ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ"

Transkript

1 ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ DŮVODY PROČ ZATEPLOVAT Když se řekne zateplovací systém, téměř každý si vybaví nějakou fasádu kde viděl, jak se na celou plochu fasády,,něco,, lepí. Pravděpodobně se jednalo o tepelnou izolaci. Při pohledu na tuto činnost jistě někoho napadnou otázky typu:,,proč jí tam ale vlastně dávají, proč jí tam nedali už před 0 lety, když se to stavělo atd. V závislosti na tom si tedy můžeme říci, jak asi ta tepelná izolace té či oné stavbě pomůže? Jaký to na řešenou stavbu bude mít celkový vliv atd. Na tyto otázky na první pohled odpověď neznáme a přeci jsou to právě tyto otázky, které si každý z nás musí také klást před tím, než vůbec začne zateplovat svoji stavbu. Hlavním důvodem, často ale ne jediným, jsou úspory, kterých se díky zateplení dosáhne. Sníží se tím výrazně náklady na vytápění celého objektu, který je dostatečně a správně zateplen. Nicméně jsou tu i další faktory, jako například akustika, ochrana před nežádoucím přehřátím vnitřních prostor v létě, požární hledisko atd. Všechny tyto důvody je nutno nejprve zvážit, než se rozhodneme pro určitou formu zateplení, abychom dle našich požadavků zvolili to nejlepší. Obecně lze všechny důvody shrnout tak, že je nutno zajistit soulad mezi legislativou a požadovanými úpory energie. JAK POSTUPOVAT PŘI NÁVRHU ZATEPLENÍ Před vlastním návrhem zateplení je nutno si rozhodnout jakou kvalitu zateplení očekáváme. Rozhodování je to podobné jako v případě nákupu jakékoliv jiné věci či služby. Například u automobilů se někdo spokojí se škodovkou, jiný už chce mercedes. Musíme si tedy ujasnit zda chceme jen to nejnutnější nebo raději běžný standard či už něco víc. Z čeho můžeme vybírat se dá lehce zjisti z následující tabulky, která vychází z normy ČSN Kvalita zateplení je zde seřazena od minimálního zateplení až po maximální. ozn. označení kritérium dle ČSN hodnota požadované zateplení max. hodnota součinitele prostupu tepla U dle konstrukce - viz. obr. 5 doporučené zateplení max. hodnota součinitele prostupu tepla U dle konstrukce - viz. obr. 5 nízkoenergetický dům roční plošná měrná potřeba tepla na vytápění e A - < 50 kwh m- a pasivní dům roční plošná měrná potřeba tepla na vytápění e A - < 5 kwh m- a 5 nulový dům roční plošná měrná potřeba tepla na vytápění e A - 0 kwh m- a Poznámka : V ČSN jsou mimo těchto hlavních kritérií i kritéria další která by se měla taktéž dodržet (celkové množství energie, návrhové teploty vnitřního vzduchu, atd.). U nulových domů se potřeba tepla získává jen z odpadního tepla domácích spotřebičů, proto vlastní vytápění stavby nemá a proto může být hodnota rovna 0, i když z fyzikálního hlediska to samozřejmě neplatí. Jakmile již víme jak kvalitně chceme dům zateplit, měli bychom se obrátit na odborníka, nejčastěji projektanta a nechat si zpracovat podrobný projekt zateplení stavby. Do projektu se pak zohlední právě námi zvolená kvalita zateplení kterou vyžadujeme. Jakmile máme zpracovaný projekt, tak již nic nebrání tomu nechat si od realizačních firem zpracovat jednotlivé cenové nabídky. Jakmile proběhne i nutná legislativa, tak již nic nebrání vlastní realizaci zateplení. CO VŠE SE ZATEPLUJE, NEJVĚTŠÍ NÁROKY NA ZATEPLENÍ - STŘECHY A FASÁDY V 90% případů je hlavním důvodem zateplení ekonomická stránka, tedy úspora nákladů na vytápění, a proto tato úspora je ten hlavní ukazatel pro výběr tepelné izolace. Zateplení by měl řešit projekt a aby byl projekt správně proveden, musíme vědět co vše se zatepluje a jak to máme řešit. Abychom si to snadno zjistili, tak si musíme uvědomit kterou cestou nám může teplo z interiéru unikat. Představme si konkrétní modelovou situaci, například klasický rodinný dům v zimě. Snadno zjistíme, že když chceme mít v interiéru 0 C a venku je například -5 C, že se přirozeně snaží teplo dostat ven aby se tento rozdíl teplot vyrovnal, což je běžný fyzikální jev. Jistě hned každého napadne, že se teplo bude snažit unikat fasádou či střechou a opravdu tomu tak je. Nicméně máme i další části stavby, například taková podlaha, stěna sklepa, výplně otvorů, různé detaily atd. Vždyť okolní zemina nemá teplotu 0 C jako máme v interiéru. Okolní zemina může mít teplotu z závislosti na venkovní teplotě a hloubce založení, což je dle ČSN , tabulky H.5 v rozmezí -6 C až +5 C. Oproti interiéru i tohle je rozdíl teploty, který má vliv na celkovou tepelnou ztrátu. Ideálním řešením by tedy bylo obalit úplně celou stavbu do tepelné izolace. A opravdu, v současné době se nové objekty do tepelné izolace prakticky celé balí. Nicméně je logické, že tepelné ztráty budou při rozdílu teploty z 0 C na 0 C či z -5 C na 0 C jinak velké a tedy i požadavky na zateplení zde budou rozdílné. K rozdílu teploty celkem 5 C (tento rozdíl je závislý na nadmořské výšce a zeměpisném umístění stavby) dochází například u zmiňovaných fasád a střech, a právě proto by se zde měla kvalita a tloušťka tepelné izolace volit co možná nejvyšší, ale i provedení montáže by mělo být podle určitých zásad dle ČSN 7 90 (Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS). Samozřejmě nesmíme opomíjet i kvalitu oken a dveří a taktéž řešení detailů a zabránit vzniku tepelných mostů v konstrukci.

2 Obr. : Zateplení všech částí domu tepelnou izolací - obr. byl použit z prospektů firmy Saint-Gobain Orsil s.r.o. Obr. : Řešení zateplení podsklepené části stavby. Obr. : Řešení zateplení provětrávané fasády.

3 SOUČASNÉ A BUDOUCÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY Jak tedy zvolit optimální řešení? Ideální stav samozřejmě je otevřít si příslušnou platnou normu a v ní si zjistit jaké jsou kladeny nároky na zateplení pro tu či onu část budovy. Pro naše potřeby je to norma ČSN 7 050, která uvádí, jaký musí mít ta či ona konstrukce součinitel prostupu tepla U N [W m - K- ], což je hodnota, která názorně ukazuje, jak rychle teplo uniká z objektu pryč. Ideální by samozřejmě bylo, aby tato hodnota byla co možná nejmenší. V momentě, kdy by tato hodnota byla rovna 0,0 W m - K-, by z objektu nikdy žádné teplo neuniklo. To by bylo docela zajímavé, jednou bychom vytopili na 0 C a měli bychom tuto teplotu prakticky stále a hlavně, díky teplu produkovanému lidmi, zvířaty a spotřebiči, by se tato teplota ještě zvyšovala. Je to zajímavá myšlenka, ale v praxi neproveditelná (vždy jsou určité ztráty okny, dveřmi atd ) a i kdybychom toto čistě teoreticky úplně eliminovali, tak z fyzikálního hlediska je to nemožné (každý hmotný materiál vždy povede teplo, i když třeba jen minimálně). Nicméně se alespoň snažíme této hodnotě co nejvýše přiblížit. U pasivních domů se hodnoty blízké nule využívá to do té míry, že k vytápění se už nepoužívá žádné topné těleso, ale jen se částečně ohřívá vzduch vstupující vzduchotechnikou do vlastního objektu. Nicméně toto je ideální případ a pak se jedná o tzv. nulový dům. V praxi ale musíme splnit alespoň určitá minimální kritéria a ty jsou samozřejmě zakotveny v normách. Norma ČSN ale není jen doporučená, jako je tomu dnes u většiny platných norem, ale k této normě se vztahují i předpisy zakotvené ve stavebním zákoně a jeho prováděcí vyhlášce MMR č.7/998 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu a v zákoně č. 06/000 Sb., o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhlášce MPO č. 9/00 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách. Norma ČSN již za dobu své existence prošla řadou revizí. Z posledních let vzpomeňme velkou úpravu v roce 00 a další revize z roků 005 (ČSN ZMĚNA Z) a 007 (ČSN ZMĚNA Z). Díky budoucím legislativním požadavkům tedy patrně opět dojde k dalšímu zpřísnění a tedy patrně ke snížení hodnot součinitele prostupu tepla ENERGETICKÝ U N pro jednotlivé konstrukce. Tyto opatření se dotknou ŠTÍTEK každého z nás, a bude nutno splnění těchto požadavků doložit například při prodeji nemovitosti. Týká se to především zákona 77/006 Sb., který bude mít platnost od. ledna 009 a dle jeho 6a o snižování energetické náročnosti budov bude nutno : OBÁLKY BUDOVY. zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost u všech nových budov a větších změn existujících (Typ budovy, nad místní 000 moznačení) Hodnocení obálky. budovy. prokázat energetickou náročnost u existujících budov při změně vlastníka či nájemce průkazem (Adresa budovy) energetické náročnosti budovy (platnost 0 let) stávající doporučení CI 0,0 0,60,00,50,00,50 VELMI ÚSPORNÁ A B C D E F G MIMO ÁDN NEHOSPODÁRNÁ Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U em = H T / A, ve W/(m K) Obr. : Grafická část energetického štítku obálky budovy dle ČSN , která slouží k hodnocení míry úspory řešené stavby s ohledem na požadované normové hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla U em,rq a hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla stavebního fondu U em,s. CI 0,0 0,60 (0,75),00,50,00,50

4 DODRŽOVÁNÍ NOREM A S TÍM SOUVISEJÍCÍ TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE Díky tomu, že je norma ČSN podpořena zákonem, se stává závaznou a jejím nedodržením se tedy porušuje zákon. Jak se postupuje při nedodržení platných zákonů, jaké jsou sankce či postihy atd. bych přenechal na výklad spíše nějakému právníkovi. Co by každého mělo zajímat je, jakou tloušťku tepelné izolace musíme použít, který typ z široké nabídky zvolit atd. Dnes je na trhu již řadu velmi dobrých izolačních materiálů. Pro následující hodnocení jsem vybral materiály od firmy Saint-Gobain Orsil. s.r.o, která je dle mého názoru špičkou v tepelně-izolačních materiálech na Českém i celosvětovém trhu. Nabízí také zatím jako jediná v České republice oba typy vláknitých tepelných izolací, jak kamennou tak skelnou minerální tepelnou izolaci. Pro ilustraci je zde uvedena tabulka z katalogu společnosti Saint-Gobain Orsil s.r.o., která má být orientační pomůckou projektantům při návrhu vlastní tepelné izolace a může sloužit i koncovým investorům jako jednoduché srovnání, zda jejich stávající konstrukce ještě vyhovuje dnes platným požadavkům či není vhodnější použít izolace více. Samozřejmě je stejně tak důležité i který typ izolace je nejvhodnější pro danou aplikaci. Tabulka je poměrně názorná a přehledná a řeší jak požadované (minimální), tak i doporučené (optimální) hodnoty zde použité tepelné izolace. Vysvětlivky k tabulce : Tabulkové hodnoty dle ČSN :007 pro převažující návrhovou teplotu vnějšího vzduchu θ e = -5 C a převažující návrhovou vnitřní teplotu θ im = 0 C, v případě jiných teplotních a vlhkostních okrajových podmínek (φ i > 50%) se postupuje dle ČSN :007 odst. 5.. Při výpočtu tloušťky izolace nebyl zahrnut tepelný odpor stávající konstrukce nebo dalších vrstev v konstrukci, stanovuje se pro každý případ zvlášť, viz. prospekty jednotlivých aplikací společnosti Saint-Gobain Orsil s.r.o. Uvažován součinitel tepelné vodivosti pro minerální izolace λ D = 0,00 W m - K -, pro izolaci Styrodur (XPS) λ D = 0,05 W m - K -. Pro konkrétní výpočet je nutné v souladu s ČSN převést hodnoty λ D na hodnoty návrhové λ u (cca 0% zhoršení) a počítat konstrukci jako celek, včetně tepelných mostů a dalších vrstev v konstrukci. Výrobky se navzájem liší součinitelem tepelné vodivosti λ D, tvarem, rozměry nebo dalšími vlastnostmi, viz. technické listy. Návrh izolace může podléhat až třem kritériím: tepelnětechnické, akustické a protipožární. Pokud jsou na konstrukce a izolaci v nich kladeny požadavky z hlediska požární bezpečnosti nebo akustiky, typ a tloušťka protipožární a akusticky účinné izolace podléhá požadavkům výrobců systémových konstrukcí. V případě použití nesystémové konstrukce návrh spadá do kompetence projektanta - specialisty (akustik, požární technik). TLOUŠŤKY IZOLACÍ Z HLEDISKA PROSTUPU TEPLA 5 Lehká konstrukce (s nízkou tepelnou setrvačností): konstrukce s plošnou hmotností vrstev, od vnitřního líce k tepelně izolační vrstvě včetně, nižší než 00 kg m -. 6 Pro konstrukce přilehlé k zemině do vzdálenosti m od rozhraní zeminy a vnějšího vzduchu na vnějším povrchu konstrukce (viz. obr.) se uplatňují požadované hodnoty pro vnější stěny; ve větší vzdálenosti platí požadované hodnoty uvedené či stanovené pro podlahy a stěny přilehlé k zemině. Typ konstrukce (aplikace izolace) Součinitel prostupu tepla U n [W.m -.K - ] požadované hodnoty doporučené hodnoty pro požadovanou hodnotu Odpovídající tloušťka izolace (mm) z produktových řad Orsil, Isover, Styrodur pro doporučenou hodnotu doporučený produkt Střecha plochá nepochozí Orsil T + Orsil S Střecha plochá pochozí 70 0 Styrodur 05 CS, 000 CS, 5000 CS Střecha plochá inverzní 0, 0, Styrodur 800 C Podlaha nad venkovním prostorem Orsil TF, Orsil NF (z vnějšku) Střecha šikmá se sklonem do 5 včetně Domo 5, Rio Strop pod nevytápěnou půdou se střechou bez tepelné izolace 0 00 Stěna vnější lehká 0,0 0, Orsil Uni, Fassil, Hardsil Střecha strmá se sklonem nad 5 lehká Domo 5, Rio Stěna vnější težká Orsil TF, Orsil NF Střecha strmá se sklonem nad 5 těžká 0,8 0, Domo 5, Rio Podlaha a stěna přilehlá k zemině Styrodur 800, 05 CS, 000 CS, 5000 CS Strop z vytápěného do nevytápěného prostoru 0,60 0, Vnitřní stěna z vytápěného do nevytápěného prostoru Orset, Uni, Piano, Rollino, Merino Strop z vytápěného do částečně vytápěného prostoru Strop z částečně vytápěného do prostoru k venkovnímu prostředí 0,75 0,50 Vnitřní stěna z vytápěného do částečně vytápěného prostoru Orset, Uni, Piano, Rollino, Merino Stěna z částečně vytápěného do prostoru k venkovnímu prostředí Orsil TF, Orsil NF Stěna mezi sousedními budovami 0 50 Orsil N Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 0 C včetně,05 0, Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 0 C včetně,0 0, Orset, Uni, Piano, Rollino, Merino Strop vniřní mezi prostory s rozdílem tepla do 5 C včetně,0,5 0 0 Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 C včetně,70,80-0 Orset, Uni, Piano, Rollino, Merino Tabulkové hodnoty dle ČSN :005 pro převažující návrhovou teplotu vnějšího vzduchu θ e = -5 C a převažující návrhovou vnitřní teplotu θ im = 0 C, v případě 5: Orientační jiných teplotních tabulka a k vlhkostních návrhu tepelné okrajových izolace podmínek - v tabulce (ϕjsou i Obr. > 50%) zahrnuty se postupuje jen parametry dle ČSN tepelné :005 izolace bez odst. započtení 5.. vlivu konstrukce a tepelných mostů Při výpočtu tloušťky izolace nebyl zahrnut tepelný odpor stávající konstrukce nebo dalších vrstev v konstrukci, stanovuje se pro každý případ zvlášť, viz. prospekty jednotlivých aplikací Uvažován součinitel tepelné vodivosti pro minerální izolace λ = 0,00 W.m -.K -, pro izolaci Styrodur (XPS) λ = 0,05 W.m -.K - Výrobky se navzájem liší součinitelem tepelné vodivosti λ D, tvarem, rozměry nebo dalšími vlastnostmi, viz. technické listy. Návrh izolace může podléhat až třem kritériím: tepelnětechnické, akustické a protipožární. Pokud jsou na konstrukce a izolaci v nich kladeny požadavky z hlediska požární bezpečnosti nebo akustiky, typ a tloušťka protipožární a akusticky účinné izolace podléhá požadavkům výrobců systémových konstrukcí. V případě použití nesystémové konstrukce návrh spadá do kompetence projektanta - specialisty (akustik, požární technik).

5 VYHLÍDKY DO BUDOUCNA Jak je patrné z předešlé tabulky, tak například u šikmých střech, bez ohledu na vlastní konstrukci, je dle tabulky minimální doporučená tloušťka 50 mm za použití například tepelné izolace Orsil Domo 05. Kladu si proto otázku, kdo dnes má takovou tloušťku tepelné izolace ve střeše? A pokud někdo má, tak si nejsem jist, zda takhle kvalitní. Vždyť ještě před několika lety měly i ty nejlepší tepelné izolace hodnotu součinitele tepelné vodivosti λ D =0,0 W m - K -, takže starší izolace nám izolují o něco hůře než dnešní materiály. Ale i dnešních 50 mm nám vychází za předpokladu použití deklarovaných hodnot součinitele prostupu tepla λ D, který se ale v praxi přepočítává na hodnotu výpočtovou a ta je vždy o nějaké % horší než deklarovaná. Navíc doplňuji, že tyto hodnoty uvedené v tabulce jsou bez uvažování vlivu tepelných mostů. S uvažováním těchto vlivů se můžeme směle dostat i nad 00 mm. Vzhledem k informacím které čtu v literatuře či se dovídám od kolegů ze zahraničí, tak věřím tomu, že se tyto hodnoty během pár let ještě o několik desítek % navýší. Proto si kladu otázku, zda není lepší již dnes dělat zateplení nad doporučené hodnoty z normy a mít o cca 0-0% větší tloušťku tepelné izolace, abych si zajistil, že i za nějakých 5 let budu mít platný průkaz energetické náročnosti budovy a budu jí schopen vůbec prodat. Ale i kdyby ji někdo prodat nechtěl, jistě by díky menšímu zateplení a tudíž vyšším provozním nákladům její tržní cena klesala. Navíc když uvážím neustálý vliv zdražování energií, tak raději už dnes investuji o něco více za zateplení. To se mi během pár let s jistotou vrátí, vždyť investice do zateplení je investice na důchod. Volba je vždy jen na každém z nás. KAREL SEDLÁČEK Ing. Karel Sedláček (*979) absolvent FSv ČVUT v Praze, obor pozemní stavby a architektura. V současné době absolvuje studium doktorského programu na ČVUT - FSv v Praze, katedra konstrukcí pozemních staveb a pracuje ve společnosti Saint-Gobain Orsil s.r.o. jako produktový manažer. Recenzoval : Ing. Jiří Sedláček, CSc Literatura : ČSN ČSN 7 90 ČSN EN ISO 056 ČSN EN 6 Zdroje : 5

VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ. Řešení vedoucí k úsporám energie

VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ. Řešení vedoucí k úsporám energie RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ Řešení vedoucí k úsporám energie VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací 2 Zateplení se opravdu

Více

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VZHLEDEM K POLOZE ČESKÉ REPUBLIKY PATŘÍ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A STAVBY MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SLEDOVANÉ ZÁVAZNOU LEGISLATIVOU. NAŠÍM CÍLEM JE

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

JAK ZATEPLIT FASÁDU SPRÁVNĚ A BEZ CHYB

JAK ZATEPLIT FASÁDU SPRÁVNĚ A BEZ CHYB JAK ZATEPLIT FASÁDU SPRÁVNĚ A BEZ CHYB Zkušenosti postřehy tipy a rady ROMAN STUDENÝ Rád bych poděkoval všem, co mi pomohli s realizací této knihy. Především společnostem BAUMIT, CERESIT, WEBER TERRANOVA,

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE Stavebně technický ústav-e a.s. 2005 UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE STÚ-E, a.s. Stavebně technický

Více

Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu

Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu Jak na Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu SEVEn Zelená úsporám Obsah 1. Popis problematiky ve vztahu k podmínkám programu... 2 2. Postup při plánování a realizaci.......... 3 Krok č. 1 Co od řešení očekávat

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

[ ] Za ekologická paliva je možno proto. Teplovodní krb jako ekologický zdroj tepla pro rodinné domky s nejlepším využitím paliva

[ ] Za ekologická paliva je možno proto. Teplovodní krb jako ekologický zdroj tepla pro rodinné domky s nejlepším využitím paliva Teplovodní krb jako ekologický zdroj tepla pro rodinné domky s nejlepším využitím paliva JUDr. Ing. Petr Měchura, AVE BOHEMIA, s.r.o. Za ekologická paliva je možno proto označit díky nízkým emisím především

Více

TEPELNÉ MOSTY PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY. 85 prověřených a spočítaných stavebních detailů. Roman Šubrt a kolektiv.

TEPELNÉ MOSTY PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY. 85 prověřených a spočítaných stavebních detailů. Roman Šubrt a kolektiv. Roman Šubrt a kolektiv TEPELNÉ MOSTY PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY 85 prověřených a spočítaných stavebních detailů Detail 43 Práh dveří na terasu stavitel Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Více

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002 1 Předmět úpravy Předmět právní úpravy vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001

Více

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz Stavíme ze dřeva Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER www.egger.cz Dřevo mě učí pracovat přesně a hledat jednoduchá řešení. Hermann Kaufmann, architekt Obsah 4 Stavby trvalé

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

Environmentálně. šetrné stavby 4. ročník. ENVIC, o.s. a kolektiv

Environmentálně. šetrné stavby 4. ročník. ENVIC, o.s. a kolektiv Environmentálně šetrné stavby 4. ročník ENVIC, o.s. a kolektiv Obsah Předmět: KONSTRUKCE Konstrukční systémy nízkoenergetických a pasivních domů 3 Rekonstrukce a výměna otvorových výplní 3 Řešení rekonstrukce

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

KOBOZ 1 / 2014. V tomto čísle: království. Úvodní slovo. 1. Workshop BOZP. Vazba mezi koordinátorem. při realizaci staveb

KOBOZ 1 / 2014. V tomto čísle: království. Úvodní slovo. 1. Workshop BOZP. Vazba mezi koordinátorem. při realizaci staveb V současné době se už na většině nově budovaných objektů setkáváme s kotvícími zařízeními využívanými zejména pro bezpečnou údržbu plochých střech. Taková zařízení je ale možné používat také v průběhu

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Příspěvek XV. mezinárodní konference soudních znalců Brno, leden 2006. ANOTACE: V příspěvku jsou rozebrány problémy při ocenění

Více

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj 1 Obsah Udržitelný rozvoj 4 7 Tetra Pak Magazine AT. CZ. HU. SK. Editorial Vážení obchodní přátelé, není vůbec náhoda, že vydání časopisu.for

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. Karel Maier a kolektiv

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. Karel Maier a kolektiv UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Karel Maier a kolektiv UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Karel Maier a kolektiv Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické

Více

KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ. ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová

KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ. ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová Předmluva: Podstávkové domy a

Více

VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD

VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD Sortiment svítidel MODUS I AL I ALDP, MTDP I ALMAT I B I ALS I ALU I T5, model A I T5, model B I T5, model C I T5, model D IKP, IKO I KP/IP54,

Více