Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Analýza potřeb venkova dotazník výzkumu (číselník) Q.1 Co myslíte, jaký vztah má podle Vás většina Vašich občanů k území Vaší obce? Rozhodně pozitivní 26,7 spíše pozitivní 64,0 ani pozitivní ani negativní 8,7 spíše negativní 0,7 rozhodně negativní. 0 Q.2 Teď mi prosím řekněte, co je podle Vás nejdůležitější podmínkou úspěšnosti obce? Podívejte se na tuto kartu a vyberte jednu z možností, která nejlépe odpovídá Vaší představě. Ochota lidí sdruţovat se a společně řešit problémy 48,7 Schopný starosta na radnici 12,0 Dostatek mladých lidí, kteří mají zájem bydlet na venkově 12,0 Opora ve vnějších politických strukturách 0,7 Umění získat dotace na projekty 14,0 Dobrá poloha 6,0 Dobré podmínky pro podnikání 0,7 Jiná moţnost 6,0 VYPIŠTE!. Q.3 Liší se podle Vašeho názoru situace Vaší obce nějak významně od ostatních obcí v okolí? Ano 34,7 => Q.4 Ne 65,3 => Q.5 => Q.5 => Q.5 FILTR POUZE PRO Q.3 = 1 Q.4 Jestliže ano, je to v pozitivním, anebo v negativním slova smyslu? Rozhodně v pozitivním 8,7 spíše v pozitivním 14,0 spíše v negativním 8,0 rozhodně v negativním. 4,0 NEODPOVĚDĚL/A 65,3 Q.5 Existuje nějaká obec ve Vašem okolí, o které byste mohl říci, že by pro Vás mohla být vzorem úspěšné obce? Ano 60,7 => Q.6 Ne 34,0 => Q.7 NEODPOVĚDĚL/A 1,3 => Q.7 NEVÍM 4,0 => Q.7 1

2 FILTR POUZE PRO Q.5 = 1 Q.6 Která obec by to byla? VYPIŠTE odpověď:... ODPOVĚDĚL VLASNÍ OBEC NEODPOVĚDĚL/A NEVÍM Q.7 Když se zamyslíte nad situací Vaší obce, řekl byste, že Vaše obec má Ano Ne Nevím a) Vyřešenou základní infrastrukturu (voda, kanalizace, komunikace ) b) Dobré vztahy mezi obyvateli 79,3 15,3 5,3 c) Moţnosti pro uplatnění schopných lidí 48,7 48 3,3 d) Dobrou spolupráci s jinými obcemi 96 3,3 0,7 e) Dostatek mladých lidí 69,3 29,3 1,3 f) Krásné prostředí vhodné pro rekreaci 68,7 30 1,3 g) Dostatek pracovních příleţitostí 14,7 85,3 0 i) Schopnost čerpat dotace a investovat j) Aktivní spolky a dobrovolné organizace k) Kvalitní samosprávu 88,7 4 7,3 l) Osobnosti, na které se lze spolehnout 91,3 6 2,7 m) Přiměřený počet obyvatel 76,7 20,7 2,7 o) Dobré dopravní spojení 78,7 21,3 0 p) Dostatek příleţitostí pro podnikání 36,7 60 3,3 KQ.8 Jakou podporu ze strany státu považujete pro Vaši obec za nejvýznamnější, případně jakou byste považoval za druhou nejvýznamnější? Předávání informací, výměna názorů a zkušeností 11,3 8,0 Metodická pomoc při řízení obce 10,7 13,3 Převzetí některých kompetencí (rozhodovacích činností) 2,0 6,7 Pomoc při přípravě projektů v obci 15,3 14,0 Spolufinancování aktivit v obci 44,7 25,3 Ţádnou, stačilo by, kdyby nám do řízení obce nezasahovali 12,0 8,7 Jiná moţnost 4,0 3,3 VYPIŠTE!... 20,7 0 KQ.9 Jakou podporu ze strany kraje považujete pro Vaši obec za nejvýznamnější, případně jakou byste považoval za druhou nejvýznamnější? Předávání informací, výměna názorů a zkušeností 16,7 18,0 Metodická pomoc při řízení obce 22,7 18,0 Převzetí některých kompetencí (rozhodovacích činností) 3,3 2,7 Pomoc při přípravě projektů v obci 14,7 17,3 Spolufinancování aktivit v obci 36,7 25,3 Ţádnou, stačilo by, kdyby nám do řízení obce nezasahovali 2,7 2,0 Jiná moţnost 3,3 0,7 VYPIŠTE!... 15,3 0,7 2

3 KQ.10 Na co jste Vy osobně ve vztahu k obci nejvíce hrdý(á)? Prosím, vyberte si jednu z následujících možností. Dobrou občanskou vybavenost (sluţby, dopravní obsluţnost, škola, ) 24 Místní tradice, zvyky a spolkový ţivot 22,7 Působení obce na úrovni mikroregionu či svazku obcí 4,7 Významné osobnosti a jejich vztah k obci 1,3 Přírůstek mladých rodin s dětmi 10,7 Krásné okolí obce 25,3 Zájem podnikatelů o spolupráci 2 Jsem hrdý(á) na jiné věci 9,3 VYPIŠTE!. Nejsem hrdý(á) na nic ve své obci 0 KQ.11 Co považujete v současnosti za největší hrozbu pro vaši obec? Prosím, vyberte si jednu z následujících možností. A co považujete za druhou největší hrozbu pro vaši obec? Pasivitu obyvatel 22,0 9,3 Nezájem schopných lidí o funkce v obci 10,0 13,3 Nezájem státu či kraje o osud obcí jako je ta naše 15,3 8,7 Zadluţenost obce a další závazky obce 8,0 8,7 Malý počet obyvatel a vylidňování 7,3 8,0 Zhoršování ţivotního prostředí v obci a okolí 3,3 6,0 Málo podnikatelských příleţitostí 6,0 5,3 Nedostatek pracovních příleţitostí 22,0 20,7 Jiná hrozba 4,0 2,0 VYPIŠTE!... Ţádnou hrozbu pro obec nevidím 2,0 0,7 17,3 0 Q.12 Jak jste spokojen(a) s financováním obce prostřednictvím rozpočtového určení daní? Rozhodně spokojen 0,7 spíše spokojen 10,0 spíše nespokojen 38,7 rozhodně nespokojen. 49,3,7,7 KQ.13 Nyní se vás zeptám, co je podle Vás nejdůležitějším znakem úspěšné obce? Podívejte se na tuto kartu a vyberte jednu z možností, která nejlépe odpovídá Vaší představě. Rozvinutá infrastruktura (vodovod, kanalizace, dopravní obsluţnost ) 20,7 Hodně kulturních, sportovních a společenských aktivit 5,3 Starosta, který dokáţe získat dostatek finančních prostředků pro obec 15,3 Dostatek kandidátů do zastupitelstva 0 Růst počtu obyvatel 12,7 Dobrý vztah obyvatel k obci 36,7 Dostatek pracovních příleţitosti v obci 6,0 Jiná moţnost 3,3 VYPIŠTE!. 3

4 Q.14 Nyní bych se Vás zeptal/a na infrastrukturu ve Vaší obci. Máte ve Vaší obci: Ano jeden více Ne Nevím a) Obchod 50 46,7 3,3 0 b) Základní školu 51,3 0 48,7 0 c) Vodovod 93,3 1,3 5,3 0 d) Mateřskou školku 70,7 2 27,3 0 e) Plynovod 87,3 0 12,7 0 g) Nádraţí nebo zastávku vlaku 21,3 2 76,7 0 i) Hospodu nebo restauraci 37,3 58,7 4 0 j) Lékařskou ordinaci 29,3 13,3 57,3 0 k) Kanalizaci 61,3 1,3 37,3 0 l) Nějaká sportoviště 47,3 50,7 2 0 m) Kino o) Jiné kulturní zařízení 66, ,3 0 p) Čističku odpadních vod 34,7 1, q) Kvalitní silniční spojení s jinými obcemi 74 2,7 23,3 0 r) Kostel nebo kapli 64,7 29,3 6 0 s) Ubytovací zařízení pro turisty 26,7 13, KQ.15 A co ve Vaší obci nejvíce postrádáte? Můžete mi prosím říci až tři věci, v pořadí, podle jejich naléhavosti, které Vám v obci citelně chybějí. 1. nejnaléhavější Obchod 2,7 1,3 2 Základní škola 2 1,3 2 Vodovod 2,7 3,3 1,3 Mateřská školka 4,7 3,3 0,7 Plynovod 0 0,7 0 Lepší hromadná doprava (autobus, vlak) Hospoda nebo restaurace 3,3 0,7 0 Lékařská ordinace 8,7 5,3 2,7 Kanalizace 25,3 9,3 6,7 Sportoviště 5,3 7,3 6 Kino 0,7 0,7 1,3 Jiné kulturní zařízení 3,3 4 2,7 Čistička odpadních vod 13,3 17,3 4,7 Kvalitní silniční spojení s jinými obcemi 2,7 4,7 7,3 Kostel nebo kaple 0 1,3 0 Ubytovací zařízení pro turisty 4,7 7,3 9,3 Jiná věc VYPIŠTE: Q.16 Je Vaše obec členem nějakého svazku obcí? Ano 97,3 => Q.17 ne 2,7 => Q.21 => Q.21 => Q.21 4

5 FILTR POUZE PRO Q.16 = 1 Q.17 Jakého svazku? JE MOŢNÉ ZAZNAMENAT ČLENSTVÍ AŢ VE TŘECH SVAZCÍCH a) VYPIŠTE odpověď b) VYPIŠTE odpověď c) VYPIŠTE odpověď Region 5,3 0,7 0 MAS Skupinový vodovod 2,7 3,3 1,3 Svazek obcí 6 1,3 0 Svazek obcí ČOV a kanalizace 0,7 2 2,7 Spolek pro obnovu venkova 2,7 3,3 3,3 Mikroregion 64, Svaz měst a obcí 1,3 6 3, ,7 0,7 Q.18 Je spolupráce v prvním Vámi jmenovaném svazku (PŘEČTĚTE ODPOVĚĎ Q.17a) pro Vaši obec přínosná? Ano, umoţňuje nám efektivnější řešení našich problémů 56,7 Ano, ale přínosem jsou spíše informace a kontakty 34,7 Ne 4,7 NEVÍM 2 Q.19 POUZE POKUD RESPONDENT ODPOVĚDĚL NA OTÁZKU Q.17b Je spolupráce ve druhém Vámi jmenovaném svazku (PŘEČTĚTE ODPOVĚĎ Q.17b) pro Vaši obec přínosná? Ano, umoţňuje nám efektivnější řešení našich problémů 51,3 Ano, ale přínosem jsou spíše informace a kontakty 18 Ne 8 NEVÍM 2 Q.20 POUZE POKUD RESPONDENT ODPOVĚDĚL NA OTÁZKU Q.17c Je spolupráce ve třetím Vámi jmenovaném svazku (PŘEČTĚTE ODPOVĚĎ Q.17c) pro Vaši obec přínosná? Ano, umoţňuje nám efektivnější řešení našich problémů 20,7 Ano, ale přínosem jsou spíše informace a kontakty 6 Ne 5,3,7 Q.21 Je Vaše obec členem místní akční skupiny (MAS)? Ano 78 => Q.22 Ne 20 => Q.24 => Q.24 NEVÍM 2 => Q.24 FILTR POUZE PRO Q.21 = 1 Q.22 Jaké MAS? a) VYPIŠTE NÁZEV MAS:..... NEODPOVĚDĚL/A NEVÍM 5

6 Q.23 Je spolupráce s touto MAS pro Vaši obec přínosná? Ano, umoţňuje nám efektivnější řešení našich problémů 55,3 Ano, ale přínosem jsou spíše informace a kontakty 10,7 Ne 9,3 NEVÍM 2 Q.24 Požádali jste někdy sami, nebo společně s jinými obcemi o podporu v rámci Programu rozvoje venkova z programu Leader? Ano, aktivně jsme se podíleli na zpracování ţádosti 54,7 => Q.25 Ano, byli jsme o tom informováni 2,7 => Q.25 Ne 35,3 => Q.27 => Q.27 NEVÍM 4,7 => Q.27 FILTR POUZE PRO Q.24 = 1 nebo 2 Q.25 Kdo vypracoval projekt(y)? Projekt(y) jsme připravili sami 25,3 Projekt(y) připravila místní akční skupina MAS 15,3 Projekt(y) připravila externí firma 13,3 NEVÍM 1,3 Q.26 Získali jste podporu v rámci Programu rozvoje venkova? Ano 25,3 Ano, vícekrát POŢÁDEJTE O ÚDAJ KOLIKRÁT ČÍSLO ZAPIŠTE 2 13,3 3 2, ,7 6 1,3 8 0,7 Ne 10,7 Q.27 Zažádala přímo Vaše obec někdy o dotaci z fondů Evropské unie? Ano 27,3 => Q.28 Ano, vícekrát POŢÁDEJTE ALESPOŇ PŘIBLIŢNĚ KOLIKRÁT ČÍSLO ZAPIŠTE 2 17,3 => Q ,3 4 3, ,7 7 1,3 15 0,7 Ne 29,3 => Q.31 => Q.31 NEVÍM 4 => Q.31 FILTR POUZE PRO Q.27 = 1 nebo vícekrát Q. 28 Kdo vypracoval projekt(y)? Projekt(y) jsme připravili sami 15,3 Projekt(y) připravila místní akční skupina MAS 6 Projekt(y) připravila externí firma 44,7,7 6

7 Q.29 Získala vaše obec někdy dotaci z fondů Evropské unie? Ano 27,3 => Q.30 Ano, vícekrát POŢÁDEJTE O ÚDAJ KOLIKRÁT ČÍSLO ZAPIŠTE 2 16,7 => Q ,3 5 1,3 6 1,3 15 0,7 Ne 8,7 => Q.31 => Q.31 NEVÍM 1,3 => Q.31 Q. 30 Dokázal byste alespoň přibližně říci, kolik celkově Vaše obec získala prostředků z fondů Evropské unie? ODPOVĚD ZAZNAMENTEJTE BUĎ V KORUNÁCH NEBO V EURECH Kč Ø 14,46 Q.31 Dokázal byste alespoň přibližně říci, kolik za posledních 10 let získala Vaše obec mimorozpočtových prostředků z různých projektů a grantů bez ohledu na poskytovatele? ODPOVĚD ZAZNAMENTEJTE BUĎ V KORUNÁCH NEBO V EURECH Kč Ø 25,94 Euro Q.32 Domníváte se, že by bylo potřeba více propagovat a zviditelnit činnost Vaší obce a výsledky práce dalších místních aktérů? Rozhodně ano 27,3 Spíše ano 40 Spíše ne 23,3 Rozhodně ne 6,7 NEVÍM 2,7 Q.33 Považujete propagaci činnosti obce a jejích místních aktérů ve vztahu k občanům v současnosti za dostatečnou? Rozhodně ano 32,7 Spíše ano 38,7 Spíše ne 22 Rozhodně ne 5,3 NEVÍM 1,3 Q.34 Zapojili byste se do projektu, jehož cílem by byla podpora marketingu obcí a zviditelnění problematiky venkova v povědomí občanů? Rozhodně ano 38,7 Spíše ano 41,3 Spíše ne 13,3 Rozhodně ne 5,3 NEVÍM 1,3 7

8 Q.35 Přivítal byste nějaké kurzy, semináře, vzdělávací programy zaměřené na usnadnění Vaší práce coby představitele obce? Přivítal byste takovéto programy v následujících oblastech? Rozhodně ano (1), spíše ano (2), spíše ne (3), rozhodně ne (4), NEVÍ (99) a) Oblast práva 26 37, ,7 2 b) Účetnictví a finance 32 22,7 26,7 16,7 2 c) Řízení a management 21, ,7 d) Základy PR komunikace s veřejností 16 39,3 27,3 15,3 2 e) Moţnosti grantů a projektů na získání financí 56, ,3 6,7 1,3 g) Psaní a zpracování projektů 29,3 27,3 26,7 15,3 1,3 i) Oblast politického procesu základy politologie 6 17,3 42, Q.36 Umíte si představit, že by pro Vás, jako představitele obce, nebo přímo pro potřeby Vaší obce mohla být užitečná nějaká forma spolupráce s některou vysokou školou? Ano 75,3 => Q.37 Ne 13,3 => Q.38 => Q.38 NEVÍM 10,7 => Q.38 FILTR POUZE PRO Q.36 = 1 Q.37 Jaká forma spolupráce Vás napadá? a) VYPIŠTE odpověď:... b) VYPIŠTE odpověď:... NEODPOVĚDĚL/A NEVÍM 8

9 Nyní bych se Vás ještě zeptal(a) na několik Vašich osobních údajů, které budou sloužit výhradně ke statistickému zpracování. Q.38 Ve kterém roce jste se narodil(a)? VYPIŠTE ROK: (z uvedeného odvozený věk) Ø 49 Q.39 Jaké je Vaše nejvyšší ukončené školní vzdělání? základní 2 vyučení bez maturity 6,7 středoškolské bez maturity 8 vyučení s maturitou 2,7 středoškolské s maturitou 52,7 vyšší odborné 0,7 vysokoškolské bakalářské 4,7 vysokoškolské magisterské / inţenýrské / jiné pěti a víceleté 20,7 vědecký stupeň CSc. Ph.D. apod. 2 Q.40 Jakou pozici v obci zastáváte? Uvolněný starosta 72 Neuvolněný starosta 25,3 Místostarosta nebo radní 2,7 Q.41 Kolik let v této funkci působíte? VYPIŠTE POČET ROKŮ: Ø 6,5 Q.42 Kolik let jste aktivní v komunální politice ve Vaší obci? VYPIŠTE POČET ROKŮ: Ø 12,2 Q.43 A kolik let žijete ve Vaší obci? VYPIŠTE POČET ROKŮ: Ø 36,5 Q.44 Jste členem nějaké politické strany? Ano 14,7 => Q.45 Ne 85,3 => Q.46 FILTR POUZE PRO Q.44 = 1 Q.45 Jaké politické strany? ODS 4,7 Věci veřejné 1,3 KDU-ČSL 2,7 KSČM 2 ČSSD 2,7 STAN 0,7,7 9

10 Q.46 Jaký je roční rozpočet vaší obce? VYPIŠTE ALESPOŇ PŘIBLIŢNOU ČÁSTKU V TISÍCÍCH Kč: Ø 7,43 Děkuji Vám za rozhovor DALŠÍ ÚDAJE JIŢ VYPLNÍ TAZATEL SÁM Pohlaví respondenta Muţ 76 Ţena 22,7 Okres VYPIŠTE NÁZEV OBCE:..... Obec VYPIŠTE NÁZEV OKRESU:.... Svitavy 4 Blansko 8 Vyškov 6,7 Olomouc 15,3 Prostějov 17,3 Přerov 16 Šumperk 10,7 Kroměříţ 12,7 Bruntál 2,7 Nový Jičín 5,3 Opava 1,3 10

11 NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY ZODPOVÍ PŘÍMO TAZATEL. S OBSAHEM TĚCHTO OTÁZEK ANI S ODPOVĚĎMI NA NĚ NESEZNAMUJE DOSTAZOVANÉHO (STAROSTU, ATP.). TYTO OTÁZKY BUDOU DÁLE SLOUŢIT POUZE JAKO OBECNÉ IDENTIFIKÁTORY. T.1 Jak Vám obec při Vaší návštěvě připadala? Byla veřejná prostranství a to, co spravuje obec, v udrţovaném, pěkném a čistém stavu, nebo nikoli? Bylo v obci vidět ţe se radnice snaţí o obec starat? Ohodnoťte na stupnici 1 aţ 5 jako ve škole ,7 3 21,3 4 4,7 5 0,7 Ø 2,07 T.2 Jak se podle Vás sami obyvatelé obce starají o okolí svých domů? Byla obec tam, kde se by se měli starat sami majitelé, upravená a čistá, nebo naopak? Byl kolem domů přádek, byly domy udrţované? Ohodnoťte na stupnici 1 aţ 5 jako ve škole. 1 25,3 2 48, ,3 5 0 Ø 2,03 T.3 Jaký jste měli z obce celkový pocit? Velmi pozitivní (1) 22,7 Spíše pozitivní (2) 46 Neutrální (3) 24 Spíše negativní (4) 4,7 Velmi negativní (5) 0 Ø 2,11 11

12 T.4 Jaký jste měli pocit z představitele obce, se kterým jste vedli rozhovor? Byl dobře informovaný o dění v obci, působil dojmem člověka dobře znalého místních poměrů? Ohodnoťte na stupnici 1 aţ 5 jako ve škole ,7 3 11,3 4 4,7 5 0 Ø 1,70 T.5 Jaký jste měli pocit z představitele obce, se kterým jste vedli rozhovor po stránce jeho profesionálních schopností? Působil dojmem profesionála, člověka který ví co obec potřebuje a jak jí nejlépe pomoci? Ohodnoťte na stupnici 1 aţ 5 jako ve škole. 1 45,3 2 28, ,7 5 0 Ø 1,83 12

Analýza potřeb venkova

Analýza potřeb venkova Analýza potřeb venkova 20. 10. 2011 Olomouc Pavel Šaradín, Tomáš Lebeda ŘEŠITELÉ PROJEKTU Hlavní řešitel: Katedra politologie a evropských studií, Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc Partneři:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

369 hod. dobrá. žádné. celý dotazník najednou

369 hod. dobrá. žádné. celý dotazník najednou Metadata průzkumu "Předvolební preference 2010" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 26. 04. 2010-11. 05. 2010 Délka průzkumu: 369 hod Počet respondentů: 148 Vypovídací hodnota:

Více

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI 1. DOTAZNÍK Dobrý den jmenuji se a jsem tazatelem marketingové společnosti DATAMAR. Zabýváme se výzkumem trhu, v současné době provádíme výzkum zaměřený na zjištění informací, jak se podnikatelé dívají

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Dotazník "Kvalita života v obci"

Dotazník Kvalita života v obci Dotazník "Kvalita života v obci" Vážení občané, obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při průzkumu, který probíhá ve všech obcích, které jsou členy Místní akční skupiny Rožnovsko. Jeho cílem je zjistit

Více

Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje

Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Výzkumné centrum RURAL Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje Radim Perlín a kol. perlin@natur.cuni.cz WD-01-07-1

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

KRAJSKÉ VOLBY PŘEVOLEBNÍ VÝZKUM DOTAZNÍK

KRAJSKÉ VOLBY PŘEVOLEBNÍ VÝZKUM DOTAZNÍK KRAJSKÉ VOLBY 2012 - PŘEVOLEBNÍ VÝZKUM DOTAZNÍK JIHOMORAVSKÝ KRAJ Číslo respondenta Tazatel Obec dotazování Datum ÚVOD, PŘEDSTAVENÍ TAZETELE A PROJEKTU A. SCREENING A1. Bydlíte trvale v [DOPLNIT KRAJ]

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena

SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena S02. Kolik je Vám let? 1) Méně než 18 let ukončete rozhovor 2) 18-29 let 3) 30-44 let 4) 45-59 let 5) 60 let a více S03. Jaké je Vaše nejvyšší

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

Názory občanů sídla LÁNY

Názory občanů sídla LÁNY Názory občanů sídla LÁNY III. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Lány: 4 osob z celkového počtu 46 lidí

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

VÝSLEDKY. dotazníkového šetření. dotazník č. 1. Strategie rozvoje města a její vnímání občany města Val. Meziříčí 2008.

VÝSLEDKY. dotazníkového šetření. dotazník č. 1. Strategie rozvoje města a její vnímání občany města Val. Meziříčí 2008. VÝSLEDKY dotazníkového šetření /zkrácená verze/ dotazník č. 1 Strategie rozvoje města a její vnímání občany města Val. Meziříčí 2008 Zpracoval: Ing. Jaroslav Pacák MARVIS marketingový výzkum, průzkumy

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

Vypište prosím:... Vypište prosím:...

Vypište prosím:... Vypište prosím:... Sociologický průzkum Vybrané aspekty života dospělé populace v Jihlavě rok 2009. 1 DOTAZNÍK Číslo dotazníku (Do tohoto okénka nic nepište) ZÁKLADNÍ INSTRUKTÁŽ PRO TAZATELE Vyhledejte respondenta podle

Více

Názory občanů sídla MARŠOV

Názory občanů sídla MARŠOV Názory občanů sídla MARŠOV V. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Maršov : osob z celkového počtu lidí

Více

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte?

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? 82 sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? Ano Frequency Cumulative 82 1, 1, 1, sc2 Jakým způsobem bydlíte? 82 sc2 Jakým způsobem bydlíte? Ve vlastním domě či v domě, který patří

Více

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Czech Republic ZA87 Flash Eurobarometer (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Czech Republic FL - Citizens' awareness and perception of EU regional policy CZ D Kolik

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

Informovanost a participace mládeže

Informovanost a participace mládeže Informovanost a participace mládeže Realizátoři: NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE A IPSOS TAMBOR Realizace: 0/009 0/009 Pozadí projektu Tento výzkum je součástí projektu Klíče pro život, který se zabývá

Více

Dotazníkové šetření. Všem občanům, kteří se zapojí do tohoto průzkumu, předem děkujeme.

Dotazníkové šetření. Všem občanům, kteří se zapojí do tohoto průzkumu, předem děkujeme. Dotazníkové šetření Váţení občané Lelova, Černčic a Ţalan, dovolujeme si Vás oslovit a poţádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí Vaše názory na kvalitu ţivota v našich obcích. Výsledky tohoto šetření

Více

Dotazník pro zaměstnance PLASTON AG

Dotazník pro zaměstnance PLASTON AG Dotazník pro zaměstnance PLASTON AG Příloha č. 1 Vážení zaměstnanci, předkládáme vám tento dotazník a prosíme vás o co nejpřesnější a pravdivé zodpovězení otázek. Získané informace o vašich názorech umožní

Více

Přílohy. Seznam příloh. Příloha č. 1: Dotazník pro PPI Příloha č. 2: Dotazník pro firmu Globus ČR, k.s.

Přílohy. Seznam příloh. Příloha č. 1: Dotazník pro PPI Příloha č. 2: Dotazník pro firmu Globus ČR, k.s. Přílohy Seznam příloh Příloha č. 1: Dotazník pro PPI Příloha č. 2: Dotazník pro firmu Globus ČR, k.s. Příloha č. 1: Dotazník pro PPI Dobrý den! Do rukou se Vám dostal dotazník, který bude sloužit jako

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V červnu 2011 bylo v obci realizováno dotazníkové šetření mezi obyvateli obce s cílem zjistit úroveň spokojenosti a kvality života a znát aktuální potřeby zde žijících

Více

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Czech Republic ZA898 Flash Eurobarometer 8 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Czech Republic FL 8 - Regional Policy - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a)

Více

DOTAZNÍK PRO DOBROVOLNÍKY

DOTAZNÍK PRO DOBROVOLNÍKY DOTAZNÍK PRO DOBROVOLNÍKY U každé z následujících otázek zvolte jednu odpověď (pokud není uvedeno jinak), která se shoduje se skutečností. 1. Jak dlouho jste dobrovolníkem v tomto zdravotnickém zařízení?

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání.

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání. Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění Vašich názorů, potřeb a požadavků na spokojený život v obci či městě, ve kterém žijete. Vaše obec je členem Místní

Více

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Předem vám děkujeme, že si najdete chvíli k vyplnění tohoto dotazníku

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo financí ČR Hlavní závěry výzkumu veřejn ejného mínění na téma t finanční gramotnost provedeného společnost ností STEM/MARK, a. s. v roce 2007 pro Ministerstvo financí ČR Cíl l výzkumu Zmapovat základní úroveň finanční

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Zjištěné potřeby podnikatelů se mají odrazit v dotačních titulech e.hamplova@seznam.cz 602 490 840 (Eva Hamplová).

Zjištěné potřeby podnikatelů se mají odrazit v dotačních titulech e.hamplova@seznam.cz 602 490 840 (Eva Hamplová). Dobrý den, Místní akční skupina Šluknovsko zjišťuje potřeby podnikatelů, aby podle nich mohla nastavit cíle strategie rozvoje regionu na roky 2014 2020. Na základě této strategie pak budou podnikatelé

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o. Husovo

Více

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012 1 Česká televize Situace v krajích Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Praha 1. dubna 2012 SC & C spol. s r.o. Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen ESOMAR a Hospodářské

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

Názory občanů sídla Lučkovice

Názory občanů sídla Lučkovice Názory občanů sídla Lučkovice I. díi Zpracoval: Atelier M.A.A.T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. březen 2010 Počet dotazovaných osob pro sídlo Lučkovice: 8 osob Názory občanů sídla LUČKOVICE

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

Zpráva z bleskového výzkumu

Zpráva z bleskového výzkumu STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 0 02 Praha 3 Zpráva z bleskového výzkumu STEM pro Friedrich Naumann Stiftung V Praze dne 15. dubna 0 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: bleskový reprezentativní

Více

ZA6287 Flash Eurobarometer 418 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency)

ZA6287 Flash Eurobarometer 418 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency) ZA687 Flash Eurobarometer 8 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency) Country Questionnaire Czech Republic Q Viděl(a) jste již někdy? Ano Ne { NENABÍZEJ

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Josef Novák CI2, o. p. s.

Josef Novák CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Josef Novák CI2, o. p. s. 1 Cíl průzkumu 1. Zhodnotit spokojenost obyvatel Mariánských Lázních pomocí

Více

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném.

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném. Vážené dámy, chtěli bychom Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je součástí projektu Diskriminace žen na trhu práce (SDOLM), ve kterém jsou zjišťovány rozdíly mezi ženami a muži na pracovním

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky Květen 2015 TÉMATA PREZENTACE Východiska plánování Struktura a proces tvorby PRO Aplikace www.obcepro.cz PROČ PLÁNOVAT

Více

KARTY 29.11. 6.12.2010

KARTY 29.11. 6.12.2010 KARTY 29.11. 6.12.2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 URČITĚ DOSTATEK PENĚZ DOSTATEK PENĚZ KARTA

Více

VÝZKUM VNÍMÁNÍ CAUSE RELATED MARKETINGU ČESKOU VEŘEJNOSTÍ FORMOU DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VÝZKUM VNÍMÁNÍ CAUSE RELATED MARKETINGU ČESKOU VEŘEJNOSTÍ FORMOU DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Příloha č. 1 VÝZKUM VNÍMÁNÍ CAUSE RELATED MARKETINGU ČESKOU VEŘEJNOSTÍ FORMOU DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na následující otázky vyberte pouze jednu odpověď z uvedené nabídky. Dotazník byl sestaven pro účely

Více

1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete se sousedními (případně blízkými) obcemi?

1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete se sousedními (případně blízkými) obcemi? Dotazník meziobecní spolupráce: VYHODNOCENÍ ODPOVĚDÍ za ORP Nové Město nad Metují Počet zúčastněných obcí: 12 Počet zúčastněných svazků obcí: 3 1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete

Více

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Julie Zendulková předsedkyně MAS Moravská cesta Ing. Miloslava Hrušková

Více

Místní akční skupina Lanškrounsko - základní oblasti rozvoje Lanškrounska

Místní akční skupina Lanškrounsko - základní oblasti rozvoje Lanškrounska Místní akční skupina Lanškrounsko - základní oblasti rozvoje Lanškrounska www.survio.com 31. 01. 2014 14:25:09 Základní údaje Název výzkumu Místní akční skupina Lanškrounsko - základní oblasti rozvoje

Více

Dotazník pro posouzení kvality života ženy v období po porodu MOTHER-GENERATED INDEX

Dotazník pro posouzení kvality života ženy v období po porodu MOTHER-GENERATED INDEX Dotazník pro posouzení kvality života ženy v období po porodu MOTHER-GENERATED INDEX 1. krok identifikace důležitých oblastí života 2. krok ohodnocení oblastí života 3. krok přidělování bodů Prosím Vás

Více

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO Toto dotazníkové šetření bylo zaměřeno na podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, které se nacházejí v regionu MAS Hlinecko. Anketa měla za úkol zjistit oblasti, ve kterých jsou podniky ochotny

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Úloha participace a spolupráce v rozvoji lokálním rozvoji Sociální faktory rozvoje regionů

Více

Evropský sociální výzkum

Evropský sociální výzkum Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 Evropský sociální výzkum Doplňkový dotazník verze F-F2 A Listopad-prosinec 2002 Tazatel Kodér Děrovač Respondent

Více

Q1 Zahájením vyplňování dotazníku potvrzujete, že souhlasíte se zařazením Vámi poskytnutých odpovědí do výzkumu a že je Vám více než 18 let.

Q1 Zahájením vyplňování dotazníku potvrzujete, že souhlasíte se zařazením Vámi poskytnutých odpovědí do výzkumu a že je Vám více než 18 let. Q1 Zahájením vyplňování dotazníku potvrzujete, že souhlasíte se zařazením Vámi poskytnutých odpovědí do výzkumu a že je Vám více než 18 let. SOUHLASÍM SOUHLASÍM 100.00% 631 Total Respondents: 631 1 / 26

Více

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015 pm0b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 80 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 0 Technické

Více

Dotazník pro zřizovatele škol

Dotazník pro zřizovatele škol Dotazník pro zřizovatele škol Vážená paní, vážený pane, prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, jehož výstupy poslouží k získání metodiky pro hodnocení ředitelů základních škol zřizovatelem z pohledu zřizovatele.

Více

ZA4535. Flash Eurobarometer 188 Consular Protection and Family Law. Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4535. Flash Eurobarometer 188 Consular Protection and Family Law. Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4535 Flash Eurobarometer 188 Consular Protection and Family Law Country Specific Questionnaire Czech Republic Flash 188 : Family law & Consular protection D(7599) DG JAI 2006, Draft Questionnaire v2.1

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM 2013 Společný evropský indikátor A.1 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting

Více

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 Obec Věrovany Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 1 Obsah STRATEGICKÝ PLÁN... 3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE... 3 1. Charakteristika obce Věrovany... 3 Základní údaje... 3 Geografická

Více

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Czech Republic ZA5473 Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Czech Republic Flash Eurobarometer User language preferences online S1. Jak často jste v posledních čtyřech týdnech

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŢBAMI POSKYTOVANÝMI KRAJSKÝM ÚŘADEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŢBAMI POSKYTOVANÝMI KRAJSKÝM ÚŘADEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŢBAMI POSKYTOVANÝMI KRAJSKÝM ÚŘADEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Objednavatel: Královéhradecký kraj zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Dodavatel:

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců Vážení zaměstnanci,vyplněním tohoto dotazníku nám můžete pomoci získat objektivní pohled naspokojenost zaměstnanců v naší společnosti a následně zlepšit pracovní podmínky.odpovědi, které uvedete jsou zcela

Více

PŘEDSTAVU O ČINNOSTI VÝZNAMNÝCH INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE MÁ ROK PO NAŠEM VSTUPU STÁLE JEN POLOVINA OBYVATEL ČR.

PŘEDSTAVU O ČINNOSTI VÝZNAMNÝCH INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE MÁ ROK PO NAŠEM VSTUPU STÁLE JEN POLOVINA OBYVATEL ČR. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2005 PŘEDSTAVU O ČINNOSTI VÝZNAMNÝCH INSTITUCÍ EVROPSKÉ MÁ ROK PO NAŠEM VSTUPU STÁLE JEN POLOVINA OBYVATEL ČR. NEPŘÍZNIVÝ NÁZOR NA V. ŠPIDLU JAKO ČESKÉHO EVROPSKÉHO KOMISAŘE

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1.2. Vyhlašovatel:

Více

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Studenti středních a vysokých škol Praha 26. září 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing

Více

Občané o Lisabonské smlouvě

Občané o Lisabonské smlouvě TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Občané o Lisabonské smlouvě Technické parametry

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Ústav ekologie krajiny Akademie věd České republiky zpracovává projekt Participativní management chráněných území klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým

Více

Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí

Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí 1 Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí (Valná hromada Mikroregionu Velkomeziříčsko Bítešsko) Velké Meziříčí listopad a prosinec 2011 2 Projekt: Posilování institucionální kapacity

Více

Názory občanů sídla Mirotice

Názory občanů sídla Mirotice Názory občanů sídla Mirotice II. díi Zpracoval: Atelier M.A.A.T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. březen 2010 Počet dotazovaných osob pro sídlo Mirotice: 98 osob Názory občanů sídla MIROTICE

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

Spokojenost s nabídkou služeb

Spokojenost s nabídkou služeb Výsledky dotazníkového šetření: Před tím, než si přečtete výsledky dotazníkového šetření, bych Vám chtěla velmi poděkovat za ochotu při vyplňování dotazníku a cenné nápady a připomínky. S pozdravem Jana

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2010 OBSAH: 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - OBČANÉ... 3 1.1 Základní charakteristiky... 4 1.2 Bydlení... 8 1.3 Kvalita života... 11 1.4 Sociální

Více

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE Strategický plán pro období let 2016 2022 Vážení spoluobčané, jmém zastupitelstva obce se na Vás obracím s prosbou o pomoc. Obec Vojkovice v současnosti připravuje

Více

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ 1. ČÁST ÚDAJE PŘI VSTUPU DO PROJEKTU Tento dotazník slouží k zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které jsou

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

Příloha dotazník spokojenosti

Příloha dotazník spokojenosti 278 Příloha dotazník spokojenosti Vážená paní, vážený pane, Vás, pacienta, považujeme za důležitého účastníka poskytované zdravotní péče. Chceme vzít v úvahu všechny Vaše názory a připomínky za účelem

Více

Seznam příloh: Příloha č. 28 Německá průchozí dálnice

Seznam příloh: Příloha č. 28 Německá průchozí dálnice PŘÍLOHY Seznam příloh: Příloha č. 1 Dotazník pro obyvatele mikroregionu Jevíčka Příloha č. 2 Dotazník pro turisty v regionu Jevíčko Příloha č. 3 Dotazník pro obyvatele obcí Cetkovice, Uhřice, Úsobrno a

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

Venkovský cestovní ruch příležitost pro nové podnikání

Venkovský cestovní ruch příležitost pro nové podnikání VENKOVSKÝ CESTOVNÍ RUCH příležitost pro nové podnikání Ing. Pavel Vondráček, Úhlava, o. p. s. VENKOVSKÝ CESTOVNÍ RUCH Nositel projektu: Běleč, z.s.p.o., Nám. E. Beneše 38, Švihov (sdružuje 15 samosprávných

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2010

Více