Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Analýza potřeb venkova dotazník výzkumu (číselník) Q.1 Co myslíte, jaký vztah má podle Vás většina Vašich občanů k území Vaší obce? Rozhodně pozitivní 26,7 spíše pozitivní 64,0 ani pozitivní ani negativní 8,7 spíše negativní 0,7 rozhodně negativní. 0 Q.2 Teď mi prosím řekněte, co je podle Vás nejdůležitější podmínkou úspěšnosti obce? Podívejte se na tuto kartu a vyberte jednu z možností, která nejlépe odpovídá Vaší představě. Ochota lidí sdruţovat se a společně řešit problémy 48,7 Schopný starosta na radnici 12,0 Dostatek mladých lidí, kteří mají zájem bydlet na venkově 12,0 Opora ve vnějších politických strukturách 0,7 Umění získat dotace na projekty 14,0 Dobrá poloha 6,0 Dobré podmínky pro podnikání 0,7 Jiná moţnost 6,0 VYPIŠTE!. Q.3 Liší se podle Vašeho názoru situace Vaší obce nějak významně od ostatních obcí v okolí? Ano 34,7 => Q.4 Ne 65,3 => Q.5 => Q.5 => Q.5 FILTR POUZE PRO Q.3 = 1 Q.4 Jestliže ano, je to v pozitivním, anebo v negativním slova smyslu? Rozhodně v pozitivním 8,7 spíše v pozitivním 14,0 spíše v negativním 8,0 rozhodně v negativním. 4,0 NEODPOVĚDĚL/A 65,3 Q.5 Existuje nějaká obec ve Vašem okolí, o které byste mohl říci, že by pro Vás mohla být vzorem úspěšné obce? Ano 60,7 => Q.6 Ne 34,0 => Q.7 NEODPOVĚDĚL/A 1,3 => Q.7 NEVÍM 4,0 => Q.7 1

2 FILTR POUZE PRO Q.5 = 1 Q.6 Která obec by to byla? VYPIŠTE odpověď:... ODPOVĚDĚL VLASNÍ OBEC NEODPOVĚDĚL/A NEVÍM Q.7 Když se zamyslíte nad situací Vaší obce, řekl byste, že Vaše obec má Ano Ne Nevím a) Vyřešenou základní infrastrukturu (voda, kanalizace, komunikace ) b) Dobré vztahy mezi obyvateli 79,3 15,3 5,3 c) Moţnosti pro uplatnění schopných lidí 48,7 48 3,3 d) Dobrou spolupráci s jinými obcemi 96 3,3 0,7 e) Dostatek mladých lidí 69,3 29,3 1,3 f) Krásné prostředí vhodné pro rekreaci 68,7 30 1,3 g) Dostatek pracovních příleţitostí 14,7 85,3 0 i) Schopnost čerpat dotace a investovat j) Aktivní spolky a dobrovolné organizace k) Kvalitní samosprávu 88,7 4 7,3 l) Osobnosti, na které se lze spolehnout 91,3 6 2,7 m) Přiměřený počet obyvatel 76,7 20,7 2,7 o) Dobré dopravní spojení 78,7 21,3 0 p) Dostatek příleţitostí pro podnikání 36,7 60 3,3 KQ.8 Jakou podporu ze strany státu považujete pro Vaši obec za nejvýznamnější, případně jakou byste považoval za druhou nejvýznamnější? Předávání informací, výměna názorů a zkušeností 11,3 8,0 Metodická pomoc při řízení obce 10,7 13,3 Převzetí některých kompetencí (rozhodovacích činností) 2,0 6,7 Pomoc při přípravě projektů v obci 15,3 14,0 Spolufinancování aktivit v obci 44,7 25,3 Ţádnou, stačilo by, kdyby nám do řízení obce nezasahovali 12,0 8,7 Jiná moţnost 4,0 3,3 VYPIŠTE!... 20,7 0 KQ.9 Jakou podporu ze strany kraje považujete pro Vaši obec za nejvýznamnější, případně jakou byste považoval za druhou nejvýznamnější? Předávání informací, výměna názorů a zkušeností 16,7 18,0 Metodická pomoc při řízení obce 22,7 18,0 Převzetí některých kompetencí (rozhodovacích činností) 3,3 2,7 Pomoc při přípravě projektů v obci 14,7 17,3 Spolufinancování aktivit v obci 36,7 25,3 Ţádnou, stačilo by, kdyby nám do řízení obce nezasahovali 2,7 2,0 Jiná moţnost 3,3 0,7 VYPIŠTE!... 15,3 0,7 2

3 KQ.10 Na co jste Vy osobně ve vztahu k obci nejvíce hrdý(á)? Prosím, vyberte si jednu z následujících možností. Dobrou občanskou vybavenost (sluţby, dopravní obsluţnost, škola, ) 24 Místní tradice, zvyky a spolkový ţivot 22,7 Působení obce na úrovni mikroregionu či svazku obcí 4,7 Významné osobnosti a jejich vztah k obci 1,3 Přírůstek mladých rodin s dětmi 10,7 Krásné okolí obce 25,3 Zájem podnikatelů o spolupráci 2 Jsem hrdý(á) na jiné věci 9,3 VYPIŠTE!. Nejsem hrdý(á) na nic ve své obci 0 KQ.11 Co považujete v současnosti za největší hrozbu pro vaši obec? Prosím, vyberte si jednu z následujících možností. A co považujete za druhou největší hrozbu pro vaši obec? Pasivitu obyvatel 22,0 9,3 Nezájem schopných lidí o funkce v obci 10,0 13,3 Nezájem státu či kraje o osud obcí jako je ta naše 15,3 8,7 Zadluţenost obce a další závazky obce 8,0 8,7 Malý počet obyvatel a vylidňování 7,3 8,0 Zhoršování ţivotního prostředí v obci a okolí 3,3 6,0 Málo podnikatelských příleţitostí 6,0 5,3 Nedostatek pracovních příleţitostí 22,0 20,7 Jiná hrozba 4,0 2,0 VYPIŠTE!... Ţádnou hrozbu pro obec nevidím 2,0 0,7 17,3 0 Q.12 Jak jste spokojen(a) s financováním obce prostřednictvím rozpočtového určení daní? Rozhodně spokojen 0,7 spíše spokojen 10,0 spíše nespokojen 38,7 rozhodně nespokojen. 49,3,7,7 KQ.13 Nyní se vás zeptám, co je podle Vás nejdůležitějším znakem úspěšné obce? Podívejte se na tuto kartu a vyberte jednu z možností, která nejlépe odpovídá Vaší představě. Rozvinutá infrastruktura (vodovod, kanalizace, dopravní obsluţnost ) 20,7 Hodně kulturních, sportovních a společenských aktivit 5,3 Starosta, který dokáţe získat dostatek finančních prostředků pro obec 15,3 Dostatek kandidátů do zastupitelstva 0 Růst počtu obyvatel 12,7 Dobrý vztah obyvatel k obci 36,7 Dostatek pracovních příleţitosti v obci 6,0 Jiná moţnost 3,3 VYPIŠTE!. 3

4 Q.14 Nyní bych se Vás zeptal/a na infrastrukturu ve Vaší obci. Máte ve Vaší obci: Ano jeden více Ne Nevím a) Obchod 50 46,7 3,3 0 b) Základní školu 51,3 0 48,7 0 c) Vodovod 93,3 1,3 5,3 0 d) Mateřskou školku 70,7 2 27,3 0 e) Plynovod 87,3 0 12,7 0 g) Nádraţí nebo zastávku vlaku 21,3 2 76,7 0 i) Hospodu nebo restauraci 37,3 58,7 4 0 j) Lékařskou ordinaci 29,3 13,3 57,3 0 k) Kanalizaci 61,3 1,3 37,3 0 l) Nějaká sportoviště 47,3 50,7 2 0 m) Kino o) Jiné kulturní zařízení 66, ,3 0 p) Čističku odpadních vod 34,7 1, q) Kvalitní silniční spojení s jinými obcemi 74 2,7 23,3 0 r) Kostel nebo kapli 64,7 29,3 6 0 s) Ubytovací zařízení pro turisty 26,7 13, KQ.15 A co ve Vaší obci nejvíce postrádáte? Můžete mi prosím říci až tři věci, v pořadí, podle jejich naléhavosti, které Vám v obci citelně chybějí. 1. nejnaléhavější Obchod 2,7 1,3 2 Základní škola 2 1,3 2 Vodovod 2,7 3,3 1,3 Mateřská školka 4,7 3,3 0,7 Plynovod 0 0,7 0 Lepší hromadná doprava (autobus, vlak) Hospoda nebo restaurace 3,3 0,7 0 Lékařská ordinace 8,7 5,3 2,7 Kanalizace 25,3 9,3 6,7 Sportoviště 5,3 7,3 6 Kino 0,7 0,7 1,3 Jiné kulturní zařízení 3,3 4 2,7 Čistička odpadních vod 13,3 17,3 4,7 Kvalitní silniční spojení s jinými obcemi 2,7 4,7 7,3 Kostel nebo kaple 0 1,3 0 Ubytovací zařízení pro turisty 4,7 7,3 9,3 Jiná věc VYPIŠTE: Q.16 Je Vaše obec členem nějakého svazku obcí? Ano 97,3 => Q.17 ne 2,7 => Q.21 => Q.21 => Q.21 4

5 FILTR POUZE PRO Q.16 = 1 Q.17 Jakého svazku? JE MOŢNÉ ZAZNAMENAT ČLENSTVÍ AŢ VE TŘECH SVAZCÍCH a) VYPIŠTE odpověď b) VYPIŠTE odpověď c) VYPIŠTE odpověď Region 5,3 0,7 0 MAS Skupinový vodovod 2,7 3,3 1,3 Svazek obcí 6 1,3 0 Svazek obcí ČOV a kanalizace 0,7 2 2,7 Spolek pro obnovu venkova 2,7 3,3 3,3 Mikroregion 64, Svaz měst a obcí 1,3 6 3, ,7 0,7 Q.18 Je spolupráce v prvním Vámi jmenovaném svazku (PŘEČTĚTE ODPOVĚĎ Q.17a) pro Vaši obec přínosná? Ano, umoţňuje nám efektivnější řešení našich problémů 56,7 Ano, ale přínosem jsou spíše informace a kontakty 34,7 Ne 4,7 NEVÍM 2 Q.19 POUZE POKUD RESPONDENT ODPOVĚDĚL NA OTÁZKU Q.17b Je spolupráce ve druhém Vámi jmenovaném svazku (PŘEČTĚTE ODPOVĚĎ Q.17b) pro Vaši obec přínosná? Ano, umoţňuje nám efektivnější řešení našich problémů 51,3 Ano, ale přínosem jsou spíše informace a kontakty 18 Ne 8 NEVÍM 2 Q.20 POUZE POKUD RESPONDENT ODPOVĚDĚL NA OTÁZKU Q.17c Je spolupráce ve třetím Vámi jmenovaném svazku (PŘEČTĚTE ODPOVĚĎ Q.17c) pro Vaši obec přínosná? Ano, umoţňuje nám efektivnější řešení našich problémů 20,7 Ano, ale přínosem jsou spíše informace a kontakty 6 Ne 5,3,7 Q.21 Je Vaše obec členem místní akční skupiny (MAS)? Ano 78 => Q.22 Ne 20 => Q.24 => Q.24 NEVÍM 2 => Q.24 FILTR POUZE PRO Q.21 = 1 Q.22 Jaké MAS? a) VYPIŠTE NÁZEV MAS:..... NEODPOVĚDĚL/A NEVÍM 5

6 Q.23 Je spolupráce s touto MAS pro Vaši obec přínosná? Ano, umoţňuje nám efektivnější řešení našich problémů 55,3 Ano, ale přínosem jsou spíše informace a kontakty 10,7 Ne 9,3 NEVÍM 2 Q.24 Požádali jste někdy sami, nebo společně s jinými obcemi o podporu v rámci Programu rozvoje venkova z programu Leader? Ano, aktivně jsme se podíleli na zpracování ţádosti 54,7 => Q.25 Ano, byli jsme o tom informováni 2,7 => Q.25 Ne 35,3 => Q.27 => Q.27 NEVÍM 4,7 => Q.27 FILTR POUZE PRO Q.24 = 1 nebo 2 Q.25 Kdo vypracoval projekt(y)? Projekt(y) jsme připravili sami 25,3 Projekt(y) připravila místní akční skupina MAS 15,3 Projekt(y) připravila externí firma 13,3 NEVÍM 1,3 Q.26 Získali jste podporu v rámci Programu rozvoje venkova? Ano 25,3 Ano, vícekrát POŢÁDEJTE O ÚDAJ KOLIKRÁT ČÍSLO ZAPIŠTE 2 13,3 3 2, ,7 6 1,3 8 0,7 Ne 10,7 Q.27 Zažádala přímo Vaše obec někdy o dotaci z fondů Evropské unie? Ano 27,3 => Q.28 Ano, vícekrát POŢÁDEJTE ALESPOŇ PŘIBLIŢNĚ KOLIKRÁT ČÍSLO ZAPIŠTE 2 17,3 => Q ,3 4 3, ,7 7 1,3 15 0,7 Ne 29,3 => Q.31 => Q.31 NEVÍM 4 => Q.31 FILTR POUZE PRO Q.27 = 1 nebo vícekrát Q. 28 Kdo vypracoval projekt(y)? Projekt(y) jsme připravili sami 15,3 Projekt(y) připravila místní akční skupina MAS 6 Projekt(y) připravila externí firma 44,7,7 6

7 Q.29 Získala vaše obec někdy dotaci z fondů Evropské unie? Ano 27,3 => Q.30 Ano, vícekrát POŢÁDEJTE O ÚDAJ KOLIKRÁT ČÍSLO ZAPIŠTE 2 16,7 => Q ,3 5 1,3 6 1,3 15 0,7 Ne 8,7 => Q.31 => Q.31 NEVÍM 1,3 => Q.31 Q. 30 Dokázal byste alespoň přibližně říci, kolik celkově Vaše obec získala prostředků z fondů Evropské unie? ODPOVĚD ZAZNAMENTEJTE BUĎ V KORUNÁCH NEBO V EURECH Kč Ø 14,46 Q.31 Dokázal byste alespoň přibližně říci, kolik za posledních 10 let získala Vaše obec mimorozpočtových prostředků z různých projektů a grantů bez ohledu na poskytovatele? ODPOVĚD ZAZNAMENTEJTE BUĎ V KORUNÁCH NEBO V EURECH Kč Ø 25,94 Euro Q.32 Domníváte se, že by bylo potřeba více propagovat a zviditelnit činnost Vaší obce a výsledky práce dalších místních aktérů? Rozhodně ano 27,3 Spíše ano 40 Spíše ne 23,3 Rozhodně ne 6,7 NEVÍM 2,7 Q.33 Považujete propagaci činnosti obce a jejích místních aktérů ve vztahu k občanům v současnosti za dostatečnou? Rozhodně ano 32,7 Spíše ano 38,7 Spíše ne 22 Rozhodně ne 5,3 NEVÍM 1,3 Q.34 Zapojili byste se do projektu, jehož cílem by byla podpora marketingu obcí a zviditelnění problematiky venkova v povědomí občanů? Rozhodně ano 38,7 Spíše ano 41,3 Spíše ne 13,3 Rozhodně ne 5,3 NEVÍM 1,3 7

8 Q.35 Přivítal byste nějaké kurzy, semináře, vzdělávací programy zaměřené na usnadnění Vaší práce coby představitele obce? Přivítal byste takovéto programy v následujících oblastech? Rozhodně ano (1), spíše ano (2), spíše ne (3), rozhodně ne (4), NEVÍ (99) a) Oblast práva 26 37, ,7 2 b) Účetnictví a finance 32 22,7 26,7 16,7 2 c) Řízení a management 21, ,7 d) Základy PR komunikace s veřejností 16 39,3 27,3 15,3 2 e) Moţnosti grantů a projektů na získání financí 56, ,3 6,7 1,3 g) Psaní a zpracování projektů 29,3 27,3 26,7 15,3 1,3 i) Oblast politického procesu základy politologie 6 17,3 42, Q.36 Umíte si představit, že by pro Vás, jako představitele obce, nebo přímo pro potřeby Vaší obce mohla být užitečná nějaká forma spolupráce s některou vysokou školou? Ano 75,3 => Q.37 Ne 13,3 => Q.38 => Q.38 NEVÍM 10,7 => Q.38 FILTR POUZE PRO Q.36 = 1 Q.37 Jaká forma spolupráce Vás napadá? a) VYPIŠTE odpověď:... b) VYPIŠTE odpověď:... NEODPOVĚDĚL/A NEVÍM 8

9 Nyní bych se Vás ještě zeptal(a) na několik Vašich osobních údajů, které budou sloužit výhradně ke statistickému zpracování. Q.38 Ve kterém roce jste se narodil(a)? VYPIŠTE ROK: (z uvedeného odvozený věk) Ø 49 Q.39 Jaké je Vaše nejvyšší ukončené školní vzdělání? základní 2 vyučení bez maturity 6,7 středoškolské bez maturity 8 vyučení s maturitou 2,7 středoškolské s maturitou 52,7 vyšší odborné 0,7 vysokoškolské bakalářské 4,7 vysokoškolské magisterské / inţenýrské / jiné pěti a víceleté 20,7 vědecký stupeň CSc. Ph.D. apod. 2 Q.40 Jakou pozici v obci zastáváte? Uvolněný starosta 72 Neuvolněný starosta 25,3 Místostarosta nebo radní 2,7 Q.41 Kolik let v této funkci působíte? VYPIŠTE POČET ROKŮ: Ø 6,5 Q.42 Kolik let jste aktivní v komunální politice ve Vaší obci? VYPIŠTE POČET ROKŮ: Ø 12,2 Q.43 A kolik let žijete ve Vaší obci? VYPIŠTE POČET ROKŮ: Ø 36,5 Q.44 Jste členem nějaké politické strany? Ano 14,7 => Q.45 Ne 85,3 => Q.46 FILTR POUZE PRO Q.44 = 1 Q.45 Jaké politické strany? ODS 4,7 Věci veřejné 1,3 KDU-ČSL 2,7 KSČM 2 ČSSD 2,7 STAN 0,7,7 9

10 Q.46 Jaký je roční rozpočet vaší obce? VYPIŠTE ALESPOŇ PŘIBLIŢNOU ČÁSTKU V TISÍCÍCH Kč: Ø 7,43 Děkuji Vám za rozhovor DALŠÍ ÚDAJE JIŢ VYPLNÍ TAZATEL SÁM Pohlaví respondenta Muţ 76 Ţena 22,7 Okres VYPIŠTE NÁZEV OBCE:..... Obec VYPIŠTE NÁZEV OKRESU:.... Svitavy 4 Blansko 8 Vyškov 6,7 Olomouc 15,3 Prostějov 17,3 Přerov 16 Šumperk 10,7 Kroměříţ 12,7 Bruntál 2,7 Nový Jičín 5,3 Opava 1,3 10

11 NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY ZODPOVÍ PŘÍMO TAZATEL. S OBSAHEM TĚCHTO OTÁZEK ANI S ODPOVĚĎMI NA NĚ NESEZNAMUJE DOSTAZOVANÉHO (STAROSTU, ATP.). TYTO OTÁZKY BUDOU DÁLE SLOUŢIT POUZE JAKO OBECNÉ IDENTIFIKÁTORY. T.1 Jak Vám obec při Vaší návštěvě připadala? Byla veřejná prostranství a to, co spravuje obec, v udrţovaném, pěkném a čistém stavu, nebo nikoli? Bylo v obci vidět ţe se radnice snaţí o obec starat? Ohodnoťte na stupnici 1 aţ 5 jako ve škole ,7 3 21,3 4 4,7 5 0,7 Ø 2,07 T.2 Jak se podle Vás sami obyvatelé obce starají o okolí svých domů? Byla obec tam, kde se by se měli starat sami majitelé, upravená a čistá, nebo naopak? Byl kolem domů přádek, byly domy udrţované? Ohodnoťte na stupnici 1 aţ 5 jako ve škole. 1 25,3 2 48, ,3 5 0 Ø 2,03 T.3 Jaký jste měli z obce celkový pocit? Velmi pozitivní (1) 22,7 Spíše pozitivní (2) 46 Neutrální (3) 24 Spíše negativní (4) 4,7 Velmi negativní (5) 0 Ø 2,11 11

12 T.4 Jaký jste měli pocit z představitele obce, se kterým jste vedli rozhovor? Byl dobře informovaný o dění v obci, působil dojmem člověka dobře znalého místních poměrů? Ohodnoťte na stupnici 1 aţ 5 jako ve škole ,7 3 11,3 4 4,7 5 0 Ø 1,70 T.5 Jaký jste měli pocit z představitele obce, se kterým jste vedli rozhovor po stránce jeho profesionálních schopností? Působil dojmem profesionála, člověka který ví co obec potřebuje a jak jí nejlépe pomoci? Ohodnoťte na stupnici 1 aţ 5 jako ve škole. 1 45,3 2 28, ,7 5 0 Ø 1,83 12

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI 1. DOTAZNÍK Dobrý den jmenuji se a jsem tazatelem marketingové společnosti DATAMAR. Zabýváme se výzkumem trhu, v současné době provádíme výzkum zaměřený na zjištění informací, jak se podnikatelé dívají

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje

Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Výzkumné centrum RURAL Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje Radim Perlín a kol. perlin@natur.cuni.cz WD-01-07-1

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Názory občanů sídla LÁNY

Názory občanů sídla LÁNY Názory občanů sídla LÁNY III. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Lány: 4 osob z celkového počtu 46 lidí

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Názory občanů sídla MARŠOV

Názory občanů sídla MARŠOV Názory občanů sídla MARŠOV V. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Maršov : osob z celkového počtu lidí

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

Informovanost a participace mládeže

Informovanost a participace mládeže Informovanost a participace mládeže Realizátoři: NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE A IPSOS TAMBOR Realizace: 0/009 0/009 Pozadí projektu Tento výzkum je součástí projektu Klíče pro život, který se zabývá

Více

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte?

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? 82 sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? Ano Frequency Cumulative 82 1, 1, 1, sc2 Jakým způsobem bydlíte? 82 sc2 Jakým způsobem bydlíte? Ve vlastním domě či v domě, který patří

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Zjištěné potřeby podnikatelů se mají odrazit v dotačních titulech e.hamplova@seznam.cz 602 490 840 (Eva Hamplová).

Zjištěné potřeby podnikatelů se mají odrazit v dotačních titulech e.hamplova@seznam.cz 602 490 840 (Eva Hamplová). Dobrý den, Místní akční skupina Šluknovsko zjišťuje potřeby podnikatelů, aby podle nich mohla nastavit cíle strategie rozvoje regionu na roky 2014 2020. Na základě této strategie pak budou podnikatelé

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V červnu 2011 bylo v obci realizováno dotazníkové šetření mezi obyvateli obce s cílem zjistit úroveň spokojenosti a kvality života a znát aktuální potřeby zde žijících

Více

Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo financí ČR Hlavní závěry výzkumu veřejn ejného mínění na téma t finanční gramotnost provedeného společnost ností STEM/MARK, a. s. v roce 2007 pro Ministerstvo financí ČR Cíl l výzkumu Zmapovat základní úroveň finanční

Více

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Předem vám děkujeme, že si najdete chvíli k vyplnění tohoto dotazníku

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Zpráva z bleskového výzkumu

Zpráva z bleskového výzkumu STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 0 02 Praha 3 Zpráva z bleskového výzkumu STEM pro Friedrich Naumann Stiftung V Praze dne 15. dubna 0 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: bleskový reprezentativní

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

KARTY 29.11. 6.12.2010

KARTY 29.11. 6.12.2010 KARTY 29.11. 6.12.2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 URČITĚ DOSTATEK PENĚZ DOSTATEK PENĚZ KARTA

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1.2. Vyhlašovatel:

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky Květen 2015 TÉMATA PREZENTACE Východiska plánování Struktura a proces tvorby PRO Aplikace www.obcepro.cz PROČ PLÁNOVAT

Více

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

Obrázek č. 9 reklamní plakát

Obrázek č. 9 reklamní plakát Obrázek č. 9 reklamní plakát MĚSTO MÍSTO Dotazník - Řezané květiny Prosím o vyplnění, Vaše odpovědi budou podkladem k diplomové práci. 1) Vaše nejčastější důvody nákupu řezaných květin: vyberte minimálně

Více

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO Toto dotazníkové šetření bylo zaměřeno na podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, které se nacházejí v regionu MAS Hlinecko. Anketa měla za úkol zjistit oblasti, ve kterých jsou podniky ochotny

Více

Názory občanů sídla Lučkovice

Názory občanů sídla Lučkovice Názory občanů sídla Lučkovice I. díi Zpracoval: Atelier M.A.A.T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. březen 2010 Počet dotazovaných osob pro sídlo Lučkovice: 8 osob Názory občanů sídla LUČKOVICE

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Rozvojové priority podle typů venkova

Rozvojové priority podle typů venkova Rozvojové priority podle typů venkova Radim Perlín Tato prezentace je podpořena projektem VaV MMR č WD-07-01-1 Regionálnídiferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje. Venkov nebo venkovy?

Více

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Julie Zendulková předsedkyně MAS Moravská cesta Ing. Miloslava Hrušková

Více

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném.

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném. Vážené dámy, chtěli bychom Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je součástí projektu Diskriminace žen na trhu práce (SDOLM), ve kterém jsou zjišťovány rozdíly mezi ženami a muži na pracovním

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců Vážení zaměstnanci,vyplněním tohoto dotazníku nám můžete pomoci získat objektivní pohled naspokojenost zaměstnanců v naší společnosti a následně zlepšit pracovní podmínky.odpovědi, které uvedete jsou zcela

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

140.187 Str. 1 DOTAZNÍK CESES

140.187 Str. 1 DOTAZNÍK CESES . Str. DOTAZNÍK CESES Rád(a) bych Vám položil(a) několik otázek na téma Vaší budoucnosti a budoucnosti naší země. Nejdříve bych se rád(a) zeptal(a) na Vaši budoucnost.. Zkuste si, prosím, představit, jak

Více

Názory občanů sídla Ratměřice

Názory občanů sídla Ratměřice Názory občanů sídla Ratměřice I. díi Zpracoval: Atelier M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Ratměřice: 21 osob Levá osa grafů zobrazuje počet

Více

Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj. 361 hod. nízká. žádné. celý dotazník najednou

Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj. 361 hod. nízká. žádné. celý dotazník najednou Metadata průzkumu "Cena a kvalita pohonných hmot" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 21. 04. 2010-06. 05. 2010 Délka průzkumu: 361 hod Počet respondentů: 55 Vypovídací hodnota:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM 2013 Společný evropský indikátor A.1 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting

Více

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 Obec Věrovany Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 1 Obsah STRATEGICKÝ PLÁN... 3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE... 3 1. Charakteristika obce Věrovany... 3 Základní údaje... 3 Geografická

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Úloha participace a spolupráce v rozvoji lokálním rozvoji Sociální faktory rozvoje regionů

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŢBAMI POSKYTOVANÝMI KRAJSKÝM ÚŘADEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŢBAMI POSKYTOVANÝMI KRAJSKÝM ÚŘADEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŢBAMI POSKYTOVANÝMI KRAJSKÝM ÚŘADEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Objednavatel: Královéhradecký kraj zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Dodavatel:

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje v roce 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje v roce 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje v roce 2012 RNDr. Jan Pátek Ministerstvo pro místní rozvoj Programy a finanční prostředky na rok 2012 Program Objem prostředků (v mil. Kč) Podpora obnovy a

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více

KARTY (5. 12. 11. 2012)

KARTY (5. 12. 11. 2012) KARTY (5. 12. 11. 2012) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 KARTA Y.3 strana 4 KAŢDÝ DEN NĚKOLIKRÁT TÝDNĚ 1-2X TÝDNĚ MÉNĚ ČASTO NIKDY 1 2 3 4 5 KARTA Q.14 strana 4 Vůbec

Více

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2010 OBSAH: 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - OBČANÉ... 3 1.1 Základní charakteristiky... 4 1.2 Bydlení... 8 1.3 Kvalita života... 11 1.4 Sociální

Více

Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí

Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí 1 Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí (Valná hromada Mikroregionu Velkomeziříčsko Bítešsko) Velké Meziříčí listopad a prosinec 2011 2 Projekt: Posilování institucionální kapacity

Více

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE Strategický plán pro období let 2016 2022 Vážení spoluobčané, jmém zastupitelstva obce se na Vás obracím s prosbou o pomoc. Obec Vojkovice v současnosti připravuje

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ. Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ. Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ Vydává ve spolupráci s Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2 DOTACE PLZEŇSKÉHO KRAJE... 2-5 OPŽP DOTACE NA ZATEPLOVÁNÍ

Více

Názory občanů sídla Mirotice

Názory občanů sídla Mirotice Názory občanů sídla Mirotice II. díi Zpracoval: Atelier M.A.A.T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. březen 2010 Počet dotazovaných osob pro sídlo Mirotice: 98 osob Názory občanů sídla MIROTICE

Více

Evropský sociální výzkum

Evropský sociální výzkum Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 Evropský sociální výzkum Doplňkový dotazník verze F-F2 A Listopad-prosinec 2002 Tazatel Kodér Děrovač Respondent

Více

Ve městě Šluknov mám trvalé bydliště... let/měsíců *. Ve městě Šluknov nemám trvalé bydliště, ale žiji zde... let/měsíců *.

Ve městě Šluknov mám trvalé bydliště... let/měsíců *. Ve městě Šluknov nemám trvalé bydliště, ale žiji zde... let/měsíců *. Vážená občanko, vážený občane města Šluknov, dovolte, abychom Vás požádali o spolupráci při zodpovězení otázek následujícího dotazníku, který vznikl na základě smlouvy o provedení práce mezi Městem Šluknov

Více

Omnibus STEM/MARK 2014

Omnibus STEM/MARK 2014 Omnibus STEM/MARK 2014 Omnibusová šetření jsou šetření probíhající pravidelně měsíčně, do kterých jsou podle objednávky klientů zařazovány moduly otázek týkajících se různých zadaných témat. Metoda CAPI

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

Názory občanů sídla VŠECHLAPY

Názory občanů sídla VŠECHLAPY Názory občanů sídla VŠECHLAPY VIII. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Všechlapy : osob z celkového počtu

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Studenti středních a vysokých škol Praha 26. září 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing

Více

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro období 2014 2020

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro období 2014 2020 Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro období 2014 2020 září 2013 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Vymezení a charakteristika venkova v rámci Královéhradeckého kraje... 4 3.1 Vymezení venkova...

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Plán rozvoje obce Mladeč na roky 2016-2023

Plán rozvoje obce Mladeč na roky 2016-2023 Plán rozvoje obce Mladeč na roky 2016-2023 Mladeč, duben 2016 OBSAH ÚVODEM... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 1.1. Základní informace o obci... 3 1.2. Charakteristika obce... 4 1.2.1. Popis území... 4 1.2.2.

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Hodnocení spokojenosti zákazníka v restauraci Rettigovka

Hodnocení spokojenosti zákazníka v restauraci Rettigovka www.survio.com 26. 08. 2014 14:30:16 Základní údaje Název výzkumu Hodnocení spokojenosti zákazníka v restauraci Rettigovka Autor Olga Radimecká Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/w4q6p3w1r3a2w5e8e

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Analýza venkova: nové otazníky a výzvy Partnerství LEADER 2011 20. října 2011 Arcidiecézní muzeu, Olomouc Obsah prezentace Program rozvoje územního obvodu

Více

PROGRAM SETKÁNÍ. 18.15 Představení MAS a postupu přípravy rozvojového plánu

PROGRAM SETKÁNÍ. 18.15 Představení MAS a postupu přípravy rozvojového plánu 18.00 Uvítání účastníků PROGRAM SETKÁNÍ 18.15 Představení MAS a postupu přípravy rozvojového plánu 18.30 Identifikace problémů a příležitostí s oblasti CR (skupinová diskuse) 19.00 Přestávka s občerstvením

Více

I. část: Základní údaje

I. část: Základní údaje I. část: Základní údaje Vážené dámy a pánové, máte před sebou dotazník, který si klade za cíl zmapovat oblast místní zaměstnanosti ve Vašem městě. Dotazník se skládá ze čtyř částí: základní údaje, místní

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

OCHOTA ZÚČASTNIT SE VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

OCHOTA ZÚČASTNIT SE VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY Agentura Focus provedla ve dnech 19. 4. 27. 4. 2016 reprezentativní výzkum veřejného mínění na dospělé populaci České republiky. Výběrový vzorek tvořilo 1037 respondentů ve věku 18 a více let, kteří byli

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL Vážené kolegyně a kolegové, v rámci zvyšování spokojenosti a kvality pracovních podmínek na EF TUL byl vytvořen tento dotazník, jehož prostřednictvím

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

ZA4815. Flash Eurobarometer 237 (Introduction of the Euro in the New Member States) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4815. Flash Eurobarometer 237 (Introduction of the Euro in the New Member States) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4815 Flash Eurobarometer 237 (Introduction of the Euro in the New Member States) Country Specific Questionnaire Czech Republic Spring 2008 Introduction of the Euro in the New Member States QUESTIONNAIRE

Více

Prioritní oblasti rozvoje území MAS Lanškrounsko

Prioritní oblasti rozvoje území MAS Lanškrounsko www.survio.com 3. 0. 204 4:2:39 Základní údaje Název výzkumu Prioritní oblasti rozvoje území MAS Lanškrounsko Autor Antonín Fiala Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/t0i4q3a2v4p3v7h4a

Více

Popis jednotlivých položek ve formuláři k DT 8 POV Pardubického kraje a jejich kontrol

Popis jednotlivých položek ve formuláři k DT 8 POV Pardubického kraje a jejich kontrol Popis jednotlivých položek ve formuláři k DT 8 POV Pardubického kraje a jejich kontrol Na vstupní stránce DT 8 se vyberou/zadají následující údaje: 1. Název obce (pokud žádá obec) - vloží se alespoň počátek

Více

Žádost o dotaci. Cestování dostupné všem. 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace)

Žádost o dotaci. Cestování dostupné všem. 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace) NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Žádost o dotaci Cestování dostupné všem Podprogram 117D71300 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace) NÁZEV AKCE: MÍSTO REALIZACE AKCE:

Více

Výzvu 01-09 k předkládání žádostí o dotaci

Výzvu 01-09 k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Hrubý Jeseník Zámecké nám. 19/4, 792 01 Bruntál 1 IČ: 27028640 Místní akční skupina Hrubý Jeseník (dále MAS HJ) s územní působností katastrálních území obcí a měst Bruntál, Široká

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Zdravotnictví v Plzeňském kraji

Zdravotnictví v Plzeňském kraji STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 0 Praha 3 Zdravotnictví v Plzeňském kraji Závěrečná zpráva z výzkumu STEM pro Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. V Praze dne 30. srpna 0 Obsah

Více