Výzva k podání nabídek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídek"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 2/2012/1.3 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.06/ Název projektu: Klíčové kompetence pedagogických pracovníků školy v oblasti ICT Název zakázky: Předmět zakázky (sluţba/dodávka/stavební práce) : Realizace vzdělávacích kurzů v oblasti práce s ICT Realizace vzdělávacích kurzů v oblasti práce s ICT (sluţba) Datum vyhlášení zakázky: 26. ledna 2012 Název/ obchodní firma Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní zadavatele: a technická, Skuherského 3, České Budějovice Sídlo zadavatele: Skuherského 3, České Budějovice Osoba oprávněná jednat Bc. Jan Šindelář jménem zadavatele, vč. tel , kontaktních údajů (telefon a ová adresa) IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a ová adresa): Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) Popis předmětu zakázky: PaedDr. Josef Erhart tel , Zadání bude odesláno ve čtvrtek 26. ledna 2012 v listinné formě (v elektronické verzi nebude poskytováno). Ukončení příjmu nabídek bude ve středu 8. února 2012 v 14:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 10. února 2012 v 8:00 hodin na adrese VOŠ, SPŠ automobilní a technická, Skuherského 3, České Budějovice v prostorách ředitelny školy. Předmětem zakázky jsou 3 oddělené části: Část A, která se týká kurzů pro zlepšení přípravy výukových materiálů Část B, obsahující didaktiku e-learningu v prostředí, které škola vyuţívá ve výuce Část C, zahrnuje kurzy pro práci s interaktivní tabulí Zájemce je oprávněn podat nabídku na jednu, dvě nebo 1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním. Platné od Stránka 1 z 8

2 Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: všechny tří části veřejné zakázky. Podrobné poţadavky na část A, B i C jsou uvedeny v Příloze č ,33 Kč bez DPH ( Kč s DPH) z toho: Část A: Kurz Příprava výukových materiálů: 50 účastníků kurzu, ,33 Kč bez DPH ( Kč s DPH) Kurz Tvorba a zpracování multimediálního obsahu: 50 účastníků kurzu, ,33 bez DPH ( Kč s DPH) Část B: Kurz Didaktika e-learningu, základní: 3 kurzy, Kč bez DPH ( Kč s DPH) Kurz Didaktika e-learningu, rozšířený: 3 kurzy, Kč bez DPH ( Kč s DPH) Část C: Kurz Tvorba kurzů pro interaktivní tabuli I: 10 účastníků kurzu, 8 333,33 Kč bez DPH ( Kč s DPH) Kurz Tvorba kurzů pro interaktivní tabuli II: 10 účastníků kurzu, 8 333,33 Kč bez DPH ( Kč s DPH) Škola Celková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele spojené s realizací včetně DPH a nesmí překročit předpokládanou cenu zakázky. Typ zakázky Lhůta a místo dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázky Místa dodání/převzetí nabídky: Hodnotící kritéria: Veřejná zakázka malého rozsahu. Uchazeč, který podal vítěznou nabídku je povinen poskytnout dostatečnou součinnost (max. 15 dní od dne odeslání oznámení o výsledku výběrového řízení). Uchazeč nabídne na kaţdý kurz dostatečný počet termínů po vzájemné dohodě se zadavatelem. Vhodné termíny pro konání kurzů: 5. a , , , , Termíny kurzů z částí A, B, C se můţou vzájemně krýt - jde o různé pedagogy, kteří se budou školit. Sekretariát školy Skuherského 3, České Budějovice Hodnotící kritéria: 70% cena 30% kvalita nabízených kurzů (zadavatel bude hodnotit v rámci tohoto kritéria především časový rozvrh kurzů, úplnost obsahu kurzů vzhledem k poţadavkům, výukové Platné od Stránka 2 z 8

3 materiály ke kurzům, související sluţby nad rámec uvedených poţadavků). Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele: Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně poţadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem): Čestné prohlášení uchazeče, ţe nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (ne starší 90 dnů). Čestné prohlášení uchazeče, ţe nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (ne starší 90 dnů). Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán nesmí být starší 90 dnů a to v ověřené kopii nebo originálu. Ověřená kopie dokladu o oprávnění k podnikání ne starší 90 dnů. U jednotlivých kurzů poţadujeme akreditaci DVPP nebo reference o realizaci minimálně tří zakázek v posledních třech letech obdobných kurzů pro školská nebo vzdělávací zařízení. Ţivotopisy všech školitelů, kteří se budou podílet na plnění této veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči, přičemţ zadavatel poţaduje, aby kaţdá z uvedených osob měla alespoň tříletou praxi ve školicí činnosti pro školské organizace nebo pedagogické vzdělání v oblasti ICT. Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě, osobně nebo poštou, nejpozději do 8. února 2012 v 14:00 hodin na adresu VOŠ, SPŠ automobilní a technická, Skuherského 3, České Budějovice Nabídka musí být vloţena do řádně uzavřené obálky a opatřena nápisy: Neotevírat + název zakázky + kontaktní adresa uchazeče. Nabídka musí být podána v českém jazyce. Uchazeč můţe podat pouze jednu nabídku, varianty nejsou přípustné. Poţadavek na písemnou formu je povaţován Platné od Stránka 3 z 8

4 za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Smlouva bude uzavřena s uchazečem, který podal vítěznou nabídku. V případě, ţe vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo mu neposkytne dostatečnou součinnost (15 dnů od odeslání oznámení o výsledku výběrového řízení), můţe zadavatel uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Povinnost uchovávat Dodavatel je povinen umoţnit všem subjektům doklady a umožnit kontrolu: oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehoţ prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Další podmínky pro plnění zakázky: Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předloţené nabídky, neuzavřít smlouvu se ţádným z uchazečů, pokud se v průběhu zadávání vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele nebo odpadly důvody pro pokračování v zadání v důsledku podstatné změny okolností. Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku nerealizovat. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit. Příloha č. 1 Část A: 1. Kurz - Příprava výukových materiálů 4 kurzy (16 hod./kurz, 50 osob celkem) Přídavná zařízení (tiskárny, scanner, reproduktory, dataprojektor, interaktivní tabule) Principy práce v lokální počítačové síti (uţivatelé, přístup k datům a sdíleným zařízením) Textový editor o Práce s několika otevřenými dokumenty (přepínání mezi nimi) o Styly a šablony (formátování písma, odstavce, vzhled stránky) o Číslovaný seznam a odráţky, tabulátory o Jednoduché tabulky (vytvoření tabulky a její základní formátování) o Vyhledání a nahrazení řetězce v dokumentu, nastavení jazyka a kontrola pravopisu Platné od Stránka 4 z 8

5 o Základní typografická pravidla (kombinování písem, vázání odstavců, zvýraznění části textu o Vkládání obrázku do dokumentu, vkládání symbolů, vzorců a speciálních znaků, tisk dokumentu o Vytvoření struktury dokumentu, šablona, vkládání poznámek pod čarou a vysvětlivek, vkládání titulků (obrázky, rovnice, tabulky), generování obsahu Elektronická komunikace o Přístup prostřednictvím poštovního klienta a webového rozhraní (výhody a nevýhody) o Práce s přílohami, komprimace souborů, přenos většího objemu dat o Viry, antivirová řešení o Základní principy elektronického podpisu, šifrování zpráv, etika (spam, hoax) o Principy a funkce el. konferencí, on-line chat, videokonference, IP telefonie, i- rádia, i-tv o E-learningové kurzy, on-line vzdělávání Tabulkový kalkulátor o Základní datové struktury (číslo, měna, datum, čas, procenta, text), formát buňky (zarovnání, písmo, ohraničení, vzorky), kopírování formátu o Uţití tabulkového kalkulátoru jako kalkulačky (operátory, exponenciální tvar zápisu čísel), vkládání a kopírování jednoduchých vzorců, relativní a absolutní adresa o Jednoduché funkce, příklady uţití vybraných jednoduchých funkcí (datum a čas, matematické, statistické, textové, logické) o Vytvoření jednoduchého grafu, tisk dokumentu, motivační ukázky dalších moţností tabulkového kalkulátoru (např. tabulkový kalkulátor jako databáze záznamy, řazení záznamů, filtry, souhrny, přehledy, kontingenční tabulka) o Spolupráce tabulkového kalkulátoru s dalšími kancelářskými aplikacemi Počítačová grafika a prezentace, o Rastrový obrázek, formáty ukládání (BMP, JPG,GIF), získání obrázku, prohlíţení a úpravy obrázků, tisk o Vektorový obrázek, základní vlastnosti objektů, uspořádání objektů o Praktické příklady (hrátky s objekty, vizitka, leták, obal CD, Inzerát, kliparty) o PDF formát (vlastnosti a pouţití, čtení PDF souborů, prohlíţeče, práce s prohlíţečem, tisk) Počítačová prezentace, tvorba jednoduché prezentace, ukázky moţností prezentačního programu, vytvoření prezentace pomocí šablony Rozdělení software podle licencí (GNU, freeware, shareware, komerční sw, typy licencí), legalita sw, autorské právo Tvorba vlastního výukového materiálu s vyuţitím dosaţených vědomostí a dovedností Prezentace a hodnocení výstupních prací 2. Kurz - Tvorba a zpracování multimediálního obsahu 5 kurzů (16 hod./kurz, 50 osob celkem) Informační prostředky, přístup k nim selekce informací. Platné od Stránka 5 z 8

6 Mediální výchova jako průřezové téma RVP. Práce s médii a multimédii ve školském prostředí. Prezentační technika ve školském prostředí. Základy práce s digitální kamerou. o Zásady pro pořizování audiovizuálního snímku. o Pořízení audiovizuálního materiálu. o Prezentace editačních programů pro úpravu videa a zvuku. o Zásady pro editaci audiovizuálního díla. o Editace pořízeného materiálu. o Kódování a distribuce audiovizuálních snímků. o Post produkční postupy. Zpracování grafických informací rastrová grafika o Ořez, změna velikosti, otáčení a překlápění obrázku o Úprava horizontu, kolinearity a perspektivy snímku o Redukce červených očí o Klonování a retušování snímku o Úprava barev, expozice a ostrosti snímku o Odstraňování vad obrázků o Histogram, okraje a rámečky o Konverze grafických formátů o Publikování fotogalerií na internetu a CD, tvorba kalendáře Autorský zákon aplikace na tvorbu ve školském prostředí. Tvorba vlastního výukového materiálu s vyuţitím dosaţených vědomostí a dovedností Prezentace a hodnocení výstupních prací. Část B: 1. Kurz - Didaktika e-learningu (základy) 3 kurzy (8 hod./kurz, min 30 osob celkem) proces vývoje e-kurzu charakteristika studujícího příprava tvorby kurzu plán e-kurzu motivace studujících ke studiu uvedení do studia text studijních článků a jeho struktura jazyková pravidla grafická úprava aktivizační prvky v e-kurzu multimediální komponenty pravidla pro úspěšné tutorování, tutoriály tutor v elektronickém vzdělávání praktická práce s autorskými nástroji Prezentace a hodnocení výstupních prací Platné od Stránka 6 z 8

7 2. Kurz - Didaktika e-learningu (rozšířený) 3 kurzy (24 hod./kurz, min 30 osob celkem) distanční elektronické vzdělávání základní informace o elektronickém vzdělávání (definice e-learningu, základní komponenty E-L, formy elektronického vzdělávání, blended learning, knowledge management)srovnání klasické výuky a e-learningu problémy spojené s tradičním přístupem k e-learningu výhody a nevýhody nové trendy v elektronickém vzdělávání vyuţití e-learningu ve vzdělávání (finanční náročnost, nejčastější chyby, návod jak postupovat) e-learningové standardy realizační tým v e-learningu proces vývoje e-kurzu charakteristika studujícího příprava tvorby elektronického kurzu plán e-kurzu motivace studujících ke studiu uvedení do studia texty studijních článků a jejich struktura jazyková pravidla grafická úprava aktivizační prvky v e-kurzu multimediální komponenty tutor v elektronickém vzdělávání pravidla pro úspěšné tutorování tutoriály představení a práce s vybranými výukovými platformami Prezentace a hodnocení výstupních prací Část C: 1. Kurz - Tvorba kurzů pro interaktivní tabuli I. 1 kurz (8 hod./kurz, 10 osob celkem) Základní dovedností práce s interaktivní tabulí pera, kalibrace Interaktivní prostředky tabule jako moderní didaktický prostředek Základy práce s tabulí a softwarem Prostředí a funkce interaktivní tabule, ikony, galerie Vyuţití internetu, digitalizace při vytváření prezencí Ukládání a tisk podkladů Ukázky vyuţití, úpravy hotových vyučovacích hodin Tvorba vlastního výukového materiálu s vyuţitím dosaţených vědomostí a dovedností Prezentace a hodnocení výstupních prací Platné od Stránka 7 z 8

8 2. Tvorba kurzů pro interaktivní tabuli II. 1 kurz (8 hod./kurz, 10 osob celkem) Opakování základů práce s interaktivní tabulí a software v kurzu Interaktivní tabule I. Pokročilá tvorba výukových sešitů Práce s kontejnery a jejich zapojení do interaktivních cvičení Práce s objekty Akce přidělované objektům Odkazy Vkládání multimediálních prvků do výukových sešitů Ukázky hotových materiálů z praxe a jejich analýza Tvorba vlastního výukového materiálu s vyuţitím dosaţených vědomostí a dovedností Prezentace a hodnocení výstupních prací Součástí všech kurzů musí být: 1. prezenční listiny (budou dodány zadavatelem) 2. závěrečné ověření znalostí a dovedností účastníků kurzu, buď formou testu, nebo vyhodnocením závěrečné samostatné práce 3. elektronická podpora účastníků kurzu (e-learning, IM nebo ) Bc. Jan Šindelář ředitel školy Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www stránky ZS. Jméno: Josef Příjmení: Erhart Telefon: Platné od Stránka 8 z 8

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 8/2012/1.3 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.06/04.0002 Název projektu: ICT kompetence pedagogických

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 051/2012 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.38/01.0021 Název projektu: Využití e-learningu

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Číslo zakázky 1 030/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0106 Název projektu: Posílení jazykových

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozšiř si odbornost! Zajištění lektorských služeb. Střední odborná škola Otrokovice

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozšiř si odbornost! Zajištění lektorských služeb. Střední odborná škola Otrokovice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Výuka angličtiny v imi Partner, a.s. Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti imi Partner, a.s. ke zvýšení jejich kvalifikace, profesních dovedností a adaptability.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o.

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o. Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 10.9. 2009

Více

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.00443 Preambule Tato Zadávací dokumentace

Více

VŘ na dodavatele vzdělávání pro MERCI, s.r.o. Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/35.00080

VŘ na dodavatele vzdělávání pro MERCI, s.r.o. Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/35.00080 Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): VŘ na dodavatele vzdělávání pro MERCI, s.r.o. Služba Datum vyhlášení zakázky: 15.10.2009 Název

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ PRÁCE S KANCELÁŘSKÝMI A GRAFICKÝMI PROGRAMY PŘEDKLADATEL NABÍDKY: ISO 9001:2001

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ PRÁCE S KANCELÁŘSKÝMI A GRAFICKÝMI PROGRAMY PŘEDKLADATEL NABÍDKY: ISO 9001:2001 VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ PRÁCE S KANCELÁŘSKÝMI A GRAFICKÝMI PROGRAMY Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mezinárodní certifikát kvality vzdělávání dospělých

Více

České dráhy, a.s., zvyšují zaměstnatelnost. Zadávací dokumentace

České dráhy, a.s., zvyšují zaměstnatelnost. Zadávací dokumentace Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR České dráhy, a.s., zvyšují zaměstnatelnost Zadávací dokumentace Počítačové kurzy 1 1. Zadavatel Obchodní firma / název:

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více