Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Analýza potřeb venkova dotazník výzkumu (číselník) Q.1 Co myslíte, jaký vztah má podle Vás většina Vašich občanů k území Vaší obce? Rozhodně pozitivní 26,7 spíše pozitivní 64,0 ani pozitivní ani negativní 8,7 spíše negativní 0,7 rozhodně negativní. 0 Q.2 Teď mi prosím řekněte, co je podle Vás nejdůležitější podmínkou úspěšnosti obce? Podívejte se na tuto kartu a vyberte jednu z možností, která nejlépe odpovídá Vaší představě. Ochota lidí sdruţovat se a společně řešit problémy 48,7 Schopný starosta na radnici 12,0 Dostatek mladých lidí, kteří mají zájem bydlet na venkově 12,0 Opora ve vnějších politických strukturách 0,7 Umění získat dotace na projekty 14,0 Dobrá poloha 6,0 Dobré podmínky pro podnikání 0,7 Jiná moţnost 6,0 VYPIŠTE!. Q.3 Liší se podle Vašeho názoru situace Vaší obce nějak významně od ostatních obcí v okolí? Ano 34,7 => Q.4 Ne 65,3 => Q.5 => Q.5 => Q.5 FILTR POUZE PRO Q.3 = 1 Q.4 Jestliže ano, je to v pozitivním, anebo v negativním slova smyslu? Rozhodně v pozitivním 8,7 spíše v pozitivním 14,0 spíše v negativním 8,0 rozhodně v negativním. 4,0 NEODPOVĚDĚL/A 65,3 Q.5 Existuje nějaká obec ve Vašem okolí, o které byste mohl říci, že by pro Vás mohla být vzorem úspěšné obce? Ano 60,7 => Q.6 Ne 34,0 => Q.7 NEODPOVĚDĚL/A 1,3 => Q.7 NEVÍM 4,0 => Q.7 1

2 FILTR POUZE PRO Q.5 = 1 Q.6 Která obec by to byla? VYPIŠTE odpověď:... ODPOVĚDĚL VLASNÍ OBEC NEODPOVĚDĚL/A NEVÍM Q.7 Když se zamyslíte nad situací Vaší obce, řekl byste, že Vaše obec má Ano Ne Nevím a) Vyřešenou základní infrastrukturu (voda, kanalizace, komunikace ) b) Dobré vztahy mezi obyvateli 79,3 15,3 5,3 c) Moţnosti pro uplatnění schopných lidí 48,7 48 3,3 d) Dobrou spolupráci s jinými obcemi 96 3,3 0,7 e) Dostatek mladých lidí 69,3 29,3 1,3 f) Krásné prostředí vhodné pro rekreaci 68,7 30 1,3 g) Dostatek pracovních příleţitostí 14,7 85,3 0 i) Schopnost čerpat dotace a investovat j) Aktivní spolky a dobrovolné organizace k) Kvalitní samosprávu 88,7 4 7,3 l) Osobnosti, na které se lze spolehnout 91,3 6 2,7 m) Přiměřený počet obyvatel 76,7 20,7 2,7 o) Dobré dopravní spojení 78,7 21,3 0 p) Dostatek příleţitostí pro podnikání 36,7 60 3,3 KQ.8 Jakou podporu ze strany státu považujete pro Vaši obec za nejvýznamnější, případně jakou byste považoval za druhou nejvýznamnější? Předávání informací, výměna názorů a zkušeností 11,3 8,0 Metodická pomoc při řízení obce 10,7 13,3 Převzetí některých kompetencí (rozhodovacích činností) 2,0 6,7 Pomoc při přípravě projektů v obci 15,3 14,0 Spolufinancování aktivit v obci 44,7 25,3 Ţádnou, stačilo by, kdyby nám do řízení obce nezasahovali 12,0 8,7 Jiná moţnost 4,0 3,3 VYPIŠTE!... 20,7 0 KQ.9 Jakou podporu ze strany kraje považujete pro Vaši obec za nejvýznamnější, případně jakou byste považoval za druhou nejvýznamnější? Předávání informací, výměna názorů a zkušeností 16,7 18,0 Metodická pomoc při řízení obce 22,7 18,0 Převzetí některých kompetencí (rozhodovacích činností) 3,3 2,7 Pomoc při přípravě projektů v obci 14,7 17,3 Spolufinancování aktivit v obci 36,7 25,3 Ţádnou, stačilo by, kdyby nám do řízení obce nezasahovali 2,7 2,0 Jiná moţnost 3,3 0,7 VYPIŠTE!... 15,3 0,7 2

3 KQ.10 Na co jste Vy osobně ve vztahu k obci nejvíce hrdý(á)? Prosím, vyberte si jednu z následujících možností. Dobrou občanskou vybavenost (sluţby, dopravní obsluţnost, škola, ) 24 Místní tradice, zvyky a spolkový ţivot 22,7 Působení obce na úrovni mikroregionu či svazku obcí 4,7 Významné osobnosti a jejich vztah k obci 1,3 Přírůstek mladých rodin s dětmi 10,7 Krásné okolí obce 25,3 Zájem podnikatelů o spolupráci 2 Jsem hrdý(á) na jiné věci 9,3 VYPIŠTE!. Nejsem hrdý(á) na nic ve své obci 0 KQ.11 Co považujete v současnosti za největší hrozbu pro vaši obec? Prosím, vyberte si jednu z následujících možností. A co považujete za druhou největší hrozbu pro vaši obec? Pasivitu obyvatel 22,0 9,3 Nezájem schopných lidí o funkce v obci 10,0 13,3 Nezájem státu či kraje o osud obcí jako je ta naše 15,3 8,7 Zadluţenost obce a další závazky obce 8,0 8,7 Malý počet obyvatel a vylidňování 7,3 8,0 Zhoršování ţivotního prostředí v obci a okolí 3,3 6,0 Málo podnikatelských příleţitostí 6,0 5,3 Nedostatek pracovních příleţitostí 22,0 20,7 Jiná hrozba 4,0 2,0 VYPIŠTE!... Ţádnou hrozbu pro obec nevidím 2,0 0,7 17,3 0 Q.12 Jak jste spokojen(a) s financováním obce prostřednictvím rozpočtového určení daní? Rozhodně spokojen 0,7 spíše spokojen 10,0 spíše nespokojen 38,7 rozhodně nespokojen. 49,3,7,7 KQ.13 Nyní se vás zeptám, co je podle Vás nejdůležitějším znakem úspěšné obce? Podívejte se na tuto kartu a vyberte jednu z možností, která nejlépe odpovídá Vaší představě. Rozvinutá infrastruktura (vodovod, kanalizace, dopravní obsluţnost ) 20,7 Hodně kulturních, sportovních a společenských aktivit 5,3 Starosta, který dokáţe získat dostatek finančních prostředků pro obec 15,3 Dostatek kandidátů do zastupitelstva 0 Růst počtu obyvatel 12,7 Dobrý vztah obyvatel k obci 36,7 Dostatek pracovních příleţitosti v obci 6,0 Jiná moţnost 3,3 VYPIŠTE!. 3

4 Q.14 Nyní bych se Vás zeptal/a na infrastrukturu ve Vaší obci. Máte ve Vaší obci: Ano jeden více Ne Nevím a) Obchod 50 46,7 3,3 0 b) Základní školu 51,3 0 48,7 0 c) Vodovod 93,3 1,3 5,3 0 d) Mateřskou školku 70,7 2 27,3 0 e) Plynovod 87,3 0 12,7 0 g) Nádraţí nebo zastávku vlaku 21,3 2 76,7 0 i) Hospodu nebo restauraci 37,3 58,7 4 0 j) Lékařskou ordinaci 29,3 13,3 57,3 0 k) Kanalizaci 61,3 1,3 37,3 0 l) Nějaká sportoviště 47,3 50,7 2 0 m) Kino o) Jiné kulturní zařízení 66, ,3 0 p) Čističku odpadních vod 34,7 1, q) Kvalitní silniční spojení s jinými obcemi 74 2,7 23,3 0 r) Kostel nebo kapli 64,7 29,3 6 0 s) Ubytovací zařízení pro turisty 26,7 13, KQ.15 A co ve Vaší obci nejvíce postrádáte? Můžete mi prosím říci až tři věci, v pořadí, podle jejich naléhavosti, které Vám v obci citelně chybějí. 1. nejnaléhavější Obchod 2,7 1,3 2 Základní škola 2 1,3 2 Vodovod 2,7 3,3 1,3 Mateřská školka 4,7 3,3 0,7 Plynovod 0 0,7 0 Lepší hromadná doprava (autobus, vlak) Hospoda nebo restaurace 3,3 0,7 0 Lékařská ordinace 8,7 5,3 2,7 Kanalizace 25,3 9,3 6,7 Sportoviště 5,3 7,3 6 Kino 0,7 0,7 1,3 Jiné kulturní zařízení 3,3 4 2,7 Čistička odpadních vod 13,3 17,3 4,7 Kvalitní silniční spojení s jinými obcemi 2,7 4,7 7,3 Kostel nebo kaple 0 1,3 0 Ubytovací zařízení pro turisty 4,7 7,3 9,3 Jiná věc VYPIŠTE: Q.16 Je Vaše obec členem nějakého svazku obcí? Ano 97,3 => Q.17 ne 2,7 => Q.21 => Q.21 => Q.21 4

5 FILTR POUZE PRO Q.16 = 1 Q.17 Jakého svazku? JE MOŢNÉ ZAZNAMENAT ČLENSTVÍ AŢ VE TŘECH SVAZCÍCH a) VYPIŠTE odpověď b) VYPIŠTE odpověď c) VYPIŠTE odpověď Region 5,3 0,7 0 MAS Skupinový vodovod 2,7 3,3 1,3 Svazek obcí 6 1,3 0 Svazek obcí ČOV a kanalizace 0,7 2 2,7 Spolek pro obnovu venkova 2,7 3,3 3,3 Mikroregion 64, Svaz měst a obcí 1,3 6 3, ,7 0,7 Q.18 Je spolupráce v prvním Vámi jmenovaném svazku (PŘEČTĚTE ODPOVĚĎ Q.17a) pro Vaši obec přínosná? Ano, umoţňuje nám efektivnější řešení našich problémů 56,7 Ano, ale přínosem jsou spíše informace a kontakty 34,7 Ne 4,7 NEVÍM 2 Q.19 POUZE POKUD RESPONDENT ODPOVĚDĚL NA OTÁZKU Q.17b Je spolupráce ve druhém Vámi jmenovaném svazku (PŘEČTĚTE ODPOVĚĎ Q.17b) pro Vaši obec přínosná? Ano, umoţňuje nám efektivnější řešení našich problémů 51,3 Ano, ale přínosem jsou spíše informace a kontakty 18 Ne 8 NEVÍM 2 Q.20 POUZE POKUD RESPONDENT ODPOVĚDĚL NA OTÁZKU Q.17c Je spolupráce ve třetím Vámi jmenovaném svazku (PŘEČTĚTE ODPOVĚĎ Q.17c) pro Vaši obec přínosná? Ano, umoţňuje nám efektivnější řešení našich problémů 20,7 Ano, ale přínosem jsou spíše informace a kontakty 6 Ne 5,3,7 Q.21 Je Vaše obec členem místní akční skupiny (MAS)? Ano 78 => Q.22 Ne 20 => Q.24 => Q.24 NEVÍM 2 => Q.24 FILTR POUZE PRO Q.21 = 1 Q.22 Jaké MAS? a) VYPIŠTE NÁZEV MAS:..... NEODPOVĚDĚL/A NEVÍM 5

6 Q.23 Je spolupráce s touto MAS pro Vaši obec přínosná? Ano, umoţňuje nám efektivnější řešení našich problémů 55,3 Ano, ale přínosem jsou spíše informace a kontakty 10,7 Ne 9,3 NEVÍM 2 Q.24 Požádali jste někdy sami, nebo společně s jinými obcemi o podporu v rámci Programu rozvoje venkova z programu Leader? Ano, aktivně jsme se podíleli na zpracování ţádosti 54,7 => Q.25 Ano, byli jsme o tom informováni 2,7 => Q.25 Ne 35,3 => Q.27 => Q.27 NEVÍM 4,7 => Q.27 FILTR POUZE PRO Q.24 = 1 nebo 2 Q.25 Kdo vypracoval projekt(y)? Projekt(y) jsme připravili sami 25,3 Projekt(y) připravila místní akční skupina MAS 15,3 Projekt(y) připravila externí firma 13,3 NEVÍM 1,3 Q.26 Získali jste podporu v rámci Programu rozvoje venkova? Ano 25,3 Ano, vícekrát POŢÁDEJTE O ÚDAJ KOLIKRÁT ČÍSLO ZAPIŠTE 2 13,3 3 2, ,7 6 1,3 8 0,7 Ne 10,7 Q.27 Zažádala přímo Vaše obec někdy o dotaci z fondů Evropské unie? Ano 27,3 => Q.28 Ano, vícekrát POŢÁDEJTE ALESPOŇ PŘIBLIŢNĚ KOLIKRÁT ČÍSLO ZAPIŠTE 2 17,3 => Q ,3 4 3, ,7 7 1,3 15 0,7 Ne 29,3 => Q.31 => Q.31 NEVÍM 4 => Q.31 FILTR POUZE PRO Q.27 = 1 nebo vícekrát Q. 28 Kdo vypracoval projekt(y)? Projekt(y) jsme připravili sami 15,3 Projekt(y) připravila místní akční skupina MAS 6 Projekt(y) připravila externí firma 44,7,7 6

7 Q.29 Získala vaše obec někdy dotaci z fondů Evropské unie? Ano 27,3 => Q.30 Ano, vícekrát POŢÁDEJTE O ÚDAJ KOLIKRÁT ČÍSLO ZAPIŠTE 2 16,7 => Q ,3 5 1,3 6 1,3 15 0,7 Ne 8,7 => Q.31 => Q.31 NEVÍM 1,3 => Q.31 Q. 30 Dokázal byste alespoň přibližně říci, kolik celkově Vaše obec získala prostředků z fondů Evropské unie? ODPOVĚD ZAZNAMENTEJTE BUĎ V KORUNÁCH NEBO V EURECH Kč Ø 14,46 Q.31 Dokázal byste alespoň přibližně říci, kolik za posledních 10 let získala Vaše obec mimorozpočtových prostředků z různých projektů a grantů bez ohledu na poskytovatele? ODPOVĚD ZAZNAMENTEJTE BUĎ V KORUNÁCH NEBO V EURECH Kč Ø 25,94 Euro Q.32 Domníváte se, že by bylo potřeba více propagovat a zviditelnit činnost Vaší obce a výsledky práce dalších místních aktérů? Rozhodně ano 27,3 Spíše ano 40 Spíše ne 23,3 Rozhodně ne 6,7 NEVÍM 2,7 Q.33 Považujete propagaci činnosti obce a jejích místních aktérů ve vztahu k občanům v současnosti za dostatečnou? Rozhodně ano 32,7 Spíše ano 38,7 Spíše ne 22 Rozhodně ne 5,3 NEVÍM 1,3 Q.34 Zapojili byste se do projektu, jehož cílem by byla podpora marketingu obcí a zviditelnění problematiky venkova v povědomí občanů? Rozhodně ano 38,7 Spíše ano 41,3 Spíše ne 13,3 Rozhodně ne 5,3 NEVÍM 1,3 7

8 Q.35 Přivítal byste nějaké kurzy, semináře, vzdělávací programy zaměřené na usnadnění Vaší práce coby představitele obce? Přivítal byste takovéto programy v následujících oblastech? Rozhodně ano (1), spíše ano (2), spíše ne (3), rozhodně ne (4), NEVÍ (99) a) Oblast práva 26 37, ,7 2 b) Účetnictví a finance 32 22,7 26,7 16,7 2 c) Řízení a management 21, ,7 d) Základy PR komunikace s veřejností 16 39,3 27,3 15,3 2 e) Moţnosti grantů a projektů na získání financí 56, ,3 6,7 1,3 g) Psaní a zpracování projektů 29,3 27,3 26,7 15,3 1,3 i) Oblast politického procesu základy politologie 6 17,3 42, Q.36 Umíte si představit, že by pro Vás, jako představitele obce, nebo přímo pro potřeby Vaší obce mohla být užitečná nějaká forma spolupráce s některou vysokou školou? Ano 75,3 => Q.37 Ne 13,3 => Q.38 => Q.38 NEVÍM 10,7 => Q.38 FILTR POUZE PRO Q.36 = 1 Q.37 Jaká forma spolupráce Vás napadá? a) VYPIŠTE odpověď:... b) VYPIŠTE odpověď:... NEODPOVĚDĚL/A NEVÍM 8

9 Nyní bych se Vás ještě zeptal(a) na několik Vašich osobních údajů, které budou sloužit výhradně ke statistickému zpracování. Q.38 Ve kterém roce jste se narodil(a)? VYPIŠTE ROK: (z uvedeného odvozený věk) Ø 49 Q.39 Jaké je Vaše nejvyšší ukončené školní vzdělání? základní 2 vyučení bez maturity 6,7 středoškolské bez maturity 8 vyučení s maturitou 2,7 středoškolské s maturitou 52,7 vyšší odborné 0,7 vysokoškolské bakalářské 4,7 vysokoškolské magisterské / inţenýrské / jiné pěti a víceleté 20,7 vědecký stupeň CSc. Ph.D. apod. 2 Q.40 Jakou pozici v obci zastáváte? Uvolněný starosta 72 Neuvolněný starosta 25,3 Místostarosta nebo radní 2,7 Q.41 Kolik let v této funkci působíte? VYPIŠTE POČET ROKŮ: Ø 6,5 Q.42 Kolik let jste aktivní v komunální politice ve Vaší obci? VYPIŠTE POČET ROKŮ: Ø 12,2 Q.43 A kolik let žijete ve Vaší obci? VYPIŠTE POČET ROKŮ: Ø 36,5 Q.44 Jste členem nějaké politické strany? Ano 14,7 => Q.45 Ne 85,3 => Q.46 FILTR POUZE PRO Q.44 = 1 Q.45 Jaké politické strany? ODS 4,7 Věci veřejné 1,3 KDU-ČSL 2,7 KSČM 2 ČSSD 2,7 STAN 0,7,7 9

10 Q.46 Jaký je roční rozpočet vaší obce? VYPIŠTE ALESPOŇ PŘIBLIŢNOU ČÁSTKU V TISÍCÍCH Kč: Ø 7,43 Děkuji Vám za rozhovor DALŠÍ ÚDAJE JIŢ VYPLNÍ TAZATEL SÁM Pohlaví respondenta Muţ 76 Ţena 22,7 Okres VYPIŠTE NÁZEV OBCE:..... Obec VYPIŠTE NÁZEV OKRESU:.... Svitavy 4 Blansko 8 Vyškov 6,7 Olomouc 15,3 Prostějov 17,3 Přerov 16 Šumperk 10,7 Kroměříţ 12,7 Bruntál 2,7 Nový Jičín 5,3 Opava 1,3 10

11 NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY ZODPOVÍ PŘÍMO TAZATEL. S OBSAHEM TĚCHTO OTÁZEK ANI S ODPOVĚĎMI NA NĚ NESEZNAMUJE DOSTAZOVANÉHO (STAROSTU, ATP.). TYTO OTÁZKY BUDOU DÁLE SLOUŢIT POUZE JAKO OBECNÉ IDENTIFIKÁTORY. T.1 Jak Vám obec při Vaší návštěvě připadala? Byla veřejná prostranství a to, co spravuje obec, v udrţovaném, pěkném a čistém stavu, nebo nikoli? Bylo v obci vidět ţe se radnice snaţí o obec starat? Ohodnoťte na stupnici 1 aţ 5 jako ve škole ,7 3 21,3 4 4,7 5 0,7 Ø 2,07 T.2 Jak se podle Vás sami obyvatelé obce starají o okolí svých domů? Byla obec tam, kde se by se měli starat sami majitelé, upravená a čistá, nebo naopak? Byl kolem domů přádek, byly domy udrţované? Ohodnoťte na stupnici 1 aţ 5 jako ve škole. 1 25,3 2 48, ,3 5 0 Ø 2,03 T.3 Jaký jste měli z obce celkový pocit? Velmi pozitivní (1) 22,7 Spíše pozitivní (2) 46 Neutrální (3) 24 Spíše negativní (4) 4,7 Velmi negativní (5) 0 Ø 2,11 11

12 T.4 Jaký jste měli pocit z představitele obce, se kterým jste vedli rozhovor? Byl dobře informovaný o dění v obci, působil dojmem člověka dobře znalého místních poměrů? Ohodnoťte na stupnici 1 aţ 5 jako ve škole ,7 3 11,3 4 4,7 5 0 Ø 1,70 T.5 Jaký jste měli pocit z představitele obce, se kterým jste vedli rozhovor po stránce jeho profesionálních schopností? Působil dojmem profesionála, člověka který ví co obec potřebuje a jak jí nejlépe pomoci? Ohodnoťte na stupnici 1 aţ 5 jako ve škole. 1 45,3 2 28, ,7 5 0 Ø 1,83 12

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CHARAKTER MĚSTA BRNA V POSTOJÍCH JEHO OBYVATEL ROK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CHARAKTER MĚSTA BRNA V POSTOJÍCH JEHO OBYVATEL ROK CHARAKTER MĚSTA BRNA V POSTOJÍCH JEHO OBYVATEL ROK 2013 Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 601 67 Brno Zpracoval: AUGUR Consulting s.r.o. Vinařská 5/A1 603 00 Brno V Brně 19. 7. 2013

Více

VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY

VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY Vážená paní, vážený pane, věříme, že většině z Vás není lhostejné místo, kde žijete, a proto věříme, že většině z Vás není lhostejné místo, kde žijete, a proto se Vám do rukou

Více

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně. Dotazníkové šetření v obci Opatov probíhalo v průběhu měsíce května 2014 a bylo zaměřeno na všechny občany zde žijící. Cílem dotazníkového šetření bylo získat zpětnou vazbu od občanů obce v souvislosti

Více

Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ

Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ GaREP, spol. s r.o., společnost pro regionální ekonomické poradenství Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ s osvědčením č. 11-ÚÚR-175-2012/01-WD-39-07-1 o uznání uplatněné certifikované

Více

Virtualita a realita. aneb Odkud mládež získává informace o světě a jak se v něm angažuje

Virtualita a realita. aneb Odkud mládež získává informace o světě a jak se v něm angažuje Virtualita a realita aneb Odkud mládež získává informace o světě a jak se v něm angažuje O výsledcích výzkumu na téma: Informovanost a participace mládeže Národní institut dětí a mládeže 011 Národní institut

Více

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ MĚSTA ŽAMBERKA A JEHO ORGÁNŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST CZ104/4101/8900094 OBSAH 1

Více

Příprava analytické části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

Příprava analytické části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Příprava analytické části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Jsou 3 zdroje informací: A. statistiky a fakta z externích zdrojů: a) krajská pobočka ČSÚ (je celostátně předjednané) dopočty

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování

Více

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI ČERVENEC - SRPEN Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici OBSAH. ÚVOD.... METODA, TECHNIKA A ORGANIZACE PRŮZKUMU.... PARAMETRY VÝBĚROVÉHO SOUBORU....

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 TRENDY 4-98

STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 TRENDY 4-98 STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 TRENDY 4-98 duben 1998 Chtěli bychom se Vás zeptat na Vaše názory na politickou situaci, zvláště nás zajímá Váš názor na různé politické strany.

Více

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0341 Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava Závěrečná zpráva z

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM DO ROKU 2015

MONITOROVACÍ ZPRÁVA STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM DO ROKU 2015 MONITOROVACÍ ZPRÁVA STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM DO ROKU 2015 Tato zpráva přináší počáteční hodnoty jednotlivých indikátorů a výsledky dalších měření. Pravidelné vyhodnocování indikátorů poskytne

Více

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 Základní údaje o průzkumu Průzkum názorů občanů města Bíliny proběhl v rámci zpracovávaného Strategického plánu Města Bílina v období od 1.3.26 do

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM (ESS) č. z. 6512013

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM (ESS) č. z. 6512013 Dotazník je výlučným vlastnictvím MEDIANu a nesmí být volně šířen či poskytnut k pouţívání třetím subjektům bez výslovného souhlasu MEDIANu s.r.o. Pokud by došlo k porušení této skutečnosti, má MEDIAN

Více

OBSAH. 1 Teoreticko-metodologická východiska... 10. 2 Charakteristika města... 38 ÚVOD...8

OBSAH. 1 Teoreticko-metodologická východiska... 10. 2 Charakteristika města... 38 ÚVOD...8 OBSAH ÚVOD...8 1 Teoreticko-metodologická východiska... 10 1.1 Podnikání... 10 1.1.1 Definice podnikání, podnikatele, podniku... 10 1.1.2 Členění podniků... 12 1.1.3 Malé a střední podniky... 13 1.2 Podnikatelské

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Analýza a zhodnocení Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015

Analýza a zhodnocení Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 Analýza a zhodnocení Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Obsah: I. Úvodní a metodické poznámky II. Popis a analýza hodnocené Strategie rozvoje

Více

Strategický plán města Králíky v práci s mládeží

Strategický plán města Králíky v práci s mládeží Strategický plán města Králíky v práci s mládeží OBSAH ÚVOD 1. Záměr a cíle 2. Strategické dokumenty pro práci s mládeží v České republice 3. Strategické dokumenty pro práci s mládeží v Evropské unii SOUČASNÝ

Více

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ Závěrečná zpráva z výzkumu Odpověný řešitel: PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Řešitelé: Mgr. Jakub Holas PhDr. Jan Tomášek,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci ROČNÍ KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPTP PRO ROK 2013

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci ROČNÍ KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPTP PRO ROK 2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci ROČNÍ KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPTP PRO ROK 2013 LEDEN 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor publicity EU a Odbor Řídícího orgánu Operačního programu

Více

Sociální ekonomika v ČR

Sociální ekonomika v ČR O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Sociální ekonomika v ČR Zpráva o sociologickém šetření Pro občanské sdružení ORFEUS Praha PhDr. Oldřich Čepelka, duben 2008 Dotazníkové šetření je součástí

Více

Koncepce prorodinné politiky městyse Dolní Cerekev na období 2013 2020

Koncepce prorodinné politiky městyse Dolní Cerekev na období 2013 2020 Koncepce prorodinné politiky městyse Dolní Cerekev na období 2013 2020 Dokument k připomínkování . Dokument k připomínkování Obsah: Slovo úvodem... 2 Dŧvody a smysl zpracování koncepce... 3 Výchozí stav

Více

Komplexní analýza nestátního neziskového sektoru v kraji Vysočina s důrazem na absorpční kapacitu a kvalifikační potřeby

Komplexní analýza nestátního neziskového sektoru v kraji Vysočina s důrazem na absorpční kapacitu a kvalifikační potřeby s důrazem na absorpční kapacitu a kvalifikační potřeby Redakční uzávěrka: duben 2006 Autoři textů: Dita Tesařová, Jiří Špaček Vydal: odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad kraje Vysočina V nestátních

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Libor Prudký. Metodická příručka pro práci s empirickým sociologickým výzkumem studentů středních škol

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Libor Prudký. Metodická příručka pro práci s empirickým sociologickým výzkumem studentů středních škol INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Libor Prudký Metodická příručka pro práci s empirickým sociologickým výzkumem studentů středních škol Obalky brozura Prudky MP.indd 1 24.6.15 15:52 Ing. Libor Prudký, Ph.D.

Více

NAŠE SPOLEČNOST 2010 8.11.-15.11.2010 LISTOPAD

NAŠE SPOLEČNOST 2010 8.11.-15.11.2010 LISTOPAD ČÍSLO DOTAZNÍKU CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Jilská 1 110 00 Praha 1 NAŠE SPOLEČNOST 2010 8.11.-15.11.2010 LISTOPAD KÓDÉR: SUPERKONTROLOR: POŘIZOVAČ: OV.1 Jak jste

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Výsledky dotazníkového šetření v obcích Toušice a Mlékovice Říjen 212 Data zpracoval STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3

Více