Systémy správy bibliografických citací. Srovnání funkcionality.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémy správy bibliografických citací. Srovnání funkcionality."

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Systémy správy bibliografických citací. Srovnání funkcionality. Bakalářská práce 2011 Jana Lukášková

2 Zadávací list 2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Systémy správy bibliografických citací. Srovnání funkcionality zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis 3

4 Poděkování Ráda bych poděkovala všem, kteří mi poskytli odbornou pomoc, dostatek informací o problematice daného tématu a byli mi oporou v nelehkých chvílích při zpracování bakalářské práce. Děkuji. 4

5 Abstrakt Bakalářská práce se zaměřuje na systémy správy bibliografických citací z hlediska jejich funkcionality. Hlavním cílem je analýza a srovnání funkcionality pěti bibliografických systémů Citace.com, RefWorks, Delicious, CiteUlike a Connotea. Na základě stanoveného diagramu případu užití budou vymezena kritéria pro srovnávání systémů a na základě srovnávací analýzy budou vyhodnoceny výsledky, které povedou k doporučení kvalitních systémů. 5

6 Abstract Bachelor's dissertation is focusing on administration systems bibliographic citations in functioning point of view. The main target is analizing and comparing 5 bibliographic systems - Citace.com, RefWorks, Delicious, CiteUlike and Connotea. On the basis of specified diagram terms of use will be defined criteria for comparing the systems and on the basis comparing analysis will be evaluated results, which will lead to recommend quality systems. 6

7 1. Úvod Citování a bibliografické citace Význam citování Problém zvaný plagiátorství Zásady citování Obecná pravidla citování Bibliografická citace Soupis bibliografických citací a metody Mezinárodní normy pro citování Účel normy Pořadí údajů v bibliografické citaci Citační styly Bibliografické systémy správy Analyzované systémy správy Citace.com Funkcionalita systému Citace.com Delicious Funkcionalita systému Delicious Connotea Funkcionalita systému Connotea CiteUlike Funkcionalita systému CiteUlike RefWorks Funkcionalita systému RefWorks Srovnání funkcionality systémů správy Stanovení kritérií Srovnání systémů Srovnání systémů všeobecných kritérií

8 Srovnání systémů funkčních kritérií Zhodnocení celkového výsledku analýzy Závěr Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam použité literatury

9 1. Úvod Během studií na středních či vysokých školách jsme se setkávali s předměty, ve kterých jsme měli zpracovávat různé seminární práce, přehledové práce či eseje. Pokaždé nám bylo připomínáno, že informační zdroje používané ve svých pracích máme citovat a vždy je uvádět. Učitelé a profesoři nás strašili s pojmem plagiátorství, který jsme často obměňovali s pojmem gladiátorství. Často jsme na tyto doporučení zapomínali a říkali si, že na to nikdo nepřijde. Ovšem v tomto směru jsme se velmi mýlili. Dnes již existuje celá řada systémů, které kontrolují obsah dokumentů a snadno se zjistí, zda-li se jedná o plagiát či ne. Proto je důležité neopomínat citovat dokumenty, které jsme použili při svém zpracování odborných dokumentů. Citování dokumentů je snadné, když si získáme zkušenosti v tomto směru a vygenerování citací ještě snadnější. Rozvojem ICT se na internetu začaly objevovat první systémy, které začaly zpracovávat bibliografické citace přes aplikační softwary. Momentálně se na internetu vyskytuje bezpočet systémů správy bibliografických manažerů, které účelně slouží k vytváření bibliografických citací. Mým posláním pro tuto bakalářskou práci je podat náhled na bibliografické manažery. Hlavním cílem bakalářské práce na téma Systémy správy bibliografických citací. Srovnání funkcionality. je zpracování srovnávací analýzy funkcionality softwarových aplikací, které jsou využívány pro správu bibliografických citací a záznamů informačních zdrojů. V dnešním informačním prostředí je na trhu spoustu softwarů, prostřednictvím kterých máme možnost vytvářet a spravovat bibliografické citace, které ušetří uživateli mnoho cenného času a nervů. Práce se zabývá významem citování, jeho zásadami a obecnými pravidly, kde bude poté následovat definice bibliografické citace. Dále uvádím mezinárodní normu a náhled jiných citačních stylů, které jsou používány. Zpracování bibliografických citací stále patří mezi nelehkou činnost, protože nevíme, jaké údaje přesně vkládat anebo je vkládáme špatně či nepřesně. Proto je vcelku důležité seznámit čtenáře s problematikou citování. Další bodem popsaným v bakalářské práci je vysvětlení bibliografického manažeru, systému správy, kde pomalým přechodem se začneme seznamovat se systémy, které se v této práci analyzují. V závěru budou vyhodnoceny výsledky srovnávací analýzy, které poskytnou doporučení, jaké aplikace jsou z hlediska multifunkčnosti po správu bibliografických citací vhodné. 9

10 2. Citování a bibliografické citace 2.1. Význam citování Psaní odborných článků či diplomových prací se neobejde bez citování použitých zdrojů, kdy autor odborného dokumentu uvádí dostatečné množství údajů sloužící pro identifikaci a dohledání dokumentu, z kterého bylo čerpáno. Smyslem citování je právě zásada poskytnutí dostatečného množství prokazatelných údajů prostřednictvím odkazů, které povedou k jejich nalezení. V podstatě prostřednictvím těchto odkazů potvrzujeme myšlenky autorů, při kterých jsme došli k závěrům a můžeme tím doložit fakta, o které jsme se opírali při vytváření naší práce, a současně se naše práce stává dostatečně věrohodnou a smysluplnou. V následujícím odstavci jsou nastíněny důvody proč citovat, které se musí dodržovat. Dodržování pravidel citování by si měl každý osvojit, aby nedocházelo k omylům a případným potížím s vyhledáváním citovaných dokumentů. Základními důvody citování jsou: - Intelektuální vlastnictví obrana před plagiátorstvím. Chráněno autorským zákonem, který umožňuje použít výňatky z cizích děl a to v následujících případech v odůvodněné míře citace výňatku ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle zařazení celých drobných zveřejněných děl do svého samostatného díla vědeckého, kritického, odborného nebo do díla určeného k vyučovacím účelům, objasňujeme obsah - pro objasnění jeho obsahu užití zveřejněného díla v přednášce výlučně k účelům vědeckým nebo vyučovacím. [1, s. 5] Vždy je nutné uvést jméno autora, pokud se nejedná o anonymní dílo, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem je dílo uváděno na veřejnost. - Citační etika zveřejnění všech informačních zdrojů při zpracování díla. Časté prohřešky proti citační etice: citování díla, které autor nepoužil necitování díla, které autor použil 10

11 autocitace (citování vlastních děl, které nemají souvislost s novým dílem) nepřesné citování, které znemožňuje identifikaci díla. [1, s. 5] - Ověření předkládaných tvrzení. Návaznost na předchozí poznání je zcela důležité pro psaní odborných prací. Nelze vytvářet nové myšlenky bez prostudování předchozích provedených výzkumů či základních pramenů. Musíme citovat, z jakých předpokladů vycházíme a na základě jakých informačních studií pracujeme. Jedná se vcelku o možnost identifikovat uváděné údaje k ověření tvrzení, která nejsou zkreslená. [1, s. 5] - Získání širšího kontextu ohledně daného tématu komunikace informací. Při vědecké komunikaci je nezbytné informovat čtenáře do souvislostí, ve kterých naši práci vykonáváme. Je důležité poukázat na význam a účelnost práce, aby bylo možné porozumět práci. [1, s. 5] V citování informačních zdrojů převážně nastává problém s plagiátorstvím a zachováním citační etiky. Rozvojem ICT a množstvím elektronických dokumentů je velmi lákavé nechat se strhnout opisováním cizích myšlenek. Obzvlášť mladší generace si nejsou vědomi žádných zásad citační etikety nebo pojmu intelektuálního vlastnictví. Při vyhledávání informací prostřednictvím internetu nalézáme spoustu elektronických zdrojů, ze kterých lze čerpat. Už bývá ale obtížné odhalit původního tvůrce dokumentu. Uvedené tvrzení můžu potvrdit, protože při hledání informačních zdrojů pro bakalářskou práci jsem narazila na velké množství internetových stránek, které byly obsahem zcela identické. Uvedení odkazů na primární zdroje v internetových stránkách bylo minimální Problém zvaný plagiátorství Význam plagiátorství se chápe jako opisování či přivlastňování cizích myšlenek nebo výsledků nějaké činnosti, které si dotyčná osoba přivlastňuje za své, aniž by uvedl původní zdroj a citoval je. V tomto ohledu již můžeme polemizovat o falzifikování, což už označujeme jako padělání určitého zdroje. Z hlediska citační etiky dotyčný plagiátor porušuje jak právní předpisy ČR, tak etické standardy, což vede k porušení autorského zákonu. Nejen, že plagiátor zkresluje a přepisuje myšlenky jiných, zároveň tak klame 11

12 a mate čtenáře, kteří si zaslouží vědět, zda díla se kterými pracuje, nejsou pouhou kopií jiných tvůrců. Určitě stojí za zmínku podotknout, že i v politických kruzích se nacházejí takoví aktéři, kteří se potýkají s nařčením z plagiátorství. Zajisté si vzpomeneme na zprávu informačních služeb, kterou použil Tony Blair (britský politik) pro poskytnutí informací k napadení Iráku. I když byl původní text pozměněn, byly právě identifikačním podmětem zachované gramatické chyby spolu s překlepy. Dalším plagiátorem byl známý americký vůdce za lidská práva afroamerických občanů Martin Luther King. Porušením citační etiky a autorského zákona se dopouštěl během studií na vysoké škole, kde ve své dizertační práci opsal více jak polovinu myšlenek z jiných děl. I have a dream je známý výrok, který je Kingovi připisován. Ovšem bylo zjištěno, že tento výrok předem řekl jeho blízký přítel při svém kázání. V neposlední řadě už existují systémy kontroly obsahu, které přezkoumávají obsah a odhalují plagiáty v odborných zdrojích. Většina vysokých škol disponuje těmito systémy, takže včas zarazí vydání podezřelého výsledku studentské práce. Není ostudné pracovat s odbornými texty vytvořenými jinými autory, ostudné je naopak to, když nepřiznáme, že jsme s nimi pracovali. Proto je důležité nezapomínat na význam citování a držet se zásad citování Zásady citování Mezi psaná pravidla při citování patří určité zásady, které je podmínkou dodržovat. Při nedodržení některých zásad dáváme našemu textu značnou nedůvěru a zmatenost, a tím naše tvorba nepatří mezi ukázkové a pravdivé. Obecné zásady a principy pro citování v České republice se řídí dle mezinárodní normy ČSN ISO 690:2011, která vstoupila v platnost 1. dubna roku Hlavním principem citování je, že údaje obsažené v citaci mají být převzaty z citovaného informačního zdroje. Údaje, které jsou zaznamenané v bibliografické citaci, mají odrážet specifickou jednotku nebo verzi citovaného dokumentu, přičemž u elektronických dokumentů (které můžou být proměnlivé) tyto údaje zahrnují síťové umístění dané citované verze a datum, kdy byl dokument online k dispozici. [2, s. 8] Při citování se držíme uvedených zásad, kdy: 12

13 - Citace musí být především jednotná, přehledná a měla by být úplná. Je tedy nutné vybrat si jednu variantu citování a té se pak držet při zpracování jedné jediné práci. V případě úplnosti by měla citace obsahovat více údajů, přičemž informace zahrnuté v bibliografické citaci by měly být dostatečné k jasné identifikaci citovaného dokumentu. [1, s. 5] - Citujeme z primárních zdrojů, které jsme měli k dispozici, aby nedošlo k nepřesnostem vznikajících z přejímaných citací a tím pádem k porušení citační etiky. [1, s. 5] - Jsou zachovány pravopisné normy v daném jazyce. [1, s. 5] - V případě, že některý údaj chybí, vynecháme ho a pokračujeme následujícím údajem. [1, s. 5] - V citacích údaje členíme do tematických skupin, kde jejich pořadí určuje pro každý typ dokumentu norma. Tyto skupiny zároveň i určují zařazení údaje stejného typu v citaci na jedno místo. [1, s. 5] - Zachováváme jazyk citovaného dokumentu. Výjimkou jsou údaje o autorech a názvu, kde nepřekládáme údaje o vydání a nakladatelské údaje mezi které patří např. údaje o fyzickém popisu či zkratky. [1, s. 5-6] 2.4. Obecná pravidla citování Obecná pravidla citování týkající se formálních a stylistických detailů bibliografických citací stanovuje ČSN ISO 690, a vztahuje se na následující pravidla a stanovení pro citované informační zdroje a jejich údaje. - Všeobecná pravidla: Základním pramenem údajů obsažených v citaci je citovaná jednotka. Zdroj údajů, který je k dispozici na pohled by měl být preferován před jinými. Údaje, které jsou převzaty od jiného zdroje, než je citovaná jednotka, by měly být zaznamenány v hranatých závorkách. Zdroje údajů pro bibliografickou citaci jsou seřazeny dle preferencí a to následovně: titulní stránka (úvodní obrazovka, domácí internetová stránka, apod.) rub titulní stránky, hlavička stránky, apod. obálka, deska vazby spojená s citovanou jednotkou 13

14 obal doprovodné dokumentace typu manuálů, apod. [2, s. 9] - Údaje poskytnuté z jiných zdrojů: Údaje, které se neobjevují v citovaném zdroji, ale jsou dodány tvůrcem citace, by měly být uzavřeny v hranaté závorce. [2, s. 9] - Transliterace údajů: Jestliže je citovaný text psaný jiným typem písma než latinkou (např. azbuka) přepisujeme nebo romanizujeme všechny údaje. To znamená, že původní abecedy nahradíme latinskou abecedou. [2, s. 9] - Zkratky: Křestní jména tvořící část jména autora, redaktora či nakladatele je možné omezit na iniciály za předpokladu, že to nezjistí identitu dané osoby. [2, s. 9] - Interpunkce a typografie: Systém interpunkce a typografie by měl být používán v celém seznamu bibliografických citací. Prvky citace by měly být jasně odděleny od následujících prvků interpunkcí nebo změnou písma. [2, s. 9] - Pořadí údajů: definuje, v jakém pořadí se vytváří bibliografické citace. Přehled pořadí je popsán v podkapitole 3.2. Pořadí údajů v bibliografické citaci. Z předchozích poznatků jsme získali řádnou představu o problematice spojené s citacemi a citováním. Nyní si představme bibliografické citace a odkazování na citované zdroje Bibliografická citace Citace je krátká forma bibliografického záznamu umístěná buď v závorkách uvnitř textu citujícího dokumentu, nebo připojená jako poznámka na straně textu pod čarou, na konci textu kapitoly nebo na konci celého textu dokumentu. Citace slouží jednak k rychlé identifikaci dokumentu, ze kterého autor vybral a použil citát, parafrázovanou myšlenku apod., jednak k přesnému určení umístění citátu, parafrázované myšlenky apod. v rámci zdrojového (citovaného) dokumentu. Jestliže se citace používají společně se seznamem bibliografických záznamům, též známým seznamem použité literatury, mohou obsahovat malé množství údajů o publikaci. Citace je vazba mezi místem, ve kterém se v textu cituje, a bibliografickým záznamem v seznamu použitých informačních zdrojů. [3, s. 7] Zvýše uvedené definice vyplývá, že bibliografická citace je systematicky uspořádaný údaj, který slouží jako identifikátor citovaného dokumentu, který má normou stanovená 14

15 pravidla a strukturu. Vedle toho citace je také významově zkrácené označení dokumentu, které se uvádí přímo v textu, a kterým spojujeme citované místo se záznamem v dokumentu, který je citován. Jaké je uspořádání soupisů bibliografických citací nebo jaké jsou metody odkazování na bibliografické citace, si vysvětlíme a upřesníme v následující podkapitole Soupis bibliografických citací a metody Soupis bibliografických citací je uspořádán abecedně podle prvního cyklu, nebo je uspořádán numerickou posloupností, která koresponduje s pořadím odkazů v textu. U více položek se stejným prvním prvkem se ve druhé či následujících citací může nahradit první prvek pomlčkou. [4, s. 19] Odkaz je stručnou formou citace, která je vsunutá do pokračujícího textu. Může se také jednat o připojenou poznámku na stránce dole, na konci kapitoly nebo na konci celého textu. Odkazy slouží k snadné identifikaci citovaného dokumentu. Jestliže není na konci textu připojen soupis bibliografických citací, je nezbytné, aby první odkaz na každou nezařazenou položku obsahoval minimální množství ze všech použitelných prvků. Užíváme-li odkaz spolu se soupisem bibliografických citací, odkaz musí obsahovat dostatečné množství údajů pro zajištění korespondování mezi odkazem a bibliografickou citací položky. [5, s. 23] Korespondování je zajištěno pomocí následujících metod: - Forma jméno datum: Jméno tvůrce a rok vydání citovaného informačního zdroje uvádíme v textu ve formě jméno-datum. Jestliže se jméno autora vyskytuje v textu, následuje rok vydání v kulatých závorkách, v opačném případě, kdy se autor v textu nevyskytuje, uvádíme jméno a rok v kulatých závorkách. V odkazech na jednotlivé pasáže informačního zdroje se umístění příspěvku, definovaným např. číslem stránky, uvádí po roku vydání v kulatých závorkách. Bibliografické citace citovaných informačních zdrojů jsou uspořádány v seznamu odkazů v abecedním pořadí, dle příjmení autora s rokem vydání. [1, s. 27] - Forma číselného odkazu: Číslem v kulatých či hranatých závorkách, nebo v horním indexu odkazujeme v textu na informační zdroje v pořadí, v jakém jsou citovány prvotně. Následné odkazy určitých informačních zdrojů získá stejné 15

16 číslování jako první. Pokud odkazujeme na přesné části informačního zdroje, uvádí se po číslicích čísla stránek. [1, s. 27] - Forma průběžných poznámek: Číselné odkazy v textu, v kulatých či hranatých závorkách, nebo v horním indexu odkazují na poznámky v číslovaném pořadí, v jakém se vyskytují v textu. Poznámky obsahují citace informačních zdrojů. [1, s. 27] Tvorbu bibliografických citací a způsobů odkazování stanovuje norma pro citování. O normě jsem se velmi často zmiňovala v předchozím textu, a je proto logické si nyní tuto normu představit. 3. Mezinárodní normy pro citování Ještě začátkem roku 2011 se v České republice používaly dvě citační normy. První z nich byla ČSN ISO 690 (010197). Dokumentace Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Původní norma se zaměřovala na zpracování tištěných dokumentů a jejich částí. Přesněji na tištěné dokumenty, které jsou rozděleny do 6 kategorií. Rozdělení dokumentů se vztahuje na monografické publikace, seriálové publikace, kapitoly nebo části monografických citací, příspěvky v monografických publikacích, články v seriálových publikacích a na patentové dokumenty. Druhou normou pro citování byla ČSN ISO (010197). Informace a dokumentace - Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty. Jak je z názvu zřejmé, norma se využívala pro dokumenty, které byly vydány v elektronické formě. Jedná se jak o počítačové programy, databáze, online dokumenty, tak i záznamy na elektronickém paměťovém médiu. Od 1. dubna 2011 vstoupila v platnost nová norma, která je českou verzí ISO 690:2010 a nahrazuje výše uvedené normy ČSN ISO 690 (010197) a ČSN ISO (010197). Při volném uvážení se jedná o zkombinování těchto dvou norem v jednu obsáhlou a ucelenou normu. Norma ČSN ISO 690, celým názvem ČSN ISO 690 (010197). Informace a dokumentace Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů, a patří v České republice mezi doporučované metodické pokyny pro citování v kvalifikačních pracích na českých univerzitách a pro autory jiných pracích. 16

17 3.1. Účel normy Mezinárodní norma uvádí pravidla pro úpravu bibliografických citací. Uvádí rovněž pokyny pro úpravu citací v latince v informačních zdrojích, které nejsou primárně bibliografické. Norma je použitelná na bibliografické odkazy a citace všech druhů informačních zdrojů, zahrnující, ale neomezující monografie, periodika, příspěvky, patenty, kartografické dokumenty, elektronické informační zdroje (včetně počítačového softwaru a databází), hudbu, zvukové dokumenty, tiskoviny, fotografie, grafická a audiovizuální díla a filmy. Normu nelze použít na citaci legislativních dokumentů, které mají své vlastní normy. [2, s. 7] Norma specifikuje důležité prvky, které je potřeba uvádět v bibliografických citacích a je určena pro zpracování bibliografie a pro formulaci odkazů v textu, které odpovídají záznamům v bibliografii. Norma dále poukazuje na základní principy vytváření citací a definuje klíčové termíny v celkovém soupisu citace. Určuje, jaké údaje jsou z informačních zdrojů využity, jaké je pořadí těchto údajů, a zda-li jsou povinnými či nepovinnými údaji. V případě, že některý z údajů chybí, vynechává se a pokračuje se dalším klíčovým datem. Norma je podrobným průvodcem problematiky citací, ve kterém pochopíme, jak se s touto problematikou vypořádat a dá nám odborný náhled, díky němuž budeme my odborníci ve vlastnoručním vytváření soupisů bibliografických citací. Ovšem v dnešní moderní době, která je plná zjednodušených webových aplikací, můžeme během několika vteřin vytvořit bibliografickou citaci, kde jsou poskytnuty nápovědy k výběru klíčových informací pro vytvoření citace (jaké systémy jsou kvalitní, uvidíme v závěru této práce). I když nám tyto aplikace bibliografickou citaci vytvoří, určitě je výhodné či velmi chytré mít normu věrně po svém boku, abychom věděli, jaké údaje a co přesně vkládat Pořadí údajů v bibliografické citaci Bibliografická citace má normou stanovenou formální úpravu a strukturu, tzn. v jaké formě a pořadí se jednotlivé klíčové údaje zapisují. Uváděné údaje jsou povinné a označení názvu díla musí být psané kurzívou. V případě chybějících údajů v informačních zdrojích se pokračuje následujícím povinným údajem. Pořadí údajů v bibliografické citaci je následné: - jméno (popřípadě jména) tvůrce; 17

18 - název; - typ nosiče (v případě potřeby); - vydání; - nakladatelské informace (místo vydání a vydavatel); - název edice; - číslování v rámci popisované jednotky; - standardní identifikátor (v případě potřeby); - dostupnost, umístění či přístup k informacím; - dodatečně všeobecné informace. [2, s. 9-11] Význam vypsaných údajů v bibliografické citaci je následovný: - Tvůrce: Je to osoba/osoby/organizace, které stojí za vytvořením obsahu citovaného informačního zdroje v publikované formě. - Název: Pojmenování informačního zdroj, který se uvádí ve formě nacházející se v prameni citovaného dokumentu. - Typ nosiče: Označuje typ dokumentu, např. e-kniha, standard, webová stránka. - Vydání: Údaje o verzi dokumentu, např. aktualizované verze. - Nakladatelské údaje: Údaje o místě vydání informačního zdroje. Zahrnuje místo vydání, nakladatele, datum vydání, apod. - Číslování a stránkování: Uvádíme případný počet stránek informačního zdroje. - Názvy edic: Pojmenování místa vydaného informačního zdroje. - Identifikátory: Jedná se o mezinárodní standardní čísla, např. ISBN, ISAN, apod. - Dostupnost, umístění: Lokace informačního zdroje, kde je k dispozici. Norma ISO 690 je v dalším významu nejen příručkou vytváření citací, ale i citační styl, který určuje formální podobu bibliografických citací a pro jaké informační zdroje ji lze použít. Během vysokoškolského studia nebo i po něm se někteří z nás mohou stát autory, kteří budou přispívat do periodik s různou problematikou. A právě informační zdroje z řad vědeckých či jiných odborných oborů zastupují různé citační styly. Pro přehled uvádím v další kapitole, jaké styly jsou celosvětově známé a kde se zejména používají. 18

19 4. Citační styly Norma pro citace přesně uvádí, jaké publikace či informační zdroje se dají citovat, ale ne vždy se vztahuje na vše, co se nám dostane do rukou a kam chceme přispívat. Existují různé obory, které se nevztahují na normu a vytvářejí si své vlastní formáty a pravidla pro vytváření citací, tzv. citační styly. Převážně většina časopisů, univerzit, odborných vědeckých societ a profesních sdružení využívají buď své citační styly, nebo již vytvořené, kterými se řídí dle stanovených pravidel stylů daných korporací. Citační styly, které používají různá nakladatelství časopisů, můžeme najít převážně v pokynech pro autory, které jsou vydány v každém čísle časopisů nebo na internetových stránkách periodiky. Pravidla citačních stylů se mohou od sebe lišit převážně ve struktuře a rozsahu údajů, které se uvádějí, tzn. jejich pořadí, formální úpravě, interpunkci, apod. Lišit se mohou dále ve zpracování soupisů bibliografických citací, uvádění citací či v odkazech vložených v textu. Ze zkušeností získaných osvojením základního principu jednoho citačního stylu nám dává výhodu rychlého přizpůsobení se dalším pravidlům jiných stylů. Mezi známé a používané citační styly patří: - APA STYLE citační styl vytvořen American Psychoogical Association, uplatňuje se v sociálních a behaviorálních vědách. - CHICAGO STYLE citační styl, který je využíván pro potřeby společenských věd a popisuje mimo jiné i citování univerzitních kvalifikačních prací. - CITING MEDICINE styl, který poskytuje pomoc autorům při sestavování bibliografických citací a odkazů publikací z oboru lékařství. - HARVARD STYLE styl používán v akademických publikacích. - MLA STYLE Modern Language association, využíván v humanitních vědách, zejména v jazykovědě a literatuře. - VANCOUVER STYLE používán pro publikování v časopisech se zaměřením na lékařství, lékařské technologie a zdravovědu. Sestává se z citací v textu a číslovaným seznamem odkazů na konci celého dokumentu. 19

20 - AMA STYLE další citační styl využívaný v lékařství a oborech biologie, vytvořen American Medical association. - CSE STYLE - Council of Science Editors, styl se zaměřením na přírodní vědy. Ačkoliv existuje celá řada citačních stylů zaměřená pro různé vědní obory, nemá smysl je všechny uvádět v této kapitole. Zde jsem uvedla pouze ty nejvíce známé. O citačních stylech jsem se zmínila z toho důvodu, protože některé systémy správy umožňují vytváření bibliografických citací v jiných citačních stylech. 5. Bibliografické systémy správy Bibliografické manažery umožňují studentům, autorům či akademickým pracovníkům jednoduše a přehledně spravovat bibliografické citace dokumentů, vytvářet jejich strukturované seznamy či propojovat seznamy přímo s plnými texty. Bibliografické manažery nabízejí uživatelům množství předdefinovaných citačních stylů pro různé typy dokumentů, umožňující export záznamů z databází, internetu či externích zdrojů. [6] Bibliografický manažer má mnoho výrazů. Česká terminologie je značí jako správce bibliografických citací, bibliografické systémy, manažer osobních referencí, záložkové systémy nebo i jako citační software. V současnosti existuje celá řada systémů spravující reference našich informačních zdrojů, lišící se pouze v účelnosti a funkcionalitě. Citační softwary umožňují pracovat s bibliografickými citacemi a odkazy pro různé typy dokumentů v určitém databázovém prostředí, kde je umožněno vkládat a spravovat citace na informační zdroje. Správa citací zahrnuje mazání, editování či přemisťování. Některé systémy disponují schopností vkládat citace do textových dokumentů a vytváření odkazů na citovaný dokument. Výhodou je rychlá manipulace při vytváření bibliografických citací a jejich soupisů, které se vkládají do vlastních knihoven vytvořených uživatelských účtů. Klíčovými funkcemi některých systémů jsou také přímé exporty nebo importy záznamů. Většina bibliografických manažerů úzce spolupracuje s bibliografickými databázemi, katalogy knihoven či univerzitními knihovnami, ve kterých lze originální dokumenty vyhledat. Velmi známou bibliografickou databází je online služba ProQuest od společnosti ProQuest. Společnost patřila k prvním vydavatelům online databází zpřístupňující náhledy plnotextových dokumentů. Z českých databází je známá OPAC Univerzitní knihovna a Česká národní knihovna. Vyhledávání informačních zdrojů 20

21 z multioborových databází závisí na definování vyhledávacích kritérií, například zadáním ISBN, periodik, autorů apod. Při pozitivním výsledku hledání lze importovat záznamy do uživatelských knihoven systémů správy. Importovat lze i záložky z webových prohlížečů a textové soubory ve formátu.txt. Bibliografické manažery jsou dostupné především přes online webové aplikace, kde jsou k dispozici jak komerční placené systémy, tak i volně dostupné free softwary. Ovšem vyskytují se i deskoptové aplikace, které je nutné nainstalovat. 6. Analyzované systémy správy V následující kapitole bych se ráda zaměřila na systémy, které budu analyzovat pro získání základních charakteristik o systémech správy. Z jejich popisu vytvořím univerzální diagram případu užití (Use Case), podle kterého budu vycházet závěrečná srovnávací analýza. Systémy popíšu z hlediska jejich funkcionality a modulů, kterými lze vytvořit bibliografická citace pro různé informační zdroje. Ve své práci pracuji se systémy, pro které neplatí podmínka instalace aplikací. Dostupnost systémů je zajištěna přes internetové domovské stránky. První čtyři systémy patří k bezplatným systémům, oproti tomu poslední z analyzovaných citačních systémů, systém RefWorks, patří již mezi placený software, pro který je nutné získat licenci pro jeho používání. V České republice mají předplacený účet některé vysoké školy, takže pro studenty těchto škol jsou k dispozici při zpracování svých odborných textů. Na Vysoké škole ekonomické bylo v roce 2010 možné používat zkušební verzi zmíněného systému a Vyšší odborná škola informačních služeb má pro své studenty také k dispozici instituční účet. Mezi systémy správy, které budu analyzovat, patří: - Citace.com - Delicious - CiteUlike - Connotea - RefWorks 21

22 6.1. Citace.com Český systém, který byl původně vytvořen jako studentský projekt na Masarykově univerzitě v Brně. Citace.com využívá mnoho studentů pro vytváření bibliografických citací pro své kvalifikační práce. V současnosti je to velmi plnohodnotný citační systém. Na systému začal pracovat Martin Krčál s kolektivem a k prvotnímu důvodu, proč se touto myšlenkou zabývat, bylo zjištění, že spousta studentů se potýkala s problémy citování. Studenti nevěděli přesně, jaké informace vkládat a pletlo spoustu údajů při tvorbě bibliografických citací. Systém započal svoji existenci od roku 2004 a během jeho zprovoznění došlo i k aktualizacím, ve kterých se systém vždy více zdokonalil. [7] V roce 2004 vyšla první verze 1.0 systému a disponovala pouze generováním citací, které se nedaly ukládat, a celková verze obsahovala pouze dva moduly. Modul pro vytvoření citací pro Monografie a Webové stránky. O rok později, kdy si první generátor citací vysloužil velký ohlas, došlo k přidání dalších funkcí a vytvořením nové verze 1.1. V této verzi došlo k rozšíření modulů. K modulům Monografie a Webové stránky byly přidány Části monografií, Akademické práce, Příspěvky ve sborníku, Novinové články, Seriály a Elektronické články. Nejnovější verze 2.0 byla kompletně přepracována a integrována na kvalitní citační manažer. [7] Aktuální verze citačního softwaru poskytuje tvorbu bibliografických citací pro následující moduly: - moduly pro tištěné dokumenty kniha (vložení všech monografických publikací) část knihy (vložení kapitol z knih nebo vícesvazková díla) příspěvek (vložení z příspěvků ze sborníků nebo ročenek) článek (vložení z tištěných časopisů a novin) akademická práce (vložení diplomových, bakalářských pracích, apod.) legislativní dokument (vkládání vyhlášek, zákonů, předpisy, apod.) standard (vložení norem, standardů) mapa (vložení map, atlasů a jiných kartografických dokumentů) [8] - moduly pro elektronické dokumenty e-knihy (vkládání knih, které jsou dostupné v elektronické podobě) části e-knihy (vložení částí knih, celých kapitol z elektronických knih) 22

Práce s odborným textem a citační etika Mgr. Ľuboš Lunter

Práce s odborným textem a citační etika Mgr. Ľuboš Lunter Práce s odborným textem a citační etika Mgr. Ľuboš Lunter Podpora přednášky kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Osnova přednášky Úvod Terminologie Normy a zákony upravující

Více

Jak využít citační manažery pro spojení publikační činnosti a šedé literatury?

Jak využít citační manažery pro spojení publikační činnosti a šedé literatury? Jak využít citační manažery pro spojení publikační činnosti a šedé literatury? Článek se zabývá využíváním citačních manažerů pro spojení publikační činnosti v klasických publikačních médiích a publikování

Více

Prezentace ke stažení: http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.odp

Prezentace ke stažení: http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.odp Prezentace ke stažení: http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.odp Citování literatury v odborném textu ÚVOD DO PROBLEMATIKY CITOVÁNÍ, TVORBA A SPRÁVA BIBLIOGRAFICKÝCH

Více

Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným EndNote Basic.

Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným EndNote Basic. ENDNOTE BASIC Bibliografické, nazývané také citační nebo referenční, manažery jsou užitečné nástroje sloužící k vytváření osobních bibliografií, a to především pomocí jednoduchého stažení vybraných záznamů

Více

Citační manager - Zotero. Mgr. Ilona Trtíková

Citační manager - Zotero. Mgr. Ilona Trtíková Citační manager - Zotero Mgr. Ilona Trtíková Software a služby pro vytváření referenčních systémů Reference Management Software, Personal Bibliographic Software, Manager = citační manager, citační software

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 Citační záznam slouží k jednoznačné identifikaci zdroje, tedy např. knihy, časopisu

Více

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES Tatiana Oldřichová Srpen 2007 Příručka byla vytvořena v rámci projektu 1N04151 Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum podporovaného Ministerstvem

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

SYLABUS KURZU ODBORNÉ PUBLIKOVÁNÍ, CITAČNÍ ETIKA A AUTORSKÉ PRÁVO S PODPOROU ICT

SYLABUS KURZU ODBORNÉ PUBLIKOVÁNÍ, CITAČNÍ ETIKA A AUTORSKÉ PRÁVO S PODPOROU ICT SYLABUS KURZU ODBORNÉ PUBLIKOVÁNÍ, CITAČNÍ ETIKA A AUTORSKÉ PRÁVO S PODPOROU ICT Klíčová aktivita: 12 Rozvoj kompetencí pro odborné publikování, odborná sdělení, citační etiku a autorské právo s podporou

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

V této záložce nalezneme seznam publikačních výstupů, které jsou řazeny dle roku uplatnění (od aktuálního roku zpět).

V této záložce nalezneme seznam publikačních výstupů, které jsou řazeny dle roku uplatnění (od aktuálního roku zpět). Publikace V této záložce nalezneme seznam publikačních výstupů, které jsou řazeny dle roku uplatnění (od aktuálního roku zpět). Informace na stránce: Název publikace Typ publikace Rok uplatnění (od aktuálního

Více

XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů

XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů Mgr. Linda Skolková (skolkova( skolkova@ikaros.cz) Ing. Miloslav Nič, PhD. (miloslav.nic( miloslav.nic@vscht.cz) Osnova Co je citování K čemu je dobré

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK.

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. Václav Snášel, Jiří Dvorský, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková VŠB Technická univerzita, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Abstract Textová databáze AmphorA

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS)

Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS) Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS) Petr Boldiš Stanislava Kohoutová Česká zemědělská univerzita v Praze Studijní a informační centrum 2004 Tento materiál byl vytvořen v rámci grantu FRVŠ

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Manuál 2014. SaaService. REBOT IN Real Estate

Manuál 2014. SaaService. REBOT IN Real Estate Manuál 2014 SaaService REBOT IN Real Estate Inteligentní realitní systém - since 2013 Obsah Log-in & hlavní menu... 3 Realitní nabídka:... 4 Přehled realitních nabídek:... 4 Kompletní správa realitních

Více

Název modulu: Jak správně citovat?

Název modulu: Jak správně citovat? Název modulu: Jak správně citovat? Cíl textu: Doplnit animovanou přednášku o textovou formu a umožnit její tisk Rozšířit základní znalosti o praktické postupy citování, odkazování Základní pojmy: citát

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

vědu a výzkum Lenka Němečková Eliška Pavlásková

vědu a výzkum Lenka Němečková Eliška Pavlásková Kooperativní systémy pro vědu a výzkum Lenka Němečková Eliška Pavlásková Folksonomie Kolektivně tvořené selekční údaje či klasifikační schéma Folk + taxonomie (alternativně etnoklasifikace ) Web 2.0 aktivní

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

EBSCO. http://search.ebscohost.com. Poklikneme na možnost EBSCOhost Web. Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat.

EBSCO. http://search.ebscohost.com. Poklikneme na možnost EBSCOhost Web. Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat. EBSCO http://search.ebscohost.com Poklikneme na možnost EBSCOhost Web Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat. Vyhledávací techniky Rejstříky Pomůckou pro vyhledávání jsou rejstříky,

Více

VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání

VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání Proč nové rozhraní? Integrace zdrojů katalogy, BMČ, autority, MeSH Přizpůsobení

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

ISI WEB OF SCIENCE - manuál

ISI WEB OF SCIENCE - manuál ISI WEB OF SCIENCE - manuál Obsahuje především bibliografické údaje a abstrakty článků cca 8 000 vědeckých a odborných časopisů z oblasti přírodních a společenských věd od roku 1945 do současnosti. U některých

Více

Citace Poslední aktualizace: 21.5.2015

Citace Poslední aktualizace: 21.5.2015 Citace Poslední aktualizace: 21.5.2015 Martina Machátová Moravská zemská knihovna v Brně Tel.: 541 646 170, e-mail: machat@mzk.cz.. Užitečné odkazy Odkazy na pomůcky: http://www.mzk.cz/katalogy-databaze/databaze/citace

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Problematika zaměstnanosti

Problematika zaměstnanosti Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Problematika zaměstnanosti (seminární práce ze Základů společenských věd) Zpracovala: Alena Nováková Třída: 8.A Břeclav,

Více

Citace Poslední aktualizace: 10.4.2015

Citace Poslední aktualizace: 10.4.2015 . Citace Poslední aktualizace: 10.4.2015 Martina Machátová Moravská zemská knihovna v Brně Tel.: 541 646 170, e-mail: machat@mzk.cz. Odkazy na pomůcky: http://www.mzk.cz/katalogy-databaze/databaze/citace

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

DIPL 2. Mgr. Martin Svitanek. Ing. Lucie Hinnerová. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce.

DIPL 2. Mgr. Martin Svitanek. Ing. Lucie Hinnerová. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. DIPL 2 Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. Mgr. Martin Svitanek Ing. Lucie Hinnerová Obsah STUDENT BAKALÁŘSKÉHO NEBO MAGISTERSKÉHO STUDIA 4 I. FÁZE ZADÁVÁNÍ VŠKP 4 VÝBĚR TÉMATU VŠKP Z

Více

Nástroje pro správu bibliografických citací

Nástroje pro správu bibliografických citací 7.2.2012 Hodnocení Vědy a výzkumu v ČR citační databáze metriky Citační norma ČSN ISO 690:2010 základní informace Nástroje pro správu bibliografických citací WEB OF KNOWLEDGE Web of Science Journal Citation

Více

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006.

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

MANAŽER ČASOPISU. Obr. 1 Hlavní stránka manažera časopisu

MANAŽER ČASOPISU. Obr. 1 Hlavní stránka manažera časopisu MANAŽER ČASOPISU Manažer časopisu odpovídá za základní nastavení časopisu a přiděluje práva přístupu editorům, editorům sekcí, redaktorům, typografům, korektorům a recenzentům. Manažer časopisu zároveň

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015...3 Nové funkce...4 64bitová aplikace...4 Proměnné obsahu...4 Tabulky v řádku...5 Poznámky pod čarou a Poznámky

Více