávací středisko). Zeptejte se, zda je vaše škola do tohoto programu zapojena nebo zda úřad práce nepořádá tyto stáže pro mladé nezaměstnané. Zapojené země: - 25 zemí EU - Norsko, Lichtenštejnsko, Island - přidružené země střední a východní Evropy: Bulharsko, Rumunsko, Turecko Kdo Tato možnost se týká mladých lidí v počátečním odborném vzdělávání (žáci a studenti odborných středních a vyšších škol); studenti vysokých škol; mladí pracovníci, čerství absolventi, mladí nezaměstnaní lidé Na jak dlouho Žáci středních škol 3 týdny až 3 měsíce; studenti VOŠ 3 až 9 měsíců; studenti VŠ 3 až 12 měsíců; mladí pracovníci, čerství absolventi až 1 rok, nezaměstnaní 2 až 12 měsíců Jazykové vybavení Není vyžadována znalost jazyka, vše záleží na dohodě mezi vysílající a přijímající institucí. Nicméně částečná znalost jazyka je jen ku prospěchu věci. V projektu může být zahrnuta také jazyková, kulturní a odborná příprava, která proběhne před odjezdem na stáž. Kvalifikace - Záleží na typu projektu a domluvě mezi vysílající a přijímající institucí. Např. na středních školách se stáží většinou účastní studenti 3. a 4. ročníků, kteří už mají nějaké odborné znalosti. Povolení Většinou mají stážisté u sebe potvrzení, že jsou na pracovní stáži v rámci programu Leonardo da Vinci. V některých zemích je nutné získat pracovní povolení pro stáž od úřadu práce nebo jej zařizují přímo hostitelské instituce, které stážisty přijímají. Nejaktuálnější informace podá instituce, která stážisty bude přijímat a zná situaci v dané zemi, nebo lze kontaktovat ambasády jednotlivých zemí. Zdravotní pojištění Je plně hrazeno v rámci projektu. Doprava Je plně hrazena v rámci projektu. Doba nutná na vyřízení Návrhy projektů vypracované na příslušných formulářích přihlášky lze předkládat každý rok k termínu uvedeném ve výzvách Evropské Komise. Formuláře a termíny najdete na Finanční zatížení - Ubytování, strava, místní doprava jsou hrazeny v rámci projektu (částky na tyto položky jsou limitovány, pokud dojde k překročení limitu, je rozdíl hrazen účastníky). 13

16 Užitečné odkazy: - komplexní informace o projektu Leonardo - stáže pouze pro vysokoškolské studenty - studentská organizace, zahraniční odborné stáže pro studenty VŠ - zajišťování praxí pro studenty do zahraničí - odborné stáže pro studenty a absolventy SŠ, VOŠ, učilišť informace o stážích u evropských institucí, odkaz Stáže 5. možnost Au-pair Práce au-pair obnáší dočasný pobyt v hostitelské rodině za účelem zlepšení jazykových znalostí, poznání nové kultury, zvyků a mentality v hostitelské zemi. Au-pair se může stát dívka nebo chlapec se znalostí jazyka země, kam se chystá. Práce au-pair zahrnuje pomoc v domácnosti a péči o děti, au-pair má ubytování a stravu zdarma u hostitelské rodiny a za pomoc v domácnosti dostává každý týden kapesné, které odráží rozsah pomoci au-pair v rodině, a jeho minimální výše je pro rodinu závazná. Nejčastějšími destinacemi bezesporu jsou: Velká Británie, Skotsko, Wales, Severní Irsko Kdo Svobodní, bezdětní chlapci (20 27 let) a dívky (18 27 let) Na jak dlouho Nejkratší doba pobytu je 3 měsíce, nejdéle můžete v zemi zůstat 24 měsíců. Doklady - Postačí občanský průkaz (informujte se na příslušném obecním, městském úřadě, magistrátě) nebo platný cestovní pas. Zdravotní pojištění Pokud odjíždíte na dobu delší než 6 měsíců, odhlašte se v ČR ze zdravotního pojištění a v Anglii se zaregistrujete u místního lékaře rodiny a vyplňte formulář NHS (The National Health Service). Po příjezdu do ČR musíte zdravotní pojišťovně předložit potvrzení o registraci u NHS. Pracovní náplň - DEMI PAIR pracuje 3 hodiny denně, 5 dní v týdnu, max. 2x týdně babysitting - AU PAIR - pracuje 5 hodin denně, 5 dní v týdnu, max. 2x týdně babysitting - AU PAIR + - pracuje 5 hodin denně, 5 dní v týdnu hodiny odpoledne po 2-3 dny v týdnu, vždy s volnem pro návštěvu školy, max. 3x týdně babysitting Německo, Rakousko Kdo Pro pobyt v Německu je věkové rozmezí u dívek let, u chlapců let, v Rakousku u dívek let. Na jak dlouho Pro Německo je délka pobytu určena min. na 6 měsíců, max. na 12, v Rakousku je pobyt určen na 12 měsíců. 14

17 Doklady Postačí občanský průkaz (informujte se na příslušném obecním, městském úřadě, magistrátě) nebo platný cestovní pas. Zdravotní pojištění Au-pair je pojištěna hostitelskou rodinou. Pracovní náplň Au-pair pomáhá v hostitelské rodině max. 30 hodin týdně (tj. 5 hod. denně po dobu 6 dnů v týdnu) + 2-3x týdně baby-sitting. Au-pair má nárok na 1 den volna týdně, 1 celý víkend v měsíci a minimálně 4 volné večery týdně, v případě 12 měsíčního pobytu má nárok na 4 týdny dovolené. Finanční zatížení - náklady spojené s vyřízením žádosti, náklady agentuře za zprostředkování - doprava do hostitelské země (liší se dle destinace a zvoleného dopravního prostředku) Pokud máte zájem o vyřízení pobytu, potřebujete: 2 reference od lidí, kteří Vás dobře znají (učitel, nadřízený), pokud jste se staral/a o děti, obstarejte si referenci od rodičů dítěte, ne však od člena Vaší rodiny lékařskou zprávu potvrzující, že jste v dobrém zdravotním stavu a že jste schopen/na se starat o děti 6 fotografií pasového formátu nejméně 2 větší fotografie, kde jste s dětmi dopis hostitelské rodině, který by měl obsahovat pár informací o Vás a důvod, proč se chcete stát au-pair Užitečné odkazy: další odkazy najdete na - oblasti informací práce - agentury info z Evropy pro mládež, odkaz Práce > Au Pair Mezinárodní Au Pair asociace informace o Au Pair placená inzerce 15

18 6. možnost EVS = dobrovolnictví Pokud chcete poznat život v jiných evropských zemích, poznávat odlišné kultury a vyzkoušet si práci v zahraniční neziskové organizaci, pak je tu pro Vás Evropská dobrovolná služba programu MLÁDEŽ. Dobrovolníkem Evropské dobrovolné služby (zkráceně EDS) se může stát každý mladý člověk ve věku let. Dobrovolnou službu můžete vykonávat po dobu 6-12 měsíců v neziskových organizacích ve všech zemích Evropské unie a ESVO, v Rumunsku, Bulharsku a Turecku, nebo i na Ukrajině, v Rusku, na Kavkaze, nebo v zemích bývalé Jugoslávie. Vždy jde o neplacenou, neziskovou činnost vykonávanou po určitou dobu v jiné zemi účastnící se programu Mládež, než je země původu dobrovolníka. Je to práce za ubytování, kapesné a stravu, doplněná podpůrným školícím programem. Klíčový je následující vztah 3 hlavních partnerů v projektu EDS: dobrovolník - vysílající organizace - hostitelská organizace Dobrovolník: Dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku 18 až 25 let ze země zapojené do programu Mládež; EVS se mohou zúčastnit všechny členské státy EU, kandidátské státy, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a státy z ostatních partnerských zemí světa viz. Vysílající organizace: Nestátní organizace, asociace, místní úřad, nezisková organizace se vztahem k místním občanským iniciativám. Odpovídá za výběr a přípravu dobrovolníka, kontakt s dobrovolníkem a hostitelskou organizací během jeho pobytu v cizině, veškeré následné aktivity po návratu dobrovolníka domů (vyhodnocení, využití jeho nových zkušeností, jeho další vzdělávání atd). Seznam vysílajících organizací najdete na (sekce Akce 2, rubrika kontakty na partnery). Hostitelská organizace: V podstatě týž typ organizací jako jsou organizace vysílající. Hostitelská organizace odpovídá za vhodné pracovní uplatnění dobrovolníka, jeho školení, jazykové vzdělávání, ubytování, stravování, vyplácení kapesného, odpovídající sociální a kulturní vyžití. Poskytuje všemožnou osobní podporu dobrovolníkovi, určuje jeho osobního poradce (mentora) a vedoucího projektu. Na jak dlouho Existují 2 typy projektů: Krátkodobé Dlouhodobé trvají 3 týdny až 6 měsíců a jsou určeny jen dobrovolníkům, kteří se z různých příčin (zdravotních, sociálních atd.) nemohou zúčastnit projektů dlouhodobých trvají 6 až 12 měsíců Jazykové vybavení K tomu aby se mladý člověk stal dobrovolníkem EDS není třeba znalost cizích jazyků, protože na počátku Evropské dobrovolné služby prochází každý dobrovolník jazykovým kurzem hostitelské země. Vízum Jedná-li se o partnerství mezi státy EU, vízum dobrovolník obvykle nepotřebuje. S jinými zeměmi je většinou zapotřebí. S vyřízením víza pomáhá dobrovolníkovi vysílající organizace. Aktuální informace týkající se vízových povinností naleznete na a na příslušných ambasádách. Zdravotní pojištění Evropská komise centrálně zajišťuje prostřednictvím Pojišťovny AXA pojištění dobrovolníků EVS, pokud jde o nemoc, úraz, úmrtí a ob- 16

19 čanskou odpovědnost. Pro bližší informace kontaktujte ČNA. Za uzavření pojistky odpovídá vysílající organizace. Další pojištění (krádež zavazadel apod.) si hradí dobrovolník sám. Pracovní náplň Dobrovolníci působí v těchto oblastech: - ochrana životního prostředí - rozvoj venkova - sociální a zdravotní péče - sociální integrace - umění - kulturní dědictví - práce s dětmi a mládeží - informace pro mládež - volný čas, sport Doba nutná na vyřízení Ideální je začít 6 měsíců před plánovaným plánovaným odjezdem. Zájem mladých lidí stát se dobrovolníkem EDS převyšuje nabídku počtu hostitelských míst, proto je třeba dostatek času k nalezení vhodné hostitelské organizace. Finanční zatížení Podpora těchto projektů vychází z principu spoluúčasti EK (vysílající a hostitelská organizace obdrží každá svůj vlastní grant). Vysílající strana Hostitelská strana obdrží grant na cestovné dobrovolníka z domova na místo pobytu EVS a zpět v plné výši, přípravu dobrovolníka, víza, očkování a další nutné odůvodněné náklady obdrží grant na dobrovolníkovo kapesné ve výši stanovené EK podle cenové úrovně v hostitelské zemi, náklady na pobyt, stravu a doprovodný a školící program, další nutné odůvodněné náklady Pokud máte zájem o vyřízení EDS, potřebujete: Najít vysílající organizaci jejich seznam najdete na - Akce 2 V databázi si najděte hostitelský projekt (nebo Vám pomohou pracovníci ICM pomocí sítě EU Eurodesk lepší je kontaktovat přímo nějakou vysílající organizaci), hostitelské organizaci zašlete životopis a motivační dopis (podle něj si organizace dobrovolníka vybírá). Dohodnete-li se s hostitelskou organizací na uskutečnění projektu, oznamte to své Vysílající organizaci.ta za Vás podá žádost o vyslání na dobrovolnou službu České národní agentuře k jedné z pěti uzávěrek. Stejně tak Hostitelská organizace podá žádost o hostitelský projekt u své Národní agentury. Následuje školení neformálními metodami a pak může Vaše EVS začít. Užitečné odkazy: - Akce 2 - Sdružení INEX-SDA vysílá dobrovolníky na mezinárodní krátkodobé a dlouhodobé dobrovolnické projekty po celém světě - Sdružení DUHA zprostředkovává dlouhodobé dobrovolnické pobyty (LTV) v partnerských organizacích v rámci mezinárodní sítě Service Civil International. - Projekty v Německu Seznam mezinárodních organizací zabývajících se dobrovolnictvím, odkaz Dobrovolná činnost/výměny 17

20 1 KROK k levnějšímu žití Studenti, ať už žijící v České republice nebo jiném státě, většinou mají hluboko do kapsy. Studium s sebou nese neodmyslitelné výdaje, které studenta ničí a připravují ho o možnost si za své peníze (nebo peníze rodičů) více užívat života. Navíc, žijeme v tržní ekonomice a řekněte upřímně víte o někom, kdo by dnes nechtěl vydělat? Chytrý obchodník přizpůsobuje ceny zboží a služeb poptávce, dobré zboží a dobré služby proto mají svou cenu. A to je právě kámen úrazu. Student na jednu stranu nemá moc peněz, ale na druhou stranu, nikdo není tak bohatý, aby kupoval levné věci. Ani student. I on by si určitě raději koupil kvalitní věc nebo službu. Ale víte, co se říká: Bez peněz do hospody nelez (studente). Moc řešení této situace není, ale jedno dobré by tu přeci jen bylo... Stačí jedno rozhodnutí, jeden krok... a vše se může změnit. Žádné odříkání, žádný ostych při vstupu do obchodu nebo sportovního areálu. I studenta mohou obchodníci vítat s otevřenou náručí. Tedy dobří obchodníci, vybraní obchodníci. Dobrý obchodník totiž chápe potenciál a sílu, skrývající se v početné studentské obci, a je proto ochoten nabídnout studentům své produkty či služby za ceny nižší než obvyklé. Ví totiž, že každý student má kamarády a ti mají kamarády a... zkrátka, dobrý obchod není důvod neopakovat. A když to jde navíc tak jednoduše! Hledejte ve svém okolí a při svých cestách obchodníky, kteří poskytují slevu držitelům karty ISIC nebo ALIVE a máte vyhráno! Slevy tak v současné době můžete získat na více než 1100 místech po celé České republice a navíc v dalších 110 zemích světa. A slevy to nejsou ledajaké! Můžete levněji lyžovat v zimních střediscích, levněji se nejíst v restauracích, cestovat, nakupovat, navštěvovat památky, bavit se... Prostě žít! Kartu ISIC (student) vám za pouhých 250 Kč vystaví na více než 90 obchodních místech po celé ČR. Alternativou pro nestudenty do 26 let věku je mládežnická karta ALIVE, kterou je možno získat za stejných finančních podmínek. Aktuální seznam prodejců, informace a přehled všech slev najdete na internetových stránkách Tak žijte! Najdi si svou slevu na placená inzerce 18

21 7. možnost Workcampy Workcampy, nebo také mezinárodní dobrovolnické projekty se konají v téměř stu zemí po celém světě. Je to jedna z netradičních forem poznávání cizích zemí a jiných kultur. Během workcampu se účastníci stanou členem skupinky dobrovolníků odlišných národností. Tato skupinka společně žíje, pracuje, tráví volný čas atd. Projekt, kterého se zúčastníte, je většinou součástí většího programu, jehož cílem je např. celkové oživení daného místa nebo komplexnější pomoc potřebným. Každý workcamp má svého vedoucího, tzv. campleadera, který je zodpovědný za průběh celého workcampu. Jednotlivé projekty (na nebo jsou seřazeny podle zemí, ve kterých se konají, a dále podle organizací, jež je organizují. Jsou zde uvedeny stručné popisy projektů, po rozkliknutí u nich také najdete plné znění v angličtině. Tyto originály si určitě pročtěte, abyste měli úplnou představu, co všechno váš projekt obnáší. U popisu projektu najdete řadu informací, které slouží k lepší orientaci. Kdo Zúčastnit se může kdokoli, věkový limit je obvykle 18 let. V nabídce jsou ale i projekty, na které mohou dobrovolnící od 14 let a existují i workcampy pro rodiče s dětmi. Na projektech se většinou sejde skupinka od 5 do 20 mladých lidí z různých zemí světa. Z každé země by přitom měli být maximálně dva dobrovolníci. Na jak dlouho Workcampy zpravidla trvají 2 až 3 týdny. Jazykové vybavení Pokud není uvedeno jinak, je komunikačním jazykem angličtina. Úroveň by měla být komunikativní, ale hodně záleží i na temperamentu a otevřenosti dobrovolníka, která může jazykové nedostatky skrýt. Znalost místního jazyka je přitom velkou výhodou, ale ne nutností. Vízum Náklady na vyřizování víz do zemí s vízovou povinností pro ČR si každý účastník zajišťuje sám. Aktuální informace o vízových povinnostech najdete na Zdravotní pojištění Po dobu projektu i na cestu tam a zpět musíte být zdravotně pojištěni. V zemích EU se stačí prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění (pokud ho ještě nemáte, napište si Vaší ZP). S tímto průkazem byste měli být bezproblémů ošetřeni. Upozorňujeme, že přesto se většinou část péče hradí hotově. Proto si nechte vystavit doklad o zaplacení a po návratu do ČR kontaktujte svou pojišťovnu a na základě předložení účtenek žádejte o proplacení nákladů na ošetření a léky. Pojistěte se dle aktivit, které hodláte vykonávat během i po projektu (např. pohyb po horách, extrémní sporty etc.) Pro cestu do států, kde hrozí zamítnutí vašeho vstupu do země (USA, Palestina atd.) Vám doporučujeme sjednat si pojištění proti tomuto riziku tak, aby vám pojišťovna vrátila zpět alespoň část nákladů na cestu. Pracovní náplň Pracuje se zpravidla 6 hodin denně 5 dní v týdnu. Pracovní doba je přizpůsobena charakteru a potřebám daného projektu. Práce je rozmanitá, tématicky se rozděluje do těchto okruhů: 19

22 práce v zemědělství práce s dětmi archeologie školení vedoucích práce s mentálně postiženými umělecké zaměření práce s fyzicky postiženými organizování her, školení konstrukční, stavební práce práce s uprchlíky kulturní zaměření obnovovací práce práce s postiženými lidmi sociální tematika ekologie různě postižení lidé práce se staršími lidmi sportovní tematika práce pro životní prostředí, ekologie studijní nebo diskusní zaměření etnografie zaměřeno na vzdělávání práce na festivalu práce s teenagery práce zaměřená na historii Doba nutná na vyřízení Vyřízení přihlášky trvá zhruba 1 až 3 týdny, pozor však na země, kde je pro občany ČR zavedena vízová povinnost (je třeba počítat minimálně s jedním měsícem na vyřizování navíc). Přihlášky se vyřizují od půlky dubna, proto kdo dřív přijde, ten dřív. Finanční zatížení - náklady spojené s vyřízením žádosti, výjimečně účastnický poplatek - doprava do místa konání (liší se dle destinace a zvoleného dopravního prostředku) - cestovní pojištění, pojištění do zahraničí - kapesné na dobu pobytu Pokud máte zájem o vyřízení pobytu, potřebujete: Vyplněnou přihlášku (najdete na nebo cz). Motivační dopis, kde popíšete v anglickém nebo vyžadovaném jazyce proč se hlásíte, čím vás obohatí, co můžete přinést vy (nepodceňujte jej). K účasti na projektech v zemích globálního Jihu (včetně Ruska a bývalé Jugoslávie) je podmínkou absolvování přípravného semináře. O jeho konání Vám podají informace jednotlivé instituce. U některých projektů s dětmi je nutné předložit negativní HIV test. Musíte si jej zařídit na vybraných hygienických stanicích v jazyce anglickém nebo požadovaném. U některých projektů zaměřených na práci s dětmi je podmínkou přijetí předložení vašeho aktuálního výpisu z rejstříku trestů společně s přihláškou nebo v co nejkratší době po jejím odeslání. Nutný je originál. Někdy musíte přiložit i vaše reference. 20

23 Zajímavé tipy Cestovní doklady Při výjezdu do zahraničí se musíte prokázat platným cestovním dokladem. Tím se v rámci EU stává platný občanský průkaz (zjistěte si, zda můžete vycestovat i na Váš typ OP) a platný cestovní pas. Do zemí mimo EU potřebujete platný cestovní pas, pozor, u některých zemí vyžadují jeho minimální platnost. Do některých zemí je zavedena pro občany ČR vízová povinnost info Očkování Před cestou do zahraničí je nutné zkontrolovat přeočkování proti tetanu, dále se do všech zemí západní Evropy, USA a Kanady doporučuje očkování proti břišnímu tyfu, hepatitidě A, B, ETEC (průjmové onemocnění cestovatelů), do Portugalska navíc potřebujete očkování proti žluté zimnici, pokud jste navštívili rizikové oblasti. Naprosto bezpečně Vám poradí a séra zajistí na Zdravotním ústavu příslušném Vašemu místu bydliště (pozor, očkování musí proběhnout v určitém termínu před odjezdem, doporučuje se 5 až 6 týdnů). Také není na škodu vyžádat si potvrzení o očkování v příslušném jazyce. Někde jsou vyžadovány výsledky negativních testů HIV. Léky Určitě není třeba připomínat, že poplatek za lékaře a léky je v zahraničí ve srovnání s naší republikou poněkud rozdílný. Pokud trvale užíváte léky, domluvte se s ošetřujícím lékařem, určitě Vám vyjde vstříc. Vyžádejte si jejich rozpis a potvrzení, kterému zahraničnímu léku odpovídají. Pokud máte léky, které podléhají zákazu dovozu, je potřeba je deklarovat na celnici při vjezdu i výjezdu ze země. Nezapomeňte také na antialergika. Dále je do lékárničky vhodné přibalit dostatečné množství vitaminů a léky proti nachlazení, na průjem, na zácpu, proti bolestem, kapky do očí a nosu, dezinfekci, také nezapomeňte na náplasti, obvazy a obinadla. Také určitě něco na intimní hygienu. V každé lékárně Vám bezpečně poradí, které léky jsou pro Vás nejvhodnější. Pojištění Informace dle typu pobytu Vám sdělí na Vaší pobočce zdravotní pojišťovny. Peníze Je osvědčené udělat si před odjezdem malý rozpočet, kolik peněz budete potřebovat. Berte v úvahu ubytování, stravu, cestovné, jiné poplatky (někde se požaduje depozit za bydlení) a také kapesné. Pokud jste student nebo mládež do 26 let, je možné vyřídit si slevové karty (ISIC, IYTC /ALIVE/, EURO 26). Určitě Vám poradí na nejbližším Informačním centru pro mládež. Jízdné Pokud cestujete autobusem, pak doporučujeme koupit si jízdenku zpáteční půlroční/roční otevřenou tzv. OPEN! (A to i na vnitrostátní dálkovou dopravu v cizí zemi, pokud je to možné, některé dopravní společnosti toto zajišťují.) V praxi to znamená, že nemáte pevné datum návratu a pokud se rozhodnete odjet domů, zavoláte za místní poplatek pobočce dopravní společnosti v oné zemi a domluvíte se na vyhovujícím termínu návratu (hovor bude v češtině, nemějte strach). Tento postup skýtá poměrně dost výhod: 1. nemusíte mít odložené peníze na zpáteční cestu 2. zpáteční jízdenka je citelně levnější než 2x jednosměrná 3. pokud se do 1 roku domů nechystáte, je možné lhůtu návratu většinou telefonicky a za velmi nízký poplatek prodloužit (na podrobnosti se informujte v přepravním řádu společnosti), např. Eurolines evropská síť expresních autobusových linek www. bei.cz. 21

24 Zavazadla Záleží na Vás, zda jste typ báglový či kufrový, každopádně není od věci pečlivě prostudovat přepravní podmínky společnosti, která Vás veze k cíli. Většinou se toleruje 1 zavazadlo větších rozměrů a 1 příruční. Pokud jich máte více, může se stát, že jej s sebou nebudete moci vzít. Balte uvážlivě, není nutné vézt s sebou celý šatník, a naopak ne každý si může dovolit chybějící věci na místě dokoupit. Vřele doporučuji vzít si s sebou spací pytel. (Někdy je lepší vlastní spacák než cizí peřiny.) Karta X Je předplacená telefonní karta pro nejoperativnější volání v České republice, do zahraničí i ze zahraničí. Vždy víte, kolik za hovor platíte, a to v korunách, částka za hovor se odečítá z konta karty až po spojení s volaným číslem. I ze zahraničí voláte s pomocí českého operátora. Číslo karty můžete sdílet. Více informací na Vrácení daní Pokud jste pracovali v zahraničí a řádně platili daně, existuje možnost refundací daně z příjmů ročně všem, kteří pracovali v USA, Kanadě, Irsku, Velké Británii, Belgii, Lucembursku, Rakousku, Nizozemí, Německu, Japonsku a Austrálii. Pracovníci společnosti neustále sledují změny v mezinárodních daňových zákonech tak, aby byli schopni zajistit maximální možnou refundaci. Více Finanční nouze - Pokud se dostanete do finančních potíží, existuje služba zasílání peněz z a do zahraničí během několika minut a bez použití bankovních účtů. Aktuální informace o podmínkách služby a také o měnách, kurzech a státech poskytujících služby WESTERN UNION získáte na zelené lince: nebo placená inzerce 22

25 Na co určitě nezapomenout Zanechte na sebe kontakt Tímto je myšleno zanechat příbuzným na sebe kontakt ve formě telefonního čísla, které v zahraničí používáte, adresu, na které se zdržujete, popřípadě další kontakt. Nemusí se zrovna stát nic Vám, ale třeba Vaší rodině v ČR. Pro velmi elegantní telefonické spojení slouží Karta X, viz Krok č. 4 Před odjezdem, nebo Uschovejte veškeré dokumenty Může se stát, že po návratu do ČR nebudete schopni doložit, kde jste se určitou dobu zdržovali a co jste dělali. Pak budete nuceni zaplatit dlužnou částku na zdravotním pojištění atd. Taktéž se může vyskytnout problém s úřady v cizí zemi. Vyplatí se schovat jakýkoli dokument, byť by se Vám zdál nedůležitý. Může Vám ušetřit spoustu problémů. Nechte si od všeho co podepisujete vyhotovit kopii - Abyste předešli případným nedorozuměním, je dobré mít od všeho co podepisujete kopie. Budete tím mít ucelený přehled o tom, co jste podepsali, čemu jste zavázáni a co naopak nesmíte. Rovněž nepodepisujte nic, čemu pořádně nerozumíte. Czech Direct Pomocí této služby lze ze zahraničí přihlašovat hovory na účet volané stanice přímo prostřednictvím operátora mezinárodní ústředny společnosti Český Telecom. Podmínky a spojovací čísla viz. Upozornění Pokud se rozhodnete pro zprostředkování pobytu v zahraničí přes zprostředkovatelskou agenturu nebo jinou soukromou společnost, doporučujeme Vám ověřit si její registraci v evidenci o povolení zprostředkování práce či pobytu do zahraničí. Najdete na - zaměstnanost pro občany agentury práce. Také je lepší využít služeb větší a osvědčené agentury, pokud máte možnost, zkuste si sehnat reference od předchozích zákazníků. placená inzerce 23

26 24 placená inzerce

27

28

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Střední školy v zahraničí

Střední školy v zahraničí Střední školy v zahraničí Praha Brno Plzeň Liberec Sydney www.studyline.cz Obsah Strana Úvodem 1 Proč využít služeb STUDYLINE? 2 Obecné informace o programu High School 3 Typy středních škol 4 Státní x

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vážení čtenáři, je nám ctí představit vám aktualizovanou, doplněnou

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR

SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR ZPRAVODAJ SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR leden 2015 Národní informační centrum pro mládež vám přináší novinky z domova i ze zahraničí, nejen pro pracovníky informačních center pro mládež. AKTUALITY

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

VÍTEJTE V TLC! VSTUPNÍ INFORMACE A PRAVIDLA PRO LEKTORA TLC

VÍTEJTE V TLC! VSTUPNÍ INFORMACE A PRAVIDLA PRO LEKTORA TLC VÍTEJTE V TLC! VSTUPNÍ INFORMACE A PRAVIDLA PRO LEKTORA TLC Soubor informací, pracovních pokynů a dokumentů pro lektory spolupracující s agenturou TLC - Top Language Centre, s.r.o. 1 Vážení kolegové, vítejte

Více

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Grundtvig partnerský program ve vzdělávání Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených Projekt Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Obsah Úvod

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy!

Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy! leden 2011 Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy! Evropský program Grundtvig, zaměřený na vzdělávání dospělých, nabízí nepřebernou

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU

JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU Průvodce pro cizince ze zemí mimo členské státy EU Česká republika krok za krokem Informace Rady Příklady Upozornění Zkratky Odkazy orientace komunikace nákupy práce bydlení kultura

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Gabriela Pokorná Olomouc 2008 1. vydání Publikace byla připravena v rámci projektu

Více

Bariéry podnikání na vnitřním trhu EU

Bariéry podnikání na vnitřním trhu EU VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Bariéry podnikání na vnitřním trhu EU aneb Jak zdolat všechny překážky Bariéry podnikání na vnitřním trhu EU aneb Jak zdolat všechny

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji; vstupní analýza sociální integrace Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola VÚPSV, v.v.i. Výzkumné centrum Brno 2009 EVROPSKÝ FOND PRO INTEGRACI

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK pro PROVOZOVÁNÍ CESTOVNÍ AGENTURY Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008

NÁVOD NA POUŽITÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008 NÁVOD NA POUŽITÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008 OBSAH I. JAK DŮLEŽITÉ JE NAŠE ZDRAVÍ? 4 aneb kapitola o tom, jak rádi Češi utrácejí, kolik stojí zdravotní péče a k čemu jsou dobré poplatky II. NAPLÁNUJTE

Více