Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Analýza potřeb venkova dotazník výzkumu (číselník) Q.1 Co myslíte, jaký vztah má podle Vás většina Vašich občanů k území Vaší obce? Rozhodně pozitivní 26,7 spíše pozitivní 64,0 ani pozitivní ani negativní 8,7 spíše negativní 0,7 rozhodně negativní. 0 Q.2 Teď mi prosím řekněte, co je podle Vás nejdůležitější podmínkou úspěšnosti obce? Podívejte se na tuto kartu a vyberte jednu z možností, která nejlépe odpovídá Vaší představě. Ochota lidí sdruţovat se a společně řešit problémy 48,7 Schopný starosta na radnici 12,0 Dostatek mladých lidí, kteří mají zájem bydlet na venkově 12,0 Opora ve vnějších politických strukturách 0,7 Umění získat dotace na projekty 14,0 Dobrá poloha 6,0 Dobré podmínky pro podnikání 0,7 Jiná moţnost 6,0 VYPIŠTE!. Q.3 Liší se podle Vašeho názoru situace Vaší obce nějak významně od ostatních obcí v okolí? Ano 34,7 => Q.4 Ne 65,3 => Q.5 => Q.5 => Q.5 FILTR POUZE PRO Q.3 = 1 Q.4 Jestliže ano, je to v pozitivním, anebo v negativním slova smyslu? Rozhodně v pozitivním 8,7 spíše v pozitivním 14,0 spíše v negativním 8,0 rozhodně v negativním. 4,0 NEODPOVĚDĚL/A 65,3 Q.5 Existuje nějaká obec ve Vašem okolí, o které byste mohl říci, že by pro Vás mohla být vzorem úspěšné obce? Ano 60,7 => Q.6 Ne 34,0 => Q.7 NEODPOVĚDĚL/A 1,3 => Q.7 NEVÍM 4,0 => Q.7 1

2 FILTR POUZE PRO Q.5 = 1 Q.6 Která obec by to byla? VYPIŠTE odpověď:... ODPOVĚDĚL VLASNÍ OBEC NEODPOVĚDĚL/A NEVÍM Q.7 Když se zamyslíte nad situací Vaší obce, řekl byste, že Vaše obec má Ano Ne Nevím a) Vyřešenou základní infrastrukturu (voda, kanalizace, komunikace ) b) Dobré vztahy mezi obyvateli 79,3 15,3 5,3 c) Moţnosti pro uplatnění schopných lidí 48,7 48 3,3 d) Dobrou spolupráci s jinými obcemi 96 3,3 0,7 e) Dostatek mladých lidí 69,3 29,3 1,3 f) Krásné prostředí vhodné pro rekreaci 68,7 30 1,3 g) Dostatek pracovních příleţitostí 14,7 85,3 0 i) Schopnost čerpat dotace a investovat j) Aktivní spolky a dobrovolné organizace k) Kvalitní samosprávu 88,7 4 7,3 l) Osobnosti, na které se lze spolehnout 91,3 6 2,7 m) Přiměřený počet obyvatel 76,7 20,7 2,7 o) Dobré dopravní spojení 78,7 21,3 0 p) Dostatek příleţitostí pro podnikání 36,7 60 3,3 KQ.8 Jakou podporu ze strany státu považujete pro Vaši obec za nejvýznamnější, případně jakou byste považoval za druhou nejvýznamnější? Předávání informací, výměna názorů a zkušeností 11,3 8,0 Metodická pomoc při řízení obce 10,7 13,3 Převzetí některých kompetencí (rozhodovacích činností) 2,0 6,7 Pomoc při přípravě projektů v obci 15,3 14,0 Spolufinancování aktivit v obci 44,7 25,3 Ţádnou, stačilo by, kdyby nám do řízení obce nezasahovali 12,0 8,7 Jiná moţnost 4,0 3,3 VYPIŠTE!... 20,7 0 KQ.9 Jakou podporu ze strany kraje považujete pro Vaši obec za nejvýznamnější, případně jakou byste považoval za druhou nejvýznamnější? Předávání informací, výměna názorů a zkušeností 16,7 18,0 Metodická pomoc při řízení obce 22,7 18,0 Převzetí některých kompetencí (rozhodovacích činností) 3,3 2,7 Pomoc při přípravě projektů v obci 14,7 17,3 Spolufinancování aktivit v obci 36,7 25,3 Ţádnou, stačilo by, kdyby nám do řízení obce nezasahovali 2,7 2,0 Jiná moţnost 3,3 0,7 VYPIŠTE!... 15,3 0,7 2

3 KQ.10 Na co jste Vy osobně ve vztahu k obci nejvíce hrdý(á)? Prosím, vyberte si jednu z následujících možností. Dobrou občanskou vybavenost (sluţby, dopravní obsluţnost, škola, ) 24 Místní tradice, zvyky a spolkový ţivot 22,7 Působení obce na úrovni mikroregionu či svazku obcí 4,7 Významné osobnosti a jejich vztah k obci 1,3 Přírůstek mladých rodin s dětmi 10,7 Krásné okolí obce 25,3 Zájem podnikatelů o spolupráci 2 Jsem hrdý(á) na jiné věci 9,3 VYPIŠTE!. Nejsem hrdý(á) na nic ve své obci 0 KQ.11 Co považujete v současnosti za největší hrozbu pro vaši obec? Prosím, vyberte si jednu z následujících možností. A co považujete za druhou největší hrozbu pro vaši obec? Pasivitu obyvatel 22,0 9,3 Nezájem schopných lidí o funkce v obci 10,0 13,3 Nezájem státu či kraje o osud obcí jako je ta naše 15,3 8,7 Zadluţenost obce a další závazky obce 8,0 8,7 Malý počet obyvatel a vylidňování 7,3 8,0 Zhoršování ţivotního prostředí v obci a okolí 3,3 6,0 Málo podnikatelských příleţitostí 6,0 5,3 Nedostatek pracovních příleţitostí 22,0 20,7 Jiná hrozba 4,0 2,0 VYPIŠTE!... Ţádnou hrozbu pro obec nevidím 2,0 0,7 17,3 0 Q.12 Jak jste spokojen(a) s financováním obce prostřednictvím rozpočtového určení daní? Rozhodně spokojen 0,7 spíše spokojen 10,0 spíše nespokojen 38,7 rozhodně nespokojen. 49,3,7,7 KQ.13 Nyní se vás zeptám, co je podle Vás nejdůležitějším znakem úspěšné obce? Podívejte se na tuto kartu a vyberte jednu z možností, která nejlépe odpovídá Vaší představě. Rozvinutá infrastruktura (vodovod, kanalizace, dopravní obsluţnost ) 20,7 Hodně kulturních, sportovních a společenských aktivit 5,3 Starosta, který dokáţe získat dostatek finančních prostředků pro obec 15,3 Dostatek kandidátů do zastupitelstva 0 Růst počtu obyvatel 12,7 Dobrý vztah obyvatel k obci 36,7 Dostatek pracovních příleţitosti v obci 6,0 Jiná moţnost 3,3 VYPIŠTE!. 3

4 Q.14 Nyní bych se Vás zeptal/a na infrastrukturu ve Vaší obci. Máte ve Vaší obci: Ano jeden více Ne Nevím a) Obchod 50 46,7 3,3 0 b) Základní školu 51,3 0 48,7 0 c) Vodovod 93,3 1,3 5,3 0 d) Mateřskou školku 70,7 2 27,3 0 e) Plynovod 87,3 0 12,7 0 g) Nádraţí nebo zastávku vlaku 21,3 2 76,7 0 i) Hospodu nebo restauraci 37,3 58,7 4 0 j) Lékařskou ordinaci 29,3 13,3 57,3 0 k) Kanalizaci 61,3 1,3 37,3 0 l) Nějaká sportoviště 47,3 50,7 2 0 m) Kino o) Jiné kulturní zařízení 66, ,3 0 p) Čističku odpadních vod 34,7 1, q) Kvalitní silniční spojení s jinými obcemi 74 2,7 23,3 0 r) Kostel nebo kapli 64,7 29,3 6 0 s) Ubytovací zařízení pro turisty 26,7 13, KQ.15 A co ve Vaší obci nejvíce postrádáte? Můžete mi prosím říci až tři věci, v pořadí, podle jejich naléhavosti, které Vám v obci citelně chybějí. 1. nejnaléhavější Obchod 2,7 1,3 2 Základní škola 2 1,3 2 Vodovod 2,7 3,3 1,3 Mateřská školka 4,7 3,3 0,7 Plynovod 0 0,7 0 Lepší hromadná doprava (autobus, vlak) Hospoda nebo restaurace 3,3 0,7 0 Lékařská ordinace 8,7 5,3 2,7 Kanalizace 25,3 9,3 6,7 Sportoviště 5,3 7,3 6 Kino 0,7 0,7 1,3 Jiné kulturní zařízení 3,3 4 2,7 Čistička odpadních vod 13,3 17,3 4,7 Kvalitní silniční spojení s jinými obcemi 2,7 4,7 7,3 Kostel nebo kaple 0 1,3 0 Ubytovací zařízení pro turisty 4,7 7,3 9,3 Jiná věc VYPIŠTE: Q.16 Je Vaše obec členem nějakého svazku obcí? Ano 97,3 => Q.17 ne 2,7 => Q.21 => Q.21 => Q.21 4

5 FILTR POUZE PRO Q.16 = 1 Q.17 Jakého svazku? JE MOŢNÉ ZAZNAMENAT ČLENSTVÍ AŢ VE TŘECH SVAZCÍCH a) VYPIŠTE odpověď b) VYPIŠTE odpověď c) VYPIŠTE odpověď Region 5,3 0,7 0 MAS Skupinový vodovod 2,7 3,3 1,3 Svazek obcí 6 1,3 0 Svazek obcí ČOV a kanalizace 0,7 2 2,7 Spolek pro obnovu venkova 2,7 3,3 3,3 Mikroregion 64, Svaz měst a obcí 1,3 6 3, ,7 0,7 Q.18 Je spolupráce v prvním Vámi jmenovaném svazku (PŘEČTĚTE ODPOVĚĎ Q.17a) pro Vaši obec přínosná? Ano, umoţňuje nám efektivnější řešení našich problémů 56,7 Ano, ale přínosem jsou spíše informace a kontakty 34,7 Ne 4,7 NEVÍM 2 Q.19 POUZE POKUD RESPONDENT ODPOVĚDĚL NA OTÁZKU Q.17b Je spolupráce ve druhém Vámi jmenovaném svazku (PŘEČTĚTE ODPOVĚĎ Q.17b) pro Vaši obec přínosná? Ano, umoţňuje nám efektivnější řešení našich problémů 51,3 Ano, ale přínosem jsou spíše informace a kontakty 18 Ne 8 NEVÍM 2 Q.20 POUZE POKUD RESPONDENT ODPOVĚDĚL NA OTÁZKU Q.17c Je spolupráce ve třetím Vámi jmenovaném svazku (PŘEČTĚTE ODPOVĚĎ Q.17c) pro Vaši obec přínosná? Ano, umoţňuje nám efektivnější řešení našich problémů 20,7 Ano, ale přínosem jsou spíše informace a kontakty 6 Ne 5,3,7 Q.21 Je Vaše obec členem místní akční skupiny (MAS)? Ano 78 => Q.22 Ne 20 => Q.24 => Q.24 NEVÍM 2 => Q.24 FILTR POUZE PRO Q.21 = 1 Q.22 Jaké MAS? a) VYPIŠTE NÁZEV MAS:..... NEODPOVĚDĚL/A NEVÍM 5

6 Q.23 Je spolupráce s touto MAS pro Vaši obec přínosná? Ano, umoţňuje nám efektivnější řešení našich problémů 55,3 Ano, ale přínosem jsou spíše informace a kontakty 10,7 Ne 9,3 NEVÍM 2 Q.24 Požádali jste někdy sami, nebo společně s jinými obcemi o podporu v rámci Programu rozvoje venkova z programu Leader? Ano, aktivně jsme se podíleli na zpracování ţádosti 54,7 => Q.25 Ano, byli jsme o tom informováni 2,7 => Q.25 Ne 35,3 => Q.27 => Q.27 NEVÍM 4,7 => Q.27 FILTR POUZE PRO Q.24 = 1 nebo 2 Q.25 Kdo vypracoval projekt(y)? Projekt(y) jsme připravili sami 25,3 Projekt(y) připravila místní akční skupina MAS 15,3 Projekt(y) připravila externí firma 13,3 NEVÍM 1,3 Q.26 Získali jste podporu v rámci Programu rozvoje venkova? Ano 25,3 Ano, vícekrát POŢÁDEJTE O ÚDAJ KOLIKRÁT ČÍSLO ZAPIŠTE 2 13,3 3 2, ,7 6 1,3 8 0,7 Ne 10,7 Q.27 Zažádala přímo Vaše obec někdy o dotaci z fondů Evropské unie? Ano 27,3 => Q.28 Ano, vícekrát POŢÁDEJTE ALESPOŇ PŘIBLIŢNĚ KOLIKRÁT ČÍSLO ZAPIŠTE 2 17,3 => Q ,3 4 3, ,7 7 1,3 15 0,7 Ne 29,3 => Q.31 => Q.31 NEVÍM 4 => Q.31 FILTR POUZE PRO Q.27 = 1 nebo vícekrát Q. 28 Kdo vypracoval projekt(y)? Projekt(y) jsme připravili sami 15,3 Projekt(y) připravila místní akční skupina MAS 6 Projekt(y) připravila externí firma 44,7,7 6

7 Q.29 Získala vaše obec někdy dotaci z fondů Evropské unie? Ano 27,3 => Q.30 Ano, vícekrát POŢÁDEJTE O ÚDAJ KOLIKRÁT ČÍSLO ZAPIŠTE 2 16,7 => Q ,3 5 1,3 6 1,3 15 0,7 Ne 8,7 => Q.31 => Q.31 NEVÍM 1,3 => Q.31 Q. 30 Dokázal byste alespoň přibližně říci, kolik celkově Vaše obec získala prostředků z fondů Evropské unie? ODPOVĚD ZAZNAMENTEJTE BUĎ V KORUNÁCH NEBO V EURECH Kč Ø 14,46 Q.31 Dokázal byste alespoň přibližně říci, kolik za posledních 10 let získala Vaše obec mimorozpočtových prostředků z různých projektů a grantů bez ohledu na poskytovatele? ODPOVĚD ZAZNAMENTEJTE BUĎ V KORUNÁCH NEBO V EURECH Kč Ø 25,94 Euro Q.32 Domníváte se, že by bylo potřeba více propagovat a zviditelnit činnost Vaší obce a výsledky práce dalších místních aktérů? Rozhodně ano 27,3 Spíše ano 40 Spíše ne 23,3 Rozhodně ne 6,7 NEVÍM 2,7 Q.33 Považujete propagaci činnosti obce a jejích místních aktérů ve vztahu k občanům v současnosti za dostatečnou? Rozhodně ano 32,7 Spíše ano 38,7 Spíše ne 22 Rozhodně ne 5,3 NEVÍM 1,3 Q.34 Zapojili byste se do projektu, jehož cílem by byla podpora marketingu obcí a zviditelnění problematiky venkova v povědomí občanů? Rozhodně ano 38,7 Spíše ano 41,3 Spíše ne 13,3 Rozhodně ne 5,3 NEVÍM 1,3 7

8 Q.35 Přivítal byste nějaké kurzy, semináře, vzdělávací programy zaměřené na usnadnění Vaší práce coby představitele obce? Přivítal byste takovéto programy v následujících oblastech? Rozhodně ano (1), spíše ano (2), spíše ne (3), rozhodně ne (4), NEVÍ (99) a) Oblast práva 26 37, ,7 2 b) Účetnictví a finance 32 22,7 26,7 16,7 2 c) Řízení a management 21, ,7 d) Základy PR komunikace s veřejností 16 39,3 27,3 15,3 2 e) Moţnosti grantů a projektů na získání financí 56, ,3 6,7 1,3 g) Psaní a zpracování projektů 29,3 27,3 26,7 15,3 1,3 i) Oblast politického procesu základy politologie 6 17,3 42, Q.36 Umíte si představit, že by pro Vás, jako představitele obce, nebo přímo pro potřeby Vaší obce mohla být užitečná nějaká forma spolupráce s některou vysokou školou? Ano 75,3 => Q.37 Ne 13,3 => Q.38 => Q.38 NEVÍM 10,7 => Q.38 FILTR POUZE PRO Q.36 = 1 Q.37 Jaká forma spolupráce Vás napadá? a) VYPIŠTE odpověď:... b) VYPIŠTE odpověď:... NEODPOVĚDĚL/A NEVÍM 8

9 Nyní bych se Vás ještě zeptal(a) na několik Vašich osobních údajů, které budou sloužit výhradně ke statistickému zpracování. Q.38 Ve kterém roce jste se narodil(a)? VYPIŠTE ROK: (z uvedeného odvozený věk) Ø 49 Q.39 Jaké je Vaše nejvyšší ukončené školní vzdělání? základní 2 vyučení bez maturity 6,7 středoškolské bez maturity 8 vyučení s maturitou 2,7 středoškolské s maturitou 52,7 vyšší odborné 0,7 vysokoškolské bakalářské 4,7 vysokoškolské magisterské / inţenýrské / jiné pěti a víceleté 20,7 vědecký stupeň CSc. Ph.D. apod. 2 Q.40 Jakou pozici v obci zastáváte? Uvolněný starosta 72 Neuvolněný starosta 25,3 Místostarosta nebo radní 2,7 Q.41 Kolik let v této funkci působíte? VYPIŠTE POČET ROKŮ: Ø 6,5 Q.42 Kolik let jste aktivní v komunální politice ve Vaší obci? VYPIŠTE POČET ROKŮ: Ø 12,2 Q.43 A kolik let žijete ve Vaší obci? VYPIŠTE POČET ROKŮ: Ø 36,5 Q.44 Jste členem nějaké politické strany? Ano 14,7 => Q.45 Ne 85,3 => Q.46 FILTR POUZE PRO Q.44 = 1 Q.45 Jaké politické strany? ODS 4,7 Věci veřejné 1,3 KDU-ČSL 2,7 KSČM 2 ČSSD 2,7 STAN 0,7,7 9

10 Q.46 Jaký je roční rozpočet vaší obce? VYPIŠTE ALESPOŇ PŘIBLIŢNOU ČÁSTKU V TISÍCÍCH Kč: Ø 7,43 Děkuji Vám za rozhovor DALŠÍ ÚDAJE JIŢ VYPLNÍ TAZATEL SÁM Pohlaví respondenta Muţ 76 Ţena 22,7 Okres VYPIŠTE NÁZEV OBCE:..... Obec VYPIŠTE NÁZEV OKRESU:.... Svitavy 4 Blansko 8 Vyškov 6,7 Olomouc 15,3 Prostějov 17,3 Přerov 16 Šumperk 10,7 Kroměříţ 12,7 Bruntál 2,7 Nový Jičín 5,3 Opava 1,3 10

11 NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY ZODPOVÍ PŘÍMO TAZATEL. S OBSAHEM TĚCHTO OTÁZEK ANI S ODPOVĚĎMI NA NĚ NESEZNAMUJE DOSTAZOVANÉHO (STAROSTU, ATP.). TYTO OTÁZKY BUDOU DÁLE SLOUŢIT POUZE JAKO OBECNÉ IDENTIFIKÁTORY. T.1 Jak Vám obec při Vaší návštěvě připadala? Byla veřejná prostranství a to, co spravuje obec, v udrţovaném, pěkném a čistém stavu, nebo nikoli? Bylo v obci vidět ţe se radnice snaţí o obec starat? Ohodnoťte na stupnici 1 aţ 5 jako ve škole ,7 3 21,3 4 4,7 5 0,7 Ø 2,07 T.2 Jak se podle Vás sami obyvatelé obce starají o okolí svých domů? Byla obec tam, kde se by se měli starat sami majitelé, upravená a čistá, nebo naopak? Byl kolem domů přádek, byly domy udrţované? Ohodnoťte na stupnici 1 aţ 5 jako ve škole. 1 25,3 2 48, ,3 5 0 Ø 2,03 T.3 Jaký jste měli z obce celkový pocit? Velmi pozitivní (1) 22,7 Spíše pozitivní (2) 46 Neutrální (3) 24 Spíše negativní (4) 4,7 Velmi negativní (5) 0 Ø 2,11 11

12 T.4 Jaký jste měli pocit z představitele obce, se kterým jste vedli rozhovor? Byl dobře informovaný o dění v obci, působil dojmem člověka dobře znalého místních poměrů? Ohodnoťte na stupnici 1 aţ 5 jako ve škole ,7 3 11,3 4 4,7 5 0 Ø 1,70 T.5 Jaký jste měli pocit z představitele obce, se kterým jste vedli rozhovor po stránce jeho profesionálních schopností? Působil dojmem profesionála, člověka který ví co obec potřebuje a jak jí nejlépe pomoci? Ohodnoťte na stupnici 1 aţ 5 jako ve škole. 1 45,3 2 28, ,7 5 0 Ø 1,83 12

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI 1. DOTAZNÍK Dobrý den jmenuji se a jsem tazatelem marketingové společnosti DATAMAR. Zabýváme se výzkumem trhu, v současné době provádíme výzkum zaměřený na zjištění informací, jak se podnikatelé dívají

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte?

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? 82 sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? Ano Frequency Cumulative 82 1, 1, 1, sc2 Jakým způsobem bydlíte? 82 sc2 Jakým způsobem bydlíte? Ve vlastním domě či v domě, který patří

Více

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO Toto dotazníkové šetření bylo zaměřeno na podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, které se nacházejí v regionu MAS Hlinecko. Anketa měla za úkol zjistit oblasti, ve kterých jsou podniky ochotny

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Ing. Jiří Potáček, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 29. května 2009 VYSOKÁ ŠKOLA - UNIVERZITA PEDAGOGOVÉ S T U D E N T I VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Rozvojové priority podle typů venkova

Rozvojové priority podle typů venkova Rozvojové priority podle typů venkova Radim Perlín Tato prezentace je podpořena projektem VaV MMR č WD-07-01-1 Regionálnídiferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje. Venkov nebo venkovy?

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců Vážení zaměstnanci,vyplněním tohoto dotazníku nám můžete pomoci získat objektivní pohled naspokojenost zaměstnanců v naší společnosti a následně zlepšit pracovní podmínky.odpovědi, které uvedete jsou zcela

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

Názory občanů sídla Lučkovice

Názory občanů sídla Lučkovice Názory občanů sídla Lučkovice I. díi Zpracoval: Atelier M.A.A.T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. březen 2010 Počet dotazovaných osob pro sídlo Lučkovice: 8 osob Názory občanů sídla LUČKOVICE

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Zdravotnictví v Plzeňském kraji

Zdravotnictví v Plzeňském kraji STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 0 Praha 3 Zdravotnictví v Plzeňském kraji Závěrečná zpráva z výzkumu STEM pro Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. V Praze dne 30. srpna 0 Obsah

Více

Popis jednotlivých položek ve formuláři k DT 8 POV Pardubického kraje a jejich kontrol

Popis jednotlivých položek ve formuláři k DT 8 POV Pardubického kraje a jejich kontrol Popis jednotlivých položek ve formuláři k DT 8 POV Pardubického kraje a jejich kontrol Na vstupní stránce DT 8 se vyberou/zadají následující údaje: 1. Název obce (pokud žádá obec) - vloží se alespoň počátek

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Názory občanů sídla Mirotice

Názory občanů sídla Mirotice Názory občanů sídla Mirotice II. díi Zpracoval: Atelier M.A.A.T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. březen 2010 Počet dotazovaných osob pro sídlo Mirotice: 98 osob Názory občanů sídla MIROTICE

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Dotazník k využití nevýrobních činností / služeb

Dotazník k využití nevýrobních činností / služeb Organizace Český telekomunikační úřad IČ 70106975 Datum vyplnění 6. 10. 2011 Dotazník k využití nevýrobních činností / služeb Vážená paní, vážený pane, naše společnost, INCOMA GfK, která se specializuje

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

KARTY 31. 5. 14. 6. 2010

KARTY 31. 5. 14. 6. 2010 KARTY 31. 5. 14. 6. 2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 VŮBEC NEZÁLEŽÍ NA TOM, KDO JE U MOCI KARTA Q.14 strana 5 VELMI ZÁLEŽÍ NA TOM,

Více

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov PŘÍLOHY Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov Příloha 2 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Gymnáziu Kojetín Příloha 3 Dotazník Dobrý den, jmenuji

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY

VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY Vážená paní, vážený pane, věříme, že většině z Vás není lhostejné místo, kde žijete, a proto věříme, že většině z Vás není lhostejné místo, kde žijete, a proto se Vám do rukou

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR!

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR! JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR! Jakub Zahrádka Marketingový ředitel EUcentrum OBSAH o Kdo jsme? o Z řad našich zákazníků o Co je naším cílem o Jak začít?

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně. Dotazníkové šetření v obci Opatov probíhalo v průběhu měsíce května 2014 a bylo zaměřeno na všechny občany zde žijící. Cílem dotazníkového šetření bylo získat zpětnou vazbu od občanů obce v souvislosti

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Výzkum obyvatel města Velké Meziříčí

Výzkum obyvatel města Velké Meziříčí Výzkum obyvatel města Velké Meziříčí Vybrané poznatky z výzkumů prováděných v letech 1992- katedrou kulturologie FF UK v Praze Prezentace pro setkání s občany 14. dubna 11 Informace o výzkumu Projekty:

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Paradoxy rozvoje venkova

Paradoxy rozvoje venkova Venkovský prostor Prostor pro žití nebo dožití Paradoxy rozvoje venkova Radim Perlín Tato prezentace je podpořena projektem VaV MMR č WD-07-01-1 Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity

Více

Žádost uchazeče o zaměstnání

Žádost uchazeče o zaměstnání Žádost uchazeče o zaměstnání Vážená uchazečko, vážený uchazeči, rádi bychom Vás požádali o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit personálnímu oddělení k výběru nových zaměstnanců. Všechny

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Uplatňování principů Leader na Vysočině

Uplatňování principů Leader na Vysočině Uplatňování principů Leader na Vysočině 8. 6. 2015 Chocerady Uplatňování principů Leader na Vysočině Projekt - Uplatňování principů Leader na Vysočině, opatření IV. 2. 1 Realizace projektů spolupráce PRV

Více

SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11

SHARE 50+ v Evropě Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Logo agentury Číslo dotazníku: ID respondenta - - Křestní jméno Datum rozhovoru: Číslo tazatele: SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Písemný dotazník email:

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Tisková zpráva Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Slaný, 7. 10. 2013 Agentura CzechTourism a profesní organizace turistických informačních center A.T.I.C. ČR po roce znovu provedla

Více

STEM Středisko empirických výzkumů. Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011. Číselník

STEM Středisko empirických výzkumů. Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011. Číselník STEM Středisko empirických výzkumů Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011 Číselník Září 2011 Na závěr se zaměříme na dobročinné sbírky. K1. Znáte nějakou dobročinnou sbírku v České

Více

ODBORNÉ PRAXE PROJEKT MODERNIZACE STUDIA APLIKOVANÉ MATEMATIKY

ODBORNÉ PRAXE PROJEKT MODERNIZACE STUDIA APLIKOVANÉ MATEMATIKY ODBORNÉ PRAXE PROJEKT MODERNIZACE STUDIA APLIKOVANÉ MATEMATIKY 119 praxí (splněno na 170 %) REALIZOVANÉ PRAXE (ZÁŘÍ 2010 ČERVEN 2013) 69 bakalářských odborných praxí 50 magisterských odborných praxí Spolupracující

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování tohoto dotazníku. Kateryna Tokar, studentka 3 lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze.

Děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování tohoto dotazníku. Kateryna Tokar, studentka 3 lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze. DOTAZNÍK Dobrý den, ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce. Cílem práce je zjistit a popsat kvalitu života HIV pozitivních pacientů a posoudit vliv práce všeobecných

Více

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném.

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném. Vážené dámy, chtěli bychom Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je součástí projektu Diskriminace žen na trhu práce (SDOLM), ve kterém jsou zjišťovány rozdíly mezi ženami a muži na pracovním

Více

Průzkum podnikatelského prostředí podzim 2006

Průzkum podnikatelského prostředí podzim 2006 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PODNIKU Průzkum podnikatelského prostředí podzim 00. Ve kterém roce byla Vaše firma (nebo její předchůdce) zaloţena / etablovala se v tomto městě?. Jaká je právní forma Vašeho

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

BLOK I - Správa obce - základní údaje. Bezděkov nad Metují Bukovice Česká Metuje Hronov Machov Náchod

BLOK I - Správa obce - základní údaje. Bezděkov nad Metují Bukovice Česká Metuje Hronov Machov Náchod Dotazník pro starosty/tky MAS Stolové hory Vážené starostky, vážení starostové, zástupci obcí území MAS Stolové hory, obracím se na Vás se žádostí o spolupráci při formulaci budoucího rozvoje MAS a dovoluji

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

DOTAZNÍK K PROFILU ABSOLVENTA Z HLEDISKA BUDOUCÍHO ZAMĚSTNAVATELE

DOTAZNÍK K PROFILU ABSOLVENTA Z HLEDISKA BUDOUCÍHO ZAMĚSTNAVATELE DOTAZNÍK K PROFILU ABSOLVENTA Z HLEDISKA BUDOUCÍHO ZAMĚSTNAVATELE v rámci projektu 0285 v Opatření 3.2 OP RLZ Jaké máte zkušenosti s absolventy inženýrského studia FSI VUT Brno: absolventy jsme zatím nezaměstnali

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko Příprava Strategie rozvoje regionu Hranicko 04-00 je realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 03 Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO VÝZKUMU

METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO VÝZKUMU METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO Zimní semestr 2014/2015 PEF ČZU 3. cvičení opakování předchozího cvičení, empirický model výzkumného problému v sociologickém výzkumu/tvorba dotazovacího nástroje Vyučující:

Více

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2007-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER Registrační číslo MAS Pomalší o.p.s. 08/005/41100/231/000141

Více

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Cíle projektů Cílem tohoto projektu bylo vybrat zřad dlouhodobě nezaměstnaných,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

V případě jakýchkoli problémů či nejasnosti s vyplněním dotazníku se prosím obraťte na: info@vychodoceskarozvojova.cz nebo na tel. 773 585 555.

V případě jakýchkoli problémů či nejasnosti s vyplněním dotazníku se prosím obraťte na: info@vychodoceskarozvojova.cz nebo na tel. 773 585 555. Dotazník pro příspěvkové organizace MAS Stolové hory Vážení zástupci příspěvkových organizací, dovolujeme si vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění názorů a potřeb příspěvkových organizací

Více

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora?

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Závěrečná zpráva z výzkumu Analytické centrum s.r.o. Bulharská 20, 101 00 Praha 6. 10. 2014 Praha OBSAH: 1. Důvodová zpráva 3 2. O nás 3 3. Shrnutí

Více

Česká a slovenská knihovnická periodika. Mgr. Renáta Salátová

Česká a slovenská knihovnická periodika. Mgr. Renáta Salátová Česká a slovenská knihovnická periodika Mgr. Renáta Salátová Charakteristik a časopisu Odborný časopis Vědecký časopis Impaktovaný časopis Otevřený časopis (open access journal) Vydavatelé oborových periodik

Více

Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013

Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, Občanské vybavení a služby aktualizace pravidel pro 14.kolo žádostí Mze - Odbor Řídící orgán PRV Vypracovala: Veronika Vlasáková

Více

HLAVNÍ DOTAZNÍK EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM KARTA 1

HLAVNÍ DOTAZNÍK EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM KARTA 1 KARTA 1 Vůbec ţádný čas Méně neţ ½ hodiny ½ hodiny aţ 1 hodinu Více neţ 1 hodinu, ale ne více neţ 1,5 hodiny Více neţ 1,5 hodiny, ale ne více neţ 2 hodiny Více neţ 2 hodiny, ale ne více neţ 2,5 hodiny

Více

STANOVY Malé Posázaví

STANOVY Malé Posázaví STANOVY Malé Posázaví I. Název, sídlo, právní forma Název: Sídlo: Právní forma: Malé Posázaví (dále v textu jen svazek obcí) Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích č.128/2000

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Krajské volby 2012 PLZEŇSKÝ KRAJ

Krajské volby 2012 PLZEŇSKÝ KRAJ Krajské volby 2012 zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění pro PLZEŇSKÝ KRAJ období sběru dat: 7. 9. 2012 9. 9. 2012 SC & C a STEM/MARK pro Českou televizi září 2012 Strana 1 Zadavatel výzkumu

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více