Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Výzkumné centrum RURAL Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje Radim Perlín a kol. WD (MMR ČR) Praha Venkov 2012

2 Motto: Jeden venkov či více venkovů? CÍL PROJEKTU identifikovat jednotlivé typy venkovského prostoru Česka, vymezit specifickétypy podpory pro venkovské regiony Česka (resp. specifickétypy regionální politiky) v závislosti na schopnosti jejich samostatného rozvoje kvantitativní analýza venkovských obcí do obyvatel a podle vertikálních a horizontálních kritérií vytvořit systematickou typologii venkovských oblastí Česka kvalitativní analýza venkovských obcí do obyvatel a v kombinaci s výsledky kvantitativní analýzy vytvořit komplexnítypologii venkovských oblastí Česka z hlediska jejich schopnosti zajišťovat vlastní rozvoj definovatsoubor nástrojů regionální politiky vlády ČR v souladu s trendy regionální politiky EU k usměrňování rozvoje venkovských obcí, stanovit diferencovanénástroje pro rozvoj rozdílných typů venkovských oblastí definovat a prověřit soubor kritérií, která jsou podstatná pro sledování lokálních změn na venkově, zhodnotit schopnosti lokálního rozvoje v dané venkovské obci (uplatnit kvantitativní, kvalitativnía polohové faktory rozvoje) 2

3 CÍLE přispět do diskuze o konceptu venkova empiricky zhodnotit územnídiferenciaci českého venkova na bázi: - tvrdých dat (statistických analýz) - měkkých dat (sociologického šetření) -terénního pozorování v měřítkové úrovni: (i) krajů (ii) mikroregionů (ORP, POÚ) (iii) venkovských obcí přispět k potvrzeníteze o existenci odlišných venkovů na území Česka venkovů srozdílným (hlavně endogenním) potenciálem rozvoje, rozdílnými problémy vyžadujícími si odlišné přístupy či nástroje jejich řešení(např. voblasti decisnísféry při koncipováníregionálníaagrárnípolitiky, politiky ochrany přírody a krajiny ad.),

4 OBSAH Úvod (výzvy přítomnosti kontext evropské politiky) Venkov či venkovy? (Kdo? Proč? Za jakým účelem? Pro koho?) Diferenciace českých venkovů (Předpoklady? Problém?) Typologie českého venkova (vnějšírámce vs. vnitřnípodmíněnosti) Ověřovánítypologie českého venkova (aktéři, lokálníelity, realizovaný potenciál rozvoje) Závěrečné poznámky (odlišné šance, možnosti a důsledky, nástroje rozvoje)

5 STRUKTURA PŘÍSPĚVKU územní diferenciace venkova a venkovských obcív Česku (struktura venkovských obcí) typologie českých venkovů venkov a venkovskéobce z pohledu představitelů venkovských obcí(aktéři rozvoje starostové) komunálnívolby a venkov (lokální elity) potenciál a nástroje rozvoje českých venkovů nástroje rozvoje

6

7

8 Zemědělský venkov? Procentuální podíl ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných v priméru, obvody ORP, 2001 Autoři: V. Jančák, Z. Kučera

9 Tradicionalismus?

10 Prostor pro odpočinek? Počet hromadných ubytovacích zařízení k roku 2008 v obcích s populační velikostní nižší než obyvatel Zdroj: Analýza potenciálních potřeb obcí po roce 2013 z hlediska budoucí kohezní politiky. Kučerová, Kučera pro CEP Hradec Králové.

11 Česká venkovská krajina? Typy krajiny v obcích Česka podle předpokladů pro cestovní ruch Zdroj: Vytvořeno s využitím databáze ARC ČR 500 podle údajů v publikaci Vystoupil, J., Holešínská, A., Kunc, J., Šauer, M. (2007): Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR. Masarykova univerzita v Brně, Brno, 98 s.

12 Typologie českého venkova Na základě souboru statistických dat Hodnocenípodle POÚ, vyřazeny POÚ bez venkovských obcía vojenské újezdy Vyhodnocenístatistickými metodami (shluková a komponentníanalýza) Sociální, ekonomické a kulturnífaktory rozvoje, které zohledňují: velikost obcí(populační), růst (populační, hospodářský), obydlenost a funkce venkova (např. rekreace), lidský a sociálníkapitál (vzdělanost, rodáctví, účast ve volbách), vybavenost (infrastruktura, obslužnost veřejnou dopravou)

13 Ukazatele 1) celkový počet obyvatel k ) migrační saldo k roku 2005 na 100 obyvatel k roku ) podíl trvale obydlených domů postavených mezi roky 1991 a 2001 z celkového počtu trvale obydlených domů v roce ) počet obyvatel ve věku 65 a více let na 100 trvale bydlících obyvatel k roku ) podíl rodáků z celkového počtu obyvatel k ) podíl trvale obydlených domů z celkového počtu domů 7) turisticko-rekreační funkce = počet lůžek v ubytovacích zařízeních na 100 obyvatel 8) registrovaná míra nezaměstnanosti v roce ) podíl vyjíždějících za prací z celkového počtu ekonomicky aktivních k ) index vzdělanosti k ) celkový počet odjezdů spojů ve středu ) podíl obyvatel žijících v bytech se zavedeným plynem z celkového počtu obyvatel k ) počet kandidátů na počet mandátů ve volbách v roce ) účast ve volbách v roce ) celkový objem dotací v Kč právním subjektům na celkový počet příjemců (právních subjektů) mezi roky 1998 a ) podíl dotací směřujících obci z celkového objemu dotací právním subjektům mezi roky 1998 a 2005

14 Typy českých venkovů

15 Velikostnístruktura venkovských obcí-česko Velikostní struktura venkovských obcí v Česku a v jednotlivých krajích 100% zastoupení počtu obcí podle velikostních kategorií 80% 60% 40% 20% 0% Česko ST JC PL KA US LB KH PA VY JM ZL OL MS do 200 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel nad 1500 obyvatel

16 Velikostnístruktura sociogeografický výzkum Struktura respondentů dotazníkového šetření (1074) z hlediska velikostní struktury obcí (do 3 tis. obyvatel) v Česku a v jednotlivých krajích 100% zastoupení počtu obcí podle velikostních kategorií 80% 60% 40% 20% 0% Česko ST JC PL KA US LB KH PA VY JM ZL OL MS do 200 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel nad 1500 obyvatel

17 Dotazníkové šetření: Rozvojový potenciál venkovských obcí včr šetřeníproběhlo na přelomu roku 2008/2009 v 1074 venkovských obcích, které byly normativně stanoveny jako obce s počtem do obyvatel respondenti: starostové venkovských obcído 3 tisíc obyvatel (místostarostové, výjimečně zastupitelé) struktura respondentů odpovídá struktuře venkovských obcív kraji reprezentativní za kraj a velikostníkategorie venkovských obcí šetřenízrealizovala společnost GfK Praha prostřednictvím sítě svých tazatelů uskutečněno metodou PAPI umožňuje hodnocení faktorů rozvoje venkovských obcí, potažmo venkovských oblastí(percepce venkova, vztah obyvatel kúzemíobce, hrdost, podmínky a znaky úspěšné obce, vnímánísituace aj.) problémy spojené svyslovením obecnějších závěrů: starostové jednostranný pohled na realitu a často se také vtomto směru více chválí (budoucívýzkum by měl také zohlednit výpovědi obyvatel obcínebo opozičních zastupitelů venkovských obcí)

18

19

20 Co se Vám především vybaví vmysli, když se řekne venkov? 100% nevím, neodpověděl 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% vhodné místo pro malé podnikání a řemeslnou výrobu místo pro rekreaci a oddech místo, kde nacházejí domov ti, co prchají z přelidněných měst fungující místní správa místo, kde se mohou uplatnit schopní lidé místo, kde lidé mají k sobě mnohem blíže a navzájem si pomáhají pohodlné bydlení 0%

21 Co se Vám především vybaví v mysli, když se řekne venkov? 100% představa venkova 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% vhodné místo pro malé podnikání a řemeslnou výrobu místo pro rekreaci a oddech místo, kde nacházejí domov ti, co prchají z přelidněných měst fungující místní správa místo, kde se mohou uplatnit schopní lidé místo, kde lidé mají k sobě mnohem blíže a navzájem si pomáhají pohodlné bydlení 0% Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Zlínský kraj

22 Co se Vám především vybaví v mysli, když se řekne venkov? představa venkova 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% vhodné místo pro malé podnikání a řemeslnou výrobu místo pro rekreaci a oddech místo, kde nacházejí domov ti, co prchají z přelidněných měst fungující místní správa místo, kde se mohou uplatnit schopní lidé 20% 10% 0% méně než více než 1000 místo, kde lidé mají k sobě mnohem blíže a navzájem si pomáhají pohodlné bydlení počet obyvatel v obci

23

24

25 Co myslíte, jaký vztah má podle Vás většina Vašich občanů kúzemívašíobce? 100% 90% 80% vztah k území obce 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% spíše negativní spíše pozitivní pozitivní velmi pozitivní 0% Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Zlínský kraj

26 Co myslíte, jaký vztah má podle Vás většina Vašich občanů kúzemívašíobce? 100% 90% 80% vztah k území obce 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% spíše negativní spíše pozitivní pozitivní velmi pozitivní 0% méně než více než 1000 počet obyvatel v obci

27 Co je podle Vás nejdůležitějšípodmínkou úspěšnosti obce, jako je ta Vaše? 100% 90% nejdůležitější podmínka úspěšnosti obce 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% dobrá poloha umění získat dotace na projekty dostatek mladých lidí, kteří mají zájem bydlet na venkově schopný starosta na radnici ochota lidí sdružovat se a společně řešit problémy 10% 0% Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Zlínský kraj

28 Co je podle Vás nejdůležitějšípodmínkou úspěšnosti obce, jako je ta Vaše? 100% 90% nejdůležitější podmínka úspěšnosti obce 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% dobrá poloha umění získat dotace na projekty dostatek mladých lidí, kteří mají zájem bydlet na venkově schopný starosta na radnici ochota lidí sdružovat se a společně řešit problémy 0% méně než více než 1000 počet obyvatel v obci

29 Co je podle Vás nejdůležitějším znakem úspěšné obce jako je ta Vaše? 100% jiná možnost 90% 80% dostatek pracovních příležitosti v obci nejdůležitější znak úspěšné obce 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Zlínský dobrý vztah obyvatel k obci růst počtu obyvatel dostatek kandidátů do zastupitelstva starosta, který dokáže získat dostatek finančních prostředků pro obec hodně kulturních, sportovních a společenských aktivit rozvinutá infrastruktura (vodovod, kanalizace, dopravní obslužnost ) kraj

30 Co je podle Vás nejdůležitějším znakem úspěšné obce jako je ta Vaše? 100% jiná možnost nejdůležitější znak úspěšné obce 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% méně než více než 1000 počet obyvatel v obci dostatek pracovních příležitosti v obci dobrý vztah obyvatel k obci růst počtu obyvatel dostatek kandidátů do zastupitelstva starosta, který dokáže získat dostatek finančních prostředků pro obec hodně kulturních, sportovních a společenských aktivit rozvinutá infrastruktura (vodovod, kanalizace, dopravní obslužnost )

31 Na co jste Vy osobně ve vztahu k obci nejvíce hrdý(á)? 100% nejvíce jsem hrdý/á na 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% jsem hrdý(á) na jiné věci zájem podnikatelů o spolupráci krásné okolí obce přírůstek mladých rodin s dětmi působení obce na úrovni mikroregionu či svazku obcí místní tradice, zvyky a spolkový život 10% 0% dobrou občanskou vybavenost (služby, dopravní obslužnost, škola, možnosti ubytování ) Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Zlínský kraj

32 Na co jste Vy osobně ve vztahu k obci nejvíce hrdý(á)? nejvíce jsem hrdý/á na 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% jsem hrdý(á) na jiné věci zájem podnikatelů o spolupráci krásné okolí obce přírůstek mladých rodin s dětmi působení obce na úrovni mikroregionu či svazku obcí 20% 10% 0% méně než více než 1000 počet obyvatel v obci místní tradice, zvyky a spolkový život dobrou občanskou vybavenost (služby, dopravní obslužnost, škola, možnosti ubytování )

33

34 Jakou podporu ze strany státu považujete pro Vaši obec za nejvýznamnější? 100% nejvýznamnější podpora státu 80% 60% 40% 20% žádnou, stačilo by, kdyby nám do řízení obce nezasahovali spolufinancování aktivit v obci pomoc při přípravě projektů v obci převzetí některých kompetencí (rozhodovacích činností) metodická pomoc při řízení obce předávání informací, výměna názorů a zkušeností 0% Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Zlínský kraj

35 Jakou podporu ze strany státu považujete pro Vaši obec za nejvýznamnější? nejvýznamnější podpora státu 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% méně než více než 1000 počet obyvatel v obci žádnou, stačilo by, kdyby nám do řízení obce nezasahovali spolufinancování aktivit v obci pomoc při přípravě projektů v obci převzetí některých kompetencí (rozhodovacích činností) metodická pomoc při řízení obce předávání informací, výměna názorů a zkušeností

36 Jakou podporu ze strany kraje považujete pro Vaši obec za nejvýznamnější? 100% nejvýznamnější podpora kraje 80% 60% 40% 20% žádnou, stačilo by, kdyby nám do řízení obce nezasahovali spolufinancování aktivit v obci pomoc při přípravě projektů v obci převzetí některých kompetencí (rozhodovacích činností) metodická pomoc při řízení obce 0% Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Zlínský předávání informací, výměna názorů a zkušeností kraj

37 Jakou podporu ze strany kraje považujete pro Vaši obec za nejvýznamnější? nejvýznamnější podpora kraje 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% méně než více než 1000 počet obyvatel v obci žádnou, stačilo by, kdyby nám do řízení obce nezasahovali spolufinancování aktivit v obci pomoc při přípravě projektů v obci převzetí některých kompetencí (rozhodovacích činností) metodická pomoc při řízení obce předávání informací, výměna názorů a zkušeností

38 Co považujete vsoučasnosti za největšíhrozbu pro vaši obec? 100% 80% málo podnikatelských příležitostí největší hrozba 60% 40% 20% zhoršování životního prostředí v obci a okolí malý počet obyvatel a vylidňování zadluženost obce a další závazky obce nezájem státu či kraje o osud obcí jako je ta naše nezájem schopných lidí o funkce v obci pasivitu obyvatel žádnou hrozbu pro obec nevidím 0% Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Zlínský kraj

39 Co považujete vsoučasnosti za největšíhrozbu pro vaši obec? největší hrozba 100% 80% 60% 40% 20% málo podnikatelských příležitostí zhoršování životního prostředí v obci a okolí malý počet obyvatel a vylidňování zadluženost obce a další závazky obce nezájem státu či kraje o osud obcí jako je ta naše nezájem schopných lidí o funkce v obci pasivitu obyvatel 0% méně než více než 1000 počet obyvatel v obci žádnou hrozbu pro obec nevidím

40 Je Vaše obec členem Místníakčnískupiny (MAS)? 100% 90% 80% 100% člen Místní akční skupiny (MAS) 70% 60% 50% 40% 30% 20% ne ano člen Místní akční skupiny (MAS) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% ne ano 10% 10% 0% Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Zlínský 0% méně než více než 1000 počet obyvatel v obci kraj

41 Jestliže ano, požádala Vaše MAS o podporu vrámci Programu rozvoje venkova? 100% žádost MAS o podporu v rámci Programu rozvoje venkova 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Zlínský ne ano, jsme o tom informováni ano, aktivně jsme se podíleli na zpracování žádosti žádost MAS o podporu v rámci Programu rozvoje venkova 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% méně než více než 1000 počet obyvatel v obci ne ano, jsme o tom informováni ano, aktivně jsme se podíleli na zpracování žádosti kraj

42 Zažádala Vaše obec někdy o dotaci zfondů Evropskéunie? 100% 90% 80% 100% žádost o dotaci z fondů Evropské unie 70% 60% 50% 40% 30% 20% ne ano žádost o dotaci z fondů Evropské unie 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% ne ano 10% 0% Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Zlínský 10% 0% méně než více než 1000 počet obyvatel v obci kraj

43 Získala Vaše obec dotaci zfondů Evropské unie? 100% zisk dotace z fondů Evropské unie 80% 60% 40% 20% ne ano zisk dotace z fondů Evropské unie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% ne ano 0% Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Zlínský 0% méně než více než 1000 počet obyvatel v obci kraj

44

45

46

47

48 aktivizující (pohraniční, periferní) pasivní aktivní (žitý) venkov

49

50

51

52

53

54 Typologie českého venkova

55 Zájmová území v různých typech venkova

56 Index stability lokálních elit ve venkovských obcích POÚ ( ) Vejprty Bor Klášterec n. O. Most Sokolov Jílové u Prahy Javorník Slavkov u Brna Valašské Meziříčí Benátky n. J. Městec Králové Litovel Pohořelice Hrušovany Jilemnice Soběslav Březnice Jemnice 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7

57 Hodnoceníve vybraných POÚ Hodnocenípodle sídel, hodnoceníprovedeno ve více než 500 sídlech 1. Budova radnice 2. Budova školy 3. Budova pro společenský život 4. Pomník, boží muka, kříž, výklenkovákaple, socha 5. Stav návsi, hlavního veřejného prostoru 6. Obchod s potravinami 7. Restauračnízařízení 8. Velképodnikatelské areály 9. Nástěnka, veřejnátabule 10. Vývěsky spolků a politických hnutí 11. Infrastruktura vsídle 12. Subjektivníhodnocení Škála 1 4, definovanéznaky pro jednotlivébody 57

58 Realizovaný potenciál rozvoje (etalony)

59 Periferie -venkov Periferie nenívenkov, venkov neníperiferie Periferie vymezenína ose intenzity sociálně ekonomických vazeb (vymezeníperiferiímusil, Müller, Jančák, Chromý a kol.) Venkov vymezenína ose velikostních kategoriísídel (obcí).

60 Novéparadigma venkova podle OECD Cíle Starý přístup Vyrovnávání, příjmy farmářů, konkurenceschopnost farem Nový přístup Konkurenceschopnost venkova, ocenění lokálních výhod, využití nevyužívaných zdrojů Hlavní sektory Zemědělství Různé sektory ekonomiky, venkovská turistika, řemeslná výroba, informační technologie, průmysl apod. Hlavní nástroje Dotace Investice Klíčoví aktéři Národní vlády, farmáři Všechny úrovně veřejné správy, rozdílní lokální aktéři (veřejný, privátní, neziskový sektor) The New Rural Paradigm, OECD 2006

61 Novéparadigma rozvoje venkova Původníparadigma venkova zemědělství, zemědělci jako reprezentanti venkova Nové paradigma: multifunkčnívenkov? Multifunkčnost jako znak globalizace nenícharakteristickápro venkovské prostředí OECD definice paradigmatu venkova Nové paradigma rozvoje venkova je založeno na odlišném vnímáníprostoru, jinak budovaných sociálních sítích a vazbách, jinak formované komunitě obyvatel. NÁVRAT K PŮVODNÍM ZNAKŮM VENKOVA V NOVÉ KVALITĚ

62 Nástroje regionálnípolitiky, nástroje SZP Účelovápodpora -dotace na konkrétní projekty x globální dotace lokálnímu aktérovi a přenesení odpovědnosti na jeho rozhodování Jakétypy projektů, aktérů mohou (mají být podporování, kdo je charakteristický reprezentant venkova? Zemědělci? V Česku?

63 Doporučenípro formulaci rozvojových programů Snížení důrazu na tvrdéprojekty (do infrastruktury), Více prostředků na měkképrojekty na rozvoj lidského kapitálu a sociálního kapitálu. Tedy přechod od teoretického konceptu Jádro periferie ke konceptu učících se regionů, institucionálních teoretických konceptů REGIONALIZACE TRADIČNÍCH FOREM PODPORY ZMĚNA

64 Děkujeme za pozornost!

65 DOPORUČENÍ PRO PRAXI 1. Vymezenívenkova -vymezenívenkovských obcía venkovských areálů 2. Regionalizace forem podpory pro venkov při plánovánípodpůrných projektů pro venkovské obce s ohledem na jejich specifické problémy 3. Orientace na většípodíl měkképrojekty pro širšíokruh uživatelů, menšídůraz na velké a investičně náročné velké infrastrukturníprojekty. podpora zasíťování, bottom-up přístupy, využitíglobální dotace apod. 65

66 NÁMĚTY PRO VÝZKUM MMR Výkon veřejné správy: ve spolupráci s ČSU a zájmovými organizacemi (SMO, Spolek,.) stanovit rozsah venkovského prostoru na základě správních obvodů ORP formou vyhlášky nebo jinou legislativně normativníformou. Výzkum MMR Nové venkovské paradigma Role klíčových osobností(leadrů) na venkově Sociálnía lidský kapitál 66

VÝZKUM ROZVOJE VENKOVA NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

VÝZKUM ROZVOJE VENKOVA NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE VÝZKUM ROZVOJE VENKOVA NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu VaV MMRČR č. WD-01-07-1: Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a

Více

Rozvojové priority podle typů venkova

Rozvojové priority podle typů venkova Rozvojové priority podle typů venkova Radim Perlín Tato prezentace je podpořena projektem VaV MMR č WD-07-01-1 Regionálnídiferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje. Venkov nebo venkovy?

Více

Paradoxy rozvoje venkova

Paradoxy rozvoje venkova Venkovský prostor Prostor pro žití nebo dožití Paradoxy rozvoje venkova Radim Perlín Tato prezentace je podpořena projektem VaV MMR č WD-07-01-1 Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity

Více

Venkovy očima představitelů veřejné správy v Česku

Venkovy očima představitelů veřejné správy v Česku Venkovy očima představitelů veřejné správy v Česku Pavel Chromý, Vít Jančák, Miroslav Marada, Tomáš Havlíček, Pavlína Netrdová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze VENKOV 2010

Více

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

Socioekonomická a politická charakteristika Nového Města nad Metují

Socioekonomická a politická charakteristika Nového Města nad Metují Socioekonomická a politická charakteristika Nového Města nad Metují Jan Čopík Radek Kopřiva Úvod Nové Město nad Metují je administrativně součástí okresu Náchod a Královéhradeckého kraje. Podle sčítání

Více

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 27 Obec: VŠELIBICE Kód obce 564532 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Základní ekonomické údaje Míra nezaměstnanosti:

Více

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 25 Obec: SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM Kód obce 564427 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 937 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 13,2 km 2, tj. 1 320 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Silné stránky Jihomoravského kraje silná infrastruktura pro výzkum, vývoj a inovace v kraji (vysoké školy, veřejné

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice)

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice) SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí

Více

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro období 2014 2020

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro období 2014 2020 Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro období 2014 2020 září 2013 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Vymezení a charakteristika venkova v rámci Královéhradeckého kraje... 4 3.1 Vymezení venkova...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR. Ing. Michal Rozkopal

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR. Ing. Michal Rozkopal PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR Ing. Michal Rozkopal Program rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020 Vize PRK 2014 2020: Jihočeský kraj bude atraktivním regionem posilujícím

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ Návrh zadání územního plánu Prostějovičky (dále jen návrh zadání ) určený k veřejnoprávnímu projednání v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Příloha 11 Analýza problémů

Příloha 11 Analýza problémů Příloha 11 Analýza problémů silné stránky zatím vyhovující věková struktura obyvatel. plánování Bruntál, vrbensko, Horní Benešov existující poskytovatelé služeb, existence řady organizací věnujících se

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 12 Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ Kód obce 561657 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

10. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI PROJEKTŮ

10. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI PROJEKTŮ V souladu se Strategickým plánem LEADER Místní akční skupiny Blanský les Netolicko o.p.s. pro období 2007-2013 MAS Blanský les Netolicko, čertovsky hezké místo (registrační číslo MAS: 07/002/41100/231/000066)

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Krajský kulatý stůl k udržiteln. itelnému rozvoji v Libereckém m kraji

Krajský kulatý stůl k udržiteln. itelnému rozvoji v Libereckém m kraji Krajský kulatý stůl k udržiteln itelnému rozvoji v Libereckém m kraji Základní principy UR: Propojení základních oblastí života ekonomika, společnost, životní prostředí Dlouhodobá perspektiva zvažování

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje v roce 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje v roce 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje v roce 2012 RNDr. Jan Pátek Ministerstvo pro místní rozvoj Programy a finanční prostředky na rok 2012 Program Objem prostředků (v mil. Kč) Podpora obnovy a

Více

Velké Hostěrádky. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území

Velké Hostěrádky. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území Velké Hostěrádky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Milan Viturka, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity XVIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Hustopeče, 17. 19.

Milan Viturka, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity XVIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Hustopeče, 17. 19. Milan Viturka, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity XVIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách Hustopeče, 17. 19. červen 2015 Význam metropolí: Metropole představují skutečná centra

Více

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část 1 Východiska pro zpracování strategické části... 3 2 Motto, Mise, principy rozvoje a dlouhodobá vize... 4 3 Klíčové oblasti rozvoje

Více

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky Speciální analýzy prosinec 2010 ozvojové priority regionů Č z pohledu budoucí kohezní politiky Petr Zahradník EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích. Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích. Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý OLDŘICHOV V HÁJÍCH - DUBEN 2012 Obsah zadání územního plánu a) Požadavky

Více

Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie

Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Popis komunitního projednávání Místní akční skupina uplatňuje komunitně vedený místní rozvoj, jehož základním principem je metoda

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

Aktuální úkoly regionální politiky 2012-2013 z pohledu měst a obcí

Aktuální úkoly regionální politiky 2012-2013 z pohledu měst a obcí Aktuální úkoly regionální politiky 2012-2013 z pohledu měst a obcí MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. JOSEF POSTRÁNECKÝ Faktory ovlivňující budoucí vývoj regionální politiky v ČR - Omezené finanční

Více

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice NÁVRH ZADÁNÍ územního plánu IVAŇ BŘEZEN 2008 Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj VÝZKUMNÝ PROGRAM MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NA LÉTA 200 2011 Název: VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

Více

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII

PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII Ivana MANDYSOVÁ Univerzita Pardubice ivana.mandysova@upce.cz Abstrakt Podniky a podnikatelé jsou hlavním

Více

Program rozvoje Plzeňského kraje 2014-2018. Odborná skupina EKONOMIKA

Program rozvoje Plzeňského kraje 2014-2018. Odborná skupina EKONOMIKA Program rozvoje Plzeňského kraje 214-218 Odborná skupina EKONOMIKA Struktura Významnější zastoupení větších podniků 1 1,5 tis. zam. Úbytek malých a středních podniků (do 25 zam.) od r. 28 až v roce 211

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ III. AKTUALIZACE 2014 TEXTOVÁ ZPRÁVA METODIKA ZPRACOVÁNÍ Pořizovatel: Zhotovitel aktualizace:

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Pracovní skupina Městský rozvoj a infrastruktura

Pracovní skupina Městský rozvoj a infrastruktura Pracovní skupina Městský rozvoj a infrastruktura Strategická pracovní skupina 26. května 2016 Program jednání 15:00 Úvod, zahájení, cíle setkání, potřebné informace 15:15 Diskuze k hlavním zjištěním 16:15

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí

Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí Dotazník je zaměřen na zhodnocení spokojenosti obyvatel, návštěvníků, podnikatelů a dalších místní aktérů s podmínkami a příležitostmi pro jejich aktivity a život v Pobeskydí.

Více

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2013

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2013 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2013 Evidenční číslo: Kontrolní součet: CL/7H Datum doručení: Dotčený

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC Říjen 2015 Schváleno Zastupitelstvem Obce Blatec dne ZPRACOVALA: Mgr. Barbora Jurková 1 Strategické plánování představuje důležitý nástroj regionálního rozvoje. Strategie

Více

NA SPOLEČNÉ CESTĚ KRAJEM OVOCE A PÍSKOVCE

NA SPOLEČNÉ CESTĚ KRAJEM OVOCE A PÍSKOVCE Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 2020 NA SPOLEČNÉ CESTĚ KRAJEM OVOCE A PÍSKOVCE MAS Podchlumí, z. s. Verze schválená Valnou hromadou MAS ze dne 16. 3. 2016. OBSAH Úvod... 5

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Sociální soudržnost a veřejné služby 12. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové

Více

Program rozvoje obce Lopeník. na období od 2016 do 2026

Program rozvoje obce Lopeník. na období od 2016 do 2026 Program rozvoje obce Lopeník na období od 2016 do Úvod Tento dokument má sloužit jako opora pro vedení obce i veřejnost pro budoucí rozhodování o směřování a rozvoji obce v následujících letech. Zohledňuje

Více

Udržitelný rozvoj Plzeňského kraje

Udržitelný rozvoj Plzeňského kraje Udržitelný rozvoj Plzeňského kraje FINPEX 2012, Plzeň Petr Pelech Václav Treml Odbor regionálního rozvoje KÚPK Plzeň 9.10.2012 Stručný obsah prezentace Plzeňský kraj a jeho koncepční materiály Územní plánování

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 Přehled použitých metod a jejich základní charakteristiky 5.1.1 Základní metody výzkumu Ze základních metod výzkumu byly použity:

Více

2.1 Předpoklady území pro rozvoj cestovního ruchu

2.1 Předpoklady území pro rozvoj cestovního ruchu 2. CESTOVNÍ RUCH V ÚZEMÍ Organizace a řízení jsou nejvíce opomíjenou problematikou v rámci racionální podpory udržitelného rozvoje na území České republiky. Na prioritu 4 Vytváření organizační struktury

Více

LSt, S1. Jt III. Česká republika v globalizované a znalostní ekonomice. Anna Kadeřabková a kol.

LSt, S1. Jt III. Česká republika v globalizované a znalostní ekonomice. Anna Kadeřabková a kol. 009 LSt, S1 Jt III Česká republika v globalizované a znalostní ekonomice Anna Kadeřabková a kol. Obsah Souhrnné výsledky analýzy 17 1. Kvalitativní konkurenceschopnost (Anna Kadeřabková, Lenka Gregorová)

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Brumovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

B. 2. NÁVRH CÍLŮ A OPATŘENÍ

B. 2. NÁVRH CÍLŮ A OPATŘENÍ STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. 2. NÁVRH CÍLŮ A OPATŘENÍ jejichž realizace by měla přispívat k postupnému naplňování VIZÍ sestavených na veřejných jednáních s občany a představiteli samospráv.

Více

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

Strategický plán rozvoje obce Nadějkov

Strategický plán rozvoje obce Nadějkov Strategický plán rozvoje obce Nadějkov Metoda komunitně vedené strategie Nadějkov, 13.3.2015 Proč strategii dělat? A proč komunitně? Strategický plán podmínkou/výhodou pro čerpání z fondů EU, MAS, kraj,

Více

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA program Název Fiche 1 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Vymezení Fiche Podpora je zaměřena

Více

Rozvojový plán Myštěves

Rozvojový plán Myštěves Rozvojový plán Myštěves 2015-2022 1 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Analýza situace obce... 4 2.1 Obec ve vnějších vztazích... 5 2.2 Rozbor složek a funkčních systémů obce... 6 2.3 Ekonomická situace... 17 2.4 Správa

Více

Palonín. ssd/zus - Dálnice nebo rychlostní silnice zatěžuje zastavěné území

Palonín. ssd/zus - Dálnice nebo rychlostní silnice zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

březen 2015 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

březen 2015 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Strategie území správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, cestovního ruchu a dopravní obslužnosti regionu a

Více

Potřeby našeho venkova

Potřeby našeho venkova Potřeby našeho venkova Konference Příležitosti pro region Jaký je a bude náš venkov? 11. 9. 2018, Hradec Králové Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Známe potřeby našeho venkova pro: Efektivní

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA 167 STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. 1. VIZE o základní směrech budoucího rozvoje obcí; sestavené na veřejných jednáních s občany a představiteli

Více

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Městský úřad Hustopeče

Více

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část 1 2 Obsah 1 Definování vize a principů dodržovaných při realizaci strategie... 5 2

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Varnsdorf v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu Dokument je zpracován na období 2015 až

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: únor březen 2014 OBSAH Obsah...

Více

BORAČE. Návrh zadání územního plánu

BORAČE. Návrh zadání územního plánu Návrh zadání územního plánu BORAČE Pořizovatelem územního plánu Borače je Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení úřad územního plánování, a to ve smyslu 6 odst. 1) písm.

Více

Krchleby. Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší (příznivé životní prostředí)

Krchleby. Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší (příznivé životní prostředí) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

Program rozvoje obce Horní Bradlo

Program rozvoje obce Horní Bradlo Program rozvoje Horní Bradlo na období od 2016 do 2025 Úvod Předkládaný dokument, program obnovy vesnice, je důležitým dokumentem, jehož úkolem je sjednotit pohled na celkový rozvoj. Dokument stanovuje

Více

RURÁLNÍ SOCIOLOGIE. Téma přednášky: Stručný úvod do Regionalistiky, Základní pojmy, Vymezení Venkova, Území ČR, Rozvojové přístupy, Urbanizace

RURÁLNÍ SOCIOLOGIE. Téma přednášky: Stručný úvod do Regionalistiky, Základní pojmy, Vymezení Venkova, Území ČR, Rozvojové přístupy, Urbanizace Téma přednášky: Stručný úvod do Regionalistiky, Základní pojmy, Vymezení Venkova, Území ČR, Rozvojové přístupy, Urbanizace Letní semestr 2014/2015 PEF ČZU Doktorand: Ing. Jakub Petr E-mail: petr@pef.czu.cz

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu SENORADY v uplynulém období

Zpráva o uplatňování Územního plánu SENORADY v uplynulém období ** Zpráva o uplatňování Územního plánu SENORADY v uplynulém období Návrh Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje - úřad územního plánování, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Více

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 Hospodářsky slabé oblasti území, vykazující na základě

Více

VERZE k 28. 2. 2014 v rozsahu šablony

VERZE k 28. 2. 2014 v rozsahu šablony VERZE k 28. 2. 2014 v rozsahu šablony 1 Informace k verzi PD IROP ze dne 28. 2. 2014 Programový dokument je zpracován v rozsahu šablony pro programový dokument, definované Metodickým pokynem pro přípravu

Více

4. Ochrana přírody a krajiny

4. Ochrana přírody a krajiny 4. Ochrana přírody a krajiny vzrůstající trend uvědomování si významu a nízká účelnost hospodaření s pitnou 1 širších souvislostí životního prostředí 1 vodou 2 veřejná zeleň a městské lesy 2 neřešené ekologické

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020 Strategická část Předkladatel: MAS Hustopečsko, z.s. Zpracovatel: Ing. Přemysl Pálka - manažer MAS Ing. Michal Zich - koordinátor ISÚ Spolupráce:

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ I. AKTUALIZACE 2010 TEXTOVÁ ZPRÁVA METODIKA ZPRACOVÁNÍ Pořizovatel: Zhotovitel aktualizace:

Více

Šumvald. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Šumvald. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ souhrnná textová část Zpracovatel:

Více

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název

Více

územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání

územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání část: vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území 2014 Územní plán Labská Stráň Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj

Více

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města 1 Obsah (verze prosinec2012) 1 Úvod... 4 2 Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza... 5 2.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání

Více

Analýza potřeb venkova dotazník výzkumu (číselník) Q.1 Co myslíte, jaký vztah má podle Vás většina Vašich občanů k území Vaší obce? Rozhodně pozitivní 26,7 spíše pozitivní 64,0 ani pozitivní ani negativní

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Julie Zendulková předsedkyně MAS Moravská cesta Ing. Miloslava Hrušková

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Jaká je u vás dopravní obslužnost - známka: Co navrhujte pro zlepšení:

Jaká je u vás dopravní obslužnost - známka: Co navrhujte pro zlepšení: Průzkum ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 MAS Pošumaví - neziskovky Pokud se má region Pošumaví v dalším období zdárně rozvíjet, musí mít jsmě stanoveny svoje

Více

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Ing. Pavel Pešek, CSc. Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí

Více

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TLUMAČOV Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Téma: Zaměstnanost a podpora podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF

Více

10. HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 10.1 HRADECKO

10. HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 10.1 HRADECKO 10.1 HRADECKO nízká míra nezaměstnanosti průměrné zastoupení obyvatel v produktivním v okolních obcích vysoký počet středních a vysokých škol dokončení dalšího úseku mimoúrovňové křižovatky Opatovice nad

Více