SYLABUS KURZU ODBORNÉ PUBLIKOVÁNÍ, CITAČNÍ ETIKA A AUTORSKÉ PRÁVO S PODPOROU ICT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYLABUS KURZU ODBORNÉ PUBLIKOVÁNÍ, CITAČNÍ ETIKA A AUTORSKÉ PRÁVO S PODPOROU ICT"

Transkript

1 SYLABUS KURZU ODBORNÉ PUBLIKOVÁNÍ, CITAČNÍ ETIKA A AUTORSKÉ PRÁVO S PODPOROU ICT Klíčová aktivita: 12 Rozvoj kompetencí pro odborné publikování, odborná sdělení, citační etiku a autorské právo s podporou ICT Kurz: Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Cílem kurzu je získání ucelených znalostí o možnostech využití citačních a plnotextových odborných databází, databází odborných kontaktů, o citační etice, citačních pravidlech, pravidlech pro publikování a dodržování autorského práva s podporou ICT. Metodika: Kurz bude sestávat z jedné čtyřhodinové a dvou dvouhodinových přednášek. Účastníci přednášek dostanou zpravidla předem studijní texty k přednáškám a využijí ke své přípravě také sylabus s odkazy na online zdroje. Přednášky a studijní texty budou v rámci pilotní realizace kurzu umístěny v LMS Blackboard a doplněny v druhém běhu kurzu. Obsah kurzu: 1. Přednáška Využívání elektronických informačních zdrojů Realizace přednášky v pilotním běhu kurzu: Mgr. Olga Halamová (Univerzita Hradec Králové). Rozsah přednášky: 4 hodiny Rozsah studijního materiálu: 16 stran Koncepce přednášky: Dostupnost elektronických informačních zdrojů v ČR a na UHK. Citační rejstříky Web of Science, Scopus. Multioborové databáze (EBSCO, ProQuest). Databáze zaměřené na literaturu (Literature Online, Literature Resource Center). Databáze zaměřené na přírodní a technické vědy (ScienceDirect, SpringerLink). Specializované databáze: databáze počítačová ACM, databáze z oblasti ekonomiky a managementu Emerald. 2. Přednáška Citační etika a citační pravidla Realizace přednášky v pilotním běhu kurzu: Rozsah přednášky: 2 hodiny Rozsah studijního materiálu: 12 stran 1

2 Koncepce přednášky: Citační etika a citační pravidla (primární a sekundární citace, rozdíly citování v různých časopisech a oborech aj.) teorie a praxe, příklady dobré praxe a typické chyby. 3. Přednáška Citační etika a dodržování autorského práva s podporou ICT Realizace přednášky v pilotním běhu kurzu: Rozsah přednášky: 2 hodiny Rozsah studijního materiálu: 12 stran Koncepce přednášky: Dodržování autorského práva s podporou ICT nalezení plagiátů s využitím ICT, vytvoření (export) citace zdroje s využitím bibliografických/ citačních manažerů, další ICT nástroje. Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 1) Účast na většině přednášek, stvrzená podpisem na prezenčních listinách, 2) absolvování e testu (resp. tištěného testu) s alespoň 50 % správných odpovědí. Doporučená literatura a další zdroje 1 : [1] Bibliographix, podpora pro citování, volně dostupný z WWW: <http://home.mybibliographix.com/>. [2] BibSonomy, podpora pro citování, volně dostupný z WWW: <http://www.bibsonomy.org/>. [3] BibTeX, podpora pro citování, volně dostupný z WWW: <http://www.bibtex.org/>. [4] Bibus, podpora pro citování, volně dostupný z WWW: <http://bibus biblio.sourceforge.net/>. [5] BOLDIŠ, P. (2004): Bibliografické citace podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO Část 1 Citace: metodika a obecná pravidla. Verze 3.3, poslední aktualizace Dostupné online z: <http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf>, staženo [6] BRATKOVÁ, E. (2008): Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, 60 str. (PDF). Dostupný z WWW: <http://www.evskp.cz/sd/4c.pdf>, 1 při zpracování seznamu literatury a dalších zdrojů byl využit Infogram: portál pro informační gramotnost, část Plagiátorství. Dostupné z URL: <http://www.infogram.cz/findinsection.do?sectionid=1115>, staženo

3 [7] Citation Machine, podpora pro citování, volně dostupný z WWW: <http://www.citationmachine.net/index2.php>. [8] CiteULike, podpora pro citování, volně dostupný z WWW: <http://www.citeulike.org/>. [9] Connotea, podpora pro citování, volně dostupný z WWW: <http://www.connotea.org/>. [10] Copy Catch Gold, odhalování plagiátorství, dostupný z WWW: <http://www.liv.ac.uk/csd/software/plagiarism/copycatch/>. [11] ČSN Nakladatelská (vydavatelská) úprava knih a některých dalších druhů neperiodických publikací. Praha : Český normalizační institut, s. [12] ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Praha : Český normalizační institut, s. [13] ČSN ISO 1086 ( ). Dokumentace a informace Titulní listy knih. Praha, Český normalizační institut, s. [14] ČSN ISO 2108 ( ). Informace a dokumentace Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN). Praha, Český normalizační institut, str. [15] ČSN ISO 214 ( ). Dokumentace Abstrakty pro publikace a dokumentaci. Praha, Český normalizační institut, s. [16] ČSN ISO 2145 ( ). Dokumentace Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Praha, Český normalizační institut, str. [17] ČSN ISO 215 ( ). Dokumentace Formální úprava příspěvků do periodik a jiných seriálových publikací. Praha : Český normalizační institut, s. [18] ČSN ISO 3297 ( ). Informace a dokumentace Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací (ISSN). Praha : Český normalizační institut, str. [19] ČSN ISO 4 ( ). Informace a dokumentace Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů. Praha, Český normalizační institut, s. [20] ČSN ISO 690 ( ). Informace a dokumentace Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, [21] ČSN ISO Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části, Praha: Český normalizační institut, Dostupný z WWW: <http://web.lib.fce.vutbr.cz/files/57646_0.pdf>. [22] ČSN ISO 832 ( ). Informace a dokumentace Bibliografický popis a citace Pravidla zkracování bibliografických termínů. Praha, Český normalizační institut, str. [23] Easy Bib, podpora pro citování, volně dostupný z WWW: <http://www.easybib.com/>. 3

4 [24] EndNote, podpora pro citování, placená služba na <http://www.endnote.com/>. [25] Essay Verification Engine (EVE2), odhalování plagiátorství, dostupný z WWW: <http://www.canexus.com/>. [26] Infogram: portál pro informační gramotnost, část Plagiátorství. Dostupné z URL: <http://www.infogram.cz/findinsection.do?sectionid=1115>, [27] ithenticate, odhalování plagiátorství, dostupný z WWW: <http://www.ithenticate.com/>. [28] Jak zpracovávat bibliogafické citace (2011): Vysoká škola báňská TU v Ostravě. [online]. Dostupný z WWW: <http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/index.html>, [29] JAŠÍKOVÁ, V., TROUSIL, M. (2009): Úvod do tvorby empirických prací pro cestovní ruch. Gaudeamus Hradec Králové, 110 str., ISBN [30] JPlag, odhalování plagiátorství software, dostupný z WWW: <http://wwwipd.ira.uka.de:2222/>. [31] KATUŠČÁK, D.; DROBÍKOVÁ, B.; PAPÍK, R. (2008): Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. Nitra, Enigma, 162 str., ISBN: [32] KOČIČKA, P., BLAŽEK, F. (2000): Praktická typografie. Praha, Computer Press, 288 str. ISBN [33] KRATOCHVÍL, J., SEJK, P., ANTHOVÁ, V., STEHLÍK. M. (2010): Metodika tvorby bibliografických citací. Vydání 1., Brno, Knihovna univerzitního kampusu MU a Ústřední knihovna PřF MU ve spolupráci se servisním střediskem MU, ISSN X. Dostupný z WWW: <http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/js10/metodika/web/ebook_citace.html>, [34] Kurz práce s informacemi (2010): Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. [online]. Dostupný z WWW: <http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/ff/js07/informace/materialy/kurz_pr ace_s_informacemi.html>, [35] Moss (Measure Of Software Similarity), odhalování plagiátorství software, dostupný z WWW: [36] MyDropBox.com, odhalování plagiátorství a výukové prostředí o psaní odborných prací, dostupný z WWW: <http://www.mydropbox.com>. [37] NEDOMOVÁ, M., KŘIVÁNEK, P., ŠKYŘÍK, P. (2007): Jak správně citovat? Brno: Filozofická fakulta, MUNI. Dostupné z URL: 4

5 <http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/ff/js07/informace/materialy/pages/c itace_opora.pdf>, staženo [38] OttoBib, podpora pro citování, volně dostupný z WWW: <www.ottobib.com>. [39] Plagiarism Finder, odhalování plagiátorství, dostupný z WWW: <http://www.m4 software.com/>. [40] ProCite, podpora pro citování, placená služba na <http://www.procite.com/>. [41] Projekt bibliogafické citace, Generátor citací 2.0 (2011): [online]. Dostupný z WWW:<http://www.citace.com/index.php>. [42] Příklady citování výukové stránky ÚISK, FF UK: Dostupný z WWW: <http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html>, [43] Reference Manager, podpora pro citování, placená služba na <http://www.refman.com/, [44] Scan My Essay, odhalování plagiátorství, dostupný z WWW: <http://www.scanmyessay.com/>. [45] SMEJKAL, V. (2001): 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha, Grada Publishing, 284 str., ISBN [46] ŠANDEROVÁ, J. (2005): Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. 1. vyd. Praha, Sociologické nakladatelství, ISBN [47] Turnitin, odhalování plagiátorství, dostupný z WWW: <http://www.turnitin.com/>. [48] Zákon č. 121/2000 ze dne 1. prosince 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) [on line]. 40 str. (PDF). Dostupný z WWW: <http://www.mkcr.cz/assets/autorske pravo/zakon_121_2000.pdf>, [49] Zotero, Volně dostupný z WWW: <http://www.zotero.org/>. Zpracoval: prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu Rokitanského 62, Hradec Králové, Česká republika e mail: 5

Bibliografické citace I. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity v Ostravě

Bibliografické citace I. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity v Ostravě Bibliografické citace I. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity v Ostravě Úvod do terminologie Citát doslovné uvedení cizího výroku nebo textu v rámci vlastního dokumentu doprovázené obvykle přesnou

Více

Práce s odborným textem a citační etika Mgr. Ľuboš Lunter

Práce s odborným textem a citační etika Mgr. Ľuboš Lunter Práce s odborným textem a citační etika Mgr. Ľuboš Lunter Podpora přednášky kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Osnova přednášky Úvod Terminologie Normy a zákony upravující

Více

Požadavky pro předkládání bakalářských prací

Požadavky pro předkládání bakalářských prací Požadavky pro předkládání bakalářských prací PEF, ČZU v Praze, 2009 OBSAH TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE...3 OSNOVA PRÁCE...3 DESKY A VSTUPNÍ ČÁST PRÁCE...3 ÚPRAVA STRÁNKY A ROZSAH PRÁCE...4 TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE...5

Více

Směrnice ředitele ÚSP UHK č. 4/2012

Směrnice ředitele ÚSP UHK č. 4/2012 Směrnice ředitele ÚSP UHK č. 4/2012 1 doporučená struktura Tab. 1 Přehled involučních a funkčních změn ve stáří (Jarošová, 2006, s. 22 24) Tabulka 1: Pět základních charakteristik TQM-školy [Nezvalová,

Více

Citace Poslední aktualizace: 10.4.2015

Citace Poslední aktualizace: 10.4.2015 . Citace Poslední aktualizace: 10.4.2015 Martina Machátová Moravská zemská knihovna v Brně Tel.: 541 646 170, e-mail: machat@mzk.cz. Odkazy na pomůcky: http://www.mzk.cz/katalogy-databaze/databaze/citace

Více

Revize platná od 1.10.2010

Revize platná od 1.10.2010 1 Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací posluchačů Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě Revize platná od 1.10.2010 V souladu s pravidly

Více

Doporučení pro zpracování bakalářské práce

Doporučení pro zpracování bakalářské práce Vysoká škola regionálního rozvoje Doporučení pro zpracování bakalářské práce Bakalářskou prací (BP) student prokazuje, že je schopen řešit a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy

Více

Citace dle normy ISO 690/2011

Citace dle normy ISO 690/2011 Citace dle normy ISO 690/2011 1) Proč bychom měli citovat? bibliografická citace je zdroj informací pro čtenáře, recenzenta, oponenta dokumentu autor dokazuje vlastní znalost zpracovaného tématu identifikace

Více

Doporučená pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na FLD

Doporučená pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na FLD Doporučená pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na FLD 2013 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ BP A DP... 3 3. VÝBĚR TÉMAT A ZADÁNÍ BP / DP... 3 4. STRUKTURA BP / DP... 4 4.1. Desky...

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

Název modulu: Jak správně citovat?

Název modulu: Jak správně citovat? Název modulu: Jak správně citovat? Cíl textu: Doplnit animovanou přednášku o textovou formu a umožnit její tisk Rozšířit základní znalosti o praktické postupy citování, odkazování Základní pojmy: citát

Více

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Výnos č. 1/2000 upravené znění ze dne 12. 1. 2011 (organizace studia) METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ 1. ÚVOD Vypracování bakalářské/diplomové práce a její obhajoba je

Více

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva Směrnice děkana č. 2/2009 Závěrečné práce Bratislava 2009 Čl. 1 Předmět úpravy Předmětem úpravy jsou pravidla o základních náležitostech závěrečných prací

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Jiří Potáček Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně potacek@mendelu.cz Abstrakt INFORUM 2009: 15. Konference o profesionálních informačních zdrojích Praha,

Více

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF 1 Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF Dle článku 26 Studijního a zkušebního řádu SU OPF součástí ukončení bakalářského studia je zpracování bakalářské práce (dále

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

PSYCHOLOGIE A ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE

PSYCHOLOGIE A ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE PSYCHOLOGIE A ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE Bc. Linda SKOLKOVÁ SPRIG, o. s., Komunardů 16, 170 00 Praha 7, e-mail: linda.skolkova@sprig.cz Bc. Jindřiška KOTRLOVÁ Českomoravská psychologická společnost,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Jak správně citovat elektronické zdroje 1

Jak správně citovat elektronické zdroje 1 Mgr. Markéta Panoušková Úvod Jak správně citovat elektronické zdroje 1 O tom, jak citovat elektronické zdroje nás poučuje norma ČSN ISO 690 2 z roku 2011, která nahrazuje normu ČSN ISO 690 z roku 1996

Více

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9.

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. 2014, Praha Kontext ČVUT nejstarší česká technika (1707) 8 fakult, 5 vysokoškolských

Více

Pokyn rektora č. 3/2011

Pokyn rektora č. 3/2011 Pokyn rektora č. 3/2011 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z Převzato ze studijních plánů (http://studium.agrobiologie.cz) Studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Podkladem pro SZZ je diplomová práce

Více

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více

Příloha č. 1: Vzory vybraných částí diplomových/bakalářských prací

Příloha č. 1: Vzory vybraných částí diplomových/bakalářských prací Příloha č. 1: Vzory vybraných částí diplomových/bakalářských prací Titulní strana Generuje se studentovi/studentce z IS VUT. Abstrakt Obsahuje stručnou charakteristiku práce, její zaměření, význam a dosažené

Více

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ OBSAH Vzory, komentáře, informace a pokyny k úpravě a náležitostem prací SOČ: 1. Vzor úpravy desek

Více