Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem"

Transkript

1 Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo dopravy Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Olga Krištofíková Nábřeží Ludvíka Svobody 12/ Telefon: Praha 1 Fax: Odborný gestor výzkumné potřeby Ministerstvo dopravy, odbor letecké dopravy Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Vítězslav Kulawiec Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: Praha 1 Fax: Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem 2) Stručný popis výzkumné potřeby, která se má řešit: Podle 85a zákona 49/1997 Sb., o civilním letectví, jsou bezpečností opatření stanovená jednotlivými bezpečnostními programy, které jsou povinní zpracovat a udržovat na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008, ze dne 11. března 2008, o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy, všechna letiště na území EU, kromě letišť využívaných výhradně pro vojenské účely. Poslední novelizace zákona byla v dané oblasti provedena zákonem č. 225/2006 Sb. Výsledek výzkumu dá odpověď na otázku, zda přijatá bezpečnostní opatření, uvedená v bezpečnostních programech provozovatelů letišť a poskytovatelů služeb při odbavovacím procesu na letišti, odpovídají aktuální bezpečnostní situaci a předpokládanému trendu vývoje bezpečnosti. Další rozvoj regionů je podmíněn kvalitní ochranou regionálních letišť propojených se silniční a železniční infrastrukturou, jakož i s logistickými centry, což může přispět ke zvýšení efektivity přepravy zboží, snižování zátěže na životní prostředí, zvýšení atraktivity regionu pro potenciální investory a turisty a snížení pravděpodobnosti narušení plynulosti leteckého provozu antropogenními hrozbami. K rozvoji cestovního ruchu v regionech je nezbytná kvalitní a bezpečná regionální letecká doprava, která doplňuje silniční a železniční dopravu. Rozvoj cestovního ruchu je závislý na rozvoji regionální

2 letecké dopravy. To umožní otevřít region pro např. kongresová a veletržní turistiku. Cestovní ruch je důležitým odvětvím národního hospodářství pro tvorbu HDP. 3) Kategorie činnosti: Experimentální vývoj 4) Vazba na hlavní cíl programu BETA: - koncepční zajištění udržitelného rozvoje dopravy - získání nových poznatků, které povedou k vyšší inovativnosti, ke zvýšení kvality, dovolující zvýšit udržitelnost a ke zvýšení hospodárnosti při implementaci opatření 5) Vazba na jeden ze specifických cílů programu BETA: vývoj účinných metod a nástrojů k zefektivnění plánování rozvoje infrastruktury 6) Cíl(e): zhodnotit ochranu regionálních letišť, které provozují přepravu leteckého carga - snížit pravděpodobnost protiprávních jednání v prostoru vybraných letišť - zvýšit atraktivitu regionů pro investory - zvýšit dostupnost regionů pro turistický ruch - přispět k rozvoji služeb a - ke snížení nezaměstnanosti 7) Potřebnost: Podle DOPRAVNÍ POLITIKY ČR PRO OBDOBÍ S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 je: - ve vnitřní bezpečnosti požadována důsledná implementace požadavků na ochranu letecké dopravy před protiprávními činy stanovené v příslušné evropské legislativě - kladen důraz na ochranu regionálních letišť, které mají potenciál pro rozvoj leteckého carga v rámci Strategie letecké dopravy v ČR. 8) Požadované výsledky a předpokládané výstupy: H neleg- výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele bude aplikováno do Koncepce ochrany regionálních letišť a dále bude použito pro aktualizaci "Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví ČR před protiprávními činy"

3 9) Způsob využití výsledků v praxi: Ministerstvo dopravy využije výsledky projektu pro zkvalitnění zpracování bezpečnostních programů malých letišť s mezinárodním provozem; - implementace výsledků projektu bude realizována prostřednictvím opatření nelegislativní povahy k provozovatelům vybraných letišť nebo samosprávním úřadům, které jsou zřizovateli dotčených letišť formou stanovení zvláštních bezpečnostních opatření; - dále budou využity k sjednocení požadavků na ochranu osob a materiálu přepravovaných prostřednictvím regionálních letišť; - ke zvýšení využitelnosti při zadávání zakázek na budování systému ochrany letiště. 10) Očekávaný přínos: stanovení nových zvláštních bezpečnostních opatření - aktualizaci bezpečnostních programů - zvýšení bezpečnosti regionálních letišť - zvýšení atraktivity regionu pro potenciální investory a turisty - snížení pravděpodobnosti narušení plynulosti leteckého provozu antropogenními hrozbami 11) Uživatel výsledků, další uživatelé výsledků: Ministerstvo dopravy - Ministerstvo pro místní rozvoj - kraje - soukromý sektor (provozovatelé letišť, poskytovatelé služeb při odbavovacím procesu na letišti, cargo společnosti, průmysl, obchod, turismus, služby 12) Předpokládaná doba řešení: 24 měsíců 13) Předpokládaná cena: Kč 1. rok Kč 2. rok Kč 14) Kvalifikační předpoklady, vhodné subjekty pro oslovení za účelem podání nabídky s návrhem řešení projektu: 1. Seznam významných služeb - za relevantní významnou službu jsou považovány služby, jejichž předmětem bylo:

4 Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech (2010, 2011 a 2012) realizoval: a) Minimálně 3 služeb obdobného charakteru a rozsahu, v minimální hodnotě ,- Kč (bez DPH) za každou z NICH. Obdobnou zakázkou pro potřeby tohoto zadávacího řízení jsou významné služby v oblasti procesů bezpečnosti na ochranu osob, majetku a informací, a jedná se zejména o níže uvedené typy zakázek: 1. Bezpečnostní politiky a bezpečnostní dokumentace, a to zejména: Bezpečnostní politiky, analýzy bezpečnostních rizik, standardy, interní předpisy; Bezpečnostní studie, studie proveditelnosti, Bezpečnostní projekty a dokumentace; 2. Fyzická ochrana, a to zejména: Mechanické a technické zabezpečení, Ostraha, Režimová a organizační opatření, Bezpečnostní studie, Posouzení studie proveditelnosti, Bezpečnostní audity a penetrační testy; Opatření Prevence kriminality; Správa Systémů technické ochrany; Inženýrské činnosti a projekce Systémů technické ochrany a EPS; Znalecké posudky; 3. Krizové řízení, a to zejména: Zpracování dokumentací krizového řízení a plánování, Ochrana kritické infrastruktury, Zachování kontinuity podnikání a činnosti (BCP); 4. Ochrana informací, a to zejména: Ochrana utajovaných informací, Ochrana osobních údajů, Ochrana obchodního tajemství a dalších klasifikovaných a citlivých informací, Vzdělávání v oblasti ochrany informací; 5. Bezpečnost Informačních systémů, a to zejména: Projekty, Studie, Audity, Penetrační testy, Kybernetická bezpečnost, Zpracování bezpečnostních dokumentací dle ISO 27001, Optimalizace systému ochrany informací a implementace procesů ISMS (Information security management systém - Systém řízení bezpečnosti informací). b) zájemce pro splnění daného kvalifikačního předpokladu je povinen doložit min. 1 zakázku z výše uvedených oblastí bezpečnosti, přičemž alespoň 1 zakázka musí být v objemu vyšším než 1,5 mil. Kč bez DPH. 1. Minimální počet významných služeb: 3 2. Prokázání vzdělání a odborné kvalifikace: a) Rozsah požadovaných informací a dokladů dle 56 odst. 2 písm. b) zákona: - Dodavatel předloží seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. b) Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu: - Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu ve formě Čestného prohlášení, z něhož bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu. c) Vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu

5 složitosti předmětu plnění veřejné zakázky: - Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud má k dispozici pro plnění veřejné zakázky dostatečný počet kvalifikovaných osob podílejících se na plnění veřejné zakázky (Realizační tým), z toho minimálně 3 kmenové zaměstnance. d) Kvalifikační požadavky na členy týmu: - Manažer projektu (vedoucí real. týmu) má VŠ vzdělání, praxi v oblasti projektového managementu minimálně 3 roky, je držitelem certifikátů IPMA, PRINCE 2 nebo obdobný, a je držitelem certifikace dle ITIL nebo certifikace obdobné; - Specialista na ochranu Informací má VŠ vzdělání, praxi v oblasti bezpečnosti informací, informačních a komunikačních technologií minimálně 3 roky, je držitelem odborného osvědčení Auditor IS nebo některého z certifikátu CISA/CISM/CISSP nebo je soudním znalcem v oboru ochrany informací nebo příbuzném oboru; - Specialista bezpečnostního vzdělávání má VŠ vzdělání pedagogického směru a praxi v oblasti poskytování vzdělávání nejméně 3 let; - Specialista na ochranu Informací: středoškolské vzdělání, praxe min. 3 roky v oblasti procesního, organizačního, funkčního nebo personálního poradenství, zkušenosti z realizace min. 1 obdobné zakázky uvedené v referencích uchazeče k významné službě se zaměřením na oblasti Implementace procesů ISMS. V případě, že byla praxe zajišťována u jiného zaměstnavatele než uchazeče, pak musí být potvrzena tímto zaměstnavatelem; - Specialista na Bezpečnostní dokumentace: středoškolské vzdělání, praxe min. 3 roky v oblasti procesního, organizačního, funkčního nebo personálního poradenství, zkušenosti z realizace min. 1 obdobné zakázky uvedené v referencích uchazeče k významné službě se zaměřením na Bezpečnostní politiky, studie, standardy a interní předpisy. V případě, že byla praxe zajišťována u jiného zaměstnavatele než uchazeče, pak musí být potvrzena tímto zaměstnavatelem; - Specialista Fyzické ochrany a Ochrany informací: středoškolské vzdělání, praxe min. 3 roky v oblasti procesního, organizačního, funkčního nebo bezpečnostního nebo personálního poradenství, zkušenosti z realizace min. 1 obdobné zakázky uvedené v referencích uchazeče k významné službě se zaměřením na Fyzickou ochranu, Ochranu informací, Bezpečnostní audity a penetrační testy. V případě, že byla praxe zajišťována u jiného zaměstnavatele než uchazeče, pak musí být potvrzena tímto zaměstnavatelem; - Specialista Krizového řízení: středoškolské vzdělání, praxe min. 3 roky v oblasti krizového řízení a plánování, ochrany kritické infrastruktury, zachování kontinuity podnikání a činnosti (BCP), řešení krizových situací a MU bezpečnostního charakteru, analýz příčin MU a škod, zkušenosti z realizace min. 1 obdobné zakázky uvedené v referencích uchazeče k významné službě se zaměřením na oblasti krizového řízení. V případě, že byla praxe zajišťována u jiného zaměstnavatele než uchazeče, pak musí být potvrzena tímto zaměstnavatelem. e) Dodavatel dále předloží profesní Životopis každého člena realizačního týmu s tím, že profesní životopisy budou obsahovat alespoň následující údaje: - jméno a příjmení,

6 - podrobný popis role člena realizačního týmu na plnění veřejné zakázky, - údaj o zaměstnavateli, popř. IČ pracovníka, - nejvyšší dosažené vzdělání, - přehled profesní praxe vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, - potvrzení požadované o odborné praxi, pokud byla zajišťována u jiného zaměstnavatele - odborná osvědčení a certifikáty vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, - podpis člena realizačního týmu. Členové realizačního týmu uvedení v Seznamu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění této veřejné zakázky. Trvalé změny na pozici člena realizačního týmu budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem. Vybraný uchazeč bude oprávněn navrhnout zadavateli jako nového člena týmu pouze osobu splňující veškeré shora uvedené požadavky zadavatele týkající se realizačního týmu. Životopisy budou podepsány členy realizačního týmu. 15) Doplňující informace: Jde o nově předkládanou výzkumnou potřebu. Předpokládá se inovativní způsob řešení, který nebyl v ČR uplatněn. Není financována z jiných zdrojů. Existuje několik potenciálních řešitelů této výzkumné potřeby Datum: Jméno a podpis kontaktní osoby předkladatele Jméno a podpis odpovědné osoby předkladatele

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Detailní analýza ICT ve vztahu k zákonu se jedná o

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015. Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzakázzky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královehradecký kraj

Odůvodnění veřejné zakázky. Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královehradecký kraj Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královéhradecký kraj Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více