Výzva k podání nabídek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídek"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 8/2012/1.3 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.06/ Název projektu: ICT kompetence pedagogických pracovníků ve výuce Název zakázky: Poptávka na realizaci odborných kurzů Předmět zakázky Realizace odborných kurzů (sluţba) (sluţba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení zakázky: 24. února 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice Sídlo zadavatele: Senováţné náměstí 12, České Budějovice Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a Mgr. Zdeňka Erhartová tel.: , ová adresa) IČ zadavatele: DIČ zadavatele: Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a ová adresa): CZ Mgr. Petr Kříţ tel.: , Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) Popis předmětu zakázky: Zadání bude odesláno 24. února 2012 v listinné formě (v elektronické verzi nebude poskytováno). Ukončení příjmu nabídek bude 7. března 2012 v 10:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 8. března 2012 v 8:00 hodin na adrese SŠ a VOŠ cestovního ruchu, České Budějovice, Senováţné náměstí 12, České Budějovice, v prostorách ředitelny školy. Předmětem zakázky jsou 4 oddělené části: Část A, která se týká kurzů na kancelářský software. Část B, zahrnující kurzy na vyuţívání interaktivní tabule. Část C, zaměřená na multimedia ve výuce. Část D, související se softwarem na školní administrativu. Zájemce je oprávněn podat nabídku na jednu, dvě, tři nebo všechny čtyři části veřejné zakázky. Podrobné poţadavky na část A, B, C i D jsou uvedeny v Příloze č. 1. Stránka 1 z 13

2 Předpokládaná maximální hodnota zakázky v Kč: Všechny kurzy se budou konat ve specializovaných učebnách v budově školy na adrese: Fráni Šrámka 9, České Budějovice ,66 Kč bez DPH ( Kč s DPH) z toho: Část A: Základní kurz - kancelářské SW programy: Kč bez DPH ( Kč s DPH) Pokročilý kurz - kancelářské SW programy: Kč bez DPH ( Kč s DPH) Část B: Interaktivní tabule ve výuce: ,66 Kč bez DPH ( Kč s DPH) Část C: Multimédia ve výuce: Kč bez DPH ( Kč s DPH) Část D: Program pro školní administrativu: Kč bez DPH ( Kč s DPH) Typ zakázky: Lhůta dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázky Místa dodání/převzetí nabídky: Hodnotící kritéria: Celková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele spojené s realizací včetně DPH a nesmí překročit předpokládanou cenu zakázky. Veřejná zakázka malého rozsahu. Uchazeč, který podal vítěznou nabídku je povinen poskytnout dostatečnou součinnost (max. 15 dní od dne odeslání oznámení o výsledku výběrového řízení). Předpokládané období pro konání kurzů bude březen 2012 listopad 2012, konkrétní termíny budou následně konzultovány s vybraným uchazečem. Sekretariát školy - Senováţné náměstí 12, České Budějovice Hodnotící kritéria: 70% cena, 10% úplnost obsahu kurzů vzhledem k požadavkům, 10 % případný návrh výukových materiálů ke kurzům, 10 % související služby nad rámec uvedených požadavků. Stránka 2 z 13

3 Hodnocení nabídek se bude řídit kapitolou Způsob hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky z Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Verze 5). Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele na základě zadávací dokumentace: Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně poţadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem): Čestné prohlášení uchazeče, ţe nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (ne starší 90 dnů). Čestné prohlášení uchazeče, ţe nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (ne starší 90 dnů). Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán nesmí být starší 90 dnů a to v ověřené kopii nebo originálu. Ověřená kopie dokladu o oprávnění k podnikání ne starší 90 dnů. U jednotlivých kurzů poţadujeme akreditaci DVPP nebo reference o realizaci obdobných kurzů pro školská nebo vzdělávací zařízení v posledních 3 letech. Ţivotopisy všech školitelů, kteří se budou podílet na plnění této veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném stavu k uchazeči, přičemţ zadavatel poţaduje, aby kaţdá z uvedených osob měla alespoň tříletou praxi ve školící činnosti nebo pedagogické vzdělání v oblasti ICT. Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě, osobně nebo poštou, nejpozději do 7. března 2012 do 10:00 hodin na adresu Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senováţné náměstí 12, České Budějovice. Nabídka musí být vloţena do řádně uzavřené obálky a opatřena nápisy: Neotevírat + název zakázky + kontaktní adresa uchazeče. Nabídka musí být podána v českém jazyce. Uchazeč můţe podat pouze jednu nabídku, varianty nejsou přípustné. Poţadavek na písemnou formu je povaţován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána Stránka 3 z 13

4 Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Další podmínky pro plnění zakázky: osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Smlouva bude uzavřena s uchazečem, který podal vítěznou nabídku. V případě, ţe vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo mu neposkytne dostatečnou součinnost (15 dnů od odeslání oznámení o výsledku výb. řízení), můţe zadavatel uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Dodavatel je povinen umoţnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehoţ prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předloţené nabídky, neuzavřít smlouvu se ţádným z uchazečů, pokud se v průběhu zadávání vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele nebo odpadly důvody pro pokračování v zadání v důsledku podstatné změny okolností. Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku nerealizovat. Stránka 4 z 13

5 Příloha č. 1 Část A: Základní kurz - kancelářské SW programy (celkem 90 účastníků) Microsoft Word 2007, 2010 (2 skupiny po 15 účastnících), délka kurzu cca 8 hodin Popis prostředí aplikace Word Popis prostředí aplikace Microsoft Word Práce s nápovědou Psaní a základní úpravy textu Pravidla zápisu textu Pohyb po textu Vkládání textu Mazání textu Automatické opravy Automatická kontrola pravopisu Kopírování a přesun pomocí myši a schránky Práce s dokumentem a okny pro více dokumentů Zaloţení nového souboru Uloţení souboru Otevření souboru Chráněné zobrazení Obnova souboru po havárii Hledání dokumentů Přepínání mezi okny Zabránění změnám v konečné verzi dokumentu Zabezpečení dokumentu Základní vlastnosti textu Vzhled stránky Formát odstavce a písma Kopie formátu Dialogové okno Písmo Úprava dokumentu před tiskem a tisk Kontrola pravopisu a gramatiky Úprava uţivatelského slovníku Jazyk pravopisné kontroly Náhled Tisk Další moţnosti formátování textu Dialogové okno Ohraničení a stínování Vodorovná čára Odráţky Číslování odstavců Práce s tabulátory Tabulátory a jejich vyuţití Řazení záznamů Stránka 5 z 13

6 Převod textu na tabulku Práce s vícestránkovým dokumentem Konec stránky Prázdná stránka Titulní strana Číslování stránek Záhlaví a zápatí Datum a čas Microsoft Excel 2007, 2010 (2 skupiny po 15 účastnících), délka kurzu cca 8 hodin Popis prostředí aplikace Excel Popis prostředí aplikace Microsoft Excel Moţnosti aplikace Excel Práce s nápovědou Základy práce s tabulkami Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku a šířka sloupce Vkládání a odstraňování buněk Přesun a kopírování vybrané oblasti Formátování buněk Formátování buněk Plovoucí minipanel Písmo Ohraničení Zarovnání Formátování čísla, data a času Formátování pomocí galerie stylů - tvorba tabulek Styly buněk Práce se soubory Uloţení souborů Otevření souborů Chráněné zobrazení Hledání souborů Přepínání mezi soubory Zaloţení nového souboru Zabránění změnám v konečné verzi sešitu Zabezpečení sešitu Jednoduché výpočty Výpočty pomocí tlačítka Součet Informace na stavovém řádku Vkládání vlastních vzorců Stránka 6 z 13

7 Grafy Tisk Kopírování vzorců Chyby ve vzorcích a závislosti vzorců Knihovna funkcí Nápověda k funkcím Tvorba grafu Formátování grafu Tisk grafu Náhled před tiskem Nastavení vzhledu stránky Tisk tabulky Microsoft PowerPoint 2007, 2010 (2 skupiny po 15 účastnících), délka kurzu cca 8 hodin Popis prostředí aplikace PowerPoint Práce s prezentací Vytvoření nové prezentace Uloţení, otevření a hledání prezentace Kontrola kompatibility souboru s dřívějšími verzemi Chráněné zobrazení Přepínání mezi okny Zabránění změnám v konečné verzi dokumentu Zabezpečení prezentace Příprava snímku Nový snímek Zaloţení prezentace v zobrazení Osnova Rozloţení snímku Textové pole Kreslení automatických tvarů Základní zobrazení prezentace Zobrazení pro přípravu snímku Členění snímků prezentace do oddílů Vkládání objektů z jiných aplikací Obrázky Kliparty Video Zvuk Tabulka Grafy SmartArt Jiné objekty Symboly Vloţení snímku obrazovky Fotoalbum Stránka 7 z 13

8 Úprava vlastností snímku Pravopisná kontrola Záměna písma Kopírování formátu Předloha snímku Barevné schéma Pozadí snímku Zápatí a zápatí snímku Šablona a motiv prezentace Nová prezentace podle šablony Příprava vlastní šablony Motiv prezentace Příprava snímku k promítání Přechody snímků Animační efekty Úprava časování Nastavení prezentace Přiřazení akce objektu Hypertextový odkaz Promítání prezentace a komentáre Promítání prezentace Navigace mezi snímky Přechody pomocí objektů Práce s ukazatelem Obrazovka Komentáře Tisk prezentace Černobílé zobrazení Úprava tiskových předloh Tisk snímku a poznámek Export a import Export prezentace Prezentace pro předvádění Import textu do prezentace Sbalení prezentace na cesty Pokročilý kurz - kancelářské SW programy (celkem 45 účastníků) Microsoft Word 2007, 2010 (1 skupina po 15 účastnících), délka kurzu cca 8 hodin Základní nastavení Základní nastavení Wordu Informace o dokumentu Uloţení dokumentu v různých formátech Práce s okny dokumentu Přepínání mezi okny Uspořádání více oken Stránka 8 z 13

9 Rozdělení dokumentu Styly Vestavěné styly Zjištění a změna stylu Styly pro nadpisy Vytvoření nového stylu Kontrola a správa stylu Šablony a motivy Volba šablony dokumentu Příprava vlastní šablony Rychlé části Motiv Tvorba tabulek Vytvoření tabulky Pohyb v tabulce Zápis textu do buněk Formátování tabulky Záhlaví v tabulce Umístění tabulky Uloţení tabulky jako stavební blok Návrh tabulky ručním kreslením Vloţení tabulky z Excelu Výpočty a třídění v tabulkách Výpočty v tabulkách Kopírování vzorců Třídění v tabulkách Převod tabulky na text Převod textu na tabulku Tvorba grafu Vytvoření grafu Úprava grafu Dlouhé dokumenty Tok textu Dělení slov Formát odráţek a číslování Víceúrovňové číslování Styly seznamu Číslování nadpisu Rozdělení dokumentu na oddíly Sloupcová sazba Microsoft Excel 2007, 2010 (1 skupina po 15 účastnících), délka kurzu cca 8 hodin Rozšířené moţnosti kopírování Práce s řadami Vytváření textových posloupností Kopírování posloupnosti čísel Stránka 9 z 13

10 Kopírování údajů typu datum Kopírování vzorců Kopírování pres schránku, Vloţit jinak a Moţnosti vloţení Tvorba vzorců a absolutní odkazy Pravidla pro vytváření vzorců Operátory Aritmetické Textové Relační Logické Odkazy ve vzorcích Absolutní odkazy Pokročilejší formátování buněk Zámek buňky a listu Kopírování formátu Styl tabulky Podmíněné formátování Vlastní formát Komentáře Práce se soubory a listy Práce s listy Šablony Funkce Funkce v kategorii Datum a čas Logické funkce Funkce pro práci s textem Zaokrouhlování čísel Práce s rozsáhlými tabulkami Tabulky Ukotvení příček Rozdělení okna Ověřování zadávaných údajů Řazení záznamu v tabulce Najít a nahradit, Přejít na Záhlaví a zápatí Tisk rozsáhlejších tabulek Grafy Tvorba grafu Typy grafů Spojnice trendu Dvouosý graf Uloţení grafu jako šablony Minigrafy Stránka 10 z 13

11 Microsoft PowerPoint 2007, 2010 (1 skupina po 15 účastnících), délka kurzu cca 8 hodin Kaţdý účastník si přinese svou prezentaci (alespoň 3 snímky), se kterými chce během kurzu pracovat. Úvod Zmapování přinesených prezentací a definování klíčových úkolů, které je třeba s přinesenými prezentacemi udělat Účel vizuální pomůcky Různý účel vizuální pomůcky a jeho ovlivnění vizuální podoby snímku/prezentace Hledání účelu u vzorových snímků a jejich úprava Základní grafické principy Vysvětlení základních grafických principů (např. jednotnost, volné místo, kontrast, jednoduchost...) Úprava vzorového snímku podle základních grafických principu Psychologie barev pozadí a popředí prezentace Formátování písma Pravidla pro pozadí snímku Grafické tipy pro práci s: čísly tabulkami grafy texty obrázky SmartArty Aplikační část Společná a individuální úprava snímků, vycházející z klíčových úkolu definovaných v úvodní části Společné i individuální hledání optimálních řešení snímků účastníků Závěrečná prezentace upravených snímků s komentářem Část B: Interaktivní tabule ve výuce (celkem 29 účastníků) Interaktivní tabule ve výuce zaměření na cizí jazyky (1 skupina po 10 účastnících), délka kurzu cca 7 hodin Interaktivní tabule ve výuce zaměření na gastronomické předměty (1 skupina po 10 účastnících), délka kurzu cca 7 hodin Interaktivní tabule ve výuce zaměření na přírodovědné předměty (1 skupina po 3 účastnících), délka kurzu cca 7 hodin Interaktivní tabule ve výuce zaměření na společenskovědné předměty (1 skupina po 3 účastnících), délka kurzu cca 7 hodin Interaktivní tabule ve výuce zaměření na Český jazyk a literaturu (1 skupina po 3 účastnících), délka kurzu cca 7 hodin Stránka 11 z 13

12 - Obsah kurzu: první polovina kurzu - Základní seznámení s moţnostmi ActivInspire, tvorba prvních interaktivních úloh, ukázka vloţení videa či animace, diskuze nad dotazy. druhá polovina kurzu - Tvorba vlastních výukových materiálů k předmětům. - Škola vlastní interaktivní tabuli ActivBoard. Část C: Multimédia ve výuce (celkem 10 účastníků) Multimédia ve výuce zaměření na program Zoner Photo Studio (1 skupina po 10 účastnících), délka kurzu cca 7 hodin Ovládání programu průzkumník prohlíţeč editor Získání obrázků kopírování ze zařízení skenování snímání obrazovky staţení z webu Základy archivace sloţky uţivatelské informace klíčová slova Základní úpravy obrázku otočení ořez převrácení změna velikosti obrázku a plátna Korekce chyb obrázku srovnání horizontu srovnání linií srovnání perspektivy Globální úpravy obrázku histogram automatické vylepšení vylepšení expozice úprava teploty barev projasnění stínu úrovně Lokální úpravy obrázku redukce červených očí Finální úpravy obrázku Stránka 12 z 13

13 ostření adjustace - rámečky Publikování obrázku promítání export do jiných formátů tisk jednoho obrázku indexové tisky tiskové šablony kalendáře HTML galerie Část D: Program pro školní administrativu (celkem 33 účastníků) Program pro školní administrativu zaměření na program Bakaláři (1 skupina po 16 účastnících, 1 skupina po 17 účastnících), délka kurzu cca 5 hodin Obsah kurzu: tiskové sestavy a přehledy, modul Třídní kniha Další požadavky: dodavatel připraví ve spolupráci se zadavatelem speciální verzi programu Bakaláři, ve které se školení uskuteční. Součástí všech kurzů musí být: Prezenční listiny (budou dodány zadavatelem). Závěrečné ověření znalostí účastníků kurzů, buď formou testu, nebo vyhodnocením samostatné práce nebo formou praktického testu dovedností. Vystavení osvědčení o absolvování kurzu (bude vystaveno dodavatelem). Mgr. Zdeňka Erhartová ředitelka školy Stránka 13 z 13

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o.

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o. Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 10.9. 2009

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Číslo zakázky 1 030/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0106 Název projektu: Posílení jazykových

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU. Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o.

PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU. Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o. PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o. Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/26.00192 Obsah 1 Charakteristika

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. Buchenwaldská 9,360 05 Karlovy Vary Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71 Obsah Služby Microsoft Office 365... 3 Microsoft Office 2013 rozdíly a nové funkce oproti 2007/2010... 4 Microsoft Office 2010 rozdíly a nové funkce oproti

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Chceme se učit, abychom zůstali konkurencí Nákup služeb Datum

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více